TAŞRADAN AKAN DUYARLIK MEHMET YARDIMCI'NIN ŞİİRLERİ ÜZERİNE BİR DENEME

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TAŞRADAN AKAN DUYARLIK MEHMET YARDIMCI'NIN ŞİİRLERİ ÜZERİNE BİR DENEME"

Transkript

1 TAŞRADAN AKAN DUYARLIK MEHMET YARDIMCI'NIN ŞİİRLERİ ÜZERİNE BİR DENEME Metin TURAN * Taşra kavramı zihnimizde, yalın hâliyle idari ve coğrafi olarak merkezin dışında kalandır. İmparatorluk mirası devralmış ve kendi modernleşmesini oluşturma gayretindeki cumhuriyet içinse, bütün bir Anadolu dur. Düşünsel-sanatsal ama özellikle edebiyat açısından bakıldığında, taşra için belirleyici olanın, yönetenin/siyasal erki elinde bulunduranın bir anlamda eğilim ve yönelimleri tayin edenin uzağındaki olarak belirmektedir. Böyle bir zihinsel algı ve pek doğal olarak, taşrayı eksik / yetersiz, yeterince gelişmemiş olarak da görmektedir. Esasında, Osmanlı Devleti nde 15. yüzyıldan bu yana var olan taşranın merkeze göre hiyerarşik olarak ikincil konumu, ötekiliği, eksiklikle adlandırılışı Tanzimat dönemi ile başlamıştır. (...) Cumhuriyetin kurulması ile inşa edilen yeni ulus devletin rejimi sağlam temellere oturtma gayreti, merkezin taşrayı da inşa etmesi biçiminde kendini göstermiştir. Etnik ve dini olarak çeşitlilik barındıran bir imparatorluğun ardından ulus egemenliğine dayanan yeni bir cumhuriyet, eski kurumların tasfiyesini getirmiştir. Taşra da bu dönüşümde, Batılı merkezin karşısında geri olarak adlandırılan toplumsal mekanların adı olarak kurulmuştur. (Bulut, 2007:1) Türk edebiyatı, özellikle de şiiri üzerine çalışmaların zihinsel arka planını dolduran en önemli belirleyenlerden biri siyasal dönüşümler olmaktadır. Yüzyıllık edebi geleneğimize bakıldığında, Tanzimat fermanı, ardından 1908 yılında ilan edilen İkinci Meşrutiyetle birlikte şiir, belirgin biçimde ideolojinin bir aracı durumuna gelir. Buradan baktığımızda, vatani şiirlerin temsilcilerinin belirginleştiği bu süreçte Ziya Gökalp, Hamdullah Suphi, Mehmet Emin Yurdakul tezli şiirlerin önde gelen adları olarak edebiyatımızda yereni alır. Faruk Nafız Çamlıbel, Kemalettin Kamu, Celal Sahir Erozan, özellikle Ahmet Kutsi Tecer Anadolu yu coğrafi olarak şiire taşıyan ve bunu yaparken de taşranın zihinsel algısını belli ölçüde değiştirmeyi başaran adlardır. Zira, taşra vatani şiirin teması olduğunda bile, bizzat yaşayanın duyumsadıklarından ziyade, uzaktan bir gözlemcinin aktarmaları biçimindedir. Bunlar içerisinde, örneğin Ahmet Haşim in taşrayı, taşralıyı anlatışı ilginçtir: Bir teftiş için gittiği Anadolu yu, o zamanların Manisa milletvekili olan Refik Şevket İnce ye, 3 Eylül 1917 de Niğde den yazdığı bir mektupta şöyle tanımlar: Anadoluluların bütün bildiği öküz tezeğini kullanmak ve onu yararlı bir hale sokmaktır. Tezek bu adamlar için hayret edilecek derecede değerlidir. ( ) Anadolu baştan başa frengilidir. Anadolu nun güzelliği de bozulmuştur. Bir köy, bir kasaba ya da bir kentteki insanlara baktığınızda çoğunun topal, cüce, kambur, kör ve çolak olduğunu görürsünüz. Topalların bile çeşitleri var. Kendinizi eşyanın şeklini bozan lunapark aynalarının karşısında sanırsınız. (Erdoğan Alkan, 1996:32 den aktaran Temo, 2011:152) Merkezin dilinden konuşmayan, edebiyat metinlerini, Anadolu kültürünün karakteristik özelliği olan çoksesli, çoğul söylemin tonlarıyla renklendiren zenginliği, taşradan akan duyarlık olarak adlandırmak olanaklı lü yılların başından itibaren başlayan, bu yıllarda önemli bir bölümü merkezin taşrayı keşfetme duyu ve duygusu içerisinde gelişen ama özellikle 1920 lerden sonra, daha yoğun olarak da 40 lardan itibaren taşradan merkeze akan edebiyat yapıtlarını besleyici bir dolu yeni tema yanında onlara tayin edici yönler de kazandıran eğilimlerden söz etmek olanaklıdır. Memleketçi şiirin, hececilerin, toplumcu gerçekçi anlayışın, garip kuşağının, hatta ikinci yeninin bir biçimde beslendiği duyarlık içerisinde taşranın önemli bir yeri vardır. Burada taşra * folklor/edebiyat dergisi yayın yönetmeni

2 artık mekansal bir birim olarak siyasi ve coğrafi bakımdan merkezin uzağındaki yer olmaktan ziyade, tematik ve duyarlık olarak bir dönemin, özellikle de imparatorluk döneminin hakim merkez anlayışının kenar kabul ettiği, teğet durduğu unsurları barındırmaktadır. Örneğin, divan şiirinin Bursa, Edirne, İstanbul üçgeninde odaklanmış: bir bütün olarak bakıldığında da biçimsel bütünlüğün merkez olsun taşra olsun coğrafyanın tamamında ortak olduğu algısının, cumhuriyetle birlikte kırılması doğal bir yeni yaklaşımın da yaygınlaşmasına kaynaklık etmiştir. Örneğin, Yardımcı da görüldüğü üzere ulus devletle birlikte ulusal edebiyat fikrinin bu düşünceyi besleyen tematik konulara yönelmesi belirleyici bir yönelmedir. Bu yönelmede Anadolu coğrafyasında, fikri düzeyde yansıtıcılarının meslek olarak ciddi anlamda öğretmen olmaları da ayrı bir belirleyici özelliktir. Bu durum istendik davranışları benimsetme gayretindeki eğitimcilerin, şiirlerini vatan sevgisi, ulus bilinci, cumhuriyet ülküsünün yerleşmesi amacıyla, kendi bireysel duygularıyla birlikte dile getirmelerinde önemli yer tutmaktadır. Mehmet Yardımcı şiirlerinde, bu ülkünün önemli bir yeri vardır. O bir yandan tematik olarak öğretmenlik, akademisyenlik ve bunları bütünleyen çabaları içerisinde halk kültürüne yönelme gayretini, şiirlerinde de sürdürür. Şiirleri bu duyarlığın ürünleri olarak, sanatsal olduğu denli, işlevsel bir nitelik de taşır. Türk şiirinde taşra, bir mekan olarak ilkin Muallim Naci nin ürünlerinde yansımaya başlıyor (Temo, 2011:97). Rıza Tavfik, Mehmet Emin Yurdakul, Ziya Gökalp, Süleyman Nazif gibi şairlerle bir eğilime dönüşen bu ele alma, sonraki yıllarda ardıllarını da besleyerek hamasi söylemlerden ve imaj ağırlıklı betimlemelerden sıyrılarak, daha rafine bir şiirin oluşmasına da kaynaklık edecektir. Bizim buradaki çabamız, taşra duyarlığının Türk şiiri içerisindeki tarihi seyrini anlatmaktan ziyade, ilk şiiri 1957 yılında, henüz 12 yaşındayken yayımlanan şair Mehmet Yardımcı nın, şairlikle birlikte öğretmen ve akademisyen olarak meslek hayatının kendi seyri içerisinde farklı alanlardaki yazınsal ve bilimsel çalışmalarına paralel bu bugün de devam etmekte olan şiir serüveninin içeriğini anlama çabası olacaktır.. Bunu yaparken bir izdüşüm olarak taşra, taşralılık gibi zihinsel olarak meşguliyetimize sebep unsurları kıyısından da olsa belirtmeye çalışacağız. Buradan bakılınca da şiirini şekillendiren başlıca unsurlar arasında, edebiyat dünyamızı düşünsel/felsefi boyutuyla biçimlendiren şahsiyetler etrafında yoğunlaşmanın olduğu görülür. Bu tematik yoğunlaşma Yunus Emre, Karacaoğlan, Dede Korkut, Korkut Ata gibi değerler üzerinden betimlemelere dönüşür. Bu durum, bir yandan öteden beri taşra olmuş olan Anadolu coğrafyasının düşünsel temellerini oluşturan değerlerin sanatsal olarak özümsenmesini yansıtmak yanında, bir yeniden dönüştürmenin de kazanımı olarak aktarılır. II. Zile, geleneksel şiirimizin olduğu kadar, çağdaş şiirimizin de önemli şahsiyetlerini yetiştirmiş bir özellik gösterir. Bunlar içerisinde, Cumhuriyet dönemi Türk şiirinin şekillenmesinde olduğu kadar, özel olarak Zile üzerinden yürütülecek çözümlemelerde bir yerlilik ve yerellik vurgusunun ötesinde, memleket şiirinin dimağını anlamak bakımından Cahit Külebi adı öncelikle öne çıkanlardandır. Mehmet Yardımcı, tıpkı öncülü ve öğretmeni Cahit Külebi gibi bir yandan geleneksel şiir motiflerini ürünlerine taşımak ustalığını göstermekte ama daha önemlisi ait olduğu kültürel çevre ve coğrafyanın karakteristik özelliklerini, bir yerellik dar kalıplılığı içerisinde olmaksızın ürünlerinde açık biçimde yansıtmayı başarmaktadır. Burada üzerinde düşünülmesi gereken bir noktanın da tıpkı Yardımcı nın şiirlerinde görüldüğü üzere, hemen hemen onun çağdaşı olan Erdoğan Alkan, Haşim Kanar gibi doğum yerleri ve yaşamlarını sürdürdükleri çoğrafya bağlamında kasaba, kır hayatının belirgin olduğu coğrafya şairlerinde ortak bir ana temanın varlığının belirginleşmesidir. Bu ana temanın, Anadolu vurgusuyla iç içe geçmiş birbirini tamamlayan ve besleyen unsurlar olduğu görülür. Anadolunun belirgin kültürel alışkanlıklarıyla izdüşümsel paralellik kurulabilen kentlerin yetiştirmiş olduğu sanatçıların yapıtlarında (Tokat gibi, Sivas, Kars, Ardahan gibi)

3 doğrudan Anadolu vurgusunun ortak bir izleği işaretliyor olması dikkat çekicidir. Bu, taşra veya taşranın belirleyicisi anlamında yeni bir merkez tayini olarak da algılanabilir. Tek tek bakıldığında bu ortak kültürel renkleri, diyelim ki kilim, nakış, Yunus Emre, Dadaloğlu, Dede Korkut, Korkut Ata, bağlama, kopuz, Karacaoğlan ad ve kavramlarının şiirsel tema ve imge olarak şiirin belirgin temaları olarak ele alınması, özellikle cumhuriyet sonrası, daha yoğun olarak da 1950 sonrası Türk şiirinde görülen dikkat çekici unsurlardan birisidir. Mehmet Yardımcı, çok belirgin olarak bu anlatımın yukarıda saydığım özelliklerini, çarpıcı biçimde şiirlerinde yansıtan şairlerden biri olarak görülebilir. Sesi Anadolu dur oysa Rengi yedi bölgesinden gelir yurdun Babasını deniz almış çocukların dili olur kıyıda Doğuda kan davasına tanık Yaylalarda sevi olur buram buram Kırsal bölgede katı gerçek Bir şiir çiçeğidir şair Bitek (Kerem İçimde Yandı, s.33) Ben Karacaoğlan ım Mut ta bir simgeyim aşıklara Tezeninin ucundaki bir gizim Seyrani ye nefesim Develi de Emrah a sesim Cesuri ye Gedai ye yol veren Bağlamanın telindeki gizemim (Kerem İçimde Yandı, s.35) Yardımcı nın memleketçi şiir eğiliminin bir ardılı olarak değerlendirilmesinde, memleket duygusunu dile getirirken, yakın durduğu, dahili ve akrabası olduğu şairlere bakıldığında da taşra zenginliğini, yurtseverlik; tarihi ve sanatsal değerleri (destan kahramanlarından, halk şairlerine, doğa ve doğa varlıklarından etnoğrafik nesnelere değin geniş bir yelpazede) şiire taşıma bağlamında bir birişime oturttuğu görülür. Buradan bakınca, söyleyenin, yani yaratıcı öznenin toplumsal kimliği bakımından da taşra temasının kendi kendisinin mekanı olma ipuçlarını okumamız mümkündür. Oysa merkezin edebiyat, özellikle de şiir toplamına bakıldığında, ayrı ayrı değerlendirmeler bir yana özel olarak şairlerin toplumsal kimliklerine dair verileri böylesine açıklıkta yakalamak olanaksızdır. Bu esasında, Türk şiir geleneği, özellikle de cumhuriyet dönemi şiirimizde merkez taşra ekseninde bir biçimde varlığını koruyagelen gerçekliğin karakteristik ipuçlarıdır. Yardımcı nın şiirlerinde açık bir biçimde gözüken, kişisel tecrübe ve tanıklığın somut gözlem ve duyumsamaların yansıtılıyor olmasıdır. Bu esasında, taşralı duyarlığın, bütün şahsi ve şairane kuruntulardan uzak, içten ve samimi bir toplumsal sorumlulukla edebi yaratıcılığa yansıtılması örneğidir. Yakından tanıdığı, meslek yaşamının bir parçası olmuş duygusal yerleşikliğin izini sürer. Bu duygusal yerleşiklik, çeyiz sandığından başlayan, İstanbul düşünü asker mektuplarıyla bütünleştiren hasrete, ceviz ya da badem ağacının mitolojik algıyla endüstri nesnesi olma sürecindeki hikayesiyle bağdaşır, şiirin düşünsel eksenini tayin eder. Bir yanı Ahmet Kutsi Tecer, bir yanı Ceyhun Atuf Kansu bir yanı Cahit Külebi den beslenir. Ama tüm bunların bileşkesinde Yunus Emre hoşgörüsü, Karacaoğlan sedası eksik olmaz. Mehmet Yardımcı nın taşradan merkeze taşıdığı ve öncüllerin bir biçimde yapılandırdığı duyarlık, merkezin durağan poetik söylemine Anadolu çoksesliliğinin lirik açılımı olarak sızmış, onu zenginleştirmiş bir birikimin aktarımıdır.

4 Yine canevimden vuruldum Kipiklerimden iri geçti bulutlar Masalların kahramanı sanıp kenimi Mutluluğumun durağı gözün sanırken Yapayalnız kaldım yüreğimle Bu sevdadan sana nasip yok diye Horlandım Suçlandım Kerem içimde yandı Yine yalnızlığımla kaldım (Kerem İçimde Yandı, s.66) Türk şiirinin kazandığı içerik zenginleşmesinde, geniş imparatorluk coğrafyası içerisinde pek de anlam bulmayan bir bakıma bu örslenmiş, dışarılanmışlığından ötürü cumhuriyet modernleşmesi içerisinde Anadolu bir yandan edebiyatın merkezine akarken, içerisinden yetişen şairler sayesinde doğru ve sahici okumanın da en güzel örneklerine kavuşmuştur. Sivas yollarından, Zile, Tokat yaylalarına, ıssız dağ kovuklarından, Ilgaz dağlarına Anadolu coğrafyasının bir senfoni içerisinde şiire taşınmasının, bu duyarlık içerisinde ele alınmasının en güzel örneklerini taşradan taşınan bu duyarlıkta görürüz. Ayrıca toplum katında anlamlandırılan meslekler, tarihi ve kültürel aidiyeti perçinleyen değerler Bütün bunlar belki yakın zamanda pek az şairimizde görülen memleket e ilişkin duyumsamanın en çarpıcı örneklerini oluşturur. Dünya Haritası Kaşgar da yazılır lügatim Sesim Yenisey den elir Uzak iklim türküleri söyler dilim Uygur gibi sakin Göktürk gibi mert Göç yolları boyu yaratılır destanım Ben dünya haritasında böyle yatarım Oğuz boylarını duyar gibi olurum Yiğitçe Uz-Peçenek-Gagauz Yurt tutarak ilerler yöre yöre Kırımın güneyinden Avrupa içlerine Tarihe satır satır işlenir adım Ben dünya haritasında böyle yatarım Dedem Korkut oturur köşeye Doğruluk üzere Yiğitlik üzere Soy soylayıp Boy boylayıp Akıl vermeğe İlk alimler benden çıkar Yıldız ilminde Felsefede Tıpta

5 Her birine öğünerek bakarım Bün dünya haritasında böyle yatarım (Sevda Çiçeği, s.9-10) Yardımcı nın şiirlerinin en belirgin özelliklerinden biri, soyutlamaya gitmemesidir. Esasında, taşra, taşralı duyarlığın genel olarak karakteristik özelliklerinden biri, bu yalınlıktan beslenmesidir. Somut olay ve nesnelerdir şiirin temel malzemesi. Dolayısıyla da sanat yapma iddiasından ziyade, işlevsel bir kaygının izleri belirir. Cumhuriyetin kurulması sonrası merkez ile çevre, modern ile geleneksel ikiliği bağlamında tanımlanan taşra, sadece idari ya da coğrafi bir adlandırma olmanın ötesinde politik, kültürel ve ekonomik dayanakları olan karmaşık bir ilişkiler ağının mekanı olarak ortaya çıkmaktadır. (Bulut, s.2) Söz konusu bu karmaşık ilişkiler ağı içerisinden, şairin yaratıcı yeteneği, temsilcisi olduğu, tarafını tuttuğu veya bütün bu iddialı sözleri bir kenara bırakarak kendisini anlatma ve anlamlandırma gayretini yalınlaştırmada ortaya çıkmaktadır. Mehmet Yardımcı ve yukarıda ancak pek azının adını anarak geçtiğim, ürünleri özellikle 1950 sonrasında yayımlanan şairlerin de kaygısı böyle bir anlatma olmaktadır. Düşünsel ortaklıkları, cumhuriyet değerleri paydasında bulunmak, estetik kaygıları Türkçenin anlatım zenginliği ve gücünü sergilemek, işlevsel kaygıları Türkiye ve Türk insanının özlemlerine, onu bir biçimde var eden değerlere tanıklık etmektir. Bu yaklaşım esasında, Tanzimat aydının taşraya ilişkin uzak ve dışardan bakışına karşı, beslenerek gelen tepkinin içeriden yanıtı gibidir. Kaynakça Bulut, Diler (2007); Türk Edebiyatında Taşra, Yüksek Lisans Tezi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Tema, Selim (2010); Türk Şiirinde Taşra, Agora Yayınları, İstanbul. Yardımcı, Mehmet (1989); Sevda Çiçeği, İnanç Yayınları, İstanbul Yardımcı, Mehmet (1993), Kerem İçimde Yandı, İstanbul.

MODERN ŞİİRDE HALK EDEBİYATININ ETKİSİNE BİR ÖRNEK: SÜREYYA BERFE-GÜN OLA

MODERN ŞİİRDE HALK EDEBİYATININ ETKİSİNE BİR ÖRNEK: SÜREYYA BERFE-GÜN OLA 1547 MODERN ŞİİRDE HALK EDEBİYATININ ETKİSİNE BİR ÖRNEK: SÜREYYA BERFE-GÜN OLA * TAŞTAN, Zeki TÜRKİYE/ТУРЦИЯ ÖZET Türk şiiri, Tanzimat tan sonra üç kaynaktan beslenir: Batı edebiyatı, halk edebiyatı ve

Detaylı

Edebiyat Tarihinin Kendi Tarihini Yazmaya İhtiyacımız Var

Edebiyat Tarihinin Kendi Tarihini Yazmaya İhtiyacımız Var Edebiyat Tarihinin Kendi Tarihini Yazmaya İhtiyacımız Var 477 Edebiyat Tarihinin Kendi Tarihini Yazmaya İhtiyacımız Var Fatih Altuğ, Mehmet Fatih Uslu, Ömer Faruk Yekdeş Sorular: Hazel Melek Akdik Monograf

Detaylı

Metne Hâkim Olmak İçin Değil Metinle Uğraşabilmek İçin Geliştirilecek Araçlardan Söz Etmek Gerekli

Metne Hâkim Olmak İçin Değil Metinle Uğraşabilmek İçin Geliştirilecek Araçlardan Söz Etmek Gerekli Metne Hâkim Olmak İçin Değil Metinle Uğraşabilmek İçin Geliştirilecek Araçlardan Söz Etmek Gerekli 187 Metne Hâkim Olmak İçin Değil Metinle Uğraşabilmek İçin Geliştirilecek Araçlardan Söz Etmek Gerekli

Detaylı

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK ŞİİRİNİN İLK ON YILINDA ORTAK YÖNELİŞLER *

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK ŞİİRİNİN İLK ON YILINDA ORTAK YÖNELİŞLER * CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK ŞİİRİNİN İLK ON YILINDA ORTAK YÖNELİŞLER * Common Ways in the First Decade of the Republic Period Turkish Poetry Общие тенденции поэзии в первое десятилетие Турецкой республики Dinçer

Detaylı

Yüksek Lisans Tezi SÜRGÜN YOLUNDA BİR YENİLEŞME SERÜVENİ: MİHNET-KEŞAN DERYA TÜZİN

Yüksek Lisans Tezi SÜRGÜN YOLUNDA BİR YENİLEŞME SERÜVENİ: MİHNET-KEŞAN DERYA TÜZİN Yüksek Lisans Tezi SÜRGÜN YOLUNDA BİR YENİLEŞME SERÜVENİ: MİHNET-KEŞAN DERYA TÜZİN TÜRK EDEBİYATI BÖLÜMÜ Bilkent Üniversitesi, Ankara Temmuz 2008 Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü

Detaylı

EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI KATKILAR

EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI KATKILAR T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI

Detaylı

20. YÜZYIL TÜRK RESİM SANATINDA GELENEKSEL TÜRK SANAT ÖRNEKLERİNİN ETKİSİ

20. YÜZYIL TÜRK RESİM SANATINDA GELENEKSEL TÜRK SANAT ÖRNEKLERİNİN ETKİSİ DOI: 10.7816/kalemisi- 01-02- 01 20. YÜZYIL TÜRK RESİM SANATINDA GELENEKSEL TÜRK SANAT ÖRNEKLERİNİN ETKİSİ Meher BAYRAMOĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü bayramoglu.m@hotmail.com

Detaylı

İdari yargı kararlarının üç temel bileșeni olarak

İdari yargı kararlarının üç temel bileșeni olarak İdari Yargının Üç Temel Bileșeni Olarak; Kamu Yararı, Planlama Esasları ve Șehircilik İlkeleri (*) Eylem BAL İdari yargı kararlarının üç temel bileșeni olarak karșımıza çıkan, kamu yararı, planlama esasları

Detaylı

NE OKUMAK DEĞİL, NASIL OKUMAK: FEMİNİST ELEŞTİRİ NESNESİ/KAYNAĞI OLARAK EDEBİYAT

NE OKUMAK DEĞİL, NASIL OKUMAK: FEMİNİST ELEŞTİRİ NESNESİ/KAYNAĞI OLARAK EDEBİYAT NE OKUMAK DEĞİL, NASIL OKUMAK: FEMİNİST ELEŞTİRİ NESNESİ/KAYNAĞI OLARAK EDEBİYAT Ayşegül YARAMAN Feminist eleştiri, topluma egemen olan modernist holistik kavrayışın tartışılmasından doğan kültürel çalışmaların

Detaylı

GEÇMİŞLE HESAPLAŞMAYA BİR ÖRNEK: 12 MART ROMANLARI

GEÇMİŞLE HESAPLAŞMAYA BİR ÖRNEK: 12 MART ROMANLARI GEÇMİŞLE HESAPLAŞMAYA BİR ÖRNEK: 12 MART ROMANLARI Öğr. Grv. Çiğdem Sever Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yazarların görmediği şey olmamış demektir. 1 Yazın akımları, bu akımların yaygın olduğu dönemler

Detaylı

ZM RL OLMAK. SEMPOZYUM B LD R LER 22-24 Ekim 2009-1-

ZM RL OLMAK. SEMPOZYUM B LD R LER 22-24 Ekim 2009-1- ZM RL OLMAK SEMPOZYUM B LD R LER 22-24 Ekim 2009-1- Bu kitap BB Ahmet Pirifltina Kent Arflivi ve Müzesi taraf ndan yay na haz rlanm fl olup zmir Büyükflehir Belediyesi nin kültür hizmetidir. zmir Büyükflehir

Detaylı

ANTON ÇEHOV UN ÜÇ KIZKARDEŞ adlı eserinde VERŞİNİN KARAKTERİNİN İNCELENMESİ VE ROL ÇALIŞMASI

ANTON ÇEHOV UN ÜÇ KIZKARDEŞ adlı eserinde VERŞİNİN KARAKTERİNİN İNCELENMESİ VE ROL ÇALIŞMASI T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLERİ OYUNCULUK PROGRAMI ANTON ÇEHOV UN ÜÇ KIZKARDEŞ adlı eserinde VERŞİNİN KARAKTERİNİN İNCELENMESİ VE ROL ÇALIŞMASI Yüksek Lisans Tezi ALİ RIZA

Detaylı

KAYNAĞINI GELENEKTEN ALAN HĐSARCILAR

KAYNAĞINI GELENEKTEN ALAN HĐSARCILAR KAYNAĞINI GELENEKTEN ALAN HĐSARCILAR ÖZET Öztürk EMĐROĞLU * Türk süreli yayın tarihinin uzun ömürlü dergilerinde biri olan Hisar, "fikir, sanat ve edebiyat dergisi" çerçeve başlığıyla, Ankara da yayımlanır

Detaylı

sabah ülkesi SAYI 43 Nisan 2015 üç aylık kültür-sanat ve felsefe dergisi Şehir ve Peygamber Ekrem Demirli Çağımızda İbn Haldun Bruce B.

sabah ülkesi SAYI 43 Nisan 2015 üç aylık kültür-sanat ve felsefe dergisi Şehir ve Peygamber Ekrem Demirli Çağımızda İbn Haldun Bruce B. üç aylık kültür-sanat ve felsefe dergisi SAYI 43 Nisan 2015 Şehir ve Peygamber Ekrem Demirli Çağımızda İbn Haldun Bruce B. Lawrence Medeniyet ve Şehir Kudsi Erguner Modern Öncesi Şehirlerde Mekân Mantığı

Detaylı

Orhan Kemal in Fabrika ve Toprak İşçilerini Konu Alan Bereketli Topraklar Üzerinde, Vukuat Var ve Hanımın Çiftliği Romanlarında Yapı, Tema ve Anlatım

Orhan Kemal in Fabrika ve Toprak İşçilerini Konu Alan Bereketli Topraklar Üzerinde, Vukuat Var ve Hanımın Çiftliği Romanlarında Yapı, Tema ve Anlatım Orhan Kemal in Fabrika ve Toprak İşçilerini Konu Alan Bereketli Topraklar Üzerinde, Vukuat Var ve Hanımın Çiftliği Romanlarında Yapı, Tema ve Anlatım Emine Özerinç Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma

Detaylı

NON-WESTERN MODERNIZATION EXAMPLES OF AFGHANISTAN AND IRAN

NON-WESTERN MODERNIZATION EXAMPLES OF AFGHANISTAN AND IRAN BATI DIŞI MODERNLEŞME AFGANİSTAN VE İRAN ÖRNEĞİ Araş. Gör. Serçin SUN İPEKEŞEN ÖZ Modernleşme kavramı Batı dünyasından dilimize geçmiştir. Bu kavram batılılaşma anlamında da kullanılmaktadır. Geleneksel

Detaylı

Kamusal/Özel Alan Tartışmaları

Kamusal/Özel Alan Tartışmaları Kamusal/Özel Alan Tartışmaları Kamusal Alan Sözcüğünün Tanımları Kamusal alan sözcüğünün tanımları şeklinde bir başlığın kullanılması daha başlangıçta bu kavramın genel-geçer bir tanımının yapılamaması

Detaylı

POPÜLERLEŞME SÜRECİNDE TÜRK MÜZİĞİ VE BU SÜREÇTE BESTEKÂR SADETTİN KAYNAK

POPÜLERLEŞME SÜRECİNDE TÜRK MÜZİĞİ VE BU SÜREÇTE BESTEKÂR SADETTİN KAYNAK 573 POPÜLERLEŞME SÜRECİNDE TÜRK MÜZİĞİ VE BU SÜREÇTE BESTEKÂR SADETTİN KAYNAK ÖZDEMİR, Sinem TÜRKİYE/ТУРЦИЯ ÖZET Osmanlı nın son dönemi ile Cumhuriyet in ilk yıllarında başlayan batılılaşma ve modernleşme

Detaylı

ALEVİ KİMLİĞİNİ DİASPORADA MÜZAKERE ETMEK: TORONTO ALEVİ GÖÇMENLERİNİN İFADE KÜLTÜRÜ PRATİKLERİ

ALEVİ KİMLİĞİNİ DİASPORADA MÜZAKERE ETMEK: TORONTO ALEVİ GÖÇMENLERİNİN İFADE KÜLTÜRÜ PRATİKLERİ ALEVİ KİMLİĞİNİ DİASPORADA MÜZAKERE ETMEK: TORONTO ALEVİ GÖÇMENLERİNİN İFADE KÜLTÜRÜ PRATİKLERİ ALEVİ KİMLİĞİNİ DİASPORADA MÜZAKERE ETMEK: TORONTO ALEVİ GÖÇMENLERİNİN İFADE KÜLTÜRÜ PRATİKLERİ Ayhan EROL

Detaylı

BÜYÜME, KALİTE, ULUSLARARASILAŞMA: TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİMİ İÇİN BİR YOL HARİTASI GÖKHAN ÇETİNSAYA

BÜYÜME, KALİTE, ULUSLARARASILAŞMA: TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİMİ İÇİN BİR YOL HARİTASI GÖKHAN ÇETİNSAYA BÜYÜME, KALİTE, ULUSLARARASILAŞMA: TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİMİ İÇİN BİR YOL HARİTASI GÖKHAN ÇETİNSAYA Yükseköğretim Kurulu Yayın No: 2014/2 BÜYÜME, KALİTE, ULUSLARARASILAŞMA: TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİMİ İÇİN BİR

Detaylı

Toplumsal yapılarda meydana gelen değișimler

Toplumsal yapılarda meydana gelen değișimler Korumanın Toplumsal ve Kültürel Boyutu Neden Önemli? Biz Nasıl Bakıyoruz? Ayșegül ALTINÖRS ÇIRAK Siz șehirde kendinizsiniz, nerede yerleșmeyi seçerseniz seçin.. Bir kenti yapan adamdır, o olmadan duvarlar

Detaylı

TÜRKİYE DE ULUSALCILIĞIN DEĞİŞMEYEN SİMGESİ: ONUNCU YIL MARŞI. THE UNCHANGING SYMBOL OF NATIONALISM IN TURKEY: 10 th ANNUAL MARCH

TÜRKİYE DE ULUSALCILIĞIN DEĞİŞMEYEN SİMGESİ: ONUNCU YIL MARŞI. THE UNCHANGING SYMBOL OF NATIONALISM IN TURKEY: 10 th ANNUAL MARCH ANADOLU ÜNİVERS İTES İ S OS YAL BİLİMLER DERGİS İ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES Cilt/Vol. : 9 - S ayı/no: 2 : 199 208 (2009) TÜRKİYE DE ULUSALCILIĞIN DEĞİŞMEYEN SİMGESİ: ONUNCU YIL MARŞI

Detaylı

Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, sosyal bilimler alanında 2002 yılından beri kurumsal faaliyetler yürüten İlmi Etüdler Derneği (İLEM) nin

Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, sosyal bilimler alanında 2002 yılından beri kurumsal faaliyetler yürüten İlmi Etüdler Derneği (İLEM) nin , sosyal bilimler alanında 2002 yılından beri kurumsal faaliyetler yürüten İlmi Etüdler Derneği (İLEM) nin disiplinlerarası sosyal bilim çalışmalarını teşvik etmek üzere düzenlediği çalışmalardan birisi

Detaylı

Göç, İç Göç ve Dış Göç

Göç, İç Göç ve Dış Göç Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 6 Sayı: 26 Volume: 6 Issue: 26 Bahar 2013 Spring 2013 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 GÖÇ, ENTEGRASYON

Detaylı

Türkiye de Tarih Öğretimi Tartışmaları ve Tarih Öğretiminde Kültür Okuryazarlığı 1

Türkiye de Tarih Öğretimi Tartışmaları ve Tarih Öğretiminde Kültür Okuryazarlığı 1 Türkiye de Tarih Öğretimi Tartışmaları ve Tarih Öğretiminde Kültür Okuryazarlığı 1 Hüseyin Köksal 2 Zamanın nehri üzerinde dik konumda duran ve yerlerinden oynatılamayan bazı anlar vardır; zaman bunların

Detaylı

Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü LATİFE TEKİN İN YAPITLARINDA BÜYÜLÜ GERÇEKÇİLİK. Canan Öktemgil Turgut

Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü LATİFE TEKİN İN YAPITLARINDA BÜYÜLÜ GERÇEKÇİLİK. Canan Öktemgil Turgut Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü LATİFE TEKİN İN YAPITLARINDA BÜYÜLÜ GERÇEKÇİLİK Canan Öktemgil Turgut Türk Edebiyatı Disiplininde Master Derecesi Kazanma Yükümlüklerinin Bir Parçasıdır

Detaylı

Kafkas Dernekleri Federasyonu. YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU

Kafkas Dernekleri Federasyonu. YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Kafkas Dernekleri Federasyonu YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Ankara, 2006 YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Kafkas Dernekleri Federasyonu

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) (İlkbahar Dönemi) 12 MAYIS 2013 PAZAR

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) (İlkbahar Dönemi) 12 MAYIS 2013 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) (İlkbahar Dönemi) 12 MAYIS 2013 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

ÇOK KÜLTÜRLÜ TOPLUMLARDA İLETİŞİM: DİVRİĞİ ÖRNEĞİ ÖZET

ÇOK KÜLTÜRLÜ TOPLUMLARDA İLETİŞİM: DİVRİĞİ ÖRNEĞİ ÖZET ÇOK KÜLTÜRLÜ TOPLUMLARDA İLETİŞİM: DİVRİĞİ ÖRNEĞİ Zekiye TAMER GENCER I ÖZET Günümüz Türkiye sinde, yaşanan çok kültürlü bir yapıdan ve bu yapının beraberinde getirdiği kültürel zenginlikten bahsetmek

Detaylı

BİR ANKARA KÖYÜ (KAVAKÖZÜ) NÜN SOSYOLOJİK İNCELEMESİ

BİR ANKARA KÖYÜ (KAVAKÖZÜ) NÜN SOSYOLOJİK İNCELEMESİ BİR ANKARA KÖYÜ (KAVAKÖZÜ) NÜN SOSYOLOJİK İNCELEMESİ Yrd. Doç. Dr. D. Ali ARSLAN Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, arslandali@gop.edu.tr Özet Türk toplumunun Cumhuriyet in ilk yıllarından bugüne,

Detaylı