Ekmeklik Bu ğday (Triticum aestivum L.)' ı n Belirli Geli ş me Dönemlerindeki Su Stresinin Baz ı Kalite Özelliklerine Etkisi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ekmeklik Bu ğday (Triticum aestivum L.)' ı n Belirli Geli ş me Dönemlerindeki Su Stresinin Baz ı Kalite Özelliklerine Etkisi"

Transkript

1 TARIM BILIMLERI DERGISI 2001, 7 (3), Ekmeklik Bu ğday (Triticum aestivum L.)' ı n Belirli Geli ş me Dönemlerindeki Su Stresinin Baz ı Kalite Özelliklerine Etkisi Mustafa GÜLER Geliş Tarihi: Özet: Bu çal ışma, y ıllar ı aras ında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Kenan Evren Ara şt ı rma ve Uygulama Çiftli ğinde ekmeklik bu ğday ın farkl ı geli şme dönemlerindeki su stresinin baz ı kalite özelliklerine etkilerini belirlemek amac ıyla yürütülmüştür. Çal ışmada Bezostaja 1, Gün 91 ve Gerek 79 ekmeklik bu ğday çeşitleri kullan ı lm ışt ı r. Çeşitlerin belirli geli şme dönemlerindeki su stresine ili şkin sulama uygulamalar ı ; bitkilerin tüm geli şme dönemlerinde stressiz (S 1), tane dolumu döneminde stresli (S 2), başaklanma öncesinde stresli (S 3), sapa kalkma döneminde stresli (S4) ve bitkilerin tüm geli şme dönemlerinde stresli (S 5) olmak üzere yap ı lm ışt ı r. Araşt ırma na göre; ele al ınan kalite özellikleri bak ı m ından çe şitler ve özellikle su stresleri aras ında istatistiki farkl ı l ı klar belirlenmi ştir. Kalite özelliklerine ili şkin en yüksek de ğerler genellikle bitkilerin tüm geli şme dönemlerinde stressiz oldu ğu uygulamalar ile tane dolumu döneminde stresli oldu ğu uygulamalarda elde edilmi ştir. En düşük değerler ise, bitkilerin tüm geli şme dönemlerinde stresli oldu ğ u uygulamalarda elde edilmi ştir. Kalite özelliklerinin tümünde çeşitler aras ında istatistiki farkl ı l ık gözlenmiş olup, özelliklere ilişkin en yüksek değerler genellikle Bezostaja 1 çeşidinde elde edilmiştir. Anahtar Kelimeler: ekmeklik buğday, su stresi, kalite özellikleri Effect of Water Stress on Some Quality Characteristics at Certain Growth Stages of Winter Wheat (Triticum aestivum L) Abstract: This study was conducted to determine the effect of water stress at various growth stages on some quality characteristics of winter wheat at Kenan Evren Research and Application Farm, Faculty of Agriculture, Ankara University between 1993 and Winter wheat cv. Bezostaja 1, Gün 91 and Gerek 79 were used in the study. Irrigations concerning water stresses were applied as non-stressed (S İ), stressed during grain filling (S2), stressed during before heading (S 3), stressed during jointing (S4) and stressed during all growth stages (S5). According to the results of the research; statistical differences were determined between cultivars and particularly water stresses in regard to the quality characteristics. The highest values of quality characteristics were generally obtained from non-stressed applications and stressed during grain filling applications. The lowest values were obtained from the applications stressed during all growth stages. Statistical differences were determined among cultivars at all quality characteristics, and the highest values of those characteristics were generally obtained from Bezostaja 1 cv. Key Words: winter wheat, water stress, quality characteristics Giriş Geçmi şte oldu ğu gibi günümüzde iklim faktörleri tar ımsal faaliyetleri birinci derecede etkilemekle olup, uygun tar ım sisteminin uygulanmas ı nda en önemli rolü üstlenmektedir. Iklim faktörleri içerisinde özellikle ya ğış, s ı cakl ı k ve nispi nem bitkisel üretimde hangi sistemin uygulanmas ı ya da ürünün yeti ştirilmesi gerekti ğini ortaya koymada en önemli faktörlerdir. Bitkisel üretimin en önemli k ı sm ı n ı olu şturan tah ı l yeti ştiricili ği, bugün yeryüzünün hemen hemen her bölgesinde yap ı labildi ği için gerek insan ve hayvan beslenmesi, gerekse endüstriye hammadde temini etmesi bak ım ından ayr ı bir önem ta şı maktad ı r. Tah ıllar içerisinde de serin iklim tah ıllar ı grubuna giren bu ğday, yeryüzünün yatay ve dikey marjinal alanlar ı na yay ıld ığı için yeti ştiricili ğinde baz ı önemli sorunlarla karşı la şı lmaktad ı r. Bugün yeryüzünün verimli alanlar ı nda daha çok birim alan verimi yüksek ve ekonomik önemi olan bitkiler yeti ştirilmesine karşın; verimsiz alanlar ile kurak ve yar ı kurak bölgelerde bu ğday terimi yap ılmaktad ır. Buğday türleri içerisinde ise ekmeklik bu ğdaylar gerek insan ve hayvan beslenmesi ile birlikte endüstride hammadde olarak kullan ı lmas ı bak ım ı ndan, gerekse elveri şsiz koşullara di ğer türlere göre daha iyi adapte oldu ğundan kullan ı m ı ve yeti ştiricili ği daha fazla önem ta şımaktad ı r. Gerek dünyada gerekse ülkemizde çeltik d ışı ndaki tah ı llarda üretimin genellikle kuru tar ı m ko şullar ı nda doğal ya ğışlara ba ğı ml ı olarak yap ı lmas ı, sulaman ı n etkinli ğ i bak ı m ından önemli bir göstergedir. Ülkemizde tar ı mda sulaman ın önemi, tar ımla u ğ ra şan insanlar ı n kendi olanaklar ıyla en fazla bu ğday ı sulamas ıyla kendini göstermektedir (Sönmez ve Korukçu 1981). Ülkemizin çoğu bölgesinde do ğal ya ğışlara ba ğı ml ı olarak yap ı lan tah ıl yeti ştiricili ğinde belirli geli şme dönemlerinde karşı la şılan su eksikli ği, tah ı llarda optimum verimin büyük ölçüde dü şmesine neden olmaktad ı r. Geçmi şte sulaman ı n yaln ızca kurak bölgeler için uygulanmas ı gerekti ğ i düşünülürken; günümüzde yap ılan ara şt ırmalarda nemli 'Ankara Üniv. Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Bölümü -Ankara

2 22 TARIM B İ L İ MLER İ DERG İ S İ 2001,Cilt 7, Sayi 3 bölgelerde bile bitkilerin yeti şme dönemlerinde görülen k ı sa süreli kurakl ığı n üretimde % aras ı nda dü ş ü şe neden olabilece ğ i belirtilmektedir (Korukçu ve Ar ı c ı 1987). Bu ğdayda sulama ve su stresi ile ilgili yap ı lan çal ışmalarda, sulaman ın ya da su stresinin daha çok yerime etkisi incelenmi ş olup; kalite özellikleri üzerinde yeterince durulmam ışt ı r. Su stresi ve sulaman ı n bu ğ daya etkilerinin ara şt ı r ı ld ığı çal ışmalarda dikkat çekici sonuçlar elde edilmi ştir. Eck (1988), ekmeklik bu ğday ı n belirli geli şme dönemlerindeki su stresinin verim ve baz ı kalite ö ğelerine etkisinin ara şt ı r ı ld ığı çal ışmas ı nda tane protein oran ı ndaki de ğ i şmenin y ıllara göre farkl ı l ık gösterdi ğ ini, birinci y ılda en yüksek protein oran ı n ı n bitkilerin tüm Ikbahar ve yaz peryodu boyunca su stresi alt ı nda bulundu ğu uygulamada elde edildi ğini; buna kar şı n denemenin ikinci y ı l ı nda ise bitkilerin yaln ızca ba şaklanma ve tane dolumu döneminde su stresi alt ı nda bulundu ğ u uygulamada elde edildi ğ ini belirlemi ştir. Styk ve Dziamba (1984), baz ı yeti ştirme teknikleri ve sulaman ı n verim ile baz ı kalite özelliklerine etkisini ara şt ı rd ı klar ı çal ışmalar ı nda bin tane a ğı rl ığı n ın çe şitlere göre de ğ i şmekle birlikte genellikle sulamayla artt ığı n ı; protein oran ı n ın ise sulamayla birlikte azald ığı n ı saptam ışlard ır. Dudas ve ark. (1984), sulaman ı n ekmeklik bu ğ day ı n verim ve teknolojik kalitesine etkisini ara şt ı rd ı klar ı çal ışmalar ı nda may ı s ve haziran aylar ında birer defa mm sulama suyu uygulad ı klar ı ekmeklik bu ğdayda tane veriminin belirgin olarak artt ığı n ı; buna kar şı l ı k tanedeki azotun sulamayla azald ığı n ı belirlemi şlerdir. Shulyndin ve Shevchenko (1971), makarnal ık bu ğdayda ekim öncesi yap ı lan yaln ızca bir sulaman ı n yeti ştirme dönemi boyunca yap ı lan toplam 4 sulamaya göre tane kalitesini önemli ölçüde yükseltti ğini bildirmektedirler. Peltonen (1992), ekmeklik bu ğ day ı n verim ve ekmeklik kalitesine çevre ve genotipin etkisini ara şt ı rd ığı çal ışmas ında tane protein oran ı, unda protein oran ı ve gluten içeri ği üzerinde çevre etkisinin oldukça yüksek oranda etkili oldu ğunu belirlemi ştir. Bassett ve ark. (1989), genotip ve çevrenin ekmeklik bu ğday ı n kalitesine etkisini belirlemek amac ıyla dört çe ş it ile altm ış üç lokasyonda yürüttükleri çal ışmalarda incelenen alt ı kalite kriteri bak ı m ı ndan çevresel etkilerin istatistiki olarak (p<0.01) önemli oldu ğunu saptam ış lard ı r. Rucka (1984), sulama ve gübrelemenin k ış l ı k bu ğday ı n kalitesine etkisini inceledi ği çal ışmas ı nda; sulaman ı n tanenin kuru madde verimi, protein verimi ve gluten verimini art ı rmas ına karşı l ık tane protein oran ı, sedimentasyon, ya ş ve kuru gluten içeri ğ i ile gluten ş i şme kapasitesi de ğ erlerini azaltt ığı n ı bildirmektedir. Baenziger ve ark. (1985) çe şit, çevre ve bunlar ın interaksiyonunun ekmeklik bu ğday ı n öğ ütme ve ekmeklik kalitesine etkilerini belirlemek amac ıyla 24 ekmeklik bu ğday çe şidi ile 12 lokasyonda yürüttükleri çal ışmalarda un verimi ve tane protein oran ı n ı n da içinde bulundu ğ u tüm kalite kriterleri bak ı m ı ndan lokasyonlar aras ı nda istatistiki yönden önemli farkl ı l ı klar ı n oldu ğ unu saptam ışlard ı r. Bole ve Dubetz (1986), sulama ve azotlu gübrelemenin bu ğ day ı n tane verimi ve protein oran ı na etkisini belirlemek amac ı yla bitkilere geli şme dönemleri boyunca dü şük (115 mm) ve yüksek (305 mm) sulama suyu uygulad ı klar ı çal ışmalar ı nda tane protein oran ı n ı n yüksek sulama suyu uygulamas ı nda dü ştü ğ ünü belirlemi şlerdir. Cooper ve Blakeney (1990), sulama yap ılan ekmeklik bu ğ dayda çiçeklenme öncesi uygulanan azotlu gübre form ve miktarlar ı n ın tane kalitesine etkisini ara şt ı rd ı klar ı çal ışmalar ı nda sulama uygulamas ı n ın artan azotlu gübre miktarlar ıyla birlikte tane kalitesini olumlu yönde etkiledi ğini bildirmektedirler. Bu ara şt ı rmada Orta Anadolu ko şullar ı nda ekmeklik bu ğday ı n belirli geli şme dönemlerindeki su stresinin baz ı kalite özelliklerine etkileri incelenmeye çal ışı lm ıştir. Materyal ve Yöntem Bu ara şt ırma ve y ı llar ı aras ı nda Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Kenan Evren Ara şt ı rma ve Uygulama Çiftli ği deneme alan ı nda ekmeklik bu ğday çe şitlerinin belirli geli şme dönemlerindeki su stresinin baz ı kalite özelliklerine etkisini belirlemek amac ıyla yap ı lm ışt ır. Deneme yerine ili şkin iklim verileri Çizelge 1'de, toprak analizi ise Çizelge 2'de verilmi ştir. Ara şt ırmada materyal olarak kullan ı lan Bezostaja 1, Gün 91 ve Gerek 79 ekmeklik bu ğday çe ş itlerinin belli ba ş l ı özellikleri a şağı da verilmi ştir Çizelge 1. Deneme yerine ili şkin iklim verileri Uzun ı llar Aylar S ı cakl ı k Ya ğış S ı cakl ı k Nem Yağış S ı cakl ı k Nem Ya ğış S ı cakl ı k Nem Ya ğış C mm C % mm C ok mm C % mm Ocak Şubat Mart Nisan Ma ıs Haziran Temmuz A - ustos Ekim Kas ı m Aral ı k Ortalama To lam

3 GÜLER, M., "Ekmeklik buğday (Triticum aestivum L.)' ı n belirli gelişme dönemlerindeki su stresinin baz ı kalite özelliklerine etkisi" 23 Çizelge 2. Deneme yerine ili şkin toprak analiz Kum (%) Kil (%) Silt (%) CaCO3 (%) PH 8.3 Orp. Mad. (%) 1.24 N (%) 0.21 Elverişli P (ppm) 89.6 Elverişli K (ppm) 650 Bezostaja 1: Rusya'dan getirilerek Eski şehir Zirai Ara şt ırma Enstitüsü taraf ından adapte ettirilen k ısa boylu ve sa ğlam sapl ı kış l ık bir çe şittir. Yaln ızca kura ğa dayan ı m ı zay ıf olan çeşidin k ış soğ uklar ına, yatmaya, sar ı ve kahverengi paslara dayan ı kl ı l ığı oldukça yüksektir. Gün 91: Ankara Tarla Bitkileri Merkez Ara şt ı rma Enstitüsü'nce 1991 y ı l ı nda tescil ettirilen alternatif geli şme özelliğinde olan bir çe şittir. So ğ u ğa, k ışa ve kura ğa dayan ı kl ı l ığı iyi olan çe şidin orta boylu ve sa ğlam sapl ı olmas ı da yatmaya kar şı dayan ı kl ı l ığı art ı rmaktad ı r. Kara pasa, sürme ve rast ığa orta dayan ı kl ı, sar ı ve kahverengi pasa ise hassast ı r. Gerek 79: Eski şehir Zirai Ara şt ırma Enstitüsü taraf ı ndan 1979 y ı l ı nda tescil ettirilen orta boylu k ış l ı k bir çeşittir. K ışa, kura ğa, yatmaya ve sürmeye dayan ı kl ı l ığı iyi; rast ığa zay ıf, paslara ise orta dayan ı kl ı d ı r. Tarla denemeleri tesadüf bloklarinda bölünmü ş parseller deneme desenine göre üç tekrarlamal ı olarak düzenlenmi ştir Denemede su stresleri ana parsellere, çe şitler ise alt parsellere tesadüfı olarak yerle ştirilmi ştir. Ana parseller aras ındaki su s ızmalar ı n ı önlemek için, ana parseller aras ına iki şer m'lik aral ık b ı rak ılarak her sulamada parseller aras ına set yap ı lm ışt ır. 3 m uzunlu ğundaki parsellere 12' şer s ıra ekim yap ı lm ış olup, her bir parselde kenarlardan birer s ıra at ı larak ortadaki on s ı ra üzerinde ölçüm ve gözlemler yap ı lm ışt ır. Denemede bölge için sulu koşullarda standart de ğerler olan 8 kg/da saf N ve 6 kg/da P205 gübrelemesi yap ı lm ışt ır. Bitkilerin belirli geli şme dönemlerindeki su stresine ili şkin sulama uygulamalar ında 75'er mm kontrollü salma sulama yap ı lm ış olup; bitkilerin tüm geli şme dönemlerinde stressiz (S ı ) durumda toplam 300 mm (ekimde 75 mm + sapa kalkma döneminde 75 mm + ba şaklanma öncesinde 75 mm + tane dolumu döneminde 75 mm), tane dolumu döneminde stresli (S2) durumda toplam 225 mm (ekimde 75 mm + sapa kalkma döneminde 75 mm + ba şaklanma öncesinde 75 mm), ba şaklanma öncesinde stresli (S3) durumda toplam 150 mm (ekimde 75 mm + sapa kalkma döneminde 75 mm), sapa kalkma döneminde stresli (S4) durumda toplam 75 mm (yaln ızca ekimde 75 mm) ve bitkilerin tüm geli şme dönemlerinde stresli (S5) durumda ise sulama yap ılmam ışt ı r. incelenen kalite özelliklerinden protein oran ı kjeldahl yöntemi, sedimentasyon de ğeri standart sedimentasyon test ekipman ı, gluten oran ı standart ya ş gluten miktar ı tayini, hektolitre a ğı rl ığı hektolitre terazisi, un rand ıman' Bühler laboratuvar tipi de ğirmeni ve dü şme say ısı standart dü şme say ı s ı test ekipman ı ile saptanm ışt ı r. Analizler, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü ve G ıda Mühendisli ği Bölümü laboratuvarlar ı ile Tar ım ve Köyi şleri Bakanl ığı Tarla Bitkileri Merkez Ara ştı rma Enstitüsü tekno- loji laboratuvar ında yap ı lm ışt ır. Ara şt ırmada incelenen özelliklere ili şkin varyans analizleri yap ılarak, uygulamalar aras ı ndaki farkl ı l ı klar ı n önemlilik düzeyleri Duncan testine göre belirlenmi ştir (Düzgüne ş ve ark. 1987). Bulgular ve Tart ışma Ara şt ırmada ele al ı nan özelliklerin istatistiki analiz ve değerlendirmeleri her yeti ştirme dönemi için ayr ı ayr ı yap ı larak birlikte verilmi ştir. Protein oran ı Ekmeklik bu ğday ı n belirli geli şme dönemlerindeki su stresinin baz ı kalite özelliklerine etkilerini belirlemek amac ıyla yürütülen bu ara şt ırmada protein oran ı na ili ş kin verilerle yap ılan varyans analizi Çizelge 3'de verilmiştir. Çizelge 3 incelendi ğinde; yeti ştirme mevsimine ilişkin varyans analizi sonucunda Bezostaja 1, Gün 91 ve Gerek 79 ekmeklik bu ğday çe şitlerinin belirli gelişme dönemlerinde su stresinde b ı rak ı lmalar ıyla protein oran ı yönünden hem çe şitler, hem de su stresleri aras ı nda 0.01 düzeyinde farkl ı l ıklar saptanm ışt ı r. Çe şit x stres interaksiyonu ise önemsiz bulunmu ştur yeti ştirme mevsimine ili şkin varyans analizi sonucunda protein oran ı yönünden çe şitler aras ında 0.05 düzeyinde farkl ı l ık bulunmas ı na kar şı l ı k; su stresleri aras ı nda 0.01 düzeyinde farkl ı l ı klar belirlenmi ştir. Çe şit x stres interaksiyonu önemsiz bulunmu ştur. Çizelge 4'te belirli geli şme dönemlerinde su stresinde kalan üç ekmeklik bu ğday çe şidinde protein oran ı yönünden görülen farkl ı l ı klar ın önem düzeyleri Duncan testine göre verilmi ştir. Çizelge 3. Ekmeklik bu ğday ı n belirli gelişme dönemlerindeki su stresinin protein oran ına etkisinin varyans analizi yı l ı y ı l ı Varyans kaynaklar ı S.D. Genel 44 - Tekrarlamalar Çeşit ** * Hata Stres ** ** Çeşit x stres Hata Çizelge 4. Belirli geli şme dönemlerinde su stresinde kalan üç ekmeklik bu ğday çeşidine ilişkin protein oran ı (%) I Bezostaja al a Gün a a Gerek b b Ortalama S ı a bc23 Sz al al S al b12 S b cd23 S b d3 Ortalama *) Haliler 0.05, rakamlar 0.01 düzeyinde farkl ı gruplar ı gösterir

4 24 TARIM B İ L İ MLER İ DERG İ S İ 2001,Cilt 7, Say ı 3 Çizelge 4 incelendi ğ inde; denemenin birinci y ı l ı nda en yüksek protein oran ı % ile Bezostaja 1, en dü şük protein oran ı % 9.64 ile Gerek 79 çe ş idinde elde edilmi ştir. Denemenin ikinci y ı l ı nda en yüksek protein oranlar ı % ile Bezostaja 1 ve % ile Gün 91 çe şidinde elde edilmi ş olup, aralar ı nda istatistiki farkl ı l ı k gözlenmemi ştir. En dü ş ük protein oran ı % 9.87 ile Gerek 79 çeşidinde elde edilmi ştir. aras ı nda denemenin birinci y ı l ı nda en yüksek protein oranlar ı s ı ras ıyla % ile S2, % ile S3 ve % ile S ı uygulamalar ı nda, en dü şük ise s ı ras ıyla % 9.64 ile S4 ve % 9.60 ile S5 uygulamalar ı nda elde edilmi ştir. Denemenin ikinci y ı l ı nda en yüksek protein oran ı % ile S2 uygulamas ı nda elde edilmi ştir. Onu s ı ras ıyla % ile S3, % ile S ı ve % ile S4 uygulamalar ı izlemi ştir. En dü şük protein oran ı % 9.37 ile S5 uygulamas ı nda elde edilmi ştir. Ara şt ı rmada protein oran ı yönünden elde edilen sonuçlar; Baenziger ve ark. (1985), Eck (1988), Bassett ve ark. (1989), Cooper ve Blakeney (1990) ile Peltonen (1992)'nin bulgulanyla uyum göstermektedir. Buna kar şı n Shulyndin ve Shevchenko (1971), Styk ve Dziamba (1984), Dudas ve ark. (1984), Rucka (1984) ile Bole ve Dubetz (1986)'n ı n bulgular ı ara şt ı rma m ızla uyum göstermemektedir. Bunun; denemelerin farkl ı lokasyonlarda yürütülmesi ile birlikte, denemelerde farkl ı sulama uygulamalar ı n ı n yap ı lmas ı ndan ve farkl ı çeşitler ın kullan ı lmas ı ndan kaynakland ığı söylenebilir. Sedimentasyon Ara şt ırmada sedimentasyon de ğerlerine ili şkin verilerle yap ı lan varyans analizi Çizelge 5'te verilmi ştir. Çizelge 5 incelendi ğinde; denemenin birinci y ı l ı nda sedimentasyon yönünden çe ş itler aras ı nda 0.05, su stresleri aras ı nda 0.01 düzeyinde farkl ı l ı klar saptanm ışt ır. Çeşit x stres interaksiyonu ise önemsiz bulunmu ştur. Denemenin ikinci y ı l ı nda da benzer sonuçlar gözlenmi ş olup, çe şitler aras ı nda 0.05, su stresleri aras ı nda 0.01 düzeyinde farkl ı l ı klar saptanm ışt ı r. Çe şit x stres interaksiyonu önemsiz bulunmu ştur. Çizelge 6'da belirli geli şme dönemlerinde su stresinde kalan üç ekmeklik bu ğday çeş idinde sedimentasyon yönünden görülen farkl ı l ı klar ı n önem düzeyleri Duncan testine göre verilmi ştir. Çizelge 6 incelendi ğinde; denemenin birinci y ı l ı nda çeşitler aras ında en yüksek sedimentasyon de ğ erleri s ı ras ıyla ml ile Gün 91 ve ml ile Bezostaja 1 çeşitlerinde elde edilmi ştir. En dü şük sedimentasyon değeri ml ile Gerek 79 çe şidinde elde edilmi ştir. Denemenin ikinci y ı l ı nda en yüksek sedimentasyon de ğeri ml ile Bezostaja 1 çe ş idinde elde edilmi ş olup; onu Çizelge 5. Ekmeklik bu ğday ın belirli geli şme dönemlerindeki su stresinin sedimentasyona etkisinin varyans analizi Varyans kaynaklar! S.D. Genel Tekrarlamalar Çeşit * * Hata Stres ** ** Çeşit x stres Hata Çizelge 6. Belirli geli ş me dönemlerinde su stresinde kalan üç ekmeklik bu ğday çeşidine ili şkin sedimentasyon (m1) Bezostaja ab a Gün a b Gerek b b Ortalama S ı al al S abi b12 S b bc2 S c bc2 S c c2 Ortalama Harfler 0.05, rakamlar 0.01 düzeyinde farkl ı gruplar ı gösterir s ı ras ıyla ml ile Gerek 79 ve ml ile Gün 91 çeşitleri izlemi ştir. aras ı nda denemenin birinci y ı l ı nda en yüksek sedimentasyon de ğ erleri s ı ras ıyla ml ile S İ, ml ile S2 ve ml ile S3 uygulamalar ı nda elde edilmi ştir. Bunlar ı ml ile S4 uygulamas ı izlemi ş olup, en dü şük sedimentasyon de ğ eri ml ile S5 uygulamas ı nda elde edilmi ştir. Denemenin ikinci y ı l ı nda en yüksek sedimentasyon de ğ erleri s ı ras ıyla ml ile Si ve ml ile S2 uygulamalar ı nda elde edilmi ştir. Bunlar ı ml ile S3, ml ile S4 ve ml ile S5 uygulamalar ı izlemi ştir. Ara şt ı rmada sedimentasyon yönünden elde edilen sonuçlar; Bassett ve ark. (1989) ile Cooper ve Blakeney (1990)' ı n bulgulanyla uyum göstermesine kar şı n; Shulyndin ve Shevchenko (1971) ile Rucka (1984)'ün bulgulanyla uyum göstermemektedir. Bu farkl ı l ığı n; sulama uygulamalar ı n ı n değ i ş ik zamanlarda yap ı lmas ı ile birlikte, farkl ı genotiplerin kullan ı lmas ı ndan kaynakland ığı söylenebilir. Gluten oran ı Ara şt ı rmada gluten (ya ş öz) oranlar ı na ili ş kin verilerle yap ı lan varyans analizi Çizelge 7'de verilmi ştir. Çizelge 7 incelendi ğ inde; denemenin birinci y ı l ı nda gluten oran ı yönünden çeşitler aras ında 0.05, su stresleri aras ı nda 0.01 düzeyinde farkl ı l ı klar belirlenmi ştir. Çe şit x stres interaksiyonu önemsiz bulunmu ştur. Denemenin ikinci y ı l ı nda gluten oran ı yönünden gerek çe şitler, gerekse su stresleri aras ı nda 0.01 düzeyinde farkl ı l ı klar saptanm ışt ır. Çe şit x stres interaksiyonu ise önemsiz bulunmu ştur. Çizelge 8'de belirli geli şme dönemlerinde su stresinde kalan üç ekmeklik bu ğday çe ş idinde gluten oran ı yönünden görülen farkl ı l ı klar ı n önem düzeyleri Duncan testine göre verilmi ştir. Çizelge 7. Ekmeklik bu ğday ın belirli geli şme dönernler ı ndeki su stresinin gluten oran ına etkisinin varyans analizi yili y ı l ı Varyans kaynaklar ı S.D. Genel Tekrarlamalar Çe şit * ** Hata Stres ** ** Çe şit x stres Hata

5 GÜLER, M., "Ekmeklik buğday (Triticum aestivum L.)' ı n belirli gelişme dönemlerindeki su stresinin baz ı kalite özelliklerine etkisi" 25 Çizelge 8. Belirli geli şme dönemlerinde su stresinde kalan üç ekmeklik bu ğday çe şidine ili şkin gluten oran ı (%) Bezostaja a al Gün a b2 Gerek b c3 Ortalama Sr b b2 S al al S b b2 S b bc23 S c c3 Ortalama Çizelge 8 incelendi ğinde; denemenin birinci y ı l ında çe şitler aras ı nda en yüksek gluten oranlar ı s ı ras ıyla % ile Bezostaja 1 ve % ile Gün 91 çe ş itlerinde elde edilmi ştir. En dü şük gluten oran ı % ile Gerek 79 çeşidinde elde edilmi ştir. Denemenin ikinci y ı l ında en yüksek gluten oran ı % ile Bezostaja 1 çe ş idinde, en dü şük % ile Gerek 79 çe şidinde elde edilmi ştir. Su stresleri aras ı nda denemenin birinci y ı l ı nda en yüksek gluten oran ı % ile S2 uygulamas ı nda elde edilmi ş olup, onu s ıras ıyla % ile S İ, % ile S3 ve % ile S4 uygulamalar ı izlemi ştir. En dü ş ük gluten oran ı % ile S5 uygulamas ı nda elde edilmi ştir. Denemenin ikinci y ı l ı nda en yüksek gluten oran ı % ile S2 uygulamas ı nda elde edilmi ş olup, onu s ı ras ıyla % ile % ile S3 ve % ile S4 uygulamalar ı izlemi ştir. En dü şük gluten oran ı % ile S5 uygulamas ı nda elde edilmi ştir. Ara şt ırmada gluten oran ı yönünden elde edilen sonuçlar; Cooper ve Blakeney (1990), ile Peltonen (1992)'nin bulgulanyla uyum göstermektedir. Buna kar şı n Shulyndin ve Shevchenko (1971) ile Rucka (1984)'ün bulgular ı ara şt ı rma m ızla benzerlik göstermemektedir. Bunun; denemelerin farkl ı lokasyonlarda yürütülmesi ile birlikte özellikle su stresi ve sulama uygulamalar ı n ı n farkl ı l ığı ndan kaynakland ığı söylenebilir. Bin tane a ğı rl ığı Ara ştırmada bin tane a ğı rl ığı na ili şkin verilerle yap ı lan varyans analizi Çizelge 9'da verilmi ştir. Çizelge 9 incelendi ğinde; bin tane a ğı rl ığı yönünden her iki yeti ştirme mevsiminde gerek çe şitler, gerekse su stresleri aras ı nda 0.01 düzeyinde farkl ı l ı klar saptanm ışt ı r. Çe şit x stres interaksiyonu ise önemsiz bulunmu ştur. Çizelge 9. Ekmeklik bu ğday ın belirli geli şme dönemlerindek su stresinin bin tane a ğı rl ığı na etkisinin varyans analizi Varyans kaynaklar ı S.D. Genel 44 _ Tekrarlamalar Çeşit ** Hata Stres ** ** Çeşit x stres Hata Çizelge 10. Belirli geli şme dönemlerinde su stresinde kalan üç ekmeklik bu ğday çe şidine ili şkin bin tane a ğı rl ığı (g) Bezostaja al al Gün c c3 Gerek b b2 Ortalama S i al al S al b2 S b b2 S b c3 S c c3 Ortalama Çizelge 10'da belirli geli şme dönemlerinde su stresinde kalan üç ekmeklik bu ğday çe şidinde bin tane a ğı rl ığı yönünden görülen farkl ı l ı klar ı n önem düzeyleri Duncan testine göre verilmi ştir. Çizelge 10 incelendi ğinde; denemenin birinci y ı l ı nda çeşitler aras ında en yüksek bin tane a ğı rl ığı g ile Bezostaja 1 çe şidinde, en dü şük g ile Gün 91 çeşidinde elde edilmi ştir. Denemenin ikinci y ı l ı nda da benzer sonuç gözlenmi ş olup, en yüksek bin tane a ğı rl ığı g ile Bezostaja 1 çe şidinde, en dü şük g ile Gün 91 çe şidinde elde edilmi ştir. aras ı nda denemenin birinci y ı l ı nda en yüksek bin tane a ğı rl ı klar ı s ı ras ıyla g ile S, ve g ile S2 uygulamalar ı nda elde edilmi ş olup, bunlar ı s ı ras ı yla g ile S3 ve g ile S4 uygulamalar ı izlemi ştir. En dü şük bin tane a ğı rl ığı g ile S5 uygulamas ında elde edilmi ştir. Denemenin ikinci y ı l ında en yüksek bin tane a ğı rl ığı g ile S, uygulamas ı nda elde edilmi ştir. Onu s ı ras ıyla g ile S2 ve g ile S3 uygulamalar ı izlemi ştir. En dü şük bin tane a ğı rl ı klar ı g ile S4 ve g ile S5 uygulamalar ında elde edilmi ştir. Ara şt ırmada bin tane a ğı rl ığı yönünden elde edilen sonuçlar; Styk ve Dziamba (1984) ile Cooper ve Blakeney (1990)' ı n bulgulanyla uyum göstermektedir. Hektolitre a ğı rl ığı Ara şt ırmada hektolitre a ğı rl ığı na ili şkin verilerle yap ılan varyans analizi Çizelge 11'de verilmi ştir. Çizelge 11 incelendi ğinde; denemenin birinci y ı l ı nda hektolitre a ğı rl ığı yönünden çe şitler aras ı nda 0.05, su stresleri aras ı nda 0.01 düzeyinde farkl ı l ı klar belirlenmi ştir. Çe şit x stres interaksiyonu önemsiz bulunmu ştur. Denemenin ikinci y ı l ı nda yaln ızca su stresleri aras ı nda 0.01 düzeyinde farkl ı l ıklar saptanm ış olup, çe ş itler aras ı ndaki farkl ı l ı k ile çe şit x stres interaksiyonu önemsiz bulunmu ştur. Çizelge 12'de belirli geli şme dönemlerinde su stresinde kalan üç ekmeklik bu ğday çe ş idinde hektolitre a ğı rl ığı yönünden görülen farkl ı l ı klar ı n önem düzeyleri Duncan testine göre verilmi ştir. Çizelge 12 incelendi ğinde; denemenin birinci y ı l ı nda çe şitler aras ında en yüksek hektolitre a ğı rl ı klar ı s ı ras ıyla kg ile Bezostaja 1 ve kg ile Gün 91 çe ş idinde elde edilmi ştir. En dü şük hektolitre a ğı rl ığı kg ile

6 26 TARIM B İ L İMLER İ DERGISI 2001,Cilt 7, Say ı 3 Çizelge 11. Ekmeklik bu ğday ı n belirli geli şme dönemlerindeki su stresinin hektolitre a ğı rl ığına etkisinin varyans analizi Varyans kaynaklar ı S.D. Genel Tekrarlamalar Çeşit * Hata Stres ** ** Çeşit x stres Hata Çizelge 13. Ekmeklik bu ğ day ın belirli geli şme dönemlerindeki su stresinin un rand ı man ı na etkisinin varyans analizi Varyans kaynaklar ı S.D. Genel 44 - Tekrarlamalar Çeşit ** ** Hata Stres ** ** Çeşit x stres Hata Çizelge 12. Belirli geli şme dönemlerinde su stresinde kalan üç ekmeklik buğday çeş idine ilişkin hektolitre a ğı rl ığı (kg) Bezostaja a Gün a Gerek b Ortalama S, al al S al b2 S b b12 S bc c3 S c d4 Ortalama Gerek 79 çe şidinde elde edilmi ştir. Denemenin ikinci y ı l ında hektolitre a ğı rl ığı yönünden çe şitler aras ı nda istatistiki farkl ı l ı k gözlenmemi ş olup, en yüksek hektolitre a ğı rl ığı kg ile Bezostaja 1, en dü şük kg ile Gün 91 çe şidinde elde edilmi ştir. aras ı nda denemenin birinci y ı l ı nda en yüksek hektolitre a ğı rl ı klar ı s ı ras ıyla kg ile Si ve kg ile S2 uygulamalar ı nda elde edilmi ştir. Bunlar ı s ı ras ıyla kg ile S3 ve kg ile S4 uygulamalar ı izlemiş olup, en dü şük hektolitre a ğı rl ığı kg ile S5 uygulamas ı nda elde edilmi ştir. Denemenin ikinci y ı l ı nda en yüksek hektolitre a ğı rl ığı kg ile Si uygulamas ı nda elde edilmi ştir. Onu s ı ras ıyla kg ile S3, kg ile S2 ve kg ile S4 uygulamalar ı izlemi ştir. En dü şük hektolitre a ğı rl ığı kg ile S5 uygulamas ı nda elde edilmi ştir. Un rand ıman ı Ara şt ırmada un rand ı man ı na ili ş kin verilerle yap ı lan varyans analizi Çizelge 13'te verilmi ştir. Çizelge 13 incelendi ğinde; un rand ı man ı yönünden her iki yeti ştirme mevsiminde gerek çe şitler, gerekse su stresleri aras ı nda 0.01 düzeyinde farkl ı l ı klar saptanm ışt ır. Çe şit x stres interaksiyonu ise önemsiz bulunmu ştur. Çizelge 14'te belirli geli şme dönemlerinde su stresinde kalan üç ekmeklik bu ğday çe şidinde un rand ıman ı yönünden görülen farkl ı l ı klar ı n önem düzeyleri Duncan testine göre verilmi ştir. Çizelge 14 incelendi ğinde; denemenin birinci y ı l ı nda çe şitler aras ında en yüksek un rand ı man ı değerleri s ıras ıyla % ile Bezostaja 1 çe şidinde, en dü şük % ile Gerek 79 çe ş idinde elde edilmi ştir. Denemenin Çizelge 14. Belirli geli şme dönemlerinde su stresinde kalan üç ekmeklik buğday çeşidine ilişkin un rand ı man] (%) Bezostaja al al Gün bl bl Gerek c c2 Ortalama S ı al al S abl abl 2 S bc b cd bl 23 S d c3 Ortalama ikinci y ı l ı nda benzer sonuçlar gözlenmi ş olup, en yüksek un rand ı man ı değerleri % ile Bezostaja 1 ve % ile Gün 91 çe şidinde; en dü şük ise % ile Gerek 79 çe şidinde elde edilmi ştir. aras ı nda denemenin birinci y ı l ı nda en yüksek un rand ı man! % ile Si uygulamas ı nda elde edilmi ş olup, onu s ı ras ıyla % ile S2, % ile S3 ve % ile S4 uygulamalar ı izlemi ştir. En dü şük un rand ı man ı ise % ile S5 uygulamas ı nda elde edilmi ştir. Denemenin ikinci y ı l ında en yüksek un rand ıman ı % ile S, uygulamas ı nda elde edilmi ş olup, onu s ıras ıyla % ile S2, % ile S4 ve % ile S3 uygulamalar ı izlemi ştir. En dü şük un rand ı man ı ise % ile S5 uygulamas ında elde edilmi ştir. Dü şme say ı s ı Ara ştırmada dü şme say ı s ı na ilişkin verilerle yap ı lan varyans analizi Çizelge 15'te verilmi ştir. Çizelge 15 incelendi ğinde; dü şme say ı s ı yönünden denemenin birinci y ı l ında çe şitler ve su stresleri aras ı ndaki farkl ı l ı klar ile çe şit xstres interaksiyonu 0.01 düzeyinde önemli bulunmu ştur. Denemenin ikinci y ı l ı nda çe şitler ve su stresleri aras ı ndaki farkl ı l ı klar 0.01 düzeyinde önemli bulunmu ştur. Çe şit x stres interaksiyonu ise önemsiz bulunmu ştur. Çizelge 16'da belirli geli şme dönemlerinde su stresinde kalan üç ekmeklik bu ğday çe şidinde çe ş it x stres interaksiyonuna ili şkin dü şme say ı s ı n ı n önemlilik düzeyleri Duncan testine göre verilmi ştir. Çizelge 16 incelendi ğ inde; belirli. geli şme dönemlerinde su stresinde kalan üç ekmeklik bu ğ day çeşidinde dü şme say ı s ı yönünden uygulamalara ili ş kin

7 GÜLER, M., "Ekmeklik bu ğday (Triticum aestivum L.)' ı n belirli geli şme dönemlerindeki su stresinin baz ı kalite özelliklerine etkisi" 27 Çizelge 15. Ekmeklik buğday ı n belirli geli şme dönemlerindeki su stresinin dü şme say ısı na etkisinin varyans analizi Varyans kaynaklar ı S.D. Genel Tekrarlamalar Çeşit ** ** Hata Stres ** ** Çeşit x stres ** Hata Çizelge 16. Belirli geli şme dönemlerinde su stresinde kalan üç ekmeklik bu ğday çeşidinin çeşit x stres interaksiyonuna ili şkin düşme say ısı Uygulamalar Ortalamalar Gerek 79 - S, al Bezostaja 1 - S, abl 2 Bezostaja 1 - S bc23 Gün 91- Si bc23 Gerek 79 - S c23 Gerek 79 - S c3 Bezostaja 1- S d4 Bezostaja 1- S d45 Gerek 79 - S d34 Gün 91- S d45 Gün 91- S de456 Bezostaja 1- S de456 Gün 91- S ef567 Gerek 79 - Ss f67 Gün 91- S f7 ortalamalar aras ı nda istatistiki farkl ı l ı klar saptanm ışt ı r. Tüm uygulamalar içerisinde en yüksek dü şme say ıs ı ile Si stresinde kalan Gerek 79 çe ş idinde elde edilmi ştir. Onu de ğ i şik su stresinde kalan de ğ i şik çeşitler izlemi ştir. Tüm uygulamalar içerisinde en dü şük dü şme say ı s ı ise ile S5 stresinde kalan Gün 91 çe şidinde elde edilmi ştir. Bununla birlikte Çizelge 16'da görüldü ğ ü gibi, genellikle en yüksek dü şme say ı lar ı Si ve S2, en dü şük dü şme say ı lar ı S5 stresinden elde edilmi ştir. Çizelge 17'de belirli geli şme dönemlerinde su stresinde kalan üç ekmeklik bu ğday çe şidinde dü şme say ı s ı yönünden görülen farkl ı l ı klar ı n önem düzeyleri Duncan testine göre verilmi ştir. Çizelge 17 incelendi ğinde; çe şitler aras ı nda 0.01 düzeyinde farkl ı l ı k saptanm ış olup, en yüksek dü şme say ıs ı ile Bezostaja 1 çe şidinde, en dü şük ise ile Gün 91 çe şidinde elde edilmi ştir. aras ı nda da 0.01 düzeyinde farkl ı l ı k saptanm ış olup, en yüksek dü şme say ıs ı ile Si uygulamas ında elde edilmi ştir. Onu s ı ras ıyla ile S2, ile S3 ve ile S4 uygulamalar ı izlemi ştir. En dü şük dü şme say ı s ı ile S5 uygulamas ı nda elde edilmi ştir. Çizelge 17. Belirli gelişme dönemlerinde su stresinde kalan üç ekmeklik buğday çeş idine ilişkin düşme say ı s ı Çeşitler Ortalamalar Bezostaja al Gün c2 Gerek bl 2 Ortalama S ı al S b2 S c3 S d3 S e4 Ortalama Sonuç Orta Anadolu ko şullar ı nda ekmeklik bu ğ day ı n belirli geli şme dönemlerindeki su stresinin baz ı kalite özelliklerine etkisini belirlemek amac ıyla yap ılan bu çal ışmada, su stresinin kalite özellikleri üzerinde istatistiki yönden önemli etkileri belirlenmi ştir. Su stresinin kalite özellikleri üzerinde belirgin olarak etkisi gözlenmi ş olup, incelenen kalite özelliklerine göre de ğ i şmekle birlikte, en yüksek değerler genellikle bitkilerin tüm geli şme dönemlerinde stressiz oldu ğu uygulamalar ile tane dolumu döneminde stresli oldu ğu uygulamalarda elde edilmi ştir. Buna kar şı n incelenen özelliklere ili şkin en dü şük de ğerler ise bitkilerin tüm geli şme dönemlerinde stresli oldu ğ u uygulamalarda elde edilmi ştir. Ara şt ı rmada incelenen kalite özellikleri yönünden çe şitler aras ı nda istatistiki farkl ı l ı k görülmekle birlikte, özelliklere ili şkin en yüksek değerler ço ğ unlukla Bezostaja 1 çe şidinde gözlenmi ştir. Bununla birlikte ekmeklik bu ğdayda sedimentasyon ve hektolitre a ğı rl ığı na ili şkin birinci y ı l verilen, ikinci y ı l verilerine göre; protein oran ı, gluten oran ı, bin tane a ğı rl ığı ve un rand ıman ı na ili şkin ikinci y ıl verilen birinci y ı l verilerine göre daha yüksek bulunmu ştur. Bunda her iki y ı ldaki iklim faktörlerinin kalite özelliklerini farkl ı yönlerde etkilemesinin önemli rolü oldu ğu söylenebilir, incelenen kalite özellikleri yönünden dünyada ortak bir standart bulunmamakla birlikte her ülke ya da ülke topluluklar ı n ı n kendilerine göre standartlar ı bulunmaktad ı r. Ara şt ırmam ızda ele al ı nan kalite özellikleri içerisinde, gerek geli şmi ş ülkelerin standartlar ı gerekse ülkemiz standartlar ı dikkate al ı nd ığı nda; protein oran ı ve bin tane a ğı rl ığı değerlerinin dü şük olduğunu görmekteyiz. Hektolitre a ğı rl ığı, un rand ı man ı, dü şme say ı s ı, gluten oran ı ve sedimentasyon değerlerinin standartlara yak ın ve standartlar ı n üzerinde oldu ğu saptanm ışt ır. Sonuç olarak; Orta Anadolu ko şullar ında ekmeklik bu ğdayda ortaya ç ı kabilecek su stresi kalite özelliklerinin ço ğ unu genelde olumsuz yönde etkilemesine kar şı n, özellikle generatif dönemde ortaya ç ı kabilecek su stresi kalite özelliklerini olumlu yönde etkilemektedir. Bundan dolay ı ekmeklik bu ğ dayda kaliteyi yükseltmek için özellikle generatif dönemde yap ı labilecek sulamalara dikkat edilmesi gerekmektedir.

8 28 TARIM BILIMLERI DERGISI 2001,Cilt 7, Say; 3 Kaynaklar Baenziger, P. S., R. L. Clements, M. S. McIntosh, W. T. Yamazaki, T. M. Starling, D. J. Sammons and J. W. Johnson, Effect of cuitivar, environment, and their interaction and stability analyses on milling and baking quality of soft red winter wheat. Crop Sci., 25: 5-8. Bassett, L. M., R. E. Altan and G. L. Rubenthaler, Genotype x environment interactions on soft white winter wheat quality. Agron. J., 81: Bole, J. B. and S. Dubetz, Effect of irrigation and nitrogen fertilizer on the yield and protein content of soft white spring wheat. Can. J. Plant Sci., 66: Cooper, J. L. and A. B. Blakeney, The effect of two forms of nitrogen fertiliser applied near anthesis on the grain quality of irrigated wheat. Australian J. of Exp. Agric., 30: Dudas, F., M. Pelikan and V. Jelinkova, The effect of irrigation on the yield and technological quality of winter wheat. Field Crop Abstr., 37: 83. Düzgüneş, O., T. Kesici, O. Kavuncu ve F. Gürbüz, Ara şt ı rma ve Deneme Metodlar ı (istatistik Metodlar ı Ankara Üniv. Ziraat Fak., Yay ı n No: 1021, Ankara, 295. Eck, H. V Winter wheat response to nitrogen and irrigation. Agron. J., 80: Korukçu, A. ve İ. Ar ı c ı, Kimi tah ı l türlerinde sulaman ı n etkinli ği. Türkiye Tah ı l Simpozyumu. 6-9 Ekim 1987, Bursa, Peltonen, J Influence of environment and genotype on spring wheat yield and bread-making quality under Finnish conditions. Soil and Plant Sci., 42: Rucka, M The effect of irrigation and fertilizer application on the quality of winter wheat. Field Crop Abstr., 37 (6): 390. Shulyndin, A. F. and N. S. Shevchenko, Winter durum wheat in irrigated areas of S. Ukraine, Field Crop Abstr., 24 (3): 395. Sönmez, N. ve A. Korukçu, Türkiye sulu tar ı m alanlar ı nda buğday üretiminin yeri ve beklenen geli şmeler. Bu ğ daydan ekmeğe,tmmob, Ziraat Müh. Odas ı, Ankara, Styk, B. and S. Dziamba, Effect of some agronomic practices and irrigation on yield variability, 1000-grain weight, hectolitre weight and protein content in two spring wheat cultivars. Field Crop Abstr., 37:

Makarnal ı k Bu ğdayda (Triticum durum Desf.) Ethephon'un Tane Verimi, Protein Oran ı ve Protein Verimine Etkisi

Makarnal ı k Bu ğdayda (Triticum durum Desf.) Ethephon'un Tane Verimi, Protein Oran ı ve Protein Verimine Etkisi TARIM BILIMLERI DERGISI 2000, 6 (4), 61-66 Makarnal ı k Bu ğdayda (Triticum durum Desf.) Ethephon'un Tane Verimi, Protein Oran ı ve Protein Verimine Etkisi Mustafa GÜLER' Geli ş Tarihi: 31.05.2000 özet:

Detaylı

Ethephon un Tritikale de Tane Verimi, Protein Oranı ve Protein Verimine Etkisi

Ethephon un Tritikale de Tane Verimi, Protein Oranı ve Protein Verimine Etkisi TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ 2008, 14 (2) 124-130 ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ Ethephon un Tritikale de Tane Verimi, Protein Oranı ve Protein Verimine Etkisi Mustafa GÜLER 1 Geliş Tarihi: 03.10.2007

Detaylı

Bu ğ dayda Farkl ı Azot Dozlar ı n ı n Tane Verimi, Protein Oran ı ve Protein Verimine Etkisi

Bu ğ dayda Farkl ı Azot Dozlar ı n ı n Tane Verimi, Protein Oran ı ve Protein Verimine Etkisi TARIM B İ L İ MLER İ DERG İ S İ 2001, 7 (1), 84-88 Bu ğ dayda Farkl ı Azot ı n ı n Tane Verimi, Protein Oran ı ve Protein Verimine Etkisi Melahat AVCI BIRSIN ş Tarihi: 30.11.2000 Geli Özet: Araşt ırma

Detaylı

Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ

Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ FARKLI ŞEKİL VE DOZLARDA UYGULANAN TKİ HÜMAS IN EKMEKLİK BUĞDAYIN BAYRAK YAPRAK BESİN ELEMENTİ KONSANTRASYONU, VERİM VE TANE PROTEİN KAPSAMINA ETKİLERİ Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ Bu

Detaylı

GÜNEYDOĞU ANADOLU EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI ARPA (Hordeum vulgare L.) ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE VERİM ÖĞELERİNİN BELİRLENMESİ

GÜNEYDOĞU ANADOLU EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI ARPA (Hordeum vulgare L.) ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE VERİM ÖĞELERİNİN BELİRLENMESİ GÜNEYDOĞU ANADOLU EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI ARPA (Hordeum vulgare L.) ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE VERİM ÖĞELERİNİN BELİRLENMESİ Turan KARAHAN 1 Cafer Olcayto SABANCI 2 1 Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü,

Detaylı

Kış l ık Kolza (Brassica napus ssp. oleifera L.) Çeşitlerinin Ankara Koşullar ında Verim ve Verim Ö ğeleri Yönünden Karşı laşt ı r ılmas ı

Kış l ık Kolza (Brassica napus ssp. oleifera L.) Çeşitlerinin Ankara Koşullar ında Verim ve Verim Ö ğeleri Yönünden Karşı laşt ı r ılmas ı TARIM BILIMLERI DERGISI 2004, 10 (2) 211-217 Kış l ık Kolza (Brassica napus ssp. oleifera L.) Çeşitlerinin Ankara Koşullar ında Verim ve Verim Ö ğeleri Yönünden Karşı laşt ı r ılmas ı Dilek BAŞALMA ş Tarihi:

Detaylı

Baz ı Çemen (Trigonella foenum-graecum L.) Hatlar ı nda Farkl ı Ekim Normlar ı n ı n Verim ve Verim Özellikleri Üzerine Etkilerinin Ara ştı r ılmas ı

Baz ı Çemen (Trigonella foenum-graecum L.) Hatlar ı nda Farkl ı Ekim Normlar ı n ı n Verim ve Verim Özellikleri Üzerine Etkilerinin Ara ştı r ılmas ı TARIM BILIMLERI DERGISI 2003, 9 (4) 395-401 Baz ı Çemen (Trigonella foenum-graecum L.) ı nda Farkl ı Ekim Normlar ı n ı n Verim ve Verim Özellikleri Üzerine Etkilerinin Ara ştı r ılmas ı Süleyman KIZIL

Detaylı

Bazı İki Sıralı Arpa ve Ekmeklik Buğday Çeşitlerinde Azot ve CCC Dozlarının Tane Verimine Etkileri

Bazı İki Sıralı Arpa ve Ekmeklik Buğday Çeşitlerinde Azot ve CCC Dozlarının Tane Verimine Etkileri Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 1, 11(1):63-68 Geliş Tarihi: 20.11.0 Bazı İki Sıralı Arpa ve Ekmeklik Buğday Çeşitlerinde Azot ve CCC Dozlarının Tane

Detaylı

Patates (Solanum tuberosum L.) Çeşitlerinde Fosforlu Gübre Uygulamalar ı n ın Verim Ve Baz ı Verim Ö ğelerine Etkisi

Patates (Solanum tuberosum L.) Çeşitlerinde Fosforlu Gübre Uygulamalar ı n ın Verim Ve Baz ı Verim Ö ğelerine Etkisi TAR İ M BILIMLERI DERG İSI 2004, 10 (4) 466-473 Patates (Solanum tuberosum L.) Çeşitlerinde Fosforlu Gübre Uygulamalar ı n ın Verim Ve Baz ı Verim Ö ğelerine Etkisi Murat TUNÇTÜRK 1 Murat ERMAN Rüveyde

Detaylı

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM

Detaylı

Farkl ı Toprak işleme Yöntemleri ve Ekim Nöbeti Sistemleri ile Yeti ştirilen Gerek-79 Bu ğday Çeşidinin Baz ı Kalite Öğeleri ve Veriminin Saptanmas ı

Farkl ı Toprak işleme Yöntemleri ve Ekim Nöbeti Sistemleri ile Yeti ştirilen Gerek-79 Bu ğday Çeşidinin Baz ı Kalite Öğeleri ve Veriminin Saptanmas ı TARIM BILIMLERI DERGISI 2000, 6 (4), 29-34 Farkl ı Toprak işleme Yöntemleri ve Ekim Nöbeti Sistemleri ile Yeti ştirilen Gerek-79 Bu ğday Çeşidinin Baz ı Kalite Öğeleri ve Veriminin Saptanmas ı M. Sait

Detaylı

Baz ı Kiş niş (Coriandrum sativum L.) Hatlar ı nda Farkl ı S ıra Aras ı Mesafelerinin Verim, Verim Özellikleri ve Uçucu Yağ Oran ı Üzerine Etkileri

Baz ı Kiş niş (Coriandrum sativum L.) Hatlar ı nda Farkl ı S ıra Aras ı Mesafelerinin Verim, Verim Özellikleri ve Uçucu Yağ Oran ı Üzerine Etkileri TARIM BILIMLERI DERGISI 2004, 10 (3) 237-244 Baz ı Kiş niş (Coriandrum sativum L.) Hatlar ı nda Farkl ı S ıra Aras ı Mesafelerinin Verim, Verim Özellikleri ve Uçucu Yağ Oran ı Üzerine Etkileri Süleyman

Detaylı

Bazı Arpa Çeşitlerinin Verim ve Verim Unsurları ile Bazı Kalite Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma

Bazı Arpa Çeşitlerinin Verim ve Verim Unsurları ile Bazı Kalite Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2004, 14(2): 119-125 Geliş Tarihi: 21.11.2003 Bazı Arpa lerinin Verim ve Verim Unsurları ile Bazı Kalite Özellikleri

Detaylı

MV SUBA EKMEKLİK BUĞDAY ÇEŞİT ADAYININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR

MV SUBA EKMEKLİK BUĞDAY ÇEŞİT ADAYININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR MV SUBA EKMEKLİK BUĞDAY ÇEŞİT ADAYININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR Orta Anadolu Bölgesi kuruda ekmeklik buğday tarımsal değerleri ölçme denemelerinde Mv Suba çeşit adayı 2 yıl süreyle yer almıştır. Bu denemelerin

Detaylı

Geliş Tarihi:

Geliş Tarihi: TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ 2006, 13 (1) 17-21 ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ Bazı Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L. em Thell) Çeşitlerinde Ana Sap ve Fertil Kardeşlerin Bitki Tane Verimi ve Verim

Detaylı

Çay ı r Dü ğmesi (Sanguisorba minor Scop.)'nde Azotlu Gübrelemenin Yem Verimine ve Verim Özelliklerine Etkisi

Çay ı r Dü ğmesi (Sanguisorba minor Scop.)'nde Azotlu Gübrelemenin Yem Verimine ve Verim Özelliklerine Etkisi TARIM BILIMLERI DERGISI 2002, 8 (4) 274-279 Çay ı r Dü ğmesi (Sanguisorba minor Scop.)'nde Azotlu Gübrelemenin Yem Verimine ve Verim Özelliklerine Etkisi Arif IPEK' Cafer S ı rr ı SEV İ MAY 1 Geli ş Tarihi;

Detaylı

TRAKYA BÖLGESİ MAKARNALIK BUĞDAY TESCİL RAPORU

TRAKYA BÖLGESİ MAKARNALIK BUĞDAY TESCİL RAPORU T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tohumluk Tescil Ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü TRAKYA BÖLGESİ MAKARNALIK BUĞDAY TESCİL RAPORU TR 5825 Ankara-2016 TR 5825 MAKARNALIK BUĞDAY ÇEŞİT ADAYININ TESCİLİ

Detaylı

Bakteri A şılamas ı ve Azot Dozlar ı n ı n Bezelye (Pisum sativum L.)' de Verim ve Verim Ö ğelerine Etkileri*

Bakteri A şılamas ı ve Azot Dozlar ı n ı n Bezelye (Pisum sativum L.)' de Verim ve Verim Ö ğelerine Etkileri* TARIM BILIMLERI DERG İ S İ 2002, 8 (4) 300-305 Bakteri A şılamas ı ve Azot Dozlar ı n ı n Bezelye (Pisum sativum L.)' de Verim ve Verim Ö ğelerine Etkileri* M. Demir KAYA' Cemalettin Y. Ç İ FTÇi i Muharrem

Detaylı

BAZI EKMEKLİK BUĞDAY (Triticum aestivum L.) ÇEŞİTLERİNDE VERİM ve VERİM UNSURLARININ BELİRLENMESİ

BAZI EKMEKLİK BUĞDAY (Triticum aestivum L.) ÇEŞİTLERİNDE VERİM ve VERİM UNSURLARININ BELİRLENMESİ Fen ve Mühendislik Dergisi 2001, Cilt 4, Sayı 1 109 BAZI EKMEKLİK BUĞDAY (Triticum aestivum L.) ÇEŞİTLERİNDE VERİM ve VERİM UNSURLARININ BELİRLENMESİ Tevrican DOKUYUCU Leyla CESURER Aydın AKKAYA KSÜ, Ziraat

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ KOŞULLARINDA DEĞİŞİK KIŞLIK MERCİMEK (Lens culinaris Medic.) ÇEŞİTLERİNDE VERİM VE VERİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

KAHRAMANMARAŞ KOŞULLARINDA DEĞİŞİK KIŞLIK MERCİMEK (Lens culinaris Medic.) ÇEŞİTLERİNDE VERİM VE VERİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(2), 285-290 KAHRAMANMARAŞ KOŞULLARINDA DEĞİŞİK KIŞLIK MERCİMEK (Lens culinaris Medic.) ÇEŞİTLERİNDE VERİM VE VERİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Detaylı

TR 5913, TR 5958, SERTORI, KT HASAB, MURGAVETS, TSAREVETS, TE5793-2012, SOLVEIG VE HAMZA EKMEKLİK BUĞDAY ÇEŞİT ADAYLARININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR

TR 5913, TR 5958, SERTORI, KT HASAB, MURGAVETS, TSAREVETS, TE5793-2012, SOLVEIG VE HAMZA EKMEKLİK BUĞDAY ÇEŞİT ADAYLARININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR TR 5913, TR 5958, SERTORI, KT HASAB, MURGAVETS, TSAREVETS, TE5793-2012, SOLVEIG VE HAMZA EKMEKLİK BUĞDAY ÇEŞİT ADAYLARININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR Trakya Bölgesi ekmeklik buğday tarımsal değerleri ölçme

Detaylı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. Đmge Đ. TOKBAY. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. Đmge Đ. TOKBAY. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı iii ÖZET Yüksek Lisans Tezi AYDIN EKOLOJĐK KOŞULLARINDA FARKLI EKĐM ZAMANI VE SIRA ARALIĞININ ÇEMEN (Trigonella foenum-graecum L.) ĐN VERĐM VE KALĐTE ÖZELLĐKLERĐNE ETKĐSĐ Đmge Đ. TOKBAY Adnan Menderes

Detaylı

Bursa Koşullarında Geliştirilen Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Hatlarının Bazı Kalite Özelliklerinin Araştırılması

Bursa Koşullarında Geliştirilen Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Hatlarının Bazı Kalite Özelliklerinin Araştırılması Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2004) 18(1): 11-23 Bursa Koşullarında Geliştirilen Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Hatlarının Bazı Kalite Özelliklerinin Araştırılması Köksal YAĞDI * ÖZET Bu araştırma,

Detaylı

Tülay D İZİ KISA 1 A. Metin KUMLAY 2 Melih OKÇU 1 Mücahit PEHLUVAN 1 Canan KAYA / Helianthus annuus L., çe şit denemesi, verim ve verim

Tülay D İZİ KISA 1 A. Metin KUMLAY 2 Melih OKÇU 1 Mücahit PEHLUVAN 1 Canan KAYA / Helianthus annuus L., çe şit denemesi, verim ve verim TARIM B İ L İMLER İ DERGISI 2008, 14 (4) 359-364 ANKARA ÜN İVERS İTES İ Z İ RAAT FAKÜLTESI Erzurum-Pasinler Ekolojik Ko şullar ı nda Yeti ştirilen Baz ı Yağ l ı k Ayçiçeğ i (Helianthus annuus L.) Hibridlerinin

Detaylı

OLGUN-13 EKMEKLİK BUĞDAY ÇEŞİT ADAYININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR

OLGUN-13 EKMEKLİK BUĞDAY ÇEŞİT ADAYININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR OLGUN-13 EKMEKLİK BUĞDAY ÇEŞİT ADAYININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR Güneydoğu Anadolu Bölgesi suluda ekmeklik buğday tarımsal değerleri ölçme denemelerinde Olgun-13 çeşit adayı 2 yıl süreyle yer almıştır. Bu

Detaylı

DİYARBAKIR ŞARTLARINDA ŞAHİN-91 VE SUR-93 ARPA ÇEŞİTLERİNDE UYGUN EKİM SIKLIĞININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

DİYARBAKIR ŞARTLARINDA ŞAHİN-91 VE SUR-93 ARPA ÇEŞİTLERİNDE UYGUN EKİM SIKLIĞININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ANADOLU, J. of AARI 10 (2) 2000, 35-45 MARA DİYARBAKIR ŞARTLARINDA ŞAHİN-91 VE SUR-93 ARPA ÇEŞİTLERİNDE UYGUN EKİM SIKLIĞININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Hasan KILIÇ İrfan ÖZBERK Fethiye ÖZBERK

Detaylı

Tir Bu ğday ı Populasyonundan Ümitvar Hatlar ın Belirlenmesi

Tir Bu ğday ı Populasyonundan Ümitvar Hatlar ın Belirlenmesi TARIM B İ L İ MLER İ DERGISI 1998, 4 (1) 16-20 Tir Bu ğday ı Populasyonundan Ümitvar Hatlar ın Belirlenmesi Fahri SÖNMEZ' Mehmet ÜLKER2 Gelişi Tarihi :08.12.1997 Özet: Bu çal ışma, Tir bu ğday ı populasyonundan

Detaylı

SAMSUN KOŞULLARINDA GELİŞTİRİLEN BAZI TEK MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR

SAMSUN KOŞULLARINDA GELİŞTİRİLEN BAZI TEK MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(2), 229-234 SAMSUN KOŞULLARINDA GELİŞTİRİLEN BAZI TEK MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR Ahmet ÖZ Halil KAPAR Karadeniz Tarımsal Araştırma

Detaylı

Bu ğday ve Arpan ın S ı k ışt ı rma Yükü Alt ı ndaki Mekanik Davran ış lar ı n ın Belirlenmesi

Bu ğday ve Arpan ın S ı k ışt ı rma Yükü Alt ı ndaki Mekanik Davran ış lar ı n ın Belirlenmesi TARIM BILIMLERI DERGISI 23, 9 (4) 415-42 Bu ğday ve Arpan ın S ı k ışt ı rma Yükü Alt ı ndaki Mekanik Davran ış lar ı n ın Belirlenmesi Ergin DURSUN' Metin GÜNER' Geliş Tarihi :21.11. 22 Özet: Bu çal ışmada,

Detaylı

Bazı İki Sıralı Arpa (Hordeum vulgare conv. distichon) Çeşitlerinin Verim ve Verim Unsurları ile Bazı Kalite Özellikleri Üzerine Bir Araştırma

Bazı İki Sıralı Arpa (Hordeum vulgare conv. distichon) Çeşitlerinin Verim ve Verim Unsurları ile Bazı Kalite Özellikleri Üzerine Bir Araştırma Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2016, 25 (Özel sayı-1):151-157 Araştırma Makalesi (Research Article) Bazı İki Sıralı Arpa (Hordeum vulgare conv. distichon) Çeşitlerinin Verim ve Verim

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

İTALYAN ÇİMİ TESCİL RAPORU

İTALYAN ÇİMİ TESCİL RAPORU T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü İTALYAN ÇİMİ TESCİL RAPORU RAMBO ANKARA 2015 RAMBO İTALYAN ÇİMİ ÇEŞİT ADAYININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR İtalyan

Detaylı

Bursa Koşullarında Yetiştirilen Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Çeşit ve Hatlarının Stabilite Parametrelerinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma

Bursa Koşullarında Yetiştirilen Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Çeşit ve Hatlarının Stabilite Parametrelerinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2002) 16: 51-57 Bursa Koşullarında Yetiştirilen Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Çeşit ve Hatlarının Stabilite Parametrelerinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma Köksal

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ BAZI MAKARNALIK BUĞDAY ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE KALİTE ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE FARKLI SULAMA ZAMANLARI İLE AZOT DOZLARININ ETKİSİ Semra ACER TARLA BİTKİLERİ

Detaylı

İkinci Ürün Mısırda Farklı Potasyum Doz ve Su Stresi Koşullarının Kaldırılan N, P, K Miktarlarına Etkileri

İkinci Ürün Mısırda Farklı Potasyum Doz ve Su Stresi Koşullarının Kaldırılan N, P, K Miktarlarına Etkileri İkinci Ürün Mısırda Farklı Potasyum Doz ve Su Stresi Koşullarının Kaldırılan N, P, K Miktarlarına Etkileri Özlem Gürbüz Kılıç 1 Nevin Eryüce 2 ÖZET Çalışma, farklı su stresi koşullarında potasyumun farklı

Detaylı

ORTA ANADOLU BÖLGESİ KURUDA EKMEKLİK BUĞDAY TESCİL RAPORU

ORTA ANADOLU BÖLGESİ KURUDA EKMEKLİK BUĞDAY TESCİL RAPORU T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tohumluk Tescil Ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü ORTA ANADOLU BÖLGESİ KURUDA EKMEKLİK BUĞDAY TESCİL RAPORU ANK-24/13 ES13KE-1 Ankara-2016 ANK-24/13 VE ES13KE-1

Detaylı

Bazı Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Çeşitlerinde Farklı Ön Bitki Uygulamalarının Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri

Bazı Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Çeşitlerinde Farklı Ön Bitki Uygulamalarının Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2013, 22 (2): 41-58 Araştırma Makalesi (Research Article) Bazı Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Çeşitlerinde Farklı Ön Bitki Uygulamalarının Kalite

Detaylı

HR.Ü.Z.F.Dergisi, 2010,14(1): 27-36 J.Agric.Fac.HR.U., 2010,14(1): 27-36. Araştırma Makalesi

HR.Ü.Z.F.Dergisi, 2010,14(1): 27-36 J.Agric.Fac.HR.U., 2010,14(1): 27-36. Araştırma Makalesi HR.Ü.Z.F.Dergisi, 2010,14(1): 27-36 J.Agric.Fac.HR.U., 2010,14(1): 27-36 Araştırma Makalesi FARKLI GELİŞME DÖNEMLERİNDE VE DOZLARDA MEPİQUAT CHLORİDE UYGULAMALARININ PAMUĞUN (Gossypium hirsutum L.) VERİM

Detaylı

Süt Sa ğı m Makinalar ına Uygun Bir Elektronik Nab ız Ayg ıt ı Geli ştirilmesi

Süt Sa ğı m Makinalar ına Uygun Bir Elektronik Nab ız Ayg ıt ı Geli ştirilmesi TARIM BILIMLERI DERGISI 2000, 6 (3), 102-108 Süt Sa ğı m Makinalar ına Uygun Bir Elektronik Nab ız Ayg ıt ı Geli ştirilmesi Recai GÜRHAN' Mustafa ÇETIN' F. Özgür KARAKOÇ' Geliş Tarihi:24.05.2000 Özet:

Detaylı

Tokat- Kazova Koşullarında Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin (Triticum aestivum) Verim ve Diğer Özelliklerine Ekim Zamanının Etkisi

Tokat- Kazova Koşullarında Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin (Triticum aestivum) Verim ve Diğer Özelliklerine Ekim Zamanının Etkisi GOÜ, Ziraat Fakültesi Dergisi, 2012, 29(1), 75-79 Tokat- Kazova Koşullarında Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin (Triticum aestivum) Verim ve Diğer Özelliklerine Ekim Zamanının Etkisi Ali Safi KIRAL Aynur ÇELİK

Detaylı

Bazı Makarnalık Buğday Çeşitlerinin (T.durum Desf.) Erbaa Şartlarında Adaptasyonlarının İncelenmesi

Bazı Makarnalık Buğday Çeşitlerinin (T.durum Desf.) Erbaa Şartlarında Adaptasyonlarının İncelenmesi GOÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi, 2004, 21 (2), 86-93 Bazı Makarnalık Buğday Çeşitlerinin (T.durum Desf.) Erbaa Şartlarında Adaptasyonlarının İncelenmesi Fahri Sönmez A.Safi Kıral Gaziosmanpaşa Üniversitesi,

Detaylı

Makarnalık Buğdayda (Triticum durum L.) Sulama ve Azotlu Gübrelemenin Verim ve Bazı Verim Öğeleri Üzerine Etkisi*

Makarnalık Buğdayda (Triticum durum L.) Sulama ve Azotlu Gübrelemenin Verim ve Bazı Verim Öğeleri Üzerine Etkisi* TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ 2006, 12 (3) 259-266 ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ Makarnalık Buğdayda (Triticum durum L.) Sulama ve Azotlu Gübrelemenin Verim ve Bazı Verim Öğeleri Üzerine Etkisi* H. Hüseyin

Detaylı

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi Anadolu Journal of Agricultural Sciences http://dergipark.ulakbim.gov.tr/omuanajas Araştırma/Research Anadolu Tarım Bilim. Derg./Anadolu J Agr Sci, 30 (2015) 68-73 ISSN:

Detaylı

BÖLÜM 3 : SONUÇ VE DEĞERLENDİRME BÖLÜM

BÖLÜM 3 : SONUÇ VE DEĞERLENDİRME BÖLÜM İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 178 BÖLÜM 1 : Kararların Sınıflandırılması... 179 1.1. Alınan Kararlar... 179 1.2. Kararların İhale Türlerine Göre Sınıflandırılması....180 BÖLÜM 2 : Sonuç Kararlarının Sınıflandırılması...

Detaylı

Sap Parçalama ve Farkl ı Toprak i şleme Yöntemlerinin M ıs ı r Saplar ı n ı n Toprağa Karış mas ı na Etkilerinin Belirlenmesi *

Sap Parçalama ve Farkl ı Toprak i şleme Yöntemlerinin M ıs ı r Saplar ı n ı n Toprağa Karış mas ı na Etkilerinin Belirlenmesi * TARIM B İ L İ MLER İ DERG İ S İ 2002, 8 (1) 79-87 Sap Parçalama ve Farkl ı Toprak i şleme Yöntemlerinin M ıs ı r Saplar ı n ı n Toprağa Karış mas ı na Etkilerinin Belirlenmesi * Devletk ı l ı ç DURDIYEV

Detaylı

ALBATROS YULAF ÇEŞİT ADAYININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR

ALBATROS YULAF ÇEŞİT ADAYININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR ALBATROS YULAF ÇEŞİT ADAYININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR Orta Anadolu Bölgesi yazlık yulaf tarımsal değerleri ölçme denemelerinde Albatros çeşit adayı 2 yıl süreyle yer almıştır. Bu denemelerin sonunda verim,

Detaylı

Effects of Cycocel Application Times and Doses on Yield, Yield Components and Protein Content of Chickpea

Effects of Cycocel Application Times and Doses on Yield, Yield Components and Protein Content of Chickpea YYÜ TAR BİL DERG (YYU J AGR SCI) 2010, 20(1):6-15 Geliş tarihi:14.05.2009 Kabul tarihi:12.11.2009 Araştırma Makalesi / Article CCC (Cycocel) Uygulama Zamanı ve Dozlarının Nohutta Verim, Verim Unsurları

Detaylı

Bazı Bezelye (Pisum sativum L) Çeşitlerinin Tohum Verimi ve Verim Komponentlerinin Belirlenmesi

Bazı Bezelye (Pisum sativum L) Çeşitlerinin Tohum Verimi ve Verim Komponentlerinin Belirlenmesi Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 5 (1):44-49, 2010 ISSN 1304-9984, Araştırma M. ÖZ, A. KARASU Bazı Bezelye (Pisum sativum L) Çeşitlerinin Tohum Verimi ve Verim Komponentlerinin Belirlenmesi

Detaylı

Sorgum (Sorgum bicolor L, Moench )' da Ekim Zaman ı ve Bitki S ı kl ığı n ı n Verim Ö ğelerine Etkisi *

Sorgum (Sorgum bicolor L, Moench )' da Ekim Zaman ı ve Bitki S ı kl ığı n ı n Verim Ö ğelerine Etkisi * TARIM BILIMLERI DERGISI 1997, 3 (3) 20-28 Sorgum (Sorgum bicolor L, Moench )' da Ekim Zaman ı ve Bitki S ı kl ığı n ı n Verim Ö ğelerine Etkisi * H. Yavuz EMEKLJER, N. Funda KÖKSOY Geli ş Tarihi : 06.10.1997

Detaylı

KIZILTEPE VE HARRAN ġartlarinda ġahġn-91 VE SUR-93 ARPA ÇEġĠTLERĠNDE UYGUN EKĠM SIKLIĞININ BELĠRLENMESĠ

KIZILTEPE VE HARRAN ġartlarinda ġahġn-91 VE SUR-93 ARPA ÇEġĠTLERĠNDE UYGUN EKĠM SIKLIĞININ BELĠRLENMESĠ GAP IV. Tarım Kongresi 1540-1546 pp., Şanlıurfa, Eylül 2005 KIZILTEPE VE HARRAN ġartlarinda ġahġn-91 VE SUR-93 ARPA ÇEġĠTLERĠNDE UYGUN EKĠM SIKLIĞININ BELĠRLENMESĠ Hasan KILIÇ 1 Halil KARAHAN 2 Ali ĠLKHAN

Detaylı

I- Ot Verimi ile ilgili Özellikler

I- Ot Verimi ile ilgili Özellikler TARIM BILIMLERI DERGISI 2003, 9 (4) 435-439 Tokat Koş ullar ında Ar ı Otunun (Phacelia tanacetifolia Bentham) Yazl ı k Ekim Zaman ı Üzerinde Ara şt ı rmalar I- Ot Verimi ile ilgili Özellikler Ya şar KARADAĞ

Detaylı

Bazı Ekmeklik Buğday Çesitlerinde Farklı Tohum İriliklerinin Tane Verimi, Verim Öğeleri ile Kalite Üzerine Etkisi

Bazı Ekmeklik Buğday Çesitlerinde Farklı Tohum İriliklerinin Tane Verimi, Verim Öğeleri ile Kalite Üzerine Etkisi Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2016, 25 (Özel sayı-1):110-116 Araştırma Makalesi (Research Article) Bazı Ekmeklik Buğday Çesitlerinde Farklı Tohum İriliklerinin Tane Verimi, Verim

Detaylı

Mardin Piyasasında Tüketime Sunulan Bulgurların Bazı Fiziksel Özelliklerinin Türk Standartlarına Uygunluklarının İstatistikî Kontrolü

Mardin Piyasasında Tüketime Sunulan Bulgurların Bazı Fiziksel Özelliklerinin Türk Standartlarına Uygunluklarının İstatistikî Kontrolü Mardin Piyasasında Tüketime Sunulan Bulgurların Bazı Fiziksel Özelliklerinin Türk Standartlarına Uygunluklarının İstatistikî Kontrolü - doi: 10.17932/ IAU.IAUD.m.13091352.2015.7/26.15-21 Şerzan ASLAN 1

Detaylı

İkinci Ürün Koşullarında Yetiştirilen Bazı Soya Çeşitlerinin Önemli Agronomik ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

İkinci Ürün Koşullarında Yetiştirilen Bazı Soya Çeşitlerinin Önemli Agronomik ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2016, 25 (Özel sayı-2):125-130 Araştırma Makalesi (Research Article) İkinci Ürün Koşullarında Yetiştirilen Bazı Soya Çeşitlerinin Önemli Agronomik ve

Detaylı

Ekmeklik Buğdayda (T.aestivum L.) Tane Verimi ve Bazı Kalite Özellikleri Üzerinde Genotip ve Lokasyon Etkileri

Ekmeklik Buğdayda (T.aestivum L.) Tane Verimi ve Bazı Kalite Özellikleri Üzerinde Genotip ve Lokasyon Etkileri Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2004, 41 (1): 65-74 ISSN 1018-8851 Ekmeklik Buğdayda (T.aestivum L.) Tane Verimi ve Bazı Kalite Özellikleri Üzerinde Genotip ve Lokasyon Etkileri Metin ALTINBAŞ 1 Muzaffer

Detaylı

ŞEKER PANCARI (Beta vulgaris L. spp.vulgaris var.altissima Doell) TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ

ŞEKER PANCARI (Beta vulgaris L. spp.vulgaris var.altissima Doell) TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ ŞEKER PNCRI (eta vulgaris L. spp.vulgaris var.altissima oell) TRIMSL EĞERLERİ ÖLÇME ENEMELERİ GİRİŞ Tarımsal eğerleri Ölçme enemeleri(tö) Teknik Talimatı, 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu kapsamında 13 Ocak

Detaylı

Sivas ekolojik koşullarında ekmeklik buğdayda (Triticum aestivum L.) üst gübrelemede kullanılacak azotlu gübre form ve miktarının belirlenmesi *

Sivas ekolojik koşullarında ekmeklik buğdayda (Triticum aestivum L.) üst gübrelemede kullanılacak azotlu gübre form ve miktarının belirlenmesi * Akademik Ziraat Dergisi 1(2): 91-96 (2012) ISSN: 2147-6403 http://azd.odu.edu.tr Araştırma (Research) Sivas ekolojik koşullarında ekmeklik buğdayda (Triticum aestivum L.) üst gübrelemede kullanılacak azotlu

Detaylı

FİDELEME VE SERPME EKİM YÖNTEMLERİNİN BAZI ÇELTİK ÇEŞİTLERİNDE VERİM VE KALİTE KARAKTERLERİNE ETKİLERİ*

FİDELEME VE SERPME EKİM YÖNTEMLERİNİN BAZI ÇELTİK ÇEŞİTLERİNDE VERİM VE KALİTE KARAKTERLERİNE ETKİLERİ* OMÜ Zir. Fak. Dergisi, 2006,21(2):154-159 J. of Fac. of Agric., OMU, 2006,21(2): 154-159 FİDELEME VE SERPME EKİM YÖNTEMLERİNİN BAZI ÇELTİK ÇEŞİTLERİNDE VERİM VE KALİTE KARAKTERLERİNE ETKİLERİ* Yusuf ŞAVŞATLI

Detaylı

Devlet Sulama Şebeketerinde Ayl ık Su Temini Oran ı n ın Belirlenmesi

Devlet Sulama Şebeketerinde Ayl ık Su Temini Oran ı n ın Belirlenmesi TARIM BILIMLERI DERGISI 1997, 3 (2) 33-37 Devlet Sulama Şebeketerinde Ayl ık Su Temini Oran ı n ın Belirlenmesi Mevlüt BEYRiBEY 1 F. Kemal SÖNMEZ' Belgin ÇAKMAK 1 Mehmet OĞUZ 1 Geli ş Tarihi : 03.04.1997

Detaylı

Söke İlçesinde Pnömatik Ekim Makinaları Talep Projeksiyonunun Belirlenmesi*

Söke İlçesinde Pnömatik Ekim Makinaları Talep Projeksiyonunun Belirlenmesi* 91 Söke İlçesinde Pnömatik Ekim Makinaları Talep Projeksiyonunun Belirlenmesi* Hakan Destici (1) Cengiz Özarslan (2) (1) Söke Ziraat Odası, Söke / Aydın (2) ADÜ Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü,

Detaylı

Farkl ı Buğday Genotiplerinin Azot, Fosfor ve Potasyum Kullan ı m Etkinlikleri

Farkl ı Buğday Genotiplerinin Azot, Fosfor ve Potasyum Kullan ı m Etkinlikleri TARIM BILIMLERI DERGISI 21, 7 (3), 122-127 Farkl ı Buğday inin Azot, Fosfor ve Potasyum Kullan ı m Etkinlikleri Mehmet ALPASLAN' Geli ş Tarihi: 28.5.21 Özet: Bitkilerde besin maddesi kullan ı m etkinli

Detaylı

Trakya Bölgesinde Yetiştirilen Bazı Arpa (Hordeum vulgare L) Çeşitlerinin Verim ve Verim Unsurları İle Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Trakya Bölgesinde Yetiştirilen Bazı Arpa (Hordeum vulgare L) Çeşitlerinin Verim ve Verim Unsurları İle Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2007, Cilt 21, Sayı 1, 59-68 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Trakya Bölgesinde Yetiştirilen Bazı Arpa (Hordeum vulgare L) Çeşitlerinin Verim ve Verim

Detaylı

BAHRİ DAĞDAŞ ULUSLARARASI TARIMSAL ARAŞTIRMA ENST. ALDANE TRAKYA TARIMSAL ARAŞTIRMA ENST./EDİRNE

BAHRİ DAĞDAŞ ULUSLARARASI TARIMSAL ARAŞTIRMA ENST. ALDANE TRAKYA TARIMSAL ARAŞTIRMA ENST./EDİRNE AHMETAĞA Başak Özelliği: Beyaz, Kılçıklı Bitki Boyu (cm) : 80-100 Yatmaya Dayanıklılık: Dayanıklı Dane Rengi: Kırmızı Dane Verimi (kg/da): 400 900 Gelişme Tabiatı: Alternatif (Kışlık Yazlık) Kurağa Dayanıklılık:

Detaylı

DİYARBAKIR EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI KIŞLIK KIRMIZI MERCİMEK

DİYARBAKIR EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI KIŞLIK KIRMIZI MERCİMEK DİYARBAKIR EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI KIŞLIK KIRMIZI MERCİMEK (Lens culinaris Medic.) ÇEŞİTLERİNDE FARKLI EKİM SIKLIKLARININ VERİM VE VERİM İLE İLGİLİ ÖZELLİKLERE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA* An Investigation

Detaylı

Ekmeklik Buğday Hatlarının (Triticum aestivum L.) Tane Verimi ve Kimi Agronomik Özelliklerinin Belirlenmesi

Ekmeklik Buğday Hatlarının (Triticum aestivum L.) Tane Verimi ve Kimi Agronomik Özelliklerinin Belirlenmesi Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2002) 16(2): 149-158 Ekmeklik Buğday Hatlarının (Triticum aestivum L.) Tane Verimi ve Kimi Agronomik Özelliklerinin Belirlenmesi Ramazan DOĞAN * ÖZET Uludağ Üniversitesi Ziraat

Detaylı

Farkl ı Nab ız Kontrol Yöntemlerinin Elektronik Pulsatör Performans ı na Etkisi Üzerinde Karşı laştı rmal ı Araşt ı rma

Farkl ı Nab ız Kontrol Yöntemlerinin Elektronik Pulsatör Performans ı na Etkisi Üzerinde Karşı laştı rmal ı Araşt ı rma TARIM BILIMLERI DERGISI 1997 3 (1) 47-53 Farkl ı Nab ız Kontrol Yöntemlerinin Elektronik Pulsatör Performans ı na Etkisi Üzerinde Karşı laştı rmal ı Araşt ı rma Mustafa VATANDA Ş ' Recai GÜRHAN' Geli ş

Detaylı

The Effects of Different Rooting Substrates and IBA Doses on Rooting and Root Quality in 5 BB and 420 A Grapevine Rootstocks

The Effects of Different Rooting Substrates and IBA Doses on Rooting and Root Quality in 5 BB and 420 A Grapevine Rootstocks TARIM BILIMLERI DERGISI 21, 7 (1), 142-146 5 BB ve 42 A Amerikan Asma lar ı n ı n Köklenme Oranlar ı ve Kök Kaliteleri Üzerine Farkl ı Köklendirme lar ı ile n ı n Etkileri Mustafa KELEN' İ smail DEM İ

Detaylı

Farklı Ekim Derinliklerinin Yem Bezelyesinin Verim ve Bazı Verim Özellikleri Üzerine Etkileri

Farklı Ekim Derinliklerinin Yem Bezelyesinin Verim ve Bazı Verim Özellikleri Üzerine Etkileri Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Vol(No): pp, year SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ SAKARYA UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE e-issn: 2147-835 Dergi sayfası: http://dergipark.gov.tr/saufenbilder

Detaylı

Bazı Makarnalık Buğday Çeşitlerinin Diyarbakır ve Adıyaman Sulu Koşullarında Verim ve Kalite Parametreleri Yönünden Karşılaştırılması *

Bazı Makarnalık Buğday Çeşitlerinin Diyarbakır ve Adıyaman Sulu Koşullarında Verim ve Kalite Parametreleri Yönünden Karşılaştırılması * U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2012, Cilt 26, Sayı 2, 1-14 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Bazı Makarnalık Buğday Çeşitlerinin Diyarbakır ve Adıyaman Sulu Koşullarında Verim ve

Detaylı

Şanlıurfa Koşullarında Farklı Aspir Çeşitlerinin (Carthamus tinctorius L.) Uygun Ekim Zamanlarının Belirlenmesi

Şanlıurfa Koşullarında Farklı Aspir Çeşitlerinin (Carthamus tinctorius L.) Uygun Ekim Zamanlarının Belirlenmesi U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2012, Cilt 26, Sayı 1, 1-16 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Şanlıurfa Koşullarında Farklı Aspir Çeşitlerinin (Carthamus tinctorius L.) Uygun Ekim

Detaylı

Van Koşullar ında S ıra Aral ığı ve Serpme Ekimin Mercimek (Lens culinaris Medic) Çe şitlerinde Verim ve Verim Ö ğelerine Etkisi *

Van Koşullar ında S ıra Aral ığı ve Serpme Ekimin Mercimek (Lens culinaris Medic) Çe şitlerinde Verim ve Verim Ö ğelerine Etkisi * TARIM BILIMLERI DERGISI 2000, 6 (4), 11-15 Van Koşullar ında S ıra Aral ığı ve Serpme Ekimin Mercimek (Lens culinaris Medic) Çe şitlerinde Verim ve Verim Ö ğelerine Etkisi * Necat TOGAY 1 Müjgan ENGIN'

Detaylı

GİRİŞ Arpa genel olarak hayvan yemi olarak tüketilmekte olup üretim bakımından ülkemiz tarla tarımında buğdaydan sonra ikinci sırada gelmektedir. Güne

GİRİŞ Arpa genel olarak hayvan yemi olarak tüketilmekte olup üretim bakımından ülkemiz tarla tarımında buğdaydan sonra ikinci sırada gelmektedir. Güne HR.Ü.Z.F.Dergisi, 2006, 10(1/2):73-81 J.Agric.Fac.HR.U., 2006, 10 (1/2):73-81 DİYARBAKIR YAĞIŞA DAYALI ŞARTLARINDA ŞAHİN-91 ARPA ÇEŞİDİNİN AZOTLU VE FOSFORLU GÜBRE İSTEĞİNİNİN BELİRLENMESİ Hasan KILIÇ

Detaylı

Eski Köye Yenilikçi Çiftçi

Eski Köye Yenilikçi Çiftçi Eski Köye Yenilikçi Çiftçi Zirai İlaç Alet Yaprak Gübreleri Tohumculuk SÖNMEZ 2001 / KATE 1 / BEZOSTAJA 1 / ÇEŞİT 1252 SÖNMEZ 2011 / KATE 1 / BEZOSJAJA 1 / ÇEŞİT 1252 EKMEKLİK / BUĞDAY / HAKKIMIZDA AL-KA

Detaylı

Bazı Yazlık Kolza (Brassica napus ssp. oleifera L.) Çeşitlerinde Fosforlu Gübrelemenin Verim ve Verim Öğeleri Üzerine Etkisi

Bazı Yazlık Kolza (Brassica napus ssp. oleifera L.) Çeşitlerinde Fosforlu Gübrelemenin Verim ve Verim Öğeleri Üzerine Etkisi TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ 2008, 14 (3) 259-266 ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ Bazı Yazlık Kolza (Brassica napus ssp. oleifera L.) Çeşitlerinde Fosforlu Gübrelemenin Verim ve Verim Öğeleri Üzerine Etkisi

Detaylı

Prof.Dr. Musa Genç * Arş.Gör. Ayşe Deligöz * Orm. Müh. H. Cemal Gültekin **

Prof.Dr. Musa Genç * Arş.Gör. Ayşe Deligöz * Orm. Müh. H. Cemal Gültekin ** Ladin Sempozyumu, 20-22 Ekim 2005, Trabzon DOĞU LADİNİ, TOROS SEDİRİ, ANADOLU KARAÇAMI, BOYLU ARDIÇ, KOKULU ARDIÇ VE DİKEN ARDIÇ FİDANLARININ STRES ETMENLERİNE DAYANMA YETENEKLERİ Prof.Dr. Musa Genç *

Detaylı

İncelenen özelliklere ait varyans ve regresyon analiz sonuçları aşağıda verilmiştir.

İncelenen özelliklere ait varyans ve regresyon analiz sonuçları aşağıda verilmiştir. 1-MISIR ISLAH ARAŞTIRMALARI 1.1.Diyarbakır Koşullarında Farklı Ekim Zamanının Şeker Mısırı (Zea mays sacchararata Sturt.) Çeşitlerinde Taze Koçan ve Tane Verimi ile Bazı Tarımsal Özelliklere Etkisi Proje

Detaylı

Antalya İ linde K ı l Keçisi Yeti ştiricili ğ inin Baz ı Yap ısal Özellikleri Il. Baz ı Üreme Özellikleri, Sa ğı m ve K ı rk ı m Dönemi Uygulamalar ı

Antalya İ linde K ı l Keçisi Yeti ştiricili ğ inin Baz ı Yap ısal Özellikleri Il. Baz ı Üreme Özellikleri, Sa ğı m ve K ı rk ı m Dönemi Uygulamalar ı TARIM BILIMLERI DERGISI 2000, 6 (4), 124-129 Antalya İ linde K ı l Keçisi Yeti ştiricili ğ inin Baz ı Yap ısal Özellikleri Il. Baz ı Üreme Özellikleri, Sa ğı m ve K ı rk ı m Dönemi Uygulamalar ı Gürsel

Detaylı

BOYAR MADDELERDE AKTİF KARBONUN ADSORPLANMA ÖZELLİĞİNE HİDROJEN PEROKSİTİN ETKİSİ

BOYAR MADDELERDE AKTİF KARBONUN ADSORPLANMA ÖZELLİĞİNE HİDROJEN PEROKSİTİN ETKİSİ TÜBİTAK BİDEB KİMYA LİSANS ÖĞRENCİLERİ KİMYAGERLİK, KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ, KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BİYOMÜHENDİSLİK ARAŞTIRMA PROJESİ KİMYA 3 (Çalıştay 2012) KİMYA PROJE RAPORU GRUP AKTİF PROJE ADI BOYAR MADDELERDE

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ TOPRAKTAN VE YAPRAKTAN UYGULANAN BORUN BAZI EKMEKLİK VE MAKARNALIK BUĞDAY GENOTİPLERİNDE VERİM VE KİMİ KALİTE ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ Yakup ÇIKILI

Detaylı

Kırsal Kalkınmada Yönetişim. Şanlıurfa Örneği Ülker Şener-Evren Aydoğan

Kırsal Kalkınmada Yönetişim. Şanlıurfa Örneği Ülker Şener-Evren Aydoğan Kırsal Kalkınmada Yönetişim Şanlıurfa Örneği Ülker Şener-Evren Aydoğan Çalışmanın arka planı Amaç: Kırsal kalkınmada yönetişim mekanizmalarının nasıl işlediği ve hangi araçların kullanıldığı Urfa özgülünde

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... ÖZET Ekim ayında tüketici fiyatları yüzde 3,7 oranında artmış ve yıllık enflasyon yüzde 7, ya yükselmiştir. Bu artışın 1,3 puanı yönetilen/yönlendirilen fiyat ayarlamalarından kaynaklanmıştır. Döviz kuru

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ KURU KOŞULLAR İÇİN ISLAH EDİLMİŞ BAZI EKMEKLİK BUĞDAY (Triticum aestivum L.) ÇEŞİTLERİNİN KARAKTERİZASYONU Bekir AKTAŞ TARLA BİTKİLERİ ANABİLİM

Detaylı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. BAZI BTKSEL ÇAYLARIN MNERAL MADDE ÇER ÜZERNE FARKLI DEMLEME ve KAYNATMA SÜRELERNN ETKS

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. BAZI BTKSEL ÇAYLARIN MNERAL MADDE ÇER ÜZERNE FARKLI DEMLEME ve KAYNATMA SÜRELERNN ETKS ÖZET Yüksek Lisans Tezi BAZI BTKSEL ÇAYLARIN MNERAL MADDE ÇER ÜZERNE FARKLI DEMLEME ve KAYNATMA SÜRELERNN ETKS Tolga UÇAR Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendislii Anabilim Dalı Danıman:

Detaylı

Araştırma Makalesi. Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 25 (1): (2011) ISSN:

Araştırma Makalesi.  Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 25 (1): (2011) ISSN: Araştırma Makalesi www.ziraat.selcuk.edu.tr/ojs Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 25 (1): (2011) 10-16 ISSN:1309-0550 Konya Koşullarına Uygun Yüksek Verimli ve Kaliteli Arpa inin

Detaylı

Bazı Makarnalık Buğday (Triticum turgidum var. durum L.) Çeşitlerinin Erzurum Koşullarındaki Verim Yetenekleri

Bazı Makarnalık Buğday (Triticum turgidum var. durum L.) Çeşitlerinin Erzurum Koşullarındaki Verim Yetenekleri Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Der. Science and Eng. J of Fırat Univ. 18 (2), 151-157, 2006 18 (2), 151-157, 2006 Bazı Makarnalık Buğday (Triticum turgidum var. durum L.) Çeşitlerinin Erzurum Koşullarındaki

Detaylı

29 Araştırma Makalesi. Kışlık Buğdayda Farklı Toprak İşleme Tekniklerinin Toprak Nem İçeriği ve Verim Parametreleri Üzerine Etkisi*

29 Araştırma Makalesi. Kışlık Buğdayda Farklı Toprak İşleme Tekniklerinin Toprak Nem İçeriği ve Verim Parametreleri Üzerine Etkisi* 29 Araştırma Makalesi Kışlık Buğdayda Farklı Toprak İşleme Tekniklerinin Toprak Nem İçeriği ve Verim Parametreleri Üzerine Etkisi* Feride ÇAPAR, Kenan UÇAN** KSÜ, Ziraat Fakültesi, Biyosistem Mühendisliği

Detaylı

ADİ FİĞ TESCİL RAPORU

ADİ FİĞ TESCİL RAPORU T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü ADİ İĞ TESCİL RAPORU GATAEMD135(SAYAR) ANKARA 2015 GATAEMD135(SAYAR) ADİ İĞ ÇEŞİT ADAYININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR

Detaylı

Başaktaki Sıra Sayısının Arpada Verim, Bazı Kalite ve Morfolojik Parametrelere Etkisi

Başaktaki Sıra Sayısının Arpada Verim, Bazı Kalite ve Morfolojik Parametrelere Etkisi TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkjans.com Başaktaki Sıra Sayısının Arpada Verim, Bazı Kalite ve Morfolojik Parametrelere Etkisi a Enver

Detaylı

EDİRNE KOŞULLARINDA DESTEKLEME SULAMANIN AYÇİÇEĞİNİN SU KULLANIMI ve VERİMİNE ETKİLERİ 1

EDİRNE KOŞULLARINDA DESTEKLEME SULAMANIN AYÇİÇEĞİNİN SU KULLANIMI ve VERİMİNE ETKİLERİ 1 http://fenbil.trakya.edu.tr/tujs Trakya Univ J Sci, 6(2): 59-66, 2005 ISSN 1305-6468 DIC: 176TETT620512050106 Araştırma Makalesi / Research Article EDİRNE KOŞULLARINDA DESTEKLEME SULAMANIN AYÇİÇEĞİNİN

Detaylı

Fiğ (Vicia sativa L.) Hatlar ı nda Tohum Verimi ve Baz ı Bitkisel 'Özellikler

Fiğ (Vicia sativa L.) Hatlar ı nda Tohum Verimi ve Baz ı Bitkisel 'Özellikler TAF,M BILIMLERI DERGISI 2000, 6 (2) 1-7 Fiğ (Vicia sativa L.) Hatlar ı nda Tohum Verimi ve Baz ı Bitkisel 'Özellikler Hayrettin Kendir' Geliş Tarihi : 05.05.1999 Özet: Türkiye'de yembitkileri ekili şi

Detaylı

Aspir (Carthamus tinctorius 1...)'e Uygulanan Ethephonun Verim ve Verim Öğelerine Etkileri

Aspir (Carthamus tinctorius 1...)'e Uygulanan Ethephonun Verim ve Verim Öğelerine Etkileri TARIM BILIMLERI DERGISI 2004, 10 (2) 182-186 Aspir (Carthamus tinctorius 1...)'e Uygulanan Ethephonun Verim ve Verim Öğelerine Etkileri M. Demir KAYA Arif IPEK Serkan URANBEY2 Özer KOLSARICI 1 Geliş Tarihi:

Detaylı

JOURNAL of AGRICULTURAL

JOURNAL of AGRICULTURAL TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkjans.com İleri Kademe Makarnalık Buğday Hatlarının Farklı Çevrelerde Tane Verimi ve Bazı Kalite Özelliklerinin

Detaylı

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI Türk Tesisat Mühendisleri Derne i / Turkish Society of HVAC & Sanitary Engineers 8. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu / 8. International HVAC +R Technology Symposium 12-14 Mayıs 2008,

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Malatya İli Kayısı Alanlarında Bulunan Forficula auricularia (Linnaeus, 1758) nın Populasyon Değişimleri

Malatya İli Kayısı Alanlarında Bulunan Forficula auricularia (Linnaeus, 1758) nın Populasyon Değişimleri Geliş Tarihi (date of arrival): 27.01.2015 Kabul Tarihi (date of acceptance): 13.07.2015 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2015 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 2(2) Sayfa/Page: 39-44 Araştırma Makalesi Research Article

Detaylı

Van Gevaş Ekolojik Koşulların Da Bazı Nohut (Cicer arietinum L.) Çeşitlerinin İkinci Ürün Olarak Yetiştirilmesi

Van Gevaş Ekolojik Koşulların Da Bazı Nohut (Cicer arietinum L.) Çeşitlerinin İkinci Ürün Olarak Yetiştirilmesi TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkjans.com Van Gevaş Ekolojik Koşulların Da Bazı Nohut (Cicer arietinum L.) Çeşitlerinin İkinci Ürün Olarak

Detaylı

Ebubekir ALTUNTAŞ. ş Tarihi :

Ebubekir ALTUNTAŞ. ş Tarihi : TARIM BILIMLERI DERGISI 2001,7 (2), 47-53 Yar ı Otomatik Patates Hasat Makinas ında ilerleme H ızlar ı n ı n Özellikleri, Yumru Zedelenmesi, Hasat Kayb ı ve İş Verimine Etkilerinin Belirlenmesi Ebubekir

Detaylı

Şanlıurfa Koşullarında Yetiştirilen Bazı Kırmızı Mercimek (Lens culinaris Medik.) Genotiplerinin Verim ve Verim Öğelerinin Belirlenmesi

Şanlıurfa Koşullarında Yetiştirilen Bazı Kırmızı Mercimek (Lens culinaris Medik.) Genotiplerinin Verim ve Verim Öğelerinin Belirlenmesi Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi Cilt 5(1) 27-34 2016 DOI: 10.17100/nevbiltek.56241 URL: http://dx.doi.org/10.17100/nevbiltek.56241 Şanlıurfa Koşullarında Yetiştirilen Bazı Kırmızı Mercimek (Lens culinaris

Detaylı

Yöney ve Gübrelemenin Meranın Otlatma Kapasitesi Üzerine Etkileri

Yöney ve Gübrelemenin Meranın Otlatma Kapasitesi Üzerine Etkileri Mahmut DAŞCI 1 Binali ÇOMAKLI 2 Tuncay ÖNER 2 1 Atatürk Üniversitesi Narman Meslek Yüksekokulu, Narman, Erzurum 2 Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Erzurum e-posta: mtasci@atauni.edu.tr

Detaylı

Geli ş Tarihi :

Geli ş Tarihi : TARIM B İ L İ MLER İ DERG İ S İ 2001, 7 (4) 12-22 Akdeniz Bölgesi Seralar ı nda Yeti ştirilen Bitkilerin Beslenme Durumlar ı n ı n incelenmesi Il. Domates, H ı yar, Biber ve Patl ıcan Bitkilerinin Beslenme

Detaylı