DİYANET İHTİSAS KURSİYERLERİNİN FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI İLE DİNİ TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DİYANET İHTİSAS KURSİYERLERİNİN FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI İLE DİNİ TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA"

Transkript

1 DİYANET İHTİSAS KURSİYERLERİNİN FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI İLE DİNİ TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Mehmet SAİN Yüksek Lisans Tezi Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Behlül TOKUR 2014 Her Hakkı Saklıdır

2 T. C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Mehmet SAİN DİYANET İHTİSAS KURSİYERLERİNİN FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI İLE DİNİ TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA YÜKSEK LİSANS TEZİ TEZ YÖNETİCİSİ Yrd. Doç. Dr. Behlül TOKUR ERZURUM-2014

3

4

5 I İÇİNDEKİLER ÖZET... IV ABSTRACT... V KISALTMALAR DİZİNİ... VI TABLOLAR DİZİNİ... VII ÖNSÖZ... X GİRİŞ... 1 I. ARAŞTIRMANIN KONUSU... 5 II. ARAŞTIRMANIN AMACI ve ÖNEMİ... 6 BİRİNCİ BÖLÜM KAVRAMSAL ÇERÇEVE 1.1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE Din Tutum Tanımı Tutumun Objeleri Tutumun Öğeleri Bilişsel Öğe Duygusal Öğe Davranışsal Öğe Dini Tutum Dini Tutumların Oluşumunu Etkileyen Faktörler İhtiyaç ve İstekler Kişilik Özellikleri Sosyo Kültürel Faktörler Aile Çeşitli Gruplara Mensubiyet Eğitim Din Görevlileri ve Dindarlarla İlişkiler Dini Tutumların Özellikleri Dini Tutumların Güç Derecesi... 41

6 II Dini Tutumların Karmaşıklığı Dini Tutumun Diğer Tutumlarla İlişkisi ve Merkezileşmesi Dini Tutumun Öğeleri Arasında Tutarlılık Dini Tutumların Değişmesi ve Durağanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı Diyanet Teşkilatı Merkez Teşkilatı Ana Hizmet Birimleri Taşra Teşkilatı Yurtdışı Teşkilatı Diyanet İhtisas Eğitim Merkezleri Diyanet İşleri Başkanlığında Hizmet İçi Eğitimin Geçmişi Eğitim Merkezleri Uzun Süreli (İhtisas) Eğitim Merkezleri Kısa Süreli Eğitim Merkezleri İhtisas Eğitim Kursları İhtisas Eğitim Programının Yapısı Arapça Öğretim Programı Temel İslam Bilimleri Eğitim Programı Vaaz ve İrşat Hizmetleri Bilgi ve Beceri Geliştirme Programı İhtisas Programını Geliştirme Çalışmalarında Takip Edilen Yol İhtisas Kurslarının Kuruluş Amaçları ve Program Geliştirme Süreci İhtisas Eğitim Merkezlerinin Misyonları İhtisas Eğitim Merkezlerinin Vizyonları İKİNCİ BÖLÜM YÖNTEM 2.1. PROBLEM VE HİPOTEZLER Araştırmanın Temel Problemleri... 70

7 III Araştırmanın Hipotezleri ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ ARAŞTIRMANIN VARSAYIMLARI (SAYILTILARI) ARAŞTIRMANIN SINIRLILIKLARI ARAŞTIRMANIN EVRENİ VE ÖRNEKLEMİ VERİ TOPLAMA ARAÇLARI UYGULAMA KULLANILAN ÖLÇME ARAÇLARININ GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMALARI VERİLERİN ANALİZİ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM BULGULAR VE YORUMLAR 3.1. KATILIMCILARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ DİNİ TUTUM TOPLAM PUANLARININ BAĞIMSIZ DEĞİŞKENLERE GÖRE YORUMLANMASI FELSEFE VE DİN BİLİMLERİNE İLİŞKİN TUTUM TOPLAM PUANLARININ BAĞIMSIZ DEĞİŞKENLERE GÖRE YORUMLANMASI KATILIMCILARIN DİNİ TUTUM TOPLAM PUANLARI İLE FELSEFE VE DİN BİLİMLERİNE İLİŞKİN TOPLAM PUANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI SONUÇ VE ÖNERİLER KAYNAKLAR EKLER EK 1. ANKET FORMU EK 2. İZİN BELGELERİ ÖZGEÇMİŞ

8 IV ÖZET YÜKSEK LİSANS TEZİ DİYANET İHTİSAS KURSİYERLERİNİN FELSEFE VE DİN BİLİMLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI İLE DİNİ TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Mehmet SAİN Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Behlül TOKUR 2014, 114 Sayfa Jüri: Yrd. Doç. Dr. Behlül TOKUR (Danışman) Prof. Dr. Faruk KARACA Yrd. Doç. Dr. Celal BÜYÜK Yapılan bu araştırmanın konusu Diyanet İhtisas Kursiyerlerinin Felsefe ve Din Bilimlerine Yönelik Tutumları ile Dini Tutumları Arasındaki İlişki Üzerine bir Araştırma dır. İhtisas kursiyerlerinin düşüncelerini alarak onların Felsefe ve Din Bilimlerine karşı tutum ve dini tutumlarını belirlemeye çalışılmıştır. Bu çalışma bir giriş ve üç bölümden oluşmaktadır. Araştırmanın giriş kısmında konunun amacı, önemi ve gerekliliği açıklanarak, araştırmanın amacı, metodu, yöntemi, hipotezleri ve sınırlılıkları hakkında bilgiler verilmiştir. Birinci bölümde; Din, Tutum, Dinî Tutum, DİB ve Diyanet İhtisas Eğitim Merkezleri kavramlarına açıklık getirilmeye çalışılmıştır. İkinci bölümde; araştırma alan araştırması olması sebebiyle kursiyerlere yapılan anket sonuçları tablolar halinde ve yüzdelik değerler şeklinde ifade edilmiş ve bu sonuçlar yapılan mülakat ile gözlemlerden elde edilen bilgilerle desteklenerek açıklanmıştır. Üçüncü bölümde ise; ihtisas kursiyerlerinin Felsefe ve Din Bilimlerine karşı tutumlarıyla dini tutum ve davranışlarıyla ilgili bulgular incelenip değerlendirilmiş ve elde edilen sonuçlara dayanılarak bazı önerilerde bulunulmuştur. Anahtar Kelimeler: Tutum, Dini Tutum, Din, Diyanet, İhtisas

9 V ABSTRACT MASTER THESIS A RESEARCH CONDUCTED AT THE RELIGIOUS SPECIALIZATION TRAINING CENTER UNDER THE DEPARTMENT OF RELGIOUS AFFAIRS OF TURKEY, LOOKING AT THE RELATIONSHIP BETWEEN THE ATTITUDES OF TRAINEES TOWARD PHILOSOPHY AND RELIGIOUS SCIENCES AND THEIR OWN RELIGIOUS ATTITUDES Mehmet SAİN Advisor: Assist. Yrd. Doç. Dr. Behlül TOKUR 2014, Page: 114 Jury: Assist. Prof. Dr. Behlül TOKUR (Advisor) Prof. Dr. Faruk KARACA Assist. Prof. Dr. Celal BÜYÜK The subject of this research is the relationship between the religious specialty trainees attitudes towards philosophy and religious studies and their religious attitudes towards religion. The study s intention is to get the opinions of specialty trainees and determine their attitudes towards philosophy and religious studies as well as their own religious attitudes. The study consists of three parts. In the introduction section, information regarding the subject of the research is given, it s importance, objectives, method, hypotheses and limitations of the study have been provided. In the first section, concepts such as Religion, Attitude, Religious Attitude Precidency of Religious Affairs and Educational Centers for Religious Specialization has been clarified. In the second section, because the research is a field study, the questionnaires administered to trainees have been presented as tables and percentile values and the results have been explained with the support of results obtained from the questionnaires and observations made during the study. In the third section, the findings about attitudes of the specialty trainees towards philosophy and religion as well as their own religious, attitudes and behavior have been evaluated and some suggestions have been made according to the results of the study. Key Words: Attitude, Religious Attitude, Religion, Precidency of Religious Affairs, Specialization

10 VI KISALTMALAR DİZİNİ Ark. Bkz. : Arkadaşları : Bakınız C. : Cilt Çev. D.İ.B. Fak. Eğt. İst. : Çeviren : Diyanet İşleri Başkanlığı : Fakültesi : Eğitim : İstanbul S. : Sayı s. : Sayfa TDK Ts. T.D.V. Trc. vb. Yay. : Türk Dil Kurumu : Tarihsiz : Türkiye Diyanet Vakfı : Tercüme : Ve Benzeri : Yayınları

11 VII TABLOLAR DİZİNİ Tablo 1.1. Kısa Süreli Hizmet İçi Eğitim Merkezlerinin Durumlarını Gösterir Tablo.. 54 Tablo 1.2. İhtisas Eğitim Merkezlerinin Durumlarını Gösterir Tablo Tablo 1.3. Arapça Öğretim Programı Alanları, Dersleri ve Dönemleri Tablosu Tablo 1.4. Temel İslam Bilimleri Programı Alanları, Dersleri ve Dönemleri Tablo 1.5. Vaaz ve İrşad Hizmetleri Bilgi ve Beceri Geliştirme Programı Alanlar ve Dersler Tablo 2.1. Dini Tutum Toplam Puanlarının KMO ve Bartlett s Testi Sonuçları Tablo 2.2. Dini Tutum Toplam Puanlarının Faktör Ve Madde Analizi Sonuçları Tablo 2.3. Felsefe ve Din Bilimleri Derslerine Karşı Tutum Toplam Puanlarının KMO ve Bartlett s Testi Sonuçları Tablo 2.4. Felsefe ve Din Bilimleri Derslerine Karşı Tutum Toplam Puanlarının Faktör ve Madde Analizi Sonuçları Tablo 3.1. Örneklem Grubun İkamet Ettiği Şehirler Tablo 3.2. Örneklem Grubun Yaşları Tablo 3.3. Katılımcıların Akademik Durumları Tablo 3.4. Katılımcıların Hangi Alanlarda Lisansüstü Eğitim Yaptıkları Tablo 3.5. Katılımcıların İlahiyat Eğitimi Dışında Medrese Veya Benzeri Din Eğitimi Almaları Tablo 3.6. Katılımcıların Cinsiyetleri Tablo 3.7. Dini Tutum Toplam Puanlarının Yaşlara Göre Farklılaşmasını İçeren T-Testi Sonuçları Tablo 3.8. Dini Tutum Toplam Puanlarının Cinsiyetlere Göre Farklılaşmasını İçeren T-Testi Sonuçları Tablo 3.9. Dini Tutumun Toplam Puanının Araştırmaya Katılanların Bulundukları Şehre Göre Farklılaşması Tablo Dini Tutum Puanının Araştırmaya Katılanların Bulundukları Şehre Göre Farklılaşmasının Varyans Analizi (Anova) Sonuçları Tablo Dini Tutumun Toplam Puanının Araştırmaya Katılanların Eğitim Durumlarına Göre Farklılaşması Tablo Dini Tutum Puanının Araştırmaya Katılanların Eğitim Durumlarına Göre Farklılaşmasının Varyans Analizi (Anova) Sonuçları... 87

12 VIII Tablo Dini Tutum Toplam Puanının Araştırmaya Katılanların Yüksek Lisans Yaptıkları Alanlara Göre Farklılaşması Tablo Dini Tutum Puanının Araştırmaya Katılanların Yüksek Lisans Yaptıkları Alanlara Göre Farklılaşmasının Varyans Analizi (Anova) Sonuçları Tablo Dini Tutum Toplam Puanının Araştırmaya Katılanların Medrese Veya Benzeri Bir Eğitim Kurumundan Din Eğitimi Almalarına Göre Farklılaşması Tablo Dini Tutum Puanının Araştırmaya Katılanların Medrese Veya Benzeri Bir Kurumdan Din Eğitimi Almalarına Göre Farklılaşmasının Varyans Analizi (Anova) Sonuçları Tablo Katılımcıların Yaşlarına Göre Dini Tutumları (Korelasyon) Tablo Felsefe ve Din Bilimleri Toplam Puanlarının Yaşlara Göre Farklılaşmasını İçeren T-Testi Sonuçları Tablo Felsefe ve Din Bilimleri Derslerine Karşı Tutumların Cinsiyetlere Göre Farklılaşmasını İçeren T-Testi Sonuçları Tablo Felsefe ve Din Bilimleri Derslerine Karşı Tutumun Toplam Puanının Araştırmaya Katılanların Bulundukları Şehre Göre Farklılaşması Tablo Felsefe ve Din Bilimleri Derslerine Karşı Tutumun Puanının Araştırmaya Katılanların Bulundukları Şehre Göre Farklılaşmasının Varyans Analizi (Anova) Sonuçları Tablo Felsefe ve Din Bilimleri Derslerine İlişkin Tutumun Toplam Puanının Araştırmaya Katılanların Eğitim Durumlarına Göre Farklılaşması Tablo Felsefe ve Din Bilimleri Derslerine İlişkin Tutumun Puanının Araştırmaya Katılanların Eğitim Durumlarına Göre Farklılaşmasının Varyans Analizi (Anova) Sonuçları Tablo Araştırmaya Katılanların Yüksek Lisan Yaptıkları Alanlara Göre Farklılaşması Tablo Araştırmaya Katılanların Yüksek Lisans Yaptıkları Alanlara Göre Farklılaşmasının Varyans Analizi (Anova) Sonuçları Tablo Felsefe ve Din Bilimleri Derslerine ilişkin Tutum Toplam Puanının Araştırmaya Katılanların Medrese Veya Benzeri Bir Eğitim Kurumunda Din Eğitimi Almalarına Göre Farklılaşması... 94

13 IX Tablo Felsefe ve Din Bilimleri Derslerine İlişkin Tutum Puanının Araştırmaya Katılanların Medrese Veya Benzeri Bir Eğitim Kurumundan Din Eğitimi Almalarına Göre Farklılaşmasının Varyans Analizi (Anova) Sonuçları Tablo Katılımcıların Yaşlarına Göre Felsefe ve Din Bilimlerine İlişkin Tutumları (Korelasyon) Tablo Araştırmaya Katılanların Dini Tutumlarına Göre Felsefe ve Din Bilimlerine İlişkin Tutumları (Korelasyon)... 96

14 X ÖNSÖZ Tutumlar doğumdan sonra başlayarak çocukluk, ergenlik, gençlik ve yetişkinlik dönemi boyunca gittikçe netlik kazanır. Bireyin tutumlarının oluşmasında ve gelişmesinde etkili olan olumlu ve olumsuz pek çok etken vardır. Bu etkenlerden biri de dindir. Din insanın tutum ve davranışlarına yön verir. İnsan ne kadar dindar ise, bu onun tutum ve davranışlarına da o kadar yansır. İnsanın dini bilgileri arttıkça, dinle ilgili tutum ve davranışları da değişir ve gelişir. Ayrıca insan yaşadığı müddetçe birçok kişi, obje ve olaylarla da karşılaşmaktadır. Bu ve benzeri faktörler o kişinin dini tutum ve davranışlarına yön verdiği gibi, şekillenmesine de yardımcı olurlar. İnsanlar sosyalleşme sürecinde çevre faktörlerinin etkisiyle çeşitli objelere karşı tutumlar geliştirirler. Tutum geliştirilen objelerden biri de felsefe ve din bilimleridir. Bu bilimlere karşı bireyin dini tutumunun oluşmasında ve gelişmesinde etkili olan olumlu ve olumsuz pek çok etken vardır. Bu araştırmada cinsiyet, yaş, eğitim durumu gibi değişkenlerin yanı sıra din görevlilerinin medrese ve benzeri kurumlardan mezun olmasının felsefe ve din bilimlerine karşı dini tutum geliştirmede olumlu ya da olumsuz etkisinin olup olmadığı araştırılmaya çalışılmıştır. D.İ.B İhtisas Eğitim Merkezi kursiyerlerinin dini tutumlarını ve dini davranışlarını etkileyen faktörleri inceleyen bu araştırma üç bölümden meydana gelmektedir. Birinci bölümde problem, alt problemler, hipotezler, amaç, önem, evren ve örneklem, sınırlılıklar, araştırmada kullanılan anketler ile ilgili bilgiler verilmiştir. İkinci bölümde temel kavramlar açıklanmıştır. Üçüncü bölümde ise bulgular ortaya konulmuş ve yorum yapılarak sonuç açıklanmış ve tartışması yapılmıştır. Bu araştırmayı yaparken yardım ve rehberliğini esirgemeyen, çalışmanın her aşamasında bana yön veren tez danışmanım Yrd. Doç. Dr. Behlül TOKUR hocama, araştırmam sırasında değerli görüşlerini esirgemeyen hocam sayın Prof. Dr. Faruk KARACA ya, anket sorularını cevaplayan ve bana çalışmamda kolaylık sağlayan Erzurum, İstanbul ve Kayseri İhtisas Eğitim Merkezleri ndeki kursiyer, öğretmen ve idarecilerine teşekkürü bir borç bilir, çalışmanın Diyanet İşleri Başkanlığı İhtisas Eğitim Merkezleri nin eğitim kalitesinin geliştirilmesine katkı sağlamasını dilerim. Erzurum-2014 Mehmet SAİN

15 1 GİRİŞ Din insanın hayatını, tutum ve davranışlarını, geleceğini etkileyen temel bir unsurdur. Din, insanın güven, sığınma, koruma, dayanma, kabul görme sevilme gibi en ilkel ihtiyaçlarına cevap verdiği kadar 1, hayatı çekilir kılan umut, iyimserlik gibi temel dinamikleri, fedakârlık, sorumluluk, üretkenlik gibi insanı insan yapan psiko-sosyal unsurları da destekler. 2 Ayrıca dinin fertleri, şahsiyetlerinin parçalanması tehlikesine karşı koruma, onları mukaddesat ile karşı karşıya getirerek şahsiyet birliğini sağlama, 3 çeşitli ruhsal baskılar karşısında bir kurtuluş yolu olma, 4 grup amaçlarının özel çıkarlar üzerine egemen olmasını temin etmek ve toplumun istikrar ve devamlılığını sağlama, 5 kuvvetli bir sosyal kontrol aracı olma 6 gibi çok önemli fonksiyonları da vardır. Din aynı zamanda da bireyin kişiliğinin oluşumuna da katkı sağlayan olgulardan birisidir. Bu yüzden din, tarih boyunca her kesimden insanın ilgisini çeken bir alan olmuştur. Din hizmetleri, insanların dini hayatını idame etmeleri için yapılan hizmetleri ifade etmesi hasebiyle toplumsal bir olgudur. Din hizmetlerinde hizmet verenler ve hizmet alanlar vardır. Hizmet alanlarla verenler, hizmet aracılığıyla ve hizmet ortamında karşılıklı ilişki ve etkileşim halinde olurlar. Günümüz dünyasında modern eğitim ve öğretimle; insanı iyi bir meslek sahibi yapmak, iş ahlâkı kazandırmak, mesleğinde araştırma ruhu vermek, ülkesine, milletine ve insanlığa faydalı olmak gibi vasıflar kazandırmak istenmektedir. Bu açıdan diyanet personelinin mesleğinde iyi yetişmiş olması, işini iyi yapması, araştırma ruhu ile kendisini mesleğinde devamlı yenilemesi, ülkesine, milletine ve insanlığa hizmet aşkıyla dolu olması gibi vasıflarla donanması elzemdir. Zayıf yaradılışlı insanı 7 kişilikli ve topluma faydalı hale getirmenin en kısa yollarından biri, onun dindarlaşmasını sağlamaktır. Bunun için Türkiye de resmi bir teşkilat olarak Diyanet İşleri Başkanlığı İslam Dininin inanç, ibadet ve ahlak esasları 1 KerimYavuz, Çocukta Dini Duygu ve Düşüncenin Gelişmesi, D.İ.B. Yay., Ankara 1983, s Abdülkerim Bahadır, İnsanın Anlam Arayışı ve Din, İnsan Yay., İstanbul 2002, s Hans Freyer, Din Sosyolojisi, (Çev.: Turgut Kapsüz), A. Ü. Basımevi, 1964, s Sulhi Dönmezer, Sosyoloji, (7. Baskı), met/er Matbaası, İstanbul 1978, s Dönmezer, s Dönmezer, s Bkz; Nisa 4/28; İbrahim 14/34; Mearic 70/19;Nisa 4/3;. İsra 17/11-53.

16 2 ile ilgili işleri yürütme, toplumu din konusunda aydınlatma ve ibadet yerlerini yönetme görevleri çerçevesinde yürüttüğü din hizmetleri faaliyetlerini yasaların kendisine verdiği yetkiler doğrultusunda yürütmektedir. Eğitim bireyde kendi yaşantıları yoluyla davranış değişikliği meydana getirme sürecidir. 8 Bu sürecin planlı, programlı, kasıtlı ve kontrollü olarak gerçekleştirilen kısmı formal eğitim ; plansız, kasıtsız, kontrolsüz, gelişigüzel şekilde gerçekleşen kısmı ise informal eğitim olarak tanımlanabilir. 9 Bu sınıflama din eğitimi için de geçerlidir. Buna göre bireyde kendi yaşantıları yoluyla kasıtlı ve planlı olarak, din ile ilgili davranış değişikliği meydana getirme süreci formal din eğitimi 10, plansız, programsız, gelişi güzel yollarla gerçekleşen din eğitimi ise informal din eğitimi olarak isimlendirilebilir. Formal din eğitimi etkinlikleri örgün ve yaygın olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Ülkemizde örgün din eğitimi okullar vasıtasıyla gerçekleştirilirken, yaygın din eğitimi ise resmi olarak Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı yaygın din eğitimi etkinliklerini çeşitli kanallar ve birimler vasıtasıyla gerçekleştirmektedir. Bu birimlerden birisi de Dini İhtisas Eğitim Merkezleri dir. İhtisas kursları, toplumu din konusunda aydınlatmakla görevli Diyanet İşleri Başkanlığının, yürüttüğü din hizmetlerinin daha kaliteli ve toplumun ihtiyaçlarına cevap verecek bir hale gelmesi için, personelinin bilgilerini yenilemek ve becerilerini geliştirmek amacıyla düzenlediği hizmet içi eğitim kurslarından bir tanesidir. Hali hazırda İstanbul, Konya, Trabzon, Erzurum, Rize ve Kayseri illerinde Başkanlığa bağlı altı eğitim merkezinde, sınavla seçilen ve dini yükseköğrenim görmüş personele yönelik olarak düzenlenen hizmet içi eğitim ihtisas kursları, din hizmetlerini yürüten personelin mesleki bakımdan daha iyi yetişmelerini sağlamak, verimliliklerini artırmak ve başta Kur an-ı Kerim olmak üzere tefsir, hadis, fıkıh, kelam gibi temel dini kaynaklara doğrudan başvurma yeteneğini elde etmelerini temin etmeyi hedeflemektedir Münire Erden, Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Alkım Yay., İstanbul 1998, s Nurettin Fidan, Münire Erden, Eğitime Giriş, Alkım Yay., İstanbul 1998, s Cemal Tosun, Din Eğitimi Bilimine Giriş, PegemA Yay., Ankara, 2005, s Mehmet Yılgın, Diyanet İşleri Başkanlığı Hizmet İçi Din Eğitimi IV. Din Şurası Tebliğ ve Müzakereleri Ekim, Ankara 2009 s. 775

17 yılına kadar ihtisas kurslarından başarıyla mezun olanlar, başka sınava tabi tutulmadan, doğrudan ilçe müftüsü olarak görev alırken, bu tarihten itibaren - her ne kadar bir müddet imam-hatip olarak değerlendirdiyse de- Diyanet İşleri Başkanlığı bu kursları bitirenleri şu an vaiz olarak istihdam etmeye devam etmekte ve ihtisas kursunu bitirenlere Diyanet uzman yardımcılığı ve müftülük gibi kariyerde yükselme sınavlarına girme hakkı tanımaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığı nın hizmet politikasını uygulamada vaiz ve müftülerin konumu ise oldukça önemlidir. Özellikle taşra hizmetindeki başarı ve verimlilik oranı bu iki kadronun dolu ve aktif olarak çalışmasına bağlıdır. Halen yürürlükte bulunan mevzuata göre İlahiyat Fakülteleri başta olmak üzere dini yükseköğrenim veren Yurt içi ve Yurt dışı eğitim kurumlarından mezun olanlar, ancak özel bir sınav sonunda başarılı oldukları takdirde bu kadrolardan birine atanmaktadırlar. Son yıllarda yapılan sınavlara rağmen boş bulunan vaizlik ve müftülük kadrolarına yetecek kadar eleman seçilememektedir. Müracaat sayısı yeterli olsa bile kalite ve verimliliğin, beklenen düzeyde olmadığı görülmektedir. Bu hususta da tedbir alınmazsa çok yakın gelecekte sayı ve kalite daha da düşecektir. 12 Uzmanlaşmanın ve nitelikli iş gücünün öne çıktığı günümüzde her görev ya da meslek alanına ait yeterliklerin belirlenmesi ve bu yeterliklerin nasıl kazandırılıp ölçüleceğinin kararlaştırılması önemli hale gelmektedir. Bu anlamda kişilerin, sosyal hayatta duydukları zaruri ihtiyaçlarından biri de iletişim yeterliliği kazanabilmeleridir. Zira iletişim yeterliliği sayesinde insanlar arası demokratik tutumlar artmakta, birçok sosyal problemler çözülmekte ve sosyal uyum kolaylaşmaktadır. İletişim yeterliliğinin ise, bir bakıma kişilerin aldıkları sosyal eğitimle doğru orantılı olduğu söylenebilir. 13 Din görevlisi (müftü, vaiz) ve cemaatin sağlıklı iletişim kurabilmesi, birbirlerini tanımalarına ve karşılıklı anlayış oluşturmalarına bağlıdır. Sevgi, saygı ve içtenlik, 12 Fikret Karaman, Diyanet İşleri Başkanlığına Eleman Hazırlama Politikası, II Din Şurası Tebliğ ve Müzakereleri (23-27 Kasım 1998), Ankara-2003, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 584 ilmi eserler; 93, s Hasan Çelikkaya, "Okulda İletişim", M.Ü. Eğitim Bilimleri Fak. Eğt. Bilimleri Dergisi, Sayı: 1, 1994, s.86.

18 4 kararlaştırılmış simgeler takımı olan dilin iyi kullanımı, 14 kendini dinleyenlerin ona güvenmesi, 15 çok yönlü bir bilgi birikimine sahip olması iletişim sürecini başlatmak ve devam ettirmek için şarttır. Çünkü iletişim ile intibaksızlık arasında yakın bir bağlantı vardır. Zira intibakı bozulmuş sıkıntıda olan kişinin problemi, kendisi ve dolayısı ile başkalarıyla olan iletişiminin bozulmasından meydana gelmiştir. 16 Ayrıca din görevlisi (müftü, vaiz) din hizmeti sunarken hitap ettiği kesimin kültür seviyesini, sosyal yapı olarak yaşadığı toplumun bazı yöresel anlayış, inanış ve hususiyetlerini iyi etüt etmesi, Din Psikolojisi ve Din Sosyolojisi bilim dallarında gerekli donanımlara sahip olması gerekir. Din görevlisi, psikoloji ilmine vakıf olmakla insanı ve onun yapısını daha iyi kavrarken, içinde yaşadığı toplumun sosyolojik özelliklerine vakıf olursa bu tebliğin etkisinin daha verimli olacağı da aşikârdır. Zira din hizmeti kutsal olduğu kadar topluma sunulması da güç bir hizmettir. Eğer bu hizmet iyi eğitilmiş elemanlarla sunulursa topluma faydalı ve verimli olur. Aksi takdirde iyi yetişmemiş elemanlarla sunulacak hizmet, insana yarım hoca dinden, yarım doktor candan eder atasözünü hatırlatır. Sürekli değişen ve gelişen dünyamızda insanların dini ihtiyacına cevap verecek elemanlar da bu değişkenliğe ve gelişmeye uygun olmalıdır. Çocuğa isim koymaktan tutun da toprağa verilinceye (yani beşikten mezara) kadar hayatın her safhasında din görevlisiyle iç içe olan toplumumuz, nitelikli, bilgi seviyesi yüksek elamanlarla muhatap olduğu oranda bilgili ahlâklı, çalışkan, hoşgörülü ve kardeşlik duygularıyla dolu olacaktır. 17 Ancak şu da acı bir gerçektir ki "psiko, social ve philosophia" kelimeleri Batı kökenli olduğundan dolayı bu ilimlere karşı din görevlilerinin (müftü, vaiz vd.) önyargılı olduğu şüphesizdir. Keşke bu ilimler "ilm-i cumhur ve'l-cemaa, ilm-i ruh ve'nnefs veya ilm-i tefekkür" diye adlandırılsaydı o zaman daha sıcak bir yaklaşım olabilirdi. İnsanın bir psikolojik yapısının olduğu ve sosyal bir varlık olmasının yanında aklının gereği olarak tefekkür etmesi gerçeği göz önüne alındığında bu ilimlerin zaruri ilimler sınıfından olduğu kendiliğinden anlaşılır. Oysa sahih dini kaynaklara 14 C.T. Morgan, Psikolojiye Giriş, (Çev.: Hüsnü Arıcı ve Ark.), Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Yay., Ankara 1991, s J.L. Freedman ve Ark., Sosyal Psikoloji, (Çev.: E. Güçbilmez-O.Onaran), İmge Yay., Ankara 1993, s Hasan Tan, Psikolojik Yardım İlişkileri, MEB Yay.,İstanbul 1992, s Fahri Kayadibi, Diyanet İşleri Başkanlığı Personelinin Eğitim ve Bilgi Seviyesinin Yükseltilmesi, II. Din Şurası Tebliğ ve Müzakereleri (23-27 Kasım 1998), Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara- 2003, s

19 5 ulaşılmadan eksik ve toplumun gerek sosyolojik ve gerekse psikolojik boyutunu iyi tahlil etmeden yapılan irşat, hastalığının ne olduğu bilinmeyen ama ameliyat masasına yatırılan hasta gibidir. Böyle bir durumun nasıl sonuç vereceği de bir muammadır. 18 Din görevlisi de, temsil gücü, insanları tanıma, toplumsal dayanışma, iletişim, kabul, yalınlık, katılım, meslektaşlarıyla iş birliği gibi bir takım özelliklere sahip olmalıdır. Zira her şeyden önce kaliteli bir din hizmetinin olması, hizmet verenlerin kalitesiyle doğru orantılıdır. Psiko-sosyal alan araştırması şeklinde yürütülen bu çalışmayla, Diyanet İşleri Başkanlığı İhtisas Eğitim Merkezi kursiyerlerinin ( DİB Erzurum Ömer Nasuhi Bilmen Dini Yüksek İhtisas Eğitim Merkezi, DİB İstanbul Haseki Dini Yüksek İhtisas Eğitim Merkezi ve Kayseri İhtisas Eğitim Merkezi) felsefe ve din bilimlerine (Din Psikolojisi- Din Sosyolojisi-Dinler Tarihi) yönelik tutumları ile dini tutumları arasındaki ilişki tespit edilmeye çalışılacaktır. Bunun içinde, belirli bir grup üzerinde anket uygulaması yapıp elde edilen verilerin istatistiki yönden analizlerini çıkarmaya ve ilgili değerlendirmelerin yorumlarının yapılması cihetine gidilecektir. I. ARAŞTIRMANIN KONUSU Tutumların oluşmasında çevre şartlarının önemli bir yeri vardır. Bu nedenle bireylerin tutumlarından hareketle sosyal normlar ve kültürel değerlere ulaşılabilir. Genelde, doğrudan deneyim, taklit, sosyal öğrenme, pekiştirme gibi yollarla edinilen tutumlar farklı gerekçelerle değiştirilebilir. Eğitim, çalışma, iş alışkanlıklarının kazandırılması veya dine yönelim gibi hususlar, tutum değişikliğini gerektirir. 19 Tutumların oluşum, gelişim ve değişim nedenlerini bilmek kişinin daha dikkatli bir tutum benimsemesi konusunda kendisine yardımcı olur. Genel tutumlarla ilgili olarak belirtilen hususlar dinî tutumlar için de geçerlidir. Din ilk insanın var olduğu günden bugüne insanların hayatında yer almış, insanların kişiliklerini, duygularını, düşünce, davranışlarını ve tutumlarını etkileyen önemli bir unsur olmuştur. İnsan davranışları içerisinde dini özellik gösteren her tutum 18 İbrahim Memiş, Modern Çağda Din Görevlilerinin Nitelikleri ve İrşat, Yecder II. Ulusal Din Görevlileri Sempozyumu Tebliğleri (9 Nisan İstanbul), s Çiğdem Kağıtçıbaşı, Günümüzde İnsan ve İnsanlar, Evrim Yayınevi, İstanbul 2013, s. 119.

20 6 ve davranış din psikolojisini ilgilendirmiştir. Zira din, mensuplarının tutum ve davranışlarını yönlendirir. Evrensel bir din olan İslâm dininin görevlilerinin de bu dini, bütün insanlığa tebliğ edecek nitelik ve donanıma sahip olması gerekir. Ayrıca din hizmetinin bir eğitim ve öğretim hizmeti olduğunu da düşünerek bu hizmeti sunacak kişilerin fert ve kitlelere bilgi sunma sanatını da en iyi şekilde bilmeleri zaruret arz etmektedir. Aksi halde din asıl mecrasından farklı yönlere çekilebilir. Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Dairesine bağlı olarak, başkanlığa vaiz ve geleceğin müftü ile din uzmanlarını yetiştiren İhtisas Eğitim Merkezleri ndeki kursiyerlerin felsefe ve din bilimlerine karşı pozitif bir dini tutuma sahip olması ve bu ilimlerin rehberliğine de ihtisas eğitim merkezlerinde ağırlık verilmesi, Diyanet İşleri Başkanlığının din hizmetlerini icra misyonunu daha etkin ve fonksiyonel hale getirmesi açısından büyük önem taşımaktadır. İşte bu çalışmadaki ana hedefte İhtisas Eğitim Merkezi kursiyerlerinin Felsefe ve Din Bilimlerine (Din Psikolojisi, Din Sosyolojisi, Dinler Tarihi ve Felsefe) ilişkin tutumları ile dini tutumları arasındaki ilişkiyi tespit etmektir. II. ARAŞTIRMANIN AMACI ve ÖNEMİ Din hizmeti sunan kişi bir sosyal mühendis olarak görülebilir. Kişileri ve toplumu inceler, sorunları yakalar ve çözümünü üretir. Beşikten-mezara her insanla muhatap olduğundan onları tanıması ruhsal durumlarını anlaması kime ne söyleyeceğini ve neyi vereceğini iyi bilmesi gerekir. Fakir-zengin, kimin ne sorunu var, kim neye muhtaç, kimlerin ne tür sıkıntıları var, birlik-beraberlik nasıl temin edilir, milli birlik ve beraberlik nasıl korunur, toplum iyiliğe nasıl sevk edilir, kime hangi bilgiyi nasıl öğretmesi lazım. Bütün bunları psikoloji, sosyoloji ve eğitim sanatını bilmeden hakkıyla yapamaz. 20 Bu gün gelinen noktada, hem din hem de modernleşme Türk toplumu için artık vazgeçilmez iki olguyu ifade etmektedir. İkisinin bir arada uyumlu bir şekilde var olması zorunlu görünmektedir. Din görevliliği mesleğinde bu uyumun gerçekleşmesi için gerekli olan potansiyel var olduğu gibi, uyumsuzluk potansiyeli de vardır. Modern 20 Kayadibi, s

21 7 bürokratik bir dini örgütlenme biçimi olan Diyanet İşleri Başkanlığı, bu yapı içerisinde mevzuatlara uygun bir şekilde görevlerini yerine getirirken, din hizmetini verecek olan din görevlilerini de bu yapıyla uyumlu bir şekilde istihdam etmesi ve yetiştirmesi beklenmektedir. 21 Bu itibarla, din hizmetlerinde ihtisas eğitim merkezlerinin amacının din görevlilerinin bilgi seviyesini artırmak, 22 var olan bilgilerini canlı tutmak, yeni gelişmeler karşısında ortaya çıkan problemlere verilen cevaplardan 23 zamanında haberdar olmalarını sağlamak şeklinde ifade edilmesi mümkündür. Aynı şekilde din gönüllülerinin kendilerinin yeni sorunlara cevaplar üretmelerinin yolunu açmak, sahih dini bilgiye hızlı bir şekilde ulaşmalarına imkânlar hazırlamak, din hizmeti sunmanın önemini kendilerine iyice kavratmak, kendilerini takip eden her kesimden cemaatin bilgi seviyesinin sürekli arttığına ve bu kesimleri ikna edebilmek için kendilerinin de dini bilgi ve kültürlerini artırmalarının önemine vurgu yapmak 24 ve dini yaşayarak temsil etmenin ne denli önemli olduğunu ortaya koymak gerekmektedir. 25 Böyle bir araştırmanın ortaya koyacağı bilgiler çerçevesinde ilgili makamların, özellikle vaiz ve müftülerin alacakları vaziyetler mevcut problemlerin giderilmesine, vaizlik ve müftülük müessesesinin görev ve fonksiyonlarını yerine getirmesine yardımcı olacağı aşikardır. Bu bağlamda ortaya konulacak bilgiler ihtisas kursları ve kursiyerlerinin yerini, bugünkü durumunu, problemlerini tespit etmek, daha faydalı hale getirilmesine yardımcı olacak bilgi ve tecrübe birikimini sağlamak ve bu yönde çözüm ve önerileri teklif etmek araştırmanın temel amaçlarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. 21 M. Bekir Gültekin, Din Görevlilerinin Modernleşmeye Bakışı (Ankara Polatlı Örneği), Diyanet İlmi Dergi, 47(2), s Hasan Yavuzer, Çağdaş Din Hizmeti ve Diyanet İşleri Başkanlığı, Dini Otorite ve Teşkilatların Sosyolojik Analizi, Laçin Yay., Kayseri 2006, s Yiğit Yaşar, Zaman, Çevre ve Şartların Değişmesiyle Hükümlerin Değişmesi Meselesi, Diyanet İlmî Dergi, 38(2), 2002, ss Ahmet Onay, İlahiyat Fakültesi Mezunlarının Cami Eksenli Din Hizmetlerinde Karşılaştıkları Sorunlar ve Bu Alandaki Formasyon İhtiyaçları, SDÜ. İlahiyat Fak. Türkiye de Yüksek Din Eğitiminin Sorunları, Yeniden Yapılanması ve Geleceği Sempozyumu, Isparta 2004, s ; Ayrıca bkz. Hayati Hökelekli, Günümüz İletişim Teknikleri ve Dini İletişim, Diyanet İlmi Dergi, Sayı 42(1), 2006, ss Ahmet Emin Seyhan, Din Hizmetlerinde Verimlilik ve Kalite Açısından Hizmet İçi Eğitimin Rolü ve Önemi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı:14, Yıl: 2011/2, s

Ders Adı : DİN PSİKOLOJİSİ Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri

Ders Adı : DİN PSİKOLOJİSİ Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : DİN PSİKOLOJİSİ Ders No : 00004003 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

1. BÖLÜM DİN HİZMETLERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ

1. BÖLÜM DİN HİZMETLERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 1. BÖLÜM DİN HİZMETLERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ Zeki Salih Zengin Giriş...13 1. İlk Dönemlerde Din Hizmetleri...14 2. Osmanlılar Döneminde Din Hizmetleri...17 3. Tanzimat Sonrasında

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER

İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER Fowler ın kuramını oluşturma sürecinde, 300 kişinin yaşam hikayelerini dinlerken iki şey dikkatini çekmiştir: 1. İlk çocukluğun gücü. 2. İman ile kişisel

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : SOSYALLEŞME VE İLETİŞİM (SEÇMELİ) Ders No : 0070040181 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

BAYAN DİN GÖREVLİSİNİN İMAJI VE MESLEĞİNİ TEMSİL GÜCÜ -Çorum Örneği-

BAYAN DİN GÖREVLİSİNİN İMAJI VE MESLEĞİNİ TEMSİL GÜCÜ -Çorum Örneği- T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı BAYAN DİN GÖREVLİSİNİN İMAJI VE MESLEĞİNİ TEMSİL GÜCÜ -Çorum Örneği- Lütfiye HACIİSMAİLOĞLU Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS FIKIH I İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS FIKIH I İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS FIKIH I İLH 307 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FELSEFE-DĠN BĠLĠMLERĠ (DĠN EĞĠTĠMĠ) ANABĠLĠM DALI

T.C. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FELSEFE-DĠN BĠLĠMLERĠ (DĠN EĞĠTĠMĠ) ANABĠLĠM DALI T.C. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FELSEFE-DĠN BĠLĠMLERĠ (DĠN EĞĠTĠMĠ) ANABĠLĠM DALI ORTAÖĞRETĠM DĠN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BĠLGĠSĠ ÖĞRETĠM PROGRAMLARINDA ÖĞRENCĠ KAZANIMLARININ GERÇEKLEġME DÜZEYLERĠ

Detaylı

Eğitim Bilimlerine Giriş

Eğitim Bilimlerine Giriş Eğitim Bilimlerine Giriş Yrd. Doç. Dr. Tuncay Sevindik E-posta: tuncaysevindik@hotmail.com Web: www.tuncaysevindik.com 1/44 Ders İçeriği Bu dersin amacı; eğitimle ilgili temel kavramlar, eğitimin psikolojik,

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH 427 7 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK KÜLTÜRÜNDE HADİS (SEÇMELİ) Ders No : 0070040192 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS EVRENSEL İNSANİ DEĞERLER İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS EVRENSEL İNSANİ DEĞERLER İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS EVRENSEL İNSANİ DEĞERLER İLH320 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli

Detaylı

GOÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA BÖLÜMÜ

GOÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA BÖLÜMÜ GOÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA BÖLÜMÜ COĞRAFYA BÖLÜMÜ HAKKIMIZDA Coğrafya multidisipliner bir bilim olarak insan ile doğa arasındaki etkileşimi inceleyen bir bilim dalıdır. Hem Türkiye hem de dünya

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bölüm I GİRİŞ. Bölüm II EĞİTİMİN KELİME ANLAMLARI VE FARKLI AÇILARDAN GÖRÜNÜŞÜ

İÇİNDEKİLER. Bölüm I GİRİŞ. Bölüm II EĞİTİMİN KELİME ANLAMLARI VE FARKLI AÇILARDAN GÖRÜNÜŞÜ İÇİNDEKİLER Bölüm I GİRİŞ A. EĞİTİMDE TANIŞMA - İLK VE SON HAFTALAR...1 B. ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ...5 1. ÖĞRETMENLİK VE ÖNEMİ...5 a. Öğretmenliğin Kısa Tarihçesi...5 b. Mesleğin Önemi...8 c. Pedagojik Sevgi...10

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 3. BÖLÜM BİLİM OLARAK EĞİTİMİN TEMELLERİ 3.1. Psikoloji Sosyoloji Felsefe...51

İÇİNDEKİLER. 3. BÖLÜM BİLİM OLARAK EĞİTİMİN TEMELLERİ 3.1. Psikoloji Sosyoloji Felsefe...51 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 1. BÖLÜM EĞİTİM BİLİMLERİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Eğitim...11 1.1.1. Birey...12 1.1.2. Davranış...15 1.1.3. Yaşantı...16 1.1.4. İstendik...17 1.1.5. Değişme...17 1.1.6. Süreç...17

Detaylı

BAYRAM DALKILIÇ, HÜSAMETTİN ERDEM,

BAYRAM DALKILIÇ, HÜSAMETTİN ERDEM, Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : MANTIK Ders No : 0070040047 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi Ön

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ ILH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ ILH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ ILH 210 4 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin

Detaylı

Giresun/Bulancak Sarayburnu Camii

Giresun/Bulancak Sarayburnu Camii GİRESUN 2014 İslami İlimler Fakültesi; 08 Eylül 2012 tarih ve 28405 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu nun 25 Temmuz 2012 tarih ve 2012/3527 Sayılı Kararı ile Giresun Üniversitesi

Detaylı

3/7/2010. ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ ve ÖNEMİ EĞİTİM EĞİTİM ANLAYIŞLARI EĞİTİM

3/7/2010. ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ ve ÖNEMİ EĞİTİM EĞİTİM ANLAYIŞLARI EĞİTİM EĞİTİM REHBERLİK ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK NİN YERİ ve ÖNEMİ Eğitim? İnsana en iyi olgunluğu vermektir (Eflatun). İnsana tabiatında bulunan gizli bütün kabiliyetlerin geliştirilmesidir (Kant). Bireyin

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 2007 2010 STRATEJİK PLANI 1. GİRİŞ 1982 yılında kurulan İlişkiler Bölümümüzün 2007 2010 yılları stratejik plan ve hedeflerini ortaya koymayı amaçlayan bu

Detaylı

Öğrenme nedir? Büyüme ve yaşa atfedilmeyecek yaşantılar sonucunda davranış ve tutumlarda meydana gelen nispeten kalıcı etkisi uzun süre

Öğrenme nedir? Büyüme ve yaşa atfedilmeyecek yaşantılar sonucunda davranış ve tutumlarda meydana gelen nispeten kalıcı etkisi uzun süre Öğrenme nedir? Büyüme ve yaşa atfedilmeyecek yaşantılar sonucunda davranış ve tutumlarda meydana gelen nispeten kalıcı etkisi uzun süre değişimlerdir. Öğrenmede değişen ne???? İnsan ve hayvan arasında

Detaylı

İSMAİL TAŞ, MEHMET HARMANCI, TAHİR ULUÇ,

İSMAİL TAŞ, MEHMET HARMANCI, TAHİR ULUÇ, Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İSLAM AHLAK ESASLARI VE FELSEFESİ Ders No : 0070040072 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURÂN A ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR ILH333 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli

Detaylı

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ DİN PSİKOLOJİSİ ÖZEL SAYISI Prof. Dr. Kerim Yavuz Armağanı Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 12 Sayı 2 Temmuz-Aralık 2012 ÇUKUROVA

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TÜRK DİLİ II TRD103 2 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İSLAM EĞİTİM TARİHİ ILA323 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İSLAM FELSEFE TARİHİ I Ders No : 0070040158 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HUKUK DOKTORİNLERİ VE İSLAM HUKUKU

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HUKUK DOKTORİNLERİ VE İSLAM HUKUKU DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HUKUK DOKTORİNLERİ VE İSLAM HUKUKU İLH322 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Türkçe Lisans Dersin Türü Yüz Yüze

Detaylı

Prof.Dr.Muhittin TAYFUR Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Prof.Dr.Muhittin TAYFUR Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü Prof.Dr.Muhittin TAYFUR Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü İyi ve kötü, yanlış ve doğru kavramlarını tanımlar, Etik bilincini geliştirmeye ve insanları aydınlatmaya

Detaylı

DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ

DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ DAVRANIŞIN TANIMI Davranış Kavramı, öncelikle insan veya hayvanın tek tek veya toplu olarak gösterdiği faaliyetler olarak tanımlanabilir. En genel anlamda davranış, insanların

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : KELAM TARİHİ Ders No : 0070040093 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

ÜNİTE PSİKOLOJİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I

ÜNİTE PSİKOLOJİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I HEDEFLER İÇİNDEKİLER GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I Gelişim Psikolojisinin Alanı Gelişim Psikolojisinin Temel Kavramları Gelişimi Etkileyen Faktörler Gelişimin Temel İlkeleri Fiziksel Gelişim Alanı PSİKOLOJİ Bu

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK DİLİ I Ders No : 00700400 : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi Ön Koşul

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS FELSEFEYE GİRİŞ DKB

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS FELSEFEYE GİRİŞ DKB DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS FELSEFEYE GİRİŞ DKB211 3 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Öğrencilerimize bu ortamı hazırlamak bölüm olarak temel görevimizdir.

Öğrencilerimize bu ortamı hazırlamak bölüm olarak temel görevimizdir. Genel Bilgiler Bölümümüz, 2009 yılında Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. Henüz yeterli sayıda öğretim elemanı bulunmadığı için bölümümüze öğrenci alımı yapılmamaktadır. Bölümümüzde

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri: Konya-Ereğli

KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri: Konya-Ereğli Prof.Dr. Öznur Özdoğan (Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi Anabilim Dalı Öğretim Başkanı) KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri: Konya-Ereğli EĞİTİM 2006- İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi Anabilim

Detaylı

MİTOLOJİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR

MİTOLOJİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR MİTOLOJİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR Mit, Mitoloji, Ritüel DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 Kelime olarak Mit Yunanca myth, epos, logos Osmanlı Türkçesi esâtir, ustûre Türkiye Türkçesi: söylence DR. SÜHEYLA SARITAŞ

Detaylı

Değerli İlim Talibi, Kadın erkek her Müslüman ın hayatını İslamin kuralları çerçevesinde idame ettirerek ebedi saadete yelken açması, İslam dininin

Değerli İlim Talibi, Kadın erkek her Müslüman ın hayatını İslamin kuralları çerçevesinde idame ettirerek ebedi saadete yelken açması, İslam dininin Değerli İlim Talibi, Kadın erkek her Müslüman ın hayatını İslamin kuralları çerçevesinde idame ettirerek ebedi saadete yelken açması, İslam dininin itikat, ibadet ve ahlak konularında yeterli bilgiye sahip

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DİNLER TARİHİ I İLH Yüz Yüze / Zorunlu / Seçmeli

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DİNLER TARİHİ I İLH Yüz Yüze / Zorunlu / Seçmeli DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DİNLER TARİHİ I İLH 313 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu / Seçmeli

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ANNE BABA EĞİTİMİ Ders No : 0100101 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İlâhiyat Fakültesi Dekanlığı. REKTÖRLÜK MAKAMINA (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı)

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İlâhiyat Fakültesi Dekanlığı. REKTÖRLÜK MAKAMINA (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı) T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İlâhiyat Fakültesi Dekanlığı Sayı : 34394187-399- 24/04/2015 Konu : Lisans Öğretim Programı Değişiklik Önerisi REKTÖRLÜK MAKAMINA (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı)

Detaylı

I. YARIYIL Psikolojiye Giriş Fizyolojik Psikoloji Türkçe I: Yazılı Anlatım Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Yabancı Dil I Bilgisayar I

I. YARIYIL Psikolojiye Giriş Fizyolojik Psikoloji Türkçe I: Yazılı Anlatım Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Yabancı Dil I Bilgisayar I I. YARIYIL Psikolojiye Giriş Psikolojinin tanımı, psikoloji tarihi, psikolojinin alanları (sosyal psikoloji, klinik psikoloji, eğitim psikolojisi vs.), psikoloji kuramları (davranışcı kuramlar, bilişsel

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER. İlyas CANİKLİ. Yrd. Doç. Dr. Temel İslam Bilimleri

KİŞİSEL BİLGİLER. İlyas CANİKLİ. Yrd. Doç. Dr. Temel İslam Bilimleri KİŞİSEL BİLGİLER Adı-Soyadı: İlyas CANİKLİ Unvan: Yrd. Doç. Dr. Doğum Yeri ve Yılı: Samsun-Terme/ 1966 Bölüm: Temel İslam Bilimleri Tel: 0530 9576891 E-Posta: icanikli@mynet.com; ilyascanikli@gmail.com

Detaylı

2. PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİKTE HİZMET TÜRLERİ. Abdullah ATLİ

2. PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİKTE HİZMET TÜRLERİ. Abdullah ATLİ 2. PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİKTE HİZMET TÜRLERİ Psikolojik Danışma ve Rehberlik 1. Hizmet alanlarına göre 2. Temel işlevlerine göre 3. Birey Sayısına göre 4. Öğretim basamaklarına göre 5. Problem alanlarına

Detaylı

Soru: Tanrı tasavvuru ne demektir?

Soru: Tanrı tasavvuru ne demektir? Tanrı Tasavvuru Soru: Tanrı tasavvuru ne demektir? Peker e göre: Kişinin bebekliğinden itibaren, zeka gelişimine, edinmiş olduğu bilgi ve yaşantısına göre, Tanrı yı zihninde canlandırması, biçimlendirmesi

Detaylı

MAVİ YAKALILARIN ÇALIŞMAYA YÖNELİK TUTUMLARI

MAVİ YAKALILARIN ÇALIŞMAYA YÖNELİK TUTUMLARI MAVİ YAKALILARIN ÇALIŞMAYA YÖNELİK TUTUMLARI ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİ VERİ BANKASI ÖRNEĞİ www.calismapsikolojisi.net Yrd. Doç. Dr. Burcu KÜMBÜL GÜLER Kocaeli Üniversitesi Gündem İnsan Kaynakları ve Çalışma

Detaylı

KKTC de EĞİTİM ve ÖĞRENİM. GÖRÜŞLER ve ÖNERİLER

KKTC de EĞİTİM ve ÖĞRENİM. GÖRÜŞLER ve ÖNERİLER KKTC de EĞİTİM ve ÖĞRENİM GÖRÜŞLER ve ÖNERİLER Prof.Dr. Ufuk TANERİ, IOM, HE 2003-03-14 Eğitim-Öğrenim Doğuş anı ndan başlayıp Ömür Boyu süren bir Süreç, yüzyılımız ve gelecek nesiller beklentilerinin

Detaylı

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek Yaklaşık Ağırlığı 1) Sözel Bölüm 0 2) Sayısal Bölüm 0 Sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini, dil bilgisi ve yazım kurallarını

Detaylı

Yard. Doç. Dr. Mine Afacan Fındıklı. İş Değerleri ve Çalışma Hayatına Yansımaları

Yard. Doç. Dr. Mine Afacan Fındıklı. İş Değerleri ve Çalışma Hayatına Yansımaları Yard. Doç. Dr. Mine Afacan Fındıklı İş Değerleri ve Çalışma Hayatına Yansımaları İstanbul - 2013 Yayın No : 2918 İşletme-Ekonomi Dizisi : 590 1. Baskı Haziran 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-943 - 8 Copyright

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not V Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Bireyi Tanıma ve Tanıma Teknikleri *Kendilerine özgü birer varlık olan bireyler, gerek doğuştan

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not II Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Eğitimde Rehberlik *Rehberlik, bireyin en verimli bir şekilde gelişmesini ve doyum verici

Detaylı

SINIF YÖNETİMİNİN TEMELLERİ

SINIF YÖNETİMİNİN TEMELLERİ SINIF YÖNETİMİNİN TEMELLERİ Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cerdogan@yildiz.edu.tr Sınıf Nedir? Ders yapılır Yaşanır Zaman geçirilir Oyun oynanır Sınıf, bireysel ya da grupla öğrenme yaşantılarının gerçekleştiği

Detaylı

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek Yaklaşık Ağırlığı 1) Sözel Bölüm %50 2) Sayısal Bölüm %50 Sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini, dil bilgisi ve yazım

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN OKUM VE TECVİD VIII İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN OKUM VE TECVİD VIII İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN OKUM VE TECVİD VIII İLH 402 8 2+0 2 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

Sağlık Kurumları Yönetimi

Sağlık Kurumları Yönetimi Sağlık Kurumları Yönetimi BAŞARILI BİR YÖNETİCİDE BULUNAN ÖZELLİKLER VE BUNLARI KAZANMA YOLLARI Yrd. Doç. Dr. Perihan ŞENEL TEKİN Perihan ŞENEL TEKİN 1 Başarılı bir yöneticide bulunan özellikler ve bunları

Detaylı

1. ÜNİTE İÇİNDEKİLER EĞİTİM PSİKOLOJİSİ / 1

1. ÜNİTE İÇİNDEKİLER EĞİTİM PSİKOLOJİSİ / 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii YAZARLAR HAKKINDA... iv 1. ÜNİTE EĞİTİM PSİKOLOJİSİ / 1 Giriş... 2 Eğitim Psikolojisi ve Öğretmen... 3 Eğitim Psikolojisi... 3 Bilim... 6 Psikoloji... 8 Davranış... 9 Eğitim...

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI BİLİMSEL HAZIRLIK GÜZ YARIYILI DERSLERİ EGB501 Program Geliştirmeye Giriş

Detaylı

DAVRANIŞ BİLİMLERİ ÜZERİNE YRD.DOÇ.DR. ÖZGÜR GÜLDÜ

DAVRANIŞ BİLİMLERİ ÜZERİNE YRD.DOÇ.DR. ÖZGÜR GÜLDÜ DAVRANIŞ BİLİMLERİ ve İLETİŞİM DAVRANIŞ BİLİMLERİ ÜZERİNE YRD.DOÇ.DR. ÖZGÜR GÜLDÜ Davranış Bilimleri üzerine Davranış Bilimleri insan davranışını, davranışa etki eden toplumsal, psikolojik, grupsal ve

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı İnsanın Evrendeki

Detaylı

SOSYAL PSİKOLOJİ G İ R İ Ş

SOSYAL PSİKOLOJİ G İ R İ Ş SOSYAL PSİKOLOJİ G İ R İ Ş sorular...sorular...sorular İnsanın duygu düşünce ve davranışları başka insanlardan nasıl etkilenir, onları nasıl etkiler? İnsanlar birbirlerini nasıl algılar? İnsanlar birbirlerine

Detaylı

TERAKKİ VAKFI ÖZEL ŞİŞLİ TERAKKİ ANAOKULU 2031-2014 EĞİTİM YILI Bilgi Bülteni Sayı:7 4 5 YAŞ ÇOCUKLARININ GELİŞİM BASAMAKLARI

TERAKKİ VAKFI ÖZEL ŞİŞLİ TERAKKİ ANAOKULU 2031-2014 EĞİTİM YILI Bilgi Bülteni Sayı:7 4 5 YAŞ ÇOCUKLARININ GELİŞİM BASAMAKLARI TERAKKİ VAKFI ÖZEL ŞİŞLİ TERAKKİ ANAOKULU 2031-2014 EĞİTİM YILI Bilgi Bülteni Sayı:7 4 5 YAŞ ÇOCUKLARININ GELİŞİM BASAMAKLARI Okul öncesi dönem genel anlamda tüm gelişim alanları açısından temellerin atıldığı

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ PRATİK DİNİ HİZMETLERVE MESLEKİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ PRATİK DİNİ HİZMETLERVE MESLEKİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ PRATİK DİNİ HİZMETLERVE MESLEKİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, din görevlisi adaylarının, din görevliliği

Detaylı

DANIġTAY BAġKANLIĞI NA

DANIġTAY BAġKANLIĞI NA DANIġTAY BAġKANLIĞI NA Yürütmenin Durdurulması Taleplidir DAVACI : Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Yönetim Kurulu adına Hüseyin ŞEN ADRES : Öncebeci Mah. Umut Sk. No:50/4 Kolej/ANKARA DAVALI

Detaylı

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAP DİLİ VE EDEBİYATI I İLH 103 1 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

DANIŞMAN ÖĞRETMEN MENTORLUK FONKSİYONLARI İLE ADAY ÖĞRETMENLERİN ÖZNEL MUTLULUK DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

DANIŞMAN ÖĞRETMEN MENTORLUK FONKSİYONLARI İLE ADAY ÖĞRETMENLERİN ÖZNEL MUTLULUK DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ DANIŞMAN ÖĞRETMEN MENTORLUK FONKSİYONLARI İLE ADAY ÖĞRETMENLERİN ÖZNEL MUTLULUK DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Ramazan YİRCİ Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Uğur ÖZALP Millî

Detaylı

İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler

İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler Hani, Rabbin meleklere, Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Onlar, Orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamd

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ A u ok na lu ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ - MART 2014 ANAOKULLARI BÜLTENİ ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ Okul öncesi dönem, gelişimin hızlı olması ve

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Sosyal Psikoloji-II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

DUYGUSAL ZEKA. Birbirinden tamamen farklı bu iki kavrama tarzı, zihinsel yaşantımızı oluşturmak için etkileşim halindedirler.

DUYGUSAL ZEKA. Birbirinden tamamen farklı bu iki kavrama tarzı, zihinsel yaşantımızı oluşturmak için etkileşim halindedirler. 0212 542 80 29 Uz. Psk. SEMRA EVRİM 0533 552 94 82 DUYGUSAL ZEKA Son yıllarda yapılan pek çok çalışma zeka tanımının genişletilmesi ve klasik olarak kabul edilen IQ yani entelektüel zekanın yanı sıra EQ

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders)

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Dersin Kodu Dersin Adı T U/L Kredi ECTS EYD-504 Eğitim

Detaylı

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT LİSANS MÜFREDAT PROGRAMI

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT LİSANS MÜFREDAT PROGRAMI HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT LİSANS MÜFREDAT PROGRAMI 1. SINIF 1. YARIYIL İLH101 KURAN OKUMA VE TECVİD I 4 0 4 4 İLH103 ARAP DİLİ VE BELAGATI I 4 0 4 4 İLH105 AKAİD ESASLARI 2 0 2 2

Detaylı

OKUL ÖNCESİ REHBERLİK HİZMETİ

OKUL ÖNCESİ REHBERLİK HİZMETİ OKUL ÖNCESİ REHBERLİK HİZMETİ Marmara Evleri Anaokulunda Rehberlik Hizmetleri (3 6 yaş) Okulumuzdaki tüm öğrencilerin her yönüyle sağlıklı gelişmeleri, okul ortamına uyum sağlamaları ve kapasitelerini

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TÜRK DİLİ I TRD103 1 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İSLAMİ İLİMLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İSLAMİ İLİMLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI Z/S K/ Z/S K/ EK-1 T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İSLAMİ İLİMLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI PROGRAMI Hazırlık 1. Yarıyıl İİH001 Arapça Dilbilgisi

Detaylı

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ 359 BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Osman ÇİMEN, Gazi Üniversitesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, osman.cimen@gmail.com Gonca ÇİMEN, Milli

Detaylı

EĞİTİM PSİKOLOJİSİ KISA ÖZET KOLAYAOF

EĞİTİM PSİKOLOJİSİ KISA ÖZET KOLAYAOF EĞİTİM PSİKOLOJİSİ KISA ÖZET KOLAYAOF 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- EĞİTİM VE PSİKOLOJİ İLİŞKİSİ: EĞİTİM PSİKOLOJİSİ.... 4 2. ÜNİTE-GELİŞİMİN TEMELLERİ........7 3. ÜNİTE-FİZİKSEL

Detaylı

EĞİTİM İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR. 1. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL

EĞİTİM İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR. 1. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL EĞİTİM İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR 1. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL TEMEL KAVRAMLAR KÜLTÜR EĞİTİM İNSAN YAŞANTI SÜREÇ DAVRANIŞ İNFORMAL EĞİTİM FORMAL EĞİTİM ÖRGÜN

Detaylı

penceremi ışığa açıyorum PARMAKLIKLAR ARKASINDAKİ YÜREKLERİ IŞIKLA BULUŞTURUYORUZ

penceremi ışığa açıyorum PARMAKLIKLAR ARKASINDAKİ YÜREKLERİ IŞIKLA BULUŞTURUYORUZ penceremi ışığa açıyorum PARMAKLIKLAR ARKASINDAKİ YÜREKLERİ IŞIKLA BULUŞTURUYORUZ Sosyal birer varlık olmaları itibarıyla insanlar, yeryüzünde var oldukları günden bu yana toplu halde yaşamakta ve birbirleriyle

Detaylı

Sosyal Psikolojiye Giriş (PSY 201) Ders Detayları

Sosyal Psikolojiye Giriş (PSY 201) Ders Detayları Sosyal Psikolojiye Giriş (PSY 201) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sosyal Psikolojiye Giriş PSY 201 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

SOSYOLOJİSİ (İLH2008)

SOSYOLOJİSİ (İLH2008) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. DİN SOSYOLOJİSİ (İLH2008) KISA ÖZET-2013

Detaylı

Öğretim içeriğinin seçimi ve düzenlenmesi

Öğretim içeriğinin seçimi ve düzenlenmesi Öğretim içeriğinin seçimi ve düzenlenmesi Öğretim hedefleri belirlendikten sonra öğrencileri bu hedeflere ulaştıracak içeriğin saptanması gerekmektedir. Eğitim programlarının geliştirilmesinde ikinci aşama

Detaylı

DERS ÖĞRETİM PLANI TÜRKÇE. 1 Dersin Adı: Psikolojiye Giriş. 2 Dersin Kodu: PSİ 1071. 3 Dersin Türü: Zorunlu. 4 Dersin Seviyesi: Lisans

DERS ÖĞRETİM PLANI TÜRKÇE. 1 Dersin Adı: Psikolojiye Giriş. 2 Dersin Kodu: PSİ 1071. 3 Dersin Türü: Zorunlu. 4 Dersin Seviyesi: Lisans DERS ÖĞRETİM PLANI TÜRKÇE Dersin Adı: Psikolojiye Giriş 2 Dersin Kodu: PSİ 07 3 Dersin Türü: Zorunlu 4 Dersin Seviyesi: Lisans 5 Dersin Verildiği Yıl: 6 Dersin Verildiği Yarıyıl: Güz 7 Dersin AKTS Kredisi:

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Çin Halk Cumhuriyeti nde Toplum ve Siyaset PSIR 452 7-8 3 + 0 3 6. Ön Koşul Dersleri -

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Çin Halk Cumhuriyeti nde Toplum ve Siyaset PSIR 452 7-8 3 + 0 3 6. Ön Koşul Dersleri - DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Çin Halk Cumhuriyeti nde Toplum ve Siyaset PSIR 452 7-8 3 + 0 3 6 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Seçmeli

Detaylı

11/26/2010 BİLİM TARİHİ. Giriş. Giriş. Giriş. Giriş. Bilim Tarihi Dersinin Bileşenleri. Bilim nedir? Ve Bilim tarihini öğrenmek neden önemlidir?

11/26/2010 BİLİM TARİHİ. Giriş. Giriş. Giriş. Giriş. Bilim Tarihi Dersinin Bileşenleri. Bilim nedir? Ve Bilim tarihini öğrenmek neden önemlidir? Bilim Tarihi Dersinin Bileşenleri BİLİM TARİHİ Yrd. Doç. Dr. Suat ÇELİK Bilim nedir? Ve Bilim tarihini öğrenmek neden önemlidir? Bilim tarihi hangi bileşenlerden oluşmaktadır. Ders nasıl işlenecek? Günümüzde

Detaylı

1.ÇAĞDAŞ EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK. Abdullah ATLİ

1.ÇAĞDAŞ EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK. Abdullah ATLİ 1.ÇAĞDAŞ EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK Geleneksel eğitim anlayışı bireyi tüm yönleri ile gelişimini sağlama konusunda sorunlar yaşanmasına neden olmuştur. Tüm bu anlayış ve

Detaylı

Benjamin Beit-Hallahmi, Prolegomena to The Psychological Study of Religion, London and Toronto: Associated University Press, 1989.

Benjamin Beit-Hallahmi, Prolegomena to The Psychological Study of Religion, London and Toronto: Associated University Press, 1989. Ç. Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı 2, Temmuz-Aralık 2002 KİTAP TANITIMI Yrd. Doç. Dr. Hasan KAYIKLIK Çukurova Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Benjamin Beit-Hallahmi, Prolegomena to The Psychological

Detaylı

İŞLETME YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONDA TEMEL KAVRAMLAR

İŞLETME YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONDA TEMEL KAVRAMLAR İŞLETME YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONDA TEMEL KAVRAMLAR Dr. M. Savaş Turhan, Çukurova Üniversitesi, İşletme Bölümü İşletme 2 Belli bir ortamda, dış çevresinden aldığı girdileri belirli bilgi, teknoloji ve süreçleri

Detaylı

Ahlâk ve Etikle İlgili Temel Kavramlar

Ahlâk ve Etikle İlgili Temel Kavramlar Ahlâk Kavramı Yrd. Doç. Dr. Rıza DEMİR İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İnsan Yönetimine Etik Yaklaşım Dersi Etik Türleri Mesleki Etik Türleri 2017 Ruhumu kudret altında tutan Allah'a yemin ederim

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI Ders ismi Ders kodu Dönem Teori+Pratik Kredi AKTS EĞİTİM FELSEFESİ SNF114 1 2+0 2 3 Ön Şartlı Ders(ler)

Detaylı

FAKÜLTEMİZ. Fakültemizin vizyonu ise uluslararası

FAKÜLTEMİZ. Fakültemizin vizyonu ise uluslararası brosur_tr.indd 1 20.02.2016 10:07:58 FAKÜLTEMİZ Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 3 Temmuz 1992 tarihinde kurulmuş olup 1993-1994 eğitim-öğretim yılında faaliyete başlamıştır. Fakültemizin misyonu

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 1.1.216 Diploma Program Adı : SOSYOLOJİ, LİSANS PROGRAMI, (AÇIKÖĞRETİM) Akademik Yıl : 21-216 Yarıyıl

Detaylı

2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır.

2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır. K. K. T. C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM ORTAK HİZMETLER DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ PSİKOLOJİK DANIŞMA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA ŞUBESİ 2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik

Detaylı

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi ÖN SÖZ İçinde bulunduğumuz çağ bilgi çağı olarak nitelendirilmektedir. Bilginin geçmiş dönemlere göre çok hızlı artışı ve teknolojik gelişmeler toplumların sosyokültürel, ekonomik, siyasal yapılarını da

Detaylı

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU iii TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı öğrencisi Rabia HOŞ tarafından hazırlanan " Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI Ders ismi Ders kodu Dönem Teori+Pratik Kredi AKTS Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Detaylı

DBY Ajans. This book has been supported by the Office of Scientific Research Projects of Istanbul Medeniyet University Istanbul, Turkey - March 2014.

DBY Ajans. This book has been supported by the Office of Scientific Research Projects of Istanbul Medeniyet University Istanbul, Turkey - March 2014. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince desteklenmiştir. Proje Numarası: 458 Kitabın Adı: Büyük Doğu Kapaklarında Portreler, Toplum ve Gençlik Yazarlar: Ahmet

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TEFSİR V İLH 403 7 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 1.1.216 Diploma Program Adı : SOSYOLOJİ, LİSANS PROGRAMI, (AÇIKÖĞRETİM) Akademik Yıl : 21-216 Yarıyıl

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ. Geleneksel Türk Müziği

Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ. Geleneksel Türk Müziği GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİYLE AMATÖR OLARAK İLGİLENEN BİREYLERİN ORTAÖĞRETİM DERS SÜREÇLERİNDE YER ALAN GELENEKSEL ÖĞRETİ VE UYGULAMALARI DEĞERLENDİRME DURUMLARI Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ Sanat eğitiminin

Detaylı