TÜRK PATENT HUKUKU UYGULAMASINDA İŞÇİ (HİZMET) BULUŞLARI, SERBEST BULUŞ KAVRAMI VE KARŞILAŞTIRMALI HUKUK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK PATENT HUKUKU UYGULAMASINDA İŞÇİ (HİZMET) BULUŞLARI, SERBEST BULUŞ KAVRAMI VE KARŞILAŞTIRMALI HUKUK"

Transkript

1 TÜRK PATENT HUKUKU UYGULAMASINDA İŞÇİ (HİZMET) BULUŞLARI, SERBEST BULUŞ KAVRAMI VE KARŞILAŞTIRMALI HUKUK İlhami Güneş* 1 ÖZET İşin doğası gereği buluşlar çoğunlukla, AR-GE alanına yatırım yapan firmalarda bu ve diğer üretim bölümlerinde çalışanlarca geliştirilirler. Bu bakımdan hizmet sözleşmesi veya benzeri ilişki içinde meydana gelen buluşlarda, buluşçu ve buluş sahibi ayrımı; buluşu yapan işçinin bedel hakkı, manevi olarak ödüllendirilmesi ve işverenin buluş üzerindeki haklarının düzenlenmesi gerekmiştir. PatKHK Çalışanların Buluşları başlığı altında maddelerde konuyu ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Bu makalede Patent Hukukumuzdaki durum ve karşılaştırmalı hukuka değinilmekte ve eksiklere dikkat çekilmektedir. * İzmir Fikri ve Sınai Haklar Hukuku Hakimi

2 I. GENEL OLARAK: Güneş Yasa koyucu çalışanların buluş yapmaya özendirilmesi amacıyla emredici bu hükümlerin işçi aleyhine değiştirilmeyeceğini öngörmüştür 1. İstatistiklere göre sanayileşmiş ülkelerde buluşların büyük bir bölümü bir hizmet sözleşmesi ile çalışanlar tarafından yapılmaktadır. Bunun ana sebebi işletmeler bünyesinde araştırma ve geliştirmeler için uygun ortamın sağlanması veya işletmenin özel olarak bu iş için kurulmuş olmasıdır. 2 Patent veya faydalı model belgesi ile korunabilecek olan işçi buluşları iki türlü olabilir: 1. Hizmet buluşu, 2. Serbest buluş. Hizmet buluşu ve serbest buluş kavramları PatKHK 17. maddede düzenlenmiştir. Patent alamayan geliştirmeler de ayrıca düzenlenmiştir. Öncelikle işçi kavramı üzerinde durulmalıdır. İş Kanunu 2. maddesinde işçi, işveren ve iş ilişkisi tanımlanmıştır. PatKHK işçi kavramını genel kanuna göre daha geniş kabul etmiştir. 1- İşçi Sayılanlar İşçi kavramı Patent hukuku alanında İş hukukuna göre bazı özellikleri bakımından ayrılmaktadır. Özel kanun konumunda olan PatKHK 16. maddesi, işçi sayılacakları tespit etmiştir. Bu tanım, İş Kanunundaki tanımdan farklıdır 3. İşçi, bir özel hukuk sözleşmesi veya benzeri bir hukuk ilişkisi gereği, başkasının hizmetinde olan ve bu hizmet ilişkisini işverenin gösterdiği belli bir işle ilgili olarak kişisel bir bağımlılık içinde ona karşı yerine getirmekle yükümlü olan kişidir. Madde gerekçesinde hizmet sözleşmesi süresinin bir önemi olmadığı ve ekonomik bağımlılık bakımından ücret karşılığının şart olmadığı ifade edilmiştir. 4 Bu bakımdan işçi sayılmayan ve ücret almayan stajyerler de PatKHK bakımından işçi tanımına uymaktadır. İşçi buluşları bakımından hizmet sözleşmesindeki sözleşme özgürlüğü işçinin korunması anlayışı ile sınırlanmıştır(patkhk 34. md). Yani bu hükümler işçi aleyhine değiştirilemezler, kanunun aksine sözleşme düzenlenemez. İşçi ve işveren arasında sözleşme olduğunda da bu sözleşmenin hakkaniyete aykırı düzenlenmesi kabul edilemez(patkhk 35.md). Örneğin, bir serbest buluşta, işçiye herhangi bir bedel ödemeksizin buluştan yararlanma yetkisinin bütünüyle işverene ait olacağına veya çok düşük bir bedel karşılığında hakların işverene ait olacağına ilişkin bir sözleşme hakkaniyetle bağdaşmadığından geçersiz olacaktır. İşçinin ekonomik olarak zayıf olması ve korunması ihtiyacı bunu gerektirmektedir. 5 1 TEKİNALP, Ünal; Fikri Mülkiyet Hukuku, İstanbul 2004, s ORTAN, Ali Necip; İşçi Buluşları Hukuku, DEÜ Yayınları, İzmir 1987, s TEKİNALP, s NOYAN, Erdal; Patent Hukuku, Ankara 2009, s KARAHAN, Sami-SULUK, Cahit-SARAÇ, Tahir-NAL, Temel; Fikri Mülkiyet Hukukunun Esasları, Ankara 2007, s FMR Cilt:10

3 2- Hizmet Buluşları: Türk Patent Hukuku Uygulamasında İşçi (Hizmet) Buluşları İşçinin bir işletmede veya bir kamu kurumunda, yerine getirmekle yükümlü olduğu faaliyeti gereği gerçekleştirdiği, işletmenin veya kamu idaresinin deneyimleriyle çalışmalarına büyük ölçüde dayanan ve iş ilişkisinin devamı süresince yaptığı buluşlardır(patkhk 17. md). Bu tanımda yer alan ilk unsur, faaliyeti gereği unsurudur; buluş bazen bu faaliyetin doğal bir sonucu olabilir. Örneğin işletmenin ar-ge bölümünde veya teknolojik iyileştirme alanında çalışmaktaysa buluş veya teknolojik geliştirmeler faaliyetinin doğal sonucudur. Bazen de buluş bu faaliyetin dolaylı sonucu olabilir: İşçi üretim alanında görevli olduğu halde buluş yapabilir. Diğer unsur işverenin çalışma ve deneyimleri dir. Buluş işletmenin deneyimleri ve çalışmaları ile gerçekleşmiş olmalıdır. İşletmenin para ve malzemesinin kullanılması olmazsa olmaz bir şart değildir. Malzeme ve paranın işletmenin çalışması kapsamında kabulü mümkündür. 6 Son unsur ise bu eylemlerin ve buluşun hizmet süresince oluşturulmasıdır. İş ilişkisi bittikten sonraki buluşlar hizmet buluşu değildir. Ancak sözleşme ile işverene bazı olanaklar tanınarak hizmet sözleşmesi bittikten sonraki dönem bakımından haklar tanınabilir veya işçiye gizlilik yükümlülüğü yüklenebilir. BK 336. maddesi hizmet buluşu konusunu düzenlemiştir. Buna göre genel kanun olarak uygun düştükçe, PatKHK hükümleri ile birlikte tüm özel hukuk ilişkilerine uygulanacaktır. Nitekim iki düzenleme genel olarak paraleldir 7. a)hizmet buluşunun sahibi: Buluşun sahibi kural olarak işçidir. Gerçek buluş sahipliği ilkesi gereğince önce işçinin malvarlığında doğar, ancak işverenin buluşu tamamen veya kısmen devralma hakkı bulunmaktadır. İşçi buluşu işverene derhal bildirip yanıtını bekler. Bu bildirimin yasada yazılı yeterli kapsamı taşıması gereklidir. İşverenin devralma yönündeki iradesi işçiye ulaşmakla bu hak doğar. İşveren bu talebi yapınca devraldığı buluşun tarifeye göre bedelini ödemekle ve koruma sağlamak için Patent Enstitüsüne başvurmakla yükümlü hale gelir. Bildirimlerin yazılı olması koşuldur. İşveren hizmet buluşunu duyunca işçi bildirimini beklemeden kendisi de işçiyi bildirimde bulunmaya davet edebilir. İşveren işçinin bildiriminden itibaren 4 ay süre zarfında tercihi yapmalıdır. Bu süre hak düşürücü niteliktedir. Bu süre sessiz geçer veya işveren devir almak istemezse artık buluş serbest buluş haline gelir. Aksi durumda ise işverenin tam hak talebi yenilik doğurucudur; buluş hakları işverene geçer. Kanunda belirtilmemişse de işçinin bildirimde bulunmadığı hallerde de işveren tam hak talebinde bulunabilir. İşveren kısmi hak talebinde bulunursa, inhisari olmayan bir kullanma hakkına sa- 6 TEKİNALP, s NOYAN, s Sayı: 2010/2 15

4 Güneş hip olur, diğer deyimle, buluş tamamen serbest buluşa dönüşse de işverenin kullanma hakkı sona ermez ve engellenemez. Kısmi hak talebinde bulunan işveren işçiye uygun bir bedel öder. Ancak Mahkeme kararıyla patentlenebilir nitelikte bir buluş olmadığı belirlenmişse ödeme zorunluluğu yoktur. İşveren tam hak talebinde bulunduğu buluş için patent başvurusunda bulunmakla yükümlüdür. Ancak hizmet buluşu serbest buluşa dönüşmüşse veya işçinin buluşuna başvuru yapılmaması için rızası varsa ve yine işletme sırlarının korunması için öyle gerektiğinde işveren hizmet buluşu için başvuru yapmayabilir. İşveren tarafından buluşun kazanımı devren kazanmadır. Patentin yurtdışında da korunması için başvuru hakkı, zorunluluk bulunmamakla birlikte, tam hak talebinde bulunan işverene aittir 8. b)hizmet buluşunda işçinin hakları: İşçi işverenden buluşuna karşılık, uygun bir bedel isteyebilir. Bedelin tespitinde hizmet buluşunun ekonomik değeri, işçinin işletmedeki görevi ve rolü, işletmenin buluştaki payı göz önünde tutulur. Bedel konusunda, özel bir uygulama yönetmeliği çıkarılması öngörülmüşse de henüz idarece bu yapılmış değildir. PatKHK 24. madde uyarınca bedel uyuşmazlıklarının halli için uygulanacak usul konusunda Yönetmelik çıkarılması öngörülmüş olup, bu bir zorunlu tahkim uygulamasıdır. Yanlar 30 gün içinde anlaşamazsa tahkim ile 60 gün içinde uyuşmazlık çözülür. Tahkim kararı kesindir(patkhk 25. md). PatKHK 25/3 maddeye göre bedel konusunda taraflar anlaşamazsa sorun tahkim ile çözülür. Tahkim kararı bağlayıcıdır. Bundan ayrı işçinin buluşçu olarak adı patent belgesinde yer alacaktır. Bu manevi hak olarak işçinin vazgeçilmez, devredilmez hakkıdır. Buluş sahipliği önce işçinin kişiliğinde doğar ve sonradan koşulları gerçekleşirse işverene devrolur. Ancak buluşun kamuya açıklanıp açıklanmaması işçinin manevi hakkı dahilindedir. Adın belirtilmesi kişilik hakkıdır. Ancak milli savunma sebepleri söz konusu olduğunda buluşun ve sahibinin açıklanmasına ilişkin hükümler saklıdır(patkhk 15. md). 3- Serbest Buluşlar: Hizmet buluşu dışında kalan tüm buluşlar serbest buluştur ve yasada tanımlanmasa da şu hallerde serbest buluş söz konusudur: i. İşverenin hizmet buluşunu yazılı olarak serbest bırakması, ii.işveren buluşa yönelik kısmi hak talebinde bulunursa, iii. İşveren, işçinin18. maddeye göre yaptığı bildirim ulaşmasından sonra 4 ay içinde veya 20/2madde uyarınca yapılan bildirimin ulaşmasından itibaren 2 ay içinde cevap vermemişse buluş artık serbest buluş haline gelir. 8 KARAHAN-SULUK- SARAÇ-NAL, s FMR Cilt:10

5 Türk Patent Hukuku Uygulamasında İşçi (Hizmet) Buluşları Serbest buluş halinde, Pat KHK 31. md. uyarınca işçi, bildirim yapmalıdır. Diğer deyimle hizmet ilişkisi dışında yapılan buluş yine de bildirime tabidir. Böylece işverenin buluşun hizmet buluşu mu serbest buluş mu olduğunu tartma ve patent alması sayesinde yararlanma ve değerlendirme şansını yakalaması sağlanmış olur. Bunun dışında serbest buluşun sahibi olan işçi patent başvurusu yapıp yapmama konusunda serbesttir. Nitekim, buluşu yapan bunu kamuya açıklamak yerine ticari sır olarak saklamak suretiyle süresiz yararlanma yolunu tercih edebilir. II. KAMU HİZMETİ GÖRENLER VE ÜNİVERSİTE MENSUPLARININ BULUŞLARI Bu konu memurların, silahlı kuvvet mensuplarının ve Üniversite mensuplarının buluşları olarak ayrı ayrı incelenebilir. a)memur Buluşları: Özel hukuk sözleşme ilişkisi altındaki işçilerin buluşları ve teknik iyileştirmeleri hakkındaki hükümler, kabul edilmiş özel düzenlemeler saklı olmak kaydıyla memurların buluşları bakımından da uygulanır(patkhk 40. md.). b)silahlı Kuvvet Mensuplarının Buluşları: Bu konuda da memurların patent ve teknik iyileştirme teklifleri hakkındaki hükümler uygulanır(patkhk 40. md). c)üniversite Mensuplarının Buluşları: Üniversiteler bilimsel araştırma ve incelemelerin teşvik edildiği kurumlardır. Teknik ve bilimdeki gelişme, araştırma ve geliştirme faaliyetiyle mümkün olduğundan bu çabaların teşvikinde kamusal yarar söz konusudur. Bu bakımdan, yasa koyucu öğretim elemanlarının iş çerçevesindeki buluşları için memurların buluşları hakkındaki hükümlerden ayrılmıştır. Memur ve asker kişilerin buluşları büyük olasılıkla hizmet buluşu işlemine tabi iken öğretim elemanlarının buluşları ayrım yapılmaksızın serbest buluş kabul edilmiştir. Öğretim elemanlarının buluşları ile işçi-memur buluşları arasında ayrım yapılması eşitlik ilkesi bakımından eleştirilebilirse de üniversitelerin bilim ve araştırma odaklı olması gerektiğinden değişiklik yapmadan önce tekrar düşünülmelidir. Öğretim elemanı sıfatının tayininde, YÖK Kanunu esas alınacaktır. Ancak hizmet sözleşmesi altında çalışsalar da Vakıf Üniversitesi elemanları aynı unvanı ve sıfatı taşımakla aynı kategoride değerlendirilirler(patkhk 41.md). Üniversite mensuplarının bildirim yükümlülüğü bulunmadığı gibi, PatKHK 34. md. öğretim elemanlarına uygulanmaz. Yine de kurumun buluşla ilgili harcama yapması söz konusu olduğunda, bildirim yükümlülüğü doğmaktadır. 9 Bu olasılıkta, Üniversite, maliyete 9 TEKİNALP, s Sayı: 2010/2 17

6 Güneş katkı yapmış olma gerçeğine bağlı olarak, buluşçunun buluştan mali anlamda yararlanması halinde, gelirinden pay talep edebilmektedir. Kararname de devlet üniversitesi vakıf üniversitesi ayrımı yapılmadığından vakıf üniversitesi elemanlarının yaptıkları buluşlar da serbest buluştur. PatKHK 17. maddesinde belirtilen istisnai çalışmalar dışında (proje kapsamında görevlendirme) kural olarak üniversite öğretim üyelerinin, elemanlarının buluşları serbesttir. 10 AVRUPA BİRLİĞİ NDE İŞÇİ BULUŞLARI A. Genel Olarak: Patentin sahibinin kim olduğu sorusu, patent almaya hak sahibi olanın kim olduğu ile yakından ilgilidir. Bunun sebebi sahiplik zincirinin patent bahşedilmeye hak sahibi olan kişi ile başlamasıdır. Ancak bu faraziye işçi buluşları ve patent isteme hakkının devredilmesi gibi bazı konularda değişebilmektedir 11. Ulusal hukukları önemli ölçüde uyumlaştırılmış olan Avrupa Patent Sözleşmesi üyesi olan ülkelerin kendi patent kanunları yanında sözleşmeden kaynaklanan Avrupa Patentleri rejimi bulunmaktadır. Aslında Avrupa Patenti de bir ulusal patentler demetidir. B. Avrupa Patent Sözleşmesinde İşçi Buluşları: Avrupa Patent Sözleşmesi bu konuda, 60. maddesinde bir düzenleme içermektedir. Sözleşmenin esas patent hukukuna ilişkin hükümleri olan 52 ve devamı hükümlerinde patentlenebilir buluşlar ve patentlenme kapasitesi bulunmayan konular düzenlenmiş, bir buluş iddiasının patent alabilme koşulları 54, 56 ve 57. maddelerinde belirlenmiştir. Patent hakkı, buluşu yapana veya onun yasal haleflerine aittir. Buluşu yapan bir çalışan olduğunda ise patent hakkının tespitinde çalışanın temel olarak istihdam edildiği devletin hukukuna bakılacaktır. Eğer bu devlet belirlenemiyorsa o zaman çalışanın işyerinin bulunduğu devlet hukukuna bakılır (Avrupa Patent Sözleşmesi 60. madde). Buna göre Sözleşme üye devletlerin ulusal patent hukuklarının işçi buluşu ve serbest buluş ayrımını yapacağını öngörmektedir. Ülkemiz de bu sözleşmeye 2001 yılından beri üyedir. Bir Avrupa Patenti almak isteyen gerçek veya tüzel kişi patent başvurusu yaptığında, bu başvuru hakkında doğabilecek serbest buluş iddiası veya işverenin devir talep edebileceği işçi buluşu iddiaları ve bedel çekişmelerinin çözümü ulusal hukuk hükümlerine göre olacaktır. Avrupa Patent Ofisi önündeki süreçlerde patent başvurusu yapanın hak sahipliği konusu ulusal hukuka bırakılmıştır. Ofis, başvuran dışındaki kişilerin hak sahipliği ko- 10 ŞEHİRALİ, Feyzan; Patent Hakkının Korunması, 1998 Ankara, s BENTLY, Lionel- SHERMAN, Brad; Intellectual Propeerty Law, Oxford 2002, s FMR Cilt:10

7 Türk Patent Hukuku Uygulamasında İşçi (Hizmet) Buluşları nusunda yetkili ulusal mahkemelerden karar getirmesi halinde dikkate almaktadır. 12 Sözleşmenin 60. maddesi gereği buluş öncelikle buluşçunun olup, onun hak sahibi halefleri ise, mirasçıları veya yasa gereği devir almak isteyebilecek olan işverenleri olarak yorumlanabilir. C. İngiliz Hukuku nda İşçi Buluşu ve İşverenin Mali Çıkarları: Amatör buluşçuların imajı patent hukukunu algılamamıza önemli katkı sağlıyorsa da buluşların çoğunlukla, buluş yapmak üzere, büyük firmalarca istihdam edilen profesyonel araştırmacılar tarafından gerçekleştirildiği yaygın bir gerçektir. Patent hukuku, böyle işverenlerin mali çıkarlarını, belli durumlarda işçi tarafından yapılan buluşun sahibinin işçi değil işveren olduğunu kabul ederek tanımaktadır Tarihli İngiliz Patent yasası hazırlanırken bu konunun düzenlenmesi düşünülmüş ve önceleri başlıca içtihat hukuku ile yürütülen bu alan, etkin biçimde yasalaştırılmıştır Tarihli yasanın bölümleri işveren ile işçi arasında meydana gelebilecek çekişmelerin çözümü için ayrıntılı hükümler getirmiştir. Bu yasanın diğer önemli özelliği ise işçilerin işverene ait olan buluşları için adil bir bedel isteme haklarının bulunmasıdır. Hizmet ilişkisi içinde üretilen buluşun işçiye mi işverene mi ait olduğuna karar verme bakımından patent hukuku bir seri çıkarlar dengesini gözetmek durumundadır. Bir yandan, özellikle istihdam kapsamı dışında yürütülen aktivitelerle ilgili olarak işçinin yükselmesi ve korunması arzusu, buluşun buluşçu kişiliğinde doğduğu savıyla desteklenmektedir. Öte yandan, daha güçlü ve nihai iddia ise bir eğer bir buluş yapmak, araştırmak gibi bir işi yapmak için istihdam edilmişse onun yaptığı buluş da işverenin olur şeklindedir. İlk olasılıkta, buluş işçinin normal görevi sırasında bulunmuş veya bu görevin ifasının sonucu olarak doğmuşsa 39(1) (a) bölümü uyarınca işçi buluşu işverene ait olacaktır. İşverenle işçinin önceden, buluşun karşılığı olan işçi hakkının azaltılması veya yok edilmesi konusundaki anlaşmaları geçersizdir. Pazarlık pozisyonu zayıf olan işçinin korunması gerektiği ilkesinin bir sonucu olarak işçinin haklarını azaltan bu türden herhangi bir aktin işçiye karşı icra edilmesi, 1977 tarihli Patent yasasının 42. bölümü uyarınca olanaksızdır. Hizmet ilişkisi içinde yapılan buluşun tespitinde önce işçi ile işveren arasındaki sözleşmenin kapsamına bakılarak işçinin görevi belirleniri sonra yapılan buluşun bu görev sırasında, görevle bağlantılı olarak ve işverenin sağladığı olanaklarla yaratılıp yaratılmadığına bakılır. Buluşun işverenin faaliyet alanında üretilmesi halinde, genel olarak bir tereddüt doğmaz. 13 Görüldüğü gibi, Kıta Avrupa hukuklarından farklı bir sistemi bulunan İngiliz hukukunda konuyla ilgili hükümler, kaynağı İspanyol Patent Yasası olan 551 sayılı Patent KHK si ile uyumludur. 12 BENTLY- SHERMAN, s BENTLY- SHERMAN, s Sayı: 2010/2 19

8 D. Alman Hukuku nda İşçi Buluşları: Güneş Alman hukukunda konuyla ilgili bağlayıcı ve işveren tarafından patentin tekelci haklarını elde edebilmeleri için uymaları şart olan, aksine sözleşme yapılamayan kurallar bulunmaktadır. Dünya çapında ve keza Avrupa da işverenler ile işçiler belli şartlar dahilinde, çalışanlarca iş bağlamında üretilen buluşların işverenin mülkiyetinde olmasına dair-kimi zaman önemli bir bedel de olmaksızın- serbestçe sözleşme yapabilirler. Alman Hukukunda durum tamamen farklıdır. İşçilerce Yapılan Buluşlar Hakkındaki Yasa uyarınca buluş önce onu gerçekleştirene aittir. Bununla birlikte, ancak özel bir sözleşme ile ve uygun bir özel bedel karşılığında işverenin mülkiyetine girebilir. Tarihsel olarak bakılırsa, 1936 da kabul edilen Patent Yasası, buluş hakkının önce buluşu yapana ait olduğu ilkesini getirmiştir. O zamana dek şirketlerde meydana getirilen buluşlar için, şirketlerin buluşa katkı sağlayan tek tek fertlerden oluşan tümünün, buluşu, o tüzel kişi için yarattığı kuralı geçerliydi. Yasanın belirtmediği nokta, buluşun işçiden işverene nasıl geçirildiğiydi de Ünlü Alman Bakanların adıyla anılan Göring-Speer- Verordnung yayınlandı, bu hareket savaş için çok önemli olan Alman sanayinin gelişimi amacıyla hem buluşçu çalışanları teşvik ediyordu hem de işverenlerin dikkatini çekiyordu. Böylece Alman Hükümeti, savaşın kazanılması için buluşlardan yararlanacaktı. Göring-Speer-Verordnung İlkeleri çerçevesinde 1957 de, işçinin buluşa özendirilmesi için uygun bir bedelle ödüllendirilmesi kararlaştırıldı. Bu yasa çalışanlarca gerçekleştirilen buluşları kapsar. Bu yasa kapsamında önce, buluşun ne olduğu ve sonra da çalışanın kim olduğu belirlenir. Sonunda ne çeşit bir buluşun çalışan tarafından üretildiği ve bu yasa kapsamına girip girmediği kararlaştırılır. Buluşun yalnızca Alman yasalarına göre korunabilecek teknik alana ilişkin patent veya faydalı model konusu olması gereklidir. Bu yasa çalışanın yarattığı diğer fikri ürünler olan tasarımlar, telif konusu ürünler gibi konuları kapsamaz. Telif hakkı konusu olan değerler için, patentin aksine, işçi ve işveren bir sözleşme yaparak bunların bedelsiz olarak işverene ait olacağını kararlaştırabilirler. Alman hukukunda çalışan, Alman İş Kanununa göre işverence istihdam edilendir. Bu bakımdan tüzel kişilerin temsilcileri, yöneticileri işveren benzeri konumdadır ve çalışan sayılmazlar ve bu nedenle adı geçen yasa bu kişilerin buluşlarına uygulanmaz. Bu kişilerin buluşları bakımından işveren ile herhangi bir bedel ödenmeksizin buluşun işverene ait olacağı konusunda sözleşme yapılması olanaklıdır. Yasa hizmet buluşları ile serbest buluş arasında bir ayrım yapmaktadır. Tüm çalışan buluşları, bu arada çalışanın özel faaliyeti sırasındaki buluşları işçi buluşu değildir. Hizmet buluşları, işçinin hizmet aktinde yazılı olan, düzenli olarak yaptığı normal görevlerinden kaynaklanır. Bir kimyacının ilaç Ar-ge bölümünde çalışırken yaptığı yeni ilaç gibi buluşlar böyledir. Diğer tüm buluşlar ise serbest buluştur. Yani aynı kimyacı buradaki çalışması sırasında da olsa bir müzik aleti bulduğunda artık işçi buluşu söz konusu değildir. 20 FMR Cilt:10

9 Türk Patent Hukuku Uygulamasında İşçi (Hizmet) Buluşları Bir kamu veya özel sektör çalışanı buluş yaptığında işçinin buluşun belli özelliklerine bağlı olarak, derhal, işvereni tam anlamıyla bilgilendirmesi gereklidir. O sırada buluş yine de işçinin mülkiyetindedir, uyarı tekniğin bilinen durumunu, buluşla çözülen problemi ve buluşu içerecek biçimde olmalıdır. Serbest buluş olduğunda veya çalışanın buluşun serbest olduğunu düşündüğü ihtimalde de bildirim zorunludur. Böylece işveren de bu niteliği değerlendirerek konumunu tayin eder. İşverenin uyarıyı aldıktan sonra, açıklamanın eksikliğini düşünüyorsa bu konu veya üzerine düşen gereklilikleri yerine getirmek üzere iki ay süresi vardır. İşverenin buluşun serbest buluş özelliğine itirazı olduğu takdirde bu konu için de 3 ay süresi bulunmaktadır. Eğer bu süre zarfında itiraz etmediği takdirde, işveren artık buluşu elde etmek şansına sahip değildir. Tam sahiplik isteyen işverenin derhal yerine getirmesi gereken yükümlülükleri bulunmaktadır; patent veya faydalı model başvurusu için yetkili mercilere başvuru yapmalıdır. Ulusal başvuru yerine Almanya nın da koruma istenen ülke olarak (designe 14 ) gösterildiği Avrupa Patent başvurusu ya da Almanya yı designe eden PCT 15 başvurusu yapabilir. Buluşçuyu da başvurudan, Paris Sözleşmesine göre öncelikli koruma talep ettiği ülkelerden haberdar etmelidir. Bu bilgiler, buluşçuya aynı dönemde, kendisi maliyetine katlanarak kendi hesabına bağımsız olarak, rüçhan süresinde yabancı başvuru yapma seçeneğini sağlar. İşveren buluşun patent ile veya sır olarak saklanması için harekete geçmenin yanında buluşçuya hakkaniyete uygun bir bedel de ödemelidir. Bu bedelin tayininde lisans örneksemesi, royalty 16 benzeri anlaşma veya blok ödeme gibi yöntemler bulunmaktadır. Bu konudaki çekişmelerin çözümü, Alman Patent Ofisinde kurulu olan tahkim kurulunda gerçekleşir. Bu tahkim kurulu, hakim benzeri bir hukukçu başkan ve iki teknik uzman üyeden oluşur. Kamu kurumlarında çalışanların işverenle yaptıkları iş sözleşmelerine, olası buluşlarının kendilerine ait olmakla birlikte, buluşçunun buluştan mali olarak yararlanması halinde çalıştıran kurumun belli bir payı alması öngörülebilmektedir. Yasanın 42. maddesi uyarınca, üniversitelerdeki öğretim üyeleri, ders verenler ve asistanları buluş yaptıklarında, bu buluş, kural olarak serbest buluştur. Buna göre bu nitelikteki buluşlar, kamu veya özel sektörde olsun, herhangi bir kısıtlamaya tabi değildir. Yasa bu bahsedilen gruba önemli bir imtiyaz tanımıştır. Bunun sebebi, üniversitelerle özel sektörün işbirliğinin ve böylece sponsorların bağımsız buluşları alabilmelerinin önünün açılması ihtiyacıdır Koruma istenen ülke. 15 Patent İşbirliği Antlaşması 16 Bir hakkın karşılığında ödenen belli bir yüzde; buluşçuya ödenen pay. 17 GODDAR, Heinz; Compliance with The German Employees Invention Law İn The Handling Of Inentions Developed By Universities, symposium/number5/atcl1.pdf Sayı: 2010/2 21

10 Güneş IV. İŞÇİ BULUŞUNUN KORUNMASININ YENİLİKÇİ ÇABAYA KATKISI VE İŞÇİNİN KİŞİLİK HAKKI Teknolojideki gelişmelerin insan yaşam standartlarının yükseltilmesine ve hayatın kolaylaşmasına yaradığı ve mekanizmanın enerjisinin de patent sisteminden sağlandığı düşünüldüğünde işçinin genel anlamda işverene karşı korunmasının yolu, buluşçu çabalarının karşılığını alabilmesinin önünü açmaktan geçmektedir. Bu anlamda PatKHK ayrıntılı düzenleme yoluyla işçi haklarını temin ederken küresel olarak toplumun menfaatlerine de hizmet etmektedir. İşçi ile hizmet ilişkisi içinde olduğu işveren arasında doğabilecek buluş konulu çekişmelerin bu amaçlar çerçevesinde yorumlanarak yasanın belirttiği biçimde çözülmesi gerekmektedir. Bu anlamda PatKHK 24. maddede bahsedilen bedel yönetmeliğinin düzenlenmesi ve uyuşmazlıkların tahkim ile halli gereklidir. Ancak henüz bir bedel yönetmeliği çıkarılmış değildir. Bu bakımdan uyuşmazlıkların PatKHK 146. maddesi gereğince görevli ve yetkili ihtisas mahkemelerinde görülmesi gerekmektedir. Anılan hüküm gereğince, bu KHK de öngörülen davalarda ihtisas mahkemeleri ve henüz ihtisas mahkemesi kurulmayan illerde ise HSYK tarafından yetkilendirilen Asliye Hukuk mahkemeleri görevlidir V. SONUÇ: Patent ve faydalı model olarak korunabilir nitelikteki işçi buluşları bakımından PatKHK nın yukarıda incelenen ilgili hükümleri uygulanır. Buluş veya küçük buluş niteliğini taşımayan teknolojik iyileştirmeler için işçi buluşu nitelemesi yapılamaz ve bu hükümler uygulanmaz. İşçilerin buluşları için buluşçu olarak adlarının verilmesi şeklindeki manevi ve uygun bedel almak gibi maddi haklarla ödüllenmesi suretiyle korunmaları yenilikçiliğe katkı sağladığı gibi, iş barışına da hizmet eder. İşçinin hizmeti sırasında gerçekleştirdiği buluşunun işverence bedel verilmeksizin elinden alınması ve işçinin buluşun maddi ve manevi getirilerinden yoksun bırakılması işçinin ezilmesi anlamına gelir ve bir çeşit mobbing olarak nitelenebilir sayılı İş Kanununda, mobbing tanımlanmamışsa da 24/d maddesinde bir versiyonu olan cinsel taciz konu edilmiştir. Yine, 24/II-c maddesinde işverenin işçiye veya yakınlarına hakaret ve aşağılayıcı davranışları sayılmıştır18. Bu bağlamda, Medeni Kanunun kişilik haklarına ilişkin hükümlerinden yararlanmak mümkündür. Nitekim, işçinin kişilik hakları buluşta saklıdır ve buluşun gerçekleşmesi önce buluşçunun kişiliği üzerindedir. Bu bakımdan buluşçu işçinin dışlanması kişiliğinin zedelenmesi sonucunu da doğuracaktır. İşçi buluşları hukuku alanında çıkabilecek mülkiyet ve bedel çekişmelerinin çözümü açısından, kararnamede öngörülen uygulama yönetmeliği, hazırlığı devam eden Patent Koruması hakkındaki yasa taslağı göz önüne alınarak bir an önce çıkarılmalıdır. 18 DULAY, Dilek; İş Hukuku Çerçevesinde Mobbing Kavramı, Terazi, Şubat 2010, S: 42, s FMR Cilt:10

11 KAYNAKLAR: Türk Patent Hukuku Uygulamasında İşçi (Hizmet) Buluşları BENTLY, Lionel- SHERMAN, Brad; Intellectual Propeerty Law, Oxford DULAY, Dilek; İş Hukuku Çerçevesinde Mobbing Kavramı, Terazi, Şubat 2010, S: 42 GODDAR, Heinz; Compliance with The German Employees Invention Law İn The Handling Of Inentions Developed By Universities, CASRİP/symposium/number5/atcl1.pdf. KARAHAN, S.-SULUK, C.- SARAÇ, T.-Nal, Temel; Fikri Mülkiyet Hukukunun Esasları, Ankara 2007 NOYAN, Erdal; Patent Hukuku, Ankara 2009 ORTAN, Ali Necip; İşçi Buluşları Hukuku, DEÜ Yayınları, İzmir TEKİNALP, Ünal; Fikri Mülkiyet Hukuku, İstanbul Sayı: 2010/2 23

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI PAYLAŞIM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI PAYLAŞIM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI PAYLAŞIM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Düzce Üniversitesi çalışanlarının yaptığı

Detaylı

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI, ÜNİVERSİTELERDEKİ YÖNETİMİ

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI, ÜNİVERSİTELERDEKİ YÖNETİMİ FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI, ÜNİVERSİTELERDEKİ YÖNETİMİ Uğur G. YALÇINER Türk Patent Enstitüsü Kurucu Başkanı YALÇINER PATENT ve DANIŞMANLIK Ltd. Şti. Gn. Md. 2 3 Haziran 2011 - İZMİR İÇERİK 1) Buluş Sahipliği,

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ PATENT HAKLARI PAYLAŞIM YÖNERGESİ Senato: 08 Mayıs 2012 / 302-4. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MARMARA ÜNİVERSİTESİ PATENT HAKLARI PAYLAŞIM YÖNERGESİ Senato: 08 Mayıs 2012 / 302-4. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MARMARA ÜNİVERSİTESİ PATENT HAKLARI PAYLAŞIM YÖNERGESİ Senato: 08 Mayıs 2012 / 302-4 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Marmara Üniversitesi çalışanlarının

Detaylı

FSH BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI 28.12.2015

FSH BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI 28.12.2015 FSH BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI 28.12.2015 Yrd. Doç. Dr. Selin ÖZDEN MERHACI Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Fikri ve Sınai Haklar Araştırma ve Uygulama Merkezi FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI (FİKRİ VE SINAİ

Detaylı

Yeni Borçlar Yasasında Hizmet Sözleşmesi

Yeni Borçlar Yasasında Hizmet Sözleşmesi Yeni Borçlar Yasasında Hizmet Sözleşmesi 04.01.2011 tarih ve 27836 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 sayılı Borçlar Yasasına bakacak olursak yeni yasada hizmet

Detaylı

FMR. Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi Yıl: 10 Cilt: 10 Sayı: 2010/2. Ankara Barosu Yayınıdır

FMR. Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi Yıl: 10 Cilt: 10 Sayı: 2010/2. Ankara Barosu Yayınıdır FMR Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi Yıl: 10 Cilt: 10 Sayı: 2010/2 Ankara Barosu Yayınıdır FMR Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi Yıl: 10 Cilt: 10 Sayı: 2010/2

Detaylı

Av. Deniz KAYATEKİN. Patentin Hükümsüzlüğü

Av. Deniz KAYATEKİN. Patentin Hükümsüzlüğü Av. Deniz KAYATEKİN Patentin Hükümsüzlüğü İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX GİRİŞ...1 I. Fikri Mülkiyet Hukukuna Genel Bakış...3 A. Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku...3 B. Fikri Mülkiyet Hukukunun

Detaylı

PATENTLER YAZILIM PATENTLERİ

PATENTLER YAZILIM PATENTLERİ PATENTLER YAZILIM PATENTLERİ Ümit Yerli Patent Vekili Program Süre: 120 DK Fikri haklar Patent, kriterler, sağladığı haklar. Telif Tarifname, örnek başvurular Başvuru süreci, yurt dışında patent tescili

Detaylı

FİKRİ HAKLAR ESD873 4. PATENT BAŞVURU SÜRECİ. Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü

FİKRİ HAKLAR ESD873 4. PATENT BAŞVURU SÜRECİ. Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü FİKRİ HAKLAR ESD873 4. PATENT BAŞVURU SÜRECİ Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü 2012 2013 Bahar Kocaeli Üniversitesi, tüm hakları saklıdır. PATENT BAŞVURU SÜRECİ ESD873 FİKRİ

Detaylı

b) Kanun Hükmünde Kararname: 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameyi,

b) Kanun Hükmünde Kararname: 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameyi, AVRUPA PATENTLERİNİN VERİLMESİ İLE İLGİLİ AVRUPA PATENT SÖZLEŞMESİNİN TÜRKİYE'DE UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 09/01/2001 Yayımlandığı

Detaylı

FİKRİ MÜLKİYET YÖNETİMİ. Doç. Dr. N. Ayşe ODMAN BOZTOSUN Akdeniz Üniversitesi İİBF, İşletme Bölümü

FİKRİ MÜLKİYET YÖNETİMİ. Doç. Dr. N. Ayşe ODMAN BOZTOSUN Akdeniz Üniversitesi İİBF, İşletme Bölümü FİKRİ MÜLKİYET YÖNETİMİ Doç. Dr. N. Ayşe ODMAN BOZTOSUN Akdeniz Üniversitesi İİBF, İşletme Bölümü Mevcut Düzen Patent Kararnamesi, m. 41: Öğretim elemanlarının buluşları için patent başvurusu yapma (veya

Detaylı

---------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- PATENT NEDİR? BULUŞLARIN PATENT İLE KORUNMASININ AMAÇLARI PATENT TESCİLİ İÇİN GEREKLİ KRİTERLER İNCELEMELİ/İNCELEMESİZ PATENT PATENT

Detaylı

MARKA GENEL BİLGİLER

MARKA GENEL BİLGİLER MARKA GENEL BİLGİLER 1 Sunum İçeriği Markanın tanımı ve çeşitleri Mutlak ve nispi red nedenleri Başvuru şartları ve şekli Başvurunun incelenmesi ve tescil süreci 2 MARKA NEDİR? Bir işletme tarafından üretilen

Detaylı

Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi

Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi EK 14 Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi 1) Taraflar İşbu Sözleşme, merkezi..., Türkiye adresinde bulunan. (bundan sonra Şirket olarak anılacaktır) ile merkezi., Türkiye adresinde bulunan Turquality

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER 1 31 Sayılı BAHUM İç KONU; 659 sayılı KHK nın Adli uyuşmazlıkların sulh yoluyla halli, uzlaşma ve vazgeçme yetkileri başlıklı

Detaylı

Kabul Tarihi : 22.6.2004

Kabul Tarihi : 22.6.2004 RESMİ GAZETEDE 26.06.2004 TARİH VE 25504 SAYI İLE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR. BAZI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun 5194 No. Kabul Tarihi : 22.6.2004 MADDE 1.

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ - 2008 / 53 İSTANBUL, 08.07.2008

SİRKÜLER NO: POZ - 2008 / 53 İSTANBUL, 08.07.2008 SİRKÜLER NO: POZ - 2008 / 53 İSTANBUL, 08.07.2008 01.07.2008 Tarihinden İtibaren, İşverenlerin 50 veya Daha Fazla İşçi Çalıştırdıkları İş Yerlerinde Çalıştırmaları Gereken Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör

Detaylı

BOĞAZĠÇĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FĠKRĠ MÜLKĠYET HAKLARI VE TEKNOLOJĠ TRANSFERĠNE ĠLĠġKĠN ĠLKELER VE ESASLAR

BOĞAZĠÇĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FĠKRĠ MÜLKĠYET HAKLARI VE TEKNOLOJĠ TRANSFERĠNE ĠLĠġKĠN ĠLKELER VE ESASLAR BOĞAZĠÇĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FĠKRĠ MÜLKĠYET HAKLARI VE TEKNOLOJĠ TRANSFERĠNE ĠLĠġKĠN ĠLKELER VE ESASLAR Ġçindekiler: GiriĢ 1. Amaçlar 2. Tanımlar 3. Fikri Mülkiyet Haklarına dair ilke ve esaslar 3.1 Fikri Mülkiyet

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM SİSTEMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM SİSTEMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç GİRESUN ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM SİSTEMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Giresun Üniversitesi bünyesinde Açık Arşivler Girişimi Üst Veri

Detaylı

Türk Borçlar Kanunu nda Hizmet Sözleşmesi. Doç. Dr. Kübra Doğan Yenisey İstanbul Bilgi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

Türk Borçlar Kanunu nda Hizmet Sözleşmesi. Doç. Dr. Kübra Doğan Yenisey İstanbul Bilgi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Türk Borçlar Kanunu nda Hizmet Sözleşmesi Doç. Dr. Kübra Doğan Yenisey İstanbul Bilgi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi İsviçre Borçlar Kanunu, Yargıtay içtihadı Terminoloji : Hizmet Sözleşmesi Fesih Süreleri

Detaylı

ORDU ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM SİSTEMİ YÖNERGESİ

ORDU ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM SİSTEMİ YÖNERGESİ ORDU ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM SİSTEMİ YÖNERGESİ Amaç Madde 1 - (1) Bu yönerge, Ordu Üniversitesi adresli bilimsel ve entelektüel çalışmaların, Ordu Üniversitesi Açık Erişim Sistemi nde depolanarak bilim

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

ESASLARINA ĐLĐŞKĐN YÖNETMELĐK PROJELERDE UYGULANACAK FĐKRĐ ŞUBAT-2009

ESASLARINA ĐLĐŞKĐN YÖNETMELĐK PROJELERDE UYGULANACAK FĐKRĐ ŞUBAT-2009 PROJE TEŞVĐK VE DESTEKLEME ESASLARINA ĐLĐŞKĐN YÖNETMELĐK UYARINCA DESTEKLENEN PROJELERDE UYGULANACAK FĐKRĐ HAKLAR ESASLARI ŞUBAT-2009 1001 Projelerinde Fikri Mülkiyet Hakları Projelerde ortaya çıkan fikri

Detaylı

PATENT MEVZUATI YÖNÜNDEN ÜNİVERSİTE MENSUBU KAVRAMI VAKIF ÜNİVERSİTELERİNDE ÇALIŞANLARIN BULUŞLARI

PATENT MEVZUATI YÖNÜNDEN ÜNİVERSİTE MENSUBU KAVRAMI VAKIF ÜNİVERSİTELERİNDE ÇALIŞANLARIN BULUŞLARI PATENT MEVZUATI YÖNÜNDEN ÜNİVERSİTE MENSUBU KAVRAMI Ve VAKIF ÜNİVERSİTELERİNDE ÇALIŞANLARIN BULUŞLARI Doç. Dr. Ahmet Battal battal@gazi.edu tr Gazi Üniversitesi Ticaret Hukuku Öğretim Üyesi TEŞEKKÜR Saygıdeğer

Detaylı

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadî, ticarî ve malî sektörlerde üretim, tüketim ve hizmet

Detaylı

Endüstriyel Tasarım Tescilinde Yenilik ve Ayırt Edici Nitelik Değerlendirmesi. İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı Bölümü, Beytepe Kampusu 06800 Ankara,

Endüstriyel Tasarım Tescilinde Yenilik ve Ayırt Edici Nitelik Değerlendirmesi. İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı Bölümü, Beytepe Kampusu 06800 Ankara, Endüstriyel Tasarım Tescilinde Yenilik ve Ayırt Edici Nitelik Değerlendirmesi Öğr. Gör. Dr. Gülçin Cankız ELİBOL Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı Bölümü, Beytepe

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ

AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ ĐKĐNCĐ DAĐRE GÜZELER v. TÜRKĐYE (Başvuru no. 13347/07) KARAR STRAZBURG 22 Ocak 2013 Đşbu karar nihaidir ancak şekli bazı değişikliklere tabi tutulabilir. T.C. Adalet Bakanlığı,

Detaylı

ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARINA GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ FAALİYETİNE ARACILIK YETKİSİ VERİLMESİ

ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARINA GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ FAALİYETİNE ARACILIK YETKİSİ VERİLMESİ ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARINA GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ FAALİYETİNE ARACILIK YETKİSİ VERİLMESİ TEKLİF EDİLEN DÜZENLEME Mesleki anlamda geçici iş ilişkisi MADDE 7/A Mesleki anlamda geçici iş ilişkisi; özel istihdam

Detaylı

Buluşların Devir, Satış veya Kiralanmasına İlişkin Kurumlar Vergisi İstisnasının Uygulanma Esasları

Buluşların Devir, Satış veya Kiralanmasına İlişkin Kurumlar Vergisi İstisnasının Uygulanma Esasları Sirküler 2015 / 047 Referansımız: 0508 / 2015/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 29157 10 Fax: +90 (212) 24146 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 14.05.2015 Buluşların Devir, Satış veya Kiralanmasına

Detaylı

Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004

Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004 Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004 MADDE 1. 24.6.1995 tarihli ve 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde

Detaylı

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ ALT İŞVERENLER TARAFINDAN ÇALIŞTIRILAN İŞÇİLERİN İŞÇİLİĞE BAĞLI GİDERLERİNDE OLUŞAN ARTIŞIN FİYAT FARKI OLARAK ÖDENMESİ Vural ŞAHBENDEROĞLU vsahbenderoglu@gmail.com Kamu Yönetimi Uzmanı ve Siyaset Bilimci

Detaylı

Lisanslama Parametreleri. ÜSİMP Eğitimi

Lisanslama Parametreleri. ÜSİMP Eğitimi Lisanslama Parametreleri ÜSİMP Eğitimi 01.05.2014 Mustafa Çakır Fikri Mülkiyet Hakları Birim Yöneticisi @mustackr Endüstri Mühendisi Patent Vekili Teknoloji Transfer Uzmanı EU IPR Helpdesk Ambassador Enerji

Detaylı

Alman Federal Mahkeme Kararları

Alman Federal Mahkeme Kararları Avrupa Adalet Divanı Çev: Alpay HEKİMLER * Federal İş Mahkemesi Karar Tarihi: 20.04.2011 Karar Sayısı: 5 AZR 171/10 Yurtdışına geçici olarak gönderilen inşaat işçilerinin asgari ücret seviyesinden ücret

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir. 14 Ocak 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29236 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

İŞ YASASINA GÖRE İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA ZORUNLULUĞU VAR MI?

İŞ YASASINA GÖRE İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA ZORUNLULUĞU VAR MI? İŞ YASASINA GÖRE İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA ZORUNLULUĞU VAR MI? Erol GÜNER * I. GİRİŞ; 4857 sayılı İş Yasasının 2. Maddesine göre, işçi ile işveren arasında kurulan ilişkiye iş ilişkisi denir. İş ilişkisinin

Detaylı

İş mevzuatına göre alt işverenlerimiz ile ilişkilerimizi nasıl düzenleyebiliriz?

İş mevzuatına göre alt işverenlerimiz ile ilişkilerimizi nasıl düzenleyebiliriz? www.pwc.com.tr. 12. Çözüm Ortaklığı Platformu İş mevzuatına göre alt işverenlerimiz ile ilişkilerimizi nasıl düzenleyebiliriz? İçerik 1. Doğru işi devretme 2. Doğru alt işverenlik sözleşmesi 3. Risklerin

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ve Yemen Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma

Türkiye Cumhuriyeti ve Yemen Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma Türkiye Cumhuriyeti ve Yemen Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma Bundan sonra "Taraflar" olarak anılacak olan Türkiye Cumhuriyeti ve Yemen Cumhuriyeti; Özellikle

Detaylı

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Yasası. 4875 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU. Kanun Numarası : 4875

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Yasası. 4875 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU. Kanun Numarası : 4875 Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Yasası 4875 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU Kanun Numarası : 4875 Kabul Tarihi : 5/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 17/6/2003

Detaylı

KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kalkınma Ajanslarının çalışma usul ve

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kalkınma Ajanslarının çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kalkınma Ajanslarının çalışma usul ve esaslarını belirlemektir. KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kalkınma Ajanslarının çalışma usul ve

Detaylı

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİ İLE GREV OYLAMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:11.10.2013/28792 BİRİNCİ BÖLÜM

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİ İLE GREV OYLAMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:11.10.2013/28792 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve kapsam TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİ İLE GREV OYLAMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:11.10.2013/28792 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1)

Detaylı

TUBİTAK DESTEKLER NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

TUBİTAK DESTEKLER NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI TUBİTAK DESTEKLER NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI TUBİTAK DESTEKLERİ 1501- SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI Amaç: Sanayi kuruluşlarının Ar-Ge Projelerine %60 a varan oranlarda hibe(geri ödemesiz)

Detaylı

ASKERDEN DÖNEN ESKİ İŞÇİYİ İŞE ALMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

ASKERDEN DÖNEN ESKİ İŞÇİYİ İŞE ALMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ASKERDEN DÖNEN ESKİ İŞÇİYİ İŞE ALMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ Hamit TİRYAKİ * GİRİŞ Askerlik ve Kanundan doğan çalışma sosyal tarafların çalışma özgürlüğünün sınırlarından biridir (Kılıçoğlu, 2005, 342). İş Kanunları

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından: KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından: KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından: KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi: 25.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26239)

KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi: 25.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26239) KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi: 25.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26239) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y.

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y. T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO : 04.2013.1870 KARAR TARİHİ : 10/03/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ ŞİKAYET EDİLEN İDARE ŞİKAYETİN KONUSU :F.Y. : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ziyabey Cad. No:6 Balgat/ANKARA

Detaylı

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi AB Çevresel Bilgiye Erişim Direktifi nin Uyumlaştırılması ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü Semineri 18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR 1 2003/4 Çevresel

Detaylı

Hazine Müsteşarlığından: 09/05/2008

Hazine Müsteşarlığından: 09/05/2008 Hazine Müsteşarlığından: 09/05/2008 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE YER ALAN BAZI HUSUSLARIN AÇIKLANMASINA İLİŞKİN SEKTÖR DUYURUSU (2008/23) Bu sektör duyurusu, 09.04.2008 tarih ve 26842

Detaylı

PATENT VE MARKA VEKİLLİĞİ MESLEĞİNDE DAVRANIŞ KURALLARI (ETİK KURALLAR) 28 ŞUBAT 2011 13:30 17:30 İSTANBUL

PATENT VE MARKA VEKİLLİĞİ MESLEĞİNDE DAVRANIŞ KURALLARI (ETİK KURALLAR) 28 ŞUBAT 2011 13:30 17:30 İSTANBUL PATENT VE MARKA VEKİLLİĞİ MESLEĞİNDE DAVRANIŞ KURALLARI (ETİK KURALLAR) 28 ŞUBAT 2011 13:30 17:30 İSTANBUL 1 Türkiye Patent ve Marka Vekilleri Meclisi Başkanı GENEL OLARAK ETİK Etik, insanlar için neyin

Detaylı

AMAÇ KAPSAM TANIMLAR VE KISALTMALAR

AMAÇ KAPSAM TANIMLAR VE KISALTMALAR ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE GÖREVLENDİRİLME VE ŞİRKET KURABİLMELERİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ AMAÇ Madde 1. Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

TC. YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Bilkent/ANKARA. 26 Temmuz 2006

TC. YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Bilkent/ANKARA. 26 Temmuz 2006 TTB Merkez Konseyi YÖK Başkanı sayın Erdoğan Teziç ile 26 temmuz çarşamba günü görüştü. Görüşmede TTB Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi 2006 Raporu sunuldu. Yeni tıp fakülteleri açılması, öğrenci sayıları,

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU MÜRACAAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR:

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU MÜRACAAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR: ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru 1982 Anayasası nın 148. ve 149. Maddeleri ile geçici 18. maddesi hükümleri ve ayrıca 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu

Detaylı

ALT İŞVERENLİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ALT İŞVERENLİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ALT İŞVERENLİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında asıl işveren-alt işveren

Detaylı

PATENT FARKINDALIK SEMİNERLERİ-2

PATENT FARKINDALIK SEMİNERLERİ-2 PATENT FARKINDALIK SEMİNERLERİ-2 «Temel Bilimler ve Mühendislik Alanındaki Buluşların Patentlenebilirliği» Esra YARDIMOĞLU, MSc. Patent Ofisi Koordinatörü, Patent Vekili esra.yardimoglu@hacettepe.edu.tr

Detaylı

KURUM TABİPLERİ VE İŞYERİ HEKİMLERİNİN YETKİLENDİRİLMİŞ AİLE HEKİMİ OLMASI ZORUNLU D E Ğ İ L D İ R.

KURUM TABİPLERİ VE İŞYERİ HEKİMLERİNİN YETKİLENDİRİLMİŞ AİLE HEKİMİ OLMASI ZORUNLU D E Ğ İ L D İ R. KURUM TABİPLERİ VE İŞYERİ HEKİMLERİNİN YETKİLENDİRİLMİŞ AİLE HEKİMİ OLMASI ZORUNLU D E Ğ İ L D İ R. I- AİLE HEKİMLİĞİ MEVZUATI: HUKUKİ DÜZENLEMELER 1-5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu nun Tanımlar başlıklı

Detaylı

2. Destek Programlar Çerçevesinde Yürütülen Projeler

2. Destek Programlar Çerçevesinde Yürütülen Projeler IŞIK ÜNİVERSİTESİ PROJE YÜRÜTME YÖNERGESİ KAPSAM Bu esaslar, Işık Üniversitesi akademik ve idari birimleri ile bunların mensupları ve öğretim elemanlarınca yürütülen, kısmen veya tamamen yurt içi ve yurt

Detaylı

HUKUK. Hakan AKDAĞ 1 04.11.2008

HUKUK. Hakan AKDAĞ 1 04.11.2008 HUKUK Hakan AKDAĞ 1 Sınai mülkiyet hakları olarak adlandırılan Marka, Patent, Endüstriyel Tasarım, Coğrafi İşaretler ve Entegre Devrelerin Topografyalarının Korunmasına ilişkin Kanun Hükmünde Kararnamelerin

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU NA GÖRE İŞVEREN VE İŞVEREN VEKİLİ KAVRAMLARININ ANALİZİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU NA GÖRE İŞVEREN VE İŞVEREN VEKİLİ KAVRAMLARININ ANALİZİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU NA GÖRE İŞVEREN VE İŞVEREN VEKİLİ KAVRAMLARININ ANALİZİ Bünyamin ESEN* 33 I- GİRİŞ 30.06.2012 tarihinde Resmi Gazete de yayımlanarak aşamalı olarak yürürlüğe girmeye başlayan

Detaylı

SANTEZ SANAYİ TEZLERİ PROJESİ YASAL MEVZUAT

SANTEZ SANAYİ TEZLERİ PROJESİ YASAL MEVZUAT G.M.K. Bulvarı No:128 B. Blok Kat:3 Tandoğan Maltepe/ANKARA Tel : (312) 231 87 33 Faks : (312) 229 48 35 YASAL MEVZUAT STB Sanayi Tezleri (SAN-TEZ) Projelerinin Desteklenme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Detaylı

SPKn İDARİ PARA CEZALARI

SPKn İDARİ PARA CEZALARI SPKn İDARİ PARA CEZALARI Av. Ümit İhsan Yayla Sermaye Piyasası Kanununda Halka Açık Şirketlerle İlgili Suç ve Yaptırımlar ile Önemli Nitelikte İşlemler Paneli İstanbul 27.06.2014 Sunum İçeriği Ceza Vermeye

Detaylı

2015 YILI 25. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER

2015 YILI 25. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER 2015 YILI 25. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER A- İLGİLİ MEVZUAT Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 76. maddesinin son fıkrasında; hâkimler ve savcılar,

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI NA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI NA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI NA Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifimiz ve gerekçesi ek tedir. Gereğini saygılarımızla arz ederiz. GENEL GEREKÇE

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 207 KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 13/12/1983 No : 189 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G. Tarihi

Detaylı

(Resmî Gazete ile yayımı: 11.12.1992 Sayı : 21432 Mükerrer)

(Resmî Gazete ile yayımı: 11.12.1992 Sayı : 21432 Mükerrer) 25 Kamu Hizmetinde Örgütlenme Hakkının Korunmasına ve İstihdam Koşullarının Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin 151 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (Resmî Gazete ile yayımı:

Detaylı

İŞÇİLERE ÖDENECEK TAZMİNATLARIN BANKA ARACILIĞIYLA ÖDENMESİ ZORUNLU MU?

İŞÇİLERE ÖDENECEK TAZMİNATLARIN BANKA ARACILIĞIYLA ÖDENMESİ ZORUNLU MU? İŞÇİLERE ÖDENECEK TAZMİNATLARIN BANKA ARACILIĞIYLA ÖDENMESİ ZORUNLU MU? Tevfik BAYHAN* I. GİRİŞ Sosyal Güvenlik Reformu olarak bilinen 5754 sayılı kanunla yapılan değişiklikle; ücret, prim, ikramiye ve

Detaylı

Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna Uygulamasına İlişkin Yeni Düzenleme

Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna Uygulamasına İlişkin Yeni Düzenleme Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna Uygulamasına İlişkin Yeni Düzenleme Vergi Bülteni Tarih : 21.04.2015 Sayı : 2015/3 İçerik : Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair

Detaylı

PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ

PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ A) 6098 sayılı Yeni Türk Borçlar Kanun unda yer alan düzenleme metni: Pazarlamacılık Sözleşmesi A. Tanımı ve kurulması I. Tanımı MADDE 448- Pazarlamacılık sözleşmesi, pazarlamacının

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Maliye ve Gümrük Bakanlığından: SERBEST MUHASEBECİ, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR ÜCRETLERİNİN ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (2 Ocak 1990 tarih ve 20390 sayılı Resmi Gazete'de

Detaylı

FİKRİ SINAİ MÜLKİYET HAKLARI SÖZLEŞMESİ

FİKRİ SINAİ MÜLKİYET HAKLARI SÖZLEŞMESİ FİKRİ SINAİ MÜLKİYET HAKLARI SÖZLEŞMESİ İşbu sözleşme (bundan böyle SÖZLEŞME olarak anılacaktır), aşağıda belirtilen taraflar arasında akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir. 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme, 1.1.

Detaylı

BİREYSEL İŞ HUKUKU. Prof. Dr. Murat ŞEN Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ

BİREYSEL İŞ HUKUKU. Prof. Dr. Murat ŞEN Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ BİREYSEL İŞ HUKUKU Prof. Dr. Murat ŞEN Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ Temel Kavramlar 1. İşçi 2. İşveren 3. İşveren Vekili 4. Alt İşveren 5. İşyeri ve İşletme İŞÇİ Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek

Detaylı

ELEKTRONİK HABERLEŞME, UZAY VE HAVACILIK SEKTÖRÜNDE AR-GE DESTEKLERİ KASIM 2012

ELEKTRONİK HABERLEŞME, UZAY VE HAVACILIK SEKTÖRÜNDE AR-GE DESTEKLERİ KASIM 2012 ELEKTRONİK HABERLEŞME, UZAY VE HAVACILIK SEKTÖRÜNDE AR-GE DESTEKLERİ KASIM 2012 1 Amaç Elektronik haberleşme ve havacılık ve uzay sektöründe; Ar-Ge faaliyetlerini desteklemek, Yerli tasarım ve üretimin

Detaylı

TÜRKİYE DE FİKRİ HAKLAR YÖNETİMİ KÜLTÜRÜ VE GELİŞİMİ

TÜRKİYE DE FİKRİ HAKLAR YÖNETİMİ KÜLTÜRÜ VE GELİŞİMİ TÜRKİYE DE FİKRİ HAKLAR YÖNETİMİ KÜLTÜRÜ VE GELİŞİMİ Ceren Pala Okat Fikri Haklar Yöneticiliği "Fikri Haklar Yönetimi" Paneli TÜSİAD Genel Sekreterliği Konferans Salonu 14 Haziran 2012 Akış Fikri Haklar

Detaylı

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU Konusu: İlgili Mevzuat: Bakanlığımız 4/B Sözleşmeli Personellerine ödenen Ek Ödemeden sigorta prim kesintisi kesilip kesilmeyeceği, 31.05.2006 tarihli 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (PatKHK) *

PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (PatKHK) * PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (PatKHK) * BİRİNCİ KISIM BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, KORUMADAN YARARLANACAK KİŞİLER VE TANIMLAR Amaç ve Kapsam Madde 1

Detaylı

1. Sınai mülkiyet haklarından elde edilen kazanç ve iratların kapsamı

1. Sınai mülkiyet haklarından elde edilen kazanç ve iratların kapsamı Sayı: 2015/11 Konu: Sınai mülkiyet haklarına ilişkin kurumlar vergisi istisnasının uygulama esaslarının açıklandığı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği 21 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. 21 Nisan

Detaylı

Munzam Sandıklara İşverenlerce Yapılan Katkı Payı Ödemelerine İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı

Munzam Sandıklara İşverenlerce Yapılan Katkı Payı Ödemelerine İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı www.pwc.com.tr Munzam Sandıklara İşverenlerce Yapılan Katkı Payı Ödemelerine İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı Vergi ve Hukuk Bülteni 20 Mart 2015 Finansal Sektör Anayasa Mahkemesi kararı ve vergilendirmeye

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Kamu kurum ve kuruluşlarının Ar-Ge temelli süreç yönetimi gerektiren proje veya program bazlı ihtiyaçlarının,

YÖNETMELİK. b) Kamu kurum ve kuruluşlarının Ar-Ge temelli süreç yönetimi gerektiren proje veya program bazlı ihtiyaçlarının, 2 Şubat 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29612 Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan: YÖNETMELİK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU AR-GE TEMELLİ KAMU İHTİYAÇLARINA YÖNELİK DESTEK

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 28350 YÖNETMELİK GENEL SAĞLIK SİGORTASI VERİLERİNİN GÜVENLİĞİ VE PAYLAŞIMINA İLİŞKİN BİRİNCİ BÖLÜM

Resmî Gazete Sayı : 28350 YÖNETMELİK GENEL SAĞLIK SİGORTASI VERİLERİNİN GÜVENLİĞİ VE PAYLAŞIMINA İLİŞKİN BİRİNCİ BÖLÜM 11 Temmuz 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28350 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: GENEL SAĞLIK SİGORTASI VERİLERİNİN GÜVENLİĞİ VE PAYLAŞIMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

2014 YILI MAHALLİ İDARELER SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER

2014 YILI MAHALLİ İDARELER SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER 2014 YILI MAHALLİ İDARELER SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER A- İLGİLİ MEVZUAT Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 76 ncı maddesinin son fıkrasında; hakimler ve savcılar, yüksek

Detaylı

PATENT MALİYETLERİ ve TEŞVİK SİSTEMLERİ

PATENT MALİYETLERİ ve TEŞVİK SİSTEMLERİ PATENT MALİYETLERİ ve TEŞVİK SİSTEMLERİ 09 Kasım 2008 TPE - Ankara Mehmet Nurşad SÖZER Patent Uzmanı mehmet.sozer@tpe.gov.tr PATENT MALİYETLERİ Patent Maliyetleri Ulusal Patentler Faydalı Model İncelemesiz

Detaylı

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU 12265 İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU Kanun Numarası : 6570 Kabul Tarihi : 20/11/2014 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 29/11/2014 Sayı : 29190 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 55 Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği. Kavrama Haritası İŞ YERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖRGÜTLENMESİ. Ünite. İş Yerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Örgütlenmesi

İş Sağlığı ve Güvenliği. Kavrama Haritası İŞ YERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖRGÜTLENMESİ. Ünite. İş Yerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Örgütlenmesi İş Sağlığı ve Güvenliği İş Yerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Örgütlenmesi Kavrama Haritası Ünite 7 İŞ YERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖRGÜTLENMESİ İş yeri Sağlık ve Güvenlik Birimi ve Ortak Sağlık Güvenlik

Detaylı

Fikri mülkiyet, ulusal bir düzeyde değil, aslında evrensel bir düzeyde kullanılır.

Fikri mülkiyet, ulusal bir düzeyde değil, aslında evrensel bir düzeyde kullanılır. Fikri mülkiyet, ulusal bir düzeyde değil, aslında evrensel bir düzeyde kullanılır. Telif hakları ile korunan malzemeleri içeren video kasetleri ve CD ler artan sayıdaki ülkede pazarlanmakta; Coca- Cola

Detaylı

PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Patent haklarının korunması hakkında düzenlemeler yapılması; 8/6/1995 tarihli ve 4113 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulu

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KONUT TAHSİS YÖNERGESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KONUT TAHSİS YÖNERGESİ 19.11.2009 tarih ve 2009/221 sayılı Senato Kararı ile kabul edilmiştir. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KONUT TAHSİS YÖNERGESİ Amaç ve Dayanak: Madde 1: Bu Yönerge, Ondokuz Mayıs Üniversitesi personelinin yararlanması

Detaylı

ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA HAKKINDA ÖNEMLİ HUSUSLAR

ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA HAKKINDA ÖNEMLİ HUSUSLAR ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA HAKKINDA ÖNEMLİ HUSUSLAR Erol GÜNER * I.GİRİŞ: 10.06.2003 tarihinde yürürlüğe giren 4857 sayılı İş Yasası nın 44. Maddesi genel tatil günlerinde ve ulusal

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM SİSTEMİ YÖNERGESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM SİSTEMİ YÖNERGESİ KARAR 2014/83 24/07/2014 a. Afyon Kocatepe Üniversitesi Açık Erişim Sistemi Yönergesinin aşağıdaki gibi kabulüne katılanların oy birliği ile karar verildi. Amaç AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM

Detaylı

6645 SAYILI SON TORBA KANUN İLE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

6645 SAYILI SON TORBA KANUN İLE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 6645 SAYILI SON TORBA KANUN İLE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Bekir AKTÜRK* 52 1. GİRİŞ Türkiye Büyük Millet Meclisinin 7 Haziran 2015 Pazar günü yapılacak olan 25 inci dönem milletvekili

Detaylı

TÜRKİYE NİN ÜSİ ODAKLI SÜREÇLERİ 2011-2014 (23.BTYK - 27.BTYK) 2014 ve Sonrası (27. BTYK - )

TÜRKİYE NİN ÜSİ ODAKLI SÜREÇLERİ 2011-2014 (23.BTYK - 27.BTYK) 2014 ve Sonrası (27. BTYK - ) TÜRKİYE NİN ÜSİ ODAKLI SÜREÇLERİ 2011 öncesi ( - 23. BTYK) 2011-2014 (23.BTYK - 27.BTYK) 2014 ve Sonrası (27. BTYK - ) ANA HEDEF 2023 YILINDA DÜNYANIN EN BÜYÜK 10 EKONOMİSİNDEN BİRİSİ OLMAK!!! 500 Milyar

Detaylı

FACEPARA.COM - ÜYELİK SÖZLEŞMESİ VE GENEL ŞARTLAR

FACEPARA.COM - ÜYELİK SÖZLEŞMESİ VE GENEL ŞARTLAR FACEPARA.COM - ÜYELİK SÖZLEŞMESİ VE GENEL ŞARTLAR 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI: 1.1. İşbu Üyelik sözleşmesi (aşağıda kısaca Sözleşme olarak anılacaktır); Facepara Yayıncılık ve Network Marketing Firması kısaca

Detaylı

T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ

T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No : 2012/28063 Karar No : 2012/28555 Özet: İşveren kıdem tazminatı borcu bakımından iş sözleşmesinin feshedildiği tarihte temerrüde düşer. Diğer tazminat ve alacaklar

Detaylı

Federal İdare İş Mahkemesi

Federal İdare İş Mahkemesi Federal İdare İş Mahkemesi Çev: Alpay HEKİMLER * Karar Tarihi : 19.03.2013 Sayısı : 1 C 12.12 Türk işçileri, diğer işçilere oranla ikamet belgeleri için belirgin oranda daha yüksek bir harç ödemek zorunda

Detaylı

ADİ VE TİCARİ İŞLERDE FAİZE İLİŞKİN YENİLİKLER

ADİ VE TİCARİ İŞLERDE FAİZE İLİŞKİN YENİLİKLER ADİ VE TİCARİ İŞLERDE FAİZE İLİŞKİN YENİLİKLER Prof. Dr. Mustafa ÇEKER Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 31.10.2013 FAİZ KAVRAMI Faiz, para alacaklısına parasından

Detaylı

alt işveren işçilerinin ücret ve sosyal haklarında, toplu iş sözleşmesine bağlı olarak meydana gelecek artış sebebiyle her bir işçiye alt işveren

alt işveren işçilerinin ücret ve sosyal haklarında, toplu iş sözleşmesine bağlı olarak meydana gelecek artış sebebiyle her bir işçiye alt işveren PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARINDA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN FİYAT FARKININ ÖDENMESİNE DAİR YÖNETMELİK 22 OCAK 2015 PERŞEMBE R.G SAYI: 29244 Taşeron firmalar aracılığı ile çalışan

Detaylı

PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME BİRİNCİ KISIM BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM

PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME BİRİNCİ KISIM BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hükmünde Kar.nin Tarihi : 24.6.1995, No : 551 Yetki Kanununun Tarihi : 8/6/1995, No : 4113 Yayımlandığı R.G. Tarihi : 27/6/1995, No :

Detaylı