MÜŞTERİ ANA SERVİS ANLAŞMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MÜŞTERİ ANA SERVİS ANLAŞMASI"

Transkript

1 MÜŞTERİ ANA SERVİS ANLAŞMASI İşbu MÜŞTERİ ANA SERVİS ANLAŞMASI (bundan böyle Anlaşma olarak anılacaktır), Telista dan teknik destek hizmeti talep eden veya satın alan ve bundan böyle Müşteri olarak anılacak olan tüzel kişilik ile Müşteri ye sunulan teklifi veya Müşteri ye verilen faturayı düzenleyen tüzel kişilik olan Telista Bilişim ve Teknolojileri San ve Tic. A.Ş. (bundan böyle Telista olarak anılacaktır) arasında yapılmıştır. Anlaşma da geçen Telista kelimesi ile Telista nın kendi tüzel kişiliği ve Telista nın çoğunluk hissesine sahip olduğu iştirakleri, Telista nın işbirliği yaptığı diğer özel ve tüzel kişileri (yetkili çözüm ortakları, bayiler, toptancılar veya dağıtıcılar) kastedilmektedir. Telista ile Müşteri aşağıdaki hükümleri ve koşulları kabul eder: 1. SERVİSLER 1.1. Talep edilen hizmetler için taraflarca ayrıca imzalanmış özel bir sözleşme yoksa, işbu Anlaşma nın tüm hükümleri, Müşteri nin Telista dan aldığı her hizmet için geçerlidir. Telista tarafından sağlanacak tüm hizmetler Servisler olarak anılır ve aşağıdaki bir veya daha fazla yöntemle belirlenir: Telista nın internet sitesinde Servis Tanımı veya Servis Tanımları başlıkları altında yayınlanan belgeler, (ii) Taraflarca onaylanmış, imzalanmış İş Tanımı belgeleri, (iii) Telista tarafından incelenip onaylanan, Müşteri nin teknik gereksinimlerini belirttiği Teknik Özellikler Formu belgeleri, Yukarıda, (ii) ve (iii) maddelerinde tanımlanan belgeler Servis Dokümanı olarak anılır. İşbu Anlaşma nın tarafı olmayan 3ncü kişilere ait markalı servisler 3ncü Taraf Servisler olarak anılır ve yukarıda tanımlanan Servisler içerisinde yer almaz. Müşteri isterse 3ncü Taraf Servisler i (Örneğin, bir donanım bileşeni için üreticisi tarafından taahhüt edilen genişletilmiş garanti sözleşmesi gibi) Telista dışında başka bir tedarikçiden veya eğer Telista satış yetkilisi rolü üstlenmişse Telista dan satın alınabilir Telista, Servis Doküman ında ve Anlaşma da belirtilen hükümlere uygun Servisler i icra ederken Varsayımlar da bulunur ve bu Varsayımlar ı, Müşteri den aldığı Servis Doküman ı veya diğer yazılı veya sözlü bilgilerden yola çıkarak belirler. Telista, Servisler in icra edilmesinden önce, Müşteri nin bilgi işlem, enerji ve iletişim teknolojileri alt yapısını veya Servisler i etkileyebilecek ilgili diğer etkenleri analiz eder. Telista, Müşteri nin bildirimlerini, kendi analiz sonuçlarını ve Varsayımlar ını mukayese eder. Telista, herhangi bir tutarsızlık belirler ise taraflar; ilgili Servis Dokümanı üzerinde, servis seviyesi ve/veya servis bedellerinde, Müşteri yle mutabık kalınan değişiklikleri yapar. Telista, uygulanacak değişikliklerin mutabakatının sağlanmasından önce, Müşteri ye sunduğu Servisler i askıya alma hakkını saklı tutar ve tutarsızlığın neden olduğu ilave maliyetleri Müşteri den talep eder Telista nın mesul olmadığı nedenlerle; Telista nın, Servisler in bir bölümünü veya bütününü icra edemez veya Servis Doküman nında belirtilen süreyle ilgili taahhütlerini yerine getiremez hale düşmesi durumunda Müşteri, Telista yı sorumlu tutamaz, Telista dan tazminat talep edemez. 2. KOŞULLAR 2.1. Servis İstekleri, Teklifler ve Siparişler: Siparişlerde; varsa Telista nın ilgili teklifi, talep edilen Servisler ve fatura adresi belirtilmelidir. Müşteri, yazılı siparişini posta yoluyla, e posta göndererek veya faks göndererek Telista ya iletebilir. Sipariş ile ilgili gereğin yapılabilmesi için Telista nın, Müşteri nin ilgili siparişini kabul ettiğini, posta yoluyla, e posta göndererek veya faks göndererek Müşteri ye bildirmesi gerekir. Müşteri siparişini elektronik olarak internet sitesi üzerinden göndermişse Telista, Müşteri ye Satın Alma Kodları olarak anılan kullanıcı adı ve şifre bilgilerini gönderebilir. Satın Alma Kodları nı almak ve kullanmakla Müşteri, elektronik olarak iletilen siparişini doğrulamış sayılır ve sipariş ettiği Servisler in bedellerinin tamamını ödemek zorunda olduğunu kabul eder. Taraflar, Satın Alma Kodları nın muhafazasından kendileri sorumludur. İşbu Anlaşma nın hükümleri, Telista tarafından kabul edilen her sipariş için geçerlidir Fiyatlar: Bu Anlaşma kapsamında satın alınan Servisler in güncel fiyatları, Telista tarafından belirlenir ve Müşteri ye teklif edilir. Süre ve malzeme temelli ücretlendirilen Servisler in icrasından önce Telista, Müşteri nin hazırlıklı olmasını sağlamak maksadıyla, Servisler in icrasında kullanılacak malzemelerin tipleri, miktarları ve geçecek süreler için, Telista için bağlayıcı olmayan, tahminlerde bulunabilir. Servisler için Müşteri ye sabit bir fiyat teklif edilmiş ancak Müşteri, Telista dan ilave taleplerde bulunmuşsa, Müşteri nin bu ilave talepleri ya mutabık kalınan fiyattan ücretlendirilir veya mutabakat sağlanamamışsa, Telista nın güncel süre ve malzeme temelli fiyatlarından ücretlendirilir. Müşteriden tahsil edilen güvence bedeli (depozito) hiçbir koşulda iade edilmez. Aksinin yazılı olarak belirtilmediği durumlarda, teklifin geçerli olduğu süre, teklif tarihinden itibaren, azami 14 (ondört) gündür.

2 2.3. Ek Ücretler ve Vergiler: Fiyatlara herhangi bir nam altındaki hiçbir vergi dâhil değildir. Telista nın gelirleri nedeniyle ödemek zorunda olduğu vergiler dışında kalan, Müşteri nin satın aldığı bu Anlaşma kapsamındaki Servisler nedeniyle Telista nın ödemek zorunda kalacağı diğer vergiler Müşteri tarafından ödenir ve düzenlenecek fatura üzerinde ayrı bir kalem olarak belirtilir Faturalama ve Ödeme: Servis Doküman ında aksi belirtilmedikçe, Servisler aylık olarak faturalanır. Güncel ücretler veya oranlar Servis Doküman ında belirtilecektir. Aksi için Müşteri yle anlaşma sağlanmamışsa, her bir Servis için ayrı fatura düzenlenir. Son ödeme tarihi faturada belirtilmiştir. Ödemeler Türk Lira sı cinsinden yapılır. Servis Dokümanı nda belirtilenden daha uzun süren veya Servis Dokümanı nda belirtilenlerin dışında kalan verilmiş hizmetlerin ücretleri faturaya ilave edilir. Müşteri nin, faturada belirtilen son ödeme tarihi geçmesine rağmen faturadaki toplam meblağı Telista ya hala ödememiş ise Telista, Müşteri ye hizmet vermeyi durdurma ve Müşteri den yeni sipariş kabul etmeme hakkını saklı tutar. Müşteri, vadesi geldiği halde ödenmemiş faturaların tutarlarının en az %10 u (yüzde onu) oranında aylık faizi Telista ya ödemeyi kabul ve taahhüt eder Süre: İşbu Anlaşma, Telista nın Müşteri nin siparişini kabul ettiği tarihte başlar ve aksi için Müşteri yle yazılı olarak mutabakat sağlanmamışsa ve işbu Anlaşma nın hükümlerinin gereği fesih olmamışsa, ilgili Servis Dokümanı nda belirtilen sürede sona erer Kabul: Telista ve Müşteri, Müşteri nin Servisler i test edilebileceği konusunda mutabık kaldıklarını, Servis Dokümanı nda belirtmişlerse, Müşteri Servis Dokümanı nda belirtilen süre içinde Servis Dokümanı nda açıkça tarif edilen kontrolleri (bundan böyle Kabul Testleri olarak anılacaktır) tamamlamak zorundadır. Eğer Servis Dokümanı nda Kabul Testleri nin Müşteri tarafından tamamlanması gereken süre belirtilmemiş ise, Müşteri, Telista nın Kabul Testleri ne başlanabileceğine dair bildiriminden azami 7 (yedi) gün sonra Kabul Testleri ni tamamlamak zorundadır. Telista, Müşteri ye Kabul Testleri sırasında gerekli desteği sağlar. Müşteri, Telista nın Kabul Testleri sırasında Müşteri nin adresinde bulunmasına izin verir. Sadece Servis Dokümanı nda belirtilmiş ise Servisler in tamamının veya bir bölümünün ödeme koşulu Kabul Testleri ne bağlanabilir. Şüpheye mahal vermemek için eğer ödeme koşulunda Kabul Testleri ne bağlanmamış hükümler yoksa Telista Müşteri ye verdiği Servisler i yukarıdaki Madde 2.4. uyarınca Müşteri ye fatura eder. (ii) Müşteri, Servis Dokümanı nda belirtilen Servisler i, mutabık kalınan Kabul Testleri ölçütlerine uygun bulmadığını derhal Telista ya bildirmelidir. Kabul Testleri nin tamamlandığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün içinde; Müşteri Servis Doküman nında belirtilen Servisler i, mutabık kalınan Kabul Testleri ölçütlerine uygun bulmadığını Telista ya yazılı olarak bildirmemişse, Telista tarafından Kabul Testleri ne başlanabileceğine dair yazılı bildirim yapılmış olmasına rağmen Kabul Testleri yapılmamışsa veya Servisler Müşteri tarafından hayata geçirilerek kullanılmaya başlanmışsa, Kabul Testleri nin tamamından başarılı olarak geçildiği varsayılır. Müşteri, Kabul Testleri ni geçemediğini düşündüğü Servisler e ilişkin başarısız bulduğu hususları Telista ya bildirir, hatalı bulduğu hususları makul bir süre içinde düzeltmesi için Telista ya olanak tanır. Telista, Müşteri nin işaret ettiği hataları düzelttikten sonra Madde 2.6. uyarınca Müşteri nin kontrolleri yeniden yapması için Müşteri yi bilgilendirir. Bu durumda Madde 2.6. da açıkça ifade edilmiş hükümler geçerli olur. Telista nın üçüncü denemesinde de Müşteri nin, Kabul Testleri ni geçmediğini düşündüğü Servisler varsa Müşteri, sadece bu Servisler için (kabul edilen diğer Servisler hariç) ödediği bedelleri geri alma hakkına sahip olur ve bu geri ödeme Müşteri nin Telista nın başarısızlığına karşı sahip olduğu yegâne tedbirdir Fesih: İşbu Anlaşma nın esasının ihlal edilmesi anlamına gelen bir eylemde bulunulmuş ve yazılı bildirimde bulunulduktan sonra 30 (otuz) gün içinde ihlal edilen hususlar giderilmemişse, zarar gören taraf Anlaşma nın feshine karar verebilir. Fesih halinde, tarafların işbu Anlaşma kapsamındaki tüm hakları ve sorumlulukları kendiliğinden sona erecektir. Fesih öncesinde tahakkuk etmiş olan eylem hakları, ödeme sorumlulukları ve açıkça ya da dolaylı olarak doğan sorumluluklar fesihten sonra dahi devam edecektir Ödeme Yapılmaması Hali: Müşteri nin Telista ya işbu Anlaşma dan doğan hak ettiği herhangi bir ödemeyi yapmamış olması halinde; Telista Müşteri yi yazılı olarak uyarır ve yazılı uyarının yapıldığı tarihten itibaren 30 (otuz) içinde Müşteri nin Telista ya olan borçlarının tamamını ödemesi beklenir. Eğer bu 30 (otuz) günlük süre içinde Müşteri, Telista ya olan borçlarının tamamını ödememiş ise Telista işbu Anlaşma yı tek taraflı olarak, etkisi derhal geçerli olacak şekilde, fesih etme hakkını saklı tutar İflas: Taraflar, aşağıdaki hallerden birinin vuku bulması halinde, diğer tarafa yazılı bildirimde bulunduktan sonra, Anlaşma yı, etkisi derhal geçerli olacak şekilde, fesih etme hakkını saklı tutar: Taraflardan birinin tasfiyesi için karar beklenmesi, mahkemenin taraflardan biri için tasfiye kararı vermesi veya taraflardan birinin kendini fesih (şirket birleşmesi amacıyla yapılmışsa hariç) etmesi,

3 (ii) Taraflardan birinin yönetiminin yeddi eminliğe devredilmesi, varlıklarına el konması, varlıklarına tedbir konması, (iii) Taraflardan birinin alacaklılarıyla genel olarak bir düzenlemeye veya terkibe gitmesi, 3. ÜÇÜNCÜ TARAFLARIN ÜRÜNLERİ, HİZMETLERİ ve YAZILIMLARI İşbu Anlaşma da geçen Üçüncü Taraf Ürünler ifadesiyle aşağıdakiler kastedilmektedir: (ii) Telista nın Müşteri ye teslim ettiği ürünlerin listesinde yer almayan, işbu Anlaşmaya taraf olmayan tedarikçilerin, tüm ürünleri, Müşteri nin, Telista dışında başka, işbu Anlaşmaya taraf olmayan tedarikçilerden, temin ettiği; Enerji, kablolama, ses ya da veri haberleşmesi alt yapısı, bilgi işlem ve iletişim alt yapısı, yazılım, donanım, bilgisayar işletim sistemi veya kullanıcı uygulamalarının bütünü, İşbu Anlaşma da geçen Üçüncü Taraf Servisler ifadesiyle, yukarıdaki ve (ii) maddelerinde izah edilen Üçüncü Taraf Ürünler için Müşteri nin, işbu Anlaşmaya taraf olmayan tedarikçilerden aldığı hizmetler kastedilmektedir. Müşteri nin Telista dan alacağı Servisler için; Üçüncü Taraf Ürünler ve/veya Üçüncü Taraf Servisler doğrudan Müşteri tarafından veya Müşteri için Telista tarafından satın alınabilir. Telista dan Servisler içinde satın alınan Üçüncü Taraf Ürünler in, satın alındığı tarihten itibaren makul bir süre içinde henüz kullanılmamış olması halinde, Üçüncü Taraf Ürünler Müşteri nin adresine faturasıyla birlikte sevk edilir ve Müşteri de faturanın tarihinden itibaren azami 30 (otuz) gün içinde Telista ya fatura bedelini öder. Telista, Müşteri nin tercih ettiği Üçüncü Taraf Ürünler in, özelliklerinden, güncellemelerinden ve mühendislik hizmetlerinden sorumlu değildir. Üreticisinin kendisinin veya yetkili temsilcisinin dışında Telista veya bir başkasının donanım üzerinde çalışması bazı üreticilerin garantilerinin veya destek/bakım sözleşmelerinin ve koşullarının iptaline neden olabilir. TELİSTA ÜÇÜNCÜ TARAF GARANTİLERİNDEN, SERVİSLER ÜZERİNDE ETKİSİ OLSA BİLE, SORUMLU DEĞİLDİR. Müşteri ve Telista kendi aralarında yazılı mutabakat sağlamadıkları sürece, Üçüncü Taraf Ürünler ve Üçüncü Taraf Servisler sadece Müşteri yle bu Üçüncü Taraf Ürünler i ve Üçüncü Taraf Servisler i sağlayan tedarikçileri arasındaki hüküm ve koşullara tabidir. Müşteri, Servisler in verilebilmesi için gerek duyuluyorsa, Telista ya Müşteri tarafından sağlanan yazılımların kopyalanmasına, dağıtılmasına, kurulmasına, yapılandırılmasına, elektronik ortamda kayıt edilmesine, yedeklenmesine, alınmış yedeklerin tekrar kurulmasına, bu yazılımlara erişilmesine; hak tanır, izin verir ve gerekiyorsa bu hakları, izinleri, lisansları, düzenleyici sertifikaları veya uygunluk belgelerini Telista için sahip olma, patent, telif veya lisans haklarını ihlal etmeyecek şekilde tedarik eder. 4. MÜLKİYET HAKLARI 4.1. Taraflar birbirlerine ait olan, her nasıl ve nerede edinilmiş olursa olsun, atıf yapılmaksızın, kullanılmış olsun olmasın, işbu Anlaşma nın başlangıcından önce veya sonra kazanılmış tüm fikri haklarını (bundan böyle "Fikri Mülkiyet Hakları" olarak anılacaktır), mevcutta ve gelecekte, yazılı veya sözlü, elektronik veya matbu; bilgisayar donanımları, yazılımları ve/veya destek hizmetleri hakkındaki bilgileri, teknik veya finansal bilgileri, müşterilere ait kimlik, adres ve ticari bilgileri, sözleşmeleri, uygulamaları, prosedürleri, metodolojileri ve diğer tüm ticari bilgileri içeren, elektronik veya matbu raporları, stratejileri, planları, çizimleri, aygıtları, cihazları, araçları, modelleri, patent açıklamalarını, numuneleri, materyalleri, taraflar arasındaki teklif istekleri, teklif, teknik/idari şartnameler ile yanıtlarını içeren yazışmaları, muhafaza edecektir. İşbu Anlaşma da açıkça hükme bağlanmadığı sürece, taraflardan biri kendi "Fikri Mülkiyet Hakları"ndan hiçbirini diğerine vermiş sayılmayacaktır Müşteri, Servisler in, Müşteri nin kendine ait "Fikri Mülkiyet Hakları ndan herhangi biriyle veya Müşteri nin gizli bilgileriyle ilgili olmadığını ve aşağıdaki diğer hususları kabul eder: Telista, Servisler ile ilgili tüm "Fikri Mülkiyet Hakları"na ve maddi bileşenlere sahiptir ve bunların sahipliğini sürdürür, (ii) Telista, Servisler in icrası için kullandığı, bu Anlaşma da Araçlar olarak isimlendirilen; Telista ya ait ticari sırlara ve Telista ya ait bilgilere bağlı "Fikri Mülkiyet Hakları"na sahiptir, bunlara ilişkin her türlü hakkın ve unvanın sahipliğini sürdürür, (iii) Telista, Servisler in icrası için bu Anlaşma da Geriye Kalan Teknikler olarak isimlendirilen Telista ya ait "Fikri Mülkiyet Hakları" içinde yer alan, geliştireceği her türlü fikri, kavramı ve yöntem bilgisini kullanmakta özgürdür, (iv) Telista, Servisler in icrası için "Fikri Mülkiyet Hakları" hiç kimseye ait olmayan, bu Anlaşma da Jenerik Bileşenler olarak isimlendirilen veya atıf yapmaksızın, izin alınmasına gerek olmaksızın yararlanılabilen/uyarlanabilen; her türlü tekrarlanabilir süreci, formu ve şablonu kullanmakta özgürdür, (v) Telista, Servisler in icrasında Müşteri ye sunulanlar ile katıştırılmış hale gelen Araçlar, Geriye Kalan Teknikler veya Jenerik Bileşenler e sahipliğini sürdürür.

4 4.3. Telista, işbu Anlaşma yürürlükte olduğu sürece, Müşteri ye; Servisler in kullanımında sunulanlar ile katıştırılmış hale gelen Araçlar, Geriye Kalan Teknikler veya Jenerik Bileşenler için telif hakkı gerektirmeyen, devredilemeyen ve münhasır olmayan bir izin vermeyi taahhüt eder Taraflara ait gizli bilgilerin açığa çıkmasına veya Fikri Mülkiyet Hakları nın yetkisiz kullanımına neden olmadığı sürece işbu Anlaşma nın gereği yerine getirilirken taraflar edindikleri teknikleri, fikirleri veya yöntem bilgilerini kullanabilirler. Müşteri Telista nın, Servisler in icrası sırasında Telista tarafından oluşturulan ve Telista nın iç süreçleriyle, yordamlarıyla ilgili doküman, bilgi ve yazılımları başka müşterilerinde de kullanma hakkına sahip olduğunu bilir ve kabul eder Yazılımın Kullanımı: Müşteri, sahip olduğu veya kullandığı yazılımların (bundan böyle Müşteri Yazılımı olarak anılacaktır) işbu Anlaşma yürürlükte kaldığı sürece, sadece Servisler in icrası için ve Telista nın gerekli gördüğü miktarda, telif hakkı gerektirmeyen, münhasır olmayan ve dünya çapında geçerli olan kullanım hakkını vermeyi kabul eder. Müşteri Servisler in icrası için Telista ya kullandıracağı, üçüncü taraflara ait yazılımlardan oluşan veya içeren Müşteri Yazılımı nın kullanım haklarının sağlamaktan sorumludur. Telista, sahip olduğu veya kullandığı yazılımların (bundan böyle Telista Yazılımı olarak anılacaktır) işbu Anlaşma yürürlükte kaldığı sürece, sadece Servisler den yararlanabilmesi için ve Müşteri nin gerekli gördüğü miktarda, telif hakkı gerektirmeyen, münhasır olmayan ve dünya çapında geçerli olan kullanım hakkını vermeyi kabul eder. Telista Servisler den yararlanabilmesi için Müşteri ye kullandıracağı, üçüncü taraflara ait yazılımlardan oluşan veya içeren Telista Yazılımı nın kullanım haklarının sağlamaktan sorumludur. 5. MÜŞTERİ NİN SORUMLULUKLARI 5.1. Müşteri nin sistemlerinde ve/veya bilgisayar ağlarında muhafaza edilen tüm bilgilerin, kayıtların, yapılandırma ayarlarının ve yazılımların arşivlenmesinden Müşteri sorumludur. TELİSTA, MÜŞTERİ NİN SİSTEMLERİNDE VE/VEYA AĞLARINDA MUHAFAZA EDİLEN TÜM BİLGİLERİN, KAYITLARIN, YAPILANDIRMA AYARLARININ VEYA YAZILIMLARIN; KAYIP EDİLMESİNDEN, BOZULMASINDAN VEYA HASARA UĞRAMASINDAN, HASARA UĞRAMIŞLARSA YENİDEN PROGRAMLANMASINDAN VEYA KURTARILMASINDAN SORUMLU TUTULAMAZ. Müşteri Telista nın Servisler i icrası için, Telista dan herhangi bir bedel talep etmeksizin, aşağıdaki koşulları sağlamayı kabul eder; Telista nın, Müşteri nin personeline, tesislerine, ekipmanına, donanımına, yazılımına, enerji, aydınlatma, iklimlendirme, telefon, ağ ve bilgi sistemleri ile bunların bileşenlerine tehlikeden uzak, güvenli ve hızlı biçimde erişimi sağlamak, (ii) Servisler ile ilgili konular için Telista ya doğru ve yeterli bilgileri/uyarıları, onayları ve/veya izinleri zamanında vermek, (iii) Telista için gerekli lisansları, onayları veya izinleri ivedilikle edinmek ve Telista ya vermek Tarafların aralarında paylaştıkları tüm gizli bilgiler, eğer varsa, Müşteri ile Telista arasında ayrıca imzalanmış ve yürürlükte olan gizlilik anlaşması tarafından korunur. Eğer Müşteri ile Telista arasında ayrıca imzalanmış bir gizlilik anlaşması yoksa tarafların aralarında paylaştıkları tüm gizli bilgiler bu maddede aşağıda listelenen hükümler ve koşullara tabi olarak korunur. Taraflar arasındaki ilişkilerin seyrinde, taraflardan biri diğerinden, tüzel kişiliği, faaliyetleri, operasyonları, teknik detayları, müşterileri hakkında ticari sır veya tescil nitelikli sözlü veya yazılı bilgi talep edebilir. Gizli olarak tanımlanabilmesi için bariz bir şekilde işaretlenmiş veya belgelenmiş, sunum ya da iletişim öncesinde, esnasında veya hemen sonrasında ifşa eden taraf gizli olduğunu belirtmiş veya ifşa ediliş şartları göz önüne alındığında doğal olarak gizlilik içerdiği anlaşılabilen tüm bilgiler gizli olarak nitelendirilir. Taraflardan biri diğerine ait bilgileri korurken, kendi bilgilerinin gizliliği için gösterdiği özenin daha azını göstermez. Taraflar birbirlerine ait bilgilerin işbu Anlaşma da izin verilen hallerin dışında kullanılmasından ve öğrenmesi gerekmeyen kendi çalışanlarına, Anlaşma ya taraf olmayan üçüncü kişilere veya kamuoyuna duyurulmasından sakınmakla sorumludur. Taraflar, kendi çalışanlarının, işbu maddede belirtilen gizliliğin korunması ile ilgili sorumluluklara tabi olduğunu bildirmekle yükümlüdür. Taraflar, bu Anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi dışında herhangi bir amaç uğruna birbirlerine ait bilgilerin kullanmasına izin vermezler. İşbu Anlaşma daki gizlilik ile ilgili kısıtlamalar; İfşa edilmeden önce sahip olunan, tarafların hiçbir kusuru veya tesiri olmaksızın kamuoyuna mal olan, üçüncü kişilerden yasal yollarla temin edilen veya öncesinde ilgili tarafın yazılı onayının alınmış olması şartıyla ifşa edilmiş bilgiler için ortadan kalkar. Bir kamu kuruluşu ya da mahkeme tarafından bilgilerin ifşa edilmesine yönelik bir emir veya istek alınması halinde, itiraz açıklanması veya yasal korunma talep edebilmesi için taraflar birbirlerine makul bir süre öncesinden haber vermeyi kabul eder. Taraflar, kendilerine gizli bilgi açıklama hakkına sahip olduklarını garanti ederler. Taraflar, işbu Anlaşma nın kendiliğinden yürürlükten kalkması veya fesih edilmesi veya taraflardan birinin diğerinden talep etmesinden azami 10 (on) gün sonra, kimin hazırladığına veya hangi

5 ortamda saklandığına bağlı olmaksızın, birbirlerine ait gizli bilgi içeren tüm malzemeleri tarafların yazılını onayını içeren bir tutanakla kayıt altına almak şartıyla imha veya birbirlerine iade etmeyi kabul ve taahhüt ederler. Dahası, taraflar işbu maddenin, işbu Anlaşma nın yürürlükten kalkmasından itibaren 3 (üç) yıl süreyle etkili olacağını kabul ederler. Taraflar, işbu Anlaşma nın tüm hüküm ve koşullarını gizli bilgi olarak kabul ederler. Taraflar birbirlerinin yazılı onayını almaksızın işbu Anlaşma yı veya Anlaşma ile ilgili ortaya çıkabilecek herhangi bir meseleyi veya hususu herhangi bir yolla kamuoyuna duyurmayacaklarını kabul ve taahhüt ederler Müşteri, Telista ya yukarıdaki Madde 2 uyarınca borçlandığı bedelleri ödemeyi kabul eder Müşteri, Servis Doküman ında belirtilen tüm Müşteri Sorumluluklarını yerine getirmelidir. Müşteri Telista tarafından Servisler in icrası için Telista ya gerekli olan bilgiyi, isteği miktarda kaynağı vermeyi ve zamanında karar almayı kabul eder. Müşteri, işbu Anlaşma da Telista ya verdiği bilgilerin tümünün güncel, doğru ve eksiksiz olduğunu beyan ve taahhüt eder Müşteri, hiçbir bedel talep etmeksizin, gerekli hallerde, kendine ait binalarındaki uygun çalışma alanlarından, yerel ve geniş alan ağlarından, telefon, enerji ve aydınlatma sistemlerinden (bundan böyle Müşteri Tesisleri olarak anılacaktır) güvenli bir şekilde yararlanılmasını sağlayacaktır. Müşteri Tesisleri Servisler in icra edildiği yerlere makul yakınlıkta olmalıdır. Müşteri Telista ya, Servisler in icrası için, Müşteri ye ait veya kullanım hakkı Müşteri de bulunan varlıkların (bundan böyle Müşteri Varlıkları olarak anılacaktır) Telista tarafından zamanında erişilmesine ve kullanılmasına imkân sağlamalıdır. Telista, önceden Müşteri nin yazılı onayı alınmaksızın, Müşteri Tesisleri ni ve Müşteri Varlıkları nı işbu Anlaşma nın konusu Servisler in icrası dışında başka bir amaç için kullanamaz Müşteri; Müşteri Tesisleri ne veya Müşteri Varlıkları na erişimde veya bunların kullanımında Telista yı yasalarca tehlikeli, zehirli veya emniyetsiz olarak sayılan herhangi bir malzemeye veya ortama maruz bırakmamayı, Müşteri Tesisleri nde veya Müşteri Varlıkları nda insan sağlığı ve can güvenliği ile ilgili tüm yerel yasa ve yönetmeliklere uymayı, Telista yı, Müşteri Tesisleri veya Müşteri Varlıkları sebebiyle ortaya çıkan her türlü kayıptan korumayı, uğradığı kaybı tazmin etmeyi, Telista nın çalışanlarının, taşeronlarının, çözüm ortaklarının ve üçüncü kişilerin Müşteri Tesisleri veya Müşteri Varlıkları sebebiyle ortaya çıktığını iddia ettiklerinde Telista nın uğradığı kayıplarının tamamını tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder Müşteri Telista dan hiçbir bedel talep etmeksizin, işbu Anlaşma nın konusu Servisler i icra edebilmesi için ihtiyaç duyulan tüm izinleri, uygunluk belgelerini, sertifikaları, resmi belgeleri, lisansları (bundan böyle Gerekli İzinler olarak anılacaktır) ilgili tedarikçilerden, lisans verenlerden, kiraya verenlerden veya yasal düzenleyicilerden temin etmekten sorumludur. Gerekli İzinler den bir veya daha fazlasının Müşteri tarafından temin edilememesi halinde, meselenin bir an önce çözüme kavuşması için taraflar üstlerine düşeni, makul miktarda çaba sarf ederek, yapmayı kabul ederler. Bu çabanın taraflarca sarf edilmesine rağmen Müşteri nin Gerekli İzinler i temin etmekle ilgili sorumluluğunu yerine getirmemiş olması nedeniyle icra edilemeyen Servisler den veya herhangi bir İş Tanımı belgesinde belirtilen hizmet seviyesini sağlayamamaktan Telista sorumlu tutulamaz. Telista, Müşteri nin ilgili tedarikçileriyle, lisans verenleriyle, kiraya verenleriyle veya yasal düzenleyicileriyle gizlilik sözleşmesi yapma hakkına saklı tutar Servis Tanımları nda belirtilen hükümlere uygun olarak, güncelliğini yitiren, insan sağlığını ve can güvenliğini tehdit eder hale gelmiş, kullanılması halinde aynı ortamı paylaşan ve Telista dan tedarik edilmiş ürünlerin hasar görmesine neden olabilecek tüm teçhizatın ve teknolojinin güncellenmesinden, yenilenmesinden, terfi edilmesinden, onarılmasından, revize edilmesinden Müşteri sorumludur. 6. SERVİSLER KAPSAMINDA TAAHHÜT EDİLMEYENLER Servisler de ve aşağıda geçen onarım ifadesiyle, aksi belirtilmedikçe, işbu Anlaşma ile korunan ve Telista nın Türkiye de yetkili satıcılığını sürdürdüğü markaların veya kendi tescilli markasıyla ürettiği sistem bileşenlerinin herhangi birindeki işçilik veya malzeme kaynaklı, satın alındığına veya daha sonradan kullanımı sırasında ortaya çıkabilecek olan imalat kusurlarının yok edilmesi kast edilmektedir. Önleyici bakım faaliyetleri hariçtir. Yazılım, Telista veya temsilcileri dışındaki kişilerce yapılmış ayarlama, yapılandırma, tadilat ya da onarım kaynaklı kusurların yok edilmesi hariçtir. Telista, Servisler in icrasından önce, Servisler in icra edilmesine mani olabilecek hususların tespiti için Müşteri tarafından Servisler i satın almadan önce tedarik ettiği ürünleri inceleme hakkını saklı tutar. İş Tanımı belgesinde veya Servis Tanımları nda aksi belirtilmedikçe, sistem veya sistem bileşenlerinden herhangi birinin: Telista veya temsilcileri dışındaki kişilerce; hatalı kullanımı, kötü (Kısıtlamamakla birlikte, örnek verilecek olursa, yanlış giriş voltajı verilmesi, yanlış sigorta kullanılması, uyumsuz aygıt veya aksesuar kullanılması, yanlış veya yetersiz iklimlendirme, kullanım kılavuzuna aykırı kullanım gibi) kullanımı veya kazaya uğraması,

6 (ii) Kısıtlamamakla birlikte, örnek verilecek olursa, yıldırım düşmesi, heyelan, kasırga, fırtına, zelzele, sel gibi aşağıda Madde 9.5 te açıklandığı şekilde Mücbir Sebepler in yaşanmış olması, (iii) Sistemin coğrafi veya bina içerisindeki konumunun değiştirilmesi, Nedenleriyle hasar görmüş hiçbir sistemin veya sistem bileşeninin hasarlarının giderilmesi Servisler de yer almamaktadır. 7. SINIRLI GARANTİ ve SINIRLI SORUMLULUK 7.1. Sınırlı Garanti: Telista, Servisler ile ilgili faaliyetlerinde, kabul edilebilir derecede becerili ve ilgili olmayı, Servis Dokümanı nda belirtilen zaman çizelgelerine uygun çalışmak için azami çabayı göstermeyi taahhüt eder. Telista, Servisler in hükümleri ve koşulları hakkında, bir önceki cümlede açıkça belirtilenler dışında; Üçüncü Taraf Ürünler veya Üçüncü Taraf Servisler ile ilgili, (ii) Servisler in icrasında kullanılan donanımların veya yazılımların performanslarıyla ilgili, (iii) Telista nın bulunduğu öneriler veya Servisler den elde edilen sonuçların performansıyla ilgili, (iv) Memnuniyet seviyesiyle, ticari olarak değerlendirilmesiyle, uygunluğuyla, Servisler den beklenen faydaların belirli bir amaca uygun olup olmadığıyla, Telista nın bulunduğu önerilerle oluşturulan sistemle ilgili, açık ya da zımni, hiçbir garanti vermez, taahhütte bulunmaz Sınırlı Sorumluluk: Telista, sahtekârlıkla, kötü amaçlı kullanımla, yaralanma ve ölümle sonuçlanabilecek ihmalden sorumlu tutulamaz. Telista, kendisi veya taşeronları tarafından sağlanan ürünler veya Servisler le bağlantılı, tesadüfen veya dolaylı olarak, olasılığı işbu Anlaşma da bildirilmiş olsun olmasında ortaya çıkabilecek zarar ve ziyandan sorumlu tutulamaz. Telista, dolaylı veya dolaysız olarak; gelir, kar veya tasarrufların, bilgilerin ve yazılımların kaybından veya bozulmasından sorumlu tutulamaz Yüksek Riskli Kullanım Feragatnamesi: Telista, ürünleri ve Servisler i, tıbbi yaşam destek birimlerinde, tıbbi aygıtlarda, hastayla doğrudan fiziki temasta, su arıtma tesislerinde, silah sistemlerinde, kitle ve hava taşıma sistemlerinin kontrol birimlerinde, kolay alev alabilecek alanlarda veya benzeri yaşam için yüksek riskli kullanım yerlerinde test edilmemiştir. Müşteri, Telista nın ürünlerinin ve Servisler nin yüksek riskli kullanımı ile ilgili hiçbir güvence vermediğini bilir ve kabul eder. 8. TEMİNAT Müşteri, Servis Tanımları, İş Tanımı, Teknik Özellikler Formu belgelerinin veya Servisler in icrası için gerekli izinlerin, onayların, düzenleyici kurum sertifikalarının, Fikri Mülkiyet Hakları nın veya lisansların Müşteri tarafından tedarik edilmemiş olması nedeniyle Telista hakkında yasal kavuşturmaya gidilmişse Telista nın savunulması için gerekli tüm avukat ve mahkeme masraflarını karşılamayı ve Telista nın uğrayacağı tüm zararı ödemeyi kabul ve taahhüt eder. 9. MUHTELİF HÜKÜMLER 9.1. Kişisel Verilerin Korunması: İşbu Anlaşma nın Madde 9.1. nde ve 95/46/EC numaralı Avrupa Veri Koruma Yönergesi nin 2nci Maddesi nde geçen terimler aynı anlama gelmektedir. Daha açık ifadeyle, Veri Koruma Yasası dendiğinde 95/46/EC numaralı yönergenin kendisi, değişiklikleri, düzeltmeleri, yenilenmiş veya pekiştirilmiş halleri ile bunlarla birlikte Avrupa Birliği nde yürürlükte olan veri koruma mevzuatı kast edilmektedir. Telista Personeli ifadesiyle Telista nın Servisleri in icrasını sağlayan çalışan, memur, acente veya danışman kast edilmektedir. Kişisel Verilerin İşlenmesi: Müşteri Telista Personel ine Servisler in icrası için gerekli diğer bilgiler ile birlikte kişisel verileri de vermek zorunda kalabilir. Bu durumda Telista; 9.1.i.1. Kişisel verileri, sadece gerektiği hallerde, yasal yönergelere uygun biçimde ve sadece Telista nın işbu Anlaşma nın konusu Servisler in icrasında görevli Telista Personeli tarafından Veri Koruma Yasası nın izin verdiği biçimde ve ölçüde kullanmayı, 9.1.i.2. Kişisel verilerin, kendi organizasyonu içerisindeki bir yerden başka bir yere veya Servisler in icrasında görev almak üzere Telista ile sözleşmesi olan üçüncü kişilere taşınması gerektiğinde bu taşıma işlemi sırasında Veri Koruma Yasası nca belirlenmiş koşulları sağlamayı, 9.1.i.3. Kişisel verileri, Servisler in icrasında görev almak üzere Telista ile sözleşmesi olan veya yasaların uygulanması için görev alanlar dışındaki üçüncü taraflara ifşa etmemeyi, kabul ve taahhüt etmektedir. (ii) Telista kendi binasında muhafaza ettiği kişisel verilerin güvenliğini sağlamayı bu kapsamda yetkisiz kişilerin kişisel verilere erişmesine, zarar vermesine, çalmasına, kullanmasına ve ifşa etmesine mani olmak için uygun olanakları ve teknolojileri tedarik etmeyi ve kullanmayı taahhüt etmektedir.

MOBİL ÖDEME SÖZLEŞMESİ ÜYE İŞ YERİ

MOBİL ÖDEME SÖZLEŞMESİ ÜYE İŞ YERİ MOBİL ÖDEME SÖZLEŞMESİ ÜYE İŞ YERİ MOBİL ÖDEME HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ İşbu Mobil Ödeme Hizmetleri Sözleşmesi,../../.( Yürürlük Tarihi ) tarihinde, İstanbul da, Bağlarbaşı Mahallesi, Ergenekon Sokak, Çakmak

Detaylı

PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ BAYİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ BAYİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ I. TARAFLAR : A. PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ BAYİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Adres : Göktürk Mahallesi Göktürk Cad. No:4, 34077 Eyüp / İstanbul e-mail : destek@paynet.com.tr Tel : 444

Detaylı

IBM Makine Hizmetleri Dahil Hizmet Sözleşmesi

IBM Makine Hizmetleri Dahil Hizmet Sözleşmesi Önemli not: Bu Sözleşme, örnek niteliğinde bir Çerçeve Sözleşmelerdir ve bilgilendirme amaçlı olarak sunulmuştur. İmzalanmadığı müddetçe herhangi bir bağlayıcılığı yoktur. İşleminize uygun Çerçeve Sözleşme

Detaylı

SATIN ALMA ŞARTNAMESİ

SATIN ALMA ŞARTNAMESİ SATIN ALMA ŞARTNAMESİ 1. TANIMLAMALAR Bu şartname her bir satın alma siparişinin ayrılmaz bir parçasıdır. Mallar ve Hizmetler, malları ve/veya hizmetleri satın alan ( Alıcı ) tarafından satın alınan ve/veya

Detaylı

TÜRKİYE İÇİN STANDART ŞARTLAR VE KOŞULLARIŞARTLAR VE KOŞULLAR

TÜRKİYE İÇİN STANDART ŞARTLAR VE KOŞULLARIŞARTLAR VE KOŞULLAR GLOBAL PROCUREMENT 1. TÜRKİYE İÇİN STANDART ŞARTLAR VE KOŞULLARIŞARTLAR VE KOŞULLAR 1.1 Bu Küresel Tedarik Hizmetler için Standart Hüküm ve Koşulları ( GP Standart Hükümleri ), bu GP Standart Hükümleri

Detaylı

Mal ve/veya Hizmet Satış Hüküm ve Şartları Parker Hareket ve Kontrol Sistemleri Ticaret Limited Şirketi

Mal ve/veya Hizmet Satış Hüküm ve Şartları Parker Hareket ve Kontrol Sistemleri Ticaret Limited Şirketi Mal ve/veya Hizmet Satış Hüküm ve Şartları Parker Hareket ve Kontrol Sistemleri Ticaret Limited Şirketi 1. Tanımlar Bu Hükümler de: Alıcı Şirket in fiyat vereceği herhangi bir şirket, firma ya da birey

Detaylı

Genel Abonelik Sözleşmesi İçindekiler

Genel Abonelik Sözleşmesi İçindekiler Genel Abonelik Sözleşmesi Bu genel abonelik sözleşmesi (bundan böyle "sözleşme" olarak anılacaktır), aşağıdaki hususları düzenlemektedir: Servislerin, 30 günlük ücretsiz deneme süresince kullanılması.

Detaylı

Satın Alma Hüküm ve Şartları

Satın Alma Hüküm ve Şartları Satın Alma Hüküm ve Şartları Ürünlerin ve Hizmetler in alımına ve varlıkların kiralanmasına dair işbu Hüküm ve Şartlar (bundan sonra Şartlar veya Sözleşme olarak anılacaktır) bundan sonra tedarikçileri

Detaylı

SANTIA GIDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ ANONİM SİRKETİ SİCİL NO 167097 ( SANTIA") SÖZLEŞME ŞART VE KOŞULLARI

SANTIA GIDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ ANONİM SİRKETİ SİCİL NO 167097 ( SANTIA) SÖZLEŞME ŞART VE KOŞULLARI SANTIA GIDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ ANONİM SİRKETİ SİCİL NO 167097 ( SANTIA") SÖZLEŞME ŞART VE KOŞULLARI 1 TANIM VE YORUMLAMA 1.1 işbu Sözleşmede: Yetkili Kullanıcı Müşteri'nin Sistemler'e erişime

Detaylı

HÜKÜMLER VE KOŞULLAR P4800Tv4

HÜKÜMLER VE KOŞULLAR P4800Tv4 HÜKÜMLER VE KOŞULLAR P4800Tv4 1. KABUL: Satıcı, Alıcı'nın satın alma emrini ("Satın Alma Emri") yazılı onayla veya ifanın başlamasıyla kabul edebilir. Yazılı onay, Satın Alma Emri'nin verilmesini izleyen

Detaylı

ORACLE BULUT HİZMETLER ANLAŞMASI

ORACLE BULUT HİZMETLER ANLAŞMASI İŞBU ANLAŞMAYI BARINDIRAN BİR SİPARİŞ BELGESİ İLE BU ANLAŞMAYI ("ANLAŞMA") ONAYLAYARAK, İŞBU SÖZLEŞMEYE UYACAĞINIZI VE İŞBU SÖZLEŞMENİN ŞARTLARINININ SİZİN İÇİN BAĞLAYICI OLACAĞINI KABUL VE BEYAN ETMEKTESİNİZ.

Detaylı

PILZ GmbH & Co. KG İş İfası için Genel Hüküm ve Koşullar

PILZ GmbH & Co. KG İş İfası için Genel Hüküm ve Koşullar PILZ GmbH & Co. KG İş İfası için Genel Hüküm ve Koşullar 1 Ekim 2014'ten İtibaren Geçerlidir 1. ANLAŞMANIN KONUSU Bu Genel Hüküm ve Koşullar, müşteriler (bundan sonra "Müşteri" olarak anılacaktır) adına

Detaylı

İŞ NET SMS HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

İŞ NET SMS HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ 1 İŞ NET SMS HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ İşbu Sözleşme, Kore Şehitleri Cd. Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sk. No:5 Zincirlikuyu Şişli 34394 İstanbul adresinde bulunan İş Net Elektronik Bilgi Üretim Dağıtım Ticaret ve

Detaylı

Trend Micro Lisans Sözleşmesi

Trend Micro Lisans Sözleşmesi ÖNEMLİ: DİKKATLİ OKUYUNUZ. TREND MICRO YAZILIMININ VE HİZMETLERİNİN TİCARİ KURULUŞLAR VE DİĞER KURULUŞLAR TARAFINDAN KULLANILMASI AŞAĞIDA BELİRTİLEN YASAL HÜKÜM VE KOŞULLARA TABİDİR Trend Micro Lisans

Detaylı

İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU

İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU Önemli Açıklama: Ekte bir örneği yer alan İkinci El Araçların Garanti Filo

Detaylı

İNGİLİZCE DEN TÜRKÇE YE ÇEVİRİDİR

İNGİLİZCE DEN TÜRKÇE YE ÇEVİRİDİR İNGİLİZCE DEN TÜRKÇE YE ÇEVİRİDİR MAHLE Grup un Alman Tabanlı Şirketlerinin Genel Satınalma Koşulları 1) Belirleyici Koşullar a) Aşağıda yer alan Genel Satınalma Koşulları, yalnızca MAHLE Grup un (bundan

Detaylı

Kayıt Operatörü-Kayıt Operatörü Servis Sağlayıcı Sözleşmesi

Kayıt Operatörü-Kayıt Operatörü Servis Sağlayıcı Sözleşmesi Kayıt Operatörü-Kayıt Operatörü Servis Sağlayıcı Sözleşmesi Bu Kayıt Operatörü Kayıt Operatörü Servis Sağlayıcı Sözleşmesi ( Sözleşme ), kayıtlı işyeri Esentepe Mah. Elif Sok. No. 4 K.1 Şişli 34394 İstanbul

Detaylı

Genel Hüküm ve Koşullar. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Hollanda ve tüm bağlı şirketler (birlikte, TomTom )

Genel Hüküm ve Koşullar. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Hollanda ve tüm bağlı şirketler (birlikte, TomTom ) Türkiye Genel Hüküm ve Koşullar TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Hollanda ve tüm bağlı şirketler (birlikte, TomTom ) İçindekiler 1 Kapsam... 3 2 Doğrudan TomTom üzerinden

Detaylı

VODAFONE NET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ÇEVRİMİÇİ HİZMETLER MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ

VODAFONE NET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ÇEVRİMİÇİ HİZMETLER MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ VODAFONE NET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ÇEVRİMİÇİ HİZMETLER MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ MADDE 1. TARAFLAR İşbu Çevrimiçi Hizmetler Müşteri Sözleşmesi ( Sözleşme ), Büyükdere Cad. No. 251, 34398 Maslak, İstanbul adresinde

Detaylı

Tata Steel İstanbul Metal San ve Tic. A.Ş Mal ve Hizmetlerin Satın Alma Şartları

Tata Steel İstanbul Metal San ve Tic. A.Ş Mal ve Hizmetlerin Satın Alma Şartları Tata Steel İstanbul Metal San ve Tic. A.Ş Mal ve Hizmetlerin Satın Alma Şartları April 2013 Title: Version: April 2013 Mal ve Hizmetlerin Satın Alma Şartları Mal ve Hizmetlerin Satın Alma Şartları Page

Detaylı

ORACLE BULUT HİZMETLER ANLAŞMASI

ORACLE BULUT HİZMETLER ANLAŞMASI ORACLE BULUT HİZMETLER ANLAŞMASI Bu Oracle Bulut Hizmetler Anlaşması (bu Anlaşma ) Oracle Bilgisayar Sistemleri Ltd. Şti. ( Oracle ) ile bu Anlaşma'yı aşağıdaki imza bölümünde belirtildiği şekilde imzalamış

Detaylı

FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ile

FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ile FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ile... Arasındaki../. 2015 Tarihli TEMSİLCİLİK SÖZLEŞMESİ 1 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İşbu Temsilcilik Sözleşmesi( Sözleşme ) /./2015 tarihinde; 1.1 Türk hukukuna uygun olarak

Detaylı

ABONELİK SÖZLEŞMESİ COMPATEL TELEKOMÜNİKASYON HİZ. LTD. ŞTİ...

ABONELİK SÖZLEŞMESİ COMPATEL TELEKOMÜNİKASYON HİZ. LTD. ŞTİ... ABONELİK SÖZLEŞMESİ Bu abonelik sözleşmesi, COMPATEL TELEKOMÜNİKASYON HİZ. LTD. ŞTİ. (bundan böyle kısaca: "COMPATEL") ile... (bundan böyle kısaca: ABONE ) arasında ve aşağıda tamamen mutabık kalınan şartlar

Detaylı

VODAFONE GÜVENLİ MOBİL CİHAZ YÖNETİMİ HİZMET TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE GÜVENLİ MOBİL CİHAZ YÖNETİMİ HİZMET TAAHHÜTNAMESİ VODAFONE GÜVENLİ MOBİL CİHAZ YÖNETİMİ HİZMET TAAHHÜTNAMESİ İşbu ABONE tarafından imzalanmak suretiyle, Vodafone a taahhüt edilmiştir. Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.(Bundan böyle Vodafone olarak anılacaktır.)

Detaylı

KALDIRAÇLI İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

KALDIRAÇLI İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ KALDIRAÇLI İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ ADI : SOYADI : HESAP NO : TARİH : / /201.. İMZA : Bu sözleşme Başkent Menkul Değerler A.Ş. Türkiye Sermaye Piyasaları Kaldıraçlı Alım-Satım İşlemleri hizmet

Detaylı

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ. Site: domaintedarik.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ. Site: domaintedarik.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi ÜYELİK SÖZLEŞMESİ İşbu Üyelik Sözleşmesi (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır); domaintedarik.com sitesi (bundan böyle Site olarak anılacaktır) tasarımcısı,yazılımcısı ve bu Sitenin her türlü fikri

Detaylı

İŞ NET SABİT TELEFON HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

İŞ NET SABİT TELEFON HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ 1 İŞ NET SABİT TELEFON HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir taraftan şirket merkezi Kore Şehitleri Cad. Kaya Aldoğan Sok. No:5 34394 Zincirlikuyu Şişli/İstanbul adresinde mukim İş Net Elektronik Bilgi

Detaylı

Standart Satınalma Hüküm ve Koşulları

Standart Satınalma Hüküm ve Koşulları Standart Satınalma Hüküm ve Koşulları Türkiye 1. Amaç ve kapsam 1.1 Taraflarca karşılıklı olarak aksi kararlaştırılmadıkça, Zoetis Hayvan Sağlığı Limited Şirketi ("Alıcı") tarafından bir tedarikçiden ("Tedarikçi",

Detaylı

ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ BİLİŞİM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Bayilik Sözleşmesi BAYİ ŞİRKETİN TAM ADI

ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ BİLİŞİM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Bayilik Sözleşmesi BAYİ ŞİRKETİN TAM ADI ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ BİLİŞİM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Bayilik Sözleşmesi BAYİ ŞİRKETİN TAM ADI Bu sözleşme Güzeloba Mah. 2166 Sok. Atakan Sitesi A Blok No : 3/11 Muratpaşa / Antalya adresinde

Detaylı

KOMSHU İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. ABONELİK SÖZLEŞMESİ

KOMSHU İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. ABONELİK SÖZLEŞMESİ KOMSHU İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. ABONELİK SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : Tarih : / /20. Kurumsal Abone Bayi/Acente : Satış Temsilcisi: Bireysel Abone ABONE BİLGİLERİ Kurumsal Aboneler Kurum adı/şirket Unvanı:

Detaylı