HKMO Bülteni Kasım 2004 TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HKMO Bülteni Kasım 2004 TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ"

Transkript

1 TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ HARİTA ve KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI Union of Chambers of Turkish Engineers and Archrtects CHAMBEROFSURVEYANDCADASTREENGINEERS Sümer Sokak No: 12/10,06440 Yenişehir/ANKARA Tel: (0312) Fax (0312) SAYI : 1/G /09/2004 KONU : HKMO Bilgi Sistemi Çalışmaları. ŞUBE BAŞKANLIKLARINA İLGİ : a) tarih ve 1/G sayılı yazımız b) tarih ve 1/G sayılı yazımız İlgili yazılarımızda açıklamalar getirilerek görüş istenen bilgi sistemi geliştirilmesi işinde; tarihinde bağıtlanan yazılım geliştirme sözleşmesi ile bir aşama daha kaydedilmiştir. Çalışmalarımız; araştırmalar, Şubelerimizde yapılan tespitler ve birimlerimizden iletilen görüşler ve istekler ışığında gerçekleştirilecektir. Yazılım geliştirme sürecinin başlatılması dolayısıyla aşağıdaki konuların birimlerimizce değerlendirilmesi zorunludur. 1. Tasarlanan yazılımlar, yönetim kurulları ve personeller tarafından deneme sürecinden başlanarak özenle kullanılır ve geliştirilirse; ayrıca bütün işlemlerimiz için araç olarak kullanılır ve donanımlar ile bütünleştirilirse ancak sistem olarak değerlendirilebilir. 2. Tasarım ve geliştirme için bütün birimlerimizin aşağıdaki bilgileri, 15 Ekim 2004 MS Excel formatında Odamıza ulaştırması gerekmektedir. 2.a Kurum destek kütüklerine esas olması için; 2003 ve 2004 yıllarında gelen ve giden evraklara göre yazışma yapılan bütün kurumların listesi ve her kurum için gelen ve giden yazı adedi, 2.b Veritabanı tasarımının gözden geçirilmesi için; mevcut iş akışında Merkez, Şubeler ve temsilcilikler arasında geciken rutin işlerin listesi, 2.c Sistemin işleyiş modelinin gözden geçirilmesi için; her şubenin elindeki donanım ve yazılım olanaklarının (marka, model, birim vb.) ayrıntılı listesi, 2.d Büro işlerinin büyük bölümünün bilgisayar ortamına taşınması hedefi dolayısıyla dikkate alınması gereken özel gereksinimler veya öneriler 3. Geliştirilmekte olan yazılım, web tabanlı seçilmiş olup, bütün birimlerimizin olabildiğince kaliteli internet bağlantısı tesis etmeleri hem sistem için bir gereklilik hem de birimlerişim e-türkiye dönüşümünü yakalaması bakımından zorunluluktur. Bu anlamda Türk Telekom olanaklarına göre ADSL olan bölgelerde en düşük 256 K ADSL aboneliği, diğer bölgelerde KabloNet veya Dial-Up bağlantı sağlanmalıdır.

2 4. Üye ve SHKMMB kayıtları, yeni veritabanına aktarılacak ve şubelerimizce Kasım ayı sonuna kadar tek tek gözden geçirilecek, varsa düzeltmeler yapılacaktır. Bu işleme ilişkin takvim, yöntem, kullanıcı adı ve parola bilgileri Ekim ayında yazı ile bildirilecektir. 5. Geliştirilen yazılımlar, 01 Ocak 2005 tarihinde kullanılmaya başlanacak olup bütün personellerimizin bu tarihe dek bilgisayarı operatör olarak iyi düzeyde kullanır duruma erişmeleri gerekmektedir. Bilgi ve gereğini rica ederim. Cengiz DAĞDELEN Yönetim Kurulu a. Genel Sekreter DAĞITIM : Şube Başkanlıkları - Merkeze Bağlı Temsilcilikler AÇIKLAMA: TANIM Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası' nın (HKMO) merkezi ile Türkiye genelindeki 10 adet şubesi ve 150 il ve ilçe temsilciliklerinin halen bir bölümü bilgisayar ortamında bir bölümü kağıt ortamında yürütülen iş ve işlemlerinin internet üzerinde çalışmak üzere ilişkisel nesne tabanlı ve tek sicil mantıklı güncellenebilir, geliştirilebilir ve yenilenebilir bir veritabanı tasarımı ile bu veritabanı üzerinde oda birimleri, üye, SHKMMB hizmetlerinin yürütülebileceği uygulama yazılımlarının kurgulanması, üretilmesi, uygulanması ve ilgililerin eğitilmesi projesi (HKMO Bilgi Sistemi Projesi HKMOBİS) olarak bütünleştirilmesi ve yürütülmesidir. ALINACAK HİZMETLER Alınacak hizmetler, kapsam ve içerik özetleri, sözleşmeye esas teklif duyurusunda belirtilmiş olan ve İşveren tarafından halen bir bölümü digital, bir bölümü basılı ortamda yürütülen ve Yüklenici tarafından aşağıdaki sıra ile gerçekleştirilecek olan uygulamalardır Üye Bilgileri Yönetimi Uygulamaları 3.2. SHKMMB Bilgileri Yönetimi Uygulamaları 3.3. Mesleki Denetim Uygulamaları Kasa Defteri ve Bütçe-Ödenek Uygulamaları 3.4. Öğrenci Üye Uygulamaları 3.5. Aidat Uygulamaları 3.6. İletişim (adres, telefon, faks, e-posta, web) Rehberi Uygulamaları İstatistik, Raporlama, Grafikleme, Etiketlemeye Postalama Uygulamaları, Parola (Yetki) Uygulamaları 3.7. Evrak Yönetimi Uygulamaları 3.8. Demirbaş Kayıt Uygulamaları Ulusal ve Uluslararası Üye Olunan Kuruluşlar Uygulaması Kurul Uygulamaları Komisyon Uygulamaları Eğitim Uygulamaları Oda Tüzesi Uygulamaları Yargı Süreçleri Takip Uygulamaları 3.9. Çalışanların Sicil Uygulamaları Bütün uygulamalarla ilgili personel eğitimleri Ayrıca, Arşiv, Kütüphane, Yayın Yönetimi Uygulamaları ile Internet Sitesi - Elektronik Posta ve Forum Uygulamaları da yukarıdaki sıralama dışında kesin kabule kadar tamamlanacaktır.

3 TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ HARİTA ve KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI Union of Chambers of Turkish Engineers and Archrtects CHAMBEROFSURVEYANDCADASTREENGINEERS * Sümer Sokak No: 12/10,06440 Yenişehir/ANKARA Tel: (0312) Fax: (0312) SAYI : 1/G /10/2004 KONU : Şube Etkinlikleri. ŞUBE BAŞKANLIKLARINA Bilindiği üzere 39.Dönem Çalışma Programı Haziran 2004 tarihinde yapılan I.Danışma Kurulu Toplantısının ardından, kesinleştirilerek, tarih ve 1/G sayılı yazımızla, Şube Başkanlıklarımız, Merkeze Bağlı Temsilciliklerimiz ve Odamız Sürekli Teknik Bilimsel Komisyonlarımıza gönderilmiştir. Ayrıca tarih ve 1G sayılı yazımızda, Şube Başkanlıklarımızca yapılması düşünülen etkinliklerin, Şube Başkanlıklarımızın birbirleri ve Oda Genel Merkezi ile koordinasyon içinde ve önceden planlanarak gerçekleştirilmesinin uygun olacağı ifade edilmiştir. Ancak, son zamanlarda Oda Genel Merkezimize sık sık yapılan başvurularda, etkinliklerin genellikle son 1 hafta içerisinde bildirildiği görülmüş olup, bu etkinliklerin bir çoğuna, Oda çalışmaları, etkinlikleri ve diğer Şube Başkanlıklarımızca yapılan etkinliklerle çakışmalar yaşanması nedeniyle Genel Merkezce katılım yapılamamıştır. Konu Yönetim Kurulumuzca değerlendirilmiş olup, hem Başkanlar Kurulu toplantısında ilke olarak benimsendiği üzere etkinliklerimizi planlı, programlı biçimde yaşama geçirebilmek, hem de Genel Merkezden beklenen katkı ve katılımı gerçekleştirmek amacıyla, Oda birimlerimizce, 3 hafta (21 gün) öncesine kadar Genel Merkeze bildirilmeyen etkinliklere olur verilmemesi konusunda ilke kararı alınmıştır. Bu nedenle Şube Başkanlıklarımızca gerçekleştirilmesi düşünülen etkinliklerin planlanmasında ve Genel Merkez Olur'unun alınmasında, yukarıda belirtilen süreye uyulması konusunda bilgi ve gereğini rica ederim. Saygılarımla. Cengiz DAĞDELEN Yönetim Kurulu a. Genel Sekreter DAĞITIM : Gereği: - Şube Başkanlıkları - Merkeze Bağlı Temsilcilikler

4 TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ HARİTA ve KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI Union of Chambers of Turkish Engineers and Architects CHAMBEROFSURVEYANDCADASTREENGINEERS Sümer Sokak No: 12/10,06440 Yenişehir/ANKARA Tel: (0312) Fax: (0312) SAYI : 1/G /09/2004 KONU: Üyelik ödentileri. ŞUBE BAŞKANLIKLARINA İLGİ: HKMO İstanbul Şb tarih ve 2101/386 sayılı yazısı İlgi yazı ile Üyemiz Sayın Ergüder ÜLGER' in üyelik başlangıç tarihi ile üyelik ödentilerinin ilişkileri konusundaki sorularına ilişkin görüş verilmesi istenilmiştir. Bilindiği üzere Odamızca gerçekleştirilen tüm iş ve işlemler, Yasası ve Ana Yönetmeliği ile HKMO Ana Yönetmeliği başta olmak üzere ilgili yasa, yönetmelik ve genel kurul kararları ile düzenlenmektedir. Bu kapsamda üye ödentileri ile ilgili bazı uygulamalar, Odamızın en üst karar organı olan Genel Kurulumuzda alınan kararlar ve/veya Oda Yönetim Kurulu'muza verilen yetki ve sorumluluklar çerçevesinde yürütülmektedir. Odamızın 34. Olağan Genel Kurulunda kabul edilen ve 18 Sayılı Harita Bülteni'nde (Nisan 1994) yayımlanarak yürürlüğe giren kararın ilgili hükümleri "Harita ve Kadastro Mühendisi olduğu halde Oda üyesi olmayıp da zorunluluk nedeniyle Odaya üyelik için başvuranların üyelik giriş ödenti miktarı; mezuniyet yada istifa tarihi ile üyelik başvurusu yaptığı tarih arasında geçen sürenin tüzüğün 113. maddesine göre hesaplanmış toplam aidat tutarı kadardır." şeklindedir. Anılan hüküm gereğince; üyelik başvurusunda bulunan meslektaşlarımızdan, kodlu gelir kalemine denk düşen "Üye Kayıt (Giriş) Ödentisi" tahsilatında mezuniyet ve başvuru aralığında kalan dönem için ücret tahsil edilmekte ve sadece bu ücretin standardizasyonu için kodlu "üyelik ödenti" ücreti ölçüt alınmaktadır. Bu nedenle üyelik giriş ödenti miktarı ile Odamıza kayıt tarihinin birbiri ile karıştırılmaması gerekmektedir. Odamızın tüm yönetici ve çalışanları, ilgili yasa, yönetmelik, genel kurul kararları vb. tüze çerçevesinde işlem yürütmekle sorumludurlar. Bu nedenle, başvuruya ilişkin bütün resmi belge ve bilgiler incelenip onaylandıktan sonra sicil numarası da verilerek kesinleştirilen üye kayıt işleminin resmi seyri dışına çıkılması ve "üye kayıt tarihi"nin inisiyatife bırakılması hiçbir şekilde mümkün değildir. Bilgi ve gereğini rica ederiz. Cengiz DAĞDELEN Yönetim Kurulu a. Genel Sekreter EK : İlgi yazı (2 sayfa) DAĞITIM : Gereği: HKMO İstanbul Şube Başkanlığı'na Bilgi: Şube Başkanlıkları Merkeze Bağlı Temsilcilikler

5 38. DONEM ÇALIŞMA GRUPLARI ÇALIŞMA GRUBU ADI 1 KAMU ÇALIŞANI ÜYELER 2 İNSAN HAKLARI KOMİSYONU 3 EMEK PLATFORMU 4 ÖZELLEŞTİRMELERİN VE SONUÇLARININ TAKİBİ 5 ENERJİ 6 MESLEKİ DAVRANIŞ İLKELERİ 7 KENTSEL ARAŞTIRMALAR İÇİN YAPILANMA OLUŞTURMA 8 KENTLEŞME VE YEREL YÖNETİMLER 9 SMM 10 MÜHENDİSLİK MİMARLIK PROFİLİ ARAŞTIRMASI 11 ÖRGÜTLÜLÜĞÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ 12 YÖNETMELİKLERİ 13 AFET 14 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 15 BİRLİK HABERLERİ YAYIN DANIŞMA KURULU 16 EMEĞİN İKTİSAT KONGRESİ ADI SOYADI Levent OZMUŞ Fermanİ KAYA Ertuğrul CANDAŞ Mustafa ERDOĞAN Cengiz DAGDELEN Sebahat YILDIZ Tamer FİDAN Evüp S.KART Cengiz DAGDELEN Eyüp S.KART M.Ali ALGANCI M.Nevzat DÜZAĞAÇ Recep VADİ ÖmerAKTAŞ Levent OZMUŞ Ayhan ERDOĞAN A.Fahrİ OZTEN Ertuğrul CANDAŞ Hakan GUNGOR Metin KULEİN Reşat ÜNAL Ertuğrul CANDAŞ Namık GAZİOĞLU Levent ÖZMÜŞ Hakan KARAGÖZ Önder GACAMER Özgür KARATAŞ Atila KARAÇELEBİ Nihal ERDOĞAN Hakan GÜNGÖR Eyüp S. KART Atila KARAÇELEBİ JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI KAZANDI Normandy Madencilik A.Ş.'nin tarihinde Jeoloji Mühendisleri Odası aleyhine açmış olduğu (yüzmilyar) TL manevi tazminat davası 25. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce reddedildi. Davanın gerekçeli kararında, Jeoloji Mühendisleri Odası'nın anayasal bir kuruluş olarak siyanürlü altın işletmeciliği konusunda görüş beyan etmesinin yasal bir yükümlülük olduğundan "Bergama - Ovacık Altın İşletmesi Girişimi Konusunda TÜBİTAK - YDABCAG Uzmanlar Komisyonu Raporu'nun Eleştirisi" kitabında yer verilen görüş ve değerlendirmelerin eleştiri sınırları içerisinde kaldığı ifade edilmektedir.

6 Yeni yılın; İnsanlar arasında dayanışma, sevgi, bilgi ve hoşgörü kavramlarının paylaşılarak çoğaltıldığı, gelişen teknolojinin daha aydınlık bir gelecek için kullanıldığı; barış, sağlık ve mutluluk dolu uygar yarınların bir başlangıcı olmasını diler, bu uğurda emek veren tüm insanların yeni yılını kutlar, saygılar sunarız. HKMO 39. DÖNEM YÖNETİM KURULU DUYURU Odamızın ve diğer 9 Oda ile birlikte kuruluşunun 50. Yıldönümü olması nedeniyle Oda Yönetim Kurulumuzun tarih ve 18/236 sayılı kararıyla "50. Yıl Etkinlikleri Düzenleme Komisyonu" oluşturularak çeşitli etkinlikler yapılması kararlaştırılmıştır. Söz konusu etkinliklerin ağırlıklı bölümü Odamızın İlk Genel Kurulunun 50. yılı olan 8 Ocak 2005 tarihinde yapılacak olup bu kapsamda; -50. Yıl Logosunun Oda birimlerimizce kullanılması (LOGO kullanılmaya başlandı) Yıl Kokteyli ve Kurucu üyelirimiz ve 50. Yılını dolduran tüm meslektaştaşlarımıza 50. Yıl Hizmet plaketi verilmesi, - Kurucu üyelerin katılımıyla Panel, Forum vb. etkinlikler, - HKMO 50. Yıl Hatıra Ormanı oluşturulması çalışmaları, - Çalışma programı kapsamında yapılacak tüm etkinliklerin, 50. Yıl anısına tasarlanması, - Harita Mühendislik Öyküleri Kitabı, -HKMO Andacı, -Tanıtım Filmi, -vb. etkinlik ve yayın çalışmaları planlanmıştır. Harita Mühendislik Öyküleri Kitabı ile özellikle, üyelerimizce yaşanmış, duyulmuş ya da herhangi bir yayında yeralmış her türlü Harita Mühendislik Öykülerinin bir araya getirilerek, kaynak kişi, yayın vb. bilgilerin de belirtilerek üyelerimize sunulması hedeflenmiştir. Bu nedenle üyelerimizce yaşanmış, duyulmuş ya da herhangi bir yayında yer alan "Harita Mühendislik Öykülerimin, kaynak kişi, yayınevi vb. bilgiler ile birlikte Odamıza ulaştırılması beklenmektedir. Üyelerimizce gerekli duyarlılığın gösterilmesini dileriz. Saygılarımızla HKMO Yönetim Kurulu

7 DENETİM KOMİSYONLARI YÖNETMELİĞİ (16-18 Nisan 2004 tarihinde yapılan Odamız 39. Genel Olağan Genel Kurulu'nda kabul edilmiş olup, 'nin tarih ve 102 sayılı kararıyla onaylanmıştır.) Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkındaki Kanun ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu hükümleri uyarınca serbest çalışan, Harita ve Kadastro Mühendislik hizmeti üreten kişi ve kuruluşların ürettiği mühendislik hizmetlerinin, ülke ve meslektaş yararları yönünden denetlenmesini sağlamak amacı ile Denetim Komisyonlarının kurulmasını ve çalışma esaslarını düzenlemektir. Kapsam Madde 2- Denetim Komisyonlarının kurulması ve çalışma ilkelerini kapsar. Dayanak Madde 3- Bu Yönetmelik; 6235 Sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği () Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. Kısaltmalar Madde 4- Bu yönetmelikte geçen deyim ve kısaltmalar aşağıda tanımlanmıştır. : Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği. HKMO : Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası. HKM : Harita ve Kadastro Mühendislik öğrenimini tamamlamış HKMO'ya karşı her türlü yükümlülüklerini yerine getirerek üyelik sıfatını koruyan ve HKMO Ana Yönetmeliği ve diğer Yönetmelikleri uyarınca çalışması yasaklanmamış Harita, Harita ve Kadastro, Jeodezi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendis ve/veya Yüksek Mühendisleri. SHKM : Serbest Harita Kadastro Mühendisi. SHKMMH : Serbest Harita ve Kadastro Mühendislik Müşavirlik Hizmetleri. SHKMMB : Serbest Harita ve Kadastro Mühendislik Müşavirlik Büroları. DK : Denetim Komisyonu. DK Kurulması Madde 5- HKMO'ya yapılan yazılı başvuru ve / veya Oda Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü durumlarda kurulur. Madde 6- HKMO Yönetim Kurulu'nca DK kurulması için karar alınması üzerine, ilgili Şubeden denetim konusu işle ilgili mevzuatlara hakim, disiplin cezası almamış, denetim konusu işin ihale sürecine katılmamış ve denetlenen iş ve SHKM ile herhangi bir iş ve I. derecede kan bağı bulunmayan, meslekte 10 yılını doldurmuş üyelerin bildirilmesi istenir. Şube Yönetim Kurulu'nca alınan karar ile istenen nitelikte ve sayıdaki HKM yedi gün içinde HKMO'ya bildirilir. Madde 7- HKMO Yönetim Kurulu Kararıyla; Yönetim Kurulunun doğrudan belirleyeceği üyeler ve Şube Yönetim Kurulu tarafından bildirilen üyeler arasından seçilen, toplam üç veya beş üyeli DK oluşturulur ve DK Başkanı da belirlenerek DK üyelerine gerekli bildirim yapılır. DK'nın Görevi Madde 8- Denetim Komisyonu'nun görevi; SHKMMH üreten SHKMMB'nin a) Meslek etiğine aykırı davranıp davranmadıkları, denetlemektir. b) Meslek disiplinine, yasal, teknikve idari kurallara uyup uymadıklarını,

TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI HKMOBİS PROJESİ

TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI HKMOBİS PROJESİ TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 28 Mart - 1 Nisan 2005, Ankara TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI HKMOBİS PROJESİ ÖZET HKMO 39. Dönem

Detaylı

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Çevre Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Çevre Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Çevre Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu

Detaylı

SUNUŞ BURSA SMMM ODASI

SUNUŞ BURSA SMMM ODASI SUNUŞ Globalleşen dünyada, örgütler için kurumsal yapının önemi, her geçen gün biraz daha artmaktadır. Örgütlerin, sağlıklı bir şekilde geleceğe taşınmaları ise yazılı hale getirilen kural ve ilkeler ışığında,

Detaylı

Türkiye Kalkınma Bankası 2011 Yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Türkiye Kalkınma Bankası 2011 Yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş., kuruluşunu düzenleyen 4456 sayılı Kanun, Bankacılık Kanunu ve tabi olduğu diğer yasal düzenlemelere

Detaylı

TÜBİTAK KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*) Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu uygulama esaslarının amacı; Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler

Detaylı

İZMİR KALKINMA AJANSI 2008 YILI AJANS FAALİYET RAPORU

İZMİR KALKINMA AJANSI 2008 YILI AJANS FAALİYET RAPORU İZMİR KALKINMA AJANSI 2008 YILI AJANS FAALİYET RAPORU OCAK 2009 Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. 2 YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Detaylı

ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İŞLEMLER YÖNERGESİ

ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İŞLEMLER YÖNERGESİ ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İŞLEMLER YÖNERGESİ 1 İŞLEM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel hükümler Amaç, kapsam, dayanak Madde 1 - (1) Bu yönerge, 3568 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde

Detaylı

TÜBİTAK ÖNCÜL AR-GE LABORATUVARLARI DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜBİTAK ÖNCÜL AR-GE LABORATUVARLARI DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜBİTAK ÖNCÜL AR-GE LABORATUVARLARI DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı, Türk bilim insanlarının

Detaylı

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLERİ ODASI ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLERİ ODASI ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLERİ ODASI ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş Madde 1 - Bu Ana Yönetmelik, kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu

Detaylı

TÜBİTAK SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*)

TÜBİTAK SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*) TÜBİTAK SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı,

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kamu kurum ve kuruluşlarına; idarelerinin stratejik plan ve performans programları çerçevesinde yürüttükleri faaliyetlerini,

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ELEKTRİK, ELEKTRONİK ve BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİKLER SÖZLEŞMELER TİP ÖLÇÜM ve MUAYENE RAPORLARI EN AZ ÜCRETLERİN BELİRLENMESİ ve UYGULAMA ESASLARI

Detaylı

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası 41. Dönem Çalışma Raporu. TMMOB la YAZIŞMALAR

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası 41. Dönem Çalışma Raporu. TMMOB la YAZIŞMALAR TMMOB la YAZIŞMALAR 485 486 Tarih: 09.05.2008 Sayı: 1541/B İlgi: 18 Nisan 2008 tarih ve 776 sayılı yazınız Bilindiği gibi Mimarlık ve Mühendislik Şartnamesi kapsamında yapılan Elektrik iç tesisat projeleri

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. SUNUŞ... 7 2. GENEL BİLGİLER... 9. 2.1. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER... 9 2.1.1 Fiziksel Yapı... 9 2.1.2 Teşkilat Yapısı...

İÇİNDEKİLER 1. SUNUŞ... 7 2. GENEL BİLGİLER... 9. 2.1. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER... 9 2.1.1 Fiziksel Yapı... 9 2.1.2 Teşkilat Yapısı... 1 İÇİNDEKİLER 1. SUNUŞ... 7 2. GENEL BİLGİLER... 9 2.1. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER... 9 2.1.1 Fiziksel Yapı... 9 2.1.2 Teşkilat Yapısı... 11 2.1.2.1 Kalkınma Kurulu... 11 2.1.2.2 Yönetim Kurulu... 12 2.1.2.3

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 02 Haziran 2005 PERŞEMBE

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 02 Haziran 2005 PERŞEMBE Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluş : 7 Ekim 1920 02 Haziran 2005 PERŞEMBE Sayı : 25833 Yönetmelik Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mimarlar Odasından:

Detaylı

K A M U A L I M L A R I N D A DEVLETMALZEME OFİSİ D O Ğ R U T E R C İ H

K A M U A L I M L A R I N D A DEVLETMALZEME OFİSİ D O Ğ R U T E R C İ H K A M U A L I M L A R I N D A D O Ğ R U DEVLETMALZEME OFİSİ T E R C İ H STRATEJİKPLAN2010-2014 DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SUNUŞ Kamu iktisadi teşebbüsleri ile özel sektör şirketleri arasında

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU Dünyamızın yaşamakta olduğu değişim dinamikleri içinde, Bakanlığımızın şeffaf, katılımcı, paylaşımcı, demokratik, verimli, hızlı, güvenli, yüksek teknolojiye dayanan

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU BÖLÜM I-KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU BÖLÜM I-KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU BÖLÜM I-KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Raporumuz 3 Ocak 2014 tarihinde yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine Ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

Detaylı

TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI

TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI 1 RT: 20/12/2012 TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu uygulama

Detaylı

Sayfa 1 / 11 YÖNETMELİK. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU MESLEK

Sayfa 1 / 11 YÖNETMELİK. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU MESLEK 7 Mart 2010 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27514 YÖNETMELİK BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU MESLEK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: PERSONELİ SINAV, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA

Detaylı

2011 FAALİYET RAPORU

2011 FAALİYET RAPORU TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAMU İHALE KURUMU 2011 FAALİYET RAPORU Yayın No: 28 Nisan 2012 - Ankara KAMU İHALE KURUMU Mevlana Bulvarı (Konya Yolu) No: 186 06520 Balgat-ANKARA Tel: 0 312 218 45 00 www.kik.gov.tr

Detaylı

DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO: I

DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO: I e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ 2005 EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO: I DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI EYLÜL 2005 i ii İÇİNDEKİLER Sayfa I) Giriş... 1.. II) 2005 Eylem Planı Gerçekleşme Durumları: 4 Değerlendirme

Detaylı

TÜBİTAK ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI

TÜBİTAK ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI TÜBİTAK ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 2008 yılının ikinci yarısında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve 2009 yılı ikinci yarısından itibaren aktif

Detaylı

Haziran 2013 - Ankara

Haziran 2013 - Ankara Haziran 2013 - Ankara KAMU İHALE KURUMU Mevlana Bulvarı (Konya Yolu) No: 186 06520 Balgat-ANKARA Tel: 0 312 218 45 00 www.kik.gov.tr www.ihale.gov.tr https://ekap.kik.gov.tr İçindekiler BAŞKANIN SUNUŞU...

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU...3 A. VİZYON VE MİSYON...4 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...4 C. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER...4 1. Fiziksel

Detaylı

T. C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU 30.12.2014 KAVAKLI KAMPÜSÜ KIRKLARELİ

T. C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU 30.12.2014 KAVAKLI KAMPÜSÜ KIRKLARELİ T. C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU 30.12.2014 KAVAKLI KAMPÜSÜ KIRKLARELİ 1 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU... 4 I- GENEL BİLGİLER...5

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU OCAK 2015 BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU Çağdaş bir kamu yönetimi sistemi oluşturmanın evrensel kuralları vardır.

Detaylı

2007 YILI FAALİYET RAPORU

2007 YILI FAALİYET RAPORU TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAMU İHALE KURUMU 2007 YILI FAALİYET RAPORU Yayın No: 24 Mayıs 2008 1 Yosun Ofset Ltd. Şti. 0.312. 342 11 94 2 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 9 BİRİNCİ BÖLÜM KAMU İHALE KURUMU 1.1. KURUM HAKKINDA

Detaylı

SAYIŞTAYIN DENETİM KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRME PROJESİ

SAYIŞTAYIN DENETİM KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRME PROJESİ SAYIŞTAYIN DENETİM KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRME PROJESİ Necip POLAT 1. GİRİŞ Türkiye nin Avrupa Birliği ne (AB) üyelik sürecinde, mevcut durumunu, hedeflerini ve takvimini belirleyen Avrupa Birliği Müktesebatının

Detaylı