Damperli Diþli Kutusu GF 50.3 GF 250.3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Damperli Diþli Kutusu GF 50.3 GF 250.3"

Transkript

1 Damperli Diþli Kutusu GF 50.3 GF Certificate Registration No / Çalýþtýrma Talimatý

2 Damperli Diþli Kutusu GF 50.3 GF Çalýþtýrma Talimatý Bu talimatýn kapsamý: Bu talimat: GF 50.3 GF model nolu damperli diþli kutularý için geçerlidir. Ýçindekiler Sayfa 1. Güvenlik talimatý Uygulama aralýðý Bakým Uyarýlar ve açýklamalar 3 2. Kýsa tanýmý 3 3. Teknik bilgiler 4 4. Taþýma, depolama ve ambalaj Taþýma Depolama Ambalaj 6 5. El çarkýnýn takýlýþý 6 6. Farklý modellerin montaj konumlarý 7 7. SA/SAR çok yönlü çalýþtýrýcýlarýn (akçuatörlerin) montajý 8 8. Kurma ve montaj Elle çalýþtýrma hareket sýnýrlayýcý somunlarýn ayarý KAPALI durumdaki sýnýr ayarý AÇIK durumdaki sýnýr ayarý Monteli çok yönlü çalýþtýrýcýdaki hareket sýnýrlayýcý somunlarýn ayarý KAPALI durumdaki sýnýr ayarý AÇIK durumdaki sýnýr ayarý Kol konum ayar açýsýnýn deðiþtirilmesi GF 50.3 GF (opsiyon) modellerindeki kol konum ayar açýsýnýn deðiþtirilmesi GF GF modellerindeki kol konum ayar açýsýnýn deðiþtirilmesi Bakýmý Genel açýklamalar GF 50.3 GF damperli diþli kutusu ile VZ 2.3 VZ 4.3 birinci hýz düþürücü diþli mekanizmasý yaðýnýn deðiþtirilmesi Damberli diþli kutusunda Birinci hýz düþürücü diþli mekanizmasýnda GF GF damperli diþli kutusu ile GZ GZ birinci hýz düþürücü diþli mekanizmasý yaðýnýn deðiþtirilmesi Damperli diþli kutusunda GZ GZ (hýz düþürme oranlarý 4:1 ve 8:1) tek kademeli hýz düþürücü diþli mekanizmasýnda GZ GZ (hýz düþürme oraný 16:1) tek kademeli hýz düþürücü diþli mekanizmasýnda Servise verildikten sonra yapýlacak iþler Servisten kaldýrma ve geri dönüþüm Servis GF 50.3 GF damperli diþli kutularý ve VZ 2.3 VZ 4.3 birinci hýz düþürücü diþli mekanizmasýnýn yedek parçalarý GF GF damperli diþli kutularýnýn yedek parçalarý GZ GZ (hýz düþürme oranlarý 4:1 ve 8:1) hýz düþürücü diþli mekanizmalarýnýn yedek parçalarý GZ GZ (hýz düþürme oraný 16:1) hýz düþürücü diþli mekanizmalarýnýn yedek parçalarý Uygunluk Beyannamesi ve Birleþik Beyanname 26 Ýndeks 27 AUMA büro ve temsilciliklerinin adresleri 28 2

3 Çalýþtýrma Talimatý Damperli Diþli Kutusu GF 50.3 GF Güvenlik Talimatý 1.1 Uygulama aralýðý AUMA GF 50.3 GF damperli diþli kutularý, damperler gibi kollu düzenek vasýtasýyla vanalarý çalýþtýrmak için kullanýlýr. Diðer uygulamalar için lütfen bize baþvurunuz. Ýmalatçý amaçlanan uygulama dýþýndaki kullanýmdan kaynaklanan herhangi bir hasardan sorumlu deðildir. Bu çalýþtýrma talimatýna uyulmasý, diþli kutusunun tayin edilen doðru kullaným amacýnýn parçasý olarak kabul edilir. 1.2 Bakým Bakým talimatlarýna (sayfa 18'e bakýnýz) uyulmasý zorunludur, aksi halde damperli diþli kutusunun güvenli bir þekilde çalýþmasý sözkonusu olamaz. 1.3 Uyarýlar ve açýklamalar Uyarýlara ve açýklamalara uyulmamasý aðýr yaralanmalara ve hasara yol açabilir. Kalifiye personel bu çalýþtýrma talimatýndaki bütün uyarýlarý tam olarak bilmelidir. Dikkatlice hizmete almanýn yanýsýra doðru taþýma, uygun depolama, kurma ve montaj kusursuz ve güvenli bir çalýþmayý saðlamak için gereklidir. Aþaðýdaki uyarý iþaretleri bu çalýþtýrma talimatýndaki emniyet ile ilgili iþlemlere dikkati çekmektedir. Herbir uyarý uygun bir iþaretle betimlenmiþtir. Bu iþaretin anlamý: Dikkat! «Dikkat» iþareti doðru çalýþmada büyük etkiye sahip olan etkinlikler veya iþlemleri belirtir. Bu açýklamalara uyulmamasý hasara yol açabilir. Bu iþaretin anlamý: Uyarý! «Uyarý» doðru bir þekilde yapýlmamasý durumunda þahýslarýn veya malzemenin güvenliðini etkileyebilen etkinlik veya iþlemleri belirtir. 2. Kýsa tanýmý AUMA damperli diþli kutularý kanýtlanmýþ AUMA GS sonsuz diþli kutusu yelpazesine dayalýdýr. Diþli kutusunu GS'den GF ye dönüþtürürken doðru muafazaölçülerine dikkat ediniz. 3

4 Damperli Diþli Kutusu GF 50.3 GF Çalýþtýrma Talimatý 3. Teknik Bilgiler Özellikler ve fonksiyonlar Görev Çeþidi Çalýþacaðý alana (yere) baðlý Modeli Standart: RR saat ibresi yönünde dönüþlü, LL saat ibresi aksi yönünde dönüþlü, opsiyon: RL veya LR Kasa Standart: Demir Döküm (GJL-250) Opsiyon: Küresel demir döküm (GJS ) Otomatik Kilitlenme Diþli kutularý normal servis þartlarýnda, çalýþmadýðý zamanlarda otomatik olarak kilitlenir; ancak kuvvetli sarsýntýlar otomatik kilidi devre dýþý býrakabilir. Çalýþýr durumdayken emniyetli frenleme garanti edilemez. Bu gerekliyse ise, ayrý bir fren mekanizmasý kullanýlmalýdýr. Çýkýþ Torklarý Tipi Çýkýþ Torklarý Hareket Sýnýrlayýcý Somun Her Ýki Sýnýrlayýcý somunun dayanýklýlýðý Her iki sýnýrlayýcýnýn konumu sürgülü somun ile hassas olarak ayarlanýr. Sýnýrlayýcýnýn giriþ tarafýndaki çalýþma için garanti edilen dayanýklýlýk Yalnýz küresel demirdökümden yapýlmýþ olanda Küresel demir döküm veya bronzdan yapýlmýþ sonsuz diþli çark. %100 (nominal tork) %140 %200 max. Nm max. Nm max. Nm GF GF GF GF GF GF GF GF Tip GF 50.3 GF 63.3 GF 80.3 GF GF Hýz düþ. Diþ. Mekanizmasý VZ 2.3 VZ 3.3 VZ 4.3 VZ 2.3 VZ 3.3 VZ 4.3 Nm Tip GF GF GF Hýz düþ. Diþ. Mekanizmasý GZ GZ GZ Hýz Düþ. Oraný 4:1 8:1 4:1 8:1 16:1 4:1 8:1 16:1 Nm Kol konumu ayar açýsý GF 50.3 GF Kol konumu ayar açýsý GF GF Standart: Opsiyonlar: Standart: Opsiyonlar: azami 100 'ye kadar sabit ayar açýsý; aksi sipariþ edilmedikçe fabrikada 92 'ye ayarlanýr. ayar açýsý yüzdoksan dereceden büyük olan sýnýrlayýcý somunlarý olmayan çok yönlü model, bronz sonsuz diþli çarklý GSD modeli için açý ayarlarý: 10 35, 35 60, 60 80, , , , , arasýnda ayarlanabilir; Aksi sipariþ edilmedikçe fabrikada 92 'ye ayarlanýr. ayar açýsý 100 'den büyük olan sýnýrlayýcý somunlarý olmayan çok yönlü model, bronz sonsuz diþli çarklý GSD modeli için açý ayarlarý: 20 40, 40 60, Mekanik konum göstergesi hareket alan þaft Çalýþmasý Motorlu çalýþtýrma Elle Çalýþtýrma Standart: hibir konum göstergesi yoktur (koruma örtüsü) Opsiyon: sürekli konumu göstermek için koruyucu örtü yerine ibre örtüsü DIN 'e uygun paralel kamalý silindirik mil Doðrudan elektrikli çok yönlü çalýþtýrýcý (akçuatör) ile veya VZ/GZ birinci hýz düþürücü diþli mekanizmasý vasýtasýyla dolaylý olarak. Çok yönlü çalýþtýrýcýlarýn montajý ile ilgili flanþlar için ayrý teknik bilgi sayfalarýna bakýnýz. Doðrudan el çarký ile veya VZ/GZ birinci hýz düþürücü diþli mekanizmasý ile dolaylý olarak. El çarklarý azami çýkýþ torkuna göre aþaðýdaki çaplarda seçilebilir: Tip GF 50.3 GF 63.3 GF 80.3 GF GF Birinci Hýz Düþrücü diþli mekanizmasý Elçarký Ø mm VZ VZ VZ VZ VZ VZ Tip GF GF GF Birinci Hýz Düþrücü diþli mekanizmasý GZ GZ GZ Elçarký Ø mm Birinci hýz düþürücü diþli mekanizmasý Birinci hýz düþürücü diþli Giriþ torklarýný düþürmek için çeþitli hýz düþürme oranlarýna sahip olan peyk diþli mekanizmasý 4

5 Çalýþtýrma Talimatý Damperli Diþli Kutusu GF 50.3 GF Kaide ve damper kolu Kaide Damper kolu Bilyalý mafsallar Cývatalarýn baðlanmasý için kaidedeki dört deliðe monte edilecek küresel demirdökümden yapýlmýþtýr. Dmaperkolu mekanizmasýný baðlamak için 2 veya 3 delikli küresel dökme demirden yapýlmýþtýr. Çevresel þartlarý dikkate alarak, damper kolu istenen herhangi bir konuda çýkýþ hareket miline monte edilebilir. Ölçüler sayfasýna göre borulara uygun, emniyet somunu ve iki kaynaklý somun dahil, damper koluna uygun iki adet bilyalý mafsal. Çalýþma þartlarý EN a göre kasa Standart: IP 67 koruma sýnýfý Korozyon koruma sýnýfý Standart: KN suyun veya düþük kirletici yoðunluða sahip elektrik santrallerinde ve sanayi cihazlarýndaki montaja uygun. KS normal kirletici yoðunluða sahip nadiren veya sürekli aðýr hava þartlarýndaki montaja uygun (örneðin atýksu arýtma tesisleri, kimya sanayisinde) Boya Standart: GF 50.3 GF 125.3: iki maddeli demir-mika kombinasyonu GF GF 250.3: astar boyalý Opsiyon: GF GF 250.3: iki maddeli demir-mika kombinasyon Renk Standart: Gri (DB 702, RAL 9007 benzeri) Opsiyon: Ýstek üzerine diðer renkler Ortam sýcaklýðý Standart: 25 C + 80 C Opsiyonlar: 40 C + 60 C (alçak sýcaklýk), L modeli 60 C + 60 C (aþýrý alçak sýcaklýk), EL modeli 0 C C (yüksek sýcaklýk), H modeli Kullaným ömrü Açma-kapama görevi: kullaným ömrü kýsmi yönlendirme vanalarý için tipik yük profiline dayalýdýr. Aksesuarlar Vana konumu göstergeleri Tip 90 (Azami 100 ) ddamper kolunun hareketleri (AÇIK-KAPALI- AÇIK) ve azami çýkýþ torklarý için çalýþma sayýsý Küresel demirdöküm veya bronzdan yapýlmýþ sonsuz diþli çark Sadece küresel demirdöküm olaný %100 %140 %200 GF GF GF GF GF GF GF GF arasýnda deðiþen damper kolu açýlarýnda orta ve sýnýr konumlarýnýn hassas ve otomatik ayarlý düþük boþluklu uç konumlarýn alarmý için WSG konum göstergesi(ayrý veri sayfasýna bakýnýz) 180 dereceden büyük damper kolu ayar açýlarýndaki orta ve uç konumlarýn alarmý için WSG konum göstergesi (ayrý veri sayfasýna bakýnýz) Olasý patlayýcý ortamlarda kullaným ile ilgili özel bilgiler Patlamadan koruma ATEX 94/9/EG ile uyumlu II2G c IIC Görev türü Kýsa süreli görev S2-15 dakikada azami 3 defa 90 (AÇIK-KAPALI-AÇIK) hareketli, daha sonra ortam sýcaklýðýna kadar soðuma aralýðý Kesintili çalýþma S4 azami ayar torkunun %25'ine kadar. Damperkolu ayar açýsý Talep üzerine-damper kolunun ayar (hareket açýsý) 90 'den fazla olabilir. Ortam Sýcaklýðý Standart: 20 C ila + 40 C Opsiyonlar: 40 C ila + 40 C (alçak sýcaklýk) 20 Cila+60 C 40 C ila + 60 C (alçak sýcaklýk) 50 C ila + 60 C (aþýrý alçak sýcaklýk) 60 C ila + 60 C (aþýrý alçak sýcaklýk) 40 C'den daha yüksek ortam sýcaklýklarýnda özel ebatlý SA(R)ExC akçuatörlü kombinasyonlar Ýlave bilgiler Referans dokümanlar GF 50.3 GF Damperli diþli kutularýnýn ürün tanýtým dokümanlarý GF 50.3 GF 125.3, GF GF Ölçü sayfalarý Bilyalý mafsal ölçü sayfalarý Teknik bilgiler GF 50.3 GF Teknik bilgiler SA, SAR, WSG, WGD 5

6 Damperli Diþli Kutusu GF 50.3 GF Çalýþtýrma Talimatý 4. Taþýma, depolama ve ambalaj 4.1 Taþýma.Saðlam ambalajlý olarak montaj yerine taþýnmasý..çalýþtýrýcý ile birlikte monte edilmiþ ise: Vinç ile kaldýrmak maksadýyla kanca veya halatý sadece diþli kutusuna baðlayýnýz, akçuatöre deðil. 4.2 Depolama.Kuru ve iyi havalandýrýlmýþ yerde depolayýnýz..bir raf veya ahþap palet üzerine istiflemek suratiyle, zemin rutubetinden koruyunuz..toz ve kire karþý korumak için üzerini örtünüz..çýplak yüzeylere uygun pas önleyici madde sürünüz. Damper kollu diþli kutularýnýn uzun süreli olarak depolanmasý gerekiyorsa (6 aydan daha uzun), ilave olarak aþaðýdaki önlemler alýnmalýdýr:.depolamadan önce: Çýplak yüzeyleri, özellikle çýkýþ hareket parçalarý ile montaj yüzeylerini uzun süreli pas önleme maddesiyle koruyunuz..yaklaþýk olarak 6 ayda bir korozyon kontrolü yapýnýz. Þayet paslanma belirtileri varsa, yeniden pas önleme maddesi uygulayýnýz. 4.3 Ambalaj Ürünlerimiz fabrika teslimi nakliyata uygun özel ambalajla korunurlar. Ambalaj malzemeleri kolayca ayrýlýp geri dönüþüme tabi tutulabilen çevre dostu malzemeden oluþur. Ambalaj malzemelerinin elden çýkartýlmasý için, geri kazaným ve toplama merkezlerini tavsiye ederiz. Aþaðýdaki ambalaj malzemelerini kullanýyoruz: Ahþap malzeme/karton/kaðýt/pe folyo 5. El çarkýnýn takýlýþý Elle çalýþtýrmaya uygun olarak tasarlanan damper kollu diþli kutularý için el çarký ayrýca verilir. Montaj þekil 1'de gösterilen gibi yerinde yapýlýr. Þekil 1: El çarký Gergi rondelasý Ayar parçasý (kýsmen gerekir) Bilyalý çark kolu (opsiyon) Ayar parçasý (kýsmen gerekir) Gergi rondelasý Diþli kutusu sonsuz mili El çarký 6

7 Çalýþtýrma Talimatý Damperli Diþli Kutusu GF 50.3 GF Farklý modellerin montaj konumlarý RR RL LL LR 4 farklý uygulamanýn açýklanmasý (koruyucu kapaða doðru bakýþ): Kod Giriþ miline göre dönüþ yönü Sonsuz diþlinin konumu Çýkýþ hareket milindeki dönüþ yönü RR Saat ibresi yönünde Saða doðru Saat ibresi yönünde LL Saat ibresi yönünde Sola doðru Saat ibresi aksi yönünde RL Saat ibresi yönünde Saða doðru Saat ibresi aksi yönünde LR Saat ibresi yönünde Sola doðru Saat ibresi yönünde KAPALI uç durumundaki basýnç GF 50.3 GF AUMA Sonsuz diþli kutulu AUMA Çokyönlü çalýþtýrýcýnýn montaj konumlarý RR/RL GF Modellerini (sipariþ verirken lütfen belirtiniz) RL RL RL RL RR RR RR RR A B C D LL/LR GF Modelleri LR LR LR LR LL LL LL LL A B C D Montaj konumlarý istendiðinde kolayca deðiþtirilebilir. Sýnýrlama: GF deki SA/SAR 14.1/14.5 için RR/RL modelindeki «C» montaj konumu LL/LR modelindeki «A» konumu mümkün deðildir. GF e kadar çalýþtýrýcý-diþli kutusu kombinasyonu sipariþ edilen montaj konumunda teslim edilir. Ambalajlama gerekçeleri nedeniyle GF 160.3'ten itibaren damper kollarý dikey olarak monte edildiðinde, çalýþtýrýcý ve diþli kutusu ayrý arý teslim edilir. 7

8 Damperli Diþli Kutusu GF 50.3 GF Çalýþtýrma Talimatý 7. SA/SAR Çok yönlü çalýþtýrýcýlarýn montajý Damperli diþli kutularý ve çok yönlü çalýþtýrýcýlar birlikte verildiði zaman montaj, GF diþli kutusu ebadýna kadar fabrikada yapýlmaktadýr. GF ve daha büyük ebatlar için diþli kutularýnýn montajý aþaðýdaki þekilde yapýlmalýdýr. Çalýþtýrýcý flanþýnýn diþli kutusuna veya hýz düþürücü diþli mekanizmasýna baðlanmamýþ olduðu durumlarda:.çalýþtýrýcý flanþýnýn yanýsýra, diþli kutusu veya hýz düþürücü diþli mekanizmasýnýn montaj yüzeylerindeki koruma yaðýný tamamen temizleyiniz..çalýþtýrýcý flanþýný yerine takýkýnýz ve civata ve yaylý rondelalarla tutturunuz..tablo 2 deki tork deðerlerine göre cývatalarý sýkýn. Þekil 2: Damperli diþli kutusundaki çok yönlü çalýþtýrýcýnýn takýlýþý Çalýþtýrýcý flanþý flanþý Yatak flanþý Çalýþtýrýcý flanþý Birinci Hýz Düþ. Yatak flanþý Çok yönlü çalýþtýrýcýnýn takýlýþý:.damperli diþli kutusu veya hýz düþürücü diþli mekanizmasýndaki çalýþtýrýcý flanþýnýn ile çalýþtýrýcý yataðý flanþýnýn montaj yüzeylerindeki koruma yaðýný tamamen temizleyiniz..damperli diþli kutusu veya hýz düþürücü diþli mekanizmasýnýn üzerindeki çok yönlü çalýþtýrýcýyý yerine takýnýz. Çok yönlü çalýþtýrýcý her 90 Ye takýlabilir (sayfa 7'deki montaj konumlarýna bakýnýz)..muylu milinin yuvasýna düzgün bir þekilde oturduðundan ve montaj yüzeylerinin tam çakýþtýðýndan emin olunuz..cývata ve yaylý rondelalarý kullanarak (tablo 1'e bakýnýz), çalýþtýrýcýyý damperli diþli kutusuna baðlayýnýz..tablo 2 deki tork deðerlerine göre cývatalarý çaprazlama olarak sýkýnýz..çalýþtýrýcýyý vinçle kaldýrmak amacýyla halatlarý veya kancalarý el çarkýna baðlamayýnýz. Þayet çokyönlü çalýþtýrýcý diþli kutusununj üzerine monte edilmiþ ise vinçle kaldýrýrken halatlarý veya kancalarý çokyönlü çalýþtýrýcýya deðil diþli kutusuna baðlayýnýz..montajdan önce çalýþtýrýcýyý takmak için yeterli yerin olup olmadýðýný kontrol ediniz. Çalýþtýrýcý damper kolunun hareket aralýðýnýn dýþýnda olmalýdýr..damperli diþli kutusunu hizmete almadan önce, damper kolunun hareket alaný içinde hiçbir kiþi veya nesnenin giremeyeceðinden emin olunuz. Gerekirse bir koruyucu siper kullanýnýz. 8

9 Çalýþtýrma Talimatý Damperli Diþli Kutusu GF 50.3 GF Tablo 1: AUMA çokyönlü çalýþtýrýcýsýný damperli diþli kutusunun/birinci hýz düþürücü diþli mekanizmasýnýn üzerine takmak için kullanýlacak cývatalar (Dayanýklýlýk sýnýfý asgari 8.8) Diþli kutusu/ SA(R) 07.1-F07 SA(R) 07.1-F10/G0 SA(R) 07.5-F07 SA(R) 07.5-F10/G0 Bir.Hýz.Düþ. Yaylý Yaylý Yaylý Ad Yaylý Diþ.Mek. Cývata Adet Cývata Adet Cývata Cývata Ron. Ron. Ron. et Ron. Adet GF 50.3 M8x20 B8 4 M10x25 B10 4 GF 63.3 M8x20 B8 4 M10x25 B10 4 M8x20 B8 4 M10x25 B10 4 GF 80.3 M8x20 B8 4 M10x25 B10 4 GF GF 100.3/VZ M10x25 B10 4 M10x25 B10 4 GF GF 125.3/VZ M10x25 B10 4 GF GF 160.3/GZ M10x25 B10 4 GF GF 200.3/GZ M10x25 B10 4 Diþli kutusu/ SA(R) 10.1-F10/G0 SA(R) 14.1-F14/G½ SA(R) 14.5-F14/G½ SA(R) 16.1-F16/G3 Bir.Hýz.Düþ. Yaylý Yaylý Yaylý Ad Yaylý Diþ.Mek. Cývata Adet Cývata Adet Cývata Cývata Ron. Ron. Ron. et Ron. Adet GF 63.3 M10x25 B10 4 GF 80.3 M10x25 B10 4 GF M10x25 B10 4 M16x40 B16 4 GF 100.3/VZ M10x25 B10 4 GF M16x40 B16 4 M16x40 B16 4 GF 125.3/VZ M10x25 B10 4 M16x40 B16 4 GF M16x40 B16 4 M20x50 B20 4 GF 160.3/GZ M10x25 B10 4 M16x40 B16 4 GF M20x50 B20 4 GF 200.3/GZ M10x25 B10 4 M16x40 B16 4 M16x40 B16 4 GF GF 250.3/GZ M10x25 B10 4 M16x40 B16 4 M16x40 B16 4 M20x50 B20 4 Diþli kutusu/ SA(R) 25.1-F25 SA(R) 30.1-F30 Bir.Hýz.Düþ. Yaylý Yaylý Diþ.Mek. Cývata Adet Cývata Ron. Ron. Adet GF GF 160.3/GZ GF M16x50 B16 8 GF 200.3/GZ GF M16x50 B16 8 M20x50 B20 8 GF 250.3/GZ 9

10 Damperli Diþli Kutusu GF 50.3 GF Çalýþtýrma Talimatý 8. Kurma ve Montaj Montajdan önce damperli diþli kutusu için yeterli yerin olup olmadýðýný kontrol ediniz. Çalýþtýrýcý veya diðer parçalar damper kolunun hareket alanýnýn dýþýnda olmalýdýr (Sayfa 7'deki «Montaj Konumlarý»na bakýnýz). Damperli diþli kutusunu kaide ile baðlantý elemaný arasýnda herhangi bir baðýl harekete engel olacak þekilde saðlam, sabit ve titreþimsiz bir yüzeye monte ediniz. Aksi halde damper kolu hareketinde sapmalara yol açýlabilir..montaj konumunu sonsuz diþli kutusunun hareketli koluyla vana kolu ayarlanmýþ þekilde olmasý için hizalayýnýz (þekil 3). Ýzin verilen açýsal tolerans: Diþli kutusundan ileriye doðru: azami10 Diþli kutusuna doðru: azami 3 Þekil 3 Þekil 4 max. 10 Hareket kolu Hareket kolu Boru max. 3 Çýkýþ Mili Gergi rondelasý.kaide flanþýnýn montaj yüzeylerindeki koruma yaðýný tamamen temizleyiniz..diþli kutusunu 4 cývata (asgari 8.8 sýnýfý) ve yaylý rondela ile baðlayýnýz. Gerekirse kolun pozisyonu deðiþtirilebilir:.gergi rondelasýný sökünüz (þekil 4)..Hareket kolunu sökünüz ve çýkýþ hareket milinin üzerinden istenen konumda tekrar yerine takýnýz..hareket kolunu gergi rondelasýyla emniyete alýnýz. Þekil 5 Boru Bilyalý mafsal Bilyalý mafsal Hareket kolu Vana kolu Damperli diþli kutusu 10

11 . (özel sipariþ üzerine AUMA'dan alýnan) uygun bilyalý mafsalý hareket kolundaki deliðe yerleþtiriniz ve bombeli somun ile sabitleyiniz. Daha sonra kopilya ile emniyetleyiniz (þekil 6).. Her iki mafsalýn kaynaklý somumunu sökünüz ve boruya kaynaklayýnýz (þekil 6). Çalýþtýrma Talimatý Damperli Diþli Kutusu GF 50.3 GF Kaynak somununun ve borunun pas önleyicisi müþteri tarafýndan uygulanmalýdýr. Þekil 6 Emniyet somunu Kaynak somunu Boru Bilyalý mafsal Bombeli somun xmin. Vana kolu Kopilya Hareketli kol. Boruyu GF hareket kolundaki bilyalý mafsala vidalayýnýz (þekil 6). Ýkinci bilyalý mafsalý boruya vidalayýnýz. Asgari sýkmayý her iki bilyalý mafsalda (x min. þekil 6) görünüz. Asgari X min. = 1 x diþ çapý. Sonsuz diþli kutusunu ve vanayý ayný uç konuma getiriniz.. Kol düzeneðini döndürerek uzunluðunu ayarlayýnýz. Diþli kutusu ile teslim edilen bilyalý mafsallarý kullanýrken bir bilyalý mafsal sað vida diþli diðer ise sol vida diþlidir. Ýzin verilen Uzunluðu ayarlarken asgari veya azami. ne eksik ne de fazla olmadýðýndan emin olunuz (þekil 7'ye bakýnýz). Aksi takdirde, diþli kutusunu hasarlayacak aþýrý zorlama meydana gelebilir. GF 50.3 GF min. 30 maks. 150 GF min. 37 maks. 143 GF GF min. 45 maks. 135 (x kýsa mesafe) GF GF min. 33 maks. 147 (y uzun mesafe) Þekil 7 Boru Boru y α min. α maks. x Hareketli kol B'nin sýnýrlarý (þekil 5) vana imalatçýsý tarafýndan belirtilmelidir. 11

12 Damperli Diþli Kutusu GF 50.3 GF Çalýþtýrma Talimatý. Bilyalý mafsalý vana koluna yerleþtiriniz ve bombeli somun ile baðladýktan sonra kopilya ile emniyete alýnýz.. Borudaki her iki somunu tam sýkýnýz. Diþli kutusunu hizmete almadan önce, hiçbir kiþi veya nesnenin kolun hareket alanýnýn içine giremeyeceðinden emin olunuz. Gerekirse bir koruma siperini kullanýnýz. Tablo 2: Cývatalarýn tork deðerleri Sýkma torku T A [Nm] Dayanýklýlýk sýnýfý Vida diþi ölçüsü 8.8 A2-70/A4-70 A2-80/A4-80 M M M M M M

13 Çalýþtýrma Talimatý Damperli Diþli Kutusu GF 50.3 GF Elle çalýþtýrmada uç sýnýrlayýcýlarýn ayarý.þayet GF damperli diþli kutusu bir vana üzerinde verilmiþ ise, uç sýnýrlayýcýlar daha önceden ayarlanmýþtýr. 9.1 KAPALI uç konumu ayarý Limit stop yuvasýndaki (10) (þekil 8,9) bütün cývatalarý (03) sökün. Vanayý elinizle KAPALI uç konumuna alýnýz. Þayet limit stop yuvasý (10) henüz döndürülmediyse stop'a kadar saat ibresi yönünde döndürünüz. Limit stop yuvasýnýn (10) baðlantý delikleri yuvanýn (1) vida diþlerine oturmaz ise, limit stop yuvasýný sökünüz ve uygun konumda tekrar takýnýz. Yaylý rondelalar (04) ile cývatalarý (03) sýkýnýz. Cývatalarý tablo 2'ye göre belli tork deðerine kadar sýkýnýz.. Ýbre örtülü model (opsiyon) için: Þayet ibre örtüsünün konumu KAPALI sembole uymazsa, ibre örtüsünün (kapaðýnýn) vidalarýný biraz gevþetiniz. Ýbre kapaðýný KAPALI konuma ayarlayýnýz ve vidalarý tek sýkýnýz. Þekil 8: GF 125.3'e kadar tahdit somunu Þekil 9: GF ve daha büyüðü için tahdit somunu 03/04 03/ AÇIK tahdit somun konumunun ayarý Limit stop konumunun ayarlanmasý gerekmez. Zira gereken hareket açýsý fabrikada ayarlanmýþtýr. Þayet hareket açýsý uygun deðilse madde 11'e bakýnýz. 13

14 Damperli Diþli Kutusu GF 50.3 GF Çalýþtýrma Talimatý 10. Monteli çok-yönlü akçuatördeki uç stoplarýnýn ayarý.þayet GF damperli diþli kutularý ile çok yönlü çalýþtýrýcýlar bir vananýn üzerinde verilmiþse sýnýr ve tork siviç grubunun yaný sýra stop somunlarý daha önce ayarlanmýþtýr..þayet limit ve tork deðiþtirici henüz ayarlanmamýþsa SA/SAR çalýþtýrma talimatýna ve vana imalatçýsýnýn þartnamesine göre ayarlanmalýdýr..vana imalatçýsý, vananýn limitli veya torklu takýlýp takýlmamasý gerektiðini bildirir KAPALI uç konum ayarý.çok yönlü çalýþtýrýcýnýn her iki yöndeki atalet basýncýný, yani vananýn motor durdurulduktan sonra ne kadar çalýþtýðýný saptayýnýz..limit stop yuvasýndaki (10) (þekil 10, 11) bütün cývatalarý (03) sökünüz..çalýþtýrýcýyý elle çalýþtýrma durumuna alýnýz ve vanayý kapalý uç konumuna getiriniz..limit stop yuvasýnýn (10) henüz döndürülmemiþ olmasý halinde, onu saat ibresi yönünde stop'a kadar döndürünüz..limit stop yuvasýný ½ tur saat ibresi aksi yönünde gevþetiniz. Bu iþlem mekanik uç stop somununa elektrikli çalýþmada ulaþýlmamasýný, böylece vananýn, tork deðeri belirtilmiþ olmasý kaydýyla, sýkýca kapanabilmesini saðlar..lýmit stop yuvasýný (10) baðlama delikleri yuvanýn vida diþlerine (1), uymazsa limit stop yuvasýný (10) sökünüz ve uygun bir konumda yeniden konumlandýrýnýz..yaylý rondelalar ile (04) cývatalarý (03) sýkýnýz..cývatalarý tablo 2'ye göre bir tork deðerinde sýkýnýz..kapaklý ibre modelinde (opsiyon): Þayet ibre kapaðýnýn konumu KAPALI iþareti ile çakýþmazsa, ibre kapaðýnýn vidalarýný hafifçe gevþetiniz. Ýbre kapaðýný KAPALI iþaretine ayarlayýnýz ve vidalarý tekrar sýkýnýz. KAPALI uç konumuna oturma sýnýrý.vanayý atalet basýncýna eþit bir miktar uç konumuna geri alýnýz..limit deðiþtiriciyi SA/SAR çalýþtýrma talimatýna göre ayarlayýnýz..kapali uç konumunun tork deðiþtiricisini SA/SAR çalýþtýrma kýlavuzuna göre kontrol ediniz, gerekirse istenen deðere ayarlayýnýz. KAPALI uç konumuna oturma torku.el çarkýný yaklaþýk olarak 4-6 tur saat ibresinin aksi yönünde döndürün..sa/sar çalýþtýrma talimatýna göre KAPALI uç konumuna limit deðiþtiriciyi ayarlayýnýz (sinaylleþme için)..kapali uç pozisyonu için tork deðiþtiriciyi kontrol ediniz ve istenen deðere ayarlayýnýz. Þekil 10: GF 125.3'e kadar uç stop somu Þekil 11: GF ve daha büyükler için uç stop somunu 03/04 03/

15 Çalýþtýrma Talimatý Damperli Diþli Kutusu GF 50.3 GF AÇIK uç pozisyon ayarý Uç stop konumunun ayarý gerekmez, zira istenen hareket açýsý fabrikada ayarlanmýþtýr.. Diþli kutusunun AÇIK konumundaki uç stop somununu ayarlayýnýz. Hareketin son bölümü elle yapýlmalýdýr.. Vanayý atalet basýncýna eþit bir miktara kadar uç konumundaki vanayý elle geri almak için aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz: Doðrudan monteli çalýþtýrýcýlarda: El çarkýný yaklaþýk 4-6 tur döndürerek. VZ/GZ monteli birinci hýz düþürücü diþli mekanizmasýnda: Birinci hýz düþürücü diþli mekanizmasýnýn hýz düþürme oranýna göre, el çarkýnda yaklaþýk tur ile.. SA/SAR çalýþtýrma talimatýna göre, AÇIK uç pozisyonu için çalýþtýrýcýdaki sýnýr deðiþikliðini ayarlayýnýz. Þayet hareket açýsý uygun deðilse, Madde 11'e bakýnýz. 15

16 Damperli Diþli Kutusu GF 50.3 GF Çalýþtýrma Talimatý 11. Hareket açýsýnýn deðiþtirilmesi Ayar AÇIK uç konumunda yapýlýr. GF 50.3 GF modelleri için opsiyondur. GF GF modelleri için standarttýr. Hassasiyet: GF 50.3 GF 125.3: 0,6 GF GF 250.3: 0,11-0, GF 50.3 GF modellerine ait hareket açýlarýnýn deðiþtirilmesi (opsiyon).limit stop yuvasýndaki (10) (þekil 12) koruyucu kapaðý (16) sökünüz..(auma'da bulunan) uygun montaj takýmý ile pimi (020) çýkartýnýz. Hareket açýsýnýn artýrýlmasý.uç stop somununu (15) saat ibresinin aksi yönde döndürünüz. Uç stop somununu (015) geri döndürürken, pimin (020) delik boyunca hala vidalanabilir olduðundan emin olunuz..vanayý istenen uç konumuna ayarlayýnýz..uç stop somununu (15) stop somununa sýkýca dayanýncaya kadar (7) saat ibresi yönünde döndürünüz. Hareket açýsýnýn azaltýlmasý.vanayý istenen uç konumuna ayarlayýnýz..uç stop somununu (15) stop somununa sýkýca dayanýncaya kadar (7) saat ibresi yönünde döndürünüz. Uç stop somunu (015) pimi (020) tamamen örtmelidir. Þekil 12: GF 125.3'e kadar uç stop somunu Þekil 13: GF ve daha büyüðü için 082/ / Montaj aleti ile pimi (020) yerine takýnýz. Þayet uç stop somunundaki kanal (15) sonsuz mildeki delikle çakýþmazsa ayný hizaya gelinceye kadar uç stop somununu hafifçe döndürünüz. Daha sonra pimi saat ibresi aksi yönünde vidalayýnýz..o-contayý (08) kontrol ediniz, hasarlýysa yenisiyle deðiþtiriniz..koruyucu kapaðý (16) sýkýnýz..sa/sar çalýþtýrma talimatý uyarýnca AÇIK uç konumundaki limit deðiþtiriciyi tekrar ayarlayýnýz. Atalet basýncýna izin veriniz. 16

17 Çalýþtýrma Talimatý Damperli Diþli Kutusu GF 50.3 GF GF GF modellerine ait hareket açýsýnýn deðiþtirilmesi. Bütün cývatalarý (054) sökünüz ve koruyucu kapaðý (16) çýkartýnýz (þekil 13). Rondela (058) ve ayar sekmaný (34) ile vidayý (082) sökünüz. Hareket açýsýnýn artýrýlmasý Uç stop somununu (15) saat ibresinin aksi yönde gevþetiniz. Vanayý istenen uç konumuna ayarlayýnýz. Vanayý istenen uç konumuna ayarlayýnýz.. Uç stop somununu (15) stop somununa (7) sýkýca oturuncaya kadar saat ibresi yönünde döndürünüz. Hareket açýsýnýn azaltýlmasý Vanayý istenen uç konumuna alýnýz. Uç stop somununu (15) stop somununa (7) sýkýca oturuncaya kadar saat ibresi yönünde döndürünüz. Ayar segmanýný (34) yerleþtiriniz, rondela (058) ve vidayla (082) emniyetleyiniz. O-contayý (056) kontrol ediniz, hasarlýysa yenisiyle deðiþtiriniz. Koruyucu kapaðý (16) yerine takýnýz ve yaylý rondelalar (055) ve cývatalar (054) ile tutturunuz.. Cývatalarý tablo 2 deki tork deðerlerine göre çaprazlama sýkýnýz SA/SAR çalýþtýrma talimatý uyarýnca AÇIK uç konumu limit deðiþtiricisini tekrar ayarlayýnýz. Atalet basýncýna izin veriniz. 17

18 Damperli Diþli Kutusu GF 50.3 GF Çalýþtýrma Talimatý 12. Bakýmý 12.1 Genel açýklamalar Hizmete verdikten sonra damperli diþli kutusunu son kat boya hasarý yönünden kontrol ediniz. Korozyonu engellemek için tam bir rütuþ boyama iþlemini yapýnýz. Küçük miktarlý orijinal boyasý AUMA'dan saðlanabilir. AUMA damperli diþli kutularý çok az bakým gerektirir. DAmperli diþli kutusunun her zaman çalýþmaya hazýr olmasýný saðlamak için- yýlda ortalama 10'dan daha fazla çalýþma yapýlmamasý kaydýylaaþaðýdaki önlemlerin alýnmasýný tavsiye ederiz:. Yaklaþýk olarak hizmete verilmesinden 6 ay sonra ve daha sonra yýlda bir defa kaide ve baðlantý elemanýnýn yaný sýra çok yönlü çalýþtýrýcý, damperli diþli kutusu arasýndaki cývatalarý sýklýk yönünden kontrol ediniz. Gerekirse tablo 2'de verilen tork deðerlerine göre (sayfa 12) sýkýnýz. Altý ayda bir yað kaçaðý yönünden bir göz kontrolünün yaný sýra bir test çalýþtýrmasýný yapýnýz.. Beþ senede bir her diþli kutusunun kapsamlý bir fonksiyonel testini yapýnýz. Devamlý olarak 40 C nin üzerindeki ortam sýcaklýklarýna maruz kalan diþli kutularý için, bakým iþlemi daha sýk yapýlmalýdýr. Contalar: Kauçuklu malzemeden yapýlan contalar eskimeye maruz kalýr. NBR'den yapýlan contalarýn teorik faydalý kullaným ömürleri imalat tarihinden itibaren 13,5 yýldýr. Bu rakamlar 40 C'lik ortalama ortam sýcaklýðýna dayalýdýr. Conta takýmlarý AUMA dan temin edilebilir. Yað: Aþaðýdaki çalýþma süresinden sonra yað ve conta deðiþimi tavsiye edilir: yýldan sonra arasýra çalýþtýrýlýrsa. 6 8 yýldan sonra sýk sýk çalýþtýrýlýrsa 4 6 yýldan sonra düzenli çalýþmada Sadece orijinal AUMA yaðý kullanýlmalýdýr.. Bu yað cinsi için isim levhasýna bakýnýz. Yaðlayýcýlar birbirlerine karýþtýrýlmamalýdýr. Tablo 3: Damperli diþli kutularý ve birinci hýz düþ. diþ. Mekanizmalarý için yað miktarý GF Miktar dm 3 0,14 0,33 0,55 1,3 1,65 4,3 8,5 15,5 Aðýrlýk 1) kg 0,13 0,3 0,5 1,2 1,5 3,85 7,65 14,0 Birinci Hýz. VZ GZ Düþ.Diþ Mekanizmasý 4:1/8:1 16:1 4:1/8:1 16:1 Miktar dm3 0,35 0,35 0,35 1,0 1,5 2,0 2,2 2,5 Aðýrlýk1) kg 0,32 0,32 0,32 0,9 1,4 1,8 2,0 2,25 1) ρ = yakl. 0,9 kg /dm 3 Boþaltýlan yað ve kullanýlan temizlik maddesi ilgili yönetmeliklere göre ortadan kaldýrýlmalýdýr. 18

19 Çalýþtýrma Talimatý Damperli Diþli Kutusu GF 50.3 GF GF 50.3 GF damperli diþli kutusu ile VZ 2.3 VZ 4.3 birinci hýz düþürücü diþli mekanizmasý yaðýnýn deðiþtirilmesi. Çok yönlü çalýþtýrýcýlý diþli kutularýnda: Çok yönlü çalýþtýrýcýyý sökünüz.. Damperli diþli kutusunu vanadan ayýrýnýz: Bu aþamada vana dikkatsiz bir harekete karþý emniyete alýnmalýdýr! Damperli diþli kutusu GF 50.3 GF 125.3, sayfa 22 yedek parça listesine bakýnýz. Yað cinsi için isim etiketine; yað miktarlarý için sayfa 18, tablo 3'e bakýn.. Koldaki bilyalý mafsalý sökünüz. Kaidenin üzerinde bulunan damperli diþli kutusunun konumunu iþaretleyiniz ve zemin baðlantýsýný saðlayan cývatalarý gevþeterek damperli diþli kutusunu yerinden çýkarýnýz. Baðlantý cývatalarýný yaylý rondelalarla birlikte kasa kapaðýndan (2.0) sökünüz ve kasa kapaðýný yerinden çýkartýnýz.. Cývatalarý yatak kapaðýndan (8.0) yaylý rondelalarla birlikte sökünüz. Sonsuz çarký dikkatli bir þekilde kasadan yukarýya doðru kaldýrýnýz. Bunu yapmak için sonsuz diþli yataklardan çekilmeli ve sonsuz kanalýnýn içinde hafif bir þekilde eðilmelidir.. Kasadaki ve bireysel parçalardaki eski yaðý tamamen boþaltýnýz ve diþli kasasýný temizleyiniz. Bunu yapmak için kerozin (uçak yakýtý) veya benzeri bir temizlik maisi kullanýlabilir. Kasa ve kasa kapaðýndaki (2.0) montaj yüzeylerini temizleyiniz. Sonsuz çarktaki O-contalarý (010, 011, 012) yenileriyle deðiþtiriniz.. Sonsuz çarký dikkatli bir þekilde tekrar yerine takarken sonsuz mili doðru konumuna getiriniz ve cývata ve yaylý rondelalar aracýlýðýyla yatak kapaðýný (8.0) kasaya tutturunuz.. Sonsuz çarkýn üzerindeki O-contalarýn (010, 011) uygun konumda tutarken kasa kapaðýný (2.0) kasanýn üzerine yerleþtiriniz. Cývatalarý yaylý rondelalarla birlikte ve onlarý kaidenin üzerinde eþit þekilde çaprazlama sýkýnýz. Kaidenin üzerindeki montaj yüzeylerini temizleyiniz. Ýþaretlenen konumlarda damperli diþli kutusunu monte ederek cývata ve yaylý rondelalarla tutturunuz. Bilyalý mafsalý kolun üzerine yerleþtiriniz ve sýkýnýz. Birinci hýz düþürücü diþli mekanizmasý bulunmayan diþli kutusunda: «Bakýmdan sonra yapýlacak iþler» maddesine geçiniz.. VZ 2.3 VZ 4.3 hýz düþürücü diþli mekanizmasýna sahip olan diþli kutusunda: hýz düþürücü diþli mekanizmasýndaki yað deðiþtirme iþlemini aþaðýdaki maddeye göre yapýnýz Birinci Hýz Düþürücü Diþli Mekanizmasý VZ 2.3 VZ 4.3, sayfa 22'deki yedek parça listesine bakýnýz. Yað cinsi için isim etiketine, yað miktarý içinse sayfa 18'deki tablo 3'e bakýnýz. Cývatalarý yaylý rondelalarla birlikte kasa kapaðýndan (20.0) sökünüz ve hareket mili ile (21) ile birlikte komple kapaðýný (20.0) çekip alýnýz. Ýçten týrnaklý plakayý (45) ve peyk diþli çarklý (24) peyk diþli taþýyýcýsýný (22) dýþarýya çýkartýnýz.. Eski yaðý kasadan ve bireysel parçalardan tamamen boþaltýnýz ve onlarý temizleyiniz. Bunun için kerozin veya benzeri temizlik maisi kullanýlabilir. Kasa (19.0) ve kasa kapaðýyla (20.0) içten týrnaklý plakadaki (45) montaj yüzeylerini temizleyiniz. O-contalarý yenileriyle deðiþtiriniz. Peyk diþli taþýyýcýsýný (22) peyk diþli çarklarýyla (24) birlikte takýnýz.. Kasaya yeni yaðý doldurunuz. Ýçten týrnaklý plakayý (45) yerine takýnýz ve giriþ hareket milini (21) yerine oturtunuz. Yaylý rondelalarýyla birlikte cývatalarý sayfa 12'deki tablo 2'de verilen uygun tork deðerine kadar eþit ve çaprazlama vidalayýp sýkýnýz.. Sayfa 21'deki «Bakýmdan sonra yapýlacak iþler» maddesine geçiniz. 19

20 Damperli Diþli Kutusu GF 50.3 GF Çalýþtýrma Talimatý 12.3 GF GF damperli diþli kutularýnda ve GZ GZ birinci hýz düþürücü diþli mekanizmalarýnda yað deðiþimi. Çalýþtýrýcýlý diþli kutularýnda: Çok yönlü çalýþtýrýcýyý sökünüz..damperli diþli kutusunu vanadan ayýrýnýz: Bu aþamada, vana dikkatsiz bir harekete karþý korunmalýdýr! Damperli diþli kutusu GF GF Yedek parça listesine bakýnýz. Yað cinsi için isim etiketine bakýnýz, yað miktarlarý içinse sayfa 18 tablo 3'e bakýnýz. Takýmlar: kilitli (Emniyet) somunu anahtarý AUMA dan temin edilebilir..damper kolundan bilyalý mafsalý ayýrýnýz.. Damperli diþli kutusunun kaide üzerindeki konumunu iþaretleyiniz ve onun kaideye baðlayan cývatalarý gevþetiniz. Diþli kutusunu sökünüz..baðlantý cývatalarýný yaylý rondelalar ile birlikte kasa kapaðýndan (2) sökerek kasa kapaðýný yerinden çýkartýnýz..cývatalarý yaylý rondelalarla birlikte yatak kapaðýndan (8) sökünüz. Baþsýz vidayý (07) gevþeterek yataðýn emniyet somununu (30) söküp çýkartýnýz. Sonsuz çarký dikkatlice kasadan ayýrýnýz. Bunu yapmak için sonsuz mil yataklarýndan çekilmeli ve sonsuz mil kanalýnda hafifçe eðilmelidir..kasa ve bireysel parçalardaki eski yaðý tamamen boþaltýnýz ve diþli kasasýný temizleyiniz. Bunun için kerozin veya benzeri temizlik maisi kullanýlabilir.. Kasadaki ve kasa kapaðýndaki (2) montaj yüzeylerini temizleyin. Sonsuz çarktaki O-contalarý (010, 011) yenileriyle deðiþtiriniz..sonsuz çarký dikkatlice yerine takýnýz ve sonsuz mili doðru konumuna ayarlayýnýz. Yatak emniyet somununu (30) vidalayýnýz ve baþsýz vidayla (07) emniyete alýnýz. Kasa üzerindeki yatak kapaðýný (8) cývata ve emniyet somunlarýyla monte ediniz..kasaya yeni yað doldurunuz..sonsuz çarkýn üzerindeki O-contalarýn (010, 011) uygun konumda olmalarýný saðlarken kasa kapaðýný (2) kasanýn üzerine yerleþtiriniz..cývatalarý yaylý rondelalarla birlikte takýnýz ve kaidenin üzerinde eþit ve çaprazlama olarak sýkýnýz..damperli diþli çarký iþaretli konumda monte ederek cývata ve yaylý rondelalarla emniyete alýnýz..bilyalý mafsalý kola yerleþtirerek monte ediniz..birinci hýz düþürücü diþli mekanizmasý bulunmayan diþli kutusunda «Bakýmdan sonraki iþler» maddesine geçiniz..gz GZ hýz düþürücü diþli mekanizmasýna sahip olan diþli kutusunda hýz düþürücü mekanizmasýndaki yað deðiþtirme iþlemini aþaðýdaki maddeye göre yapýnýz GZ GZ (hýz düþürme oranlarý 4:1 ve 8:1) tek kademeli hýz düþürücü diþli mekanizmalarý 20 Sayfa 24'deki GZ G Z 250.3'ün yedek parça listesine bakýnýz. Yað cini isim etiketine: yað miktarlarý için, sayfa 18'deki tablo 3'e bakýn..kasa kapaðýndaki (2) cývatalarý yaylý rondelalarýyla birlikte sökünüz ve kasa kapaðýný (2) giriþ hareket mili (3.0) ve içten týrnaklý plakayla (5.0) çekerek sökün.. Vidalarý (021) içten týrnaklý plakadan sökünüz ve onu giriþ hareket milinden ayýrýnýz..kasa ve bireysel parçalardaki eski yaðý tamamen boþlatýnýz ve temizleyiniz..bunun için, kerozin veya benzeri temizlik maisi kullanýlabilir..kasadaki (1), kasa kapaðýndaki (2) ve içten týrnaklý plakadaki (5.0) montaj yüzeylerini temizleyiniz. O-contalarý yenileriyle deðiþtiriniz..kasa kapaðýna (2) yeni yaðý doldurunuz..ýçten týrnaklý plakayý (5.0) vidalarla (021) kasa kapaðýna baðlayýnýz..geri kalan yaðý kasaya (1) doldurunuz ve komple kapaðýný giriþ hareket miliyle birlikte (3.0) tekrar yerine takýnýz. Yaylý rondelalarýyla birlikte cývatalarý sayfa 12'deki tablo 2'de verilen uygun tork deðerine eþit ve çaprazlama olarak vidalayýp sýkýnýz..sayfa 21'deki «Bakýmdan sonrakiler» maddesine geçiniz.

.. . . ....... 1 2 CC AUMA Riester GmbH&Co.KG D-79379 Müllheim SA 07.1-F10 Com No: 1309533 No : 3302MD 19302 1 2 3 AC 01.1 P:1,5kW Com No: 1309595 No: 0902MA97286 KMS: TP180/001 ACP: 11F1-2P0CA-002

Detaylı

Doðrusal hareket elemaný

Doðrusal hareket elemaný Doðrusal hareket elemaný LE 12.1 LE 200.1 Kullanma kýlavuzu Doðrusal hareket elemaný LE 12.1 LE 200.1 Kullanma kýlavuzu Bu kýlavuzun geçerli olduðu cihazlar: Bu kýlavuz LE 12.1 LE 200.1 tipi doðrusal hareket

Detaylı

Sertifika Kayýt No. 12 100/104 4269

Sertifika Kayýt No. 12 100/104 4269 Sertifika Kayýt No 12 100/104 4269 A B Z X Y 16 10 03 16 10 03 16 24 7 202 016 A min max DSR WDR 9 11 13 15 15 13 11 9 I III B2 B1 auma CC Plant Müllheim Plant Ostfildern-Nellingen

Detaylı

Elektrik aktüatörler Vana dişli kutular

Elektrik aktüatörler Vana dişli kutular Elektrik aktüatörler Vana dişli kutular Certificate Registration No. 12 100/104 4269 Ürün inceleme AUMA vanaları otomatikleştiriyor Otomasyonsuz bir işletme olamayacağı gibi, aktüatörsüz de bir otomasyon

Detaylı

Kısmi dönüşlü dişli kutuları GS 50.3 GS 250.3 ayak ve kolla

Kısmi dönüşlü dişli kutuları GS 50.3 GS 250.3 ayak ve kolla Kısmi dönüşlü dişli kutuları GS 50.3 GS 250.3 ayak ve kolla Sadece kullanma kılavuzuyla bağlantı olarak kullanın! Bu kısa talimat, kullanma kılavuzu yerine GEÇMEZ! Bu sadece güvenlik uyarıları, montaj,

Detaylı

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin.

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin. ... J3-1 ÖNLEM... J3-1 TRANSFER ELEMANININ DAÐITILMASI... J3-2 ÖN TAHRÝK DÝÞLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI/ TOPLANMASI... J3-4 TRANSFER ÇIKIÞ MÝLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI TOPLANMASI... J3-5 TRANSFER ELEMANININ

Detaylı

DİŞLİ KUTULARI GS 40.3 - GS 125.3 İŞLETME TALİMATI DIN ISO 9001/ EN 29001. Sertifika kayıt numarası 12 100 4269

DİŞLİ KUTULARI GS 40.3 - GS 125.3 İŞLETME TALİMATI DIN ISO 9001/ EN 29001. Sertifika kayıt numarası 12 100 4269 DİŞLİ KUTULARI GS 40.3 - GS 125.3 İŞLETME TALİMATI DIN ISO 9001/ EN 29001 Sertifika kayıt numarası 12 100 4269 DİŞLİ KUTULARI GS 40.3 - GS 125.3 İŞLETME TALİMATI Bu Talimatın İçeriği: Bu talimat GS40.3-GS125.3

Detaylı

R-1 GENEL PROSEDÜRLER TEKERLEK DÜZENÝ GENEL PROSEDÜRLER... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ ÖN KONTROLÜ

R-1 GENEL PROSEDÜRLER TEKERLEK DÜZENÝ GENEL PROSEDÜRLER... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ ÖN KONTROLÜ SÜSPANSÝYON GENEL PROSEDÜRLER... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ ÖN KONTROLÜ... R-1 ÖN TEKERLEK DÜZENÝ AYARI... R-2 ÖN SÜSPANSÝYON... R-3 ARAÇ YÜKSEKLÝÐÝ AYARI... R-3 ÖN AMORTÝSÖR SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI...

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB PCB içermez 3-4 5-8 9 10 13 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz Davlumbazýnýzýn bükülme Davlumbazýnýzý

Detaylı

Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol vanalarý.

Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol vanalarý. Motorlu Kontrol Vanalarý Tip 1/584, 14/584, 14-4 Pnömatik Kontrol Vanalarý Tip 1/780-1 ve 1/780- Tek Oturtmalý Glob Vanalar Tip 1 ve 14 Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol

Detaylı

Kısmi dönüşlü aktüatörler SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 SQEx 05.2 SQEx 14.2/SQREx 05.2 SQREx 14.2 ayak ve kollu

Kısmi dönüşlü aktüatörler SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 SQEx 05.2 SQEx 14.2/SQREx 05.2 SQREx 14.2 ayak ve kollu Kısmi dönüşlü aktüatörler SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 SQEx 05.2 SQEx 14.2/SQREx 05.2 SQREx 14.2 ayak ve kollu Sadece kullanma kılavuzuyla bağlantılı olarak kullanın! Bu kısa talimat, kullanma kılavuzu

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 Uygulama Çok yönlü kullanýlan kontrol vanalarý,tek oturtmalý glob veya üç

Detaylı

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik)

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik) A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler EA Serisi (Ecocirc Otomatik) KULLANIM ALANLARI KONUTSAL. UYGULAMALAR Isýtma ve iklimlendirme sistemlerinde su sirkülasyonu. Mevcut sistemlerin yenilenmesi

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

EQ Kapasitif Seviye Transmitterleri, endüstride yaygýn kullanýlan, kapasite ölçüm yöntemini kullanýr. Elektrod çubuðu ile tank duvarý arasýnda prosesi oluþturan malzeme nedeniyle deðiþen kapasiteyi ölçerek

Detaylı

Duvar Tipi Davlumbaz Kullanma Kýlavuzu ADV 5150 ADV 5150 B ADV 5150 S ADV 5170 I ADV 5300

Duvar Tipi Davlumbaz Kullanma Kýlavuzu ADV 5150 ADV 5150 B ADV 5150 S ADV 5170 I ADV 5300 Duvar Tipi Davlumbaz Kullanma Kýlavuzu ADV 5150 ADV 5150 B ADV 5150 S ADV 5170 I ADV 5300 PCB içermez 3-4 5-9 10 11 14 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz

Detaylı

2SC5 yarım dönüşlü aktüatörler. SIPOS 5 Flash. İşletim Kılavuzu Eki. Basım 04.12 www.sipos.de Y070.028/TR Değişiklik yapma hakkı saklıdır!

2SC5 yarım dönüşlü aktüatörler. SIPOS 5 Flash. İşletim Kılavuzu Eki. Basım 04.12 www.sipos.de Y070.028/TR Değişiklik yapma hakkı saklıdır! 2SC5 yarım dönüşlü aktüatörler SIPOS 5 Flash İşletim Kılavuzu Eki Basım 04.12 www.sipos.de Y070.028/TR Değişiklik yapma hakkı saklıdır! İçindekiler SIPOS 5 Flash İşletim Kılavuzu Eki 2SC5 yarım dönüşlü

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU 9. SORUN GÝDERME MOTOR ÇALIÞMIYOR 2.Yakýtý kontrol edin. 1.Motor sivicini açýn. 3.Motor yaðýný kontrol edin ÝÇÝNDEKÝLER 1.JENERATÖR EMNÝYETÝ...2 2.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...4

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

(M15M-D, M15X-D) J1-1 KÝLOMETRE SAATÝ SENSÖRÜ KONTROLÜ... J1-2 SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI... J1-2

(M15M-D, M15X-D) J1-1 KÝLOMETRE SAATÝ SENSÖRÜ KONTROLÜ... J1-2 SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI... J1-2 (M15M-D, M15X-D) DÜZ ÞANZIMAN... J1-1 ÞANZIMAN YAÐI KONTROLÜ... J1-1 ÞANZIMAN YAÐI DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ... J1-1 YAÐ KEÇESÝ (M15M-D) DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ... J1-2 KÝLOMETRE SAATÝ SENSÖRÜ SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI... J1-2

Detaylı

ELQ Kapasitif Seviye Transmitterleri, endüstride yaygýn kullanýlan, kapasite ölçüm yöntemini kullanýr. Elektrod çubuðu ile tank duvarý arasýnda prosesi oluþturan malzeme nedeniyle deðiþen kapasiteyi ölçerek

Detaylı

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER 1.JENERATÖR EMNÝYETÝ...2 2.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...4 3.KULLANIM ÖNCESÝ KONTROL...6 4.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...9 5.JENERATÖR KULLANIMI...10 6.MOTORUN DURDURULMASI...15

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

FBE Kelebek Tip Dairesel Yangýn Damperi

FBE Kelebek Tip Dairesel Yangýn Damperi Taným tipi yangýn damperleri, ateþ ve dumanýn diðer bölümlere yayýlmasýný engellemek için havalandýrma sistemlerindeki dairesel kanallarda kullanýlmak üzere tasarlanmýþlardýr. Özellikler Ateþe dayaným

Detaylı

Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR

Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR Clip-In (gizli) tip taþýyýcý sistemlerde taþýyýcý sistem görünür deðildir. Sistem, ana taþýyýcýlar, bunlara dik açýyla kenetlenen clip-in profilleri ile tüm kenarlardan

Detaylı

HPB Hepa Filtre Kutusu

HPB Hepa Filtre Kutusu HPB Hepa iltre Kutusu H P B ltre Kut u Hepa i us Taným HPB filtre kutularý hijyenik ortamlarda kullanýlmak üzere tavan uygulamalarý için dezenfeksiyon kolaylýðý saðlayacak biçimde tasarlanmýþtýr. Standart

Detaylı

Elektrikli çok turlu akçuatörler

Elektrikli çok turlu akçuatörler Elektrikli çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1 SAR 07.1 SAR 30.1 Akçuatör kontrol ünitesi AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 ile Kullanma kýlavuzu Çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1/SAR 07.1 SAR 30.1 Kullanma

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

AKR3 - AKR4 AKR3/R - AKR4/R ÇÝFT TARAFLI HIZ REGÜLATÖRÜ VE UZAKTAN KUMANDALI HIZ REGÜLATÖRÜ MONTAJ, ÇALIÞTIRMA VE BAKIM KILAVUZU

AKR3 - AKR4 AKR3/R - AKR4/R ÇÝFT TARAFLI HIZ REGÜLATÖRÜ VE UZAKTAN KUMANDALI HIZ REGÜLATÖRÜ MONTAJ, ÇALIÞTIRMA VE BAKIM KILAVUZU 170 KUÞE 1000 BASKI MAT SELEFON ÖRNEK KÝTAP VAR ONA GÖRE BASILACAK 1000 ADET www.akarasansor.com AKR3 - AKR4 AKR3/R - AKR4/R ASANSÖR MOTOR MAKÝNA SAN. LTD. ÞTÝ. Selimpaþa Araptepe Mevkii Sanayi ve Depolama

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

V101 (Wafer) / V102 (Lug) Proval Kelebek Vanalar

V101 (Wafer) / V102 (Lug) Proval Kelebek Vanalar V0 (Wafer) / V0 (Lug) Proval Kelebek Vanalar Kelebek vanalar, mükemmel sýzdýrmazlýk özelliði, boru hattýnda az yer kaplamasý, kolay ve ekonomik otomasyona uyarlanabilmeleri, düþük basýnç kayýplarý ve her

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

Elektrikli çok turlu akçüatörler

Elektrikli çok turlu akçüatörler Elektrikli çok turlu akçüatörler SA 071 SA 481 SAR 071 SAR 301 Certificate Registration No 12 100/1044269 Çok turlu akçüatör SA 071 SA 481 / SAR 071 SAR 301 Bu kýlavuzun geçerli olduðu cihazlar: Bu kýlavuz

Detaylı

Kýsmi Dönüþlü Aktüatörler AS(R) 6 - AS(R) 50 AUMA VARIOMATIC MC. Çalýþma Talimatý. Zertifikat-Registrier-Nr. 12 100 4269 DIN ISO 9001/ EN 29001

Kýsmi Dönüþlü Aktüatörler AS(R) 6 - AS(R) 50 AUMA VARIOMATIC MC. Çalýþma Talimatý. Zertifikat-Registrier-Nr. 12 100 4269 DIN ISO 9001/ EN 29001 Kýsmi Dönüþlü Aktüatörler AS(R) 6 - AS(R) 50 Çalýþma Talimatý DIN ISO 9001/ EN 29001 Zertifikat-Registrier-Nr. 12 100 4269 Kýsmi Dönüþlü Aktüatörler AS(R) 6 - AS(R) 50 Çalýþma Talimatý Bu talimatýn geçerli

Detaylı

Rezistans termometreler endüstride hassas sýcaklýk ölçümü istenilen yerlerde kullanýlmaktadýr. Ýletkenin elektriksel direncinin sýcaklýða baðlý olarak deðiþim temeline dayanýr. Ýletken olarak emaye, cam

Detaylı

2SB5 doğrusal aktüatörler

2SB5 doğrusal aktüatörler 2SB5 doğrusal aktüatörler SIPOS 5 İşletim Kılavuzu Eki Basım 03.13 Değişiklik yapma hakkı saklıdır! İçindekiler SIPOS 5 İşletim Kılavuzu Eki İçindekiler İçindekiler 1 Temel bilgiler... 3 1.1 İşletim kılavuzuna

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz U22 K 720 5300-0/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB22-/9/24/24K Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Ýçindekiler Emniyetle ilgili uyarýlar................... 5 2 Kalorifer

Detaylı

Ballorex Vario. Çift Regülatörlü Vana. Precision made easy

Ballorex Vario. Çift Regülatörlü Vana. Precision made easy Ballorex Vario Çift Regülatörlü Vana Precision made easy Isýtma ve soðutma sistemlerinde etkili balanslama Precision made easy Ballorex Vario, ýsýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý için kullanýlan

Detaylı

N-1 GENEL PROSEDÜRLER GENEL PROSEDÜRLER... N-1 NORMAL DÝREKSÝYON DÝREKSÝYON MÝLÝ KONTROLÜ... N-12 SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI... N-16 KONTROLÜ...

N-1 GENEL PROSEDÜRLER GENEL PROSEDÜRLER... N-1 NORMAL DÝREKSÝYON DÝREKSÝYON MÝLÝ KONTROLÜ... N-12 SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI... N-16 KONTROLÜ... DÝREKSÝYON SÝSTEMÝ GENEL PROSEDÜRLER... N-1 NORMAL DÝREKSÝYON... N-1 DÝREKSÝYON SÝMÝDÝ VE KOLONU KONTROLÜ... N-1 DÝREKSÝYON SÝMÝDÝ VE KOLONU SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI... N-3 DÝREKSÝYON MÝLÝ KONTROLÜ... N-4 DÝREKSÝYON

Detaylı

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy Ballorex Dynamic Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý Precision made easy Dinamik balanslama ile toplam debi kontrolü Precision made easy Ballorex Dynamic yeni nesil basýnçtan baðýmsýz balans ve kontrol vanasýdýr.

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

2 Taným tipi yangýn damperleri havalandýrma sistemlerinde kullanýlmak üzere yangýna dayanýklý olarak tasarlanmýþtýr. yangýn damperi DIN 4102 de belirl

2 Taným tipi yangýn damperleri havalandýrma sistemlerinde kullanýlmak üzere yangýna dayanýklý olarak tasarlanmýþtýr. yangýn damperi DIN 4102 de belirl F 01.03 TR.00 H A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i 2 Taným tipi yangýn damperleri havalandýrma sistemlerinde kullanýlmak üzere yangýna dayanýklý olarak tasarlanmýþtýr. yangýn damperi DIN 4102 de belirlenmiþ

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

2SG5, küçük, elektrikli yarım dönüşlü aktüatörler

2SG5, küçük, elektrikli yarım dönüşlü aktüatörler 2SG5, küçük, elektrikli yarım dönüşlü aktüatörler SIPOS 5 İşletim Kılavuzu Eki Basım 05.13 Değişiklik yapma hakkı saklıdır! İçindekiler SIPOS 5 İşletim Kılavuzu Eki İçindekiler İçindekiler 1 Temel bilgiler...

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Nemlendirici aquapoint

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Nemlendirici aquapoint Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ Aksesuar Nemlendirici aquapoint >> Bilgi Seri numarasý HOFFRICHTER GmbH Firmasý daha sonra takip edebilmek için bütün sistemlerini ve cihazlarýný

Detaylı

TS EN ISO SCP. Kimyasal Proses Pompalarý TS EN 22858 / ISO 2858 ATEX SCP 01 02-11

TS EN ISO SCP. Kimyasal Proses Pompalarý TS EN 22858 / ISO 2858 ATEX SCP 01 02-11 TS EN ISO 9905 Kimyasal Proses Pompalarý TS EN 225 / ISO 25 ATEX 01 02-11 Genel Bilgiler Basýlabilen Sývýlar Ýçinde katý parçacýklar ve elyaf bulunmayan, temiz veya az kirli, düþük viskoziteli sývýlarý

Detaylı

CTA Silindirik Difüzör

CTA Silindirik Difüzör TA TA Taným TA tipi nozullar duvar, tavan uygulamalarý için tasarlanmýþ olan silindirik tipte nozullardýr. Daðýtýcý sistemlerde kullanýlýrlar. Görüntü bütünlüðü açýsýndan toplayýcý olarak da kullanýlabilirler.

Detaylı

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn Uyumluluk Bilgileri TS EN ISO15502 standartlarýna göre Tropikal sýnýf 16 C ile 43 C arasýndaki ortam sýcaklýklarý için tanýmlanmýþtýr. Ürün EN15502,IEC60335-1 / IEC60335-2-24, 2004/10B/EC standartlarýna

Detaylı

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu HB 6 HB 9 HBD 9 F Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER Bir Ariston ürününü seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Kullanýmý kolay ve emniyetli bir cihaza sahipsiniz. Öncelikle cihazýnýzýn kalitesini

Detaylı

TS EN ISO SNT. Tek Kademeli Norm Santrifüj Pompalar TS EN 733 ATEX SNT 01 04-10

TS EN ISO SNT. Tek Kademeli Norm Santrifüj Pompalar TS EN 733 ATEX SNT 01 04-10 TS EN ISO 995 Tek Kademeli Norm Santrifüj Pompalar TS EN 733 ATEX 1-1 Genel Bilgiler Basýlabilen Sývýlar pompalar aþýndýrýcý olmayan, içinde katý parçacýklar ve elyaf bulunmayan, temiz veya çok hafif kirli,

Detaylı

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 Montaj Talimatý Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Tek Setli Sýcaklýk Kontrol Cihazý

Tek Setli Sýcaklýk Kontrol Cihazý Sýcaklýk Kontrol TC73-100 TC73-100 Temperature Controller Tek li Sýcaklýk Kontrol Cihazý Isýtma / Soðutma fonksiyonu seçimi ON/OFF veya Oransal (P) çalýþma Komprosör koruma zamaný Sensör koptu arýzasýnda

Detaylı

KOMPARATÖR SAATLERÝ, HASSAS ÝÇ VE DIÞ ÇAP ÖLÇÜM SÝSTEMLERÝ, MANYETÝK STANDLAR

KOMPARATÖR SAATLERÝ, HASSAS ÝÇ VE DIÞ ÇAP ÖLÇÜM SÝSTEMLERÝ, MANYETÝK STANDLAR KOMPARATÖR SAATLERÝ, HASSAS ÝÇ VE DIÞ ÇAP ÖLÇÜM SÝSTEMLERÝ, MANYETÝK STANDLAR KOMPARATÖRLER HAKKINDA Komparatör saatleri parçalarýn yükseklik ve derinlik ölçümlerinde, komparatör takýmlarý ile iç çap ölçümlerinde,

Detaylı

Sõcak su sirkülasyon pompalarõ Standart Program

Sõcak su sirkülasyon pompalarõ Standart Program Tip Kitapçõğõ./- G HPK Sõcak su sirkülasyon pompalarõ Standart Program Kullanõm Alanlarõ Standart dizayn HPK pompalarõ, sõcak su veya kõzgõn õsõ transfer yağlarõnõn boru veya tank sistemleri ile transferinin

Detaylı

BD ProbeTec ET. Mikobakteri Çevresel Ekipman Talimatlarý. 2003/07 Becton, Dickinson and Company. Sparks, Maryland USA Tel:

BD ProbeTec ET. Mikobakteri Çevresel Ekipman Talimatlarý. 2003/07 Becton, Dickinson and Company. Sparks, Maryland USA Tel: BD ProbeTec ET Mikobakteri Çevresel Ekipman Talimatlarý 2003/07 Becton, Dickinson and Company Belge Numarasý: L 006357(B) 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 USA Tel: 800.638.8663 BENEX Limited Bay

Detaylı

Fan,Defrost,Compresör Çýkýþlý ;iki Dijital Giriþli ON/OFF Soðutma Kontrol Cihazý

Fan,Defrost,Compresör Çýkýþlý ;iki Dijital Giriþli ON/OFF Soðutma Kontrol Cihazý Soðutma Kontrol TC37-050 TC37-050 Cooling Controller Fan,Defrost,Compresör Çýkýþlý ;iki Dijital Giriþli ON/OFF Soðutma Kontrol Cihazý ON/OFF çalýþma Defrost,Fan,Compresör çýkýþ Max. ve Min. sýcaklýk alarmý

Detaylı

ELG ELG MANYETÝK BY-PASS SEVÝYE GÖSTERGESÝ. ELG ELGs ELGp ELGk ELGy ELGu

ELG ELG MANYETÝK BY-PASS SEVÝYE GÖSTERGESÝ. ELG ELGs ELGp ELGk ELGy ELGu manyetik by-pass seviye göstergeleri tank, kazan ve depolarýn dýþ veya üst yüzeylerine monte edilir. Seviyeyi kolaylýkla ve yüksek doðrulukla görme imkaný verir. Diðer mekanik yöntemli ölçüm sistemlerine

Detaylı

Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý

Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý Sýcaklýk Kontrol TC37-120 TC37-120 Prog Temperature Controller Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý Isýtma / Soðutma fonksiyonu seçimi (Output-1 ve Output-2) ON/OFF veya Oransal (P) Çalýþma

Detaylı

PANEL YAPIÞTIRMA TEKNOLOJÝSÝ SIMSON PANELTACK Simson PanelTack Simson FoamTape Simson Primer PanelTack Panel Yapýþtýrýcýsý Çift Taraflý Yapýþkan Köpük Bant Astar SAYFA NO 174 175 176 Simson PanelTack Panel

Detaylı

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Kullanma Kýlavuzu AWD 10 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý gelebilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Titreþim denetim cihazý

Titreþim denetim cihazý Titreþim denetim cihazý Tip 675 Titreþim hýzý (mm/s, rms) 2 Transistör þalter çýkýþý (Ön ayarlamasý sabit olarak yapýlmýþtýr) Analog elektrik çýkýþý: 4...20 ma Frekans aralýðý: 10 Hz...1000 Hz 1 Hz...1000

Detaylı

ULTRASONÝK SEVÝYE ÖLÇER ULM-53 Açýk veya kapalý tanklarda, çukurlarda, açýk kanal vb. yerlerde, sývýlarýn (kirli olsa bile), partikül ve yapýþkan ürünlerin sürekli seviye ölçümünde kullanýlýr. Ölçüm aralýðý

Detaylı

ELStx. ELS Tx SEVÝYE TRANSMÝTTERÝ

ELStx. ELS Tx SEVÝYE TRANSMÝTTERÝ EStx Seviye sensörleri tank seviye ve kontrolü için kullanýlmaktadýr. Sývý seviyesine göre tüp boyunca hareket eden þamandýra içindeki mýknatýsýn manyetik alaný, reed sensörün hizasýna çeldiðinde elektrik

Detaylı

A210 Yeni Nesil Pnömatik Aktüatörler

A210 Yeni Nesil Pnömatik Aktüatörler A210 Yeni Nesil Pnömatik Aktüatörler Yeni nesil ProAir 210 Serisi Proval pnömatik aktüatörler kremayer diþli tip tasarýma sahip olup çift ve tek etkili tipte üretilmektedir. Yeni nesil aktüatörler mil

Detaylı

CPC 2 Taným CPC tipi swirl difüzörler tavan uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler CPC Tipi ler ay

CPC 2 Taným CPC tipi swirl difüzörler tavan uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler CPC Tipi ler ay C 16.0 TR.00 CPC H A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i CPC 2 Taným CPC tipi swirl difüzörler tavan uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler CPC Tipi

Detaylı

Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý

Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý Sýcaklýk Kontrol TC38R-120 Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý Isýtma / Soðutma fonksiyonu seçimi (Output-1 ve Output-2) ON/OFF veya Oransal (P) Çalýþma (Output-1) ON/OFF Çalýþma veya Alarm

Detaylı

V Tipi Kademe Deðiþtiricisi

V Tipi Kademe Deðiþtiricisi www.reinhausen.com V Tipi Kademe Deðiþtiricisi Kullanma Kýlavuzu BA 081/05 Ýçerik Ýçindekiler 1 Genel 1.1 Güvenlik bilgileri... 5 1.2 Amacýna uygun kullaným... 5 2 Yapýsý/Modelleri... 6 3 Gönderim... 6

Detaylı

Dijital Dimmer. Dijital Kontrol Cihazý(Triac Çýkýþlý, Faz Açýsý Kontrolü veya SSR çýkýþlý)

Dijital Dimmer. Dijital Kontrol Cihazý(Triac Çýkýþlý, Faz Açýsý Kontrolü veya SSR çýkýþlý) Dijital Dimmer DC7-100.DMR Dijital Kontrol Cihazý(Triac Çýkýþlý, Faz Açýsý Kontrolü veya SSR çýkýþlý) Triac Çýkýþý (Faz açýsý kontrolü veya SSR olarak çalýþtýrma imkaný) %Güç deðeri ön panel üzerindeki

Detaylı

Dijital Ýndikatör DI 7-2120. Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý ve Tepe Deðer Ölçümü

Dijital Ýndikatör DI 7-2120. Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý ve Tepe Deðer Ölçümü Dijital Ýndikatör DI 7-2120 Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý ve Tepe Deðer Ölçümü 4 + 4 Gösterge 14mm ve 10mm Farklý alarm seçenekleri Alarm fonksiyonlarý için çekmede-býrakmada gecikme zamaný Tepe deðer ölçüm fonksiyonu

Detaylı

BAE Eðrisel Kanatlý Menfez

BAE Eðrisel Kanatlý Menfez BAE BAE Taným Tavan uygulamalarý için tasarlanmýþlardýr. Uygulama gereksinimlerine baðlý olarak hava debisini ayarlamak ve hava daðýlýmýný optimize etmek için kullanýlýrlar. Özellikler Ayarlanabilir kanatlý

Detaylı

Aktüatörler Sıvı yakıt brülörlerindeki hava damperleri ve ayar vanaları için

Aktüatörler Sıvı yakıt brülörlerindeki hava damperleri ve ayar vanaları için 7 812 Aktüatörler Sıvı yakıt brülörlerindeki hava damperleri ve ayar vanaları için SQM1... SQM2... Ters çevrilebilir elektromotor aktüatörler Torklar: - SQM1 10 Nm'ye kadar - SQM2 20 Nm'ye kadar Çalışma

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa 1. LG 5925.48/900 SERİSİ, C. 4 IŞIK BARİYERİ GÜVENLİK ÜNİTESİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ, 1 5

İÇİNDEKİLER. Sayfa 1. LG 5925.48/900 SERİSİ, C. 4 IŞIK BARİYERİ GÜVENLİK ÜNİTESİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ, 1 5 İÇİNDEKİLER Sayfa 1. LG 5925.48/900 SERİSİ, C. 4 IŞIK BARİYERİ GÜVENLİK ÜNİTESİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ, 1 5 2. EOS 2 _ A/X SERİSİ, C. 2 IŞIK BARİYERLERİ İLE BAĞLANTILARI, 7-14 3. EOS 4 _ A/X SERİSİ, C.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS FI18NP30 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3564173

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS FI18NP30 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3564173 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Teknik Özellikleri : MODEL

Teknik Özellikleri : MODEL EB seviye þalterleri tank seviye ölçüm ve kontrolü için kullanýlýr. üksek sýcaklýða ayaným, er yöne çalýþabilen uzun ömürlü kontak yapýsý, ýslak kýsýmlarýnýn paslanmaz çelik olmasý, ikey veya yatay baðlantý

Detaylı

Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR

Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR Asma tavan çözümleri arasýnda fonksiyonel ve esnek bir alternatif olarak yer alan lineer tavan, hem iç mekan hem de dýþ mekan kullanýmýna uygun özellikleriyle, uzun

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Nisan 2003 Oda Termostatý RAA 20 Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným Alanlarý

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere)

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere) Genel Özellikler Hava perdeleri yüksek debili ve ince formlu hava akýmý saðlamak amacýyla üretilmiþlerdir. Kullanýlýþ amacý birbirinden farklý sýcaklýk deðerlerine sahip iki ortamý hareket serbestisi saðlayacak

Detaylı

BCB Taným BCB tipi menfezler duvar uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler BCB tipi menfezler sabit

BCB Taným BCB tipi menfezler duvar uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler BCB tipi menfezler sabit B 0.02 TR.00 BCB H A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i BCB Taným BCB tipi menfezler duvar uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler BCB tipi menfezler

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz GAGGENAU RB491200 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3572869

Kullanım kılavuzunuz GAGGENAU RB491200 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3572869 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó I 13 FORM NO. 769-05609D jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 13 23 33 43 53 64 72 81 90 99 109 121 130 140 149 158 168 177 186 195 204 215 225 237 247 258 268 277 Ýþletme kýlavuzu

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý Montaj Uyarý! Aský noktalarýnýn (5 Dikdörtgen ufak delikler) veya zorunlu baðlama noktalarýnýn (8 yuvarlak matkap delikler)

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 1 Tuesday, August 1, 2000 6:21 PM 7201 8700-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 2 Tuesday,

Detaylı

Diğer Yedek Ekipmanlar

Diğer Yedek Ekipmanlar Diğer Yedek Ekipmanlar PFT Çýkýþ Aðzý Contasý PFT Çýkýþ Aðzý Contasý 20101100 3,40 /ad PFT Diþli Plastik Boru PFT Diþli Plastik Boru 1"x600 (PA) 20191910 16,00 /ad PFT Eksantrik Mil PFT Eksantrik Mil 20133800

Detaylı

EFS AKIÞ ÞALTERÝ 1 EFS. EFS 05s / 05sx / 05p / 05px. EFS 06s / 06sx / 06p / 06px EFS 08s/10s/15s/20s/25s/32s/40s/50s. EFS 15p/20p/25p/32p/40p/50p

EFS AKIÞ ÞALTERÝ 1 EFS. EFS 05s / 05sx / 05p / 05px. EFS 06s / 06sx / 06p / 06px EFS 08s/10s/15s/20s/25s/32s/40s/50s. EFS 15p/20p/25p/32p/40p/50p EFS Akýþ þalteri borulardaki akýþýn hissedilmesi için kullanýlmaktadýr. Boru içindeki sývýlarýn hareketini algýlayarak akýþýn olup olmadýðýný güvenli bir þekilde kontrol etmek maksadýyla kullanýlýr. Þofben,

Detaylı

maybesan makina sanayi ltd. þti. BETON SANTRALÝ EKÝPMANLARI hakkýmýzda Amacýmýz: Tam müþteri memnuniyeti Uygun ve yüksek teknoloji Kaliteli ürün yelpazesi Vizyonumuz: Geleceði bugün birlikte yaþamak için,

Detaylı

Dijital Ýndikatör. Set1 Set2 Prog Peak Out1 Out2

Dijital Ýndikatör. Set1 Set2 Prog Peak Out1 Out2 Dijital Ýndikatör DI 37-120 DI37-120 Prog Digital Indicator Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý ve Tepe Deðer Ölçümü 4 dijit gösterge, 9 mm Farklý alarm seçenekleri Alarm fonksiyonlarý için çekmede-býrakmada gecikme

Detaylı