Damperli Diþli Kutusu GF 50.3 GF 250.3

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Damperli Diþli Kutusu GF 50.3 GF 250.3"

Transkript

1 Damperli Diþli Kutusu GF 50.3 GF Certificate Registration No / Çalýþtýrma Talimatý

2 Damperli Diþli Kutusu GF 50.3 GF Çalýþtýrma Talimatý Bu talimatýn kapsamý: Bu talimat: GF 50.3 GF model nolu damperli diþli kutularý için geçerlidir. Ýçindekiler Sayfa 1. Güvenlik talimatý Uygulama aralýðý Bakým Uyarýlar ve açýklamalar 3 2. Kýsa tanýmý 3 3. Teknik bilgiler 4 4. Taþýma, depolama ve ambalaj Taþýma Depolama Ambalaj 6 5. El çarkýnýn takýlýþý 6 6. Farklý modellerin montaj konumlarý 7 7. SA/SAR çok yönlü çalýþtýrýcýlarýn (akçuatörlerin) montajý 8 8. Kurma ve montaj Elle çalýþtýrma hareket sýnýrlayýcý somunlarýn ayarý KAPALI durumdaki sýnýr ayarý AÇIK durumdaki sýnýr ayarý Monteli çok yönlü çalýþtýrýcýdaki hareket sýnýrlayýcý somunlarýn ayarý KAPALI durumdaki sýnýr ayarý AÇIK durumdaki sýnýr ayarý Kol konum ayar açýsýnýn deðiþtirilmesi GF 50.3 GF (opsiyon) modellerindeki kol konum ayar açýsýnýn deðiþtirilmesi GF GF modellerindeki kol konum ayar açýsýnýn deðiþtirilmesi Bakýmý Genel açýklamalar GF 50.3 GF damperli diþli kutusu ile VZ 2.3 VZ 4.3 birinci hýz düþürücü diþli mekanizmasý yaðýnýn deðiþtirilmesi Damberli diþli kutusunda Birinci hýz düþürücü diþli mekanizmasýnda GF GF damperli diþli kutusu ile GZ GZ birinci hýz düþürücü diþli mekanizmasý yaðýnýn deðiþtirilmesi Damperli diþli kutusunda GZ GZ (hýz düþürme oranlarý 4:1 ve 8:1) tek kademeli hýz düþürücü diþli mekanizmasýnda GZ GZ (hýz düþürme oraný 16:1) tek kademeli hýz düþürücü diþli mekanizmasýnda Servise verildikten sonra yapýlacak iþler Servisten kaldýrma ve geri dönüþüm Servis GF 50.3 GF damperli diþli kutularý ve VZ 2.3 VZ 4.3 birinci hýz düþürücü diþli mekanizmasýnýn yedek parçalarý GF GF damperli diþli kutularýnýn yedek parçalarý GZ GZ (hýz düþürme oranlarý 4:1 ve 8:1) hýz düþürücü diþli mekanizmalarýnýn yedek parçalarý GZ GZ (hýz düþürme oraný 16:1) hýz düþürücü diþli mekanizmalarýnýn yedek parçalarý Uygunluk Beyannamesi ve Birleþik Beyanname 26 Ýndeks 27 AUMA büro ve temsilciliklerinin adresleri 28 2

3 Çalýþtýrma Talimatý Damperli Diþli Kutusu GF 50.3 GF Güvenlik Talimatý 1.1 Uygulama aralýðý AUMA GF 50.3 GF damperli diþli kutularý, damperler gibi kollu düzenek vasýtasýyla vanalarý çalýþtýrmak için kullanýlýr. Diðer uygulamalar için lütfen bize baþvurunuz. Ýmalatçý amaçlanan uygulama dýþýndaki kullanýmdan kaynaklanan herhangi bir hasardan sorumlu deðildir. Bu çalýþtýrma talimatýna uyulmasý, diþli kutusunun tayin edilen doðru kullaným amacýnýn parçasý olarak kabul edilir. 1.2 Bakým Bakým talimatlarýna (sayfa 18'e bakýnýz) uyulmasý zorunludur, aksi halde damperli diþli kutusunun güvenli bir þekilde çalýþmasý sözkonusu olamaz. 1.3 Uyarýlar ve açýklamalar Uyarýlara ve açýklamalara uyulmamasý aðýr yaralanmalara ve hasara yol açabilir. Kalifiye personel bu çalýþtýrma talimatýndaki bütün uyarýlarý tam olarak bilmelidir. Dikkatlice hizmete almanýn yanýsýra doðru taþýma, uygun depolama, kurma ve montaj kusursuz ve güvenli bir çalýþmayý saðlamak için gereklidir. Aþaðýdaki uyarý iþaretleri bu çalýþtýrma talimatýndaki emniyet ile ilgili iþlemlere dikkati çekmektedir. Herbir uyarý uygun bir iþaretle betimlenmiþtir. Bu iþaretin anlamý: Dikkat! «Dikkat» iþareti doðru çalýþmada büyük etkiye sahip olan etkinlikler veya iþlemleri belirtir. Bu açýklamalara uyulmamasý hasara yol açabilir. Bu iþaretin anlamý: Uyarý! «Uyarý» doðru bir þekilde yapýlmamasý durumunda þahýslarýn veya malzemenin güvenliðini etkileyebilen etkinlik veya iþlemleri belirtir. 2. Kýsa tanýmý AUMA damperli diþli kutularý kanýtlanmýþ AUMA GS sonsuz diþli kutusu yelpazesine dayalýdýr. Diþli kutusunu GS'den GF ye dönüþtürürken doðru muafazaölçülerine dikkat ediniz. 3

4 Damperli Diþli Kutusu GF 50.3 GF Çalýþtýrma Talimatý 3. Teknik Bilgiler Özellikler ve fonksiyonlar Görev Çeþidi Çalýþacaðý alana (yere) baðlý Modeli Standart: RR saat ibresi yönünde dönüþlü, LL saat ibresi aksi yönünde dönüþlü, opsiyon: RL veya LR Kasa Standart: Demir Döküm (GJL-250) Opsiyon: Küresel demir döküm (GJS ) Otomatik Kilitlenme Diþli kutularý normal servis þartlarýnda, çalýþmadýðý zamanlarda otomatik olarak kilitlenir; ancak kuvvetli sarsýntýlar otomatik kilidi devre dýþý býrakabilir. Çalýþýr durumdayken emniyetli frenleme garanti edilemez. Bu gerekliyse ise, ayrý bir fren mekanizmasý kullanýlmalýdýr. Çýkýþ Torklarý Tipi Çýkýþ Torklarý Hareket Sýnýrlayýcý Somun Her Ýki Sýnýrlayýcý somunun dayanýklýlýðý Her iki sýnýrlayýcýnýn konumu sürgülü somun ile hassas olarak ayarlanýr. Sýnýrlayýcýnýn giriþ tarafýndaki çalýþma için garanti edilen dayanýklýlýk Yalnýz küresel demirdökümden yapýlmýþ olanda Küresel demir döküm veya bronzdan yapýlmýþ sonsuz diþli çark. %100 (nominal tork) %140 %200 max. Nm max. Nm max. Nm GF GF GF GF GF GF GF GF Tip GF 50.3 GF 63.3 GF 80.3 GF GF Hýz düþ. Diþ. Mekanizmasý VZ 2.3 VZ 3.3 VZ 4.3 VZ 2.3 VZ 3.3 VZ 4.3 Nm Tip GF GF GF Hýz düþ. Diþ. Mekanizmasý GZ GZ GZ Hýz Düþ. Oraný 4:1 8:1 4:1 8:1 16:1 4:1 8:1 16:1 Nm Kol konumu ayar açýsý GF 50.3 GF Kol konumu ayar açýsý GF GF Standart: Opsiyonlar: Standart: Opsiyonlar: azami 100 'ye kadar sabit ayar açýsý; aksi sipariþ edilmedikçe fabrikada 92 'ye ayarlanýr. ayar açýsý yüzdoksan dereceden büyük olan sýnýrlayýcý somunlarý olmayan çok yönlü model, bronz sonsuz diþli çarklý GSD modeli için açý ayarlarý: 10 35, 35 60, 60 80, , , , , arasýnda ayarlanabilir; Aksi sipariþ edilmedikçe fabrikada 92 'ye ayarlanýr. ayar açýsý 100 'den büyük olan sýnýrlayýcý somunlarý olmayan çok yönlü model, bronz sonsuz diþli çarklý GSD modeli için açý ayarlarý: 20 40, 40 60, Mekanik konum göstergesi hareket alan þaft Çalýþmasý Motorlu çalýþtýrma Elle Çalýþtýrma Standart: hibir konum göstergesi yoktur (koruma örtüsü) Opsiyon: sürekli konumu göstermek için koruyucu örtü yerine ibre örtüsü DIN 'e uygun paralel kamalý silindirik mil Doðrudan elektrikli çok yönlü çalýþtýrýcý (akçuatör) ile veya VZ/GZ birinci hýz düþürücü diþli mekanizmasý vasýtasýyla dolaylý olarak. Çok yönlü çalýþtýrýcýlarýn montajý ile ilgili flanþlar için ayrý teknik bilgi sayfalarýna bakýnýz. Doðrudan el çarký ile veya VZ/GZ birinci hýz düþürücü diþli mekanizmasý ile dolaylý olarak. El çarklarý azami çýkýþ torkuna göre aþaðýdaki çaplarda seçilebilir: Tip GF 50.3 GF 63.3 GF 80.3 GF GF Birinci Hýz Düþrücü diþli mekanizmasý Elçarký Ø mm VZ VZ VZ VZ VZ VZ Tip GF GF GF Birinci Hýz Düþrücü diþli mekanizmasý GZ GZ GZ Elçarký Ø mm Birinci hýz düþürücü diþli mekanizmasý Birinci hýz düþürücü diþli Giriþ torklarýný düþürmek için çeþitli hýz düþürme oranlarýna sahip olan peyk diþli mekanizmasý 4

5 Çalýþtýrma Talimatý Damperli Diþli Kutusu GF 50.3 GF Kaide ve damper kolu Kaide Damper kolu Bilyalý mafsallar Cývatalarýn baðlanmasý için kaidedeki dört deliðe monte edilecek küresel demirdökümden yapýlmýþtýr. Dmaperkolu mekanizmasýný baðlamak için 2 veya 3 delikli küresel dökme demirden yapýlmýþtýr. Çevresel þartlarý dikkate alarak, damper kolu istenen herhangi bir konuda çýkýþ hareket miline monte edilebilir. Ölçüler sayfasýna göre borulara uygun, emniyet somunu ve iki kaynaklý somun dahil, damper koluna uygun iki adet bilyalý mafsal. Çalýþma þartlarý EN a göre kasa Standart: IP 67 koruma sýnýfý Korozyon koruma sýnýfý Standart: KN suyun veya düþük kirletici yoðunluða sahip elektrik santrallerinde ve sanayi cihazlarýndaki montaja uygun. KS normal kirletici yoðunluða sahip nadiren veya sürekli aðýr hava þartlarýndaki montaja uygun (örneðin atýksu arýtma tesisleri, kimya sanayisinde) Boya Standart: GF 50.3 GF 125.3: iki maddeli demir-mika kombinasyonu GF GF 250.3: astar boyalý Opsiyon: GF GF 250.3: iki maddeli demir-mika kombinasyon Renk Standart: Gri (DB 702, RAL 9007 benzeri) Opsiyon: Ýstek üzerine diðer renkler Ortam sýcaklýðý Standart: 25 C + 80 C Opsiyonlar: 40 C + 60 C (alçak sýcaklýk), L modeli 60 C + 60 C (aþýrý alçak sýcaklýk), EL modeli 0 C C (yüksek sýcaklýk), H modeli Kullaným ömrü Açma-kapama görevi: kullaným ömrü kýsmi yönlendirme vanalarý için tipik yük profiline dayalýdýr. Aksesuarlar Vana konumu göstergeleri Tip 90 (Azami 100 ) ddamper kolunun hareketleri (AÇIK-KAPALI- AÇIK) ve azami çýkýþ torklarý için çalýþma sayýsý Küresel demirdöküm veya bronzdan yapýlmýþ sonsuz diþli çark Sadece küresel demirdöküm olaný %100 %140 %200 GF GF GF GF GF GF GF GF arasýnda deðiþen damper kolu açýlarýnda orta ve sýnýr konumlarýnýn hassas ve otomatik ayarlý düþük boþluklu uç konumlarýn alarmý için WSG konum göstergesi(ayrý veri sayfasýna bakýnýz) 180 dereceden büyük damper kolu ayar açýlarýndaki orta ve uç konumlarýn alarmý için WSG konum göstergesi (ayrý veri sayfasýna bakýnýz) Olasý patlayýcý ortamlarda kullaným ile ilgili özel bilgiler Patlamadan koruma ATEX 94/9/EG ile uyumlu II2G c IIC Görev türü Kýsa süreli görev S2-15 dakikada azami 3 defa 90 (AÇIK-KAPALI-AÇIK) hareketli, daha sonra ortam sýcaklýðýna kadar soðuma aralýðý Kesintili çalýþma S4 azami ayar torkunun %25'ine kadar. Damperkolu ayar açýsý Talep üzerine-damper kolunun ayar (hareket açýsý) 90 'den fazla olabilir. Ortam Sýcaklýðý Standart: 20 C ila + 40 C Opsiyonlar: 40 C ila + 40 C (alçak sýcaklýk) 20 Cila+60 C 40 C ila + 60 C (alçak sýcaklýk) 50 C ila + 60 C (aþýrý alçak sýcaklýk) 60 C ila + 60 C (aþýrý alçak sýcaklýk) 40 C'den daha yüksek ortam sýcaklýklarýnda özel ebatlý SA(R)ExC akçuatörlü kombinasyonlar Ýlave bilgiler Referans dokümanlar GF 50.3 GF Damperli diþli kutularýnýn ürün tanýtým dokümanlarý GF 50.3 GF 125.3, GF GF Ölçü sayfalarý Bilyalý mafsal ölçü sayfalarý Teknik bilgiler GF 50.3 GF Teknik bilgiler SA, SAR, WSG, WGD 5

6 Damperli Diþli Kutusu GF 50.3 GF Çalýþtýrma Talimatý 4. Taþýma, depolama ve ambalaj 4.1 Taþýma.Saðlam ambalajlý olarak montaj yerine taþýnmasý..çalýþtýrýcý ile birlikte monte edilmiþ ise: Vinç ile kaldýrmak maksadýyla kanca veya halatý sadece diþli kutusuna baðlayýnýz, akçuatöre deðil. 4.2 Depolama.Kuru ve iyi havalandýrýlmýþ yerde depolayýnýz..bir raf veya ahþap palet üzerine istiflemek suratiyle, zemin rutubetinden koruyunuz..toz ve kire karþý korumak için üzerini örtünüz..çýplak yüzeylere uygun pas önleyici madde sürünüz. Damper kollu diþli kutularýnýn uzun süreli olarak depolanmasý gerekiyorsa (6 aydan daha uzun), ilave olarak aþaðýdaki önlemler alýnmalýdýr:.depolamadan önce: Çýplak yüzeyleri, özellikle çýkýþ hareket parçalarý ile montaj yüzeylerini uzun süreli pas önleme maddesiyle koruyunuz..yaklaþýk olarak 6 ayda bir korozyon kontrolü yapýnýz. Þayet paslanma belirtileri varsa, yeniden pas önleme maddesi uygulayýnýz. 4.3 Ambalaj Ürünlerimiz fabrika teslimi nakliyata uygun özel ambalajla korunurlar. Ambalaj malzemeleri kolayca ayrýlýp geri dönüþüme tabi tutulabilen çevre dostu malzemeden oluþur. Ambalaj malzemelerinin elden çýkartýlmasý için, geri kazaným ve toplama merkezlerini tavsiye ederiz. Aþaðýdaki ambalaj malzemelerini kullanýyoruz: Ahþap malzeme/karton/kaðýt/pe folyo 5. El çarkýnýn takýlýþý Elle çalýþtýrmaya uygun olarak tasarlanan damper kollu diþli kutularý için el çarký ayrýca verilir. Montaj þekil 1'de gösterilen gibi yerinde yapýlýr. Þekil 1: El çarký Gergi rondelasý Ayar parçasý (kýsmen gerekir) Bilyalý çark kolu (opsiyon) Ayar parçasý (kýsmen gerekir) Gergi rondelasý Diþli kutusu sonsuz mili El çarký 6

7 Çalýþtýrma Talimatý Damperli Diþli Kutusu GF 50.3 GF Farklý modellerin montaj konumlarý RR RL LL LR 4 farklý uygulamanýn açýklanmasý (koruyucu kapaða doðru bakýþ): Kod Giriþ miline göre dönüþ yönü Sonsuz diþlinin konumu Çýkýþ hareket milindeki dönüþ yönü RR Saat ibresi yönünde Saða doðru Saat ibresi yönünde LL Saat ibresi yönünde Sola doðru Saat ibresi aksi yönünde RL Saat ibresi yönünde Saða doðru Saat ibresi aksi yönünde LR Saat ibresi yönünde Sola doðru Saat ibresi yönünde KAPALI uç durumundaki basýnç GF 50.3 GF AUMA Sonsuz diþli kutulu AUMA Çokyönlü çalýþtýrýcýnýn montaj konumlarý RR/RL GF Modellerini (sipariþ verirken lütfen belirtiniz) RL RL RL RL RR RR RR RR A B C D LL/LR GF Modelleri LR LR LR LR LL LL LL LL A B C D Montaj konumlarý istendiðinde kolayca deðiþtirilebilir. Sýnýrlama: GF deki SA/SAR 14.1/14.5 için RR/RL modelindeki «C» montaj konumu LL/LR modelindeki «A» konumu mümkün deðildir. GF e kadar çalýþtýrýcý-diþli kutusu kombinasyonu sipariþ edilen montaj konumunda teslim edilir. Ambalajlama gerekçeleri nedeniyle GF 160.3'ten itibaren damper kollarý dikey olarak monte edildiðinde, çalýþtýrýcý ve diþli kutusu ayrý arý teslim edilir. 7

8 Damperli Diþli Kutusu GF 50.3 GF Çalýþtýrma Talimatý 7. SA/SAR Çok yönlü çalýþtýrýcýlarýn montajý Damperli diþli kutularý ve çok yönlü çalýþtýrýcýlar birlikte verildiði zaman montaj, GF diþli kutusu ebadýna kadar fabrikada yapýlmaktadýr. GF ve daha büyük ebatlar için diþli kutularýnýn montajý aþaðýdaki þekilde yapýlmalýdýr. Çalýþtýrýcý flanþýnýn diþli kutusuna veya hýz düþürücü diþli mekanizmasýna baðlanmamýþ olduðu durumlarda:.çalýþtýrýcý flanþýnýn yanýsýra, diþli kutusu veya hýz düþürücü diþli mekanizmasýnýn montaj yüzeylerindeki koruma yaðýný tamamen temizleyiniz..çalýþtýrýcý flanþýný yerine takýkýnýz ve civata ve yaylý rondelalarla tutturunuz..tablo 2 deki tork deðerlerine göre cývatalarý sýkýn. Þekil 2: Damperli diþli kutusundaki çok yönlü çalýþtýrýcýnýn takýlýþý Çalýþtýrýcý flanþý flanþý Yatak flanþý Çalýþtýrýcý flanþý Birinci Hýz Düþ. Yatak flanþý Çok yönlü çalýþtýrýcýnýn takýlýþý:.damperli diþli kutusu veya hýz düþürücü diþli mekanizmasýndaki çalýþtýrýcý flanþýnýn ile çalýþtýrýcý yataðý flanþýnýn montaj yüzeylerindeki koruma yaðýný tamamen temizleyiniz..damperli diþli kutusu veya hýz düþürücü diþli mekanizmasýnýn üzerindeki çok yönlü çalýþtýrýcýyý yerine takýnýz. Çok yönlü çalýþtýrýcý her 90 Ye takýlabilir (sayfa 7'deki montaj konumlarýna bakýnýz)..muylu milinin yuvasýna düzgün bir þekilde oturduðundan ve montaj yüzeylerinin tam çakýþtýðýndan emin olunuz..cývata ve yaylý rondelalarý kullanarak (tablo 1'e bakýnýz), çalýþtýrýcýyý damperli diþli kutusuna baðlayýnýz..tablo 2 deki tork deðerlerine göre cývatalarý çaprazlama olarak sýkýnýz..çalýþtýrýcýyý vinçle kaldýrmak amacýyla halatlarý veya kancalarý el çarkýna baðlamayýnýz. Þayet çokyönlü çalýþtýrýcý diþli kutusununj üzerine monte edilmiþ ise vinçle kaldýrýrken halatlarý veya kancalarý çokyönlü çalýþtýrýcýya deðil diþli kutusuna baðlayýnýz..montajdan önce çalýþtýrýcýyý takmak için yeterli yerin olup olmadýðýný kontrol ediniz. Çalýþtýrýcý damper kolunun hareket aralýðýnýn dýþýnda olmalýdýr..damperli diþli kutusunu hizmete almadan önce, damper kolunun hareket alaný içinde hiçbir kiþi veya nesnenin giremeyeceðinden emin olunuz. Gerekirse bir koruyucu siper kullanýnýz. 8

9 Çalýþtýrma Talimatý Damperli Diþli Kutusu GF 50.3 GF Tablo 1: AUMA çokyönlü çalýþtýrýcýsýný damperli diþli kutusunun/birinci hýz düþürücü diþli mekanizmasýnýn üzerine takmak için kullanýlacak cývatalar (Dayanýklýlýk sýnýfý asgari 8.8) Diþli kutusu/ SA(R) 07.1-F07 SA(R) 07.1-F10/G0 SA(R) 07.5-F07 SA(R) 07.5-F10/G0 Bir.Hýz.Düþ. Yaylý Yaylý Yaylý Ad Yaylý Diþ.Mek. Cývata Adet Cývata Adet Cývata Cývata Ron. Ron. Ron. et Ron. Adet GF 50.3 M8x20 B8 4 M10x25 B10 4 GF 63.3 M8x20 B8 4 M10x25 B10 4 M8x20 B8 4 M10x25 B10 4 GF 80.3 M8x20 B8 4 M10x25 B10 4 GF GF 100.3/VZ M10x25 B10 4 M10x25 B10 4 GF GF 125.3/VZ M10x25 B10 4 GF GF 160.3/GZ M10x25 B10 4 GF GF 200.3/GZ M10x25 B10 4 Diþli kutusu/ SA(R) 10.1-F10/G0 SA(R) 14.1-F14/G½ SA(R) 14.5-F14/G½ SA(R) 16.1-F16/G3 Bir.Hýz.Düþ. Yaylý Yaylý Yaylý Ad Yaylý Diþ.Mek. Cývata Adet Cývata Adet Cývata Cývata Ron. Ron. Ron. et Ron. Adet GF 63.3 M10x25 B10 4 GF 80.3 M10x25 B10 4 GF M10x25 B10 4 M16x40 B16 4 GF 100.3/VZ M10x25 B10 4 GF M16x40 B16 4 M16x40 B16 4 GF 125.3/VZ M10x25 B10 4 M16x40 B16 4 GF M16x40 B16 4 M20x50 B20 4 GF 160.3/GZ M10x25 B10 4 M16x40 B16 4 GF M20x50 B20 4 GF 200.3/GZ M10x25 B10 4 M16x40 B16 4 M16x40 B16 4 GF GF 250.3/GZ M10x25 B10 4 M16x40 B16 4 M16x40 B16 4 M20x50 B20 4 Diþli kutusu/ SA(R) 25.1-F25 SA(R) 30.1-F30 Bir.Hýz.Düþ. Yaylý Yaylý Diþ.Mek. Cývata Adet Cývata Ron. Ron. Adet GF GF 160.3/GZ GF M16x50 B16 8 GF 200.3/GZ GF M16x50 B16 8 M20x50 B20 8 GF 250.3/GZ 9

10 Damperli Diþli Kutusu GF 50.3 GF Çalýþtýrma Talimatý 8. Kurma ve Montaj Montajdan önce damperli diþli kutusu için yeterli yerin olup olmadýðýný kontrol ediniz. Çalýþtýrýcý veya diðer parçalar damper kolunun hareket alanýnýn dýþýnda olmalýdýr (Sayfa 7'deki «Montaj Konumlarý»na bakýnýz). Damperli diþli kutusunu kaide ile baðlantý elemaný arasýnda herhangi bir baðýl harekete engel olacak þekilde saðlam, sabit ve titreþimsiz bir yüzeye monte ediniz. Aksi halde damper kolu hareketinde sapmalara yol açýlabilir..montaj konumunu sonsuz diþli kutusunun hareketli koluyla vana kolu ayarlanmýþ þekilde olmasý için hizalayýnýz (þekil 3). Ýzin verilen açýsal tolerans: Diþli kutusundan ileriye doðru: azami10 Diþli kutusuna doðru: azami 3 Þekil 3 Þekil 4 max. 10 Hareket kolu Hareket kolu Boru max. 3 Çýkýþ Mili Gergi rondelasý.kaide flanþýnýn montaj yüzeylerindeki koruma yaðýný tamamen temizleyiniz..diþli kutusunu 4 cývata (asgari 8.8 sýnýfý) ve yaylý rondela ile baðlayýnýz. Gerekirse kolun pozisyonu deðiþtirilebilir:.gergi rondelasýný sökünüz (þekil 4)..Hareket kolunu sökünüz ve çýkýþ hareket milinin üzerinden istenen konumda tekrar yerine takýnýz..hareket kolunu gergi rondelasýyla emniyete alýnýz. Þekil 5 Boru Bilyalý mafsal Bilyalý mafsal Hareket kolu Vana kolu Damperli diþli kutusu 10

11 . (özel sipariþ üzerine AUMA'dan alýnan) uygun bilyalý mafsalý hareket kolundaki deliðe yerleþtiriniz ve bombeli somun ile sabitleyiniz. Daha sonra kopilya ile emniyetleyiniz (þekil 6).. Her iki mafsalýn kaynaklý somumunu sökünüz ve boruya kaynaklayýnýz (þekil 6). Çalýþtýrma Talimatý Damperli Diþli Kutusu GF 50.3 GF Kaynak somununun ve borunun pas önleyicisi müþteri tarafýndan uygulanmalýdýr. Þekil 6 Emniyet somunu Kaynak somunu Boru Bilyalý mafsal Bombeli somun xmin. Vana kolu Kopilya Hareketli kol. Boruyu GF hareket kolundaki bilyalý mafsala vidalayýnýz (þekil 6). Ýkinci bilyalý mafsalý boruya vidalayýnýz. Asgari sýkmayý her iki bilyalý mafsalda (x min. þekil 6) görünüz. Asgari X min. = 1 x diþ çapý. Sonsuz diþli kutusunu ve vanayý ayný uç konuma getiriniz.. Kol düzeneðini döndürerek uzunluðunu ayarlayýnýz. Diþli kutusu ile teslim edilen bilyalý mafsallarý kullanýrken bir bilyalý mafsal sað vida diþli diðer ise sol vida diþlidir. Ýzin verilen Uzunluðu ayarlarken asgari veya azami. ne eksik ne de fazla olmadýðýndan emin olunuz (þekil 7'ye bakýnýz). Aksi takdirde, diþli kutusunu hasarlayacak aþýrý zorlama meydana gelebilir. GF 50.3 GF min. 30 maks. 150 GF min. 37 maks. 143 GF GF min. 45 maks. 135 (x kýsa mesafe) GF GF min. 33 maks. 147 (y uzun mesafe) Þekil 7 Boru Boru y α min. α maks. x Hareketli kol B'nin sýnýrlarý (þekil 5) vana imalatçýsý tarafýndan belirtilmelidir. 11

12 Damperli Diþli Kutusu GF 50.3 GF Çalýþtýrma Talimatý. Bilyalý mafsalý vana koluna yerleþtiriniz ve bombeli somun ile baðladýktan sonra kopilya ile emniyete alýnýz.. Borudaki her iki somunu tam sýkýnýz. Diþli kutusunu hizmete almadan önce, hiçbir kiþi veya nesnenin kolun hareket alanýnýn içine giremeyeceðinden emin olunuz. Gerekirse bir koruma siperini kullanýnýz. Tablo 2: Cývatalarýn tork deðerleri Sýkma torku T A [Nm] Dayanýklýlýk sýnýfý Vida diþi ölçüsü 8.8 A2-70/A4-70 A2-80/A4-80 M M M M M M

13 Çalýþtýrma Talimatý Damperli Diþli Kutusu GF 50.3 GF Elle çalýþtýrmada uç sýnýrlayýcýlarýn ayarý.þayet GF damperli diþli kutusu bir vana üzerinde verilmiþ ise, uç sýnýrlayýcýlar daha önceden ayarlanmýþtýr. 9.1 KAPALI uç konumu ayarý Limit stop yuvasýndaki (10) (þekil 8,9) bütün cývatalarý (03) sökün. Vanayý elinizle KAPALI uç konumuna alýnýz. Þayet limit stop yuvasý (10) henüz döndürülmediyse stop'a kadar saat ibresi yönünde döndürünüz. Limit stop yuvasýnýn (10) baðlantý delikleri yuvanýn (1) vida diþlerine oturmaz ise, limit stop yuvasýný sökünüz ve uygun konumda tekrar takýnýz. Yaylý rondelalar (04) ile cývatalarý (03) sýkýnýz. Cývatalarý tablo 2'ye göre belli tork deðerine kadar sýkýnýz.. Ýbre örtülü model (opsiyon) için: Þayet ibre örtüsünün konumu KAPALI sembole uymazsa, ibre örtüsünün (kapaðýnýn) vidalarýný biraz gevþetiniz. Ýbre kapaðýný KAPALI konuma ayarlayýnýz ve vidalarý tek sýkýnýz. Þekil 8: GF 125.3'e kadar tahdit somunu Þekil 9: GF ve daha büyüðü için tahdit somunu 03/04 03/ AÇIK tahdit somun konumunun ayarý Limit stop konumunun ayarlanmasý gerekmez. Zira gereken hareket açýsý fabrikada ayarlanmýþtýr. Þayet hareket açýsý uygun deðilse madde 11'e bakýnýz. 13

14 Damperli Diþli Kutusu GF 50.3 GF Çalýþtýrma Talimatý 10. Monteli çok-yönlü akçuatördeki uç stoplarýnýn ayarý.þayet GF damperli diþli kutularý ile çok yönlü çalýþtýrýcýlar bir vananýn üzerinde verilmiþse sýnýr ve tork siviç grubunun yaný sýra stop somunlarý daha önce ayarlanmýþtýr..þayet limit ve tork deðiþtirici henüz ayarlanmamýþsa SA/SAR çalýþtýrma talimatýna ve vana imalatçýsýnýn þartnamesine göre ayarlanmalýdýr..vana imalatçýsý, vananýn limitli veya torklu takýlýp takýlmamasý gerektiðini bildirir KAPALI uç konum ayarý.çok yönlü çalýþtýrýcýnýn her iki yöndeki atalet basýncýný, yani vananýn motor durdurulduktan sonra ne kadar çalýþtýðýný saptayýnýz..limit stop yuvasýndaki (10) (þekil 10, 11) bütün cývatalarý (03) sökünüz..çalýþtýrýcýyý elle çalýþtýrma durumuna alýnýz ve vanayý kapalý uç konumuna getiriniz..limit stop yuvasýnýn (10) henüz döndürülmemiþ olmasý halinde, onu saat ibresi yönünde stop'a kadar döndürünüz..limit stop yuvasýný ½ tur saat ibresi aksi yönünde gevþetiniz. Bu iþlem mekanik uç stop somununa elektrikli çalýþmada ulaþýlmamasýný, böylece vananýn, tork deðeri belirtilmiþ olmasý kaydýyla, sýkýca kapanabilmesini saðlar..lýmit stop yuvasýný (10) baðlama delikleri yuvanýn vida diþlerine (1), uymazsa limit stop yuvasýný (10) sökünüz ve uygun bir konumda yeniden konumlandýrýnýz..yaylý rondelalar ile (04) cývatalarý (03) sýkýnýz..cývatalarý tablo 2'ye göre bir tork deðerinde sýkýnýz..kapaklý ibre modelinde (opsiyon): Þayet ibre kapaðýnýn konumu KAPALI iþareti ile çakýþmazsa, ibre kapaðýnýn vidalarýný hafifçe gevþetiniz. Ýbre kapaðýný KAPALI iþaretine ayarlayýnýz ve vidalarý tekrar sýkýnýz. KAPALI uç konumuna oturma sýnýrý.vanayý atalet basýncýna eþit bir miktar uç konumuna geri alýnýz..limit deðiþtiriciyi SA/SAR çalýþtýrma talimatýna göre ayarlayýnýz..kapali uç konumunun tork deðiþtiricisini SA/SAR çalýþtýrma kýlavuzuna göre kontrol ediniz, gerekirse istenen deðere ayarlayýnýz. KAPALI uç konumuna oturma torku.el çarkýný yaklaþýk olarak 4-6 tur saat ibresinin aksi yönünde döndürün..sa/sar çalýþtýrma talimatýna göre KAPALI uç konumuna limit deðiþtiriciyi ayarlayýnýz (sinaylleþme için)..kapali uç pozisyonu için tork deðiþtiriciyi kontrol ediniz ve istenen deðere ayarlayýnýz. Þekil 10: GF 125.3'e kadar uç stop somu Þekil 11: GF ve daha büyükler için uç stop somunu 03/04 03/

15 Çalýþtýrma Talimatý Damperli Diþli Kutusu GF 50.3 GF AÇIK uç pozisyon ayarý Uç stop konumunun ayarý gerekmez, zira istenen hareket açýsý fabrikada ayarlanmýþtýr.. Diþli kutusunun AÇIK konumundaki uç stop somununu ayarlayýnýz. Hareketin son bölümü elle yapýlmalýdýr.. Vanayý atalet basýncýna eþit bir miktara kadar uç konumundaki vanayý elle geri almak için aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz: Doðrudan monteli çalýþtýrýcýlarda: El çarkýný yaklaþýk 4-6 tur döndürerek. VZ/GZ monteli birinci hýz düþürücü diþli mekanizmasýnda: Birinci hýz düþürücü diþli mekanizmasýnýn hýz düþürme oranýna göre, el çarkýnda yaklaþýk tur ile.. SA/SAR çalýþtýrma talimatýna göre, AÇIK uç pozisyonu için çalýþtýrýcýdaki sýnýr deðiþikliðini ayarlayýnýz. Þayet hareket açýsý uygun deðilse, Madde 11'e bakýnýz. 15

16 Damperli Diþli Kutusu GF 50.3 GF Çalýþtýrma Talimatý 11. Hareket açýsýnýn deðiþtirilmesi Ayar AÇIK uç konumunda yapýlýr. GF 50.3 GF modelleri için opsiyondur. GF GF modelleri için standarttýr. Hassasiyet: GF 50.3 GF 125.3: 0,6 GF GF 250.3: 0,11-0, GF 50.3 GF modellerine ait hareket açýlarýnýn deðiþtirilmesi (opsiyon).limit stop yuvasýndaki (10) (þekil 12) koruyucu kapaðý (16) sökünüz..(auma'da bulunan) uygun montaj takýmý ile pimi (020) çýkartýnýz. Hareket açýsýnýn artýrýlmasý.uç stop somununu (15) saat ibresinin aksi yönde döndürünüz. Uç stop somununu (015) geri döndürürken, pimin (020) delik boyunca hala vidalanabilir olduðundan emin olunuz..vanayý istenen uç konumuna ayarlayýnýz..uç stop somununu (15) stop somununa sýkýca dayanýncaya kadar (7) saat ibresi yönünde döndürünüz. Hareket açýsýnýn azaltýlmasý.vanayý istenen uç konumuna ayarlayýnýz..uç stop somununu (15) stop somununa sýkýca dayanýncaya kadar (7) saat ibresi yönünde döndürünüz. Uç stop somunu (015) pimi (020) tamamen örtmelidir. Þekil 12: GF 125.3'e kadar uç stop somunu Þekil 13: GF ve daha büyüðü için 082/ / Montaj aleti ile pimi (020) yerine takýnýz. Þayet uç stop somunundaki kanal (15) sonsuz mildeki delikle çakýþmazsa ayný hizaya gelinceye kadar uç stop somununu hafifçe döndürünüz. Daha sonra pimi saat ibresi aksi yönünde vidalayýnýz..o-contayý (08) kontrol ediniz, hasarlýysa yenisiyle deðiþtiriniz..koruyucu kapaðý (16) sýkýnýz..sa/sar çalýþtýrma talimatý uyarýnca AÇIK uç konumundaki limit deðiþtiriciyi tekrar ayarlayýnýz. Atalet basýncýna izin veriniz. 16

17 Çalýþtýrma Talimatý Damperli Diþli Kutusu GF 50.3 GF GF GF modellerine ait hareket açýsýnýn deðiþtirilmesi. Bütün cývatalarý (054) sökünüz ve koruyucu kapaðý (16) çýkartýnýz (þekil 13). Rondela (058) ve ayar sekmaný (34) ile vidayý (082) sökünüz. Hareket açýsýnýn artýrýlmasý Uç stop somununu (15) saat ibresinin aksi yönde gevþetiniz. Vanayý istenen uç konumuna ayarlayýnýz. Vanayý istenen uç konumuna ayarlayýnýz.. Uç stop somununu (15) stop somununa (7) sýkýca oturuncaya kadar saat ibresi yönünde döndürünüz. Hareket açýsýnýn azaltýlmasý Vanayý istenen uç konumuna alýnýz. Uç stop somununu (15) stop somununa (7) sýkýca oturuncaya kadar saat ibresi yönünde döndürünüz. Ayar segmanýný (34) yerleþtiriniz, rondela (058) ve vidayla (082) emniyetleyiniz. O-contayý (056) kontrol ediniz, hasarlýysa yenisiyle deðiþtiriniz. Koruyucu kapaðý (16) yerine takýnýz ve yaylý rondelalar (055) ve cývatalar (054) ile tutturunuz.. Cývatalarý tablo 2 deki tork deðerlerine göre çaprazlama sýkýnýz SA/SAR çalýþtýrma talimatý uyarýnca AÇIK uç konumu limit deðiþtiricisini tekrar ayarlayýnýz. Atalet basýncýna izin veriniz. 17

18 Damperli Diþli Kutusu GF 50.3 GF Çalýþtýrma Talimatý 12. Bakýmý 12.1 Genel açýklamalar Hizmete verdikten sonra damperli diþli kutusunu son kat boya hasarý yönünden kontrol ediniz. Korozyonu engellemek için tam bir rütuþ boyama iþlemini yapýnýz. Küçük miktarlý orijinal boyasý AUMA'dan saðlanabilir. AUMA damperli diþli kutularý çok az bakým gerektirir. DAmperli diþli kutusunun her zaman çalýþmaya hazýr olmasýný saðlamak için- yýlda ortalama 10'dan daha fazla çalýþma yapýlmamasý kaydýylaaþaðýdaki önlemlerin alýnmasýný tavsiye ederiz:. Yaklaþýk olarak hizmete verilmesinden 6 ay sonra ve daha sonra yýlda bir defa kaide ve baðlantý elemanýnýn yaný sýra çok yönlü çalýþtýrýcý, damperli diþli kutusu arasýndaki cývatalarý sýklýk yönünden kontrol ediniz. Gerekirse tablo 2'de verilen tork deðerlerine göre (sayfa 12) sýkýnýz. Altý ayda bir yað kaçaðý yönünden bir göz kontrolünün yaný sýra bir test çalýþtýrmasýný yapýnýz.. Beþ senede bir her diþli kutusunun kapsamlý bir fonksiyonel testini yapýnýz. Devamlý olarak 40 C nin üzerindeki ortam sýcaklýklarýna maruz kalan diþli kutularý için, bakým iþlemi daha sýk yapýlmalýdýr. Contalar: Kauçuklu malzemeden yapýlan contalar eskimeye maruz kalýr. NBR'den yapýlan contalarýn teorik faydalý kullaným ömürleri imalat tarihinden itibaren 13,5 yýldýr. Bu rakamlar 40 C'lik ortalama ortam sýcaklýðýna dayalýdýr. Conta takýmlarý AUMA dan temin edilebilir. Yað: Aþaðýdaki çalýþma süresinden sonra yað ve conta deðiþimi tavsiye edilir: yýldan sonra arasýra çalýþtýrýlýrsa. 6 8 yýldan sonra sýk sýk çalýþtýrýlýrsa 4 6 yýldan sonra düzenli çalýþmada Sadece orijinal AUMA yaðý kullanýlmalýdýr.. Bu yað cinsi için isim levhasýna bakýnýz. Yaðlayýcýlar birbirlerine karýþtýrýlmamalýdýr. Tablo 3: Damperli diþli kutularý ve birinci hýz düþ. diþ. Mekanizmalarý için yað miktarý GF Miktar dm 3 0,14 0,33 0,55 1,3 1,65 4,3 8,5 15,5 Aðýrlýk 1) kg 0,13 0,3 0,5 1,2 1,5 3,85 7,65 14,0 Birinci Hýz. VZ GZ Düþ.Diþ Mekanizmasý 4:1/8:1 16:1 4:1/8:1 16:1 Miktar dm3 0,35 0,35 0,35 1,0 1,5 2,0 2,2 2,5 Aðýrlýk1) kg 0,32 0,32 0,32 0,9 1,4 1,8 2,0 2,25 1) ρ = yakl. 0,9 kg /dm 3 Boþaltýlan yað ve kullanýlan temizlik maddesi ilgili yönetmeliklere göre ortadan kaldýrýlmalýdýr. 18

19 Çalýþtýrma Talimatý Damperli Diþli Kutusu GF 50.3 GF GF 50.3 GF damperli diþli kutusu ile VZ 2.3 VZ 4.3 birinci hýz düþürücü diþli mekanizmasý yaðýnýn deðiþtirilmesi. Çok yönlü çalýþtýrýcýlý diþli kutularýnda: Çok yönlü çalýþtýrýcýyý sökünüz.. Damperli diþli kutusunu vanadan ayýrýnýz: Bu aþamada vana dikkatsiz bir harekete karþý emniyete alýnmalýdýr! Damperli diþli kutusu GF 50.3 GF 125.3, sayfa 22 yedek parça listesine bakýnýz. Yað cinsi için isim etiketine; yað miktarlarý için sayfa 18, tablo 3'e bakýn.. Koldaki bilyalý mafsalý sökünüz. Kaidenin üzerinde bulunan damperli diþli kutusunun konumunu iþaretleyiniz ve zemin baðlantýsýný saðlayan cývatalarý gevþeterek damperli diþli kutusunu yerinden çýkarýnýz. Baðlantý cývatalarýný yaylý rondelalarla birlikte kasa kapaðýndan (2.0) sökünüz ve kasa kapaðýný yerinden çýkartýnýz.. Cývatalarý yatak kapaðýndan (8.0) yaylý rondelalarla birlikte sökünüz. Sonsuz çarký dikkatli bir þekilde kasadan yukarýya doðru kaldýrýnýz. Bunu yapmak için sonsuz diþli yataklardan çekilmeli ve sonsuz kanalýnýn içinde hafif bir þekilde eðilmelidir.. Kasadaki ve bireysel parçalardaki eski yaðý tamamen boþaltýnýz ve diþli kasasýný temizleyiniz. Bunu yapmak için kerozin (uçak yakýtý) veya benzeri bir temizlik maisi kullanýlabilir. Kasa ve kasa kapaðýndaki (2.0) montaj yüzeylerini temizleyiniz. Sonsuz çarktaki O-contalarý (010, 011, 012) yenileriyle deðiþtiriniz.. Sonsuz çarký dikkatli bir þekilde tekrar yerine takarken sonsuz mili doðru konumuna getiriniz ve cývata ve yaylý rondelalar aracýlýðýyla yatak kapaðýný (8.0) kasaya tutturunuz.. Sonsuz çarkýn üzerindeki O-contalarýn (010, 011) uygun konumda tutarken kasa kapaðýný (2.0) kasanýn üzerine yerleþtiriniz. Cývatalarý yaylý rondelalarla birlikte ve onlarý kaidenin üzerinde eþit þekilde çaprazlama sýkýnýz. Kaidenin üzerindeki montaj yüzeylerini temizleyiniz. Ýþaretlenen konumlarda damperli diþli kutusunu monte ederek cývata ve yaylý rondelalarla tutturunuz. Bilyalý mafsalý kolun üzerine yerleþtiriniz ve sýkýnýz. Birinci hýz düþürücü diþli mekanizmasý bulunmayan diþli kutusunda: «Bakýmdan sonra yapýlacak iþler» maddesine geçiniz.. VZ 2.3 VZ 4.3 hýz düþürücü diþli mekanizmasýna sahip olan diþli kutusunda: hýz düþürücü diþli mekanizmasýndaki yað deðiþtirme iþlemini aþaðýdaki maddeye göre yapýnýz Birinci Hýz Düþürücü Diþli Mekanizmasý VZ 2.3 VZ 4.3, sayfa 22'deki yedek parça listesine bakýnýz. Yað cinsi için isim etiketine, yað miktarý içinse sayfa 18'deki tablo 3'e bakýnýz. Cývatalarý yaylý rondelalarla birlikte kasa kapaðýndan (20.0) sökünüz ve hareket mili ile (21) ile birlikte komple kapaðýný (20.0) çekip alýnýz. Ýçten týrnaklý plakayý (45) ve peyk diþli çarklý (24) peyk diþli taþýyýcýsýný (22) dýþarýya çýkartýnýz.. Eski yaðý kasadan ve bireysel parçalardan tamamen boþaltýnýz ve onlarý temizleyiniz. Bunun için kerozin veya benzeri temizlik maisi kullanýlabilir. Kasa (19.0) ve kasa kapaðýyla (20.0) içten týrnaklý plakadaki (45) montaj yüzeylerini temizleyiniz. O-contalarý yenileriyle deðiþtiriniz. Peyk diþli taþýyýcýsýný (22) peyk diþli çarklarýyla (24) birlikte takýnýz.. Kasaya yeni yaðý doldurunuz. Ýçten týrnaklý plakayý (45) yerine takýnýz ve giriþ hareket milini (21) yerine oturtunuz. Yaylý rondelalarýyla birlikte cývatalarý sayfa 12'deki tablo 2'de verilen uygun tork deðerine kadar eþit ve çaprazlama vidalayýp sýkýnýz.. Sayfa 21'deki «Bakýmdan sonra yapýlacak iþler» maddesine geçiniz. 19

Elektrikli çok turlu akçuatörler

Elektrikli çok turlu akçuatörler Elektrikli çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1 SAR 07.1 SAR 30.1 Akçuatör kontrol ünitesi AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 ile Kullanma kýlavuzu Çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1/SAR 07.1 SAR 30.1 Kullanma

Detaylı

EUROCARGO ÜSTYAPI TALÝMATLARI

EUROCARGO ÜSTYAPI TALÝMATLARI EUROCARGO ÜSTYAPI TALÝMATLARI M E D I U M R A N G E Hazýrlayan: B.U. TECHNICAL PUBLISHING Iveco Technical Publications Lungo Stura Lazio, 15/19 10156 Turin - Italy Yayýný Hazýrlayan: Teknik Uygulama Strada

Detaylı

AIRTRONIC / AIRTRONIC M

AIRTRONIC / AIRTRONIC M AIRTRONIC / AIRTRONIC M Teknik taným, Montaj-, Kullaným ve bakým talimatlarý Airtronic Sipariþ numarasý Airtronic M Sipariþ numarasý Airtronic D2, 12 V 25 2069 05 00 00 Airtronic D2, 24 V 25 2070 05 00

Detaylı

Gaggenau tr Montaj talimatlarý RC 462/472 RF 411/413 RF 461/463 RF 471 RW 414/464

Gaggenau tr Montaj talimatlarý RC 462/472 RF 411/413 RF 461/463 RF 471 RW 414/464 Gaggenau tr Montaj talimatlarý RC 462/472 RF 411/413 RF 461/463 RF 471 RW 414/464 2 Ýçindekiler Güvenlik ve ikaz bilgileri... 4 Kurulum olanaklarý... 5 Tekli cihaz... 5 Yan yana kurulum... 5 Ayýrma duvarlý

Detaylı

Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05

Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05 Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05 Yayýný Düzenleyen: IVECO S.p.A. Teknik Uygulama Strada delle Cascinette,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5051 DG 5061 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

MOTORLU TIRPAN UMK 425 E UMK 435 E KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...4 Teknik özellikler...9 Kullaným - Kontroller...11 Bakým...32 Arýza bulma...36 Depolama...37 Aksesuarlar...38

Detaylı

Montaj- ve Bakým Kýlavuzu

Montaj- ve Bakým Kýlavuzu 7203 9300 09/2002 TR(TR) Teknik kullaným için Montaj- ve Bakým Kýlavuzu Gaz Yakýtlý Kombi Logamax U004-24 / U004-24 K Logamax U104-20K Logamax U104-24 / U104-24 K Lütfen montaj ve bakýmdan önce dikkatle

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Yemeklerin Sýcak Tutulmasý Ýçin Ankastre-Çekmece ESW 5088-14 ESW 50x0-14 ESW 50x0-29 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZWG6105 http://tr.yourpdfguides.com/dref/654133

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZWG6105 http://tr.yourpdfguides.com/dref/654133 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ Cihaz için Montaj Yerinin Seçimi Duvara Asýlmasý BAÐLANTILAR

Detaylı

24 HM Hermetik Monotermik Kombi KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ

Detaylı

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi Kaynak Yöntemi Gazalt ý (MIG/MAG) Kaynaðý KULLANMA KILAVUZU %60 500A CO 2 Garanti Süresi ve Özellikler 2 Yýl Garanti (torç ve kablolar hariç) Eczacýbaþý - Lincoln Electric, MasterMIG 501W'den yüksek performans

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi GalaGrande XL W 5000. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi GalaGrande XL W 5000. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi GalaGrande XL W 5000 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar KM 3034 KM 3054 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5590 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana

Detaylı

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series. Models 4MXS68F3V1B 3MXS68G2V1B 3MXS68G3V1B. Installation manual R410A Split series

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series. Models 4MXS68F3V1B 3MXS68G2V1B 3MXS68G3V1B. Installation manual R410A Split series INSTALLATION MANUAL R410A Split Series Installation manual R410A Split series English Installationsanleitung Split-Baureihe R410A Deutsch Manuel d installation Série split R410A Français Montagehandleiding

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5361 BP, H 5461 BP Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TransPocket 2500 / 3500 TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TR Kullanim kilavuzu Yedek parça listesi Elle Kaynak Güç Kaynagi 42,0426,0041,TR 03/2011 Sayýn okuyucu Giriþ Bize karþý duymuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Ýçindekiler IWB 5085 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ

Kullanma Kýlavuzu. Ýçindekiler IWB 5085 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe,1 IWB 5085 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajýn çýkartýlmasý ve seviye ayarý getirilmesi Su ve elektrik baðlantýlarý Ýlk yýkama Teknik veriler Çamaþýr makinesinin

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocak KM 3012 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

SMT 225 SMT 200AC SMT 140AC

SMT 225 SMT 200AC SMT 140AC SMT 225 SMT 200AC SMT 140AC ÝÇÝNDEKÝLER 1 GENEL... 2 1.1 Telif Hakký... 2 1.2 Genel Talimatlar... 3 1.3 Taþýma ve Depolama... 4 1.4 Ýzin Verilen Çalýþma Þartlarý... 4 1.5 Motorun Tanýmý... 4 2 MOTOR ÖLÇÜLERÝ

Detaylı

Montaj ve kullaným talimatlarý

Montaj ve kullaným talimatlarý Montaj ve kullaným talimatlarý ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe, 1 AQUALTIS AQ8L 09 U Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajdan çýkarma ve tesviye Elektrik ve su baðlantýlarýnýn yapýlmasý Teknik bilgiler Makinenin tanýtýmý,

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU KULLANIM KILAVUZU. Tel : (0212) 358 53 53 Faks : (0212) 358 52 97 web : www.subaru.com.tr e-posta : info@subaru.com.

KULLANIM KILAVUZU KULLANIM KILAVUZU. Tel : (0212) 358 53 53 Faks : (0212) 358 52 97 web : www.subaru.com.tr e-posta : info@subaru.com. KULLANIM KILAVUZU KULLANIM KILAVUZU Tel : (0212) 358 53 53 Faks : (0212) 358 52 97 web : www.subaru.com.tr e-posta : info@subaru.com.tr Önsöz Bir SUBARU arac n seçti iniz için tebrikler. Bu Kullanma K

Detaylı

JENERATÖR EM 50 is EM 65 is EM 70 is KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...4 Kullaným - Kontroller...20 Bakým...31 Arýza bulma...43 Teknik özellikler...45 Yetkili servisler...51

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1

001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1 001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa GT, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyeti

Detaylı

Sertifika Kayýt No. 12 100/104 4269

Sertifika Kayýt No. 12 100/104 4269 Sertifika Kayýt No 12 100/104 4269 A B Z X Y 16 10 03 16 10 03 16 24 7 202 016 A min max DSR WDR 9 11 13 15 15 13 11 9 I III B2 B1 auma CC Plant Müllheim Plant Ostfildern-Nellingen

Detaylı