Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 TÜBERKÜLOZ Dr. Özlen Tümer Süreyyapaşa Eğitim Hastanesi Epidemiyoloji: Tüberküloz, dünyada en sık ölüme neden olan bulaşıcı hastalıklar içinde HIV/AIDS enfeksiyonunun ardından ikinci hastalıktır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) nün 2005 yılında yayınladığı rapora göre 2003 yılında dünyada 8.8. milyon yeni tüberküloz hastası olduğu ve bunlardan 3.9 milyon hastanın yayma pozitif akciğer tüberkülozu olduğu tahmin edilmektedir. Bu rapora göre dünyada tüberküloz insidansı yüzbinde 140 dır (1). Tüberküloz hastalarının çoğu yaş arasındadır. Dünyadaki toplam hasta sayısının yarısından fazlası Hindistan, Endonezya, Bangladeş ve Pakistan da bulunmaktadır. Batı ve Orta Avrupa da, Kuzey ve Güney Amerika da ve Orta Doğuda olgu sayısı giderek azalmakta iken eski Sovyetler Birliği ülkelerinde ve Sahra güneyi Afrika da çarpıcı artışlar söz konusudur (1) den itibaren Sovyetler Birliğinin dağılması ile oluşan ekonomik çöküş, tüberküloz kontrolünde ve diğer sağlık hizmetlerinde beliren genel yetersizlik eski Sovyet ülkelerinde tüberküloz oranlarının artmasına neden olmuştur. Son yıllarda yapılan direnç sürveyans çalışmaları Estonya, Letonya ve Rusya nın bazı kesimlerinde yeni tüberküloz olgularının %10 dan fazlasında çok ilaca dirençli tüberküloz (MDR-TB) olduğunu ortaya koymuştur. MDR-TB, tüberküloz tedavisinin temel ilaçları olan izoniazid ve rifampisine karşı direnç oluşmasıdır ve kötü kontrol programının bir sonucudur (2). HIV epidemisinin de küresel tüberküloz yüküne çok fazla katkısı olmaktadır. HIV ile enfekte tüberküloz hastası insidansı 2003 yılında yüzbinde 11 dir. Sahra güneyi Afrika da % 38, daha gelişmiş ülkelerde %14 ve Batı Pasifik Bölgesinde %1 oranlarındadır. Bangladeş, Çin ve Endonezya da HIV (+) tüberküloz olgularını oranı %1 in altındadır. Botswana, Güney Afrika, Zambia ve Zimbabwe de bu oran %60 ların üzerindedir. Tüberkülozdan ölen hastaların %13 ü aynı zamanda HIV(+) dir(3). Ülkemiz için Verem Savaşı Daire Başkanlığı tarafından DSÖ ne son bildirilen (2003 yılı) yeni hasta sayısı dir(1). Buna göre ülkemizde TB insidansı yüzbinde 26 dır. Verem Savaş Daire Başkanlığına 2003 için bildirilmiş yayma pozitif hasta sayısı 8349 dır (yüzbinde 12). Bakteriyoloji: Tüberküloz dünya üzerindeki en eski hastalıklardan biri olarak kabul edilmektedir. M. tuberculosis in yıldır dünyadaki varlığı tahmin edilmesine rağmen aynı cinse ait başka bir organizmadan evrimleştiğine giderek daha fazla inanılmaktadır. Önce hayvanlarda hastalık yapan türlerin insanların hayvanları evcilleştirmesi ile evrim geçirerek insanlarda hastalık yapan türe dönüştüğü düşünülmektedir. M. tuberculosis complex temel olarak M. tuberculosis, M. bovis, M. africanum ve M. microti den oluşmakta, aynı özelliklere sahip bazı yeni türler de keşfedilmektedir (4). M. tuberculosis 1-4 mikron uzunlukta, aerop bir basildir (5). Patofizyoloji: Tüberküloz hastalığı Mycobacterium tuberculosis basilini taşıyan 1-5 µm çapındaki damlacık çekirdekleri ile yayılır. Öksürme, hapşurma, konuşma veya şarkı söyleme ile larinks veya akciğer tüberkülozu olan hastaların ekspektorasyonu sonrası bu küçük partiküller dakikalar hatta saatler boyunca havada asılı kalabilirler. Mikrop taşıyan damlacık çekirdekleri inhale edilir ve distal havayollarında alveollerde yerleşirler (5). M. tuberculosis makrofajlar tarafından fagosite edilir. Bu olayla enfeksiyonun başarılı bir şekilde durdurulması veya aktif hastalığa ilerlemesi ile sonuçlanan bir dizi olaylar zinciri başlar. Aktif hastalık gelişme riski yaş, enfekte olma süresi, kişisel bağışıklıkla ilgili olarak değişse de

2 genellikle enfeksiyondan sonraki ilk 2 yıl riskin yarısını oluşturmak üzere ömür boyu toplam risk %10 dur. Alveoler makrofajlar tarafından fagosite edildikten sonra M. tuberculosis sürekli ancak yavaş bir hızla çoğalmaya devam eder ve lenfatik sistem yoluyla hiler lenf bezlerine yayılır. Birçok kişide enfeksiyondan 2-8 hafta sonra hücresel tipte immunite gelişir. Aktive T lenfositler ve makrofajlar organizmaların yayılmasını ve çoğalmasını sınırlayan granulomlar oluşturur. M. tuberculosis karakteristik olarak ortası nekrotik(kazeöz) granulomların ortasında kalır, fakat sıklıkla canlı kalmaz. Hücresel bağışıklık sisteminde bir bozukluk olmadığı sürece enfeksiyon genellikle sınırlı kalır ve aktif hastalık hiçbir zaman gelişmez. Hücresel bağışıklığın gelişmesi Tüberkülin cilt testinin pozitif olması ile sonuçlanır. Konakçı, hücresel düzeyde etkili bir yanıt oluşturur: M. tuberculosis ile enfekte alveoler makrofajlar birçok sitokinler yoluyla T lenfositlerle etkileşime girer. Enfekte makrofajlar interlökin 12 ve 18 salgılar, bunlar özellikle CD4 pozitif T lenfositlerini gamma interferon salgılamak üzere uyarır. Bu sitokin makrofajlarda M. tuberculosisin fagositozunu stimule eder. Interferon-γ doğrudan makrofajın M. tuberculosisi öldürmesini uyarmaz. Fakat Interferon-γ tüberküloz enfeksiyonunun kontrolünde çok önemlidir. Makrofajların TNF- α salgılamasını uyarır. TNFα granulom oluşmasında ve enfeksiyonun yaygınlığının kontrolünde önemlidir. T lenfosit yanıtı antijen spesifiktir. Çok sayıda M. tuberculosis antijenleri tanımlanmış olmasına rağmen hiçbiri koruyucu bağışıklık sağlamaz ve bu yüzden aşı için uygun değillerdir. Enfeksiyonla ilgili olarak konakçının immun yanıtı M. tuberculosis in çoğalmasını engelleyemezse aktif hastalık oluşur. Bu gelişme sıklıkla 5 yaşın altındaki çocuklarda ve immun yetmezlikli yetişkinlerde olur. Primer progressif hastalık olarak adlandırılan bu durum, vücutta herhangi bir organı tutabilir. Fakat sıklıkla orta ve alt akciğer parankimi, hiler lenf bezlerini tutar veya hematojen yayım sonucu yaygın lezyonlar olarak ortaya çıkar. Etkin bir konakçı immun yanıtı M. tuberculosis enfeksiyonunu sınırlasa da birçok faktör sessiz enfeksiyonun reaktive olarak aktif hastalığa dönüşmesini tetikleyebilir. HIV başlı başına bir risk faktörüdür. Kontrol altında olmayan diyabet, renal yetmezlik, malign hastalık, kemoterapi, kortizon kullanımı, malnütrisyon, D vitamini veya A vitamini eksikliği bağışıklık sistemini bozarak hastalık gelişmesinde predispozan bir faktör olabilir. Interferon gama ve TNF-alfa üretimindeki bozukluklar gibi interferon gamma reseptörleri ve interlökin-12 reseptör beta 1 üretiminde bozukluk olması da hastalık oluşmasında etken olarak bildirilmiştir. (3,4,5) Genetik Birçok çalışma bazı hastalarda tüberküloza karşı genetik predispozisyon olduğunu düşündürmektedir. Bu düşünce monozigot ve dizigot ikizlerde yapılan çalışmalardan kaynaklanmıştır. Topluma dayalı çalışmalar tüberküloz ile bazı HLA-allel leri arasında ilişki bulmuştur. Aynı zamanda vitamin D reseptörü, interlökin 1 ve doğal dirençle ilgili makrofaj proteini (NRAMP1) için olan genlerde polimorfizm saptanmıştır. Bu polimorfizmlerin fonksiyonel önemi henüz bilinmemesine rağmen NRAMP1 polimorfizmi interlökin 10 regülasyonuyla birlikte tüberküloza eğilimi etkiliyor olabilir. Genetik polimorfizm ve tüberküloz duyarlılığı arasındaki ilişki etnik orijine göre değişebilir, ancak global tüberküloz yüküne ne kadar katkıda bulunduğu net değildir, çünkü ömür boyu karşılaşılan çevresel etkilerle genetik predizpozisyonu ayırmak çok güçtür (3). Klinik : Tüberküloz ateş, gece teri, kilo kaybı ve iştahsızlık gibi sistemik belirtilerle ortaya çıkabilir. Tüberküloz en sık akciğerlerde hastalık yapar. Solunum sistemi ile ilgili belirtilerin başında öksürük gelir. Hemoptizi eşlik edebilir. Daha ender olarak nefes darlığı ve göğüs ağrısı yakınmaları olabilir. Fizik muayenede hiçbir bulgu saptanmayabilir. Bazen raller duyulabilir. HIV negatif toplumda akciğer dışı tüberküloz, olguların %20 sini oluşturur. Ancak HIV pozitif kişiler arasında akciğer dışı tüberküloz daha fazladır. Akciğer dışı tüberküloz formları içinde lenf bezi

3 tüberkülozu özellikle kadınlar ve küçük çocuklarda sıktır. Plevra tüberkülozu ya primer progressif tüberküloz enfeksiyonu veya latent enfeksiyonun reaktivasyonu ile oluşur. Akciğer grafisi çoğunlukla tek taraflı sıvı toplanması gösterir. Plevra hastalığı daha çok artmış bir immun yanıtın sonucudur. Seröfibrinöz efüzyonların %90 ı hiçbir tedavi almadan kendiliğinden düzelir. Ancak tedavi almayanların yaklaşık üçte ikisi diğer organları, özellikle de akciğerleri tutan tüberküloz olarak nükseder. Tüberkülozun en ciddi organ tutulumu santral sinir sistemi tutulumudur. Bu tutulum meninksleri tutabileceği gibi kafa içi yer kaplayan oluşum (tüberkülom) şeklinde de olabilir. Klinik görünümler basilin varlığına bağlı olabildiği gibi inflamatuar immun yanıtla da ilişkilidir. Beş yaşın altındaki çocuklar ve HIV pozitif olanlar menenjit için artmış risk altındadırlar. Kronik menenjit bulguları baş ağrısı, ateş, ve mental durum değişikliğidir. Nörolojik bulgular, tüberkülomun yerine bağlı olarak kranial sinir felçleri, motor, duysal ve serebellar bozukluklardır. Tedavi edilmediğinde menenjit hemen her zaman öldürücüdür. Nörolojik sekellerin oluşmasını önlemek için erken tanı ve tedavi önemlidir. Tüberküloz her kemik ve eklemi tutabilir, ancak en sık görülen Pott hastalığı, yani omurganın tutulumudur.en sık torasik vertebralar tutulur. Vertebra korpusunun tutulumuna komşu disklerin tutulumu eşlik eder. Genitoüriner tüberküloz enderdir ve bu sistemin diğer enfeksiyonlarından ayırımı zordur. Erkeklerde prostatit ve prostat büyümesi, epididimit ve orşit olarak bulgular ortaya çıkabilir. Bazen ağrısız bir skrotal kitle olarak da görülebilir. İdrar tetkikinde lökosit ve eritrosit görülebilir, fakat idrar kültüründe üreme olmaz (steril püyüri). Tüberkülozun sık olduğu bölgelerde genital tüberküloz kadınlarda önemli bir infertilite nedenidir. Yaygın tüberküloz aynı anda birkaç organ.tutulumunu tanımlar ve primer progresif hastalık sonucu veya latent enfeksiyonun reaktivasyonu sonucu oluşur. Akciğer tutulumunun bulgusu infiltrasyon yerine milier görünüm olmasıdır, ancak yaygın hastalığı olan her hastada akciğer tutulumu görülmeyebilir. Tedaviye rağmen mortalite yüksektir. Ölüm, tanı gecikmesine veya altta yatan diğer tıbbi durumlara bağlı olabilir (3,5,6). Tanı: Aktif tüberkülozun tanısı ile ilgili kriterler hastanın bulunduğu yere göre değişir. Persistan öksürüğü olan hastalar ( 2 haftayı geçen öksürük) tüberküloz açısından değerlendirilmelidir. Çocuklar için daha önce tüberküloz olduğu bilinen bir yetişkinle temas öyküsü veya tüberküloz enfeksiyonun kanıtı (pozitif Tüberkülin testi) önemli ipuçlarıdır. Tüberküloz için tanı testleri duyarlılık, özgüllük, hız ve fiyat olarak farklılıklar gösterir. Tüberküloz tanısı için günümüzde en geçerli tanı metodu balgam yaymasının mikroskopik incelenmesidir. Balgam yayması ucuz bir testtir ve hızlı olarak yapılır. Ziehl- Neelsen, flurokrom, ve Kinyoun boyama metodları kullanılabilir. IUATLD ( Tüberküloz ve Akciğer hastalıklarına karşı Uluslararası Birlik) ve DSÖ Ziehl- Neelsen metodunu önermektedirler. Kültür pozitif olguların %50-80 inde yayma da pozitif olmasına rağmen yayma pozitif olgular daha bulaştırıcıdır ve ölüm oranları da daha yüksektir. M.tuberculosis bulaşında yayma negatif olgular %15-20 arasında bir orandadır. Yüksek prevalanslı ülkelerde tüberküloz olduğundan şüphelenilen olguların %95 inde yayma pozitiftir. Tüberküloz hastalığının tanısı bakteriyolojiktir ve tanıda altın standart kültürde üremenin gösterilmesidir. Rutin kültür genellikle pratik değildir ve tüberküloz kontrolü açısından gereksizdir. Teksif işlemi yapılmış yaymalar (dekontamine edilmiş ve santrifüj yapılmış materyal) daha duyarlı olabilir ve kültür işleminin yapıldığı laboratuarlarda rutin olarak kullanılırlar. Duyarlılık testleri için de kültür zorunludur. Katı besiyerinde (Löwenstein-Jensen veya Middlebrook 7H10 ve 7H11) üreme 6 hafta sürse de sıvı besiyerlerinde 7-21 günde üreme saptanır. Eğer kültür yapılıyorsa ideal olanı sıvı ve katı besiyerlerinin birlikte kullanmaktır. Sıvı besiyeri hızlı olarak üremeyi gösterirken katı besiyeri koloni morfolojisi ve miks kültürleri göstermeye yardımcı olur. Sıvı besiyeri olarak kullanılan yeni yarı veya tam otomatik sistemler (BACTEC 460 TB, BACTEC-MGIT 960, BacT/AlertMB gibi) izolasyon süresini kısaltmıştır.

4 Tüberkülozu düşündüren radyolojik bulgular üst lobların infiltrasyonu, kaviter infiltrasyonlar hiler veya paratrakeal adenopatilerdir. Tüberküloz tanısı radyolojik olarak konamaz. Yüksek rezolusyonlu bilgisayar tomografisi incelemesinde akciğer parankiminde tomurcuklanmış ağaç görünümü olması, peribronşial kalınlaşma, santrlobüler ve peribronşial nodüllerin görülmesi tüberkülozu düşündürür. Primer progressif hastalık ve HIV(+) hastalarda radyolojik bulgular daha belirsizdir, alt loblarda infiltrasyonlar veya milier görünüm olarak ortaya çıkabilir. HIV enfeksiyonun ileri dönemindeki hastalarda kilo kaybı ve ateş sık fakat kaviter hastalık yayma pozitifliği daha enderdir. Akciğer tüberkülozu tanısı alan HIV(+) hastaların %8 inde akciğer grafisi normal bulunmuştur. Tüberküloz olgularının %15-20 si yayma negatiftir. Bunlarda tanı klinik, radyolojik, histopatolojik bulgulara veya kemoterapiye verdiği yanıta bakılarak konur. Çocuklar arasında bu oran daha da fazladır. Yanlış pozitif kültürler de oluşabilir. Bunlar genellikle laboratuar bulaşına ve çalışanların hatasına bağlıdır, sıvı besiyerinde kontaminasyon daha sık görülür. Üç aydan fazla kültür pozitifliği devam eden veya sonradan pozitifleşen olgularda ilaç duyarlılık testleri düşünülmelidir. Sıvı besiyerlerinde duyarlılık testleri daha hızlı sonuç verir. Yayma pozitif olgularda direkt ilaçlı agara ekim yöntemi oldukça güvenilirdir. Duyarlılık testi sonuçlarını daha hızlı elde edebilmek için başvurulan bir yöntemdir. Nükleik asit amplifikasyon testleri klinik materyalden doğrudan çalışılabilir. Tüberküloz insidansının yüksek olduğu yerlerde pozitif bir yaymanın diğer yöntemlerle kanıtlanmasına gerek yoktur, çünkü büyük olasılıkla bu sonuç doğrudur. Ancak insidansın düşük olduğu gelişmiş ülkelerde ve HIV enfeksiyonunun yüksek olduğu yerlerde tüberkülozu atipik mikobakterilerden ayırmak için nükleik asit amplifikasyon testleri yayma pozitif olgularda kullanılmaktadır. Nükleik asit amplifikasyon testleri yüksek maliyeti ve sahada kullanım zorluğu nedeniyle kullanımı kısıtlı kalmıştır. Amplifikasyon testleri balgam yayma muayenesinin veya kültürün yerini tutamazlar. Ayrıca tedavi altında iken de genetik materyalin varlığında pozitif sonuç verdikleri için tedaviye yanıtı da değerlendirmekte güvenilir değildir.(3,4,5,7) Klinik laboratuar testlerinde ilerlemeye ek olarak DNA parmak izi (fingerprint) metodları laboratuar bulaşlarını göstermede ve epidemiyolojik çalışmalarda yararlı olmaktadır. Latent enfeksiyon tanısı: Yirminci yüzyılın başından beri yapılan intradermal Tüberkülin cilt testi tüberküloz enfeksiyonu tanısı için kullanılmaktadır. Daha saflaştırılmış şekli olan PPD-S 1939 yılından beri kullanılmaktadır. Tüberkülin cilt testinin BCG aşısı olanlarda da ve atipik mikobakterilere karşı da reaksiyon vermesi özgüllüğünü düşürmektedir. Ayrıca testin saat sonra okunması da bir diğer dezavantajıdır. Pozitiflik değerlendirme kriterleri testin yapıldığı topluma göre değişir. Son yıllarda piyasaya sunulan serolojik testler umut vermektedir. ELISA yöntemi ile yapılan testlerden biri olan Quantiferon-TB testi Tüberkülin cilt testine göre daha az duyarlı ve özgül görülmekle birlikte BCG den etkilenmemektedir. Yeni ve umut verici bir test ELİSPOT testidir. M. tuberculosis de RD1 geni immuniteden sorumludur. BCG ve M. bovis de bu gen bulunmamaktadır.test, bu genin ürünü olan ESAT-6 (Early secreted antigenic target 6) ve CFP 10 (Culture filtrate protein 10) a karşı oluşan özgül T hücre yanıtının ölçülmesi esasına dayanır. BCG den etkilenmemesi Tüberkülin cilt testine karşı üstünlük sağlamaktadır. TSPOT TB testi olarak piyasaya çıkmıştır. (7,8) Tedavi: Tedavinin prensipleri: Tedavinin ana hedefleri relaps olmadan kürü sağlamak, ilaç direnci gelişmesini önlemek ve bulaşmayı durdurarak ölümü de önlemektir. Tüberkülozda ilaç direnci basilin özelliği olarak doğal mutasyonlar sonucu gelişir. Başka mikroorganizmalarda görülebildiği gibi direnç, plazmidlerle bir bakteriden diğerine aktarılmaz. Herhangi bir yabani suş içindeki küçük bir basil grubunda kromozomal

5 mutasyonla direnç ortaya çıkabilir. Basilde bu mutasyonlar ilaçla teması olmadan görülür. İlaç direnci ile ilgili mutasyonlar düşük ancak sabit bir oranda ve her ilaç için farklı olarak oluşurlar. İlaç direnci ile ilişkili mutasyonlar aşağıda belirtilmiştir (tablo 1). Tablo 1: M. tuberculosis de bilinen mutasyonlar (5) İlaç İzoniyazid (INH) Rifampisin (RMP) Streptomisin (SM) Etambutol (EMB) Pirazinamid (PZA) Kinolonlar Dirençli suşlar arasında sıklık Mutasyon yeri katg (katalazperoksidaz) %50 InhA (enoil-acp redüktaz) %25 ahpc (alkil hidroperoksid redüktaz) %10-15 rpob (RNA polimeraz, B alt birimi) %97 RpsL (ribozomal protein %50-60 altüberkülozirim 12) EmbAB (arabinozil transferaz) %50 pcra Bilinmiyor gyra Lezyonun tipine bağlı olarak basil sayısı çok değişir. Basil sayısı ne kadar çoksa doğal dirençli suş gelişme olasılığı o kadar fazladır. Bu nedenle tüberküloz tedavisinde kombine ilaç tedavisi uygulamak gerekir. Tüberküloz tedavisi asla tek bir ilaçla denenmemeli ve başarısız bir tedaviye asla tek bir ilaç eklenmemelidir. Tedavi rejimlerinin iki fazı vardır. Başlangıç fazı aktif olarak çoğalan ve semidormant basilleri öldürmeye yöneliktir. Tedavinin başlangıcından 2-3 ay içinde balgam yayma ve kültür negativasyonu sağlanarak hastanın bulaştırıcılık süresi kısaltılır. Hastaların çoğunda bu (%80-90) sağlanır. Başlangıç fazında bakterisidal etkili en az 2 ilaç (INH, RMP) gereklidir. Başlangıç fazında kullanılan PZA tedavinin 9 aydan 6 aya indirilmesini sağlar. Tedaviye eklenen EMB direnç olduğunda ve basil yükü fazla olduğunda yararlıdır. Tedavi başında hastaların hangisinin ilaçları düzgün kullanacağı belli olamadığını birçok çalışma göstermiştir. Sadece doğrudan gözetimli tedavi bunu garanti eder. Deneyimli bir gözetmen tarafından ilaçların içirilmesi tedavinin yüksek oranda tamamlanmasını sağlar, ilaç direnç gelişimini ve relapsları önler lerde tedavinin başladığı ilk yıllardan beri tüberküloz tedavisinde uyumun bir sorun olduğu bilinmektedir. Doğrudan gözetimli tedavinin önemi çeşitli çalışmalarla ortaya konmuş ve bunlara dayanarak gözetimli tedavi DSÖ nun öngördüğü DOTS(Directly observed treatment strategy: Doğrudan gözetimli tedavi stratejisi) programının bir parçası olmuştur. RMP içeren başlangıç rejimleri mutlaka gözetimli verilmelidir. Devam fazı geri kalan basillerin elimine edilmesini ve tedavi başarısızlığı ve relapsları önlemeyi sağlar. Devam fazının başında basil sayısı azdır ve dirençli suşların seçilme olasılığı düşüktür bu nedenle daha az ilaçla tedavi yeterlidir.(9) Tedavide kullanılan tanımlar: Tüberküloz tanısı konanbir hastaya tedavi başlamadan önce hastanın tanımlanması gerekir. DSÖ tüberküloz hastalığını, hastalığın yeri, şiddeti, bakteriyolojik sonucu ve hastanın daha önce tedavi görüp görmemesine göre sınıflamaktadır.

6 Tüberküloz hastalığının yerine göre: akciğer veya akciğer dışı * Akciğer tüberkülozu, akciğer parankiminin hastalığı olarak tanımlanır. * Akciğerlerde radyolojik anormalliklerin bulunmadığı intratorasik tüberküloz, lenfadenopati (mediastinal ve/ veya hiler) veya plevra tüberkülozu akciğer dışı bir tüberküloz olgusu olarak kabul edilir. * Hem akciğer hem de akciğer dışı tüberkülozu olan bir hasta, öncelikle akciğer tüberkülozu olgusu olarak sınıflanır. Miliyer tüberküloz akciğer parankimini de tuttuğu için akciğer tüberkülozu olarak tanımlanır. Tüberkülozun ağırlığına göre: Basil yükü, hastalığın yaygınlığı ve anatomik bölgesi, tüberküloz hastalığının ağırlığını belirlemede göz önüne alınır. Anatomik bir bölgenin tutulumu belirgin bir akut yaşamsal tehdit oluşturuyorsa ( örneğin perikardiyal tüberküloz) ya da daha sonradan önemli bir komplikasyona yol açacaksa (örneğin omurga tüberkülozu) veya her iki durum da söz konusuysa (örneğin tüberküloz menenjit) ağır hastalık olarak sınıflandırılır. * Akciğer dışı tüberkülozun bazı formları ağır olarak sınıflandırılır. Bunlar, tüberküloz menenjit, miliyer tüberküloz, tüberküloz perikardit, tüberküloz peritonit, bilateral ya da masif plörezi, omurga tüberküloz, intestinal tüberküloz, genitoüriner tüberküloz dur. * Akciğer dışı tüberkülozun şu formları ise hafif olarak sınıflanır: tüberküloz lenfadenit, plevra tüberkülozu ( tek taraflı), kemik tüberküloz ( omurga hariç), permperik eklem tüberkülozu ve deri tüberkülozu. Bakteriyolojk sonuca göre: * Yayma pozitif akciğer tüberkülozu. Mikroskopik olarak en az iki balgam örneği aside dirençli basil (ARB) yönünden pozitif olan hasta; veya mikroskopik olarak en az bir balgam örneği pozitif ve akciğer tüberküloz ile uyumlu radyografik anormallikleri olan ve bir doktor tarafından tam süreli antitüberküloz tedavi almasına karar verilmiş hasta ya da mikroskopik olarak en az bir ARB pozitif balgam örneği olan ve kültürü M. tuberculosis için pozitif gelen hasta yayma pozitif akciğer tüberkülozu hastası olarak kabul edilir. Uygun çalışılan koşullarda, yetişkin akciğer tüberkülozlarının % 65 i, tüm tüberküloz olgularının % 50 ya da daha fazlası yayma pozitiftir. * Yayma negatif akciğer tüberkülozu. Yayma pozitif tüberküloz tanımına uymayan olguları kapsar. Balgam muayenesi yapılmamış olgular da bu sınıflamada yer alır, ancak bu durum yetişkinler için değil, daha çok cocuklar için geçerlidir. Yayma negatif olgu olarak tanımlamak için en az üç balgam örneğinde ARB negatif bulunan, akciğer tüberkülozu ile uyumlu radyografik anormallikleri bulunan ve bir hafta geniş spektrumlu bir antibiyotiğe rağmen klinik yanıtı olmayan ve bir doktor tarafından tam süreli bir antitüberküloz tedavi kararı verilmiş olan bir hasta olması gerekir. Hastalık öyküsüne göre : Yeni olgu:daha önce hiçbir zaman tüberküloz tedavisi almamış ya da dört haftadan daha kısa süre antitüberküloz ilaç kullanmış hasta. Nüks (relapse):geçmişte tüberkülozun herhangi bir formu nedeniyle tedavi görüp tedavisini tamamlamış veya kür olmuş ve yeniden bakteriyolojik (yayma veya kültür) pozitif olan hasta. Tedavi başarısızlığı ( failure) :Tedaviye başladıktan 5 ay veya daha uzun süre sonra balgamı pozitif kalan ya da yeniden pozitifleşen hasta. Tedavi başlamadan önce negatif olup tedavinin ikinci ayından sonra yayması pozitifleşen hastalar da bu tanıma girer. Tedaviye ara verip dönen olgu:iki ay ya da daha fazla tedaviyi bırakan ve bakteriyolojik pozitif olarak yeniden başvuran hasta. Kronik olgu:nüks, tedavi başarısızlığı veya ara verme nedeniyle uygulanan gözetimli yeniden tedavi rejiminin sonunda hala bakteriyolojik olarak pozitif olan hastalardır.

7 Not: Akciğer dışı tüberküloz ve yayma negatif akciğer tüberkülozunda nüks, tedavi başarısızlığı ve kronikleşme görülebilir, ancak oldukça enderdir (9). Yatırılarak tedavisi gereken hastalar:(10) *Genel durumu bozuk olanlar *Hastalığı çok ilerlemiş olanlar *Ağır ya da sık hemoptizisi olanlar *Diyabeti olanlar *Kronik böbrek ya da kronik karaciğer hastalığı olanlar *İlaç alerjisi ve ilaca bağlı hepatiti olanlar *Uyum ve iletişim zorluğu olanlar Yeni olguda tedavi: Dünya Sağlık Örgütü, ayrı ulusal tüberküloz kontrol programı olmayan ülkeler için tüberküloz tedavisini olguların öncelik sırasına göre kategorize etmiştir (9). Buna göre tedavide en öncelikli grup kategori I, son grup da kategori IV dür. Balgam pozitif yeni olgu kategori I olarak değerlendirilir. İlk 2 ay 4 ilaçla, idame fazında 4 ay 2 ilaçla tedavi edilir (tablo 2 (10)). Akciğer dışı tüberkülozun ağır şekilleri de bu grupta yer alır. DSÖ yayınladığı son tedavi rehberinde miliyer tüberküloz, tüberküloz menenjit ve nörolojik bulgular veren omurga tüberkülozunda bile 6 aylık tedavi süresinin yeterli olacağını bildirmiştir. Sağlık Bakanlığı Verem Savaş Daire Başkanlığının 2003 yılında yayınladığı Türkiye de Tüberkülozun Kontrolü için Başvuru Kitabı nda ağır akciğer dışı tüberkülozun toplam tedavi süresini 9 ay olarak belirtilmiştir. Kültür- pozitif tüm çocuk ve yetişkinler için kabul edilebilir en kısa tedavi süresi 6 aydır. Çocuklarda bu 6 aylık rejimin ilk 2 aylık başlangıç fazı izoniyazid, rifampisin ve pirazinamid içermelidir, toksik etkilerinin izlenmesi güç olduğu için etambutolün kullanılması önerilmez(9). Tedavinin ikinci fazı 4 ay izoniyazid ve rifampisin içermelidir. Tüm tedaviler doğrudan gözlem altında verilmeye çalışılmalıdır.

8 Tablo 2: DSÖ tarafından tedavi kategorileri için önerilen tedavi şemaları TÜBERKÜLOZ TEDAVİ KATEGORİSİ I TÜBERKÜLOZ HASTALARI Yeni yayma pozitif AC TB; Yaygın parankim tutulumu olan yeni yayma negatif AC TB; AC dışı tüberkülozun ağır formları; HIV(+) hastalar TÜBERKÜLOZ TEDAVİ REJİMLERİ BAŞLANGIÇ FAZI (GÜNLÜK veya İDAME FAZI HAFTADA 3 KEZ) (GÜNLÜK veya HAFTADA 3 KEZ) 2 ay INH+RMP+PZA+EMB (veya SM) a 4 ay INH+RMP veya 6 ay INH+EMB b II III IV Eski yayma pozitif AC TB: Nüks Tedavi başarısızlığı c Tedaviye ara verip dönen Yeni yayma negatif AC TB (kategori I in dışındakiler) ; AC dışı tüberkülozun daha hafif formları Kronik olgu veya MDR-TB (gözlem altında yapılmış bir yeniden tedaviden sonra hala yayma pozitif hasta) 2 ay INH+RMP+EMB+PZA +SM / 1 ay INH+RMP+PZA+EMB 2 ay INH+PZA+RMP+EMB (veya SM) d 5 ay INH+RMP+EMB 4 ay INH+RMP veya 6 ay INH+EMB b Hastaya özel veya standart yeni tedavi rejimleri ile tedavi a: Tüberküloz menenjitte EMB yerine SM önerilir. b:emb içeren rejimde nüks ve tedavi başarısızlığı oranı yüksektir. c: İlaç duyarlılık testleri önerilir. MDR-TB söz konusu ise kategori IV olarak değerlendirilir. d:,hiv(-), kavitesi olmayan yayma negatif akciğer tüberkülozunda, duyarlı olduğu bilinen hastalarda ve primer tüberkülozlu çocuk hastalarda EMB tedaviden çıkarılabilir. Not: DSÖ intermittant tedaviyi sadece doğrudan gözlem altında yapılma koşuluyla önermektedir. Ülkemizde intermittant tedavi yapılmamaktadır. Tablo 3: Tedavide kullanılan ilaç dozları Günlük doz Erişkin Mg/kg Çocuk g/kg İNH (İzoniyazid) 5 (4-6) RMP (Rifampisin) 10 (8-12) PZA (Pirazinamid) 25(20-30) Ç m Maksi mum doz mg

9 MPZ (Morfozinamid) 40 (30-50) SM (Streptomisin) 15 (12-18) EMB (Etambutol) 15 (15-20) Tedavinin Takibi: Hastanın tedaviye yanıtı bakteriyolojik olarak izlenir. Tedavinin 2., 4., ve 6. ayları sonunda her defasında en az 2 balgam incelemesi yapılır. Eğer 2. ayın sonunda balgam pozitifliği devam ediyorsa başlangıç fazı 1 ay daha uzatılır. Üçüncü aydan sonra idame tedaviye geçilir. 4. ayda balgamı pozitif olan hastadan duyarlılık testleri istenir ve idame tedavi sürdürülür. 5. ay sonunda balgam pozitifliği devam ediyorsa direnç sonuçları ile birlikte referans merkezine nakledilir. Tedavi sırasında ortaya çıkabilecek ilaç yan etkileri tablo 4 de özetlenmiştir (9).

10 Tablo 4: Antitüberküloz ilaçların yan etkilerine yaklaşım Yan Etkiler Sorumlu İlaç Tedavi Minör İştahsızlık, bulantı, karın ağrısı Eklem ağrısı Ayakta yanma hissi Kırmızı idrar Majör Deride kaşıntı, döküntü Sağırlık Denge bozukluğu Sarılık Kusma ve konfüzyon Görme bozukluğu Hemolitik anemi, trombositopenik purpura, akut böbrek yetmezliği RMP PZA INH RMP Thioasetazon SM SM INH,PZA,RMP ilaçların çoğu EMB RMP İlaçlara devam et, dozu kontrol et Gece yatarken ver Aspirin Piridoksin 100 mg/gün İlaca bağlı olduğunu teyit et Sorumlu ilacı kes İlaçları kes SM i kes EMB başla SM i kes EMB başla İlaçları kes İlaçları kes,acil kan tetkikleri iste EMB yi kes RMP i kes Tüberkülozda yeniden tedavi : DSÖ nun yeni sınıflamasında yeniden tedavi, kategori II de ele alınmıştır (Tablo 3). Buna göre nüks olan olgular, tedavi başarısızlığı olarak değerlendirilmiş olgularla tedaviye ara verip dönenler yeniden tedaviye alınır. Başlangıçta yayma negatif olarak kabul edilmiş ve kategori III olarak tedaviye başlanmış hastalar ikinci ayın sonunda balgam yayması pozitif ise yeniden değerlendirilmeli ve kategori II olarak tedavi edilmelidir. Tedaviyi başarıyla tamamlayan hastaların %1-5 oranında nüks ettikleri yapılan çalışmalarda bildirilmiştir. Ayrıca kontrol altına alınamayan diyabet hastalarında, HIV(+) hastalarda ve malabsorpsiyonu olan hastalarda (mide operasyonlu v.b) nüks oranı yüksektir. Tedavi başarısızlığı nedenleri * Kullanılan ilaç sayısı yetersiz, ilaç dozları düşük olabilir. * Tedavi süresi doktor tarafından kısa tutulmuş olabilir. * Hasta ilaçlarını kendisi kesmiş olabilir. Hastalar özellikle tedavinin 2. ayından sonra kendilerini iyi hissetmekte, kilo almakta ve ben iyileştim düşüncesiyle tedavisini kesmektedir. * Hastada primer çok ilaca direnç söz konusu olabilir. Yeniden tedavi rejimi INH+RMP+PZA+EMB+SM in 2 ay kullanılmasını takiben 1 ay INH+RMP+PZA+EMB ile başlangıç fazının tamamlanıp bundan sonra 5 ay süre INH+RMP+EMB kullanılmasını öngörmektedir. Önceden tedavi görmüş hastalarda kazanılmış ilaç direncinin ortaya çıkması olasıdır. Bu hastalar yeni hastalara göre daha sık oranda, en azından INH a dirençli basiller çıkarırlar. Tedavinin takibi Hasta başlangıç fazında hala etkin olan en az 2 ilaç kullanır. Böylece dirençli basillerin canlı kalma ve çoğalma riski azaltılmış olur. Balgam tetkikleri tedavinin 3. ayında, 5. ayında ve 8. ayında (yeniden tedavinin sonu) yapılır.eğer hasta 3. ayın sonunda yayma pozitif ise dörtlü başlangıç tedavisi 1 ay daha uzatılır. Balgam 4. ayın sonunda tekrar incelenir. Balgamda pozitiflik devam ediyorsa duyarlılık testleri istenerek idame tedaviye geçilir (9). Hasta kullandığı ilaçların 2 veya daha fazlasına karşı dirençli çıkarsa bir referans

11 merkezine sevk edilir. Eğer duyarlılık testleri yapılamıyorsa 5. ay sonuna kadar tedavi sürdürülür. Balgam pozitifliği devam ederse hasta dirençli kabul edilerek sevk edilir. Yeniden tedavi rejimini tamamladıktan sonra hala basil çıkaran hastalar kronik olgu olarak kabul edilirler. Bu hastalar çoğunlukla çok ilaca dirençli basil çıkaran hastalardır ve dirençli hastaların tedavisinde uzmanlaşmış merkezlerde ele alınmalıdırlar. Ülkemizde hazırlanan kılavuzda tedavi başarısızlığı kronik olgularla beraber ayrı bir kategori olarak ele alınmıştır. DSÖ nün son tedani rehberinde tedavi başlangıcından sonra 5. ayda balgamı müsbet olan ve ilaçlarını kullandığından emin olduğumuz hastaya yeniden tedavi başlamak yerine bu hastalarda çok ilaca direnç gelişmiş olma olasılığı yüksek olduğu için duyarlılık testlerinin istenmesi ve hastaların bu konuda uzmanlaşmış bir merkeze gönderilmeleri uygun görülmüştür. Tablo 5: Sağlık Bakanlığı Verem Savaşı Daire Başkanlığı tarafından önerilen tedavi şeması Olgu Tanımı Başlangıç fazı a İdame fazı Yeni Olgu 2 ay INH+RMP+PZA +EMB (veya SM) 4 ay INH+RMP Çocuk TB 2 ay INH+RMP+PZA b 4 ay INH+RMP Menenjit, milier, kemik 2 ay INH+RMP+PZA +EMB 4-7 ay INH+RMP eklem TB (veya SM) Tedaviyi terkten dönenler Nüks olgular 2 ay INH+RMP+EMB+PZA+SM / 5 ay INH+RMP+EMB Tedavi başarısızlığı olan olgular c Kronik olgular 1 ay INH+RMP+PZA+EMB MDR-TB tedavisi yapan özel merkezlerde tedavi edilir. d a:başlangıç fazı sonunda yayma pozitifliği devam ediyorsa bu tedavi 1 ay daha uzatılır. b: Sadece primer TB olan çocuklar için geçerlidir.erişkin tip TB da çocuk da olsa dört ilaçla tedavi verilir. c: Tedavi başarısızlığı olguları özel merkezlerde tedavi edilir. d: Özel merkezler, Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi dir. İlaç duyarlılık testlerinin tedavinin takibindeki yeri İlaç duyarlılık testlerinin en iyi merkezlerde dahi yapılsa güvenilirliklerinin düşük olduğu birçok çalışmada gösterilmiştir. Bu nedenle test sonuçlarına bakılarak tedavinin başındaki bir hastada asla tedavi değişikliği yapılmamalıdır. Kortikosteroidlerin tedavideki yeri Kortikosteroidler (KS) tüberküloz tedavisinde önemli bir rol oynamazlar. Ancak bazı durumlarda yararlıdırlar. İlaçlara karşı aşırı allerjik reaksiyonlar gelişen hastalarda ve HIV ile enfekte tüberküloz vakalarında kortikosteroidler yararlıdır. Fulminan miliyer hastalıkta ve obstruktif lenfadenopati durumunda mg prednisolon semptomları rahatlatmak, ateşi düşürmek ve oksijenizasyonu düzeltmek açısından yararlıdır. Tüberküloz menenjitli hastaların KS tedavisinden faydalandığı bilinmektedir. Prednizolon mg ile başlanır. 1-2 hafta sonra basamaklı olarak düşürülür. Perikardiyal tüberkülozda konstriksiyonu önlemek için KS önerilmektedir (11). Cerrahinin tüberküloz tedavisindeki yeri

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VEREM SAVAŞI DAİRE BAŞKANLIĞI TÜRKİYE DE TÜBERKÜLOZUN KONTROLÜ İÇİN BAŞVURU KİTABI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VEREM SAVAŞI DAİRE BAŞKANLIĞI TÜRKİYE DE TÜBERKÜLOZUN KONTROLÜ İÇİN BAŞVURU KİTABI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VEREM SAVAŞI DAİRE BAŞKANLIĞI TÜRKİYE DE TÜBERKÜLOZUN KONTROLÜ İÇİN BAŞVURU KİTABI ANKARA, 2003 BAŞVURU KİTABINI HAZIRLAYANLAR: Doç. Dr. Şeref ÖZKARA*, Uzm. Dr. Zafer AKTAŞ*, Dr.

Detaylı

5-24 AY ARASI SAĞLIKLI ÇOCUKLARDA BCG AŞISININ TÜBERKÜLİN DERİ TESTİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

5-24 AY ARASI SAĞLIKLI ÇOCUKLARDA BCG AŞISININ TÜBERKÜLİN DERİ TESTİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI T.C. Sağlık Bakanlığı Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Şef: Dr. Savaş İNAN 5-24 AY ARASI SAĞLIKLI ÇOCUKLARDA BCG AŞISININ TÜBERKÜLİN DERİ TESTİNE

Detaylı

TÜBERKÜLOZ ENFEKSİYONU ARAŞTIRILAN ÇOCUKLARDA TÜBERKÜLİN CİLT TESTİ VE QUANTİFERON-TB GOLD IN TUBE TESTİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

TÜBERKÜLOZ ENFEKSİYONU ARAŞTIRILAN ÇOCUKLARDA TÜBERKÜLİN CİLT TESTİ VE QUANTİFERON-TB GOLD IN TUBE TESTİNİN KARŞILAŞTIRILMASI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY DR. SADİ KONUK EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI KLİNİĞİ Klinik Şefi: Uz. Dr. Sami Hatipoğlu TÜBERKÜLOZ ENFEKSİYONU ARAŞTIRILAN ÇOCUKLARDA TÜBERKÜLİN

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ. KLİNİK ŞEFİ: Doç. Dr.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ. KLİNİK ŞEFİ: Doç. Dr. 1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KLİNİK ŞEFİ: Doç. Dr. ATTİLA SAYGI 1996-2008 YILLARI ARASI ÇOK İLACA DİRENÇLİ AKCİĞER TÜBERKÜLOZU

Detaylı

TÜBERKÜLOZ. Dr.Haluk C.Çalışır

TÜBERKÜLOZ. Dr.Haluk C.Çalışır TÜBERKÜLOZ Dr.Haluk C.Çalışır Doğal Gelişim: Tüberküloz hastalığı insanlık tarihi kadar eskidir. Eski Mısır Mumyalarında hastalığa ait izler saptanmıştır. Mycobacterium tuberculosis in, bir başka mikobakteri

Detaylı

TÜBERKÜLOZDA BULAŞMA, PATOGENEZ VE TANI

TÜBERKÜLOZDA BULAŞMA, PATOGENEZ VE TANI TÜBERKÜLOZDA BULAŞMA, PATOGENEZ VE TANI Prof. Dr. Zeki KILIÇASLAN TÜBERKÜLOZDA BULAŞMA 1882 yılında Robert Koch tüberküloz basilini bularak tüberkülozun bulaşıcı bir hastalık olduğunu gösterdi. Tüberküloz

Detaylı

D. TEDAVİ. İzoniyazid: Etki yeri bilinmiyor. Çoğalan basillere son derece bakterisidal etkilidir.

D. TEDAVİ. İzoniyazid: Etki yeri bilinmiyor. Çoğalan basillere son derece bakterisidal etkilidir. D. TEDAVİ D1. TB TEDAVİSİNE BAŞLAMAK TB TEDAVİSİNİN İLKELERİ 1. En etkili, en güvenli ve en kısa süreli tedavi seçilmelidir. 2. Kombine ilaç kullanılmalıdır (basillerin duyarlı olduğu ilaçlar). 3. İlaçlar

Detaylı

YETİŞKİN ÇAĞDA AKCİĞER TÜBERKÜLOZU. Uz.Dr. Oğuzhan Okutan

YETİŞKİN ÇAĞDA AKCİĞER TÜBERKÜLOZU. Uz.Dr. Oğuzhan Okutan 21. Yüzyılda Tüberküloz Sempozyumu ve II. Tüberküloz Laboratuvar Tanı Yöntemleri Kursu, Samsun YETİŞKİN ÇAĞDA AKCİĞER TÜBERKÜLOZU Uz.Dr. Oğuzhan Okutan GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Göğüs Hastalıkları

Detaylı

ÖNSÖZ. Tüberküloz El Kitabı

ÖNSÖZ. Tüberküloz El Kitabı ÖNSÖZ Bilinen en eski hastalıklardan biri olan Verem Hastalığı (Tüberküloz), dünyada her yıl milyonlarca insanı tehdit eden, acil hareket planı gerektiren, ölümcül, ancak tedavi edilebilir; bulaşıcı bir

Detaylı

E. ÇOCUKLUK ÇAĞI TÜBERKÜLOZU

E. ÇOCUKLUK ÇAĞI TÜBERKÜLOZU E. ÇOCUKLUK ÇAĞI TÜBERKÜLOZU Çocukluk çağı tüberkülozu, toplumda TB enfeksiyonunun yayılmasının sürdüğünün bir göstergesi olarak alınmalıdır. Her çocukluk çağı TB olgusunun ayrıntılı bir temaslı muayenesi

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI. TÜBERKÜLOZ TANI ve TEDAVİ REHBERİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI. TÜBERKÜLOZ TANI ve TEDAVİ REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜBERKÜLOZ TANI ve TEDAVİ REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜBERKÜLOZ TANI ve TEDAVİ REHBERİ ANKARA, 2011 Sağl k Bakanl ğ Yay n No: 862 ISBN: 978-975-590-411-5 Bask : Başak Matbaac

Detaylı

Çocuklarda ekstrapulmoner tüberküloz hastalığının tanı ve tedavisi

Çocuklarda ekstrapulmoner tüberküloz hastalığının tanı ve tedavisi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2014; 57: 109-122 Derleme Çocuklarda ekstrapulmoner tüberküloz hastalığının tanı ve tedavisi Semra Şen 1,*, Zümrüt Şahbudak Bal 1, Fadıl Vardar 2 Ege Üniversitesi

Detaylı

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ TÜBERKÜLOZ RAPORU

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ TÜBERKÜLOZ RAPORU Hazırlayanlar: TTB Tüberküloz Çalışma Grubu (alfabetik sırayla) Dr. Kemal Tahaoğlu Dr. Nilüfer Kongar Dr. Osman Elbek Dr. Özlen Tümer Dr. Zeki Kılıçaslan Türk Tabipleri Birliği Tüberküloz Raporu Birinci

Detaylı

30. ANKEM Kongresi 06-10 Mayıs 2015 Girne-K.K.T.C

30. ANKEM Kongresi 06-10 Mayıs 2015 Girne-K.K.T.C - 0 - Değerli Meslektaşlarımız, Sevgili Dostlar, Geçmişinde ANKEM ile ilgili bir anısı olmayan hekim arkadaşımız var mıdır, bilmiyorum. Zira 06-10 Mayıs 2015 tarihleri arasında Kıbrıs, Girne de düzenlenecek

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Gögüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şef Doç. Dr. Veysel Yılmaz

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Gögüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şef Doç. Dr. Veysel Yılmaz T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Gögüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şef Doç. Dr. Veysel Yılmaz TÜBERKÜLOZ PLÖREZİ TANISINDA POLİMERAZ ZİNCİR REAKSİYONU, LÖWENSTEİN-JENSEN

Detaylı

BÖLGE TÜBERKÜLOZ LABORATUVARLARINDAN GÖNDERİLEN MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS SUŞLARININ MAJOR ANTİTÜBERKÜLOZ İLAÇLARA DUYARLILIKLARI

BÖLGE TÜBERKÜLOZ LABORATUVARLARINDAN GÖNDERİLEN MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS SUŞLARININ MAJOR ANTİTÜBERKÜLOZ İLAÇLARA DUYARLILIKLARI PS-1 BÖLGE TÜBERKÜLOZ LABORATUVARLARINDAN GÖNDERİLEN MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS SUŞLARININ MAJOR ANTİTÜBERKÜLOZ İLAÇLARA DUYARLILIKLARI M. Bakır SAYĞAN, Fatih OCAK, İsmail CEYHAN, Salih CESUR, Gülnur TARHAN,

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI. VEREM (TÜBERKÜLOZ) HASTALARI ile HASTA YAKINLARINI BİLGİLENDİRME REHBERİ ve VEREMLİ HASTALARIN HAK ve SORUMLULUKLARI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI. VEREM (TÜBERKÜLOZ) HASTALARI ile HASTA YAKINLARINI BİLGİLENDİRME REHBERİ ve VEREMLİ HASTALARIN HAK ve SORUMLULUKLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VEREM (TÜBERKÜLOZ) HASTALARI ile HASTA YAKINLARINI BİLGİLENDİRME REHBERİ ve VEREMLİ HASTALARIN HAK ve SORUMLULUKLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VEREM (TÜBERKÜLOZ) HASTALARI ile HASTA

Detaylı

EK: 1 68. VEREM EĞĠTĠM VE PROPAGANDA HAFTASI BĠLGĠ NOTU (04-10 Ocak 2014)

EK: 1 68. VEREM EĞĠTĠM VE PROPAGANDA HAFTASI BĠLGĠ NOTU (04-10 Ocak 2014) EK: 1 68. VEREM EĞĠTĠM VE PROPAGANDA HAFTASI BĠLGĠ NOTU (04-10 Ocak 2014) VEREM EĞĠTĠM VE PROPAGANDA HAFTASI Verem Eğitim ve Propaganda Haftası 1947 yılında kutlanmaya başlamıştır. Her yıl Ocak ayının

Detaylı

ULUSAL MİKROBİYOLOJİ STANDARTLARI (UMS) HIV Enfeksiyonunun (Human Immunedeficiency Virus) Mikrobiyolojik Tanısı

ULUSAL MİKROBİYOLOJİ STANDARTLARI (UMS) HIV Enfeksiyonunun (Human Immunedeficiency Virus) Mikrobiyolojik Tanısı Basıldığında KONTROLSUZ KOPYA niteliğindedir. ULUSAL MİKROBİYOLOJİ STANDARTLARI (UMS) HIV Enfeksiyonunun (Human Immunedeficiency Virus) Mikrobiyolojik Tanısı Hazırlayan Birim Klinik Bakteriyoloji Tanı

Detaylı

TÜBERKÜLOZ (VEREM) HASTALIĞI. Doç. Dr. Şeref Özkara / sorularınız için e-posta: ozkaraseref@yahoo.com

TÜBERKÜLOZ (VEREM) HASTALIĞI. Doç. Dr. Şeref Özkara / sorularınız için e-posta: ozkaraseref@yahoo.com TÜBERKÜLOZ (VEREM) HASTALIĞI Doç. Dr. Şeref Özkara / sorularınız için e-posta: ozkaraseref@yahoo.com Tüberküloz binlerce yıldır varolduğu bilinen bir mikropla oluşmaktadır; bu mikrobun adı: Mycobacterium

Detaylı

GİRİŞ Hematoloji Uzmanlık Derneği, the Leukemia & Lymphoma Society(LLS)'e 08.11.2010 tarihinde

GİRİŞ Hematoloji Uzmanlık Derneği, the Leukemia & Lymphoma Society(LLS)'e 08.11.2010 tarihinde 1 GİRİŞ Hematoloji Uzmanlık Derneği, the Leukemia & Lymphoma Society(LLS)'e 08.11.2010 tarihinde çevirisi yapılan Lenfoma kitapçığına yeniden basım izni verdiği için minnetle teşekkür eder. Lenfoma, lenfatik

Detaylı

DİFTERİ HASTALIĞININ KONTROLÜ İÇİN SAHA REHBERİ

DİFTERİ HASTALIĞININ KONTROLÜ İÇİN SAHA REHBERİ DİFTERİ HASTALIĞININ KONTROLÜ İÇİN SAHA REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ocak 2003-ANKARA REFİK SAYDAM HIFZISSIHHA MERKEZİ BAŞKANLIĞI, SALGIN HASTALIKLAR ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL

Detaylı

VEREM HAKKINDA BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ Hazırlayan: Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ

VEREM HAKKINDA BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ Hazırlayan: Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ VEREM HAKKINDA BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ Hazırlayan: Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ Verem Hastalığının başka ismi var mıdır? Evet. Tıpta tüberküloz olarak adlandırılmaktadır. Ayrıca halk arasında ince hastalık, ciğerlerinde

Detaylı

www.pediatric-rheumathology.printo.it SİSTEMİK LUPUS ERİTAMATOZUS

www.pediatric-rheumathology.printo.it SİSTEMİK LUPUS ERİTAMATOZUS www.pediatric-rheumathology.printo.it SİSTEMİK LUPUS ERİTAMATOZUS Nedir? Sistemik lupus eritamatozus (SLE) deri, eklemler, kan ve böbrekler gibi vücudun farklı organlarını tutabilen kronik, otoimmün bir

Detaylı

Türkiye de. erem Savaşı. Dergisi. Tuzla Verem Savaşı Dispanseri Hizmete Açıldı. VSD lerde Modernizasyon Çalışmaları Tüberkülozda Sertifikalı Eğitim

Türkiye de. erem Savaşı. Dergisi. Tuzla Verem Savaşı Dispanseri Hizmete Açıldı. VSD lerde Modernizasyon Çalışmaları Tüberkülozda Sertifikalı Eğitim Yıl:2 Sayı:3 Mayıs 2011 Türkiye de erem Savaşı ISSN: 1309-8551 VSD lerde Modernizasyon Çalışmaları Tüberkülozda Sertifikalı Eğitim Tuzla Verem Savaşı Dispanseri Hizmete Açıldı Tüberküloz Epidemiyolojisi

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Kronik Miyelojenöz Lösemi Nedir?... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

İÇİNDEKİLER. Kronik Miyelojenöz Lösemi Nedir?... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 0 İÇİNDEKİLER Kronik Miyelojenöz Lösemi Nedir?... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Bcr-abl geni nasıl oluşur?... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Sebepler ve Risk Faktörleri... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

Detaylı

Doç.Dr. Selma TOSUN. İzmir Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği. selma.tosun@yahoo.

Doç.Dr. Selma TOSUN. İzmir Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği. selma.tosun@yahoo. ERİŞKİN AŞILAMASI İzmir Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği selma.tosun@yahoo.com Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. Ege Üniversitesi

Detaylı

Okuyucu Köşesi için iletişim adresimiz okurkosesi@baskent-ank.edu.tr

Okuyucu Köşesi için iletişim adresimiz okurkosesi@baskent-ank.edu.tr Okuyucu Köşesi için iletişim adresimiz okurkosesi@baskent-ank.edu.tr Melek ALKAN ÇAKMAK Yeni yıl geldi, hoş geldi Takvim yaprakları arasında beklenti ve umutları en fazla yüklediğimiz 31 Aralık işte geldi

Detaylı

TÜRK TORAKS DERNEĞİ BAĞIŞIKLIĞI BASKILANMIŞ ÇOCUKLARDA GELİŞEN PNÖMONİ TANI VE TEDAVİ UZLAŞI RAPORU. www.toraks.org.

TÜRK TORAKS DERNEĞİ BAĞIŞIKLIĞI BASKILANMIŞ ÇOCUKLARDA GELİŞEN PNÖMONİ TANI VE TEDAVİ UZLAŞI RAPORU. www.toraks.org. ISSN 1302-7808 Türk Toraks Derneği Turkish Thoracic Society Türk Toraks Derneği nin yayın organıdır. Official journal of the Turkish Thoracic Society Cilt 10 Ek 4 Haziran 2009 Volume 10 Supplement 4 June

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ 1 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ HODGKİN LENFOMA, NON HODGKİN LENFOMA, MULTİPLE MYELOMA, AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ, AKUT MYELOBLASTİK LÖSEMİ HASTALARININ TEDAVİLERİ SIRASINDA GÖZLENEN İLAÇ

Detaylı