Mycobacterium Tuberculosis ve Direnç

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mycobacterium Tuberculosis ve Direnç"
  • Su Veli
  • 1 yıl önce
  • İzleme sayısı:

Transkript

1 Mycobacterium Tuberculosis ve Direnç Selin Yılmaz, Ayşe Şenol, Gülay Çandır, Bekem Güvenir Danışman: J. Sedef Göçmen ÖZET Tüberküloz(TB) dünya çapında hala çözülemeyen en eski sağlık sorunlarından biridir. Tüberküloz her yıl yaklaşık 9 milyon insanı enfekte eden ve yaklaşık 2 milyon insanın ölümüne sebep olan bir enfeksiyon hastalığıdır. Türkiye de de Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) önerilerine göre yürütülen Tüberküloz kontrol programı uygulanmaktadır. Bu programın düzenlenmesi ve yönetilmesinden Verem Savaş Dairesi Başkanlığı sorumludur. DSÖ, Tüberkülozu 1993 yılında Küresel Acil Durum adıyla bildirimi zorunlu hastalık ilan etmiştir. Hastalığa Mycobacterium tuberculosis basili sebep olmaktadır. Tüberküloz % oranında pulmoner tutulum gösterirken %10-15 ekstrapulmoner yerleşim gösterir. Tüberküloz, tedavi edilebilir bir hastalıktır. Tüberküloz tedavisinde Streptomisin, İzoniazid(INAH), Etambutol, Rifampisin, Prazinamid primer ilaçlarken; Etionamid, Paraaminosalisilik asit, Tioasetozon, Sikloserin, Kinolonlar sekonder ilaçlardır. Primer direnç, daha önce hiçbir tüberküloz ilacı kullanmamış bir hastada, bir veya daha fazla ilaca karşı dirençi gösterir. Sekonder Direnç, hatalı tedavi veya tedaviye uyumsuzluk nedeniyle tedavi sırasında gelişen dirençtir. Birden çok ilaca dirençli tüberküloz; INAH ve Rifampisin in her ikisini de aynı anda içermeyecek şekilde, içinde en az 2 tane birinci basamak antitüberküloz ilacının bulunduğu kombinasyondur. Çoklu ilaç dirençli Tüberküloz(MDR), basilin, INAH ve Rifampisine aynı anda direnç göstermesine denir. Genişlemiş ilaç dirençli Tüberküloz (XDR), INAH ve Rifampisin direncinin yanı sıra basilin ikinci basamak antitüberküloz ilaçlarda en az 3 üne direnç göstermesidir. INAH ve Rifampisin e ek olarak ikinci basamak herhangi bir Florokinolona ve parental kullanılan antitüberküloz ilaçlardan en az birine direnç olarak tanımlanmıştır. Tüm İlaçlara Dirençli TB, duyarlılık testi yapılabilen tüm birinci ve ikinci basamak antitüberküloz ilaçlara direnç olarak tanımlanmaktadır. Çalışmamızda Tüberküloz, epidimiyolojisi, patogenezi, bakteriyolojisi ve tedavisinde kullanılan ilaçlar irdelenmiş. Antitüberküloz ilaçların direnç mekanizmaları ve direnç oranlarından ayrıntılı olarak söz edilmiştir. Anahtar kelimeler: Mycobacterium tuberculosis, Antitüberküloz ilaçlar, Direnç mekanizmaları.

2 GİRİŞ Tüberküloz, değişik klinik görünümlere sahip kronik, nekrozitan bir enfeksiyon hastalığıdır. Bu hastalığın oluşumundan %97-99 oranında Mycobacterium tuberculosis sorumludur. Tüberküloz, Dünya Sağlık Örgütü tarafından acil durum ilan edilen tek hastalıktır. Hastalığın etkeni M. tuberculosis, 1882 yılında tanımlanmış, korunmak için 1921 yılında aşısı geliştirilmiş ve 1950'li yılların ortalarından beri etkili bir şekilde tedavi edilmeye başlanmıştır. Bütün bunlara karşın tüberküloz, tüm dünyada, özellikle de yoksul ülkelerde, önemli bir sağlık sorunu olarak varlığını hala sürdürmektedir. Tüm dünya nüfusunun yaklaşık üçte biri tüberküloz basili ile enfektedir ve her yıl yaklaşık 9 milyon insanı infekte eden ve yaklaşık 2 milyon insanın ölümüne sebep olan bir enfeksiyon hastalığıdır(1,18,19). İnsanların mikobakterilerle, yerleşik topluluklar oluşturması ve sığırların evcilleştirmesiyle birlikte karşılaştıkları düşünülmektedir. M.Ö ve M.Ö yıllarına ait insan iskeletlerinde asit ve alkole dirençli basiller saptanmış. Mısırda ele geçirilen M.Ö yıllarına ait mumyalarda da tüberkülozu düşündüren lezyonlar saptanmıştır. Kısacası insanlığın var olduğundan bu yana tüberküloz enfeksiyonu da vardır(1). EPİDEMİYOLOJİSİ Günümüzde dünya genelinde Tüberküloz önemli bir sağlık sorunu olmaya devam etmektedir. Dünya nüfusunun 1/3 ünü oluşturan 1.7 milyar insan tüberküloz basili ile enfekte olup tablo 1 ve tablo 2 de görüldüğü gibi bunların büyük çoğunluğunu gelişmekte olan ülkelerdeki insanlar oluşturmaktadır. Tüm dünyada 20 milyondan fazla tüberküloz hastası bulunmakta olup, buna her yıl 8 milyon yeni hasta eklenmektedir. Tüberküloz tüm dünyada önlenebilir ölüm nedenleri içinde ilk sırada yer almaktadır(6,19). Tablo 1 : Dünya'da tüberküloz vakalalarının genel dağılımı(19),dsö 2012 raporu

3 Tablo 2: Tüberküloz vakalarının insidansı(19), DSÖ 2012 raporu Osmanlı İmparatorluğu döneminde 19. yüzyılın ortalarından itibaren tüberküloz Anadolu coğrafyasında yayılmaya başlamış, birçok padişahın ölümüne yol açacak yaygınlığa ulaşmıştır. Birinci dünya savaşının getirdiği yoksulluk neticesinde 1940 ların sonunda en yüksek düzeyine ulaşmıştır. TBMM ce 1949 yılında onaylanan 5368 sayılı yasayla Türkiye de tüberküloz kontrol çalışmaları başlatılmıştır. İlki 1953 te olmak üzere 1980 e dek 9 kez kitlesel aşılama kampanyası yapılmıştır(11). M.tuberculosis insandan insana solunum yolu ile geçer. 1-5 µm büyüklüğündeki damlacıkların solunum yolu ile alınması ve bunların alveollere yerleşmesiyle hastalık gerçekleşir. Kapalı ortamlarda, standart nem ve ısı koşullarında aerosol halindeki tüberküloz basillerinin %60-71'i üç saat, %48-56'sı altı saat, %28-30'u dokuz saat canlı kalmaktadır. Pulmoner tüberküloz tüm tüberküloz olgularının %80'ini oluşturmaktadır. Ekstrapulmoner tüberküloz ise, plevra, lenfatik sistem, genitoüriner sistem ve miliyer tüberküloz şekillerinde görülebilir. İmmun sistemin baskılanmış olması örneğin HIV ile enfekte bireylerde tüberküloz belirgin şekilde artmaktadır(7). Tablo 3: TB olgularında yaş gruplarına göre hastalığın tutulum yeri,2009. Türkiye verem savaş raporu 2011

4 TÜBERKÜLOZ BAKTERİYOLOJİSİ Tüberküloz basili Actınomycetales takımı, Mycobacterıaceae ailesi ve Mycobacterium cinsi içinde yer almaktadır. M. tuberculosis ve M. leprae dışında 70'in üzerinde türü tanımlanmıştır. Mycobacterium cinsi bakterilerin temel özellikleri yavaş üremeleri, aside dirençli olmaları, hücre duvarlarında bol miktarda mikolik asit (lipid) içermeleridir. Genomlarında ki GC oranı %59-65 dir. Bakteriyolojik özellikleri ve DNA benzerlikleri nedeniyle birbirleriyle yakın ilişkili türler "complex olarak adlandırılır. "M. tuberculosis complex" M. tuberculosis, M. bovis, M.microti, M.africanum ve M. Bovis BCG içermektedir. Klinik açıdan bakıldığında hastalık yapma potansiyeli ve halk sağlığı ile yakın ilişkisi nedeniyle M. tuberculosis cinsin en önemli üyesidir ve günümüzde insanlarda görülen tüberkülozun esas nedenidir. M.tuberculosis compleks dışındaki mikobakterilere "tüberküloz dışı mikobakteriler" veya "atipik mikobakteriler" denmektedir (7). PATOGENEZ Tüberküloz, T lenfositler, makrofajlar ve bunlardan salınan sitokinler ile kontrol edilebilen hücre içi bir enfeksiyondur. Hastalık sırasında antikor yanıtının oluşmasına rağmen humoral immünitenin konak savunmasına önemi yoktur. Tüberküloz, enfeksiyon oluşumu ve hastalık gelişimi olmak üzere iki aşamalı bir hastalıktır. M. tuberculosis mukusu geçemediğinden enfeksiyon oluşumu için mutlaka bakterinin alveoler alana ulaşması gerekir. İnsanda minimal enfekte edici basil sayısı tam olarak bilinmemekle birlikte 1-3 basilin hastalık oluşumunda yeterli olabildiği düşünülmektedir. Akciğer tüberkülozunda, hastalık, basilin alveollere girişinden kavite oluşumuna dek beş evrede özetlenebilir. Tüberküloz; primer, sekonder, milier, ekstrapulmoner, olmak üzere farklı şekillerde de karşımıza çıkabilir (7,20). TÜBERKÜLOZ DA TANI I- Bakteriyolojik Tanı a. Mikroskobik 10x100 EZN boyası i. Ehrlich-Ziehl-Neelsen boyama yöntemi ii. Roadamin-Auramin boyama yöntemi b. Kültür

5 Löwenstein Jensen besiyeri TB kolonileri i. Yumurta temelli besi yerleri-löweinstein Jensen, Petragnani, Trudeau, Dorset besiyerleri ii. Yarı yada tam otomatize besi yerleri -M. Growth Incubator Tube (MGIT) c. Moleküler tanı yöntemleri d. Tiplendirim testleri e. Direnç testleri II- Tüberkülin Deri Testi (9). TEDAVİ Tüberkülozda etkili tedavi 1950 yılından bu yana yapılmaktadır. Tüberküloz tedavisinde kullanılan ilaçlara antitüberküloz ilaçlar denir. Antitüberküloz İlaçlar; Birinci seçenek ilaçlar: İzoniazid (INH), Rifampisin(RIF), Prazinamid(PZA), Streptomisin(SM), Etambutol(EMB) olarak sayılabilir. EMB dışındakilerin hepsi bakterisidaldir. Toksisiteleri azdır ve kombine olarak kullanılabilirler. İkinci seçenek ilaçlar: Sikloserin, etionamid, tiasetozon, kanamisin, kapreomisin ve p-aminosalysilicacid (PAS) olarak sıralanır. Bu ilaçlar birinci seçenek ilaçlara göre daha toksik, daha az tolere edilebilen ve daha az etkili ilaçlardır. Bu grup ilaçlara ß laktamaz İnhibitörleri, kinolonlar, amikasin ve rifabutini eklemekte mümkündür. Bu yeni ilaçlar özellikle dirençli tüberküloz olgularında kullanılmaktadırlar(4). Tüberküloz, basillerin duyarlı olduğu en az iki ilaçla tedavi edilmelidir. Hiç ilaçla karşılaşmamış M. tuberculosis suşlarında bile kendiliğinden ilaca dirençli mutantlar gelişebilmektedir. Kazanılmış direnç ise hatalı tedavi rejimlerinin kullanılması veya tedaviye uyumsuzluk nedeniyle tedavi süresince gelişen direnç olarak tanımlanır. Tedavi almakta olan bir hastada tedavi sırasında direnç gelişimi ciddi bir sorundur. Genellikle tedavi başarısızlığına yol açar(4, 5,13). ANTİTÜBERKÜLOZ İLAÇLARA DİRENÇ GELİŞİMİ 1980 ler den bu yana kısa süreli kemoterapi ve etkili kombinasyonlarla hastalığın tamamen ortadan kaldırılabileceği düşünülmekteydi. Fakat tüberküloz olgularındaki düşme eğilimi 1984 lerde duraklamış ve 1985 den sonra bildirilen tüberküloz olguları hızla artmaya başlamıştır. Tüberküloz insidansındaki bu artma evsizlik, intravenöz ilaç kullanımı gibi sosyal problemlerin yanı sıra HIV epidemisi ile paralellik göstermektedir(8,10).

6 Tablo 4 : Dünyadaki HIV ıle enfekte tüberküloz vakaların dağılımı(19), DSÖ 2012 raporu M.tuberculosis te klinik açıdan ilaç direnci primer ya da sekonder olarak gelişebilir. Hiç bir tüberküloz ilacı ile karşılaşmadığı halde tüberküloz basili toplulukları içinde doğal olarak basilde bir oranında ilaca dirençli mutantlar bulunur. Örneğin bu oran INH ve SM için 10 6 basilde bir basildir. RIF için aynı oran 10 8 basilde bir basildir. Bir basilin hem INH hem de RIF e mutasyonel olarak dirençli olma olasılığı ise (10 6 X10 8 )'dür. Mutasyonel direncin ilaç kullanmakla ilgisi bulunmamaktadır. Çünkü ilaçlarla karşılaşmak mutasyona yol açmamaktadır. Eksik ya da uygunsuz ilaç kullanımı ile duyarlı basillerin ortadan kalkarken, dirençli mutantların sayıca artmasına bağlı olarak gelişen bu direnç sekonder ya da kazanılmış dirençtir. Bu şekilde dirençli hastanın basilleri ile enfekte olmuş ve hiç ilaç kullanmamış kişilerde görülen direnç ise primer direnç olarak bilinir. MDR- TB olguları primer ya da sekonder direnç sonucu gelişebilir(5, 7,14). ÇOK İLACA DİRENÇLİ TÜBERKÜLOZ Tüberküloz etkin ve uygun tedavi ile başarıyla tedavi edilebilmektedir. Bu gerçek son 15 yıl içinde, etkenin antitüberküloz ilaçlara giderek artan oranda direnç kazanması ve tedavide alternatif ilaçların azlığı sonucunda değişmekte ve tüberküloz kontrolünde ciddi sorunlar yaşanmaktadır. En az INH ve RIF'e dirençli M. tuberculosis suşları ile oluşan tüberküloza çok ilaca dirençli tüberküloz MDR-TB (Multidrug resistant tuberculosis) denmektedir. Klinik olarak en önemlisi INH ve RİF direncidir. Bu direnç kalıbının tedavi başarı şansı %56'dır.

7 Yetersiz tedavi programlarının uygulandığı gelişmekte olan ülkelerde MDR- TB sorunu yıllardır yaşanmaktadır. Son yıllarda HİV ile beraber gelişmiş ülkelerde de gözlenmektedir. Nitekim ABD'de primer direnç %13 sekonder direnç %26,2 olarak bulunmuştur. Türkiye de aynı yıllarda primer direnç %14-27, sekonder direnç %37-66 olarak bulunmuştur(14,15, 16). MDR Tüberküloz, INAH ve rifampisine aynı anda direnç göstermesidir. XDR-Tüberkülozun ilk çıkışı 2005 yılıdır. Bu yıldaki tanım INAH ve rifampisin direncinin yanı sıra ikinci basamak anti-tüberküloz ilaçlarda en az 3 üne direnç göstermesidir şeklindedir. Daha sonra 2006 yılında, bu tanım değişmiş ve INAH ve rifampisine ek olarak ikinci basamak herhangi bir florokinolona ve parental kullanılan anti-tüberküloz ilaçlardan en az birine direnç olarak tariflenmiştir. Tüm İlaçlara Dirençli TB, duyarlılık testi yapılabilen tüm birinci ve ikinci basamak anti-tüberküloz ilaçlara direnç olarak tanımlanmaktadır(2,5,9). Rifampisin direncine %96 oranında, RNA polimerazın beta alt ünitesini kodlayan rpob geninin 81 bp lik bölgesindeki (27 kodon, ) mutasyonlar sebep olur.en sık görülen ve yüksek MİK değerli dirençten sorumlu mutasyonlar 526 ve 531. Kodonlardadır (%65-86). Düşük MİK değerli rifampisin direnci 511, 516, 518 ve 522. kodonlardaki mutasyonlarla ilişkili bulunmuştur. En sık Ser 531 Leu(% 42) ve His 526 Tyr (% 23) mutasyonları saptanmıştır.etambutol, Arabinozil transferazenzimini kodlayan embcab geninde meydana gelen mutasyonlar % 70 oranında etambutol direncinden sorumludur. Streptomisin, Ribozomal protein S12 yi11 kodlayan rpsl genindeki mutasyonlar (% 60) ve 16S rrna yı kodlayan rrs genindeki mutasyonlar (< %10) streptomisin direncinden sorumludur. Kanamisin,Amikasin,Kapreomisin, Streptomisin ile kanamisin veya amikasin arasında çapraz direnç bulunmazken, kanamisin ve kapreomisin arasındaki çapraz direnç değişkendir. Kanamisin ve amikasine karşı yüksek MİK değerli dirençten rrs geninde A 1400 G nükleotid değişikliğinin sorumlu olduğu düşünülmektedir. Florokinolonlar, DNA giraz enzimi gyra geni tarafından kodlanan iki A alt ve gyrb geni tarafından kodlanan iki B alt birimden oluşur. MTK in gyra genindeki küçük bir bölgesinde oluşan mutasyonlar yüksek MİK değerli kinolon direncinden sorumlu bulunmuştur (> % 90)(16,17). GyrA genindeki Ser 95 Thr mutasyonu polimorfizm olarak değerlendirilmiştir, duyarlı izolatlarda da vardır. Bununla birlikte gyrb genindeki mutasyonlar nadirdir, düşük MİK değerli dirençten sorumludur ve fenotipe her zaman direnç olarak yansımamaktadır. Rifabutin, Rifampisin ve rifabutin arasında çapraz direnç oranı yüksektir. Ethionamid, Ethionamid direncinden inha genindeki mutasyonların sorumlu olduğu düşünülmektedir.pirazinamid,pza direncinin, %72-97 kadar olguda, pirazinamidazı kodlayan pnca geninde ortaya çıkan mutasyonlara bağlı olduğu belirlenmiştir.izoniazid, Katalazperoksidaz enzimini kodlayan katg genindeki mutasyonlar % oranında izoniazide karşı yüksek MİK değerli dirençten sorumludur(3,20)

8 Tablo 5: Antitüberküloz ilaçlarda dirençten sorumlu mutasyon bölgeleri TÜRKİYE DE DİRENÇLİ TÜBERKÜLOZ Türkiye Verem Savaş Dairesi Başkanlığı 2010 raporunda duyarlılık testi çalışılan hastaların %80,9 ü 4 ilaca duyarlı, %19.1 i en az 1 ilaca duyarlı, %13.8 i İNAH a dirençli, %6.6 sı Rifampisin e dirençli,%4.3 ü Etambutol e dirençli ve %7.5 i Streptomisin e dirençli olarak bildirilmektedir. Yine Türkiye Verem Savaş Dairesi Başkanlığı 2011 raporundan aldığımız tablo 5 te direnç oranları gösterilmiştir.(15,16, 17). Tablo 5: Türkiyede yılları arasında tespit edilen antitüberküloz ilaçlara karşı direnç oranları, Verem Savaş Raporu 2011

9 SONUÇ Bütün dünyada Tüberkülozun ortadan kaldırılabileceği varsayılırken; Tüberküloz olguları artmaya başlamıştır. Tüberküloz insidansındaki bu artma toplumlardaki yoksulluk yanı sıra HIV epidemisi ile paralellik göstermektedir. Ayrıca beklide en önemsenmesi gereken neden dirençli TB olgularıdır. Sağlık bakanlığı verilerine göre Türkiye de tedavi başarısı yüksektir. Ülkemizde dirençli tüberküloz için çeşitli rakamlar bildirilmektedir. Özellikle çok ilaca dirençli tüberküloz için yeni ve eski vakalarda saptanan kombine ilaç direnci oranları %4,8 ile %17,2 arasında değişmektedir. Türkiye de anti tüberküloz ilaç direnci çok yüksek değilmiş gibi görünse de, mutlaka dikkate alınması gerekir. Hedef bu direnç oranlarının daha düşük seviyelere indirilmesi olmalıdır. KAYNAKLAR 1) Barış Y. İ. Dünyada Tüberkülozun Tarihçesi. TürkToraksDerg. Aralık 2002;3/3 : ) Baylan O.Çok İlaca Dirençli Tüberkülozdan Sonra Yaygın İlaca Dirençli ve Tüm İlaçlara Dirençli Tüberküloz Formları: Eski Hastalığın Yeni Yüzleri.Mikrobiyol Bul 2011;45(1): ) Boechat AL, Ogusku MM, Sadahiro A, et al. Association between the PTPN C/T gene polymorphism and tuberculosis resistance. InfectGenetEvol Mar 14;16C: doi: /j.meegid Programa de Pós-Graduação em Imunologia Básica e Aplicada, Instituto de Ciências Biológicas, Universidade Federal do Amazonas, Manaus, Brazil. 4) Çilli A.Antitüberküloz İlaçlar ve Etki Mekanizmaları. 21.Yüzyılda Tüberküloz Sempozyumu kitabı, , ) Durmaz R.Mycobacteriıum tuberculosis'de Direnç Sorunu.ANKEM Derg. 2005;19(2): ) Dündar D,Sönmez G.Mycobacterium tuberculosis Kompleksi İzolatlarının Primer Antitüberküloz İlaçlara Direnç Oranları.Klimik Derg. Cilt:22 Sayı:2 Ağustos ) Göçmen JS, Aksoy A.Solunum hastalıkları tanısında klinik mikrobiyoloji laboratuvarının yeri.solunum sistemi ve hastalıkları. Özlü T, Metintaş M, Karadağ M, Kaya A.İstanbul Tıp Kitabevi.2010: ) Korkmaz G,Balcı İ,Bayram A, ve diğerleri,mycobacterium tuberculosis Kompleks Kökenlerinin Birinci Seçenek Antitüberküloz İlaçlara Duyarlılığının Saptanmasında BACTEC ve Agar Proporsiyon Yöntemlerinin Karşılaştırılması. İnfeksiyon Dergisi 2006;20(1):7-14 9) Köksalan OK.Günümüzde Tüberküloz Tanısı/Güçlükleri.ANKEM Derg. 2010;24(Ek 2): ) Mboma SM, Houben RM, Glynn JR, et al.control of (multi)drug resistance and tuberculosis incidence over 23 years in the context of a wellsupported tuberculosis programme in rural Malawi.Karonga Prevention Study, Chilumba, Malawi

10 11) Öğer O. Tüberküloz Epidemiyolojisi ve Türkiye de Tüberküloz Durumu. KlimikDerg 1989; 2/1 : ) Perinçek G, Tabakoğlu E, Otkun M, ve diğerleri.mycobacterium tuberculosis Üremesi Saptanan Akciğer Tüberkülozlu Hastaların Antitüberküloz İlaçlara Direnç Oranları.Türk Toraks Derg. 2011;11: ) Saygan MB,Ocak F, Ceyhan İ, ve diğerleri.bölge Tüberküloz Laboratuarlarında Gönderilen Mycobacterium tubeculosis Suşların Majör Antitüberküloz İlaçlara Duyarlılıkları.Refik Saydam Hıfzısıhha Merkez Başkanlığı Tüberküloz Referans Ve Araştırma Laboratuarı 14) Tansel Ö,Antitüberküloz İlaçlara Karşı Direnç Mekanizmaları ve Türkiye de Durum (Cilt:16 Özel Sayı:1 Mart 2003) 15) Tuncer İ.,Türkdağı H.,Yüksekkaya Ş. Konya Bölge Tüberküloz Laboratuvarında Yılları Arasında Soyutlanan MikobakteriSuşlarının 1. Seçenek Antitüberküloz İlaçlara Direnci.TürkMik. Cem. 2012; 42/1 : ) Uçar E.,Kılıç A.,Ceyaln İ. ve diğerleri,ülkemizin Yedi Farklı Bölgesinden Yılları Arasında Elde Edilen Mycobacterium tuberculosis Suşlarının Majör Antitüberküloz İlaçlara Direnç Oranları, Mikrobiyol Bul 2010;44: ) Verem Savaş 2011 Raporu 18) 19) 20) Yüksel P,Pirazinamide Dirençli MycobacteriumTuberculosis Kompleks Kökenlerinde PncA Genindeki Mutasyonların Araştırılması.Tez No: 2002K Edirne,2005

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ. KLİNİK ŞEFİ: Doç. Dr.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ. KLİNİK ŞEFİ: Doç. Dr. 1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KLİNİK ŞEFİ: Doç. Dr. ATTİLA SAYGI 1996-2008 YILLARI ARASI ÇOK İLACA DİRENÇLİ AKCİĞER TÜBERKÜLOZU

Detaylı

MYCOBACTERİUM TUBERCULOSİS DE MOLEKÜLER ANTİBİYOTİK DUYARLILIK TEST YÖNTEMLERİ

MYCOBACTERİUM TUBERCULOSİS DE MOLEKÜLER ANTİBİYOTİK DUYARLILIK TEST YÖNTEMLERİ 21. Yüzyılda Tüberküloz Sempozyumu ve II. Tüberküloz Laboratuvar Tanı Yöntemleri Kursu, Samsun MYCOBACTERİUM TUBERCULOSİS DE MOLEKÜLER ANTİBİYOTİK DUYARLILIK TEST YÖNTEMLERİ Y. Doç. Dr. Cengiz Çavuşoğlu

Detaylı

5-24 AY ARASI SAĞLIKLI ÇOCUKLARDA BCG AŞISININ TÜBERKÜLİN DERİ TESTİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

5-24 AY ARASI SAĞLIKLI ÇOCUKLARDA BCG AŞISININ TÜBERKÜLİN DERİ TESTİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI T.C. Sağlık Bakanlığı Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Şef: Dr. Savaş İNAN 5-24 AY ARASI SAĞLIKLI ÇOCUKLARDA BCG AŞISININ TÜBERKÜLİN DERİ TESTİNE

Detaylı

ÖNSÖZ. Tüberküloz El Kitabı

ÖNSÖZ. Tüberküloz El Kitabı ÖNSÖZ Bilinen en eski hastalıklardan biri olan Verem Hastalığı (Tüberküloz), dünyada her yıl milyonlarca insanı tehdit eden, acil hareket planı gerektiren, ölümcül, ancak tedavi edilebilir; bulaşıcı bir

Detaylı

BÖLGE TÜBERKÜLOZ LABORATUVARLARINDAN GÖNDERİLEN MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS SUŞLARININ MAJOR ANTİTÜBERKÜLOZ İLAÇLARA DUYARLILIKLARI

BÖLGE TÜBERKÜLOZ LABORATUVARLARINDAN GÖNDERİLEN MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS SUŞLARININ MAJOR ANTİTÜBERKÜLOZ İLAÇLARA DUYARLILIKLARI PS-1 BÖLGE TÜBERKÜLOZ LABORATUVARLARINDAN GÖNDERİLEN MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS SUŞLARININ MAJOR ANTİTÜBERKÜLOZ İLAÇLARA DUYARLILIKLARI M. Bakır SAYĞAN, Fatih OCAK, İsmail CEYHAN, Salih CESUR, Gülnur TARHAN,

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VEREM SAVAŞI DAİRE BAŞKANLIĞI TÜRKİYE DE TÜBERKÜLOZUN KONTROLÜ İÇİN BAŞVURU KİTABI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VEREM SAVAŞI DAİRE BAŞKANLIĞI TÜRKİYE DE TÜBERKÜLOZUN KONTROLÜ İÇİN BAŞVURU KİTABI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VEREM SAVAŞI DAİRE BAŞKANLIĞI TÜRKİYE DE TÜBERKÜLOZUN KONTROLÜ İÇİN BAŞVURU KİTABI ANKARA, 2003 BAŞVURU KİTABINI HAZIRLAYANLAR: Doç. Dr. Şeref ÖZKARA*, Uzm. Dr. Zafer AKTAŞ*, Dr.

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK BAKTERİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI ANABİLİM DALI. Dr. Mustafa İshak YILDIRIM

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK BAKTERİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI ANABİLİM DALI. Dr. Mustafa İshak YILDIRIM T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK BAKTERİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Prof. Dr. Hamdi Murat TUĞRUL SEFAPERAZON-SULBAKTAM, İMİPENEM VE SEFEPİMİN ANTİBİYOTERAPİ

Detaylı

TÜBERKÜLOZ. Dr.Haluk C.Çalışır

TÜBERKÜLOZ. Dr.Haluk C.Çalışır TÜBERKÜLOZ Dr.Haluk C.Çalışır Doğal Gelişim: Tüberküloz hastalığı insanlık tarihi kadar eskidir. Eski Mısır Mumyalarında hastalığa ait izler saptanmıştır. Mycobacterium tuberculosis in, bir başka mikobakteri

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Gögüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şef Doç. Dr. Veysel Yılmaz

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Gögüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şef Doç. Dr. Veysel Yılmaz T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Gögüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şef Doç. Dr. Veysel Yılmaz TÜBERKÜLOZ PLÖREZİ TANISINDA POLİMERAZ ZİNCİR REAKSİYONU, LÖWENSTEİN-JENSEN

Detaylı

YETİŞKİN ÇAĞDA AKCİĞER TÜBERKÜLOZU. Uz.Dr. Oğuzhan Okutan

YETİŞKİN ÇAĞDA AKCİĞER TÜBERKÜLOZU. Uz.Dr. Oğuzhan Okutan 21. Yüzyılda Tüberküloz Sempozyumu ve II. Tüberküloz Laboratuvar Tanı Yöntemleri Kursu, Samsun YETİŞKİN ÇAĞDA AKCİĞER TÜBERKÜLOZU Uz.Dr. Oğuzhan Okutan GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Göğüs Hastalıkları

Detaylı

TÜBERKÜLOZDA BULAŞMA, PATOGENEZ VE TANI

TÜBERKÜLOZDA BULAŞMA, PATOGENEZ VE TANI TÜBERKÜLOZDA BULAŞMA, PATOGENEZ VE TANI Prof. Dr. Zeki KILIÇASLAN TÜBERKÜLOZDA BULAŞMA 1882 yılında Robert Koch tüberküloz basilini bularak tüberkülozun bulaşıcı bir hastalık olduğunu gösterdi. Tüberküloz

Detaylı

TÜBERKÜLOZ ENFEKSİYONU ARAŞTIRILAN ÇOCUKLARDA TÜBERKÜLİN CİLT TESTİ VE QUANTİFERON-TB GOLD IN TUBE TESTİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

TÜBERKÜLOZ ENFEKSİYONU ARAŞTIRILAN ÇOCUKLARDA TÜBERKÜLİN CİLT TESTİ VE QUANTİFERON-TB GOLD IN TUBE TESTİNİN KARŞILAŞTIRILMASI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY DR. SADİ KONUK EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI KLİNİĞİ Klinik Şefi: Uz. Dr. Sami Hatipoğlu TÜBERKÜLOZ ENFEKSİYONU ARAŞTIRILAN ÇOCUKLARDA TÜBERKÜLİN

Detaylı

TÜBERKÜLOZ TANI VE TAKİBİNDE MİKROBİYOLOJİ LABORATUARLARININ YERİ,SORUMLULUĞU, BİRLİKTE NELER YAPILABİLİR. Uzm Dr.Banu BAYRAKTAR

TÜBERKÜLOZ TANI VE TAKİBİNDE MİKROBİYOLOJİ LABORATUARLARININ YERİ,SORUMLULUĞU, BİRLİKTE NELER YAPILABİLİR. Uzm Dr.Banu BAYRAKTAR TÜBERKÜLOZ TANI VE TAKİBİNDE MİKROBİYOLOJİ LABORATUARLARININ YERİ,SORUMLULUĞU, BİRLİKTE NELER YAPILABİLİR Uzm Dr.Banu BAYRAKTAR Dünyada en sık ölüme neden olan infeksiyonlardan biri Dünya nüfusunun 1/3

Detaylı

30. ANKEM Kongresi 06-10 Mayıs 2015 Girne-K.K.T.C

30. ANKEM Kongresi 06-10 Mayıs 2015 Girne-K.K.T.C - 0 - Değerli Meslektaşlarımız, Sevgili Dostlar, Geçmişinde ANKEM ile ilgili bir anısı olmayan hekim arkadaşımız var mıdır, bilmiyorum. Zira 06-10 Mayıs 2015 tarihleri arasında Kıbrıs, Girne de düzenlenecek

Detaylı

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ TÜBERKÜLOZ RAPORU

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ TÜBERKÜLOZ RAPORU Hazırlayanlar: TTB Tüberküloz Çalışma Grubu (alfabetik sırayla) Dr. Kemal Tahaoğlu Dr. Nilüfer Kongar Dr. Osman Elbek Dr. Özlen Tümer Dr. Zeki Kılıçaslan Türk Tabipleri Birliği Tüberküloz Raporu Birinci

Detaylı

HASTANE KÖKENLİ ACINETOBACTER BAUMANNII İZOLATLARININ ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI VE İMİPENEM DİRENÇLİ İZOLATLARIN GENOTİPLEMESİ

HASTANE KÖKENLİ ACINETOBACTER BAUMANNII İZOLATLARININ ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI VE İMİPENEM DİRENÇLİ İZOLATLARIN GENOTİPLEMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİKROBİYOLOJİ VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Müşerref TATMAN-OTKUN HASTANE KÖKENLİ ACINETOBACTER BAUMANNII İZOLATLARININ ANTİBİYOTİK

Detaylı

SERVİKSİN PREKANSERÖZ LEZYONLARINDAKİ HUMAN PAPİLLOMA VİRUS PREVALANSI

SERVİKSİN PREKANSERÖZ LEZYONLARINDAKİ HUMAN PAPİLLOMA VİRUS PREVALANSI T.C S.B. Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Klinik Şefi: Doç.Dr. Nail Özgüneş SERVİKSİN PREKANSERÖZ LEZYONLARINDAKİ HUMAN PAPİLLOMA VİRUS PREVALANSI

Detaylı

VİRAL HEPATİTLER. Doç.Dr.Mustafa Kemal ÇELEN

VİRAL HEPATİTLER. Doç.Dr.Mustafa Kemal ÇELEN VİRAL HEPATİTLER Doç.Dr.Mustafa Kemal ÇELEN Hepatit B virüs (HBV) infeksiyonu, bütün dünyada sık görülen ciddi seyirli bir karaciğer hastalığıdır. Bilindiği gibi Batı Ülkelerinde HBV infeksiyonunun sıklığı

Detaylı

DİFTERİ HASTALIĞININ KONTROLÜ İÇİN SAHA REHBERİ

DİFTERİ HASTALIĞININ KONTROLÜ İÇİN SAHA REHBERİ DİFTERİ HASTALIĞININ KONTROLÜ İÇİN SAHA REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ocak 2003-ANKARA REFİK SAYDAM HIFZISSIHHA MERKEZİ BAŞKANLIĞI, SALGIN HASTALIKLAR ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL

Detaylı

EK: 1 68. VEREM EĞĠTĠM VE PROPAGANDA HAFTASI BĠLGĠ NOTU (04-10 Ocak 2014)

EK: 1 68. VEREM EĞĠTĠM VE PROPAGANDA HAFTASI BĠLGĠ NOTU (04-10 Ocak 2014) EK: 1 68. VEREM EĞĠTĠM VE PROPAGANDA HAFTASI BĠLGĠ NOTU (04-10 Ocak 2014) VEREM EĞĠTĠM VE PROPAGANDA HAFTASI Verem Eğitim ve Propaganda Haftası 1947 yılında kutlanmaya başlamıştır. Her yıl Ocak ayının

Detaylı

Türkiye de. erem Savaşı. Dergisi. Tuzla Verem Savaşı Dispanseri Hizmete Açıldı. VSD lerde Modernizasyon Çalışmaları Tüberkülozda Sertifikalı Eğitim

Türkiye de. erem Savaşı. Dergisi. Tuzla Verem Savaşı Dispanseri Hizmete Açıldı. VSD lerde Modernizasyon Çalışmaları Tüberkülozda Sertifikalı Eğitim Yıl:2 Sayı:3 Mayıs 2011 Türkiye de erem Savaşı ISSN: 1309-8551 VSD lerde Modernizasyon Çalışmaları Tüberkülozda Sertifikalı Eğitim Tuzla Verem Savaşı Dispanseri Hizmete Açıldı Tüberküloz Epidemiyolojisi

Detaylı

HIV/AIDS li 36 Olgunun Retrospektif Analizi

HIV/AIDS li 36 Olgunun Retrospektif Analizi Özgün Araşt rma / Original Article 11 HIV/AIDS li 36 Olgunun Retrospektif Analizi Retrospective Analysis of 36 HIV/AIDS Cases Selçuk Kaya, Gürdal Yılmaz, Şükrü Erensoy, Mustafa Arslan, İftihar Köksal Karadeniz

Detaylı

KANSER İSTATİSTİKLERİ

KANSER İSTATİSTİKLERİ 1 KANSER İSTATİSTİKLERİ Kanser, günümüzün en önemli sağlık sorunlarından biridir. Sık görülmesi ve öldürücülüğünün yüksek olması nedeniyle de bir halk sağlığı sorunudur. Tanı olanaklarının gelişmesi ve

Detaylı

ENFEKSİYON KONTROL PROGRAMI

ENFEKSİYON KONTROL PROGRAMI ENFEKSİYON KONTROL PROGRAMI Primum Non Nocere Öncelikle, Zarar Verme Hipokrat Hazırlayan Prof. Dr. Emine ALP KAYSERİ 2012 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİ ENFEKSİYON KONTROL PROGRAMI Yazarlar

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. N. Cenk SAYIN KIRKLARELİ DEVLET HASTANESİ NDE ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELİNİN VE

Detaylı

TEZ DANIġMANI Prof. Dr. H. S. Zeki AKSU

TEZ DANIġMANI Prof. Dr. H. S. Zeki AKSU T.C. ÇUKUROVA ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ KLĠNĠK BAKTERĠYOLOJĠ VE ENFEKSĠYON HASTALIKLARI ANABĠLĠM DALI HEPATĠT B VE AġI KONUSUNDA ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNĠN BĠLGĠ, TUTUM VE DAVRANIġININ ARAġTIRILMASI Dr.

Detaylı

MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS SUŞLARINDA DİRENCİN BELİRLENMESİNDE MOLEKÜLER YÖNTEMLER/ SON GELİŞMELER

MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS SUŞLARINDA DİRENCİN BELİRLENMESİNDE MOLEKÜLER YÖNTEMLER/ SON GELİŞMELER ANKEM Derg 2010;24(Ek 2):64-70 MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS SUŞLARINDA DİRENCİN BELİRLENMESİNDE MOLEKÜLER YÖNTEMLER/ SON GELİŞMELER Rıza DURMAZ İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL YIKAMA ALIŞKANLIKLARINI GELİŞTİRMEDE PRECEDE MODELİNİN KULLANIMI

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL YIKAMA ALIŞKANLIKLARINI GELİŞTİRMEDE PRECEDE MODELİNİN KULLANIMI T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL YIKAMA ALIŞKANLIKLARINI GELİŞTİRMEDE PRECEDE MODELİNİN KULLANIMI Hemşirelik Programı YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Gül BÜLBÜL MARAŞ

Detaylı

Dirençli Pnömokoklar Dünyada ve Ülkemizde Ne Kadar Sorun?

Dirençli Pnömokoklar Dünyada ve Ülkemizde Ne Kadar Sorun? Pratik Hekimlikte S k Karfl lafl lan; Pnömoni, Bakteremi, Otit, Sinüzit, KOAH Bakteriyel Alevlenme ve Menenjit Gibi Klinik Tablolar n Önemli Etkenlerinden Birisi Olan Pnömokoklar Çeflitli Yönleriyle Ele

Detaylı

TÜBERKÜLOZDA DOĞAL DİRENÇ VE RİSK FAKTÖRLERİ

TÜBERKÜLOZDA DOĞAL DİRENÇ VE RİSK FAKTÖRLERİ 21. Yüzyılda Tüberküloz Sempozyumu ve II. Tüberküloz Laboratuvar Tanı Yöntemleri Kursu, Samsun TÜBERKÜLOZDA DOĞAL DİRENÇ VE RİSK FAKTÖRLERİ Prof. Dr. Recep ÖZTÜRK İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İnfeksiyon

Detaylı