İntestinal Protozoal Hastalıklara Klinik Yaklaşım

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İntestinal Protozoal Hastalıklara Klinik Yaklaşım"

Transkript

1 Derleme İntestinal Protozoal Hastalıklara Klinik Yaklaşım Cemil GÜL 1, Yaşar NAZLIGÜL 2 1 Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü, ANKARA 2 Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları (Gastroenteroloji) Bölümü, ANKARA ÖZET Kusma, karın ağrısı, ishal sindirim kanalı hastalıklarının başlıca semptomlarıdır. İntestinal protozoon hastalıkları da, başka etiyolojili hastalıklarla benzer semptom ve bulguları vermektedir. Bazı kimselerde asemptomatik seyreder, kişi sadece dışkısıyla kist çıkartır. Bazı kimselerde, özellikle immün yetmezlikli hastalarda ciddi, hayatı tehdit eden tablolar oluşturabilir. Anahtar Kelimeler: İntestinal, protozoon, kist, trofozoit, ishal, dizanteri. ABSTRACT A clinical approach to intestinal protozoal diseases Vomiting, abdominal pain, diarrhea are the principal symptoms of alimentary tract diseases. The protozoal and nonprotozoal diseases of gastrointestinal tract constitute similar symptoms. Some individuals infected with intestinal protozoons are asymptomatic, and only excrete cysts in their feces. However, others, particularly immunodeficient patients are at high risk for severe or life-threatening manifestations. Key Words: Intestinal, protozoon, cyst, trophozoite, diarrheae, dysentery. GİRİŞ Gastrointestinal sistem, dış ortama açık bir organlar silsilesidir. İnsan vücudu için patojen olan pek çok mikroorganizma her gün ağız yolu ile alınır. Bunların çok büyük bir kısmı mide asiditesine takılır. Yazımızın konusu olan protozoonların kistleri ya da ookistleri mideyi geçebilmekte, ince barsaklarda trofozoit formlarına dönüşmektedir. Protozoon enfeksiyonları, asemptomatik kist çıkartıcılardan fulminan seyirli vakalara kadar geniş bir yelpazede hastalık tabloları oluştururlar. Entemoeba histolytica karaciğer başta olmak üzere barsak dışı organlarda da bozukluk oluşturabilmektedir. Bazı protozoon türleri immünitesi sağlam kişilerde asemptomatik veya çok hafif seyrederken, AİDS hastaları gibi immünitesi zayıf kimselerde hayatı tehdit edebilmektedir. Hepsinin ortak semptomu diyare, noninflamatuar sekretuar tipte olabildiği gibi, inflamatuar dizanteriform tipte de olabilir. Makalemizde barsak protozoonlarına ilişkin bilgilerimizi güncelleştirmeyi amaçladık. Konunun mikrobiyolojik ayrıntılarına girmeden klinik yaklaşım kazandırılması hedeflendi. AMEBİYAZİS Epidemiyoloji Entemoeba histolytica nın (E. histolytica) kalın barsak, karaciğer ve diğer dokularda oluşturduğu enfeksiyondur. En sık görüldüğü yerler tropikal ve subtropikal iklimlerin gelişmekte olan ülkeleridir. Her yıl yaklaşık kişinin bu hastalıktan hayatını kaybettiği tahmin edilmektedir 1. Hayat Döngüsü E. histolytica için bilinen tek rezervuar insandır. Hayat döngüsü, enfektif kist ve çoğalma kabiliyeti olan trofozoid safhalarından ibarettir. İnsanlar, kontamine su ve besinlerle kistleri alırlar. Sindirim kanalı boyunca ilerleyerek terminal ileuma ulaşan her bir kistten, 4 trofozoit açığa çıkar. Trofozoitler, ameboid hareketler ve proteolitik sekresyonları ile kolon epitelini invaze eder; nekroza neden olarak tipik amip ülserlerini oluştururlar. Trofozoitler önkist safhasından geçerek kiste dönüşebilirler. Trofozoit ve/veya kist şeklinde defekasyonla dış ortama atılırlar. Trofozoit dış ortam şartlarına dayanamaz. Ağız yolu ile alınsa dahi mide asidine tahammül edemez. Kistler nemli dış ortamda, haftalar-aylar boyunca canlı kalabilirler. Ancak ortam -5 C altında veya 40 C üstünde ise çabucak tahrip olurlar 1. Entamoeba Türlerinin Ayırt Edilmesi Entemoeba dispar, morfolojik olarak E. histolytica ya benzer; ancak patojenik ve invaziv değildir. E. dispar mikroskopik olarak E. histolytica dan ayırt edilemez. Kesin ayırım için kültür, izoenzim analizi, PCR, serumda anti-amip antikor, gaitada E. histolytica spesifik antijen bakılması gibi yöntemlerden faydalanılabilir 1-3. Enfekte kişilerin % 90 ında asemptomatik kist taşıyıcılığı söz konusudur, % 10 unda aktif kolit gelişir. Kan dolaşımına yayılma sonucu başta 82

2 karaciğer olmak üzere akciğer, beyin, dalak ve böbreklerde abse (barsak dışı amebiyazis) gelişebilir. Barsak amebiyazisi alt gruplara ayrılmaktadır. Bu alt gruplar birbirine dönüşebilir, spontan olarak iyileşebilirler. Barsak amebiyazisi a. Asemptomatik enfeksiyon: En sık görülen tip, protozoon kommensal olarak yaşar; dışkıda kist vardır, ancak trofozoit görülmez. b. Hafif-orta şiddette (non-dizanterik) kolit. Günlük dışkılama sayısı kısmen artmıştır. Hasta yarı katı gaita çıkartır. Gaitada mukus bulunur, kan yoktur. Remisyon ve rekürrenslerle günler, haftalar sürer. c. Ciddi kolit veya dizanteri: Birkaç hafta devam eden mukuslu ve kanlı diyare, kramp tipi karın ağrıları ve tenezm vardır. Yüksek ateş de bulunabilir. Nadiren morbiditesi ve mortalitesi çok yüksek fulminan kolit ve toksik megakolon gelişebilir 4,5. d. Lokalize ülseratif lezyonlar: Rektal bölgeye lokalize ülserler, kanlı-eksudalı şekilli gaita ile karakterizedir. Çekuma lokalize ülserler, hafif diyare oluşturur ve apandisiti taklit ederler. Bazı vakalarda gerçek apandisit gelişir 6. e. Ameboma (lokalize granülomatöz lezyonlar): Amebik enfeksiyona karşı granülasyon dokusu üretiminin artması sonucu, tek veya birden fazla kitleler olarak karşımıza çıkar. Görüntüleme yöntemlerinde kolon kanserini, inflamatuvar barsak hastalığını, tüberküloz veya lenfogranüloma venereumu taklit edebilirler 7. Laboratuvar Bulguları İntestinal amebiyazis, trofozoidin veya antijeninin dışkıda ortaya çıkarılması ile teşhis edilir. Aralıklı olarak alınan gaita numunelerinde, hazırlıksız rektosigmoidoskopi esnasında alınan eksudada mikroskop altında trofozoit ve kist aranır. İnflame barsak bölgesinden sigmoidoskopi pipeti ile alınan sıvının 30 dakika içinde laboratuvara ulaştırılması ve direkt olarak değerlendirilmesi gerekir. Rektosigmodoskopide biyopsi de alınabilir. Serumda anti-amip antikorlar, akut enfeksiyondan 1 hafta sonra yeterli titreye ulaşır. Pozitiflik oranı dizanteri tipinde en yüksektir, asemptomatik kist taşıyıcılarında serum antikor titresi ancak % 10 vakada teşhis koyduracak düzeye ulaşır. Yakın geçmişteki enfeksiyonlara bağlı yalancı pozitiflik olabilir. E. dispar anti-amip antikor oluşturmaz 1,4. Serumda anti-amip antikorların negatif olduğu dönemde veya E. histolytica nın kesin ayırımında, dışkıda spesifik antijen arama yöntemleri tercih edilmektedir 8. Kültür, izoenzim ve PCR ancak araştırma amaçlı kullanılmaktadır. Amebiyazisde klinik tabloya göre tedavi protokolü farklılık gösterir (Tablo I). Asemptomatik kist taşıyıcıları hem invaziv hastalığa dönüşme, hem de enfeksiyonu yayma risklerinden dolayı tedavi edilmelidir. Metronidazol ve diğer nitroimidazoller asemptomatik barsak amobiyazisinde önerilmez. Kistlerin tedavisi için önerilen ilaçlar diloksanid furoat, iyodokinol ve paromomisindir 9,10. Paromomisin gebelikte de kullanılmaktadır 9. İntestinal amebiyaziste sıklıkla metronidazol kullanılmakla birlikte, bu ilaçların lümendeki amipleri her zaman eradike edememesi nedeniyle diloksanid furoat veya iyodokinol gibi luminal amibisidlerin tedaviye eklenmesi tavsiye edilmektedir Tetrasiklin, nitroimidazolleri tolere edemeyen hastalarda, luminal amebisidlerle kullanılabilir. Ancak gebelerde ve çocuklarda önerilmez. GİARDİYAZİS Giardiasis, Giardia intestinalis in (Giardia lamblia) proksimal ince barsağı etkileyen protozoal enfeksiyonudur. A.B.D. ve Avrupa da helmintlerden daha sık ve protozoal enfeksiyonlar içinde ise en sık olanıdır 9. Enfeksiyon, kistlerinin ağız yolu ile alınması sonucu gelişir. Trofozoidler mide asidine dayanamazlar. Bilinen ve doğrulanmış tek rezervuarı insandır. İnsan dışkısı ile dış ortama taşınan kistler, nemli ve serin ortamlarda haftalardan aylara kadar canlılığını korurlar. Kontamine su ve yiyeceklerle veya yakın temasla alınan kistlerden duodenum ve jejunumda trofozoitler açığa çıkar. Trofozoitler epitel hasarı, villus atrofisi, kript hipertrofisi, lamina propriada inflamatuvar hücre infiltrasyonu oluştururlar. En önemli semptomu, günde 3-4 kez olan ishal şeklinde defekasyon ve epigastrik ağrıdır. Dışkı içinde mukus vardır, kan yoktur. Hastalık genellikle günler-haftalar içinde kendini sınırlar, ancak hasta bir süre daha kist çıkartmaya devam eder. Az sayıda vakada kronikleşir ve yıllarca devam eder. Akut ve kronik fazlarda malabsorpsiyon bulguları, kilo kaybı olabilir. Kronik giardiyazisli çocuklarda gelişme geriliği görülebilir. Bazen diyare yoktur, sadece dispepsi semptomlar vardır. Allerjik ürtiker ve ekzema görülebilir. Giardia lı hastalarda ajitasyon, sinirli karakter, melankoli ve anksiyete de ortaya çıkabilir.

3 Tablo I. Amebiyazisde tedavi protokolü ve ilaç dozları Klinik İlk Tercih İkinci Tercih Asemptomatik (Kist atılımı) Diloksanid furoat 1.İyodokinol 2.Paromomisin Barsak Amebiyazisi 1. Metronidazol+ Diloksanid furoat 2. Metronidazol + İyodokinol 3. Metronidazol + Paromomisin Tetrasiklin + Diloksanid furoat İlaç Erişkin Dozu Çocuk Dozu Metronidazol 3x750 mg /g 10 gün mg/kg/g 3 dozda 10 gün Diloksanid furoat 3x500 mg /g 10 gün 20 mg/kg/g 3 dozda 10 gün İyodokinol 3x650 mg /g 20 gün mg/kg/g 3 dozda 20 gün Paramomisin 3x500 mg /g 7-10 gün mg/kg/g 3 dozda 7-10gün Tetrasiklin 4x250 mg /g 10 gün Kontrendike Laboratuvar Gaitada kist ve trofozoitler görülebilir. Her gün parazit çıkartılmayabilir, bu nedenle 2 gün arayla 3 dışkı örneği alınması pozitiflik oranını artırır. Gaita incelemesinin yetersiz kaldığı vakalarda duodenal aspirat veya biyopsi alınabilir. Serumda giardiya antikorlarını ölçen veya dışkıda giardiya antijenlerini tespit eden immünolojik yöntemler de kullanılmaktadır. Monoklonal antikorlar kullanılarak yapılan immün floresan antikor testlerinin özgüllüğü ve duyarlılıkları oldukça yüksektir. Yetişkinlerde 5-7 gün süreyle metronidazol 3x250 mg, ilk tercih edilen tedavi biçimidir. Albendazol 400 mg/gün 5 gün kullanılabilir. Gebe kadınlarda semptomlar hafifse tedavinin doğum sonrasına ertelenmesi, ağırsa paromomisin 4x500 mg, 7-10 gün veya metronidazol 3x250 mg, 7 gün (gebeliğin ilk 3 ayından sonra) önerilmektedir 9. KRİPTOSPORİDİYOZİS Etken, Cryptosporidium parvum (C. parvum) olup ana belirtisi ishaldir. Özellikle immün yetmezlikli kişilerde şiddetli bir seyir izler. Hayvan ve insanların kirlettiği yiyecek ve sularla (özellikle sığır dışkısı) alınan ookistler, ince barsakta kistten çıkar (fekal-oral bulaş); trofozoitler barsak epiteline sıkıca tutunurlar. En önemli klinik özelliği, bol sulu ve bazen mukuslu olabilen diyaredir. Diğer görülebilen semptomlar ise kramp tarzında karın ağrısı, bulantı, kusma, ateş, kilo kaybı ve halsizliktir. Semptomların kaybolması iki haftayı bulabilir. AIDS li hastalarda, parazit barsak mukozasının büyük bölümünü kapladığından malabsorpsiyon ve sıvı kaybı ileri derecededir 13. Tanı En kolay yöntem, dışkıda ookistlerin görülmesidir. Duedonal ve jejunal biyopsilerde histopatolojik olarak parazit saptanabilir. Dışkıda kan ve lökosit genellikle görülmez. Serolojik yöntem olarak IFA ve ELISA kullanılır. Dışkıda PCR ile ookistler saptanabilir 13. İmmün sistemi sağlam kişilerde dehidratasyon tedavisinden başka bir tedaviye gerek yoktur. On dört gün içerisinde hastalık spontan olarak iyileşir. Cryptosporidia yı eradike edebilecek bir antimikrobiyal henüz bulunamamıştır. AIDS li hastalarda pasif immunoterapi veya bazı kemoterapötik ilaçlar (paromomisin ve nitazoxanide) kulanılmakla birlikte yararları sınırlıdır, antiretroviral tedavi ile CD4 sayısı yükseltilmelidir İSOSPORİYOZİS İsospora belli, immünitesi normal kişilerde kendini sınırlayan, fakat immün sistemi baskılanmış kişilerde ağır seyirli diyare yapan fırsatçı bir patojendir. İnsan, İ. belli nin tek konağıdır. Bulaş fekal-oral yolladır. Parazitin enfektif olabilmesi için, ookistlerin ağızdan alınmadan önce dış ortamda 4-5 gün kalıp sporlanmış olması gerekir. İnce barsak epitel hücrelerinde yaşar, beslenir ve şizogoni ile çoğalır. ve Tanı Karın ağrısı, halsizlik, ateş ve diyare klinik bulgularıdır. Genellikle hastalık, kendini sınırlayıcı bir seyir izler. İmmün yetmezlikli kişilerde ise, ishal aylar, hatta seneler sürebilir. Malabsorpsiyon, kilo kaybı ve bazen ölümle sonlanır. İsosporiyozis klinik semptomlar bakımından kriptosporidyum enfeksiyonuna büyük benzerlik gösterir 16. Kanda eozinofillerin sayısı artar. Teşhis ince barsak biyopsisi ve dışkı incelemesi ile konur. Jejunum biyopsisinde villus atrofisi ve epitel hücreleri içinde parazitler görülebilir. Dışkı örneklerinde olgunlaşmamış ookistler görülür. 82

4 İsosporiyozis tedavisinde seçilecek en etkili ilaç trimetoprim-sulfametoksazoldür. İmmün sistemi sağlam veya AIDS li hastalarda kullanılabilir. Fakat tedavi sonrasında nükslerin sıkça olması tedavinin tekrarını gerektirir 17,18. SİKLOSPORİYAZİS İmmün yetmezlikli kimselerde ortaya çıkan fırsatçı paraziter enfeksiyonlardan biri olup etkeni, Cyclospora cayetanensis dir. Bulaşma doğrudan, fekal oral veya su yoluyla olmaktadır. Dünyanın her tarafında görülmekle birlikte, özellikle tropikal ve subtropikal iklime sahip ülkelerde daha sık karşılaşılmaktadır 19. C cayetanensis in dışkı ile konaktan atılan ookistleri enfektif değildir, birkaç gün veya hafta içerisinde uygun çevre şartlarında sporlanarak enfektif şekle dönüşürler. Bugün için Cyclospora ookistlerinin bilinen tek kaynağı insandır 19. ve Tanı Siklosporiyazisin kliniği Cryptosporidium parvum enfeksiyonuna benzer. Kuluçka süresi 1-11 gündür. Parazit ince barsak epitel hücreleri içinde eşeysiz bir çoğalma göstermektedir. Semptomlar genellikle vücutta kırgınlıkla başlar ve günde yedi kez kadar dışkılama ile karekterize ishal, düşük ateş, halsizlik, iştahsızlık, kusma, kas ağrısı ve bariz kilo kaybı görülür. Bu durum 3-4 gün sürer ve kesilir. Birkaç gün sonra ise aynı şikayetler tekrarlar ve böylece 7 haftaya kadar tekrarlayan ishaller ve kilo kaybı sürebilir 19. Teşhis için, dışkı sedimentinin doğrudan mikroskopik veya ultraviole mikroskobunda asitfast ile boyanarak incelenmesi yeterlidir. Dışkıda lökosit ve eritrosit görülmez. Seçilecek en etkin ilaç trimetoprimsulfametoksazol olarak gösterilmektedir. Kullanım dozu ile ilgili görüş birliği yoktur. den 1-2 ay sonra, semptomlar tekrar ortaya çıkabilir 13,19. İlaç tedavisine ek olarak dehidratasyon bulguları varsa oral veya intravenöz sıvı-elektrolit tedavisi verilir. BLASTOSİSTOZİS Blastocystis hominis, patojenitesi halen tartışılan bir parazittir. Özellikle immün yetmezlikli hastalarda kendini gösterir. B. hominis fekal-oral yolla bulaşmaktadır. Tüm dünyada görülebilir, özellikle tropikal ve subtropikal bölgelerde daha sıktır. Prevalansı gelişmiş ülkelerde %1,5 ile %10, gelişmekte olan ülkelerde %30 ile %50 arasında değişmektedir 20. ve Tanı Pek çok kişide dışkıda parazit olduğu halde hiçbir şikayet yoktur. Bazı hastalarda ise etkene bağlı karın ağrısı, şişkinlik, kusma, iştahsızlık, bazen diyare ve bazen konstipasyon saptanmıştır. AIDS hastalarında ve immün yetmezlik durumlarında ise uzun süren diyareye yol açabilir. Etken kalın barsakta anaerop olarak yaşar. Tanı dışkı mikroskopisinde amoboid formunun görülmesiyle konur. Yüksek optik kaliteli mikroskop ve trikrom boyası gerekir. Blastocystis hominis in tedavisinin yapılması gerekliliği tam kesinlik kazanmamıştır. En çok kabul gören tedavi kriterleri, dışkı mikroskopisinde x40 büyütmede bir mikroskop sahasında beşten fazla B. hominis bulunması ve/veya hastada semptomların olmasıdır 21,22. de en sık kullanılan ilaçlar metronidazol ve trimetoprim/ sulfametoksazoldur 22,23. BALANTİDİYOZİS Balantidium coli insanlarda hastalık, diğer bir ifadeyle ishal yapan tek kirpikli protozoondur. Ana deposu evcil hayvanlar, özellikle domuzlardır. Bu protozoonu taşıyan hayvanların ve insanların dışkılarıyla kontamine yiyecek ve içeceklerle alınan kistlerden ince barsaklarda trofozoidler açığa çıkar, trofozoidler kalın barsaklara geçerek E. histolytica nın yaptığı ülserlerin benzerlerini oluşturur. E. histolytica dan farkı barsak dışı tutulumlarının olmamasıdır. Enfekte kişiler, hiçbir klinik belirti göstermeksizin yıllarca kist çıkaran enfeksiyon kaynağı olabilirler. Balantidiyoziste başlıca semptomlar bulantı, kusma, ıkıntı ve abdominal kolikle birlikte görülen ishal veya dizanteri tablosudur. Kronik olgularda ise dışkılama aralıklı olarak ishal veya kabızlık şeklindedir. Nadiren barsak ülserlerine bağlı perforasyon ve peritonit gelişebilir 25. Tanı ve Tanı dışkıda tipik V-şeklinde çekirdeğe sahip büyük kistlerin veya iri, kirpikli trofozoidlerin görülmesi ile konur. Serolojik testi yoktur. sinde tetrasiklin 4x500 mg 10 gün veya metronidazol 3x750 mg 5 gün verilir 25,26.

5 REFERANSLAR 1. Tanyuksel M, Petri WA Jr. Laboratory diagnosis of amebiasis. Clin Microbiol Rev 2003; 16: Furrows SJ, Moody AH, Chiodini PL. Comparison of PCR and antigen detection methods for diagnosis of Entamoeba histolytica infection. J Clin Pathol 2004; 57: Anane S, Khaled S. Entamoeba histolytica and Entamoeba dispar: differrentiation methods and implications. Ann Biol Clin (Paris) 2005; 63: Takahashi T, Gamboa-Dominguez A, Gomez-Mendez TJ, Remes JM, Rembis V, Martinez-Gonzalez D, Gutierrez-Saldivar J, Morales JC, Granados J, Sierra-Madero J. Fulminant amebic colitis: analysis of 55 cases. Dis Colon Rectum. 1997; 40: Türkdoğan K. Amebiyaz (klinik, teşhis ve tedavi). Turkiye Klinikleri J Gastroenterohepatol 2004; 15: Ramdial PK, Madiba TE, Kharwa S, Clarke B, Zulu B. Isolated amoebic appendicitis. Virchows Arch 2002; 441: Rouas L, Amrani M, Reguragui A, Gamra L, Belabbas MA. Diagnostic problems associated with intestinal amoeboma: case report. Med Trop (Mars) 2004; 64: Yıldız Zeyrek F, Özbilge H, Yüksel MF, Zeyrek D, Sırmatel F. Şanlıurfa'da parazit faunası ve ELISA yöntemi ile dışkıda Entamoeba histolytica/entamoeba dispar sıklığı. T Parasitol Derg 2006; 30: Kucik CJ, Martin GL, Sortor BV. Common intestinal parasites. Am Fam Physician 2004; 69: Sra KK, Sracic J, Tyring SK. Treatment of protozoan infections. Dermatol Ther 2004; 17: Bansal D, Sehgal R, Chawla Y, Mahajan RC, Malla N. In vitro activity of antiamoebic drugs against clinical isolates of Entamoeba histolytica and Entamoeba dispar. Ann Clin Microbial Antimicrob 2004; 3: Galindo LF, Ferrer Mde L, Valdes LS, Iglesias HM, Goodridge IM, Mesa JL. Antiamebic effect of metronidazole proved in a study conducted in Cienfuegos province. Rev Cubana Med Trop 2002; 52: Ok ÜZ. İmmün sistemi baskılananlardaki barsak parazitozları. ANKEM Derg 2006; 20: Bobak DA. Use of nitazoxanide for gastrointestinal tract infections: treatment of protozoan parasitic infection and beyond. Curr Infect Dis Rep 2006; 8: Zardi EM, Picardi A, Afeltra A. Treatment of cryptosporidiosis in immunocompromised hosts. Chemotherapy 2005; 51: Farthing MJ. Treatment options for the eradication of intestinal protozoa. Nat Clin Pract Gastroenterol Hepatol 2006; 3: Pape J, Verdier RI, Johson WD. Treatment and prophylaxis of Isospora belli infection in patients with the acquired immunodeficency syndrome. N Eng J Med 1989; 320: Pape J, Verdier RI, Boncy M, Johson WD. Cyclospora infection in adults infected with HIV. Ann Intern Med 1994; 121: Madica G, Gilman H, Miranda E, Cabrera L, Sterling R. Treatment of cyclospora infection with co-trimoxazole. Lancet 1993; 342: Chen TL, Chan CC, Chen HP, Fung CP, Lin CP, Chan WL, Liu CY. Clinical characteristics and endoscopic findings associated with Blastocystis hominis in healthy adults. Am J Trop Med Hyg 2003; 69: Keystone JS. Blastocystis hominis and traveler s diarrhea. Clin Infect Dis 1995; 21: Sohail MR, Fischer PR. Blastocystis hominis and travelers. Travel Med Infect Dis 2005; 3: Moghaddam DD, Ghadirian E, Azami M. Blastocystis hominis and the evaluation of efficacy of metronidazole and trimethoprim/ sulfamethoxazole. Parasitol Res 2005; 96: Ferry T, Bouhour D, De Monbrison F, Laurent F, Dumouchel- Champagne H, Picot S, Piens MA, Granier P. Severe peritonitis due to Balantidium coli acquired in France. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2004; 23: Yazar S, Altuntas F, Sahin I, Atambay M. Dysentery caused by Balantidium coli in a patient with non-hodgkin s lymphoma from Turkey. World J Gastroenterol 2004; 10: Yazışma adresi: Dr. Yaşar NAZLIGÜL Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Keçiören Ankara

Paraziter diyare tedavisi

Paraziter diyare tedavisi Paraziter diyare tedavisi Prof. Dr. Cüneyt BALCIOĞLU Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Parazitoloji AD Protozoonlar Entamoeba histolytica Giardia intestinalis Cryptosporidium spp. Dientamoeba

Detaylı

Barsak parazitozları. Dr. Recep ÖZTÜRK İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı

Barsak parazitozları. Dr. Recep ÖZTÜRK İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Barsak parazitozları Dr. Recep ÖZTÜRK İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Barsak parazitozları Değişik helmint ve protozoonlar, ince veya kalın barsaklara

Detaylı

AKUT GASTROENTERİTLER YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015

AKUT GASTROENTERİTLER YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 AKUT GASTROENTERİTLER YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 GASTROENTERİTLER Gastroenterit (g.e) gastrointestinal kanalın herhangi bir bölümünün inflamasyonudur

Detaylı

Prof.Dr.Ali Öner İstanbul Tıp Fakültesi Parazitoloji Bilim Dalı

Prof.Dr.Ali Öner İstanbul Tıp Fakültesi Parazitoloji Bilim Dalı Prof.Dr.Ali Öner İstanbul Tıp Fakültesi Parazitoloji Bilim Dalı Son yıllarda, immün sistemi baskılanmış kişilerde ve erkek homoseksüellerde enterik parazitozların arttığı gözlenmektedir. Mukozanın immünolojik

Detaylı

GASTROENTERİT YAPAN VİRUSLAR VE ENFEKSİYON OLUŞTURMA MEKANİZMALARI

GASTROENTERİT YAPAN VİRUSLAR VE ENFEKSİYON OLUŞTURMA MEKANİZMALARI GASTROENTERİT YAPAN VİRUSLAR VE ENFEKSİYON OLUŞTURMA MEKANİZMALARI GASTROENTERİT YAPAN VİRÜSLER Viral gastroenteritler fekal oral yolla bulaşmaları nedeniyle, alt yapı yetersizliği bulunan gelişmekte olan

Detaylı

Gastrointestinal Sistem Hastalıkları. Dr. Nazan ÇALBAYRAM

Gastrointestinal Sistem Hastalıkları. Dr. Nazan ÇALBAYRAM Gastrointestinal Sistem Hastalıkları Dr. Nazan ÇALBAYRAM ÇÖLYAK HASTALIĞI Çölyak hastalığı bir malabsorbsiyon sendromudur. Hastalık; gluten içeren unlu gıdalara karşı genetik bazda immünojik bir intolerans

Detaylı

TONSİLLOFARENJİT TANI VE TEDAVİ ALGORİTMASI

TONSİLLOFARENJİT TANI VE TEDAVİ ALGORİTMASI TONSİLLOFARENJİT TANI VE TEDAVİ ALGORİTMASI Akut tonsillofarenjit veya çocukluk çağında daha sık karşılaşılan klinik tablosu ile tonsillit, farinks ve tonsil dokusunun inflamasyonudur ve doktora başvuruların

Detaylı

Olgularla Parazitoloji. Doç. Dr. Gülay ARAL AKARSU Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Parazitoloji Bilim Dalı

Olgularla Parazitoloji. Doç. Dr. Gülay ARAL AKARSU Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Parazitoloji Bilim Dalı Olgularla Parazitoloji Doç. Dr. Gülay ARAL AKARSU Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Parazitoloji Bilim Dalı Olgu 1 13 yaşında çocuk hasta İlki 2 ay önce başlayan ve her biri 5-7 gün süren iki diyare

Detaylı

GIARDIOSIS. Giardia intestinalis Giardia duodenalis Giardia lamblia

GIARDIOSIS. Giardia intestinalis Giardia duodenalis Giardia lamblia GIARDIOSIS Giardia intestinalis Giardia duodenalis Giardia lamblia İnce bağırsaklarda, çoğunlukla duodeneumda, nadiren safra kesesi ve safra yollarında Oluşturduğu hastalık Giardiosis (Giyardiyoz) GIARDIOSIS

Detaylı

Tularemi Tedavi Rehberi 2009. Doç. Dr. Oğuz KARABAY Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

Tularemi Tedavi Rehberi 2009. Doç. Dr. Oğuz KARABAY Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Tularemi Tedavi Rehberi 2009 Doç. Dr. Oğuz KARABAY Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği 1 Rehber nasıl hazırlandı? Güncel kaynaklar 5 rehber, İnternet

Detaylı

UZM. DR. SALİH MAÇİN Şırnak Devlet Hastanesi

UZM. DR. SALİH MAÇİN Şırnak Devlet Hastanesi UZM. DR. SALİH MAÇİN Şırnak Devlet Hastanesi Kronik ishalli pediatrik hastalarda saptanan paraziter etkenler Salih Maçin 1, Filiz Kaya 2, Deniz Çağdaş 3, Hayriye Hızarcıoğlu Gülşen 3, İnci Nur Saltık Temizel

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. BİTERAL 250 mg Film Kaplı Tablet Ağız yoluyla alınır. Etkin madde: Ornidazol Her film kaplı tablet 250 mg ornidazol içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. BİTERAL 250 mg Film Kaplı Tablet Ağız yoluyla alınır. Etkin madde: Ornidazol Her film kaplı tablet 250 mg ornidazol içermektedir. KULLANMA TALİMATI BİTERAL 250 mg Film Kaplı Tablet Ağız yoluyla alınır. Etkin madde: Ornidazol Her film kaplı tablet 250 mg ornidazol içermektedir. Yardımcı Maddeler: Diğer yardımcı maddeler için 6.1 e

Detaylı

Bir yıllık sürede dışkı örneklerinde ELISA ile Entamoeba histolytica araştırılması

Bir yıllık sürede dışkı örneklerinde ELISA ile Entamoeba histolytica araştırılması Klinik ve Deneysel Araştırmalar Dergisi / 2011; 2 (1): 50-54 Journal of Clinical and Experimental Investigations ORIGINAL ARTICLE / ÖZGÜN ARAŞTIRMA Bir yıllık sürede dışkı örneklerinde ELISA ile Entamoeba

Detaylı

BASİLLİ DİZANTERİ (SHİGELLOZİS) (KANLI İSHAL)

BASİLLİ DİZANTERİ (SHİGELLOZİS) (KANLI İSHAL) BASİLLİ DİZANTERİ (SHİGELLOZİS) (KANLI İSHAL) TANIMI Shigella türü bakterilerde meydana gelen;karekteristik belirti ve bulguları olan,ilium ve kolonun akut enfeksiyonudur.basilli ve amipli dizanteri olmak

Detaylı

Hepatit B ile Yaşamak

Hepatit B ile Yaşamak Hepatit B ile Yaşamak NEDİR? Hepatit B, karaciğerin iltihaplanmasına sebep olan, kan yolu ve cinsel ilişkiyle bulaşan bir virüs hastalığıdır. Zaman içerisinde karaciğer hasarlarına ve karaciğer kanseri

Detaylı

Asist. Dr. Ayşe N. Varışlı

Asist. Dr. Ayşe N. Varışlı Asist. Dr. Ayşe N. Varışlı 1 GİRİŞ: İshal tüm dünyada, özellikle de gelişmekte olan ülkelerde önemli bir sağlık problemi olarak karşımıza çıkmaktadır Akut ishal, özellikle çocuk ve yaşlı hastalarda önemli

Detaylı

Toxoplasma tüm omurgalı canlıları ve çekirdeği olan tüm hücreleri enfekte edebilen bir protozoondur.

Toxoplasma tüm omurgalı canlıları ve çekirdeği olan tüm hücreleri enfekte edebilen bir protozoondur. Toxoplasma gondii Toxoplasma gondii Toxoplasma tüm omurgalı canlıları ve çekirdeği olan tüm hücreleri enfekte edebilen bir protozoondur. İnsanların yaklaşık 1/3 ü yaşamlarının herhangi bir döneminde bu

Detaylı

VİRAL GASTROENTERİTLER. Dr. Fatma SIRMATEL 30.1.2013

VİRAL GASTROENTERİTLER. Dr. Fatma SIRMATEL 30.1.2013 VİRAL GASTROENTERİTLER Dr. Fatma SIRMATEL 30.1.2013 Viral gastroenteritler Her yıl yeni enterik viruslar izole edilmektedir. Her yıl 2.2. milyon insan AGE nedeni ile ölmektedir Rotaviruslar < 2 çocuklarda

Detaylı

HODGKIN DIŞI LENFOMA

HODGKIN DIŞI LENFOMA HODGKIN DIŞI LENFOMA HODGKIN DIŞI LENFOMA NEDİR? Hodgkin dışı lenfoma (HDL) veya Non-Hodgkin lenfoma (NHL), vücudun savunma sistemini sağlayan lenf bezlerinden kaynaklanan kötü huylu bir hastalıktır. Lenf

Detaylı

GAİTADA PARAZİT ARAŞTIRMASI

GAİTADA PARAZİT ARAŞTIRMASI GAİTADA PARAZİT ARAŞTIRMASI Kullanım amacı: Gaitada parazit yumurtası bulunup bulunmadığının araştırılması amacıyla kullanılır. Genel bilgiler: Parazit enfeksiyonu, enfeksiyon yapabilecek aşamadaki bir

Detaylı

ERİŞKİN HASTADA İNFLUENZAYI NASIL TANIRIM?

ERİŞKİN HASTADA İNFLUENZAYI NASIL TANIRIM? ERİŞKİN HASTADA İNFLUENZAYI NASIL TANIRIM? Dr. Murat Kutlu Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Giriş İnfluenza sendromu genellikle ani başlangıçlı

Detaylı

Dr. İsmail Yaşar AVCI GATA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Dr. İsmail Yaşar AVCI GATA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı KLİNİK BELİRTİ ve BULGULAR KOLERA Dr. İsmail Yaşar AVCI GATA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 1 Koleranın temel kliniği yoğun ishal ve kusma ile seyreden ve sonucunda gelişen

Detaylı

İDRAR YOLU ENFEKSİYONU

İDRAR YOLU ENFEKSİYONU İDRAR YOLU ENFEKSİYONU Üriner Enfeksiyon; UTİ; İdrar Yolu İltihabı; İdrar yollarının mikrobik enfeksiyon hastalığıdır. Mikroplar idrar yollarına girer, burada çoğalmaya başlar ve iltihaba neden olur. Enfeksiyon

Detaylı

TOKSOPLAZMA İNFEKSİYONUNUN LABORATUVAR TANISI UZM.DR.CENGİZ UZUN ALMAN HASTANESİ

TOKSOPLAZMA İNFEKSİYONUNUN LABORATUVAR TANISI UZM.DR.CENGİZ UZUN ALMAN HASTANESİ TOKSOPLAZMA İNFEKSİYONUNUN LABORATUVAR TANISI UZM.DR.CENGİZ UZUN ALMAN HASTANESİ KLİNİK Bağışıklık sistemi sağlam kişilerde akut infeksiyon Bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerde akut infeksiyon veya

Detaylı

TÜBERKÜLOZ. Verem; TB; TBC; Tüberküloz nasıl yayılır? Tüberküloz şikayetleri nelerdir?

TÜBERKÜLOZ. Verem; TB; TBC; Tüberküloz nasıl yayılır? Tüberküloz şikayetleri nelerdir? TÜBERKÜLOZ Verem; TB; TBC; Hava yoluyla yayılan bulaşıcı akciğer hastalığıdır. Akciğer dışında kemik, lenf bezleri, böbrek, beyin zarları gibi diğer organları da tutabilir. Tüberküloz bakterisi Mycobacterium

Detaylı

Gastrointestinal Sistem Örneklerine Yaklaşım: Paraziter Etkenler

Gastrointestinal Sistem Örneklerine Yaklaşım: Paraziter Etkenler Gastrointestinal Sistem Örneklerine Yaklaşım: Paraziter Etkenler Prof. Dr. Murat Hökelek İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD. Paraziter Enfeksiyonlar Dünya da 4 milyar

Detaylı

Vücutta dolaşan akkan sistemidir. Bağışıklığımızı sağlayan hücreler bu sistemle vücuda dağılır.

Vücutta dolaşan akkan sistemidir. Bağışıklığımızı sağlayan hücreler bu sistemle vücuda dağılır. HODGKIN LENFOMA HODGKIN LENFOMA NEDİR? Hodgkin lenfoma, lenf sisteminin kötü huylu bir hastalığıdır. Lenf sisteminde genç lenf hücreleri (Hodgkin ve Reed- Sternberg hücreleri) çoğalır ve vücuttaki lenf

Detaylı

Viral gastroenteritlerin laboratuvar tanısı

Viral gastroenteritlerin laboratuvar tanısı Viral gastroenteritlerin laboratuvar tanısı Dr.Gülay Korukluoğlu Dr.Dilek Yağcı Çağlayık Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Akut gastroenteritler özellikle gelişmekte olan ülkelerde önemli bir mortalite ve morbidite

Detaylı

Gıda Kaynaklı İnfeksiyon Hastalıkları

Gıda Kaynaklı İnfeksiyon Hastalıkları Gıda Kaynaklı İnfeksiyon Hastalıkları Dr. Serap Şimşek-Yavuz İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Gıda Kaynaklı İnfeksiyon Hastalıkları

Detaylı

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ENFEKSİYON RİSKLERİ

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ENFEKSİYON RİSKLERİ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ENFEKSİYON RİSKLERİ Sağlık hizmeti veren, Doktor Ebe Hemşire Diş hekimi Hemşirelik öğrencileri, risk altındadır Bu personelin enfeksiyon açısından izlemi personel sağlığı ve hastane

Detaylı

HIZLI ANTİJEN VE ANTİKOR ARAMA TESTLERİ

HIZLI ANTİJEN VE ANTİKOR ARAMA TESTLERİ HIZLI ANTİJEN VE ANTİKOR ARAMA TESTLERİ Dr. Özcan Deveci Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D 1 Sunum Planı Giriş Bakteriyel enfeksiyonlarda hızlı tanı testleri

Detaylı

Afrika Seyahati Sonrası İmporte Bir Sıtma Olgusu. A Case Imported Malaria After a Travel to Africa

Afrika Seyahati Sonrası İmporte Bir Sıtma Olgusu. A Case Imported Malaria After a Travel to Africa Afrika Seyahati Sonrası İmporte Bir Sıtma Olgusu 1, Mehmet KÖROĞLU 1, Tayfur DEMİRAY 1, Aziz ÖĞÜTLÜ 1, Oğuz KARABAY 1, Mustafa ALTINDİŞ 1 Özet Yayın Bilgisi Bu görüntülü sunumda, Afrika seyahati öyküsü

Detaylı

TİFO. Tifo; Paratifo; Enterik Ateş;

TİFO. Tifo; Paratifo; Enterik Ateş; TİFO Tifo; Paratifo; Enterik Ateş; Tifo ve paratifo hastalığı Salmonella bakterisi ile meydana gelen sistemik enfeksiyon hastalıklarıdır. Tifoya Salmonella typhi paratifoya ise Salmonella paratyphi neden

Detaylı

Nocardia Enfeksiyonları. Dr. H.Kaya SÜER Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Nocardia Enfeksiyonları. Dr. H.Kaya SÜER Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Nocardia Enfeksiyonları Dr. H.Kaya SÜER Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Nocardia Enfeksiyonları Nocardia insanlarda ve hayvanlarda lokalize veya dissemine enfeksiyonlardan sorumlu olabilen

Detaylı

Kalın bağırsağın mukoza adı verilen iç yüzeyinin zayıf noktalardan dışarı doğru kese şeklinde fıtıklaşmasına veya cepleşmesine, bağırsak divertikülü

Kalın bağırsağın mukoza adı verilen iç yüzeyinin zayıf noktalardan dışarı doğru kese şeklinde fıtıklaşmasına veya cepleşmesine, bağırsak divertikülü Kalın bağırsağın mukoza adı verilen iç yüzeyinin zayıf noktalardan dışarı doğru kese şeklinde fıtıklaşmasına veya cepleşmesine, bağırsak divertikülü adı verilir. Birden çok divertikülün yer aldığı durumlara

Detaylı

Ercefuryl Oral Süspansiyon

Ercefuryl Oral Süspansiyon Ercefuryl Oral Süspansiyon FORMÜLÜ Bir ölçekte (5 ml): Nifuroksazid 200 mg (Nipajin M, şeker, alkol ve portakal aroması içerir.) FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik Özellikleri: Bir nitrofuran türevi

Detaylı

Dahiliye Konsültasyonu için Altın Öneriler: En Sık Görülen On Olgu Örneği Asıl Deniz alt Güney başlık Duman stilini düzenlemek için tıklatın Marmara

Dahiliye Konsültasyonu için Altın Öneriler: En Sık Görülen On Olgu Örneği Asıl Deniz alt Güney başlık Duman stilini düzenlemek için tıklatın Marmara Dahiliye Konsültasyonu için Altın Öneriler: En Sık Görülen On Olgu Örneği Asıl Deniz alt Güney başlık Duman stilini düzenlemek için tıklatın Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Olgu 1 28 yaşında erkek Ortopedi

Detaylı

Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı

Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı 1 Ameliyat Yapılmadan İlgilendiği Konular: Sıvı ve Elektrolit tedavisi Şok Yanık tedavisi 2 Travma Hastaları Kesici karın travmaları: Karın bölgesini içine alan kurşunlanma,

Detaylı

TİFO. Tifo; Paratifo; Enterik Ateş;

TİFO. Tifo; Paratifo; Enterik Ateş; TİFO Tifo; Paratifo; Enterik Ateş; Tifo ve paratifo hastalığı Salmonella bakterisi ile meydana gelen sistemik enfeksiyon hastalıklarıdır. Tifoya Salmonella typhi paratifoya ise Salmonella paratyphi neden

Detaylı

ÖZEL YÖNTEMLERLE SAPTANAN PARAZİTLER. Prof. Dr. SİBEL ERGÜVEN. H.Ü.T.F Tıbbi Mikrobiyoloji AD

ÖZEL YÖNTEMLERLE SAPTANAN PARAZİTLER. Prof. Dr. SİBEL ERGÜVEN. H.Ü.T.F Tıbbi Mikrobiyoloji AD ÖZEL YÖNTEMLERLE SAPTANAN PARAZİTLER Prof. Dr. SİBEL ERGÜVEN H.Ü.T.F Tıbbi Mikrobiyoloji AD Cryptosporidium parvum 1907 Tyzzer farelerde İnsandan ve birçok hayvandan izole İlk insan Cryptosporidiosis

Detaylı

Entamoeba histolytica nın Tanısında Direkt Mikroskopi, Kültür, ELISA ve Moleküler Yöntemlerin Karşılaştırılması*

Entamoeba histolytica nın Tanısında Direkt Mikroskopi, Kültür, ELISA ve Moleküler Yöntemlerin Karşılaştırılması* Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2014; 48(1): 114-122 Entamoeba histolytica nın Tanısında Direkt Mikroskopi, Kültür, ELISA ve Moleküler Yöntemlerin Karşılaştırılması* Comparison of Direct

Detaylı

NEMATODLARIN NEDEN OLDUĞU HASTALIKLAR. Prof. Dr. Y. Ali Öner

NEMATODLARIN NEDEN OLDUĞU HASTALIKLAR. Prof. Dr. Y. Ali Öner NEMATODLARIN NEDEN OLDUĞU HASTALIKLAR Prof. Dr. Y. Ali Öner ASKARİYOZ Ascaris lumbricoides 1- Larval Ascariyoz Çok sayıda yumurta alındığında akciğerde bulunan larvalar löffler pnömonisi ne neden olur.

Detaylı

İmmün Yetmezlikli Hastalarda İntestinal Protozoonların Tanısı

İmmün Yetmezlikli Hastalarda İntestinal Protozoonların Tanısı Türkiye Parazitoloji Dergisi, 32 (4): 328-333, 2008 Türkiye Parazitol Derg. Türkiye Parazitoloji Derneği Turkish Society for Parasitology İmmün Yetmezlikli Hastalarda İntestinal Protozoonların Tanısı Asım

Detaylı

Bacillus anthracis. Hayvanlarda şarbon etkenidir. Bacillus anthracis. Gram boyama. Bacillus anthracis. Bacillus anthracis

Bacillus anthracis. Hayvanlarda şarbon etkenidir. Bacillus anthracis. Gram boyama. Bacillus anthracis. Bacillus anthracis Bacillus anthracis Gram pozitif, obligat aerop sporlu, çomak şeklinde bakterilerdir. 1µm eninde, 2-4 µm uzunluğunda, konkav sonlanan, kirpiksiz bakterilerdir. Bacillus anthracis in doğal yaşam ortamı topraktır.

Detaylı

Tedavi. Dr.Yaşar BAYINDIR İstanbul-2006

Tedavi. Dr.Yaşar BAYINDIR İstanbul-2006 İnfeksiyöz İshallerde Tedavi Dr.Yaşar BAYINDIR İstanbul-2006 Epidemiyoloji Morbidite ve mortalitenin ikinci nedeni Çoğu gelişmekte olan ülkelerde 2,2 milyon ölüm / yıl %90 ı 5 yaş altı çocuklar Atak hızı

Detaylı

Akut Hepatit C Tedavisi. Dr. Dilara İnan Akdeniz ÜTF, İnfeksiyon Hastalıkları ve Kl. Mikr AD, Antalya

Akut Hepatit C Tedavisi. Dr. Dilara İnan Akdeniz ÜTF, İnfeksiyon Hastalıkları ve Kl. Mikr AD, Antalya Akut Hepatit C Tedavisi Dr. Dilara İnan Akdeniz ÜTF, İnfeksiyon Hastalıkları ve Kl. Mikr AD, Antalya HCV DSÖ verilerine göre tüm dünya nüfusunun %3 ü (yaklaşık 170 milyon kişi) HCV ile infekte. İnsidans;

Detaylı

Kan Kanserleri (Lösemiler)

Kan Kanserleri (Lösemiler) Lösemi Nedir? Lösemi bir kanser türüdür. Kanser, sayısı 100'den fazla olan bir hastalık grubunun ortak adıdır. Kanserde iki önemli özellik bulunur. İlk önce bedendeki bazı hücreler anormalleşir. İkinci

Detaylı

Su Çiçeği. Suçiçeği Nedir?

Su Çiçeği. Suçiçeği Nedir? Suçiçeği Nedir? Su çiçeği varisella zoster adı verilen bir virüs tarafından meydana getirilen ateşli bir enfeksiyon hastalığıdır. Varisella zoster virüsü havada 1-2 saat canlı kalan ve çok hızlı çoğalan

Detaylı

YERSİNİA ENFEKSİYONLARI. Dr. Kaya Süer Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

YERSİNİA ENFEKSİYONLARI. Dr. Kaya Süer Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji YERSİNİA ENFEKSİYONLARI Dr. Kaya Süer Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji YERSİNİA Enterobactericeae ailesinden Yersinia pestis (veba etkeni) Yersinia

Detaylı

Mutalip Çiçek 1, Hasan Yılmaz 2. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Mutalip Çiçek 1, Hasan Yılmaz 2. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 70 Dicle Tıp Dergisi / Dicle Medical M. Çiçek Journal ve ark. İshalli Çocuklarda Cryptosporidium spp. 2011; 38 (1): 70-75 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE İshalli çocuklarda Cryptosporidium spp. ve diğer

Detaylı

Gıda Zehirlenmeleri. 10,Sınıf Enfeksiyondan Korunma. Gıda Zehirlenmeleri. Gıda Zehirlenmeleri. Gıda Zehirlenmeleri. Gıda Zehirlenmeleri

Gıda Zehirlenmeleri. 10,Sınıf Enfeksiyondan Korunma. Gıda Zehirlenmeleri. Gıda Zehirlenmeleri. Gıda Zehirlenmeleri. Gıda Zehirlenmeleri 10,Sınıf Enfeksiyondan Korunma 17. Hafta ( 05 09 / 01 / 2015 ) BAKTERİLERİN NEDEN OLDUĞU HASTALIKLAR GIDA ZEHİRLENMELERİ Slayt No : 37 Etken ve Bulaşma Yolları Stafilokoklarla oluşan gıda zehirlenmelerinde

Detaylı

DIŞKININ TOPLANMASI ve SAKLANMASI

DIŞKININ TOPLANMASI ve SAKLANMASI DIŞKININ TOPLANMASI ve SAKLANMASI Bağırsak parazit enfeksiyonlarının çoğunda dışkıda ; Helmint yumurta veya larvalarının Protozoon trofozoit veya kistlerinin görülmesi ile tanı konulur. Dışkı bir enfeksiyon

Detaylı

HEPATİT B, TÜRKİYE İÇİN AIDS TEN DAHA TEHLİKELİ. Dr. Zülkar Dönmez Asil Çelik San. Tic. A.Ş.

HEPATİT B, TÜRKİYE İÇİN AIDS TEN DAHA TEHLİKELİ. Dr. Zülkar Dönmez Asil Çelik San. Tic. A.Ş. HEPATİT B, TÜRKİYE İÇİN AIDS TEN DAHA TEHLİKELİ BİRLEŞİK METAL-İŞ YAYINLARI Tünel Yolu Cd. No.2 81110 Bostancı - İstanbul Tel: (0216) 380 8590 Faks: (0216) 373 6502 Dr. Zülkar Dönmez Asil Çelik San. Tic.

Detaylı

:Harran Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO Şanlıurfa. Derece Alan Üniversite Yıl Sağlık Hizmetleri Meslek. 1995-1997 Ön lisans

:Harran Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO Şanlıurfa. Derece Alan Üniversite Yıl Sağlık Hizmetleri Meslek. 1995-1997 Ön lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :Nebiye YENTÜRDONİ İletişim Bilgileri Adres :Harran Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO Şanlıurfa Telefon Mail :0 414 3183212 :n_doni@harran.edu.tr 3. Unvanı :Yrd Doç. Dr. Nebiye

Detaylı

Akut ve Kronik Hepatit B Aktivasyonunun Ayrımı. Dr. Murat Kutlu Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi

Akut ve Kronik Hepatit B Aktivasyonunun Ayrımı. Dr. Murat Kutlu Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Akut ve Kronik Hepatit B Aktivasyonunun Ayrımı Dr. Murat Kutlu Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Akut Hepatit B ve Kronik Hepatit Aktivasyonunun Ayrımı Neden AHB ve KHB-A karışır? Neden AHB ve KHB-A

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. Ürünün İsmi. EUCARBON tablet. 2. Kalitatif ve Kantitatif Bileşimi. Etkin maddeler:

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. Ürünün İsmi. EUCARBON tablet. 2. Kalitatif ve Kantitatif Bileşimi. Etkin maddeler: KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. Ürünün İsmi EUCARBON tablet 2. Kalitatif ve Kantitatif Bileşimi Etkin maddeler: Bir tablette; 180,0 mg bitkisel kömür, 50,0 mg kükürt, 105,0 mg senne (sinameki) yaprağı tozu ve 25,0

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ ÜLSERATİF KOLİT HASTALIĞI HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER GASTROENTEROLOJİ BİLİM DALI Ülseratif Kolit & Crohn Hastalığı Merkezi www.baskent-ank.edu.tr Ülseratif kolit nedir?

Detaylı

Hepatit Hastalığı Gebelikten Etkilenir mi?

Hepatit Hastalığı Gebelikten Etkilenir mi? GEBELİKTE HEPATİT Gebelik ve hepatit Gebelik ve hepatit iki ayrı durumu anlatır. Birincisi gebelik sırasında ortaya çıkan akut hepatit tablosu, ikincisi ise kronik hepatit hastasının gebe kalmasıdır. Her

Detaylı

TÜRK KOLON ve REKTUM CERRAHİ DERNEĞİ

TÜRK KOLON ve REKTUM CERRAHİ DERNEĞİ TÜRK KOLON ve REKTUM CERRAHİ Sİ DERNEĞİ ÜLS ERA Tİ FKOLİ T TÜRK KOLON ve REKTUM CERRAHİSİ DERNEĞİ ÜLSERATİF KOLİT NEDİR? Ülseratif kolit, kalın bağırsağın içini örten tabakanın iltihabıdır. Rektal kanama,

Detaylı

Akut Karın Ağrısı. Emin Ünüvar. İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. eminu@istanbul.edu.tr

Akut Karın Ağrısı. Emin Ünüvar. İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. eminu@istanbul.edu.tr Akut Karın Ağrısı Emin Ünüvar İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı eminu@istanbul.edu.tr 28.07. Acil ve Yoğun Bakım Kongresi 1 AKUT Karın ağrısı Çocuklarda karın ağrısı

Detaylı

VİROLOJİYE GİRİŞ. Dr. Sibel AK

VİROLOJİYE GİRİŞ. Dr. Sibel AK VİROLOJİYE GİRİŞ Dr. Sibel AK Bugün; Virüs nedir? Virüslerin sınıflandırılması Virüsler nasıl çoğalır? Solunum yoluyla bulaşan viral enfeksiyonlar Gıda ve su kaynaklı viral enfeksiyonlar Cinsel temas yoluyla

Detaylı

Cyclospora cayetanensis in Neden Olduğu İki Diyare Olgusu

Cyclospora cayetanensis in Neden Olduğu İki Diyare Olgusu Olgu Sunumu/Case Report Mikrobiyol Bul 2011; 45(3): 553-557 Cyclospora cayetanensis in Neden Olduğu İki Diyare Olgusu Two Diarrhea Cases Caused by Cyclospora cayetanensis Mutalip ÇİÇEK 1, Feyzullah UÇMAK

Detaylı

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi / Patoloji A:B:D

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi / Patoloji A:B:D Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi / Patoloji A:B:D Arş gör. Dr Cansu ABAYLI Çöliak hastalığı; Buğday, arpa ve yulaf gibi tahıllı gıdalarda bulunan, gluten proteinleri ile oluşan, toplumun %1 inden fazlasının

Detaylı

Crohn s hastalığı; Regional enterit; Kron;

Crohn s hastalığı; Regional enterit; Kron; CROHN HASTALIĞI Crohn s hastalığı; Regional enterit; Kron; Crohn hastalığı kronik iltihabi barsak hastalığıdır. Bağırsak da iltihap, ülser, kanama atakları ile seyreden ciddi iltihaplara neden olur. Ağız

Detaylı

Viral gastroenteritler

Viral gastroenteritler Viral gastroenteritler Prof Dr Gülden Çelik Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Olgu 1.5 yaşında çocuk hasta Ateş, kusma,ishal Mukuslu,sulu sık dışkılama ile geliyor Dışkıda gram boyama Kış Mevsim Test

Detaylı

İçerik AKUT APANDİSİT TANISINDA TESTLERİN DEĞERİ VE KULLANIMI. Testler. Öykü ve fizik muayene. Öykü

İçerik AKUT APANDİSİT TANISINDA TESTLERİN DEĞERİ VE KULLANIMI. Testler. Öykü ve fizik muayene. Öykü 1 2 AKUT APANDİSİT TANISINDA TESTLERİN DEĞERİ VE KULLANIMI İçerik Karın ağrısı olan hastanın akut apandisit olup olmadığını değerlendirmede kullandığımız testlerin değerliliği kullanımları tartışılacaktır

Detaylı

YİYECEK VE SU KAYNAKLI HASTALIKLAR. Dr. Sinan KARACABEY

YİYECEK VE SU KAYNAKLI HASTALIKLAR. Dr. Sinan KARACABEY YİYECEK VE SU KAYNAKLI HASTALIKLAR Dr. Sinan KARACABEY Gıda kaynaklı hastalık, iki veya daha fazla kişinin ortak bir kontamine gıdayı tüketimi sonrası oluşan bir hastalıktır. Geçmişte, gıda kaynaklı hastalıklar

Detaylı

Anti-HIV Pozitif Bulunan Hastada Kesin Tanı Algoritması. Doç. Dr. Kenan Midilli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Anti-HIV Pozitif Bulunan Hastada Kesin Tanı Algoritması. Doç. Dr. Kenan Midilli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Anti-HIV Pozitif Bulunan Hastada Kesin Tanı Algoritması Doç. Dr. Kenan Midilli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Testler farklı amaçlarla uygulanabilir: - Tanı, tarama, doğrulama,

Detaylı

GASTROENTER TLER N AYIRICI TANISINDA LABORATUVAR

GASTROENTER TLER N AYIRICI TANISINDA LABORATUVAR T Ü KAL TE S STEM BELGEL K - Q TSE-ISO-EN 9000 R R K YE DE LK LABORATU V A http://www.biruni.com.tr e-posta:biruni@biruni.com.tr GASTROENTER TLER N AYIRICI TANISINDA LABORATUVAR Gastroenteritler, enfeksiyöz

Detaylı

İSHAL AKUT İSHALDE HEMŞİRELİK BAKIMI. Akut İshal. 14 günden kısa sürer. Dehidratasyona yol açar (ölüm nedenidir) Malnütrisyonu kolaylaştırır.

İSHAL AKUT İSHALDE HEMŞİRELİK BAKIMI. Akut İshal. 14 günden kısa sürer. Dehidratasyona yol açar (ölüm nedenidir) Malnütrisyonu kolaylaştırır. AKUT İSHALDE İSHAL Dışkının normalden daha fazla su içermesi SULU DIŞKILAMA 24 saatte 3 ya da daha fazla sayıda sulu dışkılama 20.04.2016 2 Akut İshal İshal gelişmekte olan ülkelerde önemli bir morbidite

Detaylı

TULAREMİ OLGU SORGULAMA FORMU. Dr. Güven ÇELEBİ Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

TULAREMİ OLGU SORGULAMA FORMU. Dr. Güven ÇELEBİ Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD TULAREMİ OLGU SORGULAMA FORMU Dr. Güven ÇELEBİ Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD TULAREMİ OLGU SORGULAMA FORMU Genel Bilgiler: Tularemi olgu

Detaylı

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA)

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) 1 Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) Nedir? Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA), çoğunlukla keneler aracılığıyla hayvanlardan insanlara bulaştırılan mikrobik bir hastalıktır.

Detaylı

Global Leishmaniasis. Leishmaniasis. Türkiye de leishmaniasis. Leishmaniasis. Leishmaniasis

Global Leishmaniasis. Leishmaniasis. Türkiye de leishmaniasis. Leishmaniasis. Leishmaniasis Leishmaniasis Leishmaniasis Leishmaniasis Tropik ve subtropik iklimlerde, Akdeniz bölgesi ülkelerde (88 ülke) görülür Her yıl 1,5 milyon yeni olgu eklenmektedir 350 milyon insan risk altında 23 farklı

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA KRONİK KARIN AĞRISI

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA KRONİK KARIN AĞRISI ÇOCUKLUK ÇAĞINDA KRONİK KARIN AĞRISI Prof. Dr. Aydan Kansu Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı 7 y, ~ 1 yıldır karın ağrısı Göbek çevresinde Haftada

Detaylı

YENİ ANTİPARAZİTER İLAÇLAR: DÜNYADA VE TÜRKİYE DE DURUM. NELER YAPMALIYIZ?

YENİ ANTİPARAZİTER İLAÇLAR: DÜNYADA VE TÜRKİYE DE DURUM. NELER YAPMALIYIZ? ANKEM Derg 2012;26(Ek 2):127-130 YENİ ANTİPARAZİTER İLAÇLAR: DÜNYADA VE TÜRKİYE DE DURUM. NELER YAPMALIYIZ? Ülgen Zeki OK Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, MANİSA okulgen@yahoo.com

Detaylı

ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON. Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği

ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON. Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği SUNU PLANI Tanım ve Epidemiyoloji Adrenal bez anatomi Etiyoloji Tanı Klinik Tedavi TANIM-EPİDEMİYOLOJİ Adrenal

Detaylı

PROTOZOAN PARAZİTLER. Doç. Dr. Arzu Çağrı Mehmetoğlu

PROTOZOAN PARAZİTLER. Doç. Dr. Arzu Çağrı Mehmetoğlu PROTOZOAN PARAZİTLER Doç. Dr. Arzu Çağrı Mehmetoğlu GIRIŞ Canlılığını sürdürmek için besinini ve korunmasını üzerinde ya da içinde yaşadığı konakçıdan sağlayan organizmalardır Organlarında yaşarlar, yumurtaları

Detaylı

Gebelerde Toxoplasma gondii Seropozitifliğinin Değerlendirilmesinde İstenen Testlerin Önerilen Tanı Algoritmasına Uygunluğunun Değerlendirilmesi

Gebelerde Toxoplasma gondii Seropozitifliğinin Değerlendirilmesinde İstenen Testlerin Önerilen Tanı Algoritmasına Uygunluğunun Değerlendirilmesi Gebelerde Toxoplasma gondii Seropozitifliğinin Değerlendirilmesinde İstenen Testlerin Önerilen Tanı Algoritmasına Uygunluğunun Değerlendirilmesi Dr.Hilal GÜREL Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Detaylı

Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi nde Giardia intestinalis ve Entamoeba histolytica/dispar prevalansı: Dört yıllık izlem

Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi nde Giardia intestinalis ve Entamoeba histolytica/dispar prevalansı: Dört yıllık izlem 40 Dicle Tıp Dergisi / Y. Bayram ve ark. Giardia intestinalis ve Entamoeba histolytica/dispar prevalansı 2013; 40 (1): 40-44 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2013.01.0221 ÖZGÜN ARAŞTIRMA

Detaylı

SULARLA BULAŞAN PROTOZOONLARIN SÜRVEYANSINDA GELİŞMELER Dr.Mehmet TANYÜKSEL GATA Askeri Tıp Fakültesi, Tıbbi Parazitoloji BD, Ankara Dr.

SULARLA BULAŞAN PROTOZOONLARIN SÜRVEYANSINDA GELİŞMELER Dr.Mehmet TANYÜKSEL GATA Askeri Tıp Fakültesi, Tıbbi Parazitoloji BD, Ankara Dr. SULARLA BULAŞAN PROTOZOONLARIN SÜRVEYANSINDA GELİŞMELER Dr.Mehmet TANYÜKSEL GATA Askeri Tıp Fakültesi, Tıbbi Parazitoloji BD, Ankara Dr.Yüksel GÜRÜZ Ege Üniversitesi, Parazitoloji AD, İzmir Sunu akışı

Detaylı

Salmonella Enfeksiyonları

Salmonella Enfeksiyonları Salmonella Enfeksiyonları Dr. Recep ÖZTÜRK İstanbul Universitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Salmonella Enfeksiyonları Salmonella cinsi bakteriler,

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her bir tablet 2 mg loperamid e eşdeğer 2,16 mg loperamid HCl içerir.

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her bir tablet 2 mg loperamid e eşdeğer 2,16 mg loperamid HCl içerir. KULLANMA TALİMATI LOPERAN 2 mg Tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Her bir tablet 2 mg loperamid e eşdeğer 2,16 mg loperamid HCl içerir. Yardımcı maddeler: Mısır nişastası, laktoz, talk, jelatin, Mg stearat,

Detaylı

Bruselloz: Klinik Özellikler

Bruselloz: Klinik Özellikler Bruselloz: Klinik Özellikler Uzm. Dr. Mustafa Aydın ÇEVİK Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Bruselloz - Etkenler B. melitensis B. abortus

Detaylı

İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar

İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar Dr. Dilek Çolak 10 y, erkek hasta Olgu 1 Sistinozis Böbrek transplantasyonu Canlı akraba verici HLA 2 antijen uyumsuz 2 Olgu 1 Transplantasyon öncesi viral

Detaylı

Çocukta Kusma ve İshal

Çocukta Kusma ve İshal Tanım Çocukta Kusma ve İshal Dr. Hasan Kaya Acil Tıp AD Akut gastroenterit 24 saat içinde 3 ten fazla ya da anne sütü ile beslenen bebeklerde her zamankinden daha sık ve daha sulu dışkılamadır. Yenidoğan

Detaylı

LENFATİK VE İMMÜN SİSTEM HANGİ ORGANLARDAN OLUŞUR?

LENFATİK VE İMMÜN SİSTEM HANGİ ORGANLARDAN OLUŞUR? LENFOMA NEDİR? Lenfoma, diğer grup onkolojik hastalıklar içinde yaşamın uzatılması ve daha kaliteli yaşam sağlanması ve hastaların kurtarılmaları açısından daha fazla başarı elde edilmiş bir hastalıktır.

Detaylı

Soğuk algınlığı ve Grip. Dr. Hayati DEMİRASLAN ENFEKSİYON HASTALİKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ

Soğuk algınlığı ve Grip. Dr. Hayati DEMİRASLAN ENFEKSİYON HASTALİKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ Soğuk algınlığı ve Grip Dr. Hayati DEMİRASLAN ENFEKSİYON HASTALİKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ Anlatım planı 1. Giriş 2. Etken 3. Neden önemli 4. Bulaş 5. Klinik 6. Komplikasyonlar 7.Tanı 8. Tedavi 9. Korunma

Detaylı

Maymun Çiçek Virüsü (Monkeypox) VEYSEL TAHİROĞLU

Maymun Çiçek Virüsü (Monkeypox) VEYSEL TAHİROĞLU Maymun Çiçek Virüsü (Monkeypox) VEYSEL TAHİROĞLU insanlarda ölümcül hastalığa neden olabilir; her ne kadar genellikle çok daha az ciddi olsa da insan çiçek virüsü hastalığına benzer. Maymun çiçek virüsü

Detaylı

KULLANMA TALİMATI RESOLOR 1 mg Film Kaplı Tablet Ağızdan alınır.

KULLANMA TALİMATI RESOLOR 1 mg Film Kaplı Tablet Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI RESOLOR 1 mg Film Kaplı Tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Her tablet 1 mg prukaloprid içerir. Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat, mikrokristalin selüloz, koloidal silikon dioksit,

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Tıbbi Laboratuar Adresi :Sağlık Mahallesi Saygun Caddesi No:55 Sıhhiye 06100 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0 312 565 53 62 Faks : 0 312 565 54 55 E-Posta : mikrobiyolojirldb@thsk.gov.tr

Detaylı

LOPERMİD 2 mg TABLET 1.3.1 Kısa Ürün Bilgileri, Etiketleme ve Hasta Kullanma Talimatı Temmuz 2007 KISA ÜRÜN BİLGİSİ

LOPERMİD 2 mg TABLET 1.3.1 Kısa Ürün Bilgileri, Etiketleme ve Hasta Kullanma Talimatı Temmuz 2007 KISA ÜRÜN BİLGİSİ KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI Lopermid 2 mg Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Her bir tablet 2 mg Loperamid hidroklorür içerir. Tüm yardımcı maddeler için bkz. 6.1. 3. FARMASÖTİK

Detaylı

Kansız kişilerde görülebilecek belirtileri

Kansız kişilerde görülebilecek belirtileri Kansızlık (anemi) kandaki hemoglobin miktarının yaş ve cinsiyete göre kabul edilen değerlerin altında olmasıdır. Bu değerler erişkin erkeklerde 13.5 g/dl, kadınlarda 12 g/dl nin altı kabul edilir. Kansızlığın

Detaylı

Deri Layşmanyazisi. Prof. Dr. Mehmet HARMAN Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı

Deri Layşmanyazisi. Prof. Dr. Mehmet HARMAN Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Deri Layşmanyazisi Prof. Dr. Mehmet HARMAN Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Amaç Hastalığın tanısını koyabilmek Uygun tedaviyi yapabilmek Koruyucu yöntemleri sayabilmek İçerik

Detaylı

İNFEKSİYÖZ İSHALLER. Prof.Dr.Fatma Ulutan Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Servisi

İNFEKSİYÖZ İSHALLER. Prof.Dr.Fatma Ulutan Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Servisi İNFEKSİYÖZ İSHALLER Prof.Dr.Fatma Ulutan Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Servisi İNFEKSİYÖZ İSHALLER NEDEN ÖNEMLİ? Gelişmiş ülkelerde ve gelişmemiş ülkelerde

Detaylı

REHBERLER: TEDAVİYE NE ZAMAN BAŞLAMALI? Dr. Behice Kurtaran Ç.Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

REHBERLER: TEDAVİYE NE ZAMAN BAŞLAMALI? Dr. Behice Kurtaran Ç.Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD REHBERLER: TEDAVİYE NE ZAMAN BAŞLAMALI? Dr. Behice Kurtaran Ç.Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD 1 2 3 4 ANTİRETROVİRAL TEDAVİ HIV eradiksayonu yeni tedavilerle HENÜZ mümkün değil

Detaylı

TÜBERKÜLOZ Tüberküloz hastalığı gelişimi için risk faktörleri

TÜBERKÜLOZ Tüberküloz hastalığı gelişimi için risk faktörleri TÜBERKÜLOZ Tüberküloz, Mycobacterium tuberculosis mikrobu ile oluşan bulaşıcı bir hastalıktır. Kişiden kişiye solunum yoluyla bulaşir. Hasta kişilerin öksürmesi, aksırması, hapşurması, konuşması ile havaya

Detaylı

Sığırlarda Paratüberküloz PARATÜBERKÜLOZ

Sığırlarda Paratüberküloz PARATÜBERKÜLOZ PARATÜBERKÜLOZ Paratüberküloz (ptb), Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis in (MAP) neden olduğu, ruminantların ishalle seyreden kronik, yangısal ve ölümcül bir hastalığıdır. Enfeksiyon uzun süren

Detaylı

İnci TUNCER S.Ü. Selçuklu Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KONYA

İnci TUNCER S.Ü. Selçuklu Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KONYA OLGU 1 İnci TUNCER S.Ü. Selçuklu Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KONYA 26 yaşında kadın hasta Gebeliğinin 13.haftasında rutin takip için Kadın Doğum polikliniğine başvurdu Özgeçmişi Hastanın

Detaylı

TLERDE SEROLOJİK/MOLEK HANGİ İNCELEME?) SAPTANMASI

TLERDE SEROLOJİK/MOLEK HANGİ İNCELEME?) SAPTANMASI * VİRAL V HEPATİTLERDE TLERDE SEROLOJİK/MOLEK K/MOLEKÜLER LER TESTLER (NE ZAMANHANG HANGİ İNCELEME?) *VİRAL HEPATİTLERDE TLERDE İLAÇ DİRENCİNİN SAPTANMASI *DİAL ALİZ Z HASTALARININ HEPATİT T AÇISINDAN

Detaylı

GEBELİKTE SİFİLİZ. Dr. Mustafa Özgür AKÇA Bursa Yüksek İhtisas E.A.H. Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği

GEBELİKTE SİFİLİZ. Dr. Mustafa Özgür AKÇA Bursa Yüksek İhtisas E.A.H. Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği GEBELİKTE SİFİLİZ Dr. Mustafa Özgür AKÇA Bursa Yüksek İhtisas E.A.H. Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği SİFİLİZ TANIM T.pallidum un neden olduğu sistemik bir hastalıktır Sınıflandırma: Edinilmiş (Genellikle

Detaylı