İntestinal Protozoal Hastalıklara Klinik Yaklaşım

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İntestinal Protozoal Hastalıklara Klinik Yaklaşım"

Transkript

1 Derleme İntestinal Protozoal Hastalıklara Klinik Yaklaşım Cemil GÜL 1, Yaşar NAZLIGÜL 2 1 Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü, ANKARA 2 Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları (Gastroenteroloji) Bölümü, ANKARA ÖZET Kusma, karın ağrısı, ishal sindirim kanalı hastalıklarının başlıca semptomlarıdır. İntestinal protozoon hastalıkları da, başka etiyolojili hastalıklarla benzer semptom ve bulguları vermektedir. Bazı kimselerde asemptomatik seyreder, kişi sadece dışkısıyla kist çıkartır. Bazı kimselerde, özellikle immün yetmezlikli hastalarda ciddi, hayatı tehdit eden tablolar oluşturabilir. Anahtar Kelimeler: İntestinal, protozoon, kist, trofozoit, ishal, dizanteri. ABSTRACT A clinical approach to intestinal protozoal diseases Vomiting, abdominal pain, diarrhea are the principal symptoms of alimentary tract diseases. The protozoal and nonprotozoal diseases of gastrointestinal tract constitute similar symptoms. Some individuals infected with intestinal protozoons are asymptomatic, and only excrete cysts in their feces. However, others, particularly immunodeficient patients are at high risk for severe or life-threatening manifestations. Key Words: Intestinal, protozoon, cyst, trophozoite, diarrheae, dysentery. GİRİŞ Gastrointestinal sistem, dış ortama açık bir organlar silsilesidir. İnsan vücudu için patojen olan pek çok mikroorganizma her gün ağız yolu ile alınır. Bunların çok büyük bir kısmı mide asiditesine takılır. Yazımızın konusu olan protozoonların kistleri ya da ookistleri mideyi geçebilmekte, ince barsaklarda trofozoit formlarına dönüşmektedir. Protozoon enfeksiyonları, asemptomatik kist çıkartıcılardan fulminan seyirli vakalara kadar geniş bir yelpazede hastalık tabloları oluştururlar. Entemoeba histolytica karaciğer başta olmak üzere barsak dışı organlarda da bozukluk oluşturabilmektedir. Bazı protozoon türleri immünitesi sağlam kişilerde asemptomatik veya çok hafif seyrederken, AİDS hastaları gibi immünitesi zayıf kimselerde hayatı tehdit edebilmektedir. Hepsinin ortak semptomu diyare, noninflamatuar sekretuar tipte olabildiği gibi, inflamatuar dizanteriform tipte de olabilir. Makalemizde barsak protozoonlarına ilişkin bilgilerimizi güncelleştirmeyi amaçladık. Konunun mikrobiyolojik ayrıntılarına girmeden klinik yaklaşım kazandırılması hedeflendi. AMEBİYAZİS Epidemiyoloji Entemoeba histolytica nın (E. histolytica) kalın barsak, karaciğer ve diğer dokularda oluşturduğu enfeksiyondur. En sık görüldüğü yerler tropikal ve subtropikal iklimlerin gelişmekte olan ülkeleridir. Her yıl yaklaşık kişinin bu hastalıktan hayatını kaybettiği tahmin edilmektedir 1. Hayat Döngüsü E. histolytica için bilinen tek rezervuar insandır. Hayat döngüsü, enfektif kist ve çoğalma kabiliyeti olan trofozoid safhalarından ibarettir. İnsanlar, kontamine su ve besinlerle kistleri alırlar. Sindirim kanalı boyunca ilerleyerek terminal ileuma ulaşan her bir kistten, 4 trofozoit açığa çıkar. Trofozoitler, ameboid hareketler ve proteolitik sekresyonları ile kolon epitelini invaze eder; nekroza neden olarak tipik amip ülserlerini oluştururlar. Trofozoitler önkist safhasından geçerek kiste dönüşebilirler. Trofozoit ve/veya kist şeklinde defekasyonla dış ortama atılırlar. Trofozoit dış ortam şartlarına dayanamaz. Ağız yolu ile alınsa dahi mide asidine tahammül edemez. Kistler nemli dış ortamda, haftalar-aylar boyunca canlı kalabilirler. Ancak ortam -5 C altında veya 40 C üstünde ise çabucak tahrip olurlar 1. Entamoeba Türlerinin Ayırt Edilmesi Entemoeba dispar, morfolojik olarak E. histolytica ya benzer; ancak patojenik ve invaziv değildir. E. dispar mikroskopik olarak E. histolytica dan ayırt edilemez. Kesin ayırım için kültür, izoenzim analizi, PCR, serumda anti-amip antikor, gaitada E. histolytica spesifik antijen bakılması gibi yöntemlerden faydalanılabilir 1-3. Enfekte kişilerin % 90 ında asemptomatik kist taşıyıcılığı söz konusudur, % 10 unda aktif kolit gelişir. Kan dolaşımına yayılma sonucu başta 82

2 karaciğer olmak üzere akciğer, beyin, dalak ve böbreklerde abse (barsak dışı amebiyazis) gelişebilir. Barsak amebiyazisi alt gruplara ayrılmaktadır. Bu alt gruplar birbirine dönüşebilir, spontan olarak iyileşebilirler. Barsak amebiyazisi a. Asemptomatik enfeksiyon: En sık görülen tip, protozoon kommensal olarak yaşar; dışkıda kist vardır, ancak trofozoit görülmez. b. Hafif-orta şiddette (non-dizanterik) kolit. Günlük dışkılama sayısı kısmen artmıştır. Hasta yarı katı gaita çıkartır. Gaitada mukus bulunur, kan yoktur. Remisyon ve rekürrenslerle günler, haftalar sürer. c. Ciddi kolit veya dizanteri: Birkaç hafta devam eden mukuslu ve kanlı diyare, kramp tipi karın ağrıları ve tenezm vardır. Yüksek ateş de bulunabilir. Nadiren morbiditesi ve mortalitesi çok yüksek fulminan kolit ve toksik megakolon gelişebilir 4,5. d. Lokalize ülseratif lezyonlar: Rektal bölgeye lokalize ülserler, kanlı-eksudalı şekilli gaita ile karakterizedir. Çekuma lokalize ülserler, hafif diyare oluşturur ve apandisiti taklit ederler. Bazı vakalarda gerçek apandisit gelişir 6. e. Ameboma (lokalize granülomatöz lezyonlar): Amebik enfeksiyona karşı granülasyon dokusu üretiminin artması sonucu, tek veya birden fazla kitleler olarak karşımıza çıkar. Görüntüleme yöntemlerinde kolon kanserini, inflamatuvar barsak hastalığını, tüberküloz veya lenfogranüloma venereumu taklit edebilirler 7. Laboratuvar Bulguları İntestinal amebiyazis, trofozoidin veya antijeninin dışkıda ortaya çıkarılması ile teşhis edilir. Aralıklı olarak alınan gaita numunelerinde, hazırlıksız rektosigmoidoskopi esnasında alınan eksudada mikroskop altında trofozoit ve kist aranır. İnflame barsak bölgesinden sigmoidoskopi pipeti ile alınan sıvının 30 dakika içinde laboratuvara ulaştırılması ve direkt olarak değerlendirilmesi gerekir. Rektosigmodoskopide biyopsi de alınabilir. Serumda anti-amip antikorlar, akut enfeksiyondan 1 hafta sonra yeterli titreye ulaşır. Pozitiflik oranı dizanteri tipinde en yüksektir, asemptomatik kist taşıyıcılarında serum antikor titresi ancak % 10 vakada teşhis koyduracak düzeye ulaşır. Yakın geçmişteki enfeksiyonlara bağlı yalancı pozitiflik olabilir. E. dispar anti-amip antikor oluşturmaz 1,4. Serumda anti-amip antikorların negatif olduğu dönemde veya E. histolytica nın kesin ayırımında, dışkıda spesifik antijen arama yöntemleri tercih edilmektedir 8. Kültür, izoenzim ve PCR ancak araştırma amaçlı kullanılmaktadır. Amebiyazisde klinik tabloya göre tedavi protokolü farklılık gösterir (Tablo I). Asemptomatik kist taşıyıcıları hem invaziv hastalığa dönüşme, hem de enfeksiyonu yayma risklerinden dolayı tedavi edilmelidir. Metronidazol ve diğer nitroimidazoller asemptomatik barsak amobiyazisinde önerilmez. Kistlerin tedavisi için önerilen ilaçlar diloksanid furoat, iyodokinol ve paromomisindir 9,10. Paromomisin gebelikte de kullanılmaktadır 9. İntestinal amebiyaziste sıklıkla metronidazol kullanılmakla birlikte, bu ilaçların lümendeki amipleri her zaman eradike edememesi nedeniyle diloksanid furoat veya iyodokinol gibi luminal amibisidlerin tedaviye eklenmesi tavsiye edilmektedir Tetrasiklin, nitroimidazolleri tolere edemeyen hastalarda, luminal amebisidlerle kullanılabilir. Ancak gebelerde ve çocuklarda önerilmez. GİARDİYAZİS Giardiasis, Giardia intestinalis in (Giardia lamblia) proksimal ince barsağı etkileyen protozoal enfeksiyonudur. A.B.D. ve Avrupa da helmintlerden daha sık ve protozoal enfeksiyonlar içinde ise en sık olanıdır 9. Enfeksiyon, kistlerinin ağız yolu ile alınması sonucu gelişir. Trofozoidler mide asidine dayanamazlar. Bilinen ve doğrulanmış tek rezervuarı insandır. İnsan dışkısı ile dış ortama taşınan kistler, nemli ve serin ortamlarda haftalardan aylara kadar canlılığını korurlar. Kontamine su ve yiyeceklerle veya yakın temasla alınan kistlerden duodenum ve jejunumda trofozoitler açığa çıkar. Trofozoitler epitel hasarı, villus atrofisi, kript hipertrofisi, lamina propriada inflamatuvar hücre infiltrasyonu oluştururlar. En önemli semptomu, günde 3-4 kez olan ishal şeklinde defekasyon ve epigastrik ağrıdır. Dışkı içinde mukus vardır, kan yoktur. Hastalık genellikle günler-haftalar içinde kendini sınırlar, ancak hasta bir süre daha kist çıkartmaya devam eder. Az sayıda vakada kronikleşir ve yıllarca devam eder. Akut ve kronik fazlarda malabsorpsiyon bulguları, kilo kaybı olabilir. Kronik giardiyazisli çocuklarda gelişme geriliği görülebilir. Bazen diyare yoktur, sadece dispepsi semptomlar vardır. Allerjik ürtiker ve ekzema görülebilir. Giardia lı hastalarda ajitasyon, sinirli karakter, melankoli ve anksiyete de ortaya çıkabilir.

3 Tablo I. Amebiyazisde tedavi protokolü ve ilaç dozları Klinik İlk Tercih İkinci Tercih Asemptomatik (Kist atılımı) Diloksanid furoat 1.İyodokinol 2.Paromomisin Barsak Amebiyazisi 1. Metronidazol+ Diloksanid furoat 2. Metronidazol + İyodokinol 3. Metronidazol + Paromomisin Tetrasiklin + Diloksanid furoat İlaç Erişkin Dozu Çocuk Dozu Metronidazol 3x750 mg /g 10 gün mg/kg/g 3 dozda 10 gün Diloksanid furoat 3x500 mg /g 10 gün 20 mg/kg/g 3 dozda 10 gün İyodokinol 3x650 mg /g 20 gün mg/kg/g 3 dozda 20 gün Paramomisin 3x500 mg /g 7-10 gün mg/kg/g 3 dozda 7-10gün Tetrasiklin 4x250 mg /g 10 gün Kontrendike Laboratuvar Gaitada kist ve trofozoitler görülebilir. Her gün parazit çıkartılmayabilir, bu nedenle 2 gün arayla 3 dışkı örneği alınması pozitiflik oranını artırır. Gaita incelemesinin yetersiz kaldığı vakalarda duodenal aspirat veya biyopsi alınabilir. Serumda giardiya antikorlarını ölçen veya dışkıda giardiya antijenlerini tespit eden immünolojik yöntemler de kullanılmaktadır. Monoklonal antikorlar kullanılarak yapılan immün floresan antikor testlerinin özgüllüğü ve duyarlılıkları oldukça yüksektir. Yetişkinlerde 5-7 gün süreyle metronidazol 3x250 mg, ilk tercih edilen tedavi biçimidir. Albendazol 400 mg/gün 5 gün kullanılabilir. Gebe kadınlarda semptomlar hafifse tedavinin doğum sonrasına ertelenmesi, ağırsa paromomisin 4x500 mg, 7-10 gün veya metronidazol 3x250 mg, 7 gün (gebeliğin ilk 3 ayından sonra) önerilmektedir 9. KRİPTOSPORİDİYOZİS Etken, Cryptosporidium parvum (C. parvum) olup ana belirtisi ishaldir. Özellikle immün yetmezlikli kişilerde şiddetli bir seyir izler. Hayvan ve insanların kirlettiği yiyecek ve sularla (özellikle sığır dışkısı) alınan ookistler, ince barsakta kistten çıkar (fekal-oral bulaş); trofozoitler barsak epiteline sıkıca tutunurlar. En önemli klinik özelliği, bol sulu ve bazen mukuslu olabilen diyaredir. Diğer görülebilen semptomlar ise kramp tarzında karın ağrısı, bulantı, kusma, ateş, kilo kaybı ve halsizliktir. Semptomların kaybolması iki haftayı bulabilir. AIDS li hastalarda, parazit barsak mukozasının büyük bölümünü kapladığından malabsorpsiyon ve sıvı kaybı ileri derecededir 13. Tanı En kolay yöntem, dışkıda ookistlerin görülmesidir. Duedonal ve jejunal biyopsilerde histopatolojik olarak parazit saptanabilir. Dışkıda kan ve lökosit genellikle görülmez. Serolojik yöntem olarak IFA ve ELISA kullanılır. Dışkıda PCR ile ookistler saptanabilir 13. İmmün sistemi sağlam kişilerde dehidratasyon tedavisinden başka bir tedaviye gerek yoktur. On dört gün içerisinde hastalık spontan olarak iyileşir. Cryptosporidia yı eradike edebilecek bir antimikrobiyal henüz bulunamamıştır. AIDS li hastalarda pasif immunoterapi veya bazı kemoterapötik ilaçlar (paromomisin ve nitazoxanide) kulanılmakla birlikte yararları sınırlıdır, antiretroviral tedavi ile CD4 sayısı yükseltilmelidir İSOSPORİYOZİS İsospora belli, immünitesi normal kişilerde kendini sınırlayan, fakat immün sistemi baskılanmış kişilerde ağır seyirli diyare yapan fırsatçı bir patojendir. İnsan, İ. belli nin tek konağıdır. Bulaş fekal-oral yolladır. Parazitin enfektif olabilmesi için, ookistlerin ağızdan alınmadan önce dış ortamda 4-5 gün kalıp sporlanmış olması gerekir. İnce barsak epitel hücrelerinde yaşar, beslenir ve şizogoni ile çoğalır. ve Tanı Karın ağrısı, halsizlik, ateş ve diyare klinik bulgularıdır. Genellikle hastalık, kendini sınırlayıcı bir seyir izler. İmmün yetmezlikli kişilerde ise, ishal aylar, hatta seneler sürebilir. Malabsorpsiyon, kilo kaybı ve bazen ölümle sonlanır. İsosporiyozis klinik semptomlar bakımından kriptosporidyum enfeksiyonuna büyük benzerlik gösterir 16. Kanda eozinofillerin sayısı artar. Teşhis ince barsak biyopsisi ve dışkı incelemesi ile konur. Jejunum biyopsisinde villus atrofisi ve epitel hücreleri içinde parazitler görülebilir. Dışkı örneklerinde olgunlaşmamış ookistler görülür. 82

4 İsosporiyozis tedavisinde seçilecek en etkili ilaç trimetoprim-sulfametoksazoldür. İmmün sistemi sağlam veya AIDS li hastalarda kullanılabilir. Fakat tedavi sonrasında nükslerin sıkça olması tedavinin tekrarını gerektirir 17,18. SİKLOSPORİYAZİS İmmün yetmezlikli kimselerde ortaya çıkan fırsatçı paraziter enfeksiyonlardan biri olup etkeni, Cyclospora cayetanensis dir. Bulaşma doğrudan, fekal oral veya su yoluyla olmaktadır. Dünyanın her tarafında görülmekle birlikte, özellikle tropikal ve subtropikal iklime sahip ülkelerde daha sık karşılaşılmaktadır 19. C cayetanensis in dışkı ile konaktan atılan ookistleri enfektif değildir, birkaç gün veya hafta içerisinde uygun çevre şartlarında sporlanarak enfektif şekle dönüşürler. Bugün için Cyclospora ookistlerinin bilinen tek kaynağı insandır 19. ve Tanı Siklosporiyazisin kliniği Cryptosporidium parvum enfeksiyonuna benzer. Kuluçka süresi 1-11 gündür. Parazit ince barsak epitel hücreleri içinde eşeysiz bir çoğalma göstermektedir. Semptomlar genellikle vücutta kırgınlıkla başlar ve günde yedi kez kadar dışkılama ile karekterize ishal, düşük ateş, halsizlik, iştahsızlık, kusma, kas ağrısı ve bariz kilo kaybı görülür. Bu durum 3-4 gün sürer ve kesilir. Birkaç gün sonra ise aynı şikayetler tekrarlar ve böylece 7 haftaya kadar tekrarlayan ishaller ve kilo kaybı sürebilir 19. Teşhis için, dışkı sedimentinin doğrudan mikroskopik veya ultraviole mikroskobunda asitfast ile boyanarak incelenmesi yeterlidir. Dışkıda lökosit ve eritrosit görülmez. Seçilecek en etkin ilaç trimetoprimsulfametoksazol olarak gösterilmektedir. Kullanım dozu ile ilgili görüş birliği yoktur. den 1-2 ay sonra, semptomlar tekrar ortaya çıkabilir 13,19. İlaç tedavisine ek olarak dehidratasyon bulguları varsa oral veya intravenöz sıvı-elektrolit tedavisi verilir. BLASTOSİSTOZİS Blastocystis hominis, patojenitesi halen tartışılan bir parazittir. Özellikle immün yetmezlikli hastalarda kendini gösterir. B. hominis fekal-oral yolla bulaşmaktadır. Tüm dünyada görülebilir, özellikle tropikal ve subtropikal bölgelerde daha sıktır. Prevalansı gelişmiş ülkelerde %1,5 ile %10, gelişmekte olan ülkelerde %30 ile %50 arasında değişmektedir 20. ve Tanı Pek çok kişide dışkıda parazit olduğu halde hiçbir şikayet yoktur. Bazı hastalarda ise etkene bağlı karın ağrısı, şişkinlik, kusma, iştahsızlık, bazen diyare ve bazen konstipasyon saptanmıştır. AIDS hastalarında ve immün yetmezlik durumlarında ise uzun süren diyareye yol açabilir. Etken kalın barsakta anaerop olarak yaşar. Tanı dışkı mikroskopisinde amoboid formunun görülmesiyle konur. Yüksek optik kaliteli mikroskop ve trikrom boyası gerekir. Blastocystis hominis in tedavisinin yapılması gerekliliği tam kesinlik kazanmamıştır. En çok kabul gören tedavi kriterleri, dışkı mikroskopisinde x40 büyütmede bir mikroskop sahasında beşten fazla B. hominis bulunması ve/veya hastada semptomların olmasıdır 21,22. de en sık kullanılan ilaçlar metronidazol ve trimetoprim/ sulfametoksazoldur 22,23. BALANTİDİYOZİS Balantidium coli insanlarda hastalık, diğer bir ifadeyle ishal yapan tek kirpikli protozoondur. Ana deposu evcil hayvanlar, özellikle domuzlardır. Bu protozoonu taşıyan hayvanların ve insanların dışkılarıyla kontamine yiyecek ve içeceklerle alınan kistlerden ince barsaklarda trofozoidler açığa çıkar, trofozoidler kalın barsaklara geçerek E. histolytica nın yaptığı ülserlerin benzerlerini oluşturur. E. histolytica dan farkı barsak dışı tutulumlarının olmamasıdır. Enfekte kişiler, hiçbir klinik belirti göstermeksizin yıllarca kist çıkaran enfeksiyon kaynağı olabilirler. Balantidiyoziste başlıca semptomlar bulantı, kusma, ıkıntı ve abdominal kolikle birlikte görülen ishal veya dizanteri tablosudur. Kronik olgularda ise dışkılama aralıklı olarak ishal veya kabızlık şeklindedir. Nadiren barsak ülserlerine bağlı perforasyon ve peritonit gelişebilir 25. Tanı ve Tanı dışkıda tipik V-şeklinde çekirdeğe sahip büyük kistlerin veya iri, kirpikli trofozoidlerin görülmesi ile konur. Serolojik testi yoktur. sinde tetrasiklin 4x500 mg 10 gün veya metronidazol 3x750 mg 5 gün verilir 25,26.

5 REFERANSLAR 1. Tanyuksel M, Petri WA Jr. Laboratory diagnosis of amebiasis. Clin Microbiol Rev 2003; 16: Furrows SJ, Moody AH, Chiodini PL. Comparison of PCR and antigen detection methods for diagnosis of Entamoeba histolytica infection. J Clin Pathol 2004; 57: Anane S, Khaled S. Entamoeba histolytica and Entamoeba dispar: differrentiation methods and implications. Ann Biol Clin (Paris) 2005; 63: Takahashi T, Gamboa-Dominguez A, Gomez-Mendez TJ, Remes JM, Rembis V, Martinez-Gonzalez D, Gutierrez-Saldivar J, Morales JC, Granados J, Sierra-Madero J. Fulminant amebic colitis: analysis of 55 cases. Dis Colon Rectum. 1997; 40: Türkdoğan K. Amebiyaz (klinik, teşhis ve tedavi). Turkiye Klinikleri J Gastroenterohepatol 2004; 15: Ramdial PK, Madiba TE, Kharwa S, Clarke B, Zulu B. Isolated amoebic appendicitis. Virchows Arch 2002; 441: Rouas L, Amrani M, Reguragui A, Gamra L, Belabbas MA. Diagnostic problems associated with intestinal amoeboma: case report. Med Trop (Mars) 2004; 64: Yıldız Zeyrek F, Özbilge H, Yüksel MF, Zeyrek D, Sırmatel F. Şanlıurfa'da parazit faunası ve ELISA yöntemi ile dışkıda Entamoeba histolytica/entamoeba dispar sıklığı. T Parasitol Derg 2006; 30: Kucik CJ, Martin GL, Sortor BV. Common intestinal parasites. Am Fam Physician 2004; 69: Sra KK, Sracic J, Tyring SK. Treatment of protozoan infections. Dermatol Ther 2004; 17: Bansal D, Sehgal R, Chawla Y, Mahajan RC, Malla N. In vitro activity of antiamoebic drugs against clinical isolates of Entamoeba histolytica and Entamoeba dispar. Ann Clin Microbial Antimicrob 2004; 3: Galindo LF, Ferrer Mde L, Valdes LS, Iglesias HM, Goodridge IM, Mesa JL. Antiamebic effect of metronidazole proved in a study conducted in Cienfuegos province. Rev Cubana Med Trop 2002; 52: Ok ÜZ. İmmün sistemi baskılananlardaki barsak parazitozları. ANKEM Derg 2006; 20: Bobak DA. Use of nitazoxanide for gastrointestinal tract infections: treatment of protozoan parasitic infection and beyond. Curr Infect Dis Rep 2006; 8: Zardi EM, Picardi A, Afeltra A. Treatment of cryptosporidiosis in immunocompromised hosts. Chemotherapy 2005; 51: Farthing MJ. Treatment options for the eradication of intestinal protozoa. Nat Clin Pract Gastroenterol Hepatol 2006; 3: Pape J, Verdier RI, Johson WD. Treatment and prophylaxis of Isospora belli infection in patients with the acquired immunodeficency syndrome. N Eng J Med 1989; 320: Pape J, Verdier RI, Boncy M, Johson WD. Cyclospora infection in adults infected with HIV. Ann Intern Med 1994; 121: Madica G, Gilman H, Miranda E, Cabrera L, Sterling R. Treatment of cyclospora infection with co-trimoxazole. Lancet 1993; 342: Chen TL, Chan CC, Chen HP, Fung CP, Lin CP, Chan WL, Liu CY. Clinical characteristics and endoscopic findings associated with Blastocystis hominis in healthy adults. Am J Trop Med Hyg 2003; 69: Keystone JS. Blastocystis hominis and traveler s diarrhea. Clin Infect Dis 1995; 21: Sohail MR, Fischer PR. Blastocystis hominis and travelers. Travel Med Infect Dis 2005; 3: Moghaddam DD, Ghadirian E, Azami M. Blastocystis hominis and the evaluation of efficacy of metronidazole and trimethoprim/ sulfamethoxazole. Parasitol Res 2005; 96: Ferry T, Bouhour D, De Monbrison F, Laurent F, Dumouchel- Champagne H, Picot S, Piens MA, Granier P. Severe peritonitis due to Balantidium coli acquired in France. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2004; 23: Yazar S, Altuntas F, Sahin I, Atambay M. Dysentery caused by Balantidium coli in a patient with non-hodgkin s lymphoma from Turkey. World J Gastroenterol 2004; 10: Yazışma adresi: Dr. Yaşar NAZLIGÜL Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Keçiören Ankara

Paraziter diyare tedavisi

Paraziter diyare tedavisi Paraziter diyare tedavisi Prof. Dr. Cüneyt BALCIOĞLU Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Parazitoloji AD Protozoonlar Entamoeba histolytica Giardia intestinalis Cryptosporidium spp. Dientamoeba

Detaylı

Prof.Dr.Ali Öner İstanbul Tıp Fakültesi Parazitoloji Bilim Dalı

Prof.Dr.Ali Öner İstanbul Tıp Fakültesi Parazitoloji Bilim Dalı Prof.Dr.Ali Öner İstanbul Tıp Fakültesi Parazitoloji Bilim Dalı Son yıllarda, immün sistemi baskılanmış kişilerde ve erkek homoseksüellerde enterik parazitozların arttığı gözlenmektedir. Mukozanın immünolojik

Detaylı

GASTROENTERİT YAPAN VİRUSLAR VE ENFEKSİYON OLUŞTURMA MEKANİZMALARI

GASTROENTERİT YAPAN VİRUSLAR VE ENFEKSİYON OLUŞTURMA MEKANİZMALARI GASTROENTERİT YAPAN VİRUSLAR VE ENFEKSİYON OLUŞTURMA MEKANİZMALARI GASTROENTERİT YAPAN VİRÜSLER Viral gastroenteritler fekal oral yolla bulaşmaları nedeniyle, alt yapı yetersizliği bulunan gelişmekte olan

Detaylı

TONSİLLOFARENJİT TANI VE TEDAVİ ALGORİTMASI

TONSİLLOFARENJİT TANI VE TEDAVİ ALGORİTMASI TONSİLLOFARENJİT TANI VE TEDAVİ ALGORİTMASI Akut tonsillofarenjit veya çocukluk çağında daha sık karşılaşılan klinik tablosu ile tonsillit, farinks ve tonsil dokusunun inflamasyonudur ve doktora başvuruların

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. BİTERAL 250 mg Film Kaplı Tablet Ağız yoluyla alınır. Etkin madde: Ornidazol Her film kaplı tablet 250 mg ornidazol içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. BİTERAL 250 mg Film Kaplı Tablet Ağız yoluyla alınır. Etkin madde: Ornidazol Her film kaplı tablet 250 mg ornidazol içermektedir. KULLANMA TALİMATI BİTERAL 250 mg Film Kaplı Tablet Ağız yoluyla alınır. Etkin madde: Ornidazol Her film kaplı tablet 250 mg ornidazol içermektedir. Yardımcı Maddeler: Diğer yardımcı maddeler için 6.1 e

Detaylı

Bir yıllık sürede dışkı örneklerinde ELISA ile Entamoeba histolytica araştırılması

Bir yıllık sürede dışkı örneklerinde ELISA ile Entamoeba histolytica araştırılması Klinik ve Deneysel Araştırmalar Dergisi / 2011; 2 (1): 50-54 Journal of Clinical and Experimental Investigations ORIGINAL ARTICLE / ÖZGÜN ARAŞTIRMA Bir yıllık sürede dışkı örneklerinde ELISA ile Entamoeba

Detaylı

Tularemi Tedavi Rehberi 2009. Doç. Dr. Oğuz KARABAY Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

Tularemi Tedavi Rehberi 2009. Doç. Dr. Oğuz KARABAY Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Tularemi Tedavi Rehberi 2009 Doç. Dr. Oğuz KARABAY Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği 1 Rehber nasıl hazırlandı? Güncel kaynaklar 5 rehber, İnternet

Detaylı

VİRAL GASTROENTERİTLER. Dr. Fatma SIRMATEL 30.1.2013

VİRAL GASTROENTERİTLER. Dr. Fatma SIRMATEL 30.1.2013 VİRAL GASTROENTERİTLER Dr. Fatma SIRMATEL 30.1.2013 Viral gastroenteritler Her yıl yeni enterik viruslar izole edilmektedir. Her yıl 2.2. milyon insan AGE nedeni ile ölmektedir Rotaviruslar < 2 çocuklarda

Detaylı

BASİLLİ DİZANTERİ (SHİGELLOZİS) (KANLI İSHAL)

BASİLLİ DİZANTERİ (SHİGELLOZİS) (KANLI İSHAL) BASİLLİ DİZANTERİ (SHİGELLOZİS) (KANLI İSHAL) TANIMI Shigella türü bakterilerde meydana gelen;karekteristik belirti ve bulguları olan,ilium ve kolonun akut enfeksiyonudur.basilli ve amipli dizanteri olmak

Detaylı

HODGKIN DIŞI LENFOMA

HODGKIN DIŞI LENFOMA HODGKIN DIŞI LENFOMA HODGKIN DIŞI LENFOMA NEDİR? Hodgkin dışı lenfoma (HDL) veya Non-Hodgkin lenfoma (NHL), vücudun savunma sistemini sağlayan lenf bezlerinden kaynaklanan kötü huylu bir hastalıktır. Lenf

Detaylı

GAİTADA PARAZİT ARAŞTIRMASI

GAİTADA PARAZİT ARAŞTIRMASI GAİTADA PARAZİT ARAŞTIRMASI Kullanım amacı: Gaitada parazit yumurtası bulunup bulunmadığının araştırılması amacıyla kullanılır. Genel bilgiler: Parazit enfeksiyonu, enfeksiyon yapabilecek aşamadaki bir

Detaylı

Hepatit B ile Yaşamak

Hepatit B ile Yaşamak Hepatit B ile Yaşamak NEDİR? Hepatit B, karaciğerin iltihaplanmasına sebep olan, kan yolu ve cinsel ilişkiyle bulaşan bir virüs hastalığıdır. Zaman içerisinde karaciğer hasarlarına ve karaciğer kanseri

Detaylı

Gıda Kaynaklı İnfeksiyon Hastalıkları

Gıda Kaynaklı İnfeksiyon Hastalıkları Gıda Kaynaklı İnfeksiyon Hastalıkları Dr. Serap Şimşek-Yavuz İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Gıda Kaynaklı İnfeksiyon Hastalıkları

Detaylı

Dr. İsmail Yaşar AVCI GATA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Dr. İsmail Yaşar AVCI GATA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı KLİNİK BELİRTİ ve BULGULAR KOLERA Dr. İsmail Yaşar AVCI GATA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 1 Koleranın temel kliniği yoğun ishal ve kusma ile seyreden ve sonucunda gelişen

Detaylı

Vücutta dolaşan akkan sistemidir. Bağışıklığımızı sağlayan hücreler bu sistemle vücuda dağılır.

Vücutta dolaşan akkan sistemidir. Bağışıklığımızı sağlayan hücreler bu sistemle vücuda dağılır. HODGKIN LENFOMA HODGKIN LENFOMA NEDİR? Hodgkin lenfoma, lenf sisteminin kötü huylu bir hastalığıdır. Lenf sisteminde genç lenf hücreleri (Hodgkin ve Reed- Sternberg hücreleri) çoğalır ve vücuttaki lenf

Detaylı

Gastrointestinal Sistem Örneklerine Yaklaşım: Paraziter Etkenler

Gastrointestinal Sistem Örneklerine Yaklaşım: Paraziter Etkenler Gastrointestinal Sistem Örneklerine Yaklaşım: Paraziter Etkenler Prof. Dr. Murat Hökelek İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD. Paraziter Enfeksiyonlar Dünya da 4 milyar

Detaylı

TOKSOPLAZMA İNFEKSİYONUNUN LABORATUVAR TANISI UZM.DR.CENGİZ UZUN ALMAN HASTANESİ

TOKSOPLAZMA İNFEKSİYONUNUN LABORATUVAR TANISI UZM.DR.CENGİZ UZUN ALMAN HASTANESİ TOKSOPLAZMA İNFEKSİYONUNUN LABORATUVAR TANISI UZM.DR.CENGİZ UZUN ALMAN HASTANESİ KLİNİK Bağışıklık sistemi sağlam kişilerde akut infeksiyon Bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerde akut infeksiyon veya

Detaylı

Ercefuryl Oral Süspansiyon

Ercefuryl Oral Süspansiyon Ercefuryl Oral Süspansiyon FORMÜLÜ Bir ölçekte (5 ml): Nifuroksazid 200 mg (Nipajin M, şeker, alkol ve portakal aroması içerir.) FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik Özellikleri: Bir nitrofuran türevi

Detaylı

Kan Kanserleri (Lösemiler)

Kan Kanserleri (Lösemiler) Lösemi Nedir? Lösemi bir kanser türüdür. Kanser, sayısı 100'den fazla olan bir hastalık grubunun ortak adıdır. Kanserde iki önemli özellik bulunur. İlk önce bedendeki bazı hücreler anormalleşir. İkinci

Detaylı

Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı

Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı 1 Ameliyat Yapılmadan İlgilendiği Konular: Sıvı ve Elektrolit tedavisi Şok Yanık tedavisi 2 Travma Hastaları Kesici karın travmaları: Karın bölgesini içine alan kurşunlanma,

Detaylı

NEMATODLARIN NEDEN OLDUĞU HASTALIKLAR. Prof. Dr. Y. Ali Öner

NEMATODLARIN NEDEN OLDUĞU HASTALIKLAR. Prof. Dr. Y. Ali Öner NEMATODLARIN NEDEN OLDUĞU HASTALIKLAR Prof. Dr. Y. Ali Öner ASKARİYOZ Ascaris lumbricoides 1- Larval Ascariyoz Çok sayıda yumurta alındığında akciğerde bulunan larvalar löffler pnömonisi ne neden olur.

Detaylı

Tedavi. Dr.Yaşar BAYINDIR İstanbul-2006

Tedavi. Dr.Yaşar BAYINDIR İstanbul-2006 İnfeksiyöz İshallerde Tedavi Dr.Yaşar BAYINDIR İstanbul-2006 Epidemiyoloji Morbidite ve mortalitenin ikinci nedeni Çoğu gelişmekte olan ülkelerde 2,2 milyon ölüm / yıl %90 ı 5 yaş altı çocuklar Atak hızı

Detaylı

Dahiliye Konsültasyonu için Altın Öneriler: En Sık Görülen On Olgu Örneği Asıl Deniz alt Güney başlık Duman stilini düzenlemek için tıklatın Marmara

Dahiliye Konsültasyonu için Altın Öneriler: En Sık Görülen On Olgu Örneği Asıl Deniz alt Güney başlık Duman stilini düzenlemek için tıklatın Marmara Dahiliye Konsültasyonu için Altın Öneriler: En Sık Görülen On Olgu Örneği Asıl Deniz alt Güney başlık Duman stilini düzenlemek için tıklatın Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Olgu 1 28 yaşında erkek Ortopedi

Detaylı

İmmün Yetmezlikli Hastalarda İntestinal Protozoonların Tanısı

İmmün Yetmezlikli Hastalarda İntestinal Protozoonların Tanısı Türkiye Parazitoloji Dergisi, 32 (4): 328-333, 2008 Türkiye Parazitol Derg. Türkiye Parazitoloji Derneği Turkish Society for Parasitology İmmün Yetmezlikli Hastalarda İntestinal Protozoonların Tanısı Asım

Detaylı

ÖZEL YÖNTEMLERLE SAPTANAN PARAZİTLER. Prof. Dr. SİBEL ERGÜVEN. H.Ü.T.F Tıbbi Mikrobiyoloji AD

ÖZEL YÖNTEMLERLE SAPTANAN PARAZİTLER. Prof. Dr. SİBEL ERGÜVEN. H.Ü.T.F Tıbbi Mikrobiyoloji AD ÖZEL YÖNTEMLERLE SAPTANAN PARAZİTLER Prof. Dr. SİBEL ERGÜVEN H.Ü.T.F Tıbbi Mikrobiyoloji AD Cryptosporidium parvum 1907 Tyzzer farelerde İnsandan ve birçok hayvandan izole İlk insan Cryptosporidiosis

Detaylı

Mutalip Çiçek 1, Hasan Yılmaz 2. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Mutalip Çiçek 1, Hasan Yılmaz 2. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 70 Dicle Tıp Dergisi / Dicle Medical M. Çiçek Journal ve ark. İshalli Çocuklarda Cryptosporidium spp. 2011; 38 (1): 70-75 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE İshalli çocuklarda Cryptosporidium spp. ve diğer

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. Ürünün İsmi. EUCARBON tablet. 2. Kalitatif ve Kantitatif Bileşimi. Etkin maddeler:

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. Ürünün İsmi. EUCARBON tablet. 2. Kalitatif ve Kantitatif Bileşimi. Etkin maddeler: KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. Ürünün İsmi EUCARBON tablet 2. Kalitatif ve Kantitatif Bileşimi Etkin maddeler: Bir tablette; 180,0 mg bitkisel kömür, 50,0 mg kükürt, 105,0 mg senne (sinameki) yaprağı tozu ve 25,0

Detaylı

Entamoeba histolytica nın Tanısında Direkt Mikroskopi, Kültür, ELISA ve Moleküler Yöntemlerin Karşılaştırılması*

Entamoeba histolytica nın Tanısında Direkt Mikroskopi, Kültür, ELISA ve Moleküler Yöntemlerin Karşılaştırılması* Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2014; 48(1): 114-122 Entamoeba histolytica nın Tanısında Direkt Mikroskopi, Kültür, ELISA ve Moleküler Yöntemlerin Karşılaştırılması* Comparison of Direct

Detaylı

YERSİNİA ENFEKSİYONLARI. Dr. Kaya Süer Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

YERSİNİA ENFEKSİYONLARI. Dr. Kaya Süer Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji YERSİNİA ENFEKSİYONLARI Dr. Kaya Süer Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji YERSİNİA Enterobactericeae ailesinden Yersinia pestis (veba etkeni) Yersinia

Detaylı

Akut Hepatit C Tedavisi. Dr. Dilara İnan Akdeniz ÜTF, İnfeksiyon Hastalıkları ve Kl. Mikr AD, Antalya

Akut Hepatit C Tedavisi. Dr. Dilara İnan Akdeniz ÜTF, İnfeksiyon Hastalıkları ve Kl. Mikr AD, Antalya Akut Hepatit C Tedavisi Dr. Dilara İnan Akdeniz ÜTF, İnfeksiyon Hastalıkları ve Kl. Mikr AD, Antalya HCV DSÖ verilerine göre tüm dünya nüfusunun %3 ü (yaklaşık 170 milyon kişi) HCV ile infekte. İnsidans;

Detaylı

Cyclospora cayetanensis in Neden Olduğu İki Diyare Olgusu

Cyclospora cayetanensis in Neden Olduğu İki Diyare Olgusu Olgu Sunumu/Case Report Mikrobiyol Bul 2011; 45(3): 553-557 Cyclospora cayetanensis in Neden Olduğu İki Diyare Olgusu Two Diarrhea Cases Caused by Cyclospora cayetanensis Mutalip ÇİÇEK 1, Feyzullah UÇMAK

Detaylı

Su Çiçeği. Suçiçeği Nedir?

Su Çiçeği. Suçiçeği Nedir? Suçiçeği Nedir? Su çiçeği varisella zoster adı verilen bir virüs tarafından meydana getirilen ateşli bir enfeksiyon hastalığıdır. Varisella zoster virüsü havada 1-2 saat canlı kalan ve çok hızlı çoğalan

Detaylı

GASTROENTER TLER N AYIRICI TANISINDA LABORATUVAR

GASTROENTER TLER N AYIRICI TANISINDA LABORATUVAR T Ü KAL TE S STEM BELGEL K - Q TSE-ISO-EN 9000 R R K YE DE LK LABORATU V A http://www.biruni.com.tr e-posta:biruni@biruni.com.tr GASTROENTER TLER N AYIRICI TANISINDA LABORATUVAR Gastroenteritler, enfeksiyöz

Detaylı

TÜRK KOLON ve REKTUM CERRAHİ DERNEĞİ

TÜRK KOLON ve REKTUM CERRAHİ DERNEĞİ TÜRK KOLON ve REKTUM CERRAHİ Sİ DERNEĞİ ÜLS ERA Tİ FKOLİ T TÜRK KOLON ve REKTUM CERRAHİSİ DERNEĞİ ÜLSERATİF KOLİT NEDİR? Ülseratif kolit, kalın bağırsağın içini örten tabakanın iltihabıdır. Rektal kanama,

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ ÜLSERATİF KOLİT HASTALIĞI HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER GASTROENTEROLOJİ BİLİM DALI Ülseratif Kolit & Crohn Hastalığı Merkezi www.baskent-ank.edu.tr Ülseratif kolit nedir?

Detaylı

Akut Karın Ağrısı. Emin Ünüvar. İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. eminu@istanbul.edu.tr

Akut Karın Ağrısı. Emin Ünüvar. İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. eminu@istanbul.edu.tr Akut Karın Ağrısı Emin Ünüvar İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı eminu@istanbul.edu.tr 28.07. Acil ve Yoğun Bakım Kongresi 1 AKUT Karın ağrısı Çocuklarda karın ağrısı

Detaylı

HEPATİT B, TÜRKİYE İÇİN AIDS TEN DAHA TEHLİKELİ. Dr. Zülkar Dönmez Asil Çelik San. Tic. A.Ş.

HEPATİT B, TÜRKİYE İÇİN AIDS TEN DAHA TEHLİKELİ. Dr. Zülkar Dönmez Asil Çelik San. Tic. A.Ş. HEPATİT B, TÜRKİYE İÇİN AIDS TEN DAHA TEHLİKELİ BİRLEŞİK METAL-İŞ YAYINLARI Tünel Yolu Cd. No.2 81110 Bostancı - İstanbul Tel: (0216) 380 8590 Faks: (0216) 373 6502 Dr. Zülkar Dönmez Asil Çelik San. Tic.

Detaylı

VİROLOJİYE GİRİŞ. Dr. Sibel AK

VİROLOJİYE GİRİŞ. Dr. Sibel AK VİROLOJİYE GİRİŞ Dr. Sibel AK Bugün; Virüs nedir? Virüslerin sınıflandırılması Virüsler nasıl çoğalır? Solunum yoluyla bulaşan viral enfeksiyonlar Gıda ve su kaynaklı viral enfeksiyonlar Cinsel temas yoluyla

Detaylı

:Harran Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO Şanlıurfa. Derece Alan Üniversite Yıl Sağlık Hizmetleri Meslek. 1995-1997 Ön lisans

:Harran Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO Şanlıurfa. Derece Alan Üniversite Yıl Sağlık Hizmetleri Meslek. 1995-1997 Ön lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :Nebiye YENTÜRDONİ İletişim Bilgileri Adres :Harran Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO Şanlıurfa Telefon Mail :0 414 3183212 :n_doni@harran.edu.tr 3. Unvanı :Yrd Doç. Dr. Nebiye

Detaylı

YİYECEK VE SU KAYNAKLI HASTALIKLAR. Dr. Sinan KARACABEY

YİYECEK VE SU KAYNAKLI HASTALIKLAR. Dr. Sinan KARACABEY YİYECEK VE SU KAYNAKLI HASTALIKLAR Dr. Sinan KARACABEY Gıda kaynaklı hastalık, iki veya daha fazla kişinin ortak bir kontamine gıdayı tüketimi sonrası oluşan bir hastalıktır. Geçmişte, gıda kaynaklı hastalıklar

Detaylı

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi / Patoloji A:B:D

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi / Patoloji A:B:D Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi / Patoloji A:B:D Arş gör. Dr Cansu ABAYLI Çöliak hastalığı; Buğday, arpa ve yulaf gibi tahıllı gıdalarda bulunan, gluten proteinleri ile oluşan, toplumun %1 inden fazlasının

Detaylı

Çocukta Kusma ve İshal

Çocukta Kusma ve İshal Tanım Çocukta Kusma ve İshal Dr. Hasan Kaya Acil Tıp AD Akut gastroenterit 24 saat içinde 3 ten fazla ya da anne sütü ile beslenen bebeklerde her zamankinden daha sık ve daha sulu dışkılamadır. Yenidoğan

Detaylı

DIŞKININ TOPLANMASI ve SAKLANMASI

DIŞKININ TOPLANMASI ve SAKLANMASI DIŞKININ TOPLANMASI ve SAKLANMASI Bağırsak parazit enfeksiyonlarının çoğunda dışkıda ; Helmint yumurta veya larvalarının Protozoon trofozoit veya kistlerinin görülmesi ile tanı konulur. Dışkı bir enfeksiyon

Detaylı

Viral gastroenteritler

Viral gastroenteritler Viral gastroenteritler Prof Dr Gülden Çelik Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Olgu 1.5 yaşında çocuk hasta Ateş, kusma,ishal Mukuslu,sulu sık dışkılama ile geliyor Dışkıda gram boyama Kış Mevsim Test

Detaylı

Global Leishmaniasis. Leishmaniasis. Türkiye de leishmaniasis. Leishmaniasis. Leishmaniasis

Global Leishmaniasis. Leishmaniasis. Türkiye de leishmaniasis. Leishmaniasis. Leishmaniasis Leishmaniasis Leishmaniasis Leishmaniasis Tropik ve subtropik iklimlerde, Akdeniz bölgesi ülkelerde (88 ülke) görülür Her yıl 1,5 milyon yeni olgu eklenmektedir 350 milyon insan risk altında 23 farklı

Detaylı

İçerik AKUT APANDİSİT TANISINDA TESTLERİN DEĞERİ VE KULLANIMI. Testler. Öykü ve fizik muayene. Öykü

İçerik AKUT APANDİSİT TANISINDA TESTLERİN DEĞERİ VE KULLANIMI. Testler. Öykü ve fizik muayene. Öykü 1 2 AKUT APANDİSİT TANISINDA TESTLERİN DEĞERİ VE KULLANIMI İçerik Karın ağrısı olan hastanın akut apandisit olup olmadığını değerlendirmede kullandığımız testlerin değerliliği kullanımları tartışılacaktır

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA KRONİK KARIN AĞRISI

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA KRONİK KARIN AĞRISI ÇOCUKLUK ÇAĞINDA KRONİK KARIN AĞRISI Prof. Dr. Aydan Kansu Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı 7 y, ~ 1 yıldır karın ağrısı Göbek çevresinde Haftada

Detaylı

KULLANMA TALİMATI RESOLOR 1 mg Film Kaplı Tablet Ağızdan alınır.

KULLANMA TALİMATI RESOLOR 1 mg Film Kaplı Tablet Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI RESOLOR 1 mg Film Kaplı Tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Her tablet 1 mg prukaloprid içerir. Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat, mikrokristalin selüloz, koloidal silikon dioksit,

Detaylı

SULARLA BULAŞAN PROTOZOONLARIN SÜRVEYANSINDA GELİŞMELER Dr.Mehmet TANYÜKSEL GATA Askeri Tıp Fakültesi, Tıbbi Parazitoloji BD, Ankara Dr.

SULARLA BULAŞAN PROTOZOONLARIN SÜRVEYANSINDA GELİŞMELER Dr.Mehmet TANYÜKSEL GATA Askeri Tıp Fakültesi, Tıbbi Parazitoloji BD, Ankara Dr. SULARLA BULAŞAN PROTOZOONLARIN SÜRVEYANSINDA GELİŞMELER Dr.Mehmet TANYÜKSEL GATA Askeri Tıp Fakültesi, Tıbbi Parazitoloji BD, Ankara Dr.Yüksel GÜRÜZ Ege Üniversitesi, Parazitoloji AD, İzmir Sunu akışı

Detaylı

Hepatit Hastalığı Gebelikten Etkilenir mi?

Hepatit Hastalığı Gebelikten Etkilenir mi? GEBELİKTE HEPATİT Gebelik ve hepatit Gebelik ve hepatit iki ayrı durumu anlatır. Birincisi gebelik sırasında ortaya çıkan akut hepatit tablosu, ikincisi ise kronik hepatit hastasının gebe kalmasıdır. Her

Detaylı

Anti-HIV Pozitif Bulunan Hastada Kesin Tanı Algoritması. Doç. Dr. Kenan Midilli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Anti-HIV Pozitif Bulunan Hastada Kesin Tanı Algoritması. Doç. Dr. Kenan Midilli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Anti-HIV Pozitif Bulunan Hastada Kesin Tanı Algoritması Doç. Dr. Kenan Midilli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Testler farklı amaçlarla uygulanabilir: - Tanı, tarama, doğrulama,

Detaylı

İSHAL AKUT İSHALDE HEMŞİRELİK BAKIMI. Akut İshal. 14 günden kısa sürer. Dehidratasyona yol açar (ölüm nedenidir) Malnütrisyonu kolaylaştırır.

İSHAL AKUT İSHALDE HEMŞİRELİK BAKIMI. Akut İshal. 14 günden kısa sürer. Dehidratasyona yol açar (ölüm nedenidir) Malnütrisyonu kolaylaştırır. AKUT İSHALDE İSHAL Dışkının normalden daha fazla su içermesi SULU DIŞKILAMA 24 saatte 3 ya da daha fazla sayıda sulu dışkılama 20.04.2016 2 Akut İshal İshal gelişmekte olan ülkelerde önemli bir morbidite

Detaylı

TULAREMİ OLGU SORGULAMA FORMU. Dr. Güven ÇELEBİ Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

TULAREMİ OLGU SORGULAMA FORMU. Dr. Güven ÇELEBİ Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD TULAREMİ OLGU SORGULAMA FORMU Dr. Güven ÇELEBİ Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD TULAREMİ OLGU SORGULAMA FORMU Genel Bilgiler: Tularemi olgu

Detaylı

OKSİYUR YUMURTASI ARAŞTIRILMASI

OKSİYUR YUMURTASI ARAŞTIRILMASI OKSİYUR YUMURTASI ARAŞTIRILMASI Diğer adları: Kıl kurdu yumurtası araştırması, Enterobius vermicularis yumurtası aranması, selefon bant incelemesi, Kullanım amacı: Belirtisi olan veya olmayan kişilerde

Detaylı

Bruselloz: Klinik Özellikler

Bruselloz: Klinik Özellikler Bruselloz: Klinik Özellikler Uzm. Dr. Mustafa Aydın ÇEVİK Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Bruselloz - Etkenler B. melitensis B. abortus

Detaylı

Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi nde Giardia intestinalis ve Entamoeba histolytica/dispar prevalansı: Dört yıllık izlem

Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi nde Giardia intestinalis ve Entamoeba histolytica/dispar prevalansı: Dört yıllık izlem 40 Dicle Tıp Dergisi / Y. Bayram ve ark. Giardia intestinalis ve Entamoeba histolytica/dispar prevalansı 2013; 40 (1): 40-44 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2013.01.0221 ÖZGÜN ARAŞTIRMA

Detaylı

LENFATİK VE İMMÜN SİSTEM HANGİ ORGANLARDAN OLUŞUR?

LENFATİK VE İMMÜN SİSTEM HANGİ ORGANLARDAN OLUŞUR? LENFOMA NEDİR? Lenfoma, diğer grup onkolojik hastalıklar içinde yaşamın uzatılması ve daha kaliteli yaşam sağlanması ve hastaların kurtarılmaları açısından daha fazla başarı elde edilmiş bir hastalıktır.

Detaylı

İNFEKSİYÖZ İSHALLER. Prof.Dr.Fatma Ulutan Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Servisi

İNFEKSİYÖZ İSHALLER. Prof.Dr.Fatma Ulutan Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Servisi İNFEKSİYÖZ İSHALLER Prof.Dr.Fatma Ulutan Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Servisi İNFEKSİYÖZ İSHALLER NEDEN ÖNEMLİ? Gelişmiş ülkelerde ve gelişmemiş ülkelerde

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Tıbbi Laboratuar Adresi :Sağlık Mahallesi Saygun Caddesi No:55 Sıhhiye 06100 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0 312 565 53 62 Faks : 0 312 565 54 55 E-Posta : mikrobiyolojirldb@thsk.gov.tr

Detaylı

LOPERMİD 2 mg TABLET 1.3.1 Kısa Ürün Bilgileri, Etiketleme ve Hasta Kullanma Talimatı Temmuz 2007 KISA ÜRÜN BİLGİSİ

LOPERMİD 2 mg TABLET 1.3.1 Kısa Ürün Bilgileri, Etiketleme ve Hasta Kullanma Talimatı Temmuz 2007 KISA ÜRÜN BİLGİSİ KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI Lopermid 2 mg Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Her bir tablet 2 mg Loperamid hidroklorür içerir. Tüm yardımcı maddeler için bkz. 6.1. 3. FARMASÖTİK

Detaylı

Kansız kişilerde görülebilecek belirtileri

Kansız kişilerde görülebilecek belirtileri Kansızlık (anemi) kandaki hemoglobin miktarının yaş ve cinsiyete göre kabul edilen değerlerin altında olmasıdır. Bu değerler erişkin erkeklerde 13.5 g/dl, kadınlarda 12 g/dl nin altı kabul edilir. Kansızlığın

Detaylı

Gebelerde Toxoplasma gondii Seropozitifliğinin Değerlendirilmesinde İstenen Testlerin Önerilen Tanı Algoritmasına Uygunluğunun Değerlendirilmesi

Gebelerde Toxoplasma gondii Seropozitifliğinin Değerlendirilmesinde İstenen Testlerin Önerilen Tanı Algoritmasına Uygunluğunun Değerlendirilmesi Gebelerde Toxoplasma gondii Seropozitifliğinin Değerlendirilmesinde İstenen Testlerin Önerilen Tanı Algoritmasına Uygunluğunun Değerlendirilmesi Dr.Hilal GÜREL Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Detaylı

İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar

İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar Dr. Dilek Çolak 10 y, erkek hasta Olgu 1 Sistinozis Böbrek transplantasyonu Canlı akraba verici HLA 2 antijen uyumsuz 2 Olgu 1 Transplantasyon öncesi viral

Detaylı

Sığırlarda Paratüberküloz PARATÜBERKÜLOZ

Sığırlarda Paratüberküloz PARATÜBERKÜLOZ PARATÜBERKÜLOZ Paratüberküloz (ptb), Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis in (MAP) neden olduğu, ruminantların ishalle seyreden kronik, yangısal ve ölümcül bir hastalığıdır. Enfeksiyon uzun süren

Detaylı

Deri Layşmanyazisi. Prof. Dr. Mehmet HARMAN Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı

Deri Layşmanyazisi. Prof. Dr. Mehmet HARMAN Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Deri Layşmanyazisi Prof. Dr. Mehmet HARMAN Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Amaç Hastalığın tanısını koyabilmek Uygun tedaviyi yapabilmek Koruyucu yöntemleri sayabilmek İçerik

Detaylı

İnci TUNCER S.Ü. Selçuklu Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KONYA

İnci TUNCER S.Ü. Selçuklu Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KONYA OLGU 1 İnci TUNCER S.Ü. Selçuklu Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KONYA 26 yaşında kadın hasta Gebeliğinin 13.haftasında rutin takip için Kadın Doğum polikliniğine başvurdu Özgeçmişi Hastanın

Detaylı

Sunum Planı. Morfoloji Epidemiyoloji Evrimi Patogenez Klinik Tanı Tedavi Korunma

Sunum Planı. Morfoloji Epidemiyoloji Evrimi Patogenez Klinik Tanı Tedavi Korunma OLGULARLA KLİNİK PARAZİTOLOJİ Doç. Dr. Gülden Sönmez Tamer Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Sunum Planı Morfoloji Epidemiyoloji Evrimi Patogenez Klinik Tanı Tedavi

Detaylı

Acil Serviste Akılcı Antibiyotik Kullanımının Temel İlkeleri Dr. A. Çağrı Büke

Acil Serviste Akılcı Antibiyotik Kullanımının Temel İlkeleri Dr. A. Çağrı Büke Acil Serviste Akılcı Antibiyotik Kullanımının Temel İlkeleri Dr. A. Çağrı Büke Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 12/o4/2014 Akılcı antibiyotik kullanımı Antibiyotiklere

Detaylı

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA)

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) 1 Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) Nedir? Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA), çoğunlukla keneler aracılığıyla hayvanlardan insanlara bulaştırılan mikrobik bir hastalıktır.

Detaylı

Parazitolojik Tanıda Antijen Testleri (E. hystolitica, Giardia, Cryptosporidium)

Parazitolojik Tanıda Antijen Testleri (E. hystolitica, Giardia, Cryptosporidium) Parazitolojik Tanıda Antijen Testleri (E. hystolitica, Giardia, Cryptosporidium) (Uz. Dr. Yavuz UYAR) Parazit hastalıklarının etkenleri direkt olarak görülemediği veya görülmesi zor olduğu durumlarda bu

Detaylı

Bir üniversite hastanesi parazitoloji laboratuvarında belirlenen intestinal ve hepatik parazitler

Bir üniversite hastanesi parazitoloji laboratuvarında belirlenen intestinal ve hepatik parazitler Dicle Tıp Dergisi / 2015; 42 (3): 350-354 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2015.03.0588 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Bir üniversite hastanesi parazitoloji laboratuvarında belirlenen

Detaylı

Bakteriler, virüsler, parazitler, mantarlar gibi pek çok patojen hastalığın oluşmasına neden olur.

Bakteriler, virüsler, parazitler, mantarlar gibi pek çok patojen hastalığın oluşmasına neden olur. Dr.Armağan HAZAR ZATÜRRE (PNÖMONİ) Zatürre yada tıbbi tanımla pnömoni nedir? Halk arasında zatürre olarak bilinmekte olan hastalık akciğer dokusunun iltihaplanmasıdır. Tedavi edilmediği takdirde ölümcül

Detaylı

TLERDE SEROLOJİK/MOLEK HANGİ İNCELEME?) SAPTANMASI

TLERDE SEROLOJİK/MOLEK HANGİ İNCELEME?) SAPTANMASI * VİRAL V HEPATİTLERDE TLERDE SEROLOJİK/MOLEK K/MOLEKÜLER LER TESTLER (NE ZAMANHANG HANGİ İNCELEME?) *VİRAL HEPATİTLERDE TLERDE İLAÇ DİRENCİNİN SAPTANMASI *DİAL ALİZ Z HASTALARININ HEPATİT T AÇISINDAN

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. MULTANZİM Draje Ağızdan alınır.

KULLANMA TALİMATI. MULTANZİM Draje Ağızdan alınır. MULTANZİM Draje Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde: 300 mg pankreatin (en az 8000 FIP ünitesi lipaz; en az 9000 FIP ünitesi amilaz; en az 500 FIP ünitesi proteaz) ve 50 mg safra disperti (%

Detaylı

Viral gastroenteritlere bağlı salgınlar Türkiye ve Dünyada Güncel Durum

Viral gastroenteritlere bağlı salgınlar Türkiye ve Dünyada Güncel Durum Viral gastroenteritlere bağlı salgınlar Türkiye ve Dünyada Güncel Durum Dr.Gülay KORUKLUOĞLU Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Tanımlar Salgın Belirli bir yer (veya populasyonda) ve zamanda, beklenenin üzerinde

Detaylı

Gebelerde toksoplazmoz Nasıl tanırım? Nasıl tedavi ederim?

Gebelerde toksoplazmoz Nasıl tanırım? Nasıl tedavi ederim? Gebelerde toksoplazmoz Nasıl tanırım? Nasıl tedavi ederim? KLİMİK Ankara Toplantıları 24 Nisan 2013 Doç. Dr. Çiğdem Ataman Hatipoğlu Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik

Detaylı

NEFRİT. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT. Genel Bilgiler. Nefrit

NEFRİT. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT. Genel Bilgiler. Nefrit NEFRİT Prof. Dr. Tekin AKPOLAT Genel Bilgiler Böbreğin temel fonksiyonlarından birisi idrar üretmektir. Her 2 böbrekte idrar üretimine yol açan yaklaşık 2 milyon küçük ünite (nefron) vardır. Bir nefron

Detaylı

Çocukta Analjezik Antipiretik Kullanımı

Çocukta Analjezik Antipiretik Kullanımı Çocukta Analjezik Antipiretik Kullanımı Doç. Dr. Betül ULUKOL AKBULUT Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Sosyal Pediatri Bilim Dalı Ateş Hipotalamik set-point in yükselmesi Çevre ısısının çok artması Ektodermal

Detaylı

SPONDİLODİSKİTLER. Dr. Nazlım AKTUĞ DEMİR

SPONDİLODİSKİTLER. Dr. Nazlım AKTUĞ DEMİR SPONDİLODİSKİTLER Dr. Nazlım AKTUĞ DEMİR Vertebra Bir dizi omurdan oluşur Vücudun eksenini oluşturur Spinal kordu korur Kaslar, bağlar ve iç organların yapışacağı sabit bir yapı sağlar. SPONDİLODİSKİT

Detaylı

Endometriozis. (Çikolata kisti)

Endometriozis. (Çikolata kisti) Endometriozis (Çikolata kisti) Bugün Neler Konuşacağız? Endometriozis Nedir? Belirtileri Nelerdir? Ne Sıklıkta Görülür? Hangi Sorunlara Neden Olur? Nasıl Tanı Konur? Nasıl Tedavi Edilir? Endometriozis

Detaylı

İBH OKULU 2012. Prof. Dr. Orhan Sezgin Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji BD

İBH OKULU 2012. Prof. Dr. Orhan Sezgin Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji BD İBH OKULU 2012 Prof. Dr. Orhan Sezgin Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji BD Olgu MAM, 46 y, erkek, Mersinli 7-Nisan-2008 15 gündür devam eden kanlı-mukuslu ishal şikayetiyle geldi 20-30

Detaylı

GEBELİKTE SİFİLİZ. Dr. Mustafa Özgür AKÇA Bursa Yüksek İhtisas E.A.H. Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği

GEBELİKTE SİFİLİZ. Dr. Mustafa Özgür AKÇA Bursa Yüksek İhtisas E.A.H. Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği GEBELİKTE SİFİLİZ Dr. Mustafa Özgür AKÇA Bursa Yüksek İhtisas E.A.H. Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği SİFİLİZ TANIM T.pallidum un neden olduğu sistemik bir hastalıktır Sınıflandırma: Edinilmiş (Genellikle

Detaylı

VİRUS HASTALIKLARINDA TANI YÖNTEMLERİ

VİRUS HASTALIKLARINDA TANI YÖNTEMLERİ VİRUS HASTALIKLARINDA TANI YÖNTEMLERİ Doç. Dr. Koray Ergünay MD PhD Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Viroloji Ünitesi Viral Enfeksiyonlar... Klinik

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Tüberküloz Daire Başkanlığı VEREM HASTALIĞI

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Tüberküloz Daire Başkanlığı VEREM HASTALIĞI T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Tüberküloz Daire Başkanlığı VEREM HASTALIĞI VEREM (TÜBERKÜLOZ) NEDİR? Verem hastalığı; verem mikrobunun solunum yolu ile alınmasıyla oluşan bulaşıcı bir

Detaylı

SAĞLIK ÇALIŞANLARI MESLEKİ RİSKİ TALİMATI

SAĞLIK ÇALIŞANLARI MESLEKİ RİSKİ TALİMATI Dok No: ENF.TL.15 Yayın tarihi: NİSAN 2013 Rev.Tar/no: -/0 Sayfa No: 1 / 6 1.0 AMAÇ:Sağlık çalışanlarının iş yerinde karşılaştıkları tehlikeler ve meslek risklerine karşı korumak. 2.0 KAPSAM:Hastanede

Detaylı

İNTESTİNAL SİSTEME YERLEŞEN FIRSATÇI PROTOZOONLAR

İNTESTİNAL SİSTEME YERLEŞEN FIRSATÇI PROTOZOONLAR İNTESTİNAL SİSTEME YERLEŞEN FIRSATÇI PROTOZOONLAR BLASTOCYSTOSIS CYCLOSPORIASIS CRYPTOSPORIDIOSIS MICROSPORIDOSIS Prof. Dr. Nevin TURGAY EUTF Parazitoloji AD 2011 EUTF Parazitoloji Plk Lab Örnekler: Dışkı,

Detaylı

TOKSOPLAZMA. Toksoplazma nasıl bulaşır? Toksoplazma nedir? Toksoplazma nerede bulunur?

TOKSOPLAZMA. Toksoplazma nasıl bulaşır? Toksoplazma nedir? Toksoplazma nerede bulunur? TOKSOPLAZMA Toksoplazma enfeksiyonu ( Toksoplazmoz ) özellikle immun sistemi düşük kişiler ve anne karnındaki bebekler için tehlikeli olan paraziter bir hastalıkdır. Toksoplazma nasıl bulaşır? Parazit

Detaylı

Akut Apandisit Tanısal Yaklaşımlar

Akut Apandisit Tanısal Yaklaşımlar Apandisit; Akut Apandisit Tanısal Yaklaşımlar Dr. Selcan ENVER DİNÇ ACİL TIP ABD. 09.03.2010 Acil servise başvuran karın ağrılı hastalarda en sık konulan tanılardan bir tanesidir. Apandektomi dünya genelinde

Detaylı

UZAMIŞ İSHALLİ HAMİLE BİR KADINDA CYCLOSPORA CAYETANENSIS VE CRYPTOSPORIDIUM PARVUM KOENFEKSİYONU*

UZAMIŞ İSHALLİ HAMİLE BİR KADINDA CYCLOSPORA CAYETANENSIS VE CRYPTOSPORIDIUM PARVUM KOENFEKSİYONU* Olgu Sunumu/Case Report Mikrobiyol Bul 2010; 44: 155-159 UZAMIŞ İSHALLİ HAMİLE BİR KADINDA CYCLOSPORA CAYETANENSIS VE CRYPTOSPORIDIUM PARVUM KOENFEKSİYONU* CYCLOSPORA CAYETANENSIS AND CRYPTOSPORIDIUM PARVUM

Detaylı

Normal Mikrop Florası. Prof.Dr.Cumhur Özkuyumcu

Normal Mikrop Florası. Prof.Dr.Cumhur Özkuyumcu Normal Mikrop Florası Prof.Dr.Cumhur Özkuyumcu Vücudun Normal Florası İnsan vücudunun çeşitli bölgelerinde bulunan, insana zarar vermeksizin hatta bazı yararlar sağlayan mikroorganizma topluluklarına vücudun

Detaylı

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ Böbrek Yetmezliği; ABY; Acute Renal Failure; ARF; Böbrek fonksiyonlarının aniden durmasıdır. Böbrekler vücudumuzdaki atık maddeleri kandan süzerek atan ve sıvı dengesini sağlayan

Detaylı

Erkeklerde Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar

Erkeklerde Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Erkeklerde Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Cinsel ilişki yoluyla bulaşan hastalıklar genç erişkin (seksüel aktif) çiftlerin hastalığıdır. Tedavi sırasında, çiftlerin hastalığı olduğu hatırlanmalı ve tüm

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ GASTROENTEROLOJİ BİLİM DALI Ülseratif Kolit & Crohn Hastalığı Merkezi www.baskent-ank.edu.tr Crohn hastalığı nedir? Crohn hastalığı sindirim sistemini oluşturan ağız, yemek

Detaylı

Kronik Pankreatit. Prof. Dr.Ömer ŞENTÜRK KOÜ Gastroenteroloji, KOCAELİ

Kronik Pankreatit. Prof. Dr.Ömer ŞENTÜRK KOÜ Gastroenteroloji, KOCAELİ Kronik Pankreatit Prof. Dr.Ömer ŞENTÜRK KOÜ Gastroenteroloji, KOCAELİ Tanım Pankreasın endokrin ve ekzokrin yapılarının hasarı, fibröz doku gelişimi ile karakterize inflamatuvar bir olay Olay histolojik

Detaylı

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI GRİPİN kapsül Ağızdan alınır. Etkin maddeler: Her bir kapsül; etkin madde olarak 250 mg Parasetamol ve 15 mg Kafein içermektedir. Yardımcı maddeler: Mısır nişastası, Magnezyum Stearat,

Detaylı

Gebelik ve Enfeksiyonlar. Prof.Dr. Levent GÖRENEK

Gebelik ve Enfeksiyonlar. Prof.Dr. Levent GÖRENEK Gebelik ve Enfeksiyonlar Prof.Dr. Levent GÖRENEK Olgulara Yaklaşım 2 1. TORCH grubu enfeksiyon etkenleri nelerdir? Toxoplasmosis Other (Sifiliz, Varicella zoster ) Rubella Cytomegalovirus Herpes simplex

Detaylı

Fungal Etkenler. Toplantı sunumları Dr.AyşeKalkancı. Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonlarında Tanı. Ege Mikrobiyoloji Günleri-3

Fungal Etkenler. Toplantı sunumları Dr.AyşeKalkancı. Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonlarında Tanı. Ege Mikrobiyoloji Günleri-3 Toplantı sunumları Dr.AyşeKalkancı Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonlarında Tanı Fungal Etkenler Dr. Ayşe Kalkancı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı SSS enfeksiyonları Mortalite

Detaylı

HEREDİTER SFEROSİTOZ. Mayıs 14

HEREDİTER SFEROSİTOZ. Mayıs 14 HEREDİTER SFEROSİTOZ İNT.DR.DİDAR ŞENOCAK Giriş Herediter sferositoz (HS), hücre zarı proteinlerinin kalıtsal hasarı nedeniyle, eritrositlerin morfolojik olarak bikonkav ve santral solukluğu olan disk

Detaylı

KANSER NEDIR? TARAMA YÖNTEMLERI NELERDIR? BURSA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ KANSER ŞUBE DR.AYŞE AKAN

KANSER NEDIR? TARAMA YÖNTEMLERI NELERDIR? BURSA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ KANSER ŞUBE DR.AYŞE AKAN KANSER NEDIR? TARAMA YÖNTEMLERI NELERDIR? BURSA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ KANSER ŞUBE DR.AYŞE AKAN 2005 DEN 2030 A DÜNYADA KANSER 7 milyon ölüm 17 milyon 11 milyon yeni vaka 27 milyon 25 milyon kanserli kişi

Detaylı

MMUN S STEM BASKILANANLARDAK BARSAK PARAZ TOZLARI ÖZET SUMMARY. Parasitic Infections in Immune Deficient Cases

MMUN S STEM BASKILANANLARDAK BARSAK PARAZ TOZLARI ÖZET SUMMARY. Parasitic Infections in Immune Deficient Cases ANKEM Derg 2006;20(Ek 2):177-181. MMUN S STEM BASKILANANLARDAK BARSAK PARAZ TOZLARI Ülgen Zeki OK Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, MAN SA okulgen@superonline.com ÖZET

Detaylı