Trizivir Film Tablet. TM: Trizivir GlaxoSmithKline şirketler grubunun tescilli markasıdır. W:\PROSPEKT\Trizivir\Trizivir04-ONAYLI.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Trizivir Film Tablet. TM: Trizivir GlaxoSmithKline şirketler grubunun tescilli markasıdır. W:\PROSPEKT\Trizivir\Trizivir04-ONAYLI."

Transkript

1 Trizivir Film Tablet Formülü Trizivir film tablet 300 mg abakavir (sülfat şeklinde), 150mg lamivudin ve 300mg zidovudin içerir. Yardımcı maddeler; Boyar madde olarak Titanyum dioksit, indigo karmin ve sarı demir oksit içerir. Farmakolojik Özellikleri Farmakodinamik özellikleri: Abakavir, lamivudin ve zidovudin nükleozid analoglarının revers transkriptaz inhibitörleridir ve HIV-1 ile HIV-2 in etkili seçici inhibitörleridir. Etki mekanizması ve Direnç: Bu üç tıbbi ürün de sırayla intraselüler kinazlar tarafından 5'-trifosfat (TP) biçimlerine metabolize olurlar. Lamivudin-TP, abakavir- TP ve zidovudin-tp HIV revers transkriptaz enzimi için birer substrat ve kompetitif inhibitördür. Ancak, bunların esas antiviral etkinlikleri monofosfat formunun viral DNA zincirinin yapısına girerek zincir yapısını sonlandırması yoluyla gerçekleşir. Abakavir, lamivudin ve zidovudin trifosfatları konakçı hücrenin DNA polimerazları için çok daha az afinite göstermektedir. Lamivudinin zidovudin ile birlikte son derece sinerjistik olduğu ve hücre kültüründe HIV replikasyonunu inhibe ettiği gösterilmiştir. Abakavir in vitro olarak zidovudin ile birlikte sinerji göstermektedir. Abakavirin etkisi lamivudin ile birlikte kullanıldığında additiftir. Abakavire dirençli HIV-1 izole suşları in vitro olarak seçilmiş ve bunlarda revers transkriptaz (RT) kodon bölgesinde (M184V, K65R, L74V ve Y115F kodonları) spesifik genotipik değişiklikler bulunmuştur. Abakavir e karşı viral direnç in vitro ve in vivo olarak göreceli yavaş gelişmektedir. Bu doğal haldeki virüslere göre, klinik olarak anlamlı bir seviye olan, IC 50 değerinde sekiz kat artış sağlayacak çok sayıda mutasyon gerektirmektedir. Abakavire karşı dirençli olan izole suşlar aynı zamanda lamivudine, zalsitabin e ve/veya didanozine karşı da azalmış duyarlılık gösterebilir, fakat zidovudine ve stavudine karşı duyarlı kalırlar. Abakavir, lamivudin ve zidovudin ile başlanan tedavideki olası başarısızlık sadece M184V ile ilişkilidir, bundan dolayı ikinci olarak seçilen rejimler ile tedavi sağlanabilir. Abakavir, lamivudin ya da zidovudin ve proteaz inhibitörleri veya non nükleozid revers transkriptaz inhibitörleri arasında çapraz-direnç gelişme ihtimali düşüktür. Diğer nükleozid inhibitörleri ile önceden tedavi edilen ve onlara karşı dirençli olan, kontrol edilmeyen viral replikasyonun bulunduğu hastalardan klinikte elde edilen izole edilmiş suşlarda abakavire karşı hassasiyetin azaldığı gösterilmiştir. Klinik Deneyim: Antiretroviral-naif hastalarda lamivudine ve zidovudine 48 hafta boyunca viral yük cevabının devamlılığı bakımından abakavir, lamivudin ve zidovudin üçlü kombinasyonu üstündü. Benzer hasta popülasyonunda antiviral cevabın 120 hafta boyunca devamlılığı yaklaşık hastaların %70 inde gösterilmiştir. Abakavir, lamivudin, zidovudin ve efavirenz kombinasyonuyla tedavi edilen daha önce antiretroviral tedavi almamış hastalarda viral yükün saptanamadığı (<400 kopya/ml) hastaların oranı yaklaşık %90 dı. Bunların %80 i 24 haftalık tedaviyi takiben <50 kopya/ml oldu. TM: Trizivir GlaxoSmithKline şirketler grubunun tescilli markasıdır. W:\PROSPEKT\Trizivir\Trizivir04-ONAYLI.doc 1/13

2 Bir çift-kör klinik çalışmada primer etkinlik analizinde daha önce tedavi olmamış hastalarda 48 hafta boyunca, abakavir, lamivudin ve zidovudin kombinasyonu indinavir, lamivudin ve zidovudinle eşdeğer antiviral etki gösterdi. Başlangıç plazma HIV-1 RNA düzeyleri ml de kopyanın üzerinde olan hastaların sekonder analizinde, indinavir içeren kombinasyonu alan hastalar üstün yanıt verdi. Başlangıç plazma HIV-1 RNA düzeyleri ml de kopyanın altında olan hastalar her iki tedaviye eşit yanıt verdi. Daha önce tedavi olmamış hastalarla 16 haftalık devam eden bir tedavide abakavir, lamivudin ve zidovudin nelfinavir, lamivudin ve zidovudinle benzer antiviral etki gösterdi. Başlangıç viral yükü düşük hastalarda (<5000 kopya/ml) ve orta derecede antiretroviral tedavi alanlarda, daha önceki lamivudin ve zidovudin içeren tedaviye abakavir ilavesi 48 haftada viral yük üzerinde orta derecede etki meydana getirdi. Farmakokinetik özellikleri: Absorpsiyon: Abakavir, lamivudin ve zidovudin oral uygulamadan sonra gastro-intestinal kanaldan çabuk ve iyi biçimde absorbe edilir. Oral lamivudinin, abakavirin ve zidovudinin yetişkinlerdeki mutlak biyoyararlanımı sırasıyla yaklaşık %80-85, %83 ve %60-70 dir. HIV-1 ile enfekte olmuş hastalar ile yapılan bir farmakokinetik çalışmada, abakavir, lamivudin ve zidovudinin kararlı durum farmakokinetik parametreleri, yalnızca Trizivir ya da Combivir ve Ziagen kombinasyonu uygulanmış olsa da benzer çıkmış ve bu değerler sağlıklı gönüllüler üzerinde yürütülen Trizivir in biyoeşdeğerlilik çalışmasında elde edilen değerlerle aynı bulunmuştur. Trizivir in uygulanması sırasında yemeklerle ilgili bir kısıtlama yapılması önerilmemektedir. Combivir ile birlikte alınan lamivudin 150 mg ve zidovudine 300 mg I karşılaştıran bir biyoeşdeğerlilik çalışması yapılmıştır. Absorpsiyon üzerinde yiyeceğin etkisi de çalışılmıştır. Combivir in aç karnına deneklere verildiğinde ayrı tabletler halinde verilen lamivudin 150 mg ve zidovudin 300 mg a biyoeşdeğer olduğu gösterilmiştir. Bir biyoeşdeğerlilik çalışmasında Trizivir birlikte alınan lamivudin 150 mg, zidovudin 300 mg ve abakavir 300 mg ile karşılaştırılmıştır. Yiyeceğin absorpsiyon hızı ve büyüklüğü üzerindeki etkisi de çalışılmıştır. EAA (AUC ) ve Cmaks bakımından Trizivir in ayrı ayrı tabletler halinde verilen lamivudin 150 mg, zidovudin 300 mg ve abakavir 300 mg a biyoeşdeğer olduğu gösterilmiştir. Yiyecek Trizivir in absorpsiyon hızını azaltmış (Cmaks ta hafif azalma (ortalama %18-32) ve Tmaks I arttırmış(yaklaşık 1 saat), fakat absorpsiyon büyüklüğünü değiştirmemiştir(eaa ). Bu değişikliklerin klinik olarak önemi yoktur ve Trizivir yiyecekle birlikte veya yiyeceksiz alınabilir. Dağılım: Abakavir, lamivudin ve zidovudin ile yapılan intravenöz çalışmalar ortalama dağılım hacminin sırasıyla 0.8, 1.3 ve 1.6 l/kg olduğunu göstermiştir. Lamivudin tedavi dozu aralığında lineer farmakokinetik özellikler ve majör plazma proteini olan albümine sınırlı bir bağlanma (<%36 serum albümin in vitro) göstermektedir. Zidovudinin plazma proteinine bağlanması %34 ila %38 arasında değişir. In vitro plazma proteinine bağlanma çalışmaları, abakavirin tedavi konsantrasyonlarında insan plazması proteinlerine yalnızca düşük veya orta derecede (yaklaşık %49) bağlandığını göstermektedir. Bu da abakavirin diğer tıbbi ürünlerin plazma proteinine bağlanmasını engelleyerek etkileşim gösterme ihtimalinin düşük W:\PROSPEKT\Trizivir\Trizivir04-ONAYLI.doc 2/13

3 olduğunu göstermektedir. Trizivirin, proteinlerin bağlanmasını engelleyerek ilaç etkileşimine yol açması beklenmez. Veriler, abakavir, lamivudin ve zidovudinin merkezi sinir sistemine (MSS) geçtiğini ve beyin-omurilik sıvısına (BOS) ulaştığını göstermektedir. Oral uygulamadan 2-4 saat sonra ortalama BOS/serum lamivudin ve zidovudin konsantrasyonları oranları sırasıyla 0.12 ve 0.15 dir. Lamivudinin MSS ne ne oranda geçtiği ve bunun klinikte etkisi olup olmadığı bilinmemektedir. Abakavir in BOS a iyi penetre oluşunu göstermek için HIV ile enfekte hastalarda abakavir ile yapılan çalışmalar, BOS nın, plazma EAA(AUC) ya oranının %30 ila %44 arasında değiştiğini göstermektedir. Bir faz I farmakokinetik çalışmada,300 mg günde 2 kez abakavir uygulanmasını takiben abakavirin BOS a penetrasyonu araştırılmıştır. Dozu takiben 1.5 saat sonra BOS ta ulaşılan ortalama abakavir konsantrasyonu 0.14 μg/ml olmuştur. 600 mg günde 2 kez kullanılan başka bir farmakokinetik çalışmada, abakavir BOS konsantrasyonu zamanla artış göstererek dozdan saat sonra 0.13 μg/ml dan 3-4 saat sonra 0.74 μg/ml ye artmıştır. Doruk konsantrasyonlara her zaman 4 saatte ulaşılmamakla beraber gözlenen değerler 0.08μg/ml veya 0.26 μm abakavir IC50 den 9 misli daha fazlaydı. Metabolizma: Lamivudinin metabolizması eliminasyonun minör bir yolunu oluşturur. Lamivudin büyük oranda değişmemiş olarak renal yolla elimine edilir. Lamivudinin hepatik metabolizmasının küçük oranda olması (%5-10) ve plazmaya düşük oranda bağlanması nedeniyle, lamivudin ile diğer ilaçlar arasında metabolik ilaç etkileşimi gelişmesi ihtimali düşüktür. Zidovudin in hem plazmadaki, hem de idrardaki majör metaboliti 5'-glukuronid dir. Bu metabolit uygulanan dozun %50-80 i oranında idrarla atılır. İntravenöz dozun uygulanmasından sonra zidovudinin bir metaboliti olarak 3'-amino-3'-deoksitimidin (AMT) saptanmıştır. Abakavir esas olarak karaciğerde metabolize olur ve uygulanan dozun yaklaşık %2 si değişmeyen bir bileşen şeklinde böbrek yoluyla atılır. İnsandaki primer metabolizma yolları alkol dehidrojenaz ve glukuronidasyondur. Bu metabolik yollarla 5'-karboksilik asit ve 5'- glukuronid oluşur. Bunlar idrarla atılan dozun yaklaşık %66 sını oluşturmaktadırlar. Eliminasyon: Lamivudin eliminasyonu yarı ömrünün 5 ila 7 saat arasında olduğu görülmüştür. Lamivudinin ortalama sistemik klirensi yaklaşık 0.32 l/saat/kg dır ve ağırlıklı olarak organik katyonik transport sistemi yoluyla renal klirens (>%70) ile sağlanır. Böbrek yetersizliği bulunan hastalar üzerinde yapılan çalışmalarda böbrek fonksiyonu bozukluğunun lamivudin eliminasyonunu etkilediği gösterilmiştir. Kreatinin klirensi 50 ml/dak olan hastalarda dozun azaltılması gerekebilir. İntravenöz zidovudin ile yapılan çalışmalarda, ortalama terminal plazma yarı ömrü 1.1 saat ve ortalama sistemik klirens 1.6 l/saat/kg olarak bulunmuştur. Zidovudinin renal klirensinin 0.34 l/saat/kg olduğu tahmin edilmektedir ve böbrekler tarafından glomerüler filtrasyon ve aktif tübüler sekresyon ile gerçekleştirildiğini gösterir. İlerlemiş renal yetmezliği bulunan hastalarda zidovudin konsantrasyonları artmıştır. Abakavirin ortalama yarı ömrü yaklaşık 1.5 saattir. Günde iki kez 300 mg oral abakavir uygulamasından sonra önemli bir abakavir birikimi oluşmamıştır. Abakavirin eliminasyonu hepatik metabolizma ile gerçekleşir ve daha sonra metabolitler esas olarak idrardan atılır. Metabolitler ve değişmemiş olan abakavir idrardaki uygulanan abakavir dozunun %83 ünü oluşturur ve geriye kalan kısım feçeste atılır. W:\PROSPEKT\Trizivir\Trizivir04-ONAYLI.doc 3/13

4 Özel hasta popülasyonları: Karaciğer yetersizliği bulunanlar: Trizivir in karaciğer yetersizliği bulunan hastalarda kullanımı hakkında veri elde edilememiştir. Sirozlu hastalardan elde edilen sınırlı veriler, azalmış glukuronidasyon nedeniyle, karaciğer yetersizliği bulunan hastalarda zidovudin birikimi oluşabileceğini düşündürmektedir. Orta derece veya ilerlemiş karaciğer yetersizliği bulunan hastalardan elde edilen veriler, lamivudin farmakokinetiğinin karaciğer fonksiyon bozukluğundan önemli derecede etkilenmediğini göstermektedir. Abakavir esas olarak karaciğerde metabolize olur. abakavirin farmakokinetiği hafif karaciğer yetersizliği bulunan hastalarda(child-pugh skor 5-6) çalışılmıştır. Sonuçlar abakavir EAA da ortalama 1.89 misli artış ve abakavir yarılanma ömründe 1.58 misli artış olduğunugöstermiştir. Metabolitlerin EAA ları karaciğer hastalığı tarafından değiştirilmemiştir. Bununla beraber oluşum ve eliminasyon hızları azalmıştır.bu nedenle hafif karaciğer yetersizliğinde doz azaltılması gerekmektedir. Orta dereceli ve ciddi karaciğer yetersizliği bulunan hastalarda abakavir farmakokinetiği çalışılmamıştır; bu nedenle bu hasta grubunda Trizivir uygulamasıkontrendikedir. (Bkz:Kontrendikasyonlar). Böbrek yetersizliği bulunanlar: Böbrek yetersizliği bulunan hastalardaki çalışmalar, azalmış renal klirensten ötürü lamivudin eliminasyonunun renal fonksiyon bozukluğundan etkilendiğini göstermiştir. Kreatinin klirensi 50ml/dak dan az olan hastalarda doz azaltılması gerekir. İleri düzeyde renal yetmezlik olan hastalarda zidovudin konsantrasyonlarında artış gösterilmiştir. Abakavir başlıca karaciğerden metabolize olur, %22 den azı idrarla değişmeden atılır. Abakavirin farmakokinetiği son evre böbrek yetersizliği olan hastalarda normal renal fonksiyonlu hastalardaki gibidir. Lamivudinin ve zidovudinin dozaj ayarlamaları gerekli olabileceği için böbrek fonksiyonu azalmış olan hastalara (kreatinin klirensi <50 ml/dak) ayrı abakavir, lamivudin ve zidovudin preparatlarının uygulanması gerekebilir. Yaşlılar: 65 yaşın üstündeki hastalara ait farmakokinetik veriler bulunmamaktadır. Endikasyonları Üç nükleozid analogunun (abakavir, lamivudin ve zidovudin) kombinasyonu olan Trizivir İnsan İmmün Yetersizlik Virüsü(HIV) ile enfekte olmuş yetişkinlerin ve 12 yaş üzeri adolesanların antiretroviral tedavisinde endikedir. Kontrendikasyonları Trizivirin abakavire, lamivudine ya da zidovudine veya Trizivir tabletlerindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı bulunan hastalarda kullanılması kontrendikedir. Trizivir hepatik yetersizlikte kontrendikedir.etken madde zidovudin nedeniyle, anormal derecede düşük nötrofil sayıları (< 0.75 x 10 9 /l) ya da anormal derecede düşük hemoglobin seviyeleri (< 7.5 g/dl veya 4.65 mmol/l) bulunan hastalarda Trizivir kontrendikedir. (Bkz. Uyarılar/Önlemler) Uyarılar/Önlemler Abakavire aşırı duyarlılık reaksiyonları: Klinik çalışmalarda abakaviralan hastaların yaklaşık %4 ünde, çok nadir vakalarda ölümcül olmuş, aşırı duyarlılık reaksiyonları gelişmiştir. W:\PROSPEKT\Trizivir\Trizivir04-ONAYLI.doc 4/13

5 Tanımı: Aşırı duyarlılık reaksiyonları birden çok organ sistemlerinin tutulması ile kendini gösterir ve hastaların çoğunluğunda sendromun bir parçası olarak ateş ve/veya döküntü vardır. Diğer aşırı duyarlılık semptomlarının bazıları yorgunluk, keyifsizlik ve karın ağrısı, bulantı, kusma, diyare gibi gastrointestinal semptomlar, dispne, boğaz ağrısı, öksürük ve anormal röntgen bulguları gibi (başlıca lokalize olabilen infiltratlar) solunum belirti ve semptomlarıdır. Bu aşırı duyarlılık reaksiyonu semptomları abakavir ile tedavi sırasında herhangi bir zamanda görülebilir; genellikle tedavinin başlamasını takiben ilk altı hafta içinde ortaya çıkarlar.semptomlar tedaviye devam edilirse kötüleşir ve yaşamı tehdit edici olabilir. Bu semptomlar abakavir tedavisi kesildiğinde genellikle düzelir. Tedavisi: Aşırı duyarlılık reaksiyonuna bağlı olması ihtimali bulunan belirti ve semptomların gelişmesi durumunda hastalar DERHAL hekimlerine BAŞVURMALIDIR. Aşırı duyarlılık reaksiyonu tanısı konulan hastada Trizivir tedavisine bir an önce SON VERİLMELİDİR. Aşırı duyarlılık reaksiyonu nedeniyle tedavilerine son verilen hastalarda Trizivir (veya abakavir içeren herhangi bir tıbbi ürün(ziagen TM ) ile tedaviye ASLA yeniden başlanmamalıdır. Bir aşırı duyarlılık reaksiyonundan sonra Trizivir (veya abakavir içeren herhangi bir tıbbi ürün) ile tedaviye yeniden başlanması durumunda semptomlar birkaç saat içinde geri dönebilir. Yeniden görülen bu semptomlar başlangıçta görülenlerden daha ciddidir ve bunların arasında hayatı tehdit eden hipotansiyon ve ölüm bulunabilir. Tanıda gecikmekten kaçınmak ve yaşamı tehdit edici aşırı duyarlılık reaksiyonu riskini en aza indirmek için, aşırı duyarlılık olasılığı ortadan kaldırılamıyorsa, hatta diğer durumlar olası görünüyorsa (solunum hastalıkları, gribe benzer hastalık, gastroenterit, veya diğer ilaçlara reaksiyonlar) bile Trizivir devamlı olarak kesilmelidir. Hatta alternatif ilaçların denenmesinde semptomlar gene meydana gelse bile Trizivir veya abakavir içeren diğer ilaçlara tekrar başlanmamalıdır. Her Trizivir paketinde hastayı aşırı duyarlılık reaksiyonları konusunda bilgilendiren bir Uyarı Kartı da bulunmaktadır. Trizivir tedavisinin kesilmesinden sonra gözönüne alınacak özel durumlar: Eğer Trizivir tedavisi durdurulmuş ve tedavinin tekrar başlatılması düşünülüyorsa, hastanın aşırı duyarlılık semptomları olmadığından emin olmak için ilacı kesme nedeni tekrar değerlendirilmelidir. Eğer aşırı duyarlılık reaksiyon olasılığı ortadan kaldırılamıyorsa, Trizivir veya abakavir (Ziagen)içeren herhangi bir ilaca tekrar başlanmamalıdır. Nadiren tek bir tipik aşırı duyarlılık semptomu (döküntü, ateş, keyifsizlik, yorgunluk, gastrointestinal veya bir solunum semptomu) meydana gelmesi nedeniyle ilacın kesildiği durumlarda abakavirin tekrar başlanmasını takiben aşırı duyarlılık reaksiyonları bildirilmiştir. Eğer bu hastalarda Trizivir in tekrar başlanmasına karar verilirse bu, sadece doğrudan tıbbi gözetim altında uygulanmalıdır. Çok nadir olgularda önceden aşırı duyarlılık semptomu olmayan ve tedaviye yeniden başlanan hastalarda aşırı duyarlılık semptomları bildirilmiştir. Eğer Trizivir e yeniden başlama kararı verilmişse, hasta veya diğerleri tarafından tıbbi bakıma hemen ulaşılabilecek durumda olmalıdır. W:\PROSPEKT\Trizivir\Trizivir04-ONAYLI.doc 5/13

6 Önemli hasta bilgisi Hekimler aşırı duyarlılık reaksiyonu hakkında hastaları aşağıdaki konularda tam olarak mutlaka bilgilendirmelidir: -Hastalar abakavire karşı yaşamı tehdit edici veya ölüme yol açabilecek aşırı duyarlılık reaksiyonu meydana gelme olasılığı olduğu hakkında bilgilendirilmelidir. -Aşırı duyarlılıkla ilişkili olma olasılığı olan belirti ve semptomlar gelişen hastalar DERHAL doktora DANIŞMALIDIR. -Abakavire aşırı duyarlılığı olan hastalara asla Trizivir veya diğer abakavir içeren bir ilacı (Ziagen) tekrar almamaları hatırlatılmalıdır. -Trizivir e tekrar başlamaktan kaçınmak için, aşırı duyarlılık reaksiyonu geçiren hastalar geri kalan Trizivir tabletleri eczaneye geri vermelidir. -Herhangi bir nedenle, özellikle olası advers reaksiyonlar veya hastalıktan ötürü Trizivir i durduran hastalar yeniden başlamadan önce doktorlarına danışmalıdır. -Her hasta ya Trizivir paketindeki Hasta Prospektüsünü okuması hatırlatılmalıdır. Hastalara ilacın ambalajındaki uyarı kartını daima ilaçla birlikte bulundurmaları hatırlatılmalıdır. Laktik asidoz/steatoz ile birlikte ciddi hepatomegali: HIV enfeksiyonu tedavisi sırasında ayrı ayrı veya kombine olarak abakavir, lamivudin ve zidovudin gibi nükleozid analoglarının kullanılması sonucunda, ölümcül vakaları da içeren, laktik asidoz, genellikle ciddi hepatomegali ve hepatomegali ile birlikte steatoz bildirilmiştir. Bu tip vakaların çoğu kadınlarda ortaya çıkmıştır. Hepatomegali, hepatit veya karaciğer hastalığı açısından bilinen risk faktörlerinden birinin bulunduğu herhangi bir hastaya nükleozid analogları verilirken dikkatli olunmalıdır. Laboratuvar tetkiklerinde laktik asidoz veya hepatotoksisite belirtilerinin bulunması durumunda Trizivir tedavisi ertelenmelidir. Hematolojik advers etkiler: Zidovudin alan hastalarda anemi, nötropeni ve genellikle nötropeniye bağlı olarak gelişen lökopeni görülmesi beklenebilir. Bunlar yüksek zidovudin dozajlarında ( mg/gün) ve tedavi öncesinde kemik iliği rezervi yetersiz olan, özellikle ilerlemiş HIV hastalığı bulunan hastalarda daha sık görülmüştür. Bu nedenle, Trizivir alan hastalarda hematolojik parametreler dikkatle izlenmelidir (Bkz. Kontrendikasyonlar). Bu hematolojik etkiler genellikle dört ile altı haftalık tedaviden önce görülmez. İlerlemiş semptomatik HIV hastalığı bulunan hastalarda, tedavinin ilk üç ayında en azından iki haftada bir kez ve daha sonra en azından ayda bir kez kan testlerinin uygulanması genellikle önerilir.erken evre HIV hastalığı bulunan hastalarda hematolojik yan etkiler nadirdir. Hastanın genel durumuna bağlı olarak, kan testleri daha az sıklıkla, örneğin bir ila üç ayda bir kez uygulanabilir. Buna ek olarak, Trizivir ile yapılan tedavi sırasında ciddi anemi veya kemik iliğinin baskılanması ortaya çıkarsa, veya önceden kemik iliği yetersizliği bulunan hastalarda, örn. hemoglobin <9 g/dl (5.59 mmol/l) veya nötrofil sayısı <1.0 x 10 9 /l ise, zidovudin dozajının ayarlanması gerekebilir (bkz. Kullanım şekli ve Dozu). Trizivir dozajının ayarlanması mümkün olmadığı için ayrı abakavir, lamivudin ve zidovudin preparatları kullanılmalıdır. Pankreatit: Abakavir, lamivudin ve zidovudin ile tedavi edilen hastalarda nadiren pankreatit vakaları görülmüştür. Ancak, bu vakaların ilaç tedavisine mi yoksa altta yatan HIV hastalığına mı bağlı olduğu açık değildir. Eğer pankreatit düşündüren W:\PROSPEKT\Trizivir\Trizivir04-ONAYLI.doc 6/13

7 klinik belirtiler, semptomlar veya laboratuvar anormallikleri görülürse Trizivir tedavisine derhal son verilmelidir. Aynı zamanda hepatit B virüsü ile enfekte olan hastalar: Klinik deney ve lamivudinin piyasadaki kullanımı, kronik hepatit B virüsü (HBV) hastalığı bulunan bazı hastalarda, lamivudinin bırakılmasından sonra yineleyen hepatite ait klinik ve laboratuvar bulgularının izlenebileceğini göstermiştir, bunun sonuçları karaciğer yetmezliği bulunan hastalarda daha ciddi olabilir. Aynı zamanda hepatit B virüsü ile enfekte olan hastalarda Trizivir kullanımına son verilirse, hem karaciğer fonksiyonu testlerinin hem de HBV replikasyonu "marker"larının periyodik olarak izlenmesi dikkate alınmalıdır. Fırsatçı enfeksiyonlar: Trizivir ya da diğer antiretroviral ilaçlarla tedavi gören hastalarda da fırsatçı enfeksiyonlar ve HIV enfeksiyonunun diğer komplikasyonları gelişebilir. Bu nedenle, hastalar HIV hastalığında görülen fırsatçı enfeksiyonların tedavisinde deneyimli olan hekimler tarafından dikkatli klinik gözlem altında tutulmalıdır. Enfeksiyon bulaşması:hastalara Trizivir de dahil olmak üzere bugünkü antiretroviral tedavinin HIV hastalığının cinsel temas veya kan kontaminasyonu yoluyla başkalarına bulaşma riskini ortadan kaldırdığına dair kanıt bulunmadığı bildirilmelidir. Uygun önlemlerin alınmasına devam edilmelidir. Birlikte kullanılan ilaçlar: Hastalar beraber alınan diğer tedavilerinin Trizivir ile etkileşimleri hakkında uyarılmalıdırlar. Dozaj ayarlanması: Trizivir dozajının ayarlanması mümkün olmadığından ayrı abakavir, lamivudin ve zidovudin preparatları kullanılmalıdır. Hekimler bu tıbbi ürünlere ait reçete bilgilerine başvurmalıdırlar. Gebelik ve emzirme döneminde kullanımı: Gebelik kategorisi C dir. Trizivir in gebelikteki güvenliliği hakkında yeterli bilgi yoktur. Trizivir in gebelikte kullanımı ancak anneye olan yararları fetüsteki muhtemel risklerinden daha fazlaysa düşünülmelidir. HIV enfeksiyonu olan kadınların enfeksiyonu bulaştırmamak için hiç bir koşulda bebeklerini emzirmemesi önerilmektedir. Lamivudin ve zidovudinin ikisi de serumda bulunan konsantrasyonlarda anne sütüne geçer.henüz doğrulanmamış olmasına karşın abakavirin de anne sütüne geçebileceği beklenebilir. Bu nedenle Trizivir alan annelere bebeklerini emzirmemeleri önerilir. Araç ve makina kullanmaya etkisi: Trizivir in araç veya makina kullanma yeteneğini etkilediğine dair çalışma yoktur. Yan Etkiler/Advers Etkiler HIV hastalığının tedavisinde kullanılan abakavir, lamivudin ve zidovudin için ayrı ayrı olarak ve birlikte kullanılmaları durumunda çeşitli advers etkiler bildirilmiştir. Bu üç komponenti birarada içerdiğinden Trizivir de de bu yan etkiler beklenebilir. Bu advers etkilerin birçoğunda bunların Trizivir e mi yoksa HIV hastalığının tedavisinde kullanılan çok sayıdaki çeşitli tıbbi ürünlere mi veya altta yatan diğer bir hastalığa mı bağlı olup olmadıkları bilinmemektedir. Aşağıdaki advers olaylar Trizivir in bileşenleri ile ilişkili olarak bildirilmiştir: Abakavire aşırı duyarlılık(uyarılar, önlemler e de bakınız) Klinik çalışmalarda abakavir alan deneklerin %4 ünde nadiren ölümcül olabilen aşırı duyarlılık reaksiyonu gelişmiştir. Bu çoklu organ/vücut sistemini tutan semptomların görülmesiyle karakterizedir. Aşırı duyarlılık reaksiyonları geçiren hastaların hemen hepsinde sendromun bir parçası olarak ateş ve/veya döküntü (genellikle W:\PROSPEKT\Trizivir\Trizivir04-ONAYLI.doc 7/13

8 makülopapüler veya ürtikeryal) olmakla beraber reaksiyonlar döküntü veya ateş olmadan da meydana gelmektedir. Semptomlar abakavirle tedavi sırasında herhangi bir zamanda meydana gelebileceği gibi tedavinin başlamasını takiben ilk 6 hafta içinde görülmektedir (medyan başlama süresi 11 gün). Aşırı duyarlılık belirti ve semptomları aşağıda verilmiştir. En az %10 hastada görülen aşırı duyarlılık reaksiyonları kalın olarak yazılmıştır. Deri: Döküntü (genellikle makülopapüler veya ürtikeryal) Gastro-intestinal: Bulantı, kusma, diyare, karınağrısı, ağızda ülserasyon. Solunum yolu:- Dispne, öksürük, boğaz ağrısı, yetişkin solunum rahatsızlığı sendromu, solunum yetmezliği Diğer:- Ateş, yorgunluk, keyifsizlik, ödem, lenfoadenopati, hipotansiyon, konjunktivit, anaflaksi Nörolojik/psikiyatri: Baş ağrısı, parestezi Hematolojik:- Lenfopeni Karaciğer/pank reas : Yükselmiş karaciğer fonksiyon testleri, hepatik yetmezlik Kas-iskelet:- Myalji, nadiren myolizis, artralji, yükselmiş kreatin fosfokinaz Üroloji:- Yükselmiş kreatinin, renal yetmezlik Aşırı duyarlılık reaksiyonları gösteren bazı hastaların başlangıçta, grip benzeri sendrom veya solunum yolu hastalığı (pnömoni, bronşit, farenjit) gibi bir enfeksiyon geçirmekte oldukları düşünülebilir. Aşırı duyarlılık semdromu tanısındaki bu gecikme, hastaların abakavir tedavisine devam etmesine veya yeniden tedaviye başlamaya neden olabilir; böylece daha ciddi aşırı duyarlılık reaksiyonlarına ve ölüme neden olabilir. Bu nedenle bu tip semptomları gösteren hastalarda aşırı duyarlılık reaksiyonu tanısı mutlaka akla gelmelidir. Aşırı duyarlılık olasılığı ortadan kaldırılamıyorsa, trizivir veya abakavir içeren herhangi bir ilaca (Ziagen) tekrar başlanmamalıdır. Aşırı duyarlılık reaksiyonlarına bağlı olan semptomlar tedavinin sürmesi sonucunda kötüleşir ve abakavirin bırakılmasından sonra genellikle düzelir. Abakavire karşı gelişen aşırı duyarlılık reaksiyonlarının ortaya çıkıp çıkmayacağının ve şiddetinin önceden tahmin edilmesini sağlayacak risk faktörleri tanımlanamamıştır. Bir aşırı duyarlılık reaksiyonundan sonra abakavir ile tedaviye yeniden başlanması durumunda semptomlar birkaç saat içinde geri dönebilir. Yeniden görülen bu semptomlar başlangıçta görülenlerden daha ciddidir ve bunların arasında hayatı tehdit eden hipotansiyon ve ölüm bulunabilir. Aşırı duyarlılık reaksiyonu gelişen hastalarda Trizivir tedavisine DERHAL son verilmelidir ve ASLA yeniden Trizivir ya da abakavir içeren herhangi bir tıbbi ürün tedavisine başlanmamalıdır. Nadiren, önceden tek bir aşırı duyarlılık semptomu(döküntü, ateş, keyifsizlik, yorgunluk, gastrointestinal veya solunum semptomları) nedeniyle tedavisi kesilmiş hastalarda abakavire tekrar başlanmasını takiben aşırı duyarlılık bildirilmiştir. Çok nadiren önceden hiç bir aşırı duyarlılık semptomu olmayan hastalarda yeniden tedaviye başlanıldığında aşırı duyarlılık reaksiyonları bildirilmiştir. *Tablo1: Trizivir etken maddeleriyle ilgili bildirilen advers olaylar Kalın olarak yazılan advers olaylar hastaların en az %5 inde bildirilmiştir. ÖNEMLİ: Abakavir aşırı duyarlılığı için yukarda çerceve içinde bildirilen tanımlamaya bakınız W:\PROSPEKT\Trizivir\Trizivir04-ONAYLI.doc 8/13

9 Abakavir Lamivudin Zidovudin Kardiyovasküler Kardiyomyopati Gastrointestinal Bulantı, Bulantı, kusma, Bulantı, kusma, kanal kusma, diyare diyare, üst anoreksi, diyare, karın ağrısı karın ağrısı, oral mukoza pigmentasyonu, dispepsi ve gaz Hematolojik Anemi, saf kırmızı Anemi, nötropeni, hücre aplazisi, lökopeni ve nötropeni,trombo aplastik anemi sitopeni (aşağıdaki ilave bilgiye bkz), trombositopeni, pansitopeni(kemi k iliği hipoplazisiyle birlikte), Karaciğer/pankreas Pankreatit Karaciğer enzimlerinde Steatozis ile ciddi hepatomegali, geçici yükselme bilirubin ve (AST, ALT) serum karaciğer enzim amilazında kan düzeylerinde yükselme,pankrea yükselme gibi tit. karaciğer rahatsızlıkları, pankreatit Metabolik/Endokrin Kas-iskelet Kas rahatsızlıkları, nadiren rabdomyolizis, artralji Nörolojik/psikiyatri Başağrısı Başağrısı, periferal nöropati, parestezi Laktik asidoz Myalji, myopati Başağrısı, uykusuzluk, parestezi, sersemlik, dalgınlık mental berraklık kaybı, konvülziyonlar, anksiyete, depresyon, W:\PROSPEKT\Trizivir\Trizivir04-ONAYLI.doc 9/13

10 Solunum yolu Deri Sistemik semptomlar olmaksızın döküntü. Çok nadiren multiform, Stevens- Johnson sendromu eritem ve toksik epidermal nekroliz Diğer Ateş, letarji, yorgunluk, anoreksi Döküntü, alopesi Ateş, keyifsizlik, yorgunluk Öksürük, dispne Döküntü, tırnak ve ciltte pigmentasyon, ürtiker, kaşıntı, terleme Keyifsizlik, ateş, sık idrara çıkma, tad alma bozukluğu, yaygın ağrı, üşüme,göğüs ağrısı, grib benzeri sendrome jinekomasti, asteni, Abakavir ile advers olaylar:- Yukarda sıralanan abakavire ait advers olayların çoğu (bulantı, kusma, diyare, ateş, bitkinlik ve döküntü) abakavir aşırı duyarlılığının bir parçasıdır. Bu nedenle bu semptomlardan herhangi biri olan hastalar aşırı duyarlılık reaksiyonu gelişip gelişmediği dikkatle değerlendirilmelidir. Eğer bu hastalarda bu semptomların herhangi biri oluştuğundan dolayı Trizivir kesilmişse ve Trizivir e tekrar başlanmasına karar verilmişse bu ancak doğrudan tıbbi gözetim altında yapılmalıdır. * Zidovudin ile hematolojik advers olaylar:- Anemi (transfüzyon gerektirebilen), nötropeni ve lökopeni ve daha yüksek dozlarda ( mg/gün) dozlarda aplastik anemi. Bunlar sıklıkla ilerlemiş HIV hastalığı bulunan hastalarda (özellikle tedavi öncesinde kemik iliği rezervi yetersizse) ve özellikle CD4 hücre sayıları 100/mm 3 den daha az olan hastalarda ortaya çıkar. Dozajın azaltılması ve tedaviye son verilmesi gerekebilir (Bkz. Uyarılar ve Önlemler). Nötropeni insidansı da zidovudin tedavisinin başlangıcında nötrofil sayıları, hemoglobin seviyeleri ve serum vitamin B 12 seviyeleri düşük olan hastalarda daha yüksektir. İlaç Etkileşmeleri ve Diğer Etkileşmeler Klinik çalışmalar abakavir, lamivudin ve zidovudin arasında klinik olarak anlamlı etkileşimler bulunmadığını göstermiştir. Trizivir; abakavir, lamivudin ve zidovudin içerdiğinden ayrı ayrı bu maddelerle görülen etkileşimler Trizivir ile de görülebilir. Aşağıda sıralanan etkileşimler eksiksiz bir liste olarak kabul edilmemelidir, bunlar dikkatli olunması gereken ilaç sınıfları için örnek olarak verilmiştir. Abakavir ile etkileşmeler: In vitro deneylerin sonuçları ve abakavirin bilinen majör metabolik yolları esas alındığında, diğer tıbbi ürünlerle abakavir arasındaki P450 nin rol oynadığı etkileşimlerin görülme olasılığı düşüktür. Abakavirin sitokrom W:\PROSPEKT\Trizivir\Trizivir04-ONAYLI.doc 10/13

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI HİVERAC 245 mg film kaplı tablet

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI HİVERAC 245 mg film kaplı tablet 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI HİVERAC 245 mg film kaplı tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde: Her bir film kaplı tablet, 245 mg tenofovir disoproksil'e eşdeğer, 300 mg

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. VALCYTE 450 mg film tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. VALCYTE 450 mg film tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI VALCYTE 450 mg film tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her film tablet 450 mg valgansiklovir içerir. Yardımcı maddeler: Yardımcı maddeler

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FLUZAMED 150 mg kapsül. (1 Kapsül için) 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde:

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FLUZAMED 150 mg kapsül. (1 Kapsül için) 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde: 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FLUZAMED 150 mg kapsül (1 Kapsül için) KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde: Flukonazol 150.0000 mg Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat 124.9980

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1 BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1 BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1 BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI SEBIVO 600 mg film kaplı tablet 2 KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Film-kaplı her tablet, 600 mg telbivudin içerir. Yardımcı maddeler: Yardımcı maddeler

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. FAMVIR 250 mg Film Kaplı Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Etkin madde : Yardımcı maddeler:

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. FAMVIR 250 mg Film Kaplı Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Etkin madde : Yardımcı maddeler: KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FAMVIR 250 mg Film Kaplı Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde : Famsiklovir Yardımcı maddeler: Laktoz anhidröz 250 mg 53.69 mg Yardımcı maddeler

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI TAXOL 100 mg/17 ml enjektabl solüsyon. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde:

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI TAXOL 100 mg/17 ml enjektabl solüsyon. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI TAXOL 100 mg/17 ml enjektabl solüsyon KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Paklitaksel Yardımcı maddeler: 6 mg/ml Yardımcı maddeler için 6.1 e bakınız.

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. RABİZA 20 mg Enterik Kaplı Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Etkin Madde: Rabeprazol sodyum

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. RABİZA 20 mg Enterik Kaplı Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Etkin Madde: Rabeprazol sodyum KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI RABİZA 20 mg Enterik Kaplı Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin Madde: Rabeprazol sodyum 20 mg Yardımcı Maddeler: Mannitol 24 mg Sodyum stearil fumarat

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde:yavaş salıveren bir tablet 100 mg diklofenak sodyum içerir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde:yavaş salıveren bir tablet 100 mg diklofenak sodyum içerir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI VOLTAREN Retard 100 mg Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde:yavaş salıveren bir tablet 100 mg diklofenak sodyum içerir. Yardımcı madde(ler):

Detaylı

FERRIPROX 500 MG FİLM KAPLI TABLET

FERRIPROX 500 MG FİLM KAPLI TABLET FERRIPROX 500 MG FİLM KAPLI TABLET FORMÜL Beher tablet 500 mg Deferipron içerir. (Boyar madde olarak titanyum dioksit içermektedir). FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER Farmakodinamik özellikler Deferipron, talasemi

Detaylı

FERRIPROX 500 MG FİLM KAPLI TABLET. FORMÜL Beher tablet 500 mg Deferipron içerir. (Boyar madde olarak titanyum dioksit içermektedir).

FERRIPROX 500 MG FİLM KAPLI TABLET. FORMÜL Beher tablet 500 mg Deferipron içerir. (Boyar madde olarak titanyum dioksit içermektedir). FERRIPROX 500 MG FİLM KAPLI TABLET FORMÜL Beher tablet 500 mg Deferipron içerir. (Boyar madde olarak titanyum dioksit içermektedir). FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER Farmakodinamik özellikler Deferipron, talasemi

Detaylı

Plavix 75 mg Film Tablet

Plavix 75 mg Film Tablet Plavix 75 mg Film Tablet FORMÜLÜ Bir tablette : Klopidogrel hidrojen sülfat...97.875 mg (75 mg Klopidogrel baza eşdeğer) Boyar maddeler:titan dioksit, kırmızı demir oksit FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik

Detaylı

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI. QUANDO 8 mg enjektabl toz içeren flakon 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI. QUANDO 8 mg enjektabl toz içeren flakon 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI QUANDO 8 mg enjektabl toz içeren flakon 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM Etkin madde: Her bir flakon 8 mg lornoksikam içerir. Çözücü ampul: Her bir çözücü

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI AİRPLUS 25/250 mcg inhalasyon için aerosol

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI AİRPLUS 25/250 mcg inhalasyon için aerosol KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI AİRPLUS 25/250 mcg inhalasyon için aerosol 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Salmeterol ksinafoat* 36,25 mcg Flutikazon propiyonat 250,00 mcg

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBI ÜRÜNÜN ADI ROSUVAS 40 mg film kaplı tablet

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBI ÜRÜNÜN ADI ROSUVAS 40 mg film kaplı tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBI ÜRÜNÜN ADI ROSUVAS 40 mg film kaplı tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her tablet; 40 mg rosuvastatine eşdeğer miktarda rosuvastatin kalsiyum içerir.

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 100 mg (128.5 mg sitagliptin fosfat monohidrat olarak)

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 100 mg (128.5 mg sitagliptin fosfat monohidrat olarak) 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI JANUVIA 100 mg film kaplı tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Sitagliptin 100 mg (128.5 mg sitagliptin fosfat monohidrat olarak) Yardımcı

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. YERVOY 200 mg/40 ml IV infüzyonluk çözelti konsantresi içeren flakon Steril, Apirojen

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. YERVOY 200 mg/40 ml IV infüzyonluk çözelti konsantresi içeren flakon Steril, Apirojen 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİSİ YERVOY 200 mg/40 ml IV infüzyonluk çözelti konsantresi içeren flakon Steril, Apirojen 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: İpilimumab 5 mg/ml 40

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. YERVOY 50 mg/10 ml IV infüzyonluk çözelti konsantresi içeren flakon Steril, Apirojen

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. YERVOY 50 mg/10 ml IV infüzyonluk çözelti konsantresi içeren flakon Steril, Apirojen 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİSİ YERVOY 50 mg/10 ml IV infüzyonluk çözelti konsantresi içeren flakon Steril, Apirojen 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: İpilimumab 5 mg/ml 10 ml

Detaylı

SUTENT. 50 mg KAPSÜL FORMÜLÜ. Her kapsül 50 mg sunitinib (malat) içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ FARMAKODİNAMİK ÖZELLİKLERİ

SUTENT. 50 mg KAPSÜL FORMÜLÜ. Her kapsül 50 mg sunitinib (malat) içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ FARMAKODİNAMİK ÖZELLİKLERİ SUTENT 50 mg KAPSÜL FORMÜLÜ Her kapsül 50 mg sunitinib (malat) içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ FARMAKODİNAMİK ÖZELLİKLERİ Protein-tirozin kinaz inhibitörü Sunitinib malat; tümör gelişimi, patolojik anjiyogenez

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. ARMANAKS, beyaz renkte homojen düz tabletlerden oluşan 10 ve 20 tabletlik blister ambalajlarda sunulur.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. ARMANAKS, beyaz renkte homojen düz tabletlerden oluşan 10 ve 20 tabletlik blister ambalajlarda sunulur. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI ARMANAKS 275 mg tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde Naproksen sodyum 275 mg Yardımcı maddeler Laktoz, Alkol (Etanol) Yardımcı maddeler için,

Detaylı

AZATHIOPRINE PCH 50 mg TABLET

AZATHIOPRINE PCH 50 mg TABLET AZATHIOPRINE PCH 50 mg TABLET FORMÜLÜ Her bir tablet 50 mg azatioprin içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik Özellikleri: Azatioprin, 6-merkaptopürinin (6-MP) bir imidazol türevidir. Azatioprin,

Detaylı

HYDREA 500 mg KAPSÜL. FORMÜLÜ HYDREA Kapsül: 500 mg Hidroksiüre ve boyar madde olarak E 127, E 132, E 171, E 172 içerir.

HYDREA 500 mg KAPSÜL. FORMÜLÜ HYDREA Kapsül: 500 mg Hidroksiüre ve boyar madde olarak E 127, E 132, E 171, E 172 içerir. HYDREA 500 mg KAPSÜL FORMÜLÜ HYDREA Kapsül: 500 mg Hidroksiüre ve boyar madde olarak E 127, E 132, E 171, E 172 içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Etki Mekanizması Hidroksiürenin antineoplastik etki mekanizması

Detaylı

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI RODĐNAC 75mg/3ml Đ.M. Enjeksiyonluk Çözelti Đçeren Ampul

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI RODĐNAC 75mg/3ml Đ.M. Enjeksiyonluk Çözelti Đçeren Ampul KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI RODĐNAC 75mg/3ml Đ.M. Enjeksiyonluk Çözelti Đçeren Ampul 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM Etkin madde: Diklofenak sodyum 75 mg (her bir ampul: 3 ml) Yardımcı

Detaylı

KEPPRA 500 mg FİLM TABLET

KEPPRA 500 mg FİLM TABLET FORMÜLÜ: KEPPRA 500 mg FİLM TABLET Her bir film tablette; 500 mg levetirasetam ve boyar madde olarak, titanyum dioksit (E171),sarı demir oksit (E172) bulunur. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ: Farmakodinamik Özellikleri:

Detaylı

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ:

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ: GLİFİX 15 mg Tablet FORMÜLÜ: Her tablette; Tiazolidindion grubu ilaçlar (rosiglitazon, pioglitazon) konjestif kalp yetmezliğine neden olabilir ya da mevcut konjestif kalp yetmezliğini şiddetlendirebilir.

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI SANDİMMUN 50 mg/ml ampul 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. 1 ml lik steril ampulde; Etkin madde :

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI SANDİMMUN 50 mg/ml ampul 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. 1 ml lik steril ampulde; Etkin madde : 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI SANDİMMUN 50 mg/ml ampul KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM 1 ml lik steril ampulde; Etkin madde : Siklosporin Yardımcı maddeler: Etanol % 94 lük (a/a) Polioksietillenmiş

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Her tablet 5 mg ropinirol serbest baza eşdeğer ropinirol hidroklorür içerir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Her tablet 5 mg ropinirol serbest baza eşdeğer ropinirol hidroklorür içerir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI REQUIP 5 mg film tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her tablet 5 mg ropinirol serbest baza eşdeğer ropinirol hidroklorür içerir. Yardımcı

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. REVOLADE, trombosit sayısını normalize etmek için kullanılmamalıdır.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. REVOLADE, trombosit sayısını normalize etmek için kullanılmamalıdır. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI REVOLADE 50 mg film tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her film tablet 50 mg eltrombopaga eşdeğer eltrombopag olamin içerir. Yardımcı maddeler:

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. ERBİNOL 250 mg Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. ERBİNOL 250 mg Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI ERBİNOL 250 mg Tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler : Her bir tablet 250.000 mg Terbinafin e eşdeğer 281.277 mg Terbinafin hidroklorür içerir.

Detaylı

Beyaz renkli, bir yüzü çentikli, bikonveks film tablet

Beyaz renkli, bir yüzü çentikli, bikonveks film tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI SEVPRAM 10 mg Film Tablet 2.KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir tablet 10 mg essitalopram (oksalat olarak) içerir. Yardımcı maddeler: Yardımcı

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Kapsül. Kapsül içeriği: Beyaz, ince toz. Kapsül: Sert jelatin kapsül, yeşil- opak ve pembe- opak iki parçadan oluşmaktadır.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Kapsül. Kapsül içeriği: Beyaz, ince toz. Kapsül: Sert jelatin kapsül, yeşil- opak ve pembe- opak iki parçadan oluşmaktadır. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI HYDREA 500 mg kapsül 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Hidroksiüre 500 mg Yardımcı maddeler: Laktoz 42,2 mg Yardımcı maddeler için 6.1 e bakınız.

Detaylı