METRAJ CETVELİ. Orman Bölge Müdürlüğü: Projesi : İşletme/Fidanlık Müdürlüğü : Mevki : Ağaç. ve Top. Muh. / İşletme /Fidanlık Şefliği : Bölme No.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "METRAJ CETVELİ. Orman Bölge Müdürlüğü: Projesi : İşletme/Fidanlık Müdürlüğü : Mevki : Ağaç. ve Top. Muh. / İşletme /Fidanlık Şefliği : Bölme No."

Transkript

1 EK 1 METRAJ CETVELİ Orman Bölge Müdürlüğü: Projesi : İşletme/Fidanlık Müdürlüğü : Mevki : Ağaç. ve Top. Muh. / İşletme /Fidanlık Şefliği : Bölme No.ları : Sıra No 1 Poz No İşin Adı ve Tarifi Birimi Miktarı Bu metraj cetveli;... /projesi/ön etüt raporu, tohum/fidan üretim programı ile arazide yapılan tespit ve değerlendirmeler, esas alınarak tarafımızdan düzenlendi ve imzalandı. / /201.. Ağaçlandırma ve Top. Muh./İşletme/Fidanlı Şefi Teknik Eleman ( veya Orm. Muh. Me.) Kontrol Edilmiştir. / /201.. İmza İşletme/Fidanlık Müdür Yard.

2 EK:2 T.C. ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Orman İşletme / Fidanlık Müdürlüğü Sayı : Tarihi :./ /201.. Konu : Olur No : ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE Orman İşletme / Fidanlık Müdürlüğümüz. Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza/Orman İşletme/Fidanlık Şefliğince... projesinde/fidanlığında yaptırılacak olan işin/işlerinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3/a istisna bendi ve 6831 sayılı Orman Kanununun 40 ıncı maddesi hükmüne göre Birim Fiyat Usulü ile hak sahiplerine yaptırılması için işin/işlerin birim fiyatlarının tespit edilerek karar alınması için ad ve soyadları ile görev unvanları aşağıda belirtilen personelden Birim Fiyat Tespit Komisyonu oluşturulmasını olurlarınıza arz ederim. Orman İşletme/Fidanlık Müdürü OLUR /./200.. Orman Bölge Müdürü BİRİM FİYAT TESPİT KOMİSYONU Sıra No Görevi Görev Unvanı 1.. Orm. İşlt./Fid. Müd. Yard. Komisyon Başk. 2.. Ağaç.ve Top. Muh./Fidanlık/İşletme Şefi Teknik Üye 3 Orm. İşlt. /Fid. Şefi Teknik Üye

3

4

5

6 EK:3 BİRİM FİYAT KARARI Sayısı : Tarihi : / /200.../ /20.. tarih ve.sayılı OLUR ile oluşturulan Komisyonumuz; Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza/Orman İşletme/Fidanlık Şefliğinin fidanlığında/projesinde metraj cetvelinde yer alan ve Birim Fiyat Usulü ile yaptırılacak işler için Ağaçlandırma, Erozyon Kontrolü ve Silvikültür İşlerinde Birim Fiyat Usulü İle Hizmet Alımlarına Dair Yönetmeliğe göre her bir iş kalemi için birim fiyatları aşağıda tespit edilmiştir. Sıra No Poz No İşin Adı ve Tarifi Birimi Birim Fiyatı Komisyonumuzca tespit edilen birim fiyatların uygulanmasını Olurlarınıza arz ederiz. BİRİM FİYAT TESPİT KOMİSYONU İmza İmza İmza Başkan Üye Üye Orm. İşlt./Fid. Müd. Yard. Ağaç.ve Top. Muh./Fidanlık/İşletme Şefi Fidanlık/İşletme Şefi OLUR / /200.. İmza Orman Bölge Müdürü

7 T.C. ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Orman İşletme / Fidanlık Müdürlüğü Sayı : Konu : Y.M.H.C. ve Onay Belgesi /./201.. ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE İlgi :../ /200.. tarih ve sayılı yazınız. İlgi yazınız ile düzenlenmesi ve onay için gönderilmesi istenen Yaklaşık Maliyet Hesap Cetveli ile Onay Belgesi yazımız ekinde sunulmuştur. Bilgi ve gereğini arz ederim. İmza Orman İşl./Fidanlık Müd. EKLER: 1- Onay Belgesi 2-Yaklaşık Maliyet Hesap Cetveli 3-..

8 EK:4 YAKLAŞIK MALİYET HESAP CETVELİ Orm. Bölge. Müd. : Projesi : Orm. İşl./Fid. Müd. : Mevki : Orm İşl/Ağçl./Fid. Şefliği : Bölme No.ları : Sıra No Poz No İşin Adı ve Tarifi Birimi Miktarı Birim Fiyatı (TL) Tutarı (TL) Bu Yaklaşık Maliyet Hesap Cetveli; / /20.. tarih ve No.lu Olurdaki birim fiyatlar ile ekli Metraj Cetveli esas alınarak tarafımdan tanzim edilmiştir. / /201.. Uygun görüşle arz ederim. / /20.. İmza Orm. İşl./Fid. Müd. İmza Orm. İşl/Ağçl./Fid. Şefliği O L U R../ /20.. İmza Orman Bölge Müdürü

9 ONAY BELGESİ EK:5 İDARENİN ADI BELGE TARİH VE SAYISI. MAKAMINA İŞİN TANIMI İŞİN NİTELİĞİ İŞİN MİKTARI YAPILACAK İŞ İLE İLGİLİ BİLGİLER Yaklaşık Maliyet ( TL) Kullanılabilir Ödenek Tutarı (TL) Yatırım Proje Numarası (varsa) Bütçe Tertibi (varsa) Avans Verilecekse Şartları İhale(Alım) Usulü İlanın Şekli ve Adedi Verilmeyecektir S.K.3/a ve 6831 sayılı Kanunun 40 ıncı Mad...Köy Muhtarlıklarında 7 gün süreyle askı ve S.S.Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerine yazılı tebligat. İdare ilan panosunda ilan Alınmayacaktır. Ödenmeyecektir. Doküman Satış Bedeli Fiyat Farkı Ödenecekse Dayanağı Bakanlar Kurulu Kararı İŞ İLE İLGİLİ DİĞER AÇIKLAMALAR İşlerin, Ağaçlandırma, Erozyon Kontrolü ve Silvikültür İşlerinde Birim Fiyat Usulü İle Hizmet Alımlarına Dair Yönetmeliğe göre Mühendisi /Şefi. in Başkanlığında, Mühedis/Orman Muhafaza Memurları ve dan oluşan Kontrol Teşkilatı marifetiyle yaptırılması, işle ilgili olarak iş yeri teslimi yapması, yapılan işlerin ölçülmesi, teslim alınması ve hakediş / çeşitli ödemeler bordrosu ile her türlü iş işlemlerin kontrol teşkilatı tarafından yapılması; Yukarıda belirtilen hizmetin alınması hususunu uygun görüşle arz ederim O N A Y UYGUNDUR../../20 Adı-Soyadı Orm. İşl./Fid. Md..../.../... Harcama Yetkilisi Orman Bölge Müdürü EK: İdarece hazırlanan yaklaşık maliyet hesap cetveli

10 İLAN EK:6.. /ORMAN İŞLETME/FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza/ Orman İşletme / Fidanlık Şefliği Projesi, mevkiindeki.işleri Birim Fiyat Usulü ile aşağıda belirtilen öncelik sırasına göre yaptırılacaktır. 1-Öncelik Sırası: a) İşyerindeki orman köylerini kalkındırma kooperatifleri ile işyerindeki köylüler b) İşyeri civarındaki orman köylerini kalkındırma kooperatifleri ve köylüler. c) işyerine civar olmayan orman köylerini kalkındırma kooperatifleri veya köylüler 2-İşin Yapılacağı Yer : Başlama Tarihi : Bitiş Tarihi : Müracaat Yeri : Son Başvuru tarihi : 3- İşini Niteliği, Miktarı ve Birim Fiyatı Sıra No Poz No İşin Çeşidi (Tanımı) Birimi Miktarı n 4- İşi yapacaklarda Aranan Nitelikler ve İstenecek Belgeler Birim Fiyatı (TL) a) Köylülerde, Köylülerin köyde ikamet ettiğine dair muhtarlıktan alınan belge veya köy nüfusuna kayıtlı olduğuna dair belge. b) Kooperatiflerde, 1) Orman köyleri ve kasabalarında kurulmuş olması, 2)Kooperatif yönetim kurulu tarafından kooperatifi temsile yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri, 3)Kooperatifin ana sözleşmesinin çalışma konuları içersinde ormancılık faaliyetlerini içermesi ve bu maddelerin kooperatifi temsile yetkili kişilerce onaylanmış sureti, 4) Yasal süre içinde son genel kurulunu yapmış olduğuna dair belge, 5) İşi yapmak istediklerine dair yazılı müracaat, 6) Çalışacak ortaklar listesi. 7) Tasdikli güncel kooperatif ortaklar listesi... Orman İşletme/Fidanlık Müdürlüğü Mühür

11 T.C. ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Orman İşletme / Fidanlık Müdürlüğü. Ağaçlandırma/Orman İşletme/Fidanlık Şefliği EK:7 /./201.. Sayı : Konu : Birim Fiyat Usulü ile...işi Yapımı..S.S. TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ BAŞKANLIĞINA. Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza/Orman İşletme /Fidanlık Şefliğimiz. projesi, mevkiinde birim fiyat usulü ile. işleri yaptırılacaktır. İşin niteliği, yapım şartları, miktarı, birimi, birim fiyatı ve süresi ile işi yapacak olanlarda aranan şartlara ait ilan ekte gönderilmiştir. İşin yapımının düşünülmesi halinde son müracaat tarihine kadar kayıtlı çalışacak ortakları da belirtir imzalı çalışacaklar listesi ile Mühendisliğimize/Şefliğimize başvurulmasını rica ederim. imza.. Ağaçlandırma/ İşletme/Fidanlık Şefliği EKLER: 1-İlan

12 İLAN TUTANAĞI Orman İşletme/Fidanlık Müdürlüğü,. Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza/ Orman İşletme / Fidanlık Şefliğiimiz /./200.. tarih ve sayılı yazıları ekinde Başkanlığımıza/Muhtarlığınıza gönderilen.projesi, mevkii,..numaralı bölmelerde; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3/a istisna bendi ile 6831 sayılı Orman Kanununun 40 ıncı maddesine göre birim fiyat usulü ile yaptırılacak. işlerine ait; işin niteliği, yapım şartları, miktarı, birimi, birim fiyatı ve süresi ile işi yapacak olanlarda aranan şartları gösteren duyuru ilan tahtasında asılarak 7 (yedi)gün süre ile ilan edilmiş ve üyelere duyurulmuştur. / /200 İmza/Kaşe Koop. Başkan

13 KOOPERATİF ANTETİ. AĞAÇLANDIRMA/FİDANLIK ŞEFLİĞİNE Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza/ Orman İşletme / Fidanlık Şefliği. projesi mevkiindeki.numaralı bölmelerde sayılı Kamu İhale Kanununun 3/a istisna bendi ile 6831 sayılı Orman Kanununun 40 ıncı maddesine göre birim fiyat usulü ile. işlerinin yaptırılacağına dair ilanınızı okuduk ve işin hususiyetlerine vakıf olduk. Adı geçen işleri Birim Fiyat Sözleşme ve Şartname esaslarına uygun olarak ekli listedeki çalışabilir üye ve işgücümüz oranında yapmak istiyoruz. Gereğini arz ederim. / /20 İmza/kaşe Ad ve Soyadı Başkan EK: Çalışabilir Üye Listesi

14 T.C. ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Orman İşletme / Fidanlık Müdürlüğü. Ağaçlandırma/Orman İşletme/Fidanlık Şefliği Ek:8 /./201.. Sayı : Konu : Birim Fiyat Usulü ile...işi Yapımı..KÖYÜ MUHTARLIĞINA Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza/Orman İşletme /Fidanlık Şefliğimiz. projesi, mevkiinde birim fiyat usulü ile. işleri yaptırılacaktır. İşin niteliği, yapım şartları, miktarı, birimi, birim fiyatı ve süresi ile işi yapacak olanlarda aranan şartlara ait ilan ekte gönderilmiştir. İşin yapımının düşünülmesi halinde son müracaat tarihine kadar köyünüz nüfusuna kayıtlı çalışacakların Mühendisliğimize/Şefliğimize başvurulmasını rica ederim. imza.. Ağaçlandırma/ İşletme/Fidanlık Şefliği EKLER: 1-İlan

15 İLAN TUTANAĞI Orman İşletme/Fidanlık Müdürlüğü,. Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza/ Orman İşletme / Fidanlık Şefliğiimiz /./20.. tarih ve sayılı yazıları ekinde Başkanlığımıza/Muhtarlığınıza gönderilen.projesi, mevkii,..numaralı bölmelerde; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3/a istisna bendi ile 6831 sayılı Orman Kanununun 40 ıncı maddesine göre birim fiyat usulü ile yaptırılacak. işlerine ait; işin niteliği, yapım şartları, miktarı, birimi, birim fiyatı ve süresi ile işi yapacak olanlarda aranan şartları gösteren duyuru ilan tahtasında asılarak 7 (yedi)gün süre ile ilan edilmiş ve üyelere duyurulmuştur. / /200 İmza/Kaşe Muhtar

16 EK:9 TESPİT TUTANAĞI.. Mühendisliğimizin/Şefliğimizin /./20.. tarih ve. sayılı yazıları ekinde S.S.Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerine ve Köy Muhtarlıklarına gönderilen..fidanlığı/projesinde, Birim Fiyat Usulü ile yaptırılacak. işlerine ait; son başvuru tarihine kadar aşağıda adları belirtilen kişi ve kişiler iş yapmak isteğiyle Mühendisliğimize/Şefliğimize başvurmuştur. Bu tutanak tarafımızdan düzenlendi ve imzalandı. /../20.. İmza İmza İmza..Mühendisi/Şefi Memur Memur Sıra No Başvuranın T.C. Kimlik No Doğum tarihi Köyü Sıra No Kooperatifin Adı Kayıtlı ortak Sayısı Çalışacak ortak sayısı

17 . AĞAÇLANDIRMA/FİDANLIK ŞEFLİĞİNE (KÖYLÜLERİN TOPLU BAŞVURULARI İÇİN) Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza/ Orman İşletme / Fidanlık Şefliği. projesi mevkiindeki.numaralı bölmelerde sayılı Kamu İhale Kanununun 3/a istisna bendi ile 6831 sayılı Orman Kanununun 40 ıncı maddesine göre Birim Fiyat Usulü ile işlerinin yaptırılacağına dair ilanınızı okuduk ve işin hususiyetlerine vakıf olduk. Adı geçen işleri Birim Fiyat Sözleşme ve Şartname esaslarına uygun olarak işgücümüz oranında yapmak istiyoruz. Gereğini arz ederiz. / /20 Sıra No T.C. Kimlik No Baba Adı Doğum Tarihi İmzası Yukarıda isim ve soyadları yazılı kişiler köyümüz nüfusuna kayıtlıdır/köyümüzde ikamet etmektedir. / /201 İmza/Mühür Muhtar

18 (KÖYLÜLERİN BİREYSEL BAŞVURULARI İÇİN). AĞAÇLANDIRMA/FİDANLIK ŞEFLİĞİNE Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza/ Orman İşletme / Fidanlık Şefliği. projesi mevkiindeki.numaralı bölmelerde sayılı Kamu İhale Kanununun 3/a istisna bendi ile 6831 sayılı Orman Kanununun 40 ıncı maddesine göre birim fiyat usulü ile. işlerinin yaptırılacağına dair ilanınızı okudum ve işin hususiyetlerine vakıf oldum. Adı geçen işleri Birim Fiyat Sözleşme ve Şartname esaslarına uygun olarak işgücüm oranında yapmak istiyorum. Gereğini arz ederim. / /200 Ad ve Soyadı İmza DİĞER BİLGİLER BABA ADI : DOĞUM TARİHİ : İKAMET ADRESİ :

19 YER TESLİM TUTANAĞI EK:10. Mühendisliği /Şefliği..fidanlığı/projesi,. Mevkiinde Birim Fiyat Usulü ile yaptırılacak işlerine ait İş Dağıtım Tutanağında belirtilen işin yapılacağı yer, arazide sınırları gösterilerek aşağıda isimleri bulunan taliplilere teslimi yapılmıştır.../ /20 TESLİM EDENLER* İmza İmza İmza..... & Koop. Ünvanı T.C. Kimlik No Köyü TESLİM ALANLAR İŞİN Poz No Adı ve tarifi Birimi Miktarı Mevki Bölme No.ları İmza *Kontrol teşkilatı

20 ÖLÇÜ TESPİT TUTANAĞI EK:11 Fidanlık/İşletme Müdürlüğü : Ağçl. Ve Top. Muh./Fidanlık/İşletme Şefliği : Ağaçlandırma ve Fidanlık Projesi : Aşağıda Ad ve Soyadları yer alan şahıslar Ağçl. Ve Top. Muh./Fidanlık/İşletme Şefliğimize verdikleri dilekçe ile sözleşme ile taahhüt ettikleri işlerini şartname ve sözleşme esaslarına göre tamamladıklarını, işlerin teknik denetiminin yapılarak ölçülüp teslim alınmasını istemektedirler. Komisyonumuzca yapılan denetimler sonucu işlerin şartname ve sözleşme esaslarına uygun olarak yapıldığı anlaşıldıktan sonra, ölçülerek yapılan tespit aşağıya çıkarılmıştır..././201.. ÖLÇÜ TESPİT KOMİSYONU* İmza İmza İmza.... YAPILAN İŞİN Poz No Adı ve Tarifi Birimi Miktarı Mevkii Bölme No.ları İmza *Kontrol Teşkilatı

21 Sıra No EK:12 ÇEŞİTLİ ÖDEMELER BORDROSU Dairesi:... ALACAKLININ TAHAKKUK KESİNTİLER YTL EDEN Gelir Damga Kesinti T.C.Kimlik No Adı Soyadı Baba Adı Köyü Diğer TUTAR TL Vergisi Vergisi Toplamı Ödenecek Tutar Ait Olduğu Ay Bütçe Yılı İmza Açıklama T O P L A M...için... TL...Kuruş tahakkuk ettirilmiştir.... /.../... Düzenleyen (Mutemet) Birim Amiri Adı Soyadı :..... Unvanı : İmzası : M.Y.H.B.Y. Örnek No: 13

22 Sıra No EK:12 ÇEŞİTLİ ÖDEMELER BORDROSU Dairesi:... ALACAKLININ TAHAKKUK KESİNTİLER YTL EDEN Gelir Damga Kesinti T.C.Kimlik No Adı Soyadı Baba Adı Köyü Diğer TUTAR TL Vergisi Vergisi Toplamı Ödenecek Tutar Ait Olduğu Ay Bütçe Yılı İmza Açıklama T O P L A M...için... TL...Kuruş tahakkuk ettirilmiştir.... /.../... Düzenleyen (Mutemet) Birim Amiri Adı Soyadı :..... Unvanı : İmzası : M.Y.H.B.Y. Örnek No: 13

23 BİRİM FİYAT HİZMET ALIMI TİP SÖZLEŞME VE ŞARTNAMESİ EK:14 (Köylüler için) Madde 1- Sözleşme ve Şartnamenin Tarafları İstisna akdi niteliğinde düzenlenen bu sözleşme ve şartname; bir tarafta... Orman Bölge Müdürlüğü.. Orman İşletme / Fidanlık Müdürlüğü (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta sözleşme ve şartnamenin altında adı-soyadı, T.C. kimlik no, baba adı, doğum tarihi, köyü ve imzası bulunanlar (bundan sonra hizmet sunucuları olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dâhilinde akdedilmiştir. Madde 2- Taraflara İlişkin Bilgiler 2.1. İdarenin adresi:...olup, Tel no :... Faks no :... Elektronik posta adresi (varsa):...dir Hizmet sunucuları tebligat adresi: sözleşme ve şartnamenin altındaki çizelgede yer alan köydür Her iki taraf madde 2.1. ve 2.2. de belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır Taraflar tebligatı, yazılı tebligat süresi içinde elden teslim, iadeli taahhütlü posta veya posta kuryesi ile yapabilecektir. Madde 3- Tanımlar ve Kısaltmalar Bu Sözleşmede yer alan; İstisna Akdi: Bu işle ilgili olarak bir tarafın (Hizmet sunucuları), diğer tarafın (idare) ödemeyi taahhüt ettiği bedel karşılığında bir iş yapmayı taahhüt etmesini, İş; Sözleşme konusu hizmet alımı işi ile ilgili olarak bu sözleşmenin 4 üncü maddesinde belirtilen tanımda yer alan işlerin tümünü, İşyeri: İşin yapılacağı yerin bulunduğu mevki ile amenajman planında veya projesinde belirtilen bölme ve/veya bölmeciği, İdare: Çevre ve Orman Bakanlığı Merkez ve taşra teşkilatını Sözleşme Birim Fiyatı: Ağaçlandırma, Erozyon Kontrolü ve Silvikültür İşlerinde Birim Fiyat (Vahidi Fiyat) Usulü ile Hizmet Alımlarına Dair Yönetmeliğin 4.Maddesinde belirtilen esaslara göre idarece hesaplanan fiyatı, Kontrol Teşkilatı (Kontrollük): İdare tarafından, işlerin teslimi, yaptırılması, denetimi, ölçümü, teslim alınması ve kabulüne ait iş ve işlemleri yapmak için idare içinden görevlendirilmiş kişileri ve/veya idare dışından bu işleri yapmak üzere görevlendirilecek gerçek veya tüzel kişi veya kişileri, Gün Ay Yıl: Gün takvim gününü, Ay Türkiye de uygulanan takvimde yer alan aylardan biriyle izleyen ayın aynı sayılı günü, izleyen ayda aynı sayılı gün yok ise bu ayın son günü arasındaki süreyi, Yıl ise 365 günlük süreyi, Sözleşme Bedeli; İş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için belirlenen sözleşme birim fiyatının çarpımı sonucu bulunan tutar toplamı Hizmet Sunucuları: 6831 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesi gereği köylüleri, İşe Başlama Tarihi; Köylülerle istisna akdinin imzalandığı tarihi,

24 İşin Süresi; Sözleşmede belirtilen işlerin bitirilmesi için gerekli olan ve işe başlama tarihinden itibaren hesaplanan süreyi, İşyeri Teslim Tutanağı; İstisna Sözleşmenin imzalanmasını müteakip Kontrol Teşkilatı tarafından işyerinin çalışacak köylülere, işin tamamlanmasından sonra köylünün işi kontrol teşkilatına teslim ettiğine dair belgeyi, Madde 4- İş Tanımı İstisna Sözleşmesi ve Şartname konusu iş;.... dır. Bu iş ekteki teknik şartnameye uygun olarak yapılacaktır. Madde 5- Sözleşme Türü Bu sözleşme istisna akdi niteliğinde Birim Fiyat sözleşmesidir. Ekli cetvelde yer alan ve her bir hizmet sunucusu için ayrı ayrı belirlenmiş her bir iş kaleminin(poz No) miktarı ile bu iş kalemleri için belirlenen sözleşme birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan bedel(tutarı (TL) üzerinden hizmet sunucuları için akdedilmiştir. Madde 6- Vergi, Resim ve Harçlar ile Sözleşmeyle İlgili Diğer Giderler İlave işler nedeniyle meydana gelebilecek artışlar da dâhil, taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinin tamamı hizmet sunucularına ait olup sözleşme bedeline dâhildir. Madde 7- Sözleşmenin Ekleri Bu Sözleşmenin ekleri sözleşmenin ayrılmaz parçası olup tarafları bağlar. Ancak, sözleşme ile eki belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılık olması halinde, sözleşmede yer alan hükümler esas alınır. Sözleşme ekindeki belgeler aşağıdaki gibidir: 1- İş Kalemlerine ait Birim Fiyat Cetveli 2- Teknik Şartname, 3-, Madde 8- Sözleşmenin Süresi Sözleşmenin süresi, işe başlama tarihinden itibaren... (...) gündür. Madde 9- İşin Yapılma Yeri, İşyeri Teslim ve İşe Başlama Tarihi 9.1.İşin Yapılma Yeri : Fidanlık/Ağaçlandırma Projesi adı : Fidanlık/Ağaçlandırma/İşletme Şefliği: Serisi : Mevkii : Bölme Numaraları : 9.2.İşyeri Teslimine İlişkin Esaslar: Sözleşmenin imzalanmasından sonra İdare tarafından çalışma alanın sınırları belirlenerek arazide teslim edilir. İşe gelerek iş yapmaya başlayan istekli(köylü) işin yapılacağı yeri sınırları ile görmüş, iş bu şartnamedeki işleri aynen kabul etmiş sayılır. 2

25 9.3.İşe başlama tarihi:.../.../... Madde 10- Teminat alınması; Avans ve Fiyat Farkı Verilmesi, Şartları ve Miktarı 10.1 Teminat alınmayacaktır. Avans verilmeyecektir Hizmet sunucuları, gerek sözleşme süresi, gerekse uzatılan süre içinde, sözleşmenin tamamen ifasına kadar, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz. Madde 11- Ödeme Yeri ve Şartları Yapılan işlerin bedelleri sözleşmede belirtilen işlerin tamamının bitiminde sahada yapılacak kontrollerdeki tespitler sonucu düzenlenecek tutanağa veya çalışanların talep etmesi ve işin kısımlarının bitirilmesi durumunda ödeneklerinin serbest bırakılması ve/veya nakit durumuna göre, çalışanların idareye bildireceği banka hesap numarasına...saymanlığınca/müdürlüğünce ödenecektir Ödeneklerin serbest bırakılmaması ve/veya nakit yokluğu sebebi ile ödemede vaki olabilecek gecikmeler için çalışanlar faiz talebinde bulunmayacaktır Çeşitli Ödemeler Bordrosunun Düzenlenmesi; Çalışanlar tarafından yapılan işlerin bedelleri sözleşmede belirtilen fiyatlar üzerinden ilgili kanunlara göre yapılacak kesintiler düşüldükten sonra sözleşmenin ödemeye ilişkin hükümleri çerçevesinde Çeşitli Ödemeler Bordrosu düzenlenerek ödenecektir Düzenlenen Çeşitli Ödemeler Bordrosunun işleme konulması için çalışanlar tarafından imzalanmış olması gerekir Çeşitli Ödemeler Bordrosuna itiraz dilekçe ile yapılacaktır. Çalışanların bordroya itiraz etmesi halinde bordronun altına İdareye verilen.../.../...tarihli dilekçede yazılı itirazı kayıtla cümlesi yazılıp imzalanarak bordroda belirtilen ücretler çalışanlara ödenecektir. Çeşitli Ödemeler Bordrosuna itiraz, idarece incelenerek çözüme bağlanacaktır Çalışanlar, yapılan işe ilişkin bordro ve alacaklarını idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez. Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur. Madde 12- Süre Uzatımı Verilebilecek Haller ve Şartları 12.1.Mücbir Sebepler: Hizmet sunucularından kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş ve taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, hizmet sunucuların bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen on (10) gün içinde hizmet sunucuların İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve bu durumun idarece yetkili mercilere doğrulatılması kaydıyla aşağıda belirtilen haller mücbir sebep olarak kabul edilir: a) Doğal afetler, b) Genel salgın hastalık, c) Kısmi veya genel seferberlik ilanı, d) Bu işlerin gerçekleştirilmesini teknik yönden imkansız kılan ve toprağın tav halini bozan aşırı don ve kuraklık ile çalışmayı engelleyecek şiddet ve miktarda yağmur ve kar yağışı, gibi haller İdareden Kaynaklanan Sebepler: İdarenin, sözleşmenin ifasına ilişkin olarak bu sözleşme ve şartnamede yer alan yükümlülüklerini hizmet sunucuların kusuru olmaksızın öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi (yer teslimi, vb) ve bu sebeple işin süresi içinde bitirilmesinin mümkün olmaması halinde, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve hizmet sunucuların bu engeli kaldırmaya gücünün yetmemesi kaydıyla, durum İdarece incelenerek işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre işin süresi, gecikmeyi karşılayacak şekilde işin ilgili kısmı veya tamamı için uzatılabilir. 3

26 12.3. Sözleşmenin 22 inci maddesi gereğince ilave işler nedeniyle iş artışının ortaya çıkması halinde işin süresi, bu artışla orantılı olarak uzatılır. Madde 13- Kontrol Teşkilatı, Görev ve Yetkileri İşin, sözleşme ve eklerinde tespit edilen standartlara (kalite ve özellikler) uygun yürütülüp yürütülmediği kontrol teşkilatı aracılığıyla kontrol edilir. İdare ve kontrol teşkilatı, uygunsuz davrandığı veya görevlerini yerine getirmekte yetersiz olduğunu tespit ettiği hizmet sunucularını işyerinden uzaklaştırır. Madde 14- Hizmet sunucuları Hakları ve Çalışma Şartları: Hizmet sunucuları, aldığı işin işverenidir. İşten doğan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Sayılı İş Kanunu ile her türlü iş kazası ve vergi mevzuatında doğacak yükümlülüklerden kendileri sorumludur. Hizmet sunucularının iş yerine gidiş gelişleri kendilerinin sorumluluğundadır. Madde 15- İşin Yürütülmesine İlişkin Kayıt ve Tutanaklar Yapılan işler, iş çeşitleri (pozlar) itibarı ile ölçülecektir. Denetim sırasında tekniğine uygun olmayan işlere ait sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olmayan hususlarla ilgili ayrı ayrı tutanak düzenlenir. Madde 16- Teslim ve Tesellüme İlişkin Şartlar Sözleşme konusu iş tamamlandığında yapılan iş, kontrol teşkilatınca teslim alınır. Hizmet sunucuları, işin teslimi için sözleşme ve şartname uyarınca üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmemesi nedeniyle oluşan zarardan sorumludur. İşin kabulü; kontrol teşkilatının hizmet sunucusu ile birlikte yapacağı ölçü ve tespit sonucu düzenlenen Ölçü Tespit Tutanağının imzalanması ile yapılmış olur. Madde 17- İş ve İşyerlerinin Korunması İşyerinin, hizmet sunucuları tesliminden idarece teslim alınıncaya kadar geçen sürede her türlü araç, malzeme, makine ve taşıtlar ile sözleşme konusu hizmet işinin korunmasından hizmet sunucuları sorumludur. Hizmet sunucuları, kazaların, zarar ve kayıpların meydana gelmesini önlemek amacı ile gereken bütün önlemleri almak ve kontrol teşkilatı tarafından, kaza, zarar ve kayıp ihtimallerini azaltmak için verilecek talimatların hepsine uymak zorundadır. Hizmet sunucuları; işin devamı süresince iş yerinde her türlü güvenlik önlemini almak zorundadır. Yeterli güvenlik önleminin alınmaması nedeniyle doğabilecek hasar ve zararın ödenmesinden hizmet sunucuları sorumludur. Ayrıca, hizmet sunucuları; işyerinde kullanılan ekipmanın neden olabileceği kazalardan korunma usullerini ve önlemlerini öğrenmek zorundadır. Hizmet sunucuları, iş yerini ve çevresini 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerine uygun olarak korumaya, orman yangınlarına karşı idarenin belirleyeceği her türlü tedbiri almaya ve yangın çıkması halinde yangına derhal müdahale ederek en yakın orman idaresine bildirmeye mecburdur. Madde 18- Sözleşmede Değişiklik Yapılması İş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için idarece belirlenen sözleşme birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan bedel aşılmaması ve idare ile hizmet sunucuları karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, a) İşin yapılma veya teslim yeri, b) İşin süresinden önce yapılması veya teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartlarına ait hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir. 4

27 Madde 19- Hizmet sunucularının Sözleşmeyi Feshetmesi Mücbir sebep halleri dışında, hizmet sunucuları; taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte idareye yazılı olarak bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme feshedilerek ilgililerin hesabı tasfiye edilir. Madde 20- İdarenin Sözleşmeyi Feshetmesi Hizmet sunucuları taahhüdünü sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, Sözleşmenin uygulanması sırasında aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunması, a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla sözleşmeye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek, b) Sözleşme konusu işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya usuller kullanmak, fen ve sanat kurallarına aykırı, eksik, hatalı veya kusurlu imalat yapmak, c) Taahhüdünü yerine getirirken idareye zarar vermek, d) sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemek, Hallerinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme feshedilerek hesabı tasfiye edilir. Madde 21- Mücbir Sebeplerden Dolayı Sözleşmenin Feshi Mücbir sebeplerden dolayı idare veya hizmet sunucuları sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Ancak hizmet sunucuları mücbir sebebe dayalı bir süre uzatımı talebi varsa idarenin sözleşmeyi feshedebilmesi için uzatılan sürenin sonunda işin sözleşme ve eklerine uygun şekilde tamamlanmamış olması gerekir. Sözleşmenin feshedilmesi halinde, hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Madde 22- Sözleşme Kapsamında Yaptırılabilecek İlave İşler, İş Eksilişi ve İşin Tasfiyesi Öngörülemeyen durumlar nedeniyle iş artışının zorunlu olması halinde, idare hizmet sunucuları ile anlaşmak suretiyle süre hariç sözleşmedeki hükümler çerçevesinde hizmet sunucularına işi yaptırılabilir. İşin daha az miktarda tamamlanacağı anlaşılması durumunda hizmet sunucuları işi bitirmek zorundadır. Hizmet sunucuları eksik iş nedeniyle hak talebinde bulunamaz. Madde 23- Hizmet sunucuları Tazmin Sorumluluğu Taahhüdün yerine getirilmesi sırasında kusurlu veya standartlara uygun olmayan malzeme kullanılması, yanlış uygulama yapılması, taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan hizmet sunucuları doğrudan sorumludur. Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre hizmet sunucularına ikmal ve tazmin ettirilir. Madde 24- Mevzuata Uygunluk a)hizmet sunucuları; işlerin yürütülmesine, tamamlanmasına ve işlerde olabilecek kusurların düzeltilmesine ilişkin olarak bütün kanun, KHK, tüzük, yönetmelik, kararname, genelge, tebliğ ve diğer ilgili mevzuata uyacaklardır. b)hizmet sunucuları; işler dolayısıyla malları veya hakları herhangi bir şekilde etkilenen veya etkilenebilecek olan kamu kurum ve kuruluşlarının düzenlemelerine uyacak ve bu hükümlerin ihlali nedeniyle ortaya çıkabilecek bütün sorumluluk ve cezalardan dolayı idarenin zararını karşılayacaktır. 5

28 Madde 25- Anlaşmazlıkların Çözümü Bu sözleşme ve şartnamenin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde. mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. Madde 26- Diğer Hususlar 1 Madde 27- Hüküm Bulunmayan Haller Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, genel hükümlere göre hareket edilir. Madde 28- Yürürlük 2 Bu sözleşme ve şartname idare ve hizmet sunucuları tarafından imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. Bu sözleşme ve şartname... (...) maddeden ibaret olup, İdare ve hizmet sunucuları tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra.../ /.. tarihinde bir nüsha olarak imza altına alınmıştır. Ayrıca idare, hizmet sunucularına talebi halinde sözleşmenin aslına uygun idarece onaylı bir suretini hizmet sunucularına verecektir. HİZMET SUNUCULARI Sır a No Adı ve Soyadı T.C. Kimlik No Adresi - Köyü Adı Poz No Biri mi Yapılacak İşin Birim Fiyatı Miktarı Tutarı (TL) İmzası İDARE....Orman Bölge Müdürü 1 İdarelerce, bu Tip Sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde, işin özelliğine göre diğer düzenleyici mevzuata ve emredici hukuk kurallarına aykırı olmamak üzere sözleşmelerde bu başlık altında bir ya da birden fazla maddeyi içerecek şekilde madde numaraları teselsül ettirilerek başka düzenlemelere yer verilebilir. Bu sözleşme İDARE ve ÇALIŞANLAR tarafından imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. Bu sözleşme... maddeden ibaret olup, İdare ve Çalışanlar tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra.. / / tarihinde imza altına alınmış,.. nüshası İdarede muhafaza edilerek... nüshası da çalışanlara verilmiştir. 6

hizmet satın alınması işidir.

hizmet satın alınması işidir. Kurumumuz tarafından Ankara İli hudutları dahilindeki ambarlarda gerçekleştirilen her türlü ambalajlama taşıma vs için Hamaliye Hizmetinin 6 Kişi ile 12 ay süreli hizmet satın alınması işidir HİZMETİ ALIMINA

Detaylı

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/54026 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme,

Detaylı

Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %01' Geçen Ancak %1' İ Geçmeyenler) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/10258 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta

Detaylı

KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU

KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU 8259 KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU Kanun Numarası : 4735 Kabul Tarihi : 5.1.2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/1/2002 Sayı: 24648 Düstur : Tertip :5 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

GEOMETRİK TOLERANS ÖLÇÜM İSTASYONU. İdari Şartname

GEOMETRİK TOLERANS ÖLÇÜM İSTASYONU. İdari Şartname GEOMETRİK TOLERANS ÖLÇÜM İSTASYONU İdari Şartname İDARİ ŞARTNAME Madde 1- Genel 1.1. Mevzuat, Lisan ve Süreler Sözleşme K.K.T.C. ve T.C. yasalarına tabidir. Sözleşmenin dili Türkçe dir. Aksi belirilmedikçe

Detaylı

YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler EK : 8 YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1-4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesinin (b) fıkrasının ikinci bendine dayanılarak hazırlanmış olan bu Genel Şartnamenin

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI MAL, HİZMET VE YAPIM İŞİ SATINALMA VE İHALE USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

KALKINMA AJANSLARI MAL, HİZMET VE YAPIM İŞİ SATINALMA VE İHALE USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler KALKINMA AJANSLARI MAL, HİZMET VE YAPIM İŞİ SATINALMA VE İHALE USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu düzenleme, Kalkınma Ajanslarının mal ve hizmet alımı ile yapım

Detaylı

b) (Değişik: 15/8/2003 4964/ 1 md.) Kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi teşebbüsleri.

b) (Değişik: 15/8/2003 4964/ 1 md.) Kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi teşebbüsleri. KAMU İHALE KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Uygulama İlkeleri Amaç MADDE 1. Bu Kanunun amacı, kamu hukukuna tabi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan

Detaylı

3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR?

3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR? 3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR? İş deneyim belgesini, belge düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar düzenler. Gerçek kişiler ve belge düzenlemeye yetkili olmayan kurum ve kuruluşlar tarafından

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK VE HİZMET İHRACATÇILARI BİRLİĞİ (TET) TET AR-GE PROJE PAZARI 4 TEKLİF VE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK VE HİZMET İHRACATÇILARI BİRLİĞİ (TET) TET AR-GE PROJE PAZARI 4 TEKLİF VE TEKNİK ŞARTNAMESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK VE HİZMET İHRACATÇILARI BİRLİĞİ (TET) TET AR-GE PROJE PAZARI 4 TEKLİF VE TEKNİK ŞARTNAMESİ I. SATIN ALMANIN KONUSU Madde 1 - TARAFLAR Bu Şartnamede teklif isteyen taraf Elektrik Elektronik

Detaylı

SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ : 03.03.2015 Salı - Saat: 16.00 TEKLİFLERİN SON TESLİM TARİHİ : 09.03.2015 Pazartesi - Saat: 16.

SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ : 03.03.2015 Salı - Saat: 16.00 TEKLİFLERİN SON TESLİM TARİHİ : 09.03.2015 Pazartesi - Saat: 16. 23.02.2015 ÜNİTESİ : Satın Alma Müdürlüğü SAYI : 2015/4485 KONU : TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU EK ÖĞRENCİ PANSİYONU ve EMEKLİ FUTBOLCULAR HUZUREVİ KOMPLEKSİ YAPIM İŞİ SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ :

Detaylı

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (Değişik:RG-5/2/2013-28550) (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ DEĞİRMENKÖY TEVSİ VE ÇEVRE DOĞAL GAZ SAHALARI DEPOLAMA PROJESİ (FAZ-II) YÜZEY TESİSLERİ İNŞAATI VE MONTAJI YAPTIRILACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TPAO) ÜRETİM DAİRE BAŞKANLIĞI

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL-AİLE BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL-AİLE BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL-AİLE BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve eğitim kurumlarında okul-aile

Detaylı

Tİ CARİ ALAN Kİ RA İ ŞLEMLERİ REHBERİ

Tİ CARİ ALAN Kİ RA İ ŞLEMLERİ REHBERİ T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Tİ CARİ ALAN Kİ RA İ ŞLEMLERİ REHBERİ Yöneticiler ve Sistem Kullanıcıları için EKİM 2013 Finans Hizmetleri Başkan Yardımcılığı Kaynak Geliştirme Daire

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Makina ve Kimya

Detaylı

Karacadağ Kalkınma Ajansı Tarafından Finanse Edilen Destek Sözleşmeleri Đçin Geçerli Genel Koşullar ĐÇĐNDEKĐLER

Karacadağ Kalkınma Ajansı Tarafından Finanse Edilen Destek Sözleşmeleri Đçin Geçerli Genel Koşullar ĐÇĐNDEKĐLER Karacadağ Kalkınma Ajansı Tarafından Finanse Edilen Destek Sözleşmeleri Đçin Geçerli Genel Koşullar ĐÇĐNDEKĐLER GENEL VE ĐDARĐ HÜKÜMLER 2 MADDE 1 - GENEL YÜKÜMLÜLÜKLER 2 MADDE 2 - BĐLGĐ VE RAPOR SAĞLAMA

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar

BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar DEVLETE AİT TAŞINMAZ MAL SATIŞ, TRAMPA, KİRAYA VERME, MÜLKİYETİN GAYRİ AYNİ HAK TESİS, ECRİMİSİL VE TAHLİYE YÖNETMELİĞİ (16.12.1984 tarih ve 18607 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) Amaç ve Kapsam:

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Düzce Üniversitesi harcama birimleri ve Strateji

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Eskişehir Odunpazarı Belediyesi İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı

Detaylı

HAVAALANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM

HAVAALANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM HAVAALANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 11647 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 6331 Kabul Tarihi : 20/6/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 30/6/2012 Sayı : 28339 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 52 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 11647 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 6331 Kabul Tarihi : 20/6/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 30/6/2012 Sayı : 28339 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 52 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

T.C. KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAŞ SEBZE ve MEYVE TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ ve TOPTANCI HALİ NİN YÖNETİM ve İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAŞ SEBZE ve MEYVE TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ ve TOPTANCI HALİ NİN YÖNETİM ve İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAŞ SEBZE ve MEYVE TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ ve TOPTANCI HALİ NİN YÖNETİM ve İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK AMAÇ MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, belediyemiz sınırları içinde

Detaylı

T.C. NAZİLLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TOPTANCI HAL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİGİ

T.C. NAZİLLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TOPTANCI HAL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİGİ T.C. NAZİLLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TOPTANCI HAL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİGİ Bu yönetmeliğin amacı, Hal Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; bağımsız denetim ile bağımsız denetim kuruluşlarına ve denetçilere ilişkin

Detaylı

YAPI DENETİMİ ve TÜM İLLERE YAYGINLAŞTIRILMASI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME SUNUMU

YAPI DENETİMİ ve TÜM İLLERE YAYGINLAŞTIRILMASI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME SUNUMU TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI YAPI DENETİMİ ve TÜM İLLERE YAYGINLAŞTIRILMASI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME SUNUMU Sunanın Adı Sunu Tarihi Sunum Planı Sorumlu olunan Kanun ve Yönetmelikler Deprem sonrası

Detaylı

İŞLETMECİ ISDN SÖZLEŞMESİ

İŞLETMECİ ISDN SÖZLEŞMESİ İŞLETMECİ ISDN SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu Sözleşme, merkezi Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlıkevler/ANKARA adresinde mukim TÜRK TELEKOM A.Ş. (Bundan böyle TÜRK TELEKOM olarak anılacaktır.) ile... adresinde

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No:

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: MADDE 2. TANIMLAR VE KISALTMALAR MADDE 1. TARAFLARI TANITICI BİLGİLER 1.1 İşbu sözleşme bir tarafta: Büyükdere Cad.

Detaylı