ROYALTY VE LĐSANS ÜCRETLERĐ NĐN ĐTHALATTA GÜMRÜK KIYMETĐ YÖNÜNDEN ĐRDELENMESĐ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ROYALTY VE LĐSANS ÜCRETLERĐ NĐN ĐTHALATTA GÜMRÜK KIYMETĐ YÖNÜNDEN ĐRDELENMESĐ"

Transkript

1 ROYALTY VE LĐSANS ÜCRETLERĐ NĐN ĐTHALATTA GÜMRÜK KIYMETĐ YÖNÜNDEN ĐRDELENMESĐ Mustafa Kemal BULUT Dış Ticaret Danışmanı I.GĐRĐŞ Gümrük Kıymetinin doğru ve objektif kriterlere dayanarak tespit edilmesi, vergi adaleti, uluslararası ticarette uygun rekabet koşullarının sağlanması ve çağdaş tarife sistemlerinin tesisi ve Dünya Ticaret Örgütü(GATT)üyesi ülkeler içerisinde uygulamanın birliğinin (yeknesaklığı) sağlanması açısından vazgeçilmez bir önem taşır. Bu nedenle eşyanın kıymetinin tespitinde uygulamada oluşan gri kısımlar (grey area) ortadan kaldırılmalı ve netleştirilmelidir. Dünya ticaretine entegrasyonun zorunlu bir sonucu olarak mevzuatımızda yapılan uyum değişikliklerinin getirdiği yeni kavramların uygulaması ve yorumlanması sırasında bazı sorunlarla karşılaşılabilmektedir. Đthal eşyasının gümrük kıymetinin tespiti sırasında gerçekte ödenen veya ödenecek fiyata ilave edilecek unsurlardan olan Royalty ve Lisans ücretleri bunlardan birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yazımızda söz konusu ödemelerin ithal eşyasının gümrük kıymetine hangi hallerde, nasıl dahil edilmesi gerektiği açıklamaya çalışılacaktır. Bu bağlamda, Türkiye nin de taraf olduğu 12/04/1994 tarihinden itibaren uygulamaya başladığı Cenevre Kıymet Kodu nun eşyanın gümrük kıymetinin tespit edilmesindeki esas ve kriterleri mevcut gümrük mevzuatımızda yerini almış bulunmaktadır. Gümrük mevzuatımıza göre eşyanın gümrük kıymeti, eşyanın Satış Bedelidir. Satış Bedeli, ithal ülkesine(türkiye ye) ihraç amacıyla yapılan satış sırasında ortay çıkan ve -Gümrük Yönetmeliği nin 95 inci maddesinde sayılan Gerçekte Ödenen veya Ödenecek Fiyata Đlave Edilecek Unsurların eklenmesi, -Gümrük Yönetmeliği nin 96 ıncı maddesinde sayılan Gümrük Kıymetine Dahil Edilmeyecek Giderlerin çıkarılması, ile düzeltmelerin yapıldığı, fiilen(gerçekte) ödenen veya ödenecek fiyattır. Fiilen ödenen veya ödenecek fiyat, ithal eşyası için alıcının, satıcı veya satıcı yararına yaptığı veya yapması gereken ödemelerin toplamıdır. Bu fiyat, ithal eşyasının satış koşulu olarak, alıcının satıcıya veya satıcının bir yükümlülüğünü karşılamak üzere üçüncü kişiye yaptığı veya yapacağı tüm ödemeleri kapsar. Ödemeler para transferi şeklinde olabileceği gibi akreditif veya ciro edilebilir bir kıymetli evrak kullanılarak ya da doğrudan veya dolaylı yapılabilir. Đthal eşyasının gümrük kıymeti, aşağıdaki yöntemlerin birinci yöntemden başlayarak sırasıyla yalnızca birinin kullanılmasıyla belirlenir: 1

2 Yöntem #1:Satış Bedeli Yöntemi Yöntem #2:Aynı Eşyanın Satış Bedeli Yöntemi Yöntem #3:Benzer Eşyanın Satış Bedeli Yöntemi Yöntem #4:Đndirgeme Yöntemi Yöntem #5:Hesaplanmış Kıymet Yöntemi Yöntem #6:Son Yöntem II. ROYALTY VE/VEYA LĐSANS ÖDEMESĐ NEDĐR? Öncelikle Royalty ve/veya Lisans Ödemeleri konusuna nelerin girdiğini açıklamanın uygun olacağı kanaatindeyiz. Sözcük anlamı olarak Royalty, Đmtiyaz ve beraat(patent) ücreti, telif hakkı gibi gayri maddi hakların genel tanımıdır. Lisans ise Patent, Alameti Farika, Üretim Yöntemi, veya Teknik Bilgi gibi gayri maddi hakların belli bir bedel karşılığı yabancı firmalara kiralanmasıdır. Gayri Maddi Hak (Royalty) Ödemelerine giren unsurlardan bazıları şöyledir; Patent Alameti Farika Know- How Lisans Sinema- TV Filmleri Bilgisayar Programları Radyo Programları Telif Hakları Gayrimenkul olarak tescil edilen haklar Model ve Desen Üretim Yöntemi Gizli Formül Gayri Maddi Haklar: Maddi olmayan mallar üzerindeki mutlak haklar insan zeka ve düşüncesinin oluşturduğu ürünler üzerinde, sahibine hukuk düzeninin tanıdığı haklardır. Bu hakları üç kategori altında toplamak mümkündür; -Fikir ve Sanat Eserleri Üzerindeki Haklar(Fikri Haklar) -Đhtira(Patent) ve Đcatlar Üzerindeki Haklar(Sınai Haklar) -Ticari Haklar A-)Fikir ve Sanat Eserleri Üzerindeki Haklar, bilim, edebiyat, müzik, güzel sanatlar ve sinema eserleri üzerinde oluşan haklardır. Bu haklar Fikir ve Sanat Eserleri Kanunun da tanımlanmıştır. Hak sahibi kişinin eseri üzerinde hak sahibinin veya mirasçılarının devredebileceği Telif hakkı mevcuttur. Telif hakkı: Bir eserin basılması, yayınlama ve satma haklarının sağlayan sabit kıymettir. B-)Đhtira(Patent) ve Đcatlar Üzerindeki Haklar, teknolojide ve sanayide yeni buluşlar, yeni madde bileşimleri ya da usulleri gibi buluşlar üzerindeki haklardır. 2

3 Patent(Đhtira Beratı): Yeni tekniğin bilinen durumunu aşan ve sanayiye uygulanabilir olan buluşlar Patent verilerek korunur. Patent Sahibi, bedel karşılığında sınai hakların kullanılmasını diğer kişilere devredebilir. Patentin kullanma hakkı (Lisans) başkalarına verilebilir veya kiralayabilir. Know How(Teknik Bilgi):Sanayide kullanılan yeni ve gizli teknik bilgi birikimidir.firmalar bu teknik bilgileri diğer kişi ve kuruluşlara açıklayabilir veya satabilir. Teknik bilginin akışı mevcut usullerin açıklanması, öğretilmesi şeklinde olabileceği gibi ileride gerçekleştirilecek yeniliklerin de öğretilmesini de kapsayabilir. Lisans(Patentin Kullanma Hakkı) ile Know-How arasında temel farklılıklar vardır. Lisansta bir belgeye bağlanarak tescil edilip korunan bir hakkın kullanımına ilişkin müsaade söz konusudur. Know-How ise kanuni bir koruma olmadan bu hakkı satın alan veya kiralayana faydalanma olanağını fiilen hazırlamayı ifade eder. C-Ticari Haklar, Arama, Đşletme, Đmtiyaz hakları ile Ticaret Ünvanı, Đşletme Adı, Markalar üzerindeki haklardır. Ticaret Ünvanı ve Đşletme Adı: Ticari işletmenin ticari işlerinde kullandığı adıdır. Bu adın çeşitli şekilde taraflar arasında satışı veya devri söz konusu olabilir. Markalar(Alameti Farika): teşebbüsün mal ve hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal ve hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretleri içerir. Đmtiyazlar: Devletin gerçek ya da tüzel kişilere birtakım yükümlülüklere bağımlı olmaları koşuluyla devlete ait doğal servet ve kaynak alanlarda ve kamu hizmetlerinde bazı hak ve çıkarlar vermesiyle elde edilen haklara Đmtiyaz hakları denir. Kamu ve özel sektör kuruluşları, dışarıda yerleşik(yurtdışında) kişi ve kuruluşlarla yapacakları lisans, know-how, teknik yardım, yönetim ve franchise anlaşmalarını Hazine Müsteşarlığı Yabancı sermaye Genel Müdürlüğü ne başvurarak tescil ettirmeleri gerekmektedir. Đthal edilen eşya için satış koşulu olarak patent, ticari marka, ve telif hakları gibi isimler adı altında yapılan royalty ve/veya lisans ücretine ait ödemeler, gümrük kıymetinin bir parçasıdır ve beyan edilecek gümrük kıymetine dahil edilmesi gerekir. Royalty veya Lisans ücretinin ithal eşyasının gümrük kıymetinin içerisinde mütalaa edilebilmesi için; 1-Đthal edilen eşya ile ilgili olması, 2-Đthal eşyasının satış koşulu olarak doğrudan veya dolaylı olarak alıcı tarafından ödenmiş veya ödenecek olması, gerekmektedir. III. HANGĐ DURUMLARDA ROYALTY VEYA LĐSANS ÜCRETĐ GÜMRÜK KIYMETĐNE DAHĐL EDĐLECEKTĐR? 3

4 Gümrük Yönetmeliğinin 101 inci Maddesinde Royalty ve Lisanslara ilişkin açıklamalarda bulunulmuştur. a) Gümrük Kanunu nun 27 maddesinin 5inci fıkrası( Bu maddede eşyanın Türkiye de çoğaltılması için yapılan ödemeler ile Türkiye ye ihraç amacıyla satışında satış koşulu olmaması kaydıyla, dağıtım veya tekrar satış hakları için alıcının yaptığı ödemeler, royalty veya lisans ücreti olarak değerlendirilmez ve fiilen ödenen veya ödenecek fiyata dahil edilmez hükmünü getirmektedir.) saklı kalmak kaydıyla, ithal eşyasının gümrük kıymetinin belirlerken, royalty veya lisans ücreti ödemeleri fiilen ödenen veya ödenecek fiyata aşağıdaki koşullarla ilave edilir. 1. Ödeme kıymeti belirlenecek eşya ile ilgili olmalıdır. 2. Ödeme bu eşyanın satış koşulu olarak yapılmalıdır. b) Đthal eşyasının sadece Türkiye de imal edilen eşyanın karışımındaki maddelerden biri veya bir parçası olması durumunda, ithal edilen eşya için fiilen ödenen veya ödenecek fiyatta düzeltme sadece royalty veya lisans ücreti bu eşya ile ilgili ise yapılabilir. Eşyanın monte edilmemiş bir şekilde veya sulandırma veya ambalajlama gibi satıştan önce küçük işlemlerden geçecek şekilde ithal edilmesi durumunda, bu royalty veya lisans ücretinin ithal edilen eşya ile ilgili kabul edilmesini engellemez. Eğer royalty veya lisans ücretleri kısmen ithal edilen eşya ile kısmen de ithal edilmelerinden sonra eşyaya eklenen parçalarla veya ithalat sonrası faaliyetler veya hizmetler ile ilgiliyse, uygun bir paylaştırma sadece nesnel ve somut verilere dayalı olarak yapılır. c) Bir markanın kullanılmasına ilişkin bir royalty veya lisans hakkı, ithal edilen eşya için fiilen ödenen veya ödenecek fiyata aşağıdaki durumlarda ilave edilir. 1. Royalty veya lisans ücreti, aynı durumda yeniden satılan veya ithal edildikten sonra sadece küçük değişikliklerden geçen eşyaya ilişkin ise, 2. Eşya, ithalattan önce veya sonra yapıştırılan ve royalty veya lisans ücretinin ödendiği marka adı altında pazarlanıyorsa, 3. Alıcı, bu tür eşyayı satıcı ile ilişkisi olmayan satıcılardan temin etme özgürlüğüne sahip değilse, d) Alıcının bir üçüncü kişiye royalty veya lisans ücreti ödemesi durumunda, bu maddenin (a) bendinde öngörülen koşullar, satıcı veya satıcı ile ilişkisi olan bir kişinin alıcıdan bu ödemeyi yapmasını istememesi durumunda yerine getirilmiş sayılmaz. e) Bir royalty veya lisans ücretinin miktarı ithal edilen eşyanın fiyatına bağlı olarak belirleniyor ise, aksi yönde bir kanıt bulunmadığı sürece, bir royalty veya lisans ücretinin ödenmesinin kıymeti belirlenecek eşya ile ilgili olduğu varsayılır. Ancak, bir royalty veya lisans ücretinin miktarı ithal edilen eşyanın fiyatına bakılmaksızın belirleniyorsa, bu royalty veya lisans ücreti ödemesinin de kıymeti belirlenecek eşya ile ilgili olduğu kabul edilir. Gümrük Đşbirliği Konseyi nin Royalty ve Lisans ücretleri konusunda tavsiyelerini belirttiği Gümrük Kıymeti Đçtihatları aşağıda sunulmuştur. Tavsiye 4.1 Patent Konusu bir makine, ithal ülkesine ihraç edilmek üzere, patent ücretinin dahil edilmediği bir fiyat üzerinden satılmaktadır. Satıcı, ithalatçının patent ücretini patent sahibi 4

5 üçüncü bir kişiye ödemesini talep etmiştir. Bu durumda, royalty ödemesinin gümrük kıymetine dahil edilmesi gerekir mi? Alıcının yaptığı royalty ödemesi, ithal eşyası ile ilgili ve satış koşulu olduğundan, gümrük kıymetine ilave edilmesi gerekir. Tavsiye 4.2 Bir müzik icrasına ait plaklar, imalatçısından bir ithalatçı tarafından satın alınmıştır. Đthal ülkesi yasalarına göre, plakların tekrar satışı sırasında, ithalatçının bu satış fiyatının % 3 ünü royalty olarak, telif hakkı sahibi bir üçüncü kişiye ödemesi gerekmektedir. Đmalatçının royalty ödemesinden doğrudan veya dolaylı olarak nemalanması mümkün olmadığı gibi; bu ödeme satış sözleşmesine göre bir zorunluluk değildir. Royaltynin gerçekte ödenen veya ödenecek fiyata dahil edilmesi gerekir mi? Royalty ödemesi,ithal eşyasının ihraç amacıyla satışında bir satış koşulu olmayıp;plakların ithal ülkesinde satışı sırasında telif hakkı sahibine yapılması gereken ödemenin ithalatçının yasal yükümlülüğü olması nedeniyle, gümrük kıymeti belirlenirken royaltynin gerçekte ödenen veya ödenecek fiyata dahil edilmemesi gerekir. Tavsiye 4.3: (T) ithalatçısı, ürettiği belli bir ürünün imali için patent konusu bir üretim metodu kullanma hakkı elde etmiş ve patent sahibi (P) ye bu metodla üretilen eşya sayısı üzerinden bir royalty ödeme konusunda anlaşmıştır. Ayrı bir sözleşme ile (T), yabancı bir (H) imalatçısından dizaynını kendisinin hazırladığı ve münhasıran patent konusu üretim metodunda kullanılmak üzere bir makine satın almıştır. Patent konusu üretim metodu için ödenen royalty, ödenen veya ödenecek fiyatın bir parçası mıdır? Her ne kadar söz konusu royalty ödemesi makinanın kullanılacağı üretim metodu ile ilgiliyse de ve bu üretim metodu makinanın tek kullanım yolunu oluşturuyorsa da, makinanın ithal ülkesine ihraç için yapılan satışında bir satış koşulu olmayan bu royalty ödemesi, gümrük kıymetinin bir parçasını oluşturmaz. Tavsiye 4.4: (T) ithalatçısı, aynı zamanda patent sahibi olan (M) imalatçısından patent konusu bir konsantrasyon satın almaktadır. Đthal edilen konsantrasyon yalnızca su ile karıştırılarak ithal ülkesine tekrar satılmak üzere paketlenmektedir. Alıcının (M) imalatçısına, patent konusu konsantrasyonun, tekrar satılacak eşyaya katılması veya bu eşyada kullanılması hakkına karşılık, eşyanın fiyatına ilaveten bir satış koşulu olarak royalty ödemesi gerekmektedir. Royalty tutarı, nihai ürünün satış fiyatı üzerinden hesaplanmaktadır. Bir satış koşulu olarak bu royaltynin, ithal eşyasına yapılan ödeme ile ilgisi nedeniyle gerçekte ödenen veya ödenecek fiyata ilavesi gerekir. Bu tavsiye yalnızca, ithal eşyası ile bütünlük oluşturan patent ödemeleri ile ilgili olduğundan, farklı durumlara teşmil etmez(uygulanamaz). Tavsiye 4.5: Yabancı imalatçı (M) ithal ülkesinde korunan bir ticari marka sahibidir. Đthalatçı(T), (M) nin ticari markası adı altında altı tür kozmetik imal etmekte ve satmaktadır. (T) nin (M) ye ticari 5

6 markası altında sattığı kozmetiklerin yıllık gayrisafi satış tutarı üzerinden %5 royalty ödemesi gerekmektedir. Kozmetiklerden; içerdiği maddeler genel olarak (M) den satın alınan biri hariç, diğer tümünün içerdiği maddeler ithal ülkesinde tedarik edilmektedir. Đthal edilen söz konusu maddeler açısından royaltynin tabi tutulacağı işlem nedir? (M) ye yapılacak royalty ödemesi, (T) nin söz konusu maddeleri (M) den veya yerel satıcılardan tedarik etmesinden bağımsız olduğundan; ithal eşyasının satış koşulu olarak değerlendirilemez, bu nedenle de kıymetin belirlenmesi sırasında gerçekte ödenen veya ödenecek fiyata dahil edilmez. Tavsiye 4.6: Đthalatçı, yabancı imalatçı (M) den aynı konsantrasyona ait iki ayrı parti alış yapmıştır. (M) firması, ithal amacıyla yapılan satışın bir koşulu olarak eşyanın eriyik haline getirilmesinden sonra, kullanılıp kullanılmaması serbest olan bir ticari markanın sahibidir. Ticari markanın kullanımı karşılığı ödemesi gereken ücret birim üzerinden hesaplanmaktadır. Đthal edilen konsantrasyon yalnızca suya karıştırılarak satılmak üzere paketlenmektedir. Đlk parti alıştaki konsantrasyon, eriyik haline getirilerek, ticari markaya uygulanmaksızın tekrar satılmıştır. Đkinci parti alıştaki konsantrasyon eriyik haline getirilerek, ticari marka ile dolayısıyla da, bir satış koşulu olarak ücret ödenmesi şartıyla tekrar satılmıştır. Her iki halde royalty ücreti gümrük kıymetine dahil edilmeli midir? Đlk parti alışta eşya ticari marka olmaksızın, dolayısıyla da ticari markaya ilişkin bir ücret ödemeksizin satıldığından, gümrük kıymetine herhangi bir ilaveye gerek yoktur. Đkinci parti eşya için (M) ye ödenmesi gereken royaltinin ithal eşyasının gümrük kıymetine ilave edilmesi gerekir. IV.ROYALTY VEYA LĐSANS ÜCRETLERĐNĐN GÜMRÜK KIYMETĐNE NASIL DAHĐL EDĐLECEKTĐR? Yukarıdaki açıklamalar ışığında Gümrük Kıymetine dahil edilmesi gereken royalty veya lisans ücretinin hangi yöntemle ve ne kadar dahil edileceği hususu Gümrükler Genel Müdürlüğü nün 2000/12 sayılı Genelgesi ile belirlenmiştir. Buna göre, ithal eşyası ile ilgili ödenecek royalty ücretinin bilinmesi ve belli olması(örneğin her bir eşya satışı birimi başına 5 USD royalty ödenmesi) halinde bu miktar fiilen ödenecek fiyata ilave edilecektir. Ancak, aralarında royalty ve/veya lisans anlaşması bulunan firmaların yaptıkları ithalatta ithal tarihi itibariyle fiilen ödenecek fiyata ilave edilecek miktarın tespitinin mümkün olmaması durumunda (örn. Royalty tutarının satış hasılatının veya karın bir yüzdesi şeklinde ifade edilmesi durumunda olduğu gibi.) her beyanname için ithal edilecek malın FOB bedeline sözleşmede belirtilen oranın tatbik edilmesi ile bulunacak miktarın gümrük kıymetine dahil edilmesi esası getirilmiştir. V. DEĞERLENDĐRME VE SONUÇ 6

7 Eğer yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilere Royalty veya Lisans adı altında yapılan ödemeler ithalat konu eşya ile ilgili değilse yani sadece eşyadan bağımsız bir hizmet vb. ödemesini kapsıyorsa yapılacak işlem şöyledir: Royalty ve/veya Lisans ödemesinin ilgili dönemde KVK 24. madde hükümleri gereğince, çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları dikkate alınarak Kurumlar Vergisi Tevkifatına tabi tutulması gerekmektedir. Bununla birlikte söz konusu ödeme hizmetten Türkiye de yararlanma ölçüsü değerlendirmesi nedeniyle Katma Değer Vergisi Kapsamına girmektedir. Bu nedenle, bu ödemeler üzerinden Katma Değer Vergisi hesaplanarak 2 Numaralı KDV beyannamesi ile Sorumlu Sıfatıyla aynı dönemde ödenecek ve yine aynı dönem ile ilgili KDV Beyannamesinde ödenen bu KDV yi indirim konusu yapmak suretiyle beyan edilecektir. Bu arada dikkat edilmesi gereken önemli hususlardan birisi de ortaya çıkabilecek kur farkları dır, bu nedenle cezai tarhiyatlara maruz kalmamak için varsa kur farkları da dikkate alınmalı ve vergilerin beyanı ona göre yapılmalı ve ödenmelidir. Royalty ve Lisans ücretinin ithalat esnasında eşyanın gümrük kıymetine dahil edilip varsa Gümrük Vergileri ve Katma Değer Vergisi ödenmesinden sonra Royalty veya Lisans ödemesinin fiilen yapıldığı veya gider hesaplarına intikal ettirildiği dönemde hangi işlemler yapılacaktır? Bu durumda Royalty veya Lisans ödemesine tekabül eden Katma Değer Vergisi nin sorumlu sıfatıyla ilgili dönemde beyan edilip ödenmesine kanımızca gerek bulunmamaktadır. Sadece varsa Royalty veya Lisans ücretinin gümrük kıymetine dahil edilip KDV sinin ödendiği ithalat tarihi ile bahse konu royalty veya lisans ücretinin hesaplara intikal ettirilme dönemi arsındaki tarihte meydana gelen Kur Farkına tekabül eden KDV de beyan edilip ödenmelidir. Diğer taraftan aynı dönemde yukarıda belirtildiği şekilde Kurumlar Vergisi Tevkifatının (Stopajının) yapılması, beyan edilip ödenmesi gereklidir. Oldukça karmaşık ve yorumlara açık konular içeren Royalty ve Lisans ödemeleri konusunda hangi durumlarda Gümrük Kıymetine dahil edilmesi gerektiğinin Gümrük Đdaresince örneklerle ve ayrıntılı bir biçimde açıklanmasına ihtiyaç duyulduğu kanaatindeyiz. Bunun yanında Đthalat esnasında beyan edilip ödenen Royalty veya Lisans ücreti üzerinden ödenen Katma Değer Vergisinin beyan edilip ödendiğini tevsik edici bir evrak veya Gümrük Đdaresince düşülecek bir şerhin daha sonra Maliye Đdaresi tarafından yapılacak denetim ve incelemelerde bu ödemenin yapıldığını tevsik edici bir unsur olacağı kanaatindeyiz. Bu nedenle yukarıdaki hususlarda uygulamanın basitleştirilmesi ve açıklığa kavuşturulması adına Maliye Đdaresi ile Gümrük Đdaresinin ortak çalışmalarının yaralı olacağı düşüncesindeyiz. KAYNAKLAR: 1. Gümrük Kanunu ve Yönetmeliği ve Gümrükler Genel Müdürlüğü Genelgeleri 2. GATT Gümrük Kıymeti Đçtihatları 3. Gümrük Đşbirliği Konseyi Gümrük Kıymeti Đçtihatları 4. YILDIZ Şükrü, Đthalatta Gümrük Kıymeti, Ankara ANCIN Cihat, Gümrük Kıymeti ve Tespit Yöntemleri, Ankara ÇAM, MEHMET, Gayri maddi Hakların Niteliği, Değerleme ve Amortisman Ayırma Đlkeleri, Vergi Dünyası, Sayı 85, Eylül Yabancı Sermaye Mevzuatı 7

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10 ve 65 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10 ve 65 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 28 Haziran 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29044 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: TEBLİĞ GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK KIYMETİ) (SERİ NO: 2) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı

Detaylı

Royalti Ve Lisans Ödemeleri Yil Sonunda Beyan Edilebilir Mi? Hakan UÇAK (E. Gümrük ve Ticaret Müfettişi)

Royalti Ve Lisans Ödemeleri Yil Sonunda Beyan Edilebilir Mi? Hakan UÇAK (E. Gümrük ve Ticaret Müfettişi) Royalti Ve Lisans Ödemeleri Yil Sonunda Beyan Edilebilir Mi? 1.Royalti ve Lisans Kavramları Hakan UÇAK (E. Gümrük ve Ticaret Müfettişi) Royalti; bir ayrıcalık veya hak karşılığında yapılan veya talep edilen

Detaylı

ROYALTİ VE LİSANS ÖDEMELERİNİN GÜMRÜK İDARESİNE BEYANI VE VERGİLENDİRİLMESİ NASIL OLMALIDIR

ROYALTİ VE LİSANS ÖDEMELERİNİN GÜMRÜK İDARESİNE BEYANI VE VERGİLENDİRİLMESİ NASIL OLMALIDIR ROYALTİ VE LİSANS ÖDEMELERİNİN GÜMRÜK İDARESİNE BEYANI VE VERGİLENDİRİLMESİ NASIL OLMALIDIR Nevzat BOZKURT * I-Giriş: Royalti; bir lisans veya marka sahibinin sahip olduğu hakları bir başkasına devretmesi

Detaylı

Gümrük İşlemlerinde Sonradan Kontrol Uygulaması. Hüseyin Cöne Gümrük Müşaviri

Gümrük İşlemlerinde Sonradan Kontrol Uygulaması. Hüseyin Cöne Gümrük Müşaviri Gümrük İşlemlerinde Sonradan Kontrol Uygulaması Hüseyin Cöne Gümrük Müşaviri Sonradan Kontrol Uygulamanın Amacı Uygulamanın Kapsamı Kontrole Tabi Tutulacak Firma Seçimi Kontrolün Başlaması Kontrol için

Detaylı

GÜMRÜK TARİFELERİ VE TİCARET GENEL ANLAŞMASININ VII. MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN ANLAŞMA GENEL TANITICI AÇIKLAMA MİLLETLERARASI SÖZLEŞME

GÜMRÜK TARİFELERİ VE TİCARET GENEL ANLAŞMASININ VII. MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN ANLAŞMA GENEL TANITICI AÇIKLAMA MİLLETLERARASI SÖZLEŞME GÜMRÜK TARİFELERİ VE TİCARET GENEL ANLAŞMASININ VII. MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN ANLAŞMA GENEL TANITICI AÇIKLAMA MİLLETLERARASI SÖZLEŞME Karar Sayısı: 93/4690 Karar Tarihi : 27/07/1993 27.081993 tarihli,

Detaylı

100 Soruda 2011 Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi

100 Soruda 2011 Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi 100 Soruda 2011 Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi Sunuş Vergileme sistemimizde, gerçek kişilerin vergiye tabi gelirlerinden biri de gayrimenkul sermaye iradı ya da toplumda yaygın olarak bilinen adıyla

Detaylı

TÜRK VERGİ KANUNLARI VE DİĞER İLGİLİ MEVZUAT HÜKÜMLERİ KAPSAMINDA KARBON TİCARETİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

TÜRK VERGİ KANUNLARI VE DİĞER İLGİLİ MEVZUAT HÜKÜMLERİ KAPSAMINDA KARBON TİCARETİNİN VERGİLENDİRİLMESİ TÜRK VERGİ KANUNLARI VE DİĞER İLGİLİ MEVZUAT HÜKÜMLERİ KAPSAMINDA KARBON TİCARETİNİN VERGİLENDİRİLMESİ Bu rapor Türkiye de İklim Değişikliği ile Mücadele için Kapasitelerin Artırılması projesi kapsamında

Detaylı

GÜMRÜK KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Temel Tanımlar

GÜMRÜK KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Temel Tanımlar Kanun Numarası : 4458 Kabul Tarihi : 27/10/1999 Yayımlandığı Resmi Gazete : 4/11/1999 tarihli ve 23866 sayılı GÜMRÜK KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Temel Tanımlar MADDE

Detaylı

UZMAN GÖRÜŞ DEVLET GELİR UZMANLARI DERNEĞİ AYLIK YAYINI

UZMAN GÖRÜŞ DEVLET GELİR UZMANLARI DERNEĞİ AYLIK YAYINI UZMAN GÖRÜŞ DEVLET GELİR UZMANLARI DERNEĞİ AYLIK YAYINI 2011-2013 YILLARI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BÜTÇE DENGESİ ALACAK VE BORÇ NOTLARININ VERGİSEL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ METAL SEKTÖRÜNDEKİ

Detaylı

Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)

Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) Maliye Bakanlığından: Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nda yer alan örtülü kazanç müessesesi 5520 sayılı Kurumlar

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2007/ 74 İstanbul,19 Kasım 2007 KONU : Transfer Fiyatlandırması

Detaylı

(04.11.1999 T. 23866 R.G.)

(04.11.1999 T. 23866 R.G.) 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU (04.11.1999 T. 23866 R.G.) Kabul Tarihi: 27.10.1999 Yürürlük Tarihi 05.02.2000 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Temel Tanımlar MADDE 1- Bu Kanunun amacı,

Detaylı

ULUSLARARASI VERGİ HUKUKU (DERS NOTLARI)

ULUSLARARASI VERGİ HUKUKU (DERS NOTLARI) ULUSLARARASI VERGİ HUKUKU (DERS NOTLARI) SEKİZİNCİ BÖLÜM DAR MÜKELLEFLERİN VERGİLENDİRİLMESİ Derleyen DAR MÜKELLEFLERİN VERGİLENDİRİLMESİ Vergilendirme yetkisi ülkeler tarafından kullanılırken ikametgah,

Detaylı

Armağan ÇETİN DEMİRCİ 1 Davut TAŞDELEN 2

Armağan ÇETİN DEMİRCİ 1 Davut TAŞDELEN 2 Kantin, açık alan, salon ve benzeri yerlerin okul aile birliklerince işlettirilmesi (kiralanması) durumunda KDV de sorumluluk uygulaması, yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri - 1 Armağan ÇETİN DEMİRCİ 1

Detaylı

TÜRKĐYE DE SINAĐ MÜLKĐYET HAKLARIYLA ĐLGĐLĐ MEVCUT TEŞVĐKLER VE YENĐ TEŞVĐK ÖNERĐLERĐ

TÜRKĐYE DE SINAĐ MÜLKĐYET HAKLARIYLA ĐLGĐLĐ MEVCUT TEŞVĐKLER VE YENĐ TEŞVĐK ÖNERĐLERĐ TÜRKĐYE DE SINAĐ MÜLKĐYET HAKLARIYLA ĐLGĐLĐ MEVCUT TEŞVĐKLER VE YENĐ TEŞVĐK ÖNERĐLERĐ NĐSAN 2012 1 ĐÇĐNDEKĐLER GİRİŞ... 3 1. SINAİ MÜLKİYET HAKLARI İLE İLGİLİ MEVCUT TEŞVİKLER VE ÖNERİLER... 5 1. 1 Bilim,

Detaylı

Dar mükellef kurumlara yapılan ödemelerden hangilerinin vergi tevkifatına ve KDV ödemesine tabi olduğunu hatırlatmak istiyoruz.

Dar mükellef kurumlara yapılan ödemelerden hangilerinin vergi tevkifatına ve KDV ödemesine tabi olduğunu hatırlatmak istiyoruz. www.nexiabursa.com Sirküler Tarihi: 14.01.2010 Sirküler No: 903 KONU: DAR MÜKELLEF KURUMLARA (YURTDIŞINDAKĐ YABANCI FĐRMALARA) YAPILAN BAZI ÖDEMELER KURUMLAR VERGĐSĐ KANUNU NUN 30. MADDEYE GÖRE KURUMLAR

Detaylı

E İHRACATIN VERGİLEMESİ, Akın AKBULUT. Maliye Bakanlığı, Baş Hesap Uzmanı 1-GİRİŞ:

E İHRACATIN VERGİLEMESİ, Akın AKBULUT. Maliye Bakanlığı, Baş Hesap Uzmanı 1-GİRİŞ: E İHRACATIN VERGİLEMESİ, Akın AKBULUT Maliye Bakanlığı, Baş Hesap Uzmanı 1-GİRİŞ: Ekonomik faaliyetin bir boyutu da elektronik yoldan gerçekleştirilen alım-satım, hizmet işlemleridir. İletişim teknolojilerinin

Detaylı

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Temel Tanımlar

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Temel Tanımlar GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Temel Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 4458 sayılı Gümrük Kanununun yönetmelikle düzenlenmesini öngördüğü

Detaylı

İHTİSAS YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

İHTİSAS YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- İstanbul, 06.04.2015 KONU: 2014 Vergilendirme Dönemine İlişkin Olarak Verilecek Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Düzenlenmesine İlişkin Açıklamalar I- GİRİŞ: Kurumlar vergisi beyannamesinin gönderilmesinde

Detaylı

DEĞERLEME. Hazırlayan: Kenan Volkan ATEŞOĞLU

DEĞERLEME. Hazırlayan: Kenan Volkan ATEŞOĞLU DEĞERLEME Hazırlayan: Kenan Volkan ATEŞOĞLU 1 DEĞERLEME 1. DEĞERLEMEDE GENEL ESASLAR 1.1. Genel Açıklama Gelir Vergisi Kanunu nda, bilanço usulüne göre ticari kazanç, teşebbüsteki öz sermayenin hesap dönemi

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 22.04.2015/93-1 KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 8) YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat 22.04.2015/93-1 KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 8) YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 22.04.2015/93-1 KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 8) YAYIMLANDI ÖZET : 1 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğine 5.14.

Detaylı

20 Ağustos 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29451 TEBLİĞ ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (IV) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ

20 Ağustos 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29451 TEBLİĞ ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (IV) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ 20 Ağustos 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29451 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (IV) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun1

Detaylı

SINAİ MÜLKİYET HAKLARINDA KURUMLAR VERGİSİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI

SINAİ MÜLKİYET HAKLARINDA KURUMLAR VERGİSİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI SINAİ MÜLKİYET HAKLARINDA KURUMLAR VERGİSİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI 1. KONU: 19 Şubat 2014 tarih ve 28918 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 6518 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat

Detaylı

MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN 2009 YILI VERGİ REHBERİ

MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN 2009 YILI VERGİ REHBERİ MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN 2009 YILI VERGİ REHBERİ Sunuş Menkul sermaye gelirlerinin vergilendirilmesi, son yıllarda gittikçe önem kazanan ve geniş kitlelerin parasını değerlendirdiği para ve sermaye

Detaylı

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (IV) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (IV) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (IV) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun1 19 uncu maddesinin (c) bendi hükmüne göre, özel

Detaylı

Türk Vergi Sistemi. Öğr. Gör. Yusuf Bahadır Kavas TÜRK VERGİ SİSTEMİNİN TARİHÇESİ

Türk Vergi Sistemi. Öğr. Gör. Yusuf Bahadır Kavas TÜRK VERGİ SİSTEMİNİN TARİHÇESİ Türk Vergi Sistemi Öğr. Gör. Yusuf Bahadır Kavas TÜRK VERGİ SİSTEMİNİN TARİHÇESİ Cumhuriyet öncesinde uygulanan Osmanlı dönemi vergileri, genel olarak şeri vergilerden oluşuyordu. Bunların arasında Müslüman

Detaylı

2 Ocak 2002. İdare Merkezi. Süha MİRAHUR Genel Müdür. Sait SOYLU Genel Müdür Yardımcısı. Ek: 1 Genelge

2 Ocak 2002. İdare Merkezi. Süha MİRAHUR Genel Müdür. Sait SOYLU Genel Müdür Yardımcısı. Ek: 1 Genelge TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İDARE MERKEZİ: ANKARA B.02.2.TCM.0.09.00.03-25 DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kambiyo Mevzuatı Müdürlüğü Konu: Sermaye Hareketleri Genelge No: 2002/YB-1

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMADA SAT GERİ KİRALA İŞLEMLERİNİN VERGİ UYGULAMALARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (I)

FİNANSAL KİRALAMADA SAT GERİ KİRALA İŞLEMLERİNİN VERGİ UYGULAMALARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (I) FİNANSAL KİRALAMADA SAT GERİ KİRALA İŞLEMLERİNİN VERGİ UYGULAMALARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (I) 1. KONU: 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu 1 ile finansal kuruluş

Detaylı

UZMAN GÖRÜŞ BİLGİ EDİNME HAKKI VE VERGİ MAHREMİYETİ İLKESİ ELEKTRONİK TİCARETTE KDV UYGULAMALARI

UZMAN GÖRÜŞ BİLGİ EDİNME HAKKI VE VERGİ MAHREMİYETİ İLKESİ ELEKTRONİK TİCARETTE KDV UYGULAMALARI UZMAN GÖRÜŞ Devlet Gelir Uzmanları Derneği Aylık Yayını BİLGİ EDİNME HAKKI VE VERGİ MAHREMİYETİ İLKESİ GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNE AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARINA İSTİNADEN ÖDENEN

Detaylı