K üreselleflmenin h z kazand dünyam zda teknolojik geliflimler birçok iflletme

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "K üreselleflmenin h z kazand dünyam zda teknolojik geliflimler birçok iflletme"

Transkript

1 B R B LG SAYAR DESTEKL DENET M TEKN OLARAK PARALEL S MULASYON TEKN Arfl.Gör.Dr. Murat K RACI Osmangazi Üniversitesi..B.F. flletme Bölümü G R fi K üreselleflmenin h z kazand dünyam zda teknolojik geliflimler birçok iflletme uygulamas n etkilemektedir. Özellikle son on y lda bilgisayar teknolojisinde yaflanan h z, di er teknolojik geliflmeleri gölgede b rakm flt r. Bilgisayar teknolojisinde yaflanan bu h zl de iflimler ile birlikte bilgisayar n kullan m alanlar ve kullan m s kl artm flt r. Bu geliflmeler ayn zamanda iflletmeleri de olumlu yönde etkilemifltir. Bilgisayar ilk olarak, iflletmelerde muhasebe sisteminde yo un bir flekilde kullan lmaya bafllanm fl ve daha sonra iflletmede farkl bölümlerde de bilgisayar kullan lmaya bafllanm flt r. Özellikle sisteminde bilgisayar olan iflletmelerin finansal tablolar n n denetiminde geleneksel yöntemlerin d fl nda denetçinin bilgisayar arac l yla iflletmenin iç kontrolünü de erlendirmesi söz konusu olmufltur. Bilgisayar kara kutu olarak görmeyen yaklafl m sayesinde denetim alan nda da bilgisayarlardan yararlan lmaya bafllanm flt r. Bu geliflmelerin sonucunda Bilgisayar Destekli Denetim Teknikleri (Computer Assited Audit Techniques-CAAT) kavram ortaya ç km flt r. Denetçinin, iflletmenin iç kontrolünde yer alan muhasebe kontrollerini incelemesi sonucu iç kontrolün etkinli i konusunda bir görüfle varm fl olmas gerekir. Denetçinin, iflletmenin iç kontrolünü güvenilir bulmas halinde kontrol testleri uygulama aflamas na geçilecektir. Bu çal flmam zda denetçinin kontrol testlerinde kullan labilece i bilgisayar destekli (tabanl ) denetim tekniklerinden en yayg n kullan lanlar k saca tan t larak, Paralel Simulasyon (Parallel Simulation) tekni- i ayr nt l bir flekilde aç klanacakt r. 1.B LG SAYAR DESTEKL DENET M TEKN KLER (BDDT) Bilgisayar destekli denetim teknikleri (BDDT), denetçinin önceden yapt yorucu çal flmalar n ço unu h zl ve etkili bir flekilde yapmas na olanak vererek denetime ayr lan zaman ve paradan tasarruf edilmesini sa lam flt r. Ayr ca denetim dosyas n n do rulu unu kan tlamada gerekli test say s n azaltm fl ve daha karmafl k ifllemlerin yap lmas na olanak sa lam flt r. 1

2 Elektronik bilgi iflleme sistemlerinde bilgisayar n içinden denetim, do rudan ifllemler üzerine odaklanm flt r. Do rudan ifllemler üzerine odaklanan denetim teknikleri grubu içine birçok teknik girmektedir. 2 Bu teknikler içerisinde kullan m en yayg n teknikler ise flunlard r: Veri Testi Tekni i, Bütünleflik Test Tekni i ve Paralel Simulasyon Tekni idir. Bu tekniklerin kullan lmas yla yap lan denetime ayn zamanda biliflim denetimi de denilmektedir. Buna göre biliflim denetimi, denetçinin kontrolleri test ederken bilgisayar destekli denetim tekniklerini kullanmas n içerir. fiayet iflletmenin verileri bir makine dilinde ise denetçi bir bilgisayar kullanarak di- er fonksiyonlar ve çeflitli türdeki testleri uygulayabilir. Örnek olarak iflletme hesaplar n n do rulanmas nda; do ruluk, tutarl l k ve kalite için kay tlar n incelenmesinde; farkl dosyalar üzerinde veri karfl laflt rmas nda; verilerin yeniden s ralanmas veya özetlenmesi ve uygulama analizlerinde; flirket kay tlar ile di er denetim yordamlar arac l yla sa lanan verilerin karfl laflt r lmas nda; denetim örneklemelerinin seçiminde ve do rulama formlar n n haz rlanmas nda oldu u gibi. Denetçi flu flartlar alt nda, kontrol testlerinde bilgisayardan yararlanabilir: 3 ç kontrolün önemli bir k sm bir bilgisayar program nda toplanm flsa, Görünür flekilde ifllemleri izlemede önemli boflluklar varsa, Kay tlar n büyük k sm test edilmiflse. Özel olarak programlanm fl ifllem kontrollerinin uygulanmas n test etmek için yayg n olarak kullan lan bu teknikler hem iç hem de d fl denetçiler taraf ndan kullan lmaktad r. ç kontrol sisteminin test edilmesinde kullan lan bu teknikler, finansal tablolar n güvenilirli inin saptanmas nda da kullan labilmektedirler. Genel olarak bilgisayar yard m yla kontrol testleri uygulaman n özel bilgi ve beceri gerektirmesi, ayr ca denetçinin iflletmenin elektronik bilgi iflleme sistemlerini kullan rken iflletmenin faaliyetlerine ara vermek zorunda kalmas bu yaklafl m n elefltirilen yönlerini oluflturmaktad r. 4 Veri testi ve Bütünleflik test tekniklerini k saca flu flekilde aç klayabiliriz: 1.1.Veri Testi Tekni i Veri testi veri dosyalar n de il bilgisayardaki kontrolleri test eder. Veri testi, 1 Emine Yarar, Bilgisayar Destekli Denetim Teknikleri, Say fltay Kurs Notlar Çeviri, Nisan 2000, Ankara, s.2. 2 David. C. Yang, A Comprasion of Compliance Testing Techniques for EDP Systems, The Journal of Bank Accounting & Auditing, Vol.4 Issues 3, Spring 1991, s Walter.C.Kell and William.C. Boynton and R.E Ziegler, Modern Auditing, 4. Edition, John Wiley&Sons, 1989, s fiaban Uzay, flletmelerde ç Kontrol Sistemini ncelemenin Ba ms z D fl Denetim Karar Sürecindeki Yeri ve Türkiye'deki Denetim Firmalar na Yönelik Bir Araflt rma, 1.Bask, Sermaye Piyasas Kurulu Yay n No: 132, Ankara, 1999, s.160.

3 denetçi taraf ndan toplanan verilerdir ve sistem taraf ndan normal olarak iflletilen verilerin özelliklerini tafl r. Denetçi taraf ndan haz rlanan veri testi geçerli ve geçersiz verileri içerir. 5 Bu teknikte, denetçi do rudan veri testlerini kullanarak sistemi gözden geçirir, verilerdeki olas usulsüzlükleri ve hatalar bulmak ve verilerin ifllenip ifllenmedi ini görmek için bir veya daha çok uygulama programlar n test eder. Bilgisayar kontrol politika ve ifllemlerini test etmek için kullan lan veri testinde, denetçi hatal ve do ru ifllemlerin her ikisini de gösteren bir veri testi haz rlar. Daha sonra veri testi denetçinin kontrolü alt nda iflletmenin bilgisayar sistemine uygulan r Bütünleflik Test Tekni i Bu teknik, veri testlerinin kullan m n ve ayr ca bilgisayar sisteminde ana kütükte hayali varl klar (sat c, müflteri, personel, ürün vb) oluflturmay gerektiren efl zamanl bir denetim tekni idir. Bu ba lamda bu teknik, veri testi yaklafl m n n bir uyarlamas d r. 7 Teknikte, veri testleri efl zamanl olarak gerçek ifllemlerle birlikte ifllenmekte böylece gerçek ana kütükler hem gerçek hem de hayali varl klar içermektedir. 8 Bu teknik, muhasebe bilgi sistemi içinde küçük bir alt sistem oluflturmay (mini flirket gibi) gerektirmektedir. Bu alt sistemleri oluflturabilmek için iflletme dosyalar na kukla ifllemler eklemek gereklidir. Böylece karfl l olan kukla dosyalara eklenen veri testleri, gerçek ifllemlerle birlikte sisteme rahatl kla girebilir. Veri testleri gerçek veriler gibi ayn programlanm fl kontrollere tabi olur. Kukla ifllemler ayr bir ç kt seti üretir ve bunlarda denetçinin beklentileri ile karfl laflt r l r. 9 Böylece denetçi bilgisayardaki iç kontrolün gerekti i gibi çal fl p çal flmad n anlayabilir. 2.PARALEL S MULASYON TEKN (PARALEL BENZET M TEKN ) Baz yerlerde paralel simulasyon baz yerlerde paralel benzetim olarak kullan lan bu teknik için çal flmam zda paralel simulasyon kavram kullan lacakt r. Konuya aç kl k getirmek için ilk olarak simulasyon kavram n n biraz aç klanmas gerekmektedir. Simulasyon, gerçek bir sistemin modelini tasarlama süreci ve sistemin ifllemesi için sistemin davran fllar n anlamak veya de iflik stratejileri de erlemek amac yla bu model üzerinde denemeler yapmakt r fleklinde tan mlayabiliriz. 10 Paralel simulasyon tekni i k saca, bir muhasebe uygulamas nda verilerin, denetçinin ve iflletmenin programlar n- 5 Joseph W. Wilkonson, Accounting Information Systems, John Wiley&Sons, Arizona, 1989, s Thomas D. Hobbord ve Jonny R.. Johnson, Auditing, 4.Bask, Houston: Dame Publications, 1991, s Douglas R. Carmichel, John J. Willingham ve Carol A. Schaller Auditing, 6.Edition, New York, The Mc Graw-Hill, 1996, s Uzay, a.g.e., s Osman Halaç, flletmelerde Simulasyon Teknikleri, 3.Bask, stanbul, Alfa Bas m Yay. Da., 1998, s.1.

4 da paralel olarak ifllenmesi sürecidir. Hem veri testi tekni inde hem bütünleflik test tekni inde test verileri iflletme program arac l yla ifllenirken, paralel simulasyon tekni inde gerçek veriler denetçinin program nda ifllenir. 11 Daha sonra, denetçi kendi program n n ç kt lar ile müflterinin program ç kt lar n karfl laflt r r ve müflterinin program nda bulunan kontrol metotlar n n güvenirlik sonuçlar n düzenler. Paralel simulasyon tekni inde denetçi, müflterinin uygulama sisteminin bir k sm n n kopyas olan bir bilgisayar program yazmaktad r. Örne in denetçi müflteri iflletmenin ticari alacaklar - n n listesini bu programa eklemek istedi inde bu liste bilgisayarda okunabilir bir flekilde bulunmal d r. Denetçinin bilgisayar program ya denetçinin ya da müflterinin bilgisayarlar nda kullan larak müflterinin ana dosyas na ifllenir. Denetçi, daha sonra bilgisayar taraf ndan oluflturulan toplam ile ana hesap toplam n karfl laflt r r. 12 Bu teknikte gerçek iflletme verileri bir denetçinin yönetti i yaz l m program kullan larak yeniden ifllenir. Paralel simulasyon y l boyunca farkl zamanlarda kullan labilece i gibi ayn zamanda tarihi verilerin yeniden ifllenmesi için de kullan labilir. Özellikle tarihi verilerin yeniden ifllenmesi için de uygulanabilir. 13 Bu teknikle amaçlanan birbirinden ba ms z iki (Production program auditor s program) program n girdi, bilgi iflleme ve ç kt kontrollerini test etmeyi amaçlamaktad r Paralel Simulasyon Tekni ini Kullan m n n Aflamalar Paralel simulasyon tekni inin uygulama aflamalar n üç bafll k alt nda toplayabiliriz. Bunlar Bilgisayar rogram oluflturma, Gerçek verileri iflleme ve Sonuçlar karfl laflt rma. 1.Bilgisayar Program Oluflturma: Denetçi bu tekni i kullanmak istiyorsa ilk olarak denetleyece i iflletmenin verilerinin ifllendi i bilgisayar program na benzer bir yaz l m (program) yazmas gerekecektir. 14 Bu amaç için kullan lan denetçinin program özel tasarlanm fl bir program veya genellefltirilmifl bir denetim program olabilir. Genellikle, denetçinin program müflteri ifllemlerinin tümünün ayn s n almaktan ziyade önemli iflleme sonuçlar n sayacakt r Gerçek Verileri flleme: Daha sonra denetçi ayn gerçek iflletme verilerini s rayla kendi yazd bilgisayar program na tekrar iflleyecektir Sonuçlar Karfl laflt rma: Denetçi müflteri iflletmenin uygulama program n n ç kt lar n ayn zaman aral nda 11 George H. Bodnar, William S.Hopwood ve Allynard Bacon, Accounting Information Systems, 5. Edition, New Jersey, 1993, s Alvin A.Arens ve James K. Loebbecke, Auditing, Seventh Edition, New Jersey, Prentice Hall, 1997, s Whittington O. Ray ve Di erleri, Auditor's Evaulation of Test of Control Strength, The Accounting Review, Vol 66 No:2 April s William F. Messier, Auditing A Systematic Approach, Int. Edition, New York, Mc-Graw Hill, 1997, s Douglas R. Carmichel, ve di erleri a.g.e., s Joseph W. Wilkinson, a.g.e.,, s.510.

5 simulasyon program n n ç kt lar yla karfl laflt r r. Fakl l klar oldu unda bu durum uygulama program na hatal veri ifllendi ini gösterir. 17 flletmenin Gerçek Verisi Denetçinin Yaz l m Bilgisayar fllemi Bilgisayar Ç kt s Elle Karfl laflt rma flletmenin Gerçek Ç kt s fiekil 1. Paralel Simulasyon Tekni inin Basit Bir Gösterimi Kaynak: Walter.C.Kell and William.C. Boynton and R.E Ziegler, Modern Auditing, 4. Edition, John Wiley&Sons, 1989, s.239. Denetim Amac : Denetçi, bu tekni i kullanmaktaki amac bir geçerlilik (validation) program n n uygun bir flekilde testleri eksiksizce yerine getirmesini belirlemektir. 18 Yani iflletme verilerinin hatas z bir flekilde ifllenip ifllenmedi ini belirlemek ve bunun için denetim program n test etmektir. Denetim Testi: Denetçi bu tekni i kullanmakla gerçek iflletme verilerini kendi program nda paralel olarak ifller ve böylece girdi, bilgi iflleme ve ç kt kontrollerini test eder. Denetim Sonuçlar : Denetçi program n testleri eksiksizce do ru bir flekilde yerine getirdi ini veya getirmedi ini ortaya ç kart r. 19 Denetçi kendi program n n iflletmenin program ile ayn sonuçlar vermesini bekleyecektir. Herhangi bir farkl l k ç kmas halinde iflletmenin program n n kontrol zay fl klar içerdi ini gösterecektir. 17 J.C. Boockholdt, Accounting Information Systems, 4. Edition Chicago, Irw n, s J.C. Boockholdt, a.g.e., s J.C. Boockholdt, a.g.e., s.579.

6 Paralel simulasyon bafll ca müflteri hesap bakiyelerinin maddilik testlerini kolaylaflt rmak için kullan l r. Bu tekni in kullan lmas nda birkaç faktör dikkate al nmal d r. *Maliyet: Müflteri sistemlerinin paralel simulasyon tekni i ile test edilmesinde maliyet çok yüksek olabilir mesela hayat sigortas karfl l klar n n tekrar hesaplanmas gibi veyahut maliyet çok düflük olabilir mesela bankalardaki mevduat faizinin tekrar hesaplanmas gibi. Bu tekni i kullanman n maliyeti müflteri hesaplar - n n karmafl kl na ve ifllenebilen verilerin miktar na ba l d r. *Kapsam: Ço u paralel simulasyon uygulamalar nda müflteri verilerinin uygun bir setinin tamam kullan l r. Paralel simulasyon tekni i bazen müflteri iflletmenin veri örnekleminden tasarlanm fl olabilir ki bu durum normalden ziyade istisnai bir durumdur. 20 * stisnalara Yönlendirme: Paralel simulasyon tekni inin gücü istisnalar vurgulamas d r. Afla daki flekilde denetçi hem kendisinin iflledi i verilerin sonucu hem de müflterinin sonuçlar görülmektedir. Bu karfl laflt rma sayesinde denetçi farkl l klar n bulundu u yerler üzerinde yo unlaflabilmektedir. E er ç kt lar aras nda sistematik bir iliflki yok ise; denetçi iflletme program n kopyalar nda bir sorun oldu unu fark edecektir. 21 Bilgisayar fllemleri Denetçilerin fllemleri Ana Dosya fllem Dosyas Ana Dosya fllem Dosyas Uygulama Program Denetçinin Simulasyon Program Ç kt Denetçi Ç kt lar Karfl laflt r r Ç kt fiekil 2. Paralel Simulasyon Tekni i Kullan m 20 Alvin A.Arens ve James K. Loebbecke, a.g.e., s Kenneth Glaser, Auditing, 2. Edition, Oxford, 1993, s.329.

7 Kaynak: J.C. Boockholdt, Accounting Information Systems, 4. Edition Chicago, Irw n, s Paralel Simulasyon Tekni inin Faydalar ve Sak ncalar Paralel simulasyon tekni ini kullanman n birçok faydal ve sak ncal yönü bulunmaktad r. Bu tekni i kullanman n faydalar n afla daki flekilde flöyle s ralayabiliriz: Daha çok örnek kullan ld için denetçinin sisteme daha fazla güven duymas n sa lar. Yani denetçinin daha genifl hacimli ifllem almas ifllemlerin do rulu unun test edilmesini sa lar, Tarihi verilerin yeniden ifllenmesi, iflletmenin programlar ndaki belge d fl de ifliklikler için denetçiyi uyan k tutar, Bu teknik iflletmenin dosyalar n da bozmaz. Çünkü ba ms z bir bilgisayarda yürütülür, Müflterinin uygulama program n n kullan m nda olaylar n üzerinde bir kontrol sa lar, Gerçek veriler kullan ld için denetçi ifllemleri kaynak belgelere do ru giderek izlemek suretiyle do rulayabilir; örnek hacmi küçük bir ek maliyetle art r labilir. 22 Denetçi bu teknik ile elle yap lan yöntemden daha fazla bilgiyi iflleme koyabilir. 23 Paralel simulasyon tekni inin sak ncalar n da afla daki flekilde flöyle s ralayabiliriz: Bu yöntemin bafll ca sak ncas bilgisayar ve yaz l m gelifltirmek için maliyetlerin yüksek olmas d r. 24 Bununla birlikte baz genellefltirilmifl denetim yaz l mlar daha düflük maliyetli bir simulasyon program gelifltirilmesini sa layabilir, Ayr ca simulasyon program n gelifltirmek zaman al r, belli bir programlama uzmanl gerektirir. 25 Oysa denetçinin o kadar çok vakti olmayabilir ve denetçi programlama konusunda yeterli bilgiye sahip olmayabilir. Denetçinin iç kontrol hakk nda varaca- yanl fl bir yarg, denetim çal flmala- 22 Walter C. Kell ve Di erleri, a.g.e., s Hubbord Thomas D ve Jonny R. Johnson Auditing, 4. Edition, Dame Publications, 1991, s Hubbord Thomas D. ve Johnny R. Johnson, a.g.e., s Joseph W. Wilkinson, a.g.e., s. 510.

8 Gercek ifllem Verileri Bilgisayar Program ile ilk iflleme Ana Dosyalar Simulasyon Program ile Paralel iflleme flletmenin düzenli ifllemleri s ras nda genellefltirilmifl Yönetime sunulan gerçek rapor Simulasyon Raporu Denetçinin Testi s ras nda genellefltirilmifl Denetçinin Karfl laflt r lmas fiekil 3. Paralel Simulasyon Tekni inin Ayr nt l Gösterimi Kaynak: Joseph W. Wilkinson,, a.g.e., s.511. flletme kendisi ilk olarak gerçek iflletme verilerini ana dosyalara ifllenir. Daha sonra denetçinin yazd simulasyon program ile bu gerçek veriler paralel olarak ana dosya arac l yla tekrar bu programda ifllenir. Bu veri iflleme sonucu iflletmenin gerçek verilerinin ifllendi i sonuç raporlar ile denetçinin kendi program na iflledi i verilerin sonuç raporlar karfl laflt r l r. SONUÇ flletmenin iç kontrolünün incelenmesinde denetçilerin gösterecekleri özen ve dikkat sonraki denetim çal flmalar n n yap s n ve niteli ini etkileyece inden, BDDT burada önemli bir rol oynamaktad r. Çünkü müflteri iflletmenin iç kontrolünü tan mak ve hakk nda yarg ya varmak ba ms z denetim çal flmalar n n çok önemli bir bölümünü oluflturmaktad r ve bilgisayar n kullan lmad neredeyse hiçbir iflletme kalmam flt r.

9 r n etkileyerek denetim raporuna yans yacakt r. Her alanda oldu u gibi ba- ms z denetimde de bilgisayar teknolojisinden yararlanmak güvenilir ve h zl bir denetim için gerekli olmaktad r. Bilgisayar teknolojisinin geliflmesine paralel olarak denetçilerinde kendilerini bu konuda gelifltirmeleri ve bilgi-ifllem çal flanlar yla iflbirli ine gitmeleri gerekmektedir. Gerek paralel simulasyon tekni i olsun gerekse di er teknikler olsun denetçiye bu konuda yard mc olmas aç s ndan son derece faydal birer araçt rlar. Bu tekniklerin kullan m nda müflteri iflletmeden verilerin elde edilmesinde ve programlar n test edilmesinde bilgi-ifllem çal flanlar yla iflbirli i denetimin daha sa l kl yürütülmesini sa layacakt r. Bu konuda haz rlanm fl genel denetim programlar n n 26 ülkemizde yayg nlaflmaya bafllamas olumlu bir geliflmedir. Ülkemizde denetçilerin bilgisayar destekli denetim tekniklerini kullanmas çok yayg n de ildir. Bunun nedeni, denetçilerimizin klasik denetim tekniklerini daha fazla benimsemeleri olabilece i gibi, denetçilerimizin bu tür yeni yaklafl mlara uyum sorunlar yaflamalar da söz konusu olabilir. Her halükarda denetçilerin klasik denetim teknikleri yoluyla görüfllerini destekleyecek kan t toplamalar önemli olmakla birlikte bilgisayar destekli denetim tekniklerinden de yararlanmalar daha sa l kl denetim görüfllerine ulaflmay sa layacakt r. KAYNAKLAR Emine Yarar, Bilgisayar Destekli Denetim Teknikleri, Say fltay Kurs Notlar Çeviri, Nisan 2000, Ankara. Kenneth Glaser, Auditing, 2.Edition, Oxford, 1993, s.329. Hubbord Thomas D ve Jonny R. Johnson Auditing 4.Edition, Dame Publications, J.C. Boockholdt, Accounting Information Systems, 4. Edition Chicago, Irw n. Alvin A.Arens ve James K. Loebbecke, Auditing,7. Edition, New Jersey, Prentice Hall, Whittington O. Ray ve Di erleri, Auditor s Evaulation of Test of Control Strength, The Accounting Review, Vol 66 No:2 April William F. Messier, Auditing A Systematic Approach, Int. Edition, New York, Mc-Graw Hill, Douglas R. Carmichel, John J. Willingham ve Carol A. Schaller, Auditing, 6.Edition, New York, The Mc Graw-Hill, Joseph W. Wilkinson, Accounting Information Systems, John Wiley&Sons, Arizona, fiaban Uzay, flletmelerde ç Kontrol Sistemini ncelemenin Ba ms z D fl Denetim Karar Sürecindeki Yeri ve Türkiye deki Denetim Firmalar na Yönelik Bir Araflt rma 1. Bask, Sermaye Piyasas Kurulu Yay n No: 132, Ankara, Osman Halaç, flletmelerde Simulasyon Teknikleri, (Üçüncü Bask, stanbul, Alfa 26 Ayr nt l bilgi için bak n z:

10 Bas m Yay. Da., David. C. Yang, A Comprasion of Compliance Testing Techniques for EDP Systems, The Journal of Bank Accounting & Auditing, Vol.4 Issues 3, Spring Walter.C.Kell and William.C. Boynton and R.E Ziegler, Modern Auditing, 4.Edition, John Wiley&Sons, George H. Bodnar, William S.Hopwood ve Allynard Bacon, Accounting Information Systems, 5. Edition, New Jersey,

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.9. Pazar De eri Esasl ve Pazar De eri D fl De er Esasl De erlemeler için ndirgenmifl Nakit Ak fl Analizi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.9. Pazar De eri Esasl ve Pazar De eri D fl De er Esasl De erlemeler için ndirgenmifl Nakit Ak fl Analizi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.9 Pazar De eri Esasl ve Pazar De eri D fl De er Esasl De erlemeler için ndirgenmifl Nakit Ak fl Analizi 1.0 Girifl 1.1 ndirgenmifl nakit ak fl ( NA)

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

ÖZEL (YAP-SAT) NfiAAT

ÖZEL (YAP-SAT) NfiAAT mali ÇÖZÜM 215 ÖZEL (YAP-SAT) NfiAAT F RMALARINDA MAL YET S STEM N N OLUfiTURULMASI Ö r. Gör. Ender BOYAR Fatih Üniversitesi stanbul Meslek Yüksek Okulu Ö r. Gör. Ali Haydar GÜNGÖRMÜfi Fatih Üniversitesi

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

filetme 1 ÜN TE III filetme YÖNET M I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e.

filetme 1 ÜN TE III filetme YÖNET M I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e. ÜN TE III I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e. Personel Yönetimi filetme YÖNET M BU BÖLÜMÜN AMAÇLARI Bu üniteye çal flt n zda; BU ÜN TEYE NEDEN ÇALIfiMALIYIZ?

Detaylı

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan PERAKENDE SATIfi YÖNTEM NE GÖRE fiüphel T CAR ALACAKLAR VE B R ÖNER Yrd.Doç.Dr. Bar fl S PAH Marmara Üniversitesi,..B.F., flletme Bölümü, Ö retim Üyesi 1.G R fi F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama 21 G R fi Araflt rman n amac na ba l olarak araflt rmac ayr ayr nicel veya nitel yöntemi kullanabilece i gibi her iki yöntemi bir arada kullanarak da araflt rmas n planlar. Her iki yöntemin planlama aflamas

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN GEOMETR Geometrik Cisimler Uzunluklar Ölçme 6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN 1. Prizmalar n temel elemanlar n belirler. Tabanlar n n karfl l kl köflelerini birlefltiren ayr tlar tabanlara

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT I MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT HARUN HAKAN BAŞ Ankara 2009 II Yay n No : 2195 Hukuk Dizisi : 1031 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-113 - 5 Copyright Bu kitab n

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 253 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 5035 SAYILI KANUNDAK MADDES KANUN MADDES N N ESK fiekl KANUN MADDES N N YEN fiekl 49/7 Destek ve muafiyetler

Detaylı

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g)

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) Sürtünmesiz piston H (g) He Yukar daki üç özdefl elastik balon ayn koflullarda bulunmaktad r. Balonlar n hacimleri eflit oldu una göre;. Gazlar n özkütleleri. Gazlar

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m 1.0 Girifl 1.1 Bu K lavuz Notu nun (KN) amac finansal raporlama için De erleme Raporu nu kullananlar ve haz rlayanlar Uluslararas

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

Özetlemek gerekirse, mali tablolar n enflasyona göre düzeltilmesinde uygulanmas gerekli temel usul ve esaslar afla daki flekilde özetlenebilir:-

Özetlemek gerekirse, mali tablolar n enflasyona göre düzeltilmesinde uygulanmas gerekli temel usul ve esaslar afla daki flekilde özetlenebilir:- e-nflasyon e-nflasyon Türkiye ekonomisinin 1976 y l ndan beri yaflad kronik yüksek enflasyon hepimizin yak ndan bildi i ekonomik ve sosyal etkileri yan nda yöneticiler ve ticari iflletme sahipleri aç s

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

GENEL OTURUM II. Faaliyet Denetimi ve Kalite Güvencesi Sistemi. Doç. Dr. fiaban UZAY / Erciyes Üniversitesi Faaliyet Denetimine Genel Bak fl

GENEL OTURUM II. Faaliyet Denetimi ve Kalite Güvencesi Sistemi. Doç. Dr. fiaban UZAY / Erciyes Üniversitesi Faaliyet Denetimine Genel Bak fl GENEL OTURUM II Faaliyet Denetimi ve Kalite Güvencesi Sistemi Oturum Baflkan Prof. Dr. Yüksel KOÇ YALKIN / Ankara Üniversitesi Doç. Dr. fiaban UZAY / Erciyes Üniversitesi Faaliyet Denetimine Genel Bak

Detaylı

Biz Kimiz? COMPUTERIZED AUDIT PROGRAM B LG SAYARLI DENET M PROGRAMI. Denetimde En Önemli Maliyet Zamand r

Biz Kimiz? COMPUTERIZED AUDIT PROGRAM B LG SAYARLI DENET M PROGRAMI. Denetimde En Önemli Maliyet Zamand r Biz Kimiz? 2003 Futurecom, 2003 y l nda kurulmufl ve yaz l m gelifltirme faaliyetlerine bafllam flt r. 2003 y l nda Enflasyon Muhasebesi Program n gelifltirerek piyasaya sunmufltur. Bu çal flmas 2004 y l nda

Detaylı

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler ÜN TE II L M T Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler MATEMAT K 5 BU BÖLÜM NELER AMAÇLIYOR? Bu bölümü çal flt n zda (bitirdi inizde), *Bir

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

Uygulama Önerisi 2120.A1-2: Kontrol Süreçlerinin Yeterlili ini De erlendirmede Kontrol Öz De erlendirme Yönteminin Kullan lmas

Uygulama Önerisi 2120.A1-2: Kontrol Süreçlerinin Yeterlili ini De erlendirmede Kontrol Öz De erlendirme Yönteminin Kullan lmas Uygulama Önerileri 221 Uygulama Önerisi 2120.A1-2: Kontrol Süreçlerinin Yeterlili ini De erlendirmede Kontrol Öz De erlendirme Yönteminin Kullan lmas Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

X. BÖLÜM AYDINLATMA OTOMASYON S STEM

X. BÖLÜM AYDINLATMA OTOMASYON S STEM X. BÖLÜM AYDINLATMA OTOMASYON S STEM 10.1. AYDINLATMA YÖNET M Yap lan araflt rmalar, bir otomasyon sisteminin tam anlam ile uygulanmas ve teknik elemanlar n programl bak mlarda ald önlemler sonucunda y

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Menkul K ymet Yat r m Ortakl klar, Sermaye Piyasas Mevzuat gere ince sadece portföy iflletmecili i faaliyetlerinde bulunmakta ve buradan

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek Performans Ölçmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

Uygulama Önerisi 2120.A1-3: Üç Ayl k Finansal Raporlama, Özel Durum Aç klamalar ve Yönetim Onaylar Konusunda ç Denetçinin Rolü

Uygulama Önerisi 2120.A1-3: Üç Ayl k Finansal Raporlama, Özel Durum Aç klamalar ve Yönetim Onaylar Konusunda ç Denetçinin Rolü Uygulama Önerileri 229 Uygulama Önerisi 2120.A1-3: Üç Ayl k Finansal Raporlama, Özel Durum Aç klamalar ve Yönetim Onaylar Konusunda ç Denetçinin Rolü Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar

Detaylı

RAY S GORTA A.. DENET MDEN SORUMLU KOM TE YÖNERGES

RAY S GORTA A.. DENET MDEN SORUMLU KOM TE YÖNERGES EK I RAY S GORTA A.. DENET MDEN SORUMLU KOM TE YÖNERGES 1.AMAÇ VE DAYANAK Ray Sigorta A. nin ( irket ),Denetimden Sorumlu Komite Yönergesi ( Yönerge ), Sermaye Piyasas Kurulu nun Seri: X, No: 22 Sermaye

Detaylı

OHSAS 18001 fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sisteminde Yap lan De iflikliklere Ayr nt l Bak fl

OHSAS 18001 fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sisteminde Yap lan De iflikliklere Ayr nt l Bak fl OHSAS 18001 fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sisteminde Yap lan De iflikliklere Ayr nt l Bak fl Altan ÇET NKAL MESS fl Sa l ve Güvenli i Uzman Geliflen yeni yönetim anlay fllar, hiyerarflik yap - lanmadan

Detaylı

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Kendimiz Yapal m Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Bu yaz da 8 sat r, 16 sütundan oluflan LED li kayan yaz projesi anlat l yor. Projenin en önemli özelli i gerek donan m gerekse yaz l m olarak basit olmas.

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*)

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) Amaç Madde 1. Bu Esaslar, kurulufllar n teknolojik AR-GE yapma yetene inin TÜB TAK taraf ndan de erlendirilmesine iliflkin usul ve esaslar belirlemektedir. Kapsam

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN SAYLAR Do al Say lar Parças ve fl n 6. SNF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YLLK PLAN Süre/ KAZANMLAR Ders AÇKLAMALAR 1. Do al say larla ifllemler yapmay gerektiren problemleri çözer ve kurar. Do al say

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

T bbi Makale Yaz m Kurallar

T bbi Makale Yaz m Kurallar .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Araflt rmalar ve Etik Sempozyum Dizisi No: 50 May s 2006; s. 7-11 T bbi Makale Yaz m Kurallar Dr. Sebahattin Yurdakul ÖZGÜN ARAfiTIRMA USULE

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mali ÇÖZÜM 133 ALACA IN TEML K HAL NDE VE AYNI ÖDEMELERDE TEVS K ZORUNLULU U Memifl KÜRK* I-G R fi: T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mücadele amac yla getirilen uygulamalardan

Detaylı

4. Ünite Ö retmen K lavuz Kitab

4. Ünite Ö retmen K lavuz Kitab . Ünite Ö retmen K lavuz Kitab S n f: 1 : Matematik Ünite Numaras : 1 Ünite Süresi: ders saati / GEOMETR Örüntü ve Süslemeler Örüntü ve Süslemeler EK M EYLÜL Do al Do al 1. Bir örüntüdeki iliflkiyi belirler..

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev ürünlerin vergilendirilmelerine iliflkin aç klamalar n yap ld Maliye Bakanl Genel

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

Enerji Sektörüne Özel Hizmetlerimiz*

Enerji Sektörüne Özel Hizmetlerimiz* Enerji Sektörüne Özel Hizmetlerimiz* *connectedthinking Dünyada ve Türkiye de Enerji Piyasas Enerji ve ekonomik geliflme aras nda kuvvetli bir iliflki oldu u bilinmektedir. Endüstrileflmifl ülkeler ekonomilerinin

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI Resul KURT* I. G R fi 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu 16.06.2006 tarih ve 26200 say l Resmi Gazetede yay nlanm flt r. 5510 say

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay mlanan 2007/13033

3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay mlanan 2007/13033 mali ÇÖZÜM 151 B NEK OTOMOB L K RALAMA fi RKETLER NDE (RENT A CAR) KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER NDE KDV ORANI %18 OLDU I-G R fi: Memifl KÜRK* 3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

2. SALON - PARALEL OTURUM XI

2. SALON - PARALEL OTURUM XI 2. SALON - PARALEL OTURUM XI Derecelendirme ve Denetim Oturum Baflkan Feyzullah TOPÇU / zmir SMMM Odas Baflkan Yrd. Doç. Dr. Orhan ÇEL K / Ankara Üniversitesi Derecelendirme ve Denetime Genel Bak fl hsan

Detaylı

filetmelerde Ç DENET M N KURULMASI, ROLÜ VE ÖNEM

filetmelerde Ç DENET M N KURULMASI, ROLÜ VE ÖNEM filetmelerde Ç DENET M N KURULMASI, ROLÜ VE ÖNEM Ali Kamil UZUN / DRT Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 403 404 1. Salon - Paralel Oturum VII - flletmelerde ç Denetimin Kurulmas, Rolü ve Önemi/Ali Kamil UZUN

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2006 30 HAZİRAN 2006 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun

Detaylı

TÜRK BORÇLAR VE TÜRK T CARET KANUNU TASARILARI

TÜRK BORÇLAR VE TÜRK T CARET KANUNU TASARILARI YAZILAR TÜRK BORÇLAR VE TÜRK T CARET KANUNU TASARILARI PROF. DR. ERDO AN MORO LU (*) Türk Borçlar Kanunu Tasar s ndan sonra Türk Ticaret Kanunu Tasar s da Türkiye Büyük Millet Meclisi ne sunulmufl bulunmaktad

Detaylı

B LG SAYARLI MUHASEBE PROGRAMLARI STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

B LG SAYARLI MUHASEBE PROGRAMLARI STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES B LG SAYARLI MUHASEBE PROGRAMLARI STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Yahya ARIKAN SMMMO Baflkan G R fi Bilgi ça nda sermaye hareketlerinin yo un olmas nedeniyle, iflletmelerin ayn standartlara göre haz rlanm

Detaylı

İlkadım Birey Tanıma Envanteri

İlkadım Birey Tanıma Envanteri İlkadım Birey Tanıma Envanteri İLKADIM Birey Tanıma Envanteri; Birey tanıma teknikleri kapsamında hazırlanmıştır. İlkokul 3. ve 4. sınıf ve Ortaokul 5.6.7.8.sınıf, ile Lise Haz.9.10.11. ve 12.sınıf aralığındaki

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ İLKELERİ / UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ İLKELERİ / UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ İLKELERİ / UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Hedefler Amaç MADDE 1- (1) Bu ilkeler; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30 Haziran

Detaylı

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN I Prof. Dr. Neslihan OKAKIN Marmara Üniversitesi..B.F. Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölümü Yönetim ve Çal flma Psikolojisi Anabilim Dal Ç a l fl m a Y a fl a m n d a nsan Kaynaklar Yönetimi

Detaylı

TMS 38 MADD OLMAYAN DURAN VARLIKLAR. Doç. Dr. Bar fl S PAH Marmara Üniversitesi BF flletme Fakültesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 38 MADD OLMAYAN DURAN VARLIKLAR. Doç. Dr. Bar fl S PAH Marmara Üniversitesi BF flletme Fakültesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 0. B Ö L Ü M TMS 38 MADD OLMAYAN DURAN VARLIKLAR Doç. Dr. Bar fl S PAH Marmara Üniversitesi BF flletme Fakültesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 171 10. Bölüm, TMS-38 Maddi Olmayan Duran

Detaylı

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES brahim ERCAN* 1- G R fi Bilindi i üzere, yabanc paralar n de erlemesi, 213 Say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK)

Detaylı

B ilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanunun 13 üncü maddesine

B ilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanunun 13 üncü maddesine mali ÇÖZÜM 165 F NANSAL K RALAMA fi RKETLER NE YAPILAN MAK NE -TEÇH ZAT TESL MLER NDE KATMA DE ER VERG S ST SNASI Hakk YILDIRIM * I. G R fi B ilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanunun 13 üncü

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

Asgari Ücret Denklemi

Asgari Ücret Denklemi Asgari Ücret Denklemi Av. Mesut Ulusoy MESS Hukuk Müflaviri ve Dr. Aykut Engin MESS E itim Müdürü flçilere normal bir çal flma günü karfl l olarak ödenen ve iflçinin g da, konut, giyim, sa l k, ulafl m

Detaylı

Destekli Proje İşletme Prosedürü

Destekli Proje İşletme Prosedürü Destekli Proje İşletme Prosedürü Teknoloji Transfer Ofisi 2015 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer Ceran Genel Sekreter V. Prof. Dr. Sabahattin Aydın Rektör

Detaylı

9. Uluslararas Ceza Hukuku Kongresi (Lahey, 23-30 A ustos 1964)

9. Uluslararas Ceza Hukuku Kongresi (Lahey, 23-30 A ustos 1964) 9. Uluslararas Ceza Hukuku Kongresi (Lahey, 23-30 A ustos 1964) Çeviren Av. Aysun Dalk l ç * Konular: 1. Tekerrür ve birden fazla suç ifllenmesi d fl ndaki a rlat c nedenler 2. Aileye ve cinsel dokunulmazl

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

TEKNOLOJ GEL fit RME BÖLGELER NE (TEKNOPARK) SA LANAN VERG SEL AVANTAJLAR

TEKNOLOJ GEL fit RME BÖLGELER NE (TEKNOPARK) SA LANAN VERG SEL AVANTAJLAR TEKNOLOJ GEL fit RME BÖLGELER NE (TEKNOPARK) SA LANAN VERG SEL AVANTAJLAR fiibli GÜNEfi* 1- G R fi Ülkemizin özellikle teknoloji a rl kl sanayisinin geliflmesi için 26.06.2001 tarih ve 4691 say l Teknoloji

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı