LKÖ RET M HAYAT B LG S 3. DERS K TABI ve Ö RENC ÇALIfiMA K TABI 2. K TAP. Aliyar KARACA Seyfinaz KAPULU Salim ÜLKER Sevgi SERDAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "LKÖ RET M HAYAT B LG S 3. DERS K TABI ve Ö RENC ÇALIfiMA K TABI 2. K TAP. Aliyar KARACA Seyfinaz KAPULU Salim ÜLKER Sevgi SERDAR"

Transkript

1 LKÖ RET M HAYAT B LG S 3 DERS K TABI ve Ö RENC ÇALIfiMA K TABI 2. K TAP Aliyar KARACA Seyfinaz KAPULU Salim ÜLKER Sevgi SERDAR Bu kitap, Millî E itim Bakanl Talim ve Terbiye Kurulu Baflkanl n n tarih ve 57 say l karar yla ö retim y l ndan itibaren 5 (befl) y l süreyle ders kitab olarak kabul edilmifltir. KOZA Y a y n 1987 D a t m KOZA Yay n Da t m Sanayi ve Ticaret Afi Cevat Dündar Cad. Nu.:139 Ostim ANKARA tel.: (0312) belgeç: (0312)

2 lkö retim Hayat Bilgisi 3. S n f Ders Kitab ve Ö renci Çal flma Kitab Editör : Hediye Atefl Dil Uzman : Ahmet Kapulu Görsel Uzman : Ziya Harun Ergenç Program Gelifltirme Uzman : Özlem Do an Rehberlik Uzman : Türkan Çelik Ölçme De erlendirme Uzman : Dr. Nuri Do an Yay nc Sertifika Nu. : ISBN: (Ders Kitab için) (Ö renci Çal flma Kitab için) KOZA Yay n Da t m Sanayi ve Ticaret Afi Bu eserin bütün haklar sakl d r, yay nevine attir. Eserdeki metin, soru, görsel unsurlar yay nevinin yaz l izni olmadan tümüyle ya da k smen ço alt lamaz, yay mlanamaz ve ticari amaçla kullan lamaz. Bask : KOZA Yay n Da t m Afi, Ankara, 2014 KOZA Y a y n 1987 D a t m KOZA Yay n Da t m Sanayi ve Ticaret Afi Cevat Dündar Cad. Nu.:139 Ostim ANKARA tel.: (0312) belgeç: (0312)

3 ST KLÂL MARfiI Korkma, sönmez bu flafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin y ld z d r, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olay m, çehreni ey nazl hilâl! Kahraman rk ma bir gül! Ne bu fliddet, bu celâl? Sana olmaz dökülen kanlar m z sonra helâl... Hakk d r, Hakk a tapan, milletimin istiklâl! Mehmet Âkif ERSOY 1-C

4 ANDIMIZ Türküm, do ruyum, çal flkan m, lkem; küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak, yurdumu, milletimi özümden çok sevmektir. Ülküm; yükselmek, ileri gitmektir. Ey büyük Atatürk! Açt n yolda, gösterdi in hedefe durmadan yürüyece ime ant içerim. Varl m, Türk varl na arma an olsun. Ne mutlu Türküm diyene! 1-Ç

5 Mustafa Kemal ATATÜRK 1-D

6 Ç NDEK LER DERS K TABI BEN M EfiS Z YUVAM Nas l Anlafl yoruz? Kararlar Birlikte Al r z Adil mi? Plan Yapal m Baflarmak istiyorum Neler Alabilirim? Haklara Sayg Atatürk ve nsan Haklar yilik Yapal m Benim Amac m Amac ma Ulaflmak çin Ne Yapabilirim? Korkma, Dene Ailemle Lider Olmak Niçin Özenli Kullanmal y z? Evdeki Güvenli imiz Deprem Ülkemiz de Yuvam zd r Vatandafll k Görevlerimiz Ayn Gezegeni Paylafl yoruz Temada Geçen Kavramlar ÖLÇME VE DE ERLEND RME DÜN, BUGÜN, YARIN Hayat mda De ifliklikler Oluyor Duygular m z n Yans mas Hayat m z De ifliyor Hangi Mesle i Seçsem? Benim Hava Raporum Atatürk ve Sanat Liderlik Özellikleri E

7 Ulusal Lider Bayra m z Geçmiflten Günümüze Benim Fikrim Hava ve Trafik Tekerlekten Otomobile Hangi Amaçla Kullan yoruz? letiflim Teknolojileri Eskiden Oyunlar m z Geçmiflin zleri Karfl l kl Ba ml l k Do al Afetlerden Nas l Korunuruz? Temada Geçen Kavramlar ÖLÇME VE DE ERLEND RME BEL RL GÜN VE HAFTALAR Ö RENC ÇALIfiMA K TABI BEN M EfiS Z YUVAM Nas l Anlafl yoruz? Kararlar Birlikte Al r z Adil mi? Plan Yapal m Baflarmak stiyorum Neler Alabilirim? Haklara Sayg Atatürk ve nsan Haklar yilik Yapal m Benim Amac m Amac ma Ulaflmak çin Ne Yapabilirim? Korkma, Dene Ailemle Lider Olmak Niçin Özenli Kullanmal y z? Evdeki Güvenli imiz Deprem Ülkemiz de Yuvam zd r Vatandafll k Görevlerimiz Ayn Gezegeni Paylafl yoruz Temada Geçen Kavramlar F

8 DÜN, BUGÜN, YARIN DÜN, BUGÜN, YARIN Hayat mda De ifliklikler Oluyor Duygular m z n Yans mas Hayat m z De ifliyor Hangi Mesle i Seçsem? Benim Hava Raporum Atatürk ve Sanat Liderlik Özellikleri Ulusal Lider Bayra m z Geçmiflten Günümüze Benim Fikrim Hava ve Trafik Tekerlekten Otomobile Hangi Amaçla Kullan yoruz? letiflim Teknolojileri Eskiden Oyunlar m z Geçmiflin zleri Karfl l kl Ba ml l k Do al Afetlerden Nas l Korunuruz? Temada Geçen Kavramlar SÖZLÜK... Ek-1 KAYNAKÇA... Ek-3 TÜRK YE HAR TASI... Ek-5 1-G

9 BENİM EŞSİZ YUVAM

10 BEN M EfiS Z YUVAM Çevrenizde hangi iletiflim türlerinin kullan ld n gözlemleyiniz. Nasıl Anlaşıyoruz? Ayfle teyze, sana yard m edeyim. Siz daha çok nerede sözlü iletiflim kuruyorsunuz? Otobüsteki çocuk vücut dilini kullanarak ne söylemek istiyor? Resimdeki ailede kimler, hangi iletiflim yöntemini kullan yor? Hiç ö retmeniniz velinize bilgi notu gönderdi mi? Siz birine mektup gönderdiniz mi? Sizce bunlar yaz l iletiflim olabilir mi? Ö renciler ile ö retmen aras nda hangi iletiflim türleri kullan l yor? Çevrenizde hangi iletiflim türleri kullan l yor? Örneklerle aç klay n z. 64 Sayfa 60

11 BEN M EfiS Z YUVAM Yak n zamanda ailenizi ilgilendiren bir karar ald - n z m? Konuyla ilgili siz nas l bir görüfl bildirirdiniz? Kararları Birlikte Alırız Resimlerdeki aile mutlu mu? Bunda, görev paylafl m - n n ve ev ifllerini birlikte yapman n da etkisi olabilir mi? Yeliz, ailede hangi yeni görevi üstleniyor? Bu görev için ne gibi bir yeni fikir üretiyor? Görev paylafl m bak m ndan ailenizle resimdeki ailenin benzerlik ve farkl l klar n söyleyiniz. Yemekten sonra kardeflimi uyutmada anneanneme yard mc olabilirim. Onu ninni yerine müzik dinleterek uyutabilirim. Ailenizi ilgilendiren konularda karar al n rken siz de görüflünüzü bildirir misiniz? Aileniz görüfl bildirmenizi istiyor mu? Hangi konularda görüfl bildirdi inize iliflkin örnek veriniz. Aile içinde demokratik bir ortam n oluflmas niçin önemlidir? Buna nas l katk da bulunabilirsiniz? Tart fl n z. Aile içinde ne gibi görevler üstlendiniz? Belirtiniz. Bu görevleri siz mi istediniz? Yoksa anneniz, baban z m verdi? Aile içinde daha çok hangi görevleri üstlenmeyi istersiniz? Bu görevleri isteme nedenlerinizi aç klay n z. Üstlenmeyi düflündü ünüz görevlerle ilgili yeni fikirler üretiniz. Bunlar ailenize anlat n z. Sonra uygulay n z. Aile içinde ne gibi yeni görevler üstlendiniz? Bunlarla ilgili olarak gelifltirdi iniz yeni fikirler nelerdir? Aç klay n z. Sayfa 61 65

12 Adil mi? BEN M EfiS Z YUVAM Ev ifllerini aile bireyleriyle eflleyerek görev da l m yap n z. yemek haz rlamak Ailenizdeki bireylerin görevlerini düflününüz. Bireylerin görev da l mlar dengeli mi? Sizce en zor görev hangisidir? bulafl k y kamak çamafl r y kamak ütü yapmak okul çantas haz rlamak pazara gitmek temizlik yapmak oday toplamak sofra haz rlamak faturalar ödemek dikifl dikmek hayvanlara bakmak gazete almak bebe e bakmak tarlada, bahçede çal flmak Yapt n z görev da l m nda kimler, hangi iflleri ortaklafla yap yor? fl bölümünü neye göre yapt n z? Aile bireylerinin hangi özelliklerini dikkate ald n z? Aile içinde herkese eflit davrand n z m? Görev da - l m n adil bir biçimde yapt n z m? Yapt n z efllefltirmeyi, arkadafllar n z n yapt klar yla karfl laflt r - n z. Hanginizin daha adaletli görev da l m yapt n tart fl n z. Sizce evinizdeki görev da l m adil mi? fiimdiye kadar sorumluluklar n z tam olarak yerine getirdi inize inan yor musunuz? Ailenizde görev da l m n n adil olmas için neler yapmay düflünüyorsunuz? 66 Sayfa 62

13 Plan Yapalım BEN M EfiS Z YUVAM Hafta sonlar yapmak isteyip de yapamad n z ifller oluyor mu? Oluyorsa nedeni nedir? Bu tür sorunlar nas l çözüyorsunuz? Resimlerde, çocu un günlük ifllerinden baz lar n görüyorsunuz. Bunlar, öncelik ve önem s ras na koyar m s n z? Bu çocuk, hangi saatte ne yap yor? Aç klay n z. Her gün ayn saatte tekrarlad n z iflleriniz var m? Hangi ifli günün hangi saatinde yap yorsunuz? Program n z d fl nda ortaya ç kan ifllerinizi nas l düzenliyorsunuz? Günlük olarak yapman z gereken iflleri, haz rlayaca n z tablonun birinci sütununa listeleyiniz. Bofl zamanlar n z belirleyiniz. Listenize, bofl zamanlar n z de erlendirmek için planlad n z etkinlikleri ve sonradan ortaya ç kan iflleri ekleyiniz. Bütün bu ifllerinizi önemine göre öncelik s ras na koyunuz. fllerin öncelik s ra numaralar n tablonun ikinci sütununa yaz n z. Yapt n z tabloyu arkadafllar n z n yapt klar yla karfl laflt r n z. Günlük yap lmas gereken ifllerin s ralamas ayn m? Di er etkinliklerin s - ralamas nda öncelikleriniz farkl m? Nedenini aç klay n z. Haftal k bir çizelge haz rlay n z. Önemli ifllerinizi çizelgeye iflleyiniz. Haftal k çal flma plan için Çal flma Kitab ndaki etkinli i yap n z. Hangi gün, hangi çal flmalar yapaca n z planlay p uygulay n z. Uygulamada bir sorun ç karsa nedenini ve çözüm fleklinizi aç klay n z. Günler fller Pazartesi Proje sunumu var. Sal Çarflamba Difl randevusu Perflembe Ali nin do um günü Cuma Teyzem gelecek. Cumartesi Flüt kursu Pazar Dedemi ziyaret flleri öncelik ve önem s ras na koymak, buna göre günlük ve haftal k plan yapmak ve bu planlara uymak neden önemlidir? Sayfa

14 BEN M EfiS Z YUVAM Sizce resimdeki çocuk, okula gitmek için yataktan zaman nda kalkm fl m d r? Böyle düflünmenizin nedenini aç klay n z. Başarmak İstiyorum.../... kahvalt saati... /... beslenme saati... /... ö le yeme i... / /... uyku akflam yeme i.../... oyun... /... ders çal flma Resimdeki ö rencinin günlük yaflam n planlamas na yard mc olunuz. Etkinliklerinin saatlerini belirleyiniz. Bu ö rencinin yapt n z plana göre davranmad n düflününüz. Örne in, oyun saatini uzatm fl olsun. Bunun sonucunda neler olur? Çocuk ne gibi sorunlar yaflar? Oyun saatinin uzamas di er program n nas l etkiler? Bu durum çocu un baflar s n olumsuz etkiler mi? Nas l? Yemek, uyku, oyun ve ders çal flma saatlerinin düzenli ya da düzensiz olmas, baflar s n nas l etkiledi ini belirleyiniz. Çevrenizdeki insanlar gözlemleyiniz. Üst s n flarda okuyan baflar l ö rencileri tan maya çal fl n z. Onlarla görüflünüz. Onlar n günlük ve haftal k planlar hakk nda bilgi sahibi olunuz. Planl bir günlük yaflam n kiflisel baflar ya etkisini örneklerle aç klay n z. 68 Sayfa 65-66

15 BEN M EfiS Z YUVAM Neler Alabilirim? nceleyiniz, anlat n z. Harçl klar n z günlük, haftal k ya da ayl k m al - yorsunuz? Ald n z harçl klar n hepsini harc yor musunuz? Tutumlu olmak neden önemlidir? Çocuk, harçl klar ndan ne kadar para biriktirmifl? Paras yla neler almay düflünüyor? Hangilerini alabilir? Öncelik s ras na koyunuz. Hangisini alabilmek için daha çok beklemesi gerekir? Siz paran z harcarken önceliklerinizi belirler misiniz? Alacaklar n z s raya koyar m s n z? Örnek vererek aç klay n z. Yeni bir fleye sahip olmak için para biriktiriyor musunuz? Alaca n z fleyin ne oldu unu ve bunun için ne kadar süre sabretmeniz gerekti ini arkadafllar n za anlat n z. Paran z harcarken önceliklerinizi belirlemeniz, alacaklar n z s - ralaman z neden önemlidir? Sayfa 67 69

16 BEN M EfiS Z YUVAM Do um gününüzde sizin için yafl pasta haz rland. Pastay keserken eflit büyüklükteki dilimlere mi ay r rs n z? Niçin? Haklara Saygı Baba, çocuklar na elma vermek istiyor. Mutfa a gidince yaln zca bir elma kald - n görüyor. Bu durumda ne yapabilir? Yandaki resimde baba, çocu unun odas na girmeden önce kap y çal yor. Bu davran fl nas l aç klars n z? Ailenizde demokratik bir ortam olup olmad n günlük yaflam n zdan örneklerle aç klay n z. Ailenizi ve yak n akrabalar n z gözlemleyiniz. Baflkalar n n haklar - na sayg gösterip göstermediklerini belirleyiniz. Örne in; Gürültünüzden rahats z olan var m? Ortak kullan lan eflyan n kullan m ndan ya da bak m ndan flikâyetçi olan var m? Ev hayvanlar n n komflusuna verdi i rahats zl k nedeniyle komflusuyla darg n olan var m? Bir fley için söz verip yerine getirmeyen var m? Haklar na sayg gösterilmedi i için komflular yla, akrabalar yla veya arkadafllar yla küs olan var m? Evinizde birçok fleyi yapma hak ve hürriyetine sahipsiniz. Fakat bunun yan nda çevrenize karfl sorumluluklar n z da var. Örne in istedi iniz müzi i dinleyebilir, televizyon program n izleyebilirsiniz. Ancak sesini komflular n z rahats z etmeyecek kadar açabilirsiniz. Siz de sahip oldu unuz hak ve hürriyetler ile sorumluluklar n za örnekler bulunuz. Sahip oldu unuz haklar korumak önemli midir? Aç klay n z. Ailede ve yak n çevrede kiflilerin birbirlerinin haklar na sayg göstermesi neden önemlidir? 70 Sayfa 68

17 BEN M EfiS Z YUVAM Bu sand k, sahip oldu umuz hangi hak ve hürriyetleri ifade ediyor? Atatürk ve İnsan Hakları Atatürk ün önderli inde hangi hak ve hürriyetleri kazand m z biliyor musunuz? Örnekler veriniz. fiimdi sahip oldu umuz afla daki hak ve hürriyetler Atatürk ün önderli inde kazan lm flt r. Ö renim görme Seçme ve seçilme Kad nlar n çal flmas Yarg lanma Düflünce ve inanç Bu hak ve hürriyetlerle ilgili daha fazla bilgi edinmek için araflt rma yap n z. Atatürk ün insan hak ve hürriyetlerine verdi i önemle ilgili an lar bulup okuyunuz. Foto raf ve resimler toplay p albüm oluflturunuz. Atatürk önderli inde kazan lan hak ve hürriyetlerin bizim için önemini tart fl n z. Çeflitli haklara sahip olmam z, özgür olmam z can m z n istedi i gibi davranmam z gerektirir mi? Nedenini tart fl n z. Atatürk ün öncülü ünde hangi haklara kavufltuk? Bunlar hayat - m z nas l etkiliyor? Sayfa 69 71

18 BEN M EfiS Z YUVAM AFER N! Yandaki kelime, hangi durumlarda kullan l r? İyilik Yapalım Yere düflen çocuk, kendisine yard m eden kifli hakk nda neler düflünebilir? kisi aras nda geçebilecek konuflmalar tahmin ediniz. Arkadafl n zla canland r n z. ster misin? Bölüflelim. Teflekkür ederim yi günler Geçmifl olsun Afiyet olsun Günayd n Özür dilerim Teflekkür ederim. Çok naziksin! Resimdeki çocuklar n davran fllar, görgü kurallar na uygun mu? Aç klay n z. Dünü düflününüz. Evde ve okuldaki iletiflimlerinizde afla daki ifadelerden hangilerini kulland n z? Listeleyiniz. Hangisini kaç kez kulland - n z düflünüp karfl s na yaz n z. yi akflamlar Kutlar m yi geceler Rica ederim Elinize sa l k Nefis olmufl Listenizi, arkadafllar n z n listeleri ile karfl laflt r n z. Sizce iletiflim kurarken yeterince uygun davranm fl m s n z? Yak n zamanda kimlere nas l davrand - n z düflününüz. Bunlar n hangileri yard msever, kibar, nazik, sayg l davran fllard? Bu yapt klar n z n karfl l nda karfl n zdaki kifliler size nas l davrand, neler söyledi? Bunlara örnek veriniz. Babac m, lütfen tuzlu u verebilir misin? Görgü kurallar na uygun davranmak, çevrenizle iliflkilerinizi nas l etkiler? Örneklerle aç klay n z. 72 Sayfa 70

19 BEN M EfiS Z YUVAM Yandaki sözün ne anlama geldi ini aç klay n z. Baflar, Baflaraca m. diye bafllayan n ve Baflard m. diyebilenindir. M. Kemal ATATÜRK Benim Amacım Sizce, bu çocuklar kendilerine uygun hedefler belirlemifller mi? Hedeflerini belirlerken kiflisel geliflmelerini ve özelliklerini dikkate almalar gerekir mi? Niçin? Hedeflerini kiflisel özelliklerine göre belirleyen bu çocuklar, amaçlar na nas l ulaflabilirler? Hangi aflamalardan geçmeleri gerekir? Bu aflamalarda izleyecekleri yollar planlamazlarsa ne olur? Amaçlar na ulaflabilirler mi? Kendinize bir amaç belirleyip defterinize yaz n z. Niçin bu alan seçti- inizi aç klay n z. Seçti iniz alan n özelliklerini oluflturaca n z tablonun bir sütununa yaz n z. Di er bir sütuna da kendi kiflisel özelliklerinizi yaz n z. Sizce belirledi iniz amaç, kiflisel özelliklerinize ve geliflmenize yeterince uygun mu? Amac n za ulaflabilmek için izleyece iniz aflamalar planlay n z. Her aflamada izleyece iniz yolu, neler yapman z gerekti ini defterinize yaz n z. Planlar n z gerçeklefltirirken ne gibi problemlerle karfl laflabilece inizi düflününüz. Bu sorunlar n çözüm yollar n, bunun için yararlanman z gereken yenilikleri aç klay n z. Plan n z uygulamaya koyunuz. Bu çal flman z rapor hâline getirip s n fta arkadafllar n za sununuz. nsan n kendine bir amaç belirlemesi ve bunun için planlar yapmas niçin önemlidir? Sayfa 71 73

20 BEN M EfiS Z YUVAM Amac n z ödevinizi haz rlay p süresinde bitirmek ise ne yapars n z? Amacıma Ulaşmak İçin Ne Yapabilirim? Resimde görülen yar flmac n n, bulundu u noktada çok yoruldu unu düflününüz. Bu durumda ne yapmal? Biraz daha sab r ve çaba göstererek yar fl bitirmeli mi yoksa karfl laflt zorluk karfl s nda yar flmadan çekilmeli mi? Yar flmadan çekilirse ne olur? Amac n gerçeklefltirmifl olur mu? Amaçlay p bafllad n z bir ifli yar da b rakt n z oldu mu? Varsa o iflinizin ne oldu unu ve yar da b rakma nedeninizi belirtiniz. Sonucunda neler hissetti inizi arkadafllar n za aç klay n z. Bir iflte bafllang çta çok zorland n z düflününüz. Biraz daha çaba gösterip iflinizi bitirerek amac n za ulaflt n zda neler hissedersiniz? Aç klay n z. Böyle bir durum yaflad n zsa arkadafllar n za anlat n z. Önceki derste yapt n z gibi bir amaç belirleyiniz. Amac n za ulaflabilmek için izleyece iniz aflamalar, karfl laflabilece iniz sorunlar ortaya koyunuz. Aflamalarda karfl laflabilece iniz problemleri çözüp çözemeyece inizi de erlendiriniz. Buna göre amac n z yeniden gözden geçiriniz. Çal flman z elefltirmeleri için s n fta arkadafllar n za sununuz. Arkadafllar n z n elefltirilerini not ediniz. Bunlar de erlendirip cevap veriniz. Sizce her elefltiri olumsuz mudur? Çal flmalar n z, elefltirilere göre yeniden düzenleyiniz. Elefltirilerin çal flman z n daha iyi olmas na katk s n aç klay n z. Proje çal flmalar n zda çevrenizdekilerin fikirlerini sorup elefltirilerini almak, baflar n z art r r m? Nedenini aç klay n z. 74 Sayfa 72

21 BEN M EfiS Z YUVAM Bugüne kadar gerçeklefltirmeyi isteyip de gerçeklefltiremedi iniz amaçlar n z oldu mu? Gerçeklefltirememe nedenleriniz nedir? Korkma, Dene Çocu a, yeni bir bilgisayar al nm fl. Ancak onu kullanmas n bilmiyor. Sizce cesaret gösterip denemeden, gayret etmeden kullanmay ö renebilir mi? Siz olsayd n z o bilgisayardan yararlanmak için neler yapard n z? Yeniliklere aç k biri olup olmad n z, günlük yaflam n zdan örneklerle, arkadafllar n za aç klay n z. Örne in, hangi konularda yenilikleri takip ediyorsunuz? Yeni oyuncaklar n z n, araç ve gereçlerinizin nas l çal flt n nereden ö reniyorsunuz? Onlar n özelliklerini ö renmek için çaba gösteriyor musunuz? Üzerlerinde yeni fleyler deniyor musunuz? Onlar n bozulaca- ndan korkup oynamazsan z, inceleyip özelliklerini tan mazsan z o oyuncaktan zevk alabilir misiniz? Kaybetme veya baflar s z olma olas l n dikkate alan biri yeni fleyler deneyebilir mi? Neden? Aç klay n z. Yeni bulufllar yapan insanlar n ne gibi özelliklere sahip olabilece ini tart fl n z. Daha önce bilmedi iniz, yapmad n z bir fleyi denediniz ya da yenili i uygulad n z m? Bu deneyiminizin ne oldu unu ve nas l sonuçland n aç klay n z. Sayfa 73 75

22 BEN M EfiS Z YUVAM Ailenizle birlikte e lendi iniz oluyor mu? Ailenizi e lendirmek isterseniz bunu ne zaman ve nas l gerçeklefltirebilirsiniz? Ailemle Resimdeki aile ne yap - yor? Çocuk, ailesiyle e lenmek için bir oyun planlam fl olabilir mi? Oyununu baflar yla sundu- unu ve etkili oldu unu söyleyebilir misiniz? Ailenizle birlikte e lenmenin önemini tart fl n z. Ailenizle e lenmek için örnek bir plan haz rlay n z. Plan n z yazarak önce arkadafllar n za aç klay n z. Gerekli düzenlemeleri yapt ktan sonra evde uygulay n z. Anne! Baba! kiniz de gelip benim odaya bakar m s n z? Kardeflim her yeri da tm fl. Çocu un anne ve babas na flikâyet etti i durumun gerçek mi yoksa bir plan m oldu unu tart fl n z. Sizce bir plan ise plan n ne oldu unu ve nedenini aç klay n z. Siz, ailenizle özel gün kutlamalar için planlar haz rl yor musunuz? Hangi özel günler için neler planlad - n z? Ailenizle birlikte e lenmek için yapt klar n za örnekler veriniz. E lencelerinizde f kralar, bilmeceler anlat p taklitler yap yor musunuz? Kulland n z mizah örneklerini arkadafllar n za sunabilir misiniz? Ailenizle en son ne zaman kutlama yap p e lendiniz? Bu kutlamada ailenizi e lendirmek için neler yapt n z yaz l olarak haz rlay p s n fta arkadafllar n za sununuz. 76 Sayfa 74

23 BEN M EfiS Z YUVAM Herkes lider olabilir mi? Düflününüz. Lider Olmak Atatürk ün Kurtulufl Savafl m zda Türk toplumu üzerinde ne gibi etkisi olmufltur? Aç klay n z. Büyük Zafer den Sonra Türk Ordusu zmir e Girerken (Atatürk ve Kurtulufl Savafl Müzesi) Atatürk ün liderlik özellikleri : Gelece i görmesi Planl olmas Fedakârl Sab rl olmas Üstün becerilere sahip olmas Büyük Taarruz Savafl (Atatürk ve Kurtulufl Savafl Müzesi) Atatürk ün silah arkadafllar, onun komutanl n neden kabul etmifltir? Tart fl n z. Atatürk ün liderlik özelliklerini okuyunuz. Bu özelliklerden hangisine sahipsiniz? Aile içinde ya da okulda liderlik yapt n z bir etkinli iniz var m? Nas l bir gruba liderlik yapt n z? Örneklerle aç klay n z. Atatürk ün bir lider olarak Türk toplumu üzerindeki etkilerini araflt - r n z. Grup çal flmalar n zda, tak m oyunlar n zda ve ailede, liderlerin grup üzerindeki etkilerini tart fl n z. Liderlerin, gruplar ve toplumlar etkilediklerini, yönlendirdiklerini düflününüz. Buna göre, çevrenizden lider örnekleri veriniz. Örne in; ailenizde, s n f n zda, okulunuzda liderler kimlerdir? Bu kifliler hangi özelliklerinden dolay liderdir? Liderler, gruplar ve toplumlar nas l etkiler ve yönlendirir? Örneklerle aç klay n z. Sayfa 75 77

24 BEN M EfiS Z YUVAM Kiflisel eflyalar n z listeleyiniz. Bunlar n içinde televizyon var m? Neden yok? Niçin Özenli Kullanmalıyız? Sizin yandaki oyuncak tavflan gibi parçalanm fl oyunca n z var m? Bu oyunca n sahibi taraf ndan özenli kullan ld n söyleyebilir misiniz? Niçin öyle düflündü ünüzü aç klay n z. Oyunca a yap lan bu davran fl n neden yanl fl oldu unu tart fl n z. Bu oyunca n sahibi, yapt ndan dolay hangi sorunlarla karfl laflabilir ve bunlar nas l çözebilir? Bu çocuk, ailesinden yeni bir oyuncak isterken ne hissedebilir? Yeni oyuncak alma imkân yoksa ne yapabilir? Afla daki resimlerde ö renciler, kiflisel eflyalar n nas l kullan yor? Bu ö rencilerin davran fllar n tutumlu ve düzenli olmakla iliflkilendiriniz. Bu davran fllar n aile bütçesini nas l etkiledi ini söyleyiniz? Anne! Geçen hafta eflofman m y rt lm flt, söylemeyi unuttum. fiimdi spora nas l gidece im? Eflofman y rt k çocu un bu durumda yaflayabilece i sorunlar ve çözüm yollar n tart fl n z. Bu çocu un yapt ifle sayg l olup olmad konusunda ne düflündü ünüzü aç klay n z. Kiflisel eflyalar n z özenli kullan yor musunuz? Nedenini aç klay n z. Kiflisel eflyalar n z özensiz kulland n zda hangi sorunlarla karfl laflt n z ve sorunlar nas l çözdü ünüzü örneklerle anlat n z. 78

25 BEN M EfiS Z YUVAM Baz durumlarda baflkalar n n eflyalar n kullanmam z gerekebilir. Afla daki ifadeleri de erlendiriniz. Kim, ne istiyor? Bunlar n aras ndan hangileri, neden ödünç istenemez? Tart fl n z. Difl f rçan kullanabilir miyim? Topunla oynayabilir miyim? Saç f rçan verir misin? Bilgisayar n kullanabilir miyim? Çantan alabilir miyim? Kitab n bugün bende kalabilir mi? zin almadan baflkas n n eflyas n kullanman n do ru olup olmad n tart fl n z. Her isteyene eflyan z kullanmas için izin verip vermedi inizi nedeniyle aç klay n z. Ödünç verdi iniz eflyan z özenli kullan lmad zaman neler hissedersiniz? Her arkadafl n z, eflyas n kullanman za izin veriyor mu? Vermeyen olursa bunun nedenini düflünüyor ve ona sayg gösteriyor musunuz? zin al nsa bile baflkas n n eflyas n kullan rken nelere dikkat edilmesi gerekti ini tart fl n z. Arkadafl n zdan eflyas n ödünç istemeyi; özensiz kullanma sonucu ç kacak sorunu ve bunun çözümünü canland r n z. Kiflisel eflyam z neden özenli kullanmam z gerekti ini yaz n z. Baflkalar n n eflyas n kullan rken ç kabilecek sorunlara örnekler veriniz. Sayfa 76 79

26 BEN M EfiS Z YUVAM letiflim araçlar nda en çok hangi ev kazalar yla ilgili haberlere rastl yorsunuz? Ev kazalar na karfl al nmas gereken hangi önlemlerden söz ediliyor? Evdeki Güvenliğimiz Yandaki resimde gördü ünüz çocu un yapt hatal davran fl nedir? Bu davran fl, evde nas l bir soruna yol açabilir? Afla daki resmi inceleyiniz. Evdeki güvenlik kurallar ndan hangilerine dikkat edilmemifltir? Bu durumda ne gibi tehlikeler olabilece ini tart fl n z. Küçük çocu un elektrik prizine bir fley sokarak tehlike yaflamamas için ne yap labilir? Evinizde, nelerin güvenli inizi tehlikeye düflürebilece ini belirleyiniz. Bunlara karfl hangi önlemleri alabilece inizi arkadafllar n zla tart flarak not ediniz. Evinizin güvenlik kurallar n oluflturunuz. Bunu ailenize sununuz. Onlar n onay n alarak uygulamaya koyunuz. 80

27 BEN M EfiS Z YUVAM Resimleri inceleyiniz. Resimlerde neler anlat lmak istendi ini söyleyiniz. 110 Elektrikli ev aletleri ve makineler, ne gibi tehlikeler yaratabilir? Böyle bir durumda neler yap lmal - d r? Araflt r n z. Evinizde mutfakta tüp gaz kullan l yor. Siz eve girdi inizde gaz kokusu oldu unu fark ettiniz. Ne yapars n z? Tart fl n z. Acil durumlarda hangi telefon numaralar ndan, hangi kurumlar arayaca n z biliyor musunuz? Önceki s n flardan hat rlay n z. Evde meydana gelebilecek tehlikeli ve acil durumlarda neler yapabilece inizi tart fl n z. Arkadafllar n zla canland rmalar yap n z. Bir yang n senaryosu haz rlay n z. Neler yap labilece ini, ö retmeninizin gözetiminde uygulamal olarak gösteriniz. Sayfa 77 81

28 BEN M EfiS Z YUVAM Bu çocuk ne anlatmak istiyor? Bir do al afet olan depremi önleyemezsiniz. Ancak al nacak tedbirlerle hayatta kalabilirsiniz. Deprem Do al afetler hakk nda bilgi sahibi olmak, bize ne kazand r r? Deprem, sel, ç, heyelan, yang n vb. afetlerden korunabilmek için neler yap lmal d r? Afet öncesi yap lan deprem ve yang n tatbikatlar - n n yararlar n tart fl n z. Bu tatbikatlara kat lmak, do al afetler s ras nda güvenli imizi ve sa l m z koruma becerilerimizi gelifltirebilir mi? Tart fl n z. Hangisi, deprem an nda al nmas gereken do ru pozisyondur? Belirtiniz. Do al afetler s ras nda evde neler yap lmas gerekti ini s n fta tart fl - n z. Tart flma sonucunda, ö retmeninizin de yard m ile Do al Afetlerden Korunma Yönergeleri oluflturunuz. Örne in, pencere ve balkondan uzak durma, güvenli bir yerde yaflam üçgeni oluflturarak uygun pozisyonda durma, pani e kap lmama vb. Ailenizle her afet için evde bir uygulama yap n z. Do al afetlerle ilgili evde yapt n z tatbikatlarda neler hissetti inizi arkadafllar n zla paylafl n z. Deprem s ras nda binalar güvenli flekilde boflalt lmal d r. Bunun için neler yap lmas gerekti ini ve önemini s n fta tart fl n z. Yaflad n z binadan güvenli ç k fl yollar n ailenizle belirleyiniz. Tatbikat yaparak uygulay n z. Deprem, su bask n ve yang n s ras nda karfl lafl labilecek tehlikeleri araflt r n z. Evinizde bu tehlikelere karfl gerekli önlemleri al n z. Yaflad n z bölgede en çok hangi do al afetler yaflan yor? Evinizde do al afetlerden korunmak için ne gibi önlemler ald n z? 82 Sayfa 78

29 BEN M EfiS Z YUVAM Yurt, ülke, vatan sözcüklerinin anlamlar n araflt r n z. Ülkemiz de Yuvamızdır Ülkemizi neden çok sevdi imizi tart fl n z. Vatan sevgisi üzerine yaz lm fl fliirler bulup okuyunuz. Arkadafllar n zla paylafl n z. Evimiz gibi okulumuzu da niçin yuva olarak kabul etti imizi tart fl n z. Afla daki haritay inceleyiniz. Ülkemizin s n rlar n evimizin d fl duvarlar na, bölgelerini de evimizin bölümlerine benzetebilir miyiz? Yuvan n insanlar için önemini düflününüz. D fl etkilerden korunma ve güven içinde yaflama bak m ndan önemini hat rlay n z. Bu durumda ülkemizi de yuvam z olarak kabul edebilir miyiz? Aileler bir araya gelerek topluluklar oluflturur. Dil, tarih, ülkü gibi ayn de erleri paylaflan topluluklar, milleti oluflturur. Milletimiz, ülkemizde yüzlerce y ld r birlikte yaflamaktad r. Yurdunu ve milletini çok seven Atatürk ün önderli inde hep birlikte yurdumuzu düflmanlardan kurtard k. Ata m z gibi biz de yurdumuzu ve milletimizi her zaman sevmeli ve korumal y z. Evimiz ailemizle birlikte yaflad m z, okulumuz ise e itim gördü ümüz yuvam zd r. Buna göre ülkemiz de millet olarak yaflad m z yuvam zd r diyebilir miyiz? Araştırma Kültürel de erlerimizden ülke, bayrak ve dilin önemini, bunlar nas l koruyup gelifltirece imizi araflt r n z. 83

30 BEN M EfiS Z YUVAM Türkiye haritas ndan ülkemizin bölgelerini inceleyiniz. Yaflad n z ilin hangi bölgede oldu unu bulunuz. S n fta duvar haritas üzerinde bölgelerin farkl l klar n tart fl n z. Afla da, bölgelerimizin özelliklerini gösteren örnek resimler verilmifltir. nceleyiniz. Ülkemizi bir eve, bölgeleri evin bölümlerine benzetiniz. Bölgeleri karfl laflt r n z. Hangi bölgenin, hangi özelliklerinin öne ç kt n belirleyiniz. ç Anadolu Bölgesi Karadeniz Bölgesi Güneydo u Anadolu Bölgesi Do u Anadolu Bölgesi Marmara Bölgesi Akdeniz Bölgesi Ege Bölgesi Bir evin bölümlerini yaz n z. Bu bölümleri özellikleri ve ifllevleri bak m ndan karfl laflt r n z. Evde bir bölümün olmad durumda ne gibi sorunlar yaflanabilece ini örnekler vererek aç klay n z. Ülkemiz de evimiz gibi yuvam zd r. Bu nedenle bir bütün olarak görürüz. Herhangi bir yerinde bir sorun ç ksa hepimizi ilgilendirir. Her bölgesi evimizin bölümleri gibi birbirini bütünler, birbirinden ayr düflünülemez. Evimizi korudu umuz gibi ülkemizi de sevip korumal y z. Niçin ülkemiz de evimiz gibi yuvam zd r? Ülkemizin hangi bölgesinde yafl yorsunuz? Yaflad m z bölgeyi niçin yurdumuzun bütününden ayr göremeyiz? Evimizin bütünlü ü ile ba lant kurarak aç klay n z. 84 Sayfa 79

31 BEN M EfiS Z YUVAM Vatan n en çok seven, görevini en iyi yapand r. sözünü aç klay n z. Vatandaşlık Görevlerimiz nceleyiniz, anlat n z. Resimdeki pazarc n n aile içindeki sorumlulu u nedir? Pazarc sorumlulu unu yerine getiremezse aile bireyleri mutlu olabilir mi? Nedenini tart fl n z. Pazar al flverifli yapan çocuk ve babas mutlu görünüyor mu? Onlar, evdeki hangi görevlerini yerine getiriyor? Sorumluluklar m z yerine getirmemiz ailemizi sevmenin bir göstergesi olabilir mi? Tart fl n z. Evdeki gibi ülkemize karfl da görev ve sorumluluklar m z n oldu unu biliyor musunuz? Bunlar n neler olabilece ini tart fl n z. Yandaki resimde insanlar ne yap yor? Vatandafl olarak Cumhuriyet Döneminde elde etti imiz hak ve görevlerden hangisini yerine getiriyor olabilirler? Cumhuriyet Döneminde, seçme ve seçilme d fl nda baflka hangi hak ve görevlerimizin düzenlendi ini tart fl n z. Toplumu oluflturan insanlar ile yapt klar iflleri ve görevleri düflününüz. Bu insanlar, sorumluluklar n yerine getirmez ise toplumu oluflturan bireyler mutlu olabilir mi? Çevrenizden örnekler vererek aç klay n z. Okul ve s n f araç ve gereçleri nas l sa lan yor? Niçin bunlara zarar vermeden, özenli kullanmam z gerekiyor? Tart fl n z. Vatandafll k görevlerimizi yerine getirmek vatan sevgisinin bir göstergesi olabilir mi? Tart fl n z. Ö renci olarak ailemize ve ülkemize karfl sorumluluklar m z nelerdir? Sayfa 80 85

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

LKOKUL DERS K TABI OKUMA YAZMA Ö REN YORUM. 1. S n f 1. K TAP. YAZARLAR Doç. Dr. Sabri S DEKL Dr. Emine BALCI DEVLET K TAPLARI

LKOKUL DERS K TABI OKUMA YAZMA Ö REN YORUM. 1. S n f 1. K TAP. YAZARLAR Doç. Dr. Sabri S DEKL Dr. Emine BALCI DEVLET K TAPLARI LKOKUL DERS K TABI OKUMA YAZMA Ö REN YORUM 1. S n f 1. K TAP YAZARLAR Doç. Dr. Sabri S DEKL Dr. Emine BALCI DEVLET K TAPLARI Bu yay n n her hakk sakl olup, tüm fikrî mülkiyet haklar Sebit E itim ve Bilgi

Detaylı

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 4.. BÖLME filem ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER U E F S 5 5 0 7 5 5 K M Ü T 99 9 7 8 0 A 84 L 9 7 R 88 Yukar daki ifllemleri yaparak sonuçlar na karfl l k gelen harfleri kutulara yerlefltiriniz. Hiç unutmamam

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km .2 Uzunluklar Ölçme Kilometre 1. Grafik: Servis Arac n n Ald Yollar 1. Yandaki grafik, okul servis arac n n bir hafta boyunca ald yolu (km) göstermektedir. Grafi e göre afla daki sorular cevaplay n z.

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

DEPREM ANI 1... 2... 3...

DEPREM ANI 1... 2... 3... DEPREM ANI 1. Afla da plan verilen evin deprem s ras nda tehlikeli ve güvenli yerleriyle ç k fllar n gösteriniz. Güvenli yerleri mavi yuvarlak ile, tehlikeli yerleri k rm z çarp ile ç k fl yollar n da

Detaylı

KEND M Z DE ERLEND REL M 5

KEND M Z DE ERLEND REL M 5 A LEDE KURALLAR Okulda ve s n fta nas l davranmam z gerekti ini ö rendik. Bunlara okulun kurallar diyoruz. Okul gibi evimizin de kurallar vard r. Bu kurallar aile büyükleri koymufl olabilir. Baz kurallara

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim 3.2 Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim Zihinden Toplayal m ve Ç karal m 1. Afla da verilen ifllemleri zihinden yaparak ifllem sonuçlar n yaz n z. 50 YKr + 900 YKr = 300 + 300 = 998 100

Detaylı

OKUL ÖNCES YAYINLARI. KARACA E itim Yay nlar Tic. ve San. Ltd. fi. TL S PAR fi. KDV siz KDV li Adet Tutar

OKUL ÖNCES YAYINLARI. KARACA E itim Yay nlar Tic. ve San. Ltd. fi. TL S PAR fi. KDV siz KDV li Adet Tutar KARACA E itim Yay nlar Tic. ve San. Ltd. fi OKUL ÖNCES YAYINLARI Etkinlik Kitab m 1-10 (10 etkinlik kitab ) (5-6 yafl) 46,30 50,00 Aile Kat l ml Etkinlik Kitab 1 (5-6 yafl) Aile Kat l ml Etkinlik Kitab

Detaylı

MATEMAT K. Sütun Grafi i. Olas l k

MATEMAT K. Sütun Grafi i. Olas l k MATEMAT K Sütun Grafi i Olas l k Temel Kaynak 4 Sütun Grafi i SÜTUN GRAF Talya, arkadafllar na en çok sevdikleri sporu sordu. Ald cevaplara göre afla daki s kl k ve çetele tablolar n haz rlad. En Çok Sevilen

Detaylı

1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi... flehrimizdedir. 5. Atatürk'ün...

1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi... flehrimizdedir. 5. Atatürk'ün... Ad : Soyad : S n f : 2. SINIF Nu. : Atatürk TEST 6 Uygulamal Etkinlik 1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 4. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

1. Afla da verilen ifllerden hangilerini yard m almadan tek bafl n za yapabiliyorsunuz?

1. Afla da verilen ifllerden hangilerini yard m almadan tek bafl n za yapabiliyorsunuz? Ad : Soyad : S n f : 3. SINIF Nu. : Dün, Bugün, Yar n TEST 99 Uygulamal Etkinlik 1. Afla da verilen ifllerden hangilerini yard m almadan tek bafl n za yapabiliyorsunuz? flaretleyiniz. Okula gitmek... Odan

Detaylı

Temel Kaynak 4. Ülkeler

Temel Kaynak 4. Ülkeler SOSYAL B LG LER Temel Kaynak 4 Uzaktaki Arkadafl m Ülkeler Dünya n n 1/4 i karalarla kapl d r. Karalar, büyük parçalar hâlinde de bulunmaktad r. Buna k ta denir. Dünya da 6 k ta vard r. Bunlar, Asya Amerika

Detaylı

2. 1. SAYILARIN GÜCÜ. ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz.

2. 1. SAYILARIN GÜCÜ. ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz. 2. 1. SAYILARIN GÜCÜ ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz. 100 10 1 25 2. Yüzlük kartlar boyayarak afla daki say lar gösteriniz. Örnek 176

Detaylı

TEST 10. Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli...

TEST 10. Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli... TEST 10 Tamamlama Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli... 2.... Dünya ya s ve fl k verir. 3. Uzayda insan n yaflad bilinen tek gök cismi... d r. 4.

Detaylı

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu.

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu. CUMHUR YET BAYRAMI Yaflas n Cumhuriyet! Cumhuriyet bir devletin yönetim fleklidir. Eskiden ülkemizi padiflahlar yönetiyordu. O zaman devletimizin ad da Osmanl Devleti ydi. Düflmanlar yurdumuzu iflgal etmiflti.

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + =

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + = ZARLARLA OYNAYALIM Zar kullanarak toplama ve ç karma ifllemleri yapabiliriz. Zarda karfl l kl iki yüzdeki say lar n toplam daima 7 dir. Zarda 2 gözüküyorsa karfl s ndaki yüzeyin 7 2 = 5 oldu unu bulabilirsiniz.

Detaylı

YILLIK PLAN H A Y A T B L G S 3 Ö R E T M E N K I L A V U Z K T A B I 259

YILLIK PLAN H A Y A T B L G S 3 Ö R E T M E N K I L A V U Z K T A B I 259 YILLIK PLAN H A Y A T B L G S 3 Ö R E T M E N K I L A V U Z K T A B I 59 A TEMASI : OKUL HEYECANIM SINIF : 3 DERSLERLE A.3.. Okula niçin haz rl kl gelmesi gerekti ini aç klar. Okul Haz rl klar m z elefltirel

Detaylı

1. Afla daki resimleri inceleyiniz. Siz olsayd n z ne cevap verirdiniz? 2. Tan mad m z insanlar n tekliflerini

1. Afla daki resimleri inceleyiniz. Siz olsayd n z ne cevap verirdiniz? 2. Tan mad m z insanlar n tekliflerini Ad : Soyad : S n f : 2. SINIF Nu. : Benim Eflsiz Yuvam TEST 97 Uygulamal Etkinlik 1. Afla daki resimleri inceleyiniz. Siz olsayd n z ne cevap verirdiniz? Cevab n z konuflma balonlar ndaki bofllu a yaz

Detaylı

LKÖ RET M HAYAT B LG S 3. DERS K TABI ve Ö RENC ÇALIfiMA K TABI 1. K TAP. Aliyar KARACA Seyfinaz KAPULU Salim ÜLKER Sevgi SERDAR

LKÖ RET M HAYAT B LG S 3. DERS K TABI ve Ö RENC ÇALIfiMA K TABI 1. K TAP. Aliyar KARACA Seyfinaz KAPULU Salim ÜLKER Sevgi SERDAR LKÖ RET M HAYAT B LG S 3 DERS K TABI ve Ö RENC ÇALIfiMA K TABI 1. K TAP Aliyar KARACA Seyfinaz KAPULU Salim ÜLKER Sevgi SERDAR Bu kitap, Millî E itim Bakanl Talim ve Terbiye Kurulu Baflkanl n n 04.05.2009

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Sosyal Bilgiler. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z.

Sosyal Bilgiler. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. Ad : Soyad : S n f : 5. SINIF Nu. : Bölgemizi Tan yal m TEST 100 Uygulamal Etkinlik 1. Afla daki foto raflarda yer alan evleri inceleyiniz. Bu evlerin hangi bölgelerde yayg n oldu unu ve bu bölgelerin

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Dil ve Oyun. Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama

Dil ve Oyun. Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama Dil ve Oyun Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama Biliyor muydunuz? Günlük ev işlerinizi yaparken çocuğunuza konuşmak veya şarkı söylemek çocuğunuzun yeni kelimeler ve alışkanlıklar öğrenmesine

Detaylı

MATEMAT K. Hacmi Ölçme

MATEMAT K. Hacmi Ölçme Hacmi Ölçme MATEMAT K HACM ÖLÇME Yandaki yap n n hacmini birim küp cinsinden bulal m. Yap 5 s radan oluflmufltur. Her s ras nda 3 x 2 = 6 birim küp vard r. 5 s rada; 5 x 6 = 30 birim küp olur. Bu yap n

Detaylı

Dinleme. Ö retmenin dedi i gibi iyi bir dinleyici oluyorum. Arkadafl m ilgiyle dinliyorum.

Dinleme. Ö retmenin dedi i gibi iyi bir dinleyici oluyorum. Arkadafl m ilgiyle dinliyorum. Dinleme Dinleme Dün akflam haberlerde ülkemizdeki hava kirlili i ile ilgili yeni önlemler al naca söylendi. Ö retmenin dedi i gibi iyi bir dinleyici oluyorum. Arkadafl m ilgiyle dinliyorum. Her gün zaman

Detaylı

5.3. Çevre Uzunlu u. Düzlemsel fiekillerin Çevre Uzunlu u

5.3. Çevre Uzunlu u. Düzlemsel fiekillerin Çevre Uzunlu u 5.3 Çevre Uzunlu u Düzlemsel fiekillerin Çevre Uzunlu u Etkinlik Döner Metre Yapal m Araç ve Gereç: daire fleklinde nesneler (kavanoz kapa, tekerlek vb.), makas, kalem, raptiye, tahta çubuk 1) Daire fleklindeki

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

LKÖ RET M HAYAT B LG S 2. DERS K TABI ve Ö RENC ÇALIfiMA K TABI 1. K TAP. Aliyar KARACA Seyfinaz KAPULU Salim ÜLKER Sevgi SERDAR

LKÖ RET M HAYAT B LG S 2. DERS K TABI ve Ö RENC ÇALIfiMA K TABI 1. K TAP. Aliyar KARACA Seyfinaz KAPULU Salim ÜLKER Sevgi SERDAR LKÖ RET M HAYAT B LG S 2 DERS K TABI ve Ö RENC ÇALIfiMA K TABI 1. K TAP Aliyar KARACA Seyfinaz KAPULU Salim ÜLKER Sevgi SERDAR Bu kitap, Millî E itim Bakanl Talim ve Terbiye Kurulu Baflkanl n n 01.09.2009

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

LKÖ RET M. B L fi M TEKNOLOJ LER 7. BASAMAK. Ö RENC ÇALIfiMA K TABI. YAZARLAR pek NCE Burcu fienyüzlü Benlihan U UR DEVLET K TAPLARI

LKÖ RET M. B L fi M TEKNOLOJ LER 7. BASAMAK. Ö RENC ÇALIfiMA K TABI. YAZARLAR pek NCE Burcu fienyüzlü Benlihan U UR DEVLET K TAPLARI LKÖ RET M B L fi M TEKNOLOJ LER 7. BASAMAK Ö RENC ÇALIfiMA K TABI YAZARLAR pek NCE Burcu fienyüzlü Benlihan U UR DEVLET K TAPLARI BEfi NC BASKI..., 2011 M LLÎ E T M BAKANLI I YAYINLARI... : 4448 DERS K

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi.

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. KES RLER Bunlar biliyor musunuz? Bütün: Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. Yar m: Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Kesir: Bir bütünün bölündü ü eflit parçalar n birini veya

Detaylı

1. Hayal kurmay seviyor musunuz? Nas l hayaller kuruyorsunuz?

1. Hayal kurmay seviyor musunuz? Nas l hayaller kuruyorsunuz? Ad : Soyad : S n f : 3. SINIF Nu. : Hayal Gücü TEST 9 Uygulamal Etkinlik 1. Hayal kurmay seviyor musunuz? Nas l hayaller kuruyorsunuz? Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 3. Genellikle

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Temel Kaynak 5 Yaflam m zdaki Elektrik BAS T ELEKTR K DEVRES Devrede Ampullerin n Nas l De ifltirebiliriz? Basit bir elektrik devresinde pil ampul anahtar ba lant

Detaylı

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad!

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Yay nc l kta ilklere imza atmay bir gelenek hâline getirmifl olan Morpa flimdi de okul öncesi yay nc l nda gelmifl oldu u son noktay büyük bir gurur ve heyecanla sizlerle

Detaylı

UZUNLUKLARI ÖLÇEL M. Çubuk yedi birim. Oysa flimdi 5 birim görülüyor. 7-5 = 2 boyanacak. Çubuk kareli kâ tta = 7 görülmektedir.

UZUNLUKLARI ÖLÇEL M. Çubuk yedi birim. Oysa flimdi 5 birim görülüyor. 7-5 = 2 boyanacak. Çubuk kareli kâ tta = 7 görülmektedir. UZUNLUKLARI ÖLÇEL M Burada bir çubuk üzerine ay c n resmi konmufltur. Çubuk kayd r ld kça çubuklar n boyu eksik kal yor. Eksik k sm boyayarak tamamlay n z. Her kareyi bir birim kabul ediniz. 3 Çubuk kareli

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar Koçluk Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü ve zay f yanlar

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an!

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an! Test-Umfrage Sevgili öğrenciler, ne düşündüğünüz bizim için önemli! Okulumuzun daha da iyi olmasını istiyoruz. Okulumuzun hangi alanlarda başarılı olduğunu ve hangi alanlarda olası iyileştirmelere ihtiyaç

Detaylı

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan Gizli Duvarlar En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan biridir. Örne in, A noktas ndan yay lan fl k B noktas na gitmek için sonsuz tane yol aras ndan en az enerji harcayarak gidece i

Detaylı

Koçun Kendisini De erlendirmesi çin Kontrol Listesi

Koçun Kendisini De erlendirmesi çin Kontrol Listesi Koçun Kendisini De erlendirmesi çin Kontrol Listesi Afla daki sorular etkin bir koç olabilmek için ihtiyaç duyulan beceri ve niteliklerle ilgilidir. Koç olarak kendi etkinli inizi de erlendirmek için bu

Detaylı

KASIM AYI VELİ BÜLTENİ

KASIM AYI VELİ BÜLTENİ 2010-2011 KASIM AYI VELİ BÜLTENİ Kasım Ayı ndan herkese Merhaba Sonbahar Mevsimi nin kendisini iyice hissettirmeye başladığı dopdolu bir Ekim Ayı nı geride bıraktık. Kasım Ayı nda yepyeni öğrenmelerin,

Detaylı

ANAOKULU VELĠ DEĞERLENDĠRME ANKETĠ VELĠ ADI: ÇOCUĞUNUZUN ADI: ÖĞRETMENĠNĠZĠN ADI: MAĠL ADRESĠNĠZ? TARĠH: OKULUN FĠZĠKSEL OLARAK DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

ANAOKULU VELĠ DEĞERLENDĠRME ANKETĠ VELĠ ADI: ÇOCUĞUNUZUN ADI: ÖĞRETMENĠNĠZĠN ADI: MAĠL ADRESĠNĠZ? TARĠH: OKULUN FĠZĠKSEL OLARAK DEĞERLENDĠRĠLMESĠ ANAOKULU VELĠ DEĞERLENDĠRME ANKETĠ VELĠ ADI: ÇOCUĞUNUZUN ADI: ÖĞRETMENĠNĠZĠN ADI: MAĠL ADRESĠNĠZ? TARĠH: OKULUN FĠZĠKSEL OLARAK DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Oyuncaklar Yeterlimi? Kısmen ( ) Kitaplar Yeterlimi? Kısmen

Detaylı

III. ad m: 5 i afla ya indiririz. 5 in içinde 5, 1 defa vard r. A aç dikme kampanyas nda günde ortalama 201 a aç dikilmifltir.

III. ad m: 5 i afla ya indiririz. 5 in içinde 5, 1 defa vard r. A aç dikme kampanyas nda günde ortalama 201 a aç dikilmifltir. Do al Say larla Bölme fllemi BÖLME filem Ankara daki ilkö retim okullar fiehrimizi Yeflillendirelim kampanyas bafllatt lar. Befl gün boyunca bofl alanlara toplam 1005 a aç dikildi ine göre günde ortalama

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

Osmancık İsmail Karataş Sağlık Meslek Lisesi

Osmancık İsmail Karataş Sağlık Meslek Lisesi Ünite Planı Öğretmenin Adı, Soyadı Okulunun Adı Okulunun Bulunduğu Mahalle Okulun Bulunduğu İl Emine ÇELİKCİ Osmancık İsmail Karataş Sağlık Meslek Lisesi Koyunbaba mahallesi ÇORUM Ünit Bilgisi Ünite Başlığı

Detaylı

GEOMETR K fiek LLER. Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey. Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan.

GEOMETR K fiek LLER. Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey. Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan. GEOMETR K fiek LLER Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey yüzey Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan. yüzey Küre: Tek yüzeyli cisim. Küp: Birbirine eflit alt yüzeyi

Detaylı

1. Afla daki ifadelerden hangisini söyleyen çocuk fiziksel özelli inden dolay mutlu de ildir?

1. Afla daki ifadelerden hangisini söyleyen çocuk fiziksel özelli inden dolay mutlu de ildir? Ad : Soyad : S n f : Nu. : Okulu : Benim Eflsiz Yuvam HAYAT B LG S TEST 28 1. Afla daki ifadelerden hangisini söyleyen çocuk fiziksel özelli inden dolay mutlu de ildir? Parmaklar m ince ve uzun oldu- u

Detaylı

içinde seçilen noktan n birinci koordinat birincinin geldi i saati, ikinci koordinat ysa

içinde seçilen noktan n birinci koordinat birincinin geldi i saati, ikinci koordinat ysa Tuhaf Bir Buluflma O las l k kuram ilkokullarda bile okutulabilecek kerte basit ve zevklidir. ABD de kimi okullarda 9 yafl ndaki çocuklara bile okutuluyor olas l k kuram. Basit olas l k kuram n anlamak

Detaylı

Canpolat Pamay. Zonguldak n baflö retmeni

Canpolat Pamay. Zonguldak n baflö retmeni 24 Kas m Ö retmenler Günü tüm ö retmenlerimize kutlu olsun. Zonguldak n baflö retmeni Canpolat Pamay Zonguldak n simge isimlerinden birisidir Canpolat Pamay. Ömrünün, 40 y l n e itime-ö retime, spora ve

Detaylı

ÇİÇEK GRUBU 2013-2014 EĞİTİM DÖNEMİ EKİM AYI BÜLTENİ 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DÜNYA HAYVANLAR GÜNÜ DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ DÜNYA EL YIKAMA GÜNÜ KULELER Atatürk ün hayatını öğrenme Atatürk ün ülkemize kazandırdıkları

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Ad : Soyad : S n f : No.: OKUL HEYECANIM

Ad : Soyad : S n f : No.: OKUL HEYECANIM Ad : Soyad : S n f : No.: OKUL HEYECANIM 2. SINIF 1. FAS KÜL Okula Haz r m Okula Gitmeye Haz rlan yorum: Günlük hayat m zda ifllerimizi bir düzen içinde yapar z. Uyan p yataktan kalkmam z, elimizi, yüzümüzü

Detaylı

ÖZEL VEGA OKULLARI OYUN SANDIĞIM SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA

ÖZEL VEGA OKULLARI OYUN SANDIĞIM SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA ÖZEL VEGA OKULLARI OYUN SANDIĞIM SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA KENDİMİZİ İFADE ETME BİÇİMİMİZ: Düşünceleri duyguları, doğayı, kültürü, inançları, değerleri keşfetme ve ifade etme yollarını

Detaylı

Matematik. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 1. Afla daki dönüflümleri yap n z.

Matematik. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 1. Afla daki dönüflümleri yap n z. Ad : Soyad : S n f :. SINIF Nu. : S v lar Ölçme TEST 51 Uygulamal Etkinlik 1. Afla daki dönüflümleri yap n z. L =... ml 70 L =... ml 9000 ml =... L 11 000 ml =... L L 10 ml =... ml L 19 ml =... ml 960

Detaylı

... LKÖ RET M OKULU 2010-2011 E T M Ö RET M YILI. 2. SINIF TÜRKÇE DERS TEMALANDIRILMIfi YILLIK PLAN

... LKÖ RET M OKULU 2010-2011 E T M Ö RET M YILI. 2. SINIF TÜRKÇE DERS TEMALANDIRILMIfi YILLIK PLAN ... LKÖ RET M OKULU 00-0 E T M Ö RET M YILI. SINIF TÜRKÇE DERS TEMALANDIRILMIfi YILLIK PLAN GÖRSEL AY HAFTA SAAT TEMA MET N ADI D NLEME OKUMA KONUfiMA YAZMA OKUMA GÖRSEL SUNU EYLÜL Trafik Ifl klar.5,.7,.7,..6.0,.,.,.7,0,.,.,.5,.0.,.5,.,.,.5

Detaylı

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama DE/11/LLP-LDV/TOI 147 420 Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama 1. Adınız: 2. İşletmenin Adı: 3. Tarih: Evet Hayır Bilmiyorum 1. Mevcut işinizde mesleki eğitim fırsatlarına erişebiliyor musunuz?

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

I. Bölüm. letiflim Kuracak Bir Dil Kullan n

I. Bölüm. letiflim Kuracak Bir Dil Kullan n I. Bölüm letiflim Kuracak Bir Dil Kullan n Tafllar ve sopalar kemiklerimizi k rabilir, ama sözler kalbimizi k rar. -ROBERT FULGHUM 1 Dil üstad William Safire a bir seferinde sormufllar: Özensiz iletiflimin

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler ÜN TE II L M T Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler MATEMAT K 5 BU BÖLÜM NELER AMAÇLIYOR? Bu bölümü çal flt n zda (bitirdi inizde), *Bir

Detaylı

2 onluk + 8 birlik + 4 onluk + 7 birlik 6 onluk + 15 birlik = 7 onluk + 5 birlik =

2 onluk + 8 birlik + 4 onluk + 7 birlik 6 onluk + 15 birlik = 7 onluk + 5 birlik = DO AL SAYILARLA TOPLAMA filem Bir k rtasiyede 35 tane hikâye kitab, 61 tane masal kitab vard r. K rtasiyedeki hikâye ve masal kitaplar toplam kaç tanedir? Bu problemin çözümünü inceleyelim: 35 tane hikâye,

Detaylı

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama 21 G R fi Araflt rman n amac na ba l olarak araflt rmac ayr ayr nicel veya nitel yöntemi kullanabilece i gibi her iki yöntemi bir arada kullanarak da araflt rmas n planlar. Her iki yöntemin planlama aflamas

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI

TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI Sayın İlgili; Bu anket çalışması, akılcı ilaç kullanımı konusunda mevcut durumun değerlendirilmesi

Detaylı

Saat - Dakika ve Dakika - Saniye Arasındaki Dönüflümler 1. Afla daki saatlerin gösterdi i zamanlar bofl kutucuklara say sal saat olarak yaz n z.

Saat - Dakika ve Dakika - Saniye Arasındaki Dönüflümler 1. Afla daki saatlerin gösterdi i zamanlar bofl kutucuklara say sal saat olarak yaz n z. . Zaman Zaman çinde Saat - Dakika ve Dakika - Saniye Arasındaki Dönüflümler 1. Afla daki saatlerin gösterdi i zamanlar bofl kutucuklara say sal saat olarak yaz n z. 1 1 1 1 1 1 Ö leden sonra Ö leden sonra

Detaylı

HAYAT B LG S. Dün, Bugün, Yar n

HAYAT B LG S. Dün, Bugün, Yar n Dün, Bugün, Yar n HAYAT B LG S Yaflad m z Yerin De iflimi Yerleflim yerleri insanlar n da etkisiyle sürekli de iflmekte ve geliflmektedir. Yeni, çok katl binalar infla edilmekte, trafik s k nt s n gidermek

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

Bir okul dü ündük, ça da e itim sunan...

Bir okul dü ündük, ça da e itim sunan... Bir okul dü ündük, ça da e itim sunan... M - Ö RET M 29 4- M-Ö RET M 4.1 Zaman Çizelgesi Okulumuzda e itim-ö retim kadrosu titizlikle seçilmi tir. 1.2. 3. 4. ve 5. flarda s f ö retmenleri, 6. s ftan 8.

Detaylı

Öncelikle mübarek KURBAN BAYRAMINIZ kutlu olsun.

Öncelikle mübarek KURBAN BAYRAMINIZ kutlu olsun. DEĞERLİ VELİLER Öncelikle mübarek KURBAN BAYRAMINIZ kutlu olsun. Bayram tatilinde verilen bu ödevlerin günlük olarak(üzerindeki tarihe göre) yaptırılmasını rica ediyorum. Ödevleri öğrendiğimiz konuların

Detaylı

Geçmiflte Yapamay p fiimdi Yapabildiklerim

Geçmiflte Yapamay p fiimdi Yapabildiklerim Temel Kaynak 3 Dün, Bugün, Yar n Geçmiflte Yapamay p fiimdi Yapabildiklerim nsanlar zaman içinde büyür, geliflirler. Büyüdükçe fiziksel özellikleri farkl lafl r, yetenekleri geliflir. Bebekken yemek yemek,

Detaylı

Temel Kaynak 4. stek ve htiyaçlar

Temel Kaynak 4. stek ve htiyaçlar SOSYAL B LG LER Temel Kaynak 4 Üretimden Tüketime stek ve htiyaçlar nsan yaflam için gerekli olan ve yoklu unda s k nt çekilen koflul ya da maddelere ihtiyaç denir. Yaflamak için zorunlu olan beslenme,

Detaylı

SINIF KURALLARI. Amaç: Öğrencilerin sınıf kurallarını öğrenmesi ve uygulaması. Düzey: 1. sınıf ve üstü

SINIF KURALLARI. Amaç: Öğrencilerin sınıf kurallarını öğrenmesi ve uygulaması. Düzey: 1. sınıf ve üstü SINIF KURALLARI Amaç: Öğrencilerin sınıf kurallarını öğrenmesi ve uygulaması Düzey: 1. sınıf ve üstü Materyal : Her öğrenci için bir adet kağıt,kalem, Uygulama2: Sınıf kuralları panosu için fon kağıdı,

Detaylı

Sosyal Bilgiler. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 3. A açlar n... k s mlar kuzey yar m kürede kuzeyi gösterir.

Sosyal Bilgiler. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 3. A açlar n... k s mlar kuzey yar m kürede kuzeyi gösterir. Ad : Soyad : S n f : 4. SINIF Nu. : Yaflad m z Yer 98 1. Uygulamal Etkinlik Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. Yukar da 2:30'u gösteren saati kullanarak yönlerin nas l bulunabilece ini

Detaylı

Temel Kaynak 4. Bireysel Farkl l klar

Temel Kaynak 4. Bireysel Farkl l klar SOSYAL B LG LER Temel Kaynak 4 Kendimi Tan yorum Bireysel Farkl l klar Birey, toplumlar oluflturan ve kendine özgü ay r c özellikleri olan fert, insand r. Toplumdaki bireyler birbirlerine benzeyebilir.

Detaylı

5. S n f. 1. Afla da okunufllar verilen say lardan hangisinin rakamlarla yaz l fl yanl flt r?

5. S n f. 1. Afla da okunufllar verilen say lardan hangisinin rakamlarla yaz l fl yanl flt r? MATEMAT K. S n f Adı - Soyadı:... Numarası:... Sınıfı:... DO AL SAYILAR, DO AL SAYILARLA TOPLAMA VE ÇIKARMA filemler Test 1 1. Afla da okunufllar verilen say lardan hangisinin rakamlarla yaz l fl yanl

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

4. Ünite Ö retmen K lavuz Kitab

4. Ünite Ö retmen K lavuz Kitab . Ünite Ö retmen K lavuz Kitab S n f: 1 : Matematik Ünite Numaras : 1 Ünite Süresi: ders saati / GEOMETR Örüntü ve Süslemeler Örüntü ve Süslemeler EK M EYLÜL Do al Do al 1. Bir örüntüdeki iliflkiyi belirler..

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi

flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi I Prof. Dr. Kas m KARAHAN flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi Hizmet Pazarlamas II Yay n No : 1695 flletme-ekonomi Dizisi : 194 2. Bask - Aral k 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 589-4 Copyright

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ ÖĞRETMENİ

ÇOCUK GELİŞİMİ ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda öğrencilere ya da yetişkinlere çocuk eğitimi ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Çocuk gelişimi ile ilgili hangi

Detaylı

Gerçekleflen Düfller. Temel Kaynak 5. Bulufllar ve Teknolojik Geliflmeler

Gerçekleflen Düfller. Temel Kaynak 5. Bulufllar ve Teknolojik Geliflmeler SOSYAL B LG LER Temel Kaynak 5 Gerçekleflen Düfller Bulufllar ve Teknolojik Geliflmeler Bulufl, bir fleyin ilk kez ortaya konulmas, icat edilmesidir. Bulufl yap lmas nda insanlar n ihtiyaçlar n n etkisi

Detaylı