LKÖ RET M HAYAT B LG S 3. DERS K TABI ve Ö RENC ÇALIfiMA K TABI 2. K TAP. Aliyar KARACA Seyfinaz KAPULU Salim ÜLKER Sevgi SERDAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "LKÖ RET M HAYAT B LG S 3. DERS K TABI ve Ö RENC ÇALIfiMA K TABI 2. K TAP. Aliyar KARACA Seyfinaz KAPULU Salim ÜLKER Sevgi SERDAR"

Transkript

1 LKÖ RET M HAYAT B LG S 3 DERS K TABI ve Ö RENC ÇALIfiMA K TABI 2. K TAP Aliyar KARACA Seyfinaz KAPULU Salim ÜLKER Sevgi SERDAR Bu kitap, Millî E itim Bakanl Talim ve Terbiye Kurulu Baflkanl n n tarih ve 57 say l karar yla ö retim y l ndan itibaren 5 (befl) y l süreyle ders kitab olarak kabul edilmifltir. KOZA Y a y n 1987 D a t m KOZA Yay n Da t m Sanayi ve Ticaret Afi Cevat Dündar Cad. Nu.:139 Ostim ANKARA tel.: (0312) belgeç: (0312)

2 lkö retim Hayat Bilgisi 3. S n f Ders Kitab ve Ö renci Çal flma Kitab Editör : Hediye Atefl Dil Uzman : Ahmet Kapulu Görsel Uzman : Ziya Harun Ergenç Program Gelifltirme Uzman : Özlem Do an Rehberlik Uzman : Türkan Çelik Ölçme De erlendirme Uzman : Dr. Nuri Do an Yay nc Sertifika Nu. : ISBN: (Ders Kitab için) (Ö renci Çal flma Kitab için) KOZA Yay n Da t m Sanayi ve Ticaret Afi Bu eserin bütün haklar sakl d r, yay nevine attir. Eserdeki metin, soru, görsel unsurlar yay nevinin yaz l izni olmadan tümüyle ya da k smen ço alt lamaz, yay mlanamaz ve ticari amaçla kullan lamaz. Bask : KOZA Yay n Da t m Afi, Ankara, 2014 KOZA Y a y n 1987 D a t m KOZA Yay n Da t m Sanayi ve Ticaret Afi Cevat Dündar Cad. Nu.:139 Ostim ANKARA tel.: (0312) belgeç: (0312)

3 ST KLÂL MARfiI Korkma, sönmez bu flafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin y ld z d r, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olay m, çehreni ey nazl hilâl! Kahraman rk ma bir gül! Ne bu fliddet, bu celâl? Sana olmaz dökülen kanlar m z sonra helâl... Hakk d r, Hakk a tapan, milletimin istiklâl! Mehmet Âkif ERSOY 1-C

4 ANDIMIZ Türküm, do ruyum, çal flkan m, lkem; küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak, yurdumu, milletimi özümden çok sevmektir. Ülküm; yükselmek, ileri gitmektir. Ey büyük Atatürk! Açt n yolda, gösterdi in hedefe durmadan yürüyece ime ant içerim. Varl m, Türk varl na arma an olsun. Ne mutlu Türküm diyene! 1-Ç

5 Mustafa Kemal ATATÜRK 1-D

6 Ç NDEK LER DERS K TABI BEN M EfiS Z YUVAM Nas l Anlafl yoruz? Kararlar Birlikte Al r z Adil mi? Plan Yapal m Baflarmak istiyorum Neler Alabilirim? Haklara Sayg Atatürk ve nsan Haklar yilik Yapal m Benim Amac m Amac ma Ulaflmak çin Ne Yapabilirim? Korkma, Dene Ailemle Lider Olmak Niçin Özenli Kullanmal y z? Evdeki Güvenli imiz Deprem Ülkemiz de Yuvam zd r Vatandafll k Görevlerimiz Ayn Gezegeni Paylafl yoruz Temada Geçen Kavramlar ÖLÇME VE DE ERLEND RME DÜN, BUGÜN, YARIN Hayat mda De ifliklikler Oluyor Duygular m z n Yans mas Hayat m z De ifliyor Hangi Mesle i Seçsem? Benim Hava Raporum Atatürk ve Sanat Liderlik Özellikleri E

7 Ulusal Lider Bayra m z Geçmiflten Günümüze Benim Fikrim Hava ve Trafik Tekerlekten Otomobile Hangi Amaçla Kullan yoruz? letiflim Teknolojileri Eskiden Oyunlar m z Geçmiflin zleri Karfl l kl Ba ml l k Do al Afetlerden Nas l Korunuruz? Temada Geçen Kavramlar ÖLÇME VE DE ERLEND RME BEL RL GÜN VE HAFTALAR Ö RENC ÇALIfiMA K TABI BEN M EfiS Z YUVAM Nas l Anlafl yoruz? Kararlar Birlikte Al r z Adil mi? Plan Yapal m Baflarmak stiyorum Neler Alabilirim? Haklara Sayg Atatürk ve nsan Haklar yilik Yapal m Benim Amac m Amac ma Ulaflmak çin Ne Yapabilirim? Korkma, Dene Ailemle Lider Olmak Niçin Özenli Kullanmal y z? Evdeki Güvenli imiz Deprem Ülkemiz de Yuvam zd r Vatandafll k Görevlerimiz Ayn Gezegeni Paylafl yoruz Temada Geçen Kavramlar F

8 DÜN, BUGÜN, YARIN DÜN, BUGÜN, YARIN Hayat mda De ifliklikler Oluyor Duygular m z n Yans mas Hayat m z De ifliyor Hangi Mesle i Seçsem? Benim Hava Raporum Atatürk ve Sanat Liderlik Özellikleri Ulusal Lider Bayra m z Geçmiflten Günümüze Benim Fikrim Hava ve Trafik Tekerlekten Otomobile Hangi Amaçla Kullan yoruz? letiflim Teknolojileri Eskiden Oyunlar m z Geçmiflin zleri Karfl l kl Ba ml l k Do al Afetlerden Nas l Korunuruz? Temada Geçen Kavramlar SÖZLÜK... Ek-1 KAYNAKÇA... Ek-3 TÜRK YE HAR TASI... Ek-5 1-G

9 BENİM EŞSİZ YUVAM

10 BEN M EfiS Z YUVAM Çevrenizde hangi iletiflim türlerinin kullan ld n gözlemleyiniz. Nasıl Anlaşıyoruz? Ayfle teyze, sana yard m edeyim. Siz daha çok nerede sözlü iletiflim kuruyorsunuz? Otobüsteki çocuk vücut dilini kullanarak ne söylemek istiyor? Resimdeki ailede kimler, hangi iletiflim yöntemini kullan yor? Hiç ö retmeniniz velinize bilgi notu gönderdi mi? Siz birine mektup gönderdiniz mi? Sizce bunlar yaz l iletiflim olabilir mi? Ö renciler ile ö retmen aras nda hangi iletiflim türleri kullan l yor? Çevrenizde hangi iletiflim türleri kullan l yor? Örneklerle aç klay n z. 64 Sayfa 60

11 BEN M EfiS Z YUVAM Yak n zamanda ailenizi ilgilendiren bir karar ald - n z m? Konuyla ilgili siz nas l bir görüfl bildirirdiniz? Kararları Birlikte Alırız Resimlerdeki aile mutlu mu? Bunda, görev paylafl m - n n ve ev ifllerini birlikte yapman n da etkisi olabilir mi? Yeliz, ailede hangi yeni görevi üstleniyor? Bu görev için ne gibi bir yeni fikir üretiyor? Görev paylafl m bak m ndan ailenizle resimdeki ailenin benzerlik ve farkl l klar n söyleyiniz. Yemekten sonra kardeflimi uyutmada anneanneme yard mc olabilirim. Onu ninni yerine müzik dinleterek uyutabilirim. Ailenizi ilgilendiren konularda karar al n rken siz de görüflünüzü bildirir misiniz? Aileniz görüfl bildirmenizi istiyor mu? Hangi konularda görüfl bildirdi inize iliflkin örnek veriniz. Aile içinde demokratik bir ortam n oluflmas niçin önemlidir? Buna nas l katk da bulunabilirsiniz? Tart fl n z. Aile içinde ne gibi görevler üstlendiniz? Belirtiniz. Bu görevleri siz mi istediniz? Yoksa anneniz, baban z m verdi? Aile içinde daha çok hangi görevleri üstlenmeyi istersiniz? Bu görevleri isteme nedenlerinizi aç klay n z. Üstlenmeyi düflündü ünüz görevlerle ilgili yeni fikirler üretiniz. Bunlar ailenize anlat n z. Sonra uygulay n z. Aile içinde ne gibi yeni görevler üstlendiniz? Bunlarla ilgili olarak gelifltirdi iniz yeni fikirler nelerdir? Aç klay n z. Sayfa 61 65

12 Adil mi? BEN M EfiS Z YUVAM Ev ifllerini aile bireyleriyle eflleyerek görev da l m yap n z. yemek haz rlamak Ailenizdeki bireylerin görevlerini düflününüz. Bireylerin görev da l mlar dengeli mi? Sizce en zor görev hangisidir? bulafl k y kamak çamafl r y kamak ütü yapmak okul çantas haz rlamak pazara gitmek temizlik yapmak oday toplamak sofra haz rlamak faturalar ödemek dikifl dikmek hayvanlara bakmak gazete almak bebe e bakmak tarlada, bahçede çal flmak Yapt n z görev da l m nda kimler, hangi iflleri ortaklafla yap yor? fl bölümünü neye göre yapt n z? Aile bireylerinin hangi özelliklerini dikkate ald n z? Aile içinde herkese eflit davrand n z m? Görev da - l m n adil bir biçimde yapt n z m? Yapt n z efllefltirmeyi, arkadafllar n z n yapt klar yla karfl laflt r - n z. Hanginizin daha adaletli görev da l m yapt n tart fl n z. Sizce evinizdeki görev da l m adil mi? fiimdiye kadar sorumluluklar n z tam olarak yerine getirdi inize inan yor musunuz? Ailenizde görev da l m n n adil olmas için neler yapmay düflünüyorsunuz? 66 Sayfa 62

13 Plan Yapalım BEN M EfiS Z YUVAM Hafta sonlar yapmak isteyip de yapamad n z ifller oluyor mu? Oluyorsa nedeni nedir? Bu tür sorunlar nas l çözüyorsunuz? Resimlerde, çocu un günlük ifllerinden baz lar n görüyorsunuz. Bunlar, öncelik ve önem s ras na koyar m s n z? Bu çocuk, hangi saatte ne yap yor? Aç klay n z. Her gün ayn saatte tekrarlad n z iflleriniz var m? Hangi ifli günün hangi saatinde yap yorsunuz? Program n z d fl nda ortaya ç kan ifllerinizi nas l düzenliyorsunuz? Günlük olarak yapman z gereken iflleri, haz rlayaca n z tablonun birinci sütununa listeleyiniz. Bofl zamanlar n z belirleyiniz. Listenize, bofl zamanlar n z de erlendirmek için planlad n z etkinlikleri ve sonradan ortaya ç kan iflleri ekleyiniz. Bütün bu ifllerinizi önemine göre öncelik s ras na koyunuz. fllerin öncelik s ra numaralar n tablonun ikinci sütununa yaz n z. Yapt n z tabloyu arkadafllar n z n yapt klar yla karfl laflt r n z. Günlük yap lmas gereken ifllerin s ralamas ayn m? Di er etkinliklerin s - ralamas nda öncelikleriniz farkl m? Nedenini aç klay n z. Haftal k bir çizelge haz rlay n z. Önemli ifllerinizi çizelgeye iflleyiniz. Haftal k çal flma plan için Çal flma Kitab ndaki etkinli i yap n z. Hangi gün, hangi çal flmalar yapaca n z planlay p uygulay n z. Uygulamada bir sorun ç karsa nedenini ve çözüm fleklinizi aç klay n z. Günler fller Pazartesi Proje sunumu var. Sal Çarflamba Difl randevusu Perflembe Ali nin do um günü Cuma Teyzem gelecek. Cumartesi Flüt kursu Pazar Dedemi ziyaret flleri öncelik ve önem s ras na koymak, buna göre günlük ve haftal k plan yapmak ve bu planlara uymak neden önemlidir? Sayfa

14 BEN M EfiS Z YUVAM Sizce resimdeki çocuk, okula gitmek için yataktan zaman nda kalkm fl m d r? Böyle düflünmenizin nedenini aç klay n z. Başarmak İstiyorum.../... kahvalt saati... /... beslenme saati... /... ö le yeme i... / /... uyku akflam yeme i.../... oyun... /... ders çal flma Resimdeki ö rencinin günlük yaflam n planlamas na yard mc olunuz. Etkinliklerinin saatlerini belirleyiniz. Bu ö rencinin yapt n z plana göre davranmad n düflününüz. Örne in, oyun saatini uzatm fl olsun. Bunun sonucunda neler olur? Çocuk ne gibi sorunlar yaflar? Oyun saatinin uzamas di er program n nas l etkiler? Bu durum çocu un baflar s n olumsuz etkiler mi? Nas l? Yemek, uyku, oyun ve ders çal flma saatlerinin düzenli ya da düzensiz olmas, baflar s n nas l etkiledi ini belirleyiniz. Çevrenizdeki insanlar gözlemleyiniz. Üst s n flarda okuyan baflar l ö rencileri tan maya çal fl n z. Onlarla görüflünüz. Onlar n günlük ve haftal k planlar hakk nda bilgi sahibi olunuz. Planl bir günlük yaflam n kiflisel baflar ya etkisini örneklerle aç klay n z. 68 Sayfa 65-66

15 BEN M EfiS Z YUVAM Neler Alabilirim? nceleyiniz, anlat n z. Harçl klar n z günlük, haftal k ya da ayl k m al - yorsunuz? Ald n z harçl klar n hepsini harc yor musunuz? Tutumlu olmak neden önemlidir? Çocuk, harçl klar ndan ne kadar para biriktirmifl? Paras yla neler almay düflünüyor? Hangilerini alabilir? Öncelik s ras na koyunuz. Hangisini alabilmek için daha çok beklemesi gerekir? Siz paran z harcarken önceliklerinizi belirler misiniz? Alacaklar n z s raya koyar m s n z? Örnek vererek aç klay n z. Yeni bir fleye sahip olmak için para biriktiriyor musunuz? Alaca n z fleyin ne oldu unu ve bunun için ne kadar süre sabretmeniz gerekti ini arkadafllar n za anlat n z. Paran z harcarken önceliklerinizi belirlemeniz, alacaklar n z s - ralaman z neden önemlidir? Sayfa 67 69

16 BEN M EfiS Z YUVAM Do um gününüzde sizin için yafl pasta haz rland. Pastay keserken eflit büyüklükteki dilimlere mi ay r rs n z? Niçin? Haklara Saygı Baba, çocuklar na elma vermek istiyor. Mutfa a gidince yaln zca bir elma kald - n görüyor. Bu durumda ne yapabilir? Yandaki resimde baba, çocu unun odas na girmeden önce kap y çal yor. Bu davran fl nas l aç klars n z? Ailenizde demokratik bir ortam olup olmad n günlük yaflam n zdan örneklerle aç klay n z. Ailenizi ve yak n akrabalar n z gözlemleyiniz. Baflkalar n n haklar - na sayg gösterip göstermediklerini belirleyiniz. Örne in; Gürültünüzden rahats z olan var m? Ortak kullan lan eflyan n kullan m ndan ya da bak m ndan flikâyetçi olan var m? Ev hayvanlar n n komflusuna verdi i rahats zl k nedeniyle komflusuyla darg n olan var m? Bir fley için söz verip yerine getirmeyen var m? Haklar na sayg gösterilmedi i için komflular yla, akrabalar yla veya arkadafllar yla küs olan var m? Evinizde birçok fleyi yapma hak ve hürriyetine sahipsiniz. Fakat bunun yan nda çevrenize karfl sorumluluklar n z da var. Örne in istedi iniz müzi i dinleyebilir, televizyon program n izleyebilirsiniz. Ancak sesini komflular n z rahats z etmeyecek kadar açabilirsiniz. Siz de sahip oldu unuz hak ve hürriyetler ile sorumluluklar n za örnekler bulunuz. Sahip oldu unuz haklar korumak önemli midir? Aç klay n z. Ailede ve yak n çevrede kiflilerin birbirlerinin haklar na sayg göstermesi neden önemlidir? 70 Sayfa 68

17 BEN M EfiS Z YUVAM Bu sand k, sahip oldu umuz hangi hak ve hürriyetleri ifade ediyor? Atatürk ve İnsan Hakları Atatürk ün önderli inde hangi hak ve hürriyetleri kazand m z biliyor musunuz? Örnekler veriniz. fiimdi sahip oldu umuz afla daki hak ve hürriyetler Atatürk ün önderli inde kazan lm flt r. Ö renim görme Seçme ve seçilme Kad nlar n çal flmas Yarg lanma Düflünce ve inanç Bu hak ve hürriyetlerle ilgili daha fazla bilgi edinmek için araflt rma yap n z. Atatürk ün insan hak ve hürriyetlerine verdi i önemle ilgili an lar bulup okuyunuz. Foto raf ve resimler toplay p albüm oluflturunuz. Atatürk önderli inde kazan lan hak ve hürriyetlerin bizim için önemini tart fl n z. Çeflitli haklara sahip olmam z, özgür olmam z can m z n istedi i gibi davranmam z gerektirir mi? Nedenini tart fl n z. Atatürk ün öncülü ünde hangi haklara kavufltuk? Bunlar hayat - m z nas l etkiliyor? Sayfa 69 71

18 BEN M EfiS Z YUVAM AFER N! Yandaki kelime, hangi durumlarda kullan l r? İyilik Yapalım Yere düflen çocuk, kendisine yard m eden kifli hakk nda neler düflünebilir? kisi aras nda geçebilecek konuflmalar tahmin ediniz. Arkadafl n zla canland r n z. ster misin? Bölüflelim. Teflekkür ederim yi günler Geçmifl olsun Afiyet olsun Günayd n Özür dilerim Teflekkür ederim. Çok naziksin! Resimdeki çocuklar n davran fllar, görgü kurallar na uygun mu? Aç klay n z. Dünü düflününüz. Evde ve okuldaki iletiflimlerinizde afla daki ifadelerden hangilerini kulland n z? Listeleyiniz. Hangisini kaç kez kulland - n z düflünüp karfl s na yaz n z. yi akflamlar Kutlar m yi geceler Rica ederim Elinize sa l k Nefis olmufl Listenizi, arkadafllar n z n listeleri ile karfl laflt r n z. Sizce iletiflim kurarken yeterince uygun davranm fl m s n z? Yak n zamanda kimlere nas l davrand - n z düflününüz. Bunlar n hangileri yard msever, kibar, nazik, sayg l davran fllard? Bu yapt klar n z n karfl l nda karfl n zdaki kifliler size nas l davrand, neler söyledi? Bunlara örnek veriniz. Babac m, lütfen tuzlu u verebilir misin? Görgü kurallar na uygun davranmak, çevrenizle iliflkilerinizi nas l etkiler? Örneklerle aç klay n z. 72 Sayfa 70

19 BEN M EfiS Z YUVAM Yandaki sözün ne anlama geldi ini aç klay n z. Baflar, Baflaraca m. diye bafllayan n ve Baflard m. diyebilenindir. M. Kemal ATATÜRK Benim Amacım Sizce, bu çocuklar kendilerine uygun hedefler belirlemifller mi? Hedeflerini belirlerken kiflisel geliflmelerini ve özelliklerini dikkate almalar gerekir mi? Niçin? Hedeflerini kiflisel özelliklerine göre belirleyen bu çocuklar, amaçlar na nas l ulaflabilirler? Hangi aflamalardan geçmeleri gerekir? Bu aflamalarda izleyecekleri yollar planlamazlarsa ne olur? Amaçlar na ulaflabilirler mi? Kendinize bir amaç belirleyip defterinize yaz n z. Niçin bu alan seçti- inizi aç klay n z. Seçti iniz alan n özelliklerini oluflturaca n z tablonun bir sütununa yaz n z. Di er bir sütuna da kendi kiflisel özelliklerinizi yaz n z. Sizce belirledi iniz amaç, kiflisel özelliklerinize ve geliflmenize yeterince uygun mu? Amac n za ulaflabilmek için izleyece iniz aflamalar planlay n z. Her aflamada izleyece iniz yolu, neler yapman z gerekti ini defterinize yaz n z. Planlar n z gerçeklefltirirken ne gibi problemlerle karfl laflabilece inizi düflününüz. Bu sorunlar n çözüm yollar n, bunun için yararlanman z gereken yenilikleri aç klay n z. Plan n z uygulamaya koyunuz. Bu çal flman z rapor hâline getirip s n fta arkadafllar n za sununuz. nsan n kendine bir amaç belirlemesi ve bunun için planlar yapmas niçin önemlidir? Sayfa 71 73

20 BEN M EfiS Z YUVAM Amac n z ödevinizi haz rlay p süresinde bitirmek ise ne yapars n z? Amacıma Ulaşmak İçin Ne Yapabilirim? Resimde görülen yar flmac n n, bulundu u noktada çok yoruldu unu düflününüz. Bu durumda ne yapmal? Biraz daha sab r ve çaba göstererek yar fl bitirmeli mi yoksa karfl laflt zorluk karfl s nda yar flmadan çekilmeli mi? Yar flmadan çekilirse ne olur? Amac n gerçeklefltirmifl olur mu? Amaçlay p bafllad n z bir ifli yar da b rakt n z oldu mu? Varsa o iflinizin ne oldu unu ve yar da b rakma nedeninizi belirtiniz. Sonucunda neler hissetti inizi arkadafllar n za aç klay n z. Bir iflte bafllang çta çok zorland n z düflününüz. Biraz daha çaba gösterip iflinizi bitirerek amac n za ulaflt n zda neler hissedersiniz? Aç klay n z. Böyle bir durum yaflad n zsa arkadafllar n za anlat n z. Önceki derste yapt n z gibi bir amaç belirleyiniz. Amac n za ulaflabilmek için izleyece iniz aflamalar, karfl laflabilece iniz sorunlar ortaya koyunuz. Aflamalarda karfl laflabilece iniz problemleri çözüp çözemeyece inizi de erlendiriniz. Buna göre amac n z yeniden gözden geçiriniz. Çal flman z elefltirmeleri için s n fta arkadafllar n za sununuz. Arkadafllar n z n elefltirilerini not ediniz. Bunlar de erlendirip cevap veriniz. Sizce her elefltiri olumsuz mudur? Çal flmalar n z, elefltirilere göre yeniden düzenleyiniz. Elefltirilerin çal flman z n daha iyi olmas na katk s n aç klay n z. Proje çal flmalar n zda çevrenizdekilerin fikirlerini sorup elefltirilerini almak, baflar n z art r r m? Nedenini aç klay n z. 74 Sayfa 72

21 BEN M EfiS Z YUVAM Bugüne kadar gerçeklefltirmeyi isteyip de gerçeklefltiremedi iniz amaçlar n z oldu mu? Gerçeklefltirememe nedenleriniz nedir? Korkma, Dene Çocu a, yeni bir bilgisayar al nm fl. Ancak onu kullanmas n bilmiyor. Sizce cesaret gösterip denemeden, gayret etmeden kullanmay ö renebilir mi? Siz olsayd n z o bilgisayardan yararlanmak için neler yapard n z? Yeniliklere aç k biri olup olmad n z, günlük yaflam n zdan örneklerle, arkadafllar n za aç klay n z. Örne in, hangi konularda yenilikleri takip ediyorsunuz? Yeni oyuncaklar n z n, araç ve gereçlerinizin nas l çal flt n nereden ö reniyorsunuz? Onlar n özelliklerini ö renmek için çaba gösteriyor musunuz? Üzerlerinde yeni fleyler deniyor musunuz? Onlar n bozulaca- ndan korkup oynamazsan z, inceleyip özelliklerini tan mazsan z o oyuncaktan zevk alabilir misiniz? Kaybetme veya baflar s z olma olas l n dikkate alan biri yeni fleyler deneyebilir mi? Neden? Aç klay n z. Yeni bulufllar yapan insanlar n ne gibi özelliklere sahip olabilece ini tart fl n z. Daha önce bilmedi iniz, yapmad n z bir fleyi denediniz ya da yenili i uygulad n z m? Bu deneyiminizin ne oldu unu ve nas l sonuçland n aç klay n z. Sayfa 73 75

22 BEN M EfiS Z YUVAM Ailenizle birlikte e lendi iniz oluyor mu? Ailenizi e lendirmek isterseniz bunu ne zaman ve nas l gerçeklefltirebilirsiniz? Ailemle Resimdeki aile ne yap - yor? Çocuk, ailesiyle e lenmek için bir oyun planlam fl olabilir mi? Oyununu baflar yla sundu- unu ve etkili oldu unu söyleyebilir misiniz? Ailenizle birlikte e lenmenin önemini tart fl n z. Ailenizle e lenmek için örnek bir plan haz rlay n z. Plan n z yazarak önce arkadafllar n za aç klay n z. Gerekli düzenlemeleri yapt ktan sonra evde uygulay n z. Anne! Baba! kiniz de gelip benim odaya bakar m s n z? Kardeflim her yeri da tm fl. Çocu un anne ve babas na flikâyet etti i durumun gerçek mi yoksa bir plan m oldu unu tart fl n z. Sizce bir plan ise plan n ne oldu unu ve nedenini aç klay n z. Siz, ailenizle özel gün kutlamalar için planlar haz rl yor musunuz? Hangi özel günler için neler planlad - n z? Ailenizle birlikte e lenmek için yapt klar n za örnekler veriniz. E lencelerinizde f kralar, bilmeceler anlat p taklitler yap yor musunuz? Kulland n z mizah örneklerini arkadafllar n za sunabilir misiniz? Ailenizle en son ne zaman kutlama yap p e lendiniz? Bu kutlamada ailenizi e lendirmek için neler yapt n z yaz l olarak haz rlay p s n fta arkadafllar n za sununuz. 76 Sayfa 74

23 BEN M EfiS Z YUVAM Herkes lider olabilir mi? Düflününüz. Lider Olmak Atatürk ün Kurtulufl Savafl m zda Türk toplumu üzerinde ne gibi etkisi olmufltur? Aç klay n z. Büyük Zafer den Sonra Türk Ordusu zmir e Girerken (Atatürk ve Kurtulufl Savafl Müzesi) Atatürk ün liderlik özellikleri : Gelece i görmesi Planl olmas Fedakârl Sab rl olmas Üstün becerilere sahip olmas Büyük Taarruz Savafl (Atatürk ve Kurtulufl Savafl Müzesi) Atatürk ün silah arkadafllar, onun komutanl n neden kabul etmifltir? Tart fl n z. Atatürk ün liderlik özelliklerini okuyunuz. Bu özelliklerden hangisine sahipsiniz? Aile içinde ya da okulda liderlik yapt n z bir etkinli iniz var m? Nas l bir gruba liderlik yapt n z? Örneklerle aç klay n z. Atatürk ün bir lider olarak Türk toplumu üzerindeki etkilerini araflt - r n z. Grup çal flmalar n zda, tak m oyunlar n zda ve ailede, liderlerin grup üzerindeki etkilerini tart fl n z. Liderlerin, gruplar ve toplumlar etkilediklerini, yönlendirdiklerini düflününüz. Buna göre, çevrenizden lider örnekleri veriniz. Örne in; ailenizde, s n f n zda, okulunuzda liderler kimlerdir? Bu kifliler hangi özelliklerinden dolay liderdir? Liderler, gruplar ve toplumlar nas l etkiler ve yönlendirir? Örneklerle aç klay n z. Sayfa 75 77

24 BEN M EfiS Z YUVAM Kiflisel eflyalar n z listeleyiniz. Bunlar n içinde televizyon var m? Neden yok? Niçin Özenli Kullanmalıyız? Sizin yandaki oyuncak tavflan gibi parçalanm fl oyunca n z var m? Bu oyunca n sahibi taraf ndan özenli kullan ld n söyleyebilir misiniz? Niçin öyle düflündü ünüzü aç klay n z. Oyunca a yap lan bu davran fl n neden yanl fl oldu unu tart fl n z. Bu oyunca n sahibi, yapt ndan dolay hangi sorunlarla karfl laflabilir ve bunlar nas l çözebilir? Bu çocuk, ailesinden yeni bir oyuncak isterken ne hissedebilir? Yeni oyuncak alma imkân yoksa ne yapabilir? Afla daki resimlerde ö renciler, kiflisel eflyalar n nas l kullan yor? Bu ö rencilerin davran fllar n tutumlu ve düzenli olmakla iliflkilendiriniz. Bu davran fllar n aile bütçesini nas l etkiledi ini söyleyiniz? Anne! Geçen hafta eflofman m y rt lm flt, söylemeyi unuttum. fiimdi spora nas l gidece im? Eflofman y rt k çocu un bu durumda yaflayabilece i sorunlar ve çözüm yollar n tart fl n z. Bu çocu un yapt ifle sayg l olup olmad konusunda ne düflündü ünüzü aç klay n z. Kiflisel eflyalar n z özenli kullan yor musunuz? Nedenini aç klay n z. Kiflisel eflyalar n z özensiz kulland n zda hangi sorunlarla karfl laflt n z ve sorunlar nas l çözdü ünüzü örneklerle anlat n z. 78

25 BEN M EfiS Z YUVAM Baz durumlarda baflkalar n n eflyalar n kullanmam z gerekebilir. Afla daki ifadeleri de erlendiriniz. Kim, ne istiyor? Bunlar n aras ndan hangileri, neden ödünç istenemez? Tart fl n z. Difl f rçan kullanabilir miyim? Topunla oynayabilir miyim? Saç f rçan verir misin? Bilgisayar n kullanabilir miyim? Çantan alabilir miyim? Kitab n bugün bende kalabilir mi? zin almadan baflkas n n eflyas n kullanman n do ru olup olmad n tart fl n z. Her isteyene eflyan z kullanmas için izin verip vermedi inizi nedeniyle aç klay n z. Ödünç verdi iniz eflyan z özenli kullan lmad zaman neler hissedersiniz? Her arkadafl n z, eflyas n kullanman za izin veriyor mu? Vermeyen olursa bunun nedenini düflünüyor ve ona sayg gösteriyor musunuz? zin al nsa bile baflkas n n eflyas n kullan rken nelere dikkat edilmesi gerekti ini tart fl n z. Arkadafl n zdan eflyas n ödünç istemeyi; özensiz kullanma sonucu ç kacak sorunu ve bunun çözümünü canland r n z. Kiflisel eflyam z neden özenli kullanmam z gerekti ini yaz n z. Baflkalar n n eflyas n kullan rken ç kabilecek sorunlara örnekler veriniz. Sayfa 76 79

26 BEN M EfiS Z YUVAM letiflim araçlar nda en çok hangi ev kazalar yla ilgili haberlere rastl yorsunuz? Ev kazalar na karfl al nmas gereken hangi önlemlerden söz ediliyor? Evdeki Güvenliğimiz Yandaki resimde gördü ünüz çocu un yapt hatal davran fl nedir? Bu davran fl, evde nas l bir soruna yol açabilir? Afla daki resmi inceleyiniz. Evdeki güvenlik kurallar ndan hangilerine dikkat edilmemifltir? Bu durumda ne gibi tehlikeler olabilece ini tart fl n z. Küçük çocu un elektrik prizine bir fley sokarak tehlike yaflamamas için ne yap labilir? Evinizde, nelerin güvenli inizi tehlikeye düflürebilece ini belirleyiniz. Bunlara karfl hangi önlemleri alabilece inizi arkadafllar n zla tart flarak not ediniz. Evinizin güvenlik kurallar n oluflturunuz. Bunu ailenize sununuz. Onlar n onay n alarak uygulamaya koyunuz. 80

27 BEN M EfiS Z YUVAM Resimleri inceleyiniz. Resimlerde neler anlat lmak istendi ini söyleyiniz. 110 Elektrikli ev aletleri ve makineler, ne gibi tehlikeler yaratabilir? Böyle bir durumda neler yap lmal - d r? Araflt r n z. Evinizde mutfakta tüp gaz kullan l yor. Siz eve girdi inizde gaz kokusu oldu unu fark ettiniz. Ne yapars n z? Tart fl n z. Acil durumlarda hangi telefon numaralar ndan, hangi kurumlar arayaca n z biliyor musunuz? Önceki s n flardan hat rlay n z. Evde meydana gelebilecek tehlikeli ve acil durumlarda neler yapabilece inizi tart fl n z. Arkadafllar n zla canland rmalar yap n z. Bir yang n senaryosu haz rlay n z. Neler yap labilece ini, ö retmeninizin gözetiminde uygulamal olarak gösteriniz. Sayfa 77 81

28 BEN M EfiS Z YUVAM Bu çocuk ne anlatmak istiyor? Bir do al afet olan depremi önleyemezsiniz. Ancak al nacak tedbirlerle hayatta kalabilirsiniz. Deprem Do al afetler hakk nda bilgi sahibi olmak, bize ne kazand r r? Deprem, sel, ç, heyelan, yang n vb. afetlerden korunabilmek için neler yap lmal d r? Afet öncesi yap lan deprem ve yang n tatbikatlar - n n yararlar n tart fl n z. Bu tatbikatlara kat lmak, do al afetler s ras nda güvenli imizi ve sa l m z koruma becerilerimizi gelifltirebilir mi? Tart fl n z. Hangisi, deprem an nda al nmas gereken do ru pozisyondur? Belirtiniz. Do al afetler s ras nda evde neler yap lmas gerekti ini s n fta tart fl - n z. Tart flma sonucunda, ö retmeninizin de yard m ile Do al Afetlerden Korunma Yönergeleri oluflturunuz. Örne in, pencere ve balkondan uzak durma, güvenli bir yerde yaflam üçgeni oluflturarak uygun pozisyonda durma, pani e kap lmama vb. Ailenizle her afet için evde bir uygulama yap n z. Do al afetlerle ilgili evde yapt n z tatbikatlarda neler hissetti inizi arkadafllar n zla paylafl n z. Deprem s ras nda binalar güvenli flekilde boflalt lmal d r. Bunun için neler yap lmas gerekti ini ve önemini s n fta tart fl n z. Yaflad n z binadan güvenli ç k fl yollar n ailenizle belirleyiniz. Tatbikat yaparak uygulay n z. Deprem, su bask n ve yang n s ras nda karfl lafl labilecek tehlikeleri araflt r n z. Evinizde bu tehlikelere karfl gerekli önlemleri al n z. Yaflad n z bölgede en çok hangi do al afetler yaflan yor? Evinizde do al afetlerden korunmak için ne gibi önlemler ald n z? 82 Sayfa 78

29 BEN M EfiS Z YUVAM Yurt, ülke, vatan sözcüklerinin anlamlar n araflt r n z. Ülkemiz de Yuvamızdır Ülkemizi neden çok sevdi imizi tart fl n z. Vatan sevgisi üzerine yaz lm fl fliirler bulup okuyunuz. Arkadafllar n zla paylafl n z. Evimiz gibi okulumuzu da niçin yuva olarak kabul etti imizi tart fl n z. Afla daki haritay inceleyiniz. Ülkemizin s n rlar n evimizin d fl duvarlar na, bölgelerini de evimizin bölümlerine benzetebilir miyiz? Yuvan n insanlar için önemini düflününüz. D fl etkilerden korunma ve güven içinde yaflama bak m ndan önemini hat rlay n z. Bu durumda ülkemizi de yuvam z olarak kabul edebilir miyiz? Aileler bir araya gelerek topluluklar oluflturur. Dil, tarih, ülkü gibi ayn de erleri paylaflan topluluklar, milleti oluflturur. Milletimiz, ülkemizde yüzlerce y ld r birlikte yaflamaktad r. Yurdunu ve milletini çok seven Atatürk ün önderli inde hep birlikte yurdumuzu düflmanlardan kurtard k. Ata m z gibi biz de yurdumuzu ve milletimizi her zaman sevmeli ve korumal y z. Evimiz ailemizle birlikte yaflad m z, okulumuz ise e itim gördü ümüz yuvam zd r. Buna göre ülkemiz de millet olarak yaflad m z yuvam zd r diyebilir miyiz? Araştırma Kültürel de erlerimizden ülke, bayrak ve dilin önemini, bunlar nas l koruyup gelifltirece imizi araflt r n z. 83

30 BEN M EfiS Z YUVAM Türkiye haritas ndan ülkemizin bölgelerini inceleyiniz. Yaflad n z ilin hangi bölgede oldu unu bulunuz. S n fta duvar haritas üzerinde bölgelerin farkl l klar n tart fl n z. Afla da, bölgelerimizin özelliklerini gösteren örnek resimler verilmifltir. nceleyiniz. Ülkemizi bir eve, bölgeleri evin bölümlerine benzetiniz. Bölgeleri karfl laflt r n z. Hangi bölgenin, hangi özelliklerinin öne ç kt n belirleyiniz. ç Anadolu Bölgesi Karadeniz Bölgesi Güneydo u Anadolu Bölgesi Do u Anadolu Bölgesi Marmara Bölgesi Akdeniz Bölgesi Ege Bölgesi Bir evin bölümlerini yaz n z. Bu bölümleri özellikleri ve ifllevleri bak m ndan karfl laflt r n z. Evde bir bölümün olmad durumda ne gibi sorunlar yaflanabilece ini örnekler vererek aç klay n z. Ülkemiz de evimiz gibi yuvam zd r. Bu nedenle bir bütün olarak görürüz. Herhangi bir yerinde bir sorun ç ksa hepimizi ilgilendirir. Her bölgesi evimizin bölümleri gibi birbirini bütünler, birbirinden ayr düflünülemez. Evimizi korudu umuz gibi ülkemizi de sevip korumal y z. Niçin ülkemiz de evimiz gibi yuvam zd r? Ülkemizin hangi bölgesinde yafl yorsunuz? Yaflad m z bölgeyi niçin yurdumuzun bütününden ayr göremeyiz? Evimizin bütünlü ü ile ba lant kurarak aç klay n z. 84 Sayfa 79

31 BEN M EfiS Z YUVAM Vatan n en çok seven, görevini en iyi yapand r. sözünü aç klay n z. Vatandaşlık Görevlerimiz nceleyiniz, anlat n z. Resimdeki pazarc n n aile içindeki sorumlulu u nedir? Pazarc sorumlulu unu yerine getiremezse aile bireyleri mutlu olabilir mi? Nedenini tart fl n z. Pazar al flverifli yapan çocuk ve babas mutlu görünüyor mu? Onlar, evdeki hangi görevlerini yerine getiriyor? Sorumluluklar m z yerine getirmemiz ailemizi sevmenin bir göstergesi olabilir mi? Tart fl n z. Evdeki gibi ülkemize karfl da görev ve sorumluluklar m z n oldu unu biliyor musunuz? Bunlar n neler olabilece ini tart fl n z. Yandaki resimde insanlar ne yap yor? Vatandafl olarak Cumhuriyet Döneminde elde etti imiz hak ve görevlerden hangisini yerine getiriyor olabilirler? Cumhuriyet Döneminde, seçme ve seçilme d fl nda baflka hangi hak ve görevlerimizin düzenlendi ini tart fl n z. Toplumu oluflturan insanlar ile yapt klar iflleri ve görevleri düflününüz. Bu insanlar, sorumluluklar n yerine getirmez ise toplumu oluflturan bireyler mutlu olabilir mi? Çevrenizden örnekler vererek aç klay n z. Okul ve s n f araç ve gereçleri nas l sa lan yor? Niçin bunlara zarar vermeden, özenli kullanmam z gerekiyor? Tart fl n z. Vatandafll k görevlerimizi yerine getirmek vatan sevgisinin bir göstergesi olabilir mi? Tart fl n z. Ö renci olarak ailemize ve ülkemize karfl sorumluluklar m z nelerdir? Sayfa 80 85

LKÖ RET M HAYAT B LG S. DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI. 1. Kitap. Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI...

LKÖ RET M HAYAT B LG S. DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI. 1. Kitap. Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI... LKÖ RET M HAYAT B LG S 2 DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI 1. Kitap Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI..., 2012 M LLÎ E T M BAKANLI I YAYINLARI...: 4875 DERS K TAPLARI

Detaylı

LKÖ RET M HAYAT B LG S 2. Ö RENC DERS VE ÇALIfiMA K TABI. 2. Kitap. Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR

LKÖ RET M HAYAT B LG S 2. Ö RENC DERS VE ÇALIfiMA K TABI. 2. Kitap. Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR LKÖ RET M HAYAT B LG S 2 Ö RENC DERS VE ÇALIfiMA K TABI 2. Kitap Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI..., 2012 M LLÎ E T M BAKANLI I YAYINLARI...: 4875 DERS K TAPLARI D Z S...

Detaylı

Eflya Cam Tahta Demir Kumafl Plastik. Çatal x x. Bardak x x. Kaynaklar Kullan rken

Eflya Cam Tahta Demir Kumafl Plastik. Çatal x x. Bardak x x. Kaynaklar Kullan rken Benim Eflsiz Yuvam HAYAT B LG S Evdeki Eflyalar Nelerden Yap l r? nsanlar, ifllerini kolaylaflt racak, onlara zaman kazand racak eflyalar üretmifllerdir. Eflyalar; dayan kl l k, güzellik, tafl nabilirlik

Detaylı

2. SINIF CEVAP KÂ IDI

2. SINIF CEVAP KÂ IDI HYT LG S 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20- TÜRKÇE 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20- MTEMT K 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20-

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJ 1. K TAP

FEN VE TEKNOLOJ 1. K TAP lkö retim FEN VE TEKNOLOJ DERS VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI 1. K TAP 4 Yrd. Doç. Dr. Melike ÖZER KESK N Dr. fiule ÖZKAN KAfiKER Emel UYSAL Millî E itim Bakanl Talim ve Terbiye Kurulunun 26.12.2012 tarih ve

Detaylı

Cahillik her kusurun anas d r. Geri

Cahillik her kusurun anas d r. Geri Eylül 2004 E T ME BAKIfi 1 Örnek ve Lider Ö retmen htiyac SUNUŞ Ahmet Gündo du GENEL BAfiKANI Cahillik her kusurun anas d r. Geri kalm fll m z n, fakirli imizin, hoflgörüsüzlü ümüzün, sivil toplum olamay

Detaylı

LKÖ RET M DERS K TABI. Mehmet B LG Ç Uzm. Dr. Özgün KARACA

LKÖ RET M DERS K TABI. Mehmet B LG Ç Uzm. Dr. Özgün KARACA LKÖ RET M FEN VE TEKNOLOJ 8 DERS K TABI Mehmet B LG Ç Uzm. Dr. Özgün KARACA Bu kitap, Millî E itim Bakanl, Talim ve Terbiye Kurulunun 26.12.2012 tarih ve 222 say l Kurul Karar ile 2013-2014 ö retim y l

Detaylı

NES BE AYDIN OKULLARI Ad na Sahibi Hüsamettin AYDIN. Yay n Yönetmeni Dr. Özlem BAfi. Editör Hatice SEV ND K

NES BE AYDIN OKULLARI Ad na Sahibi Hüsamettin AYDIN. Yay n Yönetmeni Dr. Özlem BAfi. Editör Hatice SEV ND K NES BE AYDIN OKULLARI Ad na Sahibi Hüsamettin AYDIN Yay n Yönetmeni Dr. Özlem BAfi Editör Hatice SEV ND K Yay n Kurulu Sema BÜLBÜL Nilay EV RGEN Ekin BAfiAKLAR Ali Murat KARABA Mehtap ALKAN Asl han AKAY

Detaylı

Yeni Mezunun fl Rehberi

Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi Tepe yöneticilerden gençlere mektup Cazip ifl alanlar Özgeçmifl ve baflvuru hatalar ISSN 1308-5689 2011 fiirketler ve dahas Yeni Mezunun fl Rehberi 2011 Yeni Mezunun fl Rehberi

Detaylı

MEDYA 3. UNITE HAZIRLIK SORULARI

MEDYA 3. UNITE HAZIRLIK SORULARI 3. UNITE MEDYA KAZANIMLAR 1. Medyay tan yarak ifllevlerini s n fland r r. 2. Medyan n toplumsal, kültürel ve ekonomik yaflam üzerindeki etkilerini irdeler. 3. Medya yay nlar nda etik kurallara ba l kal

Detaylı

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk.

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. Bankac l k ve Finans Bölümü 1996 mezunlar ndan Yi it Bulut, finans piyasalar n n nabz n tutan bir gazeteci

Detaylı

AILE, COCUK VE TELEVIZYON

AILE, COCUK VE TELEVIZYON 5. UNITE AILE, COCUK VE TELEVIZYON KAZANIMLAR 1. Televizyon izleme al flkanl klar n ve bunlar n sonuçlar n araflt rmalar eflli inde yorumlar. 2. Televizyon yay nlar n n sorun alanlar n belirleyerek bunlar

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 11 Temmuz-A ustos-eylül 2007 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri

Detaylı

portre Bilkent i Bilkent yapan, daima en iyiye ulaflma çabas d r ve bunu yaparken insana verdi i de erdir.

portre Bilkent i Bilkent yapan, daima en iyiye ulaflma çabas d r ve bunu yaparken insana verdi i de erdir. portre Bilkent i Bilkent yapan, daima en iyiye ulaflma çabas d r ve bunu yaparken insana verdi i de erdir. ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi nin yeni dekan Prof. Dr. Dilek Önkal 15. say m z n

Detaylı

Yeni Mezunun fl Rehberi

Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi 2009 Yeni Mezunun fl Rehberi Genel Yay n Yönetmeni Didem Tekin Metin Yazar Neslihan Murado lu Ifl m Görsel Koordinatör Berna fienses çerik Yönetimi ve Görsel

Detaylı

portre lk etapta ileri düzeydeki mevcut araflt rma hareketlili ini ve araflt rma merkezlerini daha da art rmay hedefliyorum.

portre lk etapta ileri düzeydeki mevcut araflt rma hareketlili ini ve araflt rma merkezlerini daha da art rmay hedefliyorum. portre lk etapta ileri düzeydeki mevcut araflt rma hareketlili ini ve araflt rma merkezlerini daha da art rmay hedefliyorum. Mühendislik Fakültesi'nin yeni dekan Prof. Dr. Levent Onural ile akademik yaflant

Detaylı

ST KLÂL MARfiI. Mehmet Âkif ERSOY

ST KLÂL MARfiI. Mehmet Âkif ERSOY ST KLÂL MARfiI Korkma, sönmez bu flafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin y ld z d r, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban

Detaylı

SAYI HAZİRAN 2010 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Güvenli in anahtar. Kale Teknolojisi nde

SAYI HAZİRAN 2010 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Güvenli in anahtar. Kale Teknolojisi nde KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 12 HAZİRAN 2010 Güvenli in anahtar Kale Teknolojisi nde SUNUfi\ SEDAT ÖZGÜR Güvenlik teknolojilerinde öncüyüz Güvenlik ihtiyac, insano lunun var oldu u günden

Detaylı

2010 da Sahne Senin stanbul!..

2010 da Sahne Senin stanbul!.. SAYFA 01 9 8 3 Cem Y lmaz la soru cevap Foto raf: Kartal Ar kan Yeni s nav sistemi NTV de haz rlad Do ru Tercih program yla, geçlere rehber olan, Üniversitemiz ö retim eleman Sad k Gültekin e s nav sisteminde

Detaylı

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 09 2009 Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e TBMM Üstün Hizmet Ödülü Kale Ailesi nin Annesi Saadet Özgür han mefendiyi vefat n n birinci y l nda sayg ve sevgiyle

Detaylı

Genel Yönetmen Metin GÜLBAY. Görsel Yönetmen Murat KARA. Grafik & Tasar m Yavuz KARAKAfi. Editör Demet EY, Aysel SA IR

Genel Yönetmen Metin GÜLBAY. Görsel Yönetmen Murat KARA. Grafik & Tasar m Yavuz KARAKAfi. Editör Demet EY, Aysel SA IR Ç NDEK LER 6 PORTRE Aynur Bektafl: Çöpçü De Olsam, Bafl Olurdum! 10 ST L Zehra Çobanl Beyaz Döneminde 14 DEKORAKT F Kütahya Porselen den Y lbafl Seçenekleri 18 M MAR stanbul un Lüks Konut Kenti 22 MODA

Detaylı

MEDYA OKURYAZARLI I DERS Ö RETMEN KILAVUZ K TABI

MEDYA OKURYAZARLI I DERS Ö RETMEN KILAVUZ K TABI MEDYA OKURYAZARLI I DERS Ö RETMEN KILAVUZ K TABI YAZARLAR M. Sadık ARSLAN Emine GENÇ Niyazi KAYA Hikmet AZER DEVLET K TAPLARI B R NC BASKI Devlet Kitaplar Müdürlü ü - Ankara, 2008 M LLÎ E T M BAKANLI I

Detaylı

FOTO RAF VE V DEO PROJE GEL fit RME

FOTO RAF VE V DEO PROJE GEL fit RME T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2428 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1409 FOTO RAF VE V DEO PROJE GEL fit RME Yazarlar Doç. Coflgül YÜKSEL (Ünite 1) Prof. Tevfik Fikret UÇAR (Ünite 2) Özcan YURDALAN

Detaylı

HER AYIN 15 NDE ÇIKAR. Zuhal Özer. Benim manevi miras m ilim ve ak ld r. Sahibi TÜB TAK Ad na Baflkan V. Prof. Dr. Nüket Yetifl

HER AYIN 15 NDE ÇIKAR. Zuhal Özer. Benim manevi miras m ilim ve ak ld r. Sahibi TÜB TAK Ad na Baflkan V. Prof. Dr. Nüket Yetifl Benim manevi miras m ilim ve ak ld r Mustafa Kemal Atatürk Sahibi TÜB TAK Ad na Baflkan V. Prof. Dr. Nüket Yetifl Genel Yay n Yönetmeni Sorumlu Yaz flleri Müdürü Raflit Gürdilek Yay n Kurulu Vural Alt

Detaylı

Bu say m zda çok farkl ve az ifllenen

Bu say m zda çok farkl ve az ifllenen Say :10 Temmuz 2006 04 mekan: Niflantafl 06 portre: P nar Kür 08 tasar m: Ebru Çerezci / Güvenç K l ç 14 yaflam rehberi: Festivaller 16 tarih: Turgut Özakman 20 yaflam rehberi: Shakespeare 22 mimari: Emre

Detaylı

YEN DERS K TAPLARINDA NSAN HAKLARI E T M

YEN DERS K TAPLARINDA NSAN HAKLARI E T M 56 Ders Kitaplar nda nsan Haklar II 57 YEN DERS K TAPLARINDA NSAN HAKLARI E T M Kenan Çay r 1 2003 y l nda tamamlanan ilk Ders Kitaplar nda nsan Haklar Projesi nde Vatandafll k ve nsan Haklar E itimi ders

Detaylı

NG L ZCE Ö RETMENL NDE Ö RET M TEKNOLOJ LER VE MATERYAL TASARIMI-I

NG L ZCE Ö RETMENL NDE Ö RET M TEKNOLOJ LER VE MATERYAL TASARIMI-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2203 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1211 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES NG L ZCE Ö RETMENL L SANS PROGRAMI NG L ZCE Ö RETMENL NDE Ö RET M TEKNOLOJ LER VE MATERYAL TASARIMI-I

Detaylı

ÜRÜN GEL fit RME KILAVUZU. ÜRÜN GEL fit RMEYE KARAR VERME ÜRÜN GEL fit RME SÜREC B LG SAYAR DESTEKL MÜHEND SL K ÜRGE VE PROJE YÖNET M RAPORLAMA

ÜRÜN GEL fit RME KILAVUZU. ÜRÜN GEL fit RMEYE KARAR VERME ÜRÜN GEL fit RME SÜREC B LG SAYAR DESTEKL MÜHEND SL K ÜRGE VE PROJE YÖNET M RAPORLAMA ÜRÜN GEL fit RME 3 KILAVUZU ÜRÜN GEL fit RMEYE KARAR VERME ÜRÜN GEL fit RME SÜREC B LG SAYAR DESTEKL MÜHEND SL K ÜRGE VE PROJE YÖNET M RAPORLAMA stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu (

Detaylı

Ankara n n tan nm fl yüzlerinden manken Belgin Saydan, K z lay Güven Park ta yapt bas n aç klamas yla,

Ankara n n tan nm fl yüzlerinden manken Belgin Saydan, K z lay Güven Park ta yapt bas n aç klamas yla, Ankaral manken Saydan Büyükflehir e ba ms z aday Ankaral tan nm fl manken Belgin Saydan, 2014 yerel seçimlerinde Ankara Büyükflehir Belediye Baflkanl - na ba ms z adal n aç klad. Ankara n n tan nm fl yüzlerinden

Detaylı

n e v a r n e y o k Antarktika da Rüzgar Enerjisi Mars ta Yaflam

n e v a r n e y o k Antarktika da Rüzgar Enerjisi Mars ta Yaflam n e v a r n e y o k Antarktika da Rüzgar Enerjisi A n t a r k t i k a d a k i bilimsel araflt rma i s t a s y o n l a r n d a yaflayan bilim adamlar oldu unu d u y m u fl s u n u z d u r. Buzlarla kapl

Detaylı