G R fi VE GENEL B LG LER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "G R fi VE GENEL B LG LER"

Transkript

1 .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Pratikte Antibiyotik Kullan m Simpozyumu 2-3 May s 1997, stanbul, s G R fi VE GENEL B LG LER Prof. Dr. Y ld r m Aktu lu Sözlüklere göre Yunanca anti (karfl ) ve bios (yaflam) sözcüklerinden türetilen antibiyotik sözcü ü, yine sözlüklerdeki tan mlamas yla Bitkilerde, özellikle küf mantarlar nda bulunan ya da yapay olarak üretilen, bakteri ve di- er mikroorganizmalar n geliflimini durduran ya da onlar yok eden maddelerin ortak ad d r. 1 Antibiosis sözcü ü ise, yine sözlüklerdeki tan mlamas na göre, Mikroorganizmalar aras ndaki karfl tl k t r. 2 Penicillin in bulunmas ndan sonra geriye dönük olarak yap lan araflt rmalar, günümüzden 2500 y l kadar önce Çinlilerin, küflü soya fasulyas ndan yap lan ilaçlar sa alt m amac yla kulland klar n göstermifltir. Benzer ilaçlara, her toplumun geçmiflinde rastlamak olas d r. Bugün bile toplumda kocakar ilac, ev ilac, halk ilac ad yla bilinen ve ço u bitkisel kaynakl olan bu ilaçlar n bir bölümünün, antibiyotik oluflturan mikroorganizmalar veya bunlar n etkili maddelerini içerdi i düflünülebilir. Mikrobiyolojinin en büyük at l m n yapt 19. yüzy l n ikinci yar s nda, mikroorganizmalar m sa alt mda yararlan labilecek potansiyele sahip olabileceklerini ilk düflünen, 1877 y l nda Pasteur ve Joubert olmufltur. Steril idrarda iyi yürüyen flarbon basillerinin, di er bakterilerle kirlenmifl idrarda üreyemediklerini, sonunda öldüklerini saptayan araflt rmac lar, bu gözlemlerinin nedenlerini deneysel olarak ortaya ç karmak istemifllerdir. Pasteur ve Joubert in, di er bakterilerle kirlenmifl idrara kar flt r lan flarbon basillerinin deney hayvanlar nda hastal k oluflturamad n ortaya koymalar, enfeksiyonlar n antibiyotiklerle sa alt m alan ndaki ilk ad mlar oluflturmufltur. 19. yüzy l n son çeyre i ile 20. yüzy l n ilk çeyre inde, de iflik ülkelerin de iflik laboratuvarlar nda yap lan çeflitli bakteri türlerinin kültürlerinde, antibiyotik özelli i tafl yan birçok maddenin olufltu u gösterilmifltir. Ancak bu maddeler, yeterli miktarlarda elde edilmelerinde, ar laflt rmalar ndaki güçlükler ve yüksek toksisiteleri nedeniyle, klinikte kullan lamam fllard r. Örne in Chromobacter prodigiosum ve Pseudomonas aeruginosa kültürlerinden elde edilen maddeler, bir süre umut kayna olmufllar, ancak olumlu sonuç vermemifllerdir. 11

2 AKTU LU, Y 1880 lerde zarars z bakterileri, hastal k yapan bakterilere karfl kullanma çabalar na giriflilmifltir. Replacement sa alt m denen bu yöntemin temelini, bir hastal k etkeninin üremesini in vitro koflullarda inhibe edebilen, ancak kendisi patojen olmayan bir bakteriyi, sa alt m amac yla hastalara inoküle etmek oluflturmaktayd. Bu yöntem tüberküloz, difteri, veba, kolera, flarbon gibi hastal klarda s n rl bir baflar ile kullan lm flt r y llar aras nda, baz barsak enfeksiyonlar n n sa alt m nda Lactobacillus acidophilus un streptokok tafl y c l na karfl da Staphylococcus aureus un s k olarak kullan ld görülmektedir. Enfeksiyon hastal klar n n yay lma h z, morbidite ve mortalitesindeki yükseklik bu yöntemlerle denetim alt na al namam fl, bulafl c hastal klar n sa- alt m na ilaçla çözüm bulma çabalar yo unlaflt r lm flt r y l nda Almanya da I.G. Farbenindustrie de çal flan araflt rmac lardan Klarer ve Miutzsch birçok azo boyas n n patentini alm fl, içlerinde Prontosil in de bulundu u bu maddelerin in vitro deneylerde antibakteriyel özellik göstermediklerini bildirmifllerdir. 3 Ayn kurumun araflt rmac lar ndan Domagh ise, prontosil i in vivo koflullarda streptokoklara karfl denemifl, çok etkili oldu unu saptam fl ve sonuçlar n yay nlam flt r y l ndaki bu önemli bulufl enfeksiyon hastal klar n n modern kemoterapisini sülfonamidlerle bafllatm fl ve Domagh, prontosil üzerinde yapt çal flmalardan ötürü 1938 y l nda Nobel ödülünü kazanm flt r. Sulfonamid ça h zla geliflmifl, 10 y l içinde 5400 de iflik sulfonamid türevinin sentezi yap lm fl, önemli bir bölümü de klinikte denenmifltir. Penisilinin klinikte ilk denendi i 1942 y l na kadar sulfonamidler antibakteriyel kemoterapinin en etkili ilac olarak yayg n biçimde kullan lm fllard r. kinci dünya savafl n izleyen y llarda, bir yandan de iflik antibiyotiklerin ardarda ve etkili biçimde klinik kullan ma girmeleri di er yandan sulfonamidlerin yan etkilerinin çoklu u, antibakteriyel spektrumlar n n darl ve kolay direnç kazan lmas gibi zay f yönleri bu ilac giderek gözden düflürmüfl, kullan m alan n iyice s n rland rm flt r ortalar nda bir bakteriolitik ajan olan trimethoprim ile kombine edilen sulfonamidler (sulfamethoxazole) yeniden hekimli in hizmetine girmifl, daha genifl biçimde kullan m alan bulmufllard r. Londra da St Mary s Hospital da stafilokok varyantlar üzerinde çal flmalar yapan Alexander Fleming, bir rastlant sonucu kültür ortam na bulaflm fl bir küf mantar n n çevresinde stafilokoklar n üreyemediklerini, tersine ölüp eridiklerini görmüfltür. Bu mantar n kültür filtratlar, deneysel enfeksiyonlarda birçok bakteriye karfl güçlü biçimde etkin bulunmufl ve Fleming, üreyen 12

3 G R fi VE GENEL B LG LER küf mantarlar n n Penicillinum türünden oluflundan esinlenerek, etkili maddeye penicillin ad n vermifltir y l ndaki ilk gözlem ve çal flmalardan sonra bu konu ile bir süre ilgilenen olmam flt r y l nda Oxford Üniversitesi T p Fakültesinden Florey, Chain ve Abraham penicillin konusu ile yeniden ilgilenmeye bafllam fl; bu antibiyoti in farelerde oluflturulan streptokok enfeksiyonlardaki yüksek etkinli ini deneysel olarak kan tlam fl ve sonuçlar n May s 1940 da yay nlam fllard r. Penicillin in insanlardaki ilk ve büyük baflar s 1941 y l nda gerçekleflmifl, di er sa alt m yöntemlerine yan t vermeyen mikst stafilokok + streptokok pnömonisinden ölmek üzere olan bir polis memuru, penicillin ile yaflama döndürülmüfltür. Bu heyecan verici sonuca karfl l k, kullan labilir nitelikte ve yeterli miktarda penicillin elde etmede büyük zorluklar vard. Bir hastan n 24 saatlik penicillin gereksinimi 100 litre buyyon kültüründen elde edilebiliyor, safl k oran ise %10 u geçmiyordu. Üstelik a r savafl koflullar ngiltere deki çal flmalar olumsuz yönde etkilemekteydi. Bu yüzden çal flmalar Amerika Birleflik Devletleri ne kayd r ld. Bu ülkedeki daha olumlu koflullarda ve üretim yöntemlerinde yap lan de ifliklikler sonunda, 1942 y l biterken toplam 112 milyon ünite penicillin elde edilmifl bulunuyordu y l nda Yale ve Mayo kliniklerinde 200 hastada denenen ve olumlu sonuçlar veren penicillin, savafl süresince özellikle ABD ordusunda genifl biçimde kullan ld. Sürekli gelifltirilen üretim yöntemleri penicillin üretimini h zla artt rd ve 1950 y l nda üretilen miktar 200 trilyon üniteye (150 tona) ulaflt. Ancak penicillin üretimi artarken, ilac n ciddi yan etkileri ve dirençli bakteri problemleri de görülmeye bafllad. Bu antibiyotik, gram-negatif bakteriler karfl s nda güçlü de ildi. Ayr ca gram-pozitif mikroorganizmalarda, özellikle stafilokoklarda giderek güçlenen direnç geliflmekteydi. Çok k sa olan serumdaki yar lanma süresini uzatabilmek amac yla üretilen depo flekilleri, fliddetli lokal reaksiyonlar yap yordu. Yaln zca parenteral yoldan kullan labilmesi de baflka bir olumsuz yan yd. Dolay s ile penicillin in mikroorganizmalar karfl s ndaki üstünlü ü uzun sürmedi. Örne in gram-pozitif mikroorganizmalardan streptokoklar çok duyarl iken, stafilokoklar n baz sufllar giderek artan direnç gösteriyor, baz sufllar ise hiç etkilenmiyordu. Gram-negatif bakterilerden örne in Neisseria lar çok duyarl iken Salmonella lar etkilemek için 60 milyon, 80 milyon ünite gibi, uygulanmas olanaks z dozlara gereksinim duyuluyor, baz sufllar ise tam direnç gösteriyordu. Araflt rmalar penicillin in etki flekillerini ve mikroorganizmalar n direnç gelifltirme mekanizmalar n aç kl a kavuflturdukça, penisilin molekülünde uygun de ifliklikler yap ld ; böylece zaman zaman dirençli mikroorganizma- 13

4 AKTU LU, Y lara karfl üstünlük sa lanabildi. Sonuçta do al penisilinlere ek olarak penisilinazlara de iflik ölçülerde dirençli aminopenisilinler, karboksipenisilinler, asilüreidopenisilinler ve amidinopenisilinler gibi, daha dar alanlarda daha baflar l olarak kullan lan semi-sentetik penisilinler üretildi. Ancak mikroorganizmalar da, bir bölümü çözülen, bir bölümü henüz anlafl lamayan mekanizmalarla penisilinlere karfl direnç oluflturmay sürdürüyorlard. Özellikle penisilinazlar, penisilin molekülünün beta laktam halkas - n parçalayarak molekülün antibiyotik özelli ini yok ediyorlard. Bu enzimlerle karfl penisilinleri klavulanik asit ve sulbaktam gibi güçlü beta laktamaz inhibitörleri ile birlefltirilerek kullanma yolu denenmeye baflland ve beta laktamaz üreten mikroorganizmalara karfl geçici de olsa bir üstünlük sa land. Antimikrobik sa alt m alan nda kullan l fl n 56. y l n aflmakta olan penicillin, bugün de bütün do al ve semisentetik flekilleriyle, genifl bir mikroorganizma spektrumuna karfl baflar ile kullan lmaktad r y l ndan bafllayarak 1943 y l na kadar Actinomycetes türleri üzerinde çal flmalar yapan Waksman ve arkadafllar, sonunda, Streptomyces griseus kültürlerinden streptomycin ad n verdikleri bir madde elde ettiler y l nda sa alt m alan na giren bu antibiyotik, birçok gram-pozitif ve gram-negatif mikroorganizma yan nda Mycobacterium lara karfl da çok etkili görünüyordu. Uzun ve y prat c 2. Dünya Savafl n n genifl insan kitlelerine yayd tüberküloz hastal n n denetim alt na al nmas nda büyük katk s olan streptomycin, özellikle gram-negatif mikroorganizmalarda ve Mycobacterium larda giderek artan direnç geliflmelerine yol açt. Sonuçta, etkinli ini giderek yitirdi ve daha dar alanlarda daha bilinçli olarak kullan lmaya baflland. Streptomycin in temsil etti i aminoglikozid grubu antibiyotikler, birbirini izleyerek sa alt m alan na girmeye devam ettiler. Waksman ve Lechevalier Streptomyces fradiae den neomycin i elde ettiler. 6 Bu antibiyotik streptomycin e direnç kazanm fl bütün bakterilere karfl aktif görünüyordu. Ancak, yüksek oto ve nefrotoksisitesi nedeniyle k sa bir süre sonra parenteral kullan mdan zorunlu olarak kald r ld. Sindirim sisteminden hemen hemen hiç emilmedi i için, bugün yaln zca barsak floras n inhibe etmek için s n rl olarak kullan lmaktad r. Umezawa ve arkadafllar 1958 y l nda Streptomyces kanamyceticus kültürlerinden kanamycin ad n verdikleri bir aminoglikozidi izole ettiler. Bu aminoglikozid pseudomonas ve bacteroides gruplar d fl nda kalan gram-negatif bakterilere karfl çok etkili, Staphylococcus aureus d fl nda kalan gram-pozitif bakterilere ve atipik mycobacterium lara karfl etkisiz, Mycobacterium tuber- 14

5 G R fi VE GENEL B LG LER culosis e karfl oldukça etkiliydi. Ancak 10 y la yak n bir süre, gram-negatif bakteri enfeksiyonlar na karfl tek ilaç olarak kullan lmas, giderek artan bir direnç oluflumuna yol açm fl bulunmaktad r. Weinstein ve arkadafllar 1963 y l nda Micromonospora purpurea kültürlerinden, aminoglikozid grubuna giren yeni bir antibiyotik izole ettiler ve gentamicin ad n verdiler y l nda genel kullan ma giren gentamicin, uzun y llar gram-negatif bakteri enfeksiyonlar n n seçkin ilac oldu. Ancak gentamicin de Staphylococcus aureus d fl nda kalan gram-pozitif mikroorganizmalara karfl etkili de ildir y l nda Preston ve Wick, Streptomyces tenebrarius kültürlerinden aminoglikozid grubuna giren yeni bir antibiyotik izole ettiler. 8 Nebramycin (Tobramycin) ad verilen bu antibiyotik, 1974 y l nda genel kullan ma girdi. Tobramycin in etki spektrumu az farklarla gentamicin e benzemekle birlikte, Pseudomonas lara karfl daha aktifti ve 8 sinir üzerindeki toksik etkisi daha azd y l nda Kawaguchi ve arkadafllar aminoglikozid grubundan ilk sentetik ürün olan amikacin i t p dünyas na tan tt lar. 9 Kanamycin A dan üretilen ve 1977 y l nda genel kullan ma giren amikacin, pseudomonas, providencia ve indol pozitif proteuslar da içine alan genifl bir gram-negatif mikroorganizma spektrumuna karfl en etkili aminoglikozid olarak tan mland. Adenilat, asetilat ve fosforilat gibi, aminoglikozidleri inaktive eden enzimlere dayan kl oldu u için, gentamycin ve tobramycin e direnç kazanm fl gram-negatif bakterilere karfl da çok etkiliydi. Bu da di er aminoglikozidler gibi, Staphylococcus aureus d fl ndaki gram-pozitif mikroorganizmalara karfl etkisizdi. Yine bu y llarda gentamicin in semisentetik derivesi olan sisomicin ve sisomicinin semisentetik derivesi olan netilmicin, di er aminoglikozid bireylerinden baz küçük farkl l klar tafl yarak, genel kullan ma verildiler. Mikolojist Benjamin G.Duggar, alt n sar s bir pigment oluflturarak üreyen Streptomyces aureus kültürlerinden aureomycin ad n verdi i bir antibiyotik elde etti. 19 Tetrasiklin grubu antibiyotiklerin ilk örne i olan aureomycin, chlortetracycline idi. Bu antibiyotik yaln z genifl bir gram-negatif ve gram-pozitif mikroorganizma yelpazesine karfl de il, rickettsia, mycoplasma, chlamydia, baz atipik mycobacterium lar ve plasmodium lara karfl da çok etkili görünüyordu y l nda Streptomyces rimosus kültürlerinden, bu grubun ikinci bireyi olan oxytetracycline; 1953 y l nda chlortetracycline in katalitik dehalojenasyonu sonunda tetracycline elde edildi. lk tetrasiklinlerin serumda yar lanma süreleri oldukça k sayd y l nda bir Streptomyces aureofaciens mutant n n kültürlerinden elde edilen demethylchlortetracycline 15

6 AKTU LU, Y ile, 1961 y l nda oxytetracycline in semisentetik türevi olarak elde edilen methacycline in serumda yar lanma süreleri daha uzundu. Semisentetik türevlerden 1966 da üretilen doxycyline ve 1972 de üretilen minocycline, serumda yar lanma sürelerinin uzunlu u, kullan lan dozlar n n küçüklü ü ve yan etkilerinin azl ile, di er tetrasiklin bireyleri karfl s nda baz üstünlükler sa lad lar. Bugün tetrasiklin ailesi içinde antimikrobiyal aktivitesi en yüksek olan n minocycline oldu u, bunu doxycycline in izledi i kabul edilmektedir. Demethylchlortetracycline, yan etkileri nedeniyle hemen hemen hiç kullanmamaktad r. Antimikrobiyal aktiviteleri oldukça düflük bulunan oxytetracycline ve tetracycline HCl ise, dar alanlarda, kesin endikasyonlarla kullan lmaktad r. Araflt rmalar n sistematik bir biçimde sürdürüldü ü y llarda Burkholder, Venezuella dan al nm fl toprak örneklerinden üretti i Streptomyces Venezuella kültürlerinde, antibiyotik aktivitesi gösteren bir maddenin olufltu unu 1947 y l nda bildirdi. Bartz, bu maddenin özellikle gram-negatif bakterilere ve rickettsia lara karfl çok etkili oldu unu deneylerle gösterdi, izole etti ve chloromycetin ad yla 1948 y l nda yay nlad sonlar nda Bolivya daki bir tifüs salg n nda kullan lan ve çok iyi sonuçlar veren chloramphenicol, k sa bir süre içinde genifl kullan m alan buldu. Ancak çok geçmeden, 1950 y l ndan bafllayarak, bu ilaca ba l yan etkiler bildirilmeye baflland. Özellikle öldürücü aplastik anemilere yol açt suçlamas, hekimlerin chloramphenicol a ilgisini azaltt. Daha sonra yap lan inceleme ve araflt rmalarda toksik etkinin, para pozisyonundaki nitro (NO2) grubundan kaynakland, bu grubun kald - r l p yerine sulphamethyl (CH3SO2) grubunun getirilmesi ile oluflan thiamphenicol ün, aplastik anemiye yol açmad ileri sürüldü. Bugün aplastik anemiye yol açan etkinin nereden kaynakland kesin olarak ortaya konmufl de- ildir. Bilinen, chloramphenicol kullanan hastadan birinde aplastik aneminin geliflti i, bu etkinin doza ba l olmad, daha çok a zdan ilaç kullananlarda görüldü ü, kemik ili i aplazinin tam yerleflti i olgularda ölüm riskinin yüksek oldu u, ilaç kullan m ile aplastik anemi tablosunun oluflumu aras nda geçen süre uzad kça, hastal k tablosunun daha a r seyretti idir. Bugün chloramphenicol, kan tablosunun yak ndan izlenmesi kofluluyla ampicillin e dirençli Haemophilus influenzae enfeksiyonlar, gram-negatif anaeroplara ba l menenjitler ve Salmonella typhi enfeksiyonlar gibi oldukça s n rl alanlarda ve kesin endikasyonlarla kullan lmaktad r. Thiamphenicol ise, duyarl gram-pozitif ve gram-negatif bakteriler, vibrio, chlomydia ve mycoplasma enfeksiyonlar na karfl daha güvenli olarak kullan m alan bulmufltur. 16

7 G R fi VE GENEL B LG LER 1945 y l nda talyan Bakteriolo u Prof. Guiseppe Brotzu Sardunya adas Cagliari kentinde, suyun kendi kendini ar tmas konusunu incelerken, la m a z na yak n deniz suyundan izole edip üretti i cephalosporium acremonium un, gram-pozitif ve gram-negatif bakterilerin üremesini kuvvetle inhibe eden bir madde üretti ini saptad. Etkili maddeyi içeren kültür filtrat n hayvanlarda deneyen ve insanlara da uygulayan Brotzu, bu yeni antibiyoti in özellikle Staphylococcus aureus ve Salmonella typhi enfeksiyonlar na karfl çok etkili oldu unu bildirdi. 12 Prof G. Brotzu yay n n n ve üretti i bakterinin birer örne ini Oxford da Sir William Dunn School of Pathology den Sir Houvard Florey e ve baflka arkadafllar na da gönderdi. Oxford da ilk çal flmalar Dr.Normann Heatley yürüttü. Daha sonra Penicillin araflt rma grubundan Dr.Edwards P. Abraham ve H. S. Burton araflt rmay geniflletip derinlefltirdiler ve k sa bir süre içinde, bu mantar n en az iki etki madde üretti ini ortaya koydular. Bunlardan cephalosporin-p ad verileni, dar antibakteriyel spekturumlu olup daha çok gram-pozitif bakterilere etki yap yordu. Cephalosporin-N ad verileni ise daha genifl spekturumlu olup gram negatif bakterilere karfl daha aktif görünmekteydi. 13 Dr. Guy Newton yapt çal flmalar sonunda bu yeni antibiyoti in penisilinlerle ortak özellik tafl d n ortaya koyarak ilaca penicillin-n ad n verdi. 14 Dr. Olsen ve arkadafllar ise Cepholosporyum salmosynnematum dan elde ettikleri ve synnematin-b ad n verdikleri bir maddeyi 1953 y l nda t p dünyas na tan tm fllard. Daha sonra yap lan araflt rmalar, cephalosporin-n veya penicillin-n ile synnematin-b nin ayn madde oldu unu gösterdi. Konu üzerindeki genifl araflt rmalara devam ederken Cepholosporium acremonium kültürlerinden elde edilen, antibakteriyel gücü zay f fakat stafilokok penisinilazlar na direnci yüksek cepholosporin-c maddesinin, bütün sefalosporinler in temelini oluflturdu u gösterildi. Cephalosporin-C, Staphylococcus aureus sufllar na karfl baflar l olsa bile, genelde antibakteriyel gücü zay f, elde edilmesi güç bir maddeydi y l nda B. K. Kelly ve arkadafllar daha verimli bir cephalosporium suflu ürettiler y l nda 100 g. cephalosporin-c elde edilmifl bulunuyordu. Bilefli in formülü Oxford da Abraham ve Newton taraf ndan 1961 y l nda çözüldü. 15 Cephalosporin-C bir süre, di er antibiyotiklere dirençli Staphylococcus aureus enfeksiyonlar na karfl tek ilaç olarak kullan ld. Ancak antistafilokok penisilin methicillin in sa alt m alan na girmesinden sonra, cephalosporin- C nin asitle hidrolizi sonunda elde edilen 7-amino cephalosporinic asit (7- ACA) çekirde i, yeni sefalosporin türevlerinin üretilmesine olanak sa lad. 7- ACA üretimini art ran yöntemlerin h zla gelifltirilmesinin ard ndan, 1964 y - 17

8 AKTU LU, Y l nda, parenteral kullan labilen iki sefalosporin preparat, cephalothin ve cephaloridine adlar ile genel kullan ma sunuldu. Cephaloridine nefrotoksikti; cephalothin ise kasiçi enjeksiyonlar nda çok a r yap yordu. A z yolundan kullan labilecek preparatlar da k sa süre içinde üretildi; 1965 de cephaglycin 1967 de cehpalexin hekimli in hizmetine sunulmufl bulunuyordu. Yan etkisi az, antibakteriyel spektrumu genifl, kullan m kolay olan yeni sefalosporin bireylerini üretme çabalar 4. kuflak sefalosporinlerle (cefepime) devam etmektedir. Cefamandole ve cefacentrile ile bafllayan ikinci sefalosporin kufla cefotaxime ve moxalactam ile bafllayan üçüncü sefalosporin kufla- ile devam etmifltir. Sefalosporin grubuna giren antibiyotikler özellikle gram-negatif mikroorganizmalara karfl çok etkili olmufllard r. De iflik gruplardan antibiyotiklerle yap lan kombinasyonlar, gerek gram-negatif, gerekse gram-pozitif mikroorganizmalara karfl baflar ile kullan lmaktad r. Topraktan izole edilen actinomycete lerin antibiyotik oluflturma özelliklerinin bilimsel yöntemlerle araflt r l fl s ras nda McGuire ve ark y l nda Filipinlerde, Streptomyces erythreus kültürlerinden erythromycin ad verilen ve macrolide grubu antibiyotiklerin ilk bireyini oluflturan yeni bir antibiyotik elde ettiler. A zdan ve parenteral kullan labilen bu antibiyotik birçok grampozitif ve gram-pozitif bakteri yan nda, actinomyces, mycobacterium, treponema, mycoplasma, chlamydia ve rickettsia lara karfl da yüksek düzeyde aktivite göstermekteydi. Bugün, erythromycin in mide asidine dirençli bir tabaka ile örtülü baz ile, bunun stearate ve estolate esteri a zdan; ethylsuccinate esteri a zdan ve kasiçi; lactobionate ve gluceptate formlar ise damariçi kullan lmaktad r. Kasiçi enjeksiyonlar a r l d r. Erythromycin ve türevleri genifl spektrumlu antibiyotikler olmakla birlikte genel olarak penisilinlerin ilk alternatifleri olarak kullan lmaktad rlar. Ayr ca 14 üyeli halka tafl yan oleandomycin ile bundan türetilen trioleandomycin ve 16 üyeli halka tafl yan spiramycin, de iflik antibakteriyel özelliklerinden ötürü, özel kullan m alanlar bulan di er makrolid bileflikleridir. Son y llarda daha küçük dozlarda, daha uzun aral klarla kullan labilen, yan etkisi daha az, spektrumu daha genifl olan makrolidler de üretilmifl ve genel kullan ma verilmifltir. Bunlardan clarithromycin (Abbott) ve Roxithomycin (Roussel) erythromycin den türetilmifllerdir. Azithromycin (Pfizer) ise 15 üyeli halka tafl yan ve erythromycin den farkl yap gösteren bir makroliddir y l nda Lincoln (Nebraska) de topraktan izole edilen ve Streptomyces Lincolnensis ad verilen bir actinomycete in kültüründen, antibiyotik etkisine sahip yeni bir madde elde edildi. Kimyasal yap s di erlerinden farkl olan bu maddeye lincomycin, kimyasal grubuna da lincosamide ler ad veril- 18

9 G R fi VE GENEL B LG LER di. 15 Lincomycin, kimyasal yap s farkl ve spektrumu daha dar olmakla birlikte, yan etkileri aç s ndan daha az korkutucu oldu u için, muayenehane hekimli inde penicillin yerine genifl ölçüde kullan lmaktad r. Bafllang çta Staphlococcus aureus osteomiyelitindeki üstün baflar s ile dikkati çekmekteydi. Lincomycin in yap s nda gerçeklefltirilen de ifliklikler sonunda üretilen ve 1970 de oral, 1972 de parenteral kullan m alan na giren clindamycin in, gram-pozitif mikroorganizmalara karfl daha etkili, gram-negatiflere karfl etkisiz oldu u görüldü. Ancak, anaerob mikroorganizmalar karfl s nda yüksek düzeyde aktif oldu u dikkati çekmekteydi. Ayr ca toxoplasma, plasmodium ve chlamydia enfeksiyonlar nda da etkili olmas üstün yanlar n oluflturuyordu. Lincosamide lerin uygulan fl s ras nda de iflik a rl kta pseudomembranons colitis tablosuyla karfl laflma olas l n n bulunmas, bu gruptaki antibiyotiklerin dikkatle kullan m n zorunlu hale getirmektedir. Endonezya ve Hindistan dan al nm fl toprak örneklerinden üretilen bir actinomycete olan Streptomyces orientalis kültürlerinden 1956 y l nda glikopeptid grubundan yeni bir antibiyotik madde elde edildi. Di erlerinden farkl bir kimyasal yap gösteren, streptokok, clostridium, corynebcaterium, enterokok grubu ve gram-negatif mikroorganizmalardan Neisseria lara karfl dikkati çekecek düzeyde aktivite gösteren bu maddeye vancomycin ad verildi. Vancomycin di er antibiyotiklere karfl direnç kazanm fl Staphylococcus aureus sufllar na karfl gösterdi i yüksek etkinlikle dikkati çekmekteydi. Baz Staphylococcus aureus sufllar n n, insanda elde edilebilen en yüksek vancomycin düzeylerine bile direnç gösterdikleri yaz lm fl olsa da, bu antibiyoti in sa alt m alan na girdi i 30 y l aflan süre içinde, dirençli stafilokok sufllar n n oran nda bir art fl gözlenmemifltir. Antistafilokok penisilinlere direnç kazanm fl stafilokoklar n ço u, yaln z vancomycin e veya bu antibiyoti in gentamicin, tobramycin gibi bir aminoglikozid ile yap lm fl kombinasyonuna karfl duyarl l k göstermektedir. Deneysel çal flmalar duyarl mikroorganizmalar n, sa alt m s ras nda bu antibiyoti e karfl direnç kazanamad klar n göstermektedir. A z yolundan verildi i zaman hemen hemen hiç emilmeyen vancomycin, di er antibiyotiklerin kullan m s ras nda geliflebilen Clostridium difficile veya enterokok gibi dirençli mikroorganizmalara ba l psödomembranöz kolit olgular n n sa alt m nda çok baflar l olabilmektedir. Oto ve nefrotoksisitesi oldukça yüksek, di er ilaçlarla geçimsizli i fazla olan vancomycin, kein endikasyonlarla ve bilinçli olarak kullan ld zaman, yaflam kurtar c bir antibiyotiktir. Yine glikopeptid grubundan olup Actinoplanes teichomyetus kültürlerinden elde edilen teichoplanin de kullan m alan na girmifl bulunmaktad r. 19

10 AKTU LU, Y Fransa daki bir çam orman ndan al nm fl toprak örneklerinden, 1957 y l nda talya da yeni bir actinomycete üretildi. Streptomyces mediterranei ad verilen bu mikroorganizman n fermantasyon kültürlerinde çok etkili bir antibiyotik madde olufluyordu. Kompleks bir makrosiklik yap gösteren, antimikrobik spektrumu genifl, birbirinden biraz farkl bireylerden oluflan bu yeni antibiyotik grubuna rifamycin ler ad verildi. 17 Grubun antimikrobik aktivitesi en az, toksik etkileri en çok olan bireyi Rifamycin-B idi. Rifamycin-SV, antibakteriyel etkinli i daha fazla, yan etkileri daha az oldu u için kliniklerde bir süre kullan ld. Rifamycin-SV nin semisentetik türevi olan rifampicin, bu gruptaki antibiyotiklerin en az yan etkili ve en yüksek antimikrobik etkiye sahip olan d r. Rifampicin gram, pozitif ve gram-negatif genifl bir mikroorganizma spektrumuna karfl etki göstermektedir. Koagülaz pozitif stafilokoklar ve gram-negatif Neisseria lar yan nda, chlamydia, Legionella, haemophilus gruplar na ve mycobacteriumlara karfl çok etkili bulunmufltur. Ayr ca antiviral ve antitümör etkileri de vard r. Deneysel çal flmalar, bütün mikroorganizmalar n bu antibiyoti e karfl direnç gelifltirebildiklerini göstermifltir. Kesin endikasyonlarla ve dikkatli biçimde, gerekti inde kombinasyonlar halinde kullan ld zaman, çok yararl olmaktad r. Hepatotoksik etkileri nedeniyle yak ndan izlenerek kullan lmas gerekmektedir. Amerika Birleflik Devletlerindeki sistemli araflt rmalar s ras nda, 1947 y - l nda, Bacillus polymyxa kültürlerinden, daha çok gram-negatif mikroorganizmalar karfl s nda etkili bir madde elde edildi ve polymyxin ad verildi. 18 Ayn madde ngiltere den aerosporin ad yla yay nland y l nda Japonya dan benzer bir Bacillus genusu olan Bacillus colistinus kültürlerinden elde edilen ve colistin ad verilen yeni bir madde bildirildi. Yap lan araflt rmalar n 1952 y l nda yay nlanan sonuçlar na göre polymyxin grubu antibiyotikler A, B, C, D ve E olarak 5 e ayr l yordu; polymyxin-e ile colistin ayn madde idi. Polymxin-E 1961 y l nda, gram-negatif bakterilere karfl en etkili ilaç olarak klinikte kullan lmaya baflland. Ayn etki spektrumuna sahip Polymxin-B 1974 y l nda kullan ma girebildi. Di er polymxin bireyleri, yüksek nefrotoksik etkileri yüzünden kullan lamad lar. Gram-negatif mikroorganizmalara de iflik düzeylerde etkili, zorunlu anaeroblarla gram-pozitif mikroorganizmalara karfl etkisiz olan polymxin ler uzun süre, Pseudomonas aeruginosa enfeksiyonlar n n yaflam kurtar c ilac olarak görülmüfller, gram-negatif bakterilere ba l septik flok tablolar nda flafl rt c ancak mekanizmas çözülemeyen baflar l sonuçlar vermifllerdir. A zdan emilmemekte, kasiçi uygulan nca a r yapmakta, damardan verilen dozun önemli bir bölümü hidrolize olamadan idrarla at lmaktad r. 20

11 G R fi VE GENEL B LG LER Antimikrobik etkileri daha yüksek, yan etkileri daha az olan antibiyotiklerin sa alt m alan na girmesi, polymxin lerin kullan m n iyice s n rland rm flt r. Bugün dar alanlarda, kesin endikasyonlarla, yaln z veya kombinasyonlar halinde seyrek olarak kullan lmaktad r. nsan n mantar enfeksiyonlar na karfl uzun y llar potasyum iyodür kullan lm flt r. Bu mikroorganizmalara karfl ilk baflar, sulfadiazin kullan larak yayg n histoplazmozis in sa alt m ile elde edilmifltir. Actinomycete lerin antibiyotik oluflturma özelliklerinin araflt r ld dönemde, 1947 y l nda, Streptomyces noursei kültürlerinden polyenemacrolide grubu antibiyotiklerin ilk bireyi olan nystatin elde edildi. 19 n vitro testlerde patojen olan ve olmayan birçok mantar türüne karfl etkili olan bu madde, yüksek toksisitesi nedeniyle parenteral kullan lam yordu. Araflt rmalar sürdürüldü ve baflka bir actinomycete olan Streptomyces nodosus tan kimyasal yap s bak m ndan nystatine çok benzeyen amphotericin-a ve B elde edildi. Daha sonraki araflt rmalar sonunda, yine polyene grubuna giren candicidin, primaricin, trichomycin, filipin, hamycin ve levorin adlar verilen antibiyotikler elde edildiler ve hem in vitro, hem de in vivo koflullarda denendiler. Ancak hiçbirisi etkinlik aç s ndan nystatin ve amphotericin-b den üstün bulunmad. Hem fungistatik, hem de fungisidal etkiye sahip olan nystatin candida, hystoplasma, blastomyces, trichophyton, epidermophyton, microsporum ve cryptococcus enfeksiyonlar nda yüzeyden uygulanabilmektedir. En s k kullan ld alan, lokalize candida enfeksiyonlar d r. Amphotericin-B ise, mikropartikülatlar içeren nötral solüsyonlar halinde damariçi kullan lmakta ve sistemik mantar enfeksiyonlar n n sa alt m nda baflar l olmaktad r. Lokal olarak da uygulanabilmektedir. Ancak lokal ve genel belirtilere yol açmas, vital organlar üzerindeki toksik etkiler yapabilmesi nedeniyle, zorunlu olmad kça kullan lmayan bir ilaçt r. Bir yandan bilinen antibiyotik gruplar n n daha etkili bireyleri sa alt m alan na girerken, di er yandan mikroorganizmalar n de iflik mekanizmalarla direnç gelifltirmesi, yeni antibiyotiklerin bulunmas veya gelifltirilmesini zorunlu hale getirmektedir. Bunlardan birisi 1972 y l nda bulunan amdinocillin veya ilk ad yla mecillinam d r. Bu madde, bir beta laktam antibiyoti i olmakla birlikte penicillinlerden yap bak m ndan farkl, amidi nopenicillanic asit türevidir. 20 Genel olarak gram-pozitif mikroorganizmalara, pseudomonas lara ve bacteroides cinsi de dahil olmak üzere anaerob mikroorganizmalara karfl etkisiz; gram-negatiflerin ço una karfl etkilidir. Özellikle Escherichia coli, ampicilline e dirençli salmonella ve shigella sufllar na karfl yüksek aktivite göstermektedir. 21

12 AKTU LU, Y Amdinocillin parenteral, bunun pivaloyl esteri olan pivamdinocillin oral olarak kullan lmaktad r. Baflka bir beta-laktam antibiyoti i grubunu da cephamycin ler oluflturmaktad r. Bunlar yap bak m nda cephalosporinlere benzerler, ancak 3 ve 7 pozisyonlar nda tafl d klar gruplar farkl d r. Streptomyces grubu mikroorganizmalardan elde edilmifllerdir. lk örnek Cephamycin-C dir. Bu grubun sa- alt m nda kullan lan üyeleri, Streptomyces lactamdurans tan elde edilen ve deneme evresi geçirmifl olan cefoxitin ile henüz s n rl kullan lan cefotetan d r. Bu ailenin bireyleri gram-pozitif mikroorganizmalara karfl zay f pseudomonas lar d fl ndaki gram-negatif mikroorganizmalara karfl yüksek aktivite göstermektedirler li y llarda spanya da izole edilen Streptomyces cattlea kültürlerinden yeni bir beta-laktam antibiyoti i elde edildi. Thienamycin ad verilen bu madde carbapenem lerin ilk örne ini oluflturmaktayd. Thienamycin ve bunun türevleri olan imipenem ve meropenem gram-pozitif mikroorganizmalara, özellikle streptokoklara karfl yüksek aktivite gösteriyorlard. Gram-negatif mikroorganizmalar karfl s ndaki etkinlikleri de iflik düzeylerde olmakla birlikte, beta laktamaz üretenleri de içermek üzere neisseria ve haemophilus sufllar na ve baz psödomembranöz kolitlerin etkeni olan Clostridium difficile ye karfl çok etkili bulunmufllard r. Dehidropeptidaz enzimi inhibe eden bir madde olan cilastatin, imipenem ile birlikte kullan l nca, bu antibiyoti i enzimin etkisinden korumaktad r. Meropenem ise renal dipeptidazlara duyarl olmad için cilastatin ile birlikte kullan lmas na gerek yoktur. mipenem + cilastatin kombinasyonu hastalarda de iflik yan etkiler oluflturabilmektedir. Skyes ve arkadafllar genifl bir araflt rma kapsam nda, de iflik bakterilerin antibiyotik oluflturma yeteneklerini araflt r rken, 1972 y l nda, baz bakterilerin, özellikle Gluconobacter ve Acinobacter lerin monosiklik beta laktam antibiyotikleri oluflturduklar n saptad lar (21). Bunlar n ilk örne ine Nocardin- A ad verildi. Chromabacterium violaceum dan elde edilen aztreonam ise, yap s çözülen ve en iyi incelenen monobaktam grubu antibiyotiktir. Aztreonam daha çok gram-negatif bakterilere etki yapmaktad r. Bu mikroorganizmalar n ürettikleri beta-laktamazlar n ço una dirençlidir. Klinikte aminoglikozidlerlerin güçlü bir alternatifi olarak düflünülmektedir. Anaerob mikroorganizmalara etkisi zay ft r. Enterobacteriacea lar ve Pseudomonas aeruginosa sufllar aras ndan direnç gösterenler ç kabilmektedir. Yaln zca parenteral kullan lan bir antibiyotiktir. 22

13 G R fi VE GENEL B LG LER Bakterilerin beta laktamazlar na dirençli bir yap gelifltirmek için antibiyotik formülünde yap lan de iflikliklerin pahal, zaman al c, zaman zaman etkinli i azalt c ve ancak geçici bir üstünlük sa lamas karfl s nda, beta laktamazlara karfl n duyarl olabilen antibiyotiklerle sonuca ulaflma yollar arand. Baz bakterilerin, baflka bakterilerin oluflturduklar beta laktamazlar parçalayan beta laktamaz inhibitörleri oluflturduklar görüldü. Örne in Streptomyces clavuligerus, clavulanic asit ad verilen bir beta-laktamaz inhibitörü oluflturmaktayd. Bu maddenin antibakteriyel aktivitesiise çok azd. 22 Bu madde, penicillin G ye dirençli oldu u bilinen bir Haemophilus influenzae sufluna karfl penicillin ile kar flt r larak kullan ld ve iyi sonuç al nd. Daha sonra clavulanic asidin birçok gram-negatif ve garm-pozitif mikroorganizma taraf ndan salg lanan de iflik beta-laktamazlar inhibe edebildi i gösterildi. Bakterilerin, penicillin ve cephalosporin lere dirençlerini sa layan ürettikleri ve say s 50 yi aflan beta-laktamazlard r. Bu enzimler, her iki antibiyotik grubunda ortak olan beta laktam halkas n n siklik amid köprüsünü y karak, bilefli i inaktif hale getirmektedirler. Clavulanic ise beta laktamazlar irreversibl olarak inhibe etmekte ve bakteriyi antibiyotik etkisine aç k hale getirmektedir. Clavulanic asit hem oral, hem de parenteral yollardan verilebilmekte ve bu yollardan verilmek istenen, beta laktamazlara duyarl antibiyotikleri korumak için kullan lmaktad r. Amoxillin clavulanate (Augmentin) kombinasyonu, her iki yoldan da uygulanabilir biçimde genel kullan mda bulunmaktad r. Bu amaçla ticarcillin + clavulanate (Timentin) kombinasyonlar da yap lm flt r. Kimyasal yap bak m ndan 6-desamino penicillin sülfon yap s gösteren, bu yap s yla clavulanate a benzeyen sulbactam ve daha sonra gelifltirilen tazobactamda güçlü beta laktamaz inhibitörleridir. Ampicillin + sulbactam (Duocid) kombinasyonu, ampicillin i gram-pozitif ve gram-negatif mikroorganizma beta laktamazlar na karfl korumakta ve bu antibiyoti i dirençli Staphylococcus aureus, Enterobacteriaceae, Klebsiella, Bacteroides ve di er mikroorganizmalara etkili hale getirmektedir. Bu madee, Pseudomonas maltophilia beta laktamaz n inhibe edememektedir. Görüldü ü gibi insanl k mikroorganizmalarla savafl halindedir. Yüzy llar boyunca mikroorganizmalar n dedi i olmufl; 19. yüzy l sonu ve 20. yüzy l n bafl nda mikrobiyolojide ulafl lan noktalar, afl ve serumlar n sa alt m alan na girmesi, bu savaflta dengeyi sa lam fl; kemoterapötik ve antibiyotiklerin keflfiyle üstünlük insanlara geçmifltir. Ancak do ada bir canl n n di erini tümüyle yok edemedi i de ortadad r. Öyle görünüyor ki, dünya durdukça bu savafl sürecektir. 23

14 AKTU LU, Y Mikroorganizmalara ba l hastal klar n sa alt m nda veya insanlar n korunmas nda hekimin en güçlü yard mc lar ndan birisi olan antibiyotikler, aranan özelliklerin tümüne sahip de ildirler. Günümüzde bir antibiyoti in tafl mas gereken nitelikler flöyle özetlenebilir: 1. Genifl bir mikroorganizma spektrumuna karfl kesin antimikrobiyal etki göstermelidir 2. Bakteriostatik de il bakteriolitik olmal d r 3. Kolay direnç oluflturmamal d r 4. Kullan m süresince, etki gücü de iflmemelidir 5. En yüksek dozda ve en uzun kullan m süresinde bile, önemli bir yan etki oluflturmamal d r 6. Antimikrobik gücü, kan, plazma, doku s v s, doku enzimleri ve eksudalar karfl s nda de iflmemelidir. 7. Bütün yollardan ayn etkinlikle kullan labilmeli; a z yolundan verildi i zaman, parenteral uygulama kadar etkili olmal d r 8. Suda iyi erimeli; suland r lm fl veya suland r lmam fl halde oda s s nda uzun süre bozulmamal, etkisi azalmamal d r 9. Emilim, dokularda da l m, inaktive olufl ve vücuttan at l fl özellikleri bak m ndan, kanda, dokularda, vücut s v lar nda, hücre içinde ve serebrospinal s v da, h zl ve sürekli bakterisid etki sa layacak flekilde olmal d r. 10. Aktif biçimde iç ve d fl salg bezlerinden at lan miktarlar (safra, idrar, ter, tükürük vb) bu yollar n enfeksiyonlar n önleyecek ve sa altacak düzeylerde olmal ; ayr ca bu organlar n fonksiyonlar n bozmamal d r. 11. Son olarak piyasadan kolay sa lanabilmeli ve sat n al nabilecek fiyatta olmal d r. KAYNAKLAR 1. Büyük sözlük (GÜNEfi). 2. Yeni Oxford Resimli Ansiklopedik sözlük (GÜNEfi). 3. Meyers FH, Jawetz E, Goldfien A. Review of medical pharmacology. Lange Medical Publications, Los Altos, California, 1970, s Domagh G. Eine neue Klasse von Desinfektionsmitteln. Dtsch Med Wochenschr 829: 61, Schatz A, Bugie S and Waksman SA. Streptomycin: a substance exhibiting antibiotic activity against gram-positive and gram-negative bacteria. Proc Soc Exp Biol Med 244: 57, Waksman SA, Lechevalier HA. Neomycin: a new antibiotic active against streptomycin-resistant bacteria, including tuberculous organisms. Science 109: 309, Weinstein MJ, Leedeman GM, Oren E et al: Gentamicin: a new broad spectrum antibiyotic complex. Antimicrob Agents. 8. Preston RA and Wick WE. Pre-clinical assesment of the antibacterial activity of Nebramycin factor 6. Antimicrob Agents Chemother 1970: 322,

15 G R fi VE GENEL B LG LER 9. Kwaguchi H, Naito T, Nakagawa S, et al. BBK 8, a new semisynthetic aminoglycoside antibiotic. J Antibiot (Tokyo), 25: 925, Finland M. Twenty-fifth anniversary of Aureomycin: The place of the tetracyclines in antimicrobial therapy. Clin pharmacol Ther 15: 3, Bartz QR. solation and characterization of chloramycetin. Biol Chem 449: 172, Brotzu G. Ricerche su di nouva antibiotico. Laveri dell institute d Igyene di Cagliari, S. 1-11, Burton HB and Abraham EP. Isolation of antibiotics from species of cephalosporium. Cephalosporins P1, P2, P3, P4 and P5. Biochem J 50: 168, Newton CGF and Abraham EP. Degradation structure and some derivatives of cephalosporun N. Biochem J 58: 103, Mc Coll CE, Steigbigel NH, Finland M. Lincomycin: Activity in vitro and absorption and excretion in normal young man. Am J Med Sci 245: 144, Mc Cormic MH, Stark WM, et al. Vancomycin: a new antibiotic. I.Chemical and biologic properties. Antibiotic Annual Medical Ancyclopedia In, New York, 1956, S Sensi P, Maggi N, Fuersz ER, et al. Chemical modifications and biological properties of rifamycins. Proceeding of the sixth ICAAC, S , Benedict RG and Langlyke AF. The antibiotic of Bacillus polymxa. J Bacteriol 54: 24, Dutcher JD, Boyak G and Fox S. The preparation and properties of crystalline fungicidin (nystatin) Antibiotic Annud, , Medical Ancyclopedia Inc. New York, 1954, s Lund F, Tybring L. G-Amdinopenicimmanic acids: a new group of antibiotics. Nature 291: 489, Sykes RB, Cimarausti CU, Bonner DP, et al. Monocyclic beta-lactam antibiotics produced by bacteria. Nature 291: 489, Reading C, Cole M: Clavulanic acid. A beta-lactamase inhibiting beta-lactam from Streptomyces clavuligerus. Antimicrob Agents Chemother 11: 852,

AMİNOGLİKOZİD ANTİBİYOTİKLER Aminoglikozid antibiyotikler Streptomyces veya Micromonospora türü mikroorganizmalardan elde edilirler.

AMİNOGLİKOZİD ANTİBİYOTİKLER Aminoglikozid antibiyotikler Streptomyces veya Micromonospora türü mikroorganizmalardan elde edilirler. AMİNOGLİKOZİD ANTİBİYOTİKLER Aminoglikozid antibiyotikler Streptomyces veya Micromonospora türü mikroorganizmalardan elde edilirler. Bu grupta; streptomisin, dihidrostreptomisin, neomisin, framisetin,

Detaylı

Geçmiflten Günümüze Antibiyotikler

Geçmiflten Günümüze Antibiyotikler .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Ak lc Antibiyotik Kullan m ve Eriflkinde Toplumdan Edinilmifl Enfeksiyonlar Sempozyum Dizisi No: 31 Kas m 2002; s. 9-22 Geçmiflten Günümüze

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6)

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6) over kanseri taramas ndaki yetersizli ini göstermektedir. (1) Transvaginal ultrasonografinin sensitivitesinin iyi olmas na ra men spesifitesinin yeterli olmamas kullan m n k s tlamaktad r. Son yay nlarda

Detaylı

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar Hmfl. Özlem SANDIKCI SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi, nfeksiyon Kontrol Hemfliresi,

Detaylı

Hazırlayanlar: Doç. Dr. Yasemin ZER Mikrobiyoloji AD Öğrt. Üyesi

Hazırlayanlar: Doç. Dr. Yasemin ZER Mikrobiyoloji AD Öğrt. Üyesi ANTIBIYOTIK DUYARLILIK Yürürlük i: 10.02.2014 TEST SONUÇLARININ Revizyon i: - KISITLI BILDIRIMINE YÖNELIK KURALLAR Sayfa: 1/5 Revizyon Açıklaması Madde No Yeni yayınlandı KAPSAM: Teşhis ve Tedavi Birimleri

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERS YILI DÖNEM III ENFEKSİYON HASTALIKLARI DERS KURULU

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERS YILI DÖNEM III ENFEKSİYON HASTALIKLARI DERS KURULU DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 0 0DERS YILI DÖNEM III ENFEKSİYON HASTALIKLARI DERS KURULU 0.09.0 09.0.0 Dersler Teorik Pratik Toplam Tıbbi Mikrobiyoloji 9 Tıbbi Farmakoloji --- Patoloji --- Enfeksiyon

Detaylı

Pnömokokal hastal klar

Pnömokokal hastal klar Pnömokokal hastal klar HASTALIK Pnömokokal hastal klar n etkeni nedir? Pnömokokal hastal klara Streptococcus pneumoniae ad verilen bir bakteri neden olur. Bu bakterinin 80 den fazla tipi vard r. Bunlar

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

KISITLI ANTİBİYOTİK BİLDİRİMİ

KISITLI ANTİBİYOTİK BİLDİRİMİ KISITLI ANTİBİYOTİK BİLDİRİMİ YAYIN TARİHİ 01/07/2011 REVİZYON TAR.-NO 00 BÖLÜM NO 04 STANDART NO 11 DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTÜ 00 Kısıtlı Bildirim : Duyarlılık test sonuçları klinikteki geniş spektrumlu antimikrobik

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Dr.Müge Ayhan Doç.Dr.Osman Memikoğlu

Dr.Müge Ayhan Doç.Dr.Osman Memikoğlu Dr.Müge Ayhan Doç.Dr.Osman Memikoğlu Bakterilerde antimikrobiyal direncinin artması sonucu,yeni antibiyotik üretiminin azlığı nedeni ile tedavi seçenekleri kısıtlanmıştır. Bu durum eski antibiyotiklere

Detaylı

KBB HASTALIKLARINDA ANT B YOT K KULLANIMI

KBB HASTALIKLARINDA ANT B YOT K KULLANIMI .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Pratikte Antibiyotik Kullan m Simpozyumu 2-3 May s 1997, stanbul, s. 145-151 KBB HASTALIKLARINDA ANT B YOT K KULLANIMI Doç. Dr. Ferhan Öz

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERS YILI DÖNEM III ENFEKSİYON HASTALIKLARI DERS KURULU

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERS YILI DÖNEM III ENFEKSİYON HASTALIKLARI DERS KURULU DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 0 0 DERS YILI DÖNEM III ENFEKSİYON HASTALIKLARI DERS KURULU 0.09.0.0.0 Dersler Teorik Pratik Toplam Tıbbi Mikrobiyoloji 9 Tıbbi Farmakoloji --- Patoloji --- Hastalıkları

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

De erlendirme. Antimikrobik duyarl k testine yönelik EUCAST disk difüzyon yöntemi. Sürüm 4.0 Haziran 2014

De erlendirme. Antimikrobik duyarl k testine yönelik EUCAST disk difüzyon yöntemi. Sürüm 4.0 Haziran 2014 De erlendirme lavuzu Antimikrobik duyarl k testine yönelik EUCAST disk difüzyon yöntemi Sürüm 4.0 Haziran 2014 Sürüm Sürüm 4.0 Haziran 2014 Sürüm 3.0 Nisan 2013 Sürüm 2.0 May s 2012 Sürüm 1.1 Aral k 2010

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL

GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL Hasta Rehberi Say 7 GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL Orta kolayl kta okunabilir rehber Genç Yetiflkinlerde Büyüme Hormonu Eksikli i - Say 7 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Seramik nedir? alfabesi 6

Seramik nedir? alfabesi 6 Seramik in alfabesi 6 Seramik nedir? Seramik, en basit tarifiyle, çok yüksek s cakl kta piflirilmifl toprak demektir. Serami in tarihi, uygarl k tarihi kadar eskidir. lk serami in Milattan Önce 6000 y

Detaylı

ANT B OT KLER N VÜCUT SIVILARINDA VE DOKULARDA DA ILIMI

ANT B OT KLER N VÜCUT SIVILARINDA VE DOKULARDA DA ILIMI .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Pratikte Antibiyotik Kullan m Simpozyumu 2-3 May s 1997, stanbul, s. 63-71 ANT B OT KLER N VÜCUT SIVILARINDA VE DOKULARDA DA ILIMI Prof. Dr.

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Doç. Dr. Cemal Niyazi SÖKMEN*

Doç. Dr. Cemal Niyazi SÖKMEN* Yeni Nükleer Reaktörler: Tasar m Kriterleri Doç. Dr. Cemal Niyazi SÖKMEN* Girifl: Nükleer reaktörler halen dünyadaki elektrik üretiminin %16-17 sini sa lamaktad rlar. 50 y l aflk n bir geçmifle sahip nükleer

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMI VE ANTİBİYOTİK PROFİLAKSİ REHBERİ Antibiyotik Kontrol Ekibi Kıymet Çelebi Yrd.Doç.Dr.UĞUR Aydın Doç.Dr.Kamile Erciyas Sorumlu Hemşire Endodonti ABD/Kalite

Detaylı

ÜN TE III ORGAN K K MYA HAKKINDA GENEL B LG LER

ÜN TE III ORGAN K K MYA HAKKINDA GENEL B LG LER ÜN TE III ORGAN K K MYA HAKKINDA GENEL B LG LER 3.1. ORGAN K K MYANIN TAR HÇES VE KONUSU 3.2. ORGAN K MADDELERDE C, H, O ve N ARANMASI a. Organik Maddelerde C ve H Aranmas b. Organik Maddelerde N Aranmas

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN SAYILAR Kümeler 6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN 1. Bir kümeyi modelleri ile belirler, farkl temsil biçimleri ile gösterir. Belirli bir kümeyi temsil ederken afla da belirtilen bafll

Detaylı

Sepsisde Klinik, Tanı ve Tedavi

Sepsisde Klinik, Tanı ve Tedavi Sepsis: Sepsisde Klinik, Tanı ve Tedavi Mehmet DOĞANAY* * Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, KAYSERİ Klinik belirti ve bulgular Sepsis klinik

Detaylı

Çanakkale. Hava Savafllar 1915-1918. Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir

Çanakkale. Hava Savafllar 1915-1918. Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir 1915-1918 Çanakkale Hava Savafllar Bilindi i gibi Osmanl savafla girdi inde birkaç cephesi vard r. Ancak en önemlisi buradaki Çanakkale Cephesidir. Adeta savafl n can damar

Detaylı

Ultrason Teknoloji %99 ANTi BAKTERiYEL %99 STERiL ENERJi SU ZAMAN DETERJAN ÇEVRE DOSTU in TE R S O N ik ÜRÜN www.evyesonik.com Sebze, Meyve, Bulafl k Y kama ve Dezenfeksiyon Cihaz Evyesonik Nedir? Evyesonik,

Detaylı

Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2006; 10: Dr. Özlem KURT AZAP*, Dr. Funda T MURKAYNAK*, Dr. Göknur YAPAR*, Dr. Ünal ÇA IR*, Dr.

Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2006; 10: Dr. Özlem KURT AZAP*, Dr. Funda T MURKAYNAK*, Dr. Göknur YAPAR*, Dr. Ünal ÇA IR*, Dr. Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2006; 10: 191-195 Hastane İnfeksiyonları Genifllemifl Spektrumlu Beta-Laktamaz Salg layan ve Salg lamayan Escherichia coli, Klebsiella Sufllar nda Ko-Trimoksazol, Dr. Özlem

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

Febril Nötropenik Hastada Antimikrobiyal Direnç Sorunu : Kliniğe Yansımalar

Febril Nötropenik Hastada Antimikrobiyal Direnç Sorunu : Kliniğe Yansımalar Febril Nötropenik Hastada Antimikrobiyal Direnç Sorunu : Kliniğe Yansımalar Prof.Dr.Halit Özsüt İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Detaylı

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER CO RAFYA TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER ÖRNEK 1 : 1990 nüfus say m na göre nüfus yo unluklar Türkiye ortalamas n n alt nda olan afla daki illerin hangisinde, nüfus yo unlu unun azl yüzey flekillerinin

Detaylı

KLAMOKS BID FİLM TABLET 1000 mg

KLAMOKS BID FİLM TABLET 1000 mg KLAMOKS BID FİLM TABLET 1000 mg FORMÜLÜ: Her film tablet; 875 mg amoksisiline eşdeğer amoksisilin trihidrat ve 125 mg Klavulanik asite eşdeğer potasyum klavulanat ile boyar madde olarak titanyum dioksit

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g)

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) Sürtünmesiz piston H (g) He Yukar daki üç özdefl elastik balon ayn koflullarda bulunmaktad r. Balonlar n hacimleri eflit oldu una göre;. Gazlar n özkütleleri. Gazlar

Detaylı

Pnömonide Etkene Yönelik Antimikrobiyal Tedavi

Pnömonide Etkene Yönelik Antimikrobiyal Tedavi Pnömonide Etkene Yönelik Antimikrobiyal Tedavi Prof. Dr. Necla TÜLEK Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Streptococcus pneumoniae H. influenzae M.catarrhalis

Detaylı

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir.

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENFOMA LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENF SİSTEMİ NEDİR? Lenf sistemi vücuttaki akkan dolaşım sistemidir. Lenf yolu damarlarındaki bağışıklık hücreleri,

Detaylı

K MYA GAZLAR. ÖRNEK 2: Kapal bir cam kapta eflit mol say s nda SO ve NO gaz kar fl m vard r. Bu kar fl mda, sabit s - cakl kta,

K MYA GAZLAR. ÖRNEK 2: Kapal bir cam kapta eflit mol say s nda SO ve NO gaz kar fl m vard r. Bu kar fl mda, sabit s - cakl kta, K MYA GAZLAR ÖRNEK 1 : deal davran fltaki X H ve YO gazlar ndan oluflan bir kar fl m, 4,8 mol H ve 1,8 mol O atomu 4 8 içermektedir. Bu kar fl m n, 0 C ve 1 atm deki yo unlu u,0 g/l oldu una göre, kütlesi

Detaylı

Gülhane Askeri T p Akademisi Haydarpafla E itim Hastanesi nde Yatan Hastalardan zole Edilen Mikroorganizmalar n 1999 Y l Analizi

Gülhane Askeri T p Akademisi Haydarpafla E itim Hastanesi nde Yatan Hastalardan zole Edilen Mikroorganizmalar n 1999 Y l Analizi Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2002; 6: 195-201 Hastane İnfeksiyonları Gülhane Askeri T p Akademisi Haydarpafla E itim Hastanesi nde Yatan Hastalardan zole Edilen Mikroorganizmalar n 1999 Y l Analizi Dr.

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMI. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bolumu 2017

AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMI. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bolumu 2017 AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMI Prof. Dr. Mehmet Ceyhan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bolumu 2017 Direnç Farmakodinami BAKTERİ Duyarlılık Spektrum KONAK Farmakokinetik

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

RASYONEL ANTİBİYOTİK KULLANIMI

RASYONEL ANTİBİYOTİK KULLANIMI RASYONEL ANTİBİYOTİK KULLANIMI GENEL İLKELER Prof. Dr. Mehmet Ceyhan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ünitesi 2004 1 HANGİSİNİ ÖĞRENSEM? RASYONEL ANTİBİYOTİK KULLANIMI

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Direnç hızla artıyor!!!!

Direnç hızla artıyor!!!! Direnç hızla artıyor!!!! http://www.cdc.gov/drugresistance/about.html Yoğun Bakım Üniteleri (YBÜ) Fizyolojik bakımdan stabil olmayan hastaların yaşam fonksiyonlarının düzeltilmesi Altta yatan hastalığın

Detaylı

Acil Serviste Akılcı Antibiyotik Kullanımının Temel İlkeleri Dr. A. Çağrı Büke

Acil Serviste Akılcı Antibiyotik Kullanımının Temel İlkeleri Dr. A. Çağrı Büke Acil Serviste Akılcı Antibiyotik Kullanımının Temel İlkeleri Dr. A. Çağrı Büke Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 12/o4/2014 Akılcı antibiyotik kullanımı Antibiyotiklere

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 DERS YILI DÖNEM III ENFEKSİYON HASTALIKLARI DERS KURULU 22.09.2015 02.11.2015

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 DERS YILI DÖNEM III ENFEKSİYON HASTALIKLARI DERS KURULU 22.09.2015 02.11.2015 DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 0 0 DERS YILI DÖNEM III ENFEKSİYON HASTALIKLARI DERS KURULU.09.0 0..0 Dersler Teorik Pratik Toplam Tıbbi Mikrobiyoloji 7 9 8 Tıbbi Farmakoloji 7 --- 7 Patoloji --- Enfeksiyon

Detaylı

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010 2010 Y l nda Güvence Hesab na Yap lan lar Rekor Düzeyde Artt A. Kadir KÜÇÜK Güvence Hesab Müdürü üvence Hesab nda 2010 y l nda yap - G lan baflvurularda yüzde 111 gibi rekor bir art fl yaflan rken, toplam

Detaylı

DrugWipe. Uyuflturucu Testi Tan t m Kitapç.

DrugWipe. Uyuflturucu Testi Tan t m Kitapç. DrugWipe Uyuflturucu Testi Tan t m Kitapç www.aktifdiagnostik.com DrugWipe Trafik Uygulamalar nda Uyuflturucu Madde Testi 1995 2012 17 Yıllık Tecrübe DrugWipe özellikleri 1- En ileri teknoloji: Patentli,

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

Girifl Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) Ecz. Neslihan Güleno lu

Girifl Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) Ecz. Neslihan Güleno lu G R fi Girifl Bu kitapç k Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) taraf ndan, befleri t bbi ürünlerin güvenlili inin izlenmesi ve de erlendirilmesi hakk

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

... ANADOLU L SES E T M YILI I. DÖNEM 10. SINIF K MYA DERS 1. YAZILI SINAVI SINIFI: Ö RENC NO: Ö RENC N N ADI VE SOYADI:

... ANADOLU L SES E T M YILI I. DÖNEM 10. SINIF K MYA DERS 1. YAZILI SINAVI SINIFI: Ö RENC NO: Ö RENC N N ADI VE SOYADI: 2009-2010 E T M YILI I. DÖNEM 10. SINIF K MYA DERS 1. YAZILI SINAVI A 1. Plastik bir tarak saça sürtüldü ünde tara n elektrikle yüklü hale gelmesinin 3 sonucunu yaz n z. 2. Katot fl nlar nedir? Katot fl

Detaylı

Antimikrobiyal Direnç Sorunu

Antimikrobiyal Direnç Sorunu Antimikrobiyal Direnç Sorunu Dr.Hüsniye ŞİMŞEK Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı Ulusal Antimikrobiyal Direnç Sürveyans Birimi VI. Türkiye Zoonotik Hastalıklar Sempozyumu 4-5 kasım

Detaylı

Cerrahi Enfeksiyonlarda Tedavi

Cerrahi Enfeksiyonlarda Tedavi Cerrahi Enfeksiyonlarda Tedavi Prof. Dr. Metin Kapan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa a Tıp T Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Enfeksiyon Mikroorganizmanın n varlığı ığında ortaya çıkan inflamatuvar

Detaylı

Eklem Protez Enfeksiyonlarında Antimikrobiyal Tedavi

Eklem Protez Enfeksiyonlarında Antimikrobiyal Tedavi Eklem Protez Enfeksiyonlarında Antimikrobiyal Tedavi Dr. Çağrı Büke Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 26.12.15 KLİMİK - İZMİR 1 Eklem protezleri

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

T bbi Makale Yaz m Kurallar

T bbi Makale Yaz m Kurallar .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Araflt rmalar ve Etik Sempozyum Dizisi No: 50 May s 2006; s. 7-11 T bbi Makale Yaz m Kurallar Dr. Sebahattin Yurdakul ÖZGÜN ARAfiTIRMA USULE

Detaylı

Tekrarlayan Üriner Sistem Enfeksiyonlarına Yaklaşım. Dr.Adnan ŞİMŞİR Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD

Tekrarlayan Üriner Sistem Enfeksiyonlarına Yaklaşım. Dr.Adnan ŞİMŞİR Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD Tekrarlayan Üriner Sistem Enfeksiyonlarına Yaklaşım Dr.Adnan ŞİMŞİR Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD ÜSE Tüm yaş grubu hastalarda en çok rastlanılan bakteriyel enfeksiyonlar İnsidans 1.000 kadının

Detaylı

Proteinler. Fonksiyonlarına göre proteinler. Fonksiyonlarına göre proteinler

Proteinler. Fonksiyonlarına göre proteinler. Fonksiyonlarına göre proteinler Proteinler Canlılarda miktar olarak en çok bulunan biyomoleküllerdir. Amino asit birimlerinden oluşurlar Yapısal ve işlevsel olabilirler Genlerle aktarılan kalıtsal bilginin ortaya çıktığı moleküllerdir.

Detaylı

ÇOCUKLUKTA ve ERGENL KTE KEM K SA LI I

ÇOCUKLUKTA ve ERGENL KTE KEM K SA LI I ÇOCUKLUKTA ve ERGENL KTE KEM K SA LI I Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Minimum Bakterisidal. Prof.Dr.Ayşe Willke Topcu Mart 2010, Aydın

Minimum Bakterisidal. Prof.Dr.Ayşe Willke Topcu Mart 2010, Aydın Minimum Bakterisidal Konsantrasyon (MBC) Prof.Dr.Ayşe Willke Topcu Mart 2010, Aydın Antimikrobik Tedavinin Başarısı Esas olarak konak defans mekanizmasına bağlıdır Konak antibiyotikle etkisi azalmış mikroorganizmayı

Detaylı

Genel Oturum 3 sunular LAÇLAR HAKKINDA B LD KLER M Z, B LMED KLER M Z. Yöneten: Lütfiye ERO LU

Genel Oturum 3 sunular LAÇLAR HAKKINDA B LD KLER M Z, B LMED KLER M Z. Yöneten: Lütfiye ERO LU ANKEM Derg 2008;22(Ek 2):111-126 Genel Oturum 3 sunular LAÇLAR HAKKINDA B LD KLER M Z, B LMED KLER M Z Yöneten: Lütfiye ERO LU Ülkemizde ilaç endüstrisi dünya ölçe inde nerede? Taner DORTUNÇ laçlar /antibiyotikleri

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Akılcı Antibiyotik Kullanımı. Prof.Dr.Ayşe Willke Topcu 25 Nisan 2014, Muğla

Akılcı Antibiyotik Kullanımı. Prof.Dr.Ayşe Willke Topcu 25 Nisan 2014, Muğla Akılcı Antibiyotik Kullanımı Prof.Dr.Ayşe Willke Topcu 25 Nisan 2014, Muğla 1 Tanım Akılcı (rasyonel, doğru) Antibiyotik Kullanımı; Klinik ve lab.la doğru tanı konmuş Gerekli olduğuna karar verilmiş Doğru

Detaylı

Hastane Kaynakl nfeksiyonlardan zole Edilen Gram-Negatif Aerob Basillerin Antibiyotik Duyarl l klar

Hastane Kaynakl nfeksiyonlardan zole Edilen Gram-Negatif Aerob Basillerin Antibiyotik Duyarl l klar Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2001; 5: 43-48 Hastane İnfeksiyonları Hastane Kaynakl nfeksiyonlardan zole Edilen Gram-Negatif Aerob Basillerin Antibiyotik Duyarl l klar Dr. Dilek KILIÇ*, Dr. Çi dem KUZUCU**,

Detaylı

Çoklu İlaca Dirençli Sepsisin Antimikrobiyal Tedavisi

Çoklu İlaca Dirençli Sepsisin Antimikrobiyal Tedavisi Çoklu İlaca Dirençli Sepsisin Antimikrobiyal Tedavisi Prof. Dr. Tuna DEMİRDAL İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları AD, SB Atatürk EAH Enfeksiyon Kliniği Tanımlama CDC,

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Üriner Sistem nfeksiyonlar ndan zole Edilen Bakterilerin Çeflitli Antibiyotiklere Duyarl l klar

Üriner Sistem nfeksiyonlar ndan zole Edilen Bakterilerin Çeflitli Antibiyotiklere Duyarl l klar Türk Mikrobiyol Cem Derg 3: 7-73 Üriner Sistem nfeksiyonlar ndan zole Edilen Bakterilerin Çeflitli Antibiyotiklere Duyarl l klar Ülkü ALTOPARLAK(*) Ahmet ÖZBEK(*) Ferda AKTAfi(*) ÖZET Atatürk Üniversitesi

Detaylı

Antibiyotikler. Sercan ULUSOY

Antibiyotikler. Sercan ULUSOY Antibiyotikler Sercan ULUSOY G R fi Antibiyotik tedavisi birçok infeksiyon hastal nda klinik seyir ve prognozu etkileyen en önemli faktördür. Tedaviden en fazla yarar elde edebilmenin temel koflulu do

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2004/5475 K: 2004/9296 T: 30.12.2004 SATIfi VAAD SÖZLEfiMES N N GERÇEKLEfiME OLANA I MAR PLANLARI (3194 SK. m. 18/son) YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI Özet: Bir tafl nmazda

Detaylı

Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : Bask Aral k 2010 STANBUL

Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : Bask Aral k 2010 STANBUL (FELSEFE, HUKUK, ÇALIfiMA EKONOM S, KENTLEfiME VE ÇEVRE, MAL YE) D S PL NLERARASI YAKLAfiIMLA NSAN HAKLARI ED TÖR: SELDA ÇA LAR Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : 1162 1. Bask Aral k 2010 STANBUL ISBN 978-605

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Temel Kaynak 4. Ülkeler

Temel Kaynak 4. Ülkeler SOSYAL B LG LER Temel Kaynak 4 Uzaktaki Arkadafl m Ülkeler Dünya n n 1/4 i karalarla kapl d r. Karalar, büyük parçalar hâlinde de bulunmaktad r. Buna k ta denir. Dünya da 6 k ta vard r. Bunlar, Asya Amerika

Detaylı

Dirençli Pnömokok Menenjiti. Dr. Okan Derin VM Medical Park Hastanesi Kocaeli

Dirençli Pnömokok Menenjiti. Dr. Okan Derin VM Medical Park Hastanesi Kocaeli Dirençli Pnömokok Menenjiti Dr. Okan Derin VM Medical Park Hastanesi Kocaeli Sunum Planı Mikrobiyoloji Patogenez Tanı Olgu PDSP Epidemiyoloji Tedavi Seçenekleri ODERİN 2 S. pneumoniae Gram pozitif Fakültatif

Detaylı

TÜBERKÜLOZ EP DEM YOLOJ S

TÜBERKÜLOZ EP DEM YOLOJ S .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Eriflkin ve Çocukta Tüberküloz Sempozyumu 30 Nisan 1999, stanbul, s. 9-13 Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

D VİTAMİNİ TARİHSEL BAKI 01.11.2008. 25-D vitamini miktarına göre değişir. öğünde uskumru yesek de, böbrekler her

D VİTAMİNİ TARİHSEL BAKI 01.11.2008. 25-D vitamini miktarına göre değişir. öğünde uskumru yesek de, böbrekler her VİTAMİN BİYOKİMYASI D VİTAMİNİ BU BÖLÜMDE ANLATILACAK KONULAR: Tarihsel Bakış D vitamininin kimyasal ve biyolojik fonksiyonları Besin kaynakları Hazırlayan: V. Murat BOSTANCI Toksisite 1 2 TARİHSEL BAKI

Detaylı

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK Atatürk çocuktu: Yenili in, dönüflümün y lmadan ard nda koflabilen, düfl dünyas genifl, merakl, araflt ran. Atatürk çocuktu ve cumhuriyetin çocuk kalmas n istedi hep: Her dem taze,

Detaylı

Yo un Bak m Biriminde Ventilatörle liflkili Pnömoni Etkeni Olabilecek Bakteriler ve Antibiyotiklere Duyarl klar

Yo un Bak m Biriminde Ventilatörle liflkili Pnömoni Etkeni Olabilecek Bakteriler ve Antibiyotiklere Duyarl klar 60 Klimik Dergisi Cilt 12, Say :2 1999, s:60-64 Yo un Bak m Biriminde Ventilatörle liflkili Pnömoni Etkeni Olabilecek Bakteriler ve Antibiyotiklere Duyarl klar Serdar Uzel, A. Atahan Ça atay, Halit Özsüt,

Detaylı

Fen ve Teknoloji VÜCUDUMUZDAK S STEMLER Ünite 1

Fen ve Teknoloji VÜCUDUMUZDAK S STEMLER Ünite 1 BOfiALTIM S STEM Besinlerin hücrelerimizde kullan lmas sonucu karbondioksit, amonyak, üre, ürik asit, madensel tuz gibi vücut için zararl maddeler oluflur. Bu zararl maddelerin vücuttan uzaklaflt r lmas

Detaylı

DNA NEDİR? NASIL KEŞFEDİLDİ

DNA NEDİR? NASIL KEŞFEDİLDİ DNA NEDİR? NASIL KEŞFEDİLDİ DNA, Deoksiribonükleik asit in kısaltılmış halidir. DNA, canlılardaki biyolojik işlemlerin şifresini taşıyan genleri oluşturur. DNA Nedir? Vücudumuzdaki her hücrede, 23 çift

Detaylı

Yo un Bak m Ünitelerinden zole Edilen P. aeruginosa ve Acinetobacter Türlerinin Antibiyotik Duyarl l ndaki Dört Y ll k De iflim (1995 ve 1999) #

Yo un Bak m Ünitelerinden zole Edilen P. aeruginosa ve Acinetobacter Türlerinin Antibiyotik Duyarl l ndaki Dört Y ll k De iflim (1995 ve 1999) # Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2001; 5: 49-53 Hastane İnfeksiyonları Yo un Bak m Ünitelerinden zole Edilen P. aeruginosa ve Acinetobacter Türlerinin Antibiyotik Duyarl l ndaki Dört Y ll k De iflim (1995

Detaylı

Buzağılarda Protein Beslemesi ve Buzağı Mamasının Önemi. Sayı:2013/Rm-37 Sayfa:205-210

Buzağılarda Protein Beslemesi ve Buzağı Mamasının Önemi. Sayı:2013/Rm-37 Sayfa:205-210 Buzağılarda Protein Beslemesi ve Buzağı Mamasının Önemi Sayı:2013/Rm-37 Sayfa:205-210 KONU İLGİ Buzağılarda Protein Beslemesi ve Buzağı Mamasının Önemi Besleme TERCÜME VE DERLEME Ürün Müdürü Esra ÇINAR

Detaylı

Hücre zedelenmesi etkenleri. Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015

Hücre zedelenmesi etkenleri. Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015 Hücre zedelenmesi etkenleri Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015 Homeostaz Homeostaz = hücre içindeki denge Hücrenin aktif olarak hayatını sürdürebilmesi için homeostaz korunmalıdır Hücre zedelenirse ne olur? Hücre

Detaylı