Kısa Ürün Bilgisi 1- TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. CEZOL 250 mg IM/IV ENJEKTABL TOZ İÇEREN FLAKON 2- KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kısa Ürün Bilgisi 1- TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. CEZOL 250 mg IM/IV ENJEKTABL TOZ İÇEREN FLAKON 2- KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ"

Transkript

1 Kısa Ürün Bilgisi 1- TIBBİ ÜRÜNÜN ADI CEZOL 250 mg IM/IV ENJEKTABL TOZ İÇEREN FLAKON 2- KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Her bir flakon; 250 mg Sefazolin e eşdeğer, Sefazolin sodyum içermektedir. Yardımcı maddeler için, Bkz FARMASÖTİK FORMU Enjektabl toz içeren flakon ; Hemen hemen beyaz higroskopik toz. 4. KLİNİK ÖZELLİKLERİ 4.1 Terapötik Endikasyonları Sefazolin e duyarlı mikroorganizmaların oluşturduğu aşağıda belirtilen sistem enfeksiyonlarında endikedir. Solunum sistemi enfeksiyonları: Akut ve subakut bronşit, bronşektazi, bronkopnömoni, akciğer absesi, piyotoraks, plörezi, kronik solunum yolu hastalıkları ile bağlantılı sekonder enfeksiyonlar, farenjit, larenjit ve tonsilit. Safra yolları enfeksiyonları: Kolanjit ve kolesistit. Peritonit, lenfanjit, lenfadenit. Septisemi ve subakut bakteriyel endokardit. Üriner Sistem Enfeksiyonları: Piyelonefrit, pyelit, sistit, üretrit. Kemik ve Eklem Enfeksiyonları: Osteomyelit, artrit. Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları: Foliküllit, panaris, fronküloz, antraks, erizipel, abse, ülser, flegmon, ameliyat sonrası yara enfeksiyonları, yanıklar, dekubitus ülseri. Jinekolojik enfeksiyonlar: Bartolinit (Bartolin absesi), servisit, endometrit, parametrit, pelvi-peritonit, doğum sonrası enfeksiyonları, mastit. Sayfa 1 / 9

2 Kulak burun boğaz enfeksiyonları: Ortakulak iltihabı, sinüzit, parotit, kulak ve burun fronkülü. Perioperatif Kullanım: CEZOL ün preoperatif, intraoperatif ve postoperatif profilakside kullanımı, kontaminasyon riski olan cerrahi müdahaleler sonrası postoperatif enfeksiyon görülme sıklığını azaltır (Örn: Vajinal histerektomi, 70 yaşından büyük olmak gibi yüksek riskli kolesistitli hastalarda kolesistektomi, veya ortak kanal safra taşları). Ayrıca CEZOL ün perioperatif kullanımı, ameliyat bölgesinde oluşacak bir enfeksiyonun ciddi tehlikelere yol açabileceği durumlarda da yararlıdır (Örn: Açık kalp ameliyatları, prostetik artroplasti). CEZOL ün profilaktik olarak uygulanması, genellikle ameliyat sonrası 24 saatlik süre içinde sonlandırılmalıdır. Enfeksiyon oluşmasının hastanın durumunu kötüleştirebileceği ameliyatlarda (Örn: Açık kalp ameliyatları, prostetik artroplasti), CEZOL ün profilaktik olarak uygulanmasına ameliyatın tamamlanmasını takiben 3-5 gün daha devam edilebilir. Eğer enfeksiyon belirtileri mevcut ise uygun yerden kültür alınmalı ve bunun sonucuna göre etken mikroorganizmaya yönelik uygun tedaviye başlanmalıdır. CEZOL ün etkinliğinin devam etmesini sağlamak ve bakterilerin direnç gelişimini engellemek amacıyla, CEZOL duyarlı bakterilerin sebep olduğu enfeksiyonların tedavisinde veya önlenmesinde kullanılmalıdır. Kültür sonucunun veya etken mikroorganizmanın belli olduğu durumlarda selektif antibakteriyel tedavi uygulanmalıdır. Böyle bir bilginin olmadığı durumlarda muhtemel etken mikroorganizmalara yönelik ampirik tedavi başlanabilir. Post operatif enfeksiyonları önleme amacı ile ameliyattan dakika önce kullanılabilir. 4.2 Dozaj ve Uygulama Yöntemi Sulandırıldıktan sonra İ.M. veya İ.V. olarak kullanılabilir. İ.M. ve İ.V. uygulamalar için önerilen günlük dozlar birbirinin aynıdır. Erişkin Dozu: Orta ve ağır enfeksiyonlarda 6-8 saatte bir 500 mg 1 g, Duyarlı gram pozitif kokların neden olduğu hafif enfeksiyonlarda 8 saatte bir mg olarak uygulanır. Akut, komplikasyonsuz üriner sistem enfeksiyonlarında 12 saatte 1g, Pnömokoksik pnömoni tedavisinde 12 saatte bir 500 mg, Ağır, hayatı tehdit eden enfeksiyonlarda (Örn:endokardit, septisemi) 6 saatte bir 1 g 1.5 g olarak verilir. Sayfa 2 / 9

3 Perioperatif Proflaktik Kullanım: Kontaminasyon riski mevcut cerrahi müdahalelerde, postoperatif enfeksiyonların önlenmesi amacı ile; Cerrahi müdahaleden 0.5 veya 1 saat önce 1 g Sefazolin verilir. 2 saat veya daha uzun süren ameliyatlarda, ameliyat süresi içinde 500 mg veya 1 g Sefazolin verilir. Postoperatif olarak 24 saat süre ile 6-8 saatte bir 500 mg-1 g Sefazolin uygulanır. CEZOL ün ameliyattan hemen önce (0.5 veya 1 saat) verilmiş olması, ilk cerrahi kesi sırasında serumda ve dokularda uygun antibiyotik seviyesinin elde edilmiş olması açısından önemlidir. Gerekli görüldüğü takdirde CEZOL, enfektif organizmalara en yüksek oranda maruz kalınacağının düşünüldüğü durumlar öncesinde, yeterli antibiyotik seviyesini sağlamak amacıyla ameliyat esnasında uygun aralıklarla verilmeye devam edilir. Enfeksiyon oluşmasının hastanın durumunu kötüleştirebileceği ameliyatlarda (Örn: Açık kalp ameliyatları, prostetik artroplasti), CEZOL ün profilaktik olarak uygulanmasına ameliyatın tamamlanmasını takiben 3-5 gün daha devam edilebilir. Böbrek fonksiyon bozukluğu mevcut olan hastalarda 500 mg lık bir yükleme dozundan sonra idame dozu, aşağıdaki tabloya göre ayarlanmalıdır: Böbrek Fonksiyonu Hafif Bozukluk Orta Derecede Bozukluk Şiddetli Bozukluk İleri Derecede Şiddetli Bozukluk BÖBREK FONKSİYONU BOZUK HASTALARDA SEFAZOLİN İN İDAME DOZLARI Doz Kreatinin BUN Kleransı Hafif-Orta Orta Şiddetli (% mg) (ml/dak) Enjfeksiyon Enfeksiyon mg 500 mg-1.25 g 12 saatte bir 12 saatte bir mg mg saatte bir 12 saatte bir mg mg 24 saatte bir 24 saatte bir > 75 < mg mg mg 24 saatte bir 24 saatte bir Kanda yarılanma süresi (saat) Sayfa 3 / 9

4 Çocuklarda Kullanımı: Hafif ve orta şiddetteki enfeksiyonların tedavisinde günlük doz mg/kg olarak hesaplanır ve bu doz 3-4 eşit kısma bölünerek eşit aralarla uygulanır. Daha şiddetli enfeksiyonlarda günlük doz 100 mg/kg a kadar artırılabilir. Enjeksiyon Hazırlanmasında ve Uygulamasında Dikkat Edilecek Hususlar: İntramüsküler Uygulama: Eriticisinde veya eşit hacimde serum fizyolojikte çözülerek büyük bir kas kitlesine veya derine enjekte edilir. İntravenöz Uygulama: Sefazolin intravenöz enjeksiyon şeklinde doğrudan damara enjekte edilebilir ya da arlıklı veya sürekli enfüzyon şeklinde uygulanabilir. İntravenöz Enfüzyon: Sefazolin, intravenöz enfüzyon şeklinde uygulanacağında, sulandırılmış 500 mg veya 1 g Sefazolin ya steril su ile ml ye tamamlanarak veya aşağıdaki enfüzyon solüsyonları içinde uygulanır: Kullanılabilecek solüsyonlar: % 0.9 sodyum klorür, %5 dekstroz, %10 dekstroz, Laktatlı Ringer solüsyonu içinde %5 dekstroz, %5 dekstroz ve %0.9 sodyum klorür solüsyonu, Laktatlı Ringer Solüsyonu. İntravenöz Enjeksiyon: Sulandırılmış 500 mg veya 1 g Sefazolin, steril su ile en az 10 ml ye tamamlanır. Bunu takiben ya 3-5 dakikadan kısa olmayan bir sürede doğrudan damara enjekte edilir veya yukarıda belirtilen parenteral solüsyonlar uygulanan hastalara takılı serum setinin lastik tüpüne enjekte edilir. 4.3 Kontrendikasyonlar Sefalosporinlere aşırı duyarlılığı olanlarda kullanılmamalıdır. 4.4 Kullanım için Özel Uyarılar ve Önlemler Sefazolin, diğer Sefalosporinlere, Penisilinlere veya başka ilaçlara karşı aşırı duyarlılığı olan şahıslarda kullanılmamalıdır. Sefalosporinler ile Penisilinler arasında çapraz alerji olduğundan bir gruba karşı alerji mevcudiyetinde diğer grubun kullanımı ile de ciddi alerjik reaksiyonlar görülebilmektedir. Herhangi bir alerjik reaksiyonla karşılaşıldığında tedavi kesilmeli, derhal oksijen, adrenalin veya benzer presöraminler, antihistaminikler veya kortikosteroidler verilmelidir. Hava yolu açık tutulmalıdır. Sayfa 4 / 9

5 Sefazolin in uzun süreli kullanımı sonucunda, antibiyotiğe duyarlı olmayan mikroorganizmaların aşırı üremesi sonucunda bir süper enfeksiyon görülebilir. Böyle hallerde gerekli tedavi uygulanmalıdır. Diğer antibiyotiklerde olduğu gibi Sefazolin kullanımıyla da psödomembranöz kolit görülebilmektedir. Antibiyotik kullanımı ile aşırı üreyen Clostridium difficile nin salgıladığı bir toksinin antibiyotik-ilişkili kolitin görülmesinde en önemli etken olduğu bildirilmektedir. Böyle hallerde tedavi kesilmeli, gereğinde sıvı ve protein kaybı telafi edilmeli ve oral olarak günde 4 defa 250 mg Vankomisin verilmelidir. Böbrek yetmezliği mevcudiyetinde Sefazolin in dozu azaltılmalıdır. Prematürelerde ve 1 aydan küçük çocuklarda etkinliği ve emniyeti henüz saptanmamıştır. Benedict, Fehling veya Clinitest tabletleriyle yapılan idrarda glukoz tayinlerinden yalancı pozitif sonuç alınabilir. Test-tape kullanıldığında sonuçlarda hata görülmez. Sefazolin kullanımı ile direk ve indirekt Coombs testi pozitif görülebilir. Bu durum doğumdan evvel sefalosporin grubu ilaç kullanan annelerin yeni doğan çocuklarında da görülebilir. Serum ve idrar kreatinin düzeylerinin Jaffe reaksiyonu ile tayininde yalancı pozitif sonuçlar ortaya çıkabilir. 4.5 Diğer Tıbbi Ürünlerle Etkileşim ve Diğer Etkileşim Biçimleri Probenesid, Sefalosporinlerle birlikte kullanıldığında, Sefalosporinlerin renal tübüler sekresyonu azalabilir. Bunun sonucunda Sefalosporinlerin kan düzeylerinde bir artış görülebilir. Aminoglikozidler cefazolin ile birlikte alındıklarında potansiyel nefrotoksisite riskini arttırırlar. 4.6 Gebelik ve Laktasyon Genel Tavsiye: Gebelik Kategorisi B dir. Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/ Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon): Sefazolin için gebeliklerde maruz kalmaya ilişkin veri mevcut değildir. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik / embriyonal / fetal gelişim / doğum ya da doğum sonrası gelişim ile ilgili olarak doğrudan ya da dolaylı zararlı etkiler olduğunu göstermemektedir. Gebe kadınlara verilirken dikkatli kullanılmalıdır. Gebelik dönemi: Hamilelerde bir zorunluluk olmadıkça kullanılmamalıdır. Laktasyon dönemi: Az miktarda anne sütüne geçtiğinden, süt veren kadınlarda dikkatle davranılmalıdır. Sayfa 5 / 9

6 4.7 Araç ve Makine Kullanma Yeteneği Üzerindeki Etkiler Araç ve makine kullanımını etkilediğine dair bir veri bulunmamaktadır. 4.8 İstenmeyen etkiler Sefazolin genelde iyi tolere edilen bir antibiyotiktir. Kullanımı ile ortaya çıkabilecek yan etkiler şunlardır: Gastrointestinal: Diyare, oral kandidiyazis, psödomembranöz kolit, bulantı, kusma, mide krampları, anoreksi. Psödomembranöz kolit belirtileri antibiyotik tedavisi sırasında veya sonrasında ortaya çıkabilir. Kusma ve bulantı nadiren bildirilmiştir. Alerjik: Anafilaksi, eozinofili, kaşıntı, ilaç ateşi, deri döküntüsü, Stevens Johnson sendromu. Hematolojik: Nötropeni, lökopeni, trombositopeni, trombositemi. Hepatik: SGOT, SGPT ve alkalen fosfataz düzeylerinde geçici artışlar görülmüştür. Diğer sefalosporinlerle olduğu gibi, hepatit vakaları rapor edilmiştir. Renal: Diğer sefalosporinlerle olduğu gibi, BUN ve kreatinin düzeylerinde artış ve böbrek yetmezliği de bildirilmiştir. Lokal reaksiyonlar: Enjeksiyon bölgesinde flebit oluşma vakaları nadiren bildirilmiştir. İ.M. uygulamayı takiben enjeksiyon bölgesinde nadiren ağrı oluşabilir. Biraz endürasyon oluşabilir. Diğer reaksiyonlar: Genital ve anal kaşıntı (vulvar kaşıntı, genital moniliazis ve vajinitin de dahil olduğu). 4.9 Doz aşımı Sefazolin in parenteral olarak önerilenin üstünde dozlarda verilmesi ile parestezi, baş ağrısı ve baş dönmesi görülebilir. Özellikle böbrek yetmezliği mevcudiyetinde nöbetler oluşabilir, kreatinin, BUN, karaciğer enzimlerinde yükselmeler, pozitif Coombs testi, trombositopeni, eosinofili, lökopeni ve protrombin zamanında uzama görülebilir. Doz aşımı mevcudiyetinde kan tablosu izlenmeli, destekleyici tedavi uygulanmalı, nöbet oluşması halinde gerekli görülürse antikonvülzifler verilmelidir. Ağır vakalarda, özellikle böbrek yetmezliği olanlarda hemodiyaliz ve hemoperfüzyon uygulanabilir. 5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ 5.1 Farmakodinamik Özellikleri Farmakoterapötik grubu: Birinci Kuşak Sefalosporinler, ATC kodu: J01DB04 Sayfa 6 / 9

7 CEZOL 250 mg İ.M./IV Enjektabl Toz İçeren Flakon un etkin maddesi olan Sefazolin penisilinbağlayıcı proteinlere bağlanarak bakteri hücre duvarında peptidoglikan sentezini ve dolayısıyla bakteri hücre duvarı oluşumunu engelleyerek bakterisid etki gösterir. Mikrobiyolojisi: İn vitro yapılan testler, sefalosporinlerin bakterisidal etkisinin hücre duvarı sentezinin inhibisyonu sonucunda olduğunu göstermektedir. Sefazolinin, aşağıda yer alan mikroorganizmaların çoğu suşuna karşı etkili olduğu hem in vitro ve hem de ENDİKASYONLAR bölümünde belirtilen klinik enfeksiyonlarda gösterilmiştir: Gram-pozitif Aeroblar: Staphylococcus aureus (penisilinaz üreten suşlar dahil), Staphylococcus epidermidis, Streptococcus pyogenes, Streptococcus agalactiae ve diğer streptokok suşları, Streptococcus pneumoniae. Metisilin e dirençli stafilokoklar ve enterokokların çoğu suşu sefazoline dirençlidir. Gram-negatif Aeroblar: Escherichia coli, Proteus mirabilis, İndol pozitif proteusun (proteus vulgaris) çoğu suşları, Enterobacter türleri, Morganella morganii, Providencia rettgeri, Serratia türleri ve Pseudomonas türleri Sefazoline dirençlidir. 5.2 Farmakokinetik Özellikleri Sefazolin, İ.M. uygulamadan sonra enjeksiyonun uygulandığı bölgeden süratle absorbe olarak kanda yüksek konsantrasyonlara ulaşır. İ.M. uygulamayı takip eden 1 saat içinde maksimum kan konsantrasyonlarına erişilir. 250 mg, 500 mg ve 1 g lık dozların İ.M. olarak uygulanması ile ulaşılan maksimum plazma konsantrasyonları sırası ile 17 µg/ml, 36.2 µg/ml ve 63.8 µg/ml dir. Bu değerler, 500 mg lık dozun uygulanmasından 8 saat sonra 3 µg/ml ye, 1 g lık dozun uygulanmasından 8 saat sonra ise 7 µg/ml ye düşmektedir. 1 g Sefazolin in İ.V. olarak uygulanması ile 185 µg/ml lik bir maksimum kan konsantrasyonu sağlanmakta, bu değer 8 saat içinde 4 µg/ml ye düşmektedir. Sefazolin devamlı perfüzyon şeklinde uygulandığında, ilk saatte 3 mg/kg lık doz (yaklaşık 250 mg) ve bunu izleyen 2. ve 3. saatlerde uygulanan 1.5 mg/kg lık (yaklaşık 100 mg) dozlar ile üçüncü saat süresince 28 µg/ml lik bir kan konsantrasyonu sağlanmıştır. Sayfa 7 / 9

8 Sefazolin in kandaki yarılanma süresi, İ.M. uygulamalarda ortalama 2 saat, İ.V. uygulamalarda ise ortalama 1.8 saattir. Sefazolin, böbrek, karaciğer ve akciğer dokularına kolaylıkla geçer. Safra yolları açık hastaların safrasında ve safra kesesinde kan düzeylerinden daha yüksek konsantrasyonlara erişilir. İltihaplı sinoviyal membranı da kolaylıkla aşar ve uygulanmasından 4 saat sonra eklem boşluklarında serumdakine eşdeğer konsantrasyonlara erişir. Sefazolin %90 dan yüksek bir oranda ve değişmeden idrarla itrah edilir. 500 mg lık bir dozun İ.M. olarak tatbikinden sonraki 6 saat içinde ilacın %56 - %89 u, 24 saat içinde ise yaklaşık %80 - %100 ü idrarla atılmaktadır. 500 mg ve 1 g lık dozlar ile antibiyotik idrarda sırası ile 1000 µg/ml ve 4000 µg/ml den yüksek konsantrasyonlara ulaşır. Çeşitli kontrollü çalışmalarda 10 gün süre ile günde 4 defa 1 g Sefazolin uygulanması ile kan sayımında; SGOT, SGPT, bilirubin, alkalen fosfataz, BUN, kreatinin değerlerinde ve idrar analiz sonuçlarında, antibiyotiğin klinik yönden önemli herhangi bir değişikliğe yol açmadığı gözlenmiştir. Sefazolin aşağıda yer alan mikroorganizmalara karşı etkilidir: Staphylococcus aureus (penisilinaz üreten suşlar dahil), Staphylococcus epidermidis (Metisilin e dirençli stafilokoklar hariç), A grubu beta hemolitik streptokoklar ve diğer streptokok suşları, Streptococcus pneumoniae, Escherichia coli, Proteus mirabilis, Klebsiella türleri, Enterobacter aerogenes, Haemophilus influenzae Preklinik Emniyet Verileri Cezol 250 mg IM/IV Enjektabl Toz İçeren Flakon içerdiği etkin madde Sefazolin sodyum olan Türkiye ve Dünya nın çeşitli ülkelerinde yıllardır kullanılmakta olup, hakkındaki tüm bilgiler standart monografların ve vademekum bilgilerinin yer aldığı kitaplarda yer almaktadır. Kullanımları ile görülebilecek olumsuz etkiler ilgili bölümlerde yeralmaktadır (4.4, 4.5, 4.8, 4.9). 6- FARMASÖTİK ÖZELLİKLER 6.1- Yardımcı maddelerin listesi Yardımcı madde içermemektedir 6.2- Geçimsizlikler Yoktur. Sayfa 8 / 9

9 6.3. Raf Ömrü 24 Ay 6.4- Özel saklama önlemleri 25 o C nin altındaki oda sıcaklığında ışıktan koruyarak saklayınız. Sulandırıldıktan sonra bekletilmeden kullanılmalıdır. 6.5 Ambalajın yapısı ve içeriği Ambalaj materyalinin yapısı : Aluminyum emniyet kapsülü ve kauçuk tıpa ile kapatılmış renksiz cam flakonlar (Tip III) ve 2 ml enjeksiyonluk su içeren renksiz, halkalı, cam ampul (Tip I). Her bir karton kutu; 1 adet flakon ve 1 adet çözücü ampul içermektedir. 7. RUHSAT SAHİBİ Deva Holding A.Ş. Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. No: Küçükçekmece/İSTANBUL Tel: Faks: PAZARLAMA RUHSAT NUMARASI 195 / İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ İlk Ruhsatlandırma Tarihi: Son Yenileme Tarihi: KÜB ÜN YENİLENME TARİHİ KÜB ün onay tarihi: Sayfa 9 / 9

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli Uygulama yolu:

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli Uygulama yolu: KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI BLEOCIN-S 15 mg Liyofilize Toz İçeren Flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Bleomisin sülfat 15 mg [15.000 (15x10 3 ) IU ya eşdeğer olacak

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. RABİZA 20 mg Enterik Kaplı Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Etkin Madde: Rabeprazol sodyum

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. RABİZA 20 mg Enterik Kaplı Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Etkin Madde: Rabeprazol sodyum KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI RABİZA 20 mg Enterik Kaplı Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin Madde: Rabeprazol sodyum 20 mg Yardımcı Maddeler: Mannitol 24 mg Sodyum stearil fumarat

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FORPACK 12/200 mcg capsair inhalasyon için toz içeren kapsül

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FORPACK 12/200 mcg capsair inhalasyon için toz içeren kapsül KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FORPACK 12/200 mcg capsair inhalasyon için toz içeren kapsül 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Formoterol fumarat dihidrat Budesonid Yardımcı

Detaylı

Metoject 20mg/2ml Enjeksiyonluk Solüsyon Metotreksat 20mg/2 ml x 1 şırınga

Metoject 20mg/2ml Enjeksiyonluk Solüsyon Metotreksat 20mg/2 ml x 1 şırınga Metoject 20mg/2ml Enjeksiyonluk Solüsyon Metotreksat 20mg/2 ml x 1 şırınga Formülü: 1 ml deki miktarlar: Aktif madde: Metotreksat 10 mg (10 mg Metotreksat a eşdeğer 10,96 mg Metotreksat disodyum) Yardımcı

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI LOXİDOL 15 mg TABLET

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI LOXİDOL 15 mg TABLET KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI LOXİDOL 15 mg TABLET 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir tablet 15 mg meloksikam içerir. Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat 43 mg Yardımcı

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI DUOCID 0.25 g IM enjektabl toz içeren flakon Kas içine uygulanır. Steril- Apirojen Etkin madde: Her flakon 250 mg ampisilin (ampisilin sodyum olarak) ve 125 mg sulbaktam (sulbaktam sodyum

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MODİODAL 100 mg Tablet

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MODİODAL 100 mg Tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MODİODAL 100 mg Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her tablet içinde etkin madde olarak 100 mg modafinil bulunur. Yardımcı madde(ler): Laktoz

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 100 mg (128.5 mg sitagliptin fosfat monohidrat olarak)

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 100 mg (128.5 mg sitagliptin fosfat monohidrat olarak) 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI JANUVIA 100 mg film kaplı tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Sitagliptin 100 mg (128.5 mg sitagliptin fosfat monohidrat olarak) Yardımcı

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASOTİK FORM Film kaplı tablet. Bir tarafı yazısız diğer tarafı 20 baskılı, sarı renkli, badem şeklinde film tablet.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASOTİK FORM Film kaplı tablet. Bir tarafı yazısız diğer tarafı 20 baskılı, sarı renkli, badem şeklinde film tablet. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI HARDCİS 20 mg film tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir film kaplı tablet 20 mg tadalafil içerir. Yardımcı madde(ler): Laktoz monohidrat

Detaylı

Plavix 75 mg Film Tablet

Plavix 75 mg Film Tablet Plavix 75 mg Film Tablet FORMÜLÜ Bir tablette : Klopidogrel hidrojen sülfat...97.875 mg (75 mg Klopidogrel baza eşdeğer) Boyar maddeler:titan dioksit, kırmızı demir oksit FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI İPRAVENT 20 / 100 mcg inhalasyon için aerosol

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI İPRAVENT 20 / 100 mcg inhalasyon için aerosol KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI İPRAVENT 20 / 100 mcg inhalasyon için aerosol 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: İpratropium Bromür Monohidrat* 21 mcg Salbutamol Sülfat** 120,0

Detaylı

HIBOR 2.500 IU/0.2 ml Kullanıma Hazır Enjektör Steril - Apirojen FORMÜL

HIBOR 2.500 IU/0.2 ml Kullanıma Hazır Enjektör Steril - Apirojen FORMÜL HIBOR 2.500 IU/0.2 ml Kullanıma Hazır Enjektör Steril - Apirojen FORMÜL Her 1 ml kullanıma hazır solüsyonda: Bemiparin sodyum (anti Faktör Xa*): 12.500 IU Enjeksiyonluk su.y.m. 1 ml *Potens WHO nun 1.

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. MYESED'in etkili olabilmesi için cinsel uyarının olması gereklidir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. MYESED'in etkili olabilmesi için cinsel uyarının olması gereklidir. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MYESED 20 mg film tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir film tablet 20 mg tadalafil içerir. Yardımcı maddeler: Laktoz SD Laktoz monohidrat

Detaylı

ZELOXĐM FORT 15 mg TABLET

ZELOXĐM FORT 15 mg TABLET ZELOXĐM FORT 15 mg TABLET FORMÜLÜ: Her tablet 15 mg Meloksikam içermektedir. FARMAKOLOJĐK ÖZELLĐKLERĐ: Farmakodinamik Özellikleri: Meloksikam, antiinflamatuar, analjezik ve antipiretik etkilere sahip olduğu

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Her flakon, 10.00 mg rekombinant insan doku tipi plazminojen aktivatörü (rt-pa) = Alteplaz (INN) içerir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Her flakon, 10.00 mg rekombinant insan doku tipi plazminojen aktivatörü (rt-pa) = Alteplaz (INN) içerir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI ACTILYSE 10 mg flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her flakon, 10.00 mg rekombinant insan doku tipi plazminojen aktivatörü (rt-pa) = Alteplaz

Detaylı

KIS A ÜRÜN BİLGİSİ. 1 g jel, 12.5 mg deksketoprofene eşdeğer 18.5 mg deksketoprofen trometamol içerir.

KIS A ÜRÜN BİLGİSİ. 1 g jel, 12.5 mg deksketoprofene eşdeğer 18.5 mg deksketoprofen trometamol içerir. KIS A ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DEKSALGİN 12.5mg/1 g jel 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 1 g jel, 12.5 mg deksketoprofene eşdeğer 18.5 mg deksketoprofen trometamol içerir.

Detaylı

KIS A ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Her bir tablet; 0.7 mg pramipeksol baza eşdeğer 1.0 mg pramipeksol dihidroklorür monohidrat içerir.

KIS A ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Her bir tablet; 0.7 mg pramipeksol baza eşdeğer 1.0 mg pramipeksol dihidroklorür monohidrat içerir. KIS A ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI PACTO 1 mg tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir tablet; 0.7 mg pramipeksol baza eşdeğer 1.0 mg pramipeksol dihidroklorür monohidrat

Detaylı

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ:

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ: GLİFİX 15 mg Tablet FORMÜLÜ: Her tablette; Tiazolidindion grubu ilaçlar (rosiglitazon, pioglitazon) konjestif kalp yetmezliğine neden olabilir ya da mevcut konjestif kalp yetmezliğini şiddetlendirebilir.

Detaylı

KULLANMA TALĐMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALĐMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALĐMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALĐMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALĐMATI MULTIHANCE tek dozluk IV enjeksiyonluk çözelti içeren flakon Damar içine (i.v.) uygulanır. Etkin madde: 1 ml çözeltide; aktif madde olarak 0,334 g gadobenik asit ve 0,195 g meglumine

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. CEFNOR 250 mg efervesan tablet Ağızdan alınır.

KULLANMA TALİMATI. CEFNOR 250 mg efervesan tablet Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI CEFNOR 250 mg efervesan tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Her bir efervesan tablet 250 mg sefprozil içerir. Yardımcı maddeler: Sitrik Asit Anhidr, sodyum hidrojen karbonat, Peg 6000,

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. TEMODAL 20 mg kapsül Ağızdan alınır.

KULLANMA TALİMATI. TEMODAL 20 mg kapsül Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI TEMODAL 20 mg kapsül Ağızdan alınır. Etkin madde: Temozolomid Yardımcı maddeler: Kapsül içeriği: Anhidr laktoz, kolloidal silikon dioksit, sodyum nişasta glikolat, tartarik asit, stearik

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. ARAVA 20 mg film tablet Ağızdan alınır.

KULLANMA TALİMATI. ARAVA 20 mg film tablet Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI ARAVA 20 mg film tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Leflunomid Yardımcı maddeler: - Tablet Çekirdeği: Laktoz monohidrat, mısır nişastası, polividon K 25, kollodial anhidröz silis, magnezyum

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Doğumevi Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Klinik Şefi: Gyn. Op. Dr. Ali İsmet Tekirdağ

T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Doğumevi Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Klinik Şefi: Gyn. Op. Dr. Ali İsmet Tekirdağ T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Doğumevi Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Şefi: Gyn. Op. Dr. Ali İsmet Tekirdağ 1 SON TRİMESTER GEBELERDE, REKTO-VAJİNAL FLORADA GRUP B STREPTOKOK

Detaylı

Ritalin 10 mg Tablet FORMÜLÜ. FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ Farmakodinamik özellikleri. Farmakokinetik özellikleri

Ritalin 10 mg Tablet FORMÜLÜ. FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ Farmakodinamik özellikleri. Farmakokinetik özellikleri Ritalin 10 mg Tablet FORMÜLÜ Bir tablet 10 mg metilfenidat hidroklorür içerir. Yardımcı madde: laktoz. FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ Farmakodinamik özellikleri Ritalin bir merkezi sinir sistemi uyarıcısı olup

Detaylı

GENTAMİSİNLE NEFROTOKSİSİTE OLUŞTURULAN SIÇANLARDA L-ARGİNİNİN KORUYUCU ETKİSİ ÜZERİNE KATYONİK KOMPETİSYONUN OLASI KATKISI

GENTAMİSİNLE NEFROTOKSİSİTE OLUŞTURULAN SIÇANLARDA L-ARGİNİNİN KORUYUCU ETKİSİ ÜZERİNE KATYONİK KOMPETİSYONUN OLASI KATKISI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI GENTAMİSİNLE NEFROTOKSİSİTE OLUŞTURULAN SIÇANLARDA L-ARGİNİNİN KORUYUCU ETKİSİ ÜZERİNE KATYONİK KOMPETİSYONUN OLASI KATKISI Dr. Perihan

Detaylı

ELYNZA 20 mg FİLM TABLET

ELYNZA 20 mg FİLM TABLET ELYNZA 20 mg FİLM TABLET FORMÜLÜ: Her film kaplı tablet 20 mg Olanzapin, (Ayrıca boyar madde olarak titanyum dioksit [E171], kırmızı demir oksit [E172], FDC Blue No.2 HT içerir). FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ:

Detaylı

2. Cerrahi girişim öncesi enfeksiyon riskine göre yaralar 4 e ayrılımalı;

2. Cerrahi girişim öncesi enfeksiyon riskine göre yaralar 4 e ayrılımalı; CERRAHİ ANTİBİYOTİK PROFİLAKSİSİ REHBERİ Cerrahi alan enfeksiyonları (CAİ) önemli mortalite ve morbidite nedenlerindendir. Postoperatif bir enfeksiyon olan yara enfeksiyonunun önlenmesi ile hastanın hayati

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. ZEMPLAR 5 mcg/ml enjeksiyonluk çözelti içeren ampul, 2 ml. Damar içine uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. ZEMPLAR 5 mcg/ml enjeksiyonluk çözelti içeren ampul, 2 ml. Damar içine uygulanır. KULLANMA TALİMATI ZEMPLAR 5 mcg/ml enjeksiyonluk çözelti içeren ampul, 2 ml Damar içine uygulanır. Etkin madde: Parikalsitol. Her 2 ml ZEMPLAR enjeksiyonluk çözelti 10 mikrogram parikalsitol içerir (Her

Detaylı

BEÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM

BEÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM BEÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM Modern anlamda transfüzyon; Tam kan yerine, kanın sadece hastaya gerekli bileşenlerinin belirlenip uygulanmasıdır. Transfüzyon

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. PEYONA, gestasyon yaşı 28 ila <33 hafta arasında olan bebeklerdeki prematüre apnesinin kısa vadeli tedavisinde kullanılmaktadır.

KULLANMA TALİMATI. PEYONA, gestasyon yaşı 28 ila <33 hafta arasında olan bebeklerdeki prematüre apnesinin kısa vadeli tedavisinde kullanılmaktadır. KULLANMA TALİMATI PEYONA 20 mg/ml infüzyonluk ve oral çözelti Damar içine uygulama veya ağız yolundan alınarak kullanılır. Etkin madde: Her ml de 20 mg kafein sitrat (10 mg/ml kafeine eşdeğer) içerir.

Detaylı