CISPLATIN-TEVA 10 mg IV

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CISPLATIN-TEVA 10 mg IV"

Transkript

1 CISPLATIN-TEVA 10 mg IV Liyofilize Toz İçeren Enjektabl Flakon FORMÜL Her bir flakon etken madde olarak 10 mg sisplatin muhteva eder. Yardımcı maddeler: sodyum klorür ve mannitol. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik özellikler Sisplatin, platin içeren antitümör bir ajandır ve çok sayıda insan malignitesinde etkilidir. Sisplatin, çeşitli hücre tiplerinde seçici ve kalıcı bir şekilde DNA sentezini inhibe ederek etki gösterir. DNA iplikçiği içinde ve iplikler arasında çapraz bağlar kurmak üzere DNA ya bağlanır ve hücre siklusunun her aşamasında hücreleri öldürdüğü görülmektedir. Sisplatinin başlıca etki mekanizması DNA sentezinin inhibe edilmesi gibi görünse de, antineoplastik aktiviteden diğer mekanizmalar da sorumlu olabilir. Sisplatinin ayrıca immunosüpresif, radyosensitizasyon oluşturma ve antimikrobiyal özellikleri de vardır. Farmakokinetik özellikler Absorpsiyon ve dağılım Sisplatinin 1-5 dakika içinde hızlı intravenöz enjeksiyonu veya 15 dakika veya 1 saat içinde hızlı IV infüzyonunu takiben, ilaç ve platin plazma doruk konsantrasyonlarına ulaşır. Sisplatin, IV infüzyon şeklinde 6 veya 24 saat boyunca uygulandığında, plazmadaki toplam platin konsantrasyonu infüzyon sırasında kademeli olarak artar ve infüzyonu takiben derhal doruk düzeyine ulaşır. Böbrek ve karaciğer fonksiyonları normal olan hastalara eşit dozlarda sisplatin ya hızlı IV infüzyon şeklinde ya da 2-3 veya 24 saat boyunca infüzyon şeklinde uygulandığında, plazma proteinlerine bağlanmayan platin konsantrasyonu-zaman eğrisi (AUCt) altında kalan alanlar eşit gibi gözükmektedir. Sisplatin, IV uygulamayı takiben vücut sıvılarına ve dokularına büyük oranda dağılır; en yüksek konsantrasyonlara böbrekler, karaciğer ve prostatta ulaşır. Mesane, adale, testis, pankreas ve dalakta düşük konsantrasyonlar saptanmıştır; sisplatin ayrıca ince ve kalın bağırsaklar, böbrek üstü bezleri, kalp, akciğerler, lenf bezleri, tiroid, safra kesesi, timüs, beyin, beyincik, yumurtalıklar ve rahime de dağılmaktadır. Sisplatin lökositlere ve eritrositlere de asgari düzeyde dağılır. Sisplatin, uygulamayı takiben vücut dokularında birikmektedir ve bu vücut dokularının çoğunda, ilacın son dozu uygulandıktan sonraki 6 aya kadar saptanmaktadır. Sisplatinin MSS ne geçişi zayıftır. Normal beyin dokusundaki düzeyi düşüktür ancak beyin içi tümörlerde önemli düzeylerde saptanmaktadır. Sisplatin hızla ve yaygın olarak doku ve plazma proteinlerine bağlanır buna albümin, gamaglobülinler ve transferin dahildir. Doku ve plazma proteinlerine bağlanma esas olarak geri dönüşümsüz görünmektedir. Proteinlere bağlanma zamanla artar ve IV uygulamadan birkaç saat sonra kandaki sisplatinin sadece %2-10 dan daha az miktarı bağlanmamış olarak kalır. Metabolizma Sisplatin, hızlı bir şekilde enzimatik olmayan değişime uğrayarak aktif olmayan metabolitlerine dönüşür. IV bolus uygulamayı takiben sisplatinin plazma düzeyleri bifazik şekilde azalır. Başlangıç plazma yarı ömrü dakikadır ve dağılım sonrası yarı ömrü saattir. 1

2 Eliminasyon Sisplatin esas olarak idrarla vücuttan atılır. Protein ve dokulara bağlanmanın çokça olması eliminasyon fazının uzamasına veya tamamlanmamasına neden olur. İlk 5 gün içinde kümülatif idrarla eliminasyon, dozun %27-%43 ü kadar olmaktadır. Safra veya bağırsaklar yoluyla eliminasyon olup olmadığını saptamak için veriler yetersizdir. Böbrek yetmezliğinin sisplatinin vücuttan atılımı üzerindeki etkileri tam olarak değerlendirilmemiştir: böbrek fonksiyonu azalmış kişilerde vücuttan atılım bozulmuş olabilir. Böbrek fonksiyonu yetersiz olan hastalarda proteinolmayanlara bağlanan platinin plazma konsantrasyonları yükselmiş olabilir. Sınırlı sayıdaki veri sisplatinin hemodiyaliz ile asgari düzeyde uzaklaştırıldığını göstermektedir. ENDİKASYONLAR Sisplatin ya tek başına veya onaylı diğer kemoterapötik ajanlarla kombine olarak aşağıda belirtilen hastalıkların palyatif tedavisinde endikedir: Metastaz olmuş testis tümörleri: Uygun cerrahi müdahale ve/veya radyoterapi yapılmış metastaz olmuş testis tümörleri olan hastalarda, onaylanmış diğer kemoterapötik ajanlarla birlikte yerleşik kombinasyon tedavisinde. Metastaz olmuş over tümörleri: Uygun cerrahi müdahale ve/veya radyoterapi yapılmış metastaz olmuş over tümörleri olan hastalarda, onaylanmış diğer kemoterapötik ajanlarla birlikte yerleşik kombinasyon tedavisinde. Yerleşik kombinasyon tedavisi sisplatin ve siklofosfamid içerir. Sisplatin tek ajan olarak, daha önce sisplatin tedavisi görmemiş, standart kemoterapiye dirençli metastaz olmuş over tümörleri olan hastalarda ikincil tedavi olarak endikedir. İlerlemiş Mesane Kanseri: Sisplatin, cerrahi müdahale ve/veya radyoterapi gibi lokal tedavilere artık cevap vermeyen tranzisyonel hücre mesane kanseri olan hastalarda tek ajan olarak endikedir. KONTRENDİKASYONLAR - Bu ilaca veya diğer platin içeren bileşiklere karşı aşırı hassasiyeti olduğu bilinen hastalarda, - Daha önce varolan böbrek yetmezliği veya işitme kaybı olan hastalarda, - Kemik iliği baskılaması olan hastalarda, - Dehidratasyonu olan hastalarda sisplatin kontrendikedir. UYARILAR / ÖNLEMLER Sisplatin, sadece, kanser kemoterapötik ajanlarının uygulamasında tecrübeli olan doktorların gözetiminde uygulanmalıdır. Tedavi ve olabilecek komplikasyonlara uygun müdahaleyi temin için yeterli diagnostik ve tedavi edici gereçler el altında bulunmalıdır. Nefrotoksisite: Sisplatin kümülatif nefrotoksisiteye neden olur ve bunu aminoglikozidler ve antibiyotikler gibi nefrotoksik ilaçlar potansiyelize eder (Bkz. İlaç Geçimsizlikleri). Serum kreatinin, BUN, kreatinin klerensi ve magnezyum, sodyum, potasyum ve kalsiyum düzeyleri tedaviye başlamadan önce ve sonraki her kürden önce ölçülmelidir. Önerilen dozdaki sisplatin, 3-4 haftada bir kereden daha sık verilmemelidir (Bkz. Yan Etkiler/Advers Reaksiyonlar). Eğer öncesinde hidratasyon uygulanmamışsa, hastaların yaklaşık üçte birinde, tek doz ilaç verildikten sonra renal toksisite oluştuğu bildirilmiştir. Genellikle tek dozdan sonraki ikinci haftada 2

3 fark edilir ve BUN ve serum kreatinin, serum ürik asit de artış ve/veya kreatinin klirensinde azalma olarak ortaya çıkar. Daha sonraki dozları uygulamadan önce renal fonksiyon normale dönmelidir. Nörotoksisite: Sisplatinin daha yüksek dozlarda uygulandığı, veya önerilenden daha sık doz uygulaması yapılan tedavilerde, hastalarda çok ciddi nöropatiler bildirilmiştir. Bu nöropatiler, geri-dönüşümsüz olabilir ve çorap-eldiven dağılımı şeklinde paresteziler, arefleksi, ve proprioception ve titreşim- duyarlılığının kaybı şeklinde görülür. Motor fonksiyonun kaybı da bildirilmiştir. Ototoksisite: Ototoksisite, kulak çınlaması ve/veya yüksek frekansta işitme kaybı ve nadiren sağırlık şeklinde kendini belli eder. Sisplatin ototoksisitesi kümülatif olduğundan, işitme kuvvetini ölçme testi tedaviye başlamadan önce ve takip eden her dozdan önce yapılmalıdır (Bkz. Yan Etkiler/Advers Etkiler). Aşırı duyarlılık Reaksiyonları: Sisplatinin anaflaksi benzeri reaksiyonlara neden olduğu bildirilmiştir. Sisplatin uygulandığında birkaç dakika içinde yüzde ödem, bronşlarda sıkışma, taşikardi ve hipotansiyon oluşabilir. Semptomları hafifletmede epinefrin, kortikosteroidler ve antihistaminler etkilidir. Sisplatin uygulanan hastalar oluşabilecek anaflaktik-benzeri reaksiyonlar için yakından takip edilmeli ve uygun destek teçhizat ile ilaçlar hazır bulundurulmalıdır. Mutajenik/Karsinojenik Potansiyel: Sisplatin bakterilerde mutajeniktir ve doku kültüründeki hayvan hücrelerinde kromozom hatalarına sebep olduğu görülmüştür. Sisplatine benzer etki mekanizması ve mutajenik olan bileşiklerin karsinojenik oldukları bildirilmiştir. Fertilite ve Üremeye Etkisi: Sisplatinin gonadlar ve fertiliteye etkisi tam olarak saptanmamıştır. İlaç hayvanlarda testis atrofisine neden olduğundan ve platin testislere yüksek konsantrasyonlarda dağıldığından, insanların testislerinde istenmeyen etkilere sebep olma riski vardır. Önlemler: Etkili bütün antineoplastik ilaçlarda olduğu gibi sisplatin de, antineoplastik tedavide deneyimli doktorlar tarafından uygulanmalıdır. Sisplatin, kümülatif renal toksisitesi nedeniyle 3-4 haftada bir defadan daha sık uygulanmamalıdır. Nefrotoksisiteyi azaltmak için tedavi öncesinde 1-2 litre sıvı 8-12 saat içinde damardan verilerek hidratasyon sağlanması, ilaç uygulandıktan sonraki 24 saat boyunca yeterli hidratasyon ve idrar çıkışının sürdürülmesi önerilir. Haftalık periferal kan sayımı yapılmalı ve belli aralıklarla karaciğer fonksiyonları kontrol edilmelidir. Nörolojik kontroller düzenli olarak yapılmalıdır. Bulantı ve kusma önceden bir antiemetik uygulanarak kontrol edilebilir. Nörolojik kontroller düzenli yapılmalıdır. Nörolojik semptomlar ilk görüldüğünde sisplatin tedavisi durdurulmalıdır. Sisplatin, alüminyum içeren IV setler, iğneler ve şırıngalarla geçimsizdir. Alüminyumla temas ettiğinde belirgin, siyah bir çökelti oluşur. Kemik iliği depresyonu oluşmuşsa aşağıdaki önlemler alınmalıdır : Özellikle kan sayımının düşük olduğu dönemlerde bakteriyel infeksiyonu olan kişilerle temas önlenmeli, ateş veya üşüme, öksürük veya boğuk ses, sırtın alt veya yan taraflarında ağrı veya ağrılı ya da güç idrar yapma görüldüğünde hemen doktora bildirilmelidir. Eğer anormal kanama veya çürük; siyah katrana benzer dışkı; idrar veya dışkıda kan; veya ciltte toplu iğne başı gibi kırmızı noktalar görülürse hemen doktora danışılmalıdır. Gebelikte Kullanım Gebelikte kullanım kategorisi D dir. Fötal risk söz konusudur. Gebelikte güvenli kullanımı tespit edilmemiştir. Gebe kadınlarda kullanımıyla oluşacak yarar, fötusa zararına göre daha fazla ise kullanılabilir. 3

4 YAN ETKİLER /ADVERS ETKİLER Nefrotoksisite: Doza-bağlı ve kümülatif böbrek yetmezliği sisplatinin doz-sınırlayıcı başlıca toksisitesidir. 50 mg/m 2 tek dozla tedavi edilen hastaların %28 - %36 sında renal toksisite görülmüştür. Renal toksisite, uygulandıktan sonraki birinci haftada görülür ve BUN, kreatinin ve serum ürik asitinde yükselme ve/veya kreatinin klirensinde azalma olarak ortaya çıkar. İlacın dozu tekrarlandıkça renal toksisite daha uzun süreli ve şiddetli olur. Daha sonraki sisplatin dozunun verilebilmesi için renal fonksiyonun normale dönmesi gerekir. Böbreklerde bozulma renal tübüler hasarla bağlantılıdır. Nefrotoksisiteyi azaltmak için, sisplatinin 6-8 saatlik infüzyon şeklinde ve IV hidratasyon ile uygulamalı ve mannitol diürezi yapılmalıdır. Hematopoietik Sistem: Sisplatin tedavisi gören hastaların yaklaşık %30 unda miyelosüpresyon gözlenmiştir. Dolaşımdaki trombosit ve lökositlerdeki değişiklikler 18 ile 23. günler arasında görülür ve hastaların çoğunda 39. günde telafi edilmiş olur. 50 mg/m 2 üzerindeki dozlarda lökopeni ve trombositopeni daha belirgindir. 2 g hemoglobin/100 ml den daha fazla azalma olarak ifade edilen anemi, lökopeni ve trombositopeni ile yaklaşık aynı sıklıkta ve aynı zamanda meydana gelir. Anemiye ilave olarak ve miyelosüpresyona ikincil olarak Coombs pozitif hemolitik anemi bildirilmiştir. Sisplatinin neden olduğu hemolitik anemi sürerken tekrar ilaç verilmesi hemolizi artırabilir, bu nedenle bu risk, tedavi eden hekim tarafından değerlendirilmelidir. Sisplatin ile birlikte etoposid ile tedavi edilen hastalarda nadiren akut lösemi bildirilmiştir. Akut lösemi, prelösemik faz öncesi veya sonrası meydana gelebilir. Nörotoksisite Periferal Nöropati: Sisplatinin daha yüksek dozlarda verildiği veya önerilenden daha sık doz uygulaması yapıldığı durumlarda veya uzun süreli (4-7 ay) tedavi sonrasında hastalarda ciddi nöropatiler meydana gelmiştir. Bu nöropatiler geri-dönüşümsüz olabilir ve çorap-eldiven dağılımı şeklinde paresteziler, arefleksi, ve proprioception ve titreşim-duyarlılığının kaybı şeklinde görülür. Motor fonksiyonunun kaybı da meydana gelmiştir. Semptomlar ilk görüldüğü anda tedavi durdurulmalıdır. Lhermitte belirtisi, dorsal kolon miyelopati ve otonom nöropati de bildirilmiştir. Tat alma kaybı ve nöbetler de bildirilmiştir. Lokalize ve ağrılı olarak tanımlanan adale krampları, aniden başlayan ve kısa süren istem dışı iskelet adalesi kasılma nöbetleri bildirilmiştir. Ototoksisite: Tek doz 50 mg/m 2 verilen hastalarda ototoksisite bildirilmiştir. Kulak çınlaması veya yüksek frekansta ( 4,000-8,000 Hz) işitme kaybı şeklinde kendini gösterir; ara sıra normal konuşma tonlarını işitmede azalma görülür. Ototoksik etkiler çocuklarda çok daha ciddi olabilir, özellikle 12 yaşın altındakilerde işitme kaybı tek taraflı veya iki taraflı olabilir ve doz tekrarlanıyorsa daha sık ve ciddidir. Tedavi öncesinde veya aynı zamanda kafatasına radyasyon uygulaması ile ototoksisite kötüleşebilir. Vestibüler toksisite de bildirilmiştir. Ototoksisitenin geri dönüşü olup olmadığı belirsizdir. Sisplatinin ototoksisitesi kümülatif olduğundan işitme kuvvetini ölçme (odiyometri) takibi, tedaviye başlamadan önce ve takip eden her dozdan önce yapılmalıdır. Oküler Toksisite: Önerilen standart dozlarda sisplatin alan hastalarda seyrek olarak optik sinir iltihabı, papilla ödemi ve serebral körlük bildirilmiştir. İlaç kesildikten sonra çoğunlukla düzelme veya tamamen iyileşme görülür. Mannitol ile birlikte veya tek başına steroidler kullanılmıştır, ancak yararı saptanmamıştır. Daha yüksek dozda sisplatinin uygulandığı veya önerilenden daha fazla doz sıklığının tedavi sonrasında bulanık görme ve renk algılamasında değişmeye neden olduğu bildirilmiştir. Renk algılamasında değişme ve özellikle mavi-sarı ekseninde renk ayırımını yapamama şeklinde ortaya çıkar. Funduskopik incelemede saptanan sadece maküler bölgenin düzensiz retinal pigmentasyonudur. 4

5 Sindirim Sistemi: Sisplatin ile tedavi edilen hastaların çoğunda bariz bir bulantı ve kusma görülmektedir ve bu bazen o kadar şiddetli olmaktadır ki ilaç kesilmesi ile durdurulmaktadır. Sindirim sistemi ile ilgili yan etkiler çoğunlukla tedaviden sonraki 1-4 saat içinde meydana gelir ve görülme süresi 24 saate kadar çıkabilir. Tedaviden sonra görülen çeşitli derecelerdeki bulantı ve iştahsızlık bir hafta kadar sürebilir. Sisplatin tedavisine bağlı görülen kusmanın profilaksisinde yüksek dozlarda metoklopramid kullanılmıştır. Dental Etkiler: Sisplatinin kemik iliği depresan etkileri, mikrobiyal infeksiyon, iyileşmede gecikme ve jinjival kanamanın görülme sıklığının artması ile sonuçlanabilir. Sisplatin nadiren önemli ölçüde rahatsızlığa neden olan ağız iltihabına yolaçabilir. Vasküler Sistem: Diğer antineoplastik ajanlarla kombine olarak sisplatin kullanımına tesadüf eden vasküler toksisite nadiren bildirilmiştir. Olaylar klinik açıdan heterojendir ve miyokardiyal enfarktüs, serebrovasküler arıza, trombotik mikro-anjiyopati (HUS) veya serebral arterit içerebilir. Bu vasküler komplikasyonlar için çeşitli mekanizmalar önerilmiştir. Sisplatin içeren veya içermeyen bleomisin, vinblastin kombinasyonu ile tedavi edilen hastalarda Raynaud fenomeni görüldüğü bildirilmiştir. Sisplatin kullanımına tesadüf eden hipomagnezemi oluşumu, önemli değilse de, bu olayla bağlantılı ilave bir faktör olarak ileri sürülmüştür. Ancak bu vakadaki Raynaud fenomenine sebep olanın, hastalık mı, varolan vasküler yetmezlik mi, bleomisin mi, vinblastin mi, hipomagnezemi mi veya bu faktörlerden birkaçının kombinasyonu mu olduğu halen bilinmemektedir. Serum Elektrolit Düzensizlikleri: Hipomagnezemi, hipokalsemi, hiponatremi, hipokalemi ve hipofosfatemi oluşmuştur ve büyük bir olasılıkla renal tübüler hasara bağlıdır. Hipokalsemi ve hipomagnezemi olan hastalarda bazen tetani oluşmuştur. Genelde, sisplatin uygulaması durdurulup, destekleyici elektrolitler uygulanarak, normal serum elektrolit düzeyleri sağlanır. Plazma demir düzeylerinde artış ve uygun olmayan antidiüretik hormon sendromu da bildirilmiştir. Hiperürisemi: Hiperürisemi oluşumunun BUN ve serum kreatinin artış oranı ile yaklaşık aynı oranda olduğu bildirilmiştir. Bu 50 mg/m2 den büyük dozlardan sonra daha belirgindir ve ürik asit doruk düzeyleri genellikle doz verildikten 3-5 gün sonra meydana çıkar. Hiperürisemi için uygulanan allopürinol tedavisi ürik asit düzeylerini azaltmakta etkindir. Hematolojik: Sisplatin ile tedavi edilen hastalarda miyelosüpresyon oluşabilir. Dolaşımdaki trombosit ve lökositlerin en düşük düzeyleri (dağılım 7,5 45) günler arasında görülür ve hastaların çoğunda 39. günde (13-62) telafi edilmiş olur. Anemi ( hemoglobin düzeyleri, 2 g/100 ml kan, azalır) genellikle görülmektedir ve daha yüksek sisplatin dozlarında daha belirgin olan lökopeni ve trombositopeni ile yaklaşık aynı sıklık ve aynı zamanlamada oluşur. Anemiye ilave olarak ve miyolesüpresyona ikincil olarak Coomb s pozitif hemolitik anemi bildirilmiştir. Sisplatinin neden olduğu hemolitik anemi mevcudiyetinde tekrar ilaç verilmesi hemolizi arttırabilir. Sisplatin kullanımına tesadüf eden akut lösemi oluşumu insanlarda ender bildirilmiştir. Bu bildirimlerde sisplatin genellikle diğer lösemijenik ajanlarla kombinasyon şeklinde verilmiştir. Lösemijenik Etki: Prelösemik faz veya sonrasında oluşan akut lösemi, etoposidin de yer aldığı sisplatin dahil diğer antineoplastiklerle tedavi edilen hastalarda çok nadir bildirilmiştir. Aşırı Duyarlılık (Bkz. Uyarılar): Daha önce sisplatin uygulanmış hastalarda bazen anaflaksi benzeri reaksiyonlar bildirilmiştir. İlaç uygulandıktan sonraki birkaç dakika içinde görülen reaksiyonlar yüzde ödem, hırıltılı soluma, taşikardi ve hipotansiyondur. Reaksiyonlar intravenöz uygulanan epinefrin, kortikosteroidler veya antihistaminlerle kontrol edilebilir. Sisplatin uygulanan hastalar oluşabilecek anaflaksi benzeri reaksiyonlar nedeniyle yakından takip edilmeli ve uygun destek teçhizat hazır bulundurulmalıdır. 5

6 Lokal Etkiler: Nadiren lokal flebit, sisplatinin IV uygulanımıyla ilişkilendirimiştir. İlacın damar dışına çıktığı durumlarda nadiren şiddetli selülit ile rezidüel fibrozis ve tam kalınlıkta deri nekrozu bildirilmiştir. Sisplatinin intra-arteriyel infüzyonu lokal ağrı, ödem ve eritem ile sonuçlanabilir. Diğer Advers Reaksiyonlar: Diğer antineoplastik ajanlarla kombine kullanımı sisplatine tesadüf eden vasküler toksisiteler ender görülür. Klinik olarak olaylar birbirinden farklıdır ve miyokardiyal enfarktüs, serebrovasküler arıza, trombotik mikroanjiyopati veya serebral arterit dahil olabilir. Hiperürisemi BUN ve serum kreatinin artışı ile yaklaşık aynı sıklıkta görülür. Bu 50 mg/m2 den büyük dozlardan sonra daha belirgindir ve ürik asit doruk düzeyleri genellikle doz verildikten 3-5 gün sonra meydana çıkar. Kardiyak anormallikler ve taşikardi ve aritmi gibi kardiyak reaksiyonlar bildirilmiştir. Özellikle SGOT, bilirubin gibi karaciğer enzimlerinde geçici yükselme, hıçkırık ve alopesi bildirilmiştir. BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ. İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ Sisplatin/Aminoglikozitler: Sisplatinin aminoglikozit antibiyotikleriyle (örn., gentamisin, kanamisin, streptomisin) birlikte kullanımı nefrotoksisite ve ototoksisiteye neden olabilir. Sisplatin/Loop diüretikleri: Loop diüretikleri ile sisplatinin birlikte kullanımı ototoksik etkiyi arttırabilir. Sisplatin/Antikonvülsanlar: Sisplatin tedavisi sırasında antikonvülsan ajanlarının plazma seviyeleri terapötik konsantrasyonun altına düşebilir. Sisplatin /Antihiperürisemikler: Kanda ürik asit düzeyi yükselebilir. Antihiperürisemik ilaçlarla tedavi edilen hastalarda bu ilaçlar için doz ayarlaması gerekebilir. Sisplatin/Diğer Miyelosüpresanlar/Radyasyon Tedavisi: Kemik iliği fonksiyonları düzenli olarak izlenmelidir. Sisplatin/Aşılar, Ölü virus: Sisplatin tedavisi ile normal savunma mekanizmaları baskılanmış olabileceğinden, hastaların aşıya karşı antikor cevabı azalmış olabilir. Bağışıklık sistemini baskılayan ilaçların kullanımının durdurulmasıyla hastanın aşıya tepki verme yeteneğinin düzelmesi arasındaki zaman aralığı, kullanılan bağışıklık sistemini baskılayan ilaçların tipi ve yoğunluğuna, altta yatan hastalığa ve diğer faktörlere bağlıdır; tahminler 3 ay ile 1 yıl arasında değişmektedir. Sisplatin/Aşılar, Canlı Virüs: Sisplatin tedavisi ile normal savunma mekanizmalarını baskılamış olabileceğinden, hastaların aynı zamanda canlı virüs aşısı kullanması aşı virüsünün çoğalmasını güçlendirebilir, istenmeyen etkilerini arttırabilir, ve/veya hastanın aşıya karşı antikor oluşturma yanıtını azaltabilir; bu hastalara aşı yapılırken aşırı tedbirli olunmalı ve ancak hastanın hematolojik durumu dikkatle incelendikten, ve sisplatin tedavisini yürüten doktorun onayı alındıktan sonra uygulanmalıdır. Bağışıklık sistemini baskılayan ilaçların kullanımının durdurulmasıyla hastanın aşıya yanıt verme yeteneğinin restorasyonu arasındaki zaman aralığı, kullanılan bağışıklık sistemini baskılayan ilaçların tipine ve yoğunluğuna, altta yatan hastalığa ve diğer faktörlere bağlıdır; tahminler 3 ay ile 1 yıl arasında değişmektedir. Remisyondaki lösemili hastalara son kemoterapilerinin üzerinden en az 3 ay geçmeden canlı virüs aşısı uygulanmamalıdır. Buna ilave olarak, hasta ile yakın temasta olan kişilerin, özellikle aile bireylerinin oral çocuk felci- virüs aşısı ile aşılanması ertelenmelidir. 6

7 Sisplatin/Etoposid: Etoposid ve beraberinde sisplatinle tedavi edilen hastalarda prelösemik faz veya sonrasında akut lösemi oluşması çok nadir bildirilmiştir. Diagnostik Müdahale: Sisplatin, BUN, serum kreatinin, serum glutamik-oksaloasetik transaminaz ( SGOT ) ve serum ürik asit düzeylerini arttırabilir. Sisplatin, kreatinin klirensini, serum kalsiyum, serum magnezyum ve serum potasyum düzeylerini azaltabilir. KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU NOT: Cisplatin-Teva liyofilize toz, antimikrobiyal koruyucu içermez, ve sadece tek-doz uygulama amaçlıdır. Önerilen çözücü ile seyreltilmiş Sisplatin solüsyonunun 72 saat sonra kalan kısmı atılmalıdır. Parenteral preparatlar uygulanmadan önce çözelti ve içinde bulunduğu kabın izin verdiği ölçüde partiküllü madde ve renk değişimi yönünden göz ile incelenmelidir. Alüminyum kısımları olan iğneler ve IV setlerin sisplatin ile temas etmesi ihtimali varsa, hazırlanmada veya uygulamada kullanılmamalıdır. Alüminyum sisplatin ile reaksiyona girerek çökelti oluşmasına ve potens kaybına sebep olur (Bkz. Uyarılar/Önlemler). Cisplatin-Teva sadece intravenöz yolla uygulanmalıdır ve IV infüzyon olarak 6-8 saatlik sürede uygulanmalıdır mg/m 2 arasındaki dozlarda, ya tek başına veya diğer antineoplastik ajanlarla kombinasyon halinde verilir. Bu seçimi etkileyen faktörler; tedavi edilen hastalık, birlikte uygulanan terapi ve hastadaki bireysel toksik tezahürlerdir. Sisplatin dozu öncesinde 1-2 litre sıvı 8-12 saat infüzyon şeklinde verilerek, tedavi öncesinde hidratasyon yapılması önerilir. İlaç, %0.45 sodyum klorür içeren %5 lik Enjeksiyonluk Dekstroz ile seyreltilir ve 6-8 saatlik bir sürede zerk edilir. Serum kreatinin düzeyi 1.5mg/100 ml nin altına ve/veya BUN 25mg/100 ml nin altına inmeden sisplatinin tekrar kürü verilmemelidir. Dolaşımdaki kan elementleri kabul edilebilir düzeyde (trombositler >100,000/mm 3, beyaz küreler > 4,000/mm 3 ) olmalıdır. İşitme kuvvetini ölçme analizi ile işitme aktivitesinin normal sınırlar içinde olduğu saptanmadan sonraki sisplatin dozları uygulanmamalıdır. Metastaz olmuş testis tümörleri: Remisyon İndüksiyonu Metastaz olmuş testis kanseri olan hastaların tedavisi için etkili kombinasyon; sisplatin, bleomisin ve vinblastin içerir. Remisyon İndüksiyon Tedavisi: Cisplatin-Teva: 20 mg/m 2 /gün 5 gün için (günler 1-5), 3 kür için 3 haftada bir (toplam 15 doz) Bleomisin: 30 ünite IV her hafta(her haftanın 2.gününde), birbirini takip eden 12 doz için (toplam 12 doz) Vinblastin: mg/kg vücut ağırlığı IV haftada iki kere (günler 1 ve 2), 4 kür için 3 haftada bir (toplam 8 doz) İdame Tedavisi: Yukarıdaki rejime cevap veren hastalar için idame tedavisi şöyledir: Vinblastin 0,3mg/kg vücut ağırlığı IV, 4 haftada bir, toplam 2 yıl. Metastaz olmuş over tümörleri: 7

8 Cisplatin-Teva: 50mg/m 2 intravenöz olarak 3 haftada bir uygulanır (gün 1). Doksorubisin: 50mg/m 2 intravenöz olarak 3 haftada bir uygulanır (gün 1). Kombinasyon tedavide, sisplatin ve doksorubisin birbirini takiben uygulanır. Tek ajan olarak sisplatin 100mg/m 2 intravenöz olarak, 4 haftada bir. İlerlemiş Mesane Kanseri: Cisplatin-Teva tek ajan olarak uygulanmalıdır mg/m 2 dozda 3-4 haftada bir uygulanmalıdır, tedavi daha önce yapılmış olan radyoterapi veya kemoterapiye bağlıdır. Daha önce yoğun tedavi görmüş hastalarda 50mg/m 2 başlangıç dozunun 4 haftada bir tekrarlanması önerilir. Cisplatin-Teva liyofilize tozun rekonstitüsyonu: Cisplatin-Teva, Liyofilize Toz içeren flakon içeriği aşağıdaki infüzyon çözeltilerinden birinin uygun miktarında çözülerek rekonstitüe edilir: %5 Dekstroz %0.45 sodyum klorür ile %1.875 a/h mannitol %0.9 sodyum klorür ile % a/h mannitol %5 Dekstroz %0.45 sodyum klorür Elde edilen çözeltinin herbir ml si 1mg sisplatin içermelidir. İnfüzyon çözeltisindeki rekonstitüe edilmiş toz, ışıktan korunursa, 72 saat stabildir. Sisplatin çözeltileri alüminyum ile reaksiyona girer. Alüminyum çözeltide çözünür ve platin dışarı çıkarak siyah çökelti oluşur. Bu sisplatin çözeltisinde potens kaybı ile sonuçlanır. Bu nedenle sisplatin hazırlarken veya uygularken alüminyum içeren ekipman kullanmamak çok önemlidir. Paslanmaz çelik cinsi ss 304 ve 316, sisplatin ile geçimlidir. DOZ AŞIMI Sisplatin için bilinen hiçbir antidot olmadığından dozaşımını önlemek için mümkün olan her önlem alınmalıdır. Aşağıdakiler, dozaşımını önlemede tespit edilen kurallardır: - Kemoterapi sadece, kanser kemoterapötik ajanlarının kullanımında deneyimli bir doktorun gözetiminde uygulanmalıdır. - Tedaviye ve olabilecek komplikasyonlara müdahale edebilmeyi sağlamak için yeterli diyagnostik ve tedavi imkanları el altında bulunmalıdır. - Kemoterapötik ajanlarla temas eden bütün personel potansiyel tehlikeleri tam olarak bilmelidir. Bu ilaçların uygulanması hiçbir zaman rutin bir görev olarak nitelendirilmemelidir. - Kemoterapötik ajanların normal dozlarını gösteren tablolar, bütün hemşire bölümlerinde ve ilaçlar nerede hazırlanıyorsa veya uygulanıyorsa, oralarda bulunmalıdır. - Dozaj, vücut yüzey alanına (mg/m 2 ) göre çok dikkatli hesaplanmalı ve bir tabloya kaydedilmelidir. Tablo uygulanacak toplam hacimdeki konsantrasyon olarak ifade edilen toplam dozu göstermelidir. 8

9 Belirtiler: Bu ilaçla akut dozaşımı, böbrek yetmezliği, karaciğer yetmezliği, sağırlık, oküler toksisite (retinanın ayrılması dahil), belirgin miyelosüpresyon, kolay kontrol edilemeyen bulantı ve kusma ve/veya sinir iltihabına neden olabilir. Ayrıca dozaşımını takiben ölüm olabilir. Tedavi: Sisplatin dozaşımı için kabul görmüş hiçbir antidot saptanmamıştır. Hemodiyaliz, dozaşımından 4 saat sonra bile uygulansa platini vücuttan uzaklaştırmakta çok az etkisi olur çünkü sisplatin yüksek oranda ve hızla proteinlere bağlanır. Dozaşımına müdahale, oluşabilecek toksisite süresince hastanın dayanabilmesi için genel destekleyici önlemlerin alınmasını da içermelidir. SAKLAMA KOŞULLARI 25 C nin altında, oda sıcaklığında, ışıktan uzak bir yerde saklayınız. Çocukların erişemeyecekleri yerde ve ambalajında saklayınız. TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ ve AMBALAJ MUHTEVASI Cisplatin-Teva 10 mg IV, Liyofilize Toz İçeren Enjektabl Flakon Her flakon 10 mg liyofilize toz sisplatin içerir. PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK DOZAJ ŞEKİLLERİ Cisplatin-Teva 50 mg IV, Liyofilize Toz İçeren Enjektabl Flakon RUHSAT SAHİBİ: MED - İLAÇ San. ve Tic. A.Ş. Bankalar Cad. Bozkurt Han.19 / Karaköy / İst. RUHSAT TARİHİ ve NUMARASI 5 / 12 / 1997 gün ve 103/20 sayılı ÜRETİM YERİ Teva Pharmaceutical Industries adına Pharmachemie B.V., Hollanda -Reçete ile satılır Prospektüs onay tarihi:

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli Uygulama yolu:

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli Uygulama yolu: KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI BLEOCIN-S 15 mg Liyofilize Toz İçeren Flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Bleomisin sülfat 15 mg [15.000 (15x10 3 ) IU ya eşdeğer olacak

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. RABİZA 20 mg Enterik Kaplı Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Etkin Madde: Rabeprazol sodyum

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. RABİZA 20 mg Enterik Kaplı Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Etkin Madde: Rabeprazol sodyum KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI RABİZA 20 mg Enterik Kaplı Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin Madde: Rabeprazol sodyum 20 mg Yardımcı Maddeler: Mannitol 24 mg Sodyum stearil fumarat

Detaylı

Metoject 20mg/2ml Enjeksiyonluk Solüsyon Metotreksat 20mg/2 ml x 1 şırınga

Metoject 20mg/2ml Enjeksiyonluk Solüsyon Metotreksat 20mg/2 ml x 1 şırınga Metoject 20mg/2ml Enjeksiyonluk Solüsyon Metotreksat 20mg/2 ml x 1 şırınga Formülü: 1 ml deki miktarlar: Aktif madde: Metotreksat 10 mg (10 mg Metotreksat a eşdeğer 10,96 mg Metotreksat disodyum) Yardımcı

Detaylı

HIBOR 2.500 IU/0.2 ml Kullanıma Hazır Enjektör Steril - Apirojen FORMÜL

HIBOR 2.500 IU/0.2 ml Kullanıma Hazır Enjektör Steril - Apirojen FORMÜL HIBOR 2.500 IU/0.2 ml Kullanıma Hazır Enjektör Steril - Apirojen FORMÜL Her 1 ml kullanıma hazır solüsyonda: Bemiparin sodyum (anti Faktör Xa*): 12.500 IU Enjeksiyonluk su.y.m. 1 ml *Potens WHO nun 1.

Detaylı

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ:

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ: GLİFİX 15 mg Tablet FORMÜLÜ: Her tablette; Tiazolidindion grubu ilaçlar (rosiglitazon, pioglitazon) konjestif kalp yetmezliğine neden olabilir ya da mevcut konjestif kalp yetmezliğini şiddetlendirebilir.

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FORPACK 12/200 mcg capsair inhalasyon için toz içeren kapsül

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FORPACK 12/200 mcg capsair inhalasyon için toz içeren kapsül KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FORPACK 12/200 mcg capsair inhalasyon için toz içeren kapsül 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Formoterol fumarat dihidrat Budesonid Yardımcı

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASOTİK FORM Film kaplı tablet. Bir tarafı yazısız diğer tarafı 20 baskılı, sarı renkli, badem şeklinde film tablet.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASOTİK FORM Film kaplı tablet. Bir tarafı yazısız diğer tarafı 20 baskılı, sarı renkli, badem şeklinde film tablet. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI HARDCİS 20 mg film tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir film kaplı tablet 20 mg tadalafil içerir. Yardımcı madde(ler): Laktoz monohidrat

Detaylı

Ritalin 10 mg Tablet FORMÜLÜ. FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ Farmakodinamik özellikleri. Farmakokinetik özellikleri

Ritalin 10 mg Tablet FORMÜLÜ. FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ Farmakodinamik özellikleri. Farmakokinetik özellikleri Ritalin 10 mg Tablet FORMÜLÜ Bir tablet 10 mg metilfenidat hidroklorür içerir. Yardımcı madde: laktoz. FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ Farmakodinamik özellikleri Ritalin bir merkezi sinir sistemi uyarıcısı olup

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Her flakon, 10.00 mg rekombinant insan doku tipi plazminojen aktivatörü (rt-pa) = Alteplaz (INN) içerir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Her flakon, 10.00 mg rekombinant insan doku tipi plazminojen aktivatörü (rt-pa) = Alteplaz (INN) içerir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI ACTILYSE 10 mg flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her flakon, 10.00 mg rekombinant insan doku tipi plazminojen aktivatörü (rt-pa) = Alteplaz

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. MYESED'in etkili olabilmesi için cinsel uyarının olması gereklidir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. MYESED'in etkili olabilmesi için cinsel uyarının olması gereklidir. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MYESED 20 mg film tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir film tablet 20 mg tadalafil içerir. Yardımcı maddeler: Laktoz SD Laktoz monohidrat

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI LOXİDOL 15 mg TABLET

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI LOXİDOL 15 mg TABLET KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI LOXİDOL 15 mg TABLET 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir tablet 15 mg meloksikam içerir. Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat 43 mg Yardımcı

Detaylı

Plavix 75 mg Film Tablet

Plavix 75 mg Film Tablet Plavix 75 mg Film Tablet FORMÜLÜ Bir tablette : Klopidogrel hidrojen sülfat...97.875 mg (75 mg Klopidogrel baza eşdeğer) Boyar maddeler:titan dioksit, kırmızı demir oksit FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MODİODAL 100 mg Tablet

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MODİODAL 100 mg Tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MODİODAL 100 mg Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her tablet içinde etkin madde olarak 100 mg modafinil bulunur. Yardımcı madde(ler): Laktoz

Detaylı

ELYNZA 20 mg FİLM TABLET

ELYNZA 20 mg FİLM TABLET ELYNZA 20 mg FİLM TABLET FORMÜLÜ: Her film kaplı tablet 20 mg Olanzapin, (Ayrıca boyar madde olarak titanyum dioksit [E171], kırmızı demir oksit [E172], FDC Blue No.2 HT içerir). FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ:

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI İPRAVENT 20 / 100 mcg inhalasyon için aerosol

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI İPRAVENT 20 / 100 mcg inhalasyon için aerosol KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI İPRAVENT 20 / 100 mcg inhalasyon için aerosol 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: İpratropium Bromür Monohidrat* 21 mcg Salbutamol Sülfat** 120,0

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 100 mg (128.5 mg sitagliptin fosfat monohidrat olarak)

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 100 mg (128.5 mg sitagliptin fosfat monohidrat olarak) 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI JANUVIA 100 mg film kaplı tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Sitagliptin 100 mg (128.5 mg sitagliptin fosfat monohidrat olarak) Yardımcı

Detaylı

ZELOXĐM FORT 15 mg TABLET

ZELOXĐM FORT 15 mg TABLET ZELOXĐM FORT 15 mg TABLET FORMÜLÜ: Her tablet 15 mg Meloksikam içermektedir. FARMAKOLOJĐK ÖZELLĐKLERĐ: Farmakodinamik Özellikleri: Meloksikam, antiinflamatuar, analjezik ve antipiretik etkilere sahip olduğu

Detaylı

ANTİNEOPLASTİK TEDAVİ ALAN HASTALARDA AĞIZ, DİŞ VE ÇENEDE GÖZLENEN DEĞİŞİKLİKLER

ANTİNEOPLASTİK TEDAVİ ALAN HASTALARDA AĞIZ, DİŞ VE ÇENEDE GÖZLENEN DEĞİŞİKLİKLER T.C. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı ANTİNEOPLASTİK TEDAVİ ALAN HASTALARDA AĞIZ, DİŞ VE ÇENEDE GÖZLENEN DEĞİŞİKLİKLER BİTİRME TEZİ Stj.Dişhekimi Merve ERGÜZ Danışman Öğretim

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. TEMODAL 20 mg kapsül Ağızdan alınır.

KULLANMA TALİMATI. TEMODAL 20 mg kapsül Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI TEMODAL 20 mg kapsül Ağızdan alınır. Etkin madde: Temozolomid Yardımcı maddeler: Kapsül içeriği: Anhidr laktoz, kolloidal silikon dioksit, sodyum nişasta glikolat, tartarik asit, stearik

Detaylı

Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım?

Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım? Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım? Dr. Mehmet ŞENCAN Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Giriş Cerrahi işlemler sırasında hemostatik sistem

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI DUOCID 0.25 g IM enjektabl toz içeren flakon Kas içine uygulanır. Steril- Apirojen Etkin madde: Her flakon 250 mg ampisilin (ampisilin sodyum olarak) ve 125 mg sulbaktam (sulbaktam sodyum

Detaylı

GENTAMİSİNLE NEFROTOKSİSİTE OLUŞTURULAN SIÇANLARDA L-ARGİNİNİN KORUYUCU ETKİSİ ÜZERİNE KATYONİK KOMPETİSYONUN OLASI KATKISI

GENTAMİSİNLE NEFROTOKSİSİTE OLUŞTURULAN SIÇANLARDA L-ARGİNİNİN KORUYUCU ETKİSİ ÜZERİNE KATYONİK KOMPETİSYONUN OLASI KATKISI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI GENTAMİSİNLE NEFROTOKSİSİTE OLUŞTURULAN SIÇANLARDA L-ARGİNİNİN KORUYUCU ETKİSİ ÜZERİNE KATYONİK KOMPETİSYONUN OLASI KATKISI Dr. Perihan

Detaylı

KIS A ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Her bir tablet; 0.7 mg pramipeksol baza eşdeğer 1.0 mg pramipeksol dihidroklorür monohidrat içerir.

KIS A ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Her bir tablet; 0.7 mg pramipeksol baza eşdeğer 1.0 mg pramipeksol dihidroklorür monohidrat içerir. KIS A ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI PACTO 1 mg tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir tablet; 0.7 mg pramipeksol baza eşdeğer 1.0 mg pramipeksol dihidroklorür monohidrat

Detaylı

BEÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM

BEÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM BEÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM Modern anlamda transfüzyon; Tam kan yerine, kanın sadece hastaya gerekli bileşenlerinin belirlenip uygulanmasıdır. Transfüzyon

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. ZEMPLAR 5 mcg/ml enjeksiyonluk çözelti içeren ampul, 2 ml. Damar içine uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. ZEMPLAR 5 mcg/ml enjeksiyonluk çözelti içeren ampul, 2 ml. Damar içine uygulanır. KULLANMA TALİMATI ZEMPLAR 5 mcg/ml enjeksiyonluk çözelti içeren ampul, 2 ml Damar içine uygulanır. Etkin madde: Parikalsitol. Her 2 ml ZEMPLAR enjeksiyonluk çözelti 10 mikrogram parikalsitol içerir (Her

Detaylı

KULLANMA TALĐMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALĐMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALĐMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALĐMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALĐMATI MULTIHANCE tek dozluk IV enjeksiyonluk çözelti içeren flakon Damar içine (i.v.) uygulanır. Etkin madde: 1 ml çözeltide; aktif madde olarak 0,334 g gadobenik asit ve 0,195 g meglumine

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI DELİX protect 10 mg çentikli tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Ramipril 10 mg Yardımcı maddeler: Hidroksipropil metilselüloz, prejelatinize mısır nişastası, mikrokristalize selüloz,

Detaylı

FORMÜLÜ : Her 10 ml ampulde ; Magnezyum sülfat 7H 2 O...1.5 g (12 meq Magnezyum) Enjeksiyonluk su k.m...10 ml

FORMÜLÜ : Her 10 ml ampulde ; Magnezyum sülfat 7H 2 O...1.5 g (12 meq Magnezyum) Enjeksiyonluk su k.m...10 ml MAGNEZYUM Steril, apirojen SÜLFAT BİOFARMA % 15 FORMÜLÜ : Her 10 ml ampulde ; Magnezyum sülfat 7H 2 O...1.5 g (12 meq Magnezyum) Enjeksiyonluk su k.m...10 ml ihtiva eder. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ : Magnezyum

Detaylı

KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ SONUÇLARI

KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ SONUÇLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI KLİNİĞİ DOÇ. DR. BENAN ÇAĞLAYAN KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ

Detaylı