CISPLATIN-TEVA 10 mg IV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CISPLATIN-TEVA 10 mg IV"

Transkript

1 CISPLATIN-TEVA 10 mg IV Liyofilize Toz İçeren Enjektabl Flakon FORMÜL Her bir flakon etken madde olarak 10 mg sisplatin muhteva eder. Yardımcı maddeler: sodyum klorür ve mannitol. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik özellikler Sisplatin, platin içeren antitümör bir ajandır ve çok sayıda insan malignitesinde etkilidir. Sisplatin, çeşitli hücre tiplerinde seçici ve kalıcı bir şekilde DNA sentezini inhibe ederek etki gösterir. DNA iplikçiği içinde ve iplikler arasında çapraz bağlar kurmak üzere DNA ya bağlanır ve hücre siklusunun her aşamasında hücreleri öldürdüğü görülmektedir. Sisplatinin başlıca etki mekanizması DNA sentezinin inhibe edilmesi gibi görünse de, antineoplastik aktiviteden diğer mekanizmalar da sorumlu olabilir. Sisplatinin ayrıca immunosüpresif, radyosensitizasyon oluşturma ve antimikrobiyal özellikleri de vardır. Farmakokinetik özellikler Absorpsiyon ve dağılım Sisplatinin 1-5 dakika içinde hızlı intravenöz enjeksiyonu veya 15 dakika veya 1 saat içinde hızlı IV infüzyonunu takiben, ilaç ve platin plazma doruk konsantrasyonlarına ulaşır. Sisplatin, IV infüzyon şeklinde 6 veya 24 saat boyunca uygulandığında, plazmadaki toplam platin konsantrasyonu infüzyon sırasında kademeli olarak artar ve infüzyonu takiben derhal doruk düzeyine ulaşır. Böbrek ve karaciğer fonksiyonları normal olan hastalara eşit dozlarda sisplatin ya hızlı IV infüzyon şeklinde ya da 2-3 veya 24 saat boyunca infüzyon şeklinde uygulandığında, plazma proteinlerine bağlanmayan platin konsantrasyonu-zaman eğrisi (AUCt) altında kalan alanlar eşit gibi gözükmektedir. Sisplatin, IV uygulamayı takiben vücut sıvılarına ve dokularına büyük oranda dağılır; en yüksek konsantrasyonlara böbrekler, karaciğer ve prostatta ulaşır. Mesane, adale, testis, pankreas ve dalakta düşük konsantrasyonlar saptanmıştır; sisplatin ayrıca ince ve kalın bağırsaklar, böbrek üstü bezleri, kalp, akciğerler, lenf bezleri, tiroid, safra kesesi, timüs, beyin, beyincik, yumurtalıklar ve rahime de dağılmaktadır. Sisplatin lökositlere ve eritrositlere de asgari düzeyde dağılır. Sisplatin, uygulamayı takiben vücut dokularında birikmektedir ve bu vücut dokularının çoğunda, ilacın son dozu uygulandıktan sonraki 6 aya kadar saptanmaktadır. Sisplatinin MSS ne geçişi zayıftır. Normal beyin dokusundaki düzeyi düşüktür ancak beyin içi tümörlerde önemli düzeylerde saptanmaktadır. Sisplatin hızla ve yaygın olarak doku ve plazma proteinlerine bağlanır buna albümin, gamaglobülinler ve transferin dahildir. Doku ve plazma proteinlerine bağlanma esas olarak geri dönüşümsüz görünmektedir. Proteinlere bağlanma zamanla artar ve IV uygulamadan birkaç saat sonra kandaki sisplatinin sadece %2-10 dan daha az miktarı bağlanmamış olarak kalır. Metabolizma Sisplatin, hızlı bir şekilde enzimatik olmayan değişime uğrayarak aktif olmayan metabolitlerine dönüşür. IV bolus uygulamayı takiben sisplatinin plazma düzeyleri bifazik şekilde azalır. Başlangıç plazma yarı ömrü dakikadır ve dağılım sonrası yarı ömrü saattir. 1

2 Eliminasyon Sisplatin esas olarak idrarla vücuttan atılır. Protein ve dokulara bağlanmanın çokça olması eliminasyon fazının uzamasına veya tamamlanmamasına neden olur. İlk 5 gün içinde kümülatif idrarla eliminasyon, dozun %27-%43 ü kadar olmaktadır. Safra veya bağırsaklar yoluyla eliminasyon olup olmadığını saptamak için veriler yetersizdir. Böbrek yetmezliğinin sisplatinin vücuttan atılımı üzerindeki etkileri tam olarak değerlendirilmemiştir: böbrek fonksiyonu azalmış kişilerde vücuttan atılım bozulmuş olabilir. Böbrek fonksiyonu yetersiz olan hastalarda proteinolmayanlara bağlanan platinin plazma konsantrasyonları yükselmiş olabilir. Sınırlı sayıdaki veri sisplatinin hemodiyaliz ile asgari düzeyde uzaklaştırıldığını göstermektedir. ENDİKASYONLAR Sisplatin ya tek başına veya onaylı diğer kemoterapötik ajanlarla kombine olarak aşağıda belirtilen hastalıkların palyatif tedavisinde endikedir: Metastaz olmuş testis tümörleri: Uygun cerrahi müdahale ve/veya radyoterapi yapılmış metastaz olmuş testis tümörleri olan hastalarda, onaylanmış diğer kemoterapötik ajanlarla birlikte yerleşik kombinasyon tedavisinde. Metastaz olmuş over tümörleri: Uygun cerrahi müdahale ve/veya radyoterapi yapılmış metastaz olmuş over tümörleri olan hastalarda, onaylanmış diğer kemoterapötik ajanlarla birlikte yerleşik kombinasyon tedavisinde. Yerleşik kombinasyon tedavisi sisplatin ve siklofosfamid içerir. Sisplatin tek ajan olarak, daha önce sisplatin tedavisi görmemiş, standart kemoterapiye dirençli metastaz olmuş over tümörleri olan hastalarda ikincil tedavi olarak endikedir. İlerlemiş Mesane Kanseri: Sisplatin, cerrahi müdahale ve/veya radyoterapi gibi lokal tedavilere artık cevap vermeyen tranzisyonel hücre mesane kanseri olan hastalarda tek ajan olarak endikedir. KONTRENDİKASYONLAR - Bu ilaca veya diğer platin içeren bileşiklere karşı aşırı hassasiyeti olduğu bilinen hastalarda, - Daha önce varolan böbrek yetmezliği veya işitme kaybı olan hastalarda, - Kemik iliği baskılaması olan hastalarda, - Dehidratasyonu olan hastalarda sisplatin kontrendikedir. UYARILAR / ÖNLEMLER Sisplatin, sadece, kanser kemoterapötik ajanlarının uygulamasında tecrübeli olan doktorların gözetiminde uygulanmalıdır. Tedavi ve olabilecek komplikasyonlara uygun müdahaleyi temin için yeterli diagnostik ve tedavi edici gereçler el altında bulunmalıdır. Nefrotoksisite: Sisplatin kümülatif nefrotoksisiteye neden olur ve bunu aminoglikozidler ve antibiyotikler gibi nefrotoksik ilaçlar potansiyelize eder (Bkz. İlaç Geçimsizlikleri). Serum kreatinin, BUN, kreatinin klerensi ve magnezyum, sodyum, potasyum ve kalsiyum düzeyleri tedaviye başlamadan önce ve sonraki her kürden önce ölçülmelidir. Önerilen dozdaki sisplatin, 3-4 haftada bir kereden daha sık verilmemelidir (Bkz. Yan Etkiler/Advers Reaksiyonlar). Eğer öncesinde hidratasyon uygulanmamışsa, hastaların yaklaşık üçte birinde, tek doz ilaç verildikten sonra renal toksisite oluştuğu bildirilmiştir. Genellikle tek dozdan sonraki ikinci haftada 2

3 fark edilir ve BUN ve serum kreatinin, serum ürik asit de artış ve/veya kreatinin klirensinde azalma olarak ortaya çıkar. Daha sonraki dozları uygulamadan önce renal fonksiyon normale dönmelidir. Nörotoksisite: Sisplatinin daha yüksek dozlarda uygulandığı, veya önerilenden daha sık doz uygulaması yapılan tedavilerde, hastalarda çok ciddi nöropatiler bildirilmiştir. Bu nöropatiler, geri-dönüşümsüz olabilir ve çorap-eldiven dağılımı şeklinde paresteziler, arefleksi, ve proprioception ve titreşim- duyarlılığının kaybı şeklinde görülür. Motor fonksiyonun kaybı da bildirilmiştir. Ototoksisite: Ototoksisite, kulak çınlaması ve/veya yüksek frekansta işitme kaybı ve nadiren sağırlık şeklinde kendini belli eder. Sisplatin ototoksisitesi kümülatif olduğundan, işitme kuvvetini ölçme testi tedaviye başlamadan önce ve takip eden her dozdan önce yapılmalıdır (Bkz. Yan Etkiler/Advers Etkiler). Aşırı duyarlılık Reaksiyonları: Sisplatinin anaflaksi benzeri reaksiyonlara neden olduğu bildirilmiştir. Sisplatin uygulandığında birkaç dakika içinde yüzde ödem, bronşlarda sıkışma, taşikardi ve hipotansiyon oluşabilir. Semptomları hafifletmede epinefrin, kortikosteroidler ve antihistaminler etkilidir. Sisplatin uygulanan hastalar oluşabilecek anaflaktik-benzeri reaksiyonlar için yakından takip edilmeli ve uygun destek teçhizat ile ilaçlar hazır bulundurulmalıdır. Mutajenik/Karsinojenik Potansiyel: Sisplatin bakterilerde mutajeniktir ve doku kültüründeki hayvan hücrelerinde kromozom hatalarına sebep olduğu görülmüştür. Sisplatine benzer etki mekanizması ve mutajenik olan bileşiklerin karsinojenik oldukları bildirilmiştir. Fertilite ve Üremeye Etkisi: Sisplatinin gonadlar ve fertiliteye etkisi tam olarak saptanmamıştır. İlaç hayvanlarda testis atrofisine neden olduğundan ve platin testislere yüksek konsantrasyonlarda dağıldığından, insanların testislerinde istenmeyen etkilere sebep olma riski vardır. Önlemler: Etkili bütün antineoplastik ilaçlarda olduğu gibi sisplatin de, antineoplastik tedavide deneyimli doktorlar tarafından uygulanmalıdır. Sisplatin, kümülatif renal toksisitesi nedeniyle 3-4 haftada bir defadan daha sık uygulanmamalıdır. Nefrotoksisiteyi azaltmak için tedavi öncesinde 1-2 litre sıvı 8-12 saat içinde damardan verilerek hidratasyon sağlanması, ilaç uygulandıktan sonraki 24 saat boyunca yeterli hidratasyon ve idrar çıkışının sürdürülmesi önerilir. Haftalık periferal kan sayımı yapılmalı ve belli aralıklarla karaciğer fonksiyonları kontrol edilmelidir. Nörolojik kontroller düzenli olarak yapılmalıdır. Bulantı ve kusma önceden bir antiemetik uygulanarak kontrol edilebilir. Nörolojik kontroller düzenli yapılmalıdır. Nörolojik semptomlar ilk görüldüğünde sisplatin tedavisi durdurulmalıdır. Sisplatin, alüminyum içeren IV setler, iğneler ve şırıngalarla geçimsizdir. Alüminyumla temas ettiğinde belirgin, siyah bir çökelti oluşur. Kemik iliği depresyonu oluşmuşsa aşağıdaki önlemler alınmalıdır : Özellikle kan sayımının düşük olduğu dönemlerde bakteriyel infeksiyonu olan kişilerle temas önlenmeli, ateş veya üşüme, öksürük veya boğuk ses, sırtın alt veya yan taraflarında ağrı veya ağrılı ya da güç idrar yapma görüldüğünde hemen doktora bildirilmelidir. Eğer anormal kanama veya çürük; siyah katrana benzer dışkı; idrar veya dışkıda kan; veya ciltte toplu iğne başı gibi kırmızı noktalar görülürse hemen doktora danışılmalıdır. Gebelikte Kullanım Gebelikte kullanım kategorisi D dir. Fötal risk söz konusudur. Gebelikte güvenli kullanımı tespit edilmemiştir. Gebe kadınlarda kullanımıyla oluşacak yarar, fötusa zararına göre daha fazla ise kullanılabilir. 3

4 YAN ETKİLER /ADVERS ETKİLER Nefrotoksisite: Doza-bağlı ve kümülatif böbrek yetmezliği sisplatinin doz-sınırlayıcı başlıca toksisitesidir. 50 mg/m 2 tek dozla tedavi edilen hastaların %28 - %36 sında renal toksisite görülmüştür. Renal toksisite, uygulandıktan sonraki birinci haftada görülür ve BUN, kreatinin ve serum ürik asitinde yükselme ve/veya kreatinin klirensinde azalma olarak ortaya çıkar. İlacın dozu tekrarlandıkça renal toksisite daha uzun süreli ve şiddetli olur. Daha sonraki sisplatin dozunun verilebilmesi için renal fonksiyonun normale dönmesi gerekir. Böbreklerde bozulma renal tübüler hasarla bağlantılıdır. Nefrotoksisiteyi azaltmak için, sisplatinin 6-8 saatlik infüzyon şeklinde ve IV hidratasyon ile uygulamalı ve mannitol diürezi yapılmalıdır. Hematopoietik Sistem: Sisplatin tedavisi gören hastaların yaklaşık %30 unda miyelosüpresyon gözlenmiştir. Dolaşımdaki trombosit ve lökositlerdeki değişiklikler 18 ile 23. günler arasında görülür ve hastaların çoğunda 39. günde telafi edilmiş olur. 50 mg/m 2 üzerindeki dozlarda lökopeni ve trombositopeni daha belirgindir. 2 g hemoglobin/100 ml den daha fazla azalma olarak ifade edilen anemi, lökopeni ve trombositopeni ile yaklaşık aynı sıklıkta ve aynı zamanda meydana gelir. Anemiye ilave olarak ve miyelosüpresyona ikincil olarak Coombs pozitif hemolitik anemi bildirilmiştir. Sisplatinin neden olduğu hemolitik anemi sürerken tekrar ilaç verilmesi hemolizi artırabilir, bu nedenle bu risk, tedavi eden hekim tarafından değerlendirilmelidir. Sisplatin ile birlikte etoposid ile tedavi edilen hastalarda nadiren akut lösemi bildirilmiştir. Akut lösemi, prelösemik faz öncesi veya sonrası meydana gelebilir. Nörotoksisite Periferal Nöropati: Sisplatinin daha yüksek dozlarda verildiği veya önerilenden daha sık doz uygulaması yapıldığı durumlarda veya uzun süreli (4-7 ay) tedavi sonrasında hastalarda ciddi nöropatiler meydana gelmiştir. Bu nöropatiler geri-dönüşümsüz olabilir ve çorap-eldiven dağılımı şeklinde paresteziler, arefleksi, ve proprioception ve titreşim-duyarlılığının kaybı şeklinde görülür. Motor fonksiyonunun kaybı da meydana gelmiştir. Semptomlar ilk görüldüğü anda tedavi durdurulmalıdır. Lhermitte belirtisi, dorsal kolon miyelopati ve otonom nöropati de bildirilmiştir. Tat alma kaybı ve nöbetler de bildirilmiştir. Lokalize ve ağrılı olarak tanımlanan adale krampları, aniden başlayan ve kısa süren istem dışı iskelet adalesi kasılma nöbetleri bildirilmiştir. Ototoksisite: Tek doz 50 mg/m 2 verilen hastalarda ototoksisite bildirilmiştir. Kulak çınlaması veya yüksek frekansta ( 4,000-8,000 Hz) işitme kaybı şeklinde kendini gösterir; ara sıra normal konuşma tonlarını işitmede azalma görülür. Ototoksik etkiler çocuklarda çok daha ciddi olabilir, özellikle 12 yaşın altındakilerde işitme kaybı tek taraflı veya iki taraflı olabilir ve doz tekrarlanıyorsa daha sık ve ciddidir. Tedavi öncesinde veya aynı zamanda kafatasına radyasyon uygulaması ile ototoksisite kötüleşebilir. Vestibüler toksisite de bildirilmiştir. Ototoksisitenin geri dönüşü olup olmadığı belirsizdir. Sisplatinin ototoksisitesi kümülatif olduğundan işitme kuvvetini ölçme (odiyometri) takibi, tedaviye başlamadan önce ve takip eden her dozdan önce yapılmalıdır. Oküler Toksisite: Önerilen standart dozlarda sisplatin alan hastalarda seyrek olarak optik sinir iltihabı, papilla ödemi ve serebral körlük bildirilmiştir. İlaç kesildikten sonra çoğunlukla düzelme veya tamamen iyileşme görülür. Mannitol ile birlikte veya tek başına steroidler kullanılmıştır, ancak yararı saptanmamıştır. Daha yüksek dozda sisplatinin uygulandığı veya önerilenden daha fazla doz sıklığının tedavi sonrasında bulanık görme ve renk algılamasında değişmeye neden olduğu bildirilmiştir. Renk algılamasında değişme ve özellikle mavi-sarı ekseninde renk ayırımını yapamama şeklinde ortaya çıkar. Funduskopik incelemede saptanan sadece maküler bölgenin düzensiz retinal pigmentasyonudur. 4

5 Sindirim Sistemi: Sisplatin ile tedavi edilen hastaların çoğunda bariz bir bulantı ve kusma görülmektedir ve bu bazen o kadar şiddetli olmaktadır ki ilaç kesilmesi ile durdurulmaktadır. Sindirim sistemi ile ilgili yan etkiler çoğunlukla tedaviden sonraki 1-4 saat içinde meydana gelir ve görülme süresi 24 saate kadar çıkabilir. Tedaviden sonra görülen çeşitli derecelerdeki bulantı ve iştahsızlık bir hafta kadar sürebilir. Sisplatin tedavisine bağlı görülen kusmanın profilaksisinde yüksek dozlarda metoklopramid kullanılmıştır. Dental Etkiler: Sisplatinin kemik iliği depresan etkileri, mikrobiyal infeksiyon, iyileşmede gecikme ve jinjival kanamanın görülme sıklığının artması ile sonuçlanabilir. Sisplatin nadiren önemli ölçüde rahatsızlığa neden olan ağız iltihabına yolaçabilir. Vasküler Sistem: Diğer antineoplastik ajanlarla kombine olarak sisplatin kullanımına tesadüf eden vasküler toksisite nadiren bildirilmiştir. Olaylar klinik açıdan heterojendir ve miyokardiyal enfarktüs, serebrovasküler arıza, trombotik mikro-anjiyopati (HUS) veya serebral arterit içerebilir. Bu vasküler komplikasyonlar için çeşitli mekanizmalar önerilmiştir. Sisplatin içeren veya içermeyen bleomisin, vinblastin kombinasyonu ile tedavi edilen hastalarda Raynaud fenomeni görüldüğü bildirilmiştir. Sisplatin kullanımına tesadüf eden hipomagnezemi oluşumu, önemli değilse de, bu olayla bağlantılı ilave bir faktör olarak ileri sürülmüştür. Ancak bu vakadaki Raynaud fenomenine sebep olanın, hastalık mı, varolan vasküler yetmezlik mi, bleomisin mi, vinblastin mi, hipomagnezemi mi veya bu faktörlerden birkaçının kombinasyonu mu olduğu halen bilinmemektedir. Serum Elektrolit Düzensizlikleri: Hipomagnezemi, hipokalsemi, hiponatremi, hipokalemi ve hipofosfatemi oluşmuştur ve büyük bir olasılıkla renal tübüler hasara bağlıdır. Hipokalsemi ve hipomagnezemi olan hastalarda bazen tetani oluşmuştur. Genelde, sisplatin uygulaması durdurulup, destekleyici elektrolitler uygulanarak, normal serum elektrolit düzeyleri sağlanır. Plazma demir düzeylerinde artış ve uygun olmayan antidiüretik hormon sendromu da bildirilmiştir. Hiperürisemi: Hiperürisemi oluşumunun BUN ve serum kreatinin artış oranı ile yaklaşık aynı oranda olduğu bildirilmiştir. Bu 50 mg/m2 den büyük dozlardan sonra daha belirgindir ve ürik asit doruk düzeyleri genellikle doz verildikten 3-5 gün sonra meydana çıkar. Hiperürisemi için uygulanan allopürinol tedavisi ürik asit düzeylerini azaltmakta etkindir. Hematolojik: Sisplatin ile tedavi edilen hastalarda miyelosüpresyon oluşabilir. Dolaşımdaki trombosit ve lökositlerin en düşük düzeyleri (dağılım 7,5 45) günler arasında görülür ve hastaların çoğunda 39. günde (13-62) telafi edilmiş olur. Anemi ( hemoglobin düzeyleri, 2 g/100 ml kan, azalır) genellikle görülmektedir ve daha yüksek sisplatin dozlarında daha belirgin olan lökopeni ve trombositopeni ile yaklaşık aynı sıklık ve aynı zamanlamada oluşur. Anemiye ilave olarak ve miyolesüpresyona ikincil olarak Coomb s pozitif hemolitik anemi bildirilmiştir. Sisplatinin neden olduğu hemolitik anemi mevcudiyetinde tekrar ilaç verilmesi hemolizi arttırabilir. Sisplatin kullanımına tesadüf eden akut lösemi oluşumu insanlarda ender bildirilmiştir. Bu bildirimlerde sisplatin genellikle diğer lösemijenik ajanlarla kombinasyon şeklinde verilmiştir. Lösemijenik Etki: Prelösemik faz veya sonrasında oluşan akut lösemi, etoposidin de yer aldığı sisplatin dahil diğer antineoplastiklerle tedavi edilen hastalarda çok nadir bildirilmiştir. Aşırı Duyarlılık (Bkz. Uyarılar): Daha önce sisplatin uygulanmış hastalarda bazen anaflaksi benzeri reaksiyonlar bildirilmiştir. İlaç uygulandıktan sonraki birkaç dakika içinde görülen reaksiyonlar yüzde ödem, hırıltılı soluma, taşikardi ve hipotansiyondur. Reaksiyonlar intravenöz uygulanan epinefrin, kortikosteroidler veya antihistaminlerle kontrol edilebilir. Sisplatin uygulanan hastalar oluşabilecek anaflaksi benzeri reaksiyonlar nedeniyle yakından takip edilmeli ve uygun destek teçhizat hazır bulundurulmalıdır. 5

6 Lokal Etkiler: Nadiren lokal flebit, sisplatinin IV uygulanımıyla ilişkilendirimiştir. İlacın damar dışına çıktığı durumlarda nadiren şiddetli selülit ile rezidüel fibrozis ve tam kalınlıkta deri nekrozu bildirilmiştir. Sisplatinin intra-arteriyel infüzyonu lokal ağrı, ödem ve eritem ile sonuçlanabilir. Diğer Advers Reaksiyonlar: Diğer antineoplastik ajanlarla kombine kullanımı sisplatine tesadüf eden vasküler toksisiteler ender görülür. Klinik olarak olaylar birbirinden farklıdır ve miyokardiyal enfarktüs, serebrovasküler arıza, trombotik mikroanjiyopati veya serebral arterit dahil olabilir. Hiperürisemi BUN ve serum kreatinin artışı ile yaklaşık aynı sıklıkta görülür. Bu 50 mg/m2 den büyük dozlardan sonra daha belirgindir ve ürik asit doruk düzeyleri genellikle doz verildikten 3-5 gün sonra meydana çıkar. Kardiyak anormallikler ve taşikardi ve aritmi gibi kardiyak reaksiyonlar bildirilmiştir. Özellikle SGOT, bilirubin gibi karaciğer enzimlerinde geçici yükselme, hıçkırık ve alopesi bildirilmiştir. BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ. İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ Sisplatin/Aminoglikozitler: Sisplatinin aminoglikozit antibiyotikleriyle (örn., gentamisin, kanamisin, streptomisin) birlikte kullanımı nefrotoksisite ve ototoksisiteye neden olabilir. Sisplatin/Loop diüretikleri: Loop diüretikleri ile sisplatinin birlikte kullanımı ototoksik etkiyi arttırabilir. Sisplatin/Antikonvülsanlar: Sisplatin tedavisi sırasında antikonvülsan ajanlarının plazma seviyeleri terapötik konsantrasyonun altına düşebilir. Sisplatin /Antihiperürisemikler: Kanda ürik asit düzeyi yükselebilir. Antihiperürisemik ilaçlarla tedavi edilen hastalarda bu ilaçlar için doz ayarlaması gerekebilir. Sisplatin/Diğer Miyelosüpresanlar/Radyasyon Tedavisi: Kemik iliği fonksiyonları düzenli olarak izlenmelidir. Sisplatin/Aşılar, Ölü virus: Sisplatin tedavisi ile normal savunma mekanizmaları baskılanmış olabileceğinden, hastaların aşıya karşı antikor cevabı azalmış olabilir. Bağışıklık sistemini baskılayan ilaçların kullanımının durdurulmasıyla hastanın aşıya tepki verme yeteneğinin düzelmesi arasındaki zaman aralığı, kullanılan bağışıklık sistemini baskılayan ilaçların tipi ve yoğunluğuna, altta yatan hastalığa ve diğer faktörlere bağlıdır; tahminler 3 ay ile 1 yıl arasında değişmektedir. Sisplatin/Aşılar, Canlı Virüs: Sisplatin tedavisi ile normal savunma mekanizmalarını baskılamış olabileceğinden, hastaların aynı zamanda canlı virüs aşısı kullanması aşı virüsünün çoğalmasını güçlendirebilir, istenmeyen etkilerini arttırabilir, ve/veya hastanın aşıya karşı antikor oluşturma yanıtını azaltabilir; bu hastalara aşı yapılırken aşırı tedbirli olunmalı ve ancak hastanın hematolojik durumu dikkatle incelendikten, ve sisplatin tedavisini yürüten doktorun onayı alındıktan sonra uygulanmalıdır. Bağışıklık sistemini baskılayan ilaçların kullanımının durdurulmasıyla hastanın aşıya yanıt verme yeteneğinin restorasyonu arasındaki zaman aralığı, kullanılan bağışıklık sistemini baskılayan ilaçların tipine ve yoğunluğuna, altta yatan hastalığa ve diğer faktörlere bağlıdır; tahminler 3 ay ile 1 yıl arasında değişmektedir. Remisyondaki lösemili hastalara son kemoterapilerinin üzerinden en az 3 ay geçmeden canlı virüs aşısı uygulanmamalıdır. Buna ilave olarak, hasta ile yakın temasta olan kişilerin, özellikle aile bireylerinin oral çocuk felci- virüs aşısı ile aşılanması ertelenmelidir. 6

7 Sisplatin/Etoposid: Etoposid ve beraberinde sisplatinle tedavi edilen hastalarda prelösemik faz veya sonrasında akut lösemi oluşması çok nadir bildirilmiştir. Diagnostik Müdahale: Sisplatin, BUN, serum kreatinin, serum glutamik-oksaloasetik transaminaz ( SGOT ) ve serum ürik asit düzeylerini arttırabilir. Sisplatin, kreatinin klirensini, serum kalsiyum, serum magnezyum ve serum potasyum düzeylerini azaltabilir. KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU NOT: Cisplatin-Teva liyofilize toz, antimikrobiyal koruyucu içermez, ve sadece tek-doz uygulama amaçlıdır. Önerilen çözücü ile seyreltilmiş Sisplatin solüsyonunun 72 saat sonra kalan kısmı atılmalıdır. Parenteral preparatlar uygulanmadan önce çözelti ve içinde bulunduğu kabın izin verdiği ölçüde partiküllü madde ve renk değişimi yönünden göz ile incelenmelidir. Alüminyum kısımları olan iğneler ve IV setlerin sisplatin ile temas etmesi ihtimali varsa, hazırlanmada veya uygulamada kullanılmamalıdır. Alüminyum sisplatin ile reaksiyona girerek çökelti oluşmasına ve potens kaybına sebep olur (Bkz. Uyarılar/Önlemler). Cisplatin-Teva sadece intravenöz yolla uygulanmalıdır ve IV infüzyon olarak 6-8 saatlik sürede uygulanmalıdır mg/m 2 arasındaki dozlarda, ya tek başına veya diğer antineoplastik ajanlarla kombinasyon halinde verilir. Bu seçimi etkileyen faktörler; tedavi edilen hastalık, birlikte uygulanan terapi ve hastadaki bireysel toksik tezahürlerdir. Sisplatin dozu öncesinde 1-2 litre sıvı 8-12 saat infüzyon şeklinde verilerek, tedavi öncesinde hidratasyon yapılması önerilir. İlaç, %0.45 sodyum klorür içeren %5 lik Enjeksiyonluk Dekstroz ile seyreltilir ve 6-8 saatlik bir sürede zerk edilir. Serum kreatinin düzeyi 1.5mg/100 ml nin altına ve/veya BUN 25mg/100 ml nin altına inmeden sisplatinin tekrar kürü verilmemelidir. Dolaşımdaki kan elementleri kabul edilebilir düzeyde (trombositler >100,000/mm 3, beyaz küreler > 4,000/mm 3 ) olmalıdır. İşitme kuvvetini ölçme analizi ile işitme aktivitesinin normal sınırlar içinde olduğu saptanmadan sonraki sisplatin dozları uygulanmamalıdır. Metastaz olmuş testis tümörleri: Remisyon İndüksiyonu Metastaz olmuş testis kanseri olan hastaların tedavisi için etkili kombinasyon; sisplatin, bleomisin ve vinblastin içerir. Remisyon İndüksiyon Tedavisi: Cisplatin-Teva: 20 mg/m 2 /gün 5 gün için (günler 1-5), 3 kür için 3 haftada bir (toplam 15 doz) Bleomisin: 30 ünite IV her hafta(her haftanın 2.gününde), birbirini takip eden 12 doz için (toplam 12 doz) Vinblastin: mg/kg vücut ağırlığı IV haftada iki kere (günler 1 ve 2), 4 kür için 3 haftada bir (toplam 8 doz) İdame Tedavisi: Yukarıdaki rejime cevap veren hastalar için idame tedavisi şöyledir: Vinblastin 0,3mg/kg vücut ağırlığı IV, 4 haftada bir, toplam 2 yıl. Metastaz olmuş over tümörleri: 7

8 Cisplatin-Teva: 50mg/m 2 intravenöz olarak 3 haftada bir uygulanır (gün 1). Doksorubisin: 50mg/m 2 intravenöz olarak 3 haftada bir uygulanır (gün 1). Kombinasyon tedavide, sisplatin ve doksorubisin birbirini takiben uygulanır. Tek ajan olarak sisplatin 100mg/m 2 intravenöz olarak, 4 haftada bir. İlerlemiş Mesane Kanseri: Cisplatin-Teva tek ajan olarak uygulanmalıdır mg/m 2 dozda 3-4 haftada bir uygulanmalıdır, tedavi daha önce yapılmış olan radyoterapi veya kemoterapiye bağlıdır. Daha önce yoğun tedavi görmüş hastalarda 50mg/m 2 başlangıç dozunun 4 haftada bir tekrarlanması önerilir. Cisplatin-Teva liyofilize tozun rekonstitüsyonu: Cisplatin-Teva, Liyofilize Toz içeren flakon içeriği aşağıdaki infüzyon çözeltilerinden birinin uygun miktarında çözülerek rekonstitüe edilir: %5 Dekstroz %0.45 sodyum klorür ile %1.875 a/h mannitol %0.9 sodyum klorür ile % a/h mannitol %5 Dekstroz %0.45 sodyum klorür Elde edilen çözeltinin herbir ml si 1mg sisplatin içermelidir. İnfüzyon çözeltisindeki rekonstitüe edilmiş toz, ışıktan korunursa, 72 saat stabildir. Sisplatin çözeltileri alüminyum ile reaksiyona girer. Alüminyum çözeltide çözünür ve platin dışarı çıkarak siyah çökelti oluşur. Bu sisplatin çözeltisinde potens kaybı ile sonuçlanır. Bu nedenle sisplatin hazırlarken veya uygularken alüminyum içeren ekipman kullanmamak çok önemlidir. Paslanmaz çelik cinsi ss 304 ve 316, sisplatin ile geçimlidir. DOZ AŞIMI Sisplatin için bilinen hiçbir antidot olmadığından dozaşımını önlemek için mümkün olan her önlem alınmalıdır. Aşağıdakiler, dozaşımını önlemede tespit edilen kurallardır: - Kemoterapi sadece, kanser kemoterapötik ajanlarının kullanımında deneyimli bir doktorun gözetiminde uygulanmalıdır. - Tedaviye ve olabilecek komplikasyonlara müdahale edebilmeyi sağlamak için yeterli diyagnostik ve tedavi imkanları el altında bulunmalıdır. - Kemoterapötik ajanlarla temas eden bütün personel potansiyel tehlikeleri tam olarak bilmelidir. Bu ilaçların uygulanması hiçbir zaman rutin bir görev olarak nitelendirilmemelidir. - Kemoterapötik ajanların normal dozlarını gösteren tablolar, bütün hemşire bölümlerinde ve ilaçlar nerede hazırlanıyorsa veya uygulanıyorsa, oralarda bulunmalıdır. - Dozaj, vücut yüzey alanına (mg/m 2 ) göre çok dikkatli hesaplanmalı ve bir tabloya kaydedilmelidir. Tablo uygulanacak toplam hacimdeki konsantrasyon olarak ifade edilen toplam dozu göstermelidir. 8

9 Belirtiler: Bu ilaçla akut dozaşımı, böbrek yetmezliği, karaciğer yetmezliği, sağırlık, oküler toksisite (retinanın ayrılması dahil), belirgin miyelosüpresyon, kolay kontrol edilemeyen bulantı ve kusma ve/veya sinir iltihabına neden olabilir. Ayrıca dozaşımını takiben ölüm olabilir. Tedavi: Sisplatin dozaşımı için kabul görmüş hiçbir antidot saptanmamıştır. Hemodiyaliz, dozaşımından 4 saat sonra bile uygulansa platini vücuttan uzaklaştırmakta çok az etkisi olur çünkü sisplatin yüksek oranda ve hızla proteinlere bağlanır. Dozaşımına müdahale, oluşabilecek toksisite süresince hastanın dayanabilmesi için genel destekleyici önlemlerin alınmasını da içermelidir. SAKLAMA KOŞULLARI 25 C nin altında, oda sıcaklığında, ışıktan uzak bir yerde saklayınız. Çocukların erişemeyecekleri yerde ve ambalajında saklayınız. TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ ve AMBALAJ MUHTEVASI Cisplatin-Teva 10 mg IV, Liyofilize Toz İçeren Enjektabl Flakon Her flakon 10 mg liyofilize toz sisplatin içerir. PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK DOZAJ ŞEKİLLERİ Cisplatin-Teva 50 mg IV, Liyofilize Toz İçeren Enjektabl Flakon RUHSAT SAHİBİ: MED - İLAÇ San. ve Tic. A.Ş. Bankalar Cad. Bozkurt Han.19 / Karaköy / İst. RUHSAT TARİHİ ve NUMARASI 5 / 12 / 1997 gün ve 103/20 sayılı ÜRETİM YERİ Teva Pharmaceutical Industries adına Pharmachemie B.V., Hollanda -Reçete ile satılır Prospektüs onay tarihi:

Cisplatin-Teva 10 mg /flakon Liyofilize Toz İçeren Enjektabl Flakon KISA ÜRÜN BİLGİLERİ (KÜB)

Cisplatin-Teva 10 mg /flakon Liyofilize Toz İçeren Enjektabl Flakon KISA ÜRÜN BİLGİLERİ (KÜB) KISA ÜRÜN BİLGİLERİ (KÜB) BÖLÜM IB: KISA ÜRÜN BİLGİLERİ (KÜB) 1. TIBBİ FARMASÖTİK ÜRÜNÜN ADI Cisplatin-Teva 10 mg /flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF TERKİBİ Her bir flakon etkin madde olarak 10 mg sisplatin

Detaylı

k.m. 50 ml içerir. Ayrıca ph ayarı için yeter miktarda HCl içerir.

k.m. 50 ml içerir. Ayrıca ph ayarı için yeter miktarda HCl içerir. PLATOSIN-S 0.5 mg/ml 50 ml Enjeksiyonluk Solüsyon İçeren Flakon Steril, Apirojen FORMÜLÜ 50 ml solüsyon içeren flakon: Sisplatin Sodyum klorür Enjeksiyonluk su 25 mg 450 mg k.m. 50 ml içerir. Ayrıca ph

Detaylı

PLATOSIN-S 0.5 mg/ml 1. TIBBĐ FARMASÖTĐK ÜRÜNÜN ADI

PLATOSIN-S 0.5 mg/ml 1. TIBBĐ FARMASÖTĐK ÜRÜNÜN ADI 1. TIBBĐ FARMASÖTĐK ÜRÜNÜN ADI PLATOSIN-S 0.5 mg/ml 2. KALĐTATĐF ve KANTĐTATĐF TERKĐBĐ 100 ml solüsyon içeren flakon; Sisplatin......50 mg Sodyum klorür...900 mg Enjeksiyonluk su...yeter miktar 100 ml

Detaylı

CARBOPLATIN-TEVA 150mg/15ml Enjeksiyonluk Çözelti

CARBOPLATIN-TEVA 150mg/15ml Enjeksiyonluk Çözelti CARBOPLATIN-TEVA 150mg/15ml Enjeksiyonluk Çözelti FORMÜLÜ Her bir flakon; 150 mg karboplatin, 150 mg mannitol ile enjeksiyonluk su y.m. 15 ml içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik Özellikleri

Detaylı

CİSPLATİNUM - ONKO INJECTION 10 mg/20 ml

CİSPLATİNUM - ONKO INJECTION 10 mg/20 ml CİSPLATİNUM - ONKO INJECTION 10 mg/20 ml FORMÜLÜ Aktif madde Cisplatinum 10 mg Yardımcı maddeler: Sodyum klorür 180 mg (stabilizatör olarak), Hidroklorik asit 9.8 mg (ph'ı ayarlamak amacıyla), Enjeksiyonluk

Detaylı

ORNA İLAÇ, TEKSTİL, KİMYEVİ MADDELER SANAYİİ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.

ORNA İLAÇ, TEKSTİL, KİMYEVİ MADDELER SANAYİİ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. ORNA İLAÇ, TEKSTİL, KİMYEVİ MADDELER Prospektüs Carboplatin DBL 150 mg / 15 ml Enjektabl Solüsyon FORMÜLÜ 15 ml lik bir flakon içeriği: Karboplatin 150 mg Enjeksiyonluk su k.m. 15 ml FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Detaylı

ORNA. Enjektabl Solüsyon. Cisplatin DBL 100 mg / 100 ml FORMÜLÜ FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ. Farmakodinamik özellikleri. Farmakokinetik özellikleri

ORNA. Enjektabl Solüsyon. Cisplatin DBL 100 mg / 100 ml FORMÜLÜ FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ. Farmakodinamik özellikleri. Farmakokinetik özellikleri ORNA Prospektüs Cisplatin DBL 100 mg / 100 ml Enjektabl Solüsyon FORMÜLÜ 100 ml lik bir flakon içeriği: Sisplatin 100 mg Mannitol 100 mg Sodyum klorür 900 mg Enjeksiyonluk su k.m. 100 ml FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Detaylı

Zoladex LA 10.8 mg Depot (Subkütan Implant)

Zoladex LA 10.8 mg Depot (Subkütan Implant) 1 Zoladex LA 10.8 mg Depot (Subkütan Implant) 2 Prospektüs 3 Zoladex LA 10.8 mg Depot (Subkütan Implant) Steril,apirojen Formülü Beher Zoladex LA Subkütan implant, enjektör içinde, uygulamaya hazır, beyaz

Detaylı

PROSPEKTÜS. CARBOPLATIN - KOÇAK 150 mg / 15 ml IV İnfüzyon için Solüsyon içeren Flakon

PROSPEKTÜS. CARBOPLATIN - KOÇAK 150 mg / 15 ml IV İnfüzyon için Solüsyon içeren Flakon PROSPEKTÜS CARBOPLATIN - KOÇAK 150 mg / 15 ml IV İnfüzyon için Solüsyon içeren Flakon FORMÜL : Beher flakon 150 mg karboplatin ( 10 mg karboplatin / ml ), enjeksiyonluk su k.m. içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 4.1. Terapötik endikasyonlar Kas-iskelet sistemi ile ilişkili akut ağrılı kas spazmlarının semptomatik tedavisinde endikedir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 4.1. Terapötik endikasyonlar Kas-iskelet sistemi ile ilişkili akut ağrılı kas spazmlarının semptomatik tedavisinde endikedir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MAXTHİO 4 mg/2 ml İM Enjeksiyon İçin Çözelti İçeren Ampul 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Tiyokolşikosid 4 mg Yardımcı maddeler: Sodyum klorür

Detaylı

FARMAR İLAÇ, TEKSTİL TİCARET VE SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ

FARMAR İLAÇ, TEKSTİL TİCARET VE SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ Kemoplat 10 mg / 20 ml İV Enjektabl Solüsyon İçeren Flakon FORMÜLÜ 20 ml lik bir flakon içeriği: Sisplatin 10 mg Sodyum klorür 180 mg Hidroklorik asit ph ayarı için Sodyum hidroksit ph ayarı için Enjeksiyonluk

Detaylı

Pazoloji ve Kullanım Şekli Çocuklar ve erişkinlerde kullanımı aşağıdaki tabloda verilmiştir;

Pazoloji ve Kullanım Şekli Çocuklar ve erişkinlerde kullanımı aşağıdaki tabloda verilmiştir; KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI NAC 200 mg efervesan tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Asetilsistein 200 mg Yardımcı madde(ler): Aspartam (E 951) Sodyum hidrojen karbonat

Detaylı

Etoposid hem renal yolla hem de non-renal yolla ( metabolizma ve safra yoluyla) atılır. Nonrenal yolun büyük kısmını metabolizma oluşturmaktadır.

Etoposid hem renal yolla hem de non-renal yolla ( metabolizma ve safra yoluyla) atılır. Nonrenal yolun büyük kısmını metabolizma oluşturmaktadır. LASTET İnj. FORMÜLÜ Aktif madde Etoposid Yardımcı madde Sitrik asit Polisorbat 80 Polietilen glikol Dehidrate etanol 100 mg 10 mg 400 mg 3000 mg 5 ml'ye tamamlayacak kadar FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik

Detaylı

Navelbine 30 mg Yumuşak Kapsül

Navelbine 30 mg Yumuşak Kapsül Navelbine 30 mg Yumuşak Kapsül FORMÜLÜ Herbir Navelbine 30 mg Yumuşak Kapsül: Vinorelbin tartarat 41.55mg (30 mg vinorelbin baza eşdeğerdir.) (Titanyum dioksit, kırmızı demir oksit, alkol ve sorbitol içerir.)

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Uygulama şekli: Az miktarda su ile seyreltilerek ya da seyreltilmeden yutulmaksızın gargara yapılır.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Uygulama şekli: Az miktarda su ile seyreltilerek ya da seyreltilmeden yutulmaksızın gargara yapılır. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI: DİCLORAL gargara 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her 1 ml 0,74 mg diklofenak (serbest asit şeklinde) içerir. Yardımcı madde(ler): Yardımcı

Detaylı

VEPESID KAPSÜL 50 mg

VEPESID KAPSÜL 50 mg VEPESID KAPSÜL 50 mg FORMÜLÜ VEPESID Kapsül, aktif madde olarak 50 mg etoposid ve bunun yanında koruyucu parabenler, titanyum dioksit ve demir oksit pigmenti içeren yumuşak jelatin kapsüldür. FARMAKOLOJİK

Detaylı

ÜRÜN BİLGİSİ. CLAVOMED FORTE 250 mg / 62,5 mg Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz

ÜRÜN BİLGİSİ. CLAVOMED FORTE 250 mg / 62,5 mg Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz 1. ÜRÜN ADI ÜRÜN BİLGİSİ CLAVOMED FORTE 250 mg / 62,5 mg Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz 2. BİLEŞİM Etkin madde: Her 5 ml de; Amoksisilin Klavulanik asit 250.00 mg 62.5 mg 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. BATTICON Pomad. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM 100 g da: Etkin Madde Povidon iyot 30/06

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. BATTICON Pomad. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM 100 g da: Etkin Madde Povidon iyot 30/06 KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI BATTICON Pomad 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM 100 g da: Etkin Madde Povidon iyot 30/06 10.00 g Yardımcı Maddeler Yardımcı maddeler için 6.1 e bakınız.

Detaylı

PROSPEKTÜS. CISPLATIN - KOÇAK 10 mg / 20 ml I.V. İnfüzyon İçin Konsantre Solüsyon İçeren Flakon

PROSPEKTÜS. CISPLATIN - KOÇAK 10 mg / 20 ml I.V. İnfüzyon İçin Konsantre Solüsyon İçeren Flakon PROSPEKTÜS CISPLATIN - KOÇAK 10 mg / 20 ml I.V. İnfüzyon İçin Konsantre Solüsyon İçeren Flakon FORMÜL : Beher flakon 10 mg sisplatin ( 0,5 mg sisplatin / ml ), 180 mg sodyum klorür ve enjeksiyonluk su

Detaylı

CARBOPLATIN-TEVA, 450 MG/45 ML İV

CARBOPLATIN-TEVA, 450 MG/45 ML İV CARBOPLATIN-TEVA, 450 MG/45 ML İV Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Flakon FORMULÜ Herbir flakon içerisinde Carboplatin 450 mg (etken madde) Manitol 450 mg (yardımcı madde) Enjeksiyonluk su 45 ml (çözücü) bulunmaktadır.

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DROPLEKS kulak damlası. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Her 1 ml de;

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DROPLEKS kulak damlası. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Her 1 ml de; KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DROPLEKS kulak damlası 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Her 1 ml de; Fenazon 45.52 mg Lidokain hidroklorür 11.38 mg Yardımcı maddeler: Yardımcı

Detaylı

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. VERTİN 16 mg Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Etkin madde: Betahistin dihidroklorür... 16 mg

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. VERTİN 16 mg Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Etkin madde: Betahistin dihidroklorür... 16 mg KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI VERTİN 16 mg Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Betahistin dihidroklorür... 16 mg Yardımcı maddeler: Mannitol... 50 mg Yardımcı maddeler

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI Droser Burun Damlası. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde:

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI Droser Burun Damlası. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI Droser Burun Damlası KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Sodyum klorür % 0.9 (a/h) Yardımcı maddeler: Yardımcı maddeler için Bölüm 6.1 e bakınız.

Detaylı

Tabletler çiğnenmeden yeterli miktarda sıvı, örneğin bir bardak su ile yutulmalıdır.

Tabletler çiğnenmeden yeterli miktarda sıvı, örneğin bir bardak su ile yutulmalıdır. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DEBRİDAT tablet 100 mg 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir tablet 100 mg Trimebutin Maleat içerir. Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. MON.TALYUM-201 berrak ve renksiz bir çözeltidir. 1 ml enjeksiyonluk çözelti içinde 37 MBq Talyum-201 ( 201 Tl) radyonüklidi içerir.

KULLANMA TALİMATI. MON.TALYUM-201 berrak ve renksiz bir çözeltidir. 1 ml enjeksiyonluk çözelti içinde 37 MBq Talyum-201 ( 201 Tl) radyonüklidi içerir. KULLANMA TALİMATI MON.TALYUM-201 I.V. enjeksiyonluk çözelti içeren flakon Her bir flakondaki talyum klorür ( 201 Tl) aktivitesi kalibrasyon tarih ve saatinde 37 MBq/mL dir. Damar içine uygulanır. Etkin

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 4. KLİNİK ÖZELLİKLER 4.1 Terapötik endikasyonlar NIZORAL Ovül, akut ve kronik vulvovajinal kandidozun lokal tedavisinde kullanılır.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 4. KLİNİK ÖZELLİKLER 4.1 Terapötik endikasyonlar NIZORAL Ovül, akut ve kronik vulvovajinal kandidozun lokal tedavisinde kullanılır. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI NIZORAL 400 mg Ovül 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir ovül etkin madde olarak 400 mg ketokonazol içerir. Yardımcı maddeler: Bütil hidroksianizol

Detaylı

Yardımcı maddeler: Sodyum klorür, hidroklorik asit, enjeksiyonluk su

Yardımcı maddeler: Sodyum klorür, hidroklorik asit, enjeksiyonluk su KULLANMA TALİMATI KEPLERON 4 mg / 2 ml IM Enjektabl Çözelti İçeren Ampul Kas içine uygulanır. Etkin madde: Her bir ampulde 4 mg Tiyokolşikosid Yardımcı maddeler: Sodyum klorür, hidroklorik asit, enjeksiyonluk

Detaylı

PROSPEKTÜS. FLUOROURACIL - KOÇAK 250 mg/ 5 ml I.V Enjeksiyon için Solüsyon içeren Flakon. Her ml de

PROSPEKTÜS. FLUOROURACIL - KOÇAK 250 mg/ 5 ml I.V Enjeksiyon için Solüsyon içeren Flakon. Her ml de PROSPEKTÜS FLUOROURACIL - KOÇAK 250 mg/ 5 ml I.V Enjeksiyon için Solüsyon içeren Flakon FORMÜLÜ Fluorourasil Sodyum hidroksit (ph 9.0 için) Enjeksiyonluk su k.m. Her ml de 50 mg k.m. 1 ml FARMAKOLOJİK

Detaylı

Fasturtec 7.5 mg/1 ml I.V. İnfüzyonluk Çözelti Için Toz İçeren Flakon ve Çözücü İçeren Ampul

Fasturtec 7.5 mg/1 ml I.V. İnfüzyonluk Çözelti Için Toz İçeren Flakon ve Çözücü İçeren Ampul Fasturtec 7.5 mg/1 ml I.V. İnfüzyonluk Çözelti Için Toz İçeren Flakon ve Çözücü İçeren Ampul İntravenöz İnfüzyon Steril - Apirojen FORMÜLÜ 5 ml de: Etkin madde çözeltisi: Rasburikaz 7.5 mg, Disodyum fosfat

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Etkin Madde: Mepiramin maleat, lidokain hidroklorür, dekspantenol.

KULLANMA TALİMATI. Etkin Madde: Mepiramin maleat, lidokain hidroklorür, dekspantenol. KULLANMA TALİMATI STİDERM jel Cilde uygulanır. Etkin Madde: Mepiramin maleat, lidokain hidroklorür, dekspantenol. Yardımcı Maddeler: Benzalkonyum klorür, mentol kristali, karbomer 980, disodyum EDTA, sodyum

Detaylı

KULLANMA TALĐMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALĐMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALĐMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALĐMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALĐMATI DROGSAN SODYUM BĐKARBONAT % 8.4 Ampul Sadece damar içi kullanım içindir. Etkin madde Yardımcı maddeler : 10 ml lik ampul de 0.84 g sodyum bikarbonat içerir. : Enjeksiyonluk su Bu ilacı

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. VOTRON 250 µg/ 5 ml I.V. Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Flakon Damar içine uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. VOTRON 250 µg/ 5 ml I.V. Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Flakon Damar içine uygulanır. KULLANMA TALİMATI VOTRON 250 µg/ 5 ml I.V. Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Flakon Damar içine uygulanır. Etkin madde: 5 ml çözelti 250 µg Palonosetrona eşdeğer Palonosetron hidroklorür içermektedir. (Her

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI SERUM FİZYOLOJİK İZOTONİK % 0.9 5 ml Ampul Damar içine uygulanır. - Etkin madde: 1 ml si 9 mg sodyum klorür içerir. - Yardımcı madde (ler): Enjeksiyonluk su. Bu ilacı kullanmaya başlamadan

Detaylı

EXELDERM KREM KISA ÜRÜN BİLGİLERİ. : % 1 Sulkonazol nitrat

EXELDERM KREM KISA ÜRÜN BİLGİLERİ. : % 1 Sulkonazol nitrat KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI EXELDERM krem 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde : % 1 Sulkonazol nitrat Yardımcı maddeler : Propilen Glikol Stearil alkol Setil alkol 5.000

Detaylı

İNNOHEP 10 000 IU / ml KULLANIMA HAZIR ENJEKTÖR 0.45 ml PROSPEKTÜS

İNNOHEP 10 000 IU / ml KULLANIMA HAZIR ENJEKTÖR 0.45 ml PROSPEKTÜS PROSPEKTÜS FORMÜLÜ : 0.45 ml lik enjektör içinde; Tinzaparin sodyum 4 500 IU Anti-Xa Sodyum asetat, 3H2O 2.25 mg Enjeksiyonluk su k.m. 0.45 ml FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ: Farmakodinamik Özellikler: Tinzaparin

Detaylı

Ercefuryl Oral Süspansiyon

Ercefuryl Oral Süspansiyon Ercefuryl Oral Süspansiyon FORMÜLÜ Bir ölçekte (5 ml): Nifuroksazid 200 mg (Nipajin M, şeker, alkol ve portakal aroması içerir.) FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik Özellikleri: Bir nitrofuran türevi

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. STİLEX jel 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. STİLEX jel 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI STİLEX jel 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde : 1 g STİLEX, etkin madde olarak 15 mg Mepiramin maleat, 15 mg Lidokain hidroklorür ve 50 mg Dekspantenol

Detaylı

Genellikle 1-3 günlük tedavi yeterlidir. Romatizma tedavilerinde en az bir hafta uygulanır.

Genellikle 1-3 günlük tedavi yeterlidir. Romatizma tedavilerinde en az bir hafta uygulanır. Prospektüs FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Metamizol steroid olmayan yangı giderici bir pyrazolone'dur. Analjezik, antiinflamatuar ve antipiretik etkilere sahiptir. Narkotik olmayan analjezikler grubuna girer.

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. DEBRİDAT FORT tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. DEBRİDAT FORT tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DEBRİDAT FORT tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir tablet 200 mg Trimebutin Maleat içerir. Yardımcı maddeler: Laktoz 175 mg Yardımcı

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Kapağı ters çevirerek tüp delinir ve yara üzerinde ince bir tabaka teşkil edecek şekilde MADÉCASSOL sürülür.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Kapağı ters çevirerek tüp delinir ve yara üzerinde ince bir tabaka teşkil edecek şekilde MADÉCASSOL sürülür. 1 KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MADECASSOL merhem 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 1 g merhem 10 mg Centella asiatica nın titre edilmiş ekstresini içerir. Yardımcı madde(ler):

Detaylı

FUCITHALMIC VISKOZ GÖZ DAMLASI %1

FUCITHALMIC VISKOZ GÖZ DAMLASI %1 KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FUCİTHALMİC viskoz göz damlası % 1 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde : %1 anhidr maddeye ekivalan fusidik asit hemihidrat içerir. Yardımcı maddeler

Detaylı

RECBUTİN hemoroid krizleri sırasında ağrılı ve kaşıntılı anal semptomların ve fissürlerin semptomatik tedavisinde endikedir.

RECBUTİN hemoroid krizleri sırasında ağrılı ve kaşıntılı anal semptomların ve fissürlerin semptomatik tedavisinde endikedir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI RECBUTİN rektal krem 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM 1 g kremde; Etkin madde: Trimebutin baz Ruskogenin 58.00 mg 5.00 mg Yardımcı maddeler: Setostearil alkol

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1-BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. Carboplatin-Teva, 450 mg/45 ml I.V.İnfüzyon İçin Konsantre Çözelti İçeren Flakon

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1-BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. Carboplatin-Teva, 450 mg/45 ml I.V.İnfüzyon İçin Konsantre Çözelti İçeren Flakon KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1-BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI Carboplatin-Teva, 450 mg/45 ml I.V.İnfüzyon İçin Konsantre Çözelti İçeren Flakon 2-KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 450.0 mg Carboplatin ihtiva eder.

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. Ürünün İsmi. EUCARBON tablet. 2. Kalitatif ve Kantitatif Bileşimi. Etkin maddeler:

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. Ürünün İsmi. EUCARBON tablet. 2. Kalitatif ve Kantitatif Bileşimi. Etkin maddeler: KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. Ürünün İsmi EUCARBON tablet 2. Kalitatif ve Kantitatif Bileşimi Etkin maddeler: Bir tablette; 180,0 mg bitkisel kömür, 50,0 mg kükürt, 105,0 mg senne (sinameki) yaprağı tozu ve 25,0

Detaylı

Kısa Ürün Bilgisi. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI NİMELİD 100 mg TABLET

Kısa Ürün Bilgisi. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI NİMELİD 100 mg TABLET Kısa Ürün Bilgisi 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI NİMELİD 100 mg TABLET 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir tablet 100 mg Nimesulide (mikronize) içermektedir. Yardımcı madde(ler): Laktoz

Detaylı

PROSPEKTÜS DECAVİT YUMUŞAK KAPSÜL

PROSPEKTÜS DECAVİT YUMUŞAK KAPSÜL Multivitamin ve Mineral Kombinasyonu FORMÜLÜ : PROSPEKTÜS DECAVİT YUMUŞAK KAPSÜL 11 Vitamin Vitamin A 10.000 I.U Vitamin B 1 20 mg Vitamin B 2 5 mg Vitamin B 6 10 mg Vitamin B 12 0.005 mg Vitamin C 150

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. COLİSTİMCİN İ.M./İ.V. Enjeksiyon İçin Liyofilize Toz İçeren Flakon Steril-Apirojen Kas içine ya da damar içine enjekte edilir.

KULLANMA TALİMATI. COLİSTİMCİN İ.M./İ.V. Enjeksiyon İçin Liyofilize Toz İçeren Flakon Steril-Apirojen Kas içine ya da damar içine enjekte edilir. KULLANMA TALİMATI COLİSTİMCİN İ.M./İ.V. Enjeksiyon İçin Liyofilize Toz İçeren Flakon Steril-Apirojen Kas içine ya da damar içine enjekte edilir. Etkin madde: Her bir flakon 150 mg kolistin bazına eşdeğer

Detaylı

Hipersensitivite, Alevlenme Reaksiyonları ve Anaflaksi. Hem. Okan Duran Medikana internatinational. Ankara Hastanesi 19 Nisan 2014

Hipersensitivite, Alevlenme Reaksiyonları ve Anaflaksi. Hem. Okan Duran Medikana internatinational. Ankara Hastanesi 19 Nisan 2014 Hipersensitivite, Alevlenme Reaksiyonları ve Anaflaksi Hem. Okan Duran Medikana internatinational. Ankara Hastanesi 19 Nisan 2014 Hipersensitivite Fizyopatolojisi İmmün sistem kemoterapötik ya da biyoterapötik

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Etken madde: 10ml lik ampul de 0,75g Potasyum Klorür içerir.

KULLANMA TALİMATI. Etken madde: 10ml lik ampul de 0,75g Potasyum Klorür içerir. KULLANMA TALİMATI İE Potasyum Klorür ampul %7,5 Damar içine uygulanır. Etken madde: 10ml lik ampul de 0,75g Potasyum Klorür içerir. Yardımcı madde: Enjeksiyonluk su Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI MYODİN 4mg/2ml IM ampul Kas üzerine uygulanır. Etkin madde: Her bir ampulde 4 mg Tiyokolşikosid Yardımcı maddeler: Sodyum klorür, hidroklorik asit, sitrik asit monohidrat, susuz sodyum

Detaylı

1g losyon, 1.0 mg Metilprednisolon aseponat içerir (% 0.1).

1g losyon, 1.0 mg Metilprednisolon aseponat içerir (% 0.1). 1 ADVANTAN M Losyon Formülü 1g losyon, 1.0 mg Metilprednisolon aseponat içerir (% 0.1). Yardımcı maddeler Benzil alkol Polioksietilen-2-stearil alkol Polioksietilen-21-stearil alkol Disodyum edetat Farmakolojik

Detaylı

ETOPOSİDE AMPHAR b.v. 100 mg/5 ml

ETOPOSİDE AMPHAR b.v. 100 mg/5 ml ETOPOSİDE AMPHAR b.v. 100 mg/5 ml FORMÜLÜ Etoposid podofilotoksin yarı sentetik bir türevi olup "4'-Demetilepipodofilotoksin 9 -(4,6.0-(R)- etiliden -β-d glukopranosid" kimyasal adıyla bilinir. Beher 5

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. PROCTO-GLYVENOL Supozituvar

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. PROCTO-GLYVENOL Supozituvar 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI PROCTO-GLYVENOL Supozituvar KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir supozituvar (2 g), 400 mg tribenosid ve 40 mg lidokain içerir. Yardımcı

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. ADELEKS IM 4 mg/2 mi Ampul Kas içine uygulanır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde: Her bir ampulde 4 mg Tiyokolşikosid Yardımcı maddeler: Sodyum klorür, enjeksiyonluk su. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ Pozoloji ve uygulama şekli Sadece berrak ve partikül içermeyen ampuller kullanılmalıdır.

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ Pozoloji ve uygulama şekli Sadece berrak ve partikül içermeyen ampuller kullanılmalıdır. KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI SERUM FİZYOLOJİK İZOTONİK % 0.9 10 ml Ampul 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Sodyum klorür 9 mg/ml Yardımcı maddeler: Yardımcı maddeler için

Detaylı

Levosimendanın farmakolojisi

Levosimendanın farmakolojisi Levosimendanın farmakolojisi Prof. Dr. Öner SÜZER Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji AbD 1 Konjestif kalp yetmezliği ve mortalite 2 Kaynak: BM Massie et al, Curr Opin Cardiol 1996

Detaylı

Engraftman Dönemi Komplikasyonlarda Hemşirelik İzlemi. Nevin ÇETİN Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİTÜ

Engraftman Dönemi Komplikasyonlarda Hemşirelik İzlemi. Nevin ÇETİN Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİTÜ Engraftman Dönemi Komplikasyonlarda Hemşirelik İzlemi Nevin ÇETİN Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİTÜ Engraftman Sendromu Veno- Oklüzif Hastalık Engraftman Sendromu Hemşirelik İzlemi Vakamızda: KİT (+14)-

Detaylı

KULLANMA TALİMATI NEOFLEKS HİPERTONİK

KULLANMA TALİMATI NEOFLEKS HİPERTONİK KULLANMA TALİMATI NEOFLEKS HİPERTONİK % 3 sodyum klorür sudaki çözeltisi 50 ml, 100 ml, 150 ml ve 250 ml Damar içine (intravenöz) uygulanır. Etkin madde : Her 100 ml çözelti 3.0 gr sodyum klorür Yardımcı

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. KEMOSET 4 mg / 2 ml im/iv enjeksiyonluk çözelti içeren ampul Kasa veya damar içine uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. KEMOSET 4 mg / 2 ml im/iv enjeksiyonluk çözelti içeren ampul Kasa veya damar içine uygulanır. KULLANMA TALİMATI KEMOSET 4 mg / 2 ml im/iv enjeksiyonluk çözelti içeren ampul Kasa veya damar içine uygulanır. Etkin madde: Her ampulde (2 ml); 4 mg ondansetron (hidroklorür dihidrat olarak) içerir. Yardımcı

Detaylı

16 yaş altı hastalarda viral grip/ soğuk algınlığı veya suçiçeği durumlarında hekime danışılmadan kullanılmamalıdır.

16 yaş altı hastalarda viral grip/ soğuk algınlığı veya suçiçeği durumlarında hekime danışılmadan kullanılmamalıdır. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DENCOL Jel Sprey 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Her 1 g jel, Etkin madde: Kolin salisilat içerir. Yardımcı maddeler: Sorbitol (%70) Karboksimetil selüloz sodyum 87.1 mg 70.0

Detaylı

Ursodeoksikolik asit düşük miktarlarda insan safrasında mevcuttur.

Ursodeoksikolik asit düşük miktarlarda insan safrasında mevcuttur. Ursofalk Süspansiyon FORMÜLÜ: Her 5 ml Ursofalk süspansiyon 250mg ursodeoksikolik asit içerir. Ayrıca koruyucu olarak benzoik asit, tatlandırıcı olarak gliserol, ksilitol ve sodyum siklamat, koku maddesi

Detaylı

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU Alanin Transaminaz ( ALT = SGPT) : Artmış alanin transaminaz karaciğer hastalıkları ( hepatosit hasarı), hepatit, safra yolu hastalıklarında ve ilaçlara bağlı olarak

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. ZONTRON 8 mg/4ml I.V. enjektabl solüsyon içeren ampul Kasa veya damar içine uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. ZONTRON 8 mg/4ml I.V. enjektabl solüsyon içeren ampul Kasa veya damar içine uygulanır. KULLANMA TALİMATI ZONTRON 8 mg/4ml I.V. enjektabl solüsyon içeren ampul Kasa veya damar içine uygulanır. Etkin madde: Her ampulde (4ml); 8 mg ondansetron (hidroklorür dihidrat olarak) içerir. Yardımcı

Detaylı

PROSPEKTÜS BECOVİTAL YUMUŞAK KAPSÜL

PROSPEKTÜS BECOVİTAL YUMUŞAK KAPSÜL PROSPEKTÜS BECOVİTAL YUMUŞAK KAPSÜL FORMÜLÜ : Bir Yumuşak Kapsül ; B 1 vitamini 15 mg B 2 vitamini 15 mg B 6 vitamini 10 mg B 12 vitamini 10 mcg Nikotinamid 50 mg Kalsiyum Pantotenat 25 mg D-Biotin 0.15

Detaylı

PROCTOLOG hemoroid krizleri sırasında ağrılı ve kaşıntılı anal semptomların ve fissürlerin semptomatik tedavisinde endikedir.

PROCTOLOG hemoroid krizleri sırasında ağrılı ve kaşıntılı anal semptomların ve fissürlerin semptomatik tedavisinde endikedir. KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI PROCTOLOG rektal krem 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM 100 g. kremde, Etkin madde: Ruskogenin Trimebutin Yardımcı maddeler: Setostearil alkol Propilen glikol

Detaylı

POT K EFERVESAN TABLET

POT K EFERVESAN TABLET PROSPEKTÜS POT K EFERVESAN TABLET FORMÜLÜ Her bir efervesan tablet 1,56 g Potasyum a eşdeğer, 2,17 g Potasyum sitrat monohidrat ve 2,00 g Potasyum hidrojen karbonat içerir. Tatlandırıcı olarak şeker, sodyum

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ. 1.TIBBi FARMASÖTİK ÜRÜNÜN ADI: ALLES 600 MG EFERVESAN TABLET

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ. 1.TIBBi FARMASÖTİK ÜRÜNÜN ADI: ALLES 600 MG EFERVESAN TABLET KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1.TIBBi FARMASÖTİK ÜRÜNÜN ADI: ALLES 600 MG EFERVESAN TABLET 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF TERKİBİ Etkin madde: Asetilsistein 600 mg Yardımcı madde(ler): Aspartam (E 951) Sodyum hidrojen

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Pozoloji/ uygulama sıklığı ve süresi: Etkilenmiş göze günde 4 defa veya gerekli olduğu sürece 1 2 damla damlatılır.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Pozoloji/ uygulama sıklığı ve süresi: Etkilenmiş göze günde 4 defa veya gerekli olduğu sürece 1 2 damla damlatılır. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI OPTIVE %0.5 Lubrikant Göz Damlası 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir mililitrede 5 mg karmeloz sodyum (CMC sodyum) içerir. Yardımcı maddeler:

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: 1 ml de 1 mg Siyanokobalamin-tannin kompleks bulunur.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: 1 ml de 1 mg Siyanokobalamin-tannin kompleks bulunur. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI BETOLVEX 1 mg/ml Ampul KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 1 ml de 1 mg Siyanokobalamin-tannin kompleks bulunur. Yardımcı maddeler: Susam yağı..

Detaylı

TENOX KAPSÜL. FORMÜLÜ : Her kapsül 20 mg Tenoksikam içerir. Kapsül boyası olarak; Titanyum dioksit ve Tartrazin kullanılmıştır.

TENOX KAPSÜL. FORMÜLÜ : Her kapsül 20 mg Tenoksikam içerir. Kapsül boyası olarak; Titanyum dioksit ve Tartrazin kullanılmıştır. TENOX KAPSÜL FORMÜLÜ : Her kapsül 20 mg Tenoksikam içerir. Kapsül boyası olarak; Titanyum dioksit ve Tartrazin kullanılmıştır. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ : Farmakodinamik Özellikleri Tenoksikam kuvvetli

Detaylı

POTASYUM KLORÜR %7.5 IV İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ İÇEREN AMPUL

POTASYUM KLORÜR %7.5 IV İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ İÇEREN AMPUL POTASYUM KLORÜR %7.5 IV İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ İÇEREN AMPUL 10 ml Ampul Damar içine uygulanır. Etkin madde: 10 ml lik ampul de 0.75 g Potasyum Klorür içerir. Yardımcı madde: Enjeksiyonluk su Bu ilacı kullanmaya

Detaylı

Etkin madde: Her flakon 50 mg desitabin içerir. Yardımcı maddeler: Monobazik potasyum fosfat, sodyum hidroksit, hidroklorik asit, enjeksiyonluk su

Etkin madde: Her flakon 50 mg desitabin içerir. Yardımcı maddeler: Monobazik potasyum fosfat, sodyum hidroksit, hidroklorik asit, enjeksiyonluk su KULLANMA TALİMATI DACOGEN 50 mg, tek doz IV enjeksiyonluk çözelti için toz Damar içine uygulanır. Etkin madde: Her flakon 50 mg desitabin içerir. Yardımcı maddeler: Monobazik potasyum fosfat, sodyum hidroksit,

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MUPHORAN, parenteral kullanım için seyreltilen (infüzyon) toz ve çözelti.

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MUPHORAN, parenteral kullanım için seyreltilen (infüzyon) toz ve çözelti. KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MUPHORAN, parenteral kullanım için seyreltilen (infüzyon) toz ve çözelti. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Fotemustine 208 mg Bileşen çözelti,

Detaylı

NAPROSYN EC 250 mg. TABLET

NAPROSYN EC 250 mg. TABLET NAPROSYN EC 250 mg. TABLET FORMÜLÜ : Bir enterik tablet, 250 mg. Naproksen içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ : Farmakodinamik Özellikler : Naproksen antiromatizmal, antienflamatuar ve antipiretik etkiye

Detaylı

OROHEKS % 0,2 ORAL SPREY

OROHEKS % 0,2 ORAL SPREY OROHEKS % 0,2 ORAL SPREY FORMÜL %0.2 klorheksidin glukonat içerir. Yardımcı madde olarak; gliserin, limon esansı ve nane esansı içerir. Bir püskürtme 0.15 ml dir ve 0.0003 g klorheksidin glukonat içerir.

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. PRESLON 1000 mg/4 ml İ.M./İ.V. Ampul Kas içine veya damar içine uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. PRESLON 1000 mg/4 ml İ.M./İ.V. Ampul Kas içine veya damar içine uygulanır. PRESLON 1000 mg/4 ml İ.M./İ.V. Ampul Kas içine veya damar içine uygulanır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde: Her bir ampul 1000 mg sitikoline eşdeğer 1045.05 mg sitikolin sodyum içerir. Yardımcı maddeler:

Detaylı

Pamidem 90 mg iv enjeksiyon için liyofilize toz, her flakonda 90 mg pamidronat disodyum ve 375 mg mannitol içerir.

Pamidem 90 mg iv enjeksiyon için liyofilize toz, her flakonda 90 mg pamidronat disodyum ve 375 mg mannitol içerir. Pamidem 90 mg I.V. Enjeksiyon için liyofilize toz içeren flakon FORMÜL Pamidem 90 mg iv enjeksiyon için liyofilize toz, her flakonda 90 mg pamidronat disodyum ve 375 mg mannitol içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

Detaylı

Tularemi Tedavi Rehberi 2009. Doç. Dr. Oğuz KARABAY Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

Tularemi Tedavi Rehberi 2009. Doç. Dr. Oğuz KARABAY Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Tularemi Tedavi Rehberi 2009 Doç. Dr. Oğuz KARABAY Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği 1 Rehber nasıl hazırlandı? Güncel kaynaklar 5 rehber, İnternet

Detaylı

Trental i.v. 300 Enfüzyon Ampulü

Trental i.v. 300 Enfüzyon Ampulü Trental i.v. 300 Enfüzyon Ampulü FORMÜLÜ 15 ml'lik bir enfüzyon ampulü, 300 mg pentoksifilin, 105 mg sodyum klorür ve ad. 15 ml enjeksiyonluk distile su içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. NEROX-B12, 30 ve 60 tabletlik blister ambalajlarda sunulan B vitamini kompleksidir.

KULLANMA TALİMATI. NEROX-B12, 30 ve 60 tabletlik blister ambalajlarda sunulan B vitamini kompleksidir. KULLANMA TALİMATI NEROX-B12 film tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Her bir film tablet 250 mg B 1 vitamini, 250 mg B 6 vitamini ve 1 mg B 12 vitamini içerir. Yardımcı maddeler: Sitrik asit monohidrat,

Detaylı

Her 5 ml (1 ölçek); 35.5 mg Oksolamin baz a eşdeğer, 50 mg Oksolamin fosfat içermektedir.

Her 5 ml (1 ölçek); 35.5 mg Oksolamin baz a eşdeğer, 50 mg Oksolamin fosfat içermektedir. 1- TIBBİ ÜRÜNÜN ADI OKSABRON 50 mg/5 ml ŞURUP 2- KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Her 5 ml (1 ölçek); 35.5 mg Oksolamin baz a eşdeğer, 50 mg Oksolamin fosfat içermektedir. Yardımcı maddeler için, Bkz.

Detaylı

PROSPEKTÜS. FLUOROURACIL-KOÇAK 500 mg/ 10 ml I.V Enjeksiyon için Solüsyon içeren Flakon. Her ml de

PROSPEKTÜS. FLUOROURACIL-KOÇAK 500 mg/ 10 ml I.V Enjeksiyon için Solüsyon içeren Flakon. Her ml de PROSPEKTÜS FLUOROURACIL-KOÇAK 500 mg/ 10 ml I.V Enjeksiyon için Solüsyon içeren Flakon FORMÜLÜ Fluorourasil Sodyum hidroksit (ph 9.0 için) Enjeksiyonluk su k.m. Her ml de 50 mg k.m. 1 ml FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. COLİMYCİN 75 mg İ.M./İ.V. Enjeksiyon İçin Liyofilize Toz İçeren Flakon Steril-Apirojen Kas içine ya da damar içine enjekte edilir.

KULLANMA TALİMATI. COLİMYCİN 75 mg İ.M./İ.V. Enjeksiyon İçin Liyofilize Toz İçeren Flakon Steril-Apirojen Kas içine ya da damar içine enjekte edilir. KULLANMA TALİMATI COLİMYCİN 75 mg İ.M./İ.V. Enjeksiyon İçin Liyofilize Toz İçeren Flakon Steril-Apirojen Kas içine ya da damar içine enjekte edilir. Etkin madde: Her bir flakon 75 mg kolistin bazına eşdeğer

Detaylı

HYCAMTIN TM IV Liyofilize Toz İçeren Enjektabl Flakon Topotekan hidroklorür

HYCAMTIN TM IV Liyofilize Toz İçeren Enjektabl Flakon Topotekan hidroklorür HYCAMTIN TM IV Liyofilize Toz İçeren Enjektabl Flakon Topotekan hidroklorür FORMÜL Her bir flakon, 4 mg topotekana eşdeğer topotekan hidroklorür içerir. Yardımcı madde olarak 48.0 mg mannitol ve 20.0 mg

Detaylı

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FUCİBEST % 2 krem 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Bir gram krem 20 mg Fusidik asit içerir. Yardımcı maddeler: Bir gram krem 150 mg Propilen

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. VİTA B 250/250/1 mg enterik kaplı tablet Ağızdan alınır.

KULLANMA TALİMATI. VİTA B 250/250/1 mg enterik kaplı tablet Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI VİTA B 250/250/1 mg enterik kaplı tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Her bir enterik kaplı tablet 250 mg B 1 vitamini, 250 mg B 6 vitamini ve 1 mg B 12 vitamini içerir. Yardımcı madde(ler):

Detaylı

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI TEARON % 0.05 Oftalmik Emülsiyon Đçeren Tek Dozluk Flakon

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI TEARON % 0.05 Oftalmik Emülsiyon Đçeren Tek Dozluk Flakon KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI TEARON % 0.05 Oftalmik Emülsiyon Đçeren Tek Dozluk Flakon 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM Etkin madde: Her 1 ml de etkin madde olarak 0.5 (%0.05) mg siklosporin

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. MUSCOFLEX 4 mg/2 ml I.M. enjeksiyon için solüsyon içeren ampul Kas içine uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. MUSCOFLEX 4 mg/2 ml I.M. enjeksiyon için solüsyon içeren ampul Kas içine uygulanır. KULLANMA TALİMATI MUSCOFLEX 4 mg/2 ml I.M. enjeksiyon için solüsyon içeren ampul Kas içine uygulanır. Etkin madde: Her bir ampulde 4 mg Tiyokolşikosid Yardımcı maddeler: Sodyum klorür, enjeksiyonluk su

Detaylı

İnfluenza virüsünün yol açtığı hastalıkların ve ölümlerin çoğu yıllık grip aşıları ile önlenebiliyor.

İnfluenza virüsünün yol açtığı hastalıkların ve ölümlerin çoğu yıllık grip aşıları ile önlenebiliyor. Her yıl milyonlarca kişiyi etkileyen bir solunum yolu enfeksiyonu olan grip, hastaneye yatışı gerektirecek kadar ağır hastalık tablolarına neden olabiliyor. Grip ve sonrasında gelişen akciğer enfeksiyonları

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. CARBOPLATİN-DEM 150 mg/15 ml i.v. infüzyon çözeltisi içeren flakon

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. CARBOPLATİN-DEM 150 mg/15 ml i.v. infüzyon çözeltisi içeren flakon 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİSİ CARBOPLATİN-DEM 150 mg/15 ml i.v. infüzyon çözeltisi içeren flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her 1 ml sinde 10 mg karboplatin bulunur.

Detaylı

SODYUM BİKARBONAT %8.4 IV İnfüzyon İçin Çözelti İçeren Ampul Sadece damar içi kullanım içindir.

SODYUM BİKARBONAT %8.4 IV İnfüzyon İçin Çözelti İçeren Ampul Sadece damar içi kullanım içindir. SODYUM BİKARBONAT %8.4 IV İnfüzyon İçin Çözelti İçeren Ampul Sadece damar içi kullanım içindir. Etkin madde : 10 mloik amputde 0.84 g sodyum bikarbonat içerir. * Yardımcı maddeler : Enjeksiyonluk su Bu

Detaylı

FUCİDİN %2 KREM KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BESERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. FUCİDİN % 2 krem 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

FUCİDİN %2 KREM KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BESERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. FUCİDİN % 2 krem 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BESERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FUCİDİN % 2 krem 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Bir gram krem 20 mg Fusidik Asit içerir. Yardımcı maddeler:bir gram krem 0.04 mg bütilhidroksianisol,

Detaylı

Cytarabine DBL 100m g / ml Enjektabl Solüsyon

Cytarabine DBL 100m g / ml Enjektabl Solüsyon Cytarabine DBL 100m g / ml Enjektabl Solüsyon FORMÜLÜ 1 ml lik flakonda: Cytarabine 100 mg Enjeksiyonluk su k.m. 1 ml Solüsyon antimikrobiyal koruyucu içermez. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik özellikleri

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Her kapsülde, Saw palmetto (cüce palmiye) meyve sıvı ekstresi 160 mg (10-14,3:1) (ekstraksiyon ajanı: etanol %90 a/a) içerir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Her kapsülde, Saw palmetto (cüce palmiye) meyve sıvı ekstresi 160 mg (10-14,3:1) (ekstraksiyon ajanı: etanol %90 a/a) içerir. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI PROSTAGOOD MONO Kapsül KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her kapsülde, Saw palmetto (cüce palmiye) meyve sıvı ekstresi 160 mg (10-14,3:1) (ekstraksiyon

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. BETASERC 24 mg Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ. Etkin madde: Betahistin dihidroklorür, 24 mg

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. BETASERC 24 mg Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ. Etkin madde: Betahistin dihidroklorür, 24 mg 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI BETASERC 24 mg Tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde: Betahistin dihidroklorür, 24 mg Yardımcı maddeler: Yardımcı maddeler için 6.1 e bakınız.

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI TERRAMYCIN deri merhemi

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI TERRAMYCIN deri merhemi 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI TERRAMYCIN deri merhemi KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her 1 gram merhemde 30 mg oksitetrasiklin e eşdeğer oksitetrasiklin hidroklorür ve 10.000

Detaylı

1- TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. SPAZMOL Ampul, 1 ml 2- KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ. Her bir ampul; 20 mg Skopolamin N-Butil Bromür içermektedir.

1- TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. SPAZMOL Ampul, 1 ml 2- KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ. Her bir ampul; 20 mg Skopolamin N-Butil Bromür içermektedir. 1- TIBBİ ÜRÜNÜN ADI SPAZMOL Ampul, 1 ml 2- KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Her bir ampul; 20 mg Skopolamin N-Butil Bromür içermektedir. Yardımcı maddeler için, Bkz. 6.1 3 FARMASÖTİK FORMU 1 ml lik ampul

Detaylı

NEFRİT. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT. Genel Bilgiler. Nefrit

NEFRİT. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT. Genel Bilgiler. Nefrit NEFRİT Prof. Dr. Tekin AKPOLAT Genel Bilgiler Böbreğin temel fonksiyonlarından birisi idrar üretmektir. Her 2 böbrekte idrar üretimine yol açan yaklaşık 2 milyon küçük ünite (nefron) vardır. Bir nefron

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI MIOSTAT %0.01 steril intraoküler solüsyon Göz içine (intraoküler) enjeksiyon olarak uygulanır. Etkin madde: 0.10 mg/ml karbakol içerir. Yardımcı maddeler: Sodyum klorür, potasyum klorür

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. BİOAK 5 mg tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Etkin madde: Biotin (Vitamin H)

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. BİOAK 5 mg tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Etkin madde: Biotin (Vitamin H) KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI BİOAK 5 mg tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Biotin (Vitamin H) Yardımcı madde(ler): Laktoz anhidr 5,0 mg 48,5 mg Yardımcı maddeler için

Detaylı