MÜKERRİR HÜKÜMLÜLERİN İNFAZINDA MÜDDETNAME HESAPLAMALARI:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MÜKERRİR HÜKÜMLÜLERİN İNFAZINDA MÜDDETNAME HESAPLAMALARI:"

Transkript

1 Osman ATALAY Ankara İnfaz Cumhuriyet Savcısı MÜKERRİR HÜKÜMLÜLERİN İNFAZINDA MÜDDETNAME HESAPLAMALARI: I - GENEL ESASLAR : Tekerrür, kişinin daha önce işlediği suçu nedeniyle belli bir cezaya mahkum edilmiş olmasına rağmen, yeniden suç işlemesidir. Yeniden suç işleyen bu kişiye mükerrir denir. Ceza hukuku açısından kişinin tekrar suç işlemesi, onun suç işlemede gösterdiği kararlılık toplum açısından tehlikeliliğini ifade eder. İlk defa suç işleyen bir suçlu ile, daha önceden bir ve birden fazla suç işleyen mükerrir suçlu, suç işlemeyi itiyat haline getiren itiyadi suçlu, suçu meslek edinen suçlu veya örgüt mensubu suçluların, toplum açısından gösterdikleri tehlikelilik aynı oranda ve boyutta değildir. Bu nedenle her ceza kanununda ilk defa suç işleyenlere nazaran, mükerrir, itiyadi suçlu, suçu meslek edinen, örgüt mensubu kişiler hakkında daha ağır cezai yaptırımlar düzenlenmiş, bu kişiler hakkında özel ve daha sıkı infaz rejimleri öngörülmüştür. Ceza hukuku sistemlerinde, mükerrir kişinin, yargılanırken alacağı cezada belli oranda artırım yapılması veya ceza kesinleştikten sonra infazında cezaevinde kalacağı sürede belli oranda artırım yapılması düzenlenmiştir. II TÜRK CEZA HUKUKUNDA TEKERRÜR : 1 - Eski 765 Sayılı Türk Ceza Kanununda tekerrür: Eski TCK. nın 81. maddesinde açıklanmış, cezada artırım nedeni olarak düzenlenmiştir. Yargılama aşamasında mahkemece re sen dikkate alınır. Mahkeme yargıladığı sanığın sabıka kaydına göre, şartları varsa tekerrürden dolayı cezada belli oranda artırım yaparak hükmünü oluşturur. Eski TCK. da tekerrür hükmünün uygulanabilmesi için önceki tekerrüre esas alınan cezanın mutlaka infaz edilmiş olması gereklidir. 2- Yeni 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda tekerrür: Yeni TCK. nın 58. maddesinde açıklanmış, cezada artırım nedeni değil, infaz aşamasında dikkate alınması gereken bir infaz rejimi olarak düzenlenmiştir. Tekerrür dolayısıyla kişinin cezasında artırma yapan sistemden vazgeçilmiştir. Tekerrür hükümlerinin uygulanabilmesi için, önceki mahkumiyetin infaz edilmesi değil kesinleşmesi aranmış (TCK. nın 58/1. md.si), ancak tekerrüre ilişkin sürelerin işlemeye başlaması açısından önceki mahkumiyetin infaz edilmiş olması şartı (TCK. nın 58/2. md.si) aranmıştır Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanunun 108. maddesinde tekerrür: Mükerrir kişinin infazının ve müddetnamesinin nasıl ve ne şekilde yapılacağı, açıklanmıştır. III SAYILI TCK. YA GÖRE, TEKERRÜRÜN UYGULANMA KOŞULLARI: 1- Sanığın önceden bir suç işlemiş olması ve bu suçtan verilen mahkumiyet kararının kesinleşmiş olması gerekir.

2 2 2- Sanığın yeni bir suç işlemiş olması, a- Bu yeni suçun, önceki mahkumiyetin 5 yıldan fazla hapis cezası olması halinde, söz konusu cezanın infaz edildiği tarihten itibaren 5 yıl içinde işlenmesi gerekir. b- Bu yeni suçun, önceki mahkumiyetin 5 yıldan az hapis cezası veya adli para cezasına ait bir ceza ise bu cezanın infazından itibaren 3 yıl içinde işlenmesi gerekir. 3- Sanığın gerek önceki mahkumiyetinde, gerekse suçu işlediği sırada, 18 yaşını doldurmuş olması gerekir. (18 yaşını doldurmadan önce küçüklerin işledikleri suçlar hiçbir şekilde tekerrüre esas olmaz) 4- Kasıtlı suçlarla - taksirli suçlar ve sırf askeri suçlarla - diğer suçlar arasında tekerrür hükümleri uygulanamayacağından, tekerrüre esas alınan suç ile sonradan işlenen suçun, suç ayrımı açısından aynı türde olması gerekir. 5- Tekerrüre esas alınan önceki mahkumiyet yabancı ülke mahkemelerinde verilmiş bir karar ise, ilama konu suçların kasten öldürme, kasten yaralama, yağma, dolandırıcılık uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti ile parada veya kıymetli damgada sahtecilik suçlarından birisi olması gerekir. Ceza Mahkemesi yargılama aşamasında, sanığın mükerrir olup olmadığını re sen araştırmakla yükümlüdür. Mahkeme hakimi re sen kişinin sabıka kaydını dikkate alarak, 5237 Sayılı TCK. nun 58/2. maddesindeki; Tekerrür hükümleri, önceden işlenen suçtan dolayı; a) Beş yıldan fazla süreyle hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde, bu cezanın infaz edildiği tarihten itibaren beş yıl, b) Beş yıl veya daha az süreli hapis ya da adlî para cezasına mahkûmiyet hâlinde, bu cezanın infaz edildiği tarihten itibaren üç yıl lık, Sürenin geçip geçmediğini araştıracak, bu süreler geçmemiş ise ve diğer şartları da taşıması halinde, cezada artırım değil Mükerrirlere özgü infaz rejiminin uygulanmasına ve cezanın infazından sonrada denetimli serbestlik tedbirin uygulanmasına karar verecektir. Bu durum 5237 Sayılı TCK. nun 58/7 maddesinde Mahkûmiyet kararında, hükümlü hakkında mükerrirlere özgü infaz rejiminin ve cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin uygulanacağı belirtilir. şeklinde düzenlenmiştir. Mahkeme kararında ayrıca mükerrirliğe esas alınan cezanın ne olduğunu, hangi mahkemece verildiğini ve ceza miktarını da göstermesi gerekir. Hatta mükerrirliğe esas alınan birden fazla ceza var ise, ceza mahkemesinin kararında, mükerrirliğe esas aldığı cezaları ve mahkemelerini, ceza türü ve miktarını ayrı ayrı belirtmesi gerekir, ayrıca infaz aşamasında hükümlü hakkında mükerrirlere özgü infaz rejiminin ve cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin uygulanacağını açık olarak belirtmesi gerekecektir. Bu durum infaz aşamasında ve müddetname düzenlenmesinde son derece önemlidir. Zira İnfaz C.Savcısı, kendisine kesinleşmiş olarak gelen ceza mahkemesinin kararına bakarak infazı yapacak, müddetnameyi hesaplayacaktır. Eğer kararda mükerrirliğe esas alınan cezalar belirtilmemiş ise ve mahkemece mükerrirlere özgü infaz rejiminin uygulanmasına karar verilmemiş ise, İnfaz C.Savcısı normal olarak infazı yapacaktır. Bu nedenle mahkemenin kararında bu hususların belirtilmesi son derece önemlidir. Müddetname yapılırken, hükümlünün mükerrirliğe esas alınan birden fazla cezası var ise, bu cezalardan en ağırı dikkate alınarak müddetname hesaplanacaktır. Bu durum 5275 Sayılı CGTİHK nun 108/2 maddesinde, Tekerrür nedeniyle koşullu salıverilmesine eklenecek miktar, tekerrüre esas alınan cezanın en ağırından fazla olamaz şeklinde belirtilmiştir. Diğer taraftan infaz aşamasında mükerrirlerin müddetnamesi yapılırken, hükümlü ikinci defa mükerrir ise, şartla tahliyeden yararlanamayacaktır. Cezası bihakkın infaz edilecektir. Bu durum 5275 Sayılı CGTİHK nun 108/3 maddesinde, İkinci defa tekerrür hükümlerinin uygulanması durumunda, hükümlü koşullu salıverilmez şeklinde belirtilmiştir.

3 3 Ceza mahkemesi hakimi, hakkında tekerrür hükümleri uygulanan sanığın kararını yazarken, şu hususlara dikkat etmelidir: a- Sanık hakkında kararda, sanığın mükerrirliğe esas alınan bir veya birden fazla cezası var ise, mükerrirliğe esas alınan cezalarını, mahkemelerini, suç tarihlerini, ceza türü ve miktarlarını ayrı ayrı belirtmesi, (5237 sayılı TCK.nın 58/7. md.si gereği) b- Tekerrür halinde, sonraki suça ilişkin kanun maddesinde hapis cezası ile adli para cezası seçimlik olarak öngörülmüşse, hapis cezasına karar vermesi gerektiği, (5237 sayılı TCK.nın 58/3. md.si gereği) c- Sanık hakkında kararda, sanık 18 yaşından küçük ise mükerrir bile olsa, hakkında tekerrür hükümlerinin uygulanmayacağını belirtmesi, (5237 sayılı TCK.nın 58/5. md.si gereği) d- Sanık hakkında kararda, sanık ikinci defa mükerrir ise, bu durumu belirtmesi, (5275 Sayılı Yasanın 108/3 md.si gereği) e- Sanık hakkında kararda mükerrirlere özgü infaz rejiminin ve cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin uygulanacağını belirtmesi gereklidir. (5237 sayılı TCK.nın 58/7. md.si gereği) Aksi halde İnfaz C.Savcısı, hükümlünün ilgili dosyasını isteyip, sabıka kayıtlarına bakarak kişinin mükerrirliğe esas alınan cezalarının ne olduğunu, ikinci defa mükerrir olup olmadığını araştırmak zorunda kalacak, bu da yeterli olmayıp ilgili mahkemeden infazda tereddüt olduğu nedenle karar almak durumunda da kalacaktır. IV - MÜKERRİRLİĞE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİNİN UYGULANMASI, HANGİ HALLERDE GEÇERLİDİR? Mükerrirlere özgü infaz rejimine karar verebilmek için, hükümlünün yargılandığı suçun suç tarihi tarihinden sonra olmalıdır. Çünkü 5237 Sayılı TCK. nun 7/3 maddesi, ilk yürürlüğe girdiğinde İnfaz rejimi yönünden, hüküm zamanında yürürlükte bulunan kanun uygulanır denilmekte idi tarih ve 5377 Sayılı Yasanın 2.maddesiyle, 5237 Sayılı TCK. nun 7/3 maddesinde yapılan değişiklik ile Hapis cezalarının ertelenmesi, koşullu salıverilme ve tekerrürle ilgili olanlar hariç, infaz rejimine ilişkin hükümler derhal uygulanır prensibi gelmiştir Sayılı Yasanın 2.maddesiyle, 5237 Sayılı TCK. nın 7/3 maddesinde yapılan değişikliğin yürürlüğe girdiği tarih, tarihidir. Bu tarih son derece önemlidir. Hakim tarafından re sen dikkate alınmalıdır. Yani mükerrirlere özgü infaz rejimine karar verebilmek için öncelikle sanığın suçu işlediği tarihin tarihi ve sonrası olmalıdır. Aksi taktirde mükerrirlere özgü infaz rejimine karar verilemeyecektir. Bu konuda, Yargıtay 10. Ceza Dairesinin tarih, 2005/20195 Esas ve 2006/4283 sayılı kararında belirtildiği üzere, 5237 sayılı TCK.nın 7/2. md.si hükmüne göre, Suçun işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanun ile sonradan yürürlüğe giren kanunların hükümleri farklı ise, failin lehine olan kanun uygulanır ve infaz olunur sayılı TCK.nın 7/3.Mmd.sine göre ise, hapis cezasının ertelenmesi, koşullu salıverme ve tekerrür ile ilgili olanlar hariç, infaz rejimine ilişkin hükümler derhal uygulanır.bu kurallara aykırı olarak sanıkların adli sicil kaydının bulunduğu gerekçesiyle suç tarihinde yürürlükte olmayan, infaz rejimi ile ilgili bulunan ve sanık aleyhine sonuç doğuran 5237 sayılı TCK nın 58 maddesinin 6.fıkrası gereğince sanığın cezasının mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine karar verilmesi yasaya aykırı olduğundan bozulmasına karar verilmiştir.

4 4 Yine, Yargıtay 6. Ceza Dairesinin, tarih ve 2006/7606 esas, 2007/1615 sayılı kararında tarih ve 5377 Sayılı Yasanın 2. maddesiyle 5237 Sayılı Yasanın 7/3. maddesinde yapılan değişiklik uyarınca, tarihinden önce işlenen suçlar yönünden, mükerrirlere özgü infaz rejiminin uygulanamayacağı belirtilmektedir. Yargıtay Kararlarından da anlaşılacağı üzere : 1-Sanığın yargılandığı suçun suç tarihi tarihinden önce ise, sanık hakkında lehe kanun prensibi gereği, mükerrirlere özgü infaz rejimine karar verilmeyecektir. 2-Sanığın yargılandığı suçun suç tarihi ten sonra ve tekerrüre esas alınan cezaların suç tarihleri ten önce ise, ayrıca TCK. nın 58. maddesindeki şartlarını da taşıyor ise, mükerrirlere özgü infaz rejiminin uygulanmasına karar verilebilecektir. Sanığın yargılandığı suçun suç tarihi ten önce olmasına rağmen, ceza mahkemesince mükerrirlere özgü infaz rejimine karar verilmesi halinde, İnfaz C.Savcısı, infazda tereddüt olduğundan bahisle, 5275 Sayılı Yasanın 98/1. maddesi gereğince ilgili mahkemesinden karar isteyebilecektir. Ceza Mahkemesinin tekerrürle ve denetimli serbestlikle ilgili olarak, her zaman karar vermesi mümkündür. Nitekim Yargıtay 9. Ceza Dairesinin tarih, 2005/6231 esas, 8238 sayılı kararında belirtildiği üzere, 5237 Sayılı TCK.nın 58.md. sinin kapsamı ve amacından da anlaşılacağı üzere, bu hususlar ceza değil, cezaya bağlı olarak uygulanacak infaz rejimi ile ilgili olup, bu konunun gerek Yargıtay Ceza Genel Kurulunun gerek Yargıtay Ceza Dairelerinin uygulamalarına göre kazanılmış hak oluşturmayacağı, hükümlü hakkında anılan maddenin uygulanması konusunda (mükerrirlik ve denetimli serbestlik konusunda) her zaman karar verilmesi mümkündür. denilmektedir. Yargıtay kararından da anlaşılacağı üzere, mükerrirlik ve buna bağlı olarak denetimli serbestlik konusunda, ceza mahkemesinden her zaman karar istenmesi, ceza mahkemelerince de karar verilmesi mümkündür. Sonuç olarak, ceza mahkemeleri kararında, sanığın işlediği suçun suç tarihi ten sonra ise, önceden işlediği tekerrüre esas cezaları var ise, TCK. nun 58/2 maddesindeki süre şartlarını ve bu maddede ki diğer şartları da taşıyor ise, mükerrirlere özgü infaz rejimine karar verecek, kararında hem bu durumu, hem de mükerrirliğe esas alınan cezaları ayrı ayrı gösterecektir. V - YUKARIDA AÇIKLANAN DURUMLARA GÖRE, MÜDDETNAME ÖRNEKLERİ : ÖRNEK-1- Hükümlünün işlediği suçun suç tarihi, 01.Nisan.2005 dir ve 2 yıl hapis cezası almıştır. Mahkeme hükümlünün sabıka kaydında bulunan önceki hapis cezalarından dolayı TCK. nun 58. maddesi gereği, mükerrirlere özgü infaz rejimine karar vermiştir. Bu durumda müddetname nasıl yapılacaktır? Yukarıda açıklandığı üzere, mükerrirlere özgü infaz rejimi ancak ten sonra işlenen suçlar için söz konusu olabileceğinden, İnfaz C.Savcılığı ilgili mahkemesinden 5275 Sayılı Yasanın 98/1. maddesi gereği infazda tereddüt olduğunu belirterek karar isteyecektir. Mahkeme, bu konuda her zaman karar vermesi mümkün olduğundan, suç tarihi itibarıyla mükerrirlere özgü infaz rejiminin uygulanmamasına karar verecektir. Hükümlü hakkında, suç tarihi itibarıyla eski infaz yasası lehe olduğundan, 647 Sayılı Yasanın 19. md.si gereği (1/2 ve ayda 6 gün indirim) yapılarak müddetname düzenlenecektir.

5 5 ÖRNEK-2- Hükümlünün işlediği suçun suç tarihi, 01.Mayıs.2006 dır. Hükümlü suçu işlediği tarihte 18 yaşından küçüktür, mahkeme hükümlü hakkında suç tarihi ten sonra olduğundan ve önceden sabıkası da olduğundan, yaşını dikkate almadan mükerrirlere özgü infaz rejimine karar vermiş ise, bu durumda İnfaz C.Savcısı nasıl müddetname yapacaktır? Eski 2253 Sayılı Yasanın 12/3 maddesinde ve Yeni 5237 Sayılı TCK.nın 58/5 maddesinde belirtildiği üzere Filili işlediği sırada 18 yaşını doldurmamış olan kişilerin işlediği suçlar dolayısıyla tekerrür hükümleri uygulanmaz. Yani çocuk hükümlüler hakkında tekerrür hükümleri uygulanmayacaktır. Bu durumda İnfaz Savcısı çocuğun müddetmamesini yaparken mükerrirlere özgü infaz rejimini uygulamayacak, ilgili mahkemesinden de 5275 Sayılı Yasanın 98/1. maddesi gereği infazda tereddüt olduğunu belirterek karar isteyecektir. Mahkeme bu konuda bir karar vermez ise, 5271 sayılı CMK. nın 309. md. si gereğince kanun yararına bozma ( Yazılı emir ) yoluna gidecektir. ÖRNEK-3- Hükümlünün işlediği suçun suç tarihi dır. Hükümlü 2 yıl hapis cezası almıştır. Mahkemece mükerrirlere özgü infaz rejimine karar verilmiştir. Tekerrüre esas alınan cezalarının suç tarihleri tarihinden öncedir. 1 ay hapis ve 3 ay hapis cezaları olmak üzere, iki ayrı ilamı vardır. Bu hükümlünün müddetnamesi nasıl hesaplanacaktır? Suç tarihi itibarı ile mükerrirlere özgü infaz rejimine karar verildiğinden, müddetname düzenlenirken 5275 Sayılı Yasanın 108. maddesi dikkate alınacaktır. 2 tür müddetname düzenlenecektir. a) 5275 Sayılı Yasanın 107/2 maddesine göre, (1/3 indirimden) müddetname yapılacak, 108/2 maddesi gereğince Tekerrür nedeniyle koşullu salıverilme süresine eklenecek miktar, tekerrüre esas alınan cezanın en ağırından fazla olamayacağı nedenle, tekerrüre esas alınan cezalardan en ağırı olan 3 ay hapis cezası şartla tahliye tarihine eklenecektir. b) 5275 Sayılı Yasanın 108/1-c maddesine göre ( 1/4 indirimden ), ikinci müddetname düzenlenecektir. Bu 2 müddetnameden: - (1/3 indirim + tekerrüre esas alınan en fazla ceza eklenince) yapılan müddetnamenin şartla tahliye tarihi, (1/4 indirim) ile yapılan müddetnamenin şartla tahliye tarihini geçiyor ise, (1/4 indirim) den yapılan müddetname geçerli olacaktır. - Aksi taktirde, (1/4 indirim) den yapılan müddetnamedeki şartla tahliye tarihini geçmiyor ise, (1/3 indirim + tekerrüre esas alınan en fazla ceza eklenerek) yapılan müddetname uygulanacaktır. Sonuç olarak, bu 2 müddetnameden hangisi hükümlünün lehine ise o uygulanacaktır. a) 1. olarak yapılan müddetname: 2 yıl hapis, 2 x 365 = 730 gün, = 243,3 ( lehine 244 gün ) = 486 gün, 486 gün olan şartla tahliye süresine, tekerrüre esas alınan cezalardan en ağırı olan 3 ay hapis süresi ( 90 gün ) eklenir = 576 gün yatacağı süre bulunur. b) 2. olarak yapılan müddetname: 2 yıl hapis, 2 x 365 = 730 gün, = 182,5 ( lehine 183 gün )

6 = 547 gün yatacağı süre bulunur. 6 Sonuç olarak, bu yapılan iki müddetnameden, hükümlünün lehine olan (1/4 indirimden) yapılan müddetname olduğundan, mükerrir hükümlü hakkında bu 2. müddetname (547 gün) uygulanacaktır. Yani 5275 sayılı yasanın 108/1-c md. dikkate alınarak yapılan müddetname geçerli olacaktır. ÖRNEK-4- Hükümlünün işlediği suçun suç tarihi tarihidir. Hükümlü 3 yıl hapis cezası almıştır. Mahkemece mükerrirlere özgü infaz rejimine karar verilmiştir. Tekerrüre esas alınan cezalarının suç tarihleri ten önce olup, 2.500,oo-YTL. adli para cezası ve 2 ay 15 gün hapis olmak üzere, 2 ayrı ilamı vardır. Hükümlünün müddetnamesi nasıl hesaplanacaktır? Suç tarihi itibarıyla, mükerrirlere özgü infaz rejimine karar verildiğinden, 5275 Sayılı Yasanın 108. maddesi dikkate alınarak 2 müddetname düzenlenecektir. a) 1. olarak yapılan müddetname: 3 yıl hapis, 3 x 365 = 1095 gün, = 365 gün, = 730 gün, 730 gün olan şartla tahliye süresine, tekerrüre esas alınan cezalardan en ağırı olan 2 ay 15 gün hapis süresi ( 75 gün ) eklenecektir. Zira 2.500,oo- YTL. adli para cezası 100,oo-YTL. den hapse çevrilince 25 gün hapis eder, tekerrüre esas alınan cezalardan en ağırı olan ( 75 gün ) eklenecektir = 805 gün yatacağı süre bulunur. b) 2. olarak yapılan müddetname: 3 yıl hapis, 3 x 365 = 1095 gün, = 273,7 ( lehine 274 gün ) = 821 gün yatacağı süre bulunur. Sonuç olarak, bu yapılan iki müddetnameden ( 1/3 indirim + tekerrüre esas alınan cezanın en ağırı eklenerek) yapılan müddetname, hükümlünün lehine olduğu ve (1/4 indirimden) yapılan müddetnamedeki şartla tahliye süresini geçmediğinden, hükümlü hakkında 1.müddetname ( 805 gün ) uygulanacaktır. ÖRNEK-5- Hükümlünün işlediği suçun suç tarihi tarihidir. Ceza süresi 2 yıl 6 ay hapis cezasıdır. Mahkemece mükerrirlere özgü infaz rejimine karar verilmiştir. Mükerrirliğe esas alınan cezalar 6 ay hapis ve 1 yıl hapis cezasıdır, ancak mükerrirliğe esas alınan 1 yıl hapis cezasının suç tarihi ten öncedir ve 1 yıl hapis cezasına da eski TCK. nun 81. maddesi gereğince tekerrürden artırım yapılmıştır. Bu durumda müddetname nasıl hesaplanacaktır? Bu durumda öncelikle, 5275 Sayılı Yasanın 108/3 maddesi gereğince İkinci defa tekerrür hükümlerinin uygulanması durumunda, hükümlü koşullu salıverilmez maddesi dikkate alınacaktır. İkinci defa tekerrür hükümlerinin uygulanması hangi hallerde söz konusu olacaktır? - İkinci defa tekerrür hükümlerinin uygulanması, her 2 suçunda suç tarihlerinin ten sonra olan suçlar için söz konusu olacaktır. Yani yargılaması yapılan her iki

7 7 suçun suç tarihleri ten sonra olmalı ve her iki mahkemece de mükerrirlere özgü infaz rejiminin uygulanmasına karar verilmelidir. Ancak bu durumda 5275 Sayılı Yasanın 108/3. maddesi gereği hükümlü hakkında şartla tahliye uygulanmayacak, ceza bihakkın infaz edilecektir. - İkinci defa tekerrürde, hükümlünün yargılandığı suçun suç tarihi ten sonra olup, Mahkemesince mükerrirlere özgü infaz rejimine karar verilmiş, ancak tekerrüre esas alınan suçun veya suçların suç tarihleri tarihinden önce ise, bu suçlardan birinde eski TCK. nun 81. maddesi gereğince tekerrürden dolayı artırım yapılmış olsa bile, 5275 Sayılı Yasanın 108/3. maddesi bu durumda uygulanmayacak ceza bihakkın infaz edilmeyecektir. Ancak suç tarihi ten sonra olan yargılaması sonunda mükerrirlere özgü infaz rejimine karar verilen hükümlü hakkında, normal mükerrirlere ilişkin müddetmame yapılacaktır. Bu açıklamalar ışığında sorumuzu çözersek, hükümlünün 2 yıl 6 ay hapis cezası konusunda, mahkemece mükerrirlere özgü infaz rejimine karar verilmiştir. Suç tarihi ( tarihinden sonra), tarihidir. Tekerrüre esas alınan cezaların suç tarihi tarihinden önce olduğu için, tekerrüre esas alınan 1 yıl hapis cezasına eski TCK. 81. md.sinden dolayı artırım yapılarak tekerrür uygulanmış olsa bile, ikinci defa tekerrür hükmü uygulanmayacak, ceza bihakkın infaz edilmeyecek (yani 5275 Sayılı Yasanın 108/3 maddesi uygulanmayacak), normal mükerrirlere ilişkin müddetname düzenlenecektir. a) 1. olarak yapılan müddetname: 2 yıl 6 ay hapis, 2 x 365 = 730 ve 6 x 30 = 180, = 910 gün, = 303,3 (lehine olarak 304 gün) = 606 gün, 606 gün olan şartla tahliye süresine, tekerrüre esas alınan cezalardan en ağırı olan 1 yıl hapis (365gün) eklenecektir = 971 gün yatacağı süre bulunur. b) 2. olarak yapılan müddetname: 2 yıl 6 ay hapis, 2 x 365 = 730 ve 6 x 30 = 180, = 910 gün, = 227,5 (lehine olarak 228 gün) = 682 gün yatacağı süre bulunur. Sonuç olarak, bu yapılan iki müddetnameden, hükümlünün lehine olan (1/4 indirimden) yapılan müddetname olduğundan, mükerrir hükümlü hakkında bu 2. müddetname (682 gün) uygulanacaktır. Yani 5275 sayılı yasanın 108/1-c md. si dikkate alınarak yapılan müddetname geçerli olacaktır.

ÇOCUK HÜKÜMLÜLERE AİT MÜDDETNAME DÜZENLENMESİ:

ÇOCUK HÜKÜMLÜLERE AİT MÜDDETNAME DÜZENLENMESİ: Osman ATALAY Ankara İnfaz Cumhuriyet Savcısı ÇOCUK HÜKÜMLÜLERE AİT MÜDDETNAME DÜZENLENMESİ: 1-GENEL İLKELER İnfaz yasalarında yapılan değişiklikler ile Çocuk Müddetnamelerinin hesaplanmasında uygulamada

Detaylı

İNFAZDA DENETİM SÜRESİ KONUSU

İNFAZDA DENETİM SÜRESİ KONUSU Osman ATALAY Ankara İnfaz Cumhuriyet Savcısı İNFAZDA DENETİM SÜRESİ KONUSU I- GENEL İLKELER: Denetimli Serbestlik, Türk Hukukumuza yeni girmiş bir kurumdur. Ceza infaz sisteminde uygulamakta olan "denetimli

Detaylı

IÇINDEKILER I. BÖLÜM HÜKÜM KURMA ESASLARI. f) Cezanın İnsan Onuruyla Bağdaşır Nitelikte Olması 4. da) Birim Gün Sayısının Belirlenmesi 11

IÇINDEKILER I. BÖLÜM HÜKÜM KURMA ESASLARI. f) Cezanın İnsan Onuruyla Bağdaşır Nitelikte Olması 4. da) Birim Gün Sayısının Belirlenmesi 11 IÇINDEKILER I. BÖLÜM HÜKÜM KURMA ESASLARI Cezalar - 3 1. Cezanın Özellikleri 3 a) Cezaların Şahsiliği İlkesi 3 b) Cezanın Kanuniliği İlkesi 3 c) Cezanın Oranhlılığı İlkesi 4 d) Cezanın Bireyselleştirilebilmesi

Detaylı

TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN ileti5252

TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN ileti5252 9057 TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN ileti5252 Kanun Numarası : 5252 Kabul Tarihi : 4/11/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 13/11/2004 Sayı :25642 Yayımlandığı Düstur :

Detaylı

TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun No: 5252 Kanun Kabul Tarihi: 04/11/2004 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 25642 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 13/11/2004 BİRİNCİ

Detaylı

ADLİ SİCİL KANUNU. Kanun Numarası : 5352 Kabul Tarihi : 25/5/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 1/6/2005 Sayı : 25832

ADLİ SİCİL KANUNU. Kanun Numarası : 5352 Kabul Tarihi : 25/5/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 1/6/2005 Sayı : 25832 ADLİ SİCİL KANUNU Kanun Numarası : 5352 Kabul Tarihi : 25/5/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 1/6/2005 Sayı : 25832 Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Kanun, kesinleşmiş ceza ve güvenlik tedbirlerine mahkûmiyete

Detaylı

YENİ CEZA İNFAZ SİSTEMİMİZİN ANA İLKELERİ VE UYGULAMA

YENİ CEZA İNFAZ SİSTEMİMİZİN ANA İLKELERİ VE UYGULAMA YENİ CEZA İNFAZ SİSTEMİMİZİN ANA İLKELERİ VE UYGULAMA Dr. Hakan KIZILARSLAN 1 A. GENEL OLARAK; İnfazın kelime anlamı yerine getirme, ilamın ise kesinleşme şerhi verilmiş mahkûmiyet hükümleridir. Cezaların

Detaylı

5237 TCK DEĞĠġĠKLĠK TASARISI Cinsel Suçlarla Ġlgili Bölüm. Önerilen DeğiĢiklik Cinsel saldırı (Tasarı Madde 42)

5237 TCK DEĞĠġĠKLĠK TASARISI Cinsel Suçlarla Ġlgili Bölüm. Önerilen DeğiĢiklik Cinsel saldırı (Tasarı Madde 42) 5237 TCK DEĞĠġĠKLĠK TASARISI Cinsel saldırı Cinsel saldırı (Tasarı Madde 42) Madde 102- (1) Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlal eden kişi, mağdurun şikayeti üzerine, iki yıldan

Detaylı

SANIĞIN TEMYİZ AŞAMASINDAKİ TUTUKLULUK HALİNİN AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARI IŞIĞINDA İFADE ETTİĞİ ANLAM VE BUNUN İÇ HUKUKUMUZDAKİ YANSIMASI:

SANIĞIN TEMYİZ AŞAMASINDAKİ TUTUKLULUK HALİNİN AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARI IŞIĞINDA İFADE ETTİĞİ ANLAM VE BUNUN İÇ HUKUKUMUZDAKİ YANSIMASI: SANIĞIN TEMYİZ AŞAMASINDAKİ TUTUKLULUK HALİNİN AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARI IŞIĞINDA İFADE ETTİĞİ ANLAM VE BUNUN İÇ HUKUKUMUZDAKİ YANSIMASI: I- KARAR: Hazırlayan: Mecnun TÜRKER * Bu çalışmada

Detaylı

YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI

YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI YARGITAY 8. CEZA DA RES E: 2007/4584 K: 2007/4112 T: 24.05.2007 SEÇENEKL ADL PARA CEZASI CEZALARIN NFAZ REJ M CEZANIN N TEL K DE fit RMES (TCK m 50/1-a, 52 CGT K m 106/3)

Detaylı

ADLÎ SĠCĠL KANUNU Kanun Numarası : 5352 Kabul Tarihi : 25/5/2005

ADLÎ SĠCĠL KANUNU Kanun Numarası : 5352 Kabul Tarihi : 25/5/2005 9391 ADLÎ SĠCĠL KANUNU Kanun Numarası : 5352 Kabul Tarihi : 25/5/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 1/6/2005 Sayı : 25832 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Kanun,

Detaylı

Adli Sicil ve Arşiv Kayıtlarının 5352 Sayılı Yasaya Göre Silinmesi

Adli Sicil ve Arşiv Kayıtlarının 5352 Sayılı Yasaya Göre Silinmesi Adli Sicil ve Arşiv Kayıtlarının 5352 Sayılı Yasaya Göre Silinmesi Nejat Özkan *1 GENEL OLARAK Bilindiği üzere 01.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5352 sayılı Adli Sicil kanunu ile 3682 sayılı Adli Sicil

Detaylı

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır Doç. Dr. Tuğrul KATOĞLU* * Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza

Detaylı

1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ NE A... ESAS NO : 2004/... KARAR NO: 2006/... UYARLAMA TALEP EDEN (HÜKÜMLÜ SANIK) : A.T.K.

1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ NE A... ESAS NO : 2004/... KARAR NO: 2006/... UYARLAMA TALEP EDEN (HÜKÜMLÜ SANIK) : A.T.K. 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ NE A... ESAS NO : 2004/... KARAR NO: 2006/... UYARLAMA TALEP EDEN (HÜKÜMLÜ SANIK) : A.T.K. MÜDAFİİ : Av.Cengiz ALADAĞ Fatih Cad. No:1 Kat:4/12 YALOVA KONUSU : A... 1. Asliye Ceza

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 9333 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5320 Kabul Tarihi : 23/3/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/3/2005 Sayı : 25772 (M.) Yayımlandığı Düstur :

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 13-16 HAZİRAN 2013 - MARDİN Grup Adı : Ceza Hukuku 5. Grup (Grup Umutlar Çiçek Açsın) Konu : İnfaz hukuku Grup Başkanı :Osman ATALAY (Yargıtay

Detaylı

Hükümlü Disiplin Ceza ve Tedbirleri - Duraksama Yaratan Sorunlar ve Yanıtlar - Lehe Kanun Uygulaması

Hükümlü Disiplin Ceza ve Tedbirleri - Duraksama Yaratan Sorunlar ve Yanıtlar - Lehe Kanun Uygulaması Hükümlü Disiplin Ceza ve Tedbirleri - Duraksama Yaratan Sorunlar ve Yanıtlar - Lehe Kanun Uygulaması Erhan Günay Avukat YARGITAY KARARLARI EŞLİĞİNDE ÖRNEKLİ / UYGULAMALI İNFAZ HUKUKUNDA HÜKÜMLÜ DİSİPLİN

Detaylı

SPKn İDARİ PARA CEZALARI

SPKn İDARİ PARA CEZALARI SPKn İDARİ PARA CEZALARI Av. Ümit İhsan Yayla Sermaye Piyasası Kanununda Halka Açık Şirketlerle İlgili Suç ve Yaptırımlar ile Önemli Nitelikte İşlemler Paneli İstanbul 27.06.2014 Sunum İçeriği Ceza Vermeye

Detaylı

Ceza Hukukuna Giriş. Ceza Hukukuna Giriş (Özgenç)

Ceza Hukukuna Giriş. Ceza Hukukuna Giriş (Özgenç) İzzet Özgenç Ceza Hukukuna Giriş 2 İnsan: Algılama yeteneği İrade yeteneği Kişiliğini serbestçe tekâmül ettirmek Kişilik Tekâmül İrade serbestisi 3 Davranış normları Muhatap İnsan Davranış normları Yükümlülük

Detaylı

T U T U K L A M A v e T U T U K L A M A S Ü R E L E R İ

T U T U K L A M A v e T U T U K L A M A S Ü R E L E R İ T U T U K L A M A v e T U T U K L A M A S Ü R E L E R İ Genel olarak tutuklamayla ilgili hükümler 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunumuzun Birinci kitap, Dördüncü kısmın İkinci Bölümünde 100. ve müteakibindeki

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM Olağanüstü Kanun Yolları. BİRİNCİ BÖLÜM Karar Düzeltme ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi

ÜÇÜNCÜ KISIM Olağanüstü Kanun Yolları. BİRİNCİ BÖLÜM Karar Düzeltme ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi ÜÇÜNCÜ KISIM Olağanüstü Kanun Yolları BİRİNCİ BÖLÜM Karar Düzeltme ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi Bölge adliye mahkemelerinde karar düzeltme Madde 339- Bölge adliye mahkemesi ceza

Detaylı

4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI

4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI 4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI 4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALAR (01.01.2012 tarihinden itibaren) Kanun Mad. Ceza Mad. Cezayı Gerektiren Fiil 1 OCAK-25 OCAK

Detaylı

TÜRK CEZA KANUNU Kanun Numarası : 5237 Kabul Tarihi : 26/9/2004

TÜRK CEZA KANUNU Kanun Numarası : 5237 Kabul Tarihi : 26/9/2004 TÜRK CEZA KANUNU Kanun Numarası : 5237 Kabul Tarihi : 26/9/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 12/10/2004 Sayı :25611 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 43 BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM

Detaylı

SUÇTA TEKERRÜR VE MÜKERRİRLERE ÖZGÜ GÜVENLİK TEDBİRLERİ

SUÇTA TEKERRÜR VE MÜKERRİRLERE ÖZGÜ GÜVENLİK TEDBİRLERİ SUÇTA TEKERRÜR VE MÜKERRİRLERE ÖZGÜ GÜVENLİK TEDBİRLERİ I. GENEL OLARAK A. KAVRAM Tekerrür, kelime anlamı itibariyle tekrarlama anlamına gelmektedir. 1 Tekerrür, daha önceden işlemiş olduğu bir suçtan

Detaylı

İPTAL BAŞVURUSUNA KONU OLAN YASA MEDDESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA:

İPTAL BAŞVURUSUNA KONU OLAN YASA MEDDESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA: Sanık. 30/08/2014 tarihinde emniyet görevlileri tarafından yapılan üst aramasında uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde ele geçirildiği, ekspertiz raporu uyarınca ele geçirilen maddenin uyuşturucu niteliğine

Detaylı

TÜRK CEZA KANUNU (1)

TÜRK CEZA KANUNU (1) 8965 TÜRK CEZA KANUNU (1) Kanun Numarası : 5237 Kabul Tarihi : 26/9/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 12/10/2004 Sayı :25611 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 43 BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

Cezalar Hakkında Bilgi (Information About sentences)

Cezalar Hakkında Bilgi (Information About sentences) VIA Mağdurlar için Bilgi ve Tavsiye (Victim Information and Advice) Cezalar Hakkında Bilgi (Information About sentences) Bu broşürü başka bir dilde, büyük punto baskı, ses kaseti, kabartma yazı ya da başka

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 21-24 KASIM 2013 TEKİRDAĞ Grup Adı : CEZA HUKUKU 12. GRUP Grup Konusu : İNFAZ HUKUKU Grup Başkanı : OSMAN ATALAY ( YARGITAY ÜYESİ) Grup Sözcüsü

Detaylı

TÜRK CEZA KANUNU (1)

TÜRK CEZA KANUNU (1) 8965 TÜRK CEZA KANUNU (1) Kanun Numarası : 5237 Kabul Tarihi : 26/9/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 12/10/2004 Sayı :25611 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 43 Sayfa: BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler

Detaylı

Kanun No. 5237 Kabul Tarihi : 26.9.2004

Kanun No. 5237 Kabul Tarihi : 26.9.2004 29/6/2005 tarihli ve 5377 sayılı Kanunla değişik TÜRK CEZA KANUNU (1) Kanun No. 5237 Kabul Tarihi : 26.9.2004 BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM Temel İlkeler, Tanımlar ve Uygulama Alanı BİRİNCİ

Detaylı

Kanun No. 5237 Kabul Tarihi : 26.9.2004

Kanun No. 5237 Kabul Tarihi : 26.9.2004 Anayasa Mahkemesi nin 17/11/2011 tarihli ve E.: 2010/115, K.: 2011/154 sayılı kararı ile değişik TÜRK CEZA KANUNU (1) Kanun No. 5237 Kabul Tarihi : 26.9.2004 BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM

Detaylı

Açıklama 2008 2009. Araştırmacı: Olmamıştır. Danışman: Olmamıştır. Konuşmacı: Olmamıştır.

Açıklama 2008 2009. Araştırmacı: Olmamıştır. Danışman: Olmamıştır. Konuşmacı: Olmamıştır. Dr. Rabia BİLİCİ 1 Açıklama 2008 2009 Araştırmacı: Olmamıştır. Danışman: Olmamıştır. Konuşmacı: Olmamıştır. Zorunlu tedavi kavramı : Psikiyatriye özgü mü? Psikiyatrinin ihtilaflı konularından biri. Tüm

Detaylı

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 7) Sonrasında Zamanaşımı Uygulaması

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 7) Sonrasında Zamanaşımı Uygulaması 16/04/2016 tarihli ve 29686 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Seri:A Sıra No:7 Tahsilat Genel Tebliği ile; mevzuatta ve uygulamada ortaya çıkan değişiklikler dikkate alınarak 30/06/2007 tarihli ve 26568

Detaylı

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER -I VİZE SINAVI 11.11.2013, Saat: 00.00 METİN SORUSU

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER -I VİZE SINAVI 11.11.2013, Saat: 00.00 METİN SORUSU Adı Soyadı: Öğrenci No: Sıra No: KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER -I VİZE SINAVI 11.11.2013, Saat: 00.00 AÇIKLAMALAR: 1-Sınav süresi 90 dakikadır. 2-Gerekçesiz mevzuat

Detaylı

CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER

CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER İsmail ERCAN THEMIS CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII BİRİNCİ KISIM CEZA HUKUKUNA GİRİŞ BIRINCI BÖLÜM CEZA HUKUKU VE İŞLEVI I. CEZA HUKUKU... 19 II. CEZA HUKUKUNUN ÖZELLİKLERİ... 19 III.

Detaylı

ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. HIV bulaştırma ile ilgili özel bir yasa yoktur.ve buna gerek de yoktur.türk Ceza Kanununun Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar başlığı altında Kasten Yaralama suçlaması bu konuda yeterli düzenlemedir.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş 1 SORUŞTURMA EVRESİ. 1. SORUŞTURMA KAVRAMI ve SORUŞTURMANIN AMACI 3 2. SORUŞTURMANIN YÜRÜTÜLMESİNDEN SORUMLU MERCİ

İÇİNDEKİLER. Giriş 1 SORUŞTURMA EVRESİ. 1. SORUŞTURMA KAVRAMI ve SORUŞTURMANIN AMACI 3 2. SORUŞTURMANIN YÜRÜTÜLMESİNDEN SORUMLU MERCİ İÇİNDEKİLER Giriş 1 SORUŞTURMA EVRESİ 1. SORUŞTURMA KAVRAMI ve SORUŞTURMANIN AMACI 3 2. SORUŞTURMANIN YÜRÜTÜLMESİNDEN SORUMLU MERCİ OLARAK CUMHURİYET SAVCISI VE ZORUNLU SAVCILIK 4 3. SORUŞTURMA EVRESİNİN

Detaylı

BİRİNCİ KISIM : TEMEL İLKELER, TANIMLAR VE UYGULAMA ALANI

BİRİNCİ KISIM : TEMEL İLKELER, TANIMLAR VE UYGULAMA ALANI Page 1 of 92 TÜRK CEZA KANUNU Kanun Numarası: 5237 Kabul Tarihi: 26/09/2004 Yayımladığı Resmi Gazete Tarih: 12/10/2004 Yayımladığı Resmi Gazete Sayısı: 25611 BİRİNCİ KİTAP: GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ KISIM

Detaylı

T.C. YARGITAY CEZA GENEL KURULU E. 2015/10-337 K. 2015/197 T. 09.06.2015

T.C. YARGITAY CEZA GENEL KURULU E. 2015/10-337 K. 2015/197 T. 09.06.2015 T.C. YARGITAY CEZA GENEL KURULU E. 2015/10-337 K. 2015/197 T. 09.06.2015 2709/m. 2 5271/m. 139, 160, 308 5237/m. 43, 220 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi/m. 6 ÖZET : Uyuşturucu madde ticareti suçundan sanığın

Detaylı

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN 6405 TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 3002 Kabul Tarihi : 8/5/1984

Detaylı

Karşılıksız Çek için Para ve Hapis Cezası Var

Karşılıksız Çek için Para ve Hapis Cezası Var Çek Kanunu; 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkındaki Kanun 19.03.1985 tarihlide kabul edilmiş, 03.04.1985 tarihli, 18714 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN 9333 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5320 Kabul Tarihi : 23/3/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/3/2005 Sayı : 25772 (Mükerrer) Yayımlandığı Düstur

Detaylı

Türk Ceza Kanunu. Kanun No. 5237 Kabul Tarihi:26.09.2004 Sayı:25611. BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler

Türk Ceza Kanunu. Kanun No. 5237 Kabul Tarihi:26.09.2004 Sayı:25611. BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler Türk Ceza Kanunu Kanun No. 5237 Kabul Tarihi:26.09.2004 Sayı:25611 BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM Temel İlkeler, Tanımlar ve Uygulama Alanı BİRİNCİ BÖLÜM Temel İlkeler ve Tanımlar Ceza Kanununun

Detaylı

: Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1) Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 7) yayımlandı.

: Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1) Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 7) yayımlandı. SİRKÜLER TARİH : 28.04.2016 SAYI : 2016-04-4 KONU ÖZETİ : Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1) Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 7) yayımlandı. : Mükellefler; borç durumunu

Detaylı

Türk Ceza Kanunu. Kanun No. 5237, Kabul Tarihi : 26.9.2004 Resmi Gazete: 12 Ekim 2004 SALI, Sayı : 25611. Genel Hükümler

Türk Ceza Kanunu. Kanun No. 5237, Kabul Tarihi : 26.9.2004 Resmi Gazete: 12 Ekim 2004 SALI, Sayı : 25611. Genel Hükümler Türk Ceza Kanunu Kanun No. 5237, Kabul Tarihi : 26.9.2004 Resmi Gazete: 12 Ekim 2004 SALI, Sayı : 25611 BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM Temel İlkeler, Tanımlar ve Uygulama Alanı BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

İcra Suçlarında Dava Açma Yöntemi Şikâyet Hakkının Düşmesi

İcra Suçlarında Dava Açma Yöntemi Şikâyet Hakkının Düşmesi Ceza Genel Kurulu E: 2009/16.HD-154 K: 2009/282 T: 08.12.2009 İcra Suçlarında Dava Açma Yöntemi Şikâyet Hakkının Düşmesi Özet: İİY'nin 331. maddesi uyarınca açılan davada 5271 sayılı CYY kurallarının değil,

Detaylı

İDARİ PARA CEZALARINDA UYGULAMA

İDARİ PARA CEZALARINDA UYGULAMA İDARİ PARA CEZALARINDA UYGULAMA Dr. Ahmet OZANSOY 1. Giriş İdari para cezaları, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu na 1 göre uygulanmaktadır. Belediyelerde uygulayıcılar arasında genellikle encümen para cezası

Detaylı

3. SUÇ POLİTİKASININ TEMEL İLKELERİ I. HUKUK DEVLETİ İLKESİ II. KUSUR İLKESİ III. HÜMANİZM İLKESİ

3. SUÇ POLİTİKASININ TEMEL İLKELERİ I. HUKUK DEVLETİ İLKESİ II. KUSUR İLKESİ III. HÜMANİZM İLKESİ CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER DERS PLANI BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ, GENEL BİLGİLER, HUKUK DEVLETİ VE CEZA HUKUKU 1. CEZA HUKUKU KAVRAMI VE GÖREVİ I. CEZA HUKUKUNUN ANLAMI VE TANIMI II. MADDİ CEZA HUKUKU VE YAKIN

Detaylı

ABELLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKILMA KANUNUN ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI LEHE OLAN HÜKÜMLERİN UYGULANMASINDA USÜL SUÇA TEŞEBBÜS

ABELLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKILMA KANUNUN ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI LEHE OLAN HÜKÜMLERİN UYGULANMASINDA USÜL SUÇA TEŞEBBÜS ABELLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKILMA KANUNUN ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI LEHE OLAN HÜKÜMLERİN UYGULANMASINDA USÜL SUÇA TEŞEBBÜS İrtikap ve resmi evrakta sahtecilik suçundan sanıklar A.. K... ve

Detaylı

CEZA HUKUKU DERS NOTLARI

CEZA HUKUKU DERS NOTLARI CEZA HUKUKU DERS NOTLARI Ceza Kanununun amacı: Ceza Kanununun amacı; kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliğini, hukuk devletini, kamu sağlığını ve çevreyi, toplum barışını korumak, suç işlenmesini

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI Sirküler Rapor 28.03.2013/84-1 ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi, 5.3.2013 tarihli ve 2012/829 sayılı Başvuru Kararında,

Detaylı

Ceza İnfaz Hukuku. 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun Düzenlemesi Işığında. Yard. Doç. Dr. Fatma KARAKAŞ DOĞAN

Ceza İnfaz Hukuku. 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun Düzenlemesi Işığında. Yard. Doç. Dr. Fatma KARAKAŞ DOĞAN Yard. Doç. Dr. Fatma KARAKAŞ DOĞAN Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun Düzenlemesi Işığında

Detaylı

BİRİNCİ KISIM : TEMEL İLKELER, TANIMLAR VE UYGULAMA ALANI

BİRİNCİ KISIM : TEMEL İLKELER, TANIMLAR VE UYGULAMA ALANI TÜRK CEZA KANUNU Kanun Numarası: 5237 Kabul Tarihi: 26/09/2004 Yayımladığı Resmi Gazete Tarih: 12/10/2004 Yayımladığı Resmi Gazete Sayısı: 25611 BİRİNCİ KİTAP: GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ KISIM : TEMEL İLKELER,

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor Mevzuat 16.08.2016/100-1 MESLEK MENSUPLARININ HİZMET SÖZLEŞMELERİNİ KENDİLİĞİNDEN UZATAN İFADE NEDENİYLE TARH EDİLEN DAMGA VERGİSİ VE KESİLEN CEZAYA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET

Detaylı

KIDEM ZAMMI ÜCRETE UYGULANAN AYRI ZAMDIR ÖNCE KIDEM ZAMMI UYGULANIR DAHA SONRA TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ NISBİ ZAM UYGULANIR Y A R G I T A Y İ L A M I

KIDEM ZAMMI ÜCRETE UYGULANAN AYRI ZAMDIR ÖNCE KIDEM ZAMMI UYGULANIR DAHA SONRA TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ NISBİ ZAM UYGULANIR Y A R G I T A Y İ L A M I KIDEM ZAMMI ÜCRETE UYGULANAN AYRI ZAMDIR ÖNCE KIDEM ZAMMI UYGULANIR DAHA SONRA TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ NISBİ ZAM UYGULANIR T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2013/13336 KARAR NO : 2013/13573 Y A R G

Detaylı

GEREKÇELİ KARAR T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A. : Görevi Kötüye Kullanma (Her iki sanık yönünden) SUÇ TARİHİ : 2014

GEREKÇELİ KARAR T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A. : Görevi Kötüye Kullanma (Her iki sanık yönünden) SUÇ TARİHİ : 2014 T.C. ORHANELİ ASLİYE CEZA MAHKEMESİ DOSYA NO : 2015/24 Esas KARAR NO : 2015/170 [C.SAVCILIĞI ESAS NO] : 2014/311 GEREKÇELİ KARAR T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A HAKİM : NURDAN ÖZKAN 125242 KATİP : ZEYNEP

Detaylı

KARŞILIKSIZ ÇEK DÜZENLEMEK TEKRAR SUÇ HALİNE GETİRİLDİ

KARŞILIKSIZ ÇEK DÜZENLEMEK TEKRAR SUÇ HALİNE GETİRİLDİ KARŞILIKSIZ ÇEK DÜZENLEMEK TEKRAR SUÇ HALİNE GETİRİLDİ Özkan ARSLAN 22 ÖZ Ticari hayatın gerektirdiği sürat ve güvenlik ihtiyacı diğer kambiyo senetleri olan poliçe ve bonoya nazaran çekle yapılan ödemelerin

Detaylı

Yönetmelik. Adlî Sicil Yönetmeliği

Yönetmelik. Adlî Sicil Yönetmeliği Yönetmelik Adalet Bakanlığından: Adlî Sicil Yönetmeliği Amaç ve kapsam Madde 1 Adlî sicil ve arşiv bilgilerinin oluşturulması, saklanması, ilgililere verilmesi ve silinmesi hususlarını kapsayan bu Yönetmeliğin

Detaylı

4. fıkrası aynen Kişinin, erteleme süresi zarfında;

4. fıkrası aynen Kişinin, erteleme süresi zarfında; 1-5237 SAYILI TCK NUN 6545 SAYILI YASA İLE DEĞİŞİK 191/8-a MADDESİNİN VE SON CÜMLESİNİN ANAYASAYA AYKIRILIK GEREKÇELERİ: 5237 sayılı TCK nun 188/3. maddesi ticari amaçla uyuşturucu madde bulundurma suçuna

Detaylı

Anılan rejimde ekonomik değeri olmayan atıklar ise fire olarak tanımlandığından bu atıklar dahilde işleme rejiminin konusunu oluşturmamaktadır.

Anılan rejimde ekonomik değeri olmayan atıklar ise fire olarak tanımlandığından bu atıklar dahilde işleme rejiminin konusunu oluşturmamaktadır. GÜMRÜK İŞLEMLERİNE TABİ TUTULMAKSIZIN SERBEST DOLAŞIMA SOKULAN İKİNCİL İŞLEM GÖRMÜŞ ÜRÜNE İLİŞKİN GÜMRÜK VERGİLERİ VE İDARİ PARA CEZALARINI ORTADAN KALDIRAN SÜRE (ZAMANAŞIMI) Bilindiği üzere Dahilde İşleme

Detaylı

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadî, ticarî ve malî sektörlerde üretim, tüketim ve hizmet

Detaylı

DENETİMLİ SERBESTLİK HİZMETLERİ KANUN. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar, İlkeler ve Yükümlülükler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

DENETİMLİ SERBESTLİK HİZMETLERİ KANUN. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar, İlkeler ve Yükümlülükler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar DENETİMLİ SERBESTLİK HİZMETLERİ KANUN Kanun Numarası : 5402 Kabul Tarihi : 3/7/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 20/7/2005 Sayı : 25881 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar, İlkeler ve Yükümlülükler

Detaylı

T.C. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ CEZA BÖLÜMÜ ESAS NO : 1988/46 KARAR NO : 1988/47

T.C. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ CEZA BÖLÜMÜ ESAS NO : 1988/46 KARAR NO : 1988/47 T.C. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ CEZA BÖLÜMÜ ESAS NO : 1988/46 KARAR NO : 1988/47 ÖZET : 2247 Sayılı Kanunun 14* maddesinde belirlenen olumsuz görev uyuşmazlığının koşulları gerçekleşmediğinden, bu konudaki başvurunun

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI / MALATYA

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI / MALATYA HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 28.11.2013 01.12.2013 / MALATYA Grup Adı : CEZA HUKUKU 3. GRUP Grup Konusu : Yaralama, öldürme suçları Grup Başkanı : Muzaffer ÖZDEMİR Yargıtay

Detaylı

Trabzon üçüncü noteri olan davalı ise, süresinde zamanaşımı itirazında bulunmuştur.

Trabzon üçüncü noteri olan davalı ise, süresinde zamanaşımı itirazında bulunmuştur. MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI - DAVANIN CEZA ZAMANAŞIMI SÜRESİ DOLMADAN AÇILDIĞI - TARAFLARIN İDDİA VE SAVUNMALARI ÇERÇEVESİNDE HUKUKEN GEÇERLİ TÜM DELİLLERİ SORULUP TOPLANARAK KARAR VERİLMESİ GEREĞİ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 28 Mart 1983 PAZARTESİ KANUNLAR

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 28 Mart 1983 PAZARTESİ KANUNLAR T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 28 Mart 1983 PAZARTESİ Sayı: 18001 Mükerrer YASAMA BÖLÜMÜ

Detaylı

T.C. Y A R G I T A Y Ceza Genel Kurulu E: 2008/11-250 K: 2009/13 T: 03.02.2009

T.C. Y A R G I T A Y Ceza Genel Kurulu E: 2008/11-250 K: 2009/13 T: 03.02.2009 T.C. Y A R G I T A Y Ceza Genel Kurulu E: 2008/11-250 K: 2009/13 T: 03.02.2009 Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Özet: 1- Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kurumunun kesinleşmiş, infaz edilmekte

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul,

SİRKÜLER İstanbul, SİRKÜLER İstanbul, 18.08.2016 Sayı: 2016/146 Ref:4/146 Konu: KARŞILIKSIZ ÇEK DÜZENLENMESİNE HAPİS CEZASI GERİ GELMİŞ VE KAREKODU UYGULAMASI İLE ÇEK DÜZENLEYENLER HAKKINDA DETAYLI BAZI FİNANSAL VE HUKUKİ

Detaylı

Anayasa Mahkemesi Raportörü, oozcan36@hotmail.com

Anayasa Mahkemesi Raportörü, oozcan36@hotmail.com Anayasa Mahkemesi Raportörü, oozcan36@hotmail.com 1 Nusret İlker Çolak, İmar Hukuku, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2010, s. 5; ayrıca bkz. Osmanlıca-Türkçe Sözlük, http://www.osmanlicaturkce.com/?k=imar&t=@@,e.t.:

Detaylı

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: A SIRA NO: 1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ: A SIRA NO: 7)YAYIMLANDI

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: A SIRA NO: 1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ: A SIRA NO: 7)YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 25.04.2016/62-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: A SIRA NO: 1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ: A SIRA NO: 7)YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğde yapılan değişiklik ile mükelleflere

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI KASIM 2013 ŞANLIURFA

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI KASIM 2013 ŞANLIURFA HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 21-24 KASIM 2013 ŞANLIURFA Grup Adı Grup Konusu Grup Başkanı : Ceza Hukuku / 2. Grup : Hırsızlık - Yağma- Dolandırıcılık- Evrakta Sahtecilik

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR

TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR Bilgi Notu-2: Cinsel Suç Mağduru Çocuklar Yazan: Didem Şalgam, MSc Katkılar: Prof. Dr. Münevver Bertan, Gülgün Müftü, MA, Adem ArkadaşThibert, MSc MA İçindekiler Grafik Listesi...

Detaylı

T.C. HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

T.C. HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU T.C. HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU Sayı : B.03.1.HSK.0.70.12.04-010.06.02-141-2011/269/15240 26/03/2012 Konu : İnfaz ve denetimli serbestlik işlemleri CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA ADLİ YARGI İLK DERECE

Detaylı

ADLİ SİCİL YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25929

ADLİ SİCİL YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25929 ADLİ SİCİL YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25929 Amaç ve kapsam Madde 1 Adlî sicil ve arşiv bilgilerinin oluşturulması, saklanması, ilgililere verilmesi ve silinmesi hususlarını

Detaylı

KÜÇÜK MAĞDUR İLE ZORUNLU VEKİLİNİN İRADESİNİN ÇELİŞMESİ

KÜÇÜK MAĞDUR İLE ZORUNLU VEKİLİNİN İRADESİNİN ÇELİŞMESİ KÜÇÜK MAĞDUR İLE ZORUNLU VEKİLİNİN İRADESİNİN ÇELİŞMESİ YARGITAY - CEZA GENEL KURULU E. 2008/5-56 - K. 2008/156T. 3.6.2008 DAVA : Sanık C.Ç. nın, cinsel istismar suçundan 5237 sayılı TCY.nın 103/2, 43/1

Detaylı

KOŞULLU SALIVERİLME. ANAHTAR KELİMELER Koşullu salıverilme, Hapis cezası, Cezanın infazı.

KOŞULLU SALIVERİLME. ANAHTAR KELİMELER Koşullu salıverilme, Hapis cezası, Cezanın infazı. KOŞULLU SALIVERİLME Arş. Gör. Ahmet Hulusi AKKAŞ * ÖZET Koşullu salıverilme hapis cezasının infaz şekillerinden bir tanesidir. Bu kurum sayesinde infaz kurumunda iyi hal gösteren hükümlülülerin cezalarının

Detaylı

Sayı: 32/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 32/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 24 Şubat 2014 tarihli Kırkaltıncı Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması Yasası Anayasanın 94 üncü

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN 9333 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5320 Kabul Tarihi : 23/3/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/3/2005 Sayı : 25772 (Mükerrer) Yayımlandığı Düstur

Detaylı

1.GRUP TARAFINDAN TESPİT EDİLEN SORUN VE SORULAR

1.GRUP TARAFINDAN TESPİT EDİLEN SORUN VE SORULAR HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTISI RAPORU TOPLANTI YERİ : ERZURUM POLAT RENAISSANCE OTELİ TOPLANTI TARİHİ : 22.09.2012 GRUP ADI : 1. GRUP KONU : TMK 10 VE CMK 250 KONULARI GRUP

Detaylı

denetim mali müşavirlik hizmetleri

denetim mali müşavirlik hizmetleri SİRKÜLER 25.11.2013 Sayı: 2013/020 Konu: 90 SAYILI K.H.K. NİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI NEDENİYLE ŞİRKETLERİN ORTAKLARINA, ÇALIŞANLARINA, İŞTİRAKLERİNE VE DİĞER TÜZEL VE GERÇEK KİŞİLERE FAİZ KARŞILIĞI VERDİKLERİ

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI Ceza İşleri Genel Müdürlüğü

T.C. ADALET BAKANLIĞI Ceza İşleri Genel Müdürlüğü T.C. ADALET BAKANLIĞI Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.03.0.CİG.0.00.00.05-647.03-736-2009/6/107 03/01/2010 Konu : Para cezalarının taksitle ödenmesi durumunda ikinci taksidin başlama zamanı BİLGİ

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 28 KASIM 1 ARALIK 2013 NEVŞEHİR

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 28 KASIM 1 ARALIK 2013 NEVŞEHİR HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 28 KASIM 1 ARALIK 2013 NEVŞEHİR Grup Adı : ADLİ YARGI CEZA HUKUKU- 7. GRUP Grup Başkanı : CUMALİ KARAKÜTÜK İSTANBUL CUMHURİYET SAVCISI Grup

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/33 Ref: 4/33. Konu: ÇEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR

SİRKÜLER İstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/33 Ref: 4/33. Konu: ÇEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR SİRKÜLER İstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/33 Ref: 4/33 Konu: ÇEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR 03.02.2012 tarih ve Mükerrer 28193 sayılı Resmi Gazete de 5941 Sayılı Çek Kanunu

Detaylı

ADLİ SİCİL KAYITLARININ HUKUKİ NİTELİĞİ VE SİLİNME KOŞULLARI. (Legal Characteristic of Criminal Record And Its Expunging Conditions 1 )

ADLİ SİCİL KAYITLARININ HUKUKİ NİTELİĞİ VE SİLİNME KOŞULLARI. (Legal Characteristic of Criminal Record And Its Expunging Conditions 1 ) ADLİ SİCİL KAYITLARININ HUKUKİ NİTELİĞİ VE SİLİNME KOŞULLARI (Legal Characteristic of Criminal Record And Its Expunging Conditions 1 ) Süleyman TÜRKARSLAN 2 ÖZ Ülkemizde adli sicil ve arşiv kayıtlarının

Detaylı

CEZA YARGILAMASI KAPSAMINDA İHAM UYGULAMASINDA KLON DAVA KAVRAMI

CEZA YARGILAMASI KAPSAMINDA İHAM UYGULAMASINDA KLON DAVA KAVRAMI CEZA YARGILAMASI KAPSAMINDA İHAM UYGULAMASINDA KLON DAVA KAVRAMI GİRİŞ : Yakın kavram olarak, ceza yargılaması hukukumuzda mükerrer dava kavramı vardır. Mükerrer dava; olayı, tarafları, konusu aynı olan

Detaylı

3. Yargı Paketi ne getiriyor?

3. Yargı Paketi ne getiriyor? 3. Yargı Paketi ne getiriyor? Temmuz 04, 2012-10:31:35 Kamuoyunda 3. Yargı Paketi olarak bilinen, Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Tasarısı

Detaylı

U M U M Î F İ H R İ S T

U M U M Î F İ H R İ S T UMUMÎ FİHRİST I CEZALARIN İNFAZINDA DİKKATE ALINACAK HUSUSLAR Ceza 5 Asli ceza, feri ceza, mütemmim ceza 5 Cezaların nev'i ve şiddeti 5 Müddetlerin hesabı (j Mevkuiiyetin ceza mahkûmiyetinden mahsubu (i

Detaylı

Borçlunun İcr a Takibinde İstenen İşlemiş Faiz Miktarı ile İşleyecek Faiz Oranına Süresi İçinde İtiraz Etmemesinin Sonuçları

Borçlunun İcr a Takibinde İstenen İşlemiş Faiz Miktarı ile İşleyecek Faiz Oranına Süresi İçinde İtiraz Etmemesinin Sonuçları Borçlunun İcr a Takibinde İstenen İşlemiş Faiz Miktarı ile İşleyecek Faiz Oranına Süresi İçinde İtiraz Etmemesinin Sonuçları Talih UYAR* * Avukat. Bilindiği gibi, yapılan icra takiplerinde, alacaklı,

Detaylı

Kanun No. 4577. Kabul Tarihi : 8.6.2000

Kanun No. 4577. Kabul Tarihi : 8.6.2000 Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun İle İdari Yargılama Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu, Yasası

Detaylı

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR. DURUŞMA TALEPLİDİR. ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA DAVACI VEKİLİ DAVALILAR : Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı : Oğuzlar Mah. Barış Manço Cad. Av. Özdemir Özok

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/26

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/26 T.C YARGITAY 10.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/25228 Karar No. 2013/4512 Tarihi: 12.03.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/1 İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/26 RUCÜAN TAZMİNAT MADDİ OLGUNUN BELİRLENMESİ

Detaylı

GİRİŞ I. BELİRSİZ ALACAK DAVASI

GİRİŞ I. BELİRSİZ ALACAK DAVASI GİRİŞ 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun getirdiği en önemli yeniliklerden biriside, Hukuk Muhakemeleri Kanunun Belirsiz Alacak ve Tespit Davası başlıklı 107.

Detaylı

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI Sirküler Rapor 08.10.2013/180-1 EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET : Danıştay Dokuzuncu Daire Başkanlığının 25.04.2013 Tarih,

Detaylı

ÇIKAR AMAÇLI SUÇ ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELE KANUNU. (Resmi Gazete ileyayımı: 1.8.1999 Sayı: 23773)

ÇIKAR AMAÇLI SUÇ ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELE KANUNU. (Resmi Gazete ileyayımı: 1.8.1999 Sayı: 23773) -263- ÇIKAR AMAÇLI SUÇ ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELE KANUNU (Resmi Gazete ileyayımı: 1.8.1999 Sayı: 23773) Kanun No Kabul Tarihi Çıkar amaçlı suç örgütü MADDE 1. - Doğrudan veya dolaylı biçimde bir kurumun, kuruluşun

Detaylı

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA Davanın Konusu : Uyuşmazlık, davacının 672 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere

Detaylı

TÜRK CEZA KANUNU İLE GETİRİLEN ÇEVRE SUÇLARI. Emekli Yargıtay Hakimi / Avukat Zafer ERGÜN Tel:

TÜRK CEZA KANUNU İLE GETİRİLEN ÇEVRE SUÇLARI. Emekli Yargıtay Hakimi / Avukat Zafer ERGÜN   Tel: TÜRK CEZA KANUNU İLE GETİRİLEN ÇEVRE SUÇLARI Emekli Yargıtay Hakimi / Avukat Zafer ERGÜN E-mail: avukatzaferergun@gmail.com Tel: 0505 772 39 18 İçerik Ceza Hukuku ve Çevre Suçları Çevrenin Tanımı TCK da

Detaylı

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER 2010-2011 II. Dönem Bitirme Sınavı (23.04.2011, Saat:10:00)

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER 2010-2011 II. Dönem Bitirme Sınavı (23.04.2011, Saat:10:00) MALTEPE ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER 2010-2011 II. Dönem Bitirme Sınavı (23.04.2011, Saat:10:00) Açıklamalar: 1- Sınav süresi 120 dakikadır. 2- Gerekçesiz mevzuat kullanılabilir.

Detaylı

GÖZLEM VE SINIFLANDIRMA MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 17.06.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25848)

GÖZLEM VE SINIFLANDIRMA MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 17.06.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25848) GÖZLEM VE SINIFLANDIRMA MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 17.06.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25848) Amaç ve kapsam BİRİNCİ KISIM Kuruluş, Görev ve Yetkiler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Detaylı

SUÇUN KANUNİ SONUCU OLARAK BELLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKILMA. Cengiz OTACI 1 ÖZET

SUÇUN KANUNİ SONUCU OLARAK BELLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKILMA. Cengiz OTACI 1 ÖZET SUÇUN KANUNİ SONUCU OLARAK BELLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKILMA 1 ÖZET 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu nun 53. maddesinde düzenlenen belli haklardan yoksunluk güvenlik tedbiri, belirli sürelerde belirli

Detaylı