Tesisat Sektöründe Tasar m ve Tasar mc n n Rolü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tesisat Sektöründe Tasar m ve Tasar mc n n Rolü"

Transkript

1 TASARIM VE TASARIMCININ ROLÜ / ODE TASARIM VE TASARIMCININ ROLÜ / ODE UZMAN GÖZÜYLE Tesisat Sektöründe Tasar m ve Tasar mc n n Rolü TTMD Onursal Baflkan Celal Okutan Türk tesisat sektörünün gelifliminden bahseder misiniz? Türkiye nin, yeniden yap laflma çabas içinde son ekonomik krize ra men h zl bir geliflimi olmufltur. Çok do al görünen bu geliflim içinde tesisat sektörü de pay n fazlas yla alm flt r. nflaat sanayi Türk ekonomisinin lokomotifidir. Bu dizgide yer alan tesisat sektörü, yurt içi, yurt d fl hizmetleri ile öne ç km fl ve baflar l olmufltur. Türkiye nin zengin insan kaynaklar ve çal flanlar n çok yönlü deneyimlerine ilave olarak iflçilikteki ucuzluk bu geliflimi olumlu etkilemifltir. fiehirlerdeki; kamu yap lar ve yap satc lar n infla ettikleri s radan yap lar bir tarafa özel sektörün; devlet teflvikleri ile büyük flehirlerde yapm fl oldu u otel, hastane, hava meydan, ifl merkezi, ticaret merkezi gibi önemli yap lar; sektörün çal flma alan n büyütmüfl, hizmet; s radan s tma, havaland rma, s hhi tesisat sistemlerinden genifl anlamda HVAC, Plumbing, Sanitary uygulamalar na dönüflmüfltür. Sektörün h zl geliflimi ister istemez, baz sorunlar da beraberinde getirmifltir. Bunlar n bafl nda bilgi transferinde karfl lafl lan zorluklar gelir. stisnalar d fl nda bir çok yat - r mda; yönetici, tasar mc, müflavir, uygulay c, üretici ve iflletmeciler bu sisteme tam anlam ile uyum sa layamam flt r. Ayr ca üretimde kalite, nitelik, sorumluluk, yapabilirlik düzeyine eriflmifl say lmay z. Ancak bu sonucu normal karfl lamak gerekir. Çünkü geliflmekte olan ülkelerin amac ileri ülkeleri yakalamakt r. Buna karfl n, ileri ülkelerin teknolojik at l mlar araflt rmalara dayal olarak aylar, günler hatta saatler içinde de iflmekte buna karfl n bizim y llara sari çabalar m zla aradaki mesafenin k salmas çok uzun süre almaktad r. Türk tesisat sektörünü, bugün bulundu u nokta itibari ile geliflmifl ülkelere göre de erlendirir misiniz? Sektörü; ürün gam, teknik yeterlilik ve bilgi yönünden geliflmifl ülkelere göre de erlendirmek yanl fl olur. Gerçekçi olmak gerekirse; bat ülkeleri; bu nitelikleri ile bizlerden çok ileridedir. Ülkemizde baz bireyler veya firmalar bat düzeyinde olabilir. Özellikle deneyim yönünden birçok sorunlarla karfl laflmam z nedeniyle hizmet alan nda teknik adamlar m z daha bilgili görünebilirler. Ancak, ürün kalitesi, proje yöntemi, teknik yeterlilik ve bilgi aç s ndan çok geri say l r z. Özellikle standart, yönetmelik ve imar yasalar m z yetersizdir. Bilgi düzeyimiz yap teknolojisinin her alan nda pratik uygulamalara dayanmaktad r. Araflt rmaya yönelik yat r m ve çal flmalar m z olmad gibi, e itim çabam z, bilgi transferi düzeyinde kalmaktad r. Daha kötüsü uluslararas standart ve uygulamalara yönelik lisan bilgimiz de yetersizdir. Bu koflullar nedeniyle; ister istemez üretimde yapt m oldu hedeflerine endekslenilmektedir. Örne in, hastanelerimizde hastane teknolojilerinin temel ilkeleri dikkate al nmamaktad r. Bir çok hastanenin ameliyathaneleri hiç bir flekilde temiz oda teknolojisine tam uyumlu de ildir. Bu anlamda önemli yap lar taklitçi bir over-design ve dekoratif iç mekan zenginli i ile kalite ve teknik yetersizli i gizlemektedir. malat sektörü bu farkl l k nedeniyle zorluklarla karfl laflmaktad r. Fason imalatlar kaliteli ürünlerle karfl laflt r ld nda farkl l klar kolayca görülebilir. Bu nedenle baz güçlü firmalar m z gerekli önlemlerini alarak ürünlerinde düzenlemeler yapm fl ve bunu uluslararas sertifikalarla kan tlam flt r. Tasar mc n n sektörde üstlenmifl oldu u rol ve tasar mc n n önemi nedir? Tesisat sektörünün gelifliminde tasar mc lar n öncü olmas gerekir. Günümüzde dizayn, al fl lm fl s radan mühendislik hesaplar n n çok ötesinde tasar m konseptinden sistem seçimlerine, ön dizayn tasar m n n geliflimine, uygulamadan shop-drawinglere, asbuild projelerine kadar uzanan, yat r m n bafllang c ndan iflletmeye almaya kadar geçen süre içinde eriflilen uygulamalara dönüflmüfltür. Bu yönleri ile tasar m analizleri tasar m kriterleri ve tasar m dokümantasyonu bir tasar mc n n uzmanl k konular olmal d r. Ayr - ca tasar m kendi içinde de dan flman ve uzman katk lar n gerektiren bir ekip hizmetidir. Dolay s yla tasar m bürolar multidisipline hizmet vermek kurumsallaflmak, müflavir ve dan flmanlarla ortak üretim yapmak zorundad r. Buna karfl n ülkemizde tasar m hizmeti gerçek de erlerini kazanmam fl, ka t üstünde formalist ve bürokratik bir uygulama niteli ini muhafaza etmifltir. Bunun sonucu hizmet basitleflerek kalite düflmüfl, sorgulanmaktan uzak, cazip ve kolay bir hizmet haline gelmifltir. Tasar mc lar n sorunlar nelerdir? Bu sorunlar n çözümüne yönelik neler yap labilir? Ülkemizde meslek odalar m za kay tl tescilli binlerce tasar m bürosu mevcuttur. Bunlar n bir bölümü teknisyenlerin ve ressamlar n yapt projelere imza atmakta, bir k sm s tma ve s hhi tesisat projesi çizmekte, bir bölümü de ben yapt m oldu anlam nda önemli yap lar n projelerini haz rlamakta bu tür proje onaylar da ço u kez uzman olmayan teknik elemanlar taraf ndan sorumluluk al nmadan onaylanmaktad r. Bu koflullar; gerçek tasar m bürolar n n sorunu haline gelmifltir. flvereni bilinçlenmemifl, kaliteye ve ekonomiye önem vermeyen bir ortamda ister istemez hizmet ucuzlamakta, kalite düflmektedir. Dolay s yla ülkemizde tasar m diploma yetkisi ile yap lan kolay bir hizmet sektörü haline gelmifl bulunmaktad r. Tasar mc lar n karfl laflm fl oldu- u bu sorunlar n çözümü, öncelikle geçerli mevzuat Avrupa Birli i düzeyine getirmek, uluslararas asgari standartlar geçerli k lmak t r. Bu anlamda tüketicinin bilinçlenmesi ve sistemde sorumluluk tesis edilmesi gerekir. Bu amaçla zorunlu yasa, yönetmelik, denetim ve kontrol amaçl devlet yapt r mlar n n çok yararl olaca söylenemez. Ayr ca kamunun, meslek odalar n n verece i uzmanl k belgeleri ile arzulanan kalitenin sa lanaca na da inanmak zordur. Her yasan n aç k yönleri bulunarak iyi niyetle haz rlanan kurallar çarp t labilir. Dolay s yla sistemin yegane çözümü yat r mc n n, tüketicinin ne istedi ini bilmesi, kaliteye yönelik bilinçlenmesidir. UZMAN GÖZÜYLE Sektörde üretim konusunda bir çok yabanc firman n Türkiye pazar na ilgi gösterdi ini görüyoruz. Tasar m konusunda bak fl aç lar nas l? Sorunuza küreselleflme çerçevesinde bakmak daha sa l kl olacakt r. Türkiye geliflmekte olan bir ülkedir y l nda karfl lafl lan ekonomik krize ra men potansiyeli, dinamizmi olan, insan kaynaklar güçlü, hizmet bedeli ve iflçili i düflük bir ülkedir. Bu koflullar geliflmifl ülkelere cazip gelmektedir. Ayr ca Türkiye nin konumu, müslüman ülkelere göre düzeyi, bat ülkelerine adaptasyonu çok iyi. Bat ülkeleri üretimde ve hizmet sektöründe bir enflasyon içinde oldu undan global ekonomi içinde yeni pazarlar ar yorlar. Gümrük Birli ine giriflimizle bafllayan ithalat furyas tüketim malzemelerinde Avrupa menfleli üretimlere yol açmakla kalmam fl, sanayi sektörünün bütün üretimleri için bat ülkelerine olanaklar sa lam flt r. Tesisat sektörü yönünden konuyu ele al rsak bir çok cihaz malzeme ve ekipman bat dan sa lanmaktad r. Ayr ca bat üretimlerinin kalite ve standartlar na bak lmadan binlerce firman n Avrupa dan ithalat yapt görülmektedir. Son y llarda Avrupa n n güçlü firmalar global ekonomi koflullar nda üretimlerini Türkiye de yapmaya yönelmifller, buna karfl n zaman nda bilgi transferi yapan, teknolojiyi tan - yan firmalar m zda bunlarla iflbirli ine girmifllerdir. Tasar m yönünden durum çok farkl d r. Bat ülkelerinde Türkiye anlam nda küçük proje bürolar yok denecek kadar azd r. Dolay - s yla daha çok multidisipline firmalar için ülkemiz cazip gelmekte, ülkemizde önemli yap lar n müflavirlik ve tasar m hizmetlerini yüklenmektedirler. Ayr ca ülkemizde tasar m hizmet bedelleri çok düflüktür. Bundan yararlanarak bizleri tafleron olarak veya tasar m mutfa nda çal flt rmay tercih etmekte, kendileri konsept ve kontrol hizmetlerini yüklenmektedir. Bu uygulama ülkeye knowhow getirmekten uzakt r. Özellikle d fl kredilerle yap lan yat r mlarda hastane, otel, ifl merkezi yap - lar nda proje hizmetlerinin %80 bedeli geri dönmekte %20 bedelle yap lan proje üretim ifllerinin kalitesi düflmektedir. Bu sorunun çözümü tafleron firmalar m z n teknik bilgisine, deneyimine; standart, spesifikasyon ve lisan bilgilerine ba l olup arzulanan düzeye gelebilmemiz uzun zaman alacakt r. Sektör aç s ndan 2003 y l n de- erlendiri misiniz? 2004 y l nda ne gibi geliflmeler olabilir? 2003 y l inflaat sektörü yönünde çok k s r bir dönem say l r. Yeni ihale yasas nda karfl lafl lan uyumsuzluk bütün ihaleleri durdurmufl, yasan n aç klar ndan yararlanmak suretiyle yerel yönetimler, baz kamu kurulufllar eski ihale usulleri ile yapt r m tercih edip, benzer deneyimi olmayan firmalara ihale kap s n açm fl, bu yöntem daha çok büyükflehirler d fl ndaki yerleflimlerde uygulanm flt r y l inflaat sektörü yönünde çok k s r bir dönem say l r. Yeni ihale yasas nda karfl lafl lan uyumsuzluk bütün ihaleleri durdurmufl, yasan n aç klar ndan yararlanmak suretiyle yerel yönetimler, baz kamu kurulufllar eski ihale usulleri ile yapt r m tercih edip, benzer deneyimi olmayan firmalara ihale kap s n açm fl, bu yöntem daha çok büyükflehirler d fl ndaki yerleflimlerde uygulanm flt r. Özel sektör ise yat r mlar nda inflaat ifllerini emaneten yapt rmay tercih etmifl, tesisat sektörü ile ilgili iflleri; ac mas z bir fiyat k r m veya sadece iflçilik yapt rmak suretiyle tafleron hizmetlerine yöneltmifltir. Serbest rekabette bu uygulama ucuzlu a yönelik kalitesiz, standartlara uymayan üretime yol aç lm flt r. Bu durum 2004 y l na da sark p sektörü küçültebilir. Önemli olan güvenli firmalar n ayakta kalmas do ru ve sa l kl ifllerle hizmet vermesidir. Bu anlamda 2004 y l da zor geçecektir. 4 Yal t m Bir Bütündür 5

2 ODE DUCTFLEX ÜRET M / ODE GÜNCEL Türk yap ve tesisat sektörlerine, yal t m konusunda karfl lafl lan problemlerin çözümüne özel, kaliteli ürünler sunan firmam z ürün ve üretim gam n geniflletmeye devam ediyor. Çorlu da bulunan ODE Flex polietilen köpük, ODE K-Flex kauçuk köpü ü, ODE Is pan ekstrüde polistren köpük ve ODE Flanfl tesislerindeki üretimleri; dünyan n yal t m konusunda önde gelen firmalar ndan ald ürün distribütörlükleri ile hizmet veren firmam z fleksible hava kanallar ve aksesuarlar n n üretimine bafllad. ODE Ductflex üretim tesisimizin devreye girmesi ile birlikte firmam z befl ürün grubunun üreticisi konumuna geldi. ODE Ductflex ad alt nda piyasaya sundu umuz ürünlerimiz ile bu alanda da öncü rolünü üstlenerek birçok yenili e imza Üretim Zincirimize Yeni Bir Halka Daha Eklendi ODE Ductflex Fleksible Hava Kanallar ataca m za ve üretici olman n getirece i avantajlarla daha kaliteli hizmet verece imize eminiz. ODE Ductflex fleksible hava kanallar alüminyumdan imal, polyester tafl y c l, esnek, montaj kolay, hafif, lamineli, yüksek s cakl k ve bas nca dayan kl, flartland - r lm fl ve serbest havan n tafl nmas ve da t lmas nda kullan lan kanallard r. ODE Ductflex, yal t ml / yal t ms z, esnek / yar esnek, metal / PVC kapl, alüminyum takviyeli gibi farkl kullan m alanlar için özel olarak üretilmifl genifl bir ürün gam na sahip. Summary ODE started to produce Flexible Air Ducts ODE which produces Odeflex polyethylene foam, Ode K-Flex elastomeric rubber foam, Ode Is pan extruded polystyrene foam and Ode Flanged duct connection systems, has started to produce ODE Ductflex flexible air ducts. ODE Ductflex flexible air ducts are laminated, lightweight and easy to install, resistant to high temperature and pressure and used for carrying and distributing conditioned or free air in air-conditioning, heating and ventilation systems. It has wide range of products with thermally and acoustically insulated and uninsulated, flexible and semi-flexible, metal-pvc coated, aluminium reinforced types. $ ODE Ductflex ürün gam nda yer alan ürünlerden baz lar flunlar; ODE Ductflex ALU FD Kanallar Alüminyumdan imal, s yal t ms z, tamamen esnek, hafif, ince, lamineli kanallard r. Havaland rma ve klima kanallar nda kullan l r ODE Ductflex SONO FD Kanallar Is ve ses yal t ml kanallard r. Standart mikro-perfore ODE Ductflex ALU FD iç kanal üzerinde camyünü tabaka bulunur. Fiberglass takviyeli alüminyum d fl kanal ile tamamen s zd rmazl k ve yal t m sa lanm flt r. Yo- uflmay önlemek için mikro delikli iç kanal ile camyünü aras na polyester bir bariyer uygulanm flt r. ODE Ductflex ISO FD Kanallar Alüminyum lamineli iç kanal, s yal t m amaçl camyünü tabaka ve bir d fl ceketten oluflan yar esnek, s yal t ml ürünlerdir. Havaland rma ve klima kanallar nda yo uflma önleme amaçl kullan l rlar. ODE DUCTFLEX ÜRET M / ODE ODE Ductflex GREY FD Kanallar ki taraf kopolimer (PVC) kapl kumafltan oluflmaktad r. Yüksek mekanik dayan ml d r. Titreflimi absorbe etme özelli ine sahip kanallar endüstriyel kullan mlar için idealdir. GÜNCEL ODE Ductflex Aksesuarlar ODE Ductflex Connector, Support, Metal ve Plastik Kelepçe, Kolay Vida, Kontrol Kapa, S zd rmazl k Contas, Multibant, Multiclamps, metal ve plastik klape kolu. ODE Ductflex ürünlerimiz hakk nda daha detayl bilgi edinebilmek ve broflürünü temin etmek için formda yer alan bilgileri no lu faksa veya adresine göndermeniz yeterli olacakt r. Ad Soyad :... :... Görevi :... Firma Faaliyet Alan :... Firma Adresi :... Telefon-Faks : Temin Edilmek stenilen Bilgi Yal t m Bir Bütündür 7

3 ODE DUCTFLEX KOKTEYL / ODE GÜNCEL Yeni Bir Üretime Bafllam an n Sevincini Dostlar m zla Birlikte Pa ylaflt k ODE DUCTFLEX KOKTEYL / ODE GÜNCEL ODE Flex, ODE K-Flex, ODE Flanfl ve ODE Is pan dan sonra 5. üretim tesisimiz ODE Ductflex de hizmete girdi. Fleksible hava kanallar ve aksesuarlar ODE Ductflex in üretimine bafllaman n onuruna Hyatt Regency Oteli nde bir kokteyl düzenledik. A ustos ay nda üretime bafllayan flexible havaland rma kanallar üretim tesisimizin hizmete girmesi onuruna 15 Eylül 2003 tarihinde bir kokteyl düzenledik. Yüz kiflilik bir davetli toplulu unun kat l m ile Hyatt Regency Oteli nde gerçeklefltirdi imiz kokteylin aç l fl konuflmas n genel müdürümüz Orhan Turan yapt. Orhan Turan konuflmas nda ODE nin kuruldu u günden bugüne inflaat sektöründe, üstlenmifl oldu u; sektördeki teknolojik geliflmeleri sürekli izleyip, kurumlara rekabet avantaj kazand racak yeni nesil çözümler üretme misyonunu gerçeklefltirmek için çal flt n ; firman n hedeflerini stratejik bir plan dahilinde sa lam ad mlar atarak hayata geçirdi ini; bu sayede de 1986 y l nda taahhüt iflleri ile ticaret hayat na bafllayan ODE nin, 1990 y l nda ithalatç, 1996 y l nda da üretici firma kimli ine kavufltu u ve sektörün en büyük üreticileri aras nda yerini ald n söyledi. Çorlu da bulunan ODE Flex polietilen köpük, ODE K-Flex kauçuk köpük, ODE Is pan ekstrüde polistren köpük ve ODE Flanfl tesislerindeki üretimlerimiz ve dünyan n ileri gelen firmalar ndan ald m z distribütörlükler ile 4000 kalemden oluflan genifl bir ürün gam na sahip oldu umuzu; stanbul merkez olmak üzere stanbul Anadolu, stanbul Avrupa, zmir, Ankara, Antalya, Adana, Bursa, Samsun ve Konya daki dokuz bölge müdürlü ü, m 3 stok hacmine sahip 13 depo, tüm Türkiye ye yay lm fl 130 firmadan oluflan güçlü bayi a ile yap ve tesisat sektörlerine kaliteli ürün, kaliteli hizmet sundu umuzu vurgulayan Orhan Turan konuflmas na flöyle devam etti; "Bugüne kadar sektörümüzde bir çok ilke imza att k. Baflar l bir firma profili çizdik ve sektörde iyi izler b rakt k. Kendimize belirledi imiz hedefleri gerçeklefltirmenin zaman n n geldi ine inand m zda harekete geçtik. Engellerle karfl laflt m zda bile geri ad m atmad k. Örne in cumhuriyet tarihin en a r ekonomik krizini yaflad m z 2001 Gelecek y llar için planlar m z haz r ve çal flmalar m z devam ediyor. Önümüzdeki y l hayata geçirmeyi hedefledi imiz ve fluan inflaat devam eden yat r mlar m zdan bir tanesi bitümlü membran üretim tesisi; bir di eri de stok kapasitemizi m 3 e ç kartacak lojistik merkezidir. y l nda herkesin yat r mlar n erteleme karar ald bir dönemde biz bafllam fl oldu umuz ekstrüde polistren köpük yat r m n yar da b rakmad k. Aksine o y l içinde yat r m m z büyük bir h zla tamamlayarak üretime geçtik. Bu baflar m z firmam za sektörde büyük art lar kazand rd. H zl ve istikrarl büyüme trendimiz bizleri öyle bir duruma getirdi ki iliflkide bulundu umuz çevrelerin "bu y l ne yapacaks n z" sorular ile s k s k karfl laflmaya bafllad k. Bunun yan s ra yurtd fl ndan birçok firma da bizlerle ba lant kuruyor. Bu firmalarda ya ürünlerini ODE flemsiyesi alt nda Türkiye pazar na sunma; ya da ülkelerine üretim teknolojilerimizi transfer edip, bizim ortakl - m zla üretime geçme talebinde bulunuyorlar. Ald m z bu tarz tepkiler bizleri hem mutlu ediyor hem de ileride gerçeklefltirmeyi planlad m z yat r mlar için bizlere güç veriyor. Gelecek y llar için planlar m z haz r ve çal flmalar m z devam ediyor. Önümüzdeki y l hayata geçirmeyi hedefledi imiz ve flu an inflaat devam eden yat r mlar m zdan bir tanesi bitümlü membran üretim tesisi; bir di eri de stok kapasitemizi toplamda m 3 e ç - kartacak lojistik merkezidir. Biz koflmay seven bir grubuz. Sektörümüzün geliflimi için pazar birçok yeni ürün ve sistemle tan flt rd k. Do ru yerde, ihtiyaçlar karfl - layacak do ru ürünlerin kullan lmas için pazar bilinçlendirmeye çal flt k. Pazara soktu umuz yeni ürünleri ithal eden firma iken zaman içinde bu ürünlerin üreticisi ve ihracatç s konumuna geldik. ODE K- Flex ürünümüz bunun en somut örne idir. fiimdi de Türkiye de fleksible havaland rma kanallar n n üretimine bafllad k. Burada fleksible havaland rma kanallar n n Türkiye de üretimine bafllamam z konusunda uzun bir süre görüfl al fl veriflinde bulundu um; tesisat sektörünü bu ürün ile tan flt ran, bu konuda pazar yaratan ve pazar n geliflimde önemli katk lar bulan de erli arkadafl m, dostum Selçuk Günefl i sayg ile anmak istiyorum y l nda bu üretime yönelik planlar m z haz rlamaya bafllad - m z bir dönemde kendisi beklenmedik bir flekilde aram zdan ayr ld. Bugün bu hayalimizi gerçeklefltirmifl olman n mutlulu unu yafl yorum. Orhan Turan konuflmas n, "ODE Ductflex ad alt nda piyasaya sunaca m z yeni ürünümüz ile fleksible hava kanallar konusunda da öncü rolünü üstlenerek birçok yenili e imza ataca m za ve üretici olman n getirece i avantajlarla daha iyi hizmet verece imize eminim" diyerek tamamlad. Gece canl müzik eflli indeki kokteyl ile son buldu. 8 Yal t m Bir Bütündür Orhan Turan Ton Van Hoorn 9

4 ODE ISIPAN / ODE ODE ISIPAN / ODE GÜNDEM DETAY YALITIM : DETAY Yal t m : 100. Y l Gerede Devlet Hastanesi-BOLU : m 2 ODE Sistem : 5 cm ODE Is pan MD YAPI YALITIM GÜNDEM : YAPI YALITIM : Akgün Otel ve fl Merkezi ELAZI : m 2 ODE Sistem Bina 350 m 2 ODE Sistem Kubbe : 4 cm ODE Is pan MD-Bina 3 cm ODE Is pan MD-Kubbe KAMU B NALARINDA ODE ISIPAN ÇET YALITIM : ÇET Yal t m : Ahi Duran Ç rakl k E itim Merkezi, skitler-ankara : m 2 ODE Sistem POZ T F YALITIM : POZ T F Yal t m : Servergazi Lisesi-DEN ZL : 2500 m 2 ODE Sistem fi MERKEZLER NDE ODE ISIPAN TERAN YAPI : TERAN Yap : Jandarma Karakolu N DE : 650 m 2 ODE Sistem : 5 cm ODE Is pan MD YAPI YALITIM : YAPI Yal t m : Çemiflgezek l Jandarma Lojman -TUNCEL : m 2 ODE Is pan Z YAPI : Z Yap : Otel Ar kan KAHRAMANMARAfi : 850 m 2 ODE Sistem BATUYAP : BATUYAP : Alatafl Tekstil Alemda - STANBUL : m 2 ODE Sistem 10 Yal t m Bir Bütündür 11

5 ODE ISIPAN / ODE ODE ISIPAN / ODE GÜNDEM DÖNÜfiÜM M MARLIK : DÖNÜfiÜM Mimarl k : Karizma Yap Evleri ÇORUM : m 2 ODE Sistem : 5 cm ODE Is pan MD ATAKENT V LLALARI : Sema Okutgen : Atakent Villalar -SAMSUN : m 2 ODE Sistem D fl cephe m 2 ODE Is pan Çat ve Döfleme : 4 cm ODE Is pan MD D fl Cephe Is Yal t m 3 5 cm ODE Is pan DT Çat ve Döfleme Is Yal t m GÜNDEM KONUTLARDA ODE ISIPAN Bilindi i üzere ülkemizde s yal t m - na yeterli derecede önem verilmemektedir. Bu nedenle büyük enerji kay plar olmaktad r. Bu durum hem do al kaynaklar m z n h zla tükenmesine hem de s tma ve so utma için harcanan maliyetlerin yükselmesine neden olmaktad r. Bu durumda biz mimarlara büyük görevler düflmektedir. Projelerimizi tasar m aflamas nda s yal t - m na göre detayland rmam z gerekti i düflüncesindeyim. Aksi taktirde bu durumun göz ard edilmesi nedeniyle uygulamada detay sorunlar yla karfl lafl lmas kaç n lmaz oluyor. Ülkemizde prosedürde her ne kadar s yal t m proje zorunlulu u varsa da pratikte yeterli denetim ve kontrollerin olmamas nedeniyle bu, mal sahibinin flahsi kararlar na b rak lmaktad r. Bu nedenle de s yal t m gereksiz extra bir maliyet olarak görülmekte ve genelde uygulanmamaktad r. Bu projenin uygulamas nda da, özellikle bina d fl ndan yapmak istedi im s yal t m için, gerek uygulama gerekse maliyetler aç s ndan mal sahiplerini ikna etmede benim de endiflelerim vard. Tam karar aflamas nda ODE firmas n n Samsun da düzenlemifl oldu u seminere mal sahiplerinin de kat l m n sa lad k. Bu seminer sayesinde her fleyden önce s yal t m na yap lan yat r - m n bir kaç senede kifliye geriye döndü üne mal sahiplerini ikna edebildik. Daha sonra ODE firmas na binalar m z n yap elemanlar n n cins ve kal nl k bilgilerini göndererek Samsun bölgesinde hangi kal nl kta s yal t m kullanmam z gerekti inin hesab n yapt rd k. Buna göre çat larda 5 cm.lik, döflemelerde 3 cm. lik ODE Is - pan kulland k. En do ru s yal t m binan n d fl ndan yap lan s yal t m d r. Is köprülerini ortadan kald r r. Bu nedenle mantolama sistemi ile binalar 4 cm. lik s yal t m levhalar ile kaplad k. Yap flt r c, köfle profilleri, dübel, file, s va gibi di er tamamlay c malzemeler de, ODE den paket olarak temin edildi. Binalar n d fl nda düz boya kullanmay planl yordum. Ancak baz numune denemelerinden sonra renkli dekoratif s va ile daha do ru sonuç al nd n gördüm. Renkli s valar m z da ODE den temin ettik. Hem kalite hem de renk alternatifleri aç s ndan istedi im sonuca ulaflt k. KONUTLARDA ODE ISIPAN Sema Okutgen Y.Mimar, Restoratör (M.S.Ü.) CEMA NfiAAT : CEMA nflaat : Nihat Cemaligil Villas ANTAKYA : 250 m 2 ODE Is pan K rma Çat Is Yal t m Uygulamas : 2 cm ODE Is pan DT : CEMA nflaat : Bedii Rende Villas ANTAKYA : 300 m 2 ODE Is pan Döfleme Is Yal t m Uygulamas : 2 cm ODE Is pan DT 12 Yal t m Bir Bütündür 13

6 ODE ISIPAN / ODE ODE ISIPAN / ODE GÜNDEM E-5 YALITIM GÜNDEM : E 5 Yal t m : Divan Sitesi, Suadiye- STANBUL : m 2 ODE Sistem YAPI ÇÖZÜMLER DEM R YAPI KONUTLARDA ODE ISIPAN : YAPI Çözümleri : Yaflar Özer Villas Göksu Evleri- STANBUL : 300 m 2 ODE Sistem Is Yal t m Uygulamas VONA NfiAAT : DEM R Yap : Villa fiile- STANBUL : 350 m 2 ODE Sistem PERGE PREKAST :PERGE Prekast :Ereli Villas Çavuflbafl - STANBUL :250 m 2 ODE Sistem 290 m 2 ODE Is pan :3 cm ODE Is pan MD, 3, 4, 5 cm ODE Is pan DT BATUYAP : BATUYAP : Necdet Bey Apartman Feneryolu- STANBUL : m 2 ODE Sistem ORBA YALITIM : ORBA Yal t m : Müskiratç lar Sitesi, Küçükyal - STANBUL : 500 m 2 ODE Sistem KONUTLARDA ODE ISIPAN : VONA nflaat : Yi itsoy Apartman Cevizli- STANBUL : 600 m 2 ODE Sistem SEVTAfi MAK NE NM NfiAAT : NM nflaat : Tu ba Apartman Çengelköy- STANBUL : 300 m 2 ODE Sistem : SEVTAfi Makine : Orkide Evleri Esenkent STANBUL : m 2 ODE Sistem YTK YALITIM : YTK Yal t m : Apartman, Göztepe- STANBUL : 700 m 2 ODE Sistem : 4 cm ODE Is pan MD 14 Yal t m Bir Bütündür 15

7 fi fil ALIfiVER fi MERKEZ / ODE REFERANSLARIMIZ Dünyan n kinci Büyük Al flverifl Merkezi; fiiflli de nfla Ediliyor Cevahir Holding e ait fiiflli Kültür ve Ticaret Merkezi nin inflaat büyük bir h zla devam ediyor. 29 Ekim 2004 tarihinde hizmete girmesi planlanan binan n mimari projesi Amerikal Minour Yamasaki firmas na ait. 4 otopark, 4 al flverifl ve 2 restoran kat olmak üzere toplam 10 kat olarak planlanan bina m 2 aç k araziye, m 2 inflaat alan na sahip. Binan n çat s n oluflturan 40 metre geniflli inde 1800 m 2 aç kl kapatan 200 ton a rl ndaki piramit çelik yap ise özel olarak tasarlanm fl. Binada 2 adet m 2 katl ma azan n yan s ra 40 m 2 den 2000 m 2 ye kadar de iflen metrajlarda ma aza alanlar bulunuyor. çinde 11 sinema salonu, 1 adet üç boyutlu sinema salonu, e lence merkezi, bowling salonu ve spor merkezinin yer alaca binan n günde kifli taraf ndan ziyaret edilece i tahmin ediliyor. Böylesine yo un bir ziyaretçi trafi ine sahip yap n n içindeki düfley ulafl m, seksen alt adet yürüyen merdivenin yan s ra 10 u servis 10 u müflteri ve 9 u panoramik 29 adet asansör ile sa lanacak. Binaya ulafl m n rahat bir flekilde sa lanabilmesi için 10 ayr girifl ç k fl noktas yap lm fl. Ayr ca Büyükdere Caddesi alt nda yer alan metro istasyonunun yak nl ndan faydalan larak kültür ve ticaret merkezinin üç kat na do rudan ulafl m sa lanm fl. TESA Tesisat Ltd. fiti. Tesisat Is Yal t m nda 1200 teneke ODE Konfix Yap flt r c kullan ld. TESA n n kurucusu Yalç n Bozduman 1972 y l nda stanbul Teknik Üniversitesi nden mezun olduktan sonra tesisat projeleri haz rlayan YBD unvanl bir proje ve taahhüt flirketi kurdu.1986 y l na kadar birlikte yürütülen proje ve taahhüt iflleri TESA Tesisat San. Tic. Ltd. fiirketi nin kurulmas yla tamam yla taahhüt ifllerine dönüfltü. Ana hedefi; mühendislik prensiplerinden ödün vermeden en kaliteli ve kullan fll tesisat üretmek olan TESA, bugün 300 kiflilik uzman kadrosu ile, inflaat tesisat sektöründe aran lan bir kurulufltur. flyerlerinde, konutlarda, sosyal ve kültürel yaflam içinde insan yaflam n daha konforlu hale getirmek, sosyolojik ve teknolojik ça dafll yaflam n detaylar na adapte ederek insan memnuniyetini artt rmak, bunu yaparken her nimetini kulland m z do aya daha az zarar verecek projeleri hayata geçirmek, de iflime katk da bulunmak, TESA l lar n en de er verdikleri kazançt r. Komple sanayi tesis montajlar, s tma-havaland rma tesisatlar, klima tesisatlar, buhar tesisatlar, otomatik kontrol sistemleri, s hhi tesisatlar, bas nçl tanklar, reaktör destilasyon kolonlar, çeflitli kimya sanayi proses cihazlar üretimi, havaland rma kanallar ve ekipmanlar üretimi, paslanmaz spiral kenetle baca ve ekipmanlar üretimi firman n ana faaliyet konular n oluflturmaktad r. Profilo Holding PEG A.fi. Çerkezköy; Marshall Boya ve Vernik Sanayi A.fi. Gebze; Kordsa Kordbezi San. Tic. A.fi. zmit; Dusa Endüstriyel plik Sanayi zmit; Brisa Lastik fi fil ALIfiVER fi MERKEZ / ODE REFERANSLARIMIZ fiiflli Ticaret Merkezinin Tesisat Is Yal t m nda ODE K-Flex Kullan l yor 9995,83 kw s tma kapasitesine, 13743,33 kw so utma kapasitesine sahip binan n mekanik tesisat uygulamas Tesa Ltd. fiti. taraf ndan yap lmakta. Is geri kazan m sistemi bulunan binan n tesisat nda kullan lan toplam boru uzunlu u mt; kanal metraj ise m 2 Binan n tesisat yal t m için tercih edilen malzeme ise ODE K-Flex kauçuk köpü ü. ler Boru ve Kanal Yal t m nda m 2, 120 cm eninde 13 mm ODE K-Flex ST Levha ve15 kg l k Yalç n Bozduman Sanayi zmit; Mercedes-Benz Türk A.fi. stanbul; Zorlu Brode A.fi.-Çorlu; Omluksa A.fi. Edirne; Tuna Çelik Eflya Sanayi A.fi.-K nal / stanbul tesisleri firman n önemli referanslar aras nda yer almaktad r. Carbone - Lorraine Elektrik Kömürleri A.fi. Merchant Bank 16 Yal t m Bir Bütündür 17

8 YEN PROJELER M Z / ODE YEN PROJELER M Z / ODE YATIRIMLAR Yat r mlar m z Devam Ediyor ki Önemli Projemiz Daha Hayata Geçiyor; Polimer Bitümlü Membran Üretim Tesisi ve Lojistik Merkezi 2004 ün Mart ay nda hizmete sokmay planlad m z 12 milyon m 2 /y l üretim kapasitesine sahip polimer bitümlü membran tesisimizde polyester ve camtülü tafl y c l APP ve SPS esasl polimer bitümlü membranlar, arduaz, alüminyum, pudra, kum v.b kaplamalarla çeflitli kal nl klarda farkl kullan m amaçlar na yönelik olarak üretilecek. fiubat ay nda faaliyete geçecek lojistik merkezimiz günlük 100 kamyonluk sevk yat kapasitesi ile hizmet verecek. Bu tesisimizin devreye girmesi ile birlikte firmam z n stoklama kapasitesi m 3 e ç kacak y l nda ticaret hayat na bafllayan firmam z h zl ve istikrarl büyümesini sürdürüyor y l nda hizmete açt ODE Flex ekstrüde polietilen köpük tesisi ile üretici kimli ini kazanan firmam z, bugün sahip oldu u befl üretim tesisi ile sektörün önde gelen sanayi kurulufllar aras nda yer al yor. nflaat ve tesisat sektörlerini bir çok yeni ürünle tan flt r p pazar oluflturan, zaman içinde bu ürünlerin üreticisi konumuna gelen firmam z on yedi y ll k hizmet sürecinde h zl ve istikrarl bir büyü- me grafi i çizdi. Kuruluflumuz 2000 y l nda Türkiye nin ilk ve en modern kauçuk köpü ü üretim tesisi ODE K-Flex i; 2001 y l nda ODE Flanfl ve ekstrüde polistren köpük üretim tesisi ODE Is - pan ; 2003 y l nda da fleksible havaland rma kanallar üretim tesisi ODE Ductflex i hizmete soktu. Hedeflerini bir plan dahilinde gerçeklefltirmeye özen gösteren firmam z flimdi de stratejik büyüme planlar içinde bulunan iki projeyi daha hayata geçirmek için çal flmalara bafllad ; Bitümlü membran üretim tesisi ve lojistik merkezi Eylül ay nda fizibilite çal flmalar na bafllad m z bu iki yeni tesisimizin inflas na Eylül 2003 YATIRIMLAR itibari ile baflland m 2 aç k alan üzerinde çelik konstrüksiyondan infla edilen tesislerimiz toplamda m 2 kapal alana sahip olacak ün fiubat ay nda devreye sokmay planlad m z lojistik merkezimiz en modern depolama ve sevk yat sistemleri ile hizmet verecek. Günlük 100 kamyonluk sevk yat kapasitesine sahip olacak merkezimizin stoklama hacmi ise m 3. Bu merkezin devreye girmesi ile birlikte tüm Türkiye genelinde halen 13 depo ile hizmet veren firmam z n stoklama kapasitesi m 3 e ç km fl olacak. Mart 2004 de üretime bafllamas n planlad m z polimer bitümlü membran fabrikam z ise 12 milyon m 2 /y l l k üretim kapasitesi ile hizmet verecek. Tesiste, polyester ve camtülü tafl y c l APP ve SPS esasl polimer bitümlü membranlar, arduaz, alüminyum, pudra, kum v.b. kaplamalarla çeflitli kal nl klarda farkl kullan m amaçlar na yönelik olarak üretilecek. Summary Our new investments are on the way, Polymer bitumen waterpoofing membranes production plant and Logistics Center. Polymer bitumen waterproofing membrane production plant will be on production in March Its production capacity will be m 2 per year. In this plant, polyester and glassfiber reinforced, APP and SBS polymer bitumen membranes will be produced with a wide product range. Product range will include different thickness and coatings layers such as slate granules, aluminum, or sand. ODE logistics center will be on service with a capacity of 100 truck loading per day in February and our total stock capacity will reach to m Yal t m Bir Bütündür 19

9 ODE K-FLEX DUCT/ ODE ODE K-FLEX DUCT / ODE YEN ÜRÜN ODE K-Flex Duct s tma ve so utma Isistemlerinin verimlerinin artt r lmas ve daha uzun ömürlü olmas, enerji kay plar n n ve maliyetlerinin en aza indirilmesi için havaland rma ve klima kanallar n n uygun malzeme ve yöntemlerle yal t lmas gerekmektedir. Yal t m bilincinin artmas ve yayg nlaflmas ile birlikte, mekanik tesisat yal t m nda daha pratik ve daha özel çözümlere ihtiyaç duyulmaya bafllanm flt r. Bu ihtiyaçlar do rultusunda uygulama zaman ndan ve iflçilikten tasarruf sa layan, kesintisiz bir yal t m sa lamas n n yan s ra yal t lm fl bir mekanik tesisat kanal sistemini daha estetik bir görüntüye kavuflturan ODE K- Flex DUCT kanal yal t m levhalar gelifltirilerek yal t m pazar - na sunulmufltur. Özellikle kanal imalatç lar na kendinden yal t ml haz r kanal imalat yapma imkan sa layan ODE K-FLEX DUCT kanal yal - t m levhalar, sahip oldu u üstün özellikleri ile havaland rma ve klima kanallar n n yal t m için her türlü ihtiyaca cevap veren bir malzemedir. ODE K-FLEX DUCT, haz r kanallar için tasarlanm flt r. En belirgin özelli i, kendinden yap flkanl olarak üretil- "Haz r Kanallar için Kendinden Yap flkanl 1000/1200/1500 mm genifllikte ODE K-FLEX ST Levhalar" K-Flex Duct mesi ve genifl ebatlar (1500mm geniflli e kadar) sayesinde uygulama süresini ve fire oranlar n en aza indirerek maliyeti düflürmesidir. Esnek yap s sayesinde iflçilik hatalar n ortadan kald r r ve tam s zd rmazl k sa lar. Esnek yap s kanal ba lant noktalar nda titreflimin azalt lmas na da yard mc olmaktad r. Genifl bir aksesuar yelpazesine sahip oldu u için tam ve eksiksiz bir uygulama imkan sa lamaktad r. ODE K-FLEX DUCT, 1000 mm/1200 mm/1500 mm geniflliklerde kendinden yap flkanl olarak üretilen ODE K-FLEX ST kauçuk köpü ü s yal t m levhalar d r mm olmak üzere dört ayr kal nl kta üretilmektedir. Özel yap flkan ile kanal yüzeyine tam ve mükemmel bir yap flma sa layan ODE K-FLEX DUCT kendinden yap flkanl kanal yal t m levhalar üre- Kal nl k Genifllik Üretim Aral tim esnas nda özel kesim makineleri ile kesildikleri için, yal t - 6 mm 1000 mm 8 mm 1200 mm m n kalitesini etkileyecek hatal kesim riski ortadan kald r lm flt r. 10 mm 1500 mm Ürün Gam ODE K-FLEX DUCT n dört farkl tipi bulunmaktad r. 1) ODE K-FLEX DUCT 2) ODE K-FLEX DUCT NET 3) ODE K-FLEX DUCT ALU 4) ODE K-FLEX DUCT ALU NET Bir yüzeyi yap flkanl, 1000 mm-1200 mm ve 1500 mm genifllikte ODE K-FLEX ST Levhalar 12 mm ODE K-Flex Duct malat s ras nda ODE K-FLEX ST levhalar n bir yüzeyine, özel bir yap flt r c lamine edilmifltir. Yap flkanl yüzey üzerinde ise koruyucu bir silikon film tabakas bulunur. ODE K-Flex Duct Alu malat s ras nda ODE K-FLEX ST levhalar n bir yüzeyine özel bir yap flt r c lamine edilmifltir. Yap flkanl yüzey üzerinde ise koruyucu bir silikon film tabakas bulunur. Di er yüzeyi elastomerik kauçuk köpü ünün d fl ortam koflullar na dayan m n artt rmak amac yla, alüminyum ile kapl d r. Bu yap s ile her türlü iklim flartlar na dayan kl d r. Yüksek bir mekanik da- K-Flex Duct Alu yan ma sahiptir. Yüksek su buhar difüzyon direnç katsay s na sahip ODE Flex ST levhalar ile alüminyum tabakadan oluflan bu kompozit yap, ekstra bir kaplama (galvanizli sac vb.) ihtiyac n ortadan kald rmaktad r. ODE K-Flex Duct Net malat s ras nda ODE K-FLEX ST levhalar n bir yüzeyine, yap flma mukavemetini artt rmak için bir takviye ile desteklenmifl özel bir yap flt r c lamine edilmifltir. Yap flkanl yüzey üzerinde ise koruyucu bir silikon film tabakas bulunur. Bir yüzeyi takviyeli yap flkanl, 1000 mm-1200 mm ve 1500 mm genifllikte ODE K-FLEX ST Levhalar ODE K-Flex Duct Alu Net malat s ras nda ODE K-FLEX ST levhalar n bir yüzeyine, yap flma mukavemetini artt rmak için bir takviye ile desteklenmifl özel bir yap flt r c lamine edilmifltir. Yap flkanl yüzey üzerinde ise koruyucu bir silikon film tabakas bulunur. Di er yüzeyi elastomerik kauçuk köpü ünün d fl ortam koflullar na dayan m n artt rmak amac yla, alüminyum tabaka ile kapl d r. Bu yap s ile her türlü iklim flartlar na dayan kl d r. Yüksek bir mekanik dayan ma sahiptir. Yüksek su buhar difüzyon direnç katsay s na sahip ODE K-Flex ST levhalar ile alüminyum tabakadan oluflan bu kompozit yap, ekstra bir kaplama (galvanizli sac vb.) ihtiyac n ortadan kald rmaktad r. ODE K-Flex DUCT n standart ve alüminyum kapl olan tipleri yan nda malzeme ile uyumlu farkl yüzey kaplamas na sahip; renkli; UV dayan ml ; renkli ve UV dayan ml özel üretilmifl tipleri de mevcuttur. K-Flex Duct Alu Net Bir yüzeyi yap flkanl, di er yüzeyi alüminyum kapl 1000 mm 1200 mm ve 1500 mm genifllikte ODE K-FLEX ST Levhalar K-Flex Duct Net Bir yüzeyi takviyeli yap flkanl, di- er yüzeyi alüminyum kapl 1000 mm 1200 mm ve 1500 mm genifllikte ODE K-FLEX ST Levhalar TEKN K ÖZELL KLER S cakl k Dayan m -200 C ile +116 C Is letkenlik Katsay s EN (DIN 52612) Su Buhar Difüzyon µ> 7000 Direnç Katsay s EN (DIN 52615) Yang n S n f Korozyon Riski Summary λ (-20 C)= W/mK λ (0 C)= W/mK λ (+20 C)= W/mK BS 476 Part Class 0 (UK) CL 1 (Italy) Brandkennziffer 5-2 (CH) ABP-P MPA BS M1-NF (FR) Kapal Hücre Yüzdesi > 95% Ozon Dayan m Kimyasallara Dayan m (Ya, madeni ya ) UV ve Hava Dayan m Koku PII NT 036 (SK) B1, ÖNORM B3800 (A) DIN 1988/7 Belgeli yi yi yi hmal edilebilir YEN ÜRÜN ODE K-Flex Duct ODE K-FLEX DUCT; specially designed for airduct manufacturers to form pre-insulated ducts, is formed of self adhesive ODE K-FLEX ST sheets having width of 1000/1200/1500mm. It is flexible and easy to handle. The sizes are ideal for a perfect application on ducts. Its strong reinforced adhesive is designed to improve the gripping effect on the metal surface of the duct. Widths up to 1500mm decrease the installation time and waste of insulation, consequently the final cost of pre-built ducts. The standard thicknesses are mm. It has four different types (ODE K-Flex Duct, ODE K-Flex Duct Net, ODE K-Flex Duct Alu and ODE K-Flex Duct Alu Net). 20 Yal t m Bir Bütündür 21

10 BOYA VE KAPLAMALAR / ODE 22 ÜRÜN TANITIMI D fl Cephede Yeni Çözümler ODE BOYA VE KAPLAMALAR ODE, Boya ve Kaplama ürünleri çeflitlili ini att - rarak, ODE Sistem Is yal t m paketi üzerinde farkl zevklere uygun çözümler sunuyor. Yap lar d fl etkenlerden koruyan, ya murun, rüzgar n ve do a koflullar n n y prat c etkisine karfl koyan d fl cephe boya ve kaplamalar d r. Tüm yap elemanlar bu y prat c etkenlere karfl boya ve kaplamalarla koruma alt na al nmaktad r, ancak yap n n görsel güzelli ini tamamlayan, estetik de erler tafl yan cepheler ortaya ç karmak için bu ürünler ODE ürün gam nda yer ald gibi çeflitlendirilebilir. ODE ürün gam nda yer alan ürünleri "ODE Boya" (rulo ile uygulanan ürünler), "ODE Kaplamalar" (mala ile uygulanan ürünler) olarak ikiye ay rabiliriz. ODE boya ve kaplamalar s n rs z renk seçene i ile Yal t m Bir Bütündür Boyalar Boya tan m na aç klama getirmeye çal fl rsak, herhangi bir yüzeyin üzerine uyguland nda, yüzeyi d fl etkenlerden koruyan ve dekoratif bir film meydana getiren malzeme olarak adland r l r. ODE akrilik esasl d fl cephe boyalar nda, bu proses, su içeri inin buharlaflmas ve ba lay c parçalar n n birleflmesi sonucu oluflur. Kuruyan film tabakas suyu itici bir katman oluflturur. ODE d fl cephe boyalar nda kullan lan Akrilik kopolimer ba lay - c, bu tip boyalarda kullan lan sentetik polimerdir. Akrilik esasl d fl cephe boyalar, ba lay c olarak sadece akrilik polimerler kullan lm fl su ile inceltilen boyalard r ve uzun süreli esneklik, nefes alabilirlik, alkali dayan m na sahiptirler. ODE ürün gam nda bulunan ve rulo ile uygulanan son kat ürünler aras nda yer alan akrilik kopolimer esasl boya ve kaplamalar yüzeyde oluflturdu u doku yo unlu una ba l olarak s ras ile Boya 0, Boya 1 ve Boya 1T olarak adland - r lmaktad r. Akrilik kopolimer esasl, silikon katk s ile artt r lm fl su iticilik ve düflük buhar difüzyon direncine sahip ODE Silikonlu boyalar ise Silikonlu Boya 0, Silikonlu Boya 1 ve Silikonlu Boya 1T olarak ODE son kat boya ve kaplamalar aras na dahil edilmifltir. Kaplamalar Kaplamalar; ise granülometrik katk malzemeleri ile örtücülü ü ve dokusu artt r lm fl, mala ile uygulanan d fl cephe kaplama ürünleridir. Akrilik ve çimento ba lay c l ürünlerin nefes alabilirlik ve uzun süreli dayan m avantajlar n bünyesinde bar nd r rlar. Mala ile uygulanan ve s yal - t m sistemleri için yüksek darbe dayan m ve do a koflullar na, yap ömrü boyunca dayan m sa layan dekoratif, çimento veya akrilik ba lay c l silikon katk l kaplamalar, farkl dokular, s va yüzeyinde bulunan görsel hata ve pürüzleri gizleyen yap lar ile s yal t m sistemi üzerinde tam BOYALAR ODE ( Silikonlu) BOYA 0 ODE ( Silikonlu) BOYA 1 ODE ( Silikonlu) BOYA IT çözümü sunmaktad r. Is yal t m sistemlerinde d fl etkenlere ve darbelere dayan kl bir sistemin temeli olan ODE Dekoratif s va kaplamalar, çimento esasl Dekoratif s va C, akrilik esasl Dekoratif s va S ve Dekoratif s va R, ODE sistem üzerinde, seçilen ürün tipine ba l olarak yaklafl k 3 mm kal nl nda koruyucu bir katman oluflturmaktad r. Tüm son kat kaplamalar, ODE Sistem Is yal t m paketinin yap ömrü boyunca de iflmeyecek s yal t m performans n destekleyecek teknik özelliklerle uygulamaya sunulmaktad r. ODE Sistem s yal t m paketinin ODE Dekoratif Akrilik S va S/R ODE Dekoratif S va C müflterilerimize sa lad en büyük avantaj, paket içinde yer alan tüm bileflenlerin birbirleri ile uyumlu ve performansl olarak uygulanmas d r. ODE Sistem s yal t m paketinde ise paket ürünleri eksiksiz olarak uygulama sahas na ulaflt r lmakta ve paket ürünleri ODE Is pan MD, Yap flt r c Excel, S va Plus, S vaf standart, Dübel premium ve köfle profilleri ODE güvencesi alt nda sunulmaktad r. Tüm bu ürünleri dekoratif olarak tamamlayan boya ve kaplamalar ise artan ürün çeflitlili i ile sistemi tamamlamaktad r. ODE Boya 0 ODE Silikonlu Boya 0 ODE Boya 1 ODE Silikonlu Boya 1 BOYA VE KAPLAMALAR / ODE KAPLAMALAR ODE DEKORAT F AKR L K SIVA S ODE DEKORAT F AKR L K SIVA R ÜRÜN TANITIMI ODE DEKORAT F AKR L K SIVA C ODE Boya 1T ODE Silikonlu Boya 1T Uygulama Mala ile Mala ile Rulo ile Rulo ile Ba lay c Akrilik Kopolimer Beyaz Çimento ve Saf Akrilik Kopolimer Saf Akrilik Kopolimer Saf Akrilik Kopolimer Silikon Katk l Organik Toz Polimerler Dolgu Malzemesi Mikronize Kalsit Özel Granülometriye Mikronize Dolomit Mikronize Dolomit Mikronize Dolomit Sahip Mikronize ve Kalsit ve Kalsit ve Kalsit Dolomit ve Kalsit Pigmentler Sentetik Esasl Sentetik Esasl Sentetik Esasl Sentetik Esasl Ifl k UV ve Alkali Ifl k UV ve Alkali Ifl k UV ve Alkali Ifl k UV ve Alkali Dayan ml Dayan ml Dayan ml Dayan ml Pigmentler Pigmentler Pigmentler Pigmentler Katk Malzemesi Suya Dayan kl l, Plastikli i,aderans, Suya Dayan kl l Artt r c Suya Dayan kl l Artt r c Suya Dayan kl l Artt r c Aderans Artt r c Esnekli i, Suya ve Uygulama Kolayl ve Uygulama Kolayl ve Uygulama Kolayl ve Uygulama Dayan kl l Artt r c Sa layan Katk lar Sa layan Katk lar Sa layan Katk lar Kolayl Sa layan ve Uygulama Katk lar Kolayl Sa layan Katk lar En Düflük +5 ºC +5 ºC +5 ºC +5 ºC +5 ºC Uygulama S cakl Renk 42 Kartela Rengi Beyaz 42 Kartela Rengi 42 Kartela Rengi 42 Kartela Rengi ve Özel Renkler ve Özel Renkler ve Özel Renkler ve Özel Renkler Bay nd rl k Rayiç No D/TS A/TS 7847 ve TSE 23

11 GRUP ZALASYON/ ODE YALITIM DANIfiMA ORTAKLARIMIZ Grup zolasyon MURAT ÇANKIRLI NfiAAT / ODE YALITIM DANIfiMA ORTAKLARIMIZ Murat Çank rl nflaat Baflar n n süreklili i için teknolojiyi ve sektörü yak ndan takip ederek, ö renmenin ve bilgiyi paylaflman n gereklili ine inan yor ve çal flmalar m za da bu do rultuda devam ediyoruz. Firmam z Grup zolasyon 1998 y l nda Tekirda Çorlu da izolasyon ve dekorasyon malzemelerinin sat fl, uygulamas ve taahhüt iflleri ile ifl hayat na bafllam flt r. Bölgemizde yal t m konusunda deneyimli, donan ml firma ve ekip eksikli ini hissederek bu alana yönelmifl ve önemli ad mlar atm flt r. Çok k sa bir zamanda uygulama ekibini oluflturarak konusunda uzman kadrolar yetifltirmifltir. Müflteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarak müflterilerimizin Grup zolasyon a duymas gereken güven sa lanm flt r. Müflterilerimize kaliteli malzemeyi ve kaliteli uygulama bilincini bir arada sunabilmek amac yla sektöründeki lider üreticiler ile bayilik sözleflmeleri imzalad k. Firmam z müflterisine çözüm öneren projeler ile servis ve garantiyi birlikte sunmay bir ilke haline getirmifltir. Kuruldu u günden bafllayarak yapm fl oldu u baflar l uygulamalar, reklam çal flmalar ve tan t m programlar ile bölgesindeki yal t m bilincinin oluflmas nda çok ciddi katk larda bulunmufltur. Firmam z yapm fl oldu u su s - ses ve yang n yal t m uygulamalar n n tümünü kendi yetifltirmifl oldu u 10 kiflilik uzman uygulama kadrosu ile gerçeklefltirmektedir. Uzman kadromuz yaln zca konut ve inflaatlar nda de il bölgemizde kurulu tekstil ve di er dev sanayi tesislerinin de iflik izolasyon sorunlar na da baflar l uygulamalarla çözümler üretmektedir. Çal flmalar m zda oluflan baflar n n tesadüf olmad n biliyoruz. Bu nedenle de baflar m z n süreklili i için teknolojiyi ve sektörü yak ndan takip etmenin, ö renmenin ve bilgiyi paylaflman n gereklili ine inan yor; çal flmalar m za bu do rultuda devam ediyoruz. Referanslar m zdan baz lar flunlard r; Coca Cola Maksan A.fi. Çorlu, Vatan Kablo Çorlu, Korteks Mensucat San. Tic A.fi. Büyük Kar flt ran, Zorlu Tekstil - Büyük Kar flt ran, Flash Renault Plaza - stanbul, Kombassan Karton A.fi. Muratl, Emlak Konutlar Çorlu, Sakl kent Villalar Çorlu, fiahinler Holding Çorlu, Çorlu Belediye Binas Çorlu, Kaptan Demir Çelik End. Fab. A.fi. Marmara Ere lisi ODE nin bizlerle paylaflt bilgi birikimi ve bizlere sa lad teknik destek ile elde etti imiz baflar lar n daimi olaca na inanc m z sonsuzdur y l nda Konya da kurulan firmam z s, su, ses yal t m, boya, yap kimyasallar ve poliüretan zemin kaplama sistemlerine yönelik yapt çal flmalarla ad n duyurmufltur. Is ve su yal t m uygulamalar na a rl k veren firmam z dört idari personel ve k rk befl kifliden oluflan befl teknik ekip ile hizmet vermektedir. Yal t m ekiplerimiz, yal t m konusunda Konya da en iyi e itimi alm fl, tecrübeli ustalardan oluflmaktad r. Bayili ini yapt m z ODE Yal t m A.fi. ile birlikte Konya ve civar illerde yal t m uygulamalar konusunda ilk akla gelen isim olmak için çeflitli çal flmalar yürütmekteyiz. Bu ba lamda bölgedeki yal t m bilincini yayg nlaflt rmak için ODE ile birlikte düzenledi imiz e itim seminerleri en çok ses getiren çal flmalar m z aras nda yer almaktad r. ODE nin bizlerle paylaflt bilgi birikimi ve bizlere sa lad teknik destek ile elde etti imiz baflar lar n daimi olaca na inanc m z sonsuzdur. Referanslar m zdan baz lar flunlard r; stanbul Tuzla Piyade Okulu, smail Boysan Villas, Mehmet Dolular Villas, Geçit Sitesi, Zafer Dershaneleri, Yunak Kaymakam Evi, Kahveci Otomotiv, Meramkent Sitesi, Bo aziçi Sitesi, Asyap Ltd. fiti. Meram Villa nflaat, Kaçmazlar Otomotiv, Remzi Bediz nflaat, Seydiflehir Nizam Mühendislik, Ilg n Kaymakamevi 24 Yal t m Bir Bütündür 25

12 DE fi M YÖNETMEK / ODE DE fi M YÖNETMEK / ODE MAKALE Baflar l ve Sürdürülebilir De iflimi Yönetmek Daha iflin bafl ndayken pek çok de iflim giriflimi baflar s z olarak nitelendirilir ve baflar l olmalar na f rsat verilmeden terk edilir. Büyük ölçekli de iflim giriflimlerinin ço u, kendileri için belirlenen hedeflerin ve beklentilerin oldukça gerisinde kal r. Bu durum, insanlar n iflleri farkl yöntemlerle yapma becerilerini fazlaca büyüttü ümüz, de iflime karfl ç kma e ilimlerini ise küçümsedi imiz anlam na gelir mi? Ben böyle oldu unu sanm yorum. De iflimin baflar - l olmas ve sürmesi için belirli koflullar n var olmas gerekti ini ö rendim. Aradaki kritik fark ortaya ç karan yedi aflama afla da yer al yor: 1. Bir ivedilik duygusu yarat n. Bir kuruluflun de iflmesi için adeta kalp krizine benzer bir olay yaflamas gerekir; k sa süre içinde al flkanl klar n de ifltirmezse ölece i duygusuna kap lmal d r. Hemen her büyük de iflim girifliminin arkas nda iflte bu ac ve korku bulunur. S rf e lence olsun diye de iflimin zahmetine ve maliyetine katlan lmaz. De iflirsiniz çünkü de iflmeniz gerekti ine inan rs n z. S rf kendinizi denemifl olmak için eskisinin yar s kadar kaynakla iki kat ifl ç karmaya çal flmazs n z. Düflünmeniz gereken bir borsa de eriniz vard r. S rf bir dünya seyahati yaflamak için küresel çapta ifl yapmaya soyunmazs n z. Bunu, iç pazarlar n n z kurudu u ya da doydu u, art k büyüyebilece iniz bir alan kalmad için yapars n z. De iflimin nedenleri genelde zorlay c d r ama kalp krizini yaflayan yaln zca yönetim ekibidir. Bunun bir düzey alt nda bile kimse bu ac y hissetmez. vedilik duygusu yaratmak gerçe i söylemek, hiç sözünüzü sak nmadan; " flte mali durumumuz ortada. Rakamlar burada. Yat r mc lar küplere binmifl durumda. E er daha iyi sonuçlar üretemezsek sonumuz kötü olacak" demektir. Çal flanlar, o kötü sonun kendilerini de etkileyece ini anlamal - d r. flten ç karmalar büyük bir olas l kt r ve bu hem iflini kaybedenler için hem de geride kal p iki-üç kiflilik ifl yüklenenler için kötüdür. Noktalar birlefltirin ve çal flanlar n za de iflimi gerektiren sorunlar n onlar n dünyas n da nas l etkileyece ini gösterin. Yaklaflan felaketi ancak kendi de iflme ve flirketi daha iyiye götürme becerilerinin önleyebilece ini anlas nlar. De iflim gere ini insanlara benimsetmek liderin görevidir. E er ayn yolda devam etmenin kötü sonuçlar n görmelerini sa layamazsan z, büyük olas l kla de iflim çaban z daha bafllamadan sekteye u rayacakt r. 2. Güçlü ve yol gösterici bir iflbirli i oluflturun. De iflim giriflimlerinin ço unun tökezlemesi ya da baflar - s zl a u ramas n n nedeni; aç k bir uyumsuzluk göstergesinin olmad durumlarda bile yönetim ekibi aras nda sorunlar yaflanmas d r. De iflim girifliminin önerildi i ve tart flmaya aç ld toplant da herkes masan n etraf nda oturur ve söylenenleri onaylar. Ama her de iflim var olan güç dengesini de ifltirecek, baz lar n ödüllendirirken baz lar na eski günlerini aratacakt r. Baflta insanlar ne kadar onaylay c olurlarsa olsunlar yola ç kt n zda de iflime direneceklerdir ve sizin de bu direncin üstesinden gelmeniz gerekecektir. De iflimi destekleme konusundaki isteksizlik kendisini pek çok flekilde gösterir; ifli sürüncemede b rakmak, birilerini suçlamak, kriz yaratmak ve görünüflte de iflimi desteklerken her f rsatta süreci sabote etmeye çal flmak gibi. De iflim her zaman büyük ölçüde insanlar aras ndaki iliflkilere ba l d r ve en kritik iliflkiler de de iflimi yönetenler aras ndakilerdir. Bu insanlar aras ndaki yüzeysel anlaflman n arkas na bak n ve gerçek korkular ile kuflkular n ortaya ç - kar n. Ayn zamanda de iflimi yöneten ekibin üyeleri için farkl bir performans ölçüm sistemi gelifltirin. De iflim sürecinde yeni ifllevler ve yeni davran fl biçimleri gerekece inden, primlerin hesaplanma biçiminin de de ifltirilmesi gerekebilir. 3. Berrak bir vizyon gelifltirin. nsanlar genellikle de iflimin amac n ve de iflimden beklenenleri tam olarak kavrayamazlar. Daha iflin bafl nda MAKALE bunlara aç kl k getirin. De iflimin baflar ya ulaflmas ile neyi kastediyorsunuz? Baflar ya ulaflmak için plan n z nedir? Bu plan, de iflmemenin ac sonuçlar n nas l ortadan kald racak? Vizyonunuzu etkili ve ak lda kal c birkaç sözcük ile dile getirin. 4. Farkl sorular sorun. Ne gibi de iflikliklerin yap lmas gerekti ine iliflkin berrak bir vizyon oluflturduktan sonra, vizyonunuzu fl k posterler haline getirip duvarlara asmak ya da sloganlar n z e-posta ile çal - flanlara göndermek yerine, etrafta dolafl p insanlara sorular sorarak anlat n. nsanlar sorulara yan t verirler. E er farkl bir yan t, farkl davran fl biçimleri istiyorsan z, yeni stratejinizle uyumlu farkl sorular sorman z gerekir. Bu sorular, flimdi neyin önemli oldu una iliflkin güçlü mesajlar verecektir. E er plan n z, çerçevesinde bir ivedilik duygusu oluflturur, yönetim ekibindeki sorunlar tahmin eder ve bunlar çözüme kavuflturur, istedi iniz sonucu aç k bir vizyon halinde aktar r ve farkl sorular sorarak davran fl de iflikli ini özendirirseniz, de iflim için güçlü bir temel haz rlam fl olursunuz. 5. Eylem plan n z uygulay n. Çal flanlar eylem plan n za kat n. De iflimi yürütecek insanlar kuruluflun kollar, bacaklar, kalbi ve sinir sistemi olarak görün. E er beyin nereye gitmek istedi ini bilmiyorsa vücudun geri kalan bölümlerinin harekete geçmesini bekleyemezsiniz. Yönetim ekibi aras nda güçlü bir uyum yarat n, vizyonunuzu oluflturun ve anlat n, önce ivedilikle harekete geçme gere ini vurgulay n; o zaman vücut da ne yapaca n bilecektir. nsanlar neden de iflmek gerekti ini bildikleri zaman neyin de iflmesi gerekti ini ve onu nas l de ifltireceklerini de bilirler. 6. K sa dönemde ne kazanaca n z düflünün. Büyük de iflim giriflimleri zaman al r. Örne in iflletmenin kaynak planlama sistemlerinin yerleflmesi y llar sürebilir ve ifller iyiye gidece ine kötüye gidebilir. Ö renme gere i, karfl ç kma davran fllar, bafltaki beceriksizlikler hep insana özgü durumlard r. nsanlar att klar ad mlar n kendilerini ileriye de il de geriye götürdü ünü gördüklerinde cesaretlerini yitirirler. De iflim çabalar bekleneni vermedi inde, baflta de iflime karfl ç km fl olanlar kendilerinin hakl ç kt klar n düflünürler. Pek çok yönetici süreç içinde ortaya ç kan ufak tefek sorunlar fazlaca büyütür ve yavafl yavafl kaydedilen ilerlemeyi göremez. Oysa do ru giden iflleri görmek, bunlar duyurmak ve kutlamak, projede h zla elde edilebilecek birtak m sonuçlara yer vererek kutlanacak baflar lar oldu unu göstermek daha iyi bir yaklafl md r. nsanlar güzel sözler duymak için dev bir de iflim projesinin baflar yla sona ermesini beklemek zorunda kalmamal d r. De iflim projeleri neredeyse hemen görünür ve ölçülebilir iyileflmeler içerecek flekilde haz rlanabilir. nsanlar n motivasyonunu korumak aç s ndan k sa dönemde neler baflar ld n göstermek çok önemlidir. Ancak bu arada k sa dönemdeki baflar lar n iflletme içinde neden olaca olumsuzluklara da dikkat edin ve önceden önleminizi al n. Örne in proje bafllar bafllamaz k sa dönemli bir hedefi gerçeklefltiren bir ekip adeta bir kahraman haline gelir. E er dikkat etmezseniz bu durum di er ekiplerde k skançl k yarat r ve projeyi sabote etmenin yollar n aramaya bafllarlar. Bunu önlemek için performans de erlendirme sisteminizi di er ekiplerin de ayn hedefi gerçeklefltirmekle sorumlu olmalar n sa layacak flekilde de ifltirin. 7. De iflimi flirket kültürünüzün içine yerlefltirin. Yeni davran fllar n al flkanl k haline gelmesi zaman al r. Yeni yöntemlerin, araçlar n ve tav rlar n yerleflmesi için en iyi yol aral kl tekrarlard r. nsanlara yeni bir kavram ya da beceriyi ö retir, sonra ö rendiklerini ifllerinde uygulamalar için onlar serbest b rak rs n z. Birkaç hafta sonra yeniden bir araya getirir, kavram ya da beceriyi yeniden anlat r, yan nda yeni birtak m düflünce ve yöntemler de aktar rs n z. Bu süreci düzenli aral klarla tekrarlars n z. E er bu basit izleme sürecini göz ard ederseniz de iflim için harcad n z onca emek, zaman ve para, çekti iniz onca s k nt bofla gider. nsanlar zamanla eski ve bildik yöntemlere döner, bir de iflim giriflimi daha baflar s zl a u rar ve unutulup gider. Aral kl tekrar yöntemi, de iflimi yerlefltirmek ve de iflim düflüncesini flirket kültürünün kal c bir özelli i haline getirmek aç s ndan oldukça etkilidir. Her bir tekrarda yaln zca bir fleyleri gözden geçirmek ve pekifltirmekle kalmaz, yeni bir kavram ya da prosedür de ö retmifl olursunuz. De iflimin sonu olmad mesaj n verirsiniz. De iflim yaflaman n, rekabet etmenin ve baflar l olman n vazgeçilmez koflullar ndand r. fiirket kültürü içine yerlefltirilmesi gereken unsur yaln zca bu ayki de iflim giriflimi de il, de iflime karfl bütün bir tav rd r. Yeni fleyler ö renmek ve de iflmek daha iyi, daha h zl, daha duyarl ve daha yenilikçi olman n temelidir. Demek ki, de iflimi iyi yönetmek bafll bafl na bir amaçt r. Kurulufllar ve bireyler daha esnek ve uyumlu hale geldikçe de iflimin korkulacak, karfl ç k lacak ve sabote edilecek bir fley olmad n görürler. De iflim insanlar da kurulufllar da canland r r. E lendirir. De iflim do an n özünde vard r. John Covington, Chesapeake Consulting in Baflkan ve Tough Fabric adl kitab n yazar d r. Executive Excellence/Rota Yay nlar ndan al nm flt r. 26 Yal t m Bir Bütündür 27

13 YURTDIfiI FUARLAR / ODE FUAR Yurtd fl Fuar Kat l mlar m zla Birlikte hracat Hacmimiz de Büyüyor Hizmet Kalitemizin Göstergesi Müflteri Anketleri ANKET / ODE GÜNCEL ISO 9002 Kalite Güvence Sertifikas ile belgelendirdi imiz ürün ve hizmet kalitemizi gelifltirmeye yönelik çal flmalar m z devam ediyor. Kazakistan Almanya 28 Yal t m Bir Bütündür Almanya y l nda a rl k verdi imiz ihracat faaliyetlerimizin ivmesi giderek art yor y l ndan önce toplam ciromuzdaki pay % 2-3 olan ihracat m z n pay, geniflleyen üretim gam m z ve yo un tan t m faaliyetlerimizin sonunda bugün % 20 seviyelerine ulaflm fl durumda. Bugün Azerbaycan, Bulgaristan, Dubai, Irak, srail, Belçika, Kazakistan, K br s, Kosova, Özbekistan, Romanya, Rusya, Ürdün, Yunanistan, Moldavya, Amerika ve Uzakdo u ülkelerine ihracat yapan firmam z n hedefi ihracat m z toplam ciromuzun minimum % 25 ine oturtmakt r. Birçok ülkede kat ld m z sektörel fuarlar arac l ile yürüttü ümüz tan t m faaliyetleri belirlemifl oldu umuz ihracat hedefini yakalamam zda en etkin rolü üstlenmifl durumda y l n n ilk yar s nda Özbekistan da düzenlenen Uzbuild 2003; Bulgaristan da Bulgaria Building Week; Almanya da Frankfurt ISH; Rusya da Heat Vent Moscow ve Ukrayna da Kiew Aqua Therm fuarlar na kat lan firmam z y l n ikinci yar s nda da yurtd fl fuar kat l mlar n sürdürüyor. 3 6 Eylül tarihleri aras nda Kazakistan n Alma Ata kentinde bu y l onuncusu düzenlenen Kazbuild 2003 fuar na kat - lan firmam z; 8 10 Ekim 2003 tarihleri aras nda da Almanya n n Hannover kentinde yirmi dördüncüsü düzenlenen IKK fuar nda ürünlerini sergiledi. Fuarlarda sergiledi imiz ODE K-Flex, ODE Flex, ODE Is pan ve ODE Ductflex ürünlerimiz kaliteleri ve ürün çeflitlili i ile kat l mc lar n be enisini toplad. Summary Participating in international exhibitions ODE increases export volume Taking active participation in international exhibitions and widening our product range, makes our export share 20% of our gross annual turnover. ODE exporting to Azerbaijan, United Arab Emirates, Iraq, Israel, Belgium, Kazakhstan, Nothern Cyprus, Kosovo, Uzbekistan, Romania, Russia, Jordan, Greece, Moldova, USA and Far East countries, will continue to attend new sectoral exhibitions in different countries. In the first six months of 2003 our Export team took part in Uzbuild 2003, Uzbekistan, Bulgaria Building week, Frankfurt ISH, Heat Vent Moscow, and Kiev Aqua Therm in Ukrania. In the second half of the year Ode presented a variety of products in Kazbuild 2003 Kazakhstan, and IKK Hannover Germany. Ode exhibition stands, with a large scale of products both in HVAC and building sectors took great attention of the attenders. H izmet kalitesinin gelifltirilerek devam etmesinin sa lanmas nda iç ve d fl müflteri görüfllerinin büyük önem tafl d na inanan firmam z "müflteri memnuniyeti"ni ölçmeye yönelik düzenledi i anketlerine devam ediyor. Tüm Türkiye genelinde hizmet verdi imiz müflterilerimize yapt m z ankette hizmet kalitemizi ve müflterilerimizin memnuniyetlerini belirlemeye çal flt k. Ankette müflterilerimize ürün kalitesi, fiyat ve kalite dengesi, taleplere h zl yan t alabilme, yönetimin yaklafl m, problem çözme gibi bafll klarda toplad m z çeflitli sorular sorduk. De erlendirmenin befl tam puan üzerinden yap ld anketin sonucunda sundu umuz hizmetlerin kalitesi ortalama 4.09 gibi yüksek bir puan ald. Ayn ankette ölçümleme yapt m z bir di er konu ise rakiplerimizle firmam z n sundu u hizmetlerin mukayesesi idi. Bu konuda müflterilerimizin yapt de erlendirmelerin sonucunda ürün kalitemiz, müflteri temsilcilerimizin yaklafl mlar ve bilgi yeterlilikleri rakiplerimize göre en yüksek puan alan hizmet kriterleri oldu. D fl müflterilerimizin yan nda iç müflterilerimize yönelik olarak da Genel Yönetim Problemleri Anketi düzenledik. Anketi düzenlemekteki amac m z iflletmemizde olabilecek çeflitli yönetim problemlerinin kaynaklar n ve önem derecesini belirlemek, öncelik s ras içinde çözüm getirebilmek için veriler elde etmekti. Ölçümleme için 0 ile 3 aras nda puanlaman n yap ld ankette 0 ve 0 a yak n puanlar olumlu, 3 e yak n olanlar ise olumsuzluk anlam tafl maktayd. Anketimizin sonucunda genel ortalama puan m z 1.19 olarak belirlendi. 29

14 B ZDEN / ODE HABERLER Bas nda ODE Platin Dergisi Firmam zda 5. ve 10. Çal flma Y l n Dolduran Personelimiz 10. Y l n Dolduranlar Ad Soyad Görevli Oldu u Bölüm Görevi Emine Arlat Genel Müdürlük Genel Müdür Asistan 5. Y l n Dolduranlar B ZDEN / ODE HABERLER Ad Soyad Görevli Oldu u Bölüm Görevi fienay Önal Genel Müdürlük Muhasebe Eleman Nesrin Alpak Genel Müdürlük Reklam ve Halkla liflkiler Müdürü Aynur Özcan Genel Müdürlük Muhasebe Müdürü Aslan Kuzören Üretim ODE Flex Üretim Eleman Nejla Y lmaz Üretim Sevkiyat Eleman Serkan Cankurtaran Üretim ODE Flanfl Üretim Eleman Arkadafllar m za bugüne kadar ki özverili çal flmalar için teflekkür ediyor, birlikte daha uzun y llar çal flmay diliyoruz. Aktuel Para Dergisi Termodinamik Dergisi ZODER 10 Yafl nda Is, ses ve su izolasyoncular derne i ZODER, 10. Kurulufl Y ldönümünü 9 Temmuz 2003 tarihinde Bizim Tepe Kuruçeflme de düzenledi i bir gece ile kutlad. Gecenin aç l fl konuflmas - n yapan ZODER baflkan Durmufl Topçu konuflmas nda dernek olarak ülkemizdeki enerjinin verimli kullan m aç s ndan büyük önem tafl yan yal t m bilincinin Avrupa ülkelerindeki seviyeye ulaflmas için çal flt klar n ; bu nedenle kamu ve belediyelerle s k iliflkiler içinde olduklar n vurgulad ve çal flmalar hakk nda bilgi verdi. Gecede söz alan KOSGEB baflkan Erkan Gürkan da konuflmas nda tüm firmalar n küresel rekabete odaklanmas gerekti ine dikkat çekti ve uluslararas normlarda ürün üreten firmalar n say s n n ço- alt lmas n n, belgelendirilmesinin flart oldu unu belirtti. ZODER ile birlikte bu konudaki problemleri çözeceklerini ümit ettiklerini ifade etti. "Orhan Turan' n plaketini zocam Genel Müdürü Nuri Bulut verdi. " ZODER üyeleri, bürokratlar ve sivil toplum örgütlerinin temsilerinin kat ld gecede bir de ödül töreni düzenlendi.yal t m sektörüne gönüllü katk lar ndan dolay Prof. Dr. Deniz Gökçe ye "2003 Y l n Yal t m Gönüllüsü" ödülü verildi. Gecede ayr ca 10. y l n dolduran dokuz ZODER üyesi de törenle plaketlerini ald lar. Sibel-Korhan Kabaro lu Aram za Kat lanlar ve Görev De iflikli i Melih Erifl yat r m grubumuzda Proje Müdürü; Sevcan Çelebi üretim tesislerimizde Sevkiyat Sorumlusu; Tu rul Tuncer genel müdürlü ümüzde thalat Sorumlusu, Hatan Ertafl stanbul Avrupa Yakas Bölge Müdürlü ümüzde Yap Yal t m Sorumlusu, Necati Uzunkaya Bursa bölge müdürlü ümüzde depo eleman olarak göreve bafllam fllard r. Kendilerine aram za hofl geldiniz diyoruz. Mutluluklar m z Serpil-Selçuk Güneysel stanbul Anadolu Bölge bayi sorumlumuz Korhan Kabaro lu 4 Ekim 2003 tarihinde Sibel Akyüz ile Ductflex firmam z n çal flanlar ndan Serpil Y ld r m da 21 Eylül 2003 Selçuk Güneysel ile hayat n birlefltirdiler. Arkadafllar m z tebrik ve ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Leyle in Getirdi i hracat müdürümüz Uygar Sonlu 23 Temmuz 2003 tarihinde baba oldu. Özlem Uygar Sonlu çiftini kutluyor, o ullar Efe ile birlikte mutlu bir ömür geçirmelerini diliyoruz. Konya Bölge Müdürlü ü Ofisimiz Hizmete Girdi ç Anadolu bölgesindeki Kayseri. Ni de, Karaman, Aksaray, Nevflehir ve K rflehir illerinin yal t m konusunda sat fl ve teknik dan flmanl k anlam nda her türlü talebini daha h zl karfl layabilmek için Konya da oluflturdu umuz Bölge Müdürlü ü ofisimiz Eylül ay itibariyle hizmete bafllam flt r. Adres Sancak Mh. Özata Soka Vuslat Sitesi Orkide Apt. No: 1/6 Selçuklu / KONYA Tel (0 533) Faks (0 332) Adres De iflikli i Lütfen Not Edin Bursa ve Antalya Bölge Müdürlüklerimiz yeni adreslerinde hizmet vermeye bafllam fllard r. Bölge Müdürlüklerimizin yeni adres ve telefonlar flu flekilde de iflmifltir; Bursa Bölge Müdürlü ü ve Deposu Adres Nilüfer Sanayi Sitesi Elektrikçiler H rdavatç lar Sitesi No: BURSA Tel (0 224) , Faks (0 224) Antalya Bölge Müdürlü ü Adres Ça layan Mh Sk. Canevler Dönmez Sitesi B Blok K: 9 No: 19 Lara / ANTALYA Tel (0 533) Faks (0 242) Yal t m Bir Bütündür 31

Gürültü. Denetimi TAKDER in kuruluflu, Türkiye de. Hakemli olan bu dergide bilimsel makaleler, araflt rmalar, özgün bildiriler ve dernek etkinlikleri,

Gürültü. Denetimi TAKDER in kuruluflu, Türkiye de. Hakemli olan bu dergide bilimsel makaleler, araflt rmalar, özgün bildiriler ve dernek etkinlikleri, TÜRK YE DE GÜRÜLTÜ DENET M / ODE n UZMAN GÖZÜYLE Türkiye de Gürültü Denetimi TAKDER in kuruluflu, amac, üye profili ve çal flmalar hakk nda bilgi verir misiniz? lk kurulufl çal flmalar 1979 y - l nda bafllayan,

Detaylı

Yönetim Kurulu Baflkan Durmufl TOPÇU

Yönetim Kurulu Baflkan Durmufl TOPÇU Yönetim Kurulu Baflkan Durmufl TOPÇU Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih ÖKTEM Baflkan Yard mc s Levent ÜRKMEZ Asil Üye Orhan TURAN Asil Üye Kubilay ULU Asil Üye brahim TUZA Yedek Üye Levent KAYA Yedek Üye Feyzi

Detaylı

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat SAYI: 32 ARALIK 06 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat Befl modern üretim tesisi, genifl ürün gam, yayg n bayi a ve uzman personeli ile yal t m sektörünün devleri aras nda yer alan

Detaylı

Bayilerimiz camyünü yat r m karar vermemizde bizi cesaretlendirdiler ve ilk üretim günümüzden bafllayarak üstün bir sat fl performans gösterdiler.

Bayilerimiz camyünü yat r m karar vermemizde bizi cesaretlendirdiler ve ilk üretim günümüzden bafllayarak üstün bir sat fl performans gösterdiler. Biz, ne, Demifltik, iflte yapt k! ne de, Yapt klar m z yapacaklar m z n aynas d r demeyi severiz. Biz, sadece ileriye bakar ve Daha neler yap labilir? diye sorar z Küresel kriz çok uzun bir zamandan bu

Detaylı

enerji verimlili i yüzde 25 tasarruf sa layabiliriz Sunufl De erli okurlar m z Bu say m zda...

enerji verimlili i yüzde 25 tasarruf sa layabiliriz Sunufl De erli okurlar m z Bu say m zda... Yönetim Kurulu Baflkan Kubilay ULU Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc lar Ertu rul Feyzi YÖRÜK Ali TÜRKER Yönetim Kurulu Üyeleri Durmufl TOPÇU Asil Üye Levent ÜRKMEZ Asil Üye brahim TUZA Yedek Üye Emrullah

Detaylı

Summary. Küresel Trendler ve Beklentiler 4-15 MERHABA. V ZYON Sa l k sektöründe yal t m. GRUPTAN HABERLER ODE Bayileri ST. Petersburg da bulufltu

Summary. Küresel Trendler ve Beklentiler 4-15 MERHABA. V ZYON Sa l k sektöründe yal t m. GRUPTAN HABERLER ODE Bayileri ST. Petersburg da bulufltu SAYI: 31 HAZ RAN 06 20 y ll k deneyim 5 modern üretim tesisi 30 bin m2 kapal, 120 bin m2 aç k alan 200 bin m3 stok kapasitesine sahip lojistik merkezi 25 ülkeye ihracat 140 bayi ve uzman personelimizle

Detaylı

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Önce kendimize inanmak, sonra da bu inanc n gereklerini yerine getirmek zorunday z! En uzun mesafe bir ilk ad mla, en büyük hedef

Detaylı

S.T. Robotik-Mekatronik Haziran 2009

S.T. Robotik-Mekatronik Haziran 2009 2 3 çindekiler 10 Kapak G da ve A r Sanayide robot uygulamalar 36 Dosya Robot uygulamalar için konveyör tedarikçisinin seçimi Reklam ndeksi ASOS...31 AUTONICS...2 BOTEK...25 CHINT...13 DAL...17-29 ER MAK

Detaylı

REFERANS PROJE UYGULAMALAR. fi ORTAKLARIMIZ Aday nflaat Erna

REFERANS PROJE UYGULAMALAR. fi ORTAKLARIMIZ Aday nflaat Erna SAYI:29 TEMMUZ 05 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR PUSULA Ç NDEK LER / ODE Say : 29 TEMMUZ 2005 Sahibi ODE Yal t m Sanayi ve Ticaret A.fi. Ad na Orhan Turan Kaptanpafla Mh. Halit Ziya Türkkan Sk. Famas Plaza B Blok

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

Samsun ekonomisi büyür mü?

Samsun ekonomisi büyür mü? 4 30 Aral k 2008 Sal ekonomisi büyür mü? Dünya Süper Veb Ofset A.fi. Ad na mtiyaz Sahibi Didem DEM RKENT Genel Yay n Yönetmeni Hakan GÜLDA Araflt rma Servisi Müdürü Gürhan DEM RBAfi Araflt rma Servisi

Detaylı

fi SA LI I VE GÜVENL DERG S

fi SA LI I VE GÜVENL DERG S ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR ÜCRETS ZD R fl Sa l ve Güvenli i Genel Müdürlü ü Ad na Sahibi Erhan BATUR Sorumlu Yaz flleri Müdürü Dr. Rana GÜVEN fi SA LI I VE GÜVENL DERG S Yay n Kurulu Mustafa B RBENL Handan

Detaylı

Tutarl Bir Performans

Tutarl Bir Performans ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Ana Hedefimiz: Y lda %14 Büyümek Koç Holding Enerji Grubu, OPET e %50 Ortak Oldu Tat, Maret, Sek ve Pastavilla Tek Çat Alt nda Arçelik te Neler Oluyor? Hedef Net,

Detaylı

www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3

www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3 www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3 çindekiler Künye HABER n Bursa'n n lk ve Tek S cak Dald rma Galvaniz Tesisi Olan K raç Galvaniz A.fi Aç ld 20 n Sektörden K sa K sa Haberler 22 n Rio Tinto

Detaylı

GRUPTAN HABERLER Bayilerimizle Moskova da Bulufltuk. fi ORTAKLARIMIZ Sistem Mühendislik Alpgiray nflaat UYGULAMALAR

GRUPTAN HABERLER Bayilerimizle Moskova da Bulufltuk. fi ORTAKLARIMIZ Sistem Mühendislik Alpgiray nflaat UYGULAMALAR SAYI:28 MART 05 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR PUSULA Ç NDEK LER / ODE Say : 28 MART 2005 Sahibi ODE Yal t m Sanayi ve Ticaret A.fi. Ad na Orhan Turan Kaptanpafla Mh. Halit Ziya Türkkan Sk. Famas Plaza B Blok

Detaylı

Ezber bozmak için iddial, baflarmak için de iddia edilen konuda yetkin olmak gerekir

Ezber bozmak için iddial, baflarmak için de iddia edilen konuda yetkin olmak gerekir Ezber bozmak için iddial, baflarmak için de iddia edilen konuda yetkin olmak gerekir Var olan dengeleri sürdürmek pek çok kurulufl taraf ndan tercih edilen bir pozisyon olabilir. Oysaki sektöre farkl l

Detaylı

Hedef belli de ilse ona giden yolun hiç önemi yoktur

Hedef belli de ilse ona giden yolun hiç önemi yoktur Hedef belli de ilse ona giden yolun hiç önemi yoktur Her kurumun krizden ç k fla iliflkin farkl stratejileri olabilir. Bizimkisi, krize teslim olmadan büyümeye devam etmek fleklinde biçimlendi. ODE olarak

Detaylı

SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN

SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN 7. ÜN VERS TELERARASI YALITIM YARIfiMASI 2007 SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN Yay na Haz rlayanlar: Abdullah Bilgin Hakk Buyruk Mehmet Çal flkan Abdurrahman

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer. B ankalar KOB 'lere kredi. fiifle Cam Sanayii A.fi, Ankara Polatl. Halkbank KOB 'ler için sahaya inecek

Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer. B ankalar KOB 'lere kredi. fiifle Cam Sanayii A.fi, Ankara Polatl. Halkbank KOB 'ler için sahaya inecek ORGAN ZE SANAY GAZETES EYLÜL 2008 1 fiefik ÇALIfiKAN Cari aç n nedeninde yanl fl adres 7 de Abdullah ÇÖRTÜ Ostim tafl nabilir bir model olabilir mi? 4 te Arzu AKAY Bar fl kl k 5 te Mete BA DAT Kurum içi

Detaylı

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n 31 Ekim 2008 Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n Tar ma Alternatif Yaratmal Sayfa 25 te Su Çal flmalar ve AB Sayfa 32

Detaylı

AZ ENERJ GÜVENL GELECEK

AZ ENERJ GÜVENL GELECEK ISI YALITIMI SANAY C LER DERNE N N 3 AYLIK TEMAT K YAYINIDIR. EYLÜL 2011 Yönetim Kurulu Baflkan Kubilay ULU Genel Koordinatör Meltem YILMAZ Yönetim Adresi XPS ISI YALITIMI SANAY C LER DERNE fierifali Çiftli

Detaylı

CONTAINER. Gürbulak. Her y l sizinle birlikte büyüyoruz 5 de. 9 da. 12 de

CONTAINER. Gürbulak. Her y l sizinle birlikte büyüyoruz 5 de. 9 da. 12 de CONTAINER Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k Gürbulak Nakliyat n Özel Ekidir Y l : 2013 Say : 1 Gürbulak 9 da Gürbulak, Lojistik alanda ilçemizin göz bebe i 12 de Nail Çiler: Lojistik sektörü

Detaylı

Zonguldak 5. Kasım 2010

Zonguldak 5. Kasım 2010 Zonguldak 5 Kasım 2010 2 Zonguldak ve Garanti Bankas Anadolu Sohbetleri Zonguldak ve Atatürk Garanti Gelecekten Umutlu... Global toparlanma sürecinin devam etti i ekonomide, ifller, geçti imiz y la göre

Detaylı

H DROMEK DÜNYA BASININI TÜRK YE DE A IRLADI. SANKO MAK NA YETK L SERV S A I YÖNET M NE PROFESYONEL BAKIfi AÇISI

H DROMEK DÜNYA BASININI TÜRK YE DE A IRLADI. SANKO MAK NA YETK L SERV S A I YÖNET M NE PROFESYONEL BAKIfi AÇISI H DROMEK DÜNYA BASININI TÜRK YE DE A IRLADI AVRUPA VE ORTADO U NUN EN BÜYÜK Ç MENTO FABR KASI NUH Ç MENTO TÜRK YE N N Ç N LE B RL KTE YÜKSELEN MARKASI UYGUNLAR SANKO MAK NA YETK L SERV S A I YÖNET M NE

Detaylı

Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis

Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis FERLIFE_OCK2010 3/2/10 4:56 PM Page 1 çindekiler Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No:28 Y. Dudullu/ stanbul Tel: (0216) 527 83 80 (pbx) Faks: (0216) 527 86

Detaylı

TEMMUZ 2011. Kale Kilit çevreci. yaklaflımlara de er veriyor

TEMMUZ 2011. Kale Kilit çevreci. yaklaflımlara de er veriyor 15 TEMMUZ 2011 Kale Kilit çevreci yaklaflımlara de er veriyor SUNUfi\ SEDAT ÖZGÜR Çocuklar m za yaflanabilir bir dünya b rakmal y z Küresel s nma, kaynaklar n tükenmesi ve artan nüfus; dünya ve insano

Detaylı

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon.

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon. ç i n d e k i l e r Ay n Gündemi 4 Anadolu Buluflmalar Gaziantep teydi Küresel Vizyon 8 pek Yolu nda Türk zleri Otoyol-Iveco Ortakl nda Yeni At l mlar Koç Holding Die Zeit gazetesinde: Almanya ya da Koç

Detaylı

ANKOMAK 08 MARBLE 08. > Gürcistan ofisi pazar lideri. > Koçaslan Forklift: Herkes bayi ve servis hizmeti veremez! FUAR DAVET YEN Z HED YE!

ANKOMAK 08 MARBLE 08. > Gürcistan ofisi pazar lideri. > Koçaslan Forklift: Herkes bayi ve servis hizmeti veremez! FUAR DAVET YEN Z HED YE! Say : 8 2008/1 Bir HMF Makina dergisidir. Üç ayda bir yay mlan r. > Gürcistan ofisi pazar lideri > Koçaslan Forklift: Herkes bayi ve servis hizmeti veremez! > Görüfl Makina: Yedek parçada Hyundai dört

Detaylı

Baflar, Gurur ve Gelecek

Baflar, Gurur ve Gelecek ç i n d e k i l e r Küresel Vizyon 4 Koç Üniversitesi 10 Yafl nda Teknolojik Geliflim ve AB Continental AG Yönetim Kurulu Üyesi Hans-Joachim Nikolin DemirDöküm 50. Kurulufl Y ldönümü nü kutlad Oltafl:

Detaylı

Ayr nt da gizli... Faaliyet Raporu 2008

Ayr nt da gizli... Faaliyet Raporu 2008 Ayr nt da gizli... Faaliyet Raporu 2008 2008 DE VESTEL... Vestel fiirketler Grubu (Vestel), tüketici elektroni i, beyaz eflya, dijital ürün segmentlerinde, Türkiye ve global pazar n güçlü oyuncular ndan

Detaylı