Bölüm 1. Altý Sigma Felsefesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bölüm 1. Altý Sigma Felsefesi"

Transkript

1 Bölüm 1 Altý Sigma Felsefesi

2

3 1.1. Altý Sigma Nedir? Honeywell CEO'su Dave Cote'a göre Altý Sigma, içerisinde kuvvetli araçlarýn bulunduðu bir teknik program gibi görünse de, aslýnda bütün yönetimsel ve kültürel bir deðiþim programýdýr. Motorola baþkaný Robert W.GALVIN ise Altý Sigma'yý tariflerken deðiþkenliðin önemini vurguluyor: Eðer deðiþkenliði kontrol edebiliyorsanýz, tüm parça ve proseslerinizde sýfýr hataya Altý Sigma düzeyine ulaþabilirsiniz. Motorola çalýþanlarý bu terminolojiye sýký sýkýya sarýlmýþtýr. Deðiþkenlerinizi kontrol edebildiðiniz takdirde çarpýcý iþ sonuçlarýna ulaþabilirsiniz. Altý Sigma Japon kalite fikirleri ve kontrol sistemlerinin süreç iyileþtirmelerinde kullanýlmasý amacý ile Motorola þirketi tarafýndan geliþtirilmiþtir. Ýþletmelerdeki mevcut problemleri çözek Altý Sigma kalitesinde yeni ürün ve süreçler tasarlamak için oluþturulmuþtur, kendini kanýtlamýþ bir proje yönetim yaklaþýmýdýr. Metodolojinin 1980'li yýllarýn ortalarýnda Motorola tarafýnan geliþtirildiði söylenmesine karþýn, yaklaþýk 100 yýllýk bir geçmiþi bulunmaktadýr ve 1920'li yýllar arasýnda Frederick W.Taylor'un geliþtirdiði Bilimsel Yönetim ve Ýstatistik teorileri, Henry Ford'un seri üretim hatlarýný 84 ayrý istasyona ayrýþtýrarak Tam Zamanýnda Üretim ve Yalýn Üretim uygulamalarýný ilk olarak kullanmasý, Walter Shewhart ve Joseph M.Juran'ýn 1920 ve 1924 arasýndaki kalite çalýþmalarý sonucunda üretim süreçlerindeki kaliteyi deðerlendirmek 15

4 üzere geliþtirdikleri Kontrol Grafikleri ve modern Ýstatiksel Proje Kontrol yöntemleri, 1950'li yýllarda Japon kalitesinin en bunalýmlý dönemlerini yaþadýðý zamanlarda, Japonlara danýþmanlýk desteði saðlayarak Japon kalite devriminin yapýlanmasýna büyük katký saðlayan Dr. W. Edwards Deming, Dr. Joseph M. Juran ve Dr. Armand Feingenbaum'un uygulamalarý ve sonuçta Japon'larýn üstün rekabet gücüne ulaþtýðý 1970'li yýllar. 1970'li yýllarda Japon'larýn kalite devrimi meyvelerini vermeye baþlamýþ ve Japon'lar, müþteri beklentilerini karþýlayan ucuz ürünleriyle Amerikan pazarýnda egemen olmuþlardýr. Birçok Amerikan þirketi gibi, Motorola da Japon'larla rekabet etme yeteneðinden mahrum, her geçen gün Pazar kaybetmeye ve küçülmeye devam eden bir durumdadýr. Öyle ki, 1970'li yýllarda, Amerika'da televizyon üretimi yapan Quasar adýndaki þirketini yüksek kalitesizlik maliyetleri medeni ile, Japon'larýn ünlü bir holdingi olan Matsushita'ya satmak zorunda kalýrlar. Televizyon üretiminde %150'lere varan hata oranlarýnýn yarattýðý verimsizlik ve maliyetler 8Her 100 televizyonda toplam 150 tane komponentin hatalý olmasý ve bu komponentlerin onarýlmasý ya da hurdaya atýlýp yenilerinin takýlmasýnýn yarattýðý kalitesilik maliyeti) artýk dayanýlacak boyutlarýn çok ötesindedir. Matsushita 1970'li yýllarda Motorola'dan satýn aldýðý Quasar'da yeniden bir kalite devrimi yaratarak, istatistiksel teknikleri televizyon üretim proseslerinin geliþtirilmesinde kullanmýþ, %150 hata oranlarýný birkaç yýl içinde %3 seviyelerine kadar düþürmüþtür. Amerika'da Amerikan iþçisi ile elde edilen bu baþarý hikayesi, tüm Amerikan endüstrisi ile paylaþýlmak üzere, Amerikan Kalite Derneði'ne (American Society of Quality) raporlanmýþtýr. Diðer yandan 1980'li yýllarýn baþýnda çoðu Amerikan þirketi gibi Japon'lar karþýsýnda sürekli Pazar kaybeden Motorola, kötüye gidiþi durdurmak amacýyla, kapsamlý araþtýrmalar, ürün kýyaslamalarý yapmaya baþlamýþtýr. Motorola mühendislerine göre Japon ürünleri kalitesiz olduðu için ucuzdur. Müþteri ise kaliteli ürünü deðil, ucuz ürünü tercih ettiði için, Japon ürünlerine yönelmektedir. Öte yandan Japonlarýn ürünlerini bu kadar ucuza satabilmelerinin ardýnda, Japonya'daki ucuz malzeme ve ucuz iþçiliðin yattýðý gibi saptamalarda bulunmuþlardýr. Onlara göre, kalitesiz Japon ürünlerini tercih eden müþteriler, uzun vadede de sorunlar yaþayacak ve kaliteli ürün almak için tekrar Motorola'ya döneceklerdir. 16

5 Birçok Amerikan firmasý da, Japonlarýn taktiklerinin, Amerikan endüstrisini yok etmeye dönük bir tehdit oluþturduðu söylemleri ile Japon ürünlerine kotalar, yoðun vergiler konulmasý için Amerikan hükümetine baský yapmýþlardýr. Sonuçta bulunan çözüm, 1980'li yýllarda Japon ürünlerine uygulanan yüksek vergi oranlarý ve kotalar olmuþtur. Fakat bu önlem de kötüye gidiþi durduramamýþtýr. Hayatta kalabilmek için Japon ürünleri ile rekabet etmekten baþka seçenekleri kalmamýþtýr. Kalite kavramýný yorumlamayý öðrenen Motorola, artýk rekabet için müþterilerine gitmeye ve onlarýn fikirlerini daha dikkatli anlama yoluna girmiþtir. Yapýlan araþtýrmalar sonucunda, müþteriler, Motorola ürünleri ile Japon ürünlerinin ayný fonksiyonlarý yerine getirmesine raðmen, Motorola'nýn çok daha pahalý olduðunu, bu nedenle de Japon ürünlerini tercih ettiklerini söylemþlerdir. Motorola uzmanlarýna göre, kalitesiz Japon ürünleri ile Motorola ürünlerinin müþteri için farký olmayan fonksiyonlarý yerine getirmesi imkansýzdý. Çünkü, onlara göre Japonlarýn kullandýðý malzeme kalitesizdi ve ayrýca Japonlar üretim proseslerinde yapýlmasý gereken bir çok kontrolü yapmýyorlardý. Bu yargýlara karþý en net cevaplar, Amerikan Kalite Derneði'nden gelmiþti. Amerikan Kalite Derneði Motorola'ya ait olan Quasar firmasýnda Japonlarýn uyguladýðý iyileþtirmeleri anlatan raporu uzmanlarýna sunarak, süreçlerdeki verimsizliklerin, tamir ve kontrol maliyetlerinin ne kadar büyük boyutlara ulaþabildiðini göstermiþti. Japonlarýn ucuz ürünlerinin gerisinde Japonya'da ki ucuz iþçilik ve ucuz malzemeler olmadýðý, Amerika'da Amerikan iþçisi ve malzemesi ile üretim yapan Quasar'da son derece düþük üretim maliyetlerine ulaþabildiði bu raporda açýkça belirtilmekteydi. Artýk Japonlar ve Japon üretim teknikleri baþka bir gözle kýyaslanýyordu. Ürün kalitesinden çok süreçlerin kalitesini gösteren yeterlilik indeksleri, þirketin rekabet gücünü belirleyen çok önemli bir gösterge haline gelivermiþti. Süreçte var olan hatalar belirli bir disiplin altýnda ölçülerek, istatistik yardýmý ile analiz edilmeli ve iyileþtirilmeliydi. Öyleyse, Japonlar gibi ürün kalitesinden daha çok, ürünün üretildiði sürecin kalitesinin sorgulandýðý bir yönetim tarzý oluþturulmalý ve bunu iyileþtirmek için de müþteri beklentilerinin çok iyi belirlendiði bir yöntem düzenlenmeliydi. Bu mesajý iyi deðerlendiren Motorola baþkaný, kuruluþu köklü bir deðiþime itmiþtir. Bundan sonra kendisinin ilk sorgulayacaðý indeksin süreç kalitesi olacaðýný belirterek, bu konu üzerine çalýþmalarýn baþlatýlmasýný istemiþtir. Ýþte bu çalýþmalar, Altý Sigma'yý gün yüzüne çýkarmýþtýr. Böylelikle Motorola þirketleri verimliliklerini Sigma Seviyesi adýný verdikleri bir indeksle takip etmeye 17

6 baþlamýþlardýr. Bunu iyileþtirmek için de odaklanmýþ projeler belirlemiþler ve bu projeleri hedeflerine ulaþtýrmak için MAIC (Measure Analyse Improve Control- Ölçme, Analiz, Ýyileþtir, Kontrol) adý verilen ve kendilerinin derlediði problem çözme modelini oluþturmuþlardýr. 1985'li yýllardan sonra Motorola Japon ürünleri ile rekabet edebilen faaliyet karlýlýðýný hissedilir þekilde arttýran bir yapýya kavuþmuþtur. Motorola'nýn baþarý hikayesini duyan Amerikan þirketleri de Altý Sigma metodunun kullanmaya ve baþarýlý iþ sonuçlarý elde etmeye baþlamýþlardýr. Özellikle 1995 yýlýnda General Electric'in metodolojiyi stratejik bir araç olarak kullanmaya baþlamasý ile yayýlým kýtalar arasýnda hýzla gerçekleþerek, global boyutlara ulaþmýþtýr (Þekil 1.1.). Þu anda General Electric, Motorola, Texas Intruments, LG, Allied Signal, Volvo vb. gibi birçok global þirket tarafýndan süreçlerin iyileþtirilmesinde kullanýlan bu yaklaþým, doðru bir sistematik çerçevesinde uygulandýðýnda, belirgin finansal kazançlar saðlamaktadýr. Ýlk olarak üretim sektörlerinde uygulanmaya baþlanan Altý Sigma, 1995'li yýllarda hizmet süreçlerinde kullanýma paralel olarak deðiþime uðramýþ ve ilk uygulama adýmý olarak, müþteri sesinin ve kalite öncelikli hedeflerin belirlenmesinde kullanýlan Tanýmlama aþamasý metodolojiye ilave olmuþtur. Bu noktadan itibaren Altý Sigma, hizmet süreçlerinin iyileþtirilmesinde de kullanýlmaya baþlanmýþtýr. American Express, Citibank, J.P.Morgan, GE Capital gibi þirketler de, bankacýlýk, pazarlama ve lojistik gibi sektörleri de içine alacak þekilde uygulama alanýný geniþletmiþtir Altý Sigma'nýn Dünyadaki Yayýlýmý Altý Sigma'yý oluþturan fikirler ve metodolojinin kullandýðý araçlarýn yaklaþýk 100 yýllýk bir geçmiþi bulunmaktadýr. Aslýna bakarsanýz Altý Sigma içinde yeni tekniklerin bulunmayýþý, Altý Sigma'nýn zayýf veya eksik tarafý olmaktan çok, Altý Sigma'nýn gücünü oluþturmaktadýr. Çünkü, Altý Sigma yeni geliþtirilmiþ araçlar bütünü olmaktan çok, kalite ve yönetim anlayýþýnýn devam eden evriminde en son ulaþýlan noktada bulunmaktadýr. Deðiþim kaçýnýlmazdýr, 1995'li yýllarda Altý Sigma metoduna Tanýmlama aþamasý ilave olmuþtur, gelinen þu aþamada ise gerçek kusursuzluðun ancak ve ancak tasarým süreçlerinde Altý Sigma uygulamalarý ile mümkün olduðu anlaþýlmýþtýr. DFSS adý verilen Tasarým sürecinde Altý Sigma uygulamalarý ile sadece ürünün üretimi deðil, üretilebilirliðin de tasarýmý yapýlmaktadýr. 18

7 Þekil 1.2'de dünyada Altý Sigma uygulayan firmalardan bazýlarý görülmektedir. Görüldüðü gibi, Amerika'da Motorola, General Electric, Johnson&Johnson, American Express, Citibank, Sun Microsystems vb.; Avrupa'da Nokia, Siemens, ABB, Bosch, Ericsson vb.; Uzakdoðu'da Kodak, LG, Hyundai, Honda vb. gibi hem hizmet hem de üretim sektöründe faaliyet gösteren lider firmalar, süreçlerinin karlýlýklarýnýn arttýrýlmasýnda Altý Sigma'yý kullanmaktalardýr. Altý Sigma'nýn dünyada yayýlýmýndan bahsederken Mikel J.Harry ve Jack Welch'ten kýsaca söz etmek gereklidir. Bunlardan birincisi olan Mikel Harry Motorola'da Altý Sigma metodolojisinin geliþtirlmesinde çalýþmýþtýr. Harry daha sonra Amerika Birleþik Devletleri'nde Altý Sigma Akademisi'ni (Six Sigma Academy) kurarak, General Electric'inde bulunduðu birçok global kuruluþta Altý Sigma uygulamalarýna danýþmanlýk desteði vermiþtir. Dünyada kullanýlan birçok Altý Sigma eðitim materyali Mikel Harry ve ekibi tarafýndan türetilmiþtir. Jack Welch ise General Electric'in (GE) efsanevi CEO'su (*) olarak anýlmaktadýr. Jack Welch, 20 yýl boyunca GE'de CEO'luk görevi yapmýþ, GE'nin dünyanýn en iyi þirketlerinden biri haline gelmesinde önemli katký saðlamýþtýr. Jack Welch GE'de uyguladýðý temel iþ stratejilerini zaman konjönktürüne baðlý olarak 4 ana aþamaya bölmektedir. 1. Aþama: Rekabetin çok yoðun olduðu, karlýlýðýn ve katma deðerin düþük olduðu iþ kollarýndan GE'yi çýkarmak. 2. Aþama: Katma deðeri olmayan iþlerin þirket süreçlerinden temizlenmesi ve dinamikleþme. 3. Aþama: Ýþ sonuçlarýndaki deðiþkenlie karþý verilen savaþ (Altý Sigma) 4. Aþama: 2000 Yýlýndan sonra bilgi çaðý deðiþimine paralel olarak dijitalleþme. GE, onun önderliðinde ve Altý Sigma sayesinde, 1995'ten sonra faaliyet karlarýný çok ciddi bir biçimde arttýrmýþtýr. Altý Sigma'nýn, bir þirkete doðru bir biçimde uyarlandýðýnda, çok önemli faaliyet karlarý saðlayabileceðini anlayan Jack Welch, Altý Sigma'yý bir yönetim stratejisi olarak belirlemiþ ve Altý Sigma'nýn önemini her yerde anlatarak metodolojinin hýzlý bir þekilde yaygýnlaþmasýnda önderlik etmiþtir. Türkiye'de Altý Sigma'nýn yayýlýmý incelendiðinde, ilk uygulamalarýn 1995'li yýllarda hisselerinin önemli bir bölümü GE'ye ait olan TEI'de (Turkish Engine Industry) 19

8 gerçekleþtiði görülmektedir. TEI, GE'nin ilk Altý Sigma yaygýnlaþtýrmasýna paralel olarak, Altý Sigma uygulamalarýna baþlamýþtýr. Halen TEI'nin Genel Müdürü olan Tayfun Mutlu, 1996 yýlýnda Türkiye'de ilk karakuþak sertifikasýna sahip olan grup içinde yer almýþtýr. Türkiye'de Altý Sigma'yý uygulayan ilk Türk sermayeli þirket ise, Arçelik'tir. Arçelik, 1999 yýlýnda, özellikle üretim bazlý süreçlerinde Altý Sigma'yý oldukça geniþ kapsamlý olarak uygulamýþtýr. Ýlk uygulamalarýný üretim süreçlerinde sýnýrlý tutan ARÇELÝK, 2003 yýlý itibariyle metofolojiyi hizmet süreçlerini de kapsayacak þekilde yeniden yapýlandýrmýþtýr. Altý Sigma'yý daha sonradan uygulamaya baþlayan þirketler arasýnda Adana'da faaliyet gösteren DupontSa, 2001 yýlýndaki ekonomik krizden sonra Eczacýbaþý Yapý GereçleriVitra, Kordsa, BSH-Profilo, BOS (Birleþik Oksijen Sanayi), Çimtaþ, Ford, Kalekim, Borusan Grubu, TEBA gibi þirketler bulunmaktadýr. Altý Sigma'nýn Türkiye'de yayýlýmý incelendiðinde, 2001 yýlýnda yaþanýlan büyük ekonomik krizin etkileri görülmektedir yýlý öncesi Türk þirketlerinin faaliyet karlýlýklarý incelendiðinde, faaliyet dýþý karlarýn 8faiz, repo, bono gibi kaðýt karlarý), faaliyet gelirlerinin çok üzerinde olduðu görülmektedir. Ekonomik krizin acý reçetesi, Türk þirketlerinin faaliyet karlýlýklarýný artýrmalarý gerektiðini bir daha ortaya çýkarmýþtýr. Bunu tek yolu ise, verimliliklerin artýrýlmasý, maliyetlerin minimum seviyelere kadar indirilmesi, süreç kalitelerinin artýrýlmasýndan geçmektedir. 200'li yýllarda globalleþen dünyaya paralel olarak, Türk þirketleri de global kimlik kazanmaya baþlamýþtýr. Özellikle 2001 yýlý ekonomik kriziyle yerel pazarlarda hayat durma noktasýna gelirken, yurtdýþý müþterilerine hizmet üreten yerel Türk þirketler karlýlýklarýný önemli oranda artýrabilmiþlerdir. Öyleyse sadece iç piyasalara hizmet üretmek, Türkiye gibi ekonomik hacmi dar piyasalarda alýnamayacak bir risktir. Çözüm ise yurtdýþý müþterilerine üretim yapan yurtdýþý firmalarla ortaklýk kuran bir endüstriden geçmektedir. Yurtdýþý müþterilerinin Altý Sigma uygulamalarýný Türk tedarikçilerine önermesi, kimi zaman ise dayatmasý Türkiye'de Altý Sigma uygulamalarýnýn hýzlý yayýlmasýna katkýda bulunmuþtur Uygulayan Þirketler ve Kazandýklarý Altý Sigma'yý uygulayan þirketlerde, projeleri yapan ekibin liderlerine Karakuþak ve Yeþilkuþak adlarý verilmektedir. GE, Motorola gibi büyük cirolu þirketlerde tam zamanlý olarak çalýþan Karakuþaklar, yýllýk getirisi yaklaþýk 150, ,000 20

9 USD olan projeleri hedefine ulaþtýrmakla görevlendirilirler. Bir Karakuþaðýn her yýl en az 4-5 adet Altý Sigma projesini tamamlayarak, çalýþtýðý þirkete en az yarým milyon dolarlýk kar saðlamasý beklenmektedir. Yeþilkuþaklar ise, normal görevlerini yürütmenin yanýnda, daha küçük çaplý projelerle ilgilenerek süreç iyileþtirmeleri yapmaktadýr. Bir yeþilkuþak her yýl belirli sayýda projeyi baþarýyla tamamlamak durumundadýr. Fakat proje sayýlarý ve parasal getiriler þirketlere göre farklýlýklar göstermektedir. Kalite kongrelerinde ve yayýnlarýnda herkes Altý Sigma uygulayan þirketlerin olaðanüstü kazançlarýndan bahsetmektedir. Sanki her Altý Sigma uygulayan þirket, GE veya Motorola gibi karlar elde edecek gibi, iyimser ortamlar yaratýlmaktadýr. Hatta bu durumu çok abartan kiþi ve kurumlar Altý Sigma'nýn Toplam Kalite Yönetimi'ne alternatif olduðunu söyleyebilmektedir. Oysa ki Altý Sigma, Toplam Kalite Yönetim anlayýþýný bütünleyen bir öðe olarak, TKY uygulayan þirketlerde çok daha baþarýlý iþ sonuçlarý üretebilmektedir. Çünkü, Altý Sigma'nýn gücünü oluþturan veriye dayalý bilimsel araçlar, iyi bir kalite altyapýsý ve yayýlým planý olmadýðý durumlarda pek de baþarýlý sonuçlar oluþmamaktadýr. Altý Sigma'nýn faaliyet karlýlýklarýndaki etkisini görebilmek için, çok iyi bir yayýlým planýna, kuvvetli bir yönetim desteðine, çalýþanlarýn Altý Sigma araçlarýný bilmesi ve iþlerini yaparken bu araçlardan faydalanmasýna ihtiyaç vardýr. Þekil 1.4'deki grafik, Altý Sigma uygulayan þirketlerin bu açýlrdan durumlarýný göstermektedir. Bu grafikte Y ekseni organizasyonel sahiplenmeyi, X ekseni de þirket içi yayýlýmý göstermektedir. Þekilde de görüleceði gibi, yukarýya doðru gidildikçe organizasyonel sahiplenme artmaktadýr. Grafikte en üstte yer alan þirketler, Altý Sigma'yý bir yönetim stratejisi olarak benimsemiþ ve organizasyonlarýný bu çerçecede oluþturmuþlardýr. En saðdaki þirketlerse, þirketlerindeki çalýþanlarýn çoðuna Altý Sigma kapsamýnda ulaþmýþlar ve bunlara eðitim vermiþlerdir. GE, Motorola gibi metodolojiyi baþarýlý biçimde uygulayan þirketler, grafikte sað üstteki yerlerini almýþlardýr. Sonuçta yüksek yayýlým ve organizasyonel sahiplenme olmaksýzýn Altý Sigma'da söz edilen karlara ulaþmak ancak kýsa bir süre için söz konusu olabilir. 21

Bölüm 1. Altý Sigma: Geliþimi - Tarihi

Bölüm 1. Altý Sigma: Geliþimi - Tarihi Bölüm 1 Altý Sigma: Geliþimi - Tarihi Altý Sigma: Geliþimi - Tarihi Honeywell CEO su Dave Cote a göre Altý Sigma, içerisinde kuvvetli araçlarýn bulunduðu bir teknik program gibi görünse de, aslýnda bütününde

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Yalýn Altý Sigma Danýþmanlýðý

Yalýn Altý Sigma Danýþmanlýðý Yalýn Altý Sigma Danýþmanlýðý Yalýn Altý Sigma Danýþmanlýðý S.P.A.C. Danýþmanlýk 8 yýlý aþkýn bir süredir Türkiye'nin en büyük Yalýn Altý Sigma Danýþmanlýk þirketi olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Engeller del Lift ile aþýlýr... Adel Kaset Tip Engelli Lifti del Þirket Profili ADEL Otomotiv, 2005 yýlýnda otomotiv yan sanayisi olarak Sn. Kamil Sölpüker tarafýndan kurulmuþtur. TEMSA Global A.Þ.'nin

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Finansal Yönetim ve Excel Eðitimleri Pratik, bütün öðretmenlerin en iyisidir. Publius Syrus EÐÝTÝMÝN AMACI MS Excel, günümüzde, iþ hayatýnda yoðun þekilde kullanýlan, vazgeçilmez

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Bölüm 1. Yalýn Altý Sigma'nýn Temelleri

Bölüm 1. Yalýn Altý Sigma'nýn Temelleri Bölüm 1 Yalýn Altý Sigma'nýn Temelleri 16 Alt Bölüm 1 - Yalýn Altý Sigma'nýn Dört Anahtarý Alt Bölüm 1 Yalýn Altý Sigma'nýn Dört Anahtarý Bank One, çoðu eyalette þubeleri olan ulusal bir þirkettir. Ulusal

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

FAST FASHION ON TIME DockArt Tekstil ve Hazýr Giyim Üretim Yönetimi için tasarlanmýþ bir iþ çözümü yazýlýmýdýr. DockArt iþinizi tasarýmdan, geliþtirmeye, üretimden, sevkiyata kadar bütün aþamalarýnda yönetmek

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA TÜRKÝYE / Fabrika Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA SWITZERLAND Tel : ( 0041 ) 56 610 48 43 Cep Natel : ( 0041 ) 79 605 72 93 E-mail : tuerkel@dplanet.ch

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

BMCOLOR M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ

BMCOLOR M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ ÝÇÝNDEKÝLER 1.BÖLÜM: KURUMSAL RENK STANDARDI 3 2.BÖLÜM: KURUMSAL TEXT STANDARDI 4 3.BÖLÜM: LOGO DESENÝ VE METRIC YAPISI 5-6-7-8 4.BÖLÜM: LOGOSU NUN

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti Filtre Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti statik seçenekleri, 1-200m2 temizleme alaný ve

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

VIII MALÝ PÝYASALAR 125

VIII MALÝ PÝYASALAR 125 VIII MALÝ PÝYASALAR 125 126 MALÝ PÝYASALAR Para ve sermaye piyasalarýndan oluþan mali piyasalara iliþkin geliþmeler aþaðýdadýr. I. PARA PÝYASALARI Kýsa vadeli fonlarýn arz ve talebinin karþýlaþtýðý piyasalarýn

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

isuzu Anadolu Isuzu Yýllýk Rapor 2002 Yýllarca Yollarca Þampiyon A NADOLU G RUBU

isuzu Anadolu Isuzu Yýllýk Rapor 2002 Yýllarca Yollarca Þampiyon A NADOLU G RUBU isuzu Anadolu Isuzu Yýllarca Yollarca Þampiyon A NADOLU G RUBU Ýçindekiler Genel Müdür ün mesajý............................................................ 3 Anadolu Grubu.................................................................

Detaylı

PLASTÝK ENJEKSÝYON VE ÝNÞAAT MALZEMELERÝ SAN. TÝC. Hakkýmýzda KAMÝ GRUP 2007 yýlýnda Ýstanbul Topçularda, Sn. Baþak Kami tarafýndan kurulmuþtur. 2007 yýlýndan bu yana geliþimciliði ilke edinen firmamýz,

Detaylı

KRÝSTAL KÝMYASAL ÜRÜNLER ÝMALATI SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. 1996 yýlýnda GALERÝ KRÝSTAL A.Þ. bünyesinde kurulmuþtur. 4.000m2 lik kapalý alanda otel buklet malzemesi olarak adlandýrýlan sarf malzemelerinin imalatý

Detaylı

Büyüme, İstihdam, Vasıflar ve Kadın İşgücü

Büyüme, İstihdam, Vasıflar ve Kadın İşgücü Türkiye Cumhuriyeti Devlet Planlama Teşkilatı ve Dünya Bankası Refah ve Sosyal Politika Analitik Çalışma Programı Çalışma Raporu Sayı: 6 Büyüme, İstihdam, Vasıflar ve Kadın İşgücü Erol Taymaz Ekonomi Bölümü

Detaylı

maybesan makina sanayi ltd. þti. BETON SANTRALÝ EKÝPMANLARI hakkýmýzda Amacýmýz: Tam müþteri memnuniyeti Uygun ve yüksek teknoloji Kaliteli ürün yelpazesi Vizyonumuz: Geleceði bugün birlikte yaþamak için,

Detaylı

PID Kontrol Formu. Oransal Bant. Proses Deðeri Zaman

PID Kontrol Formu. Oransal Bant. Proses Deðeri Zaman PID Kontrol Formu PID kontrol formu endüstride sýkça kullanýlan bir proses kontrol yöntemidir. PID kontrol algoritmasýnýn çalýþma fonksiyonu, kontrol edilen prosesten belirli aralýklarla geri besleme almak

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Bir Hastane Bilgi Sistemi Çaðrý Merkezine Gelen Ýsteklerin Türkiye deki Hastane Bilgi Sistemi Profili Açýsýndan Analizi

Bir Hastane Bilgi Sistemi Çaðrý Merkezine Gelen Ýsteklerin Türkiye deki Hastane Bilgi Sistemi Profili Açýsýndan Analizi Bir Hastane Bilgi Sistemi Çaðrý Merkezine Gelen Ýsteklerin Türkiye deki Hastane Bilgi Sistemi Profili Açýsýndan Analizi Yrd. Doç. Dr. Kemal TURHAN a, Neslihan KALAYCI b, Serbülent ÜNSAL b, Vildan KAYIKÇI

Detaylı

Yýllarca Yollarca Þampiyon

Yýllarca Yollarca Þampiyon Yýllarca Yollarca Þampiyon Anadolu Isuzu, her zaman dünya teknolojisinde Türkiye'ye uygun araçlar üretiyor. Her yolda, her koþulda yüksek performans gösteriyor. Isuzu yüksek kalitesi sayesinde uzun yýllar

Detaylı

Baþbakanlýkta Avrupa Birliði Ortak Deðerlendirme Çerçevesinin Uygulanmasý

Baþbakanlýkta Avrupa Birliði Ortak Deðerlendirme Çerçevesinin Uygulanmasý KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 8 Baþbakanlýkta Avrupa Birliði Ortak Deðerlendirme Çerçevesinin Uygulanmasý T.C. Baþbakanlýk Ýdareyi Geliþtirme Baþkanlýðý Ankara, Aralýk 2006

Detaylı

ÖDEME YÖNETÝMÝ SFS FÝNANSAL SÝSTEM ÇÖZÜMLERÝ Tahsilat Sorununa Kesin Çözüm S Ý G O R T A Þ Ý R K E T Ý B A N K A A C E N T E SÝGORTA ÜRÜNLERÝ TAHSÝLATINDA EN ÝLERÝ TEKNOLOJÝ Poliçe / Tahakkuk - Ýptal Zeylname

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Fiilen 1987, resmen ise 1992 Yýlýnda Adapazarý nda kuruldu. Kýsa sürede büyüyerek dünyanýn önde gelen Alçak Gerilim Þalt Cihazlarý üreticileri arasýnda yerini aldý. 25. 000 m 2 si kapalý alan olmak üzere

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

5.1 Giriþ. Gündüz Ulusoy (TÜSÝAD-Sabancý Üniversitesi Rekabet Forumu Direktörü) Hande Yeðenoðlu (TÜSÝAD-Sabancý Üniversitesi Rekabet Forumu) 57

5.1 Giriþ. Gündüz Ulusoy (TÜSÝAD-Sabancý Üniversitesi Rekabet Forumu Direktörü) Hande Yeðenoðlu (TÜSÝAD-Sabancý Üniversitesi Rekabet Forumu) 57 5.TÜRKÝYE ÝMALAT SANAYÝÝNDE YENÝLÝK 56 5.1 Giriþ Türkiye imalat sanayiinin gerek GSMH içindeki payý gerekse toplam mal ihracatýndaki payý sürekli bir artýþ göstermektedir (Þekil 5.1 ve Þekil 5.2). Türkiye

Detaylı

DÜNYANIN GELECEÐÝ ÝÇÝN ÇEVREYE VE ÇOCUKLARA SAHÝP ÇIKALIM ÇEVRE TEÞVÝK ÖDÜLÜ 2007 Hakkýmýzda Þafak Makina Yedek Parça San. & Tic. A.Þ. 1955 yýlýnda Sayýn Fethi ÇATALAY tarafýndan Ýstanbul da kurulmuþtur.

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Tekstil, Kaðýt, Plastik Ambalaj, Baský ve Matbaa Sektörleri için komple silindir üretimi ve kaplamasý,

Tekstil, Kaðýt, Plastik Ambalaj, Baský ve Matbaa Sektörleri için komple silindir üretimi ve kaplamasý, ARTIPOL Genel Tanitim 1995 yýlýndan itibaren, poliüretan elastomer malzemesi konusunda hizmet veren Artýpol Poliüretan & Kauçuk Ýmalat Ýthalat Ýhracat Sanayi ve Ticaret Limited Þirketi, 2001 yýlýndan itibaren

Detaylı

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL.

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL. AVEA Ýletiþim Hizmetleri A.Þ. Abdi Ýpekçi Caddesi No:75 Maçka / Þiþli 34367 Ýstanbul Vergi Dairesi Vergi No : : Büyük Mükellefler 8590380323 FATURA ID: BC3200810000005054 Abone Numarasý : Ödenecek Tutar

Detaylı

Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.

Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik. Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.com www.ozenelektronik.com.tr mobydic 5000 Benzinli+LPG Egzoz

Detaylı

Özay Çelen (*), Turgut Karaalp (*), Sýdýka Kaya (**), Cesim Demir (*), Abdulkadir Teke (*), Ali Akdeniz (*)

Özay Çelen (*), Turgut Karaalp (*), Sýdýka Kaya (**), Cesim Demir (*), Abdulkadir Teke (*), Ali Akdeniz (*) Gülhane Týp Dergisi 2007; 49: 25-31 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2007 ARAÞTIRMA Gülhane Askeri Týp Fakültesi Eðitim Hastanesi Yoðun Bakým Ünitelerinde görev yapan hemþirelerin uygulanan hizmet içi eðitim

Detaylı

80 lt. 120 lt. 2 tekerlekli arabalý bidonlar. farklý atýklarýn toplanmasý için üretilmiþ modeller. Tek. Kod. 240 Lt. Tek. Kod. 80 Lt. Tek. Kod.

80 lt. 120 lt. 2 tekerlekli arabalý bidonlar. farklý atýklarýn toplanmasý için üretilmiþ modeller. Tek. Kod. 240 Lt. Tek. Kod. 80 Lt. Tek. Kod. 2 tekerlekli arabalý bidonlar 80 120 140 580 620 730 655 865 570 525 995 1070 1005 1110 240 200 360 200 farklý atýklarýn toplanmasý için üretilmiþ modeller kullaným süresi geçmiþ ilaçlar standart renkler

Detaylı

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP 520 Profesyonellik detaylarda gizli... Kolay ve pratik kalýp deðiþimi için tasarlanmýþ açýlýr makina gövdesi, kalýp deðiþtirme için gereken zamaný kýsaltmaktadýr.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Yrd. Doç. Dr.. Faruk F

Yrd. Doç. Dr.. Faruk F Yrd. Doç. Dr.. Faruk F SAPANCALI ANCALI Dokuz Eylül Üniversitesi, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi F Öðretim Üyesi. 1969 yýlýnda Sorgun da doðdu. Ýlk ve orta öðrenimini Ýzmir de tamamladýktan sonra

Detaylı

Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/ :03

Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/ :03 Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/2009 01:03 TÜRKÝYE MUHASEBE STANDARTLARI 1. Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Raporlama' isimli TMS'a göre, varlýklarýn cari piyasa

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Dosya Gýda Ambalajlarýnda Ýnovasyon: Bilginin Ekonomik ve Toplumsal Faydaya Dönüþtürülmesi Kaynak: Ambalaj Literatürü Kütüphanesi yayýnlarý, ASD - Ambalaj Binasý, ÝSTANBUL Hazýrlayan: Aslýhan Arýkan, ASD

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I K U L L A N I C I E L K Ý T A B I Kesme Hızı Kesme hýzý fonksiyonlarý: Kalýnlýk ve kesilecek olan madde Akým ayarýnýn deðeri Akým ayarý kesilmiþ kenarlarýn kalitesini etkiler. Kesimin geometrik

Detaylı

KALİTE KAVRAMI VE KALİTENİN BOYUTLARI

KALİTE KAVRAMI VE KALİTENİN BOYUTLARI KALİTE YÖNETİMİ KALİTE KAVRAMI VE KALİTENİN BOYUTLARI Hizmet veya üründe kalite kavramı için farklı tanımlar kullanılmaktadır. En genel hâliyle ihtiyaçlara uygunluk (Crosby), ürün veya hizmetin değeri

Detaylı

ISO 9001 CERTON N.008/02. SAIT Abrasivi S.p.A.

ISO 9001 CERTON N.008/02. SAIT Abrasivi S.p.A. C TIFIE D ER ISO 9001 CERTON N.008/02 SAIT Abrasivi S.p.A. 1953 yýlýnda kurulmuþ olan SAIT ABRASIVI, üstün kaliteli aþýndýrýcý imalatýnda lider firmadýr. Torino fabrikasý ve Piozzo Fabrikasý tamamen otomatik

Detaylı

GÝRÝÞ. Bu anlamda, özellikle az geliþmiþ toplumlarda sanayi çaðýndan bilgi

GÝRÝÞ. Bu anlamda, özellikle az geliþmiþ toplumlarda sanayi çaðýndan bilgi GÝRÝÞ Ýnsanoðlu günümüzde dünya tarihinde belki de bilginin en kýymetli olduðu dönemi yaþamaktadýr. Çaðýmýzda bilgiye sahip olmanýn ya da bilgi kaynaðýna kolaylýkla ulaþabilmenin önemi her geçen gün artmaktadýr.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I

DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I YGS-LYS GEOMETRÝ Konu Anlatýmý DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I ANALÝTÝK DÜZLEM Baþlangýç noktasýnda birbirine dik olan iki sayý doðrusunun oluþturduðu sisteme dik koordinat sistemi, bu doðrularýn belirttiði düzleme

Detaylı

ªeniz TUNCER STPS WP - 0406

ªeniz TUNCER STPS WP - 0406 TÜRKÝYE ELEKTRONÝK SEKTÖRÜNDE PROJE YÖNETÝMÝ VE PROJE ÝLETݪÝM YÖNETÝMÝ ÝÇÝN BÝLGÝ SÝSTEMLERÝ KULLANIMI ªeniz TUNCER Yüksek Lisans, Bilim ve Teknoloji Politikasý Çalýºmalarý STPS WP - 0406 ÖZ Bu çalýºmada,

Detaylı

Yalýn ve Altý Sigma yý entegre etmek bütünleþtirici bir yaklaþým

Yalýn ve Altý Sigma yý entegre etmek bütünleþtirici bir yaklaþým YALIN ENTEGRASYONU Yalýn ve Altý Sigma yý entegre etmek bütünleþtirici bir yaklaþým Ronald J.M.M. Does Ronald D. Snee / Roger W. Hoerl ÇOK YÖNLÜ BÝR GELÝÞÝMÝ YÖNETEBÝLMEK ÝÇÝN, ALTI SÝGMA NIN KARMAÞIKLIÐI,

Detaylı

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu 08 Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi Faaliyet Raporu Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

Yeni Teknolojiler ve Halkla Ýliþkiler: Halkla Ýliþkiler Alanýnda Internet Kullanýmý Üzerine Bir Araþtýrma

Yeni Teknolojiler ve Halkla Ýliþkiler: Halkla Ýliþkiler Alanýnda Internet Kullanýmý Üzerine Bir Araþtýrma Yeni Teknolojiler ve Halkla Ýliþkiler: Halkla Ýliþkiler Alanýnda Internet Kullanýmý Üzerine Bir Araþtýrma Doç. Dr. Beril AKINCI VURAL, Arþ. Gör. Gül COÞKUN Ege Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi Özet Halkla

Detaylı

Yapýlara estetik, kente kimlik. Y apý estetiði ve izolasyonunda Strotaþ ürünleri çeþitliliði ve üretim kalitesi ile modern mimariye estetik kazandýrýrken, kentsel dönüþüm, restorasyon ve renovasyon uygulamalarýnda

Detaylı

Mýsýr Þekerine Ýliþkin Baþlýca Efsaneler Birçok gýda ve içecekte tatlandýrýcý olarak kullanýlan mýsýr þekeri, birkaç yýl önce beslenme komitelerinden bazý araþtýrmacýlarýn bu bileþeni obezite salgýnýnýn

Detaylı