Sor.Hemşire Ayla Uysal Özerkaya FMC Nasır Diyaliz Merkezi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sor.Hemşire Ayla Uysal Özerkaya FMC Nasır Diyaliz Merkezi"

Transkript

1 Tite, Page Subject, 1 Author Copyright, 18/04/2012 Optimum Diyaiz Mi? Maksimum Diyaiz Mi? Sor.Hemşire Aya Uysa Özerkaya FMC Nasır Diyaiz Merkezi

2 Sunum panı *KBY nedir? *KBY de tedavi seçenekeri neerdir? *Hemodiyaiz ve prensiperi neerdir? *HD etkiniği nası değerendiriir? *HD etkiniğini beireyen faktörer neerdir? *Hastaya öze diyaiz reçeteendirimesi *Optimum ve maksimum HD etkiniği

3 KBY KBY Görüntüeme yöntemeri,biyokimyasa inceemeer veya idrar anaizi ie tespit edien böbrek hasarı buguarının 3 aydan uzun süre devam etmesi durumudur. Böbrek yetmeziği derecesine göre 5 evreye ayrıır. Evre Tanımama GFR Norma veya yüksek GFR ie böb.hasarı Hafif derecede düşük GFR ve Böb. hasarı Orta derecede düşük GFR ve böbrek hasarı İeri derecede düşük GFR ve böb.hasarı => Böbrek yetmeziği <15

4 KBY de tedavi seçenekeri -Periton Diyaizi -Hemodiyaiz -Evde Hemodiyaiz -Böbrek Naki

5 HEMODİYALİZ Uygun bir damar youya(avf,avg,katater) hastadan aınan kanın ( m/dak.hıza antikoagüasyon ie vücut dışında cihaz yardımıya yarı geçirgen bir membrandan (diyaizer) geçirierek sıvı ve soüt içeriğinin yeniden düzenenerek hastaya geri verimesi esasına dayanan bir böbrek yerine koyma tedavisidir.

6 HD de Amaç ve Tedavide Uyguanan Yöntemer Amaç -Üremik semptomarın tedavisi -Asideminin düzetimesi -Soüt dengesinin yerine konması -Hacim durumunun idamesi Yöntem -Difüzyon-konveksiyon -Utrafitrasyon

7

8

9 DİFÜZYON *Souterin yarı geçirgen bir membrandan, kan ve diyaizat arasındaki konsantrasyon gradiyenti yönünde geçmesi esasına dayanır. *Diyaizat ve hasta kan akımarı zıt yöndedir. Böyece aradaki konsantrasyon farkı böbrek tubuusarındaki gibi süreki yüksek düzeyde tutuarak difüzyonunda en yüksek düzeyde tutuması sağanır.

10

11 Difüzyon hızı neere bağıdır? Diyaizörün yüzey aanı Diyaizörün por çapı Diyaizat sıcakığı Kan diyaizat konsantrasyon gradyanına Soüt boyutuna ve moeküer ağırığına

12

13 ULTRAFİLTRASYON -Kanın negatif basınç atında içi boş kıcaardan geçtikçe ouşturuan negatif TMP ie suyun, hidrostatik veya osmotik kuvveter etkisiye diyaizat kompartmanına geçmesi işemidir. -Utrafitrasyon hızını etkieyen etmener -TMP miktarı -Diyaizer utrafitrasyon katsayısı(kf)

14 KONVEKSİYON Utrafitrasyon esnasında diyaizerin por büyüküğüne göre küçük veya orta-büyük moeküerin de bir miktarının membrandan itien suya eşik etmesidir.

15 HD de Ürenin Vücuttan Uzakaştırımasını Etkieyen Faktörer -Tedavi Süresi -Kan Akım Hızı -Diyaiz Soüsyonu Akım Hızı -Diyaizerin Etkiniği Bunarın içerisinde süre ve diyaizerin etkiniğe etkisi kan akım ve diyaizat akım hızarına göre daha fazadır.

16 DİYALİZER MODELLERİ * Kasik diyaizerer * Yüksek etkiniki(high efficiency)- küçük ağırıkı moeküerin daha faza uzakaştırımasını sağar. * Yüksek akımı(high fux) orta ağırıkı moeküerin de uzakaştırımasını sağar.(b2 mikrogobüin gibi)

17 -Üremik sendromardan sorumu öze toksiner çok sayıdadır ve tam oarak biinmezer. -Bunarın hem küçük hem de büyük soüter oduğu varsayıdığı için HD yeteriiği öçümünde ürenin uzakaştırıması marker oarak kuanımıştır.

18 -KoA(m/dk):Soüt değişim sabiti. Bir diyaizerin üre ve benzer moekü ağırığına sahip soüter için maksima kirens kapasitesidir. Bei bir diyaizer için üretici firmaca beirenmiş teorik bir değer oup sınırsız kan ve diyaizat akım hızarında max. üre kirensini temsi eder.

19 -KoA membran yüzey aanı ie orantııdır m/dk. atında KoA değerine sahip membranarın üre kirens etkiniği 700m/dk. üstünde oanardan azdır.

20 -Üre kirensi kan akımına bağıdır fakat başka faktörerden de etkienir. Örnek: -KoA 300m/dk.bir diyaizerde kan akımın 200den 400 e çıkarmak üre kirensini %25 arttırır. -KoA 800 m/dk. ise kan akımını 2 katına çıkarmak üre kirensini %40 oranında arttıracaktır.

21

22 *High fux membranarda büyük deik boyutuna bağı UF katsayısı da yüksektir. *Orta büyük moeküerin geçişine izin verdiği gibi küçük moeküerin de daha faz geçişini sağar.

23 Low-fux membranar,önemi miktararda beta2-mikrogobuin uzakaştırmazar,high-fux membranar ise küçük miktararda uzakaştırabiir ( mg.) - Haemodiaysis membranes: a matter of fact or taste? Hoenich NA1, Katopodis KP. 2001;(133): Department o f Nephroogy, University of Newcaste, UK. -Remove of beta2-microgobuin by adsorption on diaysismembranes. Godman M.et a. 2001

24 Zaman içinde beta2-mikrogobuin birikimi amioidoz geişmesine yo açabiir. Beta-2 microgobuin is an amyoidogenic protein in man. Gorevic PD, Casey TT, Stone WJ, DiRaimondo CR, Prei FC, Frangione B Dec;76(6):

25 Low-fux memranara tedavi ediip Kt/V >1,05 e uaşıabien hastaar ie high-fux membranara tedavi gören ve Kt/V>1,45 e uaşıabien hastaar karşıaştırıdığında high-fux membran kuanıanarda yaşam süresinin daha uzun,hospitaizasyonun daha az oduğu görümüştür. Effect of diaysis dose and membrane fux in maintenance hemodiaysis. Eknoyan G1, Beck GJ, Cheung AK, Daugirdas JT, Greene T Kusek JW, Aon M, Baiey J, Demez JA, Depner TA, Dwyer JT, Levey AS, Levin NW, Miford E, Ornt DB, Rocco MV, Schuman G, Schwab SJ, Teehan BP, Toto R; Hemodiaysis (HEMO) Study Group Dec 19;347(25): Bayor Coege of Medicine, Houston, USA.

26 Diyaizin Yeteriiği Neye Göre Beirenir?(Ürekinetik Modei) *URR (Diyaiz Öncesi BUN/Diyaiz Sonrası BUN) Kt/V K:Topam vücut sıvısından temizenen üre miktarını temsi eder-m/dk-,hastanın boyuna, ağırığına rezidüe böb fonksiyonuna,intradiyaitik ağırık artışına ve diyaizerin bekenen üre kirensine-üretici tarafından beirenir-bağıdır. t:süre-dak.- V: Topam vücut suyu hacmi.topam vücut ağırığının %50-60 ına denk geir.

27 *URR ve Kt/V koreedir. *Daha yüksek Kt/V ve URR değererinin gözemse çaışmaarda hastaarda mortaite ve morbiditede azamaya etken oduğu görümüştür.

28 Effect of the hemodiaysis prescription of patient morbidity: report from the Nationa Cooperative Diaysis Study. The data indicate that the occurrence of morbid events is affected by the diaysis prescription. Increased morbidity appears to accompany prescriptions associated with a reativey high BUN. Conversey, morbidity may be decreased by prescriptions associated with more efficient remova of urea if the dietary intake of protein and other nutrients is adequate. Lowrie EG, Laird NM, Parker TF, Sargent JA Nov 12;305(20): Effects of dose of diaysis on morbidity and mortaity. We concude that increasing the dose of deivered diaysis decreases the hospitaization and mortaity rates of hemodiaysis-dependent patients. Hakim RM1, Breyer J, Ismai N, Schuman G May;23(5): Department of Medicine, Vanderbit University Medica Center, Nashvie, TN. -Reationship of dose of hemodiaysis and cause-specific mortaity. This study is consistent with hypotheses that ow doses of diaysis may promote atherogenesis, infection, manutrition and faiure to thrive through a variety of pathophysioogic mechanisms. Further study is neces to confirm these resuts and to test hypotheses that are deveoped. Boembergen WE1, Stannard DC, Port FK, Wofe RA, Pugh JA, Jones CA, Greer JW, Goper TA, Hed PJ. AUTHOR İNFORMATİON 1996 Aug;50(2): United States Rena Data System, University of Michigan, Ann Arbor, USA.

29 Kimyasa Yapıarına Göre Diyaizere -Seüoz monimererden -Aseti gruparın ekendiği modifiye seüöz monomererden -Sentetik poimererden -Seüöz ve sentetik poimer kombinasyonundan ouşabiirer

30 *Gene oarak,seüöz bazı membranar biyouyumuuğu omayan membranar oarak niteendiriir, çünkü kompeman aktivasyonuna neden oabiirer. *Modifiye seüöz ve yeni sentetik membranar seüözere göre Biyouyumuuğu yüksek oan membranardır.

31

32 Kompeman Aktivasyonu

33 the hemodiaysis membranes: a historica perspective, current state and future prospect. Cheung AK1, Leypodt JK.1997 May;17(3): Veterans Affairs Medica Center, Sat Lake City, UT, USA *Modifiye seüoz ve sentetik memranar kompeman aktivasyonunu minimae indirmenin yanısıra üremik soüterin ve daha büyük moekü ağırığına sahip proteinerin kirensini arttırmak için de ideadir. *Suya ve daha büyük soütere karşı artmış geçirgeniği ie karakterizedir.

34 DİYALİZAT *Haftada 3 tedavide hasta haftada yakaşık 400 t. Hemodiyaizat ie karşıaşır. *Hemodiyaizatın içeriği kısa dönemde intradiyaitik ve interdiyaitik kompikasyonar ve hastanın gene durumu üzerinde etkiidir. *Uzun dönemde ise en başta kardiyovasküer probemer omak üzere çeşiti organ ve sistemerde ouşabiecek kompikasyonar üzerinde beireyicidir.

35 Diyaizat tiperi ve formüeri ie sağıkı bir insa pazmasındaki düzeyer attaki taboda gösteri

36 -Teknoojik geişmeer sayesinde diyaiz seansı boyunca sabit bir hemodiyaizat kompozisyonu kuanmak zorunu değidir. -Modern cihazar aynı seansın başı,ortası ve sonunda farkı diyaizat profii ie diyaiz yapma imkanı sunar.

37 Hemodiyaizattaki Bazı Maddeerin Kinik Önemeri Gukoz:Ouşturduğu osmotik basınç nedeniye UF yapımasında odukça etkiidir. -Gikoz içeren diyaizatarın riskeri daha hafiftir ve dezavantajarı koayıka önenebiir. -Gikozsuz diyaizatarın ise özeike diyabetikerde hipogisemi geişirse kardiyak aritmi riskini arttıracağı biinmektedir.

38 Na: Yüksek Na u diyaizat intradiyaitik dönemd düşük Na u ise interdiyaitik dönemde koayık sağar. -Yüksek Na u diyaizde intradiyaitik ve İnterdiyaitik hipertansiyon oasıığı yüksek, susama hissi ve tedavier arası sıvı aımı fazadır. -Düşük Na u diyaizde ise tedavi sırasında Hasizik kas kramparı,hipotansiyon sık görüür.

39 Potasyum:Tedavi sırasında K düzeyinin artması da,azaması da riskidir. Hastaar genede hiperpotasemiye meyii oduğundan diyaizat potasyum düzeyeri düşüktür.bu da hastarda intradiyaitik aritmiere yo açabiir. -Sadece düzeyi deği hastada düşüş hızı da aritmi ouşumunda etkendir. -Hastanın diyaiz öncesi K değeri 6 nın atında diyaiz sonrası ise 3 ün üzerinde tutumaya çaışımaıdır.

40 Kasiyum:Kanın pıhtıaşması,kasarın kontraksiyonu,hücre içi enzim aktivitesi ve kemik yapımı omak üzere pekçok fizyoojik oayda önemidir.vücuttaki Ca un %99 u iskeet sisteminde, %1 inden azı hücre dışı sıvıdadır. -KBY hastaarında P retansiyonu,aktif D-vitami sentezinin bozuması ve PTH sekresyonunun artması Ca dengesinde bozumaya neden our.

41 Hemodiyaizat Ca Konsantrasyo Kinik Önemi Düşük Ca u diyaizatın avantajarı -PTH düzeyi ve kemik hastaığının daha iyi kontroü -D-vitamini uyguamasına imkan vermesi -Kasifiaksis ve vasküer kasifikasyon riskin azatması -Daha ekonomik oan fosfat bağayıcıarın kuanımına imkan vermesi

42 Yüksek Ca u diyaizatın avantajarı -intradiyaiztik kas kramparının daha az oması -kardiyak aritmierin daha nadir görümesi

43 HCO3:HD hastaarında interdiyaitik dönemde ouşan asit maddeer süreki oarak bikarbonat tarafından tamponanır. Pazma bic.değeri giderek azaır,diyaiz öncesi dönemen düşük düzeye iner ve asidoz geişir. Diyaizde bu durum 2 teme mekanizma ie düzetiir. 1-Biriken protonarın diyaizat tarafına difüzyonu 2-Diyaizattan kana bic. difüzyonu(teme mekanizma budu

44 Diyaizat Akım Hızı Geneike 500 m/dak. dır. - *Eğer yüksek etkiniki bir diyaizer kuanııyorsa ve kan akım hızı 350 m/dak. üstünde ise 800 m/dak. ık bir diyaizat akışı üre kirensini yakaşık %12 arttırır.

45 Hemodiyaiz Sıkığı ve Süresi -Uzun ve kısa sürei mortaiteyi azatmaıdır. -Hastanın yaşam kaitesinde önemi iyieşme sağamaıdır. -Mai açıdan da everişi bir tedavi sağamaıdır.

46 -1980 yıında yapıan NCDS (Natione Cooperative Diaysis Study) çaışmasının sonuçarında mortaite ve tedavi yetersiziğinin diyaiz dozuna bağı oduğu düşünümüş,düksek diyaiz dozu ie düşük mortaite birikteiği ortaya konmuştur. (Diyaiz dozunda %0,1 ik artış ie mortaite riskinde %7 azama tespit edimiştir.)

47 *Ükemizde genede haftada 3 gün 4 saat HD tedavisi kurumarca karşıanmaktadır. *Ev diyaizi hastaarı ise daha düşük akımara 8 saat diyaiz, tedavisi amaktadır.

48 Sonuç oarak: HD hastaarımızı günü kurtaracak kadar deği mevcut imkanarımızı ma düzeyde kuanarak tedavi etmeye çaışmaıyız.

49 Hastaarın kan akım hızarı damaryoarının everdiği öçüde vücut yüzey aanı ie de orantıı oarak max. oranarda tutumaı(>350m/dak) kan akım hızını değerendirir iken pompa hızı deği efektif kan akım hızını dikkate aınmaı

50 Hastaarın kaz akım hızarı damaryoarının everdiği öçüde vücut yüzey aanı ie de orantıı oarak max. oranarda tutumaı(>350m/dak) kan akım hızını değerendirir iken pompa hızı deği efektif kan akım hızını dikkate aınmaı

51 Diyaizat akımı genede 500 m/dk tutumaka birikte hastaya göre değiştiriebimei hastanın diyaiz yeteriiği için ihtiyaç durumunda vücut yüzeyi geniş ve yüksek geçirgen membran kuanııyorsa 800 m./dak. ya yüksetimei

52 Diyaizer seçiminde yüksek geçirgenikeri ve temizeme oranarı nedeniye high-fux membranar tercih edimei

53 Diyaizat seçimeri standart deği hastaya öze omaı. Uzun vadede kemik hastaıkarı ve mortaite riskeri açısından gerekmedikçe yüksek Ca u diyaizatar tercih edimemei.

54 Hastanın diyaiz sıkığı ve süresine uyum göstermesi sağanmaı, her 1 dakikanın önemi hastaya anatımaı. Tedavi süresi hesapanırken tedavi esnasında cihazın kendi kontroeri için tedaviye ara verdiği süreer tedavi süresine ekenmei.

55 TEŞEKKÜRLER

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ. Öğrenci El Kitabı

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ. Öğrenci El Kitabı İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ Öğrenci E Kitabı 2014-2015 İÇİNDEKİLER Rektör den...4 Üniversitemiz Hakkında Gene Bigier...5 Üniversite Öğrencisi Omak! 29 Mayısı Omak!... 7 İstanbu da Okumak!... 11 Hangi

Detaylı

HEMODİYALİZİN AKUT KOMPLİKASYONLARI

HEMODİYALİZİN AKUT KOMPLİKASYONLARI 69 KONU 9 HEMODİYALİZİN AKUT KOMPLİKASYONLARI Cengiz UTAŞ, Tekin AKPOLAT Hemodiyaliz tedavisi hayat kurtarıcı bir tedavi yöntemi olmasına rağmen hastalarda birçok rahatsızlığa yol açar. Diyaliz teknolojisindeki

Detaylı

GENTAMİSİNLE NEFROTOKSİSİTE OLUŞTURULAN SIÇANLARDA L-ARGİNİNİN KORUYUCU ETKİSİ ÜZERİNE KATYONİK KOMPETİSYONUN OLASI KATKISI

GENTAMİSİNLE NEFROTOKSİSİTE OLUŞTURULAN SIÇANLARDA L-ARGİNİNİN KORUYUCU ETKİSİ ÜZERİNE KATYONİK KOMPETİSYONUN OLASI KATKISI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI GENTAMİSİNLE NEFROTOKSİSİTE OLUŞTURULAN SIÇANLARDA L-ARGİNİNİN KORUYUCU ETKİSİ ÜZERİNE KATYONİK KOMPETİSYONUN OLASI KATKISI Dr. Perihan

Detaylı

AÇIK KALP AMELİYATI GEÇİREN YAŞLI HASTALARDA AMELİYAT SONRASI YOĞUN BAKIM

AÇIK KALP AMELİYATI GEÇİREN YAŞLI HASTALARDA AMELİYAT SONRASI YOĞUN BAKIM Geriatri 4 (3): 120-126, 2001 Turkish Journal of Geriatrics DERLEME Dr. Hüseyin OKUTAN Dr. Ali KUTSAL AÇIK KALP AMELİYATI GEÇİREN YAŞLI HASTALARDA AMELİYAT SONRASI YOĞUN BAKIM ÖZET Günümüzde giderek artan

Detaylı

SIVI ELEKTROLİT DENGESİ/DENGESİZLİĞİ VE SIVI TAKİBİ

SIVI ELEKTROLİT DENGESİ/DENGESİZLİĞİ VE SIVI TAKİBİ SIVI ELEKTROLİT DENGESİ/DENGESİZLİĞİ VE SIVI TAKİBİ TC BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HAZIRLAYAN: HİE. HEM. GÜLŞAH YAPICI 2 SIVI ELEKTROLİT

Detaylı

bozukluklar çok belirgin sonuçlara yol açmaz iken, akut ve ciddi değişiklikler

bozukluklar çok belirgin sonuçlara yol açmaz iken, akut ve ciddi değişiklikler ASİT BAZ DENGESİ Hücre içi enzim aktivitelerinin yeterli bir şekilde yapılması ve hücre membranının bütünlüğünün korunması için kandaki serbest hidrojen konsantrasyonu [H + ] çok dar sınırlar içinde tutulur

Detaylı

SPORCULARDA FARKLI DOZLARDA KAFEİN KULLANIMININ METABOLİZMA ÜZERİNE ETKİLERİ THE EFFECT OF DIFFERENT USAGE OF CAFFEINE ON THE METABOLISM OF SPORTSMEN

SPORCULARDA FARKLI DOZLARDA KAFEİN KULLANIMININ METABOLİZMA ÜZERİNE ETKİLERİ THE EFFECT OF DIFFERENT USAGE OF CAFFEINE ON THE METABOLISM OF SPORTSMEN SPORCULARDA FARKLI DOZLARDA KAFEİN KULLANIMININ METABOLİZMA ÜZERİNE ETKİLERİ Osman ERDOĞAN 1 Süleyman Erim ERHAN 2 İlhan ŞEN 2 Hüseyin EROĞLU 2 1 Atatürk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, ERZURUM

Detaylı

Hiponatremi; Güncel Tanı ve Tedavisi Hyponatremia; Current Diagnosis and Treatment

Hiponatremi; Güncel Tanı ve Tedavisi Hyponatremia; Current Diagnosis and Treatment doi: 10.5262/tndt.2011.1002.02 Derleme/Review Hiponatremi; Güncel Tanı ve Tedavisi Hyponatremia; Current Diagnosis and Treatment Öz Hiponatremi; klinik uygulamada en sık görülen elektrolit bozukluğudur.

Detaylı

Bir üniversite hastanesi endokrinoloji kliniğinde eksenatid verilen hastaların klinik ve laboratuvar özellikleri

Bir üniversite hastanesi endokrinoloji kliniğinde eksenatid verilen hastaların klinik ve laboratuvar özellikleri 128 Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (1): 128-132 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.01.0386 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Bir üniversite hastanesi endokrinoloji kliniğinde eksenatid

Detaylı

TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017)

TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017) TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017) Ankara 2014 TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI EYLEM PLANI (2014-2017) ANKARA 2014 ISBN : 978-975-590-505-1 T.C.

Detaylı

Son Dönem Kalp Yetmezliğinde Uygulanan Cerrahi Tedavi Modaliteleri

Son Dönem Kalp Yetmezliğinde Uygulanan Cerrahi Tedavi Modaliteleri Son Dönem Kalp Yetmezliğinde Uygulanan Cerrahi Tedavi Modaliteleri Erdem SİLİSTRELİ*, Öztekin OTO** * Yard. Doç. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı,

Detaylı

VAN GÖLÜ HAVZASI NDA SU POTANSİYELİ NİN TESPİTİ VE GELECEĞİ

VAN GÖLÜ HAVZASI NDA SU POTANSİYELİ NİN TESPİTİ VE GELECEĞİ 19 VAN GÖLÜ HAVZASI NDA SU POTANSİYELİ NİN TESPİTİ VE GELECEĞİ ALAEDDİNOĞLU, Faruk * -YILMAZ, Erkan ** TÜRKİYE/ТУРЦИЯ ÖZET XXI. yüzyıl birçok değişimi beraberinde getirmiştir. Bunların bir kısmı insanlığı

Detaylı

Anne-babaların Radyolojik Görüntüleme Yöntemleri ve Radyasyondan Korunma Konusunda Bilmesi Gerekenler. Koruyarak Görüntüleyelim. www.imagegently.

Anne-babaların Radyolojik Görüntüleme Yöntemleri ve Radyasyondan Korunma Konusunda Bilmesi Gerekenler. Koruyarak Görüntüleyelim. www.imagegently. Anne-babaların Radyolojik Görüntüleme Yöntemleri ve Radyasyondan Korunma Konusunda Bilmesi Gerekenler Koruyarak Görüntüleyelim www.imagegently.org Radyolojik görüntüleme yöntemleri, hastaların tanı ve

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI DELİX protect 10 mg çentikli tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Ramipril 10 mg Yardımcı maddeler: Hidroksipropil metilselüloz, prejelatinize mısır nişastası, mikrokristalize selüloz,

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI HIZLI KATILAŞTIRILMIŞ Al-%12Si-%XSb (X=0.5, 1.0) ALAŞIMLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN DİNAMİK MİKROSERTLİK TEKNİĞİ İLE İNCELENMESİ

Detaylı

Diyabetik diyaliz hastalarında glisemi kontrolü. Kayser Çağlar GATA Nefroloji Bilim Dalı

Diyabetik diyaliz hastalarında glisemi kontrolü. Kayser Çağlar GATA Nefroloji Bilim Dalı Diyabetik diyaliz hastalarında glisemi kontrolü Kayser Çağlar GATA Nefroloji Bilim Dalı Postgrad Med J 2012;88:160e166 Renal replasman tedavisine başlama periyoduna göre Tip 1 DM hastalarında yaşam süresi

Detaylı

BESLENMEDE SÜTÜN ÖNEMİ

BESLENMEDE SÜTÜN ÖNEMİ BESLENMEDE SÜTÜN ÖNEMİ Hazırlayanlar Araş. Gör. Reyhan Nergiz Ünal Prof. Dr. H. Tanju Besler Hacettepe Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Şubat - 2008 ANKARA Birinci

Detaylı

PEYZAJ ALANLARINDA OTOMATİK SULAMA SİSTEMİ UYGULAMASININ İRDELENMESİ: ANKARA KENTİ ÖRNEĞİ

PEYZAJ ALANLARINDA OTOMATİK SULAMA SİSTEMİ UYGULAMASININ İRDELENMESİ: ANKARA KENTİ ÖRNEĞİ Bartın Orman Fakültesi Dergisi 2011, Cilt: 13, Sayı: 19, 52-62 ISSN: 1302-0943 EISSN: 1308-5875 PEYZAJ ALANLARINDA OTOMATİK SULAMA SİSTEMİ UYGULAMASININ İRDELENMESİ: ANKARA KENTİ ÖRNEĞİ Cem KÜÇÜKSAYAN

Detaylı

Hormon veya Hormon Etkisine Sahip Yem Katkı Maddelerinin Balık Yetiştiriciliğindeki Kullanımı

Hormon veya Hormon Etkisine Sahip Yem Katkı Maddelerinin Balık Yetiştiriciliğindeki Kullanımı E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2002 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2002 Cilt/Volume 19, Sayı/Issue (3-4): 545 553 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Derleme / Review Hormon

Detaylı

SU VE ATIKSU ARITIMINDA İLERİ ARITMA TEKNOLOJİLERİ- ARITILMIŞ ATIKSULARIN GERİ KULLANIMI

SU VE ATIKSU ARITIMINDA İLERİ ARITMA TEKNOLOJİLERİ- ARITILMIŞ ATIKSULARIN GERİ KULLANIMI SU VE ATIKSU ARITIMINDA İLERİ ARITMA TEKNOLOJİLERİ- ARITILMIŞ ATIKSULARIN GERİ KULLANIMI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Görevlisi Eğitimi Ders Notları Doç.Dr. Mehmet KİTİŞ Yrd.Doç.Dr. Nevzat Özgü

Detaylı

Gelişmiş ve Azgelişmiş Ülkelerde Ekonomik Büyüme Dinamikleri: Bir Panel Veri Analizi

Gelişmiş ve Azgelişmiş Ülkelerde Ekonomik Büyüme Dinamikleri: Bir Panel Veri Analizi Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi International Journal of Alanya Faculty of Business Yıl:2012, C:4, S:1, s.127-136 Year:2012, Vol:4, No:1, s. 127-136 Gelişmiş ve Azgelişmiş Ülkelerde Ekonomik

Detaylı

Dr.Ömer Kurtipek ASĐT-BAZ DENGESĐ VE KAN GAZLARININ DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

Dr.Ömer Kurtipek ASĐT-BAZ DENGESĐ VE KAN GAZLARININ DEĞERLENDĐRĐLMESĐ ASĐT-BAZ DENGESĐ VE KAN GAZLARININ DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Asit-baz dengesi, vücut sıvılarında hidrojen iyonu (H + ) konsantrasyonunun dengesidir. Vücut sıvılarında çok az miktarda H + iyonu bulunmasına rağmen;konsantrasyonundaki

Detaylı

AMAÇ. Asit-baz dengesi hakkında bilgi vermek. ÖĞRENİM HEDEFLERİ

AMAÇ. Asit-baz dengesi hakkında bilgi vermek. ÖĞRENİM HEDEFLERİ ASİT BAZ DENGESİ Prof. Dr. Lütfi Telci AMAÇ Asitbaz dengesi hakkında bilgi vermek. ÖĞRENİM HEDEFLERİ Bu dersin sonunda öğrenciler: 1. Asidoz ve alkalozu tanımlayabilmeli, 2. Solunumsal ve metabolik asitbaz

Detaylı

GİRİŞ ASİT BAZ BOZUKLUKLARI. ph ve [H + ] İlişkisi 01.02.2012 ASİT DENGESİ PLAZMA ASİDİTESİNİN ÖLÇÜLMESİ

GİRİŞ ASİT BAZ BOZUKLUKLARI. ph ve [H + ] İlişkisi 01.02.2012 ASİT DENGESİ PLAZMA ASİDİTESİNİN ÖLÇÜLMESİ GİRİŞ ASİT BAZ BOZUKLUKLARI Dr. Şükrü GÜRBÜZ FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ ACİL TIP A.D. Yaşamsal denge spesifik asit baz aralığında iş gören protein fonksiyonlarına bağlıdır. Hayatı tehdit eden bir çok

Detaylı

MİNERALLERDEN ARINDIRILMIŞ SU İÇMENİN GETİRDİĞİ

MİNERALLERDEN ARINDIRILMIŞ SU İÇMENİN GETİRDİĞİ MİNERALLERDEN ARINDIRILMIŞ SU İÇMENİN GETİRDİĞİ SAĞLIK RİSKLERİ HAZIRLAYAN: F.KOZISEK 1. GİRİŞ Suyun bileşimi yerel jeolojik koşullara göre geniş bir çeşitlilik gösterir. Ne yeraltı suları ne de yüzey

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. DELAKET yüksek kan basıncı (hipertansiyon) tedavisinde kullanılır.

KULLANMA TALİMATI. DELAKET yüksek kan basıncı (hipertansiyon) tedavisinde kullanılır. KULLANMA TALİMATI Delaket 15 mg tablet Ağız yoluyla alınır. Etkin madde: Her bir tablet 15 mg delapril hidroklorür içerir. Yardımcı maddeler: Laktoz, düşük substitüe hidroksipropil selüloz, hidroksipropil

Detaylı