Tekliftur0. nrlftaqllsresl. : Teklif Birim Fiyat-Igin Tamamr. 02j2.20',t'l. Sayr : B.I0.4.ISM t l}l lo Konu : Teklife Davet OGLU NOTLAR:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tekliftur0. nrlftaqllsresl. : Teklif Birim Fiyat-Igin Tamamr. 02j2.20',t'l. Sayr : B.I0.4.ISM.4.72.00.20t l}l lo Konu : Teklife Davet OGLU NOTLAR:"

Transkript

1 T.C. SAGLKBAKANUGI Batnrn B6lgc Dcvlet Hrstrnesl Brtman Bolge Devlet Hrstan si Sayr : B.I0.4.ISM t l}l lo Konu : Teklife Davet 02j2.20',t'l Sayn :... Kurumumuzun ihtiyacr olan Elitim Birinine Full I{D Diiital kamera ahmr iti safin almacaktr. llgilendigini? takdirde K.D.V. harig fiyat teklifinizi en go tarih ve saat 14:30 kadar gdndermenizi, teklifitrizde teslimat stlresinin de bildirilrnesini arzlrica ederim. OGLU Satm alma tarih ve saati :13,12, :30 Teklifbagvuru yeri Teslimat yeri : Batman Bolge Devlet Hastanesi : Teklif Birim Fiyat-Igin Tamamr Tekliftur0 : Baftian B0lge Devl t Hastanesi lhale Odasr nrlftaqllsresl EK: T loik $artname Satn alnanm yap acagl birim : Bafinan Bolge D vlet Hastanesi Battabipli$ NOTLAR: Y.?rlnrz sa)rrsuun t klifmektuplan llzerine mutlaka yaalrnasr goekmektedir. l) Teklifzarflan firma tarafinda bi?'at verilec ktir. 2) Teklif edilen malzemelere ait orijinal kulog var ise teklif melcuplan igerisinde getirilnesi gereknelitedir. 3) $arth teklifler ve Ttlrk Lirasr haricinde verilen fiyatlar delerlendinneye almmayacaktf. 4) Teslimat sur si teklifmektuplarmda mutlaka b lirtilec ktir. Teslimat sllresi delerlendirmelerde tercih nedeni olrak kullan abilecektir. Teslimat s{lresi }viali Yrl Sonunu geg n teklifler d Eerlendirm ye alhmayacaldr. O Ortopedi ve Beyin Cerahi malzemeloinde, ameliyatta kullamlan malzeme mikarlan belli olrnadrlr igin; leklifler "Birim Fiyat" tlzerinden I adet igin verilecek Sonrasmda; ameliyatta kullanrlan malzeme milcarlan nispetinde belgelerde duzenleme yapllacak ve buno uygun qekilde faturalandnlacaktu. Q Firmalar teklif ettikleri 0nhlerin UBB kodlannr fiyat verdikleri 0fllnlerin yanlarma yazrlacaklardg. 8)Yuklenicinin bildireceli banka hesabur4 mal teslimine m0teakiben muayene kabul iilenind n sonra, SaEl* Kurumlan Doner Sermaye Saymanlrtr Batman Saymanl* M0dltrlog0 tarafindan Y0zyirmi(120) gltn igerisinde yatnlacaktr, 9) Sdz konusu mahn teslim s0resi siparig tarihinden itibaren...,...,.(... ) CUndUr. Goltepe Msh.Etlatun Cad,No : I 72fi0 BATMAN Telefon : {6 Fax : E-postr :

2 Ozellikler Dahili projekdr - VideolannEr eeker gekmez herkesle paylastn: g6runtuy0 ekrana, duvara, tavana veya herhangi bir drjz yuzeye yansttn Full HD 1920x p kayt - En yriksek gatrunt0 kalitesi ve aktcrltk igin 50p agamah kayrt moduyla eok yiiksek bit hzrnda Full HD kaytt 25p asamal kayt modu - Video kayrtlannrza sinema hissi vermek igin saniyede 25 kare hernda Full HD goritnttiler 220 GB HDD ve bellek kartt - Yuksek kapasiteli 220 GB Sabit Disk Siiriicuntin yanr sua, istege ba6l bellek kartrna (!1emory Stick Pro Duo'" veya SD/SDHC) kayt yadar 12x optjk zoom/ux genisletilmis zoom'lu genis agrh G objektif - Mijkemmel optik performansr: Grup eekimleri, manzaralar ve benzer kogullar igin ideal 29,8 mm (video ve fotooraf) genis a(l Optical Steadyshot Aktif lvlodu - Ytirurken bile en sabit gorrintiileri elde etmek igin 3 ydnli Titreme Engelleme tizellioj bulunur. Arttk tiim zoom ayarlaflnda daha fazla sabitleme sunuvor silper hassas 1/4 tipi Exmor R'" cl4os sensiir - Cok etkili sensdr, dzellikle yetersiz rgtkta gdriintii paraziti daha az ordn, aynntrlarla dolu video ve fotodraflar gekmenizi sailar BIoNZ iglemci - Gelismis gdriintu karitesi ve hrzrr performans igin yriksek hrzrrgdriintu igremcisi 7.1 Megapiksele kadar fotooraf eekme ozelliii - Video gekimi yaparken bile yiiksek kaliteli fotooraflar gekebilirciniz 7,5 cm/3 ing Clear Photo LCD - Milkemmel kontrast ve genig giiros agrsryla net, parlak gdriintuler iein y0ksek kalitede dokunmatik ekran Dahili UsB kablosuyla baglanrr ve garj edilir - UsB kablosu video kameranrn el kayrgrnda yer kaplamadan durur. bilgisayannza badlayarak video aktann veya pjli garj edin PMB Portable ile zahmetsiz web paylagrmr - dahili UsB kablosuyla herhangi bir pc,ye badlayrn: dahili pmb Portable yazrltmr otomatik olarak gahstralarak kolay web paylagrmrnr saglar Etkinlik Arama ile yeni kolay araytiz - sezgisel oynatma gdziimij, video kayrtlannrzt ve fotolraflannrzr etkinliklere gdre gruplara ayrrrr: favorileri kolayca aramanrzr sallar Highljght Playback - Filmlerin 6nemli ksrmlannr ve fotodraflafl muzik ve qe9i5 efekfleriyle otomatik olarak diizenler: sonuglafl DVD'ye yazabilir veya gevirimigi paylasabilirsiniz Akrlll otomatik Ayarlama (iauto) modu - Y0z Tanrma, sahne ayarlan ve elde/tripodla eekimin 90 kombinasyonunu tanryabilir: en iyi sonuglar iein gereken ayarlan yapar

3 Izlemeli odaklama - Dokunmatik ekranda bir nesne segin ve insan olmasalar bile hareketli konulara otomatik odaklamayl kilitleyin: evcil hayvanlar iqin idealdir HEh AF - Yetersiz rgrk kosullannda bile net, keskin bir Sekilde odaklanmrg goruntiiler iein otomatjk odaklama nesneye kilitlenir Dahili GPs / Harita Dizini - GPS ile video klipler ve fotodraflann konumlan otomatik olarak etiketlenifl dahili harita ile video kliplerin nerede Cekildioini LCD'den gdrebilirsiniz Yilksek Kalitede 5 1 kanal surround ses - Hassas yeni mikrofon tasanmr, diyaloglafl ve gevredeki seslera mrjkemmel netlikte kavdeder Ruzgann guriiltusun0 azaltma - Yeni mikrofon tasanmr ve dijital sinyal isleme 6zellidi, dtganda gekim yaparken daha net diyalog ve ses almak iein rtizgann giiriiltusonil azalhr S-Master ampflikator teknolojisine sahip stereo hodarlair - yaiksek kalitede lineer fazlt hoparlor sistemi, videolartnt2 oynatrrken net, dogal stereo ses verir Y0z Algrlama ve Smile Shutter - Net, dogal portreler gekin: Video kaydr srrasrnda gulumseyen yiizlerin fotograhnr otomatik olarak eekebilirsiniz LED flas / rsrk - I9 mekanlarda veya yetersiz r$kta gekim yaparken video ve fotooraf konulannrzr aydrnlatrn D-ogrudan Kopyalama - Video Eekimlerini bilgisayar kullanmadan, do$rudan bir h;rici sabit disk sliritcuitine at<tann E0lenceli video kamera dzellikleri ile oynatma DVD rect Express uyumlulu6u - Uyumlu Sony DvDirect Express yaztcr ile AVCHD veya Standard Definition DVD disktere bilgisayarstz yazdtrma erkr$ - corijntuleri izlemek igin video kamerayt herhangi bir HD Ready TV,ye baolaytn BMVIA Sync - Video kameranrn oynatma islevlerini bagl televizyonun uzakta-n kumandasr ile dodrudan kontrol edin - eok hrzl gereeklesen bir hareketi do6ru anda dondurmak iein otomatik olarak yiiksek heda geker bir dizj fotooraf Pf4B yazllmryla kolay yiikleme - Video.ve fotobraflann takvim g6runiimrinde yonetilmesj ve youtube'" gibi web sitelerine ytiklenmesi iqin eglenceli, kullanrmr kolay pmb pc yairlmr Teknik Ozellikler Objektif/ Zoom Objektif Sony G Lens'" Genisletilmis Zoom 17x Zoom Oranr (Optik) 12x Zoom Oranr (Dijital) 160x Filtre Capt (mm) 30 F 1,8-10,0 f (Odak Mesafesi) (mm) 2,9-34,8 f (35mm d6niisturme): Video 29,8-357,6 (16:9), 36,5-438 (4:3) f (35mm ddnustiirme): Fotooraf 29,8-3S7,6 (16tg), 27,4_ :jg,bi+,s) Genrg AerI Objektif VAR Kamera Gortntri Aygt: Boyut 1/4 iipi (4,5 mm) arkadan aydrnlatmal,,exmor R,,CMOS Sensdr Briit Piksel Sayrs (K) 42OO!f-"l q ry*l ryideo) yakl.26s0k pikset (16:9), yakt.199ok pikset (4:3) Efektlf Piksel (FotograD yaklagrk 3540K pikei (4;3) Odaklanma: lvtanuel VAR Manuel Odaklanma TuSu Dokunma panetl Noktaya Odaklanma (Dokunmatik panel) VAR Izlemeli odaklama VAR Minimum Avdrnratrna (r,*') 11 rtiks (1/50 Dekrang.r HzD / Dii'uk Liiks modu; *" 3 ruks (1/25 Dekran$dr HrzD steadyshot (G6rtint0 sabifleme) Aktif Modtu optiiar stejdgn;f -' Yiiz Algrlama VAR Smile Shutter VAR D-araIk Gelistirici VAR Nightshot YOK DeklanS<ir Htzr 1/6-1/1000 Beyaz Dengesi Auto / Outdoor / Indoor / One-push modlarr 3i1H?Ji[::Fli/ rv/irisht Portrait (Yarnrzca fotoeraf) / sunrise - sunset / Fir works / Landscap e / por rait / Akrll Otomatik Ayartama (IAUTO) VAR Golf Cekimi VAR Cinematone YOK Otomatik Yavas Dektansdr yok Arka ISrk Telafisj VAR Vizdr / LCD lvlonitdr LCD Tlpi Clear photo LCD'" PLUS ekran LCD: Piksel (nokta) 23OK

4 Dokunma Paneli VAR Vizor YOK LCD: Boyut (ine) 3 Projektdr ISrk qrkrt 10 liimene kadar e6ziinudijk erkrfl 640x350 Ekran Kaplama Alanr 10 tipi - 60 tjpi Gdsterim l4esafesi Yakl. 0,5 m - 3 m Dayanrklrlk (Pil Omrii) Yakl. 1,5 saat (Verilen pille) Flag / Itrk Flag VAR Video rgrgr YOK Kaydedici / Calar Film Formatr HD:tqPEG4-AVC/H.264 AVCHDfr bigimiyte uyumtu (1080/50p:orijinal bigim), STD:tvtpEG2_pS Kayt Arao Dahili Bellek / tvemory Stick pro Duo'" (Srnf 2) / Memory StLt eh.o_t_tc-ouo* I SOISOI CISbXC Be ek Kartl (Srnf 4 veya iistii) video cijzrtnnrtiigii HD:1920x1080/50p, 25p, 50i(FX,FH), 1440x10B0/5Oi (HQ,tp) Film Kavdetme Hrzr (ortarama Bit HEr/vBR) HD ps:yakr:i8 Mbps / rx:vati.z.i rv5ps 7 FH:yakr_17 [4bps / He:yakr.9 Nlbps / LP:Yakl.s lvlbps STD He:9 Mbps Pargn Listesi Diizenleme Ekle / Sil / Tagl Orijinal Duzenleme Sil / Bitl Hjghlight Playback VAR Doirudan Kopyalama VAR Tek Dokunma ile Diske yazdrrma VAR DvDirect Uyumlulugu VAR Fotograf Kaydl Fotooraf kaydr VAR Fotograf srkrgttrma JPEG Goriint' qolutu: vga 7.1 megapiksel4:3 (30i2x2304)F.3 megapiksel l6tg (3O72.L7ZB),1.9 megapikset4:3 (1600xi200),307K pikset 4:3 (640x480) Film siiresince Fotooraf Kaydr (eift Kayt) VAR 5es Ses Sistemi Digital 5.1 kanal Dahili Mikrofon Zoom mikrofonu ile surround ses Dahili Hoparldr Net Fazh Stereo Hoparldr Surround Kaytt VAR Jaklar Mikrofon Jakt Stereo Mini Jak Kulakltk Jakt Stereo Mini Jak Kompozit 6iri9 yok Kompozit Crkrgr VAR S-Video Girisi YOK S-Video Crkrsr VAR i.unk-" (DV) Girigi yok.link'f (DV) Crkrsr yok USB Girigi YOK USB Crkry VAR Dahili USB Kabtosu VAR (USB garjr Butunur) Komponent Video Crkr9r VAR Crkrsr VAR Digederi Hr[ AE[4A VAR PMB portable VAR 16:9 Genis Kayrt VAR LCD'de Kayrt Baslat / Durdur diidmesi VAR LCD iizerinde Zoom duomesi VA-R GPS ile Otomatik Konum Etikedeme VAR Sync VAR Full HD Progressive Oynatma VAR Aksesuar Yuvasr VAR GUg Ttjketimi: LCD (W) HD:3,7 W, STD:3,5 W

5 Birlikte Verilen Aksesuarlar AC Adaptdr AC-1200 Elektrik kablosu VAR Komponent kablosu VAR lv 59glg:y qlly (s-kabtosu yok / uzakran kumanda yok) 9a0 Edilebilir Pil Paketi Np-FV50 USB Kablosu VAR Duzenleme Yazrhmr picture Motion Browser (pi4b) Kablosuz Uzaktan Kumanda VAR Boyutla. Derinlik (mm) 128 Yiikseklik (mm) 66 Genitlik (mm) 64 KasevPil olmadan Agtrttk (g) 400

Handycam El Kitabı HDR-CX130E/CX160E/CX180E

Handycam El Kitabı HDR-CX130E/CX160E/CX180E Tıklayın Handycam El Kitabı HDR-CX130E/CX160E/CX180E 2011 Sony Corporation 4-271-479-82(1) Handycam El Kitabı nın Kullanımı Kameranızın tüm özellikleriyle kullanımıyla ilgili bilgileri bu Handycam El Kitabı

Detaylı

ihrivlg LisrESi runxivn KAMU IrASrANELnni niruigi BATMAN nor,cn DEvLET HASTAI\ESr ALIMI igi saat 10:00

ihrivlg LisrESi runxivn KAMU IrASrANELnni niruigi BATMAN nor,cn DEvLET HASTAI\ESr ALIMI igi saat 10:00 T.C. SACLIK BAKANLIGI runxivn KAMU IrASrANELnni niruigi BATMAN nor,cn DEvLET HASTAI\ESr Sayt : B.10.4.ISM.4;72.00.201.'. Konu : Teklife Davet Sayn: Kurumumuzun ihtiyacr olan ACiL RADYOLOJI SERVISi iqin

Detaylı

Dijital YÇ Video Kamera Kaydedici

Dijital YÇ Video Kamera Kaydedici 4-450-166-71(1) Dijital YÇ Video Kamera Kaydedici Kullanma Kılavuzu İçindekiler Başlarken Kayıt/Oynatma Gelişmiş işlemler Düzenleme Video ve fotoğrafların bilgisayarla kaydedilmesi Ayrıca, bkz.: http://www.sony.net/sonyinfo/support/

Detaylı

iuriv,rq LisrEsi Fiyat ; Sayr : B.10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : Teklif-e Davet

iuriv,rq LisrEsi Fiyat ; Sayr : B.10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : Teklif-e Davet T.C. SAGLIK BAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELEni ninlici BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi Sayr : B.10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : Teklif-e Davet Saytn :... Kurumumuzun ihliyacr olan KURULtJMI.J i$ i;i satrn ahnacakitr.

Detaylı

DCR-DVD106E/DVD108E/ DVD109E/DVD306E/ DVD308E/DVD608E/ DVD708E

DCR-DVD106E/DVD108E/ DVD109E/DVD306E/ DVD308E/DVD608E/ DVD708E 2-319-497-42(1) Dijital Video Kamera Kaydedici Kameranızdan keyif alın 9 Başlarken 18 Kullanma Kılavuzu DCR-DVD106E/DVD108E/ DVD109E/DVD306E/ DVD308E/DVD608E/ DVD708E Kayıt/Oynatma 28 Düzenleme 45 Kayıt

Detaylı

E M10 Pancake (Yassı) kit Gümüş

E M10 Pancake (Yassı) kit Gümüş E M10 Pancake (Yassı) kit Gümüş Ekstra büyüklükte elektronik vizör. DSLR-benzeri tasarım & kullanışlılık Metal Gövde (Alüminyum) Tamamen kablosuz kontrol Yaratıcılığı doğrudan geliştirecek 12 Sanat Filtresi

Detaylı

HDR-CX110E/CX115E/CX116E/ CX150E/CX155E/XR150E/XR155E. Kayıt/Oynatma 20 4-170-893-84(1) 2010 Sony Corporation. İçindekiler 9.

HDR-CX110E/CX115E/CX116E/ CX150E/CX155E/XR150E/XR155E. Kayıt/Oynatma 20 4-170-893-84(1) 2010 Sony Corporation. İçindekiler 9. 4-170-893-84(1) İçindekiler 9 Başlarken 12 Kayıt/Oynatma 20 Kameranızdan en iyi sonucu elde edin 41 HDR-CX110E/CX115E/CX116E/ CX150E/CX155E/XR150E/XR155E Dijital YÇ Video Kamera Kaydedici Handycam El Kitabı

Detaylı

BDP-S300 Burada. Yeni Blu-ray TM Oynatıcı. Sony SELECT. Sayı: 21. Bu Ay...

BDP-S300 Burada. Yeni Blu-ray TM Oynatıcı. Sony SELECT. Sayı: 21. Bu Ay... Yeni Blu-ray TM Oynatıcı BDP-S300 Burada Sayı: 21 Bu Ay... VRD-MC5 Yüksek Zoom lu DSC-H3 Hayatı High Definition da Yakalayın Benzersiz Blu-ray TM deneyimi Sony Çağrı Merkezi VRD-MC5 Dünya da bir ilk! Sony

Detaylı

Sayr tl;gl. Konu : Teklif. TEKLiFFORMU

Sayr tl;gl. Konu : Teklif. TEKLiFFORMU T.C. ADANA VALiLiGi lalk Sa[hlr Miidii rlii$i Sayr tl;gl Konu : Teklif ADANA a6. tp.f tzotq TEKLiFFORMU Miidiirliig0miiz0n ihtiyacr olan agalrda cinsi, miktan ve

Detaylı

Mobil HD Snap Kamera

Mobil HD Snap Kamera Mobil HD Snap Kamera İleri seviye işlemlerle ilgili ayrıntılar için, ürünle verilen CD-ROM da bulunan Mobil HD Snap Kamera El Kitabı belgesine bakın. Kullanma Kılavuzu Ürünü kullanmadan önce, lütfen bu

Detaylı

İçindekiler İşlem Arama. MENU/Ayar Arama. İndeks. Cyber-shot El Kitabı DSC-H20. 2009 Sony Corporation 4-133-903-61(1)

İçindekiler İşlem Arama. MENU/Ayar Arama. İndeks. Cyber-shot El Kitabı DSC-H20. 2009 Sony Corporation 4-133-903-61(1) Cyber-shot El Kitabı DSC-H20 2009 Sony Corporation 4-133-903-61(1) TR Bu el kitabını kullanma Sağ üst bölümdeki düğmeleri tıklatarak ilgili sayfaya gidebilirsiniz. Bu yöntem, görmek istediğiniz bir işlevi

Detaylı

Dijital YÇ Video Kamera Kaydedici

Dijital YÇ Video Kamera Kaydedici 4-530-439-71(1) Dijital YÇ Video Kamera Kaydedici Kullanma Kılavuzu Başlarken Kayıt/Oynatma Görüntülerin kaydedilmesi Kameranın özelleştirilmesi Diğerleri Ayrıca, bkz.: http://www.sony.net/sonyinfo/support/

Detaylı

Türkçe Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu

Türkçe Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNESİ TG-3 Türkçe Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu Bu Olympus dijital fotoğraf makinesini aldığınız için teşekkür ederiz. Yeni fotoğraf makinenizi kullanmaya başlamadan önce en iyi performansı

Detaylı

DCR-HC62E. Kullanma Kılavuzu. Dijital Video Kamera Kaydedici. Kayıt/ Oynatma 17. Başlarken 8. Menü Kullanımı 31. Kasetten Kopyalama/ Düzenleme 53

DCR-HC62E. Kullanma Kılavuzu. Dijital Video Kamera Kaydedici. Kayıt/ Oynatma 17. Başlarken 8. Menü Kullanımı 31. Kasetten Kopyalama/ Düzenleme 53 3-286-463-91(2) Dijital Video Kamera Kaydedici Kullanma Kılavuzu Başlarken 8 Kayıt/ Oynatma 17 Menü Kullanımı 31 DCR-HC62E Kasetten Kopyalama/ Düzenleme 53 Bilgisayarı Kullanma 61 Sorun Giderme 67 Ek Bilgiler

Detaylı

İçindekiler İşlem Araması. MENU/Ayar Arama. İndeks. Cyber-shot El Kitabı DSC-T110/T110D. 2011 Sony Corporation 4-269-983-61(1)

İçindekiler İşlem Araması. MENU/Ayar Arama. İndeks. Cyber-shot El Kitabı DSC-T110/T110D. 2011 Sony Corporation 4-269-983-61(1) İçindekiler İşlem sı Cyber-shot El Kitabı DSC-T110/T110D 2011 Sony Corporation 4-269-983-61(1) TR Bu el kitabının nasıl kullanılacağı hakkında Sağ üstteki bir düğmeye tıklayarak, karşılık gelen sayfaya

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ GÖRÜNTÜ İŞLEME CİHAZLARI 481BB0018 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

User Manual ST100. Bir başlığı tıklatın. Sıkça sorulan sorular. Hızlı başvuru. İçindekiler. Temel işlevler. Gelişmiş işlevler.

User Manual ST100. Bir başlığı tıklatın. Sıkça sorulan sorular. Hızlı başvuru. İçindekiler. Temel işlevler. Gelişmiş işlevler. Bu kullanım kılavuzunda kameranızın kullanımıyla ilgili ayrıntılı açıklamalar bulunmaktadır. Lütfen öncelikle bu kılavuzun tamamını okuyun. Bir başlığı tıklatın User Manual ST100 Sıkça sorulan sorular

Detaylı

TG-860. Türkçe Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNESİ

TG-860. Türkçe Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNESİ DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNESİ TG-860 Türkçe Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu Olympus dijital fotoğraf makinesini aldığınız için teşekkür ederiz. Yeni fotoğraf makinenizi kullanmaya başlamadan önce en iyi performansı

Detaylı

Blu-ray Disc/DVD Ev Sinema Sistemi

Blu-ray Disc/DVD Ev Sinema Sistemi 4-261-385-11(1) (TR) Blu-ray Disc/DVD Ev Sinema Sistemi Kullanım Talimatları BDV-E980W/BDV-E780W UYARI Cihazı, kitaplık veya gömme dolap gibi kapalı bir ortama kurmayın. Yangın tehlikesini önlemek için

Detaylı

Şimdi değişim zamanı. Yaratıcılık yeniden tanımlandı

Şimdi değişim zamanı. Yaratıcılık yeniden tanımlandı Şimdi değişim zamanı Yaratıcılık yeniden tanımlandı Artık yeni standartlar belirlendi Benzersiz 22,3 megapikselli full-frame CMOS sensörü ve DIGIC 5+ görüntü işlemcisi bir araya gelerek müthiş görüntüler

Detaylı

Sayr: 77090304.Satrnalma i l\( Konu ; Yaklagrk Maliyet

Sayr: 77090304.Satrnalma i l\( Konu ; Yaklagrk Maliyet (9+.i_ j:;1;. lr.ii..ii,r,.i. T.C. ADANA VALiLiCi it sagtrt< vtidiirtrigti Sayr: 77090304.Satrnalma i l\( Konu ; Yaklagrk Maliyet t.-\. u gsz zors YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM MUESSESESiNE Miidiirliigiimijze

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz CANON EOS 5D MARK III http://tr.yourpdfguides.com/dref/5417200

Kullanım kılavuzunuz CANON EOS 5D MARK III http://tr.yourpdfguides.com/dref/5417200 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Blu-ray Disc/DVD Ev Sinema Sistemi

Blu-ray Disc/DVD Ev Sinema Sistemi 4-265-166-11(1) (TR) Blu-ray Disc/DVD Ev Sinema Sistemi Kullanım Talimatları BDV-EF200 UYARI Cihazı, kitaplık veya gömme dolap gibi kapalı bir ortama kurmayın. Yangın tehlikesini önlemek için cihazın havalandırma

Detaylı

Uzaktan Kumanda ve TV Kontrolleri...(4) Göstergeler...(19) TV ekranındaki işlem rehberi hakkında...(21)

Uzaktan Kumanda ve TV Kontrolleri...(4) Göstergeler...(19) TV ekranındaki işlem rehberi hakkında...(21) Ýçindekiler Uzaktan Kumanda ve TV Kontrolleri/Göstergeleri Uzaktan Kumanda ve TV Kontrolleri...(4) Göstergeler...(19) TV ekranındaki işlem rehberi hakkında...(21) TV'nin İzlenmesi TV'nin İzlenmesi...(22)

Detaylı

SH-1. Türkçe Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNESİ

SH-1. Türkçe Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNESİ DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNESİ SH-1 Türkçe Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu Bu Olympus dijital fotoğraf makinesini aldığınız için teşekkür ederiz. Yeni fotoğraf makinenizi kullanmaya başlamadan önce en iyi performansı

Detaylı

Uzaktan kumandanın genel görünümü...(3) Televizyon düğmelerinin ve göstergelerinin genel görünümü...(10)

Uzaktan kumandanın genel görünümü...(3) Televizyon düğmelerinin ve göstergelerinin genel görünümü...(10) İçindekiler Uzaktan Kumanda ve TV Kontrolleri/Göstergeleri Uzaktan kumandanın genel görünümü...(3) Televizyon düğmelerinin ve göstergelerinin genel görünümü...(10) TV nin İzlenmesi TV nin İzlenmesi...(15)

Detaylı

DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU GSC 510

DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU GSC 510 DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU GSC 510 tr en TÜRKÇE İÇİNDEKİLER 2 4 ÖNSÖZ 4 Ticari Marka Bilgisi 5-6 GÜVENLİK TALİMATLARI 5 Pil Kullanımı Hakkında Bilgiler 5 Ambalaj İçin Uyarı! 5 Pil İçin

Detaylı

Kamera Teknik Şartnamesi

Kamera Teknik Şartnamesi Kamera Teknik Şartnamesi 1. Kamera ve network arabirimi tümleşik tek bir cihazdan oluşmalıdır. 2. İç kamera 2 Megapixel görüntü akışı sağlamalıdır. 3. Diş mekan kamerası 2 megapiksel görüntü akışı sağlamalıdır.

Detaylı

www.philips.com/welcome 40PUK6809 40PUS6809 40PUS6809 50PUK6809 50PUS6809 50PUS6809 58PUK6809 58PUS6809 58PUS6809 Kullanım kılavuzu

www.philips.com/welcome 40PUK6809 40PUS6809 40PUS6809 50PUK6809 50PUS6809 50PUS6809 58PUK6809 58PUS6809 58PUS6809 Kullanım kılavuzu Register your product and get support at www.philips.com/welcome Ultra Slim 4K Ultra HD Smart LED TV 40PUK6809 40PUS6809 40PUS6809 50PUK6809 50PUS6809 50PUS6809 58PUK6809 58PUS6809 58PUS6809 Kullanım kılavuzu

Detaylı

Güvenlik için tasarlandı.

Güvenlik için tasarlandı. Güvenlik için tasarlandı. Sony Professional Video Güvenlik Ürün Kataloğu SÜRÜM 7 www.pro.sony.eu/videosecurity 1 GİRİŞ lü güvenliğin geleceği burada İçindekiler Önemli Özellikler IP Kutu Tipi lar IP Mini-dome

Detaylı