1. HIRSIZ ALARM TES SATI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1. HIRSIZ ALARM TES SATI"

Transkript

1 1. HIRSIZ ALARM TES SATI 1.1. H rs z Alarm Sistemi Kablosu Tan Bina içi sabit tesisatlarda sinyal ve data ileti iminde kullan lan esnek kontrol ve iç ba lant kablolar r. Enstrümantasyon ve kontrol mühendisli inde; endüstriyel elektronikte, bilgisayarlarda, ofis makinelerinde; tüm ileti im sistemlerinde, ses frekans iletiminde, veri transferinde ve elektronik amaçl bilgi ileti iminde kullan lmaktad r Kablo Standartlar Resim 1.1 VDE standartlar na göre elektronik kontrol kablolar üreticiler taraf ndan LIYY LIYY TP LIYCY LIHCH gibi isimlendirilir. D k flar n üzerinde kablo üreticisinin ismi, kablo cinsi ve 1 metre aral kl olarak uzunlu u yaz r. Sizlerin bu kablolar ; çal ma gerilimi, çal ma s cakl, minimum bükülme yar çap, iletken yap gibi özellikleri dikkate alarak projelerinizde kullanman z gerekmektedir. Baz kablolar gerekli k sa mesafeli ve küçük bükülme yar çap n kullan lmas gerektiren dar alanlarda kontrol kablolar olarak da kullan rlar. Bu kablolar d ar da ve direkt toprak alt na gömülerek kullan lmazlar. Elektrolitik tavl bak r iletkeni olan yar sert PVC izolasyonlu, çok damarl, grup büküm üzerine ay olarak polyester bant bulunan, PVC k fl, k f ve ay aras nda kalayl bak r örgü ekran bulunan kablolard r. 1

2 LIYY Elektronik Kontrol Kablolar Resim 1.2: LIYY tipi kablo Flexible yap daki kablo, çoklu bükülmü bak r iletkenlerin yar sert PVC ile DIN standard na uygun renklerde izole edilerek, olu turulan damarlar n ikili alt gruplar eklinde bükülerek olu turulan kablo özü effaf PES sarma band ile helisel olarak sar r. Kablo özü üzerine PVC gri k f tatbik edilmi tir. LIYY Elektronik Kontrol Kablosu Elektriksel Özellikleri KILIF RENG ÇALI MA GER TEST GER LETKEN DC D RENC *> fc. 250 V L m- GRAY/RAL V 0.22mm2 ZOLE RENG MIN. BÜK. YARI ÇAPI ÇALI MA SICAKLI I 0.50mm2 fc T 0.75mm2-30 C +80 C DIN LETKEN YAPISI 7\ ZOLAS. D RENC 1.00mm2 15 X D IV. 1.50mm2 Çoklu Bükülü Bak r EFEKT F KAPAS TE ft 120 nf -vww min. 200 M Q x km 2.50mm2 85Q/km 39Q/km 26Q/km 19.5Q/km 13.3Q/km 7.98Q/km ekil LIYY TP Elektronik Kontrol Kablolar Resim 1.3: LIYY-TP tipi kablo Flexible yap daki kablo, çoklu bükülmü bak r iletkenlerin yar sert PVC ile DIN standard na uygun renklerde izole edilerek, olu turulan damarlar n ikili alt gruplar eklinde bükülerek olu turulan kablo özü effaf PES sarma band ile helisel olarak sar r. Kablo özü üzerine PVC gri k f tatbik edilmi tir. 2

3 LIYY-TP Elektronik Kontrol Kablosu Elektriksel Özellikleri KILIF RENG ÇALI MA GER TEST GER LETKEN DC D RENC / - i* L -VWr GRAY/RAL-7001 ZOLE RENG 250 V MIN. BÜK. YARI ÇAPI 1200 V ÇALI MA SICAKLI I 0.22mm2 0.50mm2 /. DIN nf 15 X D -30 C C LETKEN YAPISI EFEKT F KAPAS TE ZOLAS. D RENC JS. Çoklu Bükülü Bak r Hh 7\ T -m- min. 200 M Q x km 0.75mm2 1.00mm2 1.50mm2 85Q/km 39Q/km 26Q/km 19.5Q/km 13.3Q/km 7.98Q/km 2.50mm2 ekil LIYCY Elektronik Kontrol Kablolar Resim 1.4: LIYCY tipi kablo Flexible yap daki kablo, çoklu bükülmü bak r iletkenlerin yar sert PVC ile DIN standard na uygun renklerde izole edilerek, olu turulan damarlar n birlikte katlar eklinde bükülmesi ile olu an kablo özü effaf PES sarma band ile helisel sar larak üzerine kalayl bak r tellerden örgü ekran tatbik edilir. Ekranlanm kablo özü üzerine PVC gri k f tatbik edilmi tir. LIYCY Elektronik Kontrol Kablosu Elektriksel Özellikleri KILIF RENG ÇALI MA GER TEST GER LETKEN DC D RENC /. * 1 GRAY/RAL V 1200 V ZOLE RENG /. DIN LETKEN YAPISI "*" Çoklu Bükülü Bak r MIN. BÜK. YARI ÇAPI 7\ 15 X D EFEKT F KAPAS TE \Y <Wr 120 nf ÇALI MA SICAKLI I 1-30 C C ZOLAS. D RENC i n. 2 0 m 0 M Q x k m e k 3

4 i l wv 0.22mm2 0.50mm2 0.75mm2 1.00mm2 1.50mm2 2.50mm2 85Q/km 39Q/km 26Q/km 19.5Q/km 13.3Q/km 7.98Q/k m 4

5 LIHCH Elektronik Kontrol Kablolar Resim 1.5: LIHCH tipi kablo Flexible yap daki kablo, çoklu bükülmü bak r iletkenlerin jalojensiz alev geciktiren malzeme ile DIN standard na uygun renklerde izole edilerek, olu turulan damarlar n birlikte, katlar eklinde bükülmesi ile olu an kablo özü effaf PES sarma band ile helisel sar larak üzerine kalayl bak r tellerden örgü ekran tatbik edilir. Ekranlanm kablo özü üzerine PVC gri renkli helojensiz, alev geciktiren malzemeden k f tatbik edilir LIHCH Elektronik Kontrol Kablosu Elektriksel Özellikleri fc. f KILIF RENG ÇALI MA GER TEST GER LETKEN DC D RENC L GRAY/RAL V 1200 V ZOLE RENG MIN. BÜK. YARI ÇAPI 7\ ÇALI MA SICAKLI I T /. DIN X D -30 C C LETKEN YAPISI EFEKT F KAPAS TE ZOLAS. D RENC -VWr 0.22mm2 0.50mm2 0.75mm2 1.00mm2 1.50mm2 2.50mm2 85Q/km 39Q/km 26Q/km 19.5Q/km 13.3Q/km 7.98Q/km Çoklu Bükülü Bak r J3>. 120 nf Hh -mmin. 200 M Q x km 1.2. H rs z Alarm Sistemi ekil 1.4 Basit anlamda bir alarm sistemi isyerinizin veya oturdugunuz meskenin içeriden ar dan veya her iki yönden de korunmas ve yetkisi ( ifresi) olmayan kisilerin içeri girmesine izin vermeyen elektronik sistemlerdir. yi bir alarm sistemi h rs n veya sabotajc n içeriye girmesine izin vermemeli, ayr ca bu tip durumlarda telefon hatti vas tas ile telefon arama cihaz veya güvenlik merkezi (AHM) kanalindan d dünya ile irtibat halinde olmal, ayr ca sisteme bagli dogru yere yerlestirilmis güçlü bir sirenle de yak n çevreyi uyarmal r. 5

6 H rs z Alarm Sistemleri Güvenlik Panelleri Geli en teknoloji ile beraberinde yaln zca h rs za kar önlem alan cihazlardan ç p insan güvenli ini tehtit eden di er unsurlar da kontrol eder hale gelmi tir ( Sa k-yang n gibi). ekil 1.5 Alarm panellerini ba ca 2 gruba ay rmak mümkündür. Tip alarm panelleri; merkeze ba lanabilen (Kominikatörlü). Tip alarm panelleri; merkeze ba lanamayan (Kominikatörsüz). Merkeze ba lanabilen alarm panelleri üzerlerinde dijital bir kominikatöre sahip olup, merkez taraf ndan günün 24 saati kontrol alt nda tutulan (Bilgisayar ortam nda) müdahale durumunda bu merkezce gerekli önlemler almas gereken ileri teknoloji ürünü alarm panelleri. Merkeze ba lanamayan alarm panelleri; genellikle küçük i yeri ve evlerde lokal amaçl, yaln zca cayd ve uyar niteli i bulunan panellerdir. Alarm panelleri içerisinde bulundurdu u özellikleri kullanabilmesi için baz ürünlere ihtiyaç duymaktad r. Bu ürünlerden baz lar unlard r Manyetik Kontak Genellikle kap ve pencere gibi aç p kapanabilen yüzeylere tak lan kap ve pencerenin izinsiz olarak aç ld alarm paneline bildirir. ekil 1.6 6

7 P r Dedektör çeriye giren canl lar n hareketlerini tespit edip alarm paneline bildiren göz Cam K lma Dedektörü ekil 1.7. CAM k lmas anlay p alarm paneline bildiren ürün Harici Siren ekil 1.8 alanlara monte edilebilen, su almayan, akülü, temperli yüksek ses ç na sahip fla örlü siren. ekil

8 Dahili Siren Bina içerisinde kullan lan harici sirene göre daha az ses ç na sahip siren Telefon Aray ekil 1.10 Sizin kaydedece iniz sesli mesaj sizin belirledi iniz 6 numaraya otomatik olarak bildirir. Bu i lemi telefon numaras bulamamas durumunda 4 kere tekrarlar. ekil

9 1.3. H rs z ve Yang n Alarm Sisteminin Montaj Alarm Sistemlerinin Genel Blok emas Enerp Bes'teme taa 9

10 Ev çi H rs z Alarm Kullan m emas 10

11 Panel Tipi Telefon Çevirici Ba lant emas P.T.T. Telefon +12V- TRG sss s sss A larm Panelinden PIR Dedektörü Ba lant emas 11

12 Panel, Keypad, PIR Dedektör, Siren Ba lant emas Aküden Trafodan Panel Klemensleri J PIR Dedektörü Keypad Klemensleri + PIR Dedektörü Siren Klemensi +xm -vmvm rmvm + PIR Dedektörü 12

13 lem S ras rs z alarm paneline ait ba lant emas incelenir. Kullanma klavuzundaki bilgilere göre kullan lacak kablo seçilir. rs z alarm sistemi elemanlar yerleri belirlenir. er s va üstü tesisat çekilecekse uygun kanallar dö enir. Kanal içine letkenler çekilir. rs z alarm sistemi elemanlar yerlerine montaj yap r. Elemanlar n giri ba lant lar yap r. Tüm elemanlar ba land ktan sonra enerji verilerek test yap r Dikkat Edilecek Hususlar Ba lant lar yaparken kablo uçlar 5mm den fazla s rmay z. Montaj yaparken, kablo renkleri ile terminal renklerinin birbiriyle uyu mas na dikkat ediniz. Ba lant emas nda gösterilenden ba ka kablo ba lamay z Tesisatta kullan lan borular n çap daire say da göz önüne al narak en az 14mm olmal r. ifre girerek alarm durdurmak için keypadler kap ya yak n yerlere monte edilmelidir. Proje uygulan rken iç tesisat yönetmeli i ve Bay nd rl k bakanl teknik artnamelerinde belirtilen kurallara uyunuz. 13

14 U 2. YANGIN ALARM S STEMLER 2.1. Yang n Alarm Sistemlerinde Kullan lan Kablolar Resim J- SH(St)SH FE180 E30/E90 Yang n Alarm Kablosu Resim 2.2: J-SH(St)SH FE180 E30/E90 yang n alarm kablosu 14

15 Yang n artlar alt nda (750 C ve alev alt nda) sabit çal mak ko uluyla (FE-180) 180 dakika enerji iletimini sürdürebilen, aleve dayan kl, halogen free kablolard r. Bu kablolar yang n alarm sistemlerinde, yang n halinde çal mas gereken cihaz, asansör ve makinelerin kumanda kablolar olarak, yang n alarm sistemlerine ba havaland rma sistemlerinde besleme kablosu olarak, kablonun yang n esnas nda yanarak zehirli gaz karmas n istenmedi i ortamlarda hastane, i merkezlerinde okullarda, vb. yerlerde kullan rlar. KABLO YAPISI letken : nce çok telli elektrolitik bak r zolasyon : Silikon kauçuk kompound Damar tan mlama : VDE 0815 Çift : ki damar bir çift olu turacak ekilde bükülür Büküm : Çiftler sabit ad mda katlar halinde bükülür Ayr : Polyester bant Ekran : Toprak teliyle birlikte alüminyum polyester k f : Çok yüksek ya ve yang n artlar na dayan kl özel halogen free silikon kauçuk kompound k f rengi : Turuncu Tablo 2.1: J-SH(St)SH FE180 E30/E90 yang n alarm kablosu yap TEKN K ÖZELL KLER Standart : VDE 0815 e göre zolasyon direnci : >100 M i x km Efektif kapasite (800 Hz) : 120 nf/km Çal ma gerilimi : 300V Test gerilimi (AC 50 Hz) : 800V Çal ma s cakl : -60 C / +180 C Min. bükülme yar çap : 7,5 x Kablo çap Alev test : IEC & IEC Izolasyon devaml (FE 180) IEC 331 (TS 3164 Ex-Proof) : Tablo 2.2: J-SH(St)SH FE180 E30/E90 yang n alarm kablosu teknik özellikleri 15

16 Resim 2.3: JE-H(St)H FE180/E30 HFFR yang n alarm kablosu Endüstriyel tesisler, büyük oteller, hastaneler, al veri merkezleri, enerji santralleri, JE-H(St)H FE180/E30 HFFR Yang n Alarm Kablosu kültür merkezleri, konutlar, havaalan, metro gibi insan say n çok oldu u, yang n tehlikesi olan tesislerde ak m iletiminin devam sa lamak için otomatik kontrol, güvenlik ve yang n alarm sistemlerinin donan mlar nda analog ve say sal sinyallerin iletiminde kullan r. Bu tip kablolar, yang n esnas nda alevi iletmezler, duman yo unlu u çok dü ük korozyona elveri li ortamlar yaratmaz ve de insan sa etkileyecek zehirli gazlar karmaz ekil JE-H(St)H FE180/E30 HFFR Yang n Alarm Kablosu Yap KABLO YAPISI letken : nce çok telli elektrolitik bak r zolasyon : Halojensiz elastomer kompound Damar tan mlama : VDE 0815 Çift : ki damar bir çift olu turacak ekilde bükülür Büküm : Çiftler sabit ad mda katlar halinde bükülür Ayr : Polyester bant Koruyucu bant : Cam elyaf tekstil bant Ekran : Toprak teliyle birlikte AL-PES bant k f : HFFR kompound k f rengi : Turuncu Tablo 2.3: J-SH(St)SH FE180 E30/E90 yang n alarm kablosu teknik özellikleri TEKN K ÖZELL KLER Standart : VDE 0815 zolasyon direnci Efektif kapasite (800 Hz) Çal ma gerilimi Test gerilimi (AC 50 Hz) : > 100 Mohm.km : 120 nf/km : 300 V : 1200 V Çal ma s cakl : -30 C / +70 C Min. bükülme yar çap : 15 x Kablo çap Alev testi : IEC & IEC Izolasyon devaml (FE 180 IEC 331, TS 3164 : Tablo 2.4: JE-H(St)H FE180/E30 HFFR yang n alarm kablosu teknik özellikleri 16

17 Resim 2.4: JH(St)H...Lg HFFR yang n alarm kablosu Bu halojen içermeyen ekranlanmam kontrol ve iç ba lant kablolar enstrümantasyon ve kontrol mühendisli inde; endüstriyel elektronikte, bilgisayarlarda, ofis makinelerinde; JH(St)H...Lg HFFR Yang n Alarm Kablosu tüm ileti im sistemlerinde, ses frekans iletiminde, veri transferinde ve elektronik amaçl bilgi ileti iminde ve de yang n ihbar kablosu olarak kullan lmaktad r. Bu tip kablolar, yang n esnas nda alevi iletmezler, duman yo unlu u çok dü ük korozyona elveri li ortamlar yaratmaz ve de insan sa etkileyecek zehirli gazlar ç karmaz. KABLO YAPISI letken : Mono telli elektrolitik bak r zolasyon : HFFR kompound Damar tan mlama : VDE 0815 Çift : ki damar bir çift olu turacak ekilde bükülür Büküm : Çiftler sabit ad mda katlar halinde bükülür Ayr : Polyester bant Ekran : Toprak teliyle birlikte AL-PES bant k f : HFFR kompound k f rengi : rm Tablo 2.5: JH(St)H...Lg HFFR yang n alarm kablosu yap TEKN K ÖZELL KLER Standart : VDE 0815 zolasyon direnci : > 100 Mohm.km Efektif kapasite (800 Hz) : 120 nf/km Çal ma gerilimi : 300 V Test gerilimi (AC 50 Hz) : 800 V Çal ma s cakl : -30 C / +70 C Min. bükülme yar çap : 15 x Kablo çap Alev testi : IEC & IEC Tablo 2.6: JH(St)H...Lg HFFR yang n alarm kablosu teknik özellikleri 17

18 2.2. Yang n Alg lama ve hbar Sistemleri Kablo Çekiminde Dikkat Edilecek Hususlar Bir yang n alg lama ve alarm sisteminin istenildi i gibi çal mamas n en önemli sebeplerinden biri kablolaman n do ru ve düzgün yap lmamas r. Kablolamada gerek tasar m gerekse montaj a amas nda a daki noktalara çok dikkat edilmelidir. Dedektörlerin bulundu u zon (yang n bölgesi) kablolar, üretici firma önerilerine uygun seçilmelidir. Kablo kesitleri hesaplanmal r. Üretici firma zon (yang n bölgesi) uzunluklar na uyulmal r. Kablo yükü hesaplar yap lmal r. Ba lant lar mukavim bir biçimde ve do ru yap lmal r. Kablo güzergahlar, müdahale edilebilecek ekilde seçilmelidir. Kablo güzergahlar nda su ya da çok yüksek nem olmamal r. E er olacak ise bu artlara uygun kablo kullan lmal r. Kablo ekranlamas, standartlara ve yönetmeliklere uygun biçimde topraklanmal r Yang n Alg lama ve hbar Sistemleri Tan m Konaklama, toplanma, e itim, sa k hizmeti, ticaret, ofis, endüstriyel, depolama, cezaevi, amaçl tüm binalarda, yang ba lang ç a amas nda, tehlikeli boyutlara varmadan alg layarak, gerekli önlemlerin al nmas sa layacak ekilde, her binaya özel projelendirilmi, tesis edilmesi yasalar gere i olan yang n erken uyar sistemidir. Sistem en basit anlamda, yang ba lang ç a amas nda alg layacak çe itli tipteki detektörler, alg lanan yang n de erlendirmesini yapacak ve gerekli olan yerleri uyaracak ana kontrol paneli ve sesli veya görsel uyar cihazlar ndan meydana gelir. Yang n alg lama sistemlerinde genel amaç yang n ba lang ç a amas nda alg lanarak gerekli olan yerlere uyar lar n yap lmas r. Uyar n yap lmas ndan itibaren geçen her dakika önemlidir. Buna göre yang n olu tu u yere en k sa sürede müdahalenin yap lmas, ancak yang n olu ma yerinin panel üzerinde görülmesiyle mümkün olur. Yang n alg lama sistemleri, bu bilginin al nma prensibine göre ikiye ayr r. 18

19 Konvansiyonel (Klasik) Yang n Alg lama ve hbar Sistemleri Sistemde yang n ya da ar za bilgisi panel üzerinde bölge (zone) baz nda görülür. Sistemin kurulu bulundu u bina bölümlere ayr lm r. Bu bölümleme kat baz nda ya da bina baz nda yap labilir. Sistemde kablo tesisat, olu turulacak bölge say na göre yap r. Her bölgeye en fazla 20 detektör ba lanabilmektedir. stenildi i kadar yang n ihbar butonu kullan labilir. Siren kablosu panelden ayr olarak çekilir Adresli Yang n Alg lama ve hbar Sistemleri Sistemde yang n ve ar za bilgisi adres baz nda panel üzerinde bulunan LCD ekran üzerinde görülür. Sistemdeki tüm cihazlar panel üzerinde bir adres te kil eder. Bu adresler istenildi inde Türkçe de yaz labilir. Sistem mimari yap itibariyle karma k ve yang na müdahalenin bina içerisinde zor olaca binalarda kullan r. Tüm alg lama ve manuel cihazlar bir adres te kil etti inden dolay yang n müdahalesi en k sa sürede yap labilir. Konvansiyonel sistemlere göre, geli mi teknik özelliklere sahip sistemlerdir. Sistemdeki tüm elemanlar sistemin kendine özgü yaz ile çal r. Söndürme, gaz alg lama, bina otomasyonu, müzik anons, gibi sistemlerle irtibatland lacak altyap ya sahip sistemlerdir Sistemi Olu turan Elemanlar ve Özellikleri Ana Kontrol Paneli Detektör ve yang n ihbar butonlar ndan gelen uyar sinyallerini de erlendiren 1 bölgeden 32 bölgeye kadar zone ( bölge ) kontrol kartlar bulunan yang n alarm kontrol panelleridir. Sistem 24 V DC gerilimle çal r. Elektrik kesildi inde kontrol panosu içinde, sistemi 24 saat süreyle besleyebilecek kapasitede bak ms z tip akü grubu ve gerilimi 220 V AC olan sistemden giri alabilen, V DC ç ile santral beslerken ayn anda aküleri de arj edebilen bir güç kayna bulunur. Sistemde olu an ar zalar ve yang n ihbarlar panelin ön yüzünde bulunan ledler ve buzzer (v lt ) ile kullan lara bildirir. E er gelen yang n ihbar ise sistemde bulunan sirenleri otomatik olarak devreye sokar. Ön panelde buzzer, siren susturma, panel resetleme gibi i levleri yapan butonlar bulunur. Resim 2.5: Ana kontrol paneli 19

20 Optik Duman Detektörü Fotometrik prensibe göre çal an duman alg layan, gelen sinyalleri bir kez de erlendirdikten sonra ana panele gönderen, üzerinde alarm durumunu gösteren bir ledi bulunan, gövdesi ABS termoplastikten imal edilmi detektörlerdir. Kullan m yerleri normal artlarda duman, toz, buhar bulunmayan genel mahallerdir. (otel odalar, hastane odalar, ofisler, elektrik pano odalar, depolar gibi. ) Alg lama alanlar m² dir yonizasyon Duman Detektörü Resim 2.6: Optik duman dedektörü Görülebilir ve görülemez gaz partikülleri yang n ba lang nda hissedecek özellikte, gelen sinyalleri bir kez de erlendirdikten sonra ana panele gönderen, üzerinde alarm durumunu gösteren bir ledi bulunan, gövdesi ABS termoplastikten imal edilmi detektörlerdir. Paslanmaz çelik ve s zd rmaz bir bölüm içerisinde radyoaktif element Americium 241 ihtiva ederler. Kullan m yerleri normal artlarda duman, toz, buhar bulunmayan genel mahallerdir. (otel odalar, hastane odalar, ofisler, elektrik pano odalar depolar gibi. ) Alg lama alanlar m² dir. Resim 2.7: yonisazyon duman dedektörü 20

21 Is Detektörleri Sabit detektörü; bulundu u ortam s cakl n belirli bir de ere (57 C-85 C) ula mas prensibine göre, s cakl k art oran detektörü; bulundu u ortam s cakl n belirli bir zaman aral ndaki de imi esas al narak alarm veren, gelen sinyalleri bir kez de erlendirdikten sonra ana panele gönderen, üzerinde alarm durumunu gösteren bir ledi bulunan, gövdesi ABS termoplastikten imal edilmi detektörlerdir. Kullan m yerleri normal artlarda duman, toz, buhar bulunan genel mahallerdir. (mutfaklar, restoranlar, çama rhaneler, kalorifer daireleri, barlar gibi ) Alg lama alanlar 30-50m² dir I n (Beam) Detektörleri Resim 2.8: Is dedektörü Infrared n yayan bir verici ve bu sinyalleri alg layan bir al dan olu ur. I n demetinin duman taraf ndan kesilmesi cihaz n alarmla paneli uyarmas esas na göre çal r. Kullan m yerleri; normal tip detektörlerin kullan lamayaca büyük ve yüksek tavanl mahallerdir.(depolar, spor salonlar, fabrikalar gibi ) Alg lama alanlar ; al verici aras azami 100m, detektörler aras sa dan ve soldan 7 m dir Duman Detektörleri Resim 2.9: I n (Beam) dedektörü Yang n alg lama sistemlerinde, yang n de ik etkilerini alg layan dedektörler kullan r. Kulan lacak dedektör tipinin belirlenmesi için, ortamdaki materyalin yanma özellikleri bilinmelidir. 21

22 Yava ve için için yanmalarda h zl cevap verebilen elektro optik prensibiyle çal an duman dedektörüdür Yang n hbar Butonlar Resim 2.10: Duman dedektörü Kare görünümlü sert plastikten imal edilmi, cama bas ld nda cam k lacak ve bunu takiben sistemi alarm durumuna geçirecek ekilde dizayn edilmi manuel alarm butonlar r. Kullan m yerleri; genelde kaç yollar, koridorlard r Yang n hbar Sireni Resim 2.11: Yang n ihbar butonu Panele, detektör veya butonlardan gelen alarm bilgisinden sonra yüksek sesli uyar yapan elektronik ikaz cihazlar r. Panelden ayr bir kablo çekilir ve bu hat üzerine ba lan r. Resim 2.12: Yang n ihbar sireni 22

23 Yang n Alarm Sistemlerinin Genel Blok emas 23

24 Panel, Keypad, Duman Dedektör, Siren Ba lant emas küden 24

25 lem S ras rs z alarm paneline ait ba lant emas incelenir. Kullanma klavuzundaki bilgilere göre kullan lacak kablo seçilir. rs z alarm sistemi elemanlar yerleri belirlenir. er s va üstü tesisat çekilecekse uygun kanallar dö enir. Kanal içine letkenler çekilir. rs z alarm sistemi elemanlar yerlerine montaj yap r. Elemanlar n giri ba lant lar yap r. Tüm elemanlar ba land ktan sonra enerji verilerek test yap r Dikkat Edilecek Hususlar Alarm sistemlerinin düzgün çal abilmesi için kullanma klavuzlar ndaki kurallara uygun montaj n yap lmas na dikkat etmek gerekiyor. Ba lant lar yaparken kablo uçlar 5mm den fazla s rmay z. Montaj yaparken, kablo renkleri ile terminal renklerinin birbiriyle uyu mas na dikkat ediniz. Ba lant emas nda gösterilenden ba ka kablo ba lamay z Tesisatta kullan lan borular n çap daire say da göz önüne al narak en az 14mm olmal r. ifre girerek alarm durdurmak için keypadler kap ya yak n yerlere monte edilmelidir. Proje uygulan rken iç tesisat yönetmeli i ve Bay nd rl k bakanl teknik artnamelerinde belirtilen kurallara uyunuz. Kontrol panelinin vidalar sökerek kapa aç z. Panel gövdesini ula m kolayl, enerji ve telefon hatt ba lant göz önüne alarak monte ediniz. ebeke enerji kablosu, telefon kablosu, keypad ve dedektör kablolar için gövdede aç lan bo luktan kablolar içeri al z. Enerji kablolar n di er kablolar ile k sa devre olmamas na dikkat ediniz. Her kabloyu gerekli ba lant yerlerine montesini yap z. Akü montaj yap z. Her firman n üretti i teknolojiye göre kablo giri modülleri vard r. Bu modüllere ba lanacak zon (yang n bölgesi) ve dedektör say üretici taraf ndan belirlenir. 25

26 Keypad ve zonlardan gelen kablolar emaya uygun olarak ba lant yap n. Tüm kablolama i lemlerinden sonra akü ba lant yapmay unutmay n. Panelin kapa monte ederek devreye enerji verip kontrolünü yap n. Panale Kablosuz Eleman Montaj Panale ait anteni panelin üst k sm nda montesini yap n. Kablosuz malzemelerin montaj gerekli yerlere yap n. Kullanma klavuzunda belirtilen özelliklere dikkat ederek monte edilmi elemanlar n kontrol paneline tan tma program yap n. Manyetik kap dedektörlerini duvara veya çerçeveye monte edin. Antenlerinin dü ey olmas na dikkat edin. M knat kap ya monte edin. PIR dedektör soketlerini duvara veya kö elere üzerindeki ok i aretine dikkat ederek monte edin. Dedektörü sokete yerle tirin. Anahtar ndan enerji vererek dedektör kapa kapat n. Tüm dedektörleri test ederek kontrol panelinin verdi i sinyalleri gözlemleyin. Sensörlerin yerlerini numaralar panel üzerindeki zonlara( yang n bölgeleri) etiketleyin P r ve Duman Dedektörlerini Hatal Monte Örnekleri Resim 2.13: PIR dedektör ri ve tak lma alanlar 26

27 2.4. Bay nd rl k Bakanl Genel Teknik artnamesi Konvansiyonel yang n alarm sistemi Sistem tasar ve genel özellikleri Yang n alarm sistemi, konvansiyonel yang n ihbar santral, konvansiyonel optik duman, iyonize duman, kombine s cakl k, optik duman ve s cakl k, iyonize duman ve s cakl k, n tipi duman, patlay gaz, karbonmonoksit detektörleri, konvansiyonel dahili ve harici tip yang n ihbar butonlar, dahili ve harici tip sesli ve kl alarm cihazlar ile birlikte çal acakt r Sistemdeki kontrol paneli ile detektörler ve butonlar aras ndaki tesisat, PVC boru içerisinde plastik k fl ve plastik izoleli en az 2x J-Y(St) ekranl iletkenleri havi hususi yang n kablolar yla s va alt nda, rutubetli yerlerde etan malzeme ile s va üstünden yap lacakt r Tekrarlay panel ba lant yap lacak ise, tekrarlay panel ile santral aras ndaki tesisat, PVC boru içerisinde plastik k fl ve plastik izoleli en az 6x2x J-Y(St) ekranl iletkenleri havi hususi yang n kablolar yla s va alt nda, rutubetli yerlerde etan malzeme ile s va üstünden yap lacakt r Yang n alarm sisteminin beslenmesi, sadece yang n alarm sistemini besleyen bir otomatik sigorta üzerinden veya binada mevcut olmas halinde jeneratör ya da kesintisiz güç kayna üzerinden yap lacakt r Tüm binalarda her ba ms z kat, en az bir yang n bölgesi olarak kabul edilecek ve bir kat n alan 2000 m² den büyükse birden fazla yang n bölgeleri belirlenecektir Bir yang n bölgesinin herhangi bir do rultuda uzakl 100 m yi ve bölge çerisinde yang n ba lang görsel olarak saptamak için al nmas gereken uzakl k 30 m yi geçmeyecektir Tekrarlay paneller, kontrol panelinin tesis edildi i yerde personelin bulunamad zamanlarda veya istenilmesi halinde ikinci veya daha fazla mahallerde tesis edilecektir Yang n alarm sistemlerinde, yüksekli i 4 m yi geçmeyen hacimlerde, her 50 m² ye, daha yüksek tavanlarda her 40 m² ye bir adet duman detektörü yerle tirilecektir Yang n alarm sistemlerinde yüksekli i 4 m yi geçmeyen hacimlerde, her 40 m² ye, daha yüksek tavanlarda her 30 m² ye bir adet kombine s cakl k detektörü yerle tirilecektir Yang n ihbar butonlar yang n kaç yollar nda tesis edilecek ve her kaç /ç noktas nda bir adet yang n ihbar butonu bulunacakt r. Yang n ihbar 27

28 butonlar n bir kattaki her hangi bir noktadan o kattaki her hangi bir yang n ihbar butonuna yatay eri im uzakl 50 m yi geçmeyecek ekilde düzenlenecektir. Tüm yang n ihbar butonlar görülebilir ve kolayca eri ilebilir olacakt r. Yang n ihbar butonlar, yerden en az 110 cm ve en fazla 140 cm yükseklikte monte edilecektir Sesli ve kl uyar cihazlar n hatlar PVC boru içerisinde plastik izoleli, en az 2x 2,5 mm² kesitinde iletkenlerle yap lacakt r. Rutubetli yerlerde tesisat, etan malzeme ile s va üstünden yap lacakt r Sesli uyar cihazlar binan n her yerinde, yerden 150 cm yükseklikte ölçülecek ses seviyesi, ortalama ses seviyesinin en az 15 dba üzerinde olacak ekilde yerle tirilmi sesli uyar cihazlar, 100 cm uzakl kta en az 85 dba, en çok 120 dba ses seviyesi elde edilecek özellikte olacakt r Yang n alarm sisteminin, detektörler veya butonlardan gelen sinyalin türüne göre panelin ön yüzünde ve detektörlerin üzerinde bulunan kl göstergeler yard yla kullan bilgilendirecektir Yang n alg lama sistemi projelendirilmesi ve tesisi, ilgili teknik artname ve Binalar n Yang ndan Korunmas Hakk nda Yönetmeli in 4. Bölümünde belirtilen yang n alg lama ve uyar sistemleri göz önüne al narak yap lacakt r Sistemin ana ve yard mc elemanlar Konvansiyonel yang n alarm santral, Konvansiyonel tekrarlay yang n alarm paneli, Konvansiyonel detektörler, Konvansiyonel optik duman detektörü, Konvansiyonel iyonize duman detektörü, Konvansiyonel kombine s cakl k detektörü, Konvansiyonel optik duman ve s cakl k detektörü, Konvansiyonel iyonize duman ve s cakl k detektörü, Foto-elektrik n (beam) detektörü, Patlay gaz detektörü, Karbonmonoksit gaz detektörü, Konvansiyonel dahili yang n ihbar butonu, Konvansiyonel harici yang n ihbar butonu, 28

29 Dahili elektronik yang n ihbar sireni, Dahili elektronik yang n ihbar fla örü, Dahili elektronik yang n ihbar siren fla örü, Harici elektronik yang n ihbar sireni, Harici elektronik yang n ihbar siren fla örü, Paralel ihbar lambas, Santral, geli mi elektronik teknolojisi ile imal edilmi olacak ve 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60 veya 70 yang n bölgesine sahip olabilecektir Yang n ihbar santral nda, standart olarak en az 1 adet süpervize (hat kopuk ve k sa devre ar za denetimi) edilmi sesli alarm ç ve itfaiyeye ya da uzaktaki bir yang n mücadele merkezine ya da bir gözlem istasyonuna sinyalizasyon için alarm ve ar za lar bulunacakt r Konvansiyonel yang n ihbar santral, alg lama ve alarm cihazlar na giden tüm hatlar aç k devre, k sa devre ve hat üzerinde bulunan cihazlar n yerinden sökülmesi gibi ar zalara kar sürekli olarak denetim alt nda tutulacakt r Santral n topraklanmas ba ms z olarak 5 ohm dan büyük olmayacak ekilde yap lacakt r Foto-elektrik n (beam) detektörü Yang n alarm sisteminde, geni hacim ve yüksek tavanl mekanlarda n tipi duman detektörü kullan lacakt r n tipi duman detektörü, verici ve al olmak üzere 2 parçadan olu acak ve kesinlikle yans kullan lmayacakt r. Verici ve al aras ndaki mesafe 5m den 100 metreye kadar aç labilir olacakt r Al üzerinde paralel ihbar lambas ç olacakt r. Al ve verici cihazlar aras nda senkronize çal may ve bilgi (data) haberle mesi için 2x J-Y(St) yang n kablosu kullan lacakt r Konvansiyonel harici yang n ihbar butonu Sistemde manuel ikaz eleman olarak çal acak ve s va üstü ve s va alt montaja uygun olacakt r Analog adresli ( ak ll, interaktif ) yang n alarm sistemi Sistem tasar ve genel özellikleri Yang n alarm sisteminde, kontrol paneli ile detektörler, butonlar ve saha kontrol modülleri aras ndaki kar kl ( interaktif ) ileti im, bir protokol çerçevesinde say sal olarak yap lacak ve ileti im s ras nda bir hataya meydan vermemek için veri paketleri, bozulmaya kar sürekli kontrol edilecektir. Veride bozulmaya yol açmamak için ve olas hatalar minimuma indirmek için 29

30 tesisat, PVC boru içerisinde plastik k fl ve plastik izoleli J-Y(St) ekranl iletkenleri havi hususi yang n kablolar yla s va alt nda yap lacakt r. Rutubetli yerlerde tesisat etan malzeme ile s va üstünden yap lacak ve taksimat kutular aras ndaki hatlarda ayn ekilde yap lacakt r Network sistemi ile birbirine ba lanacak santrallar aras ndaki tesisat bu i e uygun netilekteki iletkenler ile s va alt nda yap lacak, rutubetli yerlerde etan malzeme ile s va üstünden ve taksimat kutular aras ndaki hatlarda ayn ekilde yap lacakt r Yang n alarm sisteminin beslemesi, sadece yang n alarm sistemini besleyen bir otomatik sigorta üzerinden ve e er binada mevcut ise jeneratör ya da kesintisiz güç kayna gibi bir ikincil besleme kayna ndan yap lacakt r Yang n alarm sistemlerinde, yüksekli i 4 m yi geçmeyen tavanlarda en çok her 50 m² ye, daha yüksek tavanlarda en çok her 40 m² ye bir duman detektörü yerle tirilecektir Yang n alarm sistemlerinde yüksekli i 4 m yi geçmeyen tavanlarda, en çok her 40 m² ye, daha yüksek tavanlarda en çok her 30 m² ye bir s cakl k detektörü yerle tirilecektir Yang n ihbar butonlar yang n kaç yollar nda tesis edilecek ve her kaç -ç noktas nda bir adet yang n ihbar butonu bulunacakt r. Yang n ihbar butonlar n yerle imi, bir kattaki her hangi bir noktadan o kattaki her hangi bir yang n ihbar butonuna yatay eri im uzakl 50 m yi geçmeyecek ekilde düzenlenecek, tüm yang n ihbar butonlar görülebilir ve kolayca eri ilebilir olacak ve yang n ihbar butonlar yerden en az 110 cm., en fazla 140 cm. yükseklikte monte edilecektir Sesli ve kl uyar cihazlar n hatlar PVC boru içerisinde plastik izoleli, en az 2x 2,5 mm² kesitinde iletkenlerle rutubetli yerlerde tesisat etan malzeme ile s va üstünden yap lacak ve taksimat kutular aras ndaki hatlarda ayn ekilde yap lacakt r Sesli uyar cihazlar, binan n her yerinde yerden 150 cm. yükseklikte ölçülecek ses seviyesi, ortalama ses seviyesinin en az 15 dba üzerinde olacak ekilde yerle tirilmi olacak, sesli uyar cihazlar 300 cm. uzakl kta en az 75 dba en çok 120 dba ses seviyesi elde edilecek özellikte olacakt r. ELEKTR KOF 30

Yangına Karşı Alınan Tedbirler Sonucu Sağlanacak Avantajlar

Yangına Karşı Alınan Tedbirler Sonucu Sağlanacak Avantajlar Yangına Karşı Alınan Tedbirler Sonucu Sağlanacak Avantajlar - Can Güvenliği - Mal Güvenliği Yangın algılama ve alarm sistemleri ile bir yangın alarm durumundan haberdar olunarak, insanların güvenli tahliyesi

Detaylı

GİRİŞ GİRİŞ. Hırsız-soygun alarm (ihbar) sistemi iş yerlerinizi ve evlerinizi hırsızlığa karşı koruyan önleyici sistemdir.

GİRİŞ GİRİŞ. Hırsız-soygun alarm (ihbar) sistemi iş yerlerinizi ve evlerinizi hırsızlığa karşı koruyan önleyici sistemdir. ğ ğ İÇİNDEKİLER AÇIKLAMALAR... ii GİRİŞ...1 ÖĞRENME FAALİYETİ-1...3 1. HIRSIZ ALARM TESİSATI...3 1.1. Hırsız Alarm Sistemi Kablosu...3 1.1.1. Tanımı...3 1.1.2. Kablo Standartları...3 1.2. Hırsız Alarm

Detaylı

KOAKS YEL KABLOLAR 75 Ohm - PVC Kablolar...02 75 Ohm - Halojensiz Kablolar...02 50 Ohm - Koaksiyel Kablolar...02

KOAKS YEL KABLOLAR 75 Ohm - PVC Kablolar...02 75 Ohm - Halojensiz Kablolar...02 50 Ohm - Koaksiyel Kablolar...02 F YAT L STES 2012-1 KOAKS YEL KABLOLAR 75 Ohm - PVC Kablolar...02 75 Ohm - Halojensiz Kablolar...02 50 Ohm - Koaksiyel Kablolar...02 CCTV KAMERA KABLOLARI CCTV - PVC Kablolar...03 CCTV - Halojensiz Kablolar...03

Detaylı

ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ

ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ GÜVENLĠK TESĠSATLARI 522EE0081 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

KOAKS YEL KABLOLAR - PVC - SFS (SKIN - FOAM - SKIN) - F Z KSEL KÖPÜRTMEL

KOAKS YEL KABLOLAR - PVC - SFS (SKIN - FOAM - SKIN) - F Z KSEL KÖPÜRTMEL KOAKS YEL KABLOLAR - PVC - SFS (SKIN - FOAM - SKIN) - F Z KSEL KÖPÜRTMEL Bak r iletken, bak r tel örgü 75Ω RG 59/U-4 Cu / SnCu 1.058 RG 59/U-6 Cu / Cu 1.370 RG 6/U-4 Cu / SnCu 1.380 RG

Detaylı

KATALOG FİYAT LİSTESİ

KATALOG FİYAT LİSTESİ BIRTFLEX-EF 61512-C-SWB-PUR 8x6+16x2x1.5+20x2x2.5mm² ETABİR BİRLEŞİK KABLO SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Bankalar, Şair Ziya Paşa Caddesi Topçuoğlu Han No: 42 34420 Karaköy İstanbul Tel.: 0212 293 16 64, Fax:

Detaylı

ABKR ABK 1036 GALVANİZ SİLO ISI KONTROLÖRÜ KULLANMA KILAVUZU

ABKR ABK 1036 GALVANİZ SİLO ISI KONTROLÖRÜ KULLANMA KILAVUZU ABKR ABK 1036 GALVANİZ SİLO ISI KONTROLÖRÜ KULLANMA KILAVUZU ÖNSÖZ 1989 yılında Bandırma'da 150m2 alanda kuruldu. 2 mühendis ve 2 elektrik teknisyeni ile yem fabrikaları elektrik panoları ve kablo tesisatları

Detaylı

Is Büzüflmeli Ürünler 3

Is Büzüflmeli Ürünler 3 Is Büzüflmeli Ürünler 3 3.1 CTW-602 2:1 Is ile Daralan Makaron...20 3.2 HSR 2:1 Renkli Is ile Daralan Makaron...21 3.3 MDT-A Is ile Daralan Yap flkanl Hortum...22 3.4 HDT-A Is le Daralan Yap flkanl Hortum...23

Detaylı

HABERLEŞME KABLOLARI - CCTV. Kullanım Alanı Kullanım Alanları

HABERLEŞME KABLOLARI - CCTV. Kullanım Alanı Kullanım Alanları HABERLEŞME KABLOLARI - CCTV -Kapali devre TV ve kamera sistemlerinde kisa mesafeli video,ses ve sinyal iletiminde kullanilirlar -Bu tür kompozit kablolar kullanim amaçlarina göre farkli kesitlerde üretilmektedir

Detaylı

Dahili Telefon ve Yangın Alarm Kabloları. Dahili Telefon ve Yangın Alarm Kabloları 2MKAB. Çalışma Direnci

Dahili Telefon ve Yangın Alarm Kabloları. Dahili Telefon ve Yangın Alarm Kabloları 2MKAB. Çalışma Direnci VBV, VBV-K HBH, HBH-K TS 2814 standardına uygun olarak üretilirler ve bine içinde sabit tesisatlarda santral ve abone dağıtım kablosu olarak kullanılırlar. TS 2814 standardına uygun olarak üretilirler

Detaylı

Ölçme ve kontrol amaçlı olarak makine üretiminde

Ölçme ve kontrol amaçlı olarak makine üretiminde KONTROL KABLOLARI - HO5VV5-F (NYSLYÖ-J) Kullanım Alanı Enstrüman ve kontrol mühendisliğinde Endüstriyel elektronikte Ölçme ve kontrol amaçlı olarak makine üretiminde Montaj ve üretim hatlarında Islak,kuru

Detaylı

052XZ1-F (NHXMH) 300/500 V

052XZ1-F (NHXMH) 300/500 V 052XZ1-F (NHXMH) 300/500 V Ref. Std. VDE 0250-21 Çok Damarlı, Esnek Çok Telli LSOH Enerji Kabloları KLAS KABLO 052XZ1-F (NHXMH) 300/500 V Büyük oteller, hastaneler, alışveriş merkezleri, enerji santralleri

Detaylı

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda delab Deniz Elektronik Laboratuvarı Tel:026-348 65 2 Genel amaçlı, 6 Röle çıkışlı toggle (buton tip) geçici hafızalı (momentary) ve latch olarak çalışabilen alıcı,verici

Detaylı

HEAVY DUTY CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ

HEAVY DUTY CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ HEAVY DUTY CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ I. Clip-In Sistem Profil ve Aksesuarları I. Montaj Öncesi ve Esnasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 1. Uygulama yapılacak mekanın boş ve temiz olması gereklidir.

Detaylı

2012. EYLÜL FIYAT LISTESI KUMANDA KABLOLARI DATA CCTV KOAKSIYEL KABLOLAR TELEFON KABLOLARI ... VERI ILETISIM. SILIKON KABLOLAR

2012. EYLÜL FIYAT LISTESI KUMANDA KABLOLARI DATA CCTV KOAKSIYEL KABLOLAR TELEFON KABLOLARI ... VERI ILETISIM. SILIKON KABLOLAR 2012. EYLÜL.. FIYAT LISTESI DATA. KOAKSIYEL KABLOLAR TELEFON KABLOLARI.. SILIKON KABLOLAR KUMANDA KABLOLARI CCTV.... VERI ILETISIM. YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR. İÇİNDEKİLER Koaksiyel-(PE-HFR)-(CCS-CU) 2

Detaylı

Patlama önleyici ürünler

Patlama önleyici ürünler 13-797352.qxp 10/17/08 11:24 AM Page 1 Nükleer enerji Alev alabilen malzemelerden kaç nmak, patlamadan korunman n en kolay yoludur. Ancak, kimya ve eczac l k endüstrisinde ve di er endüstri alanlar nda,

Detaylı

ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 447 ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Hüseyin ÇAYCI Özlem YILMAZ ÖZET Yasal metroloji kapsamında bulunan ölçü aletlerinin, metrolojik ölçümleri dikkate alınmadan

Detaylı

M6410C/L M7410C KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI

M6410C/L M7410C KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI Honeywell M6410/L M7410 KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI UYGULAMA ÜRÜN SPESİFİKASYONU M6410/L, M7410 Küçük lineer vana motorları; fancoil kontrülü, ikincil ısıtma soğutma üniteleri ve zon kontrolü uygulamalarında,

Detaylı

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo Teknik Resimler 1 2 FVS2 NH1 / 2A FVS400 NH2 / 400A FVS60 NH / 60A

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

BETON MAHFAZALI MONOBLOK TELEKOM KÖŞK TEKNİK ŞARTNAMESİ

BETON MAHFAZALI MONOBLOK TELEKOM KÖŞK TEKNİK ŞARTNAMESİ BETON MAHFAZALI MONOBLOK TELEKOM KÖŞK TEKNİK ŞARTNAMESİ HAZİRAN-2011 1.GENEL 1.1 Konu ve Kapsam Bu teknik şartname Türk Telekom tarafından kullanılacak olan monoblok beton köşklerin imalat koşullarını

Detaylı

Tekerlek sistemi Takviyeli naylon taşıyıcılar üzerinde anti statik sentetik malzeme ve dişli kayış

Tekerlek sistemi Takviyeli naylon taşıyıcılar üzerinde anti statik sentetik malzeme ve dişli kayış A-100 Teknik Özellikler Yük taşıma kapasitesi A100 : Tek kanat - 110 kg., çift kanat 140 kg. Tekerlek sistemi Takviyeli naylon taşıyıcılar üzerinde anti statik sentetik malzeme ve dişli kayış vasıtasıyla.

Detaylı

21.Bölge Müdürlü ü Test Grup Ba mühendisli i

21.Bölge Müdürlü ü Test Grup Ba mühendisli i 21.Bölge Müdürlü ü Test Grup Ba mühendisli i Genel: Enerji iletim sistemlerinin en büyük problemlerinden birisi enerjinin sürdürülebilir, verimli ve kaliteli bir ekilde iletilebilmesi bu ekipmanlar n sorunsuz

Detaylı

KLAS KABLO LIYY. Elektrolitik bükülü tavlı bakır tel (IEC 60228, VDE0295, HD383, Sınıf 5) 2-İzolasyon

KLAS KABLO LIYY. Elektrolitik bükülü tavlı bakır tel (IEC 60228, VDE0295, HD383, Sınıf 5) 2-İzolasyon LIYY PVC Sinyal, Kontrol Kablosu KLAS KABLO LIYY Bu tip kablolar elektronik kontrol sistemlerindeki bağlantılarda, ses frekansı iletiminde, sinyal ve bilgi iletişim kabloları olarak kullanılırlar. PVC

Detaylı

KPD-AP/PD-AP TS 3930 / TS EN 60708 Yer Altı Tipi Telefon Kabloları

KPD-AP/PD-AP TS 3930 / TS EN 60708 Yer Altı Tipi Telefon Kabloları KPD-AP/PD-AP TS 90 / TS EN 60708 Yer Altı Telefon Kabloları KLAS KABLO KPD-AP/PD-AP Telefon santrallerinin irtibat ve dağıtım şebekelerinde, abone dağıtım şebekelerinde, ayrıca sinyal ve kumanda devrelerinde

Detaylı

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için enerji tasarruflu Symaro sensörleri DELTA anahtarları serisi ile kullanım için uygun Answers for infrastructure

Detaylı

RTX356-1 Uzak mesafeli kumanda sistemi

RTX356-1 Uzak mesafeli kumanda sistemi RTX356-1 Uzak mesafeli kumanda sistemi delab Deniz Elektronik Laboratuvarı Tel-Fax:0216-348 65 21 Uzak mesafeli kontroller için (1km) veya daha fazla, 1 butonlu uzaktan kumanda seti.çalışma frekansı 315

Detaylı

Proses kontrolörü. pnömatik ve elektrik aktüatörler için. Proses kontrolörü 110-240V. Proses kontrolörü

Proses kontrolörü. pnömatik ve elektrik aktüatörler için. Proses kontrolörü 110-240V. Proses kontrolörü 110-240V pnömatik ve elektrik aktüatörler için Rittal-panoda dtron 316 kontrol için akım döngüsü sensör girişli 4-20 ma çıkışlı konum kontrolörlü pnömatik ve elektrik aktüatörü Özellikler Rittal pano RAL

Detaylı

ALEV GECİKTİRME (Tek Kablo İçin) - (IEC 60332-1-2, EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2)

ALEV GECİKTİRME (Tek Kablo İçin) - (IEC 60332-1-2, EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2) ALE GECİKTİRME - (IEC 60332-1-2, EN 60332-1-2, DE 0482-332-1-2) 600 mm uzunluğundaki test numunesi, ön tarafı açık metal bir hücreye dik olarak iki ucundan sabitlenir. Alev uzunluğu 175 mm olan propan

Detaylı

Özellikler. DBS720 Siren taban

Özellikler. DBS720 Siren taban DBS720, FDS221-R, FDS221-W Siren taban, Alarm sireni Otomatik adreslenebilir dedektör bus C-NET için Cerberus PRO Siren taban DBS720 11 seçilebilir ton, 2 programlanabilir aktivasyon seviyesi Siren ses

Detaylı

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık "L1", "L2" ve "L3" olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık L1, L2 ve L3 olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir Kontaktörler Röle kontakları üzerinden büyük bir miktar elektrik gücü anahtarlamak için kullanıldığında kontaktör terimi ile adlandırılır.. Kontaktörler tipik olarak çoklu kontaklara sahiptir ve kontakları

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMEİĞİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMEİĞİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMEİĞİ ASANSÖRLER MADDE 8.08 Bina giris katından itibaren kat adedi,, bu kat ile birlikte 4 den fazla olan konut binalarında, bodrumda iskan edilen katlar dahil

Detaylı

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER Şekil-1: BREADBOARD Yukarıda, deneylerde kullandığımız breadboard un şekli görünmektedir. Bu board üzerinde harflerle isimlendirilen satırlar ve numaralarla

Detaylı

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım ELEKTRĐKLĐ OCAK TR Kurulum Kullanım Bakım Sayın Müşterimiz! Size teşekkür eder, yaptığınız seçimden dolayı da tebrik ederiz. Dikkatle tasarlanmış, en yüksek kaliteye sahip malzemelere göre imal edilmiş

Detaylı

Installation instructions, accessories. Park yardımı, pilot (R-design) Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sayfa 1 / 67. Volvo Car Corporation

Installation instructions, accessories. Park yardımı, pilot (R-design) Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sayfa 1 / 67. Volvo Car Corporation Installation instructions, accessories Talimat No 31373899 Sürüm 1.0 Parça No. 31373890 Park yardımı, pilot (R-design) Volvo Car Corporation Park yardımı, pilot (R-design)- 31373899 - V1.0 Sayfa 1 / 67

Detaylı

AKGUL GROUP STANDART PREFABRİK YAPILAR www.akgul-group.com

AKGUL GROUP STANDART PREFABRİK YAPILAR www.akgul-group.com AKGUL GROUP STANDART PREFABRİK YAPILAR www.akgul-group.com 1 STANDART PREFABRİK YAPILAR Prefabrike hazır yapılar amacına göre geniş ve uzunlukları değişken, istenilen her türlü yerleşim alanına uygulanabilecek

Detaylı

AirHome Serisi Sulu Split Tip Isı Pompaları

AirHome Serisi Sulu Split Tip Isı Pompaları Apartman, siteler gibi toplu konut projelerinde ve Daire, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar için 25 kw'a kadar performans aralığında dış üniteler Sıcak su boyleri ve tesisat ekipmanları

Detaylı

Haftalık Ders Saati. Okul Eğitimi Süresi

Haftalık Ders Saati. Okul Eğitimi Süresi DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ ÖN ŞARTLAR SÜRE VE DAĞILIMI KREDİ DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI)

Detaylı

YANGIN ALARM Sistemleri ELEKS * Ana Besleme : 230V AC 50 Hz * Max. Akým : 1.7 A @ 230V AC * Besleme Gerilimi : 21V DC - 30V DC * Ana Sigorta : 4A * Max. Akü : 2x 12V DC 2Ah Veya 2x 12V DC 7 Ah * Batarya

Detaylı

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat ÖZELLİKLER ÜRÜN SPEFİKASYONU UYGULAMA T8400C, T8401C standart termostatları ile 24V AC ısıtma-soğutma sistemlerinin tek-kademe kontrolu sağlanır. Isıtma-soğutma

Detaylı

SPARK TEST SPARK TEST 6000 V DAMAR CORE. EMPEDANS IMPEDANCE 78 Ohm

SPARK TEST SPARK TEST 6000 V DAMAR CORE. EMPEDANS IMPEDANCE 78 Ohm TELTEKS KABLO KABLO TİPİ : ŞARTNAME : KULLANIM YERİ : YAPI : DIN VDE 812, DIN VDE 0814, TSEK 353:2015 Elektronik kontrol sistemlerinde ses frekans, sinyal ve data iletimlerinde, ofis makineleri ve ölçüm

Detaylı

1 FAZ GİRİŞ VE 1 FAZ ÇIKIŞ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1 FAZ GİRİŞ VE 1 FAZ ÇIKIŞ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 FAZ GİRİŞ VE 1 FAZ ÇIKIŞ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ Adı:Kesintisiz güç kaynağı Miktarı:8 Adet Tkinorm:506-000-0004 1-GENEL ÖZELLİKLER 1.1-Kesintisiz güç kaynakları 5 kva gücünde olmalıdır

Detaylı

www.klasenerji.com.tr

www.klasenerji.com.tr ALE GECİKTİRME - (IEC 60332-1-2, EN 60332-1-2, DE 0482-332-1-2) 600 mm uzunluğundaki test numunesi, ön tarafı açık metal bir hücreye dik olarak iki ucundan sabitlenir. Alev uzunluğu 175 mm olan propan

Detaylı

KLAS KABLO TRIAX-8. 4,57 mmø Fiziksel köpüklü polietilen (Skin-Foam-Skin) 3-I. Ekran. Ort.%85 Örtmeli elektrolitik tavlı bakır tel örgü 6-Dış kılıf

KLAS KABLO TRIAX-8. 4,57 mmø Fiziksel köpüklü polietilen (Skin-Foam-Skin) 3-I. Ekran. Ort.%85 Örtmeli elektrolitik tavlı bakır tel örgü 6-Dış kılıf TRIAX-8 PVC/PUR/HFFR KLAS KABLO TRIAX-8 Bu tip kablolar stüdyo ortamlarında kamera kablosu olarak kullanılırlar. 75 Ω empedanslı ve düşük zayıflama değerlerine sahiptirler. Kullanım yerlerine göre PVC,

Detaylı

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 4, Adres: Ataşehir TEM Yanyol, Darende İş Merkezi 36039 Fulda, Almanya No:7 D.4, Ataşehir - İstanbul Posta adresi: 36035 Fulda, Almanya Telefon: 06 455 865 Telefon: +49

Detaylı

Sound Bar. Başlangıç Kılavuzu HT-CT370

Sound Bar. Başlangıç Kılavuzu HT-CT370 Sound Bar Başlangıç Kılavuzu HT-CT370 İçindekiler Ayar 1 Kutunun içindekiler 4 2 Kurulum 5 3 Bağlantı 6 4 Sistemin açılması 8 5 Sesin dinlenmesi 9 Temel İşlemler Ses efektlerinin keyfini çıkarma 10 Sesin

Detaylı

Fridgebox ; soft start, P.I.D kontrol algoritmaları, soft stop gibi gelişmiş yönetim yazılım algoritmalarına sahiptir.

Fridgebox ; soft start, P.I.D kontrol algoritmaları, soft stop gibi gelişmiş yönetim yazılım algoritmalarına sahiptir. Buzdolapları için elektrik tasarruf cihazı %20 - %40 arasında enerji tasarrufu 2-fazlı asenkron alternatif akımla çalışan motorlu cihazlarda kullanılır Kolay montaj Cihazları korur, ömrünü uzatır En son

Detaylı

DBS721, DBS729 Siren taban, kl siren taban

DBS721, DBS729 Siren taban, kl siren taban DBS721, DBS729 Siren taban, kl siren taban Otomatik adreslenebilir C-NET bus hatt için Cerberus PRO Siren taban DBS721 ve kl siren taban DBS729 11 seçilebilir ton, 2 programlanabilir aktivasyon seviyesi

Detaylı

ALÇAK GERĐLĐM TESĐSLERĐNDE KULLANILAN HALOJENDEN ARINDIRILMIŞ YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR

ALÇAK GERĐLĐM TESĐSLERĐNDE KULLANILAN HALOJENDEN ARINDIRILMIŞ YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR ALÇAK GERĐLĐM TESĐSLERĐNDE KULLANILAN HALOJENDEN ARINDIRILMIŞ YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR ÖZET Gürol UÇAR gurol@emekcable.com Emek Kablo San. ve Tic.Ltd.Şti. Elektrik tesisatlarında kullanıma yönelik kablolarla

Detaylı

Özelleştirilebilir Akıllı Ev Sistemi

Özelleştirilebilir Akıllı Ev Sistemi Akıllı e Yaşam size evinizdeki tüm elektrikli eşyaları, aydınlatma sistemini, güvenlik sistemini mobil uygulamayla kontrol etmenizi ve yönetmenizi sağlar. Akıllı e Yaşam aynı zamanda min. %30 enerji tasarrufu

Detaylı

İKAZ FENERLERİ İkaz fenerleri Ø62mm Kalıcılı yada çakarlı ışık modülleri Ses-ışık ikazlı veya sürekli ikazlı modüller Akkor ve LED ampuller.

İKAZ FENERLERİ İkaz fenerleri Ø62mm Kalıcılı yada çakarlı ışık modülleri Ses-ışık ikazlı veya sürekli ikazlı modüller Akkor ve LED ampuller. Sayfa -2 Sayfa -3 IŞIKLI KOLONLAR Işıklı kolonlar Ø70mm Kalıcılı, çakarlı veya flaşörlü modüller Darbeli veya sürekli ses veren buzzerlar Akkor ve LED ampuller. İKAZ FENERLERİ İkaz fenerleri Ø62mm Kalıcılı

Detaylı

13-797352.qxp 10/17/08 11:24 AM Page 1

13-797352.qxp 10/17/08 11:24 AM Page 1 13-797352.qxp 10/17/08 11:24 AM Page 1 N Alev alabilen malzemelerden kaç nmak, patlamadan korunman n en kolay yoludur. Ancak, kimya ve eczac l k endüstrisinde ve endüstri alanlar nda, alev alabilen malzemeler

Detaylı

MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI DENEY FÖYÜ 1

MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI DENEY FÖYÜ 1 MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI DENEY FÖYÜ 1 LABORATUVARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR Laboratuvara kesinlikle YİYECEK VE İÇECEK getirilmemelidir.

Detaylı

testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu

testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu 2 1 İçindekiler 1 İçindekiler...3 2 Güvenlik ve çevre...4 2.1. Doküman hakkında...4 2.2. Güvenliği sağlama...4 2.3. Çevreyi koruma...5

Detaylı

5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ

5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ 5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ KONULAR 1. Kumanda Devreleri 2. Doğru Akım Motorları Kumanda Devreleri 3. Alternatif Akım Motorları Kumanda Devreleri GİRİŞ Otomatik kumanda devrelerinde motorun

Detaylı

Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu

Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu Resmi Model: E03J and E04J Series Resmi Tip: E03J001 and E04J001 Notlar, Dikkat Edilecek Noktalar ve Uyarılar NOT:

Detaylı

Şekil 5.1 de Tam silindirik kalorifer kazanı, Şekil 5.2 de Prizmatik paket kazanın şekli görülmektedir.

Şekil 5.1 de Tam silindirik kalorifer kazanı, Şekil 5.2 de Prizmatik paket kazanın şekli görülmektedir. 5. KAZANLAR VE KAZAN DAİRESİ YERLEŞİMİ 5.1 Kazanların Sınıflandırılması Isıtma tesislerinde kullanılan kazanların sınıflandırılması çeşitli kriterlere bağlı olmak üzere aşağıdaki gibi yapılır. 1. Kazan

Detaylı

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI 1 Güç Kaynağı AC Motor DC Motor Diesel Motor Otto Motor GÜÇ AKIŞI M i, ω i Güç transmisyon sistemi M 0, ω 0 F 0, v 0 Makina (doğrusal veya dairesel hareket) Mekanik

Detaylı

Sifonik Drenaj Nedir? Nasıl Çalışır?

Sifonik Drenaj Nedir? Nasıl Çalışır? Sifonik Drenaj Nedir? Nasıl Çalışır? Sifonik Drenaj temelde Bernoulli'nin bulmuş olduğu akışkanın enerji denkliği prensibinden yararlanarak suyun herhangi bir eğime gerek kalmadan istenilen yerden tahliye

Detaylı

Yangın Algılama Sistemleri Uygulama Setleri Hırsız Algılama Sistemleri Uygulama Setleri Bina Otomasyon Sistemleri Uygulama Setleri

Yangın Algılama Sistemleri Uygulama Setleri Hırsız Algılama Sistemleri Uygulama Setleri Bina Otomasyon Sistemleri Uygulama Setleri Güvenlik ve Bina Otomasyon Sistemleri Uygulama Setleri, Güvenlik - Otomasyon sistemlerinin öenilmesi, kullanılması, devre elemanlarının tanınması, projelendirilmesi ve uygulamalı eğitime yardımcı olması

Detaylı

MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ. 6. Hafta Oda Akustiği

MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ. 6. Hafta Oda Akustiği MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ 6. Hafta Oda Akustiği Sesin Oda İçerisinde Yayınımı Akustik olarak sesin odada yayınımı için, sesin dalga boyunun hacmin boyutlarına göre oldukça küçük olması gerekmektedir.

Detaylı

Deneyler tamamland ktan sonra üç fazl ç k k kutuplu senkron jeneratörün yük alt ndaki davran hakk nda yeterli bilgiye sahip olunabilecektir.

Deneyler tamamland ktan sonra üç fazl ç k k kutuplu senkron jeneratörün yük alt ndaki davran hakk nda yeterli bilgiye sahip olunabilecektir. DENEY 15-4 Yük Karakteristi i AMAÇ Deneyler tamamland ktan sonra üç fazl ç k k kutuplu senkron jeneratörün yük alt ndaki davran hakk nda yeterli bilgiye sahip olunabilecektir. GEREKL TEÇH ZAT Adet Tan

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : Piyasa Gözetim Laboratuvarı Müdürlüğü nün

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : Piyasa Gözetim Laboratuvarı Müdürlüğü nün BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 29.12.2015 Karar No : 2015/DK-PGM/553 Gündem Konusu : PGM Ücretleri KARAR hazırladığı takrir ve ekleri incelenmiştir. : Piyasa Gözetim Laboratuvarı

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ Deneyde dolu alan tarama dönüşümünün nasıl yapıldığı anlatılacaktır. Dolu alan tarama

Detaylı

TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI

TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI 9.HAFTA Hazırlayan: Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL MALATYA 2016 1.YAĞMUR SUYU TESİSATI Yağmur suyu tesisatı, konut çatısı üzerine düşen yağmur sularını çatı olukları vasıtası

Detaylı

RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG

RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG ÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI Doç.. Dr. Ercan ÖZGAN Düzce Üniversitesi YAPILARDA OLU AN R SKLER N NEDENLER GENEL OLARAK 1. Tasar m ve Analiz Hatalar 2. Malzeme Hatalar 3. çilik Hatalar

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri 2 Makinaya farklı bakış açıları sayesinde uzun veya kısa boylu operatör oturarak ya da ayakta çalışabilir - Rittal taşıyıcı kol sistemleriyle izleme ve kumanda

Detaylı

Ek kılavuz. Konnektör ISO 4400. Sınır seviyesi sensörleri için. Document ID: 30380

Ek kılavuz. Konnektör ISO 4400. Sınır seviyesi sensörleri için. Document ID: 30380 Ek kılavuz Konnektör ISO 4400 Sınır seviyesi sensörleri için Document ID: 30380 İçindekiler İçindekiler Kendi emniyetiniz için. Amaca uygun kullanım... 3.2 Genel güvenlik uyarıları... 3.3 Ex alanlar için

Detaylı

Konveyörler NP, NI Serisi

Konveyörler NP, NI Serisi NP, NI Serisi NP Serisi T-Max konveyörleri, üretim şartlarınıza uygun olarak, Avrupa da, optimum verimde çalışacak şekilde imal edilmiştir. Alüminyum konstrüksiyon kasası, yüksek sıcaklığa dayanıklı bant

Detaylı

BUHAR TESĐSATLARINDA KULLANILAN KONDENSTOPLAR VE ENERJĐ TASARRUFLARI

BUHAR TESĐSATLARINDA KULLANILAN KONDENSTOPLAR VE ENERJĐ TASARRUFLARI BUHAR TESĐSATLARINDA KULLANILAN KONDENSTOPLAR VE ENERJĐ TASARRUFLARI Cafer ÜNLÜ Makina Mühendisi 1952 yılında doğdu. 1975 yılında Makina Mühendisi oldu. 1976-1980 yılları arasında Türkiye Halk Bankası

Detaylı

DAH L T P TES SAT KABLOLARI

DAH L T P TES SAT KABLOLARI DAH L T P TES SAT KABLOLARI PDV - Elektrolitik bakır iletken - Polietilen yalıtkan - Polyester flerit - PVC dıfl kılıf 0, mm çapta tavlı elektrolitik bakır iletkenli, solid polietilen yalıtkanlı, dörtlü

Detaylı

TARİŞ ALAŞEHİR SİRKE PEKMEZ İŞLETMESİ 160kVA KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TARİŞ ALAŞEHİR SİRKE PEKMEZ İŞLETMESİ 160kVA KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ TARİŞ ALAŞEHİR SİRKE PEKMEZ İŞLETMESİ 160kVA KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ ÖZET Bu şartname Kesintisiz Güç Kaynağı (KGK) nın teknik özelliklerini açıklamaktadır. KGK, elektrik kaynağının kesilmesi

Detaylı

Tüm ölçüm verileri herhangi bir cihazla her zaman kullanılabilir. Kablosuz veri kayıt sistemi testo Saveris 2

Tüm ölçüm verileri herhangi bir cihazla her zaman kullanılabilir. Kablosuz veri kayıt sistemi testo Saveris 2 Analysis & Reports Coldstore east 17.02.2015 to 19.02.2015 Graphical presentation 17/02/2015 18/09/2014 19/09/2014 Data logger 1 ( C) Data logger 2 ( C) Data logger 3 ( C) Tabular presentation Alarms Özel

Detaylı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı 5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı Kullanım Kılavuzu Onay FCC Beyanı Bu test edilmiş ve FCC Kuralları Kısım 15 de belirtilen teknik özelliklere göre B Sınıfı aygıtların sınırları ile uyumlu

Detaylı

MEVCUT OTOMATĐK KONTROL SĐSTEMLERĐNĐN BĐNA OTOMASYON SĐSTEMĐ ĐLE REVĐZYONU VE ENERJĐ TASARRUFU

MEVCUT OTOMATĐK KONTROL SĐSTEMLERĐNĐN BĐNA OTOMASYON SĐSTEMĐ ĐLE REVĐZYONU VE ENERJĐ TASARRUFU MEVCUT OTOMATĐK KONTROL SĐSTEMLERĐNĐN BĐNA OTOMASYON SĐSTEMĐ ĐLE REVĐZYONU VE ENERJĐ TASARRUFU Erdinç S AYIN 1968 yılında Đstanbul'da doğdu. 1989 yılında Đstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği

Detaylı

YAPILARDA DERZLER VE SIZDIRMAZLIK MALZEMELERİ

YAPILARDA DERZLER VE SIZDIRMAZLIK MALZEMELERİ YAPILARDA DERZLER VE SIZDIRMAZLIK MALZEMELERİ Genel: Derz sözcüğü bir sistemi oluşturan parçaların birleştirildiği, yapıştırıldığı çizgi şeklindeki bölümleri tanımlar. Derzler dar ya da geniş, yatay ya

Detaylı

T.C. TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Fındık ĠĢleri Dairesi BaĢkanlığı DAĞITIM YERLERĠNE

T.C. TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Fındık ĠĢleri Dairesi BaĢkanlığı DAĞITIM YERLERĠNE T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Fındık İşleri Dairesi Başkanlığı - Kurumsal Kimlik Şube Müdürlüğü 02/02/2016 17:54-59131235-060.11.03-E.34693 *02087236* 02087236 T.C. TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ

Detaylı

TESİSAT MAHAL LİSTESİ

TESİSAT MAHAL LİSTESİ Sayfa: 1 1 30.1.1 Topraklama şeridi (0.8kg/m) ve gömülmesi m + - - 2 30.4 2 m, 65x65x7'lik galv.köşebent ve 5m galv.örgülü çelik tel ve gömülmesi 3 701-101 Sac pano-800 mm genişliğinde 4 704-102 Sıva üstü

Detaylı

Bilgi İletişim Kabloları 2MKAB. 2MKAB Bilgi İletişim Kabloları CAT 5e UTP CAT 5e P-UTP CAT 5e H-UTP. CAT 5e S-UTP CAT 5e PS-UTP CAT 5e HS-UTP

Bilgi İletişim Kabloları 2MKAB. 2MKAB Bilgi İletişim Kabloları CAT 5e UTP CAT 5e P-UTP CAT 5e H-UTP. CAT 5e S-UTP CAT 5e PS-UTP CAT 5e HS-UTP CAT 5e UTP CAT 5e P-UTP CAT 5e H-UTP Ürün Kodu: 26000 Ürün Kodu: 2600 Ürün Kodu: 260 CAT 5e S-UTP CAT 5e PS-UTP CAT 5e HS-UTP ISO Class D standardýna göre test edilen CAT 5e kablolar 55 Mbit/Sn hýza kadar

Detaylı

2 Ocak/2011. Döner Flanşlı Kompansatörler

2 Ocak/2011. Döner Flanşlı Kompansatörler 2 Ocak/2011 Döner Flanşlı Kompansatörler Döner Flanşlı Kompansatörler *Dizayn Değeri : 10/16 bar, 450 o, 1000 cycle. *Ondülasyon Malzemesi : AISI 304 *Flanş Malzemesi : TS EN 1092-1, PN10/16 Standart

Detaylı

K.S.Ü. MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÖDEVİ / BİTİRME PROJESİ DERSLERİ İLE İLGİLİ İLKELER

K.S.Ü. MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÖDEVİ / BİTİRME PROJESİ DERSLERİ İLE İLGİLİ İLKELER K.S.Ü. MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÖDEVİ / BİTİRME PROJESİ DERSLERİ İLE İLGİLİ İLKELER 1- TANIM K.S.Ü. Müh. Mim. Fakültesinin Tekstil Mühendisliği Bölümünde Bitirme

Detaylı

Fiyat Listesi 2013. www.hunkakablo.com.tr

Fiyat Listesi 2013. www.hunkakablo.com.tr Fiyat Listesi 2013 wwwhunkakablocomtr HÜNKA KABLO 25 Yıllık sektördeki bilgi birikimi ve 10 yılı aşan üretimi boyunca sahip olduğu bilgi ve tecrübeyi, siz değerli müşterileri ile paylaşmanın heyecanını

Detaylı

Yorka Yazılım Dokuma Otomasyonu Projesi. KONU : Dokuma Üretim Takibi ve Otomasyonu

Yorka Yazılım Dokuma Otomasyonu Projesi. KONU : Dokuma Üretim Takibi ve Otomasyonu KONU : Dokuma Üretim Takibi ve Otomasyonu GENEL TANIMLAMA: Projenin amacı, gerçek zamanlı üretim bilgisi sağlamak için fabrika bünyesinde hali hazırda çalışmakta olan muhtelif marka ve özellikte dokuma

Detaylı

Doç. Dr. Eyüp DEBİK 10.12.2013

Doç. Dr. Eyüp DEBİK 10.12.2013 Doç. Dr. Eyüp DEBİK 10.12.2013 Ünitelerin fiziksel yerleşimi Arıtma ünitelerinin, Bağlantı kanallarının, Yol ve park alanlarının, Yönetim binasının, Bakım ve onarım kısımları vb dikkatle ele alınmalıdır.

Detaylı

Fan coil üniteleri. Teknik Veri

Fan coil üniteleri. Teknik Veri Fan coil üniteleri Teknik Veri F a n c o i l ü n i t e l e r i E E D T R 1 1-4 0 0 Fan coil üniteleri Teknik Veri F a n c o i l ü n i t e l e r i E E D T R 1 1-4 0 0 çindekiler Ç NDEK LER TABLOSU 3 Dairesel

Detaylı

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA TEMİZ SU DALGIÇ POMPA MODEL RTM860 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 CİHAZIN ÜNİTELERİ HORTUM BAĞLANTISI POMPA EMİŞ TABANI ELEKTRİK KABLOSU ÇALIŞTIRMA ANAHTARI Teknik Özellikler Ana voltaj 230 V Frekans 50

Detaylı

GES HGM02 SEYYAR RUTUBET ÖLÇME C

GES HGM02 SEYYAR RUTUBET ÖLÇME C GES HGM02 SEYYAR RUTUBET ÖLÇME CĐHAZI KULLANIM KILAVUZU GES END. ELEKTRONĐK Đkitelli Organize Sanayi Bölgesi Triko Center 7/ M Blok No:301/303 Đkitelli / ĐSTANBUL Tel +9 0 212 671 5912 / 28 / 42 Fax +9

Detaylı

Proje Tasarım Esasları Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Temel bilgiler TÜBİTAK Üniversite Öğrenci Projesi Hazırlama

Proje Tasarım Esasları Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Temel bilgiler TÜBİTAK Üniversite Öğrenci Projesi Hazırlama Proje Tasarım Esasları Prof. Dr. Akgün ALSARAN Temel bilgiler TÜBİTAK Üniversite Öğrenci Projesi Hazırlama İçerik Giriş Proje amacı Yöntem ve metotlar Örnek 2 Giriş 3 Alt Sorunlar Odaklama ve sorun analizi

Detaylı

DİJİTAL GENEL ANONS VE SESLİ ALARM SİSTEMİ X-618

DİJİTAL GENEL ANONS VE SESLİ ALARM SİSTEMİ X-618 DİJİTAL GENEL ANONS VE SESLİ ALARM SİSTEMİ Güçlü Anonslar ile Honeywell, kapanış saatleri gibi günlük bilgilerin yanında reklam ya da adresli çağrılar gibi hedefe yönelik anonsları destekleyen yeni bir

Detaylı

-20 C...+80 C -40 C...+80 C. 15 x kablo çapı. Kablo boyutları mm.

-20 C...+80 C -40 C...+80 C. 15 x kablo çapı. Kablo boyutları mm. BUS Kabloları AS-INTERFACE Yapı - İnce çok telli bakır iletken, - TPE damar izolasyonu, Renk kodu; mavi ve kahve. - İzoleli damarlar birbirine paralel, - Sarı(RAL 1023), siyah(ral9005) veya kırmızı(ral

Detaylı

AMELİYATHANELERDE HİJYENİK KLİMA TESİSATI

AMELİYATHANELERDE HİJYENİK KLİMA TESİSATI 1 AMELİYATHANELERDE HİJYENİK KLİMA TESİSATI K.Oktay GÜVEN ÖZET Hastanelerde klinik tedavinin yanında hijyenik Ģartların sağlanması da önemlidir. Hastanelerde hijyenik ortamın yaratılabilmesi için hastane

Detaylı

STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm

STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm 250 STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm TANITIM 4 ZAMANLI SU SOĞUTMALI DİZEL MOTOR,MEKANİK FANLI VE KORUYUCU KAFESLİ RADYATÖR,AKÜ İLE ÇALIŞTIRMA,AKÜ KABLOLARI VE SEHPASI,ŞARJ ALTERNATÖRÜ,MEKANİK GOVERNOR,MOTOR

Detaylı

ISI TRANSFER ÜRÜNLERİ Plakalı Eşanjör Lehimli Eşanjör Borulu ve Tübüler Eşanjör Daire Giriş İstasyonları. BASINÇLI KAPLAR Boyler

ISI TRANSFER ÜRÜNLERİ Plakalı Eşanjör Lehimli Eşanjör Borulu ve Tübüler Eşanjör Daire Giriş İstasyonları. BASINÇLI KAPLAR Boyler Isı İstasyonları Konularımız ISI TRANSFER ÜRÜNLERİ Plakalı Eşanjör Lehimli Eşanjör Borulu ve Tübüler Eşanjör Daire Giriş İstasyonları BASINÇLI KAPLAR Boyler Genleşme Paslanmaz Proses Denge Kapları Tortu

Detaylı

Kontrol Kabloları 2MKAB. 2MKAB Kontrol Kabloları. RoHS. RoHS mm². 0.14mm²

Kontrol Kabloları 2MKAB. 2MKAB Kontrol Kabloları. RoHS. RoHS mm². 0.14mm² LIYY LIYY PVC yalıtım malzemesi kullanılan bu kablolar endüstriyel uygulamalarda sinyal iletiminde kullanılır. Haberleşme sektörü, elektronik devreler, ölçü aletleri, makine tasarımları, büro makinaları,

Detaylı

Deneyler tamamland ktan sonra üç fazl ç k k kutuplu senkron jeneratörün endüvi direncinin ölçümü konusunda yeterli bilgiye sahip olunabilecektir.

Deneyler tamamland ktan sonra üç fazl ç k k kutuplu senkron jeneratörün endüvi direncinin ölçümü konusunda yeterli bilgiye sahip olunabilecektir. DENEY 15-1 Endüvi Direncinin Ölçümü AMAÇ Deneyler tamamland ktan sonra üç fazl ç k k kutuplu senkron jeneratörün endüvi direncinin ölçümü konusunda yeterli bilgiye sahip olunabilecektir. GEREKL TEÇH ZAT

Detaylı

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok. No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok. No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE Tel. : +90 (212) 671 18 30 (pbx) Faks : +90 (212) 549 18 13 www.enerjielektrikcihazlari.com

Detaylı

DENEY DC Gerilim Ölçümü

DENEY DC Gerilim Ölçümü DENEY DC Gerilim Ölçümü DENEY N AMACI 1. DC gerilimin nas l ölçüldü ünü ö renmek. 2. KL-22001 Deney Düzene ini tan mak. 3. Voltmetrenin nas l kullan ld n ö renmek. GENEL B LG LER Devre eleman üzerinden

Detaylı

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014 Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası Bosch Rexroth ana bayisi Rota Teknik A.Ş. ile Japon TAISEI ve ANEL firmasının ortak olarak geliştirdiği Marmaray Tünel Havalandırma Elektropnömatik Kontrol Sistemi

Detaylı

BQ360 Modbus Dijital Giriş 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK

BQ360 Modbus Dijital Giriş 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK Modbus Dijital Giriş 24 Kanal Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 1. Cihaz Özellikleri... 3 2. Genel Bilgi... 4 2.1. Genel Görünüm... 4 2.3 Cihaz Boyutları...

Detaylı

ELEKTRON K ELEKTR K SAYAÇLARI

ELEKTRON K ELEKTR K SAYAÇLARI SAYACLARI Monofaze Elektronik Elektrik Sayaçlar Aktif Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo ve Sipariş Kodları Teknik Resimler 1 2 3 Trifaze Elektronik Elektrik Sayaçlar FTS3D Aktif FTS3K Kombi (Aktif + Reaktif)

Detaylı