MEHMED REMZ B N RÜfiDÎ N N GONCE- LÂLEZAR-I BA -I KADÎM BAfiLIKLI R SALES NDE TANITILAN EYÜPLÜ LÂLEZARÎLER VE LÂLELER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MEHMED REMZ B N RÜfiDÎ N N GONCE- LÂLEZAR-I BA -I KADÎM BAfiLIKLI R SALES NDE TANITILAN EYÜPLÜ LÂLEZARÎLER VE LÂLELER"

Transkript

1 T A R H K Ü L T Ü R Ü V E S A N A T I Y L A MEHMED REMZ B N RÜfiDÎ N N GONCE- LÂLEZAR-I BA -I KADÎM BAfiLIKLI R SALES NDE TANITILAN EYÜPLÜ LÂLEZARÎLER VE LÂLELER Z Dr. Candan NEML O LU 1947 de Trabzon da do du. Liseyi stanbul da (1970) üniversiteyi, Ankara Üniversitesi ngiliz Dili ve Edebiyat Bölümü nde 1978 de tamamlad. Doktoras n Ü Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü nde (1978) bitirdi (Roma) ve 1998 de burslu olarak yurt d fl nda bilimsel çal flmalar yapt. Çeflitli vak flarda yöneticilik yapt ( ). Mimar Sinan Üniversitesi ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi nde Sanat Tarihi Bölümü nde görev yapt ( ). Kurslarda ders verdi. Kaz larda bulundu. Sergiler açt. Ulusal ve Uluslararas toplant larda bildiri sundu. Yay nlanm fl iki eseri de bulunan Nemlio lu, ngilizce, Arapça ve (biraz) talyanca bilmektedir. 398

2 E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U I X Mehmed Remzi bin Rüfldi, Gonce-i Lâlezâr- Ba - Kadim, Millet Kütüphanesi, AE. Tby. 157 Yazma eserin kapa Lâlezarîler ve yetifltirdikleri lâleleri ilk kez, belli bir düzen içinde tan t lan yazma eserler 17. yüzy lda Osmanl Devleti döneminde haz rland. Lâle-i Rûmî ad verilen ve vatan n n stanbul oldu u bilinen kültür lâlesi ve lâlezarîler hakk ndaki bilgiler; Lâlenâme lerden (risale) de erlerinin belirtildi i Narh Defterleri ile lâlezarîlerin ayl klar n n kay tl oldu u Mevâcib Defterler inden ve stanbul a gelen elçilerin an yaz lar ile seyyahlar n eserlerinden elde edilir. Lâle-i Rûmî topra n n uygunlu u nedeniyle vatan stanbul da ilk olarak Eyüp ve Kâ thane vadisinde yetifltirildi. Gonce-i Lâlezar- Ba - Kadîm bafll kl risale Eyüplü lâlezarîlerin adlar ile yerlefltirdikleri lâlelerin adlar ve baz lar n n da özelliklerini sunar. Risalede, farkl kaynaklarda Eyüplü olduklar belirtilen baz lâlezarîlerin yaln zca adlar yaz l d r. Bu bilgiler fl nda, bildiride birinci bölümde; Eyüplü lâlezarîlerin adlar n n ve lâleleri ile farkl kaynaklarda Eyüplü olduklar tan t - lan lâlezarîler ve lâleleri iki ayr bafll kta sunuldu Gonce-i Lâlezar- Ba - Kadîm adl risalenin tan m Bulundu u Yer: Millet Ktp.. A.E. Tabiiye Kay t No:157 Müellifi (yazar ): Mehmed Remzi bin Rüfldî stinsah Tarihi (yaz m y l ): Bilinmiyor. Risalede, baz lâle adlar n n yan nda yetifltirildikleri y l n tarihi yaz l d r.yaz l en son tarih (1725) tir.belirtilen son tarih risalenin 1725 y l ndan sonra yaz ld n kan tlar. R.1 Dil: Türkçe. Lâlelerin adlar ve tan t mlar nda daha çok Farsça kelimeler kullan lm flt r. Ölçü: Cilt: 207x150 mm dir. Yazma eserde aherli, 76 s yaz l 2 si bofl 78 varak vard r. Tam yaz l sayfa 25 sat rd r. Yaz Türü: Yazma. Nesih. Cilt Özelli i: S rt meflin, üst ve alt kapak kendinden desenli yeflil ka t kapl, flirazeli ve mikleblidir. Eserin Muhtevâs (içeri i): Bafl (zahriye) (1b) sayfas besmele ve alt nda Gonce-i Lâlezâr Ba Gadim yazma eserin ad olan bafll k yaz l d r. Sayfan n sa taraf nda verev hatla beyitler s ralan r. (13b) ye 1- Lâle-i Rûmî olarak an - lan kültür lâlesi Baytop taraf ndan Osmanl Lâlesi ve stanbul Lâlesi adlar yla an ld. Baytop, 2000, Lâleler fiükufenamelerde de (Çiçekname) tan t l r. Atasoy, 2002, Narh: (f.i.) çarfl ve pazarlarda sat lan mallar için resmi makamlarca gösterilen fiat. Aktepe, 1954, Mevacib: (a.i.c) maafllar, ayl klar. 5- Busbecq, 1968, , Ohssonn, Millet Kütüphanesi nde ayn bafll kta A.E.T. Tabiiye No: 172 de kay tl di er 25 varakl risalede lâlenin ünü ve lâle meclisleri vb. tan t l r. Atasoy, 2002, Bu tarih baz lâlelerin adlar n n yan nda yaz l d r. 8- Risalede yaz l bölümün sonunda Osmanl ca kurflun kalemle kay tl bulunan 75 varak yaz s do ru say y yans tmamaktad r. Kartotekste de 75 yk. kayd vard r.

3 T A R H K Ü L T Ü R Ü V E S A N A T I Y L A 9- Levend, 1973, 276-7; Kut, 1991, c.3, Aktepe, Abdullah Çelebi nin 18. yüzy l n bafllar nda çiçek yetifltirmeye bafllad n, 1725 y l ndan sonra flöhret kazanarak pek çok lâle yetifltirdi ini adlar n n Defter-i Lâlezar- stanbul da kay tl oldu unu belirtir. Aktepe, 1952, IV, 114, not 30. ncelenen risalede, Berber Abdullah Çelebi Eyyübî ad na kay tl tek lâle vard r. a (24a). 11-.: Aktepe(Aktepe, 1952, IV, 114) Tutîyâ kelimesinin sonunda - ba lac olan kelimeyi Tutîyay olarak okumufltur. Farsça da eliften sonra gelen ba laçlarda _ (ye) harfi kullan l r. (Ensârî, 1999, 102). 12- Aktepe, Tutiya-y çeflm adl lâlenin Defter-i Lâlezar- stanbul, AE Tabiiye No: de kay tl oldu unu, hakk nda aç klay c bilgi bulunmad n belirtir. Aktepe, 1952, 114). Aktepe, Berber Abdullah Çelebi nin Mahbübü l kulüb (sevilen gönüller) adl bir lâlesinin daha oldu unu anlat r. Mehmed bin Ahmed, AE Tabiiye 162, Aktepe, Millet Ktp. 13- Lâlenin resmi: Lâle Risalesi no dad r. (1725) Baytop, 1992, Aktepe, 1954,c.II Aktepe nin akc l olarak okudu u kelimenin sözlükte karfl l - bulunamad : Aktepe, 1952, c.iv Di er bir tan t m, Defter-i Lâlezar- stanbul..68 de vard r. Aktepe, 1952, IV Refik, 1932,51. kadar olan bölümde yetifltirilen lâlelerin tohumlar na göre özellikleri, yap lan toplant lar ve lâleler için söylenen beyitler tan t l r. 2b sayfas n n sol taraf nda üstte yuvarlak altta sonlar tarihle biten üçer sat rl iki s ra yaz Sultan III. Ahmed Han n tahta ç k fl na tarih düflürülmüfltür. Yaz ; Târih vilâdet pâdiflah âli-penâh cihânda fiehzâde Ahmed ola flâh mülk ârâ vilâdet fleriflerinde üstad m Rüfldî Ahmed Efendi nin güftesidir. Cülûs-i hümayûn flevket-makrûnlar min-ind-illah olan tarihidir. Ahmed Essalis (1703) Lihye-i flerifelerine olan tarihimizdir. Hümayûn oldu hatt padiflah n(1703), Risalenin, Sultan III. Ahmed Han n hüküm sürdü ü ( ) y llarda yaz ld - anlafl l r. Lâlelerin ebced 9 harflerine göre tan - t m na (13b) sayfas nda Defter-i Lâlezar- stanbulî bafll alt nda bafllan r. (R.2) b li sayfalar n sol taraf nda a l sayfalar n ise sa taraf nda lâleleri yetifltirenlerin adlar kay tl d r. Eyüplü olan lâlezârîler Eyyûbî olarak kay tl d r. Lâlelerin tümünün tan t m yoktur. Baz lâlelerin tan t m yap l rken baz lar n n yaln zca adlar kay tl d r. Lâlenin ad ve önemli özellikleri - rengi, riflteleri, berkleri, vb.- daha da belirginlik kazanmas için k rm z mürekkeble yaz l d r. (13b) sayfas ndan (76b) sayfas - na kadar olan bölümde 1118 lâle ad bulunur. Son (hatime) sayfas nda (76b) üç lâle ad ile dörtlü bir beyitle risale son bulur. Sayfalara sonradan numara verilmifltir. II. Eyüplü Lâlezârîler ve Lâleleri A- Risalede Kay tl Eyüplü Lâlezârîler ve Lâleleri: Risalede unvan, meslek ya da adlar yla tan t lan Eyüplü Lâlezârîler, bildiride günümüz alfabesine göre adlar n n ya da mesleklerinin bafl harflerinin s ralamas yla sunulurken, lâleleri risaledeki s raya göre 400 sunuldu.eyüplü olduklar belirtilmeyen Lâlezârîler ve Lâleleri ise kaynaklardan elde edilen bilgiler fl nda ayn düzenlemeyle tan t ld. 1-Berber Abdullah Çelebi Eyyûbî Mehmed bin Ahmed, kendi tohumu olan çiçe i tan t rken berber Abdullah Çelebi Hakk nda; Mecmâ erbâb- zarâfet flem i bezm-i ashâb- nezâket yârân- bâsafân n mahbûb ül kulûbi Berber Abdullah Çelebi-i Eyyûbî gül-reng-i müsellem Abdi bunun tohumu olmak üzere flâyi dir diyerek, nâzik kiflilerin topland meclislerde sevilen bir kifli oldu unu ve kendi tohumu olan lâleyi gelifltirdi ini yazar. 10 a-lâlenin ad : Tutiyâ-y çeflm (240) (göz sürmesi?) Hac Ahmed Eyyûbî a-lâlenin ad : Gül-Ruhsâr (56a) (Gül yanakl - Gül yüzlü) resimlidir. 13 De eri; Krfl R.3 Tan m : Zih-i tecemmül-i zînet a rus- Gül-ruhsar. Yek-rengi gül-renk ve bir kitâbedir, bün beyaza karîb aç k nebatî, berkleri hançerî ve beraber ve bârik, ti lar ziri miyân ndan keflide, fitilleri (fetil) (akç l) 15 sar olub tohumu hurde ve kemter, riflteleri beyaz girift.., bün ahvâlinden Gülflenefrûz deyûplüdür. Bukul flüküfe-i perverân. Hac Ahmed Eyyûbî nin kendi tohumudur. 16 Bu nâzik Lâle-i zîba ki olmufl namî Gülruhsar ola hünkâr m n bezminde sad flevkile hidmetkâr. 17 a-lâlenin ad : Gülrenk Ahmedî (1722) Tan m : Vasf- Libâs.. gül-renk Ahmedî dü rengi hâlis gül-renk ve beyazla telvin ider, bergleri bâdemî ve beraber ve bârîk tîglar

4 E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U I X Eyüplü lâlezâriler veifllerinin bulundu u yazma eser Gonca-i Lâlezâr- Ba - Kadim, Millet Kütüphanesi, AE. Tby. 157 (14b-15a) n sf ndan keflide fitilleri sar ve tohumundan bâlâ riflteleri beyaz kitabe-i tiglar (56a) 3-Hoca Ali Eyyûbî a-lâlenin ad : Hânmân (27b) (Ev bark, ocak) 4- Davud Paflazâde Süleyman Bey Eyyûbî Mehmed bin Ahmed, Davud Paflazâde Süleyman Bey in yetifltirdi i tohumlar tan t rken Nesl-i âl-i Osman nebîre-i Sultan Murad Han emîr-i merdân- erbâb melâhat esir-i meyden- ashab- zârafet sahib tohm Davud Paflazâde merhum Süleyman Bey Bunlar dahi sahib tohm olub üç aded zerrine nâil olmufllard r ve on bir aded Lâle-i Rûmîleri vard r. Bin doksan besde azm-i beka edüp Hazret-i Eyyub da cami l flerifin mihrab önünde defn olunmufltur. Sözleriyle anlat r. 18 a- Lâlenin ad : Büyük al 19a 19b (19a 19b) Tan m : Peyker-i nazenîn Büyük al dü rengi aç k gülgunî ve aç k nebâtî ile 401 mülevven bergleri gayetü l gaye bârik ve beraber bün aç k nebati, fitilleri koyu kibritî tohumundan bâlâter, riflteleri beyaz ve bi kitâbedir ve tiglar sülüsî kitabe çevirüb sülsanî ti d r. Min hays-ül-mecmû sahib vâdi ve nazîrera bir âf-tâb mâh-ruh binihayedir Dü meciler mam Eyyûbde a- Lâlenin ad : Hayat Efzâ (27a) (Hayat art ran) 6- Eyyûbî Dede a- Lâlenin ad : Dildûz (30a) (Gönül eden kalbe batan) b- Lâlenin ad : Ferah-âver (50b) (ferah getiren-sevinç getiren) Tan m : Rengi gülgûnî al mâil ziyade beyaz ile mülevven, bergleri hançerî ve berber ve bârik ti lar zîr-i miyan ndan keflide fitilleri hurde sar tohumundan kü- 18- Aktepe, 1953, 97 not 6. Bilgiler; Netayicü l ezhar. AE. Tabiiye, No: ten aktarmad r. 19- Aktepe, iki Büyük-al oldu unu, birinin Eyyûblu Davud Pafla-zade Süleyman Bey, di erinin fieyh Efendi taraf ndan yetifltirildi ini belirtir. Aktepe, 1953,97.

5 T A R H K Ü L T Ü R Ü V E S A N A T I Y L A 20- Ferah-âver Defter-i Lâlezar- stanbul adl risalede de tan t l r, Millet Ktp. AE Tabiiye Aktepe, Eyyubî Dede nin Nar Çiçe i / Enar Çi çe i adl lâlesi Defter-i Lâlezar- Gonce-i Ba - Kadîm adl risalede kay tl de ildir. Bilgi için; Aktepe, 1953, (Defter-i Lâlezar- stanbul, Millet Ktp. AE., Tabiiye, 164, 5-6). 21- Aktepe: Ayn lâleyi Kethüdazâde ve Eyyûbî Dede nin de yetifltirdi ini de belirtir:aktepe, 1953, Lâle ayn adla Defter-i Lâlezar- stanbul, Millet Ktp. AE. Tabiiye 164,84 te kay tl d r. Aktepe, 1954,31. Kaynaklarda Past rmac n n Tig-i sürh (k rm z (k z l) k l ç) adl bir lâlesi daha oldu u belirtilir. Aktepe, 1952, Aktepe, 1954,35 (Defter-i Lâlezar- stanbul, Millet Ktp. AE., Tabiiye, 164, 78). El Salih A a Eyyûbî nin Zer-pey ker (Alt n çehreli) adl bir lâlesi daha vard r. (Mehmed Aflkî, Risale-i Takvim-i Lâle, st. Üni. Ktp. T.Y.G 687 vrk.15b), Aktepe, 1954, Ümmi Sinan için bkz. Bilgin 2003, 48-51, Sinânîlik için bkz. Tanman, 1994, 6-8. Tekke için bkz. Tanman, 1994, Baytop, Nîze-i Sinân adl lâleyi m zrak ucu olarak Türkçeye çevirmifltir. Nize ve Sinân kelimesinin her ikisi de m zrak demektir. Develio lu Nîze, 843; Sinân: 954, burada erkek ad oldu u da belirtilir. Nize-i Sinan Sinan n M zra olarak Türkçe ye çevrilmesinin daha do ru olaca düflünülür. Baytop, 1992, 50., Develio lu Davud Paflazâde hakk nda bilgi için bkz. II. Bölüm 4-15 cm. 27- Mehmed bin Ahmed, Netâyicü l-ezhar (1110/1699) AE. No: /9. Aktepe, 1952, 88. Ayn eserde 108 de kay tl Eyyublu Elhac mam Veli Efendi nin Rûhü lkulüb adl lâlesi vard r. B y kl adl lâlesi Defter-i Lâlezar- stanbul, Millet Ktp. AE., Tabiiye, No: 164, 13 de kay tl d r. Her iki lâle için ayr ca bkz. Aktepe, 1954, 37. tah bir kitâbedir, bün sefid ve ince. Defter-i Lâlezâr- stanbul da Eyyûbî Dede nin tohumu oldu u belirtilir Eyyûbîzâde a- Lâlenin ad : Enar çiçe i (16b) (Nar çiçe i) Tan m : Yek rengi unnabîye k rm z nevîndendir. Bergleri bademî içleri bir miktar nak sd r ve pehnaverdir. Bün nebatî fitilleri siyaha garîb mor kitâbeleri, maî tî lar bala-i miyan nda-i keflide. 21 b-lâlenin ad :Dil-rüba (30b) (Gönül kapan-gönül alan) Tan m : Lâlenin tan m hakk nda aç klay c 8- fieyh Osman Eyyûbî a-lâlenin ad :Gül-renk müsellim (56b) (Gül renk veren) Tan m : Lâlenin tan m hakk nda aç klay c 9- Past rmac (Bast rmac ) Eyyûbî a- Lâlenin ad : Dervifl-Pesend (29a) (pesend=be enen-be enme) b- Lâlenin ad : Mor (65b) Mur- Past rmac. Ancak Mur- Past rmac ad ile tan t lan lâlenin kendi tohumu oldu u anlafl l r Müezzin Eyyûbî Pîrî Çelebi a- Lâlenin ad : Cihan-bezdi (26b) Tan m : Yek- rengi koyu elmasidir, bün sefid fitilleri siyah kitabeleri bâdemî ve nebatîdir ve ekseriya kitabelerin silmek adetidir. Bergleri beraber ti lar balâ-i miyan nda keflide dibinin beyazl taflras ndan mahsusdur Elhac Salih (A a Eyyûbî) a- Lâlenin ad :Mercan-pâre (62a) (mercan parças ) Tan m : Eyüb tegörülen mercân- pâre Güvezle dönmüfl fitilleri mor, riflteki rengindir Sinân (Ümmî Sinân) lâlesidir Eyyûbî fieyh brahim Ümmî Sinan (Ö.1568) Eyüp; Dü meciler mahallesi, Ümmî Sinan soka nda halen hizmet veren Halvetili- in bir kolu olan Sinanîli in kurucusudur. 24.Nize-i rengin,önceleri Nize-i Sinan olarak bilinen lâlenin, Sinan a ait oldu u kabul edilir. a- Lâlenin ad :Nize-i rengin, (73a) (Nîze=m zrak, rengin=renkli, süslü) (süslü m zrak-renkli m zrak). 25 Tan m : Davud Paflazâde Bey inden flâyidir. 26 Lâlenin özelli i hakk nda aç klay - c 13- Eyyûbî fieyhzâde a- Lâlenin ad :Mevc-i sürûr (?) (65b) (Sevinç dalgas ) Tan m : Eyyûbî fieyhzâde nin tohumlar ndand r. Lâlenin özelli i hakk nda aç klay c 14- Veli Efendi Eyyûbî (Elhac mam) Sultan Mehmed IV. Eyüb e giderek çiçekçi (lâlezârî) mam Hac Veli Efendinin bahçesini ziyaret edip lâleleriyle ilgilenmifl ve söylentiye göre o s rada kendisine baba diye hitab etti i belirtilir. 27 a- Lâlenin ad : Müstesna (62b) (üstünnâdir) b- Lâlenin ad : Nûr-i bahâr (70a) (Bahar n nuru- Bahar n ayd nl )

6 E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U I X c- Lâlenin ad : Nûr-i cenân (71a) (Gönül nuru-gönül ayd nl ) R.b. d- Lâlenin ad : Nûr-i Cihân (71a) (Alemin Nûru) e- Lâlenin ad : Nûr ul Garib (71b) Garib: gurub (batan) Yusuf Eyyûbî: Aktepe, Yusuf Efendi hakk nda, Mehmed bin Ahmed, Netayicü l-ezhar Millet Ktp. AE. Tabiye deki bilgileri Erkan- devlet-i Mehmed Han n n peder-i sa d-ahteri âyan- saltanat- cihanbanî nin mu temed-i ekberi malik-i flükûfeha-i nadir ül vücud merhum Koca Yusuf Efendi bir hidmet için mezbur Yusuf Efendi ye teberrüken tohumlar ndan bir miktar sogan verüb onlardan zuhur etmifltir (1693) tarihinde vefat etmifltir. Eyyûb- Ansari de harem kap s dibinde türbede medfundur diyerek anlat r. O lunun da Yusuf Efendizâde nam yla lâle yetifltirdi ini yazar. 28 a- Lâlenin ad : Aç k lâl- ala karîb, (14a) (Ala yak n aç k k rm z ) Tan m : nce ve Pâkize lâlelerdir ki 1137 senede müflahade olundu. Ser-levhai muhabbet sinemdedir. b- Lâlenin ad : Al t rnakl (15a) F.9 akçe Ayn adla Defter-i Lâlezâr- stanbul da da tan t l r. Aktepe, T rnakl al Yûsufî ad yla tan tt lâleyi Eyyûblu Yûsuf Efendi nin tohumu olarak belirtir. 29 c- Lâlenin ad : Al Di er (1137). (15a) Tan m : Sene-i mezbûrede görülen tohumlar ndan bir ince ferhunde ve bir cevher rahflende olub per hayâlîde ve flise-i çeflm misâlde kalan asar hüsnidirkim, lülü-ü sa nin beyana keflidedir. Al di er Yusufî berkleri bârik ve beraber ve badâmî t lar, sülüsânî t lar keflide bi mesnet. sar ve tohum haresiyle beraber mah-u vâk a bi mislu bi hanedir. d- Lâlenin ad : Altun sar s. (15b) 30 e- Lâlenin ad : Peyk-bahar, (20b) (Bahar habercisi) f- Lâlenin ad : Tohum Cedîd, (1137) (22a) (Yeni tohum) Tan m : Evsaf- hüsn-ü flûh tohum-u cedîd Yusuf sene-i mezburde zuhur edip, ziver-i hüsn ile araste ve nigâh itibare sayefltedir ki rengi koyu güvezu 31 ziyade beyazla tahvil itmifl idi. Berkleri bârik ve beraber ve ser-endar, t lar sülüsâni t d r. Fitilleri beneffle moru riflteleri sefid ve fitili ile reng-âmir bin ferah efzadeki kitâbedir. g- Lâlenin ad : Tohum Di er, (1137) (22a) Lâlezâri Ümmi Sinan, Ressam V. Muzaffer Karg 25,5x32 (Karg Kolleksiyonu) 28- Aktepe 1952, 112 not Aktepe 1954, Lâleyi yetifltiren kiflinin ad yaln zca Eyyubî olarak verilmifltir. Eyyubî nin Yusuf Eyyubî oldu unu di er tan t mlardaki kendi ad tafl mas yla anl yoruz. bkz.mur- Yusufi 31- kelimesi Fiflne-renk adl lâlenin tan t m nda olarak yaz l d r. Mora çalan k rm z anlam na gelen güvez rengi olmal d r.

7 T A R H K Ü L T Ü R Ü V E S A N A T I Y L A Gül-i Ruhsâr (Gül Yanakl ) Hac Ahmet Eyyubi nin lalesi (56a) Karfl sayfada Niz-i Sinan (Sinan n M zra (M zrak Ucu?) Ümmi Sinan n lalesi. Sonradan Nîze-i Rengin olarak adland r ld. 32- Aktepe, Defter-i Lâlezar- stanbul da ayn isimli iki lâle oldu unu bunun birisi o lu Yusuf Efendi-zâde taraf ndan yetifltirdi ini belirtir. Aktepe, 1952, Al-i Kadir adl lalenin ad Âl-i kadir olarak yaz l d r.baytop,1998,37,r Aktepe, 1954, 31 (Defter-i Lâlezar- stanbul 77 a st.üniv.ktp. T. No: Güvez rengi, Aktepe cevizi olarak belirtilir. Aktepe, 1952, 116. Güvez sözlüklerde mora çalan k rm z, koyu k rm z olarak aç klan r. Bkz. Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu, Ankara 1983, c h- Lâlenin ad : Dürr-i fiahvar, (29a) (Padiflaha lây k iri inci) 32 - Lâlenin ad : Dil-güfla, (31b) (Gönül açan-kalbe ferahl k veren) Tan m : Yusuf Eyyûbî nin yetifltirdi i Dil-güfla adl lâlenin özelli i hakk nda aç klay c Ancak ayn adla Osman Efendi nin yetifltirdi i Dil-güfla n n tan m vard r. i- Lâlenin ad : Zehebî, (32a) (Alt ndan yap lma) (Alt nî?) Aç klamad; Tezkireci Ahmed Efendi nin ba çesinde görüldü, yaz s kay tl d r. j- Lâlenin ad : Sincâbî, (40a) (sincab renginde olan-kahverengi ile kurfluni aras ) k- Lâlenin ad : Âl-î-Kadir, (46b) D krfl. (derecesi ve rütbesi yüksek - yüksek rütbeli) R.7 33 l- Lâlenin ad : zâr- Yusufî. (48a) (Yusuf un Yana ) Tan m : Yek rengi gayet gülgünü bün sefid kitabeleri flefl berkinde dahi musavi nim kitabe, fitilleri siyah, berkleri bârik ve beraber bün Babuccu (Lâlezârî Babuccu) gibidir. T lar meyan ndan keflide. m- Lâlenin ad : Ferah-necfl ismi evvel Ferah-sadr (50b) Ferah: gönül aç kl, sevinme, necfl; av yata ndan ç karma, sadr; gö üs, sîne, yürek. (Aç k gönül) Tan m : Ferv-u pertevcam(?) Ferahnecfl rengi aç k güvezi ziyade beyaz ile âmizifl ider. Berkleri bârik ve beraber ve serttir. T lar sülüsâni t keflide ve sülüsi kitabe çevirüb bi kitabedir. Fitilleri hurde sar tohumhanesiyle beraber, riflteleri sepid girif bün dip tutmada Tab-âver tûrundad r. n- Lâlenin ad : Fiflne-renk, (1137) (52b) Tan m : Sene-i mezburda ser-zede ve gür-zede-i uc ref t (reft) olan fiflne-renk tohumu ziyâde pervâr gâh-u flan ve flöhret, râna ve hayret efzâd r. o- Lâlenin ad : Kibritî-zâde (55a) F.5 akçe Tan m : Di er risalede de ad geçen lâlenin özelli i hakk nda aç klay c bilgi yoktur. 34 ö- Lâlenin ad : Gülflen-i ziya (58a) F.1.5 krfl (Gülflen; gülbahçesi, ziya; ayd nl k ziya. Ayd nl n gülbahçesi). Tan m : Ve saf Behçet pertev Gülflen-i ziya yek rengi koyu güvez pâyin beyaz, kitabeleri tohum hanesi dâmeninden (etek k sm ndan) mâzda hafidir. Fitilleri koyu beneffle moru tohum kaddenden bâlâce (boyundan yüksekçe) ti lar zîr-i miyan ndan keflide, berkleri bârik ve beraber bün flehinflahiye müflabih, döndükte beyaz ve ala karib, güvez 35 ve bâz zeman hemen beyaz ile dahi döner.

8 E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U I X Gülflen-i ziya n n tohumu ilk kez Eyyûblü Yusuf Efendi taraf ndan yetifltirildi 36 p- Lâlenin ad : Mor-u Yusufî, (66a) F.60 akçe (Yusuf un moru) Tan m : Reng-i bahar- bag- dil-i nur-i Yusufî Rengi çürük fiflneye karib beneffle, berkleri beraber ve bârik, pâyin beyaz, fitilleri siyaha karib mor, kitabeleri mâî ve badamî ve birunundan mahsus, ti leri zîri miyan ndan keflide, dü rengi beyaz ve beneffle ve kendi rengi ile dönüb da n ndan beyazl k ile kitabesi rengi nümâyan olarak miyan nda karib mahalle dek gelür, mücellâ ve tabdar ve bi-nazidir ki ve saf nla denmifltir. 37 Miyan- nazikünde flive-ü naz-u ifl ve bellidür. Huflunet hiddet ol flûh- sitem kerde cibillidir. r- Lâlenin ad : Mir-i ezhar (67a) (Mir; bafl-vali-amir, çiçeklerin?) Tan m : Gulguniye mail aç k güvezdirki beyaz ile tahvil idub. s- Lâlenin ad : Neflat-efgen (69b) D.60 Akçe.(Neflat; zevk, efgen; azaltan, düflüren) 38 fl- Lâlenin ad : Nize-i rengin (73a) (Süslü m zrak) Tan m : Nize-i rengin adl lâlenin tohumunun Ümmü Sinan a ait oldu u Eyyûbî nin ayn lâleyi yetifltirdi i Sinan lâlesidir, aç klamas ndan anlafl l r. 39 t- Lâlenin ad : Nize-i lâl-in-i Yusufî, (74a) (Yusuf un k rm z m zra ) Tan m : Metanet üzere. Lâlenin özelli- i hakk nda aç klay c 40 B- Di er Risalelerde Eyyûbî olduklar belirtilen, Gonce-i Lâlezar- Ba - Kadîm adl risalede ise yaln zca adlar kay tl Eyüplü lâlezârîler ve lâleleri Tanburî-zâde (Tanburî-zâde Eyyûblu Mustafa Çelebi) Aktepe, Netayicü l ezhardan, zümre-i flükûfeciyan n zarif ve lebîbi f rka-i ezhariyan n reflid ve necîbi maarif ve fünûnun sahib-i talidi Tanbûri-zâde Eyyûbî Mustafa Çelebi (nin) dokuz adet rûmi lâlesi vard r diyerek anlat r. 41 a- Lâlenin ad : Nize-i sim. (73b) (gümüfl m zrak) Tanburî-zâde nin tohumu oldu u belirtilir. smi Pirî Pafla-zâde Esseyyid Mehmed Bey (El-cemâli) taraf ndan konuldu u kay tl d r Yusuf Efendi-zâde: Yusuf efendi-zâde ad yla Yusuf Eyyûbî nin o lunun da lâle yetifltirdi i belirtilir. 43 Risalede Yusuf Efendi-zâde, Ahmed 36- Aktepe, 1952, 116, (Defter-i Lâlezar- stanbul, 73-74). 37- Mur-i Yusufî nin Eyyublu Yusuf Efendi nin tohumu oldu u kendi ad yla an lmas ndan anlafl l r. Kaynaklarda farkl aç klamalar vard r. Aktepe, 1952, Defter-i Lâlezar- stanbul da s.90 da da ad geçen lâlenin tan m yoktur. Aktepe, 1952, Risaledeki özellikler II. Bölüm 12. bafll kl yaz da tan t ld. 40- Aktepe; Nize-i Yusufî ve Nize-i la lini Yusufî adl lâlelerin farkl kaynaklarda oldu unu belirtir. Aktepe, 1953, 96. Yusuf Eyyubî nin di er kaynaklarda ad geçen lâleleri; Eyyubî kibritî k rlang ç, ser-efraz- Eyyubî, Aktepe, 1953, 88 not.2., Ferah-dil; Aktepe, ayn eser 98., Âli Yusufî, Aktepe, 1954, 26., Eyyubî turuncu, Aktepe, ayn eser, Aktepe, 1952, 123 not. 36. nceleme yap lan risalede Tanburîzâde ad yla sunulan 20 lâle vard r. Hangilerinin Eyyûbî Mustafa Çelebi nin olduklar belirtilmifltir. 42- Aktepe, 1953,104. (Netayicü l-ezhar, s.19.60) Aktepe, Eyyûbî Mustafa Çelebi nin Tozkoparan- Tanburî adl bir lâlesini daha tan t r. Aktepe, 1954, Aktepe; o lunun dahi Yusuf Efendi-zâde nam yle birçok lâle so anlar elde etmifl oldu unu görüyoruz diyerek yazar. Aktepe, 1952, 112 not 29.

9 T A R H K Ü L T Ü R Ü V E S A N A T I Y L A Lale-i Rumi nin boyuna kesiti (Osmanl Lalesi) C. N. 4- Ali A a Yûsuf Efendi-zâde a)lâlenin ad : Mutarrî, (63a) (Tâne). Tan m yoktur. b)lâlenin ad : Matlub, (63a) ( stenilen). Tan m yoktur. C- Di er risalelerde tan t lan Eyyûblü lâlezâriler ve lâleleri 44- Aktepe, 1954, Aktepe, 1953, Aktepe, 1954, Aktepe, 1954, Aktepe,1952,88 A a Yusuf Efendi-zâde, ayn kifli olmas gereken Hac (Elhac) Ahmed A a Yusuf Efendi-zâde ve Ali A a Yusuf Efendi-zâde adl lâlezârîler ve lâleleri ile karfl lafl l r. Aktepe, o lu diyerek verdi i Yusuf Efendi-zâde ad na karfl l k burada iki ayr kifli oldu u anlafl l r. Yusuf Efendi-zâde; Dürr-ü flehver (flahvar) (29a) ad nda yetifltirdi i lâleyi, Yusuf Eyyûbî nin de yetifltirdi i ayn sayfada kay tl d r. 3- Hac (Elhac) Ahmed A a Yusuf Efendi-zâde Befl lâle ad vard r. a)lâlenin ad : Pinyal(?) (19a) tan m yoktur. b)lâlenin ad : fiems-i cihan (42a). Cihan günefli. Tan m yoktur. c)lâlenin ad : Mecnûn. (61a). Tan m : Nâm- di er Deli Ferid dir ki, bir günde birkaç renkle celü-u kâr olub tebdül câme ider. d)lâlenin ad : Nâz- âlûde, (67a) (cilveli-nazl -naz kar flm fl). Tan m yoktur. e)lâlenin ad : Neflât-efza, (69b) (sevinç art ran). Tan m yoktur Eyyûblu Aflç Hüseyin (ö: 3.Ramazan 1093) (5 Eylül 1682). Aktepe, Aflç -Moru adl lâleyi yetifltirdi ini düflünmektedir Eyyûbî Aflç fiaban Eyyûbî Aflç fiaban da flöhret bulan Mülûkî adl tohum Hamamc Mehmed Çavufl undur Eyyûblu Paflazâde nin amca o lu brahim Bey Al adl lâlenin Eyyûblu Davud Pafla-zâde nin amcas n n o lu taraf ndan yetifltirildi i yaz l d r. 46 R.9. 4-Eyyûblu Türk Ömer Gülflen-pîra adl lâlenin, mam Hasan Câbi Efendi taraf ndan ekilip yetifltirildi i ününün ise Eyyublu Türk Ömer de duyuldu u belirtilir Eyyûblu Bal kç Safer (ö Mart 1679) Üç aded katmerli Ka thane lâlesini yetifltirdi. 48 III De erlendirme, Eyüb, Fatih Sultan Mehmed Han n stanbul u Fethiyle Hazret-i Halid (Eyüb Sultan) n kabrinin bulunmas n ve bölgenin gelifltirilmesini istemesiyle stanbul un ilk sur d fl özellikle de dînî merkezi oldu.

10 E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U I X Yüzy llar içinde, ba ve bahçeli konut, köflk, yal ve sahil saraylar yla 49 k sa sürede geliflen önemli semt bugün de ayn özelli ini korumaktad r. Ba ve bahçeli yap lar yerlerini yavafl yavafl apartmanlara devrettiyse de mezarl klar yla Eyüp stanbul un en yeflil semtlerinden biridir. Lâle-i rûmî ad verilen Osmanl lâlesinin de stanbul a en çok Eyüp te yetifltirildi i 17. ve 18. yüzy llarda risalelerde kay tl d r. Arapça da Allah, hilâl ve lâle sözcüklerinin lam, elif ve he harfleriyle yaz l yor olmas (Ebced hesab yla 66) çiçekler içinde lâleye ayr bir önem kazand rd, 50 bu nedenle dönemin din büyüklerinin Tekke ve Camii bahçelerinde lâle yetifltirerek bahçelere cennet bahçesi görünümü verdikleri de anlat l r. Tek bir sap üzerinde tek bir çiçek açan lâle birli in Tevhid sembolü olarak da de er kazand. Lâle risalelerinde Lâle-i Rûmî yi stanbul da ilk yetifltiren kiflinin, Kanunî Sultan Süleyman Han n hüküm sürdü ü y llarda fleyhû l slam görevi yapan ve Sütlüce deki evinde yaflam n sürdüren Ebûsuûd Efendi oldu u yaz l d r. 51 Mehmed Remzi bin Rüfltü, (73a) Nizei rengin adl lâleyi Sinân lâlesidir, Eyyûbî diye tan t rken, Davud Pafla-zâde Beyden tohumu al nd n aç klar. Lâle mecmuas nda 34 no yla resmi tan t lan Nize-i Sinân adl lâle ile Eyyûbî nin Davud Pafla-zâde den tohumunu alarak gelifltirdi i Nize-i rengin adl lâlelerin as l yetifltirilifli, Eyüb te Sinânîlik Tekkesi nin kurucusu Ümmî Sinân ( ) olmal d r yüzy ldan bafllayarak 18. yüzy l n sonlar na kadar Eyüp te lâlezârîlerin ve yetifltirdikleri lâlelerin say s n n gittikçe artt izlenir. Yaln zca incelenilen risalede, Berber Abdullah Çelebi Eyyûbî 1, Hac Ahmed Eyyûbî 2, Hoca Ali Eyyûbî 1, Davud Pafla-zâde Süleyman Bey Eyyûbî 1, 407 Dü meciler mam Eyyubde 1, Eyyûbî Dede 2, Eyyûbîzâde 2, fieyh Eyyûbî 1, Past rmac Eyyûbî 2, Müezzin Eyyûbî Pîrî Çelebi 1, Elhac Salih A a, Sinan Ümmî 1, Eyyûbî fieyhzâde 1, Veli Efendi Eyyûbî 5, Yusuf Eyyûbî 22, Eyyûbî olarak belirtilen 16 kifli ismi ve 44 lâle çeflidi vard r. Eyyûbî olduklar belirtilmeyen Tanburîzâde ve Yusuf Eyyûbi nin o ullar yla birlikte risalede ad geçmeyen Eyyûbî Kara Mustafa, (Sagar- Mustafa) Eyyûbî flehzadenin mahdumlar ndan Yezid Eyyûbî, Eyüb Efendizâde Hüseyin A a 53 ve Aktepe nin di er lâle risalelerinden tan tt Eyyûbî Aflç Hüseyin, Eyyûbî Aflç fiaban, Eyyûblü Davud Pafla-zâde nin amcao lu, Eyyûblü Türk Ömer, Bal kç Safer adlar, konu ile ilgili tüm yazma eserlerin incelenmesi sonucunda say n n daha da artarak zenginleflece i görülmektedir. Eyüb Kad sicilleri No: 188 de kay tl ve 10 fievval sene 1164/1751 tarihli belgede Hazret-i Eyyûbe l Ensârî (R.A) Kasabas Servi Mahallesi nde sakin iken vefat eden flüküfeci (Çiçekçi) Mehmed A a bn-i Abdullah n yetifltirdi i yüz kadar lâlenin ad yaz l d r. 54 Eyüp, Lâle-i Rûmî nin ilk yetifltirildi i Nûr-i Cenân (Kalbin Nûru=ayd nl ) Eyyûbi Elhac Veli Efendi (71a) 49- Artan, 1993, Sakao lu, 1994, 178, 182, Haz. Arma an, Yaz. Ayvazo lu, Tabib Mehmed Aflkî, Mi yarü l-ezhar, Millet ktp. A.E. Tabiiye. 167, 5-7. Aktepe, 1952, 86. Baytop, 1998, 4-5. Atasoy, 2000, Baytop, 1998,50.Gürel, 2001, Sakao lu, 1994, Hazarfen, 1995,137, 300.

11 T A R H K Ü L T Ü R Ü V E S A N A T I Y L A Âl-i Kadir (Kadri yüksek olan) Yusuf Eyyûbî, (46b) semtlerden oldu u gibi Lâlezârîleri ve yetifltirilen lâle say s n n çoklu uyla da çiçekçilik alan nda stanbul un en önemli semti olma özelli i kazan r. ÖNER LER Yap lmas Gerekenler: Eyüp te Lâlezârîlerin özellikle kendi tohumlar olan lâlelerin yeniden yetifltirilmeleri genellikle lâlezârîlerin adlar n ta- fl r- Bahariye adalar ndan birinin Müze Bahçe olarak de erlendirilmesi. ( talya, Latina daki Ninfa bahçesi ya da M s r Asuan daki adalardan birinin botanik bahçesi konumuna getirilmifl oldu u gibi. Hollandal 0.6. Busbecq in stanbul dan getirerek dikilen lâlelerin bulundu u alan lâlebahçe müzesi olarak hâlâ korunmaktad r. Adalardan di erinde Osmanl Mimarisi özelli i tafl yan Kültür Sanat evi yap larak, tan m bilinen ancak resimleri mevcut olmayan lâlelerin çizimleri yap larak kültür evinde sergilenmelerinin sa lanmas. Yine ayn adada dinlenme mekanlar n n yap lmas. Eyüp ten adalara motorsuz deniz araçlar n n kullan m yla küçük tekneler, peremeler, tenteli sandallar, yelkenliler- ulafl - m n Türk Sanat Müzi i eflli iyle sa lanmas. Eyüp ün Lâle-i Rûmî nin stanbul da yetifltirildi i ilk semtlerden biri olmas nedeniyle, lâlenin sembol olarak kullan lmas. 23 Nisan gösterilerine kat lan Hollanda çocuklar forlklor ekibi iki y ld r gömleklerinde lâlelerle Hollanda yaz s ve ellerindeki lâleler ile Osmanl lar dan kazand klar bu kültürü yaflatt klar halde, bizim çocuk forklor ekiplerimizle kendi kültürümüz olan lâle sembolü hiçbir y l gösterime sunulmamaktad r. Dile im, Eyüp te lâleyi sembolize eden çocuk forklor ekibinin kurulmas ve ata yâdigâr bu kültürün gelecek kuflaklara aktar lmas d r. KAYNAKLAR Yazma Eserler: Mehmed Aflkî (Tabib), Takvimü l-kibar fi miyâri l-ezhar (1193/17779) Millet Ktp. AE. Tabiiye, 167. Mehmed Aflkî (Tabib), Deter-i Lâlezâr- stanbul, (1138/1726) Millet Ktp. AE. Tabiiye, 164. Mehmed bin Ahmed ül Ubeydi, Netayicü l-ezhar (1110/1699) Millet Ktp. AE. Tabiiye Kitap, makale ve Ansiklopedi Maddeleri: (Alt nay) Ahmed Refik, Lâle Devri, stanbul,

12 E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U I X Aktepe M. Münir, Damad brahim Pafla Devrinde Lâle, Tarih dergisi, st. Üni. Ed. Fak. 4:7 (1952), 5:8 (1953) ve 6:9 (1954). Aktepe M. Münir, Damad brahim Pafla Devrinde Lâleye Dair Bir Vesika, Türkiyat Mecmuas, stanbul, 1954, XI, Atasoy, Nurhan, Hasbahçe, stanbul, Artan, Tülay, Eyüp ün Bir Di er Çehresi Sayfiye ve Sahil Saraylar, Eyüp, Dün/Bugün, stanbul, Ayvazo lu, Beflir, Lâle Devri nden önce Lâle, (yay. Haz. Mustafa Arma an- stanbul Arma an, 4, Lâle Devri) stanbul 2000, Baytop Turhan, stanbul Lâlesi, Ankara, Bilgin Azmi, Ümmî Sinân (?- stanbul 976/ ) Tarihi, Kültürü ve Sanat yla Eyüp Sultan Semp. 6, stanbul 2003, c6, Busbecq, 0.6. Türkiye Mektuplar 38, stanbul (Çev. Hüseyin Cahid Yalç n). Develio lu Ferit, Osmanl ca-türkçe Ansiklopedik Lûgat, stanbul, Hazerfen Ahmet, 18.yy de Eyüp te lâle yetefltirenler, Tarih Toplum Der. 137 May s 1995, Kara, Fahrunnisa (Ensari), Fetih te birlikte kurulan Bir Semt Eyüp ve Fetih ten Günümüze Ulaflan Mahalleler, VIII. Eyüp Sultan Semp. Tebli ler, 9-11 May s 2003, Kut Günay, Afl k Çelebi, Mad, slam Ans., stanbul 1991, c Levend Agâh S rr, Türk Edebiyat Tarihi, Ankara 1973, c.1, 274. Sakao lu Necdet, Çiçekçilik, mad. c Lâle mad. c Dünden Bugüne, st.ans. stanbul, Tanman M. Baha, Sinânîlik, mad. 6-8, Ümmî Sinan Tekkesi, mad , Dünden Bugüne st. Ans. stanbul, 1994, c.7. Mur Yusuf (mor) Eyyûbî 66a Altta brahim Bey Ali, Eyyûbî Davud Paflazâde nin amcas n n o lu taraf ndan yetifltirildi. 409

EYÜP VAKIF AB DELER NDEN TÜRK VAKIF HAT SANATLARI MÜZES NE GET R LEN ESERLER

EYÜP VAKIF AB DELER NDEN TÜRK VAKIF HAT SANATLARI MÜZES NE GET R LEN ESERLER T A R H K Ü L T Ü R Ü V E S A N A T I Y L A EYÜP VAKIF AB DELER NDEN TÜRK VAKIF HAT SANATLARI MÜZES NE GET R LEN ESERLER Dr. Zübeyde Cihan ÖZSAYINER stanbul Süleymaniye de do du. stanbul Üniversitesi Edebiyat

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 24 Mart 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29663 YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

EYÜP SULTAN HAKKINDA B R B BL YOGRAFYA DENEMES -ARAPÇA VE OSMANLICA-

EYÜP SULTAN HAKKINDA B R B BL YOGRAFYA DENEMES -ARAPÇA VE OSMANLICA- EYÜP SULTAN HAKKINDA B R B BL YOGRAFYA DENEMES -ARAPÇA VE OSMANLICA- Prof. Dr. Ahmet Turan ARSLAN 1949 Y l nda S vas ta do du. 1971 de stanbul mam-hatap Okulu ndan, 1975 te stanbul Yüksek slam Enstitüsü

Detaylı

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul Yay n no: 07 Sohbet : 01 stanbul 2008, 1. Bask ISBN 978-975-8757-08-4 Editör: Necdet Y lmaz Hadis Tahriçleri Süleyman Sar Kitap konsept ve tasar m : GNG TANITIM Kitap iç uygulama: TN LET fi M Bask : Acar

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK 2009 8.SINIF SBS SINAV SORUSU 6. Yukarıdaki tablo 1906 yılında Osman Hamdi Bey tarafından yapılmıştır. Tablonun adı Kaplumbağa Terbiyecisi dir. Bu tabloyla ilgili aşağıdaki

Detaylı

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA M. Esad Coflan çindekiler Sunufl... 7 Dünyan n En Güçlü nsanlar... 11 En Büyük Amaç... 15 Cennetin Anahtarları... 19 Süslü Köflkler ve Bahçeler... 23 Vefalı Bir Kızın Hikâyesi... 25

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ (EK MADDE-1 E GÖRE) ve BAŞVURULARI Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans

Detaylı

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU 2015 Sayfa 1 / 7 10 Ocak 2016 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. 2015 YILI KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ,

Detaylı

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar Umman Ülke ad : Umman Sultanl Eski ad : Maskat ve Umman Yüzölçümü: 212.460 km. Sahil fleridi: 2.092 km. Resmî Dili: Arapça ( ngilizce, Baluchi, Urdu) Din: Müslümanl k, Hinduizm Nüfus: 2.622.198 (Temmuz

Detaylı

Pîr-i Lâlezârî Mahmud Üsküdârî

Pîr-i Lâlezârî Mahmud Üsküdârî Pîr-i Lâlezârî Mahmud Üsküdârî F E R D A O L B A K M A Z A K Araflt rmac - Yazar Mutasavv f, flair ve musikîflinas olan Azîz Mahmud Hüdâyî Hazretleri, ayn zamanda stanbul lâlesinin yetifltirilmesine öncü

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

AKADEM K MAKALELER. M. Esad Coflan

AKADEM K MAKALELER. M. Esad Coflan M. Esad Coflan ...M. ESAD COfiAN çindekiler K saltmalar... 9 Sunufl... 11 Elyazmas Kitaplar 1... 13 Elyazmas Nedir?... 13 Türkiye deki Yazmalar... 14 Elyazmas Kitaplar 2... 17 Elyazmas Kitap Nedir?...

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

İ.Caner GENÇ İLYAS AĞAOĞLU S.T.C. İ.G HACI HALİL PAŞA

İ.Caner GENÇ İLYAS AĞAOĞLU S.T.C. İ.G HACI HALİL PAŞA Buradaki bilgilerde eksiklikler vardır. Yardımseverlerimiz tarih sırasında yazılmaya çalışılmıştır. Sökeli ha İ.Caner GENÇ İLYAS AĞAOĞLU 1808 1839 yıllan arasında, otuzbiryıl saltanatta kalan otuzuncu

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Yrd.Doç.Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ Orman Endüstri Makinaları ve İşletme Anabilim Dalı 1. Proje Konusunun

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI I. KURUMSALLA MA VE ÖRGÜTLENMEN N GEL LMES Trabzon ubesi nin kurumsal ve örgütlenme yap güçlendirerek daha etkin ve verimli

Detaylı

BAŞLARKEN Okul öncesi yıllar çocukların örgün eğitime başlamadan önce çok sayıda bilgi, beceri ve tutum kazandığı, hayata hazırlandığı kritik bir dönemdir. Bu yıllarda kazanılan bilgi, beceri ve tutumlar

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim 3.2 Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim Zihinden Toplayal m ve Ç karal m 1. Afla da verilen ifllemleri zihinden yaparak ifllem sonuçlar n yaz n z. 50 YKr + 900 YKr = 300 + 300 = 998 100

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1 Projenin Amacı... 1. 2 Giriş... 1. 3 Yöntem... 1. 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6. 5 Kaynakça... 7

İÇİNDEKİLER. 1 Projenin Amacı... 1. 2 Giriş... 1. 3 Yöntem... 1. 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6. 5 Kaynakça... 7 İÇİNDEKİLER 1 Projenin Amacı... 1 2 Giriş... 1 3 Yöntem... 1 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6 5 Kaynakça... 7 FARKLI ORTAMLARDA HANGİ RENK IŞIĞIN DAHA FAZLA SOĞURULDUĞUNUN ARAŞTIRILMASI Projenin Amacı : Atmosfer

Detaylı

2 onluk + 8 birlik + 4 onluk + 7 birlik 6 onluk + 15 birlik = 7 onluk + 5 birlik =

2 onluk + 8 birlik + 4 onluk + 7 birlik 6 onluk + 15 birlik = 7 onluk + 5 birlik = DO AL SAYILARLA TOPLAMA filem Bir k rtasiyede 35 tane hikâye kitab, 61 tane masal kitab vard r. K rtasiyedeki hikâye ve masal kitaplar toplam kaç tanedir? Bu problemin çözümünü inceleyelim: 35 tane hikâye,

Detaylı

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme 8. SINIF Sevgili Ö renciler, SBS nin kald r lmas ile bunun yerine yaz l s navlar n merkezî bir uygulamayla yap lmas n esas alan bir sistem getirilmifltir.

Detaylı

KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ MEZARLIKLAR

KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ MEZARLIKLAR 840 KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ MEZARLIKLAR MEZARLIKLAR 841 ALİYENLER MEZARLIĞI Karatay İlçesi, Yanık Camii Esiri Mehmet Sokakta yer almaktadır. 06.01.1989-370 Mezarlığa

Detaylı

1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi... flehrimizdedir. 5. Atatürk'ün...

1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi... flehrimizdedir. 5. Atatürk'ün... Ad : Soyad : S n f : 2. SINIF Nu. : Atatürk TEST 6 Uygulamal Etkinlik 1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 4. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünyada çavdar ve yulafın üretimi, buğday, pirinç, mısır ve arpa gibi diğer tahıl ürünlerine kıyasla son derece sınırlıdır. Yılda ortalama 14-15 milyon ton dolayında olan dünya

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 17.02/501 Toplantı Tarihi ve No :28/09/2015-128 Karar Tarihi

Kültür ve Turizm Bakanlığından: ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 17.02/501 Toplantı Tarihi ve No :28/09/2015-128 Karar Tarihi Kültür ve Turizm Bakanlığından: ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 17.02/501 Toplantı Tarihi ve No :28/09/2015-128 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No :28/09/2015-2591 ÇANAKKALE 8927/1-1

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları TURİZM Kütahya ya gelen yabancı turistler Merkez ve Tavşanlı ilçelerinde; yerli turistler ise Merkez, Emet, Simav ve Tavşanlı ilçelerinde yoğun olarak konaklamaktadırlar. 2012 yılı içerisinde ildeki işletme

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

2- Bilim ve Danışma Kurulu Onayına Sunulacak Eserlere Đlişkin Yayın

2- Bilim ve Danışma Kurulu Onayına Sunulacak Eserlere Đlişkin Yayın SĐGORTA ARAŞTIRMALARI DERGĐSĐ GENEL YAYIN ĐLKELERĐ VE YAZIM KURALLARI Sigorta Araştırmaları Dergisi ne çalışma göndermek için gerekli kriterler şunlardır: 1- Çalışmanın Genel Yayın Đlkeleri ne uygun olması,

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Nadir ÖZDEMİR 2. Doğum Tarihi: 01.02.1972 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Nadir ÖZDEMİR 2. Doğum Tarihi: 01.02.1972 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Mehmet Nadir ÖZDEMİR 2. Doğum Tarihi: 01.02.1972 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Fakültesi Selçuk Üniversitesi 1995 Y. Lisans

Detaylı

UZUNLUKLARI ÖLÇEL M. Çubuk yedi birim. Oysa flimdi 5 birim görülüyor. 7-5 = 2 boyanacak. Çubuk kareli kâ tta = 7 görülmektedir.

UZUNLUKLARI ÖLÇEL M. Çubuk yedi birim. Oysa flimdi 5 birim görülüyor. 7-5 = 2 boyanacak. Çubuk kareli kâ tta = 7 görülmektedir. UZUNLUKLARI ÖLÇEL M Burada bir çubuk üzerine ay c n resmi konmufltur. Çubuk kayd r ld kça çubuklar n boyu eksik kal yor. Eksik k sm boyayarak tamamlay n z. Her kareyi bir birim kabul ediniz. 3 Çubuk kareli

Detaylı

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005 I B&M Prof. Dr. Erdener YURTCAN KABAHATLER KANUNU VE YORUMU stanbul 2005 Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : 718 1. Bas - Ekim 2005 ISBN 975-295 - 494-4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı Ağrı İbrahim Çeçen

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

4. Ünite Ö retmen K lavuz Kitab

4. Ünite Ö retmen K lavuz Kitab . Ünite Ö retmen K lavuz Kitab S n f: 1 : Matematik Ünite Numaras : 1 Ünite Süresi: ders saati / GEOMETR Örüntü ve Süslemeler Örüntü ve Süslemeler EK M EYLÜL Do al Do al 1. Bir örüntüdeki iliflkiyi belirler..

Detaylı

FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009

FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009 FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009 Hazırlayan: Sümer ÖZVATAN sumerozvatan@yahoo.com Ahmet BOZKURT önderliğinde iki araç ile yola çıktık. Bu defa rotamız Çamlıdere ilçesinin güneyi.

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI I. AMAÇ ve KAPSAM MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI Madde 1. Bu esasların amacı, Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası düzeyde

Detaylı

İNTERNET PAKETLİ TABLET KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL)

İNTERNET PAKETLİ TABLET KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) İNTERNET PAKETLİ TABLET KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) ipad (16GB, 32GB, 64GB), ipad Retina(16GB, 32GB, 64GB), Samsung Galaxy Note 10.1 cihazlarına ilişkin

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik OSMANLI YAPILARINDA İZNİK ÇİNİLERİ Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik Çinileri, KültK ltür r Bakanlığı Osmanlı Eserleri, Ankara 1999 Adana Ramazanoğlu Camii Caminin kitabelerinden yapımına 16. yy da Ramazanoğlu

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI ARASINDA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI ARASINDA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI ARASINDA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu yönerge İstanbul Kemerburgaz

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu.

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu. CUMHUR YET BAYRAMI Yaflas n Cumhuriyet! Cumhuriyet bir devletin yönetim fleklidir. Eskiden ülkemizi padiflahlar yönetiyordu. O zaman devletimizin ad da Osmanl Devleti ydi. Düflmanlar yurdumuzu iflgal etmiflti.

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

2. Söz konusu koruma amaçlı imar planı üst ölçek plana aykırı hususlar içermektedir.

2. Söz konusu koruma amaçlı imar planı üst ölçek plana aykırı hususlar içermektedir. İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Beykoz I. Bölge, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı ve Beykoz I. Bölge 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı Bakanlık Makamının 30.12.2014

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu uygulama

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

5. S n f. 1. Afla da okunufllar verilen say lardan hangisinin rakamlarla yaz l fl yanl flt r?

5. S n f. 1. Afla da okunufllar verilen say lardan hangisinin rakamlarla yaz l fl yanl flt r? MATEMAT K. S n f Adı - Soyadı:... Numarası:... Sınıfı:... DO AL SAYILAR, DO AL SAYILARLA TOPLAMA VE ÇIKARMA filemler Test 1 1. Afla da okunufllar verilen say lardan hangisinin rakamlarla yaz l fl yanl

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI KAMUDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PANELİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI Uzm. Yusuf DUMAN İSG Koordinatörü / İş Güvenliği Uzmanı Mayıs/2016 (1/55) 6331 SAYILI İSG KANUNU İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Detaylı

Seramik nedir? alfabesi 6

Seramik nedir? alfabesi 6 Seramik in alfabesi 6 Seramik nedir? Seramik, en basit tarifiyle, çok yüksek s cakl kta piflirilmifl toprak demektir. Serami in tarihi, uygarl k tarihi kadar eskidir. lk serami in Milattan Önce 6000 y

Detaylı

OFİS 365 ÖĞRENCİ MAİL SİSTEMİ KULLANIM KLAVUZU. Office 365

OFİS 365 ÖĞRENCİ MAİL SİSTEMİ KULLANIM KLAVUZU. Office 365 OFİS 365 ÖĞRENCİ MAİL SİSTEMİ KULLANIM KLAVUZU Office 365 Microsoft Office (Word, Excel vb.) dokümanlarınızı bulut platformuna taşımanızı sağlayan Office 365 ürününe https://portal.office.com/home adresinden

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ TEZ YAZIM KURALLARI

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ TEZ YAZIM KURALLARI T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ TEZ YAZIM KURALLARI Yazı Karakteri Tezde 12 punto Times New Roman yazı biçimi kullanılır. Tezde kullanılan yazı karakteri

Detaylı

Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor

Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor Eminönü'nde 4 alt n y l Eminönü'nün çehresi de ifliyor BAKIMLI PARKLAR VE YEfi L ALANLAR stanbul un en önemli turistik merkezi Eminönü nün sürekli yeflil kalmas ve

Detaylı

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu.

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu. BASIN BÜLTENİ Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulunda 01.04.2015 tarihinde 100. Yılında Çanakkale yi Anlamak adlı konferans düzenlendi. Şehitlerimiz anısına yapılan saygı duruşu

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

SORU - YANIT YANIT SORU VE

SORU - YANIT YANIT SORU VE SORU - YANIT YANIT SORU VE??? 316 MAL ÇÖZÜM Say : 96-2009 Soru - Yanıt SORU 1 Sabit k ymetlerimizin icradan zarar na sat lmas durumunda sat fl zararlar n gider yazabilirmiyiz? YANIT 1 5520 Say l Kurumlar

Detaylı

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal müzeler vb.) Bilgi ve iletişim teknolojileri, bilgiye

Detaylı

ALBARAKA TÜRK. Faizsiz Kazanç

ALBARAKA TÜRK. Faizsiz Kazanç Faizsiz Kazanç OSMAN ÖZÇAY 1963 y l nda Trabzon un Çaykara ilçesinde do du. lk ve orta tahsilini a abeyi ile beraber Gerede de tamamlad. 1980 y l nda girdi i Erzurum Yüksek slam Enstitüsü nde iki y l kadar

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 Sunum Planı Giriş I)Literatür Uluslararası Literatür Ulusal Literatür II)Karşılaştırmalı Analiz III)

Detaylı

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Prof.Dr. Cevat NAL Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dekan Y.Doç.Dr. Esra YEL Fakülte Akreditasyon Koordinatörü

Detaylı

BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖNLİSANS EĞİTİM - ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 17.08.2011 Resmi Gazete Sayısı: 28028)

BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖNLİSANS EĞİTİM - ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 17.08.2011 Resmi Gazete Sayısı: 28028) BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖNLİSANS EĞİTİM - ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 17.08.2011 Resmi Gazete Sayısı: 28028) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

İçindekiler. 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi. 13 Çocuğun İyi Olma Hali

İçindekiler. 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi. 13 Çocuğun İyi Olma Hali İçindekiler x Önsöz ı Giriş 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi 7 BİR İN C İ B Ö L Ü M Araştırmanın Kavramsal Çerçevesi 7 Çocukluğa Dair Kavramsal Çerçeve ıo Çocukların Mekânsallığı

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN GEOMETR Geometrik Cisimler Uzunluklar Ölçme 6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN 1. Prizmalar n temel elemanlar n belirler. Tabanlar n n karfl l kl köflelerini birlefltiren ayr tlar tabanlara

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME

BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME Amaç: Kat l mc lara bütünsel kalite ve bunun kurumlarda yarat laca geli im ihtiyac hakk nda geni bilgi vermek, yap labilecek uygulamalar hakk nda yöntemler sunmak. çerik:

Detaylı

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010 2010 Y l nda Güvence Hesab na Yap lan lar Rekor Düzeyde Artt A. Kadir KÜÇÜK Güvence Hesab Müdürü üvence Hesab nda 2010 y l nda yap - G lan baflvurularda yüzde 111 gibi rekor bir art fl yaflan rken, toplam

Detaylı

İMKB DE İŞLEM SIRALARI KAPATILAN ŞİRKET HİSSE SENETLERİNİN ALIŞ/SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR BÖLÜM I KAMUYU AYDINLATMA BİLGİ FORMLARI

İMKB DE İŞLEM SIRALARI KAPATILAN ŞİRKET HİSSE SENETLERİNİN ALIŞ/SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR BÖLÜM I KAMUYU AYDINLATMA BİLGİ FORMLARI İMKB DE İŞLEM SIRALARI KAPATILAN ŞİRKET HİSSE SENETLERİNİN ALIŞ/SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR BÖLÜM I KAMUYU AYDINLATMA BİLGİ FORMLARI KAMUYU AYDINLATMA BİLGİ FORMLARININ İSTENMESİ Madde 1 Borsa da işlem gören

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

Şıvgın, H. (2000). "19. Yüzyılın İlk Yarısında Ayıntap". Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (11), 503-553,

Şıvgın, H. (2000). 19. Yüzyılın İlk Yarısında Ayıntap. Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (11), 503-553, Ayıntap Şıvgın, H. (2000). "19. Yüzyılın İlk Yarısında Ayıntap". Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (11), 503-553, Özdeğer, H. (1977). Antep'in Sosyal ve Ekonomik

Detaylı