HUKUK FAKÜLTESİ DERS İÇERİKLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HUKUK FAKÜLTESİ DERS İÇERİKLERİ"

Transkript

1 HUKUK FAKÜLTESİ DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER - BİRİNCİ SINIF / BİRİNCİ YARIYIL HUK 101 ANAYASA HUKUKU I (GENEL ESASLAR) AKTS 6, Kredi(4-0) 4 Bu ders kapsamında özellikle liberal batı demokrasileriyle karşılaştırmalı olarak Anayasa hukukunun genel esasları ve temel kavramları anlatılmaktadır. Dersin konu başlıklarını anayasa, anayasanın yapılması ve değiştirilmesi, anayasaya uygunluk denetimi, siyasal iktidar, egemenlik, devlet kavramı, devlet biçimleri, devletin organları, anayasal devlet ve anayasacılık hareketleri, yasama-yürütme-yargı ekleri, siyasal rejimler (hükümet sistemleri), meclis hükümeti rejimi, başkanlık rejimi, parlamenter rejim, siyasal partiler, demokrasi, seçimler, seçim sistemleri, temel hak ve özgürlükler vb. konular oluşmaktadır. HUK 103 MEDENİ HUKUK I (BAŞLANGIÇ ve KİŞİLER HUKUKU) AKTS 6, Kredi(4-0) 4 Bu ders başlıca iki bölümden oluşmaktadır. Genel giriş olarak nitelendirilebilecek ilk bölümde hukuk kavramı ve çeşitli medeni hukuk sistemleri hakkında genel bilgilerle birlikte Türk Medeni Hukukunun kaynakları ve medeni hukukun bazı temel kavramları incelenmektedir. İkinci bölümde gerçek ve tüzel kişilere ilişkin kavram ve kurallar ele alınmaktadır. Bu derste işlenen konular özellikle şunlardır: Medeni Hukuk Hakkında Genel Bilgiler: Medeni Hukuk'un Konusu, Sistemi, Kaynakları; Medeni Kanun'un Başlangıç Hükümleri: Medeni Hukukun Uygulanması (Zaman Bakımından ve Anlam Bakımından Uygulanması), Kanunun Tamamlanması, Kanunda Boşluk ve Kanunda Boşlukların Doldurulması; Hakimin Takdir Yetkisi; İyiniyet İlkesi; Dürüstlük Kuralı; İspat Yükü; Kişiler Hukuku: Kişi, Kişilik Kavramları; Gerçek Kişiler, Gerçek Kişiliğin Başlangıcı, Sona Ermesi, Ehliyetleri; Kişilik Hakkı ve Kişiliğin Korunması; Yerleşim Yeri ve Hısımlık; Kişisel Durum ve Kişisel Durum Sicili; Tüzel Kişiler, Kavram, Türleri, Kuruluşu, Ehliyetleri ve Sona Ermesi; Medeni Hukuk Tüzel Kişileri (Dernekler ve Vakıflar). HUK 105 HUKUK BAŞLANGICI I AKTS 3, Kredi (2-0) 2 Bu ders kapsamında öncelikle hukukun ne olduğu tanıtılmaya çalışılmakta, böylece hukukun toplumsal yaşamda vazgeçilmezliği (düzen, sosyal ihtiyaçları giderme ve özellikle adalet açısından anlamı) vurgulanmaktadır. Hukuk ile ahlâk ve örf gibi benzer kavramlar arasındaki farklar ortaya konulmaktadır; hukuku araştıracak çeşitli bilimlerin özelliği ve hukuk bilimlerinin uygulama ile olan ilişkileri anlatılmaktadır. Bu derste işlenen konular özellikle şunlardır: Sosyal Kurallar ve Hukuk Kuralları, Hukuki Yaptırım, Pozitif Hukukun Kaynakları, Kanunlaştırma Hareketleri, Türkiye'de Kanunlaştırma Hareketleri, İçtihat Hukuku, Pozitif Hukukun Kolları, Kamu Hukuku ve Özel Hukukun Dalları, Hukukun Temeli, Kanunların Uygulanması, Kanunların Geçmişe Dokunması Durumu, Kanunların Anlam Bakımından Uygulanması, Hukuksal İlişkiler ve Haklar, Hakların Türleri, Hak Sahibi, Tüzel Kişilerin Nitelikleri ve Doğuşları, Tüzel Kişilerin Türleri, Hakkın Konusu, Kazanılması ve Kaybedilmesi, Hukuksal Eylemler ve İşlemler, Hukuksal İşlemlerin Türleri, Hakların Korunması. HUK 107 ROMA HUKUKU AKTS 3, Kredi (3-0) 3 Atatürk ün hukuk inkılabı sonucunda Türkiye Kara Avrupa sı hukuk sistemine dahil olmuştur; bu sistemin temelini de Roma Hukuku oluşturmaktadır. Dolayısıyla Roma hukuku, bizim hukukumuzun da tarihi haline gelmiştir; bu derste, günümüz hukukuna etkili olan kavram ve kurumlar ağırlıklı olarak okutulmakta, hukuk kurallarının tarihi süreç içinde nasıl oluştuğu gösterilmektedir. Bu dersin konuları şunlardır: Tarihî Giriş; Roma Hukuk Tarihi; Genel Kavramlar: Hak, Hukuk (ius) ve Dava (actio), Hak Ehliyeti, Roma Ailesi ve Patria Potestas, Vesayet ve Kayyımlık, Hukuki Olay, Hukuki İşlemlerin Hükümsüzlüğü, Fiil Ehliyeti, Temsil; Roma Usul Hukuku: Genel Bilgiler, Ordo Iudiciorum Privatorum (özel veya adi mahkemeler nizamı), Cognitio Extra Ordinem (nizam harici veya fevkalade usul); Roma Eşya Hukuku: Ayni Hak Kavramı, Ayni Hakların Nitelikleri, Konu ve Çeşitleri; Mülkiyet: Mülkiyet

2 Hakkının İçerdiği Yetkiler, Mülkiyet Hakkının Kapsamı ve Sınırları, Zilyetlik, Mülkiyetin Kazanılması Yolları, Mülkiyetin Korunması; Sınırlı Ayni Haklar; Roma Borçlar Hukuku: Genel olarak Borç İlişkisi, Borç Kavramı ve Borcun Unsurları, Borcun Konusu; Borçların Doğuşu: Borçların Kaynakları, Roma Hukukunun Akitler Sistemi; Borçların Sona Ermesi. HUK 109 MANTIĞIN TEMELLERİ AKTS 2, Kredi (2-0) 2 Mantık, bilginin yapısını inceleyen, doğru ile yanlış akıl yürütmenin ayrımını yapan felsefi bir disiplindir. Bu açıdan mantık, bilginin doğruluğunu değil, bilginin doğruluğunu ifade eden düşünce ve kavramların kendi içsel bütünlüğünün doğruluğunu inceler. Böylece mantıksal olarak doğru olan bilgi ve bilim anlamında yanlış olabilir. Bu özellikleri sebebiyle hukuk öğrencilerinin doğru düşünebilmesini, hukuk metinlerini yorumlayabilmesini, fikirlerini savunabilmesini sağlayacak bir derstir. YDL 101 İNGİLİZCE I AKTS 4, Kredi (3-0) 3 Hukuk Fakültesi öğrencilerine yönelik olarak temel düzeyde İngilizce dersi verilecektir. Muafiyet sınavından başarılı olan öğrenciler bu dersi almayacaktır. ATA 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I AKTS 2, Kredi (2-0) 2 Bu ders kapsamında Türk Kurtuluş Savaşı tarihi, Atatürk döneminin dış ilişkileri, ulusal egemenlik ve Atatürk ilke ve devrimleri anlatılmaktadır. Bu kapsamda özellikle Fransız İhtilali ile gelişen siyasi değişimler ve milliyetçilik akımlarının Osmanlı nın son yıllarına yansımaları ve Milli Mücadele yılları öncesinde Osmanlı da çok partili anayasal sistemde ortaya çıkan fikir mücadeleleri üzerinde tartışmalar; Cumhuriyetin kurulması ile gelişen yeni siyasi ortam ve burada yaşanan sıkıntılar; Atatürk ilkeleri ile ortaya konan dinamik, atılımcı ve Batı medeniyetini hedeflemiş devlet yapısının kurumsallaşması sürecinde yaşanan sorunlar ve günümüz Türkiye sinde bunların yansımaları incelenmektedir. TDL 101 TÜRK DİLİ I AKTS 2, Kredi (2-0) 2 Hukuk, sosyal ve normatif bir bilim olarak büyük ölçüde dile dayanmaktadır. Sağlıklı ve doğru bir Türk dili düzeyi oluşturmadan hukuk metinlerinin anlaşılması, yorumlanması, adaletli ve gerçeklere uygun bir şekilde uygulanması mümkün değildir. Bu sebeple Türk dili, hukukun tüm dersleri için gereklidir. Ders kapsamında Türk dilinin gelişim evreleri ve dünya dilleri arasındaki yeri, dilin etkin kullanımı, konuşma ve yazma teknikleri, iletişim tekniklerinde dilin yeri ve etkinliği incelenecektir. SEÇİMLİK DERSLER - BİRİNCİ SINIF / BİRİNCİ YARIYIL HUK 135 İŞLETME AKTS 2, Kredi (2-0) 2 Hukuk Fakültesi öğrencilerinin meslek hayatlarında işlerine yarayacak işletme bilgilerinin, özel ekonomi kuralları ve işletme uygulamaları çerçevesinde incelenip aktarılacağı bir derstir. Üretim, maliyet ve talep analizleri, talebi etkileme aracı olarak reklam, fiyatlandırma, yatırım kararları ve fizibilite, üretime ilişkin kontroller öğretilmektedir. HUK 137 LEGAL TERMINOLOGY I (HUKUK TERMİNOLOJİSİ I) (İNGİLİZCE) AKTS 2, Kredi (2-0) 2 İngilizce olarak okutulacak bu derste (Hukuki Terminoloji), Hukuk Fakültesi öğrencilerine uluslararası hukukla ilgili (özellikle Anglo-Sakson Hukuku alanında) gerekli terminolojiyi ve temel yapıları öğreterek, kendi alanlarında metinler okuma, raporlar yazma ve sınıf arkadaşlarıyla konuları tartışma becerileri kazandırma amaçlanmaktadır. HUK 139 SİYASET BİLİMİ AKTS 2, Kredi (2-0) 2 Siyaset bilimi dersinde ağırlıklı olarak Siyasal Sistemler incelenmektedir; bu kapsamda Liberalizm, Marksizm, Faşizm, Nasyonal Sosyalizm, Anarşizm, Feminizm, Sosyal Devlet anlayışı konuları anlatılmaktadır. Ders; giriş, iktidar kavramı ve Batı demokrasisi, sistem analizi, siyasal gelişme ve tipolojileri, ideoloji ve tipleri, uluslararası ilişkilerde aktörler ve sistemler, iktidar ve devlet, siyasal

3 iktidarın sınırlandırılması, demokrasi kavramı, siyasal güç olarak siyasal partiler ve baskı grupları, seçim yöntemleri ve düzenekleri, siyasal rejimler, rejimlerin kümelendirilmesi konularından oluşmaktadır. HUK 141 SOSYOLOJİ AKTS 2, Kredi (2-0) 2 Ders kapsamında sosyolojik düşünce, teoriler ve metodları genel olarak incelemeyi amaçlayan bu derste, toplum yapısı, toplumsal aktörler, küreselleşme, devlet-toplum ilişkisi, çevre, yoksulluk, aile ve medya gibi konular incelenmektedir. HUK 143 SANAT TARİHİ AKTS 2, Kredi (2-0) 2 Bu ders kapsamında sanat tarihi terminolojisi, tarih öncesi çağlarda sanat, ilk uygarlıklarda sanat, Antik Sanat, İslam Öncesi Türk Sanatı, İslam Sanatı, Anadolu Sanatı, Batı Sanatı ve Çağdaş Sanatlar hakkında temel bilgiler verilmektedir. HUK 145 ALMANCA I AKTS 2, Kredi (2-0) 2 Bu derste temel düzeyde Almanca bilgisi verilmektedir. Bu kapsamda temel dilbilbilgisi kuralları öğretilmekte olup, öğrencilere temel okuma-yazma becerileri kazandırılması amaçlanmaktadır. ZORUNLU DERSLER - BİRİNCİ SINIF / İKİNCİ YARIYIL HUK 102 ANAYASA HUKUKU II (TÜRK ANAYASA HUKUKU) AKTS 6, Kredi(4-0) 4 Bu ders kapsamında Osmanlı-Türk anayasal gelişmeleri ve yürürlükteki anayasanın öngördüğü özgürlükler rejimi ile Anayasa Hukuku Genel Esaslar dersinde öğrenilen kavramlar perspektifinde anayasal sistem anlatılmaktadır. Özellikle Türk anayasa hukukunun tarihî gelişimi (1876, 1921, 1924 ve 1961 Anayasaları) ve 1982 Anayasası'nın temel ilkeleri, yasama, yürütme ve yargı organlarının düzenlenişi ve aralarındaki ilişkiler, olağanüstü yönetim usulleri ve Anayasada düzenlenmiş bulunan diğer kurumlar ile Anayasa Mahkemesi nin kuruluş ve işleyişi ele alınacaktır. HUK 104 MEDENİ HUKUK II (AİLE HUKUKU) AKTS 6, Kredi(4-0) 4 Bu bölümde genel olarak evlilik (nişanlılık, evlenme ve evlenmenin sona ermesi), hısımlar ve vesayet konuları incelenmektedir. Özellikle: Aile Kavramı ve Aile Hukuku Hakkında Genel Bilgiler; Nişanlanma; Evlenme; Evliliğin genel Hükümleri (Evlilik Birliğinde Eşlerin Hak ve Yükümlülükleri, Eşlerin Kişisel Durum Statüsü, Eşlerin Hukukî İşlemleri, Evlilik Birliğinin Korunması, Eşler Arasında Yasal Mal Rejimi); Evliliğin Geçersizliği (Evliliğin Yokluğu, Mutlak-Nisbî Butlanı); Boşanma; Soybağı; Evlat Edinme; Velayet, Vesayet. HUK 106 HUKUK BAŞLANGICI II AKTS 3, Kredi (2-0) 2 Birinci yarıyılda okutulan Hukuk Başlangıcı I dersinin devamı niteliğindeki bu derste, Sosyal Kurallar ve Hukuk Kuralları, Hukuki Yaptırım, Pozitif Hukukun Kaynakları, Kanunlaştırma Hareketleri, Türkiye'de Kanunlaştırma Hareketleri, İçtihat Hukuku, Pozitif Hukukun Kolları, Kamu Hukuku ve Özel Hukukun Dalları, Hukukun Temeli, Kanunların Uygulanması, Kanunların Geçmişe Dokunması Durumu, Kanunların Anlam Bakımından Uygulanması, Hukuksal İlişkiler ve Haklar, Hakların Türleri, Hak Sahibi, Tüzel Kişilerin Nitelikleri ve Doğuşları, Tüzel Kişilerin Türleri, Hakkın Konusu, Kazanılması ve Kaybedilmesi, Hukuksal Eylemler ve İşlemler, Hukuksal İşlemlerin Türleri, Hakların Korunması konuları incelenmeye devam edilecektir. HUK 108 TÜRK HUKUK TARİHİ AKTS 3, Kredi (3-0) 3 Genel hukuk tarihinin önemi, anlamı, konuları ve metodolojisi, Türk Hukuk Tarihi nin İslâmiyet öncesi dönemi, İslâmiyetten sonraki dönemde Türk Hukuku, İslam kamu ve özel hukukunun genel hatları, Klâsik dönem Osmanlı kamu hukuku ile özel hukukunun nitelikleri, Osmanlı hukuk düzeninin Tanzimat dönemiyle birlikte yaşamaya başladığı ve Cumhuriyet e kadar olacak sürede Türk kamu ve

4 özel hukuk alanlarına damgasını vuracak olan geleneksel ve modern hukuk kurumlarının yan yana var olmaları konuları anlatılmaktadır. HUK 110 HUKUK METODOLOJİSİ AKTS 2, Kredi (2-0) 2 Ders kapsamında, hukuk öğrencilerine hukuk normunun mantıki analizinin nasıl yapılacağı gösterilmekte mantık yasalarının hukukun uygulanmasında nasıl yol gösterici olduğu, norm türleri, mantık-hukuk ilişkisi üzerinde durulmakta, genel olarak sosyal bilimlerde metot problemi hakkında bilgi verilmektedir. Ayrıca başlıca bilgi edinme yöntemleri, bunların hukuka yansımaları da açıklanmaktadır. Mantıki delillendirmenin temelleri, bu kuralların hukuki uygulamalardaki kullanımı ve yorum sorunları da ele alınan konular arasındadır. Genel olarak hukukta kaynaklar, hukuk normunun irdelenmesi, hukuk normunun yöntem olarak ele alınış biçimlerinde klasik yaklaşımla ve güncel durum, hukukta mantığın yeri, pozitif hukukun uygulanmasında yorum boşluk doldurma ve normlar hiyerarşisi konuları anlatılmaktadır. YDL 102 İNGİLİZCE II AKTS 4, Kredi (3-0) 3 Hukuk Fakültesi öğrencilerine yönelik olarak temel düzeyde İngilizce dersi verilecektir. Muafiyet sınavından başarılı olan öğrenciler bu dersi almayacaktır. ATA 102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II AKTS 2, Kredi (2-0) 2 Bu ders kapsamında Türk Kurtuluş Savaşı tarihi, Atatürk döneminin dış ilişkileri, Ulusal Egemenlik ve Atatürk İlke ve Devrimleri anlatılmaktadır. TDL 102 TÜRK DİLİ II AKTS 2, Kredi (2-0) 2 Hukuk, sosyal ve normatif bir bilim olarak büyük ölçüde dile dayanmaktadır. Sağlıklı ve doğru bir Türk dili düzeyi oluşturmadan hukuk metinlerinin anlaşılması, yorumlanması, adaletli ve gerçeklere uygun bir şekilde uygulanması mümkün değildir. Bu sebeple Türk dili, hukukun tüm dersleri için gereklidir. Ders kapsamında Türk dilinin gelişim evreleri ve dünya dilleri arasındaki yeri, dilin etkin kullanımı, konuşma ve yazma teknikleri, iletişim tekniklerinde dilin yeri ve etkinliği incelenecektir. SEÇİMLİK DERSLER - BİRİNCİ SINIF / İKİNCİ YARIYIL HUK 138 MUHASEBE AKTS 2, Kredi (2-0) 2 Muhasebenin amacı ve tanımı, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri, muhasebe eşitliği, hesaplar, bilanço, kar ve zarar hesabı, yevmiye ve defter-i kebir hesapları, mizan ve türleri, tecimsel senetler ve iskontolar anlatılmaktadır. HUK 140 LEGAL TERMINOLOGY II (HUKUK TERMİNOLOJİSİ II) (İNGİLİZCE) AKTS 2, Kredi (2-0) 2 İngilizce olarak okutulacak bu derste (Hukuki Terminoloji), Hukuk Fakültesi öğrencilerine uluslararası hukukla ilgili (özellikle Anglo-Sakson Hukuku alanında) gerekli terminolojiyi ve temel yapıları öğreterek, kendi alanlarında metinler okuma, raporlar yazma ve sınıf arkadaşlarıyla konuları tartışma becerileri kazandırma amaçlanmaktadır. HUK 142 AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ AKTS 2, Kredi (2-0) 2 Ankara Antlaşması ndan önceki Türkiye-AB ilişkileri ve Ankara Antlaşması ndan bu yana çeşitli aşamalardan geçerek günümüzde tam üyelik için müzakere aşamasına gelen Türkiye-AB ilişkileri, bu ders kapsamında ele alınmaktadır. Avrupa bütünleşmesinin ve Türkiye-AB ilişkilerinin tarihsel gelişme süreci analiz edilerek; ilişkiler siyasi, sosyal, askeri ve ekonomik boyutlarıyla başlangıcından bugüne mercek altına alınmakta ve Türkiye nin AB üyeliği ile ilgili beklentiler üzerine tartışmalar yapılmaktadır.

5 HUK 144 OSMANLICA AKTS 2, Kredi (2-0) 2 Ders kapsamında Osmanlı Dönemi Türk Alfabesi, Osmanlıca okuma-yazma kuralları işlenmekte, ders için zorunlu olduğu ölçüde Arapça ve Farsça dilbilgisi kuralları verilmekte, okuma ve günümüz Türkçesine aktarma çalışmaları yapılmaktadır. HUK 146 PSİKOLOJİ AKTS 2, Kredi (2-0) 2 Dersin amacı, psikolojinin temel konu, kavram ve alt alanlarını öğrenciye tanıtmak; insan davranışlarının ele alınmasında nesnel ve bilimsel bir yaklaşım geliştirmelerini sağlamaktır. Ayrıca, psikolojide temel ve tarihi yaklaşımlar, öğrenme, güdülenme, sosyal biliş, kişilik, duyum, algı, dikkat, psikolojideki temel teorik yaklaşımlar çerçevesinde işlenecek konular arasındadır. HUK 148 ALMANCA II AKTS 2, Kredi (2-0) 2 Bu derste temel düzeyde Almanca bilgisi verilmektedir. Bu kapsamda öğrencilerin Almanca okuma, anlama, dinleme, sözlü ve yazılı ifade yeteneklerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. ZORUNLU DERSLER - İKİNCİ SINIF / ÜÇÜNCÜ YARIYIL HUK 201 BORÇLAR GENEL HUKUKU I AKTS 6, Kredi(4-0) 4 Dersin konusunu, Borçlar Kanunu nun birinci kısmında düzenlenen genel hükümler oluşturmaktadır. Dersin kapsamında borç ve borç ilişkisi kavramları, borcun kaynağı olarak hukuki işlemler ve özellikle sözleşmeler, sözleşmenin meydana gelmesi, sözleşmenin şekli, sözleşmenin yorumlanması, irade ile irade açıklaması arasındaki uygunsuzluk, özellikle muvazaa, irade bozukluğu hâlleri, sözleşme serbestliği, gabin, sakat hukukî işlemler, temsil konuları üzerinde durulmaktadır. HUK 203 CEZA GENEL HUKUKU I AKTS 6, Kredi(4-0) 4 Ders kapsamında ceza hukuku kavramı, görevi, niteliği, temel kavramları, tarihsel gelişimi, kaynakları, yorumu, kişi yönünden ve ülke açısından uygulanması, ülkesellik, kişisellik ve güvenlik sistemleri, genel olarak suç kavramı, suçun unsurları, teşebbüs, suçluların geri verilmesi, ceza kavramı ve ceza türleri, cezaların ferdileştirilmesi, cezayı azaltan takdirî sebepler, tecil, şartla salıverme, ceza mahkumiyetinin sonuçları, devletler arasında geri verme gibi konular anlatılmaktadır. HUK 205 İDARE HUKUKU I AKTS 5, Kredi (3-0) 3 İdare Hukuku kişiler ve kişi toplulukları ile yürütme ve onun teknik uzantısı olan idare arasındaki ilişkileri düzenleyen bir hukuk dalıdır. Bu derste özellikle Türk İdari Teşkilatı (Merkezi İdare ve taşradaki uzantıları, Mahalli İdareler vs.), idarenin işlemleri (idari işlem, idari sözleşmeler vs.), idarenin faaliyetleri (Kamu hizmeti, kolluk faaliyeti vs.) gibi konular anlatılmaktadır. HUK 207 MİLLETLERARASI HUKUK AKTS 5, Kredi (3-0) 3 Milletlerarası Hukuk dersi kapsamında, milletlerarası hukukun kaynakları, andlaşmalar hukuku, devlet, milletlerarası teşkilatlar ve gerçek kişilerin milletlerarası hukuk kişiliği açısından bu hukuk düzenindeki yeri, devletin ülkesel ve ülke dışı yetkileri, deniz hukuku, diplomasi ve konsolosluk dokunulmazlık ve ayrıcalıkları, uluslararası anlaşmazlıklar ve çözümleri, Birleşmiş Milletler düzeninde kuvvet kullanma yasağı, meşrû müdafaa hakkı ve zorlayıcı önlemler uygulamaları da dahil ortak güvenlik sistemi, uyuşmazlıkların barışçı yollarla çözümü usulleri gibi konular anlatılmaktadır. HUK 209 HUKUK FELSEFESİ AKTS 3, Kredi (2-0) 2 Felsefe hakkında genel bilgiler verildikten ve bilim ile felsefenin nitelikleri ve birbirleriyle olan ilgisi açıklandıktan sonra, hukukun kültürel işlevini oluşturan adalet değeri incelenmekte ve değer teorisi yapılmakta, bunun yanı sıra ahlaki değer niteliğindeki adalete değinilmektedir. Bu kapsamda, ahlakın ne olduğu, ahlaki değerler arasında adalet değerinin yeri ve önemi saptanmaya çalışılmaktadır. Bunun dışında haklar, hukukun dayandığı temeller, adalet, ahlak ve yaptırımların gerekçeleri gibi hukuk

6 felsefesinin temel konularını öğrencilere tanıtılmakta, hukuki düşüncenin tarihi gelişimi ve genel felsefesi incelenmekte, pozitivizm, realizm, faydacılık, marksizm ve doğal hukuk gibi farklı teoriler hakkında ayrıntılı bilgi verilmektedir. HUK 211 İKTİSAT AKTS 3, Kredi (2-0) 2 İnsan ihtiyaçları sınırsız olmasına rağmen, bunları karşılayacak kaynaklar kıttır; iktisat bilimi, bunlar arasında en uygun dengenin kurulmasına yönelik insan davranışlarını incelemektedir. Bu kapsamda, üretim, tüketim, yatırım ve diğer iktisadi olguları irdeler. Özellikle şu konular anlatılmaktadır: Fayda teorisi ve tüketim dengesi, arz-talep ve fiyat teşekkülü, üretim ve üretim dengesi, milli gelir, istihdam ve para teorisi. Ders kapsamında öncelikle iktisat biliminin tanımı yapıldıktan sonra, eski Yunanlıların ve Romalıların iktisadi görüşleri, Merkantilizm, Fizyokrasi, Klasik Liberal İngiliz ekolü, Liberal Fransız ekolü ve Sosyalizm, fiyat kuramı, para kuramı ve ulusal gelir (Makro İktisat) konuları anlatılacaktır. Dersin birinci bölümünde istem işlevi, arz işlemi, fiyatların oluşumu; ikinci bölümünde ise, paranın işlevleri, çeşitleri, arzı, talebi, miktar kuramı, enflasyon, devalüasyon ve revalüasyon konuları öğretilmektedir. SEÇİMLİK DERSLER - İKİNCİ SINIF / ÜÇÜNCÜ YARIYIL HUK 231 KARŞILAŞTIRMALI YARGILAMA HUKUKU SİTEMLERİ AKTS 2, Kredi (2-0) 2 Uyuşmazlıkların hukuki şekilde çözümlenmesi, mahkemelerde yapılacak yargılama sonucu gerçekleşmektedir. Öğrencilerin Türkiye deki yargılama hukukunu çok iyi öğrenmeleri gerekmekle birlikte, diğer ülkelerin sistemlerini de bilmeleri bu ders sayesinde mümkün olacaktır. Ders kapsamında İngiltere, Amerika, Almanya, İsviçre gibi ülkelerin yargılama hukuku sistemleri karşılaştırmalı olarak öğretilecektir. HUK 233 HUKUKUN DÜŞÜNSEL TEMELLERİ AKTS 2, Kredi (2-0) 2 Bu derste belli bir bilim dalının (hukuk felsefesi, sosyoloji, siyaset bilim vb) yöntemiyle bağlı olmaksızın bazı düşünürlerin hukuk dilini etkilemiş yapıtlarından kısa metinler verilmekte ve kısaca yorumlanmaktadır. Öğrencinin seçilen parçalardan hareketle yazılı anlatımını geliştirmesi dersin temel amacıdır HUK 235 SPOR HUKUKU AKTS 2, Kredi (2-0) 2 Son yılların dünyada ve Türkiye de en popüler hukuk konularından olan spor hukukunda, hukukun spordaki rolü incelenmektedir. Sporcular, spor örgütlenmeleri, doping ve şike gibi sporla ilgili güncel konular anlatılmaktadır. HUK 237 TEBLİGAT HUKUKU AKTS 2, Kredi (2-0) 2 Bu derste tebligatın önemi, tebligat çıkartacak ve tebligat yapacak merciler, tebligat yapılabilecek kişiler, tebligatın yeri ve zamanı, tebligatın yapılma usulü, ülke dışı ve yabancılara tebligat, usulsüz tebligat ve tebligat suçları konuları işlenmektedir. Bu ders özellikler yargı organları önünde adil yargılanma ve hukuki dinlenilme hakkının sağlanması bakımından yargılama hukuku bakımından önem taşımaktadır. HUK 239 ÇOCUK HUKUKU AKTS 2, Kredi (2-0) 2 Çocuk Hukuku dersinin temelini, on sekiz yaşından küçük çocuklarla ilgili kurallar oluşturmaktadır. Söz konusu kurallar, başta Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi olmak üzere, birçok uluslararası sözleşmede, Anayasada, ceza, yargılama, yerel yönetim, kolluk gücü, kitle haberleşme ve eğitim yasalarında, Medeni Kanun da ve İş Kanunu nda ve diğer yasalarda yer alırlar. Bu kurallar, güçsüzlüğü dikkate alınarak, çocuğu evde, okulda, işyerinde, eğlence yerinde, sokakta, karakolda, hastanede, mahkemede ve cezaevinde özel olarak koruyup güvenlik altına alma işlevi görürler.

7 HUK 241 INTERNATIONAL LAW (MİLLETLERARASI HUKUK) (İNGİLİZCE) AKTS 2, Kredi (2-0) 2 Milletlerarası hukuka giriş, günümüz devletler hukuku, hukuk okulları, farklı ülke devletler hukuklarının karşılaştırılması, uluslararası hukukunun kaynakları, anlaşmalar, konvansiyonlar, örf ve adet, teamül, genel hukuk prensipleri, ikincil kaynaklar, devletlerin tanınması, de facto ve de jure tanıma, uluslararası örgütler, Birleşmiş Milletler ve işlevi, diğer örgütler, devletlerin yabancılara karşı sorumluluğu, deniz hukuku, hava sahası, kara sahası, münhasır ekonomik bölge, uluslararası çevre hukuku, uluslararası anlaşmazlıkların çözümü, Uluslararası Adalet Divanı, uluslararası tahkim ve diğer tahkim yolları işlenmektedir. HUK 243 ALMAN HUKUKUNA GİRİŞ AKTS 2, Kredi (2-0) 2 Alman hukukuna giriş dersi kapsamında, Alman hukuk sisteminin genel ilkeleri ve yapısı anlatılmakta, Alman Anayasa Hukuku, Ceza Hukuku, Medeni Hukuk, İdare Hukuku gibi temel hukuk alanları hakkında genel bilgiler verilmektedir. ZORUNLU DERSLER - İKİNCİ SINIF / DÖRDÜNCÜ YARIYIL HUK 202 BORÇLAR GENEL HUKUKU II AKTS 7, Kredi (4-0) 4 Dersin kapsamı içerinde sırasıyla haksız fiillerden ve sebepsiz zenginleşmeden doğan borç ilişkileri, borçların ifası ve ifa edilmemesi, borçlunun temerrüdü, borçların üçüncü kişilere etkisi, borçların sona ermesi, borç ilişkilerinde özel durumlar, alacağın temliki ve borcun nakli konuları üzerinde durulmaktadır. HUK 204 CEZA GENEL HUKUKU II AKTS 7, Kredi (4-0) 4 Ceza ehliyeti ve ehliyetsizliği; kast ve taksir kavramları; mazeret sebepleri; haksız tahrik; teşebbüs; iştirak; içtima; tekerrür ve zamanaşımı, erteleme, ceza ve infaz ilişkisinin sona ermesi konuları ele alınacaktır. HUK 206 İDARE HUKUKU II AKTS 5, Kredi (3-0) 3 Ders kapsamında özellikle Personel Hukuku, idarenin mal varlığı ve kazanma usulleri (idare malları, kamulaştırma vs.), idarenin mali sorumluluğu, idarenin yargısal denetimi (idari davalar, idari yargılama usulü vs.) gibi konular işlenmektedir. HUK 208 HUKUK SOSYOLOJİSİ AKTS 3, Kredi (2-0) 2 Ders kapsamında öncelikle sosyoloji hakkında bilgi verilecek; bu bağlamda sosyolojinin bilgi edinme metotları, toplumun kökenleri, kültür, bireyin sosyalleşmesi, toplumsal kurumlar (ekonomik, yönetsel ve dinsel), aile, topluluk, toplumsal gruplar ve toplumsal değişme konuları anlatılacaktır. Bu konular, hukuk fakültesi öğrencisine asgari bir sosyolojik görüş açısı kazandırmayı hedeflemektedir. Daha sonra hukuk sosyolojisi kapsamında adaletin değişik anlamları ve türleriyle bir hukuki değer olarak incelenmesinden sonra, hukukun sosyal işlevi konusundaki görüşler tartışılmakta ve hukukun tabanını oluşturan sosyolojik yapının hukuka olan etkileri araştırılmakta, hukuku etkileyen sosyal faktörler, özellikle de yasa yapıcıların ve uygulayıcıların sosyolojik verileri yasa yapma sürecinde kullanma biçimlerin incelenmektedir. Son olarak doğru bir hukukun araştırılmasına girişilmektedir. HUK 210 MALİYE AKTS 3, Kredi (2-0) 2 Kamu gelirleri, kamu harcamaları, kamu gelir ve harcamalarının denkleştirilmesi, Devlet borçları ile maliye politikası, bütçe ve bütçe yöntemleri, kamu sektörleri ve fonksiyonları, devletin ekonomik rolü, kamu hizmetleri, kamu ihtiyaçlarının giderilmesi, devlet bütçesi teorisi ve ilkeleri, kamu yatırımları konuları anlatılacaktır.

8 HUK 212 İNSAN HAKLARI HUKUKU AKTS 3, Kredi (2-0) 2 İnsan hakları anlayışı Devlet iktidarının birey lehine sınırlanmasını ifade etmekte ve bireyi bu iktidarın kötüye kullanılmasına karşı koruyan mekanizmalar koymaktadır. Dersin temel inceleme konusu, insan haklarının tanınmasını, korunmasını ve geliştirilmesini amaçlayan çeşitli sistemlerin teknik hukuki analizidir. Bu şekilde yürürlükteki insan hakları standartları açıklanarak öğrencinin bu standartların bilgisine ulaşması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, başta ülkemizin de taraf olduğu, evrensel düzeyde Birleşmiş Milletler tarafından üretilen genel ve özel nitelikli başlıca insan hakları sözleşmeleri ile bölgesel düzeyde Avrupa Konseyi tarafından üretilmiş Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve ayrıca Amerikan Devletleri Örgütü tarafından üretilmiş Amerikalılar arası İnsan Hakları Sözleşmesi ve Afrika Birliği Örgütü tarafından üretilmiş Afrika İnsan ve Halkların Hakları Şartı genel hatlarıyla incelenmektedir. Bunun yanında, ilgili sözleşmelerde düzenlenen haklar, normatif unsurları ve içtihatlar ışığında anlatılmaktadır. Ayrıca, mekanizmaların işleyişinin usul hukuku boyutu da ele alınmaktadır. SEÇİMLİK DERSLER - İKİNCİ SINIF / DÖRDÜNCÜ YARIYIL HUK 232 ANGLO-AMERİKAN HUKUKUNA GİRİŞ AKTS 2, Kredi (2-0) 2 Bu ders kapsamında İngiliz ve Amerikan hukukunun temelini teşkil eden common law kavramı ile İngiliz ve ABD hukuk sisteminin diğer hukuksal temelleri anlatılmakta, anglo-amerikan hukuk düzeninde yargılama sistemleri ve özel hukuk ile kamu hukukunun temel ilkeleri üzerinde durulmaktadır. HUK 234 KRİMİNOLOJİ AKTS 2, Kredi (2-0) 2 Kriminolojik araştırmada kullanılan yöntemler ve çeşitli görüşler ve teoriler ışığında suçluluğun nedenleri incelenmektedir. Kriminolojinin konusu, infaz bilimi ve Ceza Hukukuyla ilişkisi, suçluluğa ilişkin bireysel ve sosyal faktörler, suç ve suçlu türleri konuları öğretilmektedir. HUK 236 ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU AKTS 2, Kredi (2-0) 2 Ders kapsamında, milletlerarası hukukun kişilerinden olan ve İkinci dünya savaşı sonrasında milletlerarası ilişkilere giderek artan bir şekilde katılarak önemli rol oynayan milletlerarası teşkilatların hukuki statüsüne dair genel bir bakış açısı vermek amaçlamaktadır. Bu bağlamda, genel olarak milletlerarası teşkilatların tanımı, türleri (evrensel, bölgesel, işlevsel gibi) ve hukuk kişiliğine, Türkiye nin Avrupa daki teşkilatlanma çerçevesinde ilişki içinde bulunduğu teşkilatlara ve özellikle Avrupa birliği, Avrupa Güvenlik ve işbirliği Teşkilatı, Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilatı (NATO) na yeni gelişmeler ışığında ve hukuki, siyasi, ekonomik ve güvenlik boyutlarıyla değinilecektir. HUK 238 ASKERİ CEZA HUKUKU AKTS 2, Kredi (2-0) 2 Silahlı kuvvetler mensuplarının askeri hizmet sırasında işledikleri suçlar ve cezalandırılmaları, askeri mahkemeler teşkilatı, askeri hakim ve savcılar gibi konular incelenmektedir. HUK 240 ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ AKTS 2, Kredi (2-0) 2 Hukuk, kişiler arasındaki uyuşmazlıkların çözümüyle uğraşır. Geleneksel anlayışta bu çözüm, mahkemeler aracılığıyla gerçekleşmektedir. Fakat son yıllarda mahkemelere alternatif olarak uyuşmazlıkların çok daha kısa sürede, basit ve ucuz şekilde çözümlenebilmesi için yeni yollar kabul edilmiştir. Bu ders kapsamında, bu yeni ve alternatif çözüm yöntemleri anlatılacaktır. HUK 242 EU LAW AND INSTITUTIONS (AB HUKUKU VE KURUMLARI) (İNG.) AKTS 2, Kredi (2-0) 2 Avrupa Toplulukları ve Avrupa Birliğinin hukuki statüsü, Topluluk hukukunun doğuşu ve kaynakları, doğrudan uygulanırlık, Topluluk hukukunun üstünlüğü ve doğrudan etkisi, Topluluk kurumsal hukuku, Avrupa Parlamentosu, Konsey, Komisyon, Adalet Divanı, Topluluk hukukunun üye devletlerde uygulanışı, Avrupa Topluluğu Adalet Divanı kararları ve Türkiye-AB Ortaklık Anlaşması, Ortaklık

9 Konseyi kararları, gümrük birliği, Topluluk fikri mülkiyet hukuku ve rekabet hukuku düzenlemeleri ders kapsamında incelenmektedir. ZORUNLU DERSLER - ÜÇÜNCÜ SINIF / BEŞİNCİ YARIYIL HUK 301 EŞYA HUKUKU I AKTS 5, Kredi (3-0) 3 Ders kapsamında öncelikle ayni hak kavramı incelendikten sonra sırasıyla zilyetlik ve tapu sicili konuları incelenmektedir. Eşya Hukukunun konusu, ayni hak kavramı ve unsurları, zilyetlik kavramı, zilyetliğin kazanılması, kaybı ve korunması, zilyetliğin iadesinde uygulanacak esaslar, tapu sicili kavramı ve unsurları, taşınmaza ait kütük sahifesine yapılacak kayıtlar, tapu kütüğüne yapılan kayıtların hükmü konuları anlatılmaktadır. HUK 303 TİCARİ İŞLETME HUKUKU AKTS 5, Kredi (3-0) 3 Ticari işletme hukuku dersi kapsamında ticari işletme kavramı, ticari iş, ticari hükümler, tacir, ticari dava, ticaret sicili ve ticari defterler, ticari işletme rehni, ticari işletmeye bağlı yardımcılar ve çeşitli aracılık faaliyetleri, haksız rekabet, marka ve cari hesap konuları ele alınmaktadır. HUK 305 MEDENİ USUL HUKUKU I AKTS 5, Kredi (3-0) 3 Ders kapsamında yerel mahkemelerdeki yargılamada uygulanacak olan yargılama kurallarının yanı sıra kanun yolları ve alternatif yargı olarak tahkim incelenmektedir. Ayrıca yerel yargı organlarının teşkilatı ile üst yargı organı olan Yargıtay ın örgütlenme biçimine de değinilmektedir. Bu bağlamda Medenî usûl hukukuna ilişkin genel bilgiler, medenî usûl hukukunun anlamı, medenî usûl hukukunun amacı, medenî usûl hukukunun hukuk dalları arasındaki yeri, medenî usûl hukukunun yer ve zaman itibariyle uygulanması, medenî usul hukukunun kaynakları, medenî usûl hukuku kurallarının yorumu, kavramı, yargı çeşitleri, mahkemeler, görev, yetki, işbölümü, merci tayini, yargı görevlileri, usûl İşlemleri, süreler, eski hale getirme, tebligat, taraflar, davaya müdahale, medenî usûl hukukuna hakim olan ilkeler, dava hakkında genel bilgiler, davanın açılması ve davaya cevap konuları anlatılacaktır. Bunlar yanında tahkikat, isticvap, ön sorun, bekletici sorun, dosyanın işlemden kaldırılması, ıslah, müddeabihin temliki, davaların ayrılması ve birleştirilmesi, ispat, deliller, karar ve hüküm, kanun yolları, yargılama giderleri ve adli yardım, özel yargılama usulleri, geçici hukuki koruma, tahkim, alternatif uyuşmazlık çözüm yolları, insan hakları mahkemesine kişisel başvuru yolu öğretilmektedir. HUK 307 BORÇLAR ÖZEL HUKUKU AKTS 5, Kredi (4-0) 4 Borçlar Kanunu nun ikinci kısmında düzenlenen özel sözleşme türlerinin ele alındığı bu dersin kapsamında, sırasıyla temlik borcu doğuran sözleşmeler, kullanma ve yararlanma hakkı veren sözleşmeler, iş görme borcu doğuran sözleşmeler, saklama borcu doğuran sözleşmeler, kişisel teminat sözleşmeleri, sonuçları talih ve tesadüfe bağlı sözleşmeler ve ortaklık sözleşmeleri üzerinde durulmaktadır. Özellikle satım, trampa, bağışlama, kira, finansal kiralama (leasing), ariyet, vedia, hizmet, istisna, vekalet, kefalet ve adi ortaklık gibi tipik akitler ve bunun yanı sıra kanunda düzenlenmemiş factoring, joint venture, franchising, tek satıcılık, satım için bırakma, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi gibi atipik mahiyetteki akitler incelenecektir. HUK 309 GENEL KAMU HUKUKU AKTS 3, Kredi (2-0) 2 Genel Kamu Hukukunda genel olarak devlet örgütünün kökeni, oluşumu ve işleviyle ilgili görüşler (Devlet Doktrinleri veya Siyasal Düşünceler Tarihi) ile devlet iktidarının sınırlanması (Temel Hak ve Özgürlükler) konuları anlatılmaktadır.

10 HUK 311 VERGİ HUKUKU AKTS 3, Kredi (2-0) 2 Ders kapsamında vergi ödevine ilişkin anayasal ilkeler, vergi usul hukuku, verg i ceza hukuku, vergi uyuşmazlıkları, vergi icra hukuku ve Türk vergi sisteminin ana çizgileri, Türk vergi sistemindeki vergi türleri ve vergi dışında alınan harçlar ve belediye gelirleri anlatılmaktadır. SEÇİMLİK DERSLER - ÜÇÜNCÜ SINIF / BEŞİNCİ YARIYIL HUK 331 ÇEVRE HUKUKU AKTS 2, Kredi (2-0) 2 Çevre hakkının öğeleri, çevre hakkının güvenceleri, ulusal, bölgesel ve uluslararası ölçekte Çevre Hukuku öğretilmektedir. Bu kapsamda, Çevre Hukukunun kaynakları, gelişimi ve anayasal temeli, temel haklar karşısında çevre hukuku, çevre zararları ve türleri, çevrenin korunması, idari yaptırımlar, çevre zararlarından doğan özel ve cezai sorumluluk ve çevre hukukunun uluslararası boyutu, çevresel kirlenmenin engellenmesi, idari ve cezai yaptırımlar, Çevre Hukukunun kendine özgü ilke, araç ve kavramları Çevre hakkı, sürdürülebilir kalkınma; katılım, önleme, ihtiyat, kirleten öder ilkeleri, ÇED) konuları anlatılmaktadır. HUK 333 İMAR HUKUKU AKTS 2, Kredi (2-0) 2 Ders kapsamında ilgili hukuksal düzenlemeler teorik ve pratik boyutuyla, içtihatlar da dikkate alınarak incelenmekte, özellikle imar planlaması hukuku ve imar ruhsatı konuları ele alınmaktadır. HUK 335 VERGİ CEZA HUKUKU AKTS 2, Kredi (2-0) 2 Ders kapsamında vergi hukuku alanında idare tarafından para cezasıyla cezalandırılan aykırılıklar ile vergi suçları ve yaptırımları anlatılmaktadır. Bu bağlamda idarenin yetkileri, bireyin yasal güvenceleri ve idare tarafından gerçekleştirilen işlemlere karşı idari ve yasal başvuru yolları ayrıntılı olarak incelenmektedir. HUK 339 BİLİŞİM HUKUKU AKTS 2, Kredi (2-0) 2 Bu derste teknolojinin kötüye kullanılması ya da ihmalkarlık halinde doğabilecek sorunlar, yeni suç yapıları araştırılmakta ve yabancı ülkelerdeki uygulamalar da incelenerek çözüm yolları ve yasal düzenlemeler okutulmaktadır. Öğretim programlarımızda, internet üzerinden uygulamalar ile kimi genel düşünceler ve ileride "Bilişim Suçları" dersine temel oluşturmak üzere, Batı üniversiteleri hukuk fakültelerinin etkinliklerinin incelenmesi bulunmaktadır. Öğretim, dersler, laboratuvar çalışmaları, seminerler ve kimi kurumların ziyaretini içermektedir. Sistem teorisi ve sibernetik, iletişim ve yeni iletişim teknolojileri, hukuksal bilişimin temelleri, uluslararası hukuksal bilişim düzenekleri, mevzuat düzenekleri, gelişen teknolojinin getirdiği yeni suçlar, bilginin yönlendirilmesi, değiştirilmesi, saptırılması, yok edilmesi, bilişim sistemleriyle ilgili uygulamadaki yasal kurallar hakkında temel bilgiler, hukuksal kararların alınmasında bilgisayar ve otomasyondan yararlanma, hukuksal veriler, kontrol ve güvenlik sorunlarında bilgi odakları, yabancı ülkelerde bu konulardaki yasa ve uygulamalara erişim teknikleri öğretilmektedir. HUK 341 SAĞLIK HUKUKU AKTS 2, Kredi (2-0) 2 Özel Hukuk ve Kamu Hukuku boyutu olan sağlık hukuku dersi kapsamında, özellikle özel hukuk bakımından önem taşıyan sağlık hakkı, hasta hakları, hekim-hasta ilişkileri, ilaç hukuku, hekimin hukuki ve cezai sorumluluğu, ilaç hukuku gibi konular incelenecektir. HUK 345 INTERNATIONAL CRIMINAL LAW (ULUSLARARASI CEZA HUK.) (İNG.) AKTS 2, Kredi (2-0) 2 Ders kapsamında uluslararası suç fiilleri ve cezalandırma yolları, uluslararası ceza usul hukuku ile Uluslararası Ceza Mahkemesi yargılaması konuları incelenmektedir. Bu bağlamda uluslararası ceza hukukunun genel özelliklerinin anlatılmasından sonra, ülkede suç işlemiş kişiler hakkında uygulanacak genel sistem olan ülkesellik sistemi ve bu ilkenin uygulanamadığı durumlar için geçerli olan kişisellik ve güvenlik ilkeleri ortaya konulmakta, suçluların geri verilmesi konusunun da ele alındığı derslerde son gelişmeler çerçevesinde uluslararası ceza mahkemesiyle ilgili olarak da bilgiler verilmektedir.

11 ZORUNLU DERSLER - ÜÇÜNCÜ SINIF / ALTINCI YARIYIL HUK 302 EŞYA HUKUKU II AKTS 4, Kredi (3-0) 3 Bu dersin kapsamında mülkiyet ve mülkiyet dışında kalan ayni haklar incelenmekte, kat mülkiyeti konusu da ele alınmaktadır. Eşya Hukuku II nin konusunu mülkiyet kavramı, mülkiyetin konusu ve kapsamı, mülkiyet çeşitleri, paylı mülkiyet elbirliği halinde mülkiyet, bütünleyici parça-eklenti, taşınır mülkiyeti, sınırlı ayni haklar, irtifak hakları, taşınmaz yükü, rehin hakları, taşınır rehni gibi konular oluşturmaktadır. HUK 304 ŞİRKETLER HUKUKU AKTS 4, Kredi (3-0) 3 Ders kapsamında adi ortaklık, ticaret ortaklıklarının genel hükümleri, kollektif, komandit, anonim ve limited ortaklıkların kuruluşu, organları, ortaklar arasında değişiklikler, ortakların hak ve yükümlülükleri, ortaklığın sona ermesi gibi konular anlatılmaktadır. HUK 306 KIYMETLİ EVRAK HUKUKU AKTS 3, Kredi (2-0) 2 Kıymetli evrak hukuku dersinde özellikle kıymetli evrak kavramı, bunun türleri, şekil şartları ve hükümleri, ziyaı ve iptali, poliçe, çek, bono, makbuz senedi ve varant açısından bunların şekil şartları, devri, ödenmesi ve ödenmemesinin sonuçları incelenmektedir. HUK 308 MEDENİ USUL HUKUKU II AKTS 4, Kredi (3-0) 3 Medeni Usul Hukuku I dersinin devamı niteliğindeki bu ders kapsamında, konuların ayrıntılı olarak incelenmesine devam edilecektir. HUK 310 CEZA ÖZEL HUKUKU AKTS 5, Kredi (4-0) 4 Suçların sınıflandırılmasındaki çeşitli ekollere göre sınıflandırma ölçütleri, Türk Ceza Kanunundaki ve çağdaş yasalardaki sistem incelendikten sonra, devletin şahsiyetine karşı suçların, hürriyete karşı, adliyeye karşı, kamu düzenine karşı, genel adap ve aile düzenine karşı suçların genel kuralları ele alınmaktadır. Ayrıca, Türk Ceza Kanunu nda yer alan suç tiplerinden büyük bir kısmı unsurları ile ayrıntılı olarak anlatılmaktadır. HUK 312 İDARİ YARGILAMA HUKUKU AKTS 3, Kredi (2-0) 2 Ders kapsamında idari yargı teşkilatı ile idari yargılama usulü ele alınmakta, idarenin sorumluluğu konusuna özel bir önem verilmektedir. Bu bağlamda idarenin yargı dışı yollardan denetimi ile yargısal denetimi arasındaki temel farklar, idari yargının özellikleri, farklı idari yargı sistemlerinin özel olarak da Türkiye deki idari yargı sisteminin tarihi gelişimi, Türkiye de idari yargı örgütü (özel bir idari yargı örgütü olarak Askeri Yüksek İdare Mahkemesi de dahil olmak üzere) ve idari yargının görev alanı, iptal ve tam yargı davaları, yürütmenin durdurulması ve yargılama usûlü ile kanun yolları anlatılmaktadır. HUK 314 AVUKATLIK HUKUKU AKTS 3, Kredi (2-0) 2 Ders kapsamında, demokratik hukuk devletinde olması gereken yargı örgütlenmesi ve bu örgütlenme içinde savunmanın, dolayısıyla avukatlığın yeri ve işlevi, mukayeseli hukuk göz önünde tutularak anlatılmakta, Türk yargı sisteminin bu açıdan değerlendirmesi yapılmakta; yargının örgütlenmesinde savunmanın ve yargılama sürecinde avukatlığın bağımsız bir kurum olarak yer alması işlenmekte, bu yapılanmanın olmazsa olmaz düzenlemeleri zorunlu avukatlık, avukatlık tekeli, reklam yasağı, meslek sırrı, aracı kullanma yasağı gibi konular üzerinde durulmakta; yargının bağımsız kurumu olan savunmayı yargılama sürecinde avukatın temsil işlevi ele alınmakta, avukatın bu işlevini yerine getirebilmesi için gerekli olmazsa olmaz haklar, davayı red hakkı, bizzat karar verme hakkı savunma sorumsuzluğu, büronun aranamaması, evraklara el konulamaması, müvekkile özdeşleştirme yasağı, ücret talep hakkı avukatın bağımsızlığı, dokunulmazlığı ve özgürlüğü alt başlıkları çerçevesinde anlatılmakta; avukatın yargılama sürecinde yargılama faaliyetlerini yönetebilmesi ve karar sürecine etkin katılabilmesi tartışılmakta, bu açıdan gerekli bizzat tebligat, delil toplama, çapraz sorgu, duruşmadan çıkartılamama, duruşma bütünlüğü, yargıç değişmezliği gibi olmazsa olmaz

12 düzenlemeler işlenmekte; avukatın faaliyet biçimleri (bireysel-ortaklık-paylaşım-kurumlaşma v.b.), avukatın denetimi (Barolar-TBB), meslek kuralları ve disiplin işleyişi anlatılmaktadır. SEÇİMLİK DERSLER - ÜÇÜNCÜ SINIF / ALTINCI YARIYIL HUK 332 İNŞAAT HUKUKU AKTS 2, Kredi (2-0) 2 Ders kapsamında inşaat müteahhidi ile iş sahibi arasında yapılan inşaat sözleşmesinin kuruluşu, müteahhidin borçları ve hakları, iş sahibinin borçları ve hakları, inşaat sözleşmesinin sona ermesi ve sona ermeye bağlanan hukuki sonuçlar, mimar ile iş sahibi ve müteahhit arasındaki hukuki ilişkiler, iş sahibi ile alt müteahhitler arasındaki hukuki ilişkiler, kat karşılığı inşaat sözleşmelerindeki özellikler, inşaat işine katılanların hukuki sorumlulukları gibi konular anlatılmaktadır. HUK 334 REKABET HUKUKU AKTS 2, Kredi (2-0) 2 Ders kapsamında Rekabetin Korunması Hakkında Kanun un kaynakları ve Avrupa Topluluğu rekabet hukuku ile ilişkisi ortaya konulduktan sonra, kanunun getirdiği koruma sistemi açıklanmaktadır. Bu kapsamında rekabeti sınırlayıcı anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin kararları, hukuka aykırılık şartları ve muafiyet tanınabilecek haller incelenmekte, hakim durumun kötüye kullanılması hali ve teşebbüsler arası birleşmeler ve devralmalar ele alınmakta, Rekabet Kanununun ihlal edilmesi halinde kurulun alabileceği kararlar açıklanmaktadır. Konu başlıkları olarak rekabet hukukunun tarihsel gelişimi, hukukun iktisadî analizi, rekabet hukukunun diğer hukuk dalları ile arasındaki ilişki, Avrupa Birliği Rekabet Hukuku ile karşılaştırmalı olarak 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun un hükümleri çerçevesinde teşebbüsler arası rekabeti sınırlayıcı anlaşmalar, uyumlu eylemler ve kararlar, bireysel ve grup muafiyetleri, hakim durumun kötüye kullanılması ve engellenmesi, birleşme ve devralmalar, rekabet kurulu, yaptırımlar ve yargı yolu, rekabet sınırlamalarının özel hukuk alanındaki sonuçları anlatılmaktadır. HUK 336 İSİMSİZ SÖZLEŞMELER HUKUKU AKTS 2, Kredi (2-0) 2 Türk hukukunda kanuni düzenlemeye tabi tutulmamış sözleşme tiplerinden, uygulamada en fazla görülen lisans sözleşmeleri, know-how, yönetim (management), sponsorluk, gezi sözleşmeleri gibi sözleşme tipleri anlatılmaktadır. HUK 338 ŞİRKETLER MUHASEBESİ AKTS 2, Kredi (2-0) 2 Şirketler Muhasebesi dersinde Genel Bilgiler; Türkiye de şirket türleri, Kollektif şirket, Komandit şirket, anonim şirketler; Limited şirketler, Holding şirketler; tahvil çıkarma işlemleri ve muhasebe kayıtları; finansman bonosu çıkarma işlemleri ve muhasebe kayıtları konuları incelenmektedir. Bu kapsamda, şirket türlerini tanımak, şirketlerin kuruluş işlemlerini yapmak ve şirketlerin muhasebe kayıtlarını yapabilmek gibi muhasebenin önemli konuları; şahıs şirketleri, kollektif şirketler, komandit şirketler, anonim şirketler, limited şirketler, kooperatifler; şahıs şirketlerinin, sermaye şirketlerinin, kooperatiflerin kuruluş işlemleri, muhasebe kayıtları, kar/zarar dağıtımları; kuruluş işlemleri, muhasebe kayıtları, kar dağıtımları, sermaye artırımları ve sermaye azaltımları ile ilgili çözümlü ve ayrıntılı örnekler anlatılmaktadır. HUK 340 KAMU İHALE HUKUKU AKTS 2, Kredi (2-0) 2 Bu ders kapsamında ihale kavramı, ihalelerin özellikleri, kamu ihale hukukunun kaynakları, temel kavramları, ilkeleri, ihale süreci, kamu ihale hukukunda yaptırımlar, kamu ihalelerine katılma yasağı, ihalelerin iptali, ihalelere yönelik idari başvuru yolları, Kamu İhale Kurumu, hukuki statüsü, yapısı ve işlevleri gibi konular anlatılmaktadır. HUK 342 TOPRAK HUKUKU AKTS 2, Kredi (2-0) 2 İmar Kanunu, Kadastro Kanunu, Gecekondu Kanunu, Kamulaştırma Kanunu gibi taşınmaz mülkiyeti hukuku açısından önem taşıyan kanunlardaki düzenlemeler öğretilmektedir.

13 HUK 344 TÜKETİCİ HUKUKU AKTS 2, Kredi (2-0) 2 Dersin ana materyalini 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (TKHK) oluşturmaktadır. Ders kapsamında, Tüketici Hukukunun Dünyadaki ve Türkiye deki gelişimi; Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca tüketicinin ayıplı mal ve hizmet ifası karşısında sahip olduğu haklar; Taksitli ve Kampanyalı satışlarla ilgili TKHK düzenlemeleri; Tüketici Kredileri sözleşmeleri; Ticari reklam ve ilanlarda uyulması gereken ilkeler; Tüketici sorunlarının etkin biçimde sonuçlandırılması ve bu amaçla kanun uyarınca kurulan Tüketici Hakem Heyetlerinin işleyişi konuları ele alınacaktır. HUK 346 LAW OF CONTRACTS AND TORTS (SÖZLEŞMELER VE HAKSIZ FİİL HUKUKU) (İNGİLİZCE) AKTS 2, Kredi (2-0) 2 Sözleşmeler ve Haksız Fiil Hukuku adı altında İngilizce okutulacak bu derste, özellikle Amerikan ve İngiliz Hukuk sistemlerinde sözleşmelerin kuruluş, hüküm ve sona ermeleri ile sorumluluk sebeplerinden haksız fiillere ilişkin ayrıntılı açıklamalar yapılacaktır. Anglo-sakson hukukunda, haksız fiil hukuku ile korunan menfaat, özellikle estoppel ve consideration kavramları ile haksız fiil türleri ders kapsamında incelenmektedir. ZORUNLU DERSLER - DÖRDÜNCÜ SINIF / YEDİNCİ YARIYIL HUK 401 MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK I AKTS 3, Kredi (2-0) 2 Ders kapsamında milletlerarası özel hukukun genel ilkeleri, Türk Kanunlar ihtilafı Sistemi, Türk Devletler Özel Hukukundaki bağlama kuralları, kamu düzeni, kurallar çelişkisi, uluslararası yetki kuralları, Türk Mahkemelerinin milletlerarası yetkisi, yabancı mahkeme kararlarının Türkiye de tanınması ve tenfizi, uluslararası tahkim, uluslararası medeni yargılama hukuku ele alınmaktadır. HUK 403 DENİZ TİCARETİ VE TAŞIMA HUKUKU AKTS 4, Kredi (3-0) 3 Bu ders deniz ticareti ve taşıma hukuku olarak iki bölümde incelenmektedir. Deniz ticareti kapsamında gemi, gemiler üzerinde ayni haklar, gemilerin tescili, gemiyi işleten (donatan), donatanın sorumlulukları, kaptan, deniz yolu ile yük taşıma sözleşmeleri, taşıyanın sorumlulukları, deniz kazaları, gemi ipoteği, kanundan doğan rehin hakları ve gemiler üzerinde cebri icra konuları anlatılmaktadır. Taşıma hukuku kapsamında ise, sözleşmeyle ilgili genel hükümler hakkında açıklamalar yapıldıktan sonra taşımanın muhtelif ayrımları, bu bağlamda ulusal ve uluslararası taşıma, uygulanacak hükümler hakkında bilgi verilecek, Ticaret Kanunu ve CMR sisteminde taşıyıcının sorumluluğu ayrıntılı olarak incelenmektedir. HUK 405 İCRA VE İFLAS HUKUKU I AKTS 4, Kredi (3-0) 3 Ders kapsamında icra organlarının neler olduğu, mahkemelerden verilen ilamların icrası usulleri ve ilamsız icra çeşidinde geçerli olan kurallar, özellikle kıymetli evrakların icrası anlatılmaktadır. Bu bağlamda icra hukuku hakkında genel bilgiler, cebri icra çeşitleri, icra teşkilatı, şikâyet, icra harç ve giderleri, tebligat, süreler, tatil ve talik halleri, icra takibinin tarafları, genel haciz yoluyla takip, itirazın iptali davası, itirazın kaldırılması, menfi tespit ve istirdat davaları, icra takibinin iptali ve taliki, mal beyanı, haciz hacze iştirak, hacizde istihkak prosedürü, borcun taksitle ödemesi, satış, ihalenin feshi, borç ödemeden aciz vesikası kavramları ve kurumları, kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takip, kiralanan taşınmazların tahliyesi, ilâmlı icra, rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip, ihtiyati haciz ve icra suçları konuları anlatılacaktır. HUK 407 İŞ HUKUKU AKTS 4, Kredi (3-0) 3 Bu ders kapsamında bireysel iş hukuku konuları incelenmektedir. Bireysel iş hukuku kapsamında tek tek işçilerin işverenleriyle ilişkileri hizmet sözleşmesi çerçevesinde ele alınmakta, özellikle hizmet sözleşmesinin kurulması, hükümleri ve sona ermesi üzerinde durulmaktadır. Bu bağlamda iş hukukunun genel ilkeleri, kaynakları, işçi, işveren ve işyeri kavramları, iş akdinin yapılması ve

14 hükümleri, bireysel iş hukukuna ilişkin ücretler, çalışma saatleri, sosyal haklar gibi konular anlatılmaktadır. Bireysel iş hukuku kapsamında tek tek işçilerin işverenleriyle ilişkileri hizmet sözleşmesi çerçevesinde ele alınmakta, özellikle hizmet sözleşmesinin kurulması, hükümleri ve sona ermesi üzerinde durulmaktadır. Bu bağlamda iş hukukunun genel ilkeleri, kaynakları, işçi, işveren ve işyeri kavramları, iş akdinin yapılması ve hükümleri, bireysel iş hukukuna ilişkin ücretler, çalışma saatleri, sosyal haklar gibi konular anlatılmaktadır. HUK 409 CEZA USUL HUKUKU I AKTS 3, Kredi (2-0) 2 Ders kapsamında ceza usul hukukunun temel kavramları incelendikten sonra madde, yer, kişi ve zaman bakımından uygulama alanı belirlenmekte, ceza usul hukukunun temel ilkeleri, yargıç, savcı, sanık, müdafi, şahsi davacı ve müdahil gibi yargılama süjeleri, ceza yargılamasının konusu, koşula bağlanması, deliller, tutuklama, yakalama, el koyma, arama gibi yargılama önlemleri, ceza yargılamasının çeşitli aşamaları, yasa yolları, kesin hüküm ve ortadan kaldırılması çareleri ve özel yargılama yolları, ceza davalarına bakmakla görevli mahkemelerin türleri, hâkimin davaya bakamaması ve reddi, bilirkişi ve keşif; tutma, geçici yakalama, salıverilme, kefaletle salıverme ve savunma konuları anlatılmaktadır. HUK 411 HUKUKTA İLETİŞİM VE MÜZAKERE TEKNİKLERİ AKTS 3, Kredi (2-0) 2 Bu ders kapsamında kişilerarası iletişim becerilerini artırma, etkili iletişim stratejileri oluşturma ve geliştirme, sözlü-sözsüz ve yazılı iletişim teknikleri, vücut dili gibi konularda temel bilgiler verilmekte olup, bu iletişim ve müzakere tekniklerinin hukuk iş yaşamında aktif ve etkin kullanılması amaçlanmaktadır. HUK 413 HUKUK UYGULAMALARI I (DOSYA İNCELEME) AKTS 4, Kredi (2-2) 3 Öğrenci danışman öğretim üyesi gözetiminde, bir hukuk davası dosyası ile ceza hukuku veya idare hukuku arasından seçeceği bir dosya olmak üzere, kanunyolu denetiminden geçmiş iki dava dosyası inceleyecek; uyuşmazlık sebebi, tarafların iddia ve savunmaları, yargılama aşaması, yerel mahkemenin kararı, Yargıtay veya Danıştayın kararı yönlerinden her bir dosyaya ilişkin bir rapor hazırlayarak danışman öğretim üyesi huzurunda sunacaktır. Bu şekilde, kesinleşmiş bir dosyanın içeriğini ve yargılamanın seyrini görmüş olacak, teorik bilgilerinin pratikte ne şekilde uygulandığını dosyaları inceleyerek görecektir. SEÇİMLİK DERSLER - DÖRDÜNCÜ SINIF / YEDİNCİ YARIYIL HUK 433 SERMAYE PİYASASI HUKUKU AKTS 2, Kredi (2-0) 2 Ders kapsamında Türk sermaye piyasasının özellikleri, sermaye piyasası faaliyetleri ve bunların denetimleri, Türk sermaye piyasasında işlem gören menkul kıymetler ve bunların halka arzı, halka açık anonim şirketler ve sermaye piyasası kurumları, sermaye piyasası faaliyetleri ve Sermaye Piyasası Kurulu konuları anlatılmaktadır. HUK 435 TEMİNAT HUKUKU AKTS 2, Kredi (2-0) 2 Ders kapsamında kefalet, garanti sözleşmesi (özellikle banka teminat mektupları), rehin sözleşmesi, taşınır rehni, taşınmaz rehni, ticari işletme rehni, hak rehni, kıymetli evraka bağlanmış hakların rehni (hisse senedi rehni), kıymetli evraka bağlanmamış hakların rehni (marka ve patent rehni), kıymetli evraka özgü teminatlar, temlik cirosu, aval, alacakların rehni, kıymetli evraka bağlanmış alacakların rehni (rehin cirosu), kıymetli evraka bağlanmamış alacakların rehni, inançlı işlemler, taşınırların teminat amacıyla temliki, taşınmazların teminat amacıyla temliki, hakların teminat amacıyla temliki, alacakların teminat amacıyla temliki konuları anlatılmaktadır.

15 HUK 437 AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU AKTS 2, Kredi (2-0) 2 Ders kapsamında Avrupa Birliğinin bütünleşme süreci, Avrupa Birliğini oluşturan kurumlar, kurumların yetki ve görevleri, işleyişi ve birbirleriyle ilişkileri anlatılmaktadır. Bu bağlamda kurumsal yapı, Topluluk hukuku, Topluluk hukukunun kaynakları, Topluluk hukuku uyarınca açılabilecek dava tipleri, hukuki yetkilerin üye ülkeler ile Topluluk arasında paylaşımını belirleyen ilkeler, Toplulukta hukuk koyma sistemi ve Topluluk hukukunun temel doktrinleri, Ortak Pazarda malların, emeğin ve hizmetlerin serbest dolaşımı ile yerleşme serbestisi, Topluluk rekabet hukuku konuları anlatılmaktadır. HUK 439 NOTERLİK HUKUKU AKTS 2, Kredi (2-0) 2 Dersin konusunu noterlikle ilgili temel kurallar oluşturmaktadır. Bu meslek, öğrenciler için mezun olduktan sonra karşılarına çıkan alternatiflerden birisidir. Noterlikle ilgili genel düzenlemeler ile noterlerin sorumlulukları konusunda, öğrencilerin de katılımlarını sağlayabilecek örnekler üzerinden bilgiler aktarılmaktadır. Noterlik Hukukunun Temel Kavramları, bu kurumların tarihsel gelişimi ve dünyadaki çeşitli sistemler, noterlerin hukuki ve cezai sorumluluğu, yetki, hak ve yükümlülükleri, işlerini yaparken uymak zorunda oldukları kurallar, noterlerin yargılanması gibi konular anlatılmaktadır. HUK 441 VERGİ YARGILAMASI HUKUKU AKTS 2, Kredi (2-0) 2 Vergi hukukunun temel konularından birisi olmakla birlikte, bu dersin kapsamında yeteri kadar incelemeyen bu konu ayrıntılarıyla incelenecektir. Vergi yargısına tâbi konular, vergi mahkemeleri, yargı teşkilatı, yargılama prosedürü, karara itiraz yolları gibi konular anlatılmaktadır. HUK 443 ADLİ TIP AKTS 2, Kredi (2-0) 2 Ders kapsamında tıbbi laboratuarlar, doktorlar ve adli tıp uzmanları tarafından soruşturma ve yargılama aşamasında ispatlanması gereken hususlar hakkında hazırlanan raporların anlaşılmasını kolaylaştıracak bilgiler verilmektir. Özellikle ölüm ve çeşitleri, yaralar ve ekimozlar, doğum ve çocuk düşürme, ahlaka karşı yapılan tecavüzler ve adli psikiyatri, adli tıp süreci, ölüm ve kimliklendirme, adli tıp ve içinde bulunan olay yeri incelemesi, balistik grafoloji, parmak izi ve mikroanaliz, kriminalistik, yaralar, kazalar, zehirlenmeler, otopsi, tutanak ve rapor, ötenazi konuları anlatılmaktadır. HUK 445 HUMAN RIGHTS (İNSAN HAKLARI) (İNGİLİZCE) AKTS 2, Kredi (2-0) 2 İnsan hakları adı altında İngilizce olarak okutulacak bu derste, başta ülkemizin de taraf olduğu, evrensel düzeyde Birleşmiş Milletler tarafından üretilen genel ve özel nitelikli başlıca insan hakları sözleşmeleri ile bölgesel düzeyde Avrupa Konseyi tarafından üretilmiş Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve ayrıca Amerikan Devletleri Örgütü tarafından üretilmiş Amerikalılararası İnsan Hakları Sözleşmesi ve Afrika Birliği Örgütü tarafından üretilmiş Afrika İnsan ve Halkların Hakları Şartı genel hatlarıyla incelenmektedir. ZORUNLU DERSLER - DÖRDÜNCÜ SINIF / SEKİZİNCİ YARIYIL HUK 402 MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK II AKTS 3, Kredi (2-0) 2 Bu derste vatandaşlık hukuku ve yabancılar hukuku okutulmaktadır. Bu kapsamda vatandaşlığın kazanılması, kaybedilmesi, vatandaşlığın ispati ve yargı yolu, vatandaşlıktan çıkarma, çifte vatandaşlık gibi konuları içeren vatandaşlık hukuku ile yabancıların Türkiye de siyasal, kamusal ve özel haklardan yararlanması, iş edinmesi, yabancıların taşınmaz edilmesi, yabancı sermaye, azınlık hakları gibi konulardan oluşan yabancılar hukuku konuları anlatılmaktadır. HUK 404 SİGORTA HUKUKU AKTS 4, Kredi (3-0) 3 Ders kapsamında sigorta şirketlerinin denetimi, işleyişleri, sigorta aracıları, sigorta sözleşmesinin yapılması, hükümleri, sona ermesi ve sigortacının halefiyeti konuları anlatılmaktadır. Konu başlıkları olarak sigorta hukukunun konusu, niteliği, kaynakları, sözleşme serbestisi ilkesi ve sınırlanması,

16 sigorta sözleşmesi kavram, unsur ve nitelikleri, sigorta sözleşmesinin kuruluşu, yürürlüğe girmesi, tarafların borç ve yükümlülükleri, ihbar ve koruma tedbirleri alma mükellefiyeti, sigorta sözleşmesinin sona ermesi ve sigorta alacağının intikali konuları incelenmektedir. HUK 406 İCRA VE İFLAS HUKUKU II AKTS 4, Kredi (3-0) 3 kapsamında İflâs yoluyla takip, iflâs davası, doğrudan doğruya iflâs hâlleri, iflâsın kaldırılması, iflâsın hukukî sonuçları, iflâsın tasfiyesi, tacirin nasıl iflas ettirilebileceğine ilişkin usuller ve konkordato, sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılması, iflas sonrası malların tasfiyesi ve alacakların tatmini konuları anlatılmaktadır. HUK 408 SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU AKTS 3, Kredi (2-0) 2 Sosyal güvenlik hukuku bağımlı ve bağımsız çalışanlara sosyal riskler karşısında güvence sağlanmasına ilişkin kuralları incelemektedir. Bu bağlamda Türk hukuk sisteminde sosyal hakların ve sosyal güvenlik hukukunun düzenlenmesine dair teorik ve pratik bilgiler verilecektir. HUK 410 CEZA USUL HUKUKU II AKTS 3, Kredi (2-0) 2 Ceza Usul Hukuku I konularına ilaveten kamu davası, savcılık teşkilâtı, ceza davalarının görülmesi ve sonuca bağlanması, kanun yolları gibi konular anlatılacaktır. HUK 412 MİRAS HUKUKU AKTS 5, Kredi (3-0) 3 Ders kapsamında mirasta kimlerin hak sahibi olabileceği (kanuni mirasçılar ve ölüme bağlı tasarruflar) konusu ile mirasta hak sahibi olanlara mirasın ne şartlarla ve ne tarzda intikal edeceği, miras ve mirasçılık kavramları, mirasçılık türleri, ölüme bağlı tasarruflar, bunların çeşitleri, iptali ve tenkisi, mirasın açılması, mirasın intikali ve mirasın taksimi konuları anlatılmaktadır. HUK 414 HUKUK UYGULAMALARI II (DOSYA HAZIRLAMA) AKTS 4, Kredi (2-2) 3 Özel hukuk veya kamu hukuku kapsamında (idare, ceza, medeni hukuk, ticaret hukuku gibi konularda) danışman öğretim üyesi gözetiminde öğrencinin bir dava dosyası hazırlaması, dava ve cevap dilekçeleri yazması, icra dosyası hazırlaması gibi çalışmalar amaçlanmaktadır. SEÇİMLİK DERSLER - DÖRDÜNCÜ SINIF / SEKİZİNCİ YARIYIL HUK 432 TOPLU İŞ HUKUKU AKTS 2, Kredi (2-0) 2 Ders kapsamında işçiler ve işverenler arasındaki ilişkiler toplu düzeyde sendika kavramı çerçevesinde incelenmektedir. Kolektif iş ilişkileri, sendikaların kurulması ve işleyişi, toplu iş sözleşmeleri ve bunların akdedilmesi prosedürü, toplu iş uyuşmazlıklarının barışçı yollardan çözümlenmesi ve iş mücadelesi türlerinden grev ve lokavt, iş sağlığı ve güvenliği, sosyal ve ekonomik haklar, sosyal sigortalar ve sosyal sigorta kurumları bu kapsamda ele alınmakta ve anlatılmaktadır. HUK 432 MÜLTECİ HUKUKU AKTS 2, Kredi (2-0) 2 Bu ders içeriğinde mülteci hukukunun tarihçesi, mülteci kavramı ve benzer kavramlarla ilişkisi, bu bağlamda mülteci statüsünün belirlenmesi ve mülteci statüsünü kazanılmasını engelleyen nedenler, mültecilerin korunması, iltica/sığınma prosedürleri, mültecilerin hak ve özgürlükleri, ulusal ve uluslararası hukukta mültecilere ilişkin düzenlemeler ve yargı kararları incelenmektedir. HUK 440 İNFAZ HUKUKU AKTS 2, Kredi (2-0) 2 Ders kapsamında yürürlükteki mevzuat çerçevesinde Türk Ceza Hukuku'nda ve Türk İnfaz Hukuku'nda ceza yaptırımlarının neler olduğu, mahkumiyet hükmünün kesin hüküm durumuna nasıl geldiği, ceza yaptırımının ne şekilde ve nasıl infaz edildiği, özgürlüğü bağlayıcı cezanın infazında cezaevindeki sürecin nasıl işlediği ve hükümlünün cezaevinden tahliyesi, bireysel ve devletlerarası şikayet başvurusu, yarı yargısal ve yargısal organların ürettikleri içtihadı, anayasa ve ulusalüstü denetimin etkililiği sorunları gibi konular anlatılmaktadır.

17 HUK 442 KAMU İCRA HUKUKU AKTS 2, Kredi (2-0) 2 Kamu alacaklarının tahsilinin sağlanabilmesi için başvurulan bu icra şeklinde geçerli kurallar ayrıntılarıyla incelenecektir. HUK 444 FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HUKUKU AKTS 2, Kredi (2-0) 2 Ders kapsamında fikri mülkiyet kavramına giren fikir ve sanat eseri, patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, marka ve coğrafi işaret gibi kavramlar açıklanmakta ve Türk Hukukunda bunlara sağlanan koruma sistemi ortak yönleriyle ortaya konulmaktadır. Daha sonra ağırlıklı olarak fikir ve sanat eserleri hukuku ile patent hukuku incelenmektedir. Fikir ve sanat eserleri hukuku kısmında eser kavramı, eser sahipliği, eser sahibine tanının mali ve manevi haklar ile bu hakların sözleşmeye konu olması ve ihlali halinde koruma yolları açıklanmaktadır. Patent hukukunda ise buluş kavramı, patent verilebilirlik şartları ve verilme usulü, patentten doğan haklar, sınırları ve ihlalleri incelenmektedir. Bu bağlamda dersin kapsamına fikri mülkiyet kavramı, fikri ürün, fikri haklar, fikir ve sanat eserleri hukuku, eser sahibi hakkının niteliği, eser kavramı ve unsurları, eser türleri, eser sahibi, eser sahibinin hakları bağlantılı haklar, ihlâller, hukuk ve ceza davaları, Patent Hukuku, buluş kavramı ve patent verilebilirlik şartları, buluş sahibi ve hakkı, patent türleri, patentten doğan haklar; tasarımlar ve bunların korunması, Markalar Hukuku; Know-How lar; Sınai Hakların ihlallerine karşı açılabilecek hukuk ve ceza davaları gibi konular girmektedir. HUK 446 INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION (ULUSLARARASI TİCARİ TAHKİM) (İNG.) AKTS 2, Kredi (2-0) 2 Tahkim ve özellikle uluslararası tahkimin son yıllarda giderek önem kazanan bir uyuşmazlık çözme yöntemi haline gelmesi, günümüzde tarafların devlet mahkemeleri yerine tahkime gitmeleri, özellikle milletlerarası ticari sözleşmelerden doğan uyuşmazlıkların çözümü konusunda tahkimin normal çözüm yolu olarak kabul edilmesi nedeniyle, bu ders son sınıf öğrencilerinin seçimlik dersleri arasında yer almaktadır. Ders kapsamında öncelikle uluslararası ticari akitlerin hazırlanması ile yabancılık unsuru taşıyan bu akitlerden doğacak ihtilâflarda uygulanacak hukukun tespiti incelenmekte, daha sonra ise uluslararası ticarî akitlerden doğan ihtilâfların gerek yetkili mahkemelerde gerekse uluslararası tahkim yoluyla çözümü üzerinde durulmaktadır; bu bağlamda Milletlerarası Tahkim Kanunu ve milletlerarası tahkim örgütleri de anlatılmaktadır.

HUKUK FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARI

HUKUK FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARI HUKUK FAKÜLTESİ Hukuk Fakültesi 1993 yılında kurulmuştur. Fakültenin öğrenci alınmayan fakat eğitime destek veren Kamu Hukuku ve Özel Hukuk olmak üzere iki bölümü vardır. Hukuk Fakültesi, hukukla ilgili

Detaylı

T.C KAFKAS ÜNiVERSiTESi SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU ADALET PROGRAMI KARS

T.C KAFKAS ÜNiVERSiTESi SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU ADALET PROGRAMI KARS T.C KAFKAS ÜNiVERSiTESi SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU ADALET PROGRAMI KARS ADALET PROGRAMI AÇILMA GEREKÇESİ Ülkelerin var olmalarında ve gelişmelerinde en önemli yapı taşlarından birisini oluşturan adalet diğer

Detaylı

T.C KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU ADALET PROGRAMI AÇMA DOSYASI

T.C KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU ADALET PROGRAMI AÇMA DOSYASI T.C KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU ADALET PROGRAMI AÇMA DOSYASI 2013/KARS ADALET PROGRAMI AÇILMA GEREKÇESİ Ülkelerin var olmalarında ve gelişmelerinde en önemli yapı taşlarından birisini

Detaylı

ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL UI 101 Uluslararası İlişkiler I Bu ders Uluslararası İlişkiler disiplinine giriş seviyesindedir ve öğrencinin uluslararası politikayı analiz edebileceği

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/6 I. YARIYIL DERSLERİ SGK1001 HUKUK BİLİMİNE GİRİŞ (3 0) Hukukun temel öğeleri, hukukun kaynakları ve kaynaklar hiyerarşisi, emredici, tamamlayıcı ve yorumlayıcı hukuk kuralları, hakimin boşluk

Detaylı

T.C. ZİRVE ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. ZİRVE ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU T.C. ZİRVE ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU ADALET PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ Ders İçerikleri: Adalet Programı I Dönem ADA101 Temel Hukuk Hukukun temel kavramları, Hukuk sistemi, Hakkın tanımı ve türleri,

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/7 I. YARIYIL DERSLERİ KAM1001 SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ (3 0 3) AKTS:4 Siyaset Biliminin bilimselliği,siyaset biliminin metodolojisi ve temel yaklaşımları, iktidar, otorite, meşruiyet, Siyasal rejimler

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU ADALET ÖNLİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU ADALET ÖNLİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU ADALET ÖNLİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL ANAYASA HUKUKU BİLGİSİ (3+0) Devlet çeşitleri, anayasa çeşitleri, insan hakları kavramı, çoğulculuk

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI Birinci Sınıf I. Yarıyıl II. Yarıyıl Dersin DERSİN ADI T U K AKTS Dersin DERSİN ADI T U K AKTS SSG101 Sigortacılığa Giriş 3-3 4

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Kod : UTL101 Ders : GENEL İŞLETME Kredi : 3 AKTS : 5 İşletmenin genel esasları ve kavramlar, İşletmenin doğuşu, tarihsel gelişimi, İşletmenin amaçları,

Detaylı

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Mevzuatı ISBN 978-605-5110-10-9 Süleyman Serhat KIRTILOĞLU Mevlana Üniversitesi Hukuk Fakültesi Editör

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Mevzuatı ISBN 978-605-5110-10-9 Süleyman Serhat KIRTILOĞLU Mevlana Üniversitesi Hukuk Fakültesi Editör i Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Mevzuatı ISBN 978-605-5110-10-9 Süleyman Serhat KIRTILOĞLU Mevlana Üniversitesi Hukuk Fakültesi Editör Sporcu Sağlığı Danışma Merkezi Yayın No 4 Konya 2014 ii İçindekiler

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Uluslararası İlişkiler Bölümü Lisans Programı Ders İçerikleri 1 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL / GÜZ DÖNEMİ ZORUNLU DERSLER

Detaylı

YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ve DERS TANIMLARI Suç Araştırmaları Programı

YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ve DERS TANIMLARI Suç Araştırmaları Programı YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ve DERS TANIMLARI Suç Araştırmaları Programı Bu dersin en temel amacı bir doktora ve yüksek lisans öğrencisine veya bir araştırmacıya akademik çalışma yapma yeteneği kazandırmaktır.

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER I.YARIYIL/GÜZ IKT1001 İKTİSADA GİRİŞ I Ekonomi biliminin niteliği ve önemi, Fiyat teorisine giriş: talep, Tam rekabette piyasa dengesi, Arzı ve talebi

Detaylı

T.C KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI

T.C KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI T.C KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI KARS MALİYE PROGRAMI AÇILMA GEREKÇESİ Bilginin en önemli güç kaynağı olduğu günümüzde, refah seviyesi yüksek bir toplum oluşturmak için

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/9 I. YARIYIL DERSLERİ UTL1001 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ (3 0) İşletmenin genel esasları ve kavramlar, İşletmenin doğuşu, tarihsel gelişimi, İşletmenin amaçları, ekonomi içendeki yeri ve sınıflandırılması,

Detaylı

SUÇ (CEZA) MUHAKEMESİ HUKUKU -Kısa Temel Konuları-

SUÇ (CEZA) MUHAKEMESİ HUKUKU -Kısa Temel Konuları- SUÇ (CEZA) MUHAKEMESİ HUKUKU -Kısa Temel Konuları- Hazırlayan Prof. Dr. Ali ŞAFAK Emekli Öğretim Üyesi Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi Emekli Dekanı Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemesi Hukuku Dersleri

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/6 I. YARIYIL DERSLERİ SGK1001 HUKUK BİLİMİNE GİRİŞ (3 0 0) Hukukun temel öğeleri, hukukun kaynakları ve kaynaklar hiyerarşisi, emredici, tamamlayıcı ve yorumlayıcı hukuk kuralları, hakimin boşluk

Detaylı

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL - BİRİNCİ YARIYIL

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL - BİRİNCİ YARIYIL T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL - BİRİNCİ YARIYIL ISL103 İşletme Bilimine Giriş 1 (3-0) 3 Bu ders, öğrencilere İşletme

Detaylı

Ders İçerikleri. Birinci Sınıf. I. Yarıyıl

Ders İçerikleri. Birinci Sınıf. I. Yarıyıl EK 2 Ders İçerikleri Birinci Sınıf I. Yarıyıl Turizme Giriş Genel olarak turizm ve turist kavramları, turizm ve seyahatin tarihi gelişimi ve diğer bilim dalları ile ilişkisi, turizm çeşitleri(geleneksel

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ I.SINIF GÜZ YARIYILI DERS: ISL-101 İŞLETME YÖNETİMİ I 3+0 / 3/ AKTS 4

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ I.SINIF GÜZ YARIYILI DERS: ISL-101 İŞLETME YÖNETİMİ I 3+0 / 3/ AKTS 4 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ UZUNKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANS BANKACILIK ve SİGORTACILIK BÖLÜMÜ MALİYE NORMAL ÖRGÜN ÖĞRETİM İLE II. ÖĞRETİM PROGRAMLARININ DERS İÇERİKLERİ I.SINIF GÜZ YARIYILI DERS: ISL-101 İŞLETME

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl Kod Ders Adı Kredi Kod Ders Adı Kredi INRL 101 Uygarlık Tarihi 7(3,0,3)

Detaylı

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI A GRUBU ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI 2 ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI Yaklaşım Kariyer Yayıncılık ve Dağıtım Ltd.Şti GMK Bulvarı No: 19 Kızılay-ANKARA Tel: (0312) 229 84 94 Web: - www.yaklasimkitabevi.com

Detaylı

MK Kurumsal Gelişim Çözümleri Eğitim ve Danışmanlık A.Ş.

MK Kurumsal Gelişim Çözümleri Eğitim ve Danışmanlık A.Ş. Bu Kılavuz MK Kurumsal Gelişim Çözümleri tarafından kurumunuzu personelinize yönelik düzenleyebileceğimiz eğitimler hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Eğitim içerikleri taslak niteliğindedir.

Detaylı

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ SOSYAL GÜVENLİK Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892 - Fax: 0 380 514

Detaylı

Ticari İşletme Hukuku

Ticari İşletme Hukuku Prof. Dr. Mehmet HELVACI İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hüseyin ÜLGEN İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı E. Başkanı

Detaylı

HUKUKİ MAKALELER İÇİNDEKİLER Anayasa Mahkemesi - Avrupa Mahkemesi Bireysel Başvuru Usul lerine Dair Kısa Karşılaştırma Av. Ali Nezhet BOZLU... 11 Hangi Şirketler Bağımsız Denetim Yaptırmak Zorundadır?

Detaylı

UFUK ÜNİVERSİTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İÇERİKLERİ

UFUK ÜNİVERSİTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İÇERİKLERİ UFUK ÜNİVERSİTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Bilgisayar-I (Klavye Kullanım-I) Bu ders teorik anlatımların yanı sıra özellikle pratiğe yöneliktir. Derste Türk klavyesinin öğretilmesi

Detaylı

ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ SÖZLÜĞÜ 2

ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ SÖZLÜĞÜ 2 TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ SÖZLÜĞÜ 2 Dr. Naci ÖNSAL TÜRK-İŞ Genel Sekreter Yardımcısı Kadir Bartu ya TÜRK-İŞ Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Bayındır Sokak No.

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ AVUKATIN MALPRAKTİS SORUMLULUĞU ONUR BOZ

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ AVUKATIN MALPRAKTİS SORUMLULUĞU ONUR BOZ ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ AVUKATIN MALPRAKTİS SORUMLULUĞU ONUR BOZ ARALIK 2011 ÖZET AVUKATIN MALPRAKTİS SORUMLULUĞU BOZ, Onur Sosyal Bilimler

Detaylı