SUNUŞ. Mustafa BÜYÜK Adana Valisi Yönetim Kurulu Başkanı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SUNUŞ. Mustafa BÜYÜK Adana Valisi Yönetim Kurulu Başkanı"

Transkript

1

2 FAALİYET RAPORU

3 İÇİNDEKİLER 1. GENEL BİLGİLER 2. KURUMSAL BİLGİLER 2.1. TEŞKİLAT YAPISI 2.2. FİZİKSEL YAPI 2.3. İNSAN KAYNAKLARI 2.4. BİLGİ ve TEKNOLOJİK KAYNAKLAR 2.5. SUNULAN HİZMETLER 2.6. YÖNETİM ve İÇ KONTROL SİSTEMİ 3. ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI NIN AMAÇ, ÖNCELİK VE HEDEFLERİ 3.1. AMAÇ VE HEDEFLER 3.2. TEMEL POLİTİKA ve ÖNCELİKLER 4. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ ve DEĞERLENDİRMELER 4.1. MALİ BİLGİLER 4.2. PERFORMANS BİLGİLERİ 4.3. PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU 5. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ 5.1. ÜSTÜNLÜKLER 5.2. ZAYIFLIKLAR 5.3. DEĞERLENDİRME 5.4. ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER

4 SUNUŞ Mustafa BÜYÜK Adana Valisi Yönetim Kurulu Başkanı Çukurova Kalkınma Ajansı, 2006 yılından itibaren sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması, bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılması, yerel potansiyelin harekete geçirilerek bölgesel rekabet gücünün artırılması, işbirliği kültürünün geliştirilmesi ve bölgenin yatırım fırsatlarının tanıtılması amaçlarıyla TR62 Bölgesi nde faaliyet göstermektedir. Türkiye de bölgesel kalkınmanın sağlanması çerçevesinde kurulan ilk iki ajanstan biri olan Çukurova Kalkınma Ajansı, yürüttüğü faaliyetlere geçtiğimiz dönemde de hız kesmeden devam etmiştir e giderken ortaya konulan ulusal kalkınma hedefleri doğrultusunda, Çukurova Kalkınma Ajansı koordinasyonunda bölgesel bir perspektifle hazırlanan Çukurova Bölge Planı 2014 yılı sonunda Başbakan Sayın Ahmet Davutoğlu başkanlığında toplanan Bölgesel Gelişme Yüksek Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Kapsayıcı ve katılımcı bir yaklaşımla oluşturulan Plan, Adana ve Mersin için önümüzdeki on yıllık döneme ilişkin strateji ve tedbirleri içermekte ve Çukurova Bölgesi nin kalkınma planı niteliğindedir. Ajans, bugüne kadar bölge kalkınmasına yönelik yürütülen mali destek programlarına 191 milyon TL, doğrudan faaliyet desteklerine ise 2,5 milyon TL kaynak ayırmıştır. Bu miktarlara ek olarak 2015 yılı için mali destek programlarına 25 milyon TL, doğrudan faaliyet desteklerine 1 milyon TL bütçe ayrılmıştır yılında yatırım destek faaliyetleri kapsamında Mersin İli Potansiyel Yatırım Konuları Araştırma Raporu, Türkiye de Uygulanan Devlet Destekleri Raporu, Bir Bakışta Türkiye, Adana ve Mersin (İngilizce ve Arapça) gibi dokümanlar hazırlanmış; EMITT, ITB Berlin, Dubai The Annual Investment Meeting 2014 gibi uluslararası organizasyonlarda Çukurova Bölgesi tanıtılmıştır. Bölge içi ve bölge dışı işbirliklerin geliştirilmesi yoluyla bulunduğu bölgede sinerji yaratarak çalışan Ajans, UNDP, TTGV, DEİK, KAGİDER gibi kuruluşlarla geçtiğimiz çalışma döneminde işbirlikleri kurmuş, ortak çalışmalara imza atmıştır. Ayrıca sektörel işbirliklerinin geliştirilmesine yönelik kümelenme çalışmalarına başlanmış, bu doğrultuda Mobilya Sektör Raporu ve Mobilya Kümelenme Strateji Belgeleri oluşturulmuştur. Ekonomik faaliyetlerle ilgili çalışmalara ilaveten çevresel sürdürülebilirlik bilinciyle Evsel Atıkların Ekonomiye Kazandırılması Raporu yayımlanmıştır. Çukurova Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu, Kalkınma Kurulu ve Ajans çalışanları ile 2014 yılında bölgesel refahın yükselmesi için faaliyet raporunda belirtilen çalışmaları titizlikle yerine getirmiştir. Ajans, stratejik konumunu ve zengin kaynaklarını değere dönüştürerek lider bölge olma vizyonu çerçevesinde önümüzdeki dönemlerde de sürdürülebilir yerel kalkınmada öncü ve etkin olmaya devam edecektir.

5 1. GENEL BİLGİLER Çukurova Kalkınma Ajansı, 25 Ocak 2006 tarihinde kabul edilen 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun un Bakanlar Kurulu na verdiği yetkiye dayanılarak 31 Mayıs 2006 tarih ve 2006/10550 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuştur. Ajans, Çukurova Bölge Planı nda ortaya konulan vizyon ve stratejiler doğrultusunda tespit edilen alanlara yönelik olarak; bölgesel programlar ve buna uygun olarak belirlenen destek mekanizmaları ile bölge kaynaklarının daha verimli ve etkin kullanımının sağlanması, bölge potansiyelinin harekete geçirilmesi ve bölgenin tanıtımı yoluyla ulusal ve uluslararası yatırımların bölgeye çekilmesini amaçlamaktadır. Bu amaçla oluşturulan Ajans vizyonu bölgesel kalkınmanın sağlanmasında ve sürdürülebilmesinde öncü ve etkin olmak ; misyonu ise faaliyet bölgesi olan Çukurova nın kalkınması için iktisadi ve sosyal alanda sürdürülebilir büyümeyi sağlayacak araçları ve faaliyetleri tespit etmek, geliştirmek ve başarı ile uygulayabilmek tir AJANSIN YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI Kalkınma ajanslarının yetki, görev ve sorumlulukları 5449 sayılı Kanun ile belirlenmiştir. Bu Kanun un beşinci maddesinde tanımlanan görev ve yetkileri arasında temel olanlar şunlardır; Yerel yönetimlerin planlama çalışmalarına teknik destek sağlamak, Bölge plan ve programlarının uygulanmasını sağlayıcı faaliyet ve projelere destek olmak ve bu kapsamda desteklenen faaliyet ve projelerin uygulama sürecini izlemek ve değerlendirmek, Bölge plan ve programlarına uygun olarak bölgenin kırsal ve yerel kalkınma ile ilgili kapasitesinin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve bu kapsamdaki projelere destek sağlamak, 4

6 Bölge illerinde yatırımcıların, kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yetki alanına giren izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idari iş ve işlemlerini, ilgili mevzuatta belirtilen süre içinde sonuçlandırmak üzere tek elden takip ve koordine etmek, Yönetim, üretim, tanıtım, pazarlama, teknoloji, finansman, örgütlenme ve işgücü eğitimi gibi konularda, ilgili kuruluşlarla işbirliği sağlayarak küçük ve orta ölçekli işletmelerle yeni girişimcileri desteklemek, Türkiye nin katıldığı ikili veya çok taraflı uluslararası programlara ilişkin faaliyetlerin bölgede tanıtımını yapmak ve bu programlar kapsamında proje geliştirilmesine katkı sağlamak. Ayrıca, 5449 sayılı Kanun; Ajans, görevleri kapsamında gerekli gördüğü bilgileri kurum ve kuruluşlardan istemeye yetkilidir. Kendilerinden bilgi istenilenler bu bilgileri zamanında vermekle yükümlüdür. şeklindeki bilgi toplama başlıklı altıncı maddesi ile Ajanslara, faaliyetlerini sürdürmek için gerekli gördüğü bilgileri toplama konusunda yetki vermektedir. 5

7 2. KURUMSAL BİLGİLER 2.1. TEŞKİLAT YAPISI 5449 sayılı Kanun un Ajansın Teşkilatı başlıklı Üçüncü Bölümü nde Ajansların teşkilat yapısı; Kalkınma Kurulu, Yönetim Kurulu, Genel Sekreterlik ve Yatırım Destek Ofisi şeklinde düzenlenmiştir. Yönetim Kurulu Kalkınma Kurulu Genel Sekreter İç Denetçi Hukuk Müşaviri Planlama ve Programlama Birimi Proje Uygulama Birimi İzleme ve Değerledirme Birimi Destek Hizmetleri Birimi Mersin Yatırım Destek Ofisi Adana Yatırım Destek Ofisi Kalkınma Kurulu Çukurova Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu, bölgesel gelişme hedefine yönelik olarak; bölgedeki kamu kurum ve kuruluşları, özel kesim, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve yerel yönetimler arasında işbirliğini geliştirmek ve Ajansı yönlendirmek üzere oluşturulmuştur. Kalkınma Kurulu Çukurova Kalkınma Ajansı nın danışma organıdır. 6

8 Kalkınma Kurulu nun görev ve yetkileri 5449 sayılı Kanun un dokuzuncu maddesinde açıkça belirtilmiştir. Bu madde hükümlerine göre Kalkınma Kurulu nun görev ve yetkileri şu şekildedir: Tek ilden oluşan bölgelerde yönetim kurulunda yer alacak özel kesim ve/veya sivil toplum kuruluşları temsilcilerini ve iki katı yedeklerini sırasıyla seçmek, Ajansın yıllık faaliyet ve iç denetim raporlarını görüşmek, değerlendirmek ve yönetim kuruluna önerilerde bulunmak, Bölgenin sorunlarına ve çözüm önerilerine, tanıtımına, potansiyeline ve önceliklerine yönelik olarak yönetim kuruluna tavsiyelerde bulunmak, Toplantı sonuçlarını Kalkınma Bakanlığı na raporlamak ve toplantıya ilişkin bir sonuç bildirisi yayımlamak. Çukurova Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu, tarih ve sayılı resmi gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu kararı ile yeniden belirlenmiştir. Adana ve Mersin illerinden toplam 90 üyeden müteşekkil Kalkınma Kurulu, ilk toplantısını 26 Haziran 2013 tarihinde gerçekleştirmiştir. Bu toplantıda yapılan seçimle oluşturulan başkanlık divanı aşağıdaki şekildedir: Unvan Başkan Başkan Vekili Katip Üye Katip Üye Yedek Katip Üye Yedek Katip Üye İsim Soyisim Muammer Çalışkan Bedrettin Gündeş Alper Tansel Cihat Gündoğar Ali Kaplan Hamit Serbest Temsil Ettiği Kurum Adana Ticaret Borsası Akdeniz Belediyesi Adana Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı MTSO Toroslar Belediyesi Adana Güç Birliği Vakfı Kalkınma Kurulu Muammer Çalışkan başkanlığında 2014 yılının ilk toplantısını 5 Şubat 2014 tarihinde Mersin de, ikinci toplantısını 29 Aralık 2014 tarihinde Adana da gerçekleştirmiştir. 7

9 Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu, Çukurova Kalkınma Ajansı nın karar organıdır sayılı Kanun un onuncu maddesinde belirtildiği üzere Yönetim Kurulu; birden fazla ilden oluşan bölgelerde il valileri, büyükşehir belediye başkanları veya büyükşehir olmayan illerde il merkez belediye başkanları, il genel meclisi başkanları ve her ilden birer kişi olmak kaydıyla, ticaret ve sanayi odası başkanlarından oluşur. Ancak, birden fazla ilden oluşan bölgelerde; ticaret ve sanayi odalarının ilde ayrı ayrı bulunması halinde, yönetim kurulunda yer alacak temsilci Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Ajansı, Yönetim Kurulu Başkanı temsil etmektedir. Yönetim Kurulu nun başkanı validir. Yönetim Kurulu nun görev ve yetkileri 5449 sayılı Kanun un on birinci maddesinde açıkça belirtilmiştir. Bu madde hükümlerine göre Yönetim Kurulu nun görev ve yetkileri şu şekildedir: Yıllık çalışma programını kabul etmek ve Kalkınma Bakanlığı nın onayına sunmak, Yıl içinde ihtiyaçlara göre bütçeyi revize etmek, Yıllık mali raporu ve kesinleşen bütçe sonuçlarını onaylamak, Taşınır ve taşınmaz mal alımı, satımı ve kiralanması ile hizmet alımına karar vermek, Altı aylık ara rapor ile yıllık faaliyet raporunu Kalkınma Bakanlığı na göndermek, Ajans bütçesini onaylamak ve Kalkınma Bakanlığı na göndermek, Genel sekreterlik tarafından sunulan program, proje ve faaliyetlerin desteklenmesine ilişkin teklifler ile kişi ve kuruluşlara yapılacak yardımları onaylamak, Ajansa yapılacak bağış ve hibeleri kabul etmek, Personelin işe alınması ve işine son verilmesine karar vermek, Genel sekreterce belirlenen çalışma birimlerini ve bunlar arasındaki işbölümünü onaylamak, 8

10 Genel sekreteri belirlemek ve Kalkınma Bakanlığı nın onayına sunmak, Taşıt dışındaki taşınır malların alımı, satımı ve kiralanması ile hizmet alımı konularında genel sekreterin yetkili olacağı sınırları tespit etmek. Çukurova Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu, Adana ve Mersin Valileri, Adana ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanları ile Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve 1 Adana Ticaret Odası Başkanı ndan oluşmaktadır sayılı Kanun un onuncu 2 maddesi dördüncü fıkrası uyarınca Ajans Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 2014 yılı 3 Temmuz ayından itibaren Adana Valisi Mustafa Büyük yürütmektedir Genel Sekreterlik Genel sekreterlik Ajansın icra organıdır. Genel sekreter yönetim kuruluna karşı sorumludur. Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği, genel sekreter ile uzman ve destek personelden oluşmaktadır. Genel Sekreterlik görevini 26 Aralık 2014 tarihinden itibaren Dr. Lutfi Altunsu yürütmektedir. Genel sekreterliğin görev ve yetkileri 5449 sayılı Kanun un on dördüncü maddesinde belirtilmiştir. Bu madde hükümlerine göre genel sekreterliğin görev ve yetkileri şu şekildedir: Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak, Yıllık çalışma programı ile bütçeyi hazırlamak ve yönetim kuruluna sunmak, Ajans gelirlerini toplamak, dördüncü maddeye göre belirlenecek usul ve esaslar ile bütçe ve yönetim kurulu kararlarına uygun olarak harcamaları yapmak, Yönetim Kurulu tarafından tespit edilecek sınırlar içerisinde, taşıt dışındaki taşınır malların alımına, satımına, kiralanmasına ve hizmet alımına karar vermek, Bölgedeki kişi, kurum ve kuruluşların proje üretme ve uygulama kapasitesini geliştirici faaliyetlerde bulunmak, Özel kesim, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin proje ve faaliyet tekliflerini değerlendirerek, mali destek sağlamak üzere Yönetim Kurulu na öneri götürmek, 1 Yönetim Kurulu üyeliği 2015 yılında Adana Ticaret Odası ndan Adana Sanayi Odası na devredilecektir. 2 6 Aralık 2012 tarihli sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 6360 sayılı Kanun hükümleri gereğince bölge illerindeki İl Özel İdareleri kapatıldığından dolayı İl Genel Meclisi Başkanları 30 Mart 2014 tarihinden itibaren Ajans Yönetim Kurulu nda yer almamaktadır. 3 Ajansımız ilk yönetim kurulu toplantısını tarihinde gerçekleştirmiştir. Bu nedenle her yılın Temmuz ayında yönetim kurulu başkanlığı görevi Adana ve Mersin Valileri arasında devredilmektedir. 9

11 Desteklenen proje ve faaliyetleri izlemek, değerlendirmek, denetlemek ve raporlamak, Bölgesel kalkınmayla ilgili yurt içindeki ve dışındaki ajans ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve ortak projeler geliştirmek, Yerel yönetimlerin planlama çalışmalarına teknik destek sağlamak, Personelin performans ölçütlerini belirlemek ve performansını değerlendirmek, Personelin işe alınması ve işine son verilmesini Yönetim Kurulu na teklif etmek, Ajans genel sekreterliğini temsilen, bölgesel gelişme ile ilgili ulusal ve uluslararası toplantılara katılmak ve yurt dışı temaslarda bulunmak, Ajansın sekretarya işlerini ve görev alanına giren diğer hizmetleri yürütmek, Yönetim Kurulu nun devrettiği yetkileri kullanmak FİZİKSEL YAPI Ajans, Adana nın Seyhan ilçesinde, Sabancı İş Merkezi nin 6. ve 7. katlarındaki merkez ofisinde Adana Yatırım Destek Ofisi ile birlikte yaklaşık 1800 m2 alanda ve Mersin Ticaret Borsası kompleksindeki Mersin Yatırım Destek Ofisi nde yaklaşık 340m2 brüt alanda hizmet vermektedir. Merkez Ofiste 50 kişi kapasiteli bir adet seminer salonu ile iki adet toplantı odası, Mersin Yatırım Destek Ofisi nde de bir toplantı odası bulunmaktadır. Ajans bünyesinde kullanılmak üzere toplam üç adet hizmet aracı bulunmaktadır İNSAN KAYNAKLARI Ajansın insan kaynakları politikası; " Ajansın görevlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmesi için, alanında uzmanlaşmış, ulusal ve uluslararası düzeyde ihtiyaç duyulan niteliklere sahip personelin istihdamını ve bu personelin niteliklerinin geliştirilmesini ve sürdürülebilirliğini sağlamak" üzere oluşturulmuştur. Bu kapsamda Aralık 2014 itibariyle Ajans bünyesinde 23 uzman ve 7 destek personel istihdam edilmektedir. Ajans personelinin cinsiyetlerine, uzmanlık alanlarına ve eğitimlerine göre dağılımları aşağıda gösterilmektedir : 10

12 2.4. BİLGİ ve TEKNOLOJİK KAYNAKLAR Çukurova Kalkınma Ajansı bilgi ve teknoloji kaynaklarından mümkün olduğunca etkin faydalanmaya çalışmaktadır. Adana merkez ofiste üç adet fiziksel ana sunucu ve buna bağlı iki adet sanal sunucu ile bir adet güvenlik duvarı bulunmaktadır. Mersin ofiste de bir adet sunucu ve güvenlik duvarı hizmet vermektedir. Ajansın kurumsal internet sitesi, e-posta sunucusu, anti-virüs yazılımı, EBYS, muhasebe ETA yazılımı, bölge planı ve Ajans faaliyetlerini görsel şemalarda tasarlamak ve tematik haritalar oluşturulmak üzere satın alınan Coğrafi Bilgi Sistemleri yazılımı, active directory yapısına yönelik Adana ve Mersin de ayrı ayrı yedekleme hizmeti yerine getirilmektedir. Aralık 2014 itibariyle Ajansta yerel ağ üzerinde 79 adet kişisel bilgisayar, 27 adet diz üstü bilgisayar, 6 adet ağ yazıcısı-fotokopi makinesi ve 10 adet lazer yazıcı, 3 adet tarayıcı bulunmaktadır. Yerel ağda aktif dizin yapısı kurulmuş olup, tüm kullanıcılara gerekli erişim yetkileri verilmiştir. Ana makine üzerinde oluşturulan bireysel klasörler ile ortak alanın yedeklemesi yapılmaktadır. Ayrıca Ajans bünyesinde kullanılmakta olan EBYS, ETA yazılımlarının da yedekleri alınmaktadır. Verilerin Mersin ofiste birer yedekleri bulunmaktadır bu yedekleme sistemi yeni tahsis edilen Metro Ethernet bağlantısı üzerinden gerçekleşmektedir. İnternet erişimi Adana ofis için Türk Telekom dan tahsis edilen 10 Mbit sınırsız Metro Ethernet bağlantısı ile yapılmaktadır. Mersin ofiste ise 4MB ve 8 MB iki adet ADSL hat üzerinden sağlanmaktadır. Ajansın mevcuttaki bilgi ve teknoloji kaynakları aşağıdaki tabloda görülmektedir: 11

13 Cihaz Adet Cihaz Adet Masaüstü bilgisayar 79 Kamera sistemi 2 Dizüstü bilgisayar 27 Güvenlik kamerası 14 Güç kaynağı 2 Parmak izi okuyucu 2 Lazer yazıcı 10 Firewall 2 Tarayıcı 3 Harici yedekleme birimi 3 Projeksiyon cihazı 5 VPN uyumlu modem 2 Çok fonksiyonlu yazıcı 6 Fiber modem 2 Faks makinası 2 Telsiz telefon 2 Video kamera 1 Ses sistemi 1 Digital fotoğraf makinası 10 Evrak imha makinası 6 LCD televizyon 2 Spiralleme makinası 1 DVD oynatıcı 2 Sunucu 3 Digital telefon santrali+ masaüstü tlf SUNULAN HİZMETLER Ajansın sunduğu hizmetler Genel Sekreterlik bünyesinde oluşturulmuş bulunan Planlama ve Prog ramlama Birimi, Proje Uygulama Birimi, İzleme ve Değerlendirme Birimi, Adana Yatırım Destek Ofisi, Mersin Yatırım Destek Ofisi ve Destek Hizmetleri Birimi tarafından gerçekleştirilmektedir. Planlama ve Programlama Birimi Planlama ve Programlama Birimi, bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmesini hızlandırmaya ve rekabet gücünü artırmaya yönelik araştırmalar yapılması, yerel aktörlerin katılımı ile bölgesel ve sektörel temelde plan ve programlar hazırlanması, yerel, ulusal ve uluslararası kurumlarla işbirliği ve kapasite geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılmasından sorumludur. Proje Uygulama Birimi Proje Uygulama Birimi, Planlama ve Programlama Birimi tarafından hazırlanan bölgesel programların yönetiminden sorumlu birimdir. Birim, tüm destekler kapsamında, başvuruların alınmasından, destek almaya hak kazanan projelerin/faaliyetlerin belirlenmesi ve başvuru sahipleri ile sözleşmelerin imzalanmasına kadar olan sürecin uygulanmasından sorumludur. 12

14 İzleme ve Değerlendirme Birimi İzleme ve Değerlendirme Birimi, Ajans tarafından hazırlanan plan ve programların ve desteklenen projelerin izleme ve değerlendirilmesi amacıyla gerekli bilgilerin toplanması, analizi, bildirimi ve kullanılması hususunda çalışmalar yapar. Destekleme faaliyetlerinin verimlilik, etkinlik, yaratılan etki ve sürdürülebilirliğinin düzenli aralıklarla takip edilmesini sağlar. Bu nedenle hibe programı çerçevesinde desteklenen projelerin uygulanması, izlenmesi, yasa ve usullere uygunluğunun kontrolü, hibe yararlanıcısının sorunları ve ihtiyaçları ile yakından ilgilenir. Yatırım Destek Ofisleri Ajans bünyesinde Adana ve Mersin de olmak üzere iki adet olan Yatırım Destek Ofisleri nin görevlerini üç ana başlık altında toplamak mümkündür. Bunlar, yatırım kapasitesinin geliştirilmesine ve stratejisinin hazırlanmasına yönelik görevler, yatırım konusunda bilgi ve teknik destek sağlamaya yönelik görevler ve yatırımların idari aşamasının kolaylaştırılması ile hızlandırılmasına yönelik görevler olarak ifade edilebilir. Destek Hizmetleri Birimi Ajans bünyesinde yer alan Destek Hizmetleri Birimi nin faaliyet alanları idari ve mali işler, insan kaynakları yönetimi, basın ve halkla ilişkiler, arşiv yönetimi, yazı işleri ve bilgi-işlem hizmetlerinden oluşmaktadır YÖNETİM ve İÇ KONTROL SİSTEMİ İç kontrol sisteminin oluşturulması çalışmalarına 2010 yılında başlanmış ve bu amaçla 2010 yılı Haziran ayı içerisinde bir mülakat sınavı yapılarak iç denetçi istihdamı gerçekleştirilmiştir. İç denetçi tarafından İç Kontrol Sistemi kurulmasına yönelik danışmanlık faaliyetleri başlatılmış ve bu kapsamda İç Denetim Yönergesi hazırlanarak Genel Sekreter in onayı ile yürürlüğe girmiştir. Bu yönerge kapsamında iç denetçi tarafından bir iç denetim planı hazırlanmış ve iç denetim faaliyetleri 2011 yılı başından itibaren başlamıştır. Buna karşın, 2012 yılı Ocak ayında iç denetçinin görevden ayrılması ile iç denetim faaliyetlerine ara verilmiştir yılı içerisinde yeni bir iç denetçi istihdamı için çıkılmış olan personel alım ilanına nitelikleri haiz bir başvuru olmamıştır. Bununla birlikte Çukurova Kalkınma Ajansı nın; Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı temsilcilerinden oluşan bir komisyon tarafından gerçekleştirilen Mali Yeterlilik Denetimi kapsamında ilgili kriterleri sağladığı belirtilmiştir yılı hesap dönemine ilişkin 2013 yılı üçüncü çeyreğinde başlayan sayıştay denetimi 2014 yılı ilk çeyreğinde tamamlanmıştır. Sayıştay Başkanlığı tarafından hazırlanan 2013 yılı taslak Denetim Raporu nda çeşitli muhasebe hesap kodlarının kullanımı, damga vergisi kesintileri gibi minör konularda öneri ve tespitlerde bulunulmuştur. Taslak raporda yer alan tespit ve önerilere ilişkin cevaplar Sayıştay Başkanlığı na gönderilmiş, uygulanabilecek önerilere yönelik gerekli düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. 13

15 3. ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI NIN AMAÇ, ÖNCELİK VE HEDEFLERİ 3.1. AMAÇ VE HEDEFLER Çukurova Kalkınma Ajansı nın temel amacı, faaliyet alanı olan Çukurova Bölgesi nin tüm yönleriyle sosyo-ekonomik kalkınmasını sağlamaktır. ÇKA, bu temel amacı gerçekleştirmede bölgenin mevcut potansiyelini harekete geçirmeyi, bölgenin zengin kaynaklarını kullanarak bu potansiyeli artırmayı, yerli ve yabancı yatırımcıları bölgeye çekmeyi ve bölgenin rekabet gücünü artırmayı hedeflemektedir TEMEL POLİTİKA ve ÖNCELİKLER Doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını, istihdamı ve ihracatı artıran, yüksek katma değerli ürün üretme kapasitesini geliştiren girişimlere destek olunarak bölge ekonomisini dış dünya ile rekabet edebilir bir yapıya kavuşturmak Çukurova Kalkınma Ajansı nın önceliklerinden biridir. Bu doğrultuda; Bölgede faaliyet gösteren firmaların etkinliklerinin ve rekabet güçlerinin artırılmasına destek olacak faaliyetlerde bulunmak, Bölgenin potansiyel yatırım alanlarını belirleyerek, ulusal ve uluslararası yatırımcılara tanıtmak, İşgücü kalitesinin artırılmasına yönelik girişimlere destek olmak, Ajans ın kullanımına tahsis edilen kamu kaynaklarını amaç ve hedefler doğrultusunda etkin ve verimli bir şekilde kullanmak, Kalkınmaya ilişkin olarak paydaşlar arasında işbirliği ve bilgi paylaşımı ortamı oluşturularak sahiplenmenin ve farkındalığın artırılmasını sağlamak. Göreceli olarak daha az gelişme potansiyeli olan alt bölgelerden başlamak üzere sivil toplum kuruluşlarının yerel ve bölgesel kalkınma çabalarına katkı sağlamaları özendirmek, Alt bölgelere yönelik olarak kırsal ekonomilerin çeşitlendirilmesini sağlayıcı girişimlerin özendirilmesi, ekonomik olanakların geliştirilmesi, yaşam standartlarının artırılması ve refah düzeylerinin yükseltilmesine yönelik faaliyetlere destek olmak, Çukurova kırsalından ve diğer kentlerden Adana ve Mersin kent merkezine doğru olan göç, planlamadan imara, su kaynakları yönetiminden ısınmaya, ulaşımdan çevreye kadar çok sayıda fiziksel ve sosyolojik gereksinimler ortaya çıkarmaktadır. Ajans temel politika önceliklerinden birisi de bu etkilerin azaltılmasını ve yönetilmesini kolaylaştırıcı faaliyetleri desteklemektir. Çukurova Kalkınma Ajansı nın belirlediği amaçlar ve temel politikalar paralelinde 2014 yılı için belirlenen öncelikler şu şekildedir : Bölgesel kümelenme, yenilik ve girişimcilik stratejilerinin hazırlanması, 14

16 Bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılması ve kırsal alanda tarım dışı istihdamı artırmaya yönelik iktisadi faaliyetlerin desteklenmesi, Eğitimde altyapı analizinin yapılması, Evsel atıkların bölgesel yönetimi konusunda araştırma çalışması yapılması, Bölgeyi doğrudan etkileyen bölge dışı gelişmelere yönelik çalışmalar gerçekleştirilmesi (bölgeler ve uluslararası göçün sosyo-ekonomik etkileri vb.), Çevre ve enerji verimliliğine yönelik desteklerin sağlanması, Sosyal uyum ve entegrasyonun güçlendirilmesi konulu çalışmalar yapılması, Bölgesel yatırım ikliminin geliştirilmesi konulu araştırma ve saha çalışmaları yapılması, Diğer kalkınma ajanslarıyla işbirliğinin geliştirilmesidir. 4. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ ve DEĞERLENDİRMELER 4.1. MALİ BİLGİLER 2014 yılına ait Ajans bütçesinin uygulama sonuçları, mali tablolara ilişkin açıklamalar ve mali denetim sonuçları aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir. Bütçe Uygulama Sonuçları: Ajansın ulusal ve bölgesel düzeyde plân ve programlara, Yüksek Planlama Kurulu nca belirlenen ödenek tavanına ve yıllık çalışma programına göre hazırladığı bütçesi, ajansın bütçe yılı içindeki gelir ve gider tahminlerini gösterir. Bütçe yılı takvim yılıdır ve bütçe dışı harcama yapılamamaktadır. 15

17 Ajans 2014 yılı bütçesine, 2013 yılından toplam ,55 TL devir gerçekleşmiştir. Buna ek olarak merkezi yönetimden ,00TL, yerel yönetimlerden ,81 TL, sanayi ve ticaret odalarından ,21 TL ve faaliyet gelirlerinden ,25 TL olmak üzere toplam ,82TL gelir gerçekleşmiştir. 984,81 TL ret ve iadeler de dikkate alındığında toplam gelir bütçesi ,01 TL olarak gerçekleşmiştir. Gerçekleşme oranı %91,95 olmuştur. Çukurova Kalkınma Ajansı Bütçe Gelirleri 2014 YILI GELİR BÜTÇESİ GERÇEKLEŞMELERİ KODLAR Gelir Kalemleri Bütçe Tahmini (TL) Gerçekleşme Aralık 2014 (TL) Gerçekleşme Oranı (TL) 01 Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar , ,00 108,77 02 Yerel Yönetimlerden Aktarılan Paylar , ,81 70,58 01 İl Özel İdarelerinden Aktarılan Paylar , ,27 100,00 02 Büyükşehir Belediyelerinden Aktarılan Paylar , ,11 100,00 04 İlçe Belediyelerinden Aktarılan Paylar , ,18 41,59 05 Belde Belediyelerinden Aktarılan Paylar , ,25 3, Sanayi ve Ticaret Odalarından Aktarılan Paylar Avrupa Birliği ve Diğer Uluslararası Fonlardan Sağlanan Kaynaklar ,22 0, ,21 0,00 100,00 0,00 06 Faaliyet Gelirleri , ,25 86,10 07 Bağış ve Yardımlar 0,00 0,00 25,00 Önceki Yıllardan Devreden Gelirler , ,55 90,90 Ret ve İadeler (-) 6.343,86 984,81 15,52 TOPLAM , ,01 91,95 16

18 2014 yılında gerçekleşen bütçe giderleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir: Gider bütçesi; genel hizmetler ve proje ve faaliyet destekleme hizmetleri ana kalemlerinden oluşmaktadır ,56 TL harcama yapılan personel giderleri ve ,88 TL harcama yapılan mal ve hizmet alımlarından oluşan genel yönetim hizmetleri kapsamında toplam ,44 TL gider gerçekleşmiştir. Plan, program ve proje hizmetleri kapsamında ,28 TL ve tanıtım ve eğitim hizmetleri kapsamında ,79 TL gider gerçekleşmiş ve genel hizmetler kaleminde toplam ,51 TL gider gerçekleşmesine ulaşılmıştır. Proje ve faaliyet destekleme hizmetleri kapsamında, 2012 yılı Mali Destek Programları için ,35TL, 2014 yılı Mali Destek Programları için ,45TL, 2013 yılı Doğrudan Faaliyet Destekleri için ,56 TL, 2014 yılı Doğrudan Faaliyet Destekleri için ,52 TL gider gerçekleşmiş olup genel toplamda ise ,88 TL lik bütçe gideri gerçekleşmiştir. Toplam gider bütçesi gerçekleşmesi ,39 TL ye ulaşmıştır. Çukurova Kalkınma Ajansı Bütçe Giderleri 2014 YILI GİDER BÜTÇESİ GERÇEKLEŞMELERİ Kurum Sınıf Fonk Sınıf. Ekon Sınıfl KALKINMA AJANSLARI AKDENİZ BÖLGESİ ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI GENEL HİZMETLER GENEL YÖNETİM HİZMETLERİ PERSONEL GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ YEDEK ÖDENEKLER İZLEME DEĞERLENDİRME ve KOORDİNASYON HİZMETLERİ PLAN, PROGRAM ve PROJE HİZMETLERİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME HİZMETLERİ TANITIM VE EĞİTİM HİZMETLERİ PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ PROJE DESTEKLEME HİZMETLERİ TRANSFERLER 2012 Yılı Mali Destek Programları 2014 Yılı Mali Destek Programları FAALİYET DESTEKLEME VE TEKNİK DESTEK HİZMETLERİ TRANSFERLER 2013 Yılı Doğrudan Faaliyet Destekleri 2014 Yılı Doğrudan Faaliyet Destekleri TOPLAM 17 Bütçe Tahmini (TL) , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Gerçekleşme Aralık 2014 (TL) , , , ,88 0,00 0, ,28 0, , , , , , , , , , , ,39 Gerçekleşme Oranı (TL) 35,02 36,03 73,39 25,77 0,00 0,00 36,12 0,00 51,55 44,08 44,32 44,32 99,92 0,87 33,49 33,49 98,80 17,16 41,97

19 Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar 2014 yılı Bütçe Gelirleri toplamı ,00 TL olarak tahmin edilmiştir. Bu tahminin ,01 TL kısmı gerçekleşmiş ve gerçekleşme oranı % 91,95 olmuştur. Tahmin edilen gelirlerin, gerçekleşme oranının yüksek olmasında, gelir bütçesinin yaklaşık üçte ikisini oluşturan önceki yıldan devirlerin gerçekleşme oranının %90 nın üzerine çıkmış olması ve il özel idareleri, sanayi ve ticaret odaları ve büyükşehir belediyelerinin pay aktarımlarını düzenli yapmış olmaları önemli rol oynamıştır. Diğer yandan merkezi yönetim payı performans ödemesi nedeniyle beklenenin üzerinde gerçekleşmiştir. Gerçekleşmeyen kısım ise ilçe ve belde belediyelerinin büyük kısmının paylarını aktarmamalarından kaynaklanmaktadır yılı gider bütçesi toplamı ,00TL olarak tahmin edilmiştir. Yılsonu itibariyle ,39 TL gider gerçekleşmiş ve gider bütçesi gerçekleşme oranı %41,97 olmuştur. Gider bütçesi gerçekleşmesinin sınırlı kalmasının temel nedeni gider bütçesi tahmininin yaklaşık %80 ini oluşturan proje ve faaliyet destekleme hizmetleri kaleminden sınırlı harcama yapılmış olmasıdır. Bu kalemde bulunan 2014 yılı mali destek programlarının 2014 yılı sonunda uygulanmaya başlanmış olması nedeniyle sınırlı ödeme gerçekleştirilmiştir ve bu kalemin büyük kısmı kullanılamamıştır. Kullanılmayan kısımlar gelecek yıllara nakit olarak devredilmiş ve taahhüt altına girilmiş bulunan transferlere tahsis edilecektir. Mali Denetim Sonuçları Dış denetimde; İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı ile Kalkınma Bakanlığı nca müştereken belirlenecek esas ve usullere göre ajansın her türlü hesap ve işlemleri, Yönetim Kurulu tarafından her yıl en geç mart ayında ve gerekli görülen hallerde her zaman Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre kurulmuş bağımsız denetim kuruluşlarına inceletilir. Bağımsız dış denetim kuruluşları, hazırladıkları raporu eş zamanlı olarak İçişleri Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı na sunar. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) mevzuatına göre faaliyet gösteren yetkili bir bağımsız denetim kuruluşu tarafından 2013 bütçe yılına dair 2014 yılı Mart ayında gerçekleştirilen dış denetim sonucunda; Ajans hesapları ve bunlara ilişkin belgeler esas alınarak, mali tabloların güvenilirliği ve doğruluğuna ilişkin mali denetim yapılmış ve Ajansın gelir, gider ve mallarına ilişkin mali işlemlerinin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olduğu tespit edilmiştir. 18

20 4.2. PERFORMANS BİLGİLERİ 2014 yılı içerisinde Ajans tarafından gerçekleştirilen faaliyetler birim bazında düzenlenmiştir Planlama ve Programlama Çalışmaları Çukurova Bölge Planı: Ulusal plan ve stratejiler ile yerel öncelikleri birleştiren Çukurova Bölge Planı, 10. Kalkınma Planı ve Bölgesel Gelişme Ulusal Strateji Belgesi (BGUS) gibi üst ölçekli planlarla uyumlu bir şekilde ve yerelde kamu, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinden 775 paydaşın sürece katkısıyla hazırlanmıştır. Türkiye nin ortaya koyduğu 2023 vizyonuna ulaşılabilmesi için topyekûn kalkınma şart olup ülkenin bütün bölgelerinin bu hedeflere azami katkı sunması gerekmektedir. Bu bağlamda, Çukurova Bölgesi de Türkiye nin 2023 hedefleri doğrultusunda üzerine düşeni yerine getirebilmek için TR62 Çukurova Bölge Planı ile bölgesel vizyonunu ve bu doğrultudaki temel stratejik amaçlarını belirlemiştir yolunda Stratejik konumunu ve zengin kaynaklarını değere dönüştüren, Doğu Akdeniz in lider bölgesi olmak vizyonuyla hareket eden Çukurova Bölgesi; bu vizyon doğrultusunda, uluslararası çekim merkezi ve üretim üssü olma, bölgeiçi gelişmişlik farklarını azaltma, sosyal uyum sorunlarını çözme, beşeri sermayeyi güçlendirme, yeşil büyüme ve çevre dostu üretim yapma, kentsel yaşam kalitesi yüksek cazip metropoller oluşturma gibi temel stratejik amaçları gerçekleştirme arzusundadır. 19

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI NSI 10 YILI AROU ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYET RAPORU 2010 Mart 2013 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... 1 A) ÇKA Kurumsal Misyon ve Vizyonu... 1 B) Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 1 C) Kurumsal

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu, 2011

Yıllık Faaliyet Raporu, 2011 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 GİRİŞ... 5 1. GENEL BİLGİLER... 7 1.1.VİZYON, MİSYON ve İLKELER... 9 1.2.YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR... 10 1.3. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER... 11 1.3.1.Fiziksel Yapı... 11 1.3.2.Teşkilat

Detaylı

DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ARA FAALİYET RAPORU

DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ARA FAALİYET RAPORU DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ARA FAALİYET RAPORU 1 SUNUŞ Faaliyetlerine başladığı 2010 yılından bu yana geçen süre içerisinde Kalkınma Ajansları uygulamamaları ve farkındalığı

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU T.C. İPEKYOLU KALKINMA AJANSI 2013 YILI FAALİYET RAPORU Gaziantep, Adıyaman, Kilis Günümüz kalkınma politikaları kapsamında ulusal kalkınmanın, bölgesel kalkınma politikaları ile sağlanacağı görüşü kabul

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu ii 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu iii Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu (Ocak Haziran) iv 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu SunuĢ 2009 yılından itibaren sorumluluk bölgesi olan Hatay,

Detaylı

T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA, ISPARTA, BURDUR)

T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA, ISPARTA, BURDUR) T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA, ISPARTA, BURDUR) 2013 YILI 6 AYLIK AJANS ARA FAALİYET RAPORU EYLÜL 2013 Sayfa 1 / 69 YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), 25.01.2006

Detaylı

2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU T.C. İPEKYOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU Gaziantep, Adıyaman, Kilis İpekyolu Kalkınma Ajansı kurulduğu günden bu yana Gaziantep, Adıyaman ve Kilis illerinde bölge içi gelişmişlik farklarının

Detaylı

2013 Yılı Faaliyet Raporu

2013 Yılı Faaliyet Raporu 2013 Yılı Faaliyet Raporu İzmir Kalkınma Ajansı 2013 Yılı Faaliyet Raporu Türk milletinin istidadı ve kesin kararı, medeniyet yolunda durmadan, yılmadan ilerlemektir. Medeniyet yolunda başarı, yenileşmeye

Detaylı

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU. [1 Ocak 30 Haziran] www.kuzka.gov.tr

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU. [1 Ocak 30 Haziran] www.kuzka.gov.tr T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU [1 Ocak 30 Haziran] www.kuzka.gov.tr Ağustos, 2013 SUNUŞ 2010 yılında faaliyete geçen Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA), her geçen gün

Detaylı

2014 YILI AJANS FAALI YET RAPORU OCAK- ARALIK 2014

2014 YILI AJANS FAALI YET RAPORU OCAK- ARALIK 2014 2014 YILI AJANS FAALI YET RAPORU OCAK- ARALIK 2014 İçindekiler TABLOLAR... iii ŞEKİLLER... iii YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 1 GENEL SEKRETER SUNUŞU... 2 KISALTMALAR DİZİNİ... 4 1. GENEL BİLGİLER...

Detaylı

Stratejik Plan (2014-2018)

Stratejik Plan (2014-2018) Stratejik Plan (20142018) İPEKYOLU KALKINMA AJANSI STRATEJİK PLANI (20142018) Gaziantep 2013 Stratejik Plan 20142018 İÇİNDEKİLER 1. 2. 3. 4. STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ... 1 MEVCUT DURUM ANALİZİ...

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2014 OCAK HAZİRAN EDİRNE TEKİRDAĞ KIRKLARELİ

FAALİYET RAPORU 2014 OCAK HAZİRAN EDİRNE TEKİRDAĞ KIRKLARELİ 24OCAKHAZİRAN FAALİYET RAPORU 24 OCAK HAZİRAN EDİRNE TEKİRDAĞ KIRKLARELİ İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER, A. MİSYON VE VİZYON, B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR, C. AJANSA LER,. FİZİKSEL YAPI, 2. TEŞKİLAT

Detaylı

2011 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. [1 Ocak 30 Haziran]

2011 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. [1 Ocak 30 Haziran] T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2011 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU [1 Ocak 30 Haziran] www.kuzka.org.tr Eylül 2011 Sunuş T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA), 5449 sayılı Kanun a istinaden 25

Detaylı

Bu belge, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından bastırılmıştır. : 2014-KR-2/25 Revizyon No : 00 Revizyon Tarihi : - ISBN : - : Osman UCAEL

Bu belge, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından bastırılmıştır. : 2014-KR-2/25 Revizyon No : 00 Revizyon Tarihi : - ISBN : - : Osman UCAEL Bu belge, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından bastırılmıştır. Belge No : 2014-KR-2/25 Revizyon No : 00 Revizyon Tarihi : - ISBN : - 1. Basım, Eylül 2014 Editör(ler) : Osman UCAEL : Mustafa GÜL Tasarım

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU. (1 Ocak-31 Aralık 2014)

2014 YILI FAALİYET RAPORU. (1 Ocak-31 Aralık 2014) 2014 YILI FAALİYET RAPORU (1 Ocak-31 Aralık 2014) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi Şubat 2015 İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 6 A. MİSYON VE VİZYON... 6 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı. Genel Sekreterliği. 2013 Yılı Faaliyet Raporu www.dogaka.gov.tr

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı. Genel Sekreterliği. 2013 Yılı Faaliyet Raporu www.dogaka.gov.tr D A K A 2013 Y F R SUNUŞ Yerel kaynak ve potansiyellerin ulusal plan ve programlarla uyumlu ve kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları işbirliğine dayalı bir şekilde değerlendirilerek bölgesel kalkınmanın

Detaylı

AJANS FAALİYET RAPORU

AJANS FAALİYET RAPORU 2012 AJANS FAALİYET RAPORU MART 2013 2012 Faaliyet Raporu YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), 25.01.2006 tarihli ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu

Detaylı

İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU

İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU 1 İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU TEMMUZ 2009 2 Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. 3 YÖNETİM

Detaylı

Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza K:3 35210 Gümrük İZMİR T (0232) 489 81 81 F: (0232) 489 85 05 www.izka.org.tr info@izka.org.

Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza K:3 35210 Gümrük İZMİR T (0232) 489 81 81 F: (0232) 489 85 05 www.izka.org.tr info@izka.org. Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza K:3 35210 Gümrük İZMİR T (0232) 489 81 81 F: (0232) 489 85 05 www.izka.org.tr info@izka.org.tr İzmir Kalkınma Ajansı 2011 Faaliyet Raporu Mart 2012 Baskı Tarihi

Detaylı

T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA, ISPARTA, BURDUR)

T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA, ISPARTA, BURDUR) T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA, ISPARTA, BURDUR) 2014 YILI AJANS FAALİYET RAPORU MART, 2014 Sayfa 1 / 73 YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), 25.01.2006 tarihli

Detaylı

Ankara Kalkınma Ajansı 2012 Yılı. Faaliyet Raporu

Ankara Kalkınma Ajansı 2012 Yılı. Faaliyet Raporu Ankara Kalkınma Ajansı 2012 Yılı Faaliyet Raporu Başkentin Potansiyeli Harekete Geçiyor 1 Sunuş Ankara da yaşayan insanlarımızın yaşam kalitesini artırıcı, gelir düzeyini yükseltici, yenilikçi ve sürdürülebilir

Detaylı

YILLIK FAALİYET RAPORU

YILLIK FAALİYET RAPORU YILLIK FAALİYET RAPORU 2012 YILI FAALİYET RAPORU 4 Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. M. Kemal ATATÜRK 5 6 Bireylerin

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2012 YILI ARA FAALİYET RAPORU (1 Ocak 30 Haziran 2012) İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 4 I- GENEL BİLGİLER... 5 A) MİSYON VE VİZYON... 5 B) YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA, ISPARTA, BURDUR) 2011 YILI AJANS FAALİYET RAPORU

T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA, ISPARTA, BURDUR) 2011 YILI AJANS FAALİYET RAPORU T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA, ISPARTA, BURDUR) 2011 YILI AJANS FAALİYET RAPORU MART 2012 1 2 2011 YILI AJANS FAALİYET RAPORU 2011 YILI AJANS FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU

Detaylı

Ahiler Kalkınma Ajansı 2013 Yılı Ajans Faaliyet Raporu SUNUŞ

Ahiler Kalkınma Ajansı 2013 Yılı Ajans Faaliyet Raporu SUNUŞ 1 SUNUŞ Ahiler Kalkınma Ajansı 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun un 3. Maddesine dayanılarak 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 2008 yılının ikinci yarısında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve 2009 yılı ikinci yarısından itibaren aktif

Detaylı

2012 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI ARA FAALİYET RAPORU (01 OCAK-30 HAZİRAN 2012)

2012 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI ARA FAALİYET RAPORU (01 OCAK-30 HAZİRAN 2012) 2012 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI ARA FAALİYET RAPORU (01 OCAK-30 HAZİRAN 2012) İÇİNDEKİLER Sayfa I. GENEL BİLGİLER 1 A) Vizyon ve M isyon 1 B) Yetki, Görev ve Sorum luluklar 2 C) A jansa İlişkin B ilgiler

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU (1 Ocak 30 Haziran 2013) İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... 4 A) MİSYON VE VİZYON... 4 B) YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 4 C) AJANSA İLİŞKİN

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU...3 A. VİZYON VE MİSYON...4 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...4 C. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER...4 1. Fiziksel

Detaylı

Anadolu nun Zirvesinde Kalkınmanın Köprüsü

Anadolu nun Zirvesinde Kalkınmanın Köprüsü Anadolu nun Zirvesinde Kalkınmanın Köprüsü 2011 YILI ARA FAALİYET RAPORU Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma ancak yerelin potansiyelini harekete geçirerek gerçekleşmektedir.

Detaylı