Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı"

Transkript

1 Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten May ıs 1992 No: 18

2 İÇ İ NDEKİ LER I. BÖLÜM K.K.T.C. Merkez Bankas ı Aleyhine İngiltere Yüksek Mahkemesinde Aç ılan Dava Il. BÖLÜM K.K.T.C. Merkez Bankas ı ve Bankac ılık Faaliyetleri III. BÖLÜM Ekonomik Geli şmeler Sayfa Üretim, istihdam ve Fiyatlar 32 a) Üretim Art ışı ve Kaynaklar ın Kullan ım ı 32 b) istihdam 36 c) Fiyat Hareketleri ve Ücretler Mali ve Parasal Geli şmeler 41 a) Mali Gelişmeler 41 b) Parasal Geli şmeler Ticaret, Pazarlama ve Ödemeler Dengesi 46 a) Ticaret ve Pazarlama 46 b) Ödemeler Dengesi Türkiye Cumhuriyeti - Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Aras ında Karma Ekonomik Komisyonu nikinci Dönem Protokolu IV. BÖLÜM Merkez Bankas ın ın Yı ll ık Hesaplar ı Bilanço 64 Kar ve Zarar Hesab ı 65 Hesaplar Hakk ında Aç ıklamalar V. BÖLÜM Bankac ılık İstatistikleri VI. BÖLÜM Tabloların Listesi

3 o

4 le BÖLÜM PLLY PECK INTERNATINAL PLC KAYYUMLARININ LNDRA'DA YÜKSEK MAHKEMEDE AÇTI ĞI DAVA Merkez Bankas ı aleyhine Polly Peck Internataional taraf ından aç ılan davada 17 say ı l ı Bültendeki rapordan sonra baz ı geli şmeler olmu ştur. Mareva ara emrine kar şı Merkez Bankas ı istinafta bulundu. Temyiz Mahkemesi 19 Mart 1992 de Merkez Bankas ı lehine karar verdi; ara emrini kald ırd ı, PPI davas ını spekülatif ve başar ı şans ı zay ıf diye tan ımlad ı. Ayni zamanda kayyumlarca verilen şahadetin bir k ısm ın ın Merkez Bankas ına kar şı haks ızl ık oldu ğuna i şaret etti. Temyiz Mahkemesi merkez Bankas ı n ın Londradaki kaynaklar ından 10.7 milyon sterlinin, son çare olarak ve kayyumlara ihbarda bulunduktan sonra kullan ılmak kayd ıyla, ayr ı b ı r hesapta muhafaza edilmesine karar verdi. Bu emir Temyiz Mahkemesi duru şmas ı esnas ında kayyumlarca öne sürülen bir talebin korunmas ı amac ına matuftur. Talep Merkez Bankas ına ulaşan belirli PPI fonlar ı n ın izlenmesini amaçlamaktad ır. Merkez Bankas ı dosyalad ığı bir dilekçede kayyumlar ın Merkez Bankas ı aleyhine hakl ı bir izleme talebi gostermedikleri ve her halükarda Merkez Bankas ın ın iyi niyetle hareket etti ği mülahazalar ı ı le emr ı n kaldı r ılmas ı n ırica etmi ştir. Sözü edilen dilekçe için bir gün saptanmak üzeredir. Ayn ı zamanda, Merkez Bankas ı İngiliz Mahkemesinin yetkisine 18 May ısta itiraz etmi ştir. Merkez Bankas ı kayyumlar ın yetki kurallar ı alt ında yeterli ölçüde hakl ı bir durumlar ı olmad ığı gibi liyakat aç ısından iyice savunulabilecek bir davalar ı da bulunmad ığı hususlar ın ı öne sürmü ş ve aleyhindeki davan ın kald ır ılmas ını savunmuştur. Duru şmaya Haziranda devam olunacakt ı r. Kayyumlardan ikisi yani Mr. Jordan ve Mr. Stone üçüncü kayyum Mr. Morris'in Merkez Bankas ı aleyhine sürdürmekte oldu ğu icraatta önunla i şbirliğinden kaç ınm ışlard ı r. 3

5 o

6 Il. BÖLÜM KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHUR İYET İNDE MERKEZ BANKASI VE BANKACILIK FAAL İYETLER İ 35/1987 Say ılı Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı yasas ında belirtilen çerçevede bankalar taraf ından getirilen k ısa vadeli senet ve vesikalar ı reeskonta kabul ederek veya Kamu Kurum ve Kuruluşlar ına Hazine Kefaleti karşı l ığında avans vermek suretiyle, piyasaya para sürme ve bankalara kaynak sağlama görevleri bankam ızca sürdürülmü ştür. 2 May ıs 1992 tarihi itibariyle avans ve reeskont i şlemleri Tablo 1'de avans ve reeskont 'şlemlerinden doğan borç oak ıyelerinin 31 Aral ık 1990, 31 Aral ık 1991 ve 2 May ıs 1992 tibar ıyle karşılaşt ırmas ı ise Tablo 2'de gösterilmi ştir. 5

7 Tablo 1 2 May ıs 1992 itibariyle Avans ve Reeskont İ lemleri Hazine Kefaletini haiz K.M.S. Cypfruvex Bonolar üzerine avans İş. Ltd. Tar ımsal Donat ım Kurumu K.T. Turizm işi. Ltd. Hazineye Kısa Vadeli Avans Milyon TL Borç Senet Senet Bakiyesi Adedi Toplam ı IN pi Küçük Esnaf ve Sanatkar Senetleri Sanayi Senetleri Ticari Senetler ihracat Senetleri It 11 Tar ım Senetleri Turizm Senetleri tl Turizm Kredileri Erteleme Destek. Fonu II K. Vak ıflar Bankas ı Ltd K. Vak ıflar Bank. Ltd. K. Kredi Bankas ı Ltd K. Ticaret Bankas ı Ltd. Asbank Ltd. A. Garanti Bankas ı Ltd. T. Halk Bankas ı Ltd. K. iktisat Bankas ı Ltd. K. Ticaret bankas ı Ltd. K. Vak ıflar Bankas ı Ltd. K. Ticaret Bankas ı Ltd. Asbank Ltd. K. Vak ıflar Bankas ı Ltd. K. Vak ıflar Bankas ı Ltd. Türk Bankas ı Ltd. K. Kredi Bankas ı Ltd. K. Ticaret Bankas ı Ltd. Asbank Ltd. Akdeniz G. Bankas ı Ltd. Türkiye İş Bankas ı A. Ş. K. Vak ıflar Bankas ı Ltd. Türk Bankas ı Ltd. Umasol Türk Koop. Bankas ı Ltd. K.Kredi Bankas ı Ltd GENEL TPLAM

8 Tablo 2 Avans ve Reeskont Borç Bakiyelerinin 31 Aral ık 1990, 31 Aral ık 1991 ve 2 May ıs 1992 itibariyle Kar şılaşt ırmas ı Milyon TL 31 Aral ık 31 Aral ık 2 Mayıs Kredi Türü Borçlu Hazine Kefaletini K.T.Sanayi işletmeler Haiz Bonolar Üz. Av. Holding Ltd It K.M.S. Cypfruvex Ltd Tar ımsal Donat ım Kurumu 546, K.T.Turizm i şletmeleri Ltd Hazineye Kısa Vadeli Avans Küçük Esnaf ve Sanatkar Kredileri K. Vak ıflar Bankas ı Ltd Sanayi Senetleri K. Vak ıflar Bankas ı Ltd K. Kredi Bankas ı Ltd K. Ticaret Bankas ı Ltd Asbank Ltd Akdeniz Garanti Bankas ı Ltd Türkiye Halk Bankas ı A.Ş K.T. Kooperatif Merkez Bankas ı K. iktisat Bankas ı Ltd Ticari Senetler K. Ticaret Bankas ı Ltd ihracat Senetleri K. Vak ıflar Bankas ı Ltd Il 11 K. Ticaret Bankas ı Ltd Asbank Ltd K. Kredi Bankas ı Ltd Tar ım Senetleri K.T. Koop. Merkez Bankas ı Ltd K. Vak ıflar Bankas ı Ltd Turizm Senetleri K. Vak ıflar Bankas ı Ltd Türk Bankas ı Ltd K. Kredi Bankas ı Ltd K. Ticaret Bankas ı Ltd Asbank Ltd Akdeniz Garanti Bankas ı Türkiye İş Bankas ı A.Ş GENEL TPLAM

9 FA İZ FARK İ FNU Teş viki öngörülen sektörler ve konular için tercihli faiz or kolaylaşt ırmak amac nlar ı n ın uygulanmas ıyla KKTC Merkez Bankas ını ı 35/1987 say bünyesinde Fai ı l ı Fark ı KKTC Merkez Bankas Fonu kurulmas ı ı yasas ının 23. maddesinde 53. maddesi alt ngörülmü ında ç ıkar ştür. Yasan ın ılan "KKTC Merkez Bankas ı Tüzüğ Faiz Fa k ı Fonu lu ü"nün 7. maddesine göre Fonun kaynaklar şturulmas ı ı şunlard ı r: a) Devlet Bütçesine bu amaçla konulacak ödenek; b) KKTC Merkez Bankas ı nezdindeki Hazine fonlar, faizlerin bütçesinden ayr ılacak belirli bir ödenek; c) Bankalar ve yan kurulu şlar ı ile kooperatif ba..kalar ı ve mev vermekle yetkili k ı l ınm ış müesseselerin verecekleri her türlü n uygulanacak azami yasal faiz oran ı içinden 3 puan faiz fark ını nezdinde aç ılan Faiz Fark ı Fonuna yat ı r ılan miktarlar; karşı l ık olarak Banka ut yasalar alt ında kredi kdi krediler üzerinden tahsil edilerek banka d) Faiz farklar ını zaman ında yat ırmayanlara veya eksik yat ıranlara yüzde 8 cezai faiz ve e) Türkiye Cumhuriyeti Devleti taraf ından yap ılacak katk ılar. uygulanacak ayl ık Tüzü ğün 5. maddesi alt ında faiz iadesi oranlar ı kredi türleri itibar ı Tar ım (Ayni) Tar ım (Nakdi): Miktar ı 1 milyon TL'ye kadar olanlar Miktar ı 1 milyon TL'nin üstünde olanlar Küçük Esnaf ve Sanatkar Kredisi Turizm Kredisi Sanayici, İhracatc ı Kredisi %31 %16 % 7 %26 %31 %17 le şöyledir: Ancak faiz fark ı iadesi uygulamas ı şu ana kadar sadece tar ım ( konular ına inhisar ettirilmiştir. Tabiatlyle ayn ı kredi için hem Mer kaynağından hem de Faiz Fark ı Fonundan yararlanma olana ğı yoktu yni), turizm ve sanayi ez Bankas ı reeskont Böylece faiz iadesi uygulamas ıyle, bankam ızca Yasada belirtildi ve Kurulu şlar ı na avans verilerek veya bankalarca ibraz edilen vesikalar ı reeskonta kabul etmek suretiyle sa ğ lanan kredi olanakl kendi kaynaklar ından tercihli sektörlere kredi verme olana ğı yarat ı lm ı i üzere Kamu Kurum ısa vadeli senet ve r ı yan ında bankalara t ı r. Faiz Fark ı Fonu uygulamalar ı Tablo 3'te özet halinde gösterilmekt dir.

10 Tablo 3 Harcamalar Faiz Farkı Fonu Uygulamalar ı Gelirler Milyon TL 1987 Tar ım (Ayni) KKTC Merkez Bankas ı katkıs ı Dönem Sonu Bakiyesi Bankalardan Tar ım (Ayni) Dönem Başı Bakiyesi Dönem Sonu Bakiyesi KKTC Merkez Bankas ı Katk ısı Bankalardan Tar ım (Ayni) Dönem Başı bakiyesi Dönem Sonu Bakiyesi KKTC Merkez Bankas ı katk ıs ı Bankalardan TC Yard ım ı Tar ım (Ayni) Dönem Başı Bakiyesi Turizm KKTC Merkez Bankas ı Katk ıs ı Sanayi 0.9 Bankalardan Dönem Sonu Bakiyesi TC Yard ımı Tar ım (Ayni) Dönem Başı Bakiyesi Turizm KKTC Merkez Bankas ı katk ısı Sanayi 29.1 Bankalardan Dönem Sonu Bakiyesi TC Yard ım ı Tar ım (Ayni) Dönem Başı Bakiyesi Turizm KKTC Merkez Bankas ı Katk ısı Sanayi 48.9 Bankalardan ihracat 2.3 TC Yard ımı Dönem Sonu Bakiyesi Dönem Başı Bakiyesi Not: Faiz Fark ı iadesi taahhüt bakiyesi tarihinde on milyar TL olar ak hesaplanm ıştır. 9

11 YETKİLİ BANKALAR Para ve Kambiyo İşleri yasas ındaki tan ıma göre "Yetkili b nkalar" Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti'nde faaliyette bulunan ve ithalat, ihracat i şlemle ı yapmaya, döviz almaya, döviz bulundurmaya, döviz satmaya, döviz sat ışı na mesnet te döviz al ım bordrolar kil eden turistlere mahsus ı ve/veya makbuz tanzim etmeye Maliye i ş k ı i l ınan bankalar ri ile ilgili bakanl ı anlat ıkça yetkili ır. KKTC Merkez Bankas ı d ışında yetkili b nkalar şunlard ı r. TC Ziraat Bankas ı Türk Bankas ı Ltd. Türkiye İş Bankas ı A.Ş. Kıbrıs Türk Koop. Merkez Bankas ı Ltd. Kıbr ıs Kredi Bankas ı Ltd. Türkiye Halk Bankas ı A.Ş. K ıbrıs Vak ıflar Bankas ı Ltd. Limasol Türk Koop. Bankas ı Ltd. K ıbrıs Ticaret Bankas ı Ltd. Kıbr ıs Endüstri Bankas ı Ltd. K ıbr ıs Faisal İslam Bankas ı Ltd. Asbank Ltd. Akdeniz Garanti Bankas ı Ltd. K ıbr ıs iktisat Bankas ı Ltd. ffshore Bankac ıl ığı ffshore Bankac ı l ık Hizmetleri yasas ı (48/1990) alt ında yetkili ı l ınan bankalar şunlard ı r: East Mediterranean Trust and Banking Corporation Ltd. The European Business Bank Ltd. The European Commerce Bank Ltd. "Yetkili Müesseseler" Para ve Kambiyo İşleri Yasas ı Kurallar ı u r ve bulundurmaya yetkili k ınca döviz al ı ıp satmaya l ınan müesseseleri anlat görevli bakanl ır. Bu mües eselerin Maliye i ıktan çal ışma izni almalar şleriyle ı zorunludur. Halen aliyette bulunan yetkili müesseselerin isimleri ve kay ıtl ı büro adresleri aşağıda gösterilmi fir. Birinci Döviz Al ım Sat ım Şirketi Ltd. 158 A Girne Caddesi, Lefko şa. F ır ıncloğullar ı Co. Ltd. 2-4 Asmaalt ı Sokak, Lefkoşa. Elmaslar Yat ır ım Şirketi Ltd. 89 D Taner Küçük İş Hani, Girne Caddesi, Lefko şa. Ertuğrul Akbel and Sons Ltd. sman Paşa Caddesi, Mustafa Hac ı Ali Apt., No. 2, Lefko şa. 10

12 Sun Döviz Bürosu Ltd. Abdi İpekçi Caddesi, Lefko şa. Nafa Döviz Al ım Sat ım Şirketi Ltd. Zafer Çarşısı No. 10 Atatürk Caddesi, Girne. rhan Kahya Ltd. 3-4 Zafer Çarşısı, Girne. Merimann Currency Ltd. 49 E. Il. Selim Caddesi, Lefko şa. Forex Management Services Ltd. Il. Selim Caddesi Arabac ıoğular ı Apt. Dükkan N. 4, Lefkoşa. Er-Tem Yat ırım Şirketi Ltd. 2 G Kışla Yolu, Mağusa. Batu Exchange Co. Ltd. 52 İstiklal Caddesi, Mağusa. Aşardağ Exchange Ltd. 121 B Samsun Yolu, Baykal, Ma ğ usa. Gesfi Ltd. Şirketi 40 Abdi Çavuş Sokak, Lefko şa. Gürseller Döviz Al ım Sat ım Ltd. Şerif Apartman ı Karaoğlanoğlu, Girne. DEVLET KURU DÖV İZLER İ KKTC Merkez Bankas ı ve Diğer Bankalar s ınıfland ırmas ına göre Devlet Kuru Hesab ında tutulan dövizler Tablo 4'te gösterilmi ştir. 2 May ıs 1992 tarihi itibariyle toplam Devlet Kuru Dövizi bin ABD dolar ı olup bunun bin ABD doları serbestir. 11

13 Tablo: 4 KKTC Merkez Bankas ı ve Diğer Bankalar Tasnifine Göre evlat Kuru Hesab ında Tutulan Dövizin ABD $ Karşıl ığı ve Mevcut aahhûtler Tarih 31 Aral ık 1988 KKTC Merkez Bankas ı Diğėr Bankalar 30 Aral ık 1989 KKTC Merkez Bankas ı Diğer Bankalar 31 Aral ık 1990 KKTC Merkez Bankas ı Diğer Bankalar 2 Şubat 1991 KKTC Merkez Bankas ı Diğer Bankalar 2 Mart 1991 KKTC Merkez Bankas ı Diğer Bankalar 30 Mart 1991 KKTC Merkez Bankas ı Diğer Bankalar 27 Nisan 1991 KKTC Merkez Bankas ı Diğer Bankalar 1 Haziran 1991 KKTC Merkez Bankas ı Diğer Bankalar 29 Haziran 1991 KKTC Merkez Bankas ı Dffier Bankalar 27 Temmuz 1991 KKTC Merkez Bankas ı Diğer Bankalar Bankalar Toplam Toplam Toplam Toplam Toplam, Toplam Döviz $ Toplam Taahhüt $ Serbest F _ (12.3) (54.4) Toplam Toplam (810.7) (642.3) Toplam, , & (515.6) Toplam Toplam (665.7)

14 31 Ağustos 1991 KKTC Merkez Bankas ı Diğer Bankalar Toplam Eylül 1991 KKTC Merkez Bankas ı Diğer Bankalar _ (366.4) Toplam Kas ım 1991 KKTC Merkez Bankas ı Diğer Bankalar Toplam Kas ım 1991 KKTC Merkez Bankas ı Diğer Bankalar Toplam Aral ık 1991 KKTC Merkez Bankas ı Diğer Bankalar Toplam Şubat 1992 KKTC Merkez Bankas ı Diğer Bankalar Toplam Şubat 1992 KKTC Merkez Bankas ı ' Diğer Bankalar Toplam Mart 1992 KKTC Merkez Bankas ı Diğer Bankalar Toplam May ıs 1992 KKTC Merkez Bankas ı, Diğer Bankalar (19.5) Toplam

15 BANKALAR KURU DÖV İZLER İ Yine KKTC Merkez Bankas ı ve Diğer Bankalar s ın ıfland ırmas ı a göre bankalar kurunda özel ve tüzel kişiler ad ına aç ılan döviz tevdiat ve döviz mevduat h saplar ındaki dövizlere ait bilgiler Tablo 5'te verilmi ştir. 30 Nisan 1992 tarihi itibariyle Banka! r Kurundaki toplam döviz bin ABD dolar ına ulaşm ış olup en yüksek düzeydedir. 14

16 Tablo 5 KKTC Merkez Bankas ı ve Diğer Banka4ıir Tasnifine Göre Bankalar kurunda Özel ve Tüzel Ki şiler Ad ına Tutulan/Döviz Tevdiat ve Döviz Mevduat Hesaplar ın ın ABD $ Karşıl ığı vellesap Türüne Göre Dökümü Tarih Bankalar 31 Aral ı k 1988 KKTC Merkez Bankas ı Di ğer Bankalar Toplam 31 Aral ık 1989 KKTC Merkez Bankas ı Di ğer Bankalar Toplam 31 Aral ık 1990 KKTC Merkez Bankas ı Di ğer Bankalar Toplam 31 cak 1991 KKTC Merkez Bankas ı Diğer Bankalar Toplam 28 Şubat 1991 KKTC Merkez Bankas ı Di ğer Bankalar Toplam 31 Mart 1991 KKTC Merkez Bankas ı Diğer Bankalar Toplam 30 Nisan 1991 KKTC Merkez Bankas ı Di ğer Bankalar Toplam 31 May ıs 1991 KKTC Merkez Bankas ı Diğer Bankalar Toplam 30 Haziran 1991 KKTC Merkez Bankas ı Di ğer Bankalar Toplam 31 Temmuz 1991 KKTC Merkez Bankas ı Diğer Bankalar Toplam Döviz Tevdiat Hesap Miktar Adedi Bin ABD Döviz Mevduat Toplam Hesap Miktar Döviz Ade-di $

17 31 Ağustos 1991 KKTC Merkez Bankas ı Diğer Bankalar Toplam 30 Eylül 1991 KKTC Merkez Bankas ı Diğer Bankalar Toplam 31 Ekim 1991 KKTC Merkez Bankas ı Diğer Bankalar Toplam 30 Kas ım 1991 KKTC Merkez Bankas ı Diğer Bankalar Toplam 31 Aral ık 1991 KKTC Merkez Bankas ı Diğer Bankalar Toplam 31 cak 1992 KKTC Merkez Bankas ı Diğer Bankalar Toplam 29 Şubat 1992 KKTC Merkez Bankas ı Diğer Bankalar 31 Mart 1992 KKTC Merkez Bankas ı Diğer Bankalar 30 Nisan 1992 KKTC Merkez Bankas ı Diğer Bankalar C , Toplam Toplam Toplam AI

18 DÖV İZ REZERVLERI Döviz Rezervlerimiz devlet kuru ile bankalar kuru olarak iki ba ş l ık alt ında görülmektedir. Devlet Kuru hesab ında tutulan dövizler tahsise tabi dövizlerdir. Bankalar Kuru ba şl ığı alt ında gösterilen dövizler ise özel ve tüzel ki şilere ait döviz tevdiat ve mevduat hesaplar ı ile bankalar ın kendi nam ve hesaplar ına tuttuklar ı dövizlerden olu şmaktad ır. Tablo 6 dan görüleceği üzere 31 Mart 1992 tarihi itibariyle toplam döviz rezervlerimiz bin ABD dolar ı tutar ındad ır. 17

19 Tablo 6 Döviz Rezervlerinin Art ış H ızı Tarih-Döviz Niteliği Miktar Bin ABD Bir önceki dönemle karşılaşt ırmas ı Aral ık 1988 Devletin Kur Hesab ında Bankalar Kurunda Tutulan: a) Özel ve Tüzel Ki şiler b) Bankalar ın Kendileri Toplam Aral ık 1989 Devletin Kur Hesba ında Bankalar Kurunda Tutulan: a) Özel ve Tüzel Ki şiler b) Bankalar ın Kendileri Toplam Aral ık 1990 Devletin Kur Hesab ında Bankalar Kurunda Tutulan: a) Özel ve Tüzel Ki şiler b) Bankalar ın Kendileri Toplam Aral ık 1991 Devletin Kur Hesab ında Bankalar Kurunda Tutulan: a) özel ve Tüzel IGşiler b) Bankalar ın Kendileri Toplam cak 1992 Devletin Kur Hesab ında Bankalar Kurunda Tutulan: a) özel ve Tüzel Kişiler b) Bankaların Kendileri Toplam Şubat 1992 Devletin Kur Hesab ında Bankalar Kurunda Tutulan: a) özel ve Tüzel Kişiler b) Bankaların Kendileri Toplam Mart İM Devletin Kur Hesab ı nda Bankalar Kurunda Tutulan: a) özel ve Tüzel Kişiler b) Bankaların Kendileri Toplam

20 DÖVIZ TEVD İAT VE DÖVİZ MEVDUAT HESAPLARININ CINS VE VADELER İNE GÖRE DÖKÜMÜ 30 Nisan 1992 tarihinde Döviz Tevdiat ve Döviz Mevduat hesaplar ının cins ve vadelerine göre dökümünü gösteren Tablo 7, vade yönünden incelendiğinde gerek Döviz Tevdiat hesaplar ında gerekse Döviz Mevduat hesaplar ında ilk s ıran ın bir y ıl vadeli hesaplarda olduğu görülmektedir. Döviz cinsine göre en popüler paran ın Sterlin, daha sonra ABD Dolar ı ve DM olduğu gözlenmektedir. 19

21 Tablo 7 30 Nisan 1992 Tarihi itibariyle Döviz Tevdiat ve öviz Mevduat Hesaplar ının Cins ve Vadelerine göre D - kümö Bin ABD Doları Döviz Tevdiat Hesaplar ı Sterlin Alman Mark ı ABD Dolar Kıbr ıs Liras ı $ Karşı l ığı Vadesiz Ay Vadeli Yıl Vadeli , Toplam $ $ Ş $ Döviz Mevduat Hesaplar ı Vadesiz Ay Vadeli Yıl Vadeli Toplam $ $ $ Genel Toplam $ $ $

22 DÖVIZ KRED İLER İ Elde etti ğimiz bilgilere göre 31 Mart 1992 tarihi itibariyle bankalarca kulland ırılan döviz kredileri bakiyesi, sterlin türünden Alman Mark ı türünden DM ve ABD 4 türünden ABD $ olmak üzere toplam olarak ABD Ş değerindedir. 2

23 TÜRK LİRASI MEVDUAT Bankalardaki TL mevduat ı bir y ıll ık uygulamaya göre Aral ık 1 da ise % oran ında artış göstermiştir. Hayat pahabl ığı olduğuna göre toplam mevduatta reel anlamda da önemli bir artış mevcuttur. Aral ık 1990 itibariyle toplam mevduat ın Aral ık 1989 baz ına göre %59.22 o gözlenmektedir. Bu dönemin hayat pahal ılığı %69.41 olduğ anlamda düşüş kaydedilmiştir. Aral ık 1991 itibariyle milyar mevduatın Aral ık 1990 baz ına göre %58.83 oran ında artış göst dönemin hayat pahal ı l ığı %46.33 olduğuna göre mevduatta (Tablo 8). 88 de %53.41, Aral ık de %62.57 ve 1989 da y ı l ındaki düşüşe karşın milyar TL miktar ında olan an ında art ış gösterdiğ i na göre mevduatta reel L miktar ında olan toplam rdiği gözlenmektedir. bu eel art ış gerçekleşmiş*.

24 Tablo 8 Türk Lirası Mevduat ın Artış H ızı Milyon TL Mevduat ın Niteliğine Göre Dökümü Bir Önceki dönemle Karşılaştırması Aral ık 1987 Resmi Ticari Tasarruf Toplam Aral ık 1988 Resmi Ticari Tasarruf Toplam Aral ık 1989 Resmi Ticari Tasarruf Toplam Aral ık 1990 Resmi Ticari Tasarruf Toplam Aral ık 1991 Resmi Ticari Tasarruf Diğer Toplam cak 1992 Resmi Ticari Tasarruf Diğer Toplam Şubat 1992 Resmi Ticari Tasarruf Diğer Toplam Mart 1992 Resmi Ticari Tasarruf Diğer Toplam

25 RESM İ MEVDUAT Resmi mevduat ın KKTC Merkez Bankas ı ile diğer bankalar 9'da gösterilmi ştir. Aral ık 1 986'dan cak 1990'a kadar KKT 9650'nin üzerinde iken bu oran Şubat 1990'dan Şubat 1991'e ka ve Mart 1991'de 'a ulaşmıştır. Mart 1992'de bu oran %1.13 ras ındaki bölünümü Tablo Merkez Bankas ın ın pay ı ar %50.'nin alt ında kalm ış larak görülmektedir. 24

26 Tablo: 9 KKTC Merkez Bankas ı ve Di ğer Bankalar Nezdinde Resmi Mevduat Milyon İL Tarih KKTC Merkez Di ğer Toplam Bankas ı % Bankalar %,N ralik Aral ı k Aral ı k Malik cak Şubat Mart Nisan May ıs llaziran Temmuz A ğustos Eylül Ekim Kas ı m Aral ı k cak Şubat Mart Nisan 1991 P May ıs Haziran Temmuz A ğustos Eylül Ekim Kas ı m , Aral ık cak <, Şubat , Mart P(

27 PLASMANLAR Türk Uras ı mevduat art ış h ız ı ile plasman art ış h ız ın ın k = rşılaştırmas ı Tablo 1 'da gösterilmiştir. Tablo 11'de Türk Uras ı ve döviz plasmanlar ının Tü k Liras ı karşı l ıklar ın ı Aral ık 1991 ve Mart 1992 tarihleri itibariyle, Tablo 12'de ise döviz pla manlar ın ın TL karşı l ıklar ını ayn ı tarihler itibariyle kar şılaşt ırmal ı olarak veriyoruz. 26

28 Tablo 10 Türk Lirası Mevduat Artış H ızı ile Türk Lirası Plasman Art ış H ızının Karşılaşt ırması Toplam İL Bir önceki Mevduat Dönemle karşılaşt ırması Toplam İL Plasman Milyon I Bir önceki Dönemle karşılaşt ırması Aral ık Aral ık Aral ık Aral ık cak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz A ğustos Eylül Ekim 199U Kasım Aral ık cak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz A ğustos Eylül Eki m Kası m Aral ık cak Şubat Mart

29 Tablo 11 İskonto Senetleri ve Bankalar Türk Liras ı ve Döviz Sektörel Bazda ve Geçmi ş Dönemle Karşıl Plasmanlar ının tırmas ı Milyon TL Aral ık 1991 % Miktar Kamu Kurum ve Kurulu şlar ı Tar ım Sanayi Nakliye ve Ulaşım Yurtiçi ve Yurtd ışı Ticaret Turizm Bina ve inşaat Şahsi ve Mesleki Borçlar İskonto Senetleri Mart 1992 Miktar Not: Kamu Kurum ve Kuruluşlar ı kalemi karşısında gösterilen miktar BE nkam ızca çeşitli sektörlerdeki kamu kurum ve kurulu şlar ına Hazine Kefaleti Kar şı l ığı verilen avanslar ı da içermektedir. (Bak Tablo 2). 28

30 Tablo 12 Bankalar Döviz Plasmanlar ının TL Karşıl ıklarının Sektörel Bazda ve Geçmi ş Dönemle Kagnlagt ırması Milyon TL Aral ık 1991 Mart 1992 % Miktar % Miktar Kamu Kurum ve Kurulu şlar ı Tar ım Sanayi Nakliye ve Ulaşım Yurtiçi ve Yurtd ışı Ticaret Turizm Bina ve inşaat Sat ısi ve Mesleki Borçlar

31

32 ii ı. BÖLÜM EKNM İ K GELİŞMELER 31

33 EKNM İK GELİŞMELER 1) Üretim, istihdam ve Fiyatlar a) 'üretim Artışı ve Kaynaklar ın Kullan ım ı 1989, 1990 ve 1991 y ıllar ında GSMH'n ın dağı l ımı ve sektörel h ızlar ı Tablo 13'de cari üretici fiyatlar ı ve Tablo 14'de sabit üreti olarak gösterilmiştir sabit fiyatlar ıyla 1989'da milyon TL olan GSMH olarak gerçekleşmiştir y ılı için sabit fiyatlarla GSMH Ö' olarak saptanm ıştır. Bu itibarla sabit fiyatlarla 1990'da %5.7 %5.5 dü şüş beklenmektedir. Sabit üretici fiyatlar ı ile hesaplanan 1989, 1990 ve 1991 paylar ına göz attığımızda 1989'da ilk dört s ıran ın Kamu Hiz Ulaşt ırma-haberleşme sektörlerince i şgal edildiğini görürüz. Ticaret ön safa geçmiştir. 1991'de ise 1989'daki seyir izlenmi ştir. atma değerlerinin büyüme i fiyatlar ı ile karşılaştırmal ı 1990'da milyon TL tahmini milyon TL üyümeye kar şı l ık 1991'de y ıllar ı GSY İ H's ın ın sektör etleri, Ticaret, Sanayi ve 990'da trend de ğ işmiş ve 1990 ve 1991 y ıllar ına ait karşılaşt ırmal ı Kaynaklar-Harcam lar Dengesi tablo 151edir. Gayri Safi Milli Has ılan ın Toplam Kaynaklar içindeki pay ı 1 90'da %97.3'den 1991'de %94.0'a düşmüş ve netice itibariyle Di ş Açığın pay ı %2.7'den % 'a yükselmi ştir. 1990'da Toplam Kaynaklar ın %16.4'û Yat ırımlara ve %83.6's ı Tüketime g tmi ştir. Bu oranlar 1991'de s ıra ile %13.3 ve olarak gerçekle şmiştir. Sabit Sermaye y t ır ımlar ında Kamunun pay ı %38.9'dan %25.1'e dü şerken, özel Sektörün Pay ı %61.1'den %7.9'a yükselmi ştir. 32

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. Ağustos 1994 No: 22

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. Ağustos 1994 No: 22 Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Ağustos 1994 No: 22 IÇINDEKILER 1. BÖLÜM K.K.T.C. Merkez Bankas ı Aleyhine İ ngiltere Yüksek Mahkemesinde Aç ılan Dava II. BÖLÜM K.K.T.C. Merkez Bankas

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten May ıs, 1991 No: 15 IÇINDEKILER Sayfa I. BÖLÜM Tefti ş ve İnceleme Kurulu 3 II. BÖLÜM KKTC Merkez Bankas ı ve Bankac ı l ık Faaliyetleri 5 III. BÖLÜM

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Ağustos 1992 No: 19 İÇ İ NDEKİ LER I. BÖLÜM K.K.T.C. Merkez Bankas ı Aleyhine İngiltere Yüksek Mahkemesinde Aç ılan Dava II. BÖLÜM K.K.T.C. Merkez

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. Şubat 1992 No: 17

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. Şubat 1992 No: 17 Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Şubat 1992 No: 17 İÇİ NDEK İ LER Sayfa I. BÖLÜM K.K.T.C. Merkez Bankas ı Aleyhine İngiltere Yüksek Mahkemesinde Aç ılan Dava 3 II. BÖLÜM K.K.T.C.

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Aral ı k, 1990 No: 14 kindekiler Sayfa L BÖLÜM Mevduat Nedir? IL BÖLÜM KKTC Merkez Bankası ve Bankac ılık Faaliyetleri 3-8 9-35 III. BÖLÜM 37-60 Ekonomik

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Eylül,1987 No.1 .1 G İRİŞ Üçer ayl ık dönemler sonunda bülten ç ı kar ı lmas ı Kuzey K ıbr ı s Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Yasas ın ın 45. maddesinde

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Eylül 1990 o: 13 IÇIDEKILER L BÖLÜM Bankalar ın Denetimi IL BÖLÜM Sayfa 3-15 K.K.T.C. Merkez Bankas ı ve Bankac ı l ık Faaliyetleri 17-42 IIL BÖLÜM

Detaylı

AVRUPA B İRLIĞI FİNANSAL ENTEGRASYON SÜRECINDE İPOTEKL İ PİYASALAR: ADAY ÜLKE STATÜSÜNDE OLAN TÜRK İYE'YE B İR BAKI Ş

AVRUPA B İRLIĞI FİNANSAL ENTEGRASYON SÜRECINDE İPOTEKL İ PİYASALAR: ADAY ÜLKE STATÜSÜNDE OLAN TÜRK İYE'YE B İR BAKI Ş Ankara Avrupa Çal ışmalar ı Dergisi Cilt: 6, No:1 (Güz: 2006), s. 19-47 AVRUPA B İRLIĞI FİNANSAL ENTEGRASYON SÜRECINDE İPOTEKL İ PİYASALAR: ADAY ÜLKE STATÜSÜNDE OLAN TÜRK İYE'YE B İR BAKI Ş Belgin AKÇAY

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Hazine Müsteşarlığı. Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü. Kamu İşletmeleri Raporu. Kasım 2011

T.C. BAŞBAKANLIK Hazine Müsteşarlığı. Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü. Kamu İşletmeleri Raporu. Kasım 2011 T.C. BAŞBAKANLIK Hazine Müsteşarlığı Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü 2010 Kamu İşletmeleri Raporu Kasım 2011 TASARIM & BASKI Nazar Ofset Özveren Sokak 13/ A Demirtepe / Kızılay / ANKARA

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI T.C. MALİYE BAKANLIĞI YILLIK EKONOMİK RAPOR 2008 Yıllık Ekonomik Rapor, Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı internet sitesinde (http://www.sgb.gov.tr) yer almaktadır. İÇİNDEKİLER I- 2009 YILI

Detaylı

2011 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER

2011 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 2011 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 1 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER İÇİNDEKİLER Sayfa No MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI 2011 Yılı

Detaylı

50. Yılında Türkiye Bankalar Birli i. Türkiye de Bankacılık Sistemi 1958-2007

50. Yılında Türkiye Bankalar Birli i. Türkiye de Bankacılık Sistemi 1958-2007 50. Yılında Türkiye Bankalar Birli i 50. Y l nda Türkiye Bankalar Birli i ve Türkiye de Bankac l k Sistemi 1958-2007 Türkiye de Bankacılık Sistemi 1958-2007 Yay n No: 262 Haz rlayanlar Yorum ve De erlendirmeler

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2010 YILI BÜTÇE GEREKÇESİ

T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2010 YILI BÜTÇE GEREKÇESİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2010 YILI BÜTÇE GEREKÇESİ EKİM 2009, ANKARA İÇİNDEKİLER Sayfa BÖLÜM I GENEL EKONOMİK DURUM... 1 BÖLÜM II BÜTÇE PERFORMANSI... 17 BÖLÜM III ORTA VADELİ MALİ PLAN... 45 BÖLÜM IV 2010

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Haziran 1990 No: 12 İ Ç İ NDEK İ LER I. BÖLÜM Mali Tablolar ve Borç veren Banka IL BÖLÜM K.K.T.C. Merkez Bankas ı ve Bankac ıl ık Faaliyetleri III.

Detaylı

Genel Faaliyet Raporu

Genel Faaliyet Raporu Merkezi Yönetim Kapsam ndaki dareler, Sosyal Güvenlik Kurumlar ve Mahalli dareler 2009 Y Genel Faaliyet Raporu HAZ RAN 2010 2009 Y Genel Faaliyet Raporu 2 2009 Y Genel Faaliyet Raporu 3 2009 Y Genel Faaliyet

Detaylı

2011 Yýlý Bütçe Sunuþ Konuþmasý. (TBMM Genel Kurulu)

2011 Yýlý Bütçe Sunuþ Konuþmasý. (TBMM Genel Kurulu) 2011 Yýlý Bütçe Sunuþ Konuþmasý (TBMM Genel Kurulu) 13 Aralýk 2010 T.C. 2011 YILI T I (TBMM Genel Kurulu) Me e M K Maliye Bakan 13 ral k 2010 1 2 ay n Ba kan e erli Mille ekilleri 15 Ekim 2010 tarihinde

Detaylı

U1.Ub.ZUU İ - 1.U.ZUU. MALİ FAALİYET RAPORU DENETLEME KURÜflJ ve 01.04.2003 - Ö5 YILLARI BUTÇESP. um l.nestm -- ------

U1.Ub.ZUU İ - 1.U.ZUU. MALİ FAALİYET RAPORU DENETLEME KURÜflJ ve 01.04.2003 - Ö5 YILLARI BUTÇESP. um l.nestm -- ------ U1.Ub.ZUU İ - 1.U.ZUU MALİ FAALİYET RAPORU DENETLEME KURÜflJ ve 01.04.2003 - Ö5 YILLARI BUTÇESP um l.nestm -- ------ TÜRKIYE BAROLAR B İRLİÖİ 27, OLAĞAN GENEL KURUL TRABZON 01.05.2001-31.03.2003 MALİ FAALİYET

Detaylı

DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ 2006 YILI MAKROEKONOMİK VE SEKTÖREL GELİŞMELER

DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ 2006 YILI MAKROEKONOMİK VE SEKTÖREL GELİŞMELER DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ 2006 YILI MAKROEKONOMİK VE SEKTÖREL GELİŞMELER Şubat 2008 İÇİNDEKİLER Sayfa No BİRİNCİ BÖLÜM MAKROEKONOMİK GELİŞMELER 1. Büyüme Hızı ve GSMH nın Bileşimi 1-4 2. Kaynakların Kullanımı

Detaylı

2008 AGUSTOS. istatistik ŞUBESi Tel: 0090-212-455 63 91-95 Faks: 0090-212-511 83 86 e-posta: istatisti k@ito. org. tr. istanbul TiC.

2008 AGUSTOS. istatistik ŞUBESi Tel: 0090-212-455 63 91-95 Faks: 0090-212-511 83 86 e-posta: istatisti k@ito. org. tr. istanbul TiC. istanbul TiC.ARET ODASI 2008 AGUSTOS ISBN: 9944-60-107-1 istatistik ŞUBESi Tel: 0090-212-455 63 91-95 Faks: 0090-212-511 83 86 e-posta: istatisti k@ito. org. tr ISTANBUL Günümüz dünyasında küreselleşme

Detaylı

GÜMRÜK VE T CARET BAKANI SAYIN HAYAT YAZICI NIN 2014 MAL YILI BAKANLIK BÜTÇES TBMM PLAN VE BÜTÇE KOM SYONU SUNUMU

GÜMRÜK VE T CARET BAKANI SAYIN HAYAT YAZICI NIN 2014 MAL YILI BAKANLIK BÜTÇES TBMM PLAN VE BÜTÇE KOM SYONU SUNUMU GÜMRÜK VE T CARET BAKANI SAYIN HAYAT YAZICI NIN 2014 MAL YILI BAKANLIK BÜTÇES TBMM PLAN VE BÜTÇE KOM SYONU SUNUMU NDEK LER I- A- EN KOLAY, EN GÜVENL T CARET B- BAKANLIK TE LAT YAPISI C- NSAN KAYNA IMIZ

Detaylı

41/2001 Sayılı KKTC Merkez Bankası Yasası na göre Merkez Bankası nın amacı,

41/2001 Sayılı KKTC Merkez Bankası Yasası na göre Merkez Bankası nın amacı, 2008 Yıllık Rapor 41/2001 Sayılı KKTC Merkez Bankası Yasası na göre Merkez Bankası nın amacı, Kalkınma planları ve yıllık programlara uygun olarak, ekonomik gelişmeye yardımcı olacak biçimde para-kredi

Detaylı

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z fiubat 2012 TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z Prof.Dr. M. Necat Coflkun Doç. Dr. Hakan Naim Ardor Doç. Dr. A. Hakan Çermikli Doç. Dr. H. Ozan Eruygur Doç.

Detaylı

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU 2012 YILI RAPORU

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU 2012 YILI RAPORU TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMUU 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 Sayılı Kanun ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı KHK uyarınca düzenlenmiş, Rapor Değerlendirme Kurulu nun 24.10.2013

Detaylı

ISBN 978-975 19 4095-7 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4095-7 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4095-7 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

ÜÇ AYLIK BÜLTEN. Sayı: 2015-I

ÜÇ AYLIK BÜLTEN. Sayı: 2015-I ÜÇ AYLIK BÜLTEN Sayı: 2015-I I: ÖNSÖZ 2015 yılı birinci çeyrek döneminde de küresel para politikalarındaki farklılaşmanın devam ettiği, finans piyasalarındaki belirsizlik ve oynaklığın gelişmekte olan

Detaylı

SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (2001-2005) 2003 YILI PROGRAMI

SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (2001-2005) 2003 YILI PROGRAMI SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (2001-2005) 2003 YILI PROGRAMI İÇİNDEKİLER nın Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı... nın Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine

Detaylı

2013 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER

2013 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 2013 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 1 2 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER İÇİNDEKİLER Sayfa No MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI 2013

Detaylı

SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (2001-2005) 2002 YILI PROGRAMI

SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (2001-2005) 2002 YILI PROGRAMI SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (2001-2005) 2002 YILI PROGRAMI İÇİNDEKİLER nın Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı... ix BİRİNCİ BÖLÜM I. GENEL DURUM DEĞERLENDİRMESİ,

Detaylı

2010 2011 Dönemi Çalışmalarına İlişkin; Faaliyet Raporu Denetçi Raporları Bilanço ve Hesap Durumu 31.03.2011 Tarihli Bağımsız Denetim Raporu

2010 2011 Dönemi Çalışmalarına İlişkin; Faaliyet Raporu Denetçi Raporları Bilanço ve Hesap Durumu 31.03.2011 Tarihli Bağımsız Denetim Raporu 2010 2011 Dönemi Çalışmalarına İlişkin; Faaliyet Raporu Denetçi Raporları Bilanço ve Hesap Durumu 31.03.2011 Tarihli Bağımsız Denetim Raporu 2011-2012 Dönemi Bütçe Tasarısı Mayıs 2011 Türkiye Bankalar

Detaylı

UZUN VADELİ STRATEJİ VE SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 2001-2005

UZUN VADELİ STRATEJİ VE SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 2001-2005 UZUN VADELİ STRATEJİ VE SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 2001-2005 Bakanlar Kurulu nun 6.6.2000 tarihli ve 2000/684 sayılı Kararı ile kabul edilerek, 7.6.2000 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi

Detaylı