AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK1)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK1)"

Transkript

1 SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE DİĞER(ÖZEL SEKTÖR VB.) BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER İLK BAŞVURU MAKAMI PARAF LİSTESİ KURUMUN VARSA YAPILMASI GEREKEN İÇ YAZIŞMALARI KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN DIŞ YAZIŞMALAR MEVZUATTA BELİRTİLEN HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ YILLIK İŞLEM SAYISI HİZMETİN ELEKTRONİK OLARAK SUNULUP SUNULMADIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK) HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE Bütçe Hazırlık Çalışmaları İş ve Bütçe Hazırlık çalışmaları çerçevesinde, kurumsal bazdaki idare bütçesinin hazırlanması 508 Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Madde: ) -Bütçe Hazırlama Rehberi doğrultusunda E-Bütçe sistemi üzerinden hazırlanan tablolar. (Rektörlük birimleri ve bağlı okullar) (508 Sayılı Kanun Madde: ) Sayıştay (508 Madde: ) Temmuz Ayı 25 iş günü Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Hazırlık ve Onay Yıllık Bütçe ödeneklerinin aylık veya üçer aylık dilimler halinde kullanımının planlanması Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Madde: 20-22), 2- Ayrıntılı Harcama Finansman Programının Hazırlık ve Onay işlemlerine dair nın Tebliği -Aylık veya üçer aylık dönemler itibariyle serbest bırakılan ödenekler için harcama birimleri tarafından e-bütçe programı üzerinden ödenek gönderme belgelerinin düzenlenmesi. Sayıştay, (508 Madde: 20-22, Bütçe Uygulama Tebliğleri). Üçer aylık dönem başları 5 iş günü Çok Sayıda (http://rega. basbakanlik.gov.tr/), 2- e- (https://ebütce.bumko.g ov.tr), Yatırım Programı Hazırlıkları,Yatırım Programı Değerlendirme Raporları İş ve Yatırım Programı hazırlıkları ile raporlama iş ve işlemlerinin yürütülmesi Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Madde: 25), 2- Yıllık Yatırım Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararları, 3- Yıllık Yatırım Programları -Yatırım Programı Hazırlama Rehberi uyarınca hazırlanması gereken bilgi, belge ve tablolar Yapı İşleri ve Teknik Dairesi, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire, İdari ve Mali İşler Daire, SKS Daire, (508 Madde: 25), Yıllık Yatırım Programının Uygulanması, Koordinasyonu Ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararları, Yıllık Yatırım Programları) Kalkınma Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu. (508 Madde: 25, Yıllık Yatırım Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesi Üçer aylık dönemlerin sonunda 25 iş günü 2- e-, Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Madde: 23) Yıllık Bütçe Ödeneklerinin Etkin ve Verimli Kullanımına İlişkin İş ve İşlemler - Ek Ödenek Talepleri 2- Özgelir Tahmin Fazlası ve Net Finansman Fazlasından Ödenek Eklemeleri 3- Ödenek Aktarmaları 4- AHP/AFP Revizyon (Madde: 37), Yılı Bütçe Kanunları, Tebliğ ve Talimatları Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Madde: 2) Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Madde: 20/a), -Ödenek Talep Yazısı ve eki gerekçe belgeleri (Rektörlük birimleri ve bağlı okullar) (508 Sayılı Kanun Madde: ) Sayıştay (508 Madde: ) 5 GÜN 5 iş günü Çok Sayıda 2- e- 5- Yılı Bütçe Kanunları, Tebliğ ve Talimatları

2 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerinin kamuoyuna açıklanması. 508 Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Madde: 30) ÜNİVERSİTES İ Rektörlüğü, Kamuoyu Temmuz Ayı 0 iş günü Özel Bütçe Kapsamındaki Hizmetlerinin Üniversitemiz Rektörlüğü ile bağlı Fakülte, Enstitü ve Yüksekokullarından gelen ödeme emri ve muhasebe işlem fişi evraklarının kontrolünün yapılarak ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi Kontrol Kanunu ( Md.), 2- Harcırah Kanunu Sayılı Kamu İhale Kanunu Sayılı Devlet Memurları Kanunu Sayılı 2009 Mali Yılı Bütçe Kanunu 6- Harcama Belgeleri Yönetmeliği, 7- Yönetmeliği 8-Ön Ödeme Usul Yönetmelik, 9-Taşınır Mal Yönetmeliği. 0-Bütçe Uygulama Talimatları -Ödeme emri belgesi veya muhasebe işlem fişi ekinde mevzuatınca harcamanın gerektirdiği belgeler 2-Taşınır Kayıtları için İlgili birim yazısı ve taşınır işlem fişi (508 Kanunu ( Md.), Harcama Belgeleri Yönetmeliği, Merkezi Yönetim Yönetmeliği, Ödeme Usul ve Esaslar Yönetmelik,Taşınır Mal Yönetmeliği.Bütçe Uygulama Talimatları) Maliye Bak. - Tübitak-Sanayi Bak- Y.Ö.K. (508 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu, Harcama Bel. Yönet., Merkezi Yönetim Yönet, Ödeme Usul ve Esaslar Yönet.,Taşınır Mal Yönet..Bütçe Uygulama Talimatları) takibeden 4 iş günü takibeden -3 iş günü içinde Banka ve Vezne nin Yapılması, Gelir ve Alacakların Tahsilatının gerçekleştirilmesi İdarenin tüm gelir ve alacaklarını tahsil etmek, emanet suretiyle yatırılan para, parayla ifade edilen değerlerin alınarak saklanması ve mevzuatına uygun olarak iade edilmesinin Kontrol Kanunu ( Md.), 2- Yönetmeliği 3-nın 2009/ nolu Parasal Sınırlar ve Oranlar Genel Tebliği 4-Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği Sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetimi Kanunu -Vezneye para veya menkul değer yatırılması için ilgili birim yazısı 2-Teminat iadelerinde İlgili birimin iade talep yazısı, mevzuatı gerektirdiğinde S.G.K. İlişiksiz yazısı ve Geçici veya Kesin Kabul Tutanağı Finans - Hazine Müst. - Maliye Bakan. (508 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu, Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği, 4749 Say. Kamu Finans. ve Borç Yönet. Kanunu takibeden 4 iş günü takibeden -3 iş günü içinde Kişilerden Alacaklar Hesabı ni Yürütmek. İdare aleyhine oluşan kamu zararının, zararın oluştuğu tarihten itibaren ilgili mevzuatına göre borç tahakkukunu yapmak ve faiziyle beraber tahsilâtını sağlamak. Kontrol Kanunu ( Md.), Sayılı Sayıştay Kanunu 3- Yönetmeliği 4-Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul Yönetmelik. -Borçlandırma Onay yazısı Kişinin Dilekçesi, Maaş Ekstresi veya Borç Hesaplama Tablosu). 2-Sayıştay Borçlarında Sayıştay Sorgusu veya Sayıştay İlamıı (508 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu (49-6.Md.),832 Sayılı Sayıştay Kanunu, Yönetmeliği,Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmelik. -Sayıştay 2-Borçlu Kişi, Özel ve Tüzel Kurumlar Borçlandırma veya tazmine hükmolunma yazısının geldiği andan itibaren Borçlandırma veya tazmine hükmolunma yazısının geldiği andan itibaren 4 işgünü Emanet Hesapları nin Bütçe Emaneti nin Sosyal Güvenlik Kesintilerinin Gönderilmesi Ödenecek Vergi Fonların Gönderilmesinin Sağlanması ve Emaneten yapılan nakden ve mahsuben tahsilâtlar ile ilgili mevzuatları uyarınca diğer kamu ve özel kişi veya kurumlar adına ödeme emri belgesi üzerinden kesilmek suretiyle emanet hesaplarına alınan tutarların ilgililerine ödenmesinin Nakit yetersizliği veya hak sahibinin bulunamaması nedeniyle bütçe emanetine alınan tutarların ilgililerine ödenmesinin Kurum personeli, kısmi statüde çalışanlar, hizmet alımı tedarikçileri ile Yükleniciler ve Öğrencilere ait sosyal güvenlik kesinitilerinin gönderilmesinin Tevkifat suretiyle kesilen vergiler için muhtasar ve katma değer vergisi beyannamesi düzenlenmesi ve vergi tutarlarının ödenmesinin Kontrol Kanunu (49-6.Md.), 2- Yönetmeliği Sayılı İcra İflas kanunu Sayılı Sendikalar Kanunu Sayılı Kefalet Kanunu 6-Tedavi Yardmı Yönetmeliği Kontrol Kanunu ( Md.), 2- Yönetmeliği Kontrol Kanunu ( Md.), Sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu Kontrol Kanunu ( Md.), 2-23 Sayılı Vergi Usul Kanunu Vergi Dairesi / Vergi Dairesi Müdürlüğü -Katkı payı İadelerinde; İlgili birim yazısı,öğrenci dilekçesi,ödeme dekontu veya ekstresi 2-Teminat iadelerinde İlgili birimin iade talep yazısı, mevzuatı gerektirdiğinde S.G.K. İlişiksiz yazısı ve Geçici veya Kesin Kabul Tutanağı 3-Diğer emanet iadelerinde ilgili birimin iade yazısı veya ilgili kişinin dilekçesi 4-İcra Ödemelerinde. İcra Müdürlüğü yazısı İlgili hakediş sahibinin dilekçesi (508 Kanunu (49-6.Md.), -İcra Yönetmeliği,204 Sayılı 2-Maliye İcra İflas Kanunu,282 Sayılı Sendikalar Kanunu,2489 Sayılı Kefalet Kanunu, Tedavi Yardımı Yönetmeliği) 3-Sendikalar 4-Finans Kur. Daireleri Bakanlığı Adi Eman.-4 İcra Kes.-5 Kefalet Kes.-5 Sendika Kes.-5 işgünü, Hizmet gerçekleşmesi için şartların oluştuğu anda ilk iş günü 550 Sayılı Yasada belirtilen tahakkuk süresinden sonra 5 gün içinde Her ayın 25 'ine Adi Eman.- 2 İcra Kes- 4 Kefalet Kes.- 3 Sendika Kes.-3 işgünü, Hizmet gerçekleşmesi için şartların oluştuğu anda hemen doğduğu anda hemen Sigorta Tahhakkuk Fişi Geldiği takip eden günde Her ayın 20 'ine

3 Kesin Hesap nin Yapılması Üniversitenin Bütçe Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Heabınnı hazırlanması ve imzalı olarak gönderilmesinin Kontrol Kanunu ( Md.), 2-Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmelik -Maliye Bakanlığı 2- Sayıştay 3- T.B.M.M. - Sayıştay -T.B.M.M. (508 Mayıs ayının 5 Kanunu, Kamu ine İdare Kesin Hesap. Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hak. Yönetmelik) Mayıs ayının 5 ine Yönetim Dönemi Hesabının ve diğer Mali İstatiklerin Hazırlanması İdarenin Yönetim Dönemi Hesabının ve diğer Mali İstatistiklerinin hazırlanması ve ilgili yerlere gönderilmesinin. Kontrol Kanunu ( Md.), 2- Yönetmeliği -Maliye Bakanlığı 2-Sayıştay 3-Y.Ö.K. - Sayıştay - Y.Ö.K. (508 Şubat ayı Yönetim Kontrol Sonuna Kanunu, Merkezi Yönet. Yönet. Şubat ayı Sonunda İç Kontrol Sisteminin kurulması, standartların uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak. - nca oluşturulan iç kontrol sisteminin standart ve yöntemlerinin kurum düzeyinde uygulanmasını sağlamak. Kontrol Kanunu ve 60. maddeleri Gazetede yayımlanan nin Çalışma Usul ve Esasları yönetmelik 4-26/2/2007 tarih ve sayılı Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği Bilgilendirme ve Duyuru amaçlı Yönetmelik ile Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ve Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi uyarınca -, 2-Yükseköğretim Kurulu Bilgilendirme Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ve Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi uyarınca Yıl Sürekli EVET 6 Kadro dağılım Cetvellerinin ilgili mevzuat çerçevesinde kontrol edilerek vize işleminin yapılması sayılı Devlet İlgili Memurları Kanununun 34 ve 35. Maddeleri 3- İç Kontrol ve Ön mali Kontrole İlişkin Usul 20. Maddesi 4-90 Sayılı Genel Kadro Ve Usulü Kanun Hükmünde Kararname -Kadro Dağılım Cetvelleri 5 iş günü, 3 iş günü,

4 7 Yan Ödeme Cetvellerinin ilgili mevzuat çerçevesinde kontrol edilerek vize işleminin yapılması Sayılı Devlet İlgili Memurları Kanunun 52. Maddesi /0344 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 05/0/2009 tarih ve 2009/4539 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2009 yılında ödenecek Zam ve Tazminatlara ilişkin Kararname -Personele ödenecek İş Güçlüğü,İş Riski,Temininde güçlük ve mali Sorumluluk zammı ile özel Hizmet ve Diğer Tazminatları gösterir cetveller 5 iş günü, 3 iş günü, 8 Sözleşmeli personelin Mali Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu uyarınca vize işleminin yapılması sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. Maddesi Saylı 2009 Yılı Bütçe Kanunun 23. Maddesi 4- Kontrole İlişkin Usul 25. Maddesi -Yüksek Öğretim Kurulu nın yazısı 2-Vize Cetveli 3-Tip Sözleşme si 5 iş günü 3 iş günü 9 Ödenek Gönderme Belgelerinin E-Bütçe sistemi üzerinden ön mali kontrol işleminin yapılması Gazetede yayımlanan nin Çalışma Usul ve Esasları yönetmeliğin 8. Maddesi -E-Bütçe sistemi üzerinden hazırlanan ödenek gönderme belgeleri 3 iş günü, iş günü, 20 Ödenek Aktarma Belgelerinin E-Bütçe sistemi üzerinden ön mali kontrol işleminin yapılması Gazetede yayımlanan nin Çalışma Usul ve Esasları yönetmeliğin 9. Maddesi -E-Bütçe sistemi üzerinden hazırlanan ödenek aktarma belgeleri 2 iş günü, iş günü, -İdari ve Mali İşler Dairesi 2 Taahhüt Evrakı ve Sözleşme Tasarılarının ilgili mevzuatlar çerçevesinde kontrolünün yapılarak görüş yazısının düzenlenmesi Gazetede yayımlanan nin Çalışma Usul ve Esasları yönetmeliğin 7. Maddesi Sayılı ve 4735 lar ve İkincil Mevzuat -İdari ve Mali İşler Dairesi 2-Sağlık Kültür ve Spor Dairesi 3-Yapı İşleri ve Teknik Dairesi lar ve İkincil mevzuatı gereği hazırlanan standart formlar 2- Harcama Belgeleri e istinaden hazırlanan belgeler 2-Sağlık Kültür ve Spor Dairesi 3-Yapı İşleri ve Teknik Dairesi 0 İş Günü, 7 İş Günü, 22 İç kontrol ve ön mali kontrole ilişkin esaslarda belirlenen mali karar ve işlemlerin dışında kalan mali karar ve işlemlerin ön mali kontrole tabi tutulması Gazetede yayımlanan nin Çalışma Usul ve Esasları yönetmeliğin 27. Maddesi - Harcama Belgeleri e istineden hazırlanan belgeler Bilgilendirme İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar 27. Maddesi 3 iş günü 2 iş günü un 22. Maddesi ile İkincil Mevzuat

5 T.C. Maliye Bakanlığı ile ilgili yazışmalar Yıllık Faaliyet Raporları 508 un gereği "Kamu İdarelerince Hazırlanan İdare Faaliyet Raporu" Sayılı Yasa' nın 4. Maddesine dayanılarak hazırlanan "Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Yönetmelik" -Faaliyet Raporları hazırlanırken doldurulması gereken Tablolar Akademik ve İdari Birimler ile ilgili; Birim İdare Faaliyet Raporu hazırlanması ile ilgili yazışmalar Sayıştay ile ilgili yazışmalar, 508 Sayılı Yasa' nın 4. Maddesine dayanılarak hazırlanan "Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Yönetmelik" gereği Nisan ayı sonuna 3 Ay 0 Dairesi web sayfası Stratejik Plan Çalışmaları Ağrı İbrahim Çeçen ' nin Stratejik Planının hazırlanması, revize edilmesi sonuçlarının izlenmesi - 0/2/2003 tarih ve 508 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 7 ve 8.maddeleri -Kalkınma Bakanlığı tarafından yayımlanan Stratejik Plan Rehberinde yer alan dokümanlar Akademik ve İdari Birimler ile ilgili; Stratejik plan hazırlanması güncellenmesi ve izlenmesi ile ilgili yazıları Kalkınma Bakanlığı ve ile ilgili yazışmalar, 0/2/2003 tarih ve 508 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununda yer alan stratejik planlamaya ilişkin İstenilen Süreye bağlı ( Ay) Ay 26 Dairesi web sayfası

T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2006/9972 Ekli Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı nın 29/12/2005 tarihli ve 31281 sayılı yazısı

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2009 T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bosna Hersek Caddesi No:5 Emek - ANKARA

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve kapsam Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde l- Bu Usul ve Esasların amacı, Harran Üniversitesi harcama birimleri

Detaylı

Maliye Bakanlığı Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Maliye Bakanlığı Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Maliye Bakanlığı Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Bakanlık harcama birimleri ve Strateji Geliştirme Başkanlığınca

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Düzce Üniversitesi harcama birimleri ve Strateji

Detaylı

Erkan KARAARSLAN. www.erkankaraarslan.org

Erkan KARAARSLAN. www.erkankaraarslan.org Erkan KARAARSLAN 8. BÖLÜM ÖN MALİ KONTROl Erkan KARAARSLAN Ön Mali Kontrol Gelir, gider, varlık ve yükümlülüklere ilişkin malî karar ve işlemler, harcama birimleri ve malî hizmetler birimi tarafından;

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2011 ÖNSÖZ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile benimsenen yeni kamu mali yönetimi; kamu kaynaklarının öncelikli kamu hizmetlerine

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Mali

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C Antalya Büyükşehir Belediyesi Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Harcama

Detaylı

Harcama Birimleri Kılavuzu 2.Sürüm

Harcama Birimleri Kılavuzu 2.Sürüm 2.Sürüm BAŞBAKANLIK STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI Aralık 2012 2.Sürüm BAŞBAKANLIK STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI Aralık 2012 DERLEYENLER Alfabetik Sırayla Adnan KUM Burcu B. BAŞAL Hasan Murat BERKSOY

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Eskişehir Odunpazarı Belediyesi İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009]

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] 2 İç Kontrole İlişkin Mevzuat 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazete İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar Kanun No : 5018 Kabul Tarihi : 10/12/2003 R.G. No : 25326 R.G. Tarihi : 24/12/2003 Amaç KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1.

Detaylı

I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU NOT: 5263, 5273, 5286, 5335, 5345, 5429, 5431, 5436, 5467, 5502, 5538, 5544, 5548, 5628 ve 5662 sayılı Kanunlar ile yapılan değişiklikler, 5018 Sayılı

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 2 I.1. PERSONEL GİDERLERİ... 3 I.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2006/9972 YÖNETMELİK Ekli Strateji GeliĢtirme Birimlerinin ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı nın 29/12/2005 tarihli ve 31281 sayılı yazısı

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Temmuz 2014 2014 ATATÜRK KÜLTÜR DİL VE TARİH YÜKSEK

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU ORGANİZASYONEL BİLGİLER Ünitesi : Bartın Üniversitesi Bölümü : Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Görevi : M.Y.O. Müdürü / Harcama

Detaylı

ı) Muhasebe Yetkilisi: Muhasebe biriminin yönetiminden ve yetkili mercilere hesap vermekten sorumlu yetkiliyi,

ı) Muhasebe Yetkilisi: Muhasebe biriminin yönetiminden ve yetkili mercilere hesap vermekten sorumlu yetkiliyi, YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BÜTÇELERİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ İÇİN TEFRİK EDİLEN ÖDENEKLERİN ÖZEL HESABA AKTARILARAK KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ İLE ÖZEL HESABIN İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER

Detaylı

T.C. Şırnak İl Özel İdaresi. Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. Şırnak İl Özel İdaresi. Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. Şırnak İl Özel İdaresi Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu yönergenin amacı, Şırnak İl Özel İdaresi Harcama Birimleri ve

Detaylı

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu Harcama Sisteminde Yapılan Düzenlemeler

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu Harcama Sisteminde Yapılan Düzenlemeler 1 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu Harcama Sisteminde Yapılan Düzenlemeler Ahmet ARSLAN * GİRİŞ Kamu yönetiminde yeniden yapılanma çalışmaları çerçevesinde kamu harcama sürecini

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN BİRİMLERE DAĞILIMI, ÖDENEK GÖNDERME BELGESİNE BAĞLANMASI VE KULLANILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN BİRİMLERE DAĞILIMI, ÖDENEK GÖNDERME BELGESİNE BAĞLANMASI VE KULLANILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN BİRİMLERE DAĞILIMI, ÖDENEK GÖNDERME BELGESİNE BAĞLANMASI VE KULLANILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Usul ve Esaslar, yükseköğretim

Detaylı

X/1 ESASLAR. Madde 3- Bu Esas ve Usullerde geçen;

X/1 ESASLAR. Madde 3- Bu Esas ve Usullerde geçen; TÜBİTAK KAYNAKLARINDAN GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ İLE ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERE PROJE KARŞILIĞI AKTARILACAK TUTARLARIN HARCANMASI VE TÜBİTAK TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN DIŞ DESTEKLİ PROJELERİN HARCAMALARININ

Detaylı

MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç Kapsam ve Dayanak

MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç Kapsam ve Dayanak MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Kapsam ve Dayanak Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönerge; İdare yazışmalarının daha etkin ve verimli bir şekilde

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı ve kapsamı, Türkiye

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi, kullanılması ve

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2 Stratejik Plan Harcırah İhale Taşınmaz Kamu Zararı Bütçe ve Performans TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI Strateji Geliştirme Başkanlığı

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER Temmuz DAHA ÇOK YATIRIM İÇİNDEKİLER KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU... 2 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. BÜTÇE GİDERLERİ... 3 01.Personel

Detaylı