Öğretmenlerin Hizmet Öncesi Öğretmenlik Eğitimlerini Değerlendirmeleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Öğretmenlerin Hizmet Öncesi Öğretmenlik Eğitimlerini Değerlendirmeleri"

Transkript

1 DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki Öğretmenlerin Hizmet Öncesi Öğretmenlik Eğitimlerini Değerlendirmeleri Ahmet AYPAY* Öz Bu çalışmanın amacı, bir eğitim fakültesi mezunu öğretmenlerin öğretmenlik mesleğine başladıktan sonra, eğitim fakültesinde aldıkları hizmet öncesi eğitimlerinin kendi algılarına göre değerlendirilmesidir. Çalışmada Öğretmenlerin Hizmet Öncesi Öğretmenliğe Hazırlıklarını (ÖHÖH) Ölçme Aracı kullanılmıştır. Araştırma örneklemini Marmara bölgesinde bir eğitim fakültesi mezunu olup hâlen ilk ve ortaöğretimde öğretmenlik yapan 228 öğretmen oluşturmaktadır. Ölçme aracının geçerliği doğrulayıcı faktör analizi ve güvenirliği ise Cronbach alpha ve iki yarı test yoluyla ortaya konmuştur. Doğrulayıcı faktör analizi sonucu beş boyut ortaya çıkmıştır. Bu boyutların güvenilir oldukları görülmüştür. Bu boyutlar birbirleriyle yüksek düzeyde ve olumlu yönde ilişkili bulunmuştur. Öğretmenlerin ortaya çıkan görüşlerinin cinsiyet, deneyim, eğitim kademesi, görev yapılan yer, sınıf ve okuldaki öğrenci sayısı, okulun sosyoekonomik düzeyi ve lisansüstü eğitime sahip olup olmadıkları ortaya çıkan beş boyut açısından farklılaşıp farklılaşmadığı t-testi ve tek yönlü ANOVA kullanılarak incelenmiştir. Çalışmanın bulguları bu örneklemde ÖHÖH ün geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu ortaya koymaktadır. Öğretmenler eğitim fakültesindeki eğitimin kendilerini göreli olarak en yüksek düzeyde farklı öğrenme biçimlerini destekleme konusunda iyi hazırlamış olduğunu ifade etmişlerdir. Öğretmenler program, öğretim ve öğrenme-öğretmeye rehberlik için değerlendirme konusundaki hazırlıklarının eşit düzeyde olduğunu belirtmişlerdir. Ancak, öğretmenler dördüncü sırada mesleki gelişimi ve en düşük olarak üretken bir sınıf oluşturma konusunda aldıkları eğitimi göreli olarak daha düşük değerlendirmişlerdir. Bu bulgulara dayalı olarak öneriler yapılmıştır. Anahtar Kelimeler Öğretmen Eğitimi, Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi, Uygulama, Eğitim Fakültesi ve Öğretmenler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri / Educational Sciences: Theory & Practice 9 (3) Yaz / Summer Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.

2 1086 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ * Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi. Doç. Dr. Ahmet AYPAY Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Meşelik / Eskişehir. Elektronik Posta: Yayın ve Diğer Çalışmalarından Seçmeler Karaman-Kepenekçi, Y., & Aypay, A. (2009). Teachers perceptions of tolerance in teacheradministrator relationships in Turkey. International Journal of Leadership in Education, 12(1), Aypay, A. (2008). Two-year vocational schools of higher education. In P. A. Elsner (Ed.), A global survey of community colleges, technical colleges and further education in different regions of the world (pp ). Washington, DC: American Association of Community Colleges Press. Aypay, A., & Kalaycı, S. S. (2008). Assessing institutionalization of educational reforms. International Journal of Educational Development, 28, Aypay, A., Erdogan, M., & Sözer, M. A. (2007). Variation among schools on classroom practices in science achievement in timss Journal of Research in Science Teaching, 44(10), Aypay, A., & Işık, H. (2006). The Turkish educational planning experience in a comparative perspective. International Journal of Educational Reform, 15(2), Aypay, A. (2004). Turkish higher education initiatives toward central Asia. In S. P. Heyneman, & A. J. De Young (Eds.), Challenges of education in central Asia. (pp ). Greenwich, CT, USA: Information age publishing. Aypay, A. (2003). The tough choice at high school door: An investigation of the factors that lead students to general or vocational schools. International Journal of Educational Development, 5(3), Aypay, A. (2003). The relationship between state and higher education: The case of Mulkiye College in Turkey. Mediterranean Journal of Educational Studies, 8(2), Aypay, A. (2002). Social background effects and academic achievement during transition to high school. Mediterranean Journal of Educational Studies, 7(1), Crowson, R. L., Wong, K. K., & Aypay, A. (2000). The quiet reform in American education: Policy issues and conceptual challenges in the school-to-work transition. Educational Policy, 14(2),

3 DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki Öğretmenlerin Hizmet Öncesi Öğretmenlik Eğitimlerini Değerlendirmeleri Ahmet AYPAY Öğretmen eğitiminin öğretmenlerin mesleki yaşantılarında bir fark oluşturup oluşturmadığı ve bir fark oluşturuyorsa bunun nasıl olduğu sorgulanmaktadır (Darling-Hammond, Chung ve Frelow, 2002; Porter, Youngs ve Odden, 2001). Dünyada (ABD de National Comission on Teaching and America s Future, Carnegie Task Force on the Future of Teaching, İngiltere de OFSTED) ve Türkiye de öğretmen yetiştirme konusundaki sorgulamalar beraberinde reformları da getirmiştir. Türkiye de 1997 yılında Öğretmen Yetiştirme Millî Komitesi kurulmuş, 1998 yılında MEB-YÖK Millî Eğitimi Geliştirme Projesi uygulanmaya başlanmış, Öğretmen Eğitiminde Standartlar ve Akreditasyon çalışmaları başlatılmış ve 2007 yılında Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Fakülteleri adlı raporlar yayımlanmıştır (Şimşek ve Yıldırım, 2001; Yükseköğretim Kurulu [YÖK], 2007). Öğretmen eğitimin geliştirilmesi, özellikle eğitim bilimleri derslerinin sayı ve yoğunluğunun artırılması, okul deneyimi ve öğretmenlik uygulamasının daha sistemli fazla sayıda yapılması ve bireysel ihtiyaçları karşılamaya dönük derslerin daha fazla verilmesi bu reform çalışmalarının sonuçlarına örnek olarak sıralanabilir. Öğretmenlerin öğrencilerinin başarılarını artırmak açısından etkililikleri, eğitim araştırmalarında çok temel bir sorundur. Eğer öğretmenler arasında etkililik açısından farklar büyük ise etkili öğretmenleri ve onları etkili olmaya yönelten faktörlerin belirlenmesi hem eğitim reformu çalışmaları hem de temel eğitimsel araştırmalar açısından çok önemlidir. Öğretmenler arasında etkililik açısından fark yok ise etkililik açısın-

4 1088 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ dan farklar oluşturulup oluşturulamayacağı da önemli bir araştırma konusu olarak ortaya çıkar (Nye, Konstantinoupoulos ve Hedges, 2004). Öğretmen eğitiminin değerlendirilmesi genellikle verilere dayalı olarak yapılmamaktadır. Öğretmen eğitiminde sonuçlara dayalı olarak değerlendirmelerin yapılması öğretmen eğitiminde gelişmeyi sağlayacak önemli bir konu olarak görülmektedir. Çeşitli ülkelerde (örneğin ABD de) öğretmen eğitiminin öğrencilerin öğrenmelerine herhangi bir katkıda bulunup bulunmamasına bağlı olarak değerlendirilmesi ve bunun ölçülebilir olması gerekmektedir. ABD de Yüksek Öğretim Yasası ile yasal olarak eğitim fakülteleri mezunlarının performanslarına göre akreditasyon sürecinde değerlendirilmeleri gerekmektedir (Darling- Hammond, 2006). Bu gelişmelere paralel olarak eğitim fakülteleri ve öğretmen yetiştiren eğitimciler kendi öğretmen yetiştirmeye yönelik çabalarının ölçülebilmesi ve değerlendirilebilmesi için yöntemler geliştirmeye çalışmaktadır. Öğretmen adaylarının performanslarının derslerde değerlendirilmesi, öğretmenlik uygulaması sırasında değerlendirilmesi, mesleğe giriş sınavlarına bağlı olarak değerlendirilmesi, istihdam eden kurumların mezun öğretmenlerin ne derecede hazırlandıkları konusundaki algıları bu yöntemlerden bazılarıdır. Çok istisnai durumlarda ise bazı programlarda öğretmen adaylarının verilere dayalı olarak etkilerinin değerlendirilmesinde öğrenci öğrenmesi, tutumu ya da davranışı, örnek çalışmaları, performans değerlendirmeleri ya da standart test puanlarına bağlı olarak değerlendirmeler kullanılmaktadır (Darling-Hammond, 2006). Dünyada öğretmen etkililiğini değerlendirmeye yönelik çalışmalar azımsanamayacak düzeydedir. Bazı çalışmalarda yapılandırılmış yanıt içeren değerlendirmeler, değerlendirme merkezi gibi yaklaşımları içeren oldukça yeni sayılabilecek yöntemler ve stratejiler kullanılmaktadır. Diğerlerinde ise standart çoktan seçmeli testler, sınıf gözlemleri, yapılandırılmış görüşmeler gibi belirli yönlerden karmaşık öğretim performansını değerlendirmeler gibi daha geleneksel yaklaşımlar kullanılmaktadır (Youngs, Porter, ve Odden, 2003). Politika belirleyicilerin istedikleri etkililiğin değerlendirilmesi kolayca yapılabilecek bir değerlendirme değildir. Eğitim-öğretimin doğası ve eğitim sürecini etkileyen değişkenlerin sayısının fazla oluşu bu değerlendirmelerin yapılmasını güçleştirmektedir. Diğer yandan, karşılaştırmalı olarak gerçekten öğrenci performansı düzeyinin başlangıç ve so-

5 AYPAY / Öğretmenlerin Hizmet Öncesi Öğretmenlik Eğitimlerini Değerlendirmeleri 1089 nuçta nasıl olduğunu belirleyebilecek geçerli ve güvenilir ölçme araçları geliştirmenin zorluğu ortadadır. Son olarak ise öğretmen yetiştiren kurumun öğretmenlerin bilgilerine ya da becerilerine katkılarının ne kadar olduğunu belirlemede güçlükler bulunmaktadır (Darling-Hammond, 2006). California Öğretmen Performans Değerlendirme Programı altında bu eyaletteki on beş üniversitenin oluşturduğu bir konsorsiyum Öğretmen Performans Değerlendirmesi başlıklı bir ölçme aracı geliştirmiştir. Bu ölçme aracı ile planlama, öğretim, değerlendirme ve yansıtma becerilerinin çıktılarının ölçülmesi gereklidir. Çıktıların ölçülmesi için ilk olarak, öğretmen eğitiminde başarıyı ve etkililiği ifade eden bilgi, beceri, tutum ve karakter özelliklerinin tanımlanması gereklidir. İkinci olarak ise bunların hangi ölçme araçları kullanılarak ölçüleceğinin belirlenmesi gereklidir. Son dönemlerde üç tür öğretmen eğitimi çıktısına odaklanılmaktadır. Birincisi, öğretmen adaylarının mesleki performans verileridir. İkincisi, öğretmen test puanlarıdır. Üçüncüsü ise öğretmenlerin öğretimlerinin öğrencilerin öğrenmesine ilişkin etkileridir (Cochran-Smith, 2001). Araştırmalara göre mezun öğretmenler kendilerini ne kadar iyi hazırlanmış hissetseler, o kadar etkili olma olasılıkları anlamlı bir şekilde yüksek çıkmaktadır. Bu durumda mezun öğretmenler bir şeyleri değiştirebildiklerine ve öğrencilerin öğrenmelerine meslektaşlarından, evdeki ortamdan ve diğer faktörlerden daha fazla katkıda bulunduklarına inanmaktadırlar. Henüz araştırmalarca ortaya konmamasına rağmen, öğretmenlerin öğretime hazırlanmaları ile onların etkili olmalarına olan inançları ve öğretim ortamındaki değişkenler arasında birçok ilişki vardır (Darling-Hammond, 2006). Başka araştırmalar mezunların öğretmen eğitiminin yararlarına yönelik değerlendirmelerinin deneyime bağlı olarak değiştiğini belirtmektedir. Bu durumda verilere dayalı olarak ortaya konması gereken sorular şunlar olabilir: Farklı ders yüklerine sahip ve farklı ortamlarda öğretim yapan öğretmenler, öğretmen yetiştiren kurumlardaki kendi deneyimlerini onlara yararı açısından tekrar tekrar nasıl değerlendirmektedir? Ayrıca, şunu da öğrenmiş olsaydık dedikleri sorular var mıdır? (Darling-Hammond, 2006). Literatürde öğretmen etkileri konusunda Eğitim Üretim Fonksiyonu ve Öğretmen Etkilerinde Değişmeler olmak üzere temelde iki ana grup

6 1090 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ çalışma bulunmaktadır. Bunlardan birincisi öğretmenlerin etkililikleri açısından kayda değer bir fark oluşturmadıklarını ileri sürerken, ikinci grup araştırmalar öğretmenlerin çok önemli bir etkisinin olduğunu ileri sürmektedir. Birinci gruptaki çalışmalar öğretmen özellikleri ve okul kaynaklarını dikkate alarak öğrencilerin başarılarındaki farkları ortaya koymaya çalışmaktadır. İkinci gruptaki çalışmalar ise sınıflar arasındaki akademik başarı farklarındaki değişmeyi öğrenci özgeçmişini kontrol ederek belirlemeye çalışmaktadır. Bu çalışmalar öğretmenlerin belirli özellikleri ile öğrenci başarısının ilişkisine odaklanmazlar. Ancak, öğrencinin daha önceki akademik başarısını dikkate alırlar ve böylece sınıflar arasındaki akademik başarıdaki farklılaşmalar öğretmen etkilerine atfedilebilmektedir. Buna göre sınıflar arası varyasyon öğretmenlerin etkisindeki değişme sonucu oluşur (Nye et al., 2004). Banks ve Thompson (1995) yapmış oldukları çalışmalarında öğrenci, veli ve öğretmenlerin kendi öğrenim yaşantıları boyunca en beğendikleri öğretmenlerin niteliklerini analiz etmişlerdir. Bu çalışmanın bulgularına göre grup, en beğendikleri öğretmenlerin kendilerine değer veren; iyi durumda olduklarında bundan hoşnutluk duyan; kendilerinin başarılı hissetmelerine, kendi haklarında olumlu düşünmelerine ve görüşlerine saygı duyan; öğrenme sürecini ilginç, heyecanlı ve eğlenceli bir hâle getiren kişiler olduğunu belirtmişlerdir (aktaran Karakelle, 2005). Rothstein (1990) (Aktaran Karakelle, 2005), literatürdeki araştırma sonuçlarına dayanarak etkili öğretmenlerin genel özelliklerini aşağıdaki gibi tanımlamaktadır: Sınıfı etkili bir şekilde yönetmek, uygun teknikleri kullanmak, öğrencilerin benlik kavramlarını geliştirmelerine yardımcı olmak, öğrenci gelişimini değerlendirmek ve öğrenciye bu konuda yapıcı geri bildirimler vermek, öğrenci farklılıklarını dikkate almak, alanında yeni gelişmeleri izlemek ve bunları uygulamak. Rosenshine (1971) ile Rosenshine ve Furst (1973) öğretmen davranışları ile öğrenci başarısı ilişkisini inceleyen çalışmalarında verimli öğretmeyi oluşturan unsurları aşağıdaki gibi bulmuşlardır (aktaran Atay, 2003, s ): Açık anlatım, öğretmenin ders verme istek ve heyecanı, öğrenci fikirlerine yer verme, ders boyunca farklı etkinlikleri kullanma, yapıcı eleştiri, ders giriş ve sonlarındaki yorumların yeteri kadar açıklayıcı olması, öğrenci yanıtlarını yönlendirme, öğrenciyle seviyeli ilişki kurma ve bunu koruma, dersi öğrencinin ilgisini çekecek şekilde sunma, sınıfta kontrolü kaybetmeme. Bu çalışmaların temelinde, ürün-süreç etkileşimini sağlamak yatmaktadır. Ürün-süreç etkileşiminin temel dü-

7 AYPAY / Öğretmenlerin Hizmet Öncesi Öğretmenlik Eğitimlerini Değerlendirmeleri 1091 şüncesi, süreçteki tüm etkinlikleri ürüne, bir başka deyişle öğrenci başarısına yansıtabilmektir. Amerikan Psikologlar Derneğinin (APA) 1992 yılında Eğitim Komisyonunca yayımlanan raporuna göre, etkili öğretmenler, neyi nasıl öğretecekleri ile ilgilenen, öğrencinin bireyselliğine değer veren ve saygı duyan, olumlu bir model ve yol gösterici olan, düzenli olarak öğrenciyi aktif kılacak şekilde soru sorma becerilerini kullanabilen kişiler olarak tanımlanmaktadır (Karakelle, 2005). Bir eğitim sisteminin başarısı, sistemin en kritik unsuru ve temeli konumunda olan öğretmenlerin yeterlikleri ile ilgilidir. Öğretmen yeterliği, yetişen öğrencilerin gelişimi açısından çok önemlidir. Çünkü öğretmenin eğitim-öğretim faaliyetlerindeki yeterliği ne kadar üst seviyede ise yetiştirdiği öğrencilerin de yeterlikleri üst seviyelere çıkacaktır. Bu nedenle öğrencilerin başarıları öğretmenlerinin yeterlikleri ile yakında ilgilidir. Öğrenciler öğretmenlerin beklentilerine uygun olarak davranırlar (Evertson, Emmer ve Murray, 2003). Öğretmen etkililiğini anlamak ve geliştirmek için kullanılacak kavramsal bir modelin öğretmen ve öğrenci özellikleri, program, öğretim, öğrenme ve sınıf değişkenlerini içermesi gerekmektedir. Bunları içine almayan bir modelin yeterli olması zordur. Anderson (2004) tarafından geliştirilen bir sınıflama, bir yanda bilgi boyutunu (olaylara dayanan bilgi, kavramsal bilgi, prosedür bilgisi, biliş-üstü bilgi) ele alırken diğer yandan bilişsel süreç boyutunu (diğer bir adıyla Bloom sınıflaması; hatırlama, anlama, uygulama, analiz, değerlendirme, yaratma) ele almaktadır. Anderson ın çalışması ilk olarak 1991 de basılmış ve bu süreçteki bilgiler ve uygulamalar yeniden değerlendirilerek 2004 yılında aynı yazar tarafından geliştirilerek yeniden yayımlanmıştır. Eğitim ülkelerin geleceklerine yaptıkları en önemli yatırımlar arasındadır. Eğitimin bireye ve topluma yararları vardır. Eğitim, okullarda bulunan sınıflarda öğretmenler tarafından verilmektedir. Eğitim sistemlerini geliştirmek isteyen ülkeler en gelişmiş eğitim politikalarına sahip olsalar da, okulları en modern teknolojik araçlarla donatsalar da, öğretmenler istekli olmadıkça ve bunları benimseyerek kullanmadıkça yapacakları reform ve politikaların uygulamadaki başarısı sınırlı olur. Türkiye ve dünyada halk arasında öğretmenin öğrenci üzerinde çok büyük fark oluşturduğu düşünülmektedir. Ancak, bizim bu konuda ampirik bilgimiz sınırlıdır. Bunun ampirik olarak test edilmesi ve ortaya

8 1092 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ konması hem öğretmen yetiştiren kurumların statüsünü hem de öğretmenlik mesleğinin geleceğini olumlu yönde etkileyecektir. Eğer sonuçlar öğretmenin bir etkisinin olmadığını ortaya koyarsa bu durumda yapılacak olan öğretmen yetiştiren kurumlar ve eğitim fakültelerinin geliştirilmesidir. Türkiye de Öğretmen Yeterlikleri Bir kurumun amaçlarına ulaşmada etkililiği ve verimliliği o kurumda çalışanların gösterdikleri performansla doğrudan ilgilidir. Öğretmenlerin performans değerlendirmesi diğer meslek alanlarından daha farklıdır. Bu farklılığın nedeni ise eğitimde geri bildirimin (dönüt) olmayışıdır. Bir görevin net ve doğru bir şekilde değerlendirilebilmesi için görevin ne olduğunun tam olarak tanımlanması gerekir. Türkiye de öğretmenlerin görevi, iş yükü, sorumlulukları ve net bir standartları yoktur. Bu nedenle Türkiye de, eğitim sistemindeki denetim ve değerlendirme sistemi yeteri kadar objektif, güvenilir ve işlevsel değildir (Koçak, 2006). Eğitim olgusunun birbirleriyle devamlı etkileşimde bulunan üç temel ögesi bulunmaktadır. Bu üç temel öge; öğrenci, öğretmen ve program olarak adlandırılmaktadır. Bir eğitim sisteminin etkililiği ve verimliliği bu üç ögenin, belirli bir hedefe doğru bir uyum içerisinde ilerlemesine bağlıdır. Bu ögelerin herhangi birinde meydana gelebilecek bir bozukluk, zayıflık, verimsizlik veya yanlış işleyiş bütün bir sistemin verimliliğini düşürecektir. Bu ögelerden herhangi birinin diğerinden daha önemli olduğu söylenemez. Ancak bunlardan öğretmen ögesi dikkatli bir ilgiyi gerektirmektedir. Çünkü eğitim sisteminin girdisi olan öğrenci üzerinde öğretmen yetiştiren kurumlar olarak eğitim fakültelerinin bir denetim gücü yoktur. Program ögesi ise ülkemizde Millî Eğitim Bakanlığınca belirlenmektedir. Eğitim sistemimizin etkili bir biçimde işleyişini sağlamakta üzerinde en çok denetim gücümüzün bulunduğu öge öğretmen yetiştirilmesi süreci olmaktadır. Diğer iki ögenin üzerinde en fazla etkiyi de öğretmen sağlamaktadır (Üstüner, 2004). Öğretmen yetiştiren kurumların birincil görevi, nitelikli öğretmen yetiştirmedir. Konu yeterlikleri, olumlu kişilik özellikleri, öğrenmeyi öğretme becerileri, sınıf yönetimi becerileri, planlama ve değerlendirme becerileri, teknolojiyi kullanma, iletişim ve rehberlik becerileri gibi yeterliklere sahip öğretmenlerin yeterli öğretmenler oldukları düşünülebilir. Bu yeterlikler listesine birçok eklemeler yapılabilir. Ancak, sade-

9 AYPAY / Öğretmenlerin Hizmet Öncesi Öğretmenlik Eğitimlerini Değerlendirmeleri 1093 ce bu özelliklere sahip olmak, bir öğretmenin nitelikli öğretmen olarak adlandırılabilmesi için yeterli olmayabilir. Yeterlikler listesine göre öğretmen niteliğini kestirmek araştırma açısından oldukça güç olacaktır. Nitelikli öğretmenin özellikleri arasında yukarıda sıralananlara ek olarak, öğretmenin davranışlarının, yeterliklerinin, inançlarının, kişiliğinin, kimliğinin mesleğin gerekleri ile bir arada uyum içinde olması gerekir (Şeker, Deniz ve Görgen, 2005). Öğretmenlerin kendilerinden beklenen bu görevleri başarıyla gerçekleştirebilmeleri, hizmet öncesi eğitim aşamalarında, kaliteli bir eğitim anlayışı ile yetiştirilerek, oynayacakları rollere iyi hazırlanmalarına bağlıdır. Öğretmenlerin geleneksel eğitim-öğretim yöntemleri yerine, değişim ve gelişmeleri yakından takip ederek problem çözebilen, eleştirel düşünebilen, yaratıcı, esnek, teknolojiyi etkin kullanabilen, proje çalışmalarına yatkın, ölçme ve değerlendirmeyi etkin bir şekilde kullanabilen bir durumda olmaları gerekir (Erişen ve Çeliköz, 2003). Mal, hizmet ve düşünce üreten kurumlarda çalışanların değerlendirilmesine yönelik çalışmalar ilk olarak 1900 lü yıllarda ABD de işletmelerde başlamıştır. Taylor un başlattığı, zaman ve iş etüdü uygulamaları ile çalışanların verimliliklerini ölçme çalışmaları ilk bilimsel araştırma olarak kabul edilebilir. Bu yaklaşım daha sonra yerini insan ilişkileri, sistem yaklaşımı ve kurumsalcılık gibi yaklaşımlarla paylaşmıştır. Okulda yapılan görevlerin teknik özünü ise öğretim oluşturmaktadır (Baransel, 1993 ten aktaran Koçak, 2006; Hoy ve Miskel, 2007). Toplum, bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeler insan yaşantısının her alanında olduğu gibi eğitim-öğretimde de değişmelere yol açmaktadır. Bunun sonucunda, farklı uzmanlık alanlarına uygun niteliklerde insan gücü yetiştirilmesi zorunlu hâle gelmektedir. Toplumun ihtiyaç duyduğu, uzmanlık alanlarına uygun nitelikte insan gücünün yetiştirilmesi sorumluluğu öğretmenlere verilmiştir. Türkiye de de diğer ülkelerde olduğu gibi öğretmen yetiştirme modelleri çağın gereksinimlerine uygun şekilde değişmektedir (Erişen ve Çeliköz, 2003; Kutluca, Birgin ve Çatlıoğlu, 2007; Sabancı ve Şahin, 2006).Türkiye de eğitim fakültelerinin yeniden yapılandırılması ve akreditasyon çalışmaları göreli olarak yenidir ve üzerinde tam olarak uzlaşılmış bir kavram değildir. Millî Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu ve çeşitli üniversiteler eğitim fakülteleri bu konuda çalışmalar yürütmekle birlikte, bu çabalar henüz somut olarak öğretmen yetiştirme ve eğitim fakültelerinde kullanılabilecek düzeye gelmemiştir.

10 1094 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ Öğrenme-öğretme süreçlerinde etkililiğin sağlanması tüm eğitim sistemlerinin temel amaçlarından biridir. Öğretmenin öğrenme-öğretme süreci üzerindeki etkisi çok yönlüdür. Gerek öğretim ortamını düzenleyen, gerek öğretim sürecini planlayan ve gerçekleştiren gerekse öğrencinin zihinsel, duygusal ve toplumsal gelişimini destekleyen bir birey olarak öğretmen, öğretim sürecinin etkililiğini sağlamakta önemli bir ögedir (Karakelle, 2005). Öğretmenin, insan davranışı oluşturmadaki görevi olağanüstü güç gerektirir ve öğretmen karmaşık olan bir uzman, bir teknisyendir. Öğrenciler doğal çevrelerinden öğrenebilirler, fakat bu doğal çevrenin öğrenmeyi kolaylaştıracak ve mümkün kılacak biçimde özgün kaynaklarla donatılması gerekir. Bu konuda başta gelen temel kaynak yine öğretmendir. Öğretmenin, öğrenme-öğretme süreçleri ile ilgili olarak yavaş ya da yanlış kazanılacak davranışı hızlandırma ya da düzeltme gibi bir görevi de vardır. Öğretmenin bu göreve ilişkin olarak temel gereksinimi; insanın öğrenmesi, öğrenme-öğretme süreçlerinin yapısı, içeriğin düzenlenmesi ve takdimi gibi konularda bilgi ve becerilere sahip olmasıdır (Alkan ve Kurt, 1998). Yüksek Öğretim Kurulu tarafından gerçekleştirilen Türkiye de Millî Eğitim Geliştirme Projesi çerçevesinde yürütülen çalışmalarda yirmi birinci yüzyılın öğretmen yeterlikleri dört ana grupta toplanmıştır (Karakelle, 2005): Alana hâkim olma: Öğretmenlerin konu alanı ve öğretim programları hakkında bilgi sahibi olmasını içermektedir. Öğretme-öğrenme süreci yeterliliği: Öğretmenlerin plan yapması, derse hazırlanması; öğretim yöntemlerinden yararlanması; iletişim becerisini kullanması; sınıfı yönetmesi ve öğrencilerle sağlıklı ilişkiler kurması; öğrencilerin öğrenmelerini değerlendirmesi ve kayıt tutması olarak belirlenmiştir. Öğrenci kişilik (rehberlik) hizmetleri: Öğretmenlerin öğrencilerin sağlıklı ve dengeli kişilik geliştirmesine yardımcı olması ve okuldaki öğrenci kişilik hizmetlerine katkıda bulunabilmesi olarak tanımlanmaktadır. Kişisel ve mesleki özellikler: Öğretmenlerin zamanı etkili planlaması, diğer öğretmenlerle iyi ilişkiler kurması, kendini mesleki açıdan geliştirmeye istekli olması olarak tanımlanmaktadır. Eğitim fakültelerinin 1998 yılında yeniden yapılandırılması öğretmen

11 AYPAY / Öğretmenlerin Hizmet Öncesi Öğretmenlik Eğitimlerini Değerlendirmeleri 1095 yetiştirmede bazı yenilikler getirmiştir. Daha yapılandırılmış bir öğretmen eğitimi, alan bilgisinden daha çok eğitim bilimsel yöntemlerin vurgulanması, ortaöğretim öğretmenlerinin lisansüstü eğitim düzeyinde öğretmenlik formasyonu alması, öğretim tasarımı ve materyal geliştirme, sınıf yönetimi, okul deneyiminin vurgulanması, ulusal yeterlikler ve akreditasyonun hedeflenmesi bu yeniliklerden bazıları arasında sayılabilir (Şimşek ve Yıldırım, 2001). Ancak bu yeniliklerden bazılarında daha sonra geri adımlar atılmıştır. Bunun nedenine ilişkin görüşler YÖK ün zorlayıcı bir yaklaşım kullandığı ve eleştirileri dikkate almadığı konusunda yoğunlaşmaktadır (Aypay ve Kalaycı, 2008; Grossman, Onkol ve Sands, 2006). Türkiye de öğretmenlik eğitiminin, öğretmenlerin mesleklerini uygulamaya başlamasından sonra değerlendirilmesi konusunda sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmalar, yapılan reformların öğretmenlerin daha iyi hazırlandıklarını ifade etmeleri ve daha etkili bir öğretim yapmalarına yol açmış olabilir. Ancak, bu çalışmalar belirli bir alana özgüdür. Örneğin, Baki ve Çakıroğlu (2006) bilgisayar öğretmenleri üzerinde çalışma yaparken Bukova, Elçi ve Alkan (2006) matematik öğretmenleri üzerinde çalışmalar yapmışlardır. Diğer bazı çalışmalar ise KPSS yi temel alarak öğretmenliğe giriş açısından karşılaştırmalar yapmaktadırlar. Ancak, bu konuda sınırlı sayıda ve dar kapsamlı ampirik çalışmalar bulunmaktadır. Yöntem Veri Toplama Aracı Öğretmenlerin Hizmet Öncesi Öğretmenliğe Hazırlıklarını (ÖHÖH) Ölçme Aracı otuz maddeden oluşmaktadır ve Darling-Hammond (2006) tarafından geliştirilmiştir. Öğretmenlerden ölçme aracında verilen ifadeleri Hizmet öncesi eğitiminiz sizi öğretmenliğe ne kadar iyi hazırladı? sorusunu göz önünde bulundurarak yanıtlamaları istenmiştir. Ölçme aracı Likert tipi 5 li dereceleme ölçeğindedir (1= hiç bir zaman, 2= çok nadir, 3= bazen, 4= çoğu zaman ve 5= her zaman). Darling- Hammond (2006) bu ölçme aracına açımlayıcı faktör analizi yaparak beş boyut bulmuştur. Türkçeye çevrilerek uyarlanan Öğretmenlerin Hizmet Öncesi Öğretmenliğe Hazırlıklarını Ölçme Aracı nın da beş alt boyutu olduğu yapılan faktör analizi sonucu ortaya çıkmıştır. Bunlar;

12 1096 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ Faktör 1: Program Dizaynı ve Öğretim: Konuyu öğrencinin öğrenmesi için anlama ve organize etme, öğretimi planlama ve tüm öğrenciler için öğrenme deneyimleri oluşturma. 1) Alandaki kavram, bilgi ve becerileri öğrencilerin öğrenebileceği biçimde dizayn etme. 5) Öğrencilerin deneyimlerine, ilgi ve yeteneklerine göre program geliştirme. 7) Disiplinler arası program geliştirme. 25) Bilgiyi öğrenme, konu, program ve öğrenci gelişimini öğretimi planlamak için kullanma. 9) Sınıftaki öğrenmeyi gerçek dünya ile ilişkilendirme. 14) Öğrenci, ana-baba ve öğretmenlere öğretim ile ilgili kararlarda düşünebilmeyi gösterme. 6) Program materyallerinin yararlı olup olmadığını ve öğrencilerine uygun olup olmadığını değerlendirme. 18) Öğrencilerin sorgulama ve tartışma becerilerini geliştirme. 8) Aktif öğrenme stratejilerini içeren öğretim stratejileri kullanma. Faktör 2: Farklı Öğrenme Biçimlerini Destekleme 26) Öğrencilerin okul dışındaki çevrelerinin onların yaşam ve öğrenmelerini nasıl etkilediğini gösterebilme. 21) Öğrencilere çok kültürlülük perspektifini kazandırma. 24) Öğrencileri farklı bakış açılarının görüşlerini görme, sorgulama ve yorumlama için teşvik etme. 10) Öğrencilerin sosyal, duygusal, fiziksel ve bilişsel gelişimlerinin öğrenmelerini nasıl etkilediğini anlama. 19) Öğrencileri hem iş birliği içinde çalışmaya hem de bağımsız öğrenmeye hazırlama. 2) Öğrencilerin öğrenmelerinin nasıl farklılaştığını anlama. Faktör 3: Öğretme ve Öğrenmeyi Rehberlik Etmek İçin Değerlendirme 29) Öğrenmeye rehberlik etmek için öğrenciye olumlu geri bildirim verme.

13 AYPAY / Öğretmenlerin Hizmet Öncesi Öğretmenlik Eğitimlerini Değerlendirmeleri ) Öğrencilerine kendi öğrenmelerini nasıl değerlendirecekleri konusunda yardım etme. 27) Veliler ve ailelerle öğrencileri daha iyi anlama ve öğrenmeyi destekleme konusunda birlikte çalışma. 28) Öğrencilerin güçlü yönlerini, ihtiyaçlarını ve programları belirlemek için farklı ölçme yöntemlerini kullanma (örnek gözlem, portfolyo, performans ödevleri). Faktör 4: Üretken Bir Sınıf Oluşturma 34) Düzenli ve amaca yönelik bir sınıf oluşturma. 4) Tüm öğrencilerin yüksek başarı sağlamalarına yardım etme. 3) Öğrencilerin öğrenme ve performanslarına yönelik olarak zor ama uygun beklentiler belirleme. 15) Öğrencilerin kendilerini güdüleme ve inisiyatif kullanabilmelerine yardım etme. 12) İkinci dil öğrenimini destekleme. 20) Özel ya da sözsüz iletişim becerilerini öğrencilerin öğrenme ve davranışlarını değiştirmeye yönelik olarak etkili kullanma. Faktör 5: Mesleki Gelişim: Profesyonel bir eğitimci olarak gelişme. 36) Okulunda liderlik sorumlulukları alma. 35) Meslektaşlarıyla sorunları planlama ve çözme. 16) Sınıfta teknoloji kullanma. 33) Kişiler arası çatışmayı çözme. Geçerlik Faktör analizini, birbiriyle ilişkili n adet değişkeni bir araya getirerek az sayıda ilişkisiz ve kavramsal olarak anlamlı yeni değişkenler (faktörler, boyutlar) bulmayı keşfetmeyi amaçlayan çok değişkenli bir istatistik olarak tanımlamaktadır. Bu araştırmada Öğretmenlerin Hizmet Öncesi Öğretmenliğe Hazırlıklarını Ölçme Aracı, önce uzmanlar tarafından Türkçeye çevrilmiştir. Öğretmenlerin Hizmet Öncesi Öğretmenliğe Hazırlıklarını Ölçme Aracı nın Türk kültürüne uygunluğu için doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Doğrulayıcı faktör analiz (DFA),

14 1098 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ özellikle yapısal eşitleme modelleriyle kullanılan, ölçme aracının orijinal formuna olan uygunluğunu ve yapı geçerliğini ortaya çıkarmayı amaçlayan istatistiksel bir yöntemdir (Brown, 2006; Büyüköztürk, 2005; Kalafat, Özbaşı ve Dilek, 2008; Şimşek, 2007). DFA, kuramsal bir temele dayanan çeşitli değişkenlerden oluşturulan faktörlerin gerçek verilerle ne derece uyum gösterdiğini belirlemeye yönelik bir analizdir. Araştırmacı, ölçmek istediği yapıda ne gibi eksikliklerin olduğunu ya da temel olarak nerelerde sorun olduğunu, ne gibi değişiklik yapması gerektiğini DFA sonuçlarına bakarak kolaylıkla kavrayabilir (Şimşek, 2007). DFA da uyumu sınanan modelin orijinal formla olan uygunluğunu belirlemek amacıyla uyum istatistikleri kullanılmaktadır. İlk kullanılan uyum istatistiği Ki-kare dir. Bu çalışmada yapılan DFA için Ki-Kare Uyum Testi (Chi-Square Goodness of Fit), karşılaştırmalı uyum indeksi (comparative fit index, CFI), normlaştırılmış uyum indeksi (normed fit index, NFI), göreli uyum indeksi (relative fit index, RFI), fazlalık uyum indeksi (incremental fit index, IFI) ve yaklaşık hataların ortalama karekökü (root mean square error of approximation, RMSEA) uyum indeksleri incelenmiştir. Bunlardan CFI nın.90 dan büyük olması kabul edilebilir bir uyum değerinin,.95 den büyük olması ise iyi bir uyum iyiliği değerinin göstergesi olarak kabul edilmektedir. Diğerlerinde ise RMSEA, RMR ve SRMR de söz konusu değerlerinin.05 altında olması iyi bir uygunluk değerini, yaklaşık olarak.08 ve altında olması ise kabul edilebilir bir uyum değeri olduğunu göstermektedir. Ayrıca Ki-kare değerinin serbestlik dercesine bölümünün iki veya altında olması modelin iyi bir model olduğunu, beş veya daha altında bir değer olması da modelin kabul edilebilir bir uyum iyiliğine sahip olduğunu gösterir (Şimşek, 2007). Yapılan DFA da elde modelin uyum indeksleri incelenmiş ve Ki-kare değerinin (X 2 =847,2, N=228, sd=340, p=0.00) manidar olduğu görülmüştür. Uyum indeksi değerleri ise RMSEA=0.081, NFI=0.83, CFI=0.89, IFI=0.89, RFI=0.79, olarak bulunmuştur. Bu uyum indeksi değerleri modelin uyumlu olduğunu ortaya koymaktadır. Modele ilişkin faktör yükleri Şekil 1 de verilmiştir.

Özel Eğitim Öğretmen Adaylarının ve Öğretmenlerinin Zihin Engelliler Öğretmenliği Lisans Programı Yeterliklerine İlişkin Görüşleri

Özel Eğitim Öğretmen Adaylarının ve Öğretmenlerinin Zihin Engelliler Öğretmenliği Lisans Programı Yeterliklerine İlişkin Görüşleri Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 13(1) Kış/Winter 499-522 2013 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb

Detaylı

Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Çok Kültürlü Eğitime Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Çok Kültürlü Eğitime Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi Ege Eğitim Dergisi 2014 (15) 1: 211-232 Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Çok Kültürlü Eğitime Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi Ebru DEMİRCİOĞLU Murat ÖZDEMİR Öz Bu araştırmada

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Öz Bu araştırmanın amacı, Türkçe öğretmenlerinin Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Ahmet ALDEMİR Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ Editörler Yrd. Doç Dr. Abdurrahman EKİNCİ Öğrt. Gör. Ömer

Detaylı

Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) Coğrafya Öğretimine Katkısı ve Ortaöğretim Öğrencilerinin CBS ye İlişkin Tutumları

Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) Coğrafya Öğretimine Katkısı ve Ortaöğretim Öğrencilerinin CBS ye İlişkin Tutumları DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 1255 Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) Coğrafya Öğretimine Katkısı ve Ortaöğretim Öğrencilerinin CBS ye İlişkin

Detaylı

OKULÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN TEMEL BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ KULLANIM DÜZEYLERİ

OKULÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN TEMEL BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ KULLANIM DÜZEYLERİ OKULÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN TEMEL BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ KULLANIM DÜZEYLERİ Sara Kefi Foça Belediyesi sarakefi@gmail.com Doç. Dr. Nadir Çeliköz Selçuk Üniversitesi ncelikoz@gmail.com Doç. Dr.

Detaylı

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR Y Doç Dr Salih Çepni Doç Dr Alipaşa Ayas Dr Derek Johnson Prof Dr M. Fuat Turgut Panel Üyeleri Prof Dr Mehmet Ali Çorlu Prof Dr Ömer Ergin Prof Dr Nevzat Kavcar Prof Dr Mustafa

Detaylı

YENİLENEN İLKÖĞRETİM MATEMATİK PROGRAMINDAKİ ALT ÖĞRENME ALANLARININ ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR

YENİLENEN İLKÖĞRETİM MATEMATİK PROGRAMINDAKİ ALT ÖĞRENME ALANLARININ ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2007, Volume: 2, Number: 3 Article Number: C0011 SOCIAL SCIENCES EDUCATION SCIENCES Received: February 2007 Accepted: July 2007 2007 0Hwww.newwsa.com

Detaylı

2-Süreçte zamanla mevcut durum iyileşiyor mu? 3-Mevcut durumumuzu nasıl geliştirebiliriz? 4-Diğer ülkelere göre durumumuz nasıl?

2-Süreçte zamanla mevcut durum iyileşiyor mu? 3-Mevcut durumumuzu nasıl geliştirebiliriz? 4-Diğer ülkelere göre durumumuz nasıl? 17-ULUSLARARASI EĞİTİMİ DEĞERLENDİRME KURULUŞLARININ KRİTERLERİNİN VE ÖLÇÜMLERİNİN MODERN TÜRKİYE NİN EĞİTİM SİSTEMİNE ETKİSİ GELİŞİM TARİHİ VE SORUNLARI Bilginin çeşitlendiği, çoğaldığı, bilgiye ulaşımın

Detaylı

2003-2006 Pisa Okuma Becerileri Sonuçlarının Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi: En Başarılı Beş Ülke ve Türkiye

2003-2006 Pisa Okuma Becerileri Sonuçlarının Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi: En Başarılı Beş Ülke ve Türkiye Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(2) Bahar/Spring 651-673 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. 2003-2006 Pisa Okuma

Detaylı

ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ ETKİLİ OKUL ÖZELLİKLERİNE SAHİP OLMA DÜZEYLERİ

ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ ETKİLİ OKUL ÖZELLİKLERİNE SAHİP OLMA DÜZEYLERİ Sosyal Bilimler Dergisi Sayı: 16 2006 ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ ETKİLİ OKUL ÖZELLİKLERİNE SAHİP OLMA DÜZEYLERİ Yrd. Doç. Dr. Zühal ÇUBUKÇU, Öğr. Gör. Pınar GİRMEN Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, TÜRKİYE

Detaylı

İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARININ OKUMA BECERİSİ ÜZERİNDE ETKİLİLİĞİ

İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARININ OKUMA BECERİSİ ÜZERİNDE ETKİLİLİĞİ Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of Social Sciences Cilt / Volume: 2010-1 Sayı / Issue: 20 İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARININ OKUMA BECERİSİ

Detaylı

Öğretmen Adaylarının Çalışma Yaprağı Geliştirme ve Kullanma Uygulaması İle Bu Uygulamaya Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Öğretmen Adaylarının Çalışma Yaprağı Geliştirme ve Kullanma Uygulaması İle Bu Uygulamaya Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 12(1) Kış/Winter 241-270 2012 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb

Detaylı

Öğretim Elemanlarının Öğretim Sürecindeki Durum Belirleme Uygulamalarına İlişkin Öğrenci Görüşleri

Öğretim Elemanlarının Öğretim Sürecindeki Durum Belirleme Uygulamalarına İlişkin Öğrenci Görüşleri DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 1781 Öğretim Elemanlarının Öğretim Sürecindeki Durum Belirleme Uygulamalarına İlişkin Öğrenci Görüşleri Zekeriya

Detaylı

Singapur eğitim sisteminin başarısına etki eden faktörlerin incelenmesi*

Singapur eğitim sisteminin başarısına etki eden faktörlerin incelenmesi* Eğitim Bilimleri Dergisi / Journal of Educational Sciences Yıl / Year: Ocak / January 2014 Cilt-Sayı / Volume-Issue: 39 ss/pp: 121-143 ISSN: 1300-8889 DOI: 10.15285/EBD.2014397401 Singapur eğitim sisteminin

Detaylı

ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl:1, Sayı:1 ARALIK 2010

ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl:1, Sayı:1 ARALIK 2010 STRATEJİK PLANLAMA UYGULAMALARINA İLİŞKİN İLK VE ORTA ÖĞRETİM OKUL MÜDÜRLERİNİN GÖRÜŞLERİ Tuğba YANPAR YELKEN Prof. Dr. ME. Ü. Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü tyanpar@gmail.com Figen KILIÇ Yrd.

Detaylı

Okul Müdürlerinin Kendi Görevlerine İlişkin Bakış Açıları. Perspectives of School Principals on Their Own Task

Okul Müdürlerinin Kendi Görevlerine İlişkin Bakış Açıları. Perspectives of School Principals on Their Own Task Okul Müdürlerinin Kendi Görevlerine İlişkin Bakış Açıları Perspectives of School Principals on Their Own Task Selahattin TURAN, Nuray YILDIRIM & Elif AYDOĞDU Özet Bu çalışmanın amacı, ilköğretim okullarında

Detaylı

Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma

Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma Arş. Gör. Hasan Basri Kansızoğlu Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi ABD hbkansizoglu@bartin.edu.tr

Detaylı

FİNLANDİYA, ALMANYA, SİNGAPUR VE TÜRKİYE NİN EĞİTİM SİSTEMLERİ AÇISINDAN KADEMELER ARASI GEÇİŞ SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZET

FİNLANDİYA, ALMANYA, SİNGAPUR VE TÜRKİYE NİN EĞİTİM SİSTEMLERİ AÇISINDAN KADEMELER ARASI GEÇİŞ SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZET FİNLANDİYA, ALMANYA, SİNGAPUR VE TÜRKİYE NİN EĞİTİM SİSTEMLERİ AÇISINDAN KADEMELER ARASI GEÇİŞ SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZET Belgin BAL*, Erdoğan BAŞAR** Günümüz dünyasında hemen hemen tüm ülkelerin

Detaylı

Okul Müdürlerinin Sahip Olması Gereken Değerler *

Okul Müdürlerinin Sahip Olması Gereken Değerler * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice 12 (2) [Ek Özel Sayı/Supplementary Special Issue] Bahar/Spring 1327-1344 2012 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim

Detaylı

Yöneticilerin Sahip Olduğu Güç Stilleri ve İş Çevrelerine Uyuma İlişkin Öğretmen Görüşleri

Yöneticilerin Sahip Olduğu Güç Stilleri ve İş Çevrelerine Uyuma İlişkin Öğretmen Görüşleri Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 3, Sayı 2, s. 26-48, Kış 2014 BARTIN TÜRKİYE ISSN: 1308-7177 Doi: 10.14686/BUEFAD.201428170 Bartin University Journal of Faculty of Education Volume 3,

Detaylı

ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ

ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ Prof.Dr. Necate BAYKOÇ DÖNMEZ Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim 283 284 Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR

Detaylı

Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması

Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 12,Sayı 4, Aralık 2011, Sayfa 277-301 Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması İbrahim Hakkı

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ T. C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SAYISAL YÖNTEMLER BİLİM DALI DOKTORA TEZİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ ERGÜN EROĞLU

Detaylı

İlköğretim Okullarında Müfettişlerce Yapılan Rehberlik ve Denetim Çalışmalarının İşlevselliği

İlköğretim Okullarında Müfettişlerce Yapılan Rehberlik ve Denetim Çalışmalarının İşlevselliği Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(4) Güz/Autumn 1849-1867 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. İlköğretim Okullarında

Detaylı

Üst Düzey Yöneticilerin Sahip Olması Gereken Yönetsel Yetkinliklerin Belirlenmesine Đlişkin Ampirik Bir Çalışma

Üst Düzey Yöneticilerin Sahip Olması Gereken Yönetsel Yetkinliklerin Belirlenmesine Đlişkin Ampirik Bir Çalışma Belirlenmesine Đlişkin Ampirik Bir Çalışma * ** ÖZET: Üst düzey yöneticilerin sahip olması gereken yetkinlikler hem uygulayıcılar hem de ilgili araştırmacılar için yeni bir inceleme alanı olarak kabul

Detaylı

A CONCEPTUAL ANALYSIS ON TEACHER AUTONOMY

A CONCEPTUAL ANALYSIS ON TEACHER AUTONOMY Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi Electronic Journal of Social Sciences www.esosder.org Kış/Winter Cilt/Volume:10 Yıl/Year:2011 Sayı/Issue:35 (082-099) ÖĞRETMEN ÖZERKLİĞİ ÜZERİNE KURAMSAL BİR İNCELEME

Detaylı

TÜRKÇE EĞİTİMİNDE BİR ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİNE KAYNAKLIK ETMESİ BAKIMINDAN SORU

TÜRKÇE EĞİTİMİNDE BİR ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİNE KAYNAKLIK ETMESİ BAKIMINDAN SORU TÜRKÇE EĞİTİMİNDE BİR ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİNE KAYNAKLIK ETMESİ BAKIMINDAN SORU GİRİŞ Arş. Gör. Ferhat ENSAR * Emmek, emer gibi görünmek anlamına gelen sor- fiil kökünden türeyen soru sözcüğü

Detaylı

EĞİTİMDE HAZIR BULUNUŞLUĞUN ÖNEMİ ÜZERİNE BİR DERLEME ÇALIŞMASI A REVIEW STUDY ABOUT IMPORTANT OF READINESS IN EDUCATION

EĞİTİMDE HAZIR BULUNUŞLUĞUN ÖNEMİ ÜZERİNE BİR DERLEME ÇALIŞMASI A REVIEW STUDY ABOUT IMPORTANT OF READINESS IN EDUCATION EĞİTİMDE HAZIR BULUNUŞLUĞUN ÖNEMİ ÜZERİNE BİR DERLEME ÇALIŞMASI Gonca Harman Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı gonca.harman@omu.edu.tr Dilek Çelikler Ondokuz

Detaylı