Öğretmenlerin Hizmet Öncesi Öğretmenlik Eğitimlerini Değerlendirmeleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Öğretmenlerin Hizmet Öncesi Öğretmenlik Eğitimlerini Değerlendirmeleri"

Transkript

1 DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki Öğretmenlerin Hizmet Öncesi Öğretmenlik Eğitimlerini Değerlendirmeleri Ahmet AYPAY* Öz Bu çalışmanın amacı, bir eğitim fakültesi mezunu öğretmenlerin öğretmenlik mesleğine başladıktan sonra, eğitim fakültesinde aldıkları hizmet öncesi eğitimlerinin kendi algılarına göre değerlendirilmesidir. Çalışmada Öğretmenlerin Hizmet Öncesi Öğretmenliğe Hazırlıklarını (ÖHÖH) Ölçme Aracı kullanılmıştır. Araştırma örneklemini Marmara bölgesinde bir eğitim fakültesi mezunu olup hâlen ilk ve ortaöğretimde öğretmenlik yapan 228 öğretmen oluşturmaktadır. Ölçme aracının geçerliği doğrulayıcı faktör analizi ve güvenirliği ise Cronbach alpha ve iki yarı test yoluyla ortaya konmuştur. Doğrulayıcı faktör analizi sonucu beş boyut ortaya çıkmıştır. Bu boyutların güvenilir oldukları görülmüştür. Bu boyutlar birbirleriyle yüksek düzeyde ve olumlu yönde ilişkili bulunmuştur. Öğretmenlerin ortaya çıkan görüşlerinin cinsiyet, deneyim, eğitim kademesi, görev yapılan yer, sınıf ve okuldaki öğrenci sayısı, okulun sosyoekonomik düzeyi ve lisansüstü eğitime sahip olup olmadıkları ortaya çıkan beş boyut açısından farklılaşıp farklılaşmadığı t-testi ve tek yönlü ANOVA kullanılarak incelenmiştir. Çalışmanın bulguları bu örneklemde ÖHÖH ün geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu ortaya koymaktadır. Öğretmenler eğitim fakültesindeki eğitimin kendilerini göreli olarak en yüksek düzeyde farklı öğrenme biçimlerini destekleme konusunda iyi hazırlamış olduğunu ifade etmişlerdir. Öğretmenler program, öğretim ve öğrenme-öğretmeye rehberlik için değerlendirme konusundaki hazırlıklarının eşit düzeyde olduğunu belirtmişlerdir. Ancak, öğretmenler dördüncü sırada mesleki gelişimi ve en düşük olarak üretken bir sınıf oluşturma konusunda aldıkları eğitimi göreli olarak daha düşük değerlendirmişlerdir. Bu bulgulara dayalı olarak öneriler yapılmıştır. Anahtar Kelimeler Öğretmen Eğitimi, Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi, Uygulama, Eğitim Fakültesi ve Öğretmenler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri / Educational Sciences: Theory & Practice 9 (3) Yaz / Summer Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.

2 1086 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ * Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi. Doç. Dr. Ahmet AYPAY Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Meşelik / Eskişehir. Elektronik Posta: Yayın ve Diğer Çalışmalarından Seçmeler Karaman-Kepenekçi, Y., & Aypay, A. (2009). Teachers perceptions of tolerance in teacheradministrator relationships in Turkey. International Journal of Leadership in Education, 12(1), Aypay, A. (2008). Two-year vocational schools of higher education. In P. A. Elsner (Ed.), A global survey of community colleges, technical colleges and further education in different regions of the world (pp ). Washington, DC: American Association of Community Colleges Press. Aypay, A., & Kalaycı, S. S. (2008). Assessing institutionalization of educational reforms. International Journal of Educational Development, 28, Aypay, A., Erdogan, M., & Sözer, M. A. (2007). Variation among schools on classroom practices in science achievement in timss Journal of Research in Science Teaching, 44(10), Aypay, A., & Işık, H. (2006). The Turkish educational planning experience in a comparative perspective. International Journal of Educational Reform, 15(2), Aypay, A. (2004). Turkish higher education initiatives toward central Asia. In S. P. Heyneman, & A. J. De Young (Eds.), Challenges of education in central Asia. (pp ). Greenwich, CT, USA: Information age publishing. Aypay, A. (2003). The tough choice at high school door: An investigation of the factors that lead students to general or vocational schools. International Journal of Educational Development, 5(3), Aypay, A. (2003). The relationship between state and higher education: The case of Mulkiye College in Turkey. Mediterranean Journal of Educational Studies, 8(2), Aypay, A. (2002). Social background effects and academic achievement during transition to high school. Mediterranean Journal of Educational Studies, 7(1), Crowson, R. L., Wong, K. K., & Aypay, A. (2000). The quiet reform in American education: Policy issues and conceptual challenges in the school-to-work transition. Educational Policy, 14(2),

3 DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki Öğretmenlerin Hizmet Öncesi Öğretmenlik Eğitimlerini Değerlendirmeleri Ahmet AYPAY Öğretmen eğitiminin öğretmenlerin mesleki yaşantılarında bir fark oluşturup oluşturmadığı ve bir fark oluşturuyorsa bunun nasıl olduğu sorgulanmaktadır (Darling-Hammond, Chung ve Frelow, 2002; Porter, Youngs ve Odden, 2001). Dünyada (ABD de National Comission on Teaching and America s Future, Carnegie Task Force on the Future of Teaching, İngiltere de OFSTED) ve Türkiye de öğretmen yetiştirme konusundaki sorgulamalar beraberinde reformları da getirmiştir. Türkiye de 1997 yılında Öğretmen Yetiştirme Millî Komitesi kurulmuş, 1998 yılında MEB-YÖK Millî Eğitimi Geliştirme Projesi uygulanmaya başlanmış, Öğretmen Eğitiminde Standartlar ve Akreditasyon çalışmaları başlatılmış ve 2007 yılında Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Fakülteleri adlı raporlar yayımlanmıştır (Şimşek ve Yıldırım, 2001; Yükseköğretim Kurulu [YÖK], 2007). Öğretmen eğitimin geliştirilmesi, özellikle eğitim bilimleri derslerinin sayı ve yoğunluğunun artırılması, okul deneyimi ve öğretmenlik uygulamasının daha sistemli fazla sayıda yapılması ve bireysel ihtiyaçları karşılamaya dönük derslerin daha fazla verilmesi bu reform çalışmalarının sonuçlarına örnek olarak sıralanabilir. Öğretmenlerin öğrencilerinin başarılarını artırmak açısından etkililikleri, eğitim araştırmalarında çok temel bir sorundur. Eğer öğretmenler arasında etkililik açısından farklar büyük ise etkili öğretmenleri ve onları etkili olmaya yönelten faktörlerin belirlenmesi hem eğitim reformu çalışmaları hem de temel eğitimsel araştırmalar açısından çok önemlidir. Öğretmenler arasında etkililik açısından fark yok ise etkililik açısın-

4 1088 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ dan farklar oluşturulup oluşturulamayacağı da önemli bir araştırma konusu olarak ortaya çıkar (Nye, Konstantinoupoulos ve Hedges, 2004). Öğretmen eğitiminin değerlendirilmesi genellikle verilere dayalı olarak yapılmamaktadır. Öğretmen eğitiminde sonuçlara dayalı olarak değerlendirmelerin yapılması öğretmen eğitiminde gelişmeyi sağlayacak önemli bir konu olarak görülmektedir. Çeşitli ülkelerde (örneğin ABD de) öğretmen eğitiminin öğrencilerin öğrenmelerine herhangi bir katkıda bulunup bulunmamasına bağlı olarak değerlendirilmesi ve bunun ölçülebilir olması gerekmektedir. ABD de Yüksek Öğretim Yasası ile yasal olarak eğitim fakülteleri mezunlarının performanslarına göre akreditasyon sürecinde değerlendirilmeleri gerekmektedir (Darling- Hammond, 2006). Bu gelişmelere paralel olarak eğitim fakülteleri ve öğretmen yetiştiren eğitimciler kendi öğretmen yetiştirmeye yönelik çabalarının ölçülebilmesi ve değerlendirilebilmesi için yöntemler geliştirmeye çalışmaktadır. Öğretmen adaylarının performanslarının derslerde değerlendirilmesi, öğretmenlik uygulaması sırasında değerlendirilmesi, mesleğe giriş sınavlarına bağlı olarak değerlendirilmesi, istihdam eden kurumların mezun öğretmenlerin ne derecede hazırlandıkları konusundaki algıları bu yöntemlerden bazılarıdır. Çok istisnai durumlarda ise bazı programlarda öğretmen adaylarının verilere dayalı olarak etkilerinin değerlendirilmesinde öğrenci öğrenmesi, tutumu ya da davranışı, örnek çalışmaları, performans değerlendirmeleri ya da standart test puanlarına bağlı olarak değerlendirmeler kullanılmaktadır (Darling-Hammond, 2006). Dünyada öğretmen etkililiğini değerlendirmeye yönelik çalışmalar azımsanamayacak düzeydedir. Bazı çalışmalarda yapılandırılmış yanıt içeren değerlendirmeler, değerlendirme merkezi gibi yaklaşımları içeren oldukça yeni sayılabilecek yöntemler ve stratejiler kullanılmaktadır. Diğerlerinde ise standart çoktan seçmeli testler, sınıf gözlemleri, yapılandırılmış görüşmeler gibi belirli yönlerden karmaşık öğretim performansını değerlendirmeler gibi daha geleneksel yaklaşımlar kullanılmaktadır (Youngs, Porter, ve Odden, 2003). Politika belirleyicilerin istedikleri etkililiğin değerlendirilmesi kolayca yapılabilecek bir değerlendirme değildir. Eğitim-öğretimin doğası ve eğitim sürecini etkileyen değişkenlerin sayısının fazla oluşu bu değerlendirmelerin yapılmasını güçleştirmektedir. Diğer yandan, karşılaştırmalı olarak gerçekten öğrenci performansı düzeyinin başlangıç ve so-

5 AYPAY / Öğretmenlerin Hizmet Öncesi Öğretmenlik Eğitimlerini Değerlendirmeleri 1089 nuçta nasıl olduğunu belirleyebilecek geçerli ve güvenilir ölçme araçları geliştirmenin zorluğu ortadadır. Son olarak ise öğretmen yetiştiren kurumun öğretmenlerin bilgilerine ya da becerilerine katkılarının ne kadar olduğunu belirlemede güçlükler bulunmaktadır (Darling-Hammond, 2006). California Öğretmen Performans Değerlendirme Programı altında bu eyaletteki on beş üniversitenin oluşturduğu bir konsorsiyum Öğretmen Performans Değerlendirmesi başlıklı bir ölçme aracı geliştirmiştir. Bu ölçme aracı ile planlama, öğretim, değerlendirme ve yansıtma becerilerinin çıktılarının ölçülmesi gereklidir. Çıktıların ölçülmesi için ilk olarak, öğretmen eğitiminde başarıyı ve etkililiği ifade eden bilgi, beceri, tutum ve karakter özelliklerinin tanımlanması gereklidir. İkinci olarak ise bunların hangi ölçme araçları kullanılarak ölçüleceğinin belirlenmesi gereklidir. Son dönemlerde üç tür öğretmen eğitimi çıktısına odaklanılmaktadır. Birincisi, öğretmen adaylarının mesleki performans verileridir. İkincisi, öğretmen test puanlarıdır. Üçüncüsü ise öğretmenlerin öğretimlerinin öğrencilerin öğrenmesine ilişkin etkileridir (Cochran-Smith, 2001). Araştırmalara göre mezun öğretmenler kendilerini ne kadar iyi hazırlanmış hissetseler, o kadar etkili olma olasılıkları anlamlı bir şekilde yüksek çıkmaktadır. Bu durumda mezun öğretmenler bir şeyleri değiştirebildiklerine ve öğrencilerin öğrenmelerine meslektaşlarından, evdeki ortamdan ve diğer faktörlerden daha fazla katkıda bulunduklarına inanmaktadırlar. Henüz araştırmalarca ortaya konmamasına rağmen, öğretmenlerin öğretime hazırlanmaları ile onların etkili olmalarına olan inançları ve öğretim ortamındaki değişkenler arasında birçok ilişki vardır (Darling-Hammond, 2006). Başka araştırmalar mezunların öğretmen eğitiminin yararlarına yönelik değerlendirmelerinin deneyime bağlı olarak değiştiğini belirtmektedir. Bu durumda verilere dayalı olarak ortaya konması gereken sorular şunlar olabilir: Farklı ders yüklerine sahip ve farklı ortamlarda öğretim yapan öğretmenler, öğretmen yetiştiren kurumlardaki kendi deneyimlerini onlara yararı açısından tekrar tekrar nasıl değerlendirmektedir? Ayrıca, şunu da öğrenmiş olsaydık dedikleri sorular var mıdır? (Darling-Hammond, 2006). Literatürde öğretmen etkileri konusunda Eğitim Üretim Fonksiyonu ve Öğretmen Etkilerinde Değişmeler olmak üzere temelde iki ana grup

6 1090 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ çalışma bulunmaktadır. Bunlardan birincisi öğretmenlerin etkililikleri açısından kayda değer bir fark oluşturmadıklarını ileri sürerken, ikinci grup araştırmalar öğretmenlerin çok önemli bir etkisinin olduğunu ileri sürmektedir. Birinci gruptaki çalışmalar öğretmen özellikleri ve okul kaynaklarını dikkate alarak öğrencilerin başarılarındaki farkları ortaya koymaya çalışmaktadır. İkinci gruptaki çalışmalar ise sınıflar arasındaki akademik başarı farklarındaki değişmeyi öğrenci özgeçmişini kontrol ederek belirlemeye çalışmaktadır. Bu çalışmalar öğretmenlerin belirli özellikleri ile öğrenci başarısının ilişkisine odaklanmazlar. Ancak, öğrencinin daha önceki akademik başarısını dikkate alırlar ve böylece sınıflar arasındaki akademik başarıdaki farklılaşmalar öğretmen etkilerine atfedilebilmektedir. Buna göre sınıflar arası varyasyon öğretmenlerin etkisindeki değişme sonucu oluşur (Nye et al., 2004). Banks ve Thompson (1995) yapmış oldukları çalışmalarında öğrenci, veli ve öğretmenlerin kendi öğrenim yaşantıları boyunca en beğendikleri öğretmenlerin niteliklerini analiz etmişlerdir. Bu çalışmanın bulgularına göre grup, en beğendikleri öğretmenlerin kendilerine değer veren; iyi durumda olduklarında bundan hoşnutluk duyan; kendilerinin başarılı hissetmelerine, kendi haklarında olumlu düşünmelerine ve görüşlerine saygı duyan; öğrenme sürecini ilginç, heyecanlı ve eğlenceli bir hâle getiren kişiler olduğunu belirtmişlerdir (aktaran Karakelle, 2005). Rothstein (1990) (Aktaran Karakelle, 2005), literatürdeki araştırma sonuçlarına dayanarak etkili öğretmenlerin genel özelliklerini aşağıdaki gibi tanımlamaktadır: Sınıfı etkili bir şekilde yönetmek, uygun teknikleri kullanmak, öğrencilerin benlik kavramlarını geliştirmelerine yardımcı olmak, öğrenci gelişimini değerlendirmek ve öğrenciye bu konuda yapıcı geri bildirimler vermek, öğrenci farklılıklarını dikkate almak, alanında yeni gelişmeleri izlemek ve bunları uygulamak. Rosenshine (1971) ile Rosenshine ve Furst (1973) öğretmen davranışları ile öğrenci başarısı ilişkisini inceleyen çalışmalarında verimli öğretmeyi oluşturan unsurları aşağıdaki gibi bulmuşlardır (aktaran Atay, 2003, s ): Açık anlatım, öğretmenin ders verme istek ve heyecanı, öğrenci fikirlerine yer verme, ders boyunca farklı etkinlikleri kullanma, yapıcı eleştiri, ders giriş ve sonlarındaki yorumların yeteri kadar açıklayıcı olması, öğrenci yanıtlarını yönlendirme, öğrenciyle seviyeli ilişki kurma ve bunu koruma, dersi öğrencinin ilgisini çekecek şekilde sunma, sınıfta kontrolü kaybetmeme. Bu çalışmaların temelinde, ürün-süreç etkileşimini sağlamak yatmaktadır. Ürün-süreç etkileşiminin temel dü-

7 AYPAY / Öğretmenlerin Hizmet Öncesi Öğretmenlik Eğitimlerini Değerlendirmeleri 1091 şüncesi, süreçteki tüm etkinlikleri ürüne, bir başka deyişle öğrenci başarısına yansıtabilmektir. Amerikan Psikologlar Derneğinin (APA) 1992 yılında Eğitim Komisyonunca yayımlanan raporuna göre, etkili öğretmenler, neyi nasıl öğretecekleri ile ilgilenen, öğrencinin bireyselliğine değer veren ve saygı duyan, olumlu bir model ve yol gösterici olan, düzenli olarak öğrenciyi aktif kılacak şekilde soru sorma becerilerini kullanabilen kişiler olarak tanımlanmaktadır (Karakelle, 2005). Bir eğitim sisteminin başarısı, sistemin en kritik unsuru ve temeli konumunda olan öğretmenlerin yeterlikleri ile ilgilidir. Öğretmen yeterliği, yetişen öğrencilerin gelişimi açısından çok önemlidir. Çünkü öğretmenin eğitim-öğretim faaliyetlerindeki yeterliği ne kadar üst seviyede ise yetiştirdiği öğrencilerin de yeterlikleri üst seviyelere çıkacaktır. Bu nedenle öğrencilerin başarıları öğretmenlerinin yeterlikleri ile yakında ilgilidir. Öğrenciler öğretmenlerin beklentilerine uygun olarak davranırlar (Evertson, Emmer ve Murray, 2003). Öğretmen etkililiğini anlamak ve geliştirmek için kullanılacak kavramsal bir modelin öğretmen ve öğrenci özellikleri, program, öğretim, öğrenme ve sınıf değişkenlerini içermesi gerekmektedir. Bunları içine almayan bir modelin yeterli olması zordur. Anderson (2004) tarafından geliştirilen bir sınıflama, bir yanda bilgi boyutunu (olaylara dayanan bilgi, kavramsal bilgi, prosedür bilgisi, biliş-üstü bilgi) ele alırken diğer yandan bilişsel süreç boyutunu (diğer bir adıyla Bloom sınıflaması; hatırlama, anlama, uygulama, analiz, değerlendirme, yaratma) ele almaktadır. Anderson ın çalışması ilk olarak 1991 de basılmış ve bu süreçteki bilgiler ve uygulamalar yeniden değerlendirilerek 2004 yılında aynı yazar tarafından geliştirilerek yeniden yayımlanmıştır. Eğitim ülkelerin geleceklerine yaptıkları en önemli yatırımlar arasındadır. Eğitimin bireye ve topluma yararları vardır. Eğitim, okullarda bulunan sınıflarda öğretmenler tarafından verilmektedir. Eğitim sistemlerini geliştirmek isteyen ülkeler en gelişmiş eğitim politikalarına sahip olsalar da, okulları en modern teknolojik araçlarla donatsalar da, öğretmenler istekli olmadıkça ve bunları benimseyerek kullanmadıkça yapacakları reform ve politikaların uygulamadaki başarısı sınırlı olur. Türkiye ve dünyada halk arasında öğretmenin öğrenci üzerinde çok büyük fark oluşturduğu düşünülmektedir. Ancak, bizim bu konuda ampirik bilgimiz sınırlıdır. Bunun ampirik olarak test edilmesi ve ortaya

8 1092 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ konması hem öğretmen yetiştiren kurumların statüsünü hem de öğretmenlik mesleğinin geleceğini olumlu yönde etkileyecektir. Eğer sonuçlar öğretmenin bir etkisinin olmadığını ortaya koyarsa bu durumda yapılacak olan öğretmen yetiştiren kurumlar ve eğitim fakültelerinin geliştirilmesidir. Türkiye de Öğretmen Yeterlikleri Bir kurumun amaçlarına ulaşmada etkililiği ve verimliliği o kurumda çalışanların gösterdikleri performansla doğrudan ilgilidir. Öğretmenlerin performans değerlendirmesi diğer meslek alanlarından daha farklıdır. Bu farklılığın nedeni ise eğitimde geri bildirimin (dönüt) olmayışıdır. Bir görevin net ve doğru bir şekilde değerlendirilebilmesi için görevin ne olduğunun tam olarak tanımlanması gerekir. Türkiye de öğretmenlerin görevi, iş yükü, sorumlulukları ve net bir standartları yoktur. Bu nedenle Türkiye de, eğitim sistemindeki denetim ve değerlendirme sistemi yeteri kadar objektif, güvenilir ve işlevsel değildir (Koçak, 2006). Eğitim olgusunun birbirleriyle devamlı etkileşimde bulunan üç temel ögesi bulunmaktadır. Bu üç temel öge; öğrenci, öğretmen ve program olarak adlandırılmaktadır. Bir eğitim sisteminin etkililiği ve verimliliği bu üç ögenin, belirli bir hedefe doğru bir uyum içerisinde ilerlemesine bağlıdır. Bu ögelerin herhangi birinde meydana gelebilecek bir bozukluk, zayıflık, verimsizlik veya yanlış işleyiş bütün bir sistemin verimliliğini düşürecektir. Bu ögelerden herhangi birinin diğerinden daha önemli olduğu söylenemez. Ancak bunlardan öğretmen ögesi dikkatli bir ilgiyi gerektirmektedir. Çünkü eğitim sisteminin girdisi olan öğrenci üzerinde öğretmen yetiştiren kurumlar olarak eğitim fakültelerinin bir denetim gücü yoktur. Program ögesi ise ülkemizde Millî Eğitim Bakanlığınca belirlenmektedir. Eğitim sistemimizin etkili bir biçimde işleyişini sağlamakta üzerinde en çok denetim gücümüzün bulunduğu öge öğretmen yetiştirilmesi süreci olmaktadır. Diğer iki ögenin üzerinde en fazla etkiyi de öğretmen sağlamaktadır (Üstüner, 2004). Öğretmen yetiştiren kurumların birincil görevi, nitelikli öğretmen yetiştirmedir. Konu yeterlikleri, olumlu kişilik özellikleri, öğrenmeyi öğretme becerileri, sınıf yönetimi becerileri, planlama ve değerlendirme becerileri, teknolojiyi kullanma, iletişim ve rehberlik becerileri gibi yeterliklere sahip öğretmenlerin yeterli öğretmenler oldukları düşünülebilir. Bu yeterlikler listesine birçok eklemeler yapılabilir. Ancak, sade-

9 AYPAY / Öğretmenlerin Hizmet Öncesi Öğretmenlik Eğitimlerini Değerlendirmeleri 1093 ce bu özelliklere sahip olmak, bir öğretmenin nitelikli öğretmen olarak adlandırılabilmesi için yeterli olmayabilir. Yeterlikler listesine göre öğretmen niteliğini kestirmek araştırma açısından oldukça güç olacaktır. Nitelikli öğretmenin özellikleri arasında yukarıda sıralananlara ek olarak, öğretmenin davranışlarının, yeterliklerinin, inançlarının, kişiliğinin, kimliğinin mesleğin gerekleri ile bir arada uyum içinde olması gerekir (Şeker, Deniz ve Görgen, 2005). Öğretmenlerin kendilerinden beklenen bu görevleri başarıyla gerçekleştirebilmeleri, hizmet öncesi eğitim aşamalarında, kaliteli bir eğitim anlayışı ile yetiştirilerek, oynayacakları rollere iyi hazırlanmalarına bağlıdır. Öğretmenlerin geleneksel eğitim-öğretim yöntemleri yerine, değişim ve gelişmeleri yakından takip ederek problem çözebilen, eleştirel düşünebilen, yaratıcı, esnek, teknolojiyi etkin kullanabilen, proje çalışmalarına yatkın, ölçme ve değerlendirmeyi etkin bir şekilde kullanabilen bir durumda olmaları gerekir (Erişen ve Çeliköz, 2003). Mal, hizmet ve düşünce üreten kurumlarda çalışanların değerlendirilmesine yönelik çalışmalar ilk olarak 1900 lü yıllarda ABD de işletmelerde başlamıştır. Taylor un başlattığı, zaman ve iş etüdü uygulamaları ile çalışanların verimliliklerini ölçme çalışmaları ilk bilimsel araştırma olarak kabul edilebilir. Bu yaklaşım daha sonra yerini insan ilişkileri, sistem yaklaşımı ve kurumsalcılık gibi yaklaşımlarla paylaşmıştır. Okulda yapılan görevlerin teknik özünü ise öğretim oluşturmaktadır (Baransel, 1993 ten aktaran Koçak, 2006; Hoy ve Miskel, 2007). Toplum, bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeler insan yaşantısının her alanında olduğu gibi eğitim-öğretimde de değişmelere yol açmaktadır. Bunun sonucunda, farklı uzmanlık alanlarına uygun niteliklerde insan gücü yetiştirilmesi zorunlu hâle gelmektedir. Toplumun ihtiyaç duyduğu, uzmanlık alanlarına uygun nitelikte insan gücünün yetiştirilmesi sorumluluğu öğretmenlere verilmiştir. Türkiye de de diğer ülkelerde olduğu gibi öğretmen yetiştirme modelleri çağın gereksinimlerine uygun şekilde değişmektedir (Erişen ve Çeliköz, 2003; Kutluca, Birgin ve Çatlıoğlu, 2007; Sabancı ve Şahin, 2006).Türkiye de eğitim fakültelerinin yeniden yapılandırılması ve akreditasyon çalışmaları göreli olarak yenidir ve üzerinde tam olarak uzlaşılmış bir kavram değildir. Millî Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu ve çeşitli üniversiteler eğitim fakülteleri bu konuda çalışmalar yürütmekle birlikte, bu çabalar henüz somut olarak öğretmen yetiştirme ve eğitim fakültelerinde kullanılabilecek düzeye gelmemiştir.

10 1094 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ Öğrenme-öğretme süreçlerinde etkililiğin sağlanması tüm eğitim sistemlerinin temel amaçlarından biridir. Öğretmenin öğrenme-öğretme süreci üzerindeki etkisi çok yönlüdür. Gerek öğretim ortamını düzenleyen, gerek öğretim sürecini planlayan ve gerçekleştiren gerekse öğrencinin zihinsel, duygusal ve toplumsal gelişimini destekleyen bir birey olarak öğretmen, öğretim sürecinin etkililiğini sağlamakta önemli bir ögedir (Karakelle, 2005). Öğretmenin, insan davranışı oluşturmadaki görevi olağanüstü güç gerektirir ve öğretmen karmaşık olan bir uzman, bir teknisyendir. Öğrenciler doğal çevrelerinden öğrenebilirler, fakat bu doğal çevrenin öğrenmeyi kolaylaştıracak ve mümkün kılacak biçimde özgün kaynaklarla donatılması gerekir. Bu konuda başta gelen temel kaynak yine öğretmendir. Öğretmenin, öğrenme-öğretme süreçleri ile ilgili olarak yavaş ya da yanlış kazanılacak davranışı hızlandırma ya da düzeltme gibi bir görevi de vardır. Öğretmenin bu göreve ilişkin olarak temel gereksinimi; insanın öğrenmesi, öğrenme-öğretme süreçlerinin yapısı, içeriğin düzenlenmesi ve takdimi gibi konularda bilgi ve becerilere sahip olmasıdır (Alkan ve Kurt, 1998). Yüksek Öğretim Kurulu tarafından gerçekleştirilen Türkiye de Millî Eğitim Geliştirme Projesi çerçevesinde yürütülen çalışmalarda yirmi birinci yüzyılın öğretmen yeterlikleri dört ana grupta toplanmıştır (Karakelle, 2005): Alana hâkim olma: Öğretmenlerin konu alanı ve öğretim programları hakkında bilgi sahibi olmasını içermektedir. Öğretme-öğrenme süreci yeterliliği: Öğretmenlerin plan yapması, derse hazırlanması; öğretim yöntemlerinden yararlanması; iletişim becerisini kullanması; sınıfı yönetmesi ve öğrencilerle sağlıklı ilişkiler kurması; öğrencilerin öğrenmelerini değerlendirmesi ve kayıt tutması olarak belirlenmiştir. Öğrenci kişilik (rehberlik) hizmetleri: Öğretmenlerin öğrencilerin sağlıklı ve dengeli kişilik geliştirmesine yardımcı olması ve okuldaki öğrenci kişilik hizmetlerine katkıda bulunabilmesi olarak tanımlanmaktadır. Kişisel ve mesleki özellikler: Öğretmenlerin zamanı etkili planlaması, diğer öğretmenlerle iyi ilişkiler kurması, kendini mesleki açıdan geliştirmeye istekli olması olarak tanımlanmaktadır. Eğitim fakültelerinin 1998 yılında yeniden yapılandırılması öğretmen

11 AYPAY / Öğretmenlerin Hizmet Öncesi Öğretmenlik Eğitimlerini Değerlendirmeleri 1095 yetiştirmede bazı yenilikler getirmiştir. Daha yapılandırılmış bir öğretmen eğitimi, alan bilgisinden daha çok eğitim bilimsel yöntemlerin vurgulanması, ortaöğretim öğretmenlerinin lisansüstü eğitim düzeyinde öğretmenlik formasyonu alması, öğretim tasarımı ve materyal geliştirme, sınıf yönetimi, okul deneyiminin vurgulanması, ulusal yeterlikler ve akreditasyonun hedeflenmesi bu yeniliklerden bazıları arasında sayılabilir (Şimşek ve Yıldırım, 2001). Ancak bu yeniliklerden bazılarında daha sonra geri adımlar atılmıştır. Bunun nedenine ilişkin görüşler YÖK ün zorlayıcı bir yaklaşım kullandığı ve eleştirileri dikkate almadığı konusunda yoğunlaşmaktadır (Aypay ve Kalaycı, 2008; Grossman, Onkol ve Sands, 2006). Türkiye de öğretmenlik eğitiminin, öğretmenlerin mesleklerini uygulamaya başlamasından sonra değerlendirilmesi konusunda sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmalar, yapılan reformların öğretmenlerin daha iyi hazırlandıklarını ifade etmeleri ve daha etkili bir öğretim yapmalarına yol açmış olabilir. Ancak, bu çalışmalar belirli bir alana özgüdür. Örneğin, Baki ve Çakıroğlu (2006) bilgisayar öğretmenleri üzerinde çalışma yaparken Bukova, Elçi ve Alkan (2006) matematik öğretmenleri üzerinde çalışmalar yapmışlardır. Diğer bazı çalışmalar ise KPSS yi temel alarak öğretmenliğe giriş açısından karşılaştırmalar yapmaktadırlar. Ancak, bu konuda sınırlı sayıda ve dar kapsamlı ampirik çalışmalar bulunmaktadır. Yöntem Veri Toplama Aracı Öğretmenlerin Hizmet Öncesi Öğretmenliğe Hazırlıklarını (ÖHÖH) Ölçme Aracı otuz maddeden oluşmaktadır ve Darling-Hammond (2006) tarafından geliştirilmiştir. Öğretmenlerden ölçme aracında verilen ifadeleri Hizmet öncesi eğitiminiz sizi öğretmenliğe ne kadar iyi hazırladı? sorusunu göz önünde bulundurarak yanıtlamaları istenmiştir. Ölçme aracı Likert tipi 5 li dereceleme ölçeğindedir (1= hiç bir zaman, 2= çok nadir, 3= bazen, 4= çoğu zaman ve 5= her zaman). Darling- Hammond (2006) bu ölçme aracına açımlayıcı faktör analizi yaparak beş boyut bulmuştur. Türkçeye çevrilerek uyarlanan Öğretmenlerin Hizmet Öncesi Öğretmenliğe Hazırlıklarını Ölçme Aracı nın da beş alt boyutu olduğu yapılan faktör analizi sonucu ortaya çıkmıştır. Bunlar;

12 1096 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ Faktör 1: Program Dizaynı ve Öğretim: Konuyu öğrencinin öğrenmesi için anlama ve organize etme, öğretimi planlama ve tüm öğrenciler için öğrenme deneyimleri oluşturma. 1) Alandaki kavram, bilgi ve becerileri öğrencilerin öğrenebileceği biçimde dizayn etme. 5) Öğrencilerin deneyimlerine, ilgi ve yeteneklerine göre program geliştirme. 7) Disiplinler arası program geliştirme. 25) Bilgiyi öğrenme, konu, program ve öğrenci gelişimini öğretimi planlamak için kullanma. 9) Sınıftaki öğrenmeyi gerçek dünya ile ilişkilendirme. 14) Öğrenci, ana-baba ve öğretmenlere öğretim ile ilgili kararlarda düşünebilmeyi gösterme. 6) Program materyallerinin yararlı olup olmadığını ve öğrencilerine uygun olup olmadığını değerlendirme. 18) Öğrencilerin sorgulama ve tartışma becerilerini geliştirme. 8) Aktif öğrenme stratejilerini içeren öğretim stratejileri kullanma. Faktör 2: Farklı Öğrenme Biçimlerini Destekleme 26) Öğrencilerin okul dışındaki çevrelerinin onların yaşam ve öğrenmelerini nasıl etkilediğini gösterebilme. 21) Öğrencilere çok kültürlülük perspektifini kazandırma. 24) Öğrencileri farklı bakış açılarının görüşlerini görme, sorgulama ve yorumlama için teşvik etme. 10) Öğrencilerin sosyal, duygusal, fiziksel ve bilişsel gelişimlerinin öğrenmelerini nasıl etkilediğini anlama. 19) Öğrencileri hem iş birliği içinde çalışmaya hem de bağımsız öğrenmeye hazırlama. 2) Öğrencilerin öğrenmelerinin nasıl farklılaştığını anlama. Faktör 3: Öğretme ve Öğrenmeyi Rehberlik Etmek İçin Değerlendirme 29) Öğrenmeye rehberlik etmek için öğrenciye olumlu geri bildirim verme.

13 AYPAY / Öğretmenlerin Hizmet Öncesi Öğretmenlik Eğitimlerini Değerlendirmeleri ) Öğrencilerine kendi öğrenmelerini nasıl değerlendirecekleri konusunda yardım etme. 27) Veliler ve ailelerle öğrencileri daha iyi anlama ve öğrenmeyi destekleme konusunda birlikte çalışma. 28) Öğrencilerin güçlü yönlerini, ihtiyaçlarını ve programları belirlemek için farklı ölçme yöntemlerini kullanma (örnek gözlem, portfolyo, performans ödevleri). Faktör 4: Üretken Bir Sınıf Oluşturma 34) Düzenli ve amaca yönelik bir sınıf oluşturma. 4) Tüm öğrencilerin yüksek başarı sağlamalarına yardım etme. 3) Öğrencilerin öğrenme ve performanslarına yönelik olarak zor ama uygun beklentiler belirleme. 15) Öğrencilerin kendilerini güdüleme ve inisiyatif kullanabilmelerine yardım etme. 12) İkinci dil öğrenimini destekleme. 20) Özel ya da sözsüz iletişim becerilerini öğrencilerin öğrenme ve davranışlarını değiştirmeye yönelik olarak etkili kullanma. Faktör 5: Mesleki Gelişim: Profesyonel bir eğitimci olarak gelişme. 36) Okulunda liderlik sorumlulukları alma. 35) Meslektaşlarıyla sorunları planlama ve çözme. 16) Sınıfta teknoloji kullanma. 33) Kişiler arası çatışmayı çözme. Geçerlik Faktör analizini, birbiriyle ilişkili n adet değişkeni bir araya getirerek az sayıda ilişkisiz ve kavramsal olarak anlamlı yeni değişkenler (faktörler, boyutlar) bulmayı keşfetmeyi amaçlayan çok değişkenli bir istatistik olarak tanımlamaktadır. Bu araştırmada Öğretmenlerin Hizmet Öncesi Öğretmenliğe Hazırlıklarını Ölçme Aracı, önce uzmanlar tarafından Türkçeye çevrilmiştir. Öğretmenlerin Hizmet Öncesi Öğretmenliğe Hazırlıklarını Ölçme Aracı nın Türk kültürüne uygunluğu için doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Doğrulayıcı faktör analiz (DFA),

14 1098 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ özellikle yapısal eşitleme modelleriyle kullanılan, ölçme aracının orijinal formuna olan uygunluğunu ve yapı geçerliğini ortaya çıkarmayı amaçlayan istatistiksel bir yöntemdir (Brown, 2006; Büyüköztürk, 2005; Kalafat, Özbaşı ve Dilek, 2008; Şimşek, 2007). DFA, kuramsal bir temele dayanan çeşitli değişkenlerden oluşturulan faktörlerin gerçek verilerle ne derece uyum gösterdiğini belirlemeye yönelik bir analizdir. Araştırmacı, ölçmek istediği yapıda ne gibi eksikliklerin olduğunu ya da temel olarak nerelerde sorun olduğunu, ne gibi değişiklik yapması gerektiğini DFA sonuçlarına bakarak kolaylıkla kavrayabilir (Şimşek, 2007). DFA da uyumu sınanan modelin orijinal formla olan uygunluğunu belirlemek amacıyla uyum istatistikleri kullanılmaktadır. İlk kullanılan uyum istatistiği Ki-kare dir. Bu çalışmada yapılan DFA için Ki-Kare Uyum Testi (Chi-Square Goodness of Fit), karşılaştırmalı uyum indeksi (comparative fit index, CFI), normlaştırılmış uyum indeksi (normed fit index, NFI), göreli uyum indeksi (relative fit index, RFI), fazlalık uyum indeksi (incremental fit index, IFI) ve yaklaşık hataların ortalama karekökü (root mean square error of approximation, RMSEA) uyum indeksleri incelenmiştir. Bunlardan CFI nın.90 dan büyük olması kabul edilebilir bir uyum değerinin,.95 den büyük olması ise iyi bir uyum iyiliği değerinin göstergesi olarak kabul edilmektedir. Diğerlerinde ise RMSEA, RMR ve SRMR de söz konusu değerlerinin.05 altında olması iyi bir uygunluk değerini, yaklaşık olarak.08 ve altında olması ise kabul edilebilir bir uyum değeri olduğunu göstermektedir. Ayrıca Ki-kare değerinin serbestlik dercesine bölümünün iki veya altında olması modelin iyi bir model olduğunu, beş veya daha altında bir değer olması da modelin kabul edilebilir bir uyum iyiliğine sahip olduğunu gösterir (Şimşek, 2007). Yapılan DFA da elde modelin uyum indeksleri incelenmiş ve Ki-kare değerinin (X 2 =847,2, N=228, sd=340, p=0.00) manidar olduğu görülmüştür. Uyum indeksi değerleri ise RMSEA=0.081, NFI=0.83, CFI=0.89, IFI=0.89, RFI=0.79, olarak bulunmuştur. Bu uyum indeksi değerleri modelin uyumlu olduğunu ortaya koymaktadır. Modele ilişkin faktör yükleri Şekil 1 de verilmiştir.

BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR

BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR I. Öğretimde Ölçme ve Değerlendirmenin Gerekliliği... 2 II. Ölçme Kavramı... 3 1. Tanımı ve Unsurları... 3 2. Aşamaları... 3 2.1. Ölçülecek

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1. Sonuçlar Araştırmada toplanan verilerin analizi ile elde edilen

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ AN INVESTIGATION OF SCIENCE TEACHERS INTERPERSONAL SELF-EFFICACY BELIEFS IN TERMS OF SOME VARIABLES

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ Amaç: Programımız, kalite kültürüne verilen önem bağlamında, öğretim üyelerinin öğrencilerle birebir iletişim kurabilmesini, Bilgi ve İletişim Teknolojilerini yetkin

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1.Sonuçlar Öğretmenlerin eleştirel düşünme becerisini öğrencilere

Detaylı

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ EK-1 Beden eğitimi dersinde öğrencilerin başarıları; sınavlar, varsa projeler, öğrencilerin performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalardan

Detaylı

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği 1 Seçmeye Yönelik Motivasyonlarının İncelenmesi Derya ÇELİK, Ra aza GÜRBÜZ, Serhat AYDIN, Mustafa GÜLER, Duygu TAŞKIN, Gökay AÇIKYILDIZ

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3

DERS BİLGİLERİ. Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır. Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin

Detaylı

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1 İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İbrahim Üstünalp Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmen Adaylarının

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO501 Eğitimde Program Geliştirme 3 0 3 8

Detaylı

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI Program Tanımları İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI Kuruluş: İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı 2013 yılından itibaren öğrenci almaya başlamıştır ve henüz mezun vermemiştir. Amaç: İlköğretim

Detaylı

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ A. DİL BİLEŞENLERİ VE DİL EDİNİMİ BİLGİSİ A.1. İngilizceyi sözlü ve yazılı iletişimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A.2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaşımlarını ve stratejilerini bilme A.3.

Detaylı

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Yrd.Doç.Dr.Cavide DEMİRCİ Uzman Esra ÇENGELCİ ESOGÜ Eğitim Fakültesi

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ (Not: Tez konuları listesi 25 yeni tez konusu da ilave edilerek güncellenmiştir.) 1. Öğretmen yetiştirme sisteminde mevcut durum analizi

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Ali KOLOMUÇ 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Özet: Araştırmada fen bilgisi

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı 292 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 292-297 KİTAP İNCELEMESİ Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı Editör Doç. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK Dilek SEZGİN MEMNUN 1 Bu çalışmada,

Detaylı

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ 359 BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Osman ÇİMEN, Gazi Üniversitesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, osman.cimen@gmail.com Gonca ÇİMEN, Milli

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

Gönül GÜNEŞ Osman BİRGİN Ramazan GÜRBÜZ. Derya ÇELİK Serhat AYDIN Duygu TAŞKIN Kadir GÜRSOY. Gökay AÇIKYILDIZ Zeynep Medine ÖZMEN Mustafa GÜLER

Gönül GÜNEŞ Osman BİRGİN Ramazan GÜRBÜZ. Derya ÇELİK Serhat AYDIN Duygu TAŞKIN Kadir GÜRSOY. Gökay AÇIKYILDIZ Zeynep Medine ÖZMEN Mustafa GÜLER İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarına Üniversitelerde Sunulan Öğrenme Fırsatlarının Öğretmen Adaylarının Görüşleri Bağlamında İncelenmesi: Türkiye Örneği Derya ÇELİK Serhat AYDIN Duygu TAŞKIN Kadir

Detaylı

ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE "MESLEK BİLGİSİ" BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ

ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE MESLEK BİLGİSİ BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE "MESLEK BİLGİSİ" BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ Prof. Dr. Nuray SENEMOĞLU ve Prof. Dr. Durmuş Ali ÖZÇELİK Eğitim, geçerli öğrenmeleri oluşturma

Detaylı

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not II Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Eğitimde Rehberlik *Rehberlik, bireyin en verimli bir şekilde gelişmesini ve doyum verici

Detaylı

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Nasıl Olmalı? Durum ve Çözüm Önerileri

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Nasıl Olmalı? Durum ve Çözüm Önerileri Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Nasıl Olmalı? Durum ve Çözüm Önerileri Prof.Dr. R. Nükhet Demirtaşlı Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Ölçme ve Değerlendirme Bölümü E-posta: ndemirtasli@ankara.edu.tr

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. İş Araştırma Metodolojisi BBA 381 Güz

DERS BİLGİLERİ. İş Araştırma Metodolojisi BBA 381 Güz DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS İş Araştırma Metodolojisi BBA 381 Güz 3+0+0 3 5 Ön Koşul Dersleri BBA 282 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin

Detaylı

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME 2 AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME Aktif öğrenme, bireyin öğrenme sürecine aktif olarak katılımını sağlama yaklaşımıdır. Bu yöntemle öğrenciler pasif alıcı konumundan çıkıp yaparak yaşayarak

Detaylı

Bana göre; öğrenemeyen öğrenci yoktur. Herkes öğrenebilir Tüm bilgiler okulda öğrenilebilir Hedeflenen başarı %70-%90 arasındadır.

Bana göre; öğrenemeyen öğrenci yoktur. Herkes öğrenebilir Tüm bilgiler okulda öğrenilebilir Hedeflenen başarı %70-%90 arasındadır. Bana göre; öğrenemeyen öğrenci yoktur. Herkes öğrenebilir Tüm bilgiler okulda öğrenilebilir Hedeflenen başarı %70-%90 arasındadır. Öğrenme bölümlere ayrılır Öğrenme gerçekleşmediyse ek süre ve ek öğrenme

Detaylı

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Fulya USLU, Rıdvan KETE Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi,

Detaylı

Sosyal Bilimlerde İstatistik ve Araştırma Yöntemleri II (KAM 210) Ders Detayları

Sosyal Bilimlerde İstatistik ve Araştırma Yöntemleri II (KAM 210) Ders Detayları Sosyal Bilimlerde İstatistik ve Araştırma Yöntemleri II (KAM 210) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sosyal Bilimlerde İstatistik ve Araştırma

Detaylı

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders)

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Dersin Kodu Dersin Adı T U/L Kredi ECTS EYD-504 Eğitim

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI BİLİMSEL HAZIRLIK GÜZ YARIYILI DERSLERİ EGB501 Program Geliştirmeye Giriş

Detaylı

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Giriş Öğretim bir sanattır ve her sanat dalında olduğu gibi öğretim alanında da incelikler vardır. Disiplinler arası

Detaylı

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ A. DĠL BĠLEġENLERĠ VE DĠL EDĠNĠMĠ BĠLGĠSĠ A1. Ġngilizceyi sözlü ve yazılı iletiģimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaģımlarını ve stratejilerini bilme Bu alan,

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-36 AYLIK GELİŞİMSEL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-36 AYLIK GELİŞİMSEL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-36 AYLIK GELİŞİMSEL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ

Detaylı

1. GİRİŞ Yapısalcı (constructivism) yaklaşım, bilginin öğrenme sürecinde öğrenciler tarafından yeniden yapılandırılmasıdır. Biz bilginin yapısını

1. GİRİŞ Yapısalcı (constructivism) yaklaşım, bilginin öğrenme sürecinde öğrenciler tarafından yeniden yapılandırılmasıdır. Biz bilginin yapısını uygulanmıştır. Ayrıca her iki gruptan 6 şar öğrenci ile görüşme yapılmıştır. Elde edilen veriler istatistiksel yöntemlerle değerlendirilerek deneme ve kontrol grupları arasında anlamlı farklar olup olmadığı

Detaylı

Prof. Dr. Serap NAZLI

Prof. Dr. Serap NAZLI Prof. Dr. Serap NAZLI Eserler Listesi (2014) A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: A1. Nazlı, S. (2006). Comprehensive Guidance and Counselling Programme Practices in Turkey. Mediterranean

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltma ve Tanımlar Amaç MADDE 1. Bu Yönergenin amacı; öğretmenlik becerilerinin kazandırılması

Detaylı

4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ 4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Zafer ÇAKMAK, Cengiz TAŞKIRAN, Birol BULUT Giriş Yöntem Bulgular Tartışma, Sonuç ve Öneriler

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı ORTAÖĞRETİM ÖBBS RAPORU 2009 (ÖĞRENCİ BAŞARILARINI BELİRLEME SINAVI)

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı ORTAÖĞRETİM ÖBBS RAPORU 2009 (ÖĞRENCİ BAŞARILARINI BELİRLEME SINAVI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı ORTAÖĞRETİM ÖBBS RAPORU 2009 (ÖĞRENCİ BAŞARILARINI BELİRLEME SINAVI) Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı OECD üye olan

Detaylı

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Uygulamalı İşletme İstatistiği BBA 282 Bahar 3+0+0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Uygulamalı İşletme İstatistiği BBA 282 Bahar 3+0+0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Uygulamalı İşletme İstatistiği BBA 282 Bahar 3+0+0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Öğretim Tek. Ve Mat.Tasarımı MB 202 4 2+2 3 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Öğretim Tek. Ve Mat.Tasarımı MB 202 4 2+2 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Öğretim Tek. Ve Mat.Tasarımı MB 202 4 2+2 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze

Detaylı

Olasılık ve İstatistiğe Giriş-II (STAT 202) Ders Detayları

Olasılık ve İstatistiğe Giriş-II (STAT 202) Ders Detayları Olasılık ve İstatistiğe Giriş-II (STAT 202) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Olasılık ve İstatistiğe Giriş-II STAT 202 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul

Detaylı

PAZARLAMA VE PERAKENDE SATIŞ GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

PAZARLAMA VE PERAKENDE SATIŞ GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü PAZARLAMA VE PERAKENDE SATIŞ GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

ÖZGEÇMĠġ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ÖZGEÇMĠġ Adı-Soyadı Yrd. Doç. Dr. İsmail KARAKAYA Uzmanlık Alanı Ölçme ve Değerlendirme Doğum Yeri ve Tarihi Balıkesir. 1979 EĞĠTĠM Doktora Yüksek Lisans Lisans 2002 2007 Öğrenci Seçme Sınavının (ÖSS)

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ön Koşul Dersi bulunmamaktadır.

DERS BİLGİLERİ. Ön Koşul Dersi bulunmamaktadır. DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Yabancı Dil Öğr. Ölçme ve Değerlendirme YDI402 8.Yarıyıl 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Ön Koşul Dersi bulunmamaktadır. Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI Ders ismi Ders kodu Dönem Teori+Pratik Kredi AKTS EĞİTİM FELSEFESİ SNF114 1 2+0 2 3 Ön Şartlı Ders(ler)

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SINIF YÖNETİMİNE ETKİ EDEN GENEL FAKTÖRLER

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SINIF YÖNETİMİNE ETKİ EDEN GENEL FAKTÖRLER İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SINIF YÖNETİMİNE ETKİ EDEN GENEL FAKTÖRLER A. Sosyal Değişim...2 B. Öğretmenlerin İşleri ve Kimlikleri...6 C. Akademisyen-Öğretmen Ayrımı...9 D. Geleceğe Bakış...10 E. Yapılandırıcılık

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK EYLÜL-2013 Temel olarak bir bilgisayar, çeşitli donanım parçalarını bir araya getirip uygun bir çalışma platformunu

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

İnternet Destekli Temel Bilgisayar Bilimleri Dersinde Anket Uygulaması

İnternet Destekli Temel Bilgisayar Bilimleri Dersinde Anket Uygulaması İnternet Destekli Temel Bilgisayar Bilimleri Dersinde Anket Uygulaması Yalçın Ezginci Selçuk Üniversitesi Elk.-Elt.Mühendisliği Konya ANKET Anket, insanlardan fikirleri, duyguları, sağlıkları, planları,

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI Ders ismi Ders kodu Dönem Teori+Pratik Kredi AKTS Beden Eğitimi ve Spor Kültürü

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

Veri Toplama Teknikleri

Veri Toplama Teknikleri A. Gözlem Yoluyla Veri Toplama Teknikleri B. Soruşturma Yoluyla Nicel Veri Toplama Teknikleri Yazılı Soruşturma Tekniği Anket, Başarı Testi Yapılandırılmış Gözlem Önceden hazırlanmış göstergeler ve semboller

Detaylı

Programın Denenmesi. Hazırlanan program taslağının denenmesi uygulama sürecinde programda gerekli düzeltmelerin yapılmasına olanak sağlamalıdır.

Programın Denenmesi. Hazırlanan program taslağının denenmesi uygulama sürecinde programda gerekli düzeltmelerin yapılmasına olanak sağlamalıdır. Programın Denenmesi Hazırlanan program taslağının denenmesi uygulama sürecinde programda gerekli düzeltmelerin yapılmasına olanak sağlamalıdır. Deneme sonuçlarından yararlı bilgiler edinilmesi için program

Detaylı

BEM. Öğrencinin tüm hayatını temelden etkileyen öğrenme stillerini belirleyerek. Eğilimlerini belirleyerek. Öğrencinin kendini tanımasını sağlayarak

BEM. Öğrencinin tüm hayatını temelden etkileyen öğrenme stillerini belirleyerek. Eğilimlerini belirleyerek. Öğrencinin kendini tanımasını sağlayarak B E M Öğrencinin tüm hayatını temelden etkileyen öğrenme stillerini belirleyerek Eğilimlerini belirleyerek Öğrencinin kendini tanımasını sağlayarak Bireye uygun akademik programlara yönlendirerek Öğrencinin

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü AFYONKARAHİSAR REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 1 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Girişimcilik İlkeleri BBA 204 Bahar 3, 0, 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Girişimcilik İlkeleri BBA 204 Bahar 3, 0, 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Girişimcilik İlkeleri BBA 04 Bahar 3, 0, 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

1.Öğrenci nitelikleri 2.Öğretim hizmetinin niteliği 3.Öğrenme ürünleri. Tam Öğrenme Kuramı - Bloom

1.Öğrenci nitelikleri 2.Öğretim hizmetinin niteliği 3.Öğrenme ürünleri. Tam Öğrenme Kuramı - Bloom Tam Öğrenme Kuramı - Bloom Bloom, geliştirmiş olduğu tam öğrenme modelinde okul ortamı gibi toplu öğrenmelerde gözlenen bireysel farklılıkların nedenlerini incelemekte ve bu tür bireysel farklılıkları

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. İleri Okuma Ve Yazma I YDI Yarıyıl Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır.

DERS BİLGİLERİ. İleri Okuma Ve Yazma I YDI Yarıyıl Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır. DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İleri Okuma Ve Yazma I YDI 107 1.Yarıyıl 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır. Dersin Dili Dersin Seviyesi

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK ÖLÇME TEKNİKLERİ GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK ÖLÇME TEKNİKLERİ GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK ÖLÇME TEKNİKLERİ GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA

Detaylı

Öğretim teknolojileri ve materyal Tasarımı dersi de bu kapsamda

Öğretim teknolojileri ve materyal Tasarımı dersi de bu kapsamda SUNU Dünyanın bilgi temelleri her 2-3 yılda ikiye katlanmaktadır. Her gün 7000 bilimsel ve teknik makale yayınlanmaktadır. Her iki haftada 19 milyon ciltlik veri dünyanın yörüngelerindeki uydulardan gönderilmektedir.

Detaylı

EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ N DENETİMİ

EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ N DENETİMİ EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ N DENETİMİ 1 TEFTİŞ/DENETİM Denetim, planlanan örgütsel amaçlardan sapmayı önlemek için, örgütün islemesini izleme ve düzeltme sürecidir (Başaran, 2000, 137). Denetim, öğretmenlerin

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ C İLE MİKRODENETLEYİCİ PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ C İLE MİKRODENETLEYİCİ PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ C İLE MİKRODENETLEYİCİ PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI İKTİSAT I UİK317 5 2 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI İKTİSAT I UİK317 5 2 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI İKTİSAT I UİK317 5 2 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Seçmeli Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİK KUMANDA VE OTOMASYON TEKNİKLERİ GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİK KUMANDA VE OTOMASYON TEKNİKLERİ GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİK KUMANDA VE OTOMASYON TEKNİKLERİ GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013

Detaylı

ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ

ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl : 2005, Sayı 22, Sayfa : 171-184 ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ ÖZET M. Hülya KARAGÜVEN * Sibel CENGİZHAN

Detaylı

Ulusal Eğitim Derneği Cumartesi Konferansları

Ulusal Eğitim Derneği Cumartesi Konferansları Ulusal Eğitim Derneği Cumartesi Konferansları PISA ARAŞTIRMALARI ve TÜRKİYE Yrd. Doç. Dr. Ergül Demir Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Ankara, 21 Kasım 2015 1 PISA Nedir? Uluslararası eğitim

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Yabancı Dil Öğr. Mat. İn. Ve Geliş. (AİS) BİS405 7.Yarıyıl 3+0 3 4.

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Yabancı Dil Öğr. Mat. İn. Ve Geliş. (AİS) BİS405 7.Yarıyıl 3+0 3 4. DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Yabancı Dil Öğr. Mat. İn. Ve Geliş. (AİS) BİS405 7.Yarıyıl 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Seçmeli

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİK OKURYAZARLIĞI ÖZYETERLİK DÜZEYLERİ

MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİK OKURYAZARLIĞI ÖZYETERLİK DÜZEYLERİ MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİK OKURYAZARLIĞI ÖZYETERLİK DÜZEYLERİ Doç. Dr. Kürşat Yenilmez Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi kyenilmez@ogu.edu.tr Yrd. Doç. Dr. Melih Turğut Eskişehir

Detaylı

1. ULUSAL EĞİTİM. b ild ir i ö z e tle ri. lîpeg EM AKAD EM rn İN KATKILARIYLA. EPÖDER EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM DERNEĞİ www.epoder.

1. ULUSAL EĞİTİM. b ild ir i ö z e tle ri. lîpeg EM AKAD EM rn İN KATKILARIYLA. EPÖDER EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM DERNEĞİ www.epoder. www.bolikesir.edu.tr www. net. balikesir. edu.tr EPÖDER EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM DERNEĞİ www.epoder.org 1. ULUSAL EĞİTİM b ild ir i ö z e tle ri lîpeg EM AKAD EM rn İN KATKILARIYLA İÇİNDEKİLER 4.

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994.

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994. Ö Z G E Ç M İ Ş Kişisel Bilgiler : Adı Soyadı Şirin KARADENİZ ORAN Doğum Yeri Karşıyaka/İzmir/TÜRKİYE Doğum Tarihi 25.04.1977 Yabancı Dili ve Düzeyi İngilizce Cinsiyeti Bayan Medeni Hali Evli Uyruğu T.C.

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ SERAMİK(HAMUR) ÇİÇEK YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ SERAMİK(HAMUR) ÇİÇEK YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ SERAMİK(HAMUR) ÇİÇEK YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ

MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ Derya Özlem YAZLIK 1 İbrahim ÇETİN Ahmet ERDOĞAN 3 1 Kilis Üniversitesi, Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi

Detaylı

BÖLÜM 2 VERİ SETİNİN HAZIRLANMASI VE DÜZENLENMESİ

BÖLÜM 2 VERİ SETİNİN HAZIRLANMASI VE DÜZENLENMESİ 1 BÖLÜM 2 VERİ SETİNİN HAZIRLANMASI VE DÜZENLENMESİ Veri seti; satırlarında gözlem birimleri, sütunlarında ise değişkenler bulunan iki boyutlu bir matristir. Satır ve sütunların kesişim bölgelerine 'hücre

Detaylı

MÜZİK VE GÖSTERİ SANATLARI UYGULAMALI TİYATRO MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MÜZİK VE GÖSTERİ SANATLARI UYGULAMALI TİYATRO MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü MÜZİK VE GÖSTERİ SANATLARI UYGULAMALI TİYATRO MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

1. BETİMSEL ARAŞTIRMALAR

1. BETİMSEL ARAŞTIRMALAR ARAŞTIRMA MODELLERİ 1. BETİMSEL ARAŞTIRMALAR A. BETİMLEME (KAMUOYU) ARAŞTIRMALARI Bir survey yöntemi olan betimleme yöntemi, grupla ilgili, genişliğine bir çalışmadır. Bu tür araştırmalar, çok sayıda

Detaylı

Türk Dili II (TURK 102) Ders Detayları

Türk Dili II (TURK 102) Ders Detayları Türk Dili II (TURK 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Türk Dili II TURK 102 Her İkisi 2 0 0 2 2 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Tam Öğrenme Kuramı -2-

Tam Öğrenme Kuramı -2- Tam Öğrenme Modeli Tam Öğrenme Kuramı Okulda öğrenme (Tam öğrenme) kuramı, başarıyı normal dağılım eğrisinden üçgen dağılıma götüren ya da okuldaki % 20 oranındaki beklendik başarıyı % 75 ile % 90'a hatta

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl Arş. Gör. Dr. Çiğdem APAYDIN ÖZGEÇMİŞ Adres Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Dumlupınar Bulvarı, Kampus, 07058/ Antalya E-posta cigdemapaydin@akdeniz.edu.tr Telefon 0 242-310 2077 Faks 0 242-2261953

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Sınıf Yönetimi MB 301 5 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: FEYYAT GÖKÇE Doğum Tarihi: 25 Haziran 1957 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi Teftişi Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

SPOR SATRANÇ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

SPOR SATRANÇ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü SPOR SATRANÇ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya olması ve daha karmaşık

Detaylı

Temel Fransızca becerisi kazandırmak. Temel Fransızca konuları

Temel Fransızca becerisi kazandırmak. Temel Fransızca konuları DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Fransızca I BİS 311 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Fransızca Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi Okul Öncesi Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2005-2013

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi Okul Öncesi Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2005-2013 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Döndü Neslihan Bay İletişim Bilgileri Adres: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Meşelik Yerleşkesi, 26480 ESKİŞEHİR Telefon: +90 222 239 37 50 / 1622 Mail: bayneslihan@gmail.com

Detaylı

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ CİLT BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ CİLT BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ CİLT BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN MALİYET HESAPLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MUHASEBE VE FİNANSMAN MALİYET HESAPLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MUHASEBE VE FİNANSMAN MALİYET HESAPLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ŞİŞ ÖRGÜ ÇANTA YAPMA 2 MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ŞİŞ ÖRGÜ ÇANTA YAPMA 2 MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ŞİŞ ÖRGÜ ÇANTA YAPMA 2 MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA 1 ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı