ci) w ~ '::J ~ ~ cr: ;:; ci) ci)...j W N '::J ci) w,ıcı) cr: Z '::J o ~ cr:,~ i ıi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ci) w ~ '::J ~ ~ cr: ;:; ci) ci)...j W N '::J ci) w,ıcı) cr: Z '::J o ~ cr:,~ i ıi"

Transkript

1 ı ci) w ~ '::J ~ ~ ~ cr: «ci) ;:; ~ ~ tt ~ ci)...j W N '::J CJ ci) w,ıcı) cr: w,> Z '::J '~ o z o ~ w cr:,~ i ıi i

2 2004 GEliNliK TRENDLERi Tüm kültürlerin ve zamanların birarada yaşandığı günümüzde sosyal antropolog Marc Auge'nin tanımıyla süpermodern bir toplumsal yapı ile karşı karşıyayız. Bu yapı içerisinde bugünün insanı geçmişe, bugüne, geleceğe; lokal ve evrensel kültüre aynı derecede yakın duruyor. Bu çalışma kapsamında önümüzdeki yılın evlilik giysilerine yönelik öngörülerle bir tasarım araştırması yapılmıştır. Çalışma öncelikle günümüz kadınını, evliliğe, ilişkiye ve aşka bakış açısıyla ele almış, çağdaş Türk kadınının beklentileri üzerinden evrensel nitelikle tasarım konseptleri geliştiril mişti r. Çalış manın am acı başta evlilik giysisi üreticileri, pazarlamacıları ve tasarımcıları olmak üzere moda dürryasında yer alan profesyoneilere özgün konseptlerden oluşan tasarım yaklaşımlarıyla ışık tutmaktır. Bu nedenle içinde bulunduğumuz moda paza rının yapısı moda tüketicisinin beklentileri göz önüne alınarak ön planda tutulmuş,sosyolojik gözlemler ve kültürel araştırmanın yan ısıra m o d anın dünya çapın da yarat ıcı la rının tasarım yak l aşımları incelenmiştir. Kitap kapsamında sun duğumuz üç trend bir bütün içinde kurg u lanm ıştır. Bu trendler üç farklı kadın tipine ve pazara hitap edebileceği gibi, bir kadının farklı halleri yada bir ilişkinin farklı aşama ları olarak da yorumlanabilir. Geçmişten geleceğe yönelik bir kurgu ile sunulan trendlerden ilk olanı, tarihsel ve kültürel refera nsları içeren Karanfildir. Karanfil adını 17.yy ve 18.yy Osmanlı medeniyetinde aşk ve sadakatın sembolü olarak bilinen çiçekten almı ştır. ikinci trend büyü g eçm i şle gelecek arasında hayal dünyasını ve gerçeküstünü simgeleyen Büyü'dür. Bu trendin konseptinde büyü kuşun un güzelliği ve düşseiliğinden etkilenilmiştir, dolay ı sıyla doğaya ve kozmik güçlere ilişkin referanslar içerir. Üçüncü trend geleceğin dünya s ı na, metropol yaşama ve teknolojik mobiliteye yönelik referansları içerir. Pazar açısından Karanfil kültürel mozaiğin tüm renklerinden yararlanılan, elegan ve lüks stili ile haute-couture pazarına, Büyü avangard ve sürreal tarzı ile üst-genç giyim pazarı na, B ağlantı ise daha kitlesel pazara yönelik olarak düşün,ülebilir. ilişk i nin süreçleri açısından düşünüldüğünde Karanfil Dikkat Çekme; Büyü Etkilenme; Bağlantı ise B ağ l anma aşamalarını temsil eder. Yaşam biçimine yönelik hedef kitle açısından düşünüldüğünde Karanfil her şey gibi sevgiyi de maksimumda yaşayan ve sevgisi için herşeyi göze alan güçlü kadını, Büyü doğal ışıltısıyla büyüleyen ve büyülenen, ilk görüşte aşka inanan ve beyaz atlı prensini bekleyen kadını, Bağlantı ise yaşamın akan döngüsü içinde kendi ritmi ne uyum sağlayabilecek, kendisine benzer paylaşımları ve uyumu arayan kadını temsil eder. Dolayısıyla Karanfil kadını tutkularıyla, Büyü kadını duygularıyla, Bağlantı kadını ak~ıa hareket eder. Bununla birlikte bir kadında bu özelliklerin hepsi olabilir, ya da bu süreçler bir kadının yaşamının farklı aşamaları ve fark lı ilişkileri olarak da yorumlanabilir.

3 2004 BRIDAL TRENDS In an age that all cultures and period s are lived together, we are face with a 'supermodern' social structure as social anthropolog Marc Auge addresses. Within this structure todays' individual is Cıose to past, today and future; and to local and to global culture at the same level. Within this study a design research has been held for forecasting the next year's bridal wear tendencies. The study is held upon the understanding of marriage, relationship and love of contemporary woman and global design concepts are developed based on expectations of contemporary Turkish woman. The aim of the study is to illuminate professionals of fashion world including bridal wear producers, marketers, managers and designers with design tendencies developed from original concepts. Therefore to have an understanding of fashion consumer, the environmental conditions of fashion market is considered. Besides sociological observations and cultural research, design tendencies of worldwide known fashion creators have been evaluated. Within the scope of this book, three trends is developed in a story. These trends could be interpreted towards three different woman (consumer) type and market; but also they could be interpreted as different moods of one woman or different phases of a relationship. In a story that is presented from past to future, the first trend is Carnation with many historical and c!jltural references. Carnation takes its name from the flower which is believed to be the symbol of love and devotion in 17th and 18th century Ottoman civilization. The second trend, between pa st and future is the Charm which symbolizes the world of dream and surreal. The concept is developed with the influence of dreamy and charming beauty of magic bird, thus it has many references from nature and cosmic powers. The third trend is about world of future, metropolitan life and technological mobility. Market wise Carnation with all the colors of cultural mosaic and its elegant and luxurious st yle could be considered within the haute - couture market, Charm with its surreal and avandgarde st yle refers to high -street fashion market, on the other hand is thought for the mass market fashion.from the aspect of relationship, Carnation could be the phase of attraction; Charm phase of affection and, phase of connection and devotion. Regarding to life st yle of the target consumer, Carnation represents the woman who lives everything in maximum like her love and who can do anything for the sake of love. Charm refers to the woman who is affected and affects with her natural charm, who believes love at first sight waiting for her prince. And is about the woman who is in search of someone like her who can fit her rhythm within the flowing c)(cle of life, and seeking shared values and harmony in relationship.ln this story, Carnation woman lives with her passion, Charm with h\ı emotions and woman with her mind.

4 [ JI i v KARANFİL BÜYÜ BAGLANTI CARNATION CHARM r ZAMAN i Geçmiş Zamanötesi Gelecek TIME Pa st Timeless Future, i MEKAN Tarihsel Doğa Kent i 1 SPACE Historical Nature City KADıN WOMAN, i ' i i İhtiraslı Gerçeküstü Kararlı Ambitious Superficial Determined YAŞAM BİçİMİ Tutku Duygu Akıı STYLE OF LIFE Passion Emotion Reason -! İLİşKİ Dikkat çekme Etkileşim Bağlanma RELATIONSHIP Attraction Affection Devotion i i İKONİK SEMBOL Hançer i Kanat Cep Telefonu i, ICONIC SYMBOL Khanjar Wings Mobile Phone 1 '. PAZAR Haute Couture 1 Yüksek Genç Giyim Kitlesel MARKET High Street Mass i i HEDEF KİTLE Antika Merakı i Fantastik Dünya Teknolojik Trendler i CONSUMER PROFILE Passion for Antiquity World of Fantasy Technological Trends i, i, i, 1

5 ORM Yayılan Geniş Strüktür, Kat Kat Giyim, Yerçekimsiz, İnce Uzun Akan Silüet, Düz-Yalın Kesim, Dengeli-Sabit Göğüs ve Göbek Dekoltesi, Duvak-Kol Ampir ve Dar Kesim, Kanatlar ve Tüyler, Form; İçiçe Geçen, Üstüste Binen, Bağlantısı, Çan Kol, Tren Etek, Korsaj, Parçalı Etek,Derin Yırtmaç, Yapıyı Saran Bağlantı Elemanları; Cepken. Sırt dekoltesi. Asimetrik Kesim, Kısa Etek. i i Spreading Broad Strueture, Layering, Airy Strueture, Long Flowing Line, Straight-Plane Cut, Low Neeked and Belly Deeollete, Josephine and Streteh Cut, Balaneed-Stable Form; Combination of Veil-Arm, Beli Arm, Baek deeolete,wings and Feathers, Interpenetrating, Overlapping, \ Train Skirt, Corset. Fragmented Skirt, Deep Slit. Wrapping Conneeting Elements;, ~ Asymetrieal Cut, Mini Skirt. i.,, )ESEN Karanfil, Ebru S Çizgi, Ton Sur Ton, Kuş, Tüy Dokusu. İçiçe Geçmiş Çizgiler ve Kablo 'ATTERN Carnation, Marbling. S eurves, Bird Figures, Görüntüsü. Feather Patterns. Intermingled Stripes, Network Look.!, " :UMAŞ Tafta, Brokar, Dantel, Tül, Kadife, Kürk, Saten, Şifon, Tül, İpek, Jarse. ABRICS Organze. Satin, Chiffon, Tulle, Silk, Jersey. Taffeta, Broeard, Laee, Tulle, Velvet, Fur. i '. Pamuk Gabardin, Likralı Keten, Denim, Sentetikler. Cotton Gabardine, Lyera Linen, Jean, Syntheties. ına RENKLER Şampanya, Altın, Krem. Gök Mavisi, Toz Pembe, Eflatun. Beyaz, Açık Gri ~AIN COLORS Champaign, Gold, Cream., Sky Blue, Light Pink, Light Purple. White, Light Gray. "-"h,. - - " ~.---- 'ARDıMCı Taş ve Baharat Renkleri. Metalik ve KristaL. Beyaz MetaL. tenkler Stone and Spicy Colors. Metallie and Crystal. White MetaL. iubcolors,

6 1()lCJ?jlNPİL 1(ararifi{ ismini 17. ve 18. yüzyı{farefa 6ir f(adının sevefiği er/{çğe aşr.jnı ve sacfakgtini anfatmaf(içiti ven{iği 6ir çiçe/{jen afır. (Bu trend tarifıi, geçmişi, gefeneği ve f(üfturef mirası temsi{ eefer. geçmişin pafıa 6içi{mez efeğerefe ofal1 gizu kg{mış fıazineferini ortaya çıkgrmaya ça{ışır/dofayısıyfa yı{fanmışfıf( ve yaşanmışfıf( 6ir şeye efeğer kgtan özefuf(fertfir. r'faşamın fıer afanına efamgasını vuran ma/( imum{uf( aş/{ja, efof(uefa, ren/{je ve tasanm çizgisinefe gösterişu 6iryoğun{uf( ve zenginuf( 6içiminde /{çntfini gösterir. (Benzer 6içimefe yaşamın fıer anından afınan yoğun zev~ sintfiri{miş'ı $üç{ü enteffe/{jüef 6irikjm, safıip orunan herşeyin efeğerini 6i{me, kçjruma ve günefeukyaşam efeneyimferinin safıip o{unanfarfa zenginfeştiri{mesi yeni fıazeıfıf(ofaraf(ortaya çıkgr.,. CJL CRJVJl'TION - rrrenef ta/{çs its name from ine eamation f{ower wfıiefı is 6eueveef to 6e tfıe sym60{,of fove anef efevotion of a woman to fıer (over in tfıe ı1tfı anef 18tfı centıp) Ottoman period.' rrfiis trenef represents fıistory, tratfition anef euftura{ fıeritage. It ma/{çs prieefess fıicfefen treasures! of pas t to come on tfıe seene. rrfierifote of4ness anef {ifeaey;penenee are tfıe features tfıat aefefs va{ue to tfıiııgs. (Being m~mum tfıat feaves marf(on every singfe area of rife, appears arso in {ove,. texjure, eo{or anef styfe witfı a sfıowy intensity and weaftfıy ness. '. 1\'1 o Simifarfy, tfıe inte1jse joy {fıat is ta/{çn from every si1fgfe moment of rife witfı a saturateef strong inteffeetua{ eapaeity; eonservation andftsjfeeial care given ~ to ~ everytfıing tfiat is owneef anef riefıened efaify rife experienees eome out as tfıe new fıeefonism.

7

8 1(aranfi{ 1(adinı 'l(flranfi[ k.adinı errgği gi6i güç[ü ve ihtirl1tl 6üyük. 6ir gurur[a diş aünya ife payraşır. ve 6irşeyi maaai aeğeri için satın a[maz. şeyferi seçmek. için k.u[[anır, auygusa[ 6ir yalünfık.k.urmaya 6ağfıfığınaan ao[ayı toprak.insanıdir. gurme ve sanat uzmanı yapar. C'{i[[an 1 seyreaerek.a[diğı fiaz, onun için aşkjan Çüç[ü enıeuf(f(jue yöneftir. '<D~rJ.nın ffp.r...vp.nnp. taşır, ao[ayısıy[a safiip orauğu fierşeyi ve tüm yaşam aeneyim[erini rnıçumez şeyeere aüşk.ünaür. Jlncak.popüfer ve ucuz zevkjere prim 'IJPrm.seçiçi 6içimae fiarcar. İncefmiş zevkj.ni aünyaaakj. en k.afitefi ve eleaa1 onu fier 06jenin y.~ '" 'ni öğrenmeye ve safiip seyafiatferin sonucin '..",- "ne ve coğrafyasına o[ant :rzınaa yaşamın fi~.~i1ıtn $,' k. ve çoşk.u onu gerçek. 6ir nu an araığı zevk., a[at1t1ina~iı:ifi'" 'n tınısı, eskj. 6ir ta6[oyu ;Işlt ve İCişkj ':Makşimumaa yaşayan k.aranfi[ Itaaını. ao[ayısıy[a aşk.zaman zaman 6ir g"üç. sem60[ü Osmanfı' efa aekgratif 6ir eşya Çüç[ü k.arakjeraekj. k.aranfi[ k.adinı Rgnefisi gi6i ıu~wııır;:ı'fj;f:u., I!.,ı~'J9../I.lrak.aşlü için öfe6ifir ya efa öü[üre6ifir. (Bu nedenı.p 1J,[[anı[attlililt~iirü Carnation Woman Carnati?n woman is strong ana am6itio~s {j.rg tfi~ Carnat.ion man.sfie fias outer airecte~ cfiaracteristicsr~fi. erefp~e,s.~ttf~~o~a[y everytfiıng tfiat sfie owns ana fier tota[ rife ej(jjerıences wıtfi outer worfe!. Sfie fias a passıon for va[ua6fe, e.v~n.pncefe'ss ' ~fiirf:if$~ On tfie otfier fiana sfie never gives premium to popu[ar ana cfieap tastes ana never purcfiase anytfiing for its 'm4teriaf v4{ue;qıatfier sfie invests sefec~ive[y ana ~se~ fier soı:fiisticatea eye for s~[ecting ~fie most qua[ifiea ana efegant tfiings in. tfie worft_ J{e~ 'inteff&tua[ c.apacıt ana fier passıon for antıquıty motıvates fier to [earn rife ej(jjerıence of every proauct ana aevefop emotıve refcttıotts wıtfi tfi'e'm. Sfie ıs a typica[ earth person as she feefs aepenaent to fier cuftura[ roots ana to fier [ana, aftfiougfi sfie travefs to aifferent aestinations of the wor ıı In an a[[aturca [ifesty[e that sfie is assimi[atea tfie joy ana ej(citement sfie fee[s a60ut every moment of rife mafiss her a rtf'a{gourmet ana art speciafist. Tfie joy she has targn from' ~/je first araugfit of an agea wine, the tim6re of an a[{aturca ml/,sic, tfı.e:p[ef1r~ri!j'targn from wattfiing an ara painting is simi[ar to tfie p[easure targn from [ove. Love and CJ?s{ation Carnation woman fiving in max:.imum [oves witfi a great passian. Seekş for aman wfio fias,'stro1tij efiaracter firi ;4~rs,;, ilius [ove can sometimes transjorms into a war of strength. I ronica[{y she can cfie ana kj.[[ for fier [ove. Tfierijore tfie.{fianjar wfiicfiisused' as a aecorative efement in Ottoman cufture is tfie iconic sjm60[ of this trend:

9

10 P,tfj kgyna1i.[an:. ir9ni/t/tadın imgesi: Sefma J{aye/t. Pifmfer: Tfiomas Crown}lffair, J{arem Suare ve J{igfi Society :Müzi/tfer: }lfaturtta müzi/tfer ve çağdaş etniftyoıumfar; :Mercan (])ede, CBurfian Öca' 'l(utsi rt'.rgüner, Ömer Paıu/t Tekjife/t Pfasti/tSanatfar: i 11{jres' nin J{arem Ta6fofan, padişafi ve suftan resimfen CJWman: Safiye Suftan, Öiekj 1? nrjer Zeynep p' ad1fwijfu tarzı dehsırasyon:, OsmanCı miml1!risi, tapacı çdrşı o6jefer. Sources i nfcuenced: Icoııic 11ioman figure:,. Sefma J{ayet,7!fp'Vies: TMmas Crown jlffair, Harem Sua:r.e aıufj{igfi Society :Musics:jtkıturca mu.sics and modern 'etfinic ittterpretatwns; :Mercan' (])ede, '"qjurfian Dea'. 1(utsi P;rBunt~ Omet Paıu/t TeRPi[e.t plastic }ltts.,: Iııgr.s' s J{arem. 'il.". Paintiri{js, sufta.n portraits!if()1)e.f: afiye SuCtan, OteRj 1? rı/tfer (])ecoration styfe of Zeynep Padi{fiogfu, Qitoman atcfiitecturel OmnA' CBazaar

11 ve Strüktür: ~avılan 'Ve genişceyen striikjürl giyim 'Ve ter,)e~ ~aerli ecemanfann 6ir.araya

12 )1..f<.şesuar, (j)e/wratif P,[emanfar: rrcl far ve pu[farfa işfeme. (j3cl a, 6efe, /W[fara ta~fan zincirfer. Püsk#fer ve /Wraonfar. 1(ofa ve 6efe 6ağfanan fıançer. )1..ccessones, ([)e"corative P,[ements: Stone ana spa ngfea e1jl6roia~ry, you cfıains fi.>l.pa on fıeacr, arms:~ waist. Jing[es anacoras. 1(fıanjar fıangea on arms ana waist.

13 renltrei: _ mpanya, a{tın sansı ve ~rp.m~ -arefima ~nltcer: eğerfı taş renliferi; Zümrüt, k1jl turltuaz, aqua marin, ~alıarat ~nltceri. ~arav ve :Nar kımızısı.. ;i ~,.-... 'ii.....\1'~. l}1aın coum; 'C;fıampaign, Precious stone rillrw1 i c. >!i turqtloise,aqua tmber. Spicy.cofors. ramegranale djcors. 'n.yf,,,.-o ane{ rp a6rics: Drflanze, tajfeta, 6ro'card; vervet, for. f;!attem: Ca1J'14~ion, :Mar6fi1llJ.

14

15

16

17

18

19 t~ ~ h ~ ~\r y ~ ~ ~ -.J /" ~ ~\ "'--""-' t::i.' ~L ~ ~ t ~

20

21 ~---- ~ of!} o o o - v(!j o"

22

23 Kayna~ını büyü K,u~UllU(;lll Tne trend takinsg Lts?So Dlce' fiôm the, ma ıiiç bird,' rderring te:> rhy:tliin ofnatjlre a:ilel,superficlal powers has :~~ \." ',',.-;;,... ~L~ 1"" "," i:ı.<... ) - '-:-.:-' A ~ ". -:;, _ nı,- - -''':...'' 'c,.. ~.. ~ ~L "l':.1'", ~ y' ~ ~;- - ~ _.~ '" ~,",'_, _ - a surreal fea.t~ r.es, Çhar~, ~?:m~s;.8~~, ~\e ".sc;eni ~S a:j isg,!?-t\ of ~9.pe, ~Ijd _sytp21 e:>jpeace",i~~e mid ~l ~,of chqqti ~ world system ai).d war tmt wejiie)n, 'In t~fs sense?irrep r~ ıft$ " rnir~re} Jn.?~ic~a1ı d ' eiichanted wo tld, This) s!ike.~ -.. :~: '-;~:"J -,...- ı;:..~ '_... ~ ~ Rı --.,- 4':- - _ ~ ı-i ' the mirade of lo:vre, Like,the optimisı'emd p~acefuiteactions of the faslıion world to lltwseptember, it symbo!izes -'~,,.;;' ::-;; ~ -,>o:;-~" r, '-, ıa ii! sgoing back to. fairy4~i~s', It tal<es childhood rnem'c)l;ies m~;e "Nice in Wonderland'l a nd ı 'eolton Princess with _. "":,.-'.~; ~ i!\:'.'\'. :h,.. "r;;~;'f' '"' 'r"~'."","; ~. -,' - i.ı:'ii~,,~ ~ ~ _ r Seven DwaFfs!'jn~tea1 ofvirtlia.1 hew e,s:; Tj1erefore it includes references re1ated to innocence and childhood, " Oh the other hanq Charm r,epresents mystery, sometninsg unfamifiar and superficial!>.' li.;;' :-' _.'- -, IIi this sense~it is;anqutp,ut of sur~ea.iistk imasginatfon,

24

25 Bü'yif Kadıtu k~ misaii,j, ayarianyere oasmayan bir romantiktir. Son derece hassas ve dwariı bir RI ii! ~" ~ sahip olan b~ Radını du>fljianyla hareket eder. Bununla birlirte büyü J~adını d<$! birçerim alanına sahiptir. Sahip old~u ışıitıyı.!jüneş, ayve yıldızlar SJibi RüzmiR!Jüçlerden alır. Bu dünyaya ait vardır. Gizemlj ve bilinmeyenlerfe UVl~UJ..U -.., r;:: 'K ~ 1!'7~ K~ misali ve melek SJibi!JÖri.inen bl;l ~adıhınııı~ kwia1ıarctır lık~~rjşte ~Rı ve sihiri ifade eder: ~az atlı prensini berleyen büyü kadini iç:n aşk ~,~. bir, eydir. YüRsel< çerim alanı vesihir, etrisi:ıi karşısındarini idealize etmek ve yü.ceıtihe~ ~erir. ". c ~ Expresses Iove at first si!jht and ma!jk:aı The love is rniracuipus thin!j for the cham) who is wait:il1!j for her prince. Her super and ma!jical affection comes out asideauza and sublimation of her lover.

26

27 İRoniR.kadın: Kate Blanchett~. -,",! Fılmler:A lm1 Gücü '.Kf~~ha, ""~ Y ~';"";hf ' t::f disi' n,' ; '''f~~ UL.Ul<Ierın Lıen, 1.Ju.:<f ' > '. ' '. ""'" Melekler Şehri MüziR: Tuluyhart ~url4, Angelica Amıa7J. uı::rq Sanat yapıdan: qerçeküstü sanat. melek ~ürlerj \

28 5tructure; ';" ~ ımy stnlcture. Iong aowınıi ooes. josepj1iıie ~.~ O'," cmd stretch cut back decoiiete. WlıııJs and ~ n;,'..~.", featl1ers., fragınented SM deep siit - ;,

29 Kristal Saten, ~ifoo~ M, irkl<: jarse Fabrics;.. Satin, chiffon, wue, silr. jp r<;pu Desen; GökMavisi SRyBlue S çizgi. ton sur ton, k~ tüyü dokusu <, '" Pastel Pembe S6ftPmR ';'", Effatun o ~ o blo" o Lilac o o, 00' O ' coo~~c,. c "b' 3~ o o o 'LI:< *, "

30

31

32

33

34

35

36 .' i L ; ; '/... "- '... o r/-_ ~

37 _-_o.., o

38 _..., ~'\X:.~~{':IF=:-:::-~ ~':"'~: :~ :_~-~;:f~~~~:g::_

39 ------~ -----~ '.

40 Kent dokusu, modernite ve teknolojiden beslenen bağlantı geleceğe yöneliktir. Yaşam biçiminde hareket ve mobilite hızdan kaynaklanmaktadır. Bilgi toplumunu yapılandıran enformasyon teknolojisi üzerine kurulan bir dünyayı temsil eder. internet, cep telefonu gibi elektronik iletişim sistemlerine indirgenmiş olan insanlar arasındaki iletişim 'gözden ırak olan gönülden ırak olur' anlayışının yerine görünmezlik ilkesinin benimsenmesine yol açar. iletişim sistemlerinin getirdiği ağ ve network kültüründe yeni minimallik minyatürleşme biçiminde ortaya çıkar. Bu durumda sevgi bağlarının oluşmasında mesafeler engel oluşturmaz, yaşam döngüsünün hızlı temposunda sevgiye ancak iletişim araçları ile zaman ayrılabilir. is towards the life of fdture fed by metropolitan, modernity and technology. The mobility in the lifestyle is an output of the velocity.lt represents a world based on the information technology that constructs the Information society. The communication between people reduced to electronical communication systems like internet and mobile phone paves the way for the principal of invisibility instead of face to face relations.ln the network culture that these communication sy~tems bring forth, the new minimalism appears as miniaturization.ln this condition the physical distances do not obstruct love connections; as the time given to love can only be filled with these communication devices in the fast rhythm of lifecycle.

41 )

42 kadım GüçlÜ va kararlı bir kişiliğa sahip olan adar va toknolojinin sunduğu tüm olanakı: olduğu gibi kabullonir. ~a dönük karakte avlanmayi va birlil(ta uyum içinda yaşlaı uydurabilacak biriyla birlikta harakat galişan av-dfis sistamlari yani bir gaçirmak istamaz, hrsat buldukça kant,"posuna ayak uyduran başarılı bir iş kadınıdır. laknolojik trondiari çok yakından takip va objoktif olan bağlanb kadını aklıyla harakat adar. Yaşamı tüm zorluklarıyla özgü yaşar. Düşünorak va planlayarak adll1 atan bağlantı kadını bir koz Itrar avlanabilir. Bu noktada kandisina banzar va kandi yaşam çizgisina ayak ı'!ınlıırı va planları olmasını istar. Bununla birlikta mobil yaşam biçimina karşı gidorak. "II!iIlK. matropol yaşamın bir parçası olan Bağlanb kadını bilgisayar başında saatlorini ilişki va Aşk ilişki paylaşılan doğarlar, gündalik yaşam danayinlari, zorlukların üstasindon birlikta galabilmayi tomsil adar. Aşkın alışkanlık va güvaıjnir dbi.la oluşturması aşaması olarak görülabilir. Yaşamın hızlı akışı içlllla cop tlll8fıııuyla sağlanan Datişim, va asprili masajlar ilişkinin rangini oluşturur. Bılnadııııa ' cop talafonu bu trandin ikonik sambolüdür. Woman Iha woman with a datarminad idantity is a suc_shıl businass wiidan who kaaps in stap with tha running tamporor tha~damllifıı'. Sha is a good followar of tachnological trands and sha takas all tha tbjldogical banafits also for tha saka of hor ralationship. Iha rational and objactiva woman livas with hor mind. Iha woman who accııartslfjwith all its troublas, has an innar diractad charactar and livas on hor own in tha diraction of hor plans. Stapping forward by thinking and planning, sha aims to mıriy; onıy onca and to gat oldar togathar in a harmony. But if it wıııldn't worl}sha can marry again. At this point sha wants to act with a porson simuar to har and who can koop stap with hor, but at tha sama tima, to liva on hor own in hor saparata tima. In cıııtrary to mobilo lifastyla, davaloping homo offica systams bring forth a now sadantary cultura, makas hor a homo lovar. But as a part of matropolitan lifo, woman doas not want to spand hours in "of tha co... r, sha dissolvas in tha city lifo as much as possibla. Lova and Relation ) Ralationship raprqsants sharad valuas, daily lifo axpariancas, challanging troublas togather.lt rofers to tha phasa of forming familiarity and confidant balanca in lova. Iha communication by mobila phona and witty massagas ara tha colors of tha ralationship within tha nowing cycla of lifo. For this raason mobila phone is tha iconic symbol of this trond.

43

44 Etki Kaynakları: ikonik kadın imgasi: Carria Ann Moss-Trinity FHmlar: Matrix. Minority Raport. Tasarım: Cap blafonları va modarn obja haykallar, Matropol makanlar. Sources Innueneed: ICOllic woman figura: Carria Ann Moss-Trinity Movias : Matrix. Minority Raport. Basign Bbjacts: Call phonas and modarn sculpturas, Matropola spaees. <e-.-..>, :?0' 1'\j... : '-"1--- C. '... -=-

45 Form: 001, klllıl 11l11l111 kaıuyııı striktii'. Dongııli va saııit fomılar. iç içb gııçad, üst üsta lillli'ilııı bağlıııb Blamanları YallYl sarıli, ııib_arl lirbi'ina bajjayııı bağ180b _ınarı. Asinabik kasim. Mıiatak. Stnıcture: StrıifIJt l eut balaad-staıııa fom Intarpaıııtratiıg, DVarl.lilJJ. wranliıg, CIBIIllCting ılımants. Asymatrical cut Mıi skirt

46 Renkler: Duz beyazı, açık gri, açık krem. Doku ve Kumaşlar: Düz ve katı yüzeyler, tok kumaşı.. ; panııklu gabarlin, delim, keten. teknolojk tacte!, niero-fiier katkı~ kumaşla~, ağ ve network'ü simgeieyili üstüstlı bajjanan elemanlardan oıu. yüzeyler, deri ve initasyon derl DoS811: iç iç8 geçmiş, üst üstelinlii ka~o, --!jirüıününde çizgier. Aksesuarlar, DokoraUf Elamanlar: spor fiim bağlantı elemanla" toka ve bantl... Modern gümüş, platin yada titalium takl ve!jizlükler.cııp telefonu ve cipler, piercing, başa takılan k~auk tarzı saç bantla". Colors: Wlite, ILLit gray, I~ht eream, whitbmetal 1axturas.. Fabrics: Stiff and sold SUrfaC8S. Cotton gabarılna, Iyera Unan, jean, synthetics, micro-fibered faıries, IBatllBr and its imitations. Pattenl: IDtermitJJIed Str,BS, nbtwork look, Accessory and Decorative Objects: Duckle, slvbr-platin, glassbs, moli18 phonb, hbad phones,!iercing. "" ct

47

48

49

50

51

52

53

54

55 ---_.- -.-, <

56 YARATıCı EKip CREATIVE TEAM Proje koordinatörü i Project coordinator Şölen Kipöz Trendler i Trends Bahar Sönmez Mine Aytaç Şölen Kipöz Konsept ve Kurgu i Concept and Story Elif Kocabıyık Şölen Kipöz Tasarımcılar /Designers Şölen Kipöz Özge Dikkaya Göknur Sema Yaygın Emine Şahin Ferda Karakartal Grafik ve Görsel Tasarım i Graphics and Visual Design Bahar Sönmez ry1ine Aytaç i. Ozlem ılhan Kumas örnekleri i Fabric samples Dilek Himam Bu kitap izfaş -Gelin Damat Show 2003 organizasyonu kapsamında hazırlanmıştır. Bir izmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Yayınıdır. izmir-2003

57 Şölen Kipöz ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü'nü bitirdi. Bir yıı.lstanbul'da Istasyo!). Sanat Evi'nde moda eğitimi gördü ve aynı yıl hazır giyim ve ayakkabı tasarımcısı olarak firmalarda çalıştı. Ardından ızmir Dokuz Eylül Universitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ne araştırma görevlisi olarak girdi. Geleneksel Türk EI Sanatları ve Moda Aksesuarları alanında eğitici asistan olarak çalıştı. Tekstil Ta~arımı Bölümü'nde yüksek lisansını yaparken, Beymen Academia yarışmasında aksesuar ödülü aldı ve Dünya Altın Konseyi'nin desteği ile Italya'q~ Türk takı şektörü için bir trendboo~'un hazırlanmasında yer aldı. Çeşitli firmalara aksesuar ve takı tasarımları hazırladı. 1998'de Ege Universitesi Iletişim Fakültesi Halkla Ilişkiler ve Tanıtım Bölümü'nde Türkiye'de tekstil ve hazır giyim sektöründe marka imajı üzerine yürüttüğü doktorasını tamamladı. Aynı yıl ızmir Yüksek Teknoloji Enstitüşü Endüstriyel Tasarım Bölümü'nde öğretim üyesi olarak çalışırk.~n araştırma bursu alarak moda işletme eğitim programına katılmak ve ıtalyan moda sistemi ile ilgili araştırmalar yapmak üzere Bologna Universitesi'ne gitti. Yıllarca çeşitli üniversitelerde endüstriyel tasarım, mo.~a ve aksesuar tasarımı stüdyosu, moda tarihi, tasarım pazarlaması ve tasarım tüketimi üzerine dersler verdi. 2 yıldır ızmir Ekonomi Universitesi Moda ve Tasarım Programı'nda bilimsel koordinatör ve öğretim üyesi olarak çalışan Kipöz, moda sektörüne yönelik çeşitli trend araştırmalarını koordine etmekte ve pek çok dergi ve konferansa "Modanın tarihsel ve sosyolojik boyutunun tasarıma yansıması' ile ilgili yazılar yazmaktadır. Graduated from Middle East Technical University, Industrial Design Department. S~e took fashion education from Istasyon Art School and worked as a fashion designer and sports-shoe designer in different companies in Istanbul for about one year.. Afterwards she moved to ızmir and started to work as aresearch assistant in Dokuz Eylül University Faculty of Fine Arts. She participated courses as teaching assistant in both Traditional Turkish Arts Department and Fashion Accessories Design Department. While continuing her master education in Textile Design Department she got the Best Accessory Prize from the design contest called Beymen Academia in 1992 and prepared accessory collection for Beymen. In 1994 she participated as a designer in the preparation of Trendbook Turkey for the Jewellery Design Sector with an organization of World Gold Council in Italy. She prepared design collection for many jewellery producers. In 1998 she has completed her doctorate education in Ege University Faculty of Communication Public Relations and Promotion Department ~ith a dissertation on "The importance of creating Global Brand Image for Turkish Fashion Industry". At the same year, while working in ızmir Institute of Technology Industrial Design Department as an Asst. Prof. she went to Bologna University for participating to a fashion management program, and running aresearch on ıtalian Fashion System by a scholarship. By years she has been giving courses on Industrial design, fashion and accessory design studios, fashion history, d~sign marketing and consumption in different universities. By two years she has been working as a scientific coordinator and Asst. Prof. in ızmir University of Economics, Fashion and Design Program, coordinates trend researches for fashion market and writes articles to various magazines and conferences on 'historical and sociological reflections of fashion on design'.

58 Özge Dikkaya Göknur ızmir Türk Koleji Almanca Bölümü'nden mezun olduktan sonra DokuL;. Eylül Üniversitesi Ingilizce işletme Bölümü'nü bitirdi yılında ıtalya Floransa'da "Fashion Institute of Technology of New York" Universitesi'nin Fashion Design programının kardeş okulu olan Polimoda'da Moda Tasarımı ve Sanat Tarihi öğrenimi gördü. Ardından Floransa'dan New York'a geçerek F.I.T. merkezde eğitimini tamamladı. Yeni sezon koleksiyonlarının gösterildiği "Seventh On Sixth Fashion Show" da Giorgio Armani, Anna Sui, Gucci defilelerinde gönüllü sahne arkası görevlisi olarak çalıştı. Betsey Johnson Tasarım Evi ve DKNY'da yaptığı tasarım,üretim,satış stajlarından sonra DKNY'da iki sene teknik t~.sarım koordinatörü olarak görev yaptı. Son iki yıldır Jimmy Key firması için koleksiyon tasarımcılığı görevini sürdürmekte ve Ekonomi Universitesi'nde misafir öğretim görevlisi olarak Moda Grafiği dersi vermektedir..,.. t.. 4 After graduating from ızmir Türk College, from the branch of German language, she studied in Dokuz Eylül University, Department of Business Administration. In 1996 she went to Italy and took one year course about Fashion Design and Art History in Polimodal Florence which is a branch of Fashion Institute of Technology of New York. Afterwards she moved to United States and completed her fashion education in the head quarter of FIT in New York.She worked as a volunteer on the backstage of fashion shows such as Giorgio Armani, Anna Sui, Gucci in an organization called "Seventh On Sixth". After internships in Betsey Johnson Fashion House and DKNY on design, production and sal es,she had worked in DKNY as technical design coordinator for two years. By the last two years she has been working as collection designer for the brand Jimmy Key and giving a course on Fashion Graphics as visiting lecturer in ızmir University of Economics, Fashion and Design Program. Sema Yaygın ACI- ızmir Amerikan Lisesi'ni bitirdikten sonra, Dokuz Eylül Universitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarim Bolümü'nde tasarım eğitimi aldı. 3 yıl boyunca. Programa Grafika Tasarim Ajansi' nda grafik tasar i mcıs ı ve Cemsan Grafik Tasarim Ajansi 'nda art direktor olarak çalıştı. Ardından Ingiltere'ye giderek modaya olan ilgisini bir yıl London Institute Fashion Foundation Degree ile ve üç yıl Middlesex Universitesi Moda Tasarim Bölümü'nde okuyarak profesyonelleştirdi. Halen yüksek-genç giyim pazarına hitap eden ve pek çok ülkeye koleksiyon pazarlayan Bianca Trading as Alena Ltd şirketinde - moda tasarimcısı olarak çalışmaktadır. Studied in izmir American Highschool-ACI and graduted from Dokuz Eylül University Faculty of Fine Arts Graphical Design Department. By three years she worked as a graphical designer in Grafika Advertising Ageneyand as an art director in Cemsan. Afterwards she went to England and transformed her interest to fashion in to a professional job by studying one year in London Institute Fashion Foundation Degree and three years in Middle Sex University Fashion Design Department. At present she is working as a fashion designer in a company called Bianca Trading as Alena Ltd producing and marketing for high-street market, distributing to many countries.

İKRAMETTİN KARAMAN ÇALIŞMALARINDAN ÖRNEKLER

İKRAMETTİN KARAMAN ÇALIŞMALARINDAN ÖRNEKLER İKRAMETTİN KARAMAN Erzurum doğumlu. İstanbul Atatürk Eğitim Enstitüsü Resim iş Bölümü mezunu. Eskişehir Anadolu üniversitesinde Lisans tamamladı. 1985-1993 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Kocaeli

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS I.YIL SOS 101 Z Sosyal Bilgilerin Temelleri Basics of Social Sciences 2-0-2 4 I SOS 103 Z Sosyal Psikoloji Social Psychology 2-0-2 4 SOS 105 Z Arkeoloji Archeology SOS 107 Z Sosyoloji Sociology SOS 109

Detaylı

Department of Public relations and Publicity (TR)

Department of Public relations and Publicity (TR) ASST. PROF. DR. GÜLSELİ AYGÜL ERNEK ALAN Department of Public Relations and Publicity (Turkish) Contact: aygulalan@maltepe.edu.tr +90216 626 10 50 2726 Communication Faculty B 402 Education: Degree Department

Detaylı

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) BEYKENT UNIVERSITY (İSTANBUL)

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) BEYKENT UNIVERSITY (İSTANBUL) Programın Adı BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Meslek Yüksekokulu Adalet Adalet (İÖ) Ağız ve Diş Sağlığı Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) Ameliyathane Hizmetleri Anestezi Anestezi (İÖ) Aşçılık Aşçılık (İÖ) Bankacılık

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler

Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler All the photographs used in this calendar have been donated by Ara Güler for the benefit

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YURTDIŞI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI/INTERNATIONAL STUDENT QUOTAS FOR ACADEMIC YEAR

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YURTDIŞI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI/INTERNATIONAL STUDENT QUOTAS FOR ACADEMIC YEAR GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) GAZI UNIVERSITY (ANKARA) 104110015 Diş Hekimliği Fakültesi Faculty of Dentistry 5 10 104110024 Eczacılık Fakültesi Faculty of Pharmacy 5 10 11 Edebiyat Fakültesi Faculty of Letters

Detaylı

1995-1999 Lisans, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Tasarım Anasanat Dalı / Baskı Tasarımı Programı, İzmir

1995-1999 Lisans, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Tasarım Anasanat Dalı / Baskı Tasarımı Programı, İzmir Kişisel Bilgiler Doğum Yeri : Duisburg-Almanya Doğum Tarihi : 03.05.1977 Adres : 260 Sk. No:16/2 Hatay-İzmir İletişim : +90 505 629 65 18 handeakcaoglu@gmail.com Yeterlilikler 2011 KPDS Yabancı Dil Puanı

Detaylı

TOBB ETÜ Co-Op with Erasmus Placement Program

TOBB ETÜ Co-Op with Erasmus Placement Program TOBB ETÜ Co-Op with Erasmus Placement Program Dr. Erdogan Dogdu Ms. Fisun Talay Erasmus Coordinator External Relations Dept. edogdu@etu.edu.tr ftalay@etu.edu.tr 28 March 2013 Berlin TD-IHK Seminar Content

Detaylı

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile ENGiN GÜNEYSU +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com Engin Guneysu was born in 1981 in Samsun In 2004,he began to work as photography editor for Cena advertisement agency. In 2004, he worked for Bodrumun

Detaylı

Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic.

Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic. Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic. Şaşmazer Design müşterilerinin beklentilerine ve pazar dinamiklerine göre gereksinimleri belirleyen, üretim ve teknoloji çatısı altında çalışmalarını

Detaylı

Tekstil Geliştirme ve Pazarlama Programı, İstanbul Teknik Üniversitesi nin (İTÜ) ve Fashion Institute of Technology (FIT) ile yaptığı anlaşma çerçevesinde gerçekleştirmiş olduğu uluslararası ortak ÇİFT

Detaylı

FAKÜLTE VE BÖLÜMLERİMİZ

FAKÜLTE VE BÖLÜMLERİMİZ www.izu.edu.tr 1 2 3 4 FAKÜLTE VE BÖLÜMLERİMİZ Eğitim Fakültesi - İngilizce Öğretmenliği - Okul Öncesi Öğretmenliği - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık - Türkçe Öğretmenliği - Üstün Zekalılar Öğretmenliği

Detaylı

Siz Gençler Gibi Biz de Farklıyız

Siz Gençler Gibi Biz de Farklıyız Siz Gençler Gibi Biz de Farklıyız Grubumuz,dekorasyon,inşaat taahhüt,ve turizim sektörlerinde uzun yıllardan beri hizmet vermektedir. Geçmişteki bilgi ve deneyimlerimizi modüler mobilya sistemine dönüştürerek

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Öğretim Yılı Yurtdışından Öğrenci Kabul Edilecek Program Kontenjanları (Ek Yerleştirme)

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Öğretim Yılı Yurtdışından Öğrenci Kabul Edilecek Program Kontenjanları (Ek Yerleştirme) T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Yurtdışından Öğrenci Kabul Edilecek Program ları (Ek Yerleştirme) Eczacılık Fakültesi (Faculty of Pharmacy ) Faculty of Pharmacy 5 2 11 Eğitim Fakültesi

Detaylı

MÜZİĞİN RESİM SANATINDA TARİHSEL SÜRECİ 20.yy SANATINA ETKİSİ VE YANSIMASI. Emin GÜLÖREN YÜKSEK LİSANS TEZİ. Resim Anasanat Dalı

MÜZİĞİN RESİM SANATINDA TARİHSEL SÜRECİ 20.yy SANATINA ETKİSİ VE YANSIMASI. Emin GÜLÖREN YÜKSEK LİSANS TEZİ. Resim Anasanat Dalı MÜZİĞİN RESİM SANATINDA TARİHSEL SÜRECİ 20.yy SANATINA ETKİSİ VE YANSIMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Anasanat Dalı Danışman: Doç. Rıdvan COŞKUN Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Haziran

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ DERS KATALOĞU

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ DERS KATALOĞU ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ.Sınıf/.Yarıyıl in ön koşulu var mı? *** in önceki eğitim programında eşdeğer bir dersi var mı? **** YDİ Temel Yabancı Dil (İngilizce) (Basic Foreign Language (English))

Detaylı

BİR İLETİŞİM BİÇİMİ OLARAK MODA: TÜRKİYE'DE TOPLUMSAL DEĞİŞME AÇISINDAN ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ (TESETTÜR MODASI)

BİR İLETİŞİM BİÇİMİ OLARAK MODA: TÜRKİYE'DE TOPLUMSAL DEĞİŞME AÇISINDAN ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ (TESETTÜR MODASI) T. C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER ve TANITIM ANABİLİM DALI BİR İLETİŞİM BİÇİMİ OLARAK MODA: TÜRKİYE'DE TOPLUMSAL DEĞİŞME AÇISINDAN ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ (TESETTÜR MODASI)

Detaylı

PROJE. NEO TEK kent ekipmanlari

PROJE. NEO TEK kent ekipmanlari PROJE NEO TEK kent ekipmanlari Hakkımızda Şirketimiz Perakende satışı olmayan ve öncelikle Müşterinin gereksinimlerine duyarlı Projeleri en uygun ve ekonomik şekilde hayata kavuşturan, dinamik ekibiyle

Detaylı

GETHAM CITY: ULUSLARARASI SEMPOZYUM TASLAK GÜNDEM GETHAM CITY: INTERNATIONAL SYMPOSIUM DRAFT AGENDA

GETHAM CITY: ULUSLARARASI SEMPOZYUM TASLAK GÜNDEM GETHAM CITY: INTERNATIONAL SYMPOSIUM DRAFT AGENDA Page1 EuropeAid/134938/IH/SER/TR Gaziantep Bölgesel ve Endüstriyel Tasarım ve Hibrit Modelleme Merkezi Teknik Destek Projesi Technical Assistance for Gaziantep Regional Industrial Design and Hybrid Modelling

Detaylı

emre.tandirlil@isikun.edu.tr http://www.turkerart.com Some of his works (www.turkerart.com)

emre.tandirlil@isikun.edu.tr http://www.turkerart.com Some of his works (www.turkerart.com) Assist. Prof. Dr. Emre Tandırlı Işık University Faculty of Fine Arts / Visual Arts Dept. emre.tandirlil@isikun.edu.tr http://www.turkerart.com Emre Tandırlı was born in Istanbul in 1977. He is graduated

Detaylı

Devrim Erbil Contemporary Istanbul 2013

Devrim Erbil Contemporary Istanbul 2013 Devrim Erbil Contemporary Istanbul 2013 Devrim Erbil Contemporary Istanbul 2013 1 2 Devrim Erbil 1937 de Uşak ta doğdu. 1955 de İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü ne girdi. Galeride

Detaylı

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır.

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. HUKUK EKDALI (Aşağıdaki derslerden 4/5 adet) LAW250 Main Concepts of Turkish Law/IR 263 Fundamental

Detaylı

e-motion Operasyonel Sistemler - Operational Systems

e-motion Operasyonel Sistemler - Operational Systems Operasyonel Sistemler - Operational Systems Operasyonel Sistemler - Operational Systems Duygular bize ilham verir. Tasarlamak, özgün bir ifade biçimidir. Tasarımın endüstriyel, ekonomik, pratik, uygulanabilir

Detaylı

Doç. Dr. Ümit KOÇ (You can see his CV in English on the following pages)

Doç. Dr. Ümit KOÇ (You can see his CV in English on the following pages) Doç. Dr. Ümit KOÇ (You can see his CV in English on the following pages) Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı umit.koc@bayar.edu.tr, kocumit1971@gmail.com

Detaylı

Özgeçmiş (CV/Resume) Hazırlanması

Özgeçmiş (CV/Resume) Hazırlanması Özgeçmiş (CV/Resume) Hazırlanması CV (curriculum vitae): (Kısa özgeçmiş) (Kaynak: Cambridge Dictionary Online :http://dictionary.cambridge.org/ dictionary/english/cv) (In UK) A short written description

Detaylı

Özgeçmiş (CV/Resume) Hazırlanması

Özgeçmiş (CV/Resume) Hazırlanması Özgeçmiş (CV/Resume) Hazırlanması CV (curriculum vitae): (Kısa özgeçmiş) (Kaynak: Cambridge Dictionary Online :http://dictionary.cambridge.org/ dictionary/english/cv) (In UK) A short written description

Detaylı

hakkımızda about us ISO 14001 ISO 9001 ISO 18001

hakkımızda about us ISO 14001 ISO 9001 ISO 18001 about us hakkımızda ISO 9001 ISO 18001 ISO 14001 Firmamız ATO'da 1967 yılında başlayan faaliyeti, inşaat sektöründe kendisine hak ettiği yeri aramasiyla devam etmektedir. Kuruluşumuzdan bu güne bitirilen

Detaylı

ENGELLERİ TASARIMLA AŞMAK OVERCOMING DISABILITIES BY DESIGN

ENGELLERİ TASARIMLA AŞMAK OVERCOMING DISABILITIES BY DESIGN KENT ve ENGELLER CITY and DISABILITIES ENGELLERİ TASARIMLA AŞMAK OVERCOMING DISABILITIES BY DESIGN 05 Aralık 2013, Perşembe / 05 December 2013, Thursday Selçuk Yaşar Kampüsü, Konferans Salonu / Selçuk

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ ' m MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA ECHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzaları bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kurumlarımız arasında Mevlana Değişim Programı kapsamında işbirliği

Detaylı

MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN. YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç.

MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN. YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN Yüksek Lisans Tezi Eskişehir 2010 MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

Işık, bu topraklardan bir kez daha yükselsin diye

Işık, bu topraklardan bir kez daha yükselsin diye Değerli Meslektaşlarımız, TAVCAM, çok değerli siz müşterilerimizin bildiği gibi bir Aile kuruluşu olup 1979 yılından beri müşterilerimize sektörümüze ve ülkemize hizmet edebilmenin memnuniyeti ile yoluna

Detaylı

GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI - 1. YARIYIL. Academic and Social Orientation. 345000000001101 Genel İşletme General Business 3 0 0 3 3 6 TR

GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI - 1. YARIYIL. Academic and Social Orientation. 345000000001101 Genel İşletme General Business 3 0 0 3 3 6 TR GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI - 1. YARIYIL 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 345000000001101 Genel İşletme General Business 3 0 0 3 3 6 TR 811000000001103

Detaylı

EDCON YURTDISI EGITIM Kanada Sertifika Programları. BÖLGE Program Başlangıç Tarihleri Süre (Ay) İngilizce Şartı

EDCON YURTDISI EGITIM Kanada Sertifika Programları. BÖLGE Program Başlangıç Tarihleri Süre (Ay) İngilizce Şartı ALGONQUIN CENTENNIAL OTTAWA Marketing Research and Business Intelligence, Ocak, Mayıs 42 Hafta 15724 Marketing Management, Ocak, Mayıs 1 yıl IELTS 6.5 (her bantta min 14260 Paralegal 1 yıl 6.0) veya TOEFL

Detaylı

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board Arifiye Fidancılık 1989 yılında Adapazarı Arifiye ilçesinde kurulmuştur. Kuruluşumuz 300 m2 alanda mevsimlik çiçek üretimi ve satışı ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Geçen süre içersinde marka haline

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) MUSTAFA KEMAL UNIVERSITY (HATAY) 1 Diş Hekimliği Fakültesi Faculty of Dentistry 5 0 1

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) MUSTAFA KEMAL UNIVERSITY (HATAY) 1 Diş Hekimliği Fakültesi Faculty of Dentistry 5 0 1 Programın Adı Name of Programme Öğretim Süresi Duration Diploma puanına göre tercih edecekler için KONTENJAN YÖS puanına göre tercih edecekler için Özel Koşullar Requirements & Explanations MUSTAFA KEMAL

Detaylı

PANEL EUROPEAN DEBT CRISIS/ AVRUPA BORÇ KRİZİ. November 19, 2012, Monday 19 Kasım 2012, Pazartesi Martı Hotel, Taksim

PANEL EUROPEAN DEBT CRISIS/ AVRUPA BORÇ KRİZİ. November 19, 2012, Monday 19 Kasım 2012, Pazartesi Martı Hotel, Taksim PANEL EUROPEAN DEBT CRISIS/ AVRUPA BORÇ KRİZİ November 19, 2012, Monday 19 Kasım 2012, Pazartesi Martı Hotel, Taksim KATILIMCILARIN KISA ÖZGEÇMİŞLERİ Harris Dellas doktora derecesini 1985 yılında Rochester

Detaylı

INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES

INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ/BASKENT UNIVERSITY 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI/2016-2017 ACADEMIC YEAR LİSANSÜSTÜ ve DOKTORA PROGRAMLARI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI INTERNATIONAL STUDENTS QUOTAS FOR GRADUATE PROGRAMMES

Detaylı

Adı Soyadı Geçerlilik Bölüm ve Görevi Eski Şirketi ve Görevi. Uluslar Arası Programlar Ofisi Öğrenci Değişim Uzmanı

Adı Soyadı Geçerlilik Bölüm ve Görevi Eski Şirketi ve Görevi. Uluslar Arası Programlar Ofisi Öğrenci Değişim Uzmanı Atamalar 1 Adı Soyadı Geçerlilik Bölüm ve Görevi Eski Şirketi ve Görevi AYCAN AKÇIN 01.04.2013 Uluslar Arası Programlar Ofisi Öğrenci Değişim Uzmanı Kadem Araştırma Merkezi Proje Koordinatörü ERTAÇ NEBİOĞLU

Detaylı

University (Yüksek Lisans) Selcuk University 75 / 100 09.2003-06.2006 Mechanical Engineering Faculty, Mechanical Engineering

University (Yüksek Lisans) Selcuk University 75 / 100 09.2003-06.2006 Mechanical Engineering Faculty, Mechanical Engineering Engin Avlar Address : Turkey - Tekirdağ - Çorlu - muhittin Home Telephone : 90 (532) 285 52 86 Cell Phone : 90 (532) 285 52 86 E-Mail : enginavlar@hotmail.com Personal Information Total experience : 14

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE

Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE www.guvenckalip.com Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE 2018 Hakkımızda Güvenç Kalıp Sanayi 2003 yılında kurulmuş olup, plastik kalıp sektöründe

Detaylı

Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this

Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this catalog. 1997 yılında muhtelif metal eșya, sac metal,

Detaylı

2016 COLLECTION FURNITURE

2016 COLLECTION FURNITURE FURNITURE 2016 COLLECTION ÖZEN METAL SAN. ve TİC. LTD. ȘTİ. Yenidoğan Mah. Edebali Cad. No: 25 Sancaktepe / İstanbul Tel: +90 216 430 86 30 +90 216 430 86 35 E-Mail: info@ozenhandles.com www.ozenhandles.com

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzaları bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kurumlarımız arasında Mevtana Değişim Programı kapsamında işbirliği

Detaylı

TAR TAR TAR TAR TAR 722 Türk-Macar İlişkileri Tarihi

TAR TAR TAR TAR TAR 722 Türk-Macar İlişkileri Tarihi SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ENSTİTÜ ANA BİLİM DALI-TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI-YENİ KATALOG BÖLÜM KODU : 82114 01.Yarıyıl Dersleri 02.Yarıyıl Dersleri Ders Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS

Detaylı

Özel Koşullar Requirements & Explanations Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği

Özel Koşullar Requirements & Explanations Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Faculty of Education Teacher Training in Sciences İlköğretim Matematik Öğretmenliği Teacher Training in Mathematics at Primary School Level Rehberlik ve Psikolojik

Detaylı

MUSTAFA ASLIER ĠN SANATI VE ÖZGÜN BASKIRESME KATKILARI Gülşah Dokuzlar Canpolat Yüksek Lisans Tezi

MUSTAFA ASLIER ĠN SANATI VE ÖZGÜN BASKIRESME KATKILARI Gülşah Dokuzlar Canpolat Yüksek Lisans Tezi MUSTAFA ASLIER ĠN SANATI VE ÖZGÜN BASKIRESME KATKILARI Gülşah Dokuzlar Canpolat Yüksek Lisans Tezi Baskı Sanatları Anasanat Dalı Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Eylül, 2012 MUSTAFA ASLIER

Detaylı

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 441000000001101 Fizik I Physics I

Detaylı

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜN MÜFREDAT PROGRAMI( 4Yıllık) 1.SINIF GÜZ. Introduction to Philosophy. İNG103 Temel İngilizce I Basic English I Zorunlu 2 2

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜN MÜFREDAT PROGRAMI( 4Yıllık) 1.SINIF GÜZ. Introduction to Philosophy. İNG103 Temel İngilizce I Basic English I Zorunlu 2 2 1.SINIF GÜZ DERS KODU FEL131 Felsefeye Giriş Philosophy ZORUNLU SEÇMELİ TEORİ/UYG./LAB (SAAT) 3 İNG103 Temel İngilizce I Basic English I 2 2 PSİ123 Genel Psikoloji General Pshicology 3 SBKY101 Siyaset

Detaylı

Call Center Services (Distance Education) 2. Photography and Camera Shooting (Distance Education)

Call Center Services (Distance Education) 2. Photography and Camera Shooting (Distance Education) BİRİM ID BİRİM/UNITE NAME OF THE PROGRAMME PROGRAM SÜRESİ (TIME SCHEDULE) ANADOLUYÖS KONTENJANI (ANADOLUYÖS QUOTA) ÖZEL KOŞUL (SPECIAL CONDITIONS) AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ OPEN EDUCATION FACULTY 50775 ADALET

Detaylı

LEATHER DECORATION TAKDİM INTRODUCTION

LEATHER DECORATION TAKDİM INTRODUCTION TAKDİM INTRODUCTION AREL DERİ 1960 yılında başladığı mobilya dekorasyon üretimini 48 yıldır başarı ile devam ettirmektedir. Değişen zamanın yenilik ve gelişimini takip eden firmamız 2000 yılında deri ile

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI I. YIL YBD101 Z Foreign Language-I Foreign Language-I 3+0-3 12 TİO103 Z Turizm Tourism 2+0-2 2 TBHM105 Z Statistics Statistics 2+0-2 3 TBHM107 Z Economics Economics 3+0-3 2 I ENF101 Z Temel Bilgi Teknolojileri

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : ÖĞRENCİ NİN STUDENT S No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzaları bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kurumlarımız arasında Mevlana Değişim Programı kapsamında işbirliği

Detaylı

Asst. Prof. Esma ESGİN GÜNDER

Asst. Prof. Esma ESGİN GÜNDER Asst. Prof. Esma ESGİN GÜNDER Date of Birth / Place E-Mail Adress : 977 / Bandırma : esma.esgin@bayar.edu.tr Education Programme/Department University Year Bachelor Sociology Ege University 000 Master

Detaylı

NAZIM MUTLU Zeytinalanı-Urla-İZMİR Land line : 0232 766 13 44 mobile: 0535 781 96 33 E-mail: nazimmutlu@gmail.com

NAZIM MUTLU Zeytinalanı-Urla-İZMİR Land line : 0232 766 13 44 mobile: 0535 781 96 33 E-mail: nazimmutlu@gmail.com NAZIM MUTLU Zeytinalanı-Urla-İZMİR Land line : 0232 766 13 44 mobile: 0535 781 96 33 E-mail: nazimmutlu@gmail.com OBJECTIVE : I want to utilize my knowledge, skills and professional experience in order

Detaylı

www.yankigoktepe.com TASARIM / DESIGN

www.yankigoktepe.com TASARIM / DESIGN www.yankigoktepe.com TASARIM / DESIGN Yankı Göktepe www.yankigoktepe.com 1 970 yılında doğdu. Orta öğrenimini International School of Naples İtalya da tamamladı. Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Bölümünden

Detaylı

Freshman ACWR 101 3 ACWR 104 3 ETHR Ethical Reasoning 3 HUMS Humanities 3 SOSCSocial Science 3 SCIE Natural Sciences 3

Freshman ACWR 101 3 ACWR 104 3 ETHR Ethical Reasoning 3 HUMS Humanities 3 SOSCSocial Science 3 SCIE Natural Sciences 3 MAVA Curriculum (For students matriculating at MAVA in Fall 2014 or later) MAVA Ders Programı (Güz 2014 yılında ve sonrasında MAVA ya kayıt yaptıran öğrenciler için) For undergraduate students entering

Detaylı

1. YARIYIL / SEMESTER 1

1. YARIYIL / SEMESTER 1 T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ, İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, 2017-2018 AKADEMİK YILI ÖĞRETİM PLANI / T.C. NECMETTIN ERBAKAN UNIVERSITY ENGINEERING AND ARCHITECTURE

Detaylı

1979 He established Koleksiyon Art Gallery together with Nihat Sümeralp, directed it until 1989

1979 He established Koleksiyon Art Gallery together with Nihat Sümeralp, directed it until 1989 BUBİ He was born in İstanbul. He studied psychology. 1979 He established Koleksiyon Art Gallery together with Nihat Sümeralp, directed it until 1989 1989 He established Lâmi Art Gallery together with Hüsamettin

Detaylı

BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI

BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ.SINIF/. YARIYIL 2 3 YDİ0 YDF0 YDA0 ATA0 Temel Yabancı Dil (İngilizce) (Basic Foreign Language) (English) Temel Yabancı Dil (Fransızca) (Basic Foreign Language) (French)

Detaylı

CURRICULUM VITAE. Degree Field University Year B.F.A. Graphic Design Kent State University, Kent, 1979-1982

CURRICULUM VITAE. Degree Field University Year B.F.A. Graphic Design Kent State University, Kent, 1979-1982 CURRICULUM VITAE 1. Name: RIFAT HAKAN ERTEP 2. Date of Birth: 04.11.1957 3. Title: Professor 4. Education: Degree Field University Year B.F.A. Graphic Design Kent State University, Kent, 1979-1982 Ohio,

Detaylı

1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975. 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz.

1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975. 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. 03 MEMBRAN KAPI MK - 220 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975 We have been producing

Detaylı

Özel Koşullar Requirements & Explanations Diş Hekimliği Fakültesi Faculty of Dentistry 5 5 Eczacılık Fakültesi Faculty of Pharmacy 5 10

Özel Koşullar Requirements & Explanations Diş Hekimliği Fakültesi Faculty of Dentistry 5 5 Eczacılık Fakültesi Faculty of Pharmacy 5 10 Diş Hekimliği Fakültesi Faculty of Dentistry 5 5 Eczacılık Fakültesi Faculty of Pharmacy 5 10 Edebiyat Fakültesi Faculty of Letters İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) English Language and Literature

Detaylı

Yönetim Bilişim Sistemleri (Karma) - 1. yarıyıl. 380000000001101 Hukukun Temelleri Fundamentals of Law 2 0 0 2 2 5 TR

Yönetim Bilişim Sistemleri (Karma) - 1. yarıyıl. 380000000001101 Hukukun Temelleri Fundamentals of Law 2 0 0 2 2 5 TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder Yönetim Bilişim Sistemleri (Karma) - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 380000000001101 Hukukun

Detaylı

MM103 E COMPUTER AIDED ENGINEERING DRAWING I

MM103 E COMPUTER AIDED ENGINEERING DRAWING I MM103 E COMPUTER AIDED ENGINEERING DRAWING I ORTHOGRAPHIC (MULTIVIEW) PROJECTION (EŞLENİK DİK İZDÜŞÜM) Weeks: 3-6 ORTHOGRAPHIC (MULTIVIEW) PROJECTION (EŞLENİK DİK İZDÜŞÜM) Projection: A view of an object

Detaylı

Franchise Tanıtım Dosyası

Franchise Tanıtım Dosyası Franchise Tanıtım Dosyası Sektör lideri Beyaz Butik Türkiye de hazır gelinlik sektörünün kurucusu Beyaz Butik, 1997 den beri, 17 yılı aşkın süredir ilk ithal hazır gelinlik mağazalar zinciri olarak pazardaki

Detaylı

www.yusevmobilya.com YUSEV MOBİLYA Kurulduğu günden bu yana kaliteyi ve güveni esas alan şirketimiz her geçen gün büyüyerek hizmette kalite ve güven esasına dayanarak büyümeyi hedeflemektedir. Tasarımda

Detaylı

BOŞ KONTENJAN. Programın Adı KODU

BOŞ KONTENJAN. Programın Adı KODU KODU Programın Adı BOŞ KONTENJAN Adalet Meslek Yüksekokulu 105350875 Adalet 2 105370313 Adalet (İÖ) 2 Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. 105350293 Anestezi 1 105350309 Çocuk Gelişimi 2 105350893 Eczane Hizmetleri

Detaylı

IMPORTANT ANNOUNCEMENT ON 2015 SUMMER SCHOOL

IMPORTANT ANNOUNCEMENT ON 2015 SUMMER SCHOOL FACULTY OF ARTS AND SCIENCES FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES FOREIGN LANGUAGES TURKISH LANGUAGE CHEM 101 FİZ 101 FİZ 102 FİZ 224 HUM 302 İNB 302 KİM 101 MATE 102 MATE 111 MATE 112 MATE

Detaylı

microcotton 02 Ender Tekstil

microcotton 02 Ender Tekstil 2012 İlk olarak 1970 yılında Hüseyin Gök tarafından Karahalli Usak ta iplik ve ham bez ticareti ile faaliyete başlayan Ender Tekstil bir aile kuruluşudur. Kuruluş yıllarında el dokuma tezgahlarında ham

Detaylı

İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation Hukukun Temelleri Fundamentals of Law TR

İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation Hukukun Temelleri Fundamentals of Law TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 380000000001101 Hukukun leri Fundamentals

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Haftalık Dersin Adı Kodu Yıl Yarıyıl TUL Saati Kredi AKTS

DERS BİLGİLERİ Haftalık Dersin Adı Kodu Yıl Yarıyıl TUL Saati Kredi AKTS DERS BİLGİLERİ Haftalık Dersin Adı Kodu Yıl Yarıyıl TUL Saati Kredi AKTS Temel Bilgisayar Bilimleri 0009 0509 1.Yıl Yaz +0+ x 4 Bölümü Dersin Seviyesi Ders Dili Ders Türü Öğretim Sistemi Dersin Ön Koşulu

Detaylı

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Presentation of the Basic Findings of a Public Opinion Survey Supported with

Detaylı

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2013 ÖSYS TABAN PUANLARI IZMIR UNIVERSITY OF ECONOMICS 2013 OSYS BASE POINTS

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2013 ÖSYS TABAN PUANLARI IZMIR UNIVERSITY OF ECONOMICS 2013 OSYS BASE POINTS İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2013 ÖSYS TABAN PUANLARI IZMIR UNIVERSITY OF ECONOMICS 2013 OSYS BASE POINTS Fen-Edebiyat Fakültesi / Faculty of Arts and Sciences 203510085 Matematik (İngilizce) (Tam Burslu)

Detaylı

bedroom chairs / 58 Kugu 17 Yıldız 54 Kugu 07 Kupa 21 Ekim 35-39 Burçak 42 Yıldız 48-51 - 56 Fulya 57 diningroom

bedroom chairs / 58 Kugu 17 Yıldız 54 Kugu 07 Kupa 21 Ekim 35-39 Burçak 42 Yıldız 48-51 - 56 Fulya 57 diningroom bedroom Kugu 07 Kupa 21 Ekim 35-39 Burçak 42 Yıldız 48-51 - 56 Fulya 57 diningroom Kugu 13 Kupa 29 Ekim 37-41 Burçak 46 Yıldız 50-52 Fulya 57 wall unit Kugu 17 Yıldız 54 chairs / 58 MODERN BEDROOM&DININGROOM

Detaylı

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2014 ÖSYS TABAN PUANLARI IZMIR UNIVERSITY OF ECONOMICS 2014 OSYS BASE POINTS

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2014 ÖSYS TABAN PUANLARI IZMIR UNIVERSITY OF ECONOMICS 2014 OSYS BASE POINTS İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2014 ÖSYS TABAN PUANLARI IZMIR UNIVERSITY OF ECONOMICS 2014 OSYS BASE POINTS Fen-Edebiyat Fakültesi / Faculty of Arts and Sciences 203510085 Matematik (İngilizce) (Tam Burslu)

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ m, MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzalan bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kurumlanmız arasında Mevlana Değişim Programı kapsamında işbirliği

Detaylı

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING Design & Construction DESIGN & CONSTRUCTION make difference.. ABOUT US Our company is specialized in four main subjects; CONSTRUCTION, INTERNATIONAL TRADE, NATURAL

Detaylı

Yerine konan dersin kodu. Dersin kodu Dersin Adı Dersin İngilizce Adı Z/S. Text Making and Scenario Techniques for TV Z 2

Yerine konan dersin kodu. Dersin kodu Dersin Adı Dersin İngilizce Adı Z/S. Text Making and Scenario Techniques for TV Z 2 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU GÖRSEL İŞİTSEL TEKNİKLER VE MEDYA YAPIMCILIĞI BÖLÜMÜ RADYO TV TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS BİLDİRİM FORMLARI Fakülte/Yüksekokul : Şebinkarahisar Meslek

Detaylı

ASSIST. PROF. ÖZLEM IŞIK

ASSIST. PROF. ÖZLEM IŞIK ASSIST. PROF. ÖZLEM IŞIK Date of Birth/Place :EDİRNE, 1975 E-Mail Adress : ozlem_melsel@hotmail.com ozlem.isik@bayar.edu.tr Education Programme/Department University Year Bachelor Faculty Of Economics

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BENZER SÜREÇLERDE ÜRETİLEN ÜRÜNLER İÇİN YAPAY ZEKA İLE ZAMAN TAHMİNİ SONER ŞÜKRÜ ALTIN

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BENZER SÜREÇLERDE ÜRETİLEN ÜRÜNLER İÇİN YAPAY ZEKA İLE ZAMAN TAHMİNİ SONER ŞÜKRÜ ALTIN BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BENZER SÜREÇLERDE ÜRETİLEN ÜRÜNLER İÇİN YAPAY ZEKA İLE ZAMAN TAHMİNİ SONER ŞÜKRÜ ALTIN YÜKSEK LİSANS TEZİ 2011 BENZER SÜREÇLERDE ÜRETİLEN ÜRÜNLER İÇİN YAPAY

Detaylı

COLLECTION PREVIEW 2015

COLLECTION PREVIEW 2015 COLLECTION PREVIEW 2015 Cardin Concept Eskişehir de 60000 m2 açık alan üzerine kurulu, 40000 m2 kapalı alana sahip; Türkiye de ve gelişen ihracatıyla dünyada önemli mobilya üretim tesislerinden biridir.

Detaylı

Lesson 72: Present Perfect Simple. Ders 72: Yakın Geçmiş Zaman

Lesson 72: Present Perfect Simple. Ders 72: Yakın Geçmiş Zaman Lesson 72: Present Perfect Simple Ders 72: Yakın Geçmiş Zaman Reading (Okuma) I have been to that cinema before. (Daha önce o sinemaya gittim.) He has studied English. (İngilizce eğ itimi aldı.) They have

Detaylı

Bedri Baykam. Atatürk Caddesi 386/A, Alsancak 35220, Izmir Tel/Fax: *

Bedri Baykam. Atatürk Caddesi 386/A, Alsancak 35220, Izmir Tel/Fax: * 08~29 Ocak/Jan. 2016 Kültür Sanat Merkezi Kordon'da Atatürk Caddesi 386/A, Alsancak 35220, Izmir Tel/Fax: +90 232 4649935 * 4649835 Http://www.kedikultursanat.org*info@kedikultursanat.org Kültür Sanat

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) DERSİN ADI COURSE NAME GELENEKSEL TAKI VE AKSESUARLAR TRADITIONAL ORNAMENTS AND ACCESSORIES AKTS Ders Uygulaması, Saat/Hafta Kredisi Kredisi (Course Implementation,

Detaylı

SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS

SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION Ö. Albayrak, J. C. Carver,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: TUĞÇE (ÇEDİKÇİ) ÇEVİK Doğum Tarihi: 6 Mart 1982 Öğrenim Durumu: YÜKSEK LİSANS Email: tugcecedikci@gmail.com Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisadi

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ NİN STUDENT S YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty Pledge I pledge

Detaylı

Bankacılık & Finans / Banking & Finance. Uluslararası İlişkiler / International Relations. Bankacılık & Finans / Banking & Finance

Bankacılık & Finans / Banking & Finance. Uluslararası İlişkiler / International Relations. Bankacılık & Finans / Banking & Finance Sayı / Number Üniversite / University Fakülte / Faculty Bölüm / Department Ülke / Country Lisans Kontenjan / BA Qoata Doktora Kontenjan / Phd Qoata Yüksek Lisans Kontenjan / MA Qoata Öğretim Elemanı Hareketliliği

Detaylı

Staj Yeri 01.10.1997-01.06.1998 Poyraz Reklam Ajansı

Staj Yeri 01.10.1997-01.06.1998 Poyraz Reklam Ajansı ARMAĞAN GÖKÇEARSLAN Kişisel Bilgi Medeni Hali :Bekar Milliyeti :TC Doğum Tarihi :20.08.1977 Eğitimi 2010 : Londra da İngilizce Dil Eğitimine katıldı (Avalon School) 2003-2007 :Hacettepe Üniversitesi Güzel

Detaylı

SELİMOĞLU-DEMİRLAND-DOSSO DOSSİ İŞBİRLİĞİ Temelleri 1961 yılında atılan SELİMOĞLU İNŞAAT kurulduğundan bugüne kadar gerek kendi sektöründe, gerekse petrokimya ve gıda alanlarında yatırımlarını sürdürmektedir.

Detaylı

BANAZ MESLEK YÜKSEKOKULU El Sanatları Bölümü Mimari Dekoratif Sanatlar NÖ. Haftalık Ders Saati PTİK KOD

BANAZ MESLEK YÜKSEKOKULU El Sanatları Bölümü Mimari Dekoratif Sanatlar NÖ. Haftalık Ders Saati PTİK KOD Yarıyıl: I BANAZ MESLEK YÜKSEKOKULU El Sanatları Bölümü Mimari Dekoratif Sanatlar NÖ. Haftalık Ders Saati Kredi PTİK DERS KODU DERSLER KOD Teo. Uyg. Top ULUSAL ECTS Z/S MDS101 0113091012017 TÜRK DİLİ -

Detaylı