ci) w ~ '::J ~ ~ cr: ;:; ci) ci)...j W N '::J ci) w,ıcı) cr: Z '::J o ~ cr:,~ i ıi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ci) w ~ '::J ~ ~ cr: ;:; ci) ci)...j W N '::J ci) w,ıcı) cr: Z '::J o ~ cr:,~ i ıi"

Transkript

1 ı ci) w ~ '::J ~ ~ ~ cr: «ci) ;:; ~ ~ tt ~ ci)...j W N '::J CJ ci) w,ıcı) cr: w,> Z '::J '~ o z o ~ w cr:,~ i ıi i

2 2004 GEliNliK TRENDLERi Tüm kültürlerin ve zamanların birarada yaşandığı günümüzde sosyal antropolog Marc Auge'nin tanımıyla süpermodern bir toplumsal yapı ile karşı karşıyayız. Bu yapı içerisinde bugünün insanı geçmişe, bugüne, geleceğe; lokal ve evrensel kültüre aynı derecede yakın duruyor. Bu çalışma kapsamında önümüzdeki yılın evlilik giysilerine yönelik öngörülerle bir tasarım araştırması yapılmıştır. Çalışma öncelikle günümüz kadınını, evliliğe, ilişkiye ve aşka bakış açısıyla ele almış, çağdaş Türk kadınının beklentileri üzerinden evrensel nitelikle tasarım konseptleri geliştiril mişti r. Çalış manın am acı başta evlilik giysisi üreticileri, pazarlamacıları ve tasarımcıları olmak üzere moda dürryasında yer alan profesyoneilere özgün konseptlerden oluşan tasarım yaklaşımlarıyla ışık tutmaktır. Bu nedenle içinde bulunduğumuz moda paza rının yapısı moda tüketicisinin beklentileri göz önüne alınarak ön planda tutulmuş,sosyolojik gözlemler ve kültürel araştırmanın yan ısıra m o d anın dünya çapın da yarat ıcı la rının tasarım yak l aşımları incelenmiştir. Kitap kapsamında sun duğumuz üç trend bir bütün içinde kurg u lanm ıştır. Bu trendler üç farklı kadın tipine ve pazara hitap edebileceği gibi, bir kadının farklı halleri yada bir ilişkinin farklı aşama ları olarak da yorumlanabilir. Geçmişten geleceğe yönelik bir kurgu ile sunulan trendlerden ilk olanı, tarihsel ve kültürel refera nsları içeren Karanfildir. Karanfil adını 17.yy ve 18.yy Osmanlı medeniyetinde aşk ve sadakatın sembolü olarak bilinen çiçekten almı ştır. ikinci trend büyü g eçm i şle gelecek arasında hayal dünyasını ve gerçeküstünü simgeleyen Büyü'dür. Bu trendin konseptinde büyü kuşun un güzelliği ve düşseiliğinden etkilenilmiştir, dolay ı sıyla doğaya ve kozmik güçlere ilişkin referanslar içerir. Üçüncü trend geleceğin dünya s ı na, metropol yaşama ve teknolojik mobiliteye yönelik referansları içerir. Pazar açısından Karanfil kültürel mozaiğin tüm renklerinden yararlanılan, elegan ve lüks stili ile haute-couture pazarına, Büyü avangard ve sürreal tarzı ile üst-genç giyim pazarı na, B ağlantı ise daha kitlesel pazara yönelik olarak düşün,ülebilir. ilişk i nin süreçleri açısından düşünüldüğünde Karanfil Dikkat Çekme; Büyü Etkilenme; Bağlantı ise B ağ l anma aşamalarını temsil eder. Yaşam biçimine yönelik hedef kitle açısından düşünüldüğünde Karanfil her şey gibi sevgiyi de maksimumda yaşayan ve sevgisi için herşeyi göze alan güçlü kadını, Büyü doğal ışıltısıyla büyüleyen ve büyülenen, ilk görüşte aşka inanan ve beyaz atlı prensini bekleyen kadını, Bağlantı ise yaşamın akan döngüsü içinde kendi ritmi ne uyum sağlayabilecek, kendisine benzer paylaşımları ve uyumu arayan kadını temsil eder. Dolayısıyla Karanfil kadını tutkularıyla, Büyü kadını duygularıyla, Bağlantı kadını ak~ıa hareket eder. Bununla birlikte bir kadında bu özelliklerin hepsi olabilir, ya da bu süreçler bir kadının yaşamının farklı aşamaları ve fark lı ilişkileri olarak da yorumlanabilir.

3 2004 BRIDAL TRENDS In an age that all cultures and period s are lived together, we are face with a 'supermodern' social structure as social anthropolog Marc Auge addresses. Within this structure todays' individual is Cıose to past, today and future; and to local and to global culture at the same level. Within this study a design research has been held for forecasting the next year's bridal wear tendencies. The study is held upon the understanding of marriage, relationship and love of contemporary woman and global design concepts are developed based on expectations of contemporary Turkish woman. The aim of the study is to illuminate professionals of fashion world including bridal wear producers, marketers, managers and designers with design tendencies developed from original concepts. Therefore to have an understanding of fashion consumer, the environmental conditions of fashion market is considered. Besides sociological observations and cultural research, design tendencies of worldwide known fashion creators have been evaluated. Within the scope of this book, three trends is developed in a story. These trends could be interpreted towards three different woman (consumer) type and market; but also they could be interpreted as different moods of one woman or different phases of a relationship. In a story that is presented from past to future, the first trend is Carnation with many historical and c!jltural references. Carnation takes its name from the flower which is believed to be the symbol of love and devotion in 17th and 18th century Ottoman civilization. The second trend, between pa st and future is the Charm which symbolizes the world of dream and surreal. The concept is developed with the influence of dreamy and charming beauty of magic bird, thus it has many references from nature and cosmic powers. The third trend is about world of future, metropolitan life and technological mobility. Market wise Carnation with all the colors of cultural mosaic and its elegant and luxurious st yle could be considered within the haute - couture market, Charm with its surreal and avandgarde st yle refers to high -street fashion market, on the other hand is thought for the mass market fashion.from the aspect of relationship, Carnation could be the phase of attraction; Charm phase of affection and, phase of connection and devotion. Regarding to life st yle of the target consumer, Carnation represents the woman who lives everything in maximum like her love and who can do anything for the sake of love. Charm refers to the woman who is affected and affects with her natural charm, who believes love at first sight waiting for her prince. And is about the woman who is in search of someone like her who can fit her rhythm within the flowing c)(cle of life, and seeking shared values and harmony in relationship.ln this story, Carnation woman lives with her passion, Charm with h\ı emotions and woman with her mind.

4 [ JI i v KARANFİL BÜYÜ BAGLANTI CARNATION CHARM r ZAMAN i Geçmiş Zamanötesi Gelecek TIME Pa st Timeless Future, i MEKAN Tarihsel Doğa Kent i 1 SPACE Historical Nature City KADıN WOMAN, i ' i i İhtiraslı Gerçeküstü Kararlı Ambitious Superficial Determined YAŞAM BİçİMİ Tutku Duygu Akıı STYLE OF LIFE Passion Emotion Reason -! İLİşKİ Dikkat çekme Etkileşim Bağlanma RELATIONSHIP Attraction Affection Devotion i i İKONİK SEMBOL Hançer i Kanat Cep Telefonu i, ICONIC SYMBOL Khanjar Wings Mobile Phone 1 '. PAZAR Haute Couture 1 Yüksek Genç Giyim Kitlesel MARKET High Street Mass i i HEDEF KİTLE Antika Merakı i Fantastik Dünya Teknolojik Trendler i CONSUMER PROFILE Passion for Antiquity World of Fantasy Technological Trends i, i, i, 1

5 ORM Yayılan Geniş Strüktür, Kat Kat Giyim, Yerçekimsiz, İnce Uzun Akan Silüet, Düz-Yalın Kesim, Dengeli-Sabit Göğüs ve Göbek Dekoltesi, Duvak-Kol Ampir ve Dar Kesim, Kanatlar ve Tüyler, Form; İçiçe Geçen, Üstüste Binen, Bağlantısı, Çan Kol, Tren Etek, Korsaj, Parçalı Etek,Derin Yırtmaç, Yapıyı Saran Bağlantı Elemanları; Cepken. Sırt dekoltesi. Asimetrik Kesim, Kısa Etek. i i Spreading Broad Strueture, Layering, Airy Strueture, Long Flowing Line, Straight-Plane Cut, Low Neeked and Belly Deeollete, Josephine and Streteh Cut, Balaneed-Stable Form; Combination of Veil-Arm, Beli Arm, Baek deeolete,wings and Feathers, Interpenetrating, Overlapping, \ Train Skirt, Corset. Fragmented Skirt, Deep Slit. Wrapping Conneeting Elements;, ~ Asymetrieal Cut, Mini Skirt. i.,, )ESEN Karanfil, Ebru S Çizgi, Ton Sur Ton, Kuş, Tüy Dokusu. İçiçe Geçmiş Çizgiler ve Kablo 'ATTERN Carnation, Marbling. S eurves, Bird Figures, Görüntüsü. Feather Patterns. Intermingled Stripes, Network Look.!, " :UMAŞ Tafta, Brokar, Dantel, Tül, Kadife, Kürk, Saten, Şifon, Tül, İpek, Jarse. ABRICS Organze. Satin, Chiffon, Tulle, Silk, Jersey. Taffeta, Broeard, Laee, Tulle, Velvet, Fur. i '. Pamuk Gabardin, Likralı Keten, Denim, Sentetikler. Cotton Gabardine, Lyera Linen, Jean, Syntheties. ına RENKLER Şampanya, Altın, Krem. Gök Mavisi, Toz Pembe, Eflatun. Beyaz, Açık Gri ~AIN COLORS Champaign, Gold, Cream., Sky Blue, Light Pink, Light Purple. White, Light Gray. "-"h,. - - " ~.---- 'ARDıMCı Taş ve Baharat Renkleri. Metalik ve KristaL. Beyaz MetaL. tenkler Stone and Spicy Colors. Metallie and Crystal. White MetaL. iubcolors,

6 1()lCJ?jlNPİL 1(ararifi{ ismini 17. ve 18. yüzyı{farefa 6ir f(adının sevefiği er/{çğe aşr.jnı ve sacfakgtini anfatmaf(içiti ven{iği 6ir çiçe/{jen afır. (Bu trend tarifıi, geçmişi, gefeneği ve f(üfturef mirası temsi{ eefer. geçmişin pafıa 6içi{mez efeğerefe ofal1 gizu kg{mış fıazineferini ortaya çıkgrmaya ça{ışır/dofayısıyfa yı{fanmışfıf( ve yaşanmışfıf( 6ir şeye efeğer kgtan özefuf(fertfir. r'faşamın fıer afanına efamgasını vuran ma/( imum{uf( aş/{ja, efof(uefa, ren/{je ve tasanm çizgisinefe gösterişu 6iryoğun{uf( ve zenginuf( 6içiminde /{çntfini gösterir. (Benzer 6içimefe yaşamın fıer anından afınan yoğun zev~ sintfiri{miş'ı $üç{ü enteffe/{jüef 6irikjm, safıip orunan herşeyin efeğerini 6i{me, kçjruma ve günefeukyaşam efeneyimferinin safıip o{unanfarfa zenginfeştiri{mesi yeni fıazeıfıf(ofaraf(ortaya çıkgr.,. CJL CRJVJl'TION - rrrenef ta/{çs its name from ine eamation f{ower wfıiefı is 6eueveef to 6e tfıe sym60{,of fove anef efevotion of a woman to fıer (over in tfıe ı1tfı anef 18tfı centıp) Ottoman period.' rrfiis trenef represents fıistory, tratfition anef euftura{ fıeritage. It ma/{çs prieefess fıicfefen treasures! of pas t to come on tfıe seene. rrfierifote of4ness anef {ifeaey;penenee are tfıe features tfıat aefefs va{ue to tfıiııgs. (Being m~mum tfıat feaves marf(on every singfe area of rife, appears arso in {ove,. texjure, eo{or anef styfe witfı a sfıowy intensity and weaftfıy ness. '. 1\'1 o Simifarfy, tfıe inte1jse joy {fıat is ta/{çn from every si1fgfe moment of rife witfı a saturateef strong inteffeetua{ eapaeity; eonservation andftsjfeeial care given ~ to ~ everytfıing tfiat is owneef anef riefıened efaify rife experienees eome out as tfıe new fıeefonism.

7

8 1(aranfi{ 1(adinı 'l(flranfi[ k.adinı errgği gi6i güç[ü ve ihtirl1tl 6üyük. 6ir gurur[a diş aünya ife payraşır. ve 6irşeyi maaai aeğeri için satın a[maz. şeyferi seçmek. için k.u[[anır, auygusa[ 6ir yalünfık.k.urmaya 6ağfıfığınaan ao[ayı toprak.insanıdir. gurme ve sanat uzmanı yapar. C'{i[[an 1 seyreaerek.a[diğı fiaz, onun için aşkjan Çüç[ü enıeuf(f(jue yöneftir. '<D~rJ.nın ffp.r...vp.nnp. taşır, ao[ayısıy[a safiip orauğu fierşeyi ve tüm yaşam aeneyim[erini rnıçumez şeyeere aüşk.ünaür. Jlncak.popüfer ve ucuz zevkjere prim 'IJPrm.seçiçi 6içimae fiarcar. İncefmiş zevkj.ni aünyaaakj. en k.afitefi ve eleaa1 onu fier 06jenin y.~ '" 'ni öğrenmeye ve safiip seyafiatferin sonucin '..",- "ne ve coğrafyasına o[ant :rzınaa yaşamın fi~.~i1ıtn $,' k. ve çoşk.u onu gerçek. 6ir nu an araığı zevk., a[at1t1ina~iı:ifi'" 'n tınısı, eskj. 6ir ta6[oyu ;Işlt ve İCişkj ':Makşimumaa yaşayan k.aranfi[ Itaaını. ao[ayısıy[a aşk.zaman zaman 6ir g"üç. sem60[ü Osmanfı' efa aekgratif 6ir eşya Çüç[ü k.arakjeraekj. k.aranfi[ k.adinı Rgnefisi gi6i ıu~wııır;:ı'fj;f:u., I!.,ı~'J9../I.lrak.aşlü için öfe6ifir ya efa öü[üre6ifir. (Bu nedenı.p 1J,[[anı[attlililt~iirü Carnation Woman Carnati?n woman is strong ana am6itio~s {j.rg tfi~ Carnat.ion man.sfie fias outer airecte~ cfiaracteristicsr~fi. erefp~e,s.~ttf~~o~a[y everytfiıng tfiat sfie owns ana fier tota[ rife ej(jjerıences wıtfi outer worfe!. Sfie fias a passıon for va[ua6fe, e.v~n.pncefe'ss ' ~fiirf:if$~ On tfie otfier fiana sfie never gives premium to popu[ar ana cfieap tastes ana never purcfiase anytfiing for its 'm4teriaf v4{ue;qıatfier sfie invests sefec~ive[y ana ~se~ fier soı:fiisticatea eye for s~[ecting ~fie most qua[ifiea ana efegant tfiings in. tfie worft_ J{e~ 'inteff&tua[ c.apacıt ana fier passıon for antıquıty motıvates fier to [earn rife ej(jjerıence of every proauct ana aevefop emotıve refcttıotts wıtfi tfi'e'm. Sfie ıs a typica[ earth person as she feefs aepenaent to fier cuftura[ roots ana to fier [ana, aftfiougfi sfie travefs to aifferent aestinations of the wor ıı In an a[[aturca [ifesty[e that sfie is assimi[atea tfie joy ana ej(citement sfie fee[s a60ut every moment of rife mafiss her a rtf'a{gourmet ana art speciafist. Tfie joy she has targn from' ~/je first araugfit of an agea wine, the tim6re of an a[{aturca ml/,sic, tfı.e:p[ef1r~ri!j'targn from wattfiing an ara painting is simi[ar to tfie p[easure targn from [ove. Love and CJ?s{ation Carnation woman fiving in max:.imum [oves witfi a great passian. Seekş for aman wfio fias,'stro1tij efiaracter firi ;4~rs,;, ilius [ove can sometimes transjorms into a war of strength. I ronica[{y she can cfie ana kj.[[ for fier [ove. Tfierijore tfie.{fianjar wfiicfiisused' as a aecorative efement in Ottoman cufture is tfie iconic sjm60[ of this trend:

9

10 P,tfj kgyna1i.[an:. ir9ni/t/tadın imgesi: Sefma J{aye/t. Pifmfer: Tfiomas Crown}lffair, J{arem Suare ve J{igfi Society :Müzi/tfer: }lfaturtta müzi/tfer ve çağdaş etniftyoıumfar; :Mercan (])ede, CBurfian Öca' 'l(utsi rt'.rgüner, Ömer Paıu/t Tekjife/t Pfasti/tSanatfar: i 11{jres' nin J{arem Ta6fofan, padişafi ve suftan resimfen CJWman: Safiye Suftan, Öiekj 1? nrjer Zeynep p' ad1fwijfu tarzı dehsırasyon:, OsmanCı miml1!risi, tapacı çdrşı o6jefer. Sources i nfcuenced: Icoııic 11ioman figure:,. Sefma J{ayet,7!fp'Vies: TMmas Crown jlffair, Harem Sua:r.e aıufj{igfi Society :Musics:jtkıturca mu.sics and modern 'etfinic ittterpretatwns; :Mercan' (])ede, '"qjurfian Dea'. 1(utsi P;rBunt~ Omet Paıu/t TeRPi[e.t plastic }ltts.,: Iııgr.s' s J{arem. 'il.". Paintiri{js, sufta.n portraits!if()1)e.f: afiye SuCtan, OteRj 1? rı/tfer (])ecoration styfe of Zeynep Padi{fiogfu, Qitoman atcfiitecturel OmnA' CBazaar

11 ve Strüktür: ~avılan 'Ve genişceyen striikjürl giyim 'Ve ter,)e~ ~aerli ecemanfann 6ir.araya

12 )1..f<.şesuar, (j)e/wratif P,[emanfar: rrcl far ve pu[farfa işfeme. (j3cl a, 6efe, /W[fara ta~fan zincirfer. Püsk#fer ve /Wraonfar. 1(ofa ve 6efe 6ağfanan fıançer. )1..ccessones, ([)e"corative P,[ements: Stone ana spa ngfea e1jl6roia~ry, you cfıains fi.>l.pa on fıeacr, arms:~ waist. Jing[es anacoras. 1(fıanjar fıangea on arms ana waist.

13 renltrei: _ mpanya, a{tın sansı ve ~rp.m~ -arefima ~nltcer: eğerfı taş renliferi; Zümrüt, k1jl turltuaz, aqua marin, ~alıarat ~nltceri. ~arav ve :Nar kımızısı.. ;i ~,.-... 'ii.....\1'~. l}1aın coum; 'C;fıampaign, Precious stone rillrw1 i c. >!i turqtloise,aqua tmber. Spicy.cofors. ramegranale djcors. 'n.yf,,,.-o ane{ rp a6rics: Drflanze, tajfeta, 6ro'card; vervet, for. f;!attem: Ca1J'14~ion, :Mar6fi1llJ.

14

15

16

17

18

19 t~ ~ h ~ ~\r y ~ ~ ~ -.J /" ~ ~\ "'--""-' t::i.' ~L ~ ~ t ~

20

21 ~---- ~ of!} o o o - v(!j o"

22

23 Kayna~ını büyü K,u~UllU(;lll Tne trend takinsg Lts?So Dlce' fiôm the, ma ıiiç bird,' rderring te:> rhy:tliin ofnatjlre a:ilel,superficlal powers has :~~ \." ',',.-;;,... ~L~ 1"" "," i:ı.<... ) - '-:-.:-' A ~ ". -:;, _ nı,- - -''':...'' 'c,.. ~.. ~ ~L "l':.1'", ~ y' ~ ~;- - ~ _.~ '" ~,",'_, _ - a surreal fea.t~ r.es, Çhar~, ~?:m~s;.8~~, ~\e ".sc;eni ~S a:j isg,!?-t\ of ~9.pe, ~Ijd _sytp21 e:>jpeace",i~~e mid ~l ~,of chqqti ~ world system ai).d war tmt wejiie)n, 'In t~fs sense?irrep r~ ıft$ " rnir~re} Jn.?~ic~a1ı d ' eiichanted wo tld, This) s!ike.~ -.. :~: '-;~:"J -,...- ı;:..~ '_... ~ ~ Rı --.,- 4':- - _ ~ ı-i ' the mirade of lo:vre, Like,the optimisı'emd p~acefuiteactions of the faslıion world to lltwseptember, it symbo!izes -'~,,.;;' ::-;; ~ -,>o:;-~" r, '-, ıa ii! sgoing back to. fairy4~i~s', It tal<es childhood rnem'c)l;ies m~;e "Nice in Wonderland'l a nd ı 'eolton Princess with _. "":,.-'.~; ~ i!\:'.'\'. :h,.. "r;;~;'f' '"' 'r"~'."","; ~. -,' - i.ı:'ii~,,~ ~ ~ _ r Seven DwaFfs!'jn~tea1 ofvirtlia.1 hew e,s:; Tj1erefore it includes references re1ated to innocence and childhood, " Oh the other hanq Charm r,epresents mystery, sometninsg unfamifiar and superficial!>.' li.;;' :-' _.'- -, IIi this sense~it is;anqutp,ut of sur~ea.iistk imasginatfon,

24

25 Bü'yif Kadıtu k~ misaii,j, ayarianyere oasmayan bir romantiktir. Son derece hassas ve dwariı bir RI ii! ~" ~ sahip olan b~ Radını du>fljianyla hareket eder. Bununla birlirte büyü J~adını d<$! birçerim alanına sahiptir. Sahip old~u ışıitıyı.!jüneş, ayve yıldızlar SJibi RüzmiR!Jüçlerden alır. Bu dünyaya ait vardır. Gizemlj ve bilinmeyenlerfe UVl~UJ..U -.., r;:: 'K ~ 1!'7~ K~ misali ve melek SJibi!JÖri.inen bl;l ~adıhınııı~ kwia1ıarctır lık~~rjşte ~Rı ve sihiri ifade eder: ~az atlı prensini berleyen büyü kadini iç:n aşk ~,~. bir, eydir. YüRsel< çerim alanı vesihir, etrisi:ıi karşısındarini idealize etmek ve yü.ceıtihe~ ~erir. ". c ~ Expresses Iove at first si!jht and ma!jk:aı The love is rniracuipus thin!j for the cham) who is wait:il1!j for her prince. Her super and ma!jical affection comes out asideauza and sublimation of her lover.

26

27 İRoniR.kadın: Kate Blanchett~. -,",! Fılmler:A lm1 Gücü '.Kf~~ha, ""~ Y ~';"";hf ' t::f disi' n,' ; '''f~~ UL.Ul<Ierın Lıen, 1.Ju.:<f ' > '. ' '. ""'" Melekler Şehri MüziR: Tuluyhart ~url4, Angelica Amıa7J. uı::rq Sanat yapıdan: qerçeküstü sanat. melek ~ürlerj \

28 5tructure; ';" ~ ımy stnlcture. Iong aowınıi ooes. josepj1iıie ~.~ O'," cmd stretch cut back decoiiete. WlıııJs and ~ n;,'..~.", featl1ers., fragınented SM deep siit - ;,

29 Kristal Saten, ~ifoo~ M, irkl<: jarse Fabrics;.. Satin, chiffon, wue, silr. jp r<;pu Desen; GökMavisi SRyBlue S çizgi. ton sur ton, k~ tüyü dokusu <, '" Pastel Pembe S6ftPmR ';'", Effatun o ~ o blo" o Lilac o o, 00' O ' coo~~c,. c "b' 3~ o o o 'LI:< *, "

30

31

32

33

34

35

36 .' i L ; ; '/... "- '... o r/-_ ~

37 _-_o.., o

38 _..., ~'\X:.~~{':IF=:-:::-~ ~':"'~: :~ :_~-~;:f~~~~:g::_

39 ------~ -----~ '.

40 Kent dokusu, modernite ve teknolojiden beslenen bağlantı geleceğe yöneliktir. Yaşam biçiminde hareket ve mobilite hızdan kaynaklanmaktadır. Bilgi toplumunu yapılandıran enformasyon teknolojisi üzerine kurulan bir dünyayı temsil eder. internet, cep telefonu gibi elektronik iletişim sistemlerine indirgenmiş olan insanlar arasındaki iletişim 'gözden ırak olan gönülden ırak olur' anlayışının yerine görünmezlik ilkesinin benimsenmesine yol açar. iletişim sistemlerinin getirdiği ağ ve network kültüründe yeni minimallik minyatürleşme biçiminde ortaya çıkar. Bu durumda sevgi bağlarının oluşmasında mesafeler engel oluşturmaz, yaşam döngüsünün hızlı temposunda sevgiye ancak iletişim araçları ile zaman ayrılabilir. is towards the life of fdture fed by metropolitan, modernity and technology. The mobility in the lifestyle is an output of the velocity.lt represents a world based on the information technology that constructs the Information society. The communication between people reduced to electronical communication systems like internet and mobile phone paves the way for the principal of invisibility instead of face to face relations.ln the network culture that these communication sy~tems bring forth, the new minimalism appears as miniaturization.ln this condition the physical distances do not obstruct love connections; as the time given to love can only be filled with these communication devices in the fast rhythm of lifecycle.

41 )

42 kadım GüçlÜ va kararlı bir kişiliğa sahip olan adar va toknolojinin sunduğu tüm olanakı: olduğu gibi kabullonir. ~a dönük karakte avlanmayi va birlil(ta uyum içinda yaşlaı uydurabilacak biriyla birlikta harakat galişan av-dfis sistamlari yani bir gaçirmak istamaz, hrsat buldukça kant,"posuna ayak uyduran başarılı bir iş kadınıdır. laknolojik trondiari çok yakından takip va objoktif olan bağlanb kadını aklıyla harakat adar. Yaşamı tüm zorluklarıyla özgü yaşar. Düşünorak va planlayarak adll1 atan bağlantı kadını bir koz Itrar avlanabilir. Bu noktada kandisina banzar va kandi yaşam çizgisina ayak ı'!ınlıırı va planları olmasını istar. Bununla birlikta mobil yaşam biçimina karşı gidorak. "II!iIlK. matropol yaşamın bir parçası olan Bağlanb kadını bilgisayar başında saatlorini ilişki va Aşk ilişki paylaşılan doğarlar, gündalik yaşam danayinlari, zorlukların üstasindon birlikta galabilmayi tomsil adar. Aşkın alışkanlık va güvaıjnir dbi.la oluşturması aşaması olarak görülabilir. Yaşamın hızlı akışı içlllla cop tlll8fıııuyla sağlanan Datişim, va asprili masajlar ilişkinin rangini oluşturur. Bılnadııııa ' cop talafonu bu trandin ikonik sambolüdür. Woman Iha woman with a datarminad idantity is a suc_shıl businass wiidan who kaaps in stap with tha running tamporor tha~damllifıı'. Sha is a good followar of tachnological trands and sha takas all tha tbjldogical banafits also for tha saka of hor ralationship. Iha rational and objactiva woman livas with hor mind. Iha woman who accııartslfjwith all its troublas, has an innar diractad charactar and livas on hor own in tha diraction of hor plans. Stapping forward by thinking and planning, sha aims to mıriy; onıy onca and to gat oldar togathar in a harmony. But if it wıııldn't worl}sha can marry again. At this point sha wants to act with a porson simuar to har and who can koop stap with hor, but at tha sama tima, to liva on hor own in hor saparata tima. In cıııtrary to mobilo lifastyla, davaloping homo offica systams bring forth a now sadantary cultura, makas hor a homo lovar. But as a part of matropolitan lifo, woman doas not want to spand hours in "of tha co... r, sha dissolvas in tha city lifo as much as possibla. Lova and Relation ) Ralationship raprqsants sharad valuas, daily lifo axpariancas, challanging troublas togather.lt rofers to tha phasa of forming familiarity and confidant balanca in lova. Iha communication by mobila phona and witty massagas ara tha colors of tha ralationship within tha nowing cycla of lifo. For this raason mobila phone is tha iconic symbol of this trond.

43

44 Etki Kaynakları: ikonik kadın imgasi: Carria Ann Moss-Trinity FHmlar: Matrix. Minority Raport. Tasarım: Cap blafonları va modarn obja haykallar, Matropol makanlar. Sources Innueneed: ICOllic woman figura: Carria Ann Moss-Trinity Movias : Matrix. Minority Raport. Basign Bbjacts: Call phonas and modarn sculpturas, Matropola spaees. <e-.-..>, :?0' 1'\j... : '-"1--- C. '... -=-

45 Form: 001, klllıl 11l11l111 kaıuyııı striktii'. Dongııli va saııit fomılar. iç içb gııçad, üst üsta lillli'ilııı bağlıııb Blamanları YallYl sarıli, ııib_arl lirbi'ina bajjayııı bağ180b _ınarı. Asinabik kasim. Mıiatak. Stnıcture: StrıifIJt l eut balaad-staıııa fom Intarpaıııtratiıg, DVarl.lilJJ. wranliıg, CIBIIllCting ılımants. Asymatrical cut Mıi skirt

46 Renkler: Duz beyazı, açık gri, açık krem. Doku ve Kumaşlar: Düz ve katı yüzeyler, tok kumaşı.. ; panııklu gabarlin, delim, keten. teknolojk tacte!, niero-fiier katkı~ kumaşla~, ağ ve network'ü simgeieyili üstüstlı bajjanan elemanlardan oıu. yüzeyler, deri ve initasyon derl DoS811: iç iç8 geçmiş, üst üstelinlii ka~o, --!jirüıününde çizgier. Aksesuarlar, DokoraUf Elamanlar: spor fiim bağlantı elemanla" toka ve bantl... Modern gümüş, platin yada titalium takl ve!jizlükler.cııp telefonu ve cipler, piercing, başa takılan k~auk tarzı saç bantla". Colors: Wlite, ILLit gray, I~ht eream, whitbmetal 1axturas.. Fabrics: Stiff and sold SUrfaC8S. Cotton gabarılna, Iyera Unan, jean, synthetics, micro-fibered faıries, IBatllBr and its imitations. Pattenl: IDtermitJJIed Str,BS, nbtwork look, Accessory and Decorative Objects: Duckle, slvbr-platin, glassbs, moli18 phonb, hbad phones,!iercing. "" ct

47

48

49

50

51

52

53

54

55 ---_.- -.-, <

56 YARATıCı EKip CREATIVE TEAM Proje koordinatörü i Project coordinator Şölen Kipöz Trendler i Trends Bahar Sönmez Mine Aytaç Şölen Kipöz Konsept ve Kurgu i Concept and Story Elif Kocabıyık Şölen Kipöz Tasarımcılar /Designers Şölen Kipöz Özge Dikkaya Göknur Sema Yaygın Emine Şahin Ferda Karakartal Grafik ve Görsel Tasarım i Graphics and Visual Design Bahar Sönmez ry1ine Aytaç i. Ozlem ılhan Kumas örnekleri i Fabric samples Dilek Himam Bu kitap izfaş -Gelin Damat Show 2003 organizasyonu kapsamında hazırlanmıştır. Bir izmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Yayınıdır. izmir-2003

57 Şölen Kipöz ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü'nü bitirdi. Bir yıı.lstanbul'da Istasyo!). Sanat Evi'nde moda eğitimi gördü ve aynı yıl hazır giyim ve ayakkabı tasarımcısı olarak firmalarda çalıştı. Ardından ızmir Dokuz Eylül Universitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ne araştırma görevlisi olarak girdi. Geleneksel Türk EI Sanatları ve Moda Aksesuarları alanında eğitici asistan olarak çalıştı. Tekstil Ta~arımı Bölümü'nde yüksek lisansını yaparken, Beymen Academia yarışmasında aksesuar ödülü aldı ve Dünya Altın Konseyi'nin desteği ile Italya'q~ Türk takı şektörü için bir trendboo~'un hazırlanmasında yer aldı. Çeşitli firmalara aksesuar ve takı tasarımları hazırladı. 1998'de Ege Universitesi Iletişim Fakültesi Halkla Ilişkiler ve Tanıtım Bölümü'nde Türkiye'de tekstil ve hazır giyim sektöründe marka imajı üzerine yürüttüğü doktorasını tamamladı. Aynı yıl ızmir Yüksek Teknoloji Enstitüşü Endüstriyel Tasarım Bölümü'nde öğretim üyesi olarak çalışırk.~n araştırma bursu alarak moda işletme eğitim programına katılmak ve ıtalyan moda sistemi ile ilgili araştırmalar yapmak üzere Bologna Universitesi'ne gitti. Yıllarca çeşitli üniversitelerde endüstriyel tasarım, mo.~a ve aksesuar tasarımı stüdyosu, moda tarihi, tasarım pazarlaması ve tasarım tüketimi üzerine dersler verdi. 2 yıldır ızmir Ekonomi Universitesi Moda ve Tasarım Programı'nda bilimsel koordinatör ve öğretim üyesi olarak çalışan Kipöz, moda sektörüne yönelik çeşitli trend araştırmalarını koordine etmekte ve pek çok dergi ve konferansa "Modanın tarihsel ve sosyolojik boyutunun tasarıma yansıması' ile ilgili yazılar yazmaktadır. Graduated from Middle East Technical University, Industrial Design Department. S~e took fashion education from Istasyon Art School and worked as a fashion designer and sports-shoe designer in different companies in Istanbul for about one year.. Afterwards she moved to ızmir and started to work as aresearch assistant in Dokuz Eylül University Faculty of Fine Arts. She participated courses as teaching assistant in both Traditional Turkish Arts Department and Fashion Accessories Design Department. While continuing her master education in Textile Design Department she got the Best Accessory Prize from the design contest called Beymen Academia in 1992 and prepared accessory collection for Beymen. In 1994 she participated as a designer in the preparation of Trendbook Turkey for the Jewellery Design Sector with an organization of World Gold Council in Italy. She prepared design collection for many jewellery producers. In 1998 she has completed her doctorate education in Ege University Faculty of Communication Public Relations and Promotion Department ~ith a dissertation on "The importance of creating Global Brand Image for Turkish Fashion Industry". At the same year, while working in ızmir Institute of Technology Industrial Design Department as an Asst. Prof. she went to Bologna University for participating to a fashion management program, and running aresearch on ıtalian Fashion System by a scholarship. By years she has been giving courses on Industrial design, fashion and accessory design studios, fashion history, d~sign marketing and consumption in different universities. By two years she has been working as a scientific coordinator and Asst. Prof. in ızmir University of Economics, Fashion and Design Program, coordinates trend researches for fashion market and writes articles to various magazines and conferences on 'historical and sociological reflections of fashion on design'.

58 Özge Dikkaya Göknur ızmir Türk Koleji Almanca Bölümü'nden mezun olduktan sonra DokuL;. Eylül Üniversitesi Ingilizce işletme Bölümü'nü bitirdi yılında ıtalya Floransa'da "Fashion Institute of Technology of New York" Universitesi'nin Fashion Design programının kardeş okulu olan Polimoda'da Moda Tasarımı ve Sanat Tarihi öğrenimi gördü. Ardından Floransa'dan New York'a geçerek F.I.T. merkezde eğitimini tamamladı. Yeni sezon koleksiyonlarının gösterildiği "Seventh On Sixth Fashion Show" da Giorgio Armani, Anna Sui, Gucci defilelerinde gönüllü sahne arkası görevlisi olarak çalıştı. Betsey Johnson Tasarım Evi ve DKNY'da yaptığı tasarım,üretim,satış stajlarından sonra DKNY'da iki sene teknik t~.sarım koordinatörü olarak görev yaptı. Son iki yıldır Jimmy Key firması için koleksiyon tasarımcılığı görevini sürdürmekte ve Ekonomi Universitesi'nde misafir öğretim görevlisi olarak Moda Grafiği dersi vermektedir..,.. t.. 4 After graduating from ızmir Türk College, from the branch of German language, she studied in Dokuz Eylül University, Department of Business Administration. In 1996 she went to Italy and took one year course about Fashion Design and Art History in Polimodal Florence which is a branch of Fashion Institute of Technology of New York. Afterwards she moved to United States and completed her fashion education in the head quarter of FIT in New York.She worked as a volunteer on the backstage of fashion shows such as Giorgio Armani, Anna Sui, Gucci in an organization called "Seventh On Sixth". After internships in Betsey Johnson Fashion House and DKNY on design, production and sal es,she had worked in DKNY as technical design coordinator for two years. By the last two years she has been working as collection designer for the brand Jimmy Key and giving a course on Fashion Graphics as visiting lecturer in ızmir University of Economics, Fashion and Design Program. Sema Yaygın ACI- ızmir Amerikan Lisesi'ni bitirdikten sonra, Dokuz Eylül Universitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarim Bolümü'nde tasarım eğitimi aldı. 3 yıl boyunca. Programa Grafika Tasarim Ajansi' nda grafik tasar i mcıs ı ve Cemsan Grafik Tasarim Ajansi 'nda art direktor olarak çalıştı. Ardından Ingiltere'ye giderek modaya olan ilgisini bir yıl London Institute Fashion Foundation Degree ile ve üç yıl Middlesex Universitesi Moda Tasarim Bölümü'nde okuyarak profesyonelleştirdi. Halen yüksek-genç giyim pazarına hitap eden ve pek çok ülkeye koleksiyon pazarlayan Bianca Trading as Alena Ltd şirketinde - moda tasarimcısı olarak çalışmaktadır. Studied in izmir American Highschool-ACI and graduted from Dokuz Eylül University Faculty of Fine Arts Graphical Design Department. By three years she worked as a graphical designer in Grafika Advertising Ageneyand as an art director in Cemsan. Afterwards she went to England and transformed her interest to fashion in to a professional job by studying one year in London Institute Fashion Foundation Degree and three years in Middle Sex University Fashion Design Department. At present she is working as a fashion designer in a company called Bianca Trading as Alena Ltd producing and marketing for high-street market, distributing to many countries.

MAYIS MAY 2013 ISTANBUL. GRAFİK TASARIM GRAPHIC DESIGN Arş.Gör. Research Asst. Zafer Lehimler ISBN 978-975-400-355-0

MAYIS MAY 2013 ISTANBUL. GRAFİK TASARIM GRAPHIC DESIGN Arş.Gör. Research Asst. Zafer Lehimler ISBN 978-975-400-355-0 3-7 HAZİRAN 2013 JUNE, 3-7, 2013 EGE REKLAM BASIM SANATLARI SAN. TİC. LTD. ŞTİ. PRINTING & PRESS Esat Paşa Mah. Ziya Paşa Cad. No:4 Ege Plaza Ataşehir - İSTANBUL Tel: (0216) 470 44 70 www.egebasim.com.tr

Detaylı

MODA TASARIMI. Şölen Kipöz Bölüm Başkanı, Head. Bölümü

MODA TASARIMI. Şölen Kipöz Bölüm Başkanı, Head. Bölümü MODA TASARIMI FASHION D Bölümü 2001 yılında eğitim ve öğretimine başladığında hedef olarak uluslararası moda markaları yaratacak ve böylece Türkiye nin tasarım ülkesine dönüşüm sürecinde istihdam açığını

Detaylı

Yunus Emre. Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Eskişehir Valiliği işbirliğiyle

Yunus Emre. Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Eskişehir Valiliği işbirliğiyle ULUSLARARASI YUNUS EMRE KÜLTÜR VE SANAT HAFTASI ETKİNLİKLERİ INTERNATIONAL YUNUS EMRE CULTURE AND ART WEEK EVENTS Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Eskişehir Valiliği işbirliğiyle Yunus

Detaylı

Üçüncü Aşama: Mimarlık Bölümünün ve Yüksek Lisans Programının Mezun

Üçüncü Aşama: Mimarlık Bölümünün ve Yüksek Lisans Programının Mezun Bu çalışmalarımızın ortaya çıkmasına katkıda bulunan, bizleri her zaman fikirleriyle yönlendiren ve destekleyen Mütevelli Heyet Başkanımız Sayın Ekrem Demirtaş ve Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Attila Sezgin

Detaylı

İstanbul Tasarım Merkezi

İstanbul Tasarım Merkezi İstanbul Tasarım Merkezi İstanbul Tasarım Merkezi Küratörden.. İslami Geometrik Desenler İslam coğrafyalarında oldukça geniş çaplı ele alınarak birçok farklı sanat eserinde çeşitli tekniklerle uygulanmıştır.

Detaylı

THINK SIMPLE LIVE LOUD

THINK SIMPLE LIVE LOUD THINK SIMPLE LIVE LOUD 4-5 Aralık LÜTFİ KIRDAR KONGRE ve SERGİ SARAYI December, 4-5 ISTANBUL CONVENTION & EXHIBITION CENTRE Stratejik İş Ortağı Strategic Partner Ana Sponsor Main Sponsor Ana Tekstil Sponsoru

Detaylı

Erdem Akan / Endüstriyel Tasarım

Erdem Akan / Endüstriyel Tasarım Erdem Akan / Endüstriyel Tasarım 1973 yılında İstanbul da doğdu. Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliğinden mezun olana kadar eğitimine İstanbul da devam etti. British Councill bursu ve içindeki yaratma

Detaylı

İSTANBUL DA YAŞADILAR, İSTANBUL DA ÇALIŞTILAR VE İSTANBUL İÇİN ÜRETTİLER CONTEMPORARY ART GUESTS OF İSTANBUL

İSTANBUL DA YAŞADILAR, İSTANBUL DA ÇALIŞTILAR VE İSTANBUL İÇİN ÜRETTİLER CONTEMPORARY ART GUESTS OF İSTANBUL SAYI / ISSUE 10 EKIM - KASIM - ARALIK / OCTOBER - NOVEMBER - DECEMBER 2010 BU BIR SÜRELİ YAYINDIR / THIS IS A PERIODICAL JOURNAL YÖNETİM / ADMINISTRATION İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Adına

Detaylı

Anadolu Ateşi Cersaie Fuarı nda büyüledi

Anadolu Ateşi Cersaie Fuarı nda büyüledi Kasım-Aralık / November-December 2007/No.23 Haberler / News Anadolu Ateşi Cersaie Fuarı nda büyüledi Fire of Anatolia Charms at the Cersaie Trade Fair Türk seramiklerinin dünyada markalaşma faaliyetlerini

Detaylı

ÇAĞDAŞ VE MODERN SANAT MÜZAYEDESİ - XIX

ÇAĞDAŞ VE MODERN SANAT MÜZAYEDESİ - XIX ÇAĞDAŞ VE MODERN SANAT MÜZAYEDESİ - XIX 2. BÖLÜM 18 MART 2012, PAZAR, CONRAD HOTELS & RESORTS, İSTANBUL Nur Koçak (Detay / Detail) ÇAĞDAŞ VE MODERN SANAT MÜZAYEDESİ - XIX CONTEMPORARY AND MODERN ART AUCTION

Detaylı

w w w. d e r g i b u r s a. c o m. t r Şubat 2015 - February 2015

w w w. d e r g i b u r s a. c o m. t r Şubat 2015 - February 2015 w w w. d e r g i b u r s a. c o m. t r Şubat 2015 - February 2015 Yıl / Year: 5 - Sayı / Issue:26 Fiyat / Price: 10 Kadın; dünyadaki güzellik DÜNYA KADINI BURSA NIN KADINLARI İPEKTEKİ KADIN ELİ KLEOPATRA

Detaylı

Bilim, Teknik ve Endüstri Dergisi. Scientific, Technical and Industrial Journal

Bilim, Teknik ve Endüstri Dergisi. Scientific, Technical and Industrial Journal Bilim, Teknik ve Endüstri Dergisi. Scientific, Technical and Industrial Journal Aralık 2011-Şubat 2012 / December 2011-February 2012 Sektörel : 38 ISSN 1304-6578 Ücretsizdir / Free of Charge Türkiye Seramik

Detaylı

Dino was born on March 23, 1913 in Istanbul to a family who loved art. He started drawing and

Dino was born on March 23, 1913 in Istanbul to a family who loved art. He started drawing and ABİDİN DİNO RC 33 Dino sanat seven bir ailenin çocuğu olarak İstanbul'da 23 Mart 1913 tarihinde doğdu. Ailesisinin etkisi ile genç yaşta resim yapmaya başladı. Çocukluğunda ailesiyle birlikte birkaç yıl

Detaylı

Sayı Issue: 11 Eylül-Ekim September-October 2013 20 TL 10 EUR Kapak Cover: Sarkis İkiz, Gökkuşak / Twin, Rainbow, 2013

Sayı Issue: 11 Eylül-Ekim September-October 2013 20 TL 10 EUR Kapak Cover: Sarkis İkiz, Gökkuşak / Twin, Rainbow, 2013 Sayı Issue: 11 Eylül-Ekim September-October 2013 20 TL 10 EUR Kapak Cover: Sarkis İkiz, Gökkuşak / Twin, Rainbow, 2013 İmtiyaz Sahibi Publisher: Contemporary Istanbul Sanat Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu

Detaylı

Yayınlayan Publisher Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı. Proje Koordinatörü Project Coordinator Canan Demir

Yayınlayan Publisher Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı. Proje Koordinatörü Project Coordinator Canan Demir Yayınlayan Publisher Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Proje Koordinatörü Project Coordinator Canan Demir Kapak Tasarımı Cover Design Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen

Detaylı

TÜRKİYE!NOVASYON HAFTASI 2014 TURKEY INNOVATION WEEK

TÜRKİYE!NOVASYON HAFTASI 2014 TURKEY INNOVATION WEEK TÜRKİYE!NOVASYON HAFTASI 2014 TURKEY INNOVATION WEEK TÜRKİYE İNOVASYON HAFTASI 2014 TURKEY INNOVATION WEEK STRATEJİK PARTNERLER STRATEGIC PARTNERS GELECEK İSTANBUL DA FUTURE IS IN İSTANBUL TÜRKİYE!NOVASYON

Detaylı

MİMARLIK VE PROJELER CAMİİ MOSQUE LONDRA GALERİ LONDON GALLERY GÖRSEL KAYIT VISUAL LOG

MİMARLIK VE PROJELER CAMİİ MOSQUE LONDRA GALERİ LONDON GALLERY GÖRSEL KAYIT VISUAL LOG Mimarlık, Sanat ve Tasarım Dergisi. Architecture, Art and Design Magazine Aralık 2011-Şubat 2012 / December 2011-February 2012 Architecture / Mimari : 38 ISSN 1304-6578 Ücretsizdir / Free of Charge Türkiye

Detaylı

seramik sergisi ceramic exhibition day by day

seramik sergisi ceramic exhibition day by day seramik sergisi ceramic exhibition day by day Yıldızevler Mah. Tagore Cad. (4. Cad.) Şehit Mustafa Doğan Sk. 82/A -B Yıldız 06550 Çankaya - ANKARA Tel +90 (312) 438 86 70 Fax +90 (312) 438 86 72 GSM +90

Detaylı

Antalya Film Forum 2014

Antalya Film Forum 2014 Antalya Film Forum 2014 14 17 EKİM/OCTOBER ORTAK YAPIM & PROJE GELİŞTİRME MARKETİ CO-PRODUCTION & PROJECT DEVELOPMENT MARKET 2 Sevgili sinemaseverler, sevgili sinemacılar; Bizi bize anlatan hikayelerle

Detaylı

Canan Demir Genel Sekr. Yardımcısı& Proje Koordinatörü Assistant to the Secretary General& Project Coordinator

Canan Demir Genel Sekr. Yardımcısı& Proje Koordinatörü Assistant to the Secretary General& Project Coordinator Canan Demir Genel Sekr. Yardımcısı& Proje Koordinatörü Assistant to the Secretary General& Project Coordinator Eskişehir Büyükşehir Belediyesi nin, TC Hazine Müsteşarlığı / Merkezi Finans ve İhale Birimi

Detaylı

2010/2011. d i p l o m a p r o j e l e r i. diploma projeleri

2010/2011. d i p l o m a p r o j e l e r i. diploma projeleri 2010/2011 d i p l o m a p r o j e l e r i 2010 11 diploma projeleri 2010 11 DİPLOMA PROJELERİ KATALOĞU 2010 11 Uygulama / Application Arş.Gör. - Resch.Assist. Deniz Dalman Bu katalog Marmara Üniversitesi

Detaylı

İLAYDA BAYAR ARTİSTİK BUZ PATENİ TÜRKİYE ŞAMPİYONU. Turkey Figure Skating Champion, İlayda Bayar BAHADIR ÖZEN YILDIRIM SATRANÇ ŞAMPİYONASI BİRİNCİSİ

İLAYDA BAYAR ARTİSTİK BUZ PATENİ TÜRKİYE ŞAMPİYONU. Turkey Figure Skating Champion, İlayda Bayar BAHADIR ÖZEN YILDIRIM SATRANÇ ŞAMPİYONASI BİRİNCİSİ Marmara Eğitim Vakfı İstanbul AVAZ GENÇLİK DERGİSİ / SAYI 13/ HAZİRAN 2015 AVAZ YOUTH MAGAZINE / ISSUE 13 / JUNE 2015 İLAYDA BAYAR ARTİSTİK BUZ PATENİ TÜRKİYE ŞAMPİYONU Turkey Figure Skating Champion,

Detaylı

Sayı Issue: 12 Kasım 2013-Ocak 2014 Ekim November 2013-January 2014 20 TL 10 EUR Kapak Cover: XXX XXXX

Sayı Issue: 12 Kasım 2013-Ocak 2014 Ekim November 2013-January 2014 20 TL 10 EUR Kapak Cover: XXX XXXX Sayı Issue: 12 Kasım 2013-Ocak 2014 Ekim November 2013-January 2014 20 TL 10 EUR Kapak Cover: XXX XXXX İmtiyaz Sahibi Publisher: Contemporary Istanbul Sanat Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı / Contemporary

Detaylı

AREL KOLEJİ 25.YILINDA

AREL KOLEJİ 25.YILINDA SAYI 32 NEWS BULLETIN OF AREL COLLEGE ŞUBAT / FEBRUARY AREL KOLEJİ 25.YILINDA THE 25th YEAR OF AREL COLLEGE AREL ÖĞRENCİLERİ YÜZMEDETÜRKİYE ŞAMPİYONU AREL STUDENTS ARE CHAMPION SWIMMERS IN TURKEY AZMİ

Detaylı

Tayfun Döşkaya CEO VIA Development & Management Co.

Tayfun Döşkaya CEO VIA Development & Management Co. Değerli dostlar, Yeni bir yola daha adım attık.. Dergimizin elinizde tuttuğunuz üçüncü sayısında, yaşam kalitenizi yükseltecek projeleri, birinci ağızdan, yani bizlerin kaleminden okuyacağınız yepyeni

Detaylı

Sizin Hikayeniz Ne? Sizin Hikayeniz Ne? Sahne 1: Harekete Geçiren Pazarlama Hikayeleri. Sahne 2: Muhteşem Sonuçlar Alan İş Hikayeleri

Sizin Hikayeniz Ne? Sizin Hikayeniz Ne? Sahne 1: Harekete Geçiren Pazarlama Hikayeleri. Sahne 2: Muhteşem Sonuçlar Alan İş Hikayeleri Sizin Hikayeniz Ne? Türkiye nin danışmanlık şirketi MCT Danışmanlık tarafından düzenlenen ve binlerce üst düzey yöneticiyi bir araya getiren Pazarlama Zirvesi nin 13 üncüsü 5-6 Aralık 2012 tarihleri arasında

Detaylı

UNESCO YAŞAYAN İNSAN HAZİNESİ ÖDÜLLÜ ÇİNİ SANATÇISI: Mehmet Gürsoy UNESCO LIVING HUMAN TREASURE AWARD WINNER ÇiNi ARTIST Mehmet GürSOY

UNESCO YAŞAYAN İNSAN HAZİNESİ ÖDÜLLÜ ÇİNİ SANATÇISI: Mehmet Gürsoy UNESCO LIVING HUMAN TREASURE AWARD WINNER ÇiNi ARTIST Mehmet GürSOY Bilim, Teknik ve Endüstri Dergisi. Scientific, Technical and Industrial Journal Kasım - Şubat 2013 November - February 2014 Sector / Sektör : 44 ISSN 1304-6578 Ücretsizdir / Free of Charge Türkiye Seramik

Detaylı

ALMAMATER 2014 / 01. söyleşiler

ALMAMATER 2014 / 01. söyleşiler 2014 / 01 üaa yıla hızlı başladı ÜAA HAD a Successful start at Internatıonal unıversıtıes söyleşiler INTERVIEWS ahmed akgiray aylin sezgin ALISON STENDHAL ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİ'NİN KURUMSAL YAYINIDIR.

Detaylı

SAYI / NR. 8 AĞUSTOS / AUGUST 2014. www.ten.com.tr

SAYI / NR. 8 AĞUSTOS / AUGUST 2014. www.ten.com.tr SAYI / NR. 8 AĞUSTOS / AUGUST 2014 www.ten.com.tr Editörden / Editor Fuarlar ve Body Fashion Fairs and Body Fashion 6 Vitrin / Showcase Sektörden Haberler News from the market 06-14 42 34 Görmeden Geçmeyin

Detaylı

Mesk IV ULUSLARARASI GELENEKSEL SANAT BULUŞMALARI TRADITIONAL ART INTERNATIONAL MEETINGS

Mesk IV ULUSLARARASI GELENEKSEL SANAT BULUŞMALARI TRADITIONAL ART INTERNATIONAL MEETINGS 1 2 3 KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ KUCUKCEKMECE MUNICIPALITY CENNET KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ SERGİ SALONU - KÜÇÜKÇEKMECE / İSTANBUL CENNET CULTURE AND ART CENTER EXHIBITION SALOON KUCUKCEKMECE / ISTANBUL Mesk

Detaylı