GEBZE BELED YES ~

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GEBZE BELED YES -------------------------------------- ~"

Transkript

1 TEKN K B R MLER EMLAK VE ST MLAK MÜDÜRLÜ Ü Stratejik yönetim modeline uygun olarak 2007 y l nda uygulad m z program n bir dökümünü içeren faaliyet raporu, performans sonuçlar n da içeren bir biçimde düzenlenmi tir. Uygulaman n ilk yap ld zaman baz sorunlar ya anm t r. Burada stratejik planla ve buna ba l performans program n n yap l a amas nda Emlak ve stimlak Müdürlü ü nün bütçe a amas nda mar ve ehircilik Müdürlü ü ne ba l bir Müdürlük olarak de erlendirilmesi bir handikap olmu tur. Stratejik plan ve performans program n n sa l kl de erlendirmesinin yap lmas bu ba lamda güçlükler olu turmaktad r. Her eyden önce bütçe a amas ndaki bütüncül hedef mar ve ehircilik Müdürlü ü nün hedefi iken, uygulama a amas nda ayr bir Müdürlük uygulamas olarak kar m za ç km t r. Pek tabidir ki burada norm kadro konusunun vuzuha kavu mas n n gecikmesinin etkisi de büyük olmu tur. Emlak ve stimlak Müdürlü ü nün performans program n de erlendirirken, bu noktan n dikkate al nmas elzemdir. Di er yandan 3194 say l yasa kapsam nda yap lan ve 2007 y l içerisinde bitirilmesi öngörülen Kirazp nar (S.Orhan-Güzeller) mahallesi imar uygulamas küçük bir tadilat konusunun sonuçlanmas n n 2007 Aral k ay na sarkmas nedeniyle sonuçlar 2008 y l na kalm t r. Yukar da say lan gerekçeler dikkate al nd nda, performans program n n sonuçlar n n sa l kl de erlendirilebilmesi için, öncelikle stratejik plan n haz rlanmas ko ullar n n net olmas gerekir. Burada bunu söylememiz güçtür. Ayr ca Emlak ve stimlak Müdürlü ü nün baz performans programlar n n gerçekle me öngörü ü do rudan Plan ve Proje Müdürlü ü ne ba l konulard r. 1/1000 ölçekli imar planlar n n gerçekle me süresine ba l olarak imar uygulamas yap lmaktad r. Belediyemizin daha verimli çal malar ortaya koymas ba lam nda Kenti ya anan, Kenti ya atan bir Belediye vizyonuna uygun hizmet üretmesi noktas nda müdürlük faaliyetlerimiz yo un bir ekilde kaliteli, üretken ve toplam kalite anlay na uygun hizmet üretme anlay nda çal maya devam edece iz. ~ YI LI DARE FAAL YET RAPORU 112

2 1. Faaliyet ve Proje Bilgileri N KONUSU 2007 ADED (TOPLAM) TAHAKKUK/TAHS LAT M KTARI Hisse Sat ki iden ,75- YTL. tahsil ettirilmi tir. Tapu Da t m ,68.-YTL AHIS YA DA F RMALARA ÖDENEN AÇIKLAMALAR 222 ki iye toplam 7.753,51 m² Bel.hissesi sat lm t r. Vize krokisi çizimi Plankote- Halihaz r-emsal kontrolü Tevhid, fraz, Y.ihdas, Y.terk Tapu Tahsisin tapuya dönü ümü Di er Kamula t rmalar Yenimahalle Bel.Hiz.Alan nda kalan Kamula t rmalar DLH Marmaray Projesi kapsam nda kamula t rmalar Müstakil Parsel Sat Mali Hiz.Md. ne gönderilen encümen kararlar Hisse sat ( potek) 1/1000-1/5000-1/25000 lik pafta harçlar ,56.-YTL ,50.-YTL ,69.-YTL 112 ki iden tahsil ettirilmi tir ki iden , adet dosyan n fiyat YTL.tahsil ettirilmi tir. tespiti yap lm olup, 42 ki i ödemi tir YTL ,00 YTL Kamula t r lan alan: 941 m² ,47.- YTL. 107 adet parselden 129 ki iye sat yap lm t r ,68- YTL+KDV tahakkuk (129 ki i) ,72-YTL. geçici teminat (tahk.-tahs.) Dosya bedeli: 1.290,00- YTL. (tahk.-tahs.) ,88.-YTL ,56.-YTL ,00-YTL 52 ki i Tapuya gönderilmi olup, ,58- YTL.+KDV tahsil ettirilmi tir ,62-YTL. geçici teminat iadesi yap lm t r. ~ YI LI DARE FAAL YET RAPORU 113

3 Bedele Dönü türme uyuland rma giderlerine kat l m borcu Kay t ve suret harçlar K ymet Takdir Kom. Taraf ndan fiyat tespiti yap lan dosyalar Gelen evrak Giden evrak Meclise yaz lan evraklar Encümene gönderilen evraklar YTL. Toplam 206 m² bedele dönü türülmü tür ,80.-YTL ,00-YTL. 339 Hisse sat : 304 adet hdas : 9 adet Bed.dönü türme:14 adet Kamula t rma :12 adet Hisse sat Tapu tahsis Tevhid,ifraz,y.ihdas,y. terk Kamula t rmalar mar uygulamas Bedele dönü türme Çe itli yaz lar ~ YI LI DARE FAAL YET RAPORU 114

4 ~ YI LI DARE FAAL YET RAPORU 115

5 ~ YI LI DARE FAAL YET RAPORU 116

6 MAR UYGULAMALARI N ADI ve UYGULAMA ALANI Osmany lmaz mah. 195 ada, 12,13,14 parseller, 197 ada, 16,36 parseller (3 hektar) Akse Köyü, 5596 ada, 1 parsel, 5240 ada, 1,11,12,13,14,15 parseller -Spor Tes.Alan (1,3 hektar) stasyon mah. 691 ada, 14 parsel, 692 ada, 8,9,10,13,17,19 parseller (0,4 hektar) Osmany lmaz-çay rova mah ada, 1,2,3,4,5,6,7 parseller, 1879 ada, 1 parsel (12.9 hektar) stasyon mah. 942 ada, S.Orhan mah. 1105,1106,1131,1181,5640,5641 adalar (3079 hek.) K M N AÇIKLAMALAR YAPTI I Çizgi Harita Tescil edilip tapular geldi. Çizgi Harita Tescil edilmedi, bekliyor. Ayd n Harita Kadastro Müd. ne tescile gönderildi Teknik Tescil edilip tapular Sistem geldi. Çizgi Harita Kadastro Müd. ne tescile gönderilecek. NUMARATAJ EFL N KONUSU ADED TAHAKKUK/TAHS LAT AÇIKLAMALAR Adres tespiti ,00-YTL Çe itli mahallelerde T.Tahsis, M.Parsel 112 Çe itli mahallelerde sat yer tespitleri Adres tespiti 589 Çe itli mahallelerde dilekçeleri S.Orhan, Arapçe me, nönü mahallelerini kapsayan Terminal Caddesinin Numarataj yap ld. Gelecek dönemde yap lmas dü ünülenler: hektarl k Balç k, Pelitli, Mollafenari, Cumaköy, Denizli, Köseler, Demirciler, Tepecik, Çerke li, Tav anl, Muallimköy, Kad ll köy merkezlerinin bulundu u alanlar n 1/1000 ölçekli halihaz r haritalar n n yapt r lmas, 2- Mudarl, Ovac k, Kad ll, Kargal, Orhanl, Ahatl, Tepemanay r, Hatipler, Melemezli, Durakl, Kanc l, Elbizli, Ya c lar köylerinin bulundu u 610 hektarl k alanda 3194 say l yasan n 18. maddesi gere i imar uygulamas yapt r lmas, ~ YI LI DARE FAAL YET RAPORU 117

7 y l içerisinde Fen leri Müdürlü ü nce geni li i 14.5 m. nin alt ndaki yeni aç lacak yollarda kalan arsa ve enkaz bedellerinin kamula t r lmas halinde ilgililerine ödenmesi, 4- Yenimahalle Belediye Hizmet Alan nda kalan (5497 ada, 2 parsel) ah s hisselerinin kamula t r lmas, 5- Çay rova (A.Yavuz) mahallesi, 5596 ada, 1 nolu parselin (Spor Tesisleri Alan ) ve Osmany lmaz mahallesi, 5007 ada, 1 parselin kamula t r lmas, 6- Hürriyet ve Yavuzselim mahallelerinde 300 hektarl k alanda 3194 say l yasan n 18. maddesi gere i imar uygulamas yap lmas. SIRA NO 2. Performans Sonuçlar Tablosu PERFORMANS KR TER 2007 YILI HEDEF 31 ARALIK SONU T BAR LE GERÇEKLE EN 01 H SSE SATI I ( ÖNCEK YILA GÖRE) 200 ADET 158 ADET TAPUYA DÖNÜ ÜM ( ÖNCEK YILA 35 ADET 30 ADET 02 GÖRE ) 03 MÜSTAK L PARSEL SATI I 40 ADET 26 ADET 04 KAMULA TIRMA ( ÖNCEK YILA GÖRE ) 40 ADET 38 ADET 05 TEVH D, FRAZ, YOLA TERK, HDAS ( ÖNCEK YILA GÖRE ) 80 ADET 73 ADET 06 PLAN KOTE-EMSAL KONTROLÜ (ÖNCEK YILA GÖRE ) 550 ADET 509 ADET 07 V ZE KROK S ( ÖNCEK YILA GÖRE) 500 ADET 429 ADET 08 UYULANDIRMA 330 HEKTAR 70,89 HEKTAR 09 VATANDA MEMNUN YET % 70 % Ç MÜ TER MEMNUN YET % 80 % 55 B R M Ç YÖNET C % 90 % DE ERLEND RME 12 B R M Ç TOPLANTI 24 ADET 16 ADET 13 K BA I E T M 4 SAAT / YIL 3 SAAT / YIL 14 KIYASLAMA ÇALI MASI 2 ADET 2 ADET 15 SÜREÇ Y LE T RME 2 SÜREÇ 2 SÜREÇ ~ YI LI DARE FAAL YET RAPORU 118

8 KIYASLAMA 3. Performans Sonuçlar n n De erlendirilmesi KONUSU TAHAKKUK/ TAHS LAT KONUSU TAHAKKUK/ TAHS LAT Encümene gönderilen evraklar : 767 Encümene gönderilen evraklar : 701 Meclise gönderilen yaz lar : Hisse sat (Top:14,153 m² hisse sat lm t r.) Tapu tahsis Tevhid, fraz,y.ihdas,y.terk Plankote, Halihaz r, Emsal kontrolü Vize krokisi Yenimahalle Belediye Hizmet Alan nda kamula t rma (Toplam : 635 m² yer kamula t r lm t r.) Tapu da t m (284 adet) ,60-YTL. 5 Meclise gönderilen yaz lar : (191 ki iden) Hisse sat ,83-YTL. (Top:7.753,51 m² hisse sat lm t r.) (47 ki iden) Tapu tahsis ,16-YTL. (170 adet dosyadan) Tevhid, fraz,yola ihdas, ,52-YTL. Yola terk (740 ki iden) Plankote, Halihaz r, ,78.-YTL. Emsal kontrolü (564 ki iden) Vize krokisi ,51.-YTL. (16 ki iye) Yenimahalle Belediye YTL. ödeme Hizmet Alan nda yap lm t r. kamula t rma (Toplam : 941 m² yer 9 (222 ki iden) ,75- YTL. (42 ki iden) ,43.-YTL (112 ki iden) ,69.-YTL (764 ki iden) ,50.-YTL (607 ki iden) ,56.-YTL (31 ki iye) ,00 YTL. ödeme yap lm t r. kamula t r lm t r.) Tapu da t m (251 adet) ,68.-YTL. potek ve uyuland rma giderlerine kat l m borcu (102 adet) ,67-YTL. potek ve uyuland rma giderlerine kat l m borcu (95 adet) ,36-YTL. Kay t suret ve pafta harçlar (49 adet) 698,00-YTL. Kay t suret ve pafta harçlar (68 adet) 611,00-YTL. ~ YI LI DARE FAAL YET RAPORU 119

GEBZE BELED YES -------------------------------------- ~

GEBZE BELED YES -------------------------------------- ~ NSAN KAYNAKLARI VE E T M MÜDÜRLÜ Ü Kamu Kurulu lar nda nsan Kaynaklar ve E itim Müdürlü ü, çal anlar motive ederek hizmetlerin aksamadan yürütülmesini sa layan önemli bir birimdir. Kanunlarla belirlenen

Detaylı

GEBZE BELED YES -------------------------------------- ~

GEBZE BELED YES -------------------------------------- ~ B LG LEM MÜDÜRLÜ Ü Bilgi lem Müdürlü ü olarak 2007 y l n yo un ve verimli bir y l olarak bitirmi bulunuyoruz. Bu y l ilk kez uygulad m z stratejik plan ve performans program paralelindeki çal malar m z

Detaylı

Ç NDEK LER Sunu Buca Belediye Ba kan ve Belediye Meclis Üyeleri Buca Belediyesi Ba kan Yard mc lar ve Birim Müdürleri I- GENEL B LG LER 1 A-M SYON V ZYON VE 3 DE ERLER B-YETK GÖREV VE 3 SORUMLULUKLAR C-

Detaylı

Ç NDEK LER Sunu Buca Belediye Ba kan ve Belediye Meclis Üyeleri Buca Belediyesi Ba kan Yard mc lar ve Birim Müdürleri A-M SYON V ZYON VE DE ERLER B-YETK GÖREV VE SORUMLULUKLAR C- DAREYE L K N B LG LER

Detaylı

Genel Faaliyet Raporu

Genel Faaliyet Raporu Merkezi Yönetim Kapsam ndaki dareler, Sosyal Güvenlik Kurumlar ve Mahalli dareler 2009 Y Genel Faaliyet Raporu HAZ RAN 2010 2009 Y Genel Faaliyet Raporu 2 2009 Y Genel Faaliyet Raporu 3 2009 Y Genel Faaliyet

Detaylı

2009 FAALiYET RAPORU

2009 FAALiYET RAPORU 2009 FAALiYET RAPORU Çalýþmak demek, boþuna yorulmak, terlemek deðildir. Zamanýn gereklerine göre bilim, teknik ve her türlü uygar buluþlardan azami derecede istifade etmek zorunludur. Değerli Bucalılar,

Detaylı

MAR KANUNUNUN 18 NC MADDES UYARINCA YAPILACAK ARAZ VE ARSA. Genel Hükümler

MAR KANUNUNUN 18 NC MADDES UYARINCA YAPILACAK ARAZ VE ARSA. Genel Hükümler MAR KANUNUNUN 18 NC MADDES UYARINCA YAPILACAK ARAZ VE ARSA DÜZENLENMES LE LG ESASLAR HAKKINDA YÖNETMEL K NC BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Yönetmeli in amac ; 3194 say mar Kanununun 18 inci maddesine

Detaylı

01.01.2012-31.12.2012

01.01.2012-31.12.2012 BERGAMA BELED YES FAAL YET RAPORU 01.01.-31.12. Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o dü ünceyle, dü ünüp çal may görev edinmelidir. Mustafa Kemal ATATÜRK 2 Sevgili

Detaylı

Sa l kl ve sürdürülebilir kentle me anlay içinde, vatanda kat l m ile Konak lçe s n rlar nda ya anabilir bir çevre olu turmakt r.

Sa l kl ve sürdürülebilir kentle me anlay içinde, vatanda kat l m ile Konak lçe s n rlar nda ya anabilir bir çevre olu turmakt r. I- GENEL B LG LER A- M SYON ve V ZYON M SYONUMUZ: Sa l kl ve sürdürülebilir kentle me anlay içinde, vatanda kat l m ile Konak lçe s n rlar nda ya anabilir bir çevre olu turmakt r. V ZYONUMUZ: zmir in turizm,

Detaylı

2013YILI SAYI TAY DENET M RAPORU

2013YILI SAYI TAY DENET M RAPORU YILDIZ TEKN K ÜN VERS TES 2013YILI SAYI TAY DENET M RAPORU ustos 2014 ÇER K I) YILDIZ TEKN K ÜN VERS TES 2013 YILI DÜZENL K DENET RAPORU 1 II) YILDIZ TEKN K ÜN VERS TES 2013 YILI PERFORMANS DENET RAPORU

Detaylı

I- GENEL B LG LER A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar Belediyenin Yetki, Görev ve Sorumluluklar Ülkemizde Belediyelerin görev ve fonksiyonlar 5393 Say l Belediye Kanunu nda belirlenmi tir. Söz konusu kanuna

Detaylı

PLAN YAPIMINA A T ESASLARA DA R YÖNETMEL K (1)(2)

PLAN YAPIMINA A T ESASLARA DA R YÖNETMEL K (1)(2) PLAN YAPIMINA A T ESASLARA DA R YÖNETMEL K (1)(2) NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tan mlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeli in amac ; insan, toplum, çevre münasebetlerinde ki i ve aile mutlulu u ile toplum hayat yak

Detaylı

ZM R BÜYÜK EH R BELED YES 2013 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU

ZM R BÜYÜK EH R BELED YES 2013 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU ZM R BÜYÜK EH R BELED YES 2013 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU Eylül 2014 NDEK LER KAMU DARES N MAL YAPISI VE MAL TABLOLARI HAKKINDA B LG... 1 DENETLENEN KAMU DARES YÖNET N SORUMLULU U... 3 SAYI TAYIN SORUMLULU

Detaylı

EVG YATIRIM ORTAKLI I ANON M RKET N N 30.06.2010 TAR H T BARIYLA NCELEMEDEN GEÇM F NANSAL TABLOLARI VE D PNOTLARI

EVG YATIRIM ORTAKLI I ANON M RKET N N 30.06.2010 TAR H T BARIYLA NCELEMEDEN GEÇM F NANSAL TABLOLARI VE D PNOTLARI EVG YATIRIM ORTAKLI I ANON M RKET N N TAR H T BARIYLA NCELEMEDEN GEÇM F NANSAL TABLOLARI VE D PNOTLARI BA IMSIZ NCELEME RAPORU Yönetim Kurulu na Giri EVG Yat r m Ortakl A.. nin ( irket ) ekte yer alan

Detaylı

HEDEF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLI I A.. 01.01. - 30.06.2010 ARA HESAP DÖNEM

HEDEF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLI I A.. 01.01. - 30.06.2010 ARA HESAP DÖNEM HEDEF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLI I A.. 01.01. - 30.06.2010 ARA HESAP DÖNEM NANSAL TABLOLAR VE NCELEME RAPORU stanbul, 2010 01.01. - 30.06.2010 ARA HESAP DÖNEM NANSAL TABLOLAR VE NCELEME RAPORU NDEK

Detaylı

De erli zmirliler, Kamu kurumlar n n stratejik planlar nda belirttikleri misyon, vizyon, amaç ve hedefleriyle uyumlu performans program olu turmalar ve bütçelerini de bu programa dayal olarak gerçekle

Detaylı

KONTROL ORTAMI KOS 1 KOS 1.1 Etik De erler ve Dürüstlük: Personel davran lar n belirleyen kurallar n personel taraf ndan bilinmesi sa lanmal d r. ç kontrol sistemi ve i leyi i yönetici ve personel taraf

Detaylı

S.S. BAHÇEL EVLER BARI ARSA ve KONUT YAPI KOOPERAT F ANKARA 2008 YILI ÇALI MA RAPORU 2008 YILI DENETLEME KURULU RAPORU

S.S. BAHÇEL EVLER BARI ARSA ve KONUT YAPI KOOPERAT F ANKARA 2008 YILI ÇALI MA RAPORU 2008 YILI DENETLEME KURULU RAPORU S.S. BAHÇEL EVLER BARI ARSA ve KONUT YAPI KOOPERAT F ANKARA 2008 YILI ÇALI MA RAPORU 2008 YILI DENETLEME KURULU RAPORU 03 MAYIS 2009 SAAT : 10.00 MUSTAFA KEMAL MAHALLES TEVF K F KRET L SES ÇOK AMAÇLI TOPLANTI

Detaylı

2011 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER

2011 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 2011 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 1 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER İÇİNDEKİLER Sayfa No MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI 2011 Yılı

Detaylı

Dünya Bankas Doküman d r YALNIZCA RESM KULLANIMA MAHSUSTUR

Dünya Bankas Doküman d r YALNIZCA RESM KULLANIMA MAHSUSTUR Dünya Bankas Doküman d r YALNIZCA RESM KULLANIMA MAHSUSTUR Rapor No: 32451 TR LLER BANKASI NA BELED YE H ZMETLER PROJES Ç N TEKL F ED LEN 212,9 M LYON ($ 275 M LYON) M KTARINDA KRED L TC GARANT S NDE PROJE

Detaylı

MUHASEBE YÖNETMEL ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER

MUHASEBE YÖNETMEL ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER MERKEZ YÖNET M MUHASEBE YÖNETMEL ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER OCAK 007 ANKARA NDEK LER ÖNSÖZ... NC BÖLÜM... YEVM YE S STEM VE DEFTER KAYITLARI... YEVM YE S STEM, MUHASEBELE RME BELGELER VE AÇILI KAYITLARI... KULLANILACAK

Detaylı

SÜT ÜRETEN TARIMSAL LETMELERE YATIRIM

SÜT ÜRETEN TARIMSAL LETMELERE YATIRIM Kat l m Öncesi Yard m Arac K rsal Kalk nma Program (IPARD) Tar msal letmelerin Yeniden Yap land r lmas ve Topluluk Standartlar na Ula t r lmas na Yönelik Yat r mlar SÜT ÜRETEN TARIMSAL LETMELERE YATIRIM

Detaylı

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket), 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde

Detaylı

UYARILAR BA VURU SÜREC

UYARILAR BA VURU SÜREC STANBUL, SARIYER LÇES, GAR PÇE KÖYÜ, 4 PAFTA 138 PARSEL LE 2 PAFTA 43 PARSELDE YER ALAN TA INMAZLAR stanbul li, Sar yer lçesi, Garipçe Köyü, 4 pafta, 138 parselde yer alan Kale vas fl ta nmaz ile 2 pafta

Detaylı

Güne Enerjisine Dayal Lisans Ba vurular nda stenecek Bilgi Ve Belgeler Listesi

Güne Enerjisine Dayal Lisans Ba vurular nda stenecek Bilgi Ve Belgeler Listesi Güne Enerjisine Dayal Lisans Ba vurular nda stenecek Bilgi Ve Belgeler Listesi 1) Ba vuru Dilekçesi (Ek-1) (Elektrik Piyasas Lisans Yönetmeli i Ek-1 deki örne e uygun olarak haz rlan p imzalan r. Yetkinin

Detaylı

2013 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER

2013 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 2013 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 1 2 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER İÇİNDEKİLER Sayfa No MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI 2013

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2010 YILI BÜTÇE GEREKÇESİ

T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2010 YILI BÜTÇE GEREKÇESİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2010 YILI BÜTÇE GEREKÇESİ EKİM 2009, ANKARA İÇİNDEKİLER Sayfa BÖLÜM I GENEL EKONOMİK DURUM... 1 BÖLÜM II BÜTÇE PERFORMANSI... 17 BÖLÜM III ORTA VADELİ MALİ PLAN... 45 BÖLÜM IV 2010

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI 24-25 Aralık, 2010 1 VAN MU - B TL S - A RI - HAKKAR 24-25 Aral k 2010 55 HÂK MLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU YARGIDA DURUM ANAL Z TOPLANTILARI

Detaylı

On Mali Kontrol lemleri Yönergesi. Dayanak ve Tan mlar

On Mali Kontrol lemleri Yönergesi. Dayanak ve Tan mlar ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES On Mali Kontrol lemleri Yönergesi NC BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amac, Üniversitemiz harcama birimleri ve Strateji Geli

Detaylı

YÜKSEKÖ REN M KRED VE YURTLAR KURUMU DENET M RAPORU

YÜKSEKÖ REN M KRED VE YURTLAR KURUMU DENET M RAPORU YÜKSEKÖ REN M KRED VE YURTLAR KURUMU 2013 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU ustos 2014 NDEK LER KAMU DARES N MAL YAPISI VE MAL TABLOLARI HAKKINDA B LG... 1 DENETLENEN KAMU DARES YÖNET N SORUMLULU U... 1 SAYI

Detaylı