ülke ülke yerel yönetimler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ülke ülke yerel yönetimler"

Transkript

1 ülke ülke yerel yönetimler Amerika Birleşik Devletleri'nde Yerel Yönetimler Mustafa Şahin * Amerika Birleşik Devletleri 260 milyonu aşan nüfusu, yaklaşık yüzde 75' lik şehirleşme oranı ve 9 milyon 166 bin 200 metre karelik arazisil ve 8.1 trilyon dolar gayri safi milli hasıfası ile dünyanın en büyük ve demokratik ülkelerinden birini oluşturmaktadır. Ülkenin son 500 yıllık bir süreç içerisinde oraya yerleşen çok farklı etnik grup, din ve mezheplerden gelen göçmenler tarafından kurulması ve bireysel özgürlüklere kıskançlık derecesinde sahip çıkılması sonucunda oluşan yapıdan dolayı, tek bir üniter devlet yapısı ortaya çıkmamıştır. Bundan dolayı diğer ülkelerde olduğu gibi tek düze, bir örnek yerel yönetim sisteminden bahsetmeye olanak yoktur. Buna rağmen, burada ülke çapına yayılmış olan yerel yönetimlerin ortak ve farklı özeııikleri baz alınarak, bir resim ortaya konmaya çalışılmıştır. ABD'de Yerel Yönetimlerin Tarihçesi ABD'de yerel yönetimlerin kökeni 18. yüzyıla kadar gider. Amerikan eyaletleri bağımsızlıktan önce de ayrı ayrı örgütlendiklerinden merkezi hükümete yetki bırakma açısından oldukça kıskanç olmuşlardır. Federal bir devlet kurmayı da, ancak halkın günlük yaşantısını ilgilendiren tüm düzenlemeleri eyalet hükümetlerine bırakılması şartıyla kabul etmişlerdir. Bundan dolayı yerel konularda her eyaletin yetkisi; iş örgütlenmesi, çalışma koşulları, evlenme, boşanma, yerel vergilendirme, olağan polisiye yetkiler öylesine düzenlenmiştir ki, iki komşu eyaletin aynı konularda çoğu zaman çok farklı yasaları olabilmektedir. Amerika'nın yerel yönetim sistemi; çağdaş Avrupa devletlerinin aksine 1920'li yıllardan beri çok az değişmiştir. l Bu durağanlığın sosyal ve ekonomik Polis Akademisi Araştırma Görevlisi. ı The Economist, "Book of Yital World Statisties: A Complete Guide to the World in Figures" London, 1990; s J. A. Chandler (ed.), Local Governments in Liberal Democracies. London, Routledge, 1993 s. ı 38- ı 58. Çağdaş Yerel Yiiııeıimler, Cilt R Sayı 2 Nisa1/ 1999, s

2 122 Çağdaş Yerel Yönetimler, 8 (2) Nisan /999 değişimden kaynaklanan baskıları başarılı bir şekilde azaltıp azaltmadığı üzerinde ciddi olarak durulabilir. ABD'nin Yönetim Birimlerinin yıllara göre değişimp Yönetim Birimi ABD Yönetimi (US. Government) Eyalet Yönetimleri (State Government) Yerel Yönetimler (Local Government) Vilayet (County) Belediye s17 (Municipa1ity) Kasaba (Township) Okul Bölgesi (School District) ÖzelBölge : (Special Distict) Toplam Yerel Yönetimlerin Yasal Dayanağı Birleşik Devletlerde yerel yönetimler konusu ABD Anayasa'sı tarafından düzenlenmemiştir. Yani Anayasa' da yerel yönetimlerle ilgili herhangi bir madde bulunmamaktadır. Anayasa, eyaletlere iç düzenlerini istedikleri gibi belirleyebilme hakkını, anayasanın genel kurallarını ihlal etmemek kaydıyla, vermektedir. Bundan dolayı, yerel yönetimler tamamen eyalet anayasaları tarafından o luşturulmuş kurumlardır. Eyaletler herhangi bir engelle karşılaşmaksızın, kendi topraklarındaki yerel yönetimleri istedikleri gibi düzenleyebilirler. Eyaletlerin varlıkları federal anayasa tarafından garanti altına alınmıştır. Hiçbir eyalet rızası olmaksızın böıünemez. Her eyalet cumhuriyetçi yönetim şekli konusunda garanti altına alınmıştır. Buna karşın şehirler, kasabalar ve vilayetler bu güvenceden mahrumdurlar. Eyalet yönetimleri bunları istedikleri gibi düzenleyebilirler. Eyaletler özellikle yerel yönetimlerden okul bölgelerini çok sık bir şekilde kaldırmakta veya değişikliğe uğratmaktadır. Yerel yönetimlerle ilgili önemli bir kural da yerel yönetimlerin, eyajet kanununda açıkça kendilerine verilmiş olan yetkileri veya bu yetkileri uygularken ortaya çıkmış işleri yapacakları, fakat bunun dışında kendi başlarına yeni görevler yüklenemeyecekleridir. İdari bağımsızlığa (home rule) sahip büyük şe-.3 James Q. Wilson - J. Dilulio, American Government Massachusetts. D.C. Health, 6. Baskı, 1995, s. 684.

3 Ülke Ülke Yerel Yönetimler 123 ABD'de Yerel Yönetimler ve Çeşitleri hirler hariç, bütün yerel yönetimlerin yukarıda belirtilen kurala uymaları gerekir. Birleşik Devletlerde yerel yönetimler esas itibariyle üç ana başlık altında incelenir. Bunlardan ilki 'Kentsel Yerel Yönetimler', diğeri 'Kırsal Yerel Yönetimler' ve sonuncusu da 'Özel ve Büyükşehir (Metropolitan) Bölgeler'4 dir. Kentsel yerel yönetimler kendi içinde kentlere (cities) ayrılmaktadır. Kırsal yerel yönetimler de kendi içinde vilayetıer (counties) ve kasabalara (townships) ayrılır. Özel bölgeler ve metropolitan bölgeler ise, özel bölgelerin bir alt birimi olarak okul bölgeleri (school districts) ve değişik genel hizmet sunum birimleri bulunmaktadır. Şimdi bunları sırası ile inceleyelim. Kent (City) Yönetimi Kentleşme oranı ABD'de dörtte üç oranındadır. Yani Amerikalıların çoğunluğu şehirlerde yaşamaktadır. Kentli halk, büyük kentlerde, bu kentlerin banliyölerinde ve kasabalarda yaşamaktadır. Bundan dolayı kentlerin yönetimi de federal ve eyalet yönetimi kadar önemlidir. Kent, polis örgütünden itfaiyeye, kamu sağlığı ve sağlık kurallarına, eğitim, toplu taşımacılık ve konuta kadar her alanla ilgilenerek, halkın ihtiyaçlarına federal veya eyalet düzeylerinde olduğundan daha çok oranda cevap vermeye çalışmaktadır. Amerika'nın büyük kentleri çok büyük boyutlara ulaşmıştır. Örneğin SO eyaletten sadece yedi eyaletin nüfusu New York kentinden daha kalabalıktır. Bu yüzden ülkede Başkanlık görevinden sonra en güç yöneticilik görevinin New York Belediye Başkanlığı olduğu ileri sürülmektedir. 5 Kent yönetimlerine eyaletler tarafından yetki belgeleri (charter) verilmiştir. Bu yetki belgeleri (berat), kent yönetimlerinin amaç ve yetkilerini ayrıntılı olarak belirler. Ancak kentler eyaletlerden bağımsız olarak işlevlerini sürdürürler. Bununla birlikte görevlerini tam olarak yapabilmeleri için federal ve eyalet örgütleriyle sıkı bir işbirliği içerisinde olmaları da son derece önemlidir. Y ukarıda da belirtildiği üzere kent (city) hukuki olarak, belirli yetkileri kullanmak ve belirli hizmetleri sağlamak üzere eyalet tarafından yetkilendirilmiş bir belediye kurumudur. Bu yetki belgesi (charter), özel ve genel yetki belgeleri şeklinde iki türdedir. Özel yetki belgesi, belirli kentlere (örneğin New York) ve 4 Rollin Bennett Posey, American Government (LL. baskı), Rowman & Littlefield Publishers Ine. New Jersey, 1983, s Richard C. Sehroeder, Amerikan Hükümetinin Ana Hatları, Amerikan Basın ve Kültür Merkezi, Ankara, 1986, s. 83.

4 i 24 Çağdaş Yerel Yönetimler. 8 (2) Nisan 1999 rilir ve şehrin neleri yapıp, neleri yapamayacağı bu yetki belgesinde belirlenir. Genel yetki belgesi ise, umumiyetle kent nüfusu gibi belirli bir sınıflandırmaya giren kentlere verilir. Böylelikle bazı eyaletlerde ı ' i geçen tüm kentler, yetki belgelerinin bir türü ile yönetilirken, ve arasındaki kentler ise yetki belgelerinin diğer türü ile yönetilir. Bu yetki belgesi türleri, bunların nasıl uygulanacağı ile ilgili olan, DiJlon kuralını b gündeme getirmektedir. Buna göre yetki belgelerinin çok dar bir şekilde yorumlanmaları gerekmektedir. Dillon kuralına göre belediye kurumları kendilerine sadece açık bir şekilde verilmiş veya bu belirtilmiş yetkilerin kuııanılması için gerekli işler için lazım olanları kullanabilirler. Şehrin yetki belgesinde bir şeyi yapıp yapamayacağı konusundaki bir tereddüt oluşması durumunda, kent aleyhine hükmedijecektir. Buna göre eğer kent, eyalet meclisi tarafından kanunla veya yetki belgesi ile yetkilendirilmemişse, hayvanat bahçesinde fıstık satış tezgahı dahi bulunduramayacaktır. 7 Şehir görevlileri şüphesiz ki bu tip bir yetki belgelerine şiddetle karşı çıkmakta ve değişik bir yetkilendirme olan idari bağımsızlık yetki belgesini (homerule charter) savunmaktadırlar. İdari bağımsızlık yetki belgesi, Dillon'un kura1ının aksine kent yönetiminin kent yetki belgesi ile veya eyalet kanunlarıyla yasaklanmamış her şeyi yapmasına izin vermektedir. Kent Yönetiminin Hizmetleri Kent yönetiminin kentte yaşayanlara dönük çeşitli Bunlardan bir kaçını şöyle sıralayabiliriz: Su hizmetleri hizmetleri bulunmaktadır. Bir çok kent yönetimi, yeterli temiz su sağlama ve basınçlı bir şekilde onu her ev ve binaya getirme sorumluluğunu üstlenmiştir. Su ile ilgili bütün teknik hizmetler de belediye tarafından üstlenilmiştir. Sağlık ve Kamu Sağlığı Tüketicilerin çeşitli bozuk gıda ve ürünlere karşı korunması, bunlarla ilgili denetimlerin yapılması kentler tarafından yürütülmektedir. Ayrıca hastalıkların yayılmasını önlemek üzere sağlık daireleri vardır. Doğum ve ölüm kayıtlarını tutmak ve ölüm nedenini belirlemek belediye sağlık personelinin görevidir. Karayolları Caddelerin temizlenmesi, bakımıarının yapımı ve bunlara nezaret, trafik düzeni ve yönetimi gibi işler de kent yönetiminin sorumluluğu altındadır. (. Bu kural, 191 ı yılında bu konu üzerinde bir kitap yazan hukukçunun ismiyle adlandırılmaktadır. 7 James Q. Wilson - John Dilulio. a.g.k.. s. 682.

5 Ülke Ülke Yerel Yönetimler ı 25 Polis itfaiye Eğitim Refah Planlama Eğlence ve Dinlenme Kamu Hizmetleri Elektrik, ısınma, aydınlatma, su ve ulaşım gibi hizmetler kentlerin hayat damarlarıdır. Bazı belediyeler kamu hizmetlerinj doğrudan kendileri yürütürler. Bazılarında da özel şirketler kent yönetimince sıkı bir şekilde denetlenerek ihale usulü ile bu hizmetleri yerine getirirler Kent Yönetiminin Yapısı Bütün ülke çapında kent yönetimleri tekdüze bir yapı göstermezler. Ancak hepsinde seçmenler tarafından belirlenmiş olan bir merkezi kurul, yürütme göreviisi ve kentin işlerini yönetmek için onlara yardım eden çeşitli daire başkanları mevcuttur. Genelolarak üç çeşit kent yönetim tipi vardır. Bunlar: a) Belediye başkanıbelediye meclisi sistemi, b) komisyon sistemi, c) kent yöneticisi sistemidir. Bunlar kent yönetiminin salt tipleridir; bir çok kent bu tiplerin iki veya üçünün karışımı olan bir yönetimi geliştirmişlerdir. Aşağıda kent ve kasaba yönetimlerinde egemen olan yönetim şekillerinin tablosu verilmiştir. Yönetim Şekli Belediye başkanı-belediye meclisi sistemi Kent yöneticisi sistemi Komisyon sistemi Diğer Toplam TümKentler Kaynak: ABD Nüfus Bürosu, 1992 Belediye Yönetimleri Sayımı Belediye Başkanı-Belediye Meclisi Sistemi Bu yönetim biçimi, Birleşik Devletlerdeki en eski yönetim tipidir ve bu yüzyılın başına kadar hemen hemen bütün Amerikan kentlerinde kullanılmıştır. Buna göre seçimle iş başına gelen belediye başkal1l yürütme organının başı olmakta ve çeşitli bölgelerden seçilen meclis de yasama organını oluşturmaktadır. Belediye başkanı, daire başkanlarını ve diğer görevlileri, doğrudan yada meclisin onayı ile atamaktadır.

6 126 Çağdaş Yerel Yönelimler, 8 (2) Nisan 1999 Belediye başkanlığı sistemi kendi içerisinde; güçlü ve zayıf belediye başkanlıkları olmak üzere ikiye ayrılır. Belediye başkanlığının güçlü olduğu yerlerde, belediye başkanı doğrudan halk tarafından seçilir. Başkanın idari şubeler üzerinde büyük yetkileri vardır. Kente ilişkin yönetmelikleri veto etme yetkisi de bulunmaktadır ve genellikle kentin' bütçesini hazırlamaktan sorumludur. Bu sistemde kentin en güçlü politik kişisi belediye başkanıdır. Belediye meclisi, kentin yasaları durumundaki yönetmetikleri kabul eder. Bu yönetmelikler, yerel yönetim kurulmasına yetki veren belgeye, eyalet ve federal yasalara, eyalet ve federal anayasaya uygun olmak zorundadır. Zayıf belediye başkanlığı sisteminde, belediye başkanı çoğunlukla belediye meclisi tarafından kendi üyeleri arasından seçilir. Belediye başkanının doğrudan seçildiği durumlarda bile belediye başkanı güçsüz bir belediye başkanı olabilir. Bu sistemde hizmet birimlerinin yöneticileri doğrudan halk tarafından seçilir. Belediye başkanı bu sistemde sembolik olarak bulunmaktadır. Belediye işlerinin yürütülmesinde yetkili organ belediye meclisidir.!! Yukarıda merkezi kurul diye isimlendirdiğimiz kent meclisinin görev süresi bir, iki veya dört yılolarak bulunabilmektedir. En yaygın olanı iki yıldır. Kent meclisinin esas olarak iki görevi vardır. Bunlardan birincisi; ordinances diye bilinen, belediye sınırları içerisinde yaşamı düzenleyen şehir kurallarının çıkarılmasıdır. Bu kurallar inşaatlarda uygulanacak minimum standartları belirleyen inşaat nizamnamesi, trafik düzenlemelerini belirleyen trafik nizamnamesi ve a razi kullanımını belirleyen planlama nizamnamesi gibi kurallardan oluşmaktadır. Kent meclisinin ikinci esas görevi ertesi mali yıl için hazırlanan ayrıntılı bütçeyi onaylamaktır. Bütçe hedeflerine varmak için meclis gayri menkuııer ü zerindeki vergi oranlarını artırabilir, yeni vergiler koyabilir veya diğer gelir kaynakları ortaya koyabilir. Ayrıca kent meclisi, ödenekleri yerel yönetimin çeşitli daireleri arasında dağıtır. Komisyon Sistemi Bu sistemde yasama ve yürütme gücünün her ikisi birden, kent halkı tarafından seçilmiş, sayıları genelde üç veya daha fazla sayıda görevliler gurubundan oluşur. Komisyon üyelerinin her biri, yerel yönetimin bir veya daha fazla bölümünün çalışmalarını yönetir. Üyelerden biri komisyon başkanı olarak görev yapar ve yetkileri her ne kadar diğer üyelerle aynı düzeyde ise de, çoğunlukla kendisine belediye başkanı denir. Üyeler sıra ile ve eşit sürelerle başkanlık görevini yerine getirirler.!! IULA-EMME ve TKİB, Yerel Yönetim Yapıları, TKİB Yayını, istanbul, s. 82.

7 Ülke Ülke Yerel Yönetimler 127 Komisyon sistemi çok yaygın değildir ve liderlik dağınık olduğundan dolayı yönetimi çok karmaşıktır. Yine de St. Paul, Tulsa ve Mobile gibi birkaç büyük şehir hala bu yöntemle idare edilmektedir. Kent Yöneticisi Sistemi Kentsel sorunların gittikçe artan şekilde karmaşıklaşması sonucu, seçimle iş başına gelen yöneticilerde çoğu zaman rastlanılmayan bir yöneticilik uzmanlığını gerekli kılmaktadır. Bunun çözümü, yasaları uygulama ve hizmetlerin yürütülmesi de dahilolmak üzere, yürütme görevlerinin çoğunu iyi yetişmiş ve deneyimli profesyonel kent yöneticisine emanet etmek olmuştur. Kent yöneticisi uygulaması ilk defa 1908 yılında Virginia'nın Staunton kentinde denenmiş ve sonraları gittikçe artan sayıda başka kentlerde de uygulanmaya başlanmıştır. Bu uygulamaya göre, küçük ve seçimle gelen bir kurul, kent yönetmeliklerini hazırlamakta ve uygulanacak siyasetleri belirlemekte, ancak bu kararları uygulamak için parayla bir yönetici tutulmaktadır. Yönetici, kent bütçesini yapar ve diğer bölümlere nezaret eder. Genelolarak belirli bir hizmet süresi yoktur. Yönetici, kurul işinden memnun olduğu sürece görevini sürdürür. Bu tip sistemin seçildiği yerler genelde particilikten uzak, bürokrasinin çok güçlü olduğu,i ile nüfuslu orta büyüklükteki kentlerdir. Kent Mahkemeleri Her kentin kendi mahkeme sistemi vardır ve daha büyük kentlerde, trafik suçları, aile içi anlaşmazlıkları, basit ceza davaları ve diğer davalara bakan çeşitli mahkemeler bulunur. Bazı kentlerde yargıçlar belirli bir süre için seçilirler, diğerlerinde belediye meclisi veya komisyon, eyalet valisi veya diğer bir kamu kuruluşu veya görevlisi tarafından atanırlar. Kent'in Dışındaki 'Yerel Yönetimler Federal, eyalet ve kent yönetimlerinden başka yönetim birimleri de bulunmaktadır. Birleşik Devletler' de vilayet (county), belediye (municipality), kasaba (town) ve okul yönetimi bölgeleri (school district administration) ve özel yönetim bölgeleri (special districts) olarak 1972 yılında yerel yönetim birimi bulunmaktaydı. Bu sayı 1992 yılında 'ye ulaşmıştır. Vilayet (County) Yönetimi Vilayet (county), eyaletin bir bölümü olup, çoğunlukla iki veya daha fazla kent veya kasaba ile bir çok köyden oluşur. Vilayet eyaletin en büyük alt birimidir. Şehirler, kasabalar ve köyler bunun içinde bulunur. Çoğunlukla isimleri içinde bulunan şehirlerden farklıdır. Aynı olduğu durumlarda vardır.

8 128 Çağdaş Yerel Yönetimler, 8 (2) Nisan 1999 County, bazı yerlerde eyalet alt bölgesi, bazılarında il diye Türkçe'ye çevrilmişse de, kanımızca buna en uygun terim vilayettir. Anlaşılması açısından vilayeti ülkemizde Adapazarı'nın yönetiminden sorumlu olmayacak Sakarya, Mersin'in yönetiminden sorumlu olmayacak İçel yönetimine benzetebiliriz. Yani İ çinde bulunan en büyük şehrin isminden de çoğunlukla farklı bir toprak alanını gösteren bir idari birim. ABD'de 3000'den fazla vilayet bulunmaktadır. Vilayetlerin büyüklükleri 20 mil kareden başlayıp mil kareye kadar olabilmektedir. Nüfusları ise 9] kişiden 7 milyona kadar çıkabilmektedir. 9 İki eyalet dışında (Connecticut ve Rhode Island) bütün eyaletlerde vilayet yönetimi bulunmaktadır. Vilayet yönetimi özellikle kentlerde veya kasabalarda yaşamayan halk için son derece önemlidir. Bir çok vilayette, bir kent veya kasaba, vilayetin merkezi olarak belirlenir ve yönetim büroları bu yerde yerleştirilir ve yönetim kurulu üyeleri de orada toplanır. Küçük vilayetlerde yönetim kurulu bir bütun olarak seçilir; daha büyüklerinde ise yöneticiler ayrı kasaba veya bölgeleri temsil ederler. Genellikle vilayet yönetimi çok sayıda seçilmiş idari görevliler arasında dağınık bir görüntü arz e der. Buna karşın özeııikle şehirleşmiş nüfusun yaşadığı bazı vilayetlerde bir de belediye başkanı gibi hareket eden yönetim başkanı bulunabilir. Vilayetlerin yüzde 8S'inden fazlasında siyasa (politika) kararları yönetim kurullarınca belirlenir. Yönetim kurulu vergi koyar, borçlanır ve ödenek ayırır, vilayet memurlarının ücretlerini saptar, seçimleri düzenler, karayolları inşa eder ve bakımıarını yapar, ulusal eyalet ve vilayet sosyal yardım proğramlarını yönetir. Eyalet ve kent yönetiminde olduğu gibi yönetim kurulunun kararlarını uygulamak üzere seçim ya da atama yolu ile gelmiş görevliler bulunmaktadır. Yönetim kurulunda çoğunlukla seçilmiş görevliler arasında; tüm gayri menkul alım, satım ve rehinlerini kaydeden tapu müdürü, doktor bulunmadığı durumlarda gerçekleşen ölümler ile kaza ve şiddete dayalı ölümleri araştıran ölü tahkik memuru, evlenme izinlerinden seçim sertifikalarına kadar bir dizi belgeyi çıkaran ve vilayet kurulu sekreteri de olan vilayet katibi, güvenlikten sorumlu şerif, vilayet defterdan, mahkeme katibi, büyük jüri için delil toplayan savcı ve vilayet okullar müfettişi bulunmaktadır. Bunların yetki ve görevleri eyalet yasası ile saptanır. Vilayette, kamu düzenini sağlama, suçluları yakalama ve vilayet ceza evinin yönetiminden sorumlu bulunan Şerif, mahkemenin kendisine verdiği özel görevleri yapmakla da görevlendirilebilir. Şerif çoğunlukla seçimle gelir ve polis., Posey, a.g.k., s. 782.

9 Ülke Ülke Yerel Yönetimler 129 kökenli olması veya güvenlik hizmetlerini çok iyi derecede anlaması da şart değildir. Vilayetlerin iki yönü bulunmaktadır. Birincisi eyaletin alt birimidir~ ikincisi i se, bir yerel yönetimdir. Vilayetler eyaletlerin idari alt birimleri olduğu için, vilayet memurları aynı zamanda devlet memurudurlar. Ancak bu memurlar vilayet seçmenleri tarafından seçimle iş başına gelmektedirler. Bundan dolayı da kendilerinin siyasi bağlılığı eyalete değil vilayete olmaktadır. Böylelikle de yasal ve siyasi durumlarında bir çatışma söz konusudur. Elektrik ve telefon hizmetlerinin, radyo ve televizyon kapsama alanlarının kırsal alanlara yayılması, dört mevsim kullanılabilecek asfalt yolların bütün kırsal alanları bir ağ gibi sarması, okul otobüsü sayesinde öğrencilerin büyük merkezlerde eğitim görebilmeleri, kırlık alanla şehirlik alan arasındaki farkları ö zellikle azaltmıştır. Bu gelişmeler vilayet yönetiminin gelecekte daha da önemli hale geleceğinin göstergeleri olarak ileri sürülmektedir. Belediye (Municipality) Yönetimi Eyaletler, belediyeler (municipalities) için; town, borough ve viiiage isimlerinden birisini seçerek bu yerleri yasal bir dayanağa kavuşturmaktadır. 11l Belediye/er, eyaletler tarafından kurulur ve kanunla tüzel kişilik kazanırlar. Municipality'lerin kurulması koşulu olarak bazı eyaletler asgari bir nüfus şartı (5000 gibi) getirirken, diğerlerinde belli bir arazi büyüklüğü şartını ileri sürebil mektedirler. ii Belediyeler genelolarak vergilendirme, borç alma, sağlık, güvenlik, beııi kamu kurumlarını işletme ve kendi görevalanına giren kanunları zor kullanarak uygulama yetkisine sahiptir. Belediyeler otonom olmakla birlikte, eyalet yönetimlerinin bir kuruluşu durumundadır. Bunlar aleyhine kamusal faaliyetlerinden dolayı dava açılabilmesi için eyalet kanunlarının müsait olmaları gerekir. Kasaba ve Köy Yönetimi Kasabalar da (townships) bir yerel yönetim birimidir. Vilayet eyaletin alt birimi olduğu gibi, kasabalar da vilayetin alt birimidir. Yalnız kasaba adı altındaki yerel birimler çok yaygın değillerdir. Sadece 16 eyalet idari olarak vilayetler sonra kasabalara bölünmüştür ve bu eyaletler ABD'nin kuzeyinde yer alırlar. Belediye yetkisine sahip fakat kent altı yerleşimler olarak nitelenen binlerce yerel yönetim birimleri de mevcuttur. Bunlar; kasaba ve köyler olup, sokakların yapımı ve aydınlatılması, su sağlanması, polis ve itfaiye, yerel sağlık düzenleiii Tunay KöksaL, Belediye Hizmetlerinin Özelleştirilmesi Yöntemleri ve Uygulaması, DPT Yayını, Anka ra, ı 993, s. 73. ii Halil Nadaroğlu. Mahalli İdareler. 4. Baskı. Beta Yayınevi. İstanbul. 1989, s. 164.

10 130 Çağdaş Yerel Yönetim/er. 8 (2) Nisan 1999 meleri yapılması, çöp toplama, kanalizasyon ve diğer temizlik işleri, ilçe ve e yaletle işbirliği yaparak okullar sisteminin yönetilmesi, yerel vergileri toplayarak yönetim faaliyetlerinin desteklenmesi gibi işlerle uğraşmaktadırlar. çoğu zaman yönetim yetkisi, çeşitli adlarla bilinen seçilmiş bir kurul veya konseye verilmektedir. Bunlar, kasaba veya köy konseyi, belediye meclisi, yönetim kurulu, komisyon gibi adlar almaktadırlar. Kurulun baş yürütme görevlisi olarak hareket eden bir başkanı olabildiği gibi, seçilmiş bir belediye başkanı da olabilir. Yönetimin görevlileri arasında kasaba katibi, sayman, polis ve itfaiye görevlileri, sağlık ve sosyal yardım görevlileri de bulunur. Birleşik Devletler'de, çoğunlukla New England bölgesinde görülen, yerel yönetimin eşsiz bir örneği "kasaba toplantısı"dır. Kasabanın seçmen kütüğüne ka. yıtlı seçmenleri yılda bir kez (bazen gerekirse daha da fazla) açık bir toplantıda bir araya gelip, görevlileri seçerler~ yerel sorunları tartışırlar, ve yönetimin işleyişini sağlayacak yasaları kabul ederler. Kasaba halkı bir bütün olarak, yolların yapım ve onarımı, kamu binalarının ve tesislerinin inşaatı, kamu araçları, vergi oranları ve kasaba bütçesi konularında kararlar alır. İki yüz yıldan fazla bir zamandan beri süregelen kasaba toplantısı, karar alma gücünün belirli bir kesime devredilmediği, ancak doğrudan doğruya ve düzenli bir şekilde halkın kendisi tarafından kuııanı ldığı, doğrudan demokrasinin en saf şekli olarak tanımlanmaktadır. Özel Bölgeler (Spedal Districts) Özel bölgeler; genelde devlete ait tek bir görevi yerine getirmekten sorumlu olarak oluşturulmuş birimler olmaktadır. Birleşik Devletlerde 34 binden fazla ö zel bölge yönetimi bulunmaktadır. Yukarıdaki tablodan da inceleneceği üzere özel bölgeler sayıları gittikçe artan bir özellik göstermektedir. Bunlardan bazıları içme suyu temin etmekte, bazıları haşere ile uğraşmakta, bazıları da hava alanını temizlemekle ilgilenmektedir. Bunların faaliyet alanları genelde sınırlıdır. Bazı eyaletierde özel bölgelerin görevalanı, belediyelerle veya özel alanlarla sınırlı iken, bazı eyaletlerde bu alan bütün vilayeti kaplayabilmektedir. Amerika'daki en büyük özel bölge yönetimi, havaalanıarını, köprüleri ve otobüs terminallerini işleten, New York TerminalOtoritesi'dir. Özel bölgelerin savunucuları onların verimli bir yönetimi mümkün kıldığını öne sürerlerken, karşıtları ise onların devlete ait görevleri yayarak, kontrol e dilmesi çok güç hale getirmekle suçlamaktadırlar. Okul Bölgesi (School District) Amerika'da 'den fazla okul bölgesi bulunmaktadır. Aslında okul bölgeleri de özel bölgeler arasında sayılabilir. Ancak sayılarının çokluğundan dola

11 Ülke Ülke Yerel Yiinetİmler 131 yı farklı bir kategoride ele alınmaktadır. Bunlar, okulların bakım, yapım, onarım ve idaresi için vergi toplama ve yönetme yetkisine sahip, belirli bir coğrafi bölgede kurulmuş özel yönetim birimlerindendir. ABD'de ilk, orta ve yüksek öğrenim kurumları, geneııikle okul bölgesi denilen ve yerel yönetim içerisinde yer alan kurumlarca yönetilmektedir. Düzenlemeler her ne kadar eyaletten eyalete değişirse de, seçmenler çoğunlukla okul yönetim kurulunu seçerler. Bazı yerlerde bu yönetim tarzıyla asıl vurgu, en iyi okul yöneticisini bulup ona okulun tüm işlerinde istediğini yapabilmesi için yetki vermek olurken, bazan da geleneksel düşüncenin egemen olduğu yerlerde, yerel bir müdür bulup, onun okul yönetiminin İnce ayrıntıları ile meşgul olmasmı sağlamak olabilmektedir. Büyükşehir Yönetimi (Metropolitan Government) Diğer tüm gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, Amerika da olan bir diğer gelişme de kent merkezlerinin boşalması hadisesidir. Ulaşım imkanlarmın gelişmesi ve şehir merkezlerinin pahalılaşması ve fakirleşmesi sonucu halk şehirden banliyölere doğru bir göç sürecine girmiştir. Yani şehirde çalışıp, orada alış veriş yapan fakat vergisini orada ödemeyen insanlarm sayısı son derece artmıştır. Bu ise bir çok sorunla uğraşması gereken kent yönetimlerini güçsüz bırakmaktadır. Aslında büyükşehir veya metropolitan bölgeler, zaman içinde ekonomik büyüme ve yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı siyasi merkezin dışına büyük taşmalar meydana geldiğinde oluşmaktadır. Amerika'nm bir birinden bağımsız yönetim şekillerinin çokluğu, kolaylıkla idari sınırlar dışma taşan problemlere çözüm bulmakta zorlanmaktadır. Suçlar, trafik sıkışıklıkları, hava kirliliği gibi sorunlar, idari ve siyasi sınırlar arasmda smır tanımadan yayılmaktadır. Bu sorunlar için bir çok çözüm yolu önerilmektedir. Bunlardan biri metropolitan alanların tamamının bir yönetim altında toplanması olmaktadır. Bunun bir yöntemi mücavir alanların merkezi kente katılmasıdır. Houston şehri bunu yapmıştır. Yalnız bu çözüme mücavir alanlar ve banliyöler uygulanan referandumlarda aleyhte oy vererek karşı koymaktadır. Banliyölerde oturan zengin beyazlar, düşük gelirli ve genelde zencilerin yaşadıkları şehir merkezleri İ çin fazladan para ödemeye pek yanaşmak istememekted irler. Metropolitan sorunlar için önerilen diğer bir çözüm yolu da; vilayet yönetimi ile kent yönetimini bir çatı altında birleştirme olarak sunulmaktadır. San Francisco, Boston ve Suffolk tek bir vilayet ve kenttir. New York şehri de asrın başmda beş vilayetin birleştirilmesinden oluşmuştur. Diğer bir çözüm yolu da vilayet yönetimlerinin sözleşmeye dayanarak yerel topluluklara hizmet sunmasıdır. Örneğin Los Angeles vilayetinde Şerif Bürosu belirli bir ücret karşılığında kendi polisini oluşturmak istemeyen vilayet kentle

12 ı~2 Çağdaş rerel Yönelimler. 8 (2) Nisan /999 rine güvenlik hizmeti sağlamaktadır. Bu sistem birleşme sorunları oluşturmadan profesyonel bir yönetimin yararlarını sağlamaktadır. Diğer bir çözüm yolu ise metropol itan bir yönetim oluşturu lmasıdır. Bu sistemle bazı yetkiler yerel yöneticilerin elinde bırakılırken tüm alan tek bir elden yönetilmektedir. Bu bir çeşit federal bir yönetim sistemidir. Yani yerel konular kent yönetimlerine bırakılırken~ metropolitan alan tamamen metropolitan yönetimden sorulmaktadır. Diğer yerlerin yanında Florida, Tennessee ve Nashville gibi yerlerde metropolitan yönetim şekli oluşturulmuştur. Yalnız yerel toplulukların bağımsızlıklarını sürdürme isteğinden dolayı bu sistem çok yaygın laşamamaktadır. Bunların yerine özel bölgeler~ yakın bölgelerin sınırların içerisine alınması~ hizmetlerin alanının genişletilmesi, birimlerarası işbirliğinin artırılması, birimlerin konsolide edilmeleri~ metropolitan alanlardaki yönetimlerin kurullarının birleştirilmeleri, belediye başkanları ve kent yöneticilerinin gönüllü olarak anlaşmalara varıp varamayacaklarını ortaya koymak için yerel yönetim konseyi (COG's) oluşturulması gibi öneriler yapılmakta ve bunların bir kısmı uygulanmaktad ır. Metropolitan yönetim şeklinin yaygııılaşmasındaki sorunlardan dolayı, metropolitan sorunlara en iyi çözüm yolu olarak özel bölgeler gösterilmektedir. Fakat bir çok kimse, özel bölgelerin halk kontrolünden çabucak uzaklaşmasından dolayı bunlarla ilgili olarak endişelerini dile getirmektedirler. ABD'de Yerel Yönetimlerin Mali Yapısı Federal yönetimin aksine, eyaletler ve diğer yerel yönetimler harcamalar ve gelirler konusunda çok dikkatli hareket etmek zorundadırlar. 30'dan fazla eyaletin anayasası denk bütçe yapılması şartıııı ihtiva etmektedir. Eyaletlerin borç Ianmaları da son derece kayıt altına alııımıştır. II eyalette borçlanma kararınııı meclisten çıkabilmesi için özel bir çoğunluğa ihtiyaç vardır. Buna karşııı federal hükümet bu kayıtlara tabi değildir. Bundan dolayı da eyaletierin ve yerel yönetimleri n borçları devlet borçlarıilin sadece onda biri n i oluşturmaktad ır. Gelirleri artırmak için yeni vergiler konması veya mevcutlarınııı artırılması da eyaletierde son derece güçtür. Vergi artırımı durumunda bir çok eyalet val isinin yeniden seçilmemesi söz konusudur. Ayrıca eyaletler yatırımları çekebilmek İ çin vergi açısıııdan cazip olmak zorundadırlar. Bu da eyalet gelirlerinin artırılabilmesinin diğer bir güçlük nedenidir. Vergi toplanması ve harcama konusu eyaletlerin ve diğer yerel yönetimlerin siyasetinde çok önemli bir yer tutar. Bu sırf denk bütçe zorunluluğundan dolayı değil, eyaletierin ve yerel yönetimlerin sağladığı; okul, kamu düzeninin sürdürülıııesi (polis), itfaiye~ sağlık, yol bakımı gibi hizmetlerin halkııı doğrudan kullanım ve denetimine açık olması ve bunların kalitesinin devamlı göz öıüinde

13 Ülke Ülke Yerel Yönetiıııler 133 bulundurulması, eyalet ve yerel yönetim vergilerinin federalolanlarına göre daha aşikar olması, gelirin dörtte üçünü oluşturan emlak vergisi, kişilerin görmedikleri maaş kesintileri ile doğrudan değil, bizzat yatırılarak ödenmesi şeklindedir. Dahası eyalet ve yerel vergiler kişilerin kazançlarına göre pek düzenlenmez. Bir evin sahibinin o yıl işinin iyi olup olmadığına bakılmaksızın aynı vergi tarh edilir yılından önce federal hükümetin, eyaletlere ve yerel yönetimlere çok büyük katkıları yoktu. Başkan Johnson'un "büyük toplum insiyatifi" ile eyaletlere ve yerel yönetimlere büyük oranda bağış/arda (grants) bulunması ile bu durum değişmeye başladı. Bağışların yerel yönetimlerin gelirlerindeki oranı 1950' lerde yüzde 21 iken bu oran 1970' lerde yüzde 43' e çıktı. O zamanki bağışların çoğunluğu belirli hizmetlere tahsis edilerek verilmekteydi. Bunlar, kategorili bağışlar olarak adlandırılmaktaydı. Başkan Nixon ve Carter bu bağışları büyük oranda kıstılar ve 1980' lere gelindiğinde bağışların yerel yönetim gelirleri içindeki yeri yüzde 10' ların altına düştü. Günümüzde eyalet yönetimlerinden yerel yönetimlere yapılan bağışlar yerel yönetim gelirlerinin üçte birini oluşturmaktadır. Yalnız bunların çoğu kategorik bağışlar olup, yerel yönetimlerin bunlar üzerinde pek fazla söz hakkı bulunmamaktadır. Eyalet yönetimlerinin ve yerel yönetimlerin gelir ve gider kalemleri i se şöyledir: Eyalet Yönetimi Gelir ve Gider Yerleri l2 Gelir Kaynağı % Harcama Yeri % Diğer yönetimler 24 Yerel yönetimlere ve eyaletlere yardımlar 34 Satış vergileri ve diğer hasılatlar 28 Okuııar 12 Bireysel gelir vergisi 19 Sosyal refah harcamaları 16 Kullanıcı harçları ve diğerleri 25 Diğer kalemler 23 Kurumsal gelir vergisi 4 Otoyollar 7 Polis ve İrfaiye 1 Sağlık ve hastaneler 7 Yerel yönetimlerin bir çok birimi sermaye ihtiyaçlarını borçlanma yolu ile de elde etmektedir. Yerel yönetimler bunu daha çok, yerel yönetim tahviii çıkararak, tahvil sahiplerine belirli bir oranda faiz ödeyerek gerçekleştirmektedir. Fakat çoğu eyalet bu yola giden yerel yönetimleri belirli sınırlar içerisinde tutmaktadır. Örneğin, Missouri Eyaleti bu tip bir sermaye borçlanması için vatandaşların yerel bir referandum yapmasmı istemektedir. i~ James Q. Wilson & John DiIulio. a.g.k.. s. 704.

14 134 Çağdaş Yerel Yönetim/er, 8 (2) Nİsan /999 Yerel Yönetimler Gelir ve Gider Yerleri Gelir Kaynağı % Harcama Yeri % Diğer yönetimler 37 Yerel yönetimlere ve eyaletiere yardımlar ı Emlak vergisi 29 Okullar 42 Bireysel gelir vergisi 2 Sosyal refah harcamaları 5 Kullanıcı harçları ve diğerleri 26 Diğer kalemler 34 Satış vergileri ve diğer hasılatlar 6 Otoyollar 5 Polis ve itfaiye 5 Sağlık ve hastaneler 8 Bazı büyük şehir ve ilçelere sadece kısa dönemde açıklarını kapatmaları şartıyla buna izin verilmektedir. Arazi ve yapıların yıllık olarak hesap edilen değerleri üzerinden alınan gayrimenkul vergileri, yerel yönetimler için en önemli gelir kaynağını oluşturmaktadır. Bu gelir, eyalet yönetimiyle paylaşılmaktadır. Buna karşılık eyalet, eğitim hizmetleri, yol inşaatı ve buna benzer diğer işler için yerel yönetimlere yardımda bulunmaktadır. Pennsylvania ve Ohio gibi bazı kentler, sakinleri için yerel gelir vergisi koymuşlardil Bazı eyaletlerde de belirli mal ve hizmetler üzerinde satış vergileri konulabilmektedir. Örneğin New York şehrinde oteııerin faturalarına belirli bir ek vergi konmuştur. Bununla birlikte eyaletlerin çoğu bu hakkı yerel yönetimlere devretmekte son derece isteksiz davranmaktadırlar. Çünkü genel satış vergisi kendilerinin esas gelirlerini oluşturdukları bir araçtır. IJ Bir çok Avrupa kentinin aksine, Birleşik Devletlerde yerel yönetimler, kendi topluluklarına sunacakları hizmetlerin ruhsatlarını satarak veya kiralayarak büyük miktarlarda gelir elde edebilmektedirler. Bazı durumlarda yerel gaz ve e lektrik hizmetlerine bunlar sahip olabilmektedirler. Yerel yönetimler için diğer vergi kaynaklarını da şunlar oluşturmaktadır: Kazanç vergisi: Kamu hizmeti yapan şirketlerden alınır. İmtiyaz vergileri: Eyaletler tarafından alınan vergilerin aynıdır. Satış vergileri: Perakende satışlar üzerinden alınır. Brüt alım-satım vergileri: Ticari ve mali kuruluşlardan alınır. Eğlence vergileri: Eğlence yerleri giriş ücretlerinden alınır. Ruhsat ve izin harçları: Evlenme ruhsatları, köpek ruhsatları, içki, sigara ve diğer malları satma lisansları, eğlence yerleri işletme izni, kara ve deniz avı lilj Chandler, a.g.k., s. 144.

15 Ülke Ülke Yerel Yönetimler ı J5 sansları veya araba ruhsatlarından alınan bu vergiler eyalet ve yerel yönetimler veya her ikisi tarafından toplanabilir. Azalan federal yardımlara ve vergilerin artırılmasına karşı çıkılmasına eyaletler ve yerel yönetimler değişik biçimlerde karşılıklar vermektedirler. çoğu yerde para tasarruf edebilmek amacıyla yerel yönetimler hizmet programlarında kısıntıya gitmişlerdir. Daha önce parasız yapılan bazı işler paralı hale getirilmiştir. 40'tan fazla eyalet piyango düzenleyerek, elde edilen gelirin bir kısmını eğitil~1 veya şehir ve kasaba yönetimlerinin sağladığı bazı hizmetleri desteklemek amacıyla kuııanmaya başlamışlardır. ı 990 yılında piyango satışlarından elde edilen yaklaşık 20 milyar doların yüzde 40'1 eyaletiere kalmıştır. Amerika'da yeni hizmetlerin sunulması, yeni gelir kaynaklarına bağlıdır. Bu da yeni vergilerin konulması gereğini ortaya çıkarır. Bundan dolayı halk yönetimden mal i yük gerektiren taleplerde bulunduğunda bunun faturasınll1 dönüp dolaşıp kendine döneceğini bilir. Bundan dolayı bu yeni vergi ihtimaııerinin aşırı hizmet isteklerini engellediği ileri süriilmektedir. ABD'de Yerel Yönetimlerin Merkezi İdare ile Olan İlişkileri Birleşik Devletlerde yerel yönetimlere egemen olan ilke, yerel iradeye saygı temeline dayanmaktadır. 14 Bundan dolayı yerel iradeye müdahalede bulunmamak için, yerel yönetimlerin merkezi yönetimle doğrudan her hangi bir ilişkisi kurulmamıştır. Yerel yönetimlerin ilişkileri daha çok eyalet yönetimi ile olmaktadır. Yalnız yerel yönetimlere eyaletçe sağlanan gelirlerin, hizmetlerin suımlmasında yeterli olmaması nedeniyle, ulusal idare ile yerel yönetimler arasında yakın ilişkilerin kurulması ortaya çıkmıştır. Günümüzde 450 proğram aracılığı ile ulusal idarenin yardımları yerel yönetimlere (ve eyaletiere) dağıtılmaktadır ve bu yardımlardan etkilenmeyen çok az hizmet kalmaktadır. ls Ayrıca etkin, kaliteli, tasarruf sağlayıcı ve hızlı bir şekilde halka hizmet götürmek, kaynakların rasyonel kuııanılmasını sağlamak ve yönetim kademelerindeki aksaklıkları gidermek üzere "ABD Yönetimler Arası Danışma Kurulu", o luşturulmuştur. Bu kurul ulusal idare, federe devletler ve yerel yönetimler arasında işbirliğini sağlamak üzere ı 970'den itibaren faaliyetlerini yürütmektedir. Kurulda 24 üye bulunmakta olup, bunların 7 tanesi yerel yönetimleri temsilen orada görev yapmaktadır. 14 Nuri Tortop, Yerel Yönetimler Maliyesi: Görev ve Kaynak Bölüşümü, TODAİE Yayını, Ankara 1996, s. 6J. i' Halil Ünlü, Yönetimler Arası İlişkiler, TKiB Yayını, istanbul. 1994, s. J7.

16 136 Çağdaş Yerel Yönetimler. 8 (2) Nisan /999 Sonuç Amerika Birleşik Devletlerinde yerel yönetimler ülkemize göre çok büyük farklılıklar arz etmektedirler. Her şeyden önce ABD federal bir devlet olduğundan örgütlenme yapısı ülkemize benzememektedir. Federal yapının yerel yönetimlere müdahalesi kategorik yardımların yönlendirilmesi haricinde hemen hemen bulunmamaktadır. Yerel yönetimlerin asıl ilişkisi eyalet hükümeti ile olup, yerel yönetim lerin asıl şekillendiricisi eyalet yönetimleridir. Yerel yönetimlerin kurallar yapmak zorunda oldukları görevlerde belli bir yeknesaklık bulunmamaktadır. Bağlı bulundukları eyafetin kendilerine verdiği yetki belgesine veya berata göre bu kurallar ve görevler azalıp çoğalmaktadır. Eyaletin tipine göre de görevliler ya doğrudan seçilmiş veya seçilmiş görevli tarafından atanmış kimselerden oluşmaktadır. Yerel yönetim gelirlerinin çoğu federal hükümetten değil, eyalet hükümetinin verdiklerinden oluşmaktad ır. kendi gelirleri İle

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİNDE YEREL YÖNETİMLER

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİNDE YEREL YÖNETİMLER AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİNDE YEREL YÖNETİMLER Dr. Ufuk AYHAN * I. GİRİŞ Amerika Birleşik Devletleri, çoğulcu demokrasiye dayalı, başkanlık sistemiyle yönetilen federal bir cumhuriyettir. Yönetim sistemi

Detaylı

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu Cari: 5393 Sayılı Belediye Kanunu a) Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org

Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org BELEDİYE KANUNUNA GÖRE BELEDİYE GELİRLERİ VE BUNLARDAN HACZEDİLEMEYECEK OLANLAR Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org GİRİŞ Belediyelerimiz, ilk kuruluşundan bu yana amaçlananın aksine mahallî kamu

Detaylı

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ VE KAPSAM Madde 1: Bu

Detaylı

Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir.

Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir. İDARE HUKUKU Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir. Bu düzenlemede yer alan ilkeler şunlardır; - Hukuk

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50 GÜNDEM-3: 2015 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca Belediyesi Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. TEKLİF: 2015 Yılı Bütçe Tasarısı 26/08/2014 tarih 311 Karar numarası ile Encümenimizde

Detaylı

DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ NÜN KURULMASI HAKKINDA YASA

DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ NÜN KURULMASI HAKKINDA YASA DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ NÜN KURULMASI HAKKINDA YASA Sayı 33/1976 (42/1982, 47/1983, 21/1994 ve 59/1995 Sayılı Yasalarla Değiştirilmiş Şekliyle ) DPÖ YASASI İÇ DÜZENİ Madde 1. Kısa İsim BİRİNCİ KISIM DEVLET

Detaylı

Mahalli İdareler Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu

Mahalli İdareler Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu Mahalli İdareler Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu Muhasebat Genel Müdürlüğü OCAK-EYLÜL 2011 DÖNEMİ MAHALLİ İDARELER KONSOLİDE BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ 2010 YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİNDE 2,6 MİLYAR TL BÜTÇE FAZLASI

Detaylı

Belediyeler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Belediyeler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Belediyeler Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Tür Sayı Büyükşehir Belediyesi 30 Büyükşehir İlçe Belediyesi 519 İl Belediyesi 51 İlçe Belediyesi 400 Belde (Kasaba) Belediyesi 397 Türkiye nüfusu: 74.724.269 Köy: 12.045.518

Detaylı

TÜRKİYE'DE EĞİTİM HİZMETLERİNİN YERELLEŞMESİ

TÜRKİYE'DE EĞİTİM HİZMETLERİNİN YERELLEŞMESİ kış 1998 TÜRKİYE'DE EĞİTİM HİZMETLERİNİN YERELLEŞMESİ -Bir Model Önerisi- Dr. Kemal KOKSAL Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanı Çağdaş yönetim kuramları 21. yüzyılda merkezi yönetim odaklı

Detaylı

T 1 1 İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam ( 1.055.961.200,00 ) TL. ödenek verilmiştir.

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE İNTERNET KULLANIMI ve BULDAN BELEDİYE Sİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLERDE İNTERNET KULLANIMI ve BULDAN BELEDİYE Sİ ÖRNEĞİ YEREL YÖNETİMLERDE İNTERNET KULLANIMI ve BULDAN BELEDİYE Sİ ÖRNEĞİ Öğr. Gör. Özlem FEDAİ DENİŞ Pamukkale Üniversitesi, İ.İ.B.F GİRİŞ Türkiye de yerel yönetimlerin kamu bütünü içindeki payı 1950 li yıllardan

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( )

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( ) GÜNDEM 1: 2016 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2016 Yılı Bütçe Tasarısı 25/08/2015 tarih 353 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler Bütçe

Detaylı

YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KURULMASINA İLİŞKİN YASA HAZIRLIKLARI

YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KURULMASINA İLİŞKİN YASA HAZIRLIKLARI YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KURULMASINA İLİŞKİN YASA HAZIRLIKLARI Bu yasa hazırlığı ile ilgili tartışmaya açılmış bir taslak bulunmamaktadır. Ancak hükümetin bir çalışma yaptığı ve bu çalışmanın tamamlanma

Detaylı

ÜNİTE YEREL YÖNETİMLER VE SOSYAL HİZMETLER İÇİNDEKİLER HEDEFLER GELİŞMİŞ ÜLKELERDE YEREL YÖNETİM YAPILARI. Prof. Dr. Vedat IŞIKHAN

ÜNİTE YEREL YÖNETİMLER VE SOSYAL HİZMETLER İÇİNDEKİLER HEDEFLER GELİŞMİŞ ÜLKELERDE YEREL YÖNETİM YAPILARI. Prof. Dr. Vedat IŞIKHAN HEDEFLER İÇİNDEKİLER GELİŞMİŞ ÜLKELERDE YEREL YÖNETİM YAPILARI Gelişmiş Ülkelerde Yerel Yönetimler ABD'de Yerel Yönetimler Japonya'da Yerel Yönetimler Almanya'da Yerel Yönetimler İngiltere'de Yerel Yönetimler

Detaylı

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013 Başkent Pekin Yönetim Şekli Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 Nüfus 1,35 milyar GSYH 8,2 trilyon $ Kişi Başına Milli Gelir 9.300 $ Resmi

Detaylı

Göreve Yeni Başlayan Belediye Başkanının Yapması Gereken Resmi İşlemler

Göreve Yeni Başlayan Belediye Başkanının Yapması Gereken Resmi İşlemler Göreve Yeni Başlayan Belediye Başkanının Yapması Gereken Resmi İşlemler A. İlk Hafta (7 gün) İçinde Yapılacak İşlemler 1. İl/ilçe seçim kurulundan mazbata alınır. 2. Önceki Başkan ile devir teslim töreni

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAAŞ TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde

Detaylı

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu 1 Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğümüz tarafından 01/01/2006 tarihinde 1 nolu yevmiye kaydı ile 2005 yılından 2006

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜM ARAÇLARINDAN BİRİ OLARAK HUKUK. Prof. Dr. Gürsel Öngören www.ongoren.av.tr

KENTSEL DÖNÜŞÜM ARAÇLARINDAN BİRİ OLARAK HUKUK. Prof. Dr. Gürsel Öngören www.ongoren.av.tr KENTSEL DÖNÜŞÜM ARAÇLARINDAN BİRİ OLARAK HUKUK Prof. Dr. Gürsel Öngören www.ongoren.av.tr TARİHSEL SÜREÇ İÇİNDE KENTSEL DÖNÜŞÜM 1950 li yıllarda Sanayileşme ve kentlere GÖÇ Tepki: 1) 1966 yılında «Gecekondu

Detaylı

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını denetleyen en yüksek organ ise devlettir. Hukuk alanında birlik

Detaylı

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FALİYET RAPORU 2004 Yılında Belediyemiz birimleri günü geçmiş birbirinden bağımsız bilgisayar teknolojisiyle hizmetini

Detaylı

---------------------YEREL YÖNETİM VE SOSYAL HİZMETLER----------------------

---------------------YEREL YÖNETİM VE SOSYAL HİZMETLER---------------------- ---------------------YEREL YÖNETİM VE SOSYAL HİZMETLER---------------------- 1) I. Mesleki gruplaşmadan doğar II. Merkezi yönetimle halk arasında aracılık rolü oynar III. Şehir idaresinde yetki sahibidir

Detaylı

GÜMÜŞHANE TİCARET VE SANAYİ ODASI

GÜMÜŞHANE TİCARET VE SANAYİ ODASI (2015) GÜMÜŞHANE TİCARET VE SANAYİ ODASI TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ ETKİN BİR ŞEKİLDE ÇALIŞABİLECEK Mİ? TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ ETKİN BİR ŞEKİLDE ÇALIŞABİLECEK Mİ? 27 Kasım 2014 günü Resmi Gazete de yayınlaman

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 1 Ocak 31 Aralık Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Daire Başkanlığı TEMMUZ- İçindekiler SUNUŞ... 2 I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

20 Ağustos Kimin oy hakkı olduğu, Vergi Dairelerinde bulunan nüfus kayıtlarındaki bilgilere göre saptanacaktır.

20 Ağustos Kimin oy hakkı olduğu, Vergi Dairelerinde bulunan nüfus kayıtlarındaki bilgilere göre saptanacaktır. Seçim 2010 19 Eylül de yapılacak olan Bölge Genel Meclisi (regionfullmäktige) seçimine ilişkin açıklayıcı bilgiler Ne zaman ne olacak? Seçimlerin arkasından Skåne seçim bölgesinde oturanların yaptıkları

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Teşkilat, Görev, Yetki ve Sorumluluklar Teşkilat MADDE-4- Müdürlüğün Görevleri MADDE-5-

İKİNCİ BÖLÜM Teşkilat, Görev, Yetki ve Sorumluluklar Teşkilat MADDE-4- Müdürlüğün Görevleri MADDE-5- T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DEPREM RİSK YÖNETİM VE KENTSEL İYİLEŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19 09/04/2010 BASIN BİLDİRİSİ Anayasa değişikliğinin Cumhuriyetin ve demokrasinin geleceği yönüyle neler getireceği neler götüreceği dikkatlice ve hassas bir şekilde toplumsal uzlaşmayla değerlendirilmelidir.

Detaylı

2014 MALİ YILI KESİN HESABI

2014 MALİ YILI KESİN HESABI 2014 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2014 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-15 Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli - II.Düzey (Örnek:29)...

Detaylı

DEVLET BÜTÇESİ KISA ÖZET KOLAYAOF

DEVLET BÜTÇESİ KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. DEVLET BÜTÇESİ KISA ÖZET KOLAYAOF 2

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK BAKANLAR KURULU Bakanlar Kurulu, Başbakan ve bakanlardan kurulur. Cumhurbaşkanı bakanlar kurulunun

Detaylı

T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER SBB ve İlçe Belediyeleri Bütçe Tasarılarına İlişkin Meclis Kararı... 11-17 Bütçe Kararnamesi... 18-21

Detaylı

KPSS 2007 GK (50) DENEME 3 / 52. SORU 50. Aşağıdakilerden hangisi hukuk devleti ilkesinin gereklerinden biri değildir? A) Yasal idare B) Devlet faaliyetlerinin belirliliği C) İdarenin mali sorumluluğu

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ : Görev ve Çalışma Yönetmeliği. TEKLİF : Etüt Proje Müdürlüğü nün 02.07.2014 tarih, 2014/11669 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; İlgi : 02.05.2014 tarih ve 6439 sayılı Başkanlık Oluru ilgi

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, nün teşkilat yapısını, hukukî statüsünü, görev,

Detaylı

Belediye başkanlığının sona ermesi

Belediye başkanlığının sona ermesi Belediye başkanlığının sona ermesi MADDE 44. Belediye başkanlığı, ölüm ve istifa hâllerinde kendiliğinden sona erer. Belediye başkanının; a) Mazeretsiz ve kesintisiz olarak yirmi günden fazla görevini

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2015 SUNUŞ... 4 I-OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe Giderleri... 5 01. Personel Giderleri... 7 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına

Detaylı

KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s.

KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s. KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s. Amaç ve Kapsamı Madde 1- Bu kanun İstanbul Kentinin uluslararası olimpik anlaşma şartlarına uygun

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI MALİ DÜZENLEME YASASI. 1. Bu Yasa, Yükseköğretim Kurumları Mali Düzenleme Yasası olarak isimlendirilir.

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI MALİ DÜZENLEME YASASI. 1. Bu Yasa, Yükseköğretim Kurumları Mali Düzenleme Yasası olarak isimlendirilir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 30 Mart 2009 tarihli Kırkaltıncı Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Yükseköğretim Kurumları Mali Düzenleme Yasası Anayasa nın 94 üncü maddesinin

Detaylı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Büyükşehir Belediyesi 2011 MALİ YILI BÜTÇESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Birimleri için (A) ödenek cetvelinde 842.720.000-TL

Detaylı

YÖNETMELİK. Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİK DANIŞMANLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİK DANIŞMANLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 19 Aralık 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29210 (Mükerrer) Giresun Üniversitesinden: YÖNETMELİK GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİK DANIŞMANLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel İlkeler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Menteşe Belediye Başkanlığı

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI

ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI ANLATIM SORULARI 1- Bir siyasal düzende anayasanın işlevleri neler olabilir? Kısaca yazınız. (10 p) -------------------------------------------

Detaylı

Sayı:71/2007. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı:71/2007. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 2 Temmuz 2007 tarihli Yetmişaltıncı Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan,, Şans Oyunları Hizmetleri Vergisi Yasası nın Anayasa nın 94 üncü maddesinin

Detaylı

(Resmi Gazete Tarihi: 22.09.2013; Resmi Gazete Sayısı: 28773)

(Resmi Gazete Tarihi: 22.09.2013; Resmi Gazete Sayısı: 28773) 22 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28773 YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi: 22.09.2013; Resmi Gazete Sayısı: 28773) İpek Üniversitesinden: İPEK ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE İL GENEL MECLİSİ 2012 Yılı Denetim Komisyonu. : Mehmet Emin SARAN, Hasan BABADAĞLI, Halil Behçet ERDAL

T.C. ÇANAKKALE İL GENEL MECLİSİ 2012 Yılı Denetim Komisyonu. : Mehmet Emin SARAN, Hasan BABADAĞLI, Halil Behçet ERDAL T.C. ÇANAKKALE İL GENEL MECLİSİ 2012 Yılı Denetim Komisyonu Denetlenen Mali Yıl : 2011 Denetim Komisyonu Başkanı Üyeler : Bülent KORKMAZ : Mehmet Emin SARAN, Hasan BABADAĞLI, Halil Behçet ERDAL Denetime

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

TRAFİK HİZMETLERİNİN PLANLANMASI, KOORDİNASYONU VE DENETİMİ YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

TRAFİK HİZMETLERİNİN PLANLANMASI, KOORDİNASYONU VE DENETİMİ YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: TRAFİK HİZMETLERİNİN PLANLANMASI, KOORDİNASYONU VE DENETİMİ YASA TASARISI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Kısa isim Tefsir Fasıl 96

Detaylı

TEŞVİK YASASI R. G. 98 14.08.2000. 47/2000 Sayılı Yasa. 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar.

TEŞVİK YASASI R. G. 98 14.08.2000. 47/2000 Sayılı Yasa. 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. R. G. 98 14.08.2000 TEŞVİK YASASI 47/2000 Sayılı Yasa Kısa İsim 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Tefsir 14/2000 Amaç Kapsam 2. Bu Yasada metin başka türlü gerektirmedikçe:

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı 1 / 6 DAĞITIM YERLERİNE İlgi : 26 08 2016 tarih ve 29813sayılı Resmi Gazete. İlgi Resmi Gazete'de yayımlanan 19.08.2016 tarih ve 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile

Detaylı

4081 SAYILI ÇİFTÇİ MALLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN UYGULAMASI

4081 SAYILI ÇİFTÇİ MALLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN UYGULAMASI 4081 SAYILI ÇİFTÇİ MALLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN UYGULAMASI 4081 Sayılı Kanun; Çiftçi mallarının korunması esaslarını düzenlemek üzere 10.07.1941 tarihinde yayımlanmıştır. Kanun Hükümleri; -Köy sınırları

Detaylı

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği

Detaylı

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR AMAÇ MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Norm

Detaylı

AVUKAT TANIM A- GÖREVLER

AVUKAT TANIM A- GÖREVLER TANIM Bireylerin birbirleriyle ve devletle ilişkilerinde ortaya çıkan anlaşmazlıklarda hukuki bilgisine başvurulan ve bireyleri ilgili yerlerde, özellikle mahkemelerde temsil eden ve haklarını savunan

Detaylı

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 26893 Yayım Tarih: 1.6.2008 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve kapsam MADDE1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 3/6/2007

Detaylı

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; İstanbul

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli

Detaylı

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1.1.2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1 İÇİNDEKİLER SAYFA ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I-GENEL BİLGİLER.. 4 1-2015 yılı Ocak-Haziran

Detaylı

Birinci Bölüm. İkinci Bölüm

Birinci Bölüm. İkinci Bölüm Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İpek Üniversitesinin yönetimi, işleyişi, akademik organları ve görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU ANA YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU ANA YÖNETMELİĞİ İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu ndan; İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu

Detaylı

T.C. ĠZMĠR KONAK BELEDĠYESĠ EMLAK VE ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ĠZMĠR KONAK BELEDĠYESĠ EMLAK VE ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ĠZMĠR KONAK BELEDĠYESĠ EMLAK VE ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV, YETKĠ VE ÇALIġMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK T.C. ĠZMĠR KONAK BELEDĠYE BAġKANLIĞI EMLAK VE ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV,YETKĠ

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Temizlik İşleri

Detaylı

Sayı:46/2001. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı:46/2001. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 7 Aralık, 2001 tarihli birleşiminde kabul olunan, Trafik Hizmetlerinin Planlanması, Koordinasyonu ve Denetimi Yasası Anayasasa nın 94 maddessinin (1)

Detaylı

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ A) GENEL BİLGİLER Aşağıda belirtilen görevler, Malî Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülür: a) İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek

Detaylı

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece SİLİVRİ 2014 DÜNYA VE AVRUPA KENTİ Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte rekabetçi bir sanayi ekonomisi haline gelmiştir. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2012 I. OCAK - HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

KALKANDERE KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

KALKANDERE KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER KALKANDERE KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ) SIRA NO 1-2- 3- VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin

Detaylı

Sayı:32/2015 KIBRIS TÜRK SÜT ENDÜSTRİSİ KURUMU 2015 MALİ YILI BÜTÇE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı:32/2015 KIBRIS TÜRK SÜT ENDÜSTRİSİ KURUMU 2015 MALİ YILI BÜTÇE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 15 Haziran 2015 tarihli Altmışaltıncı Birleşiminde Oyçokluğuyla kabul olunan Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu 2015 Mali Yılı Bütçe Yasası Anayasanın

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 11 EKİM 2013 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 11 EKİM 2013 İÇİNDEKİLER GENEL

Detaylı

MAHALLİ İDARELER FİNANSMANI MAYIS 2008

MAHALLİ İDARELER FİNANSMANI MAYIS 2008 MAHALLİ İDARELER FİNANSMANI MAYIS 2008 MAHALLİ İDARELERİN FİNANSMANI İÇERİK 1. BORÇLANMA NEDENİ 2. BORÇLANMA ÇEŞİTLERİ VE KAYNAKLARI 3. KREDİ HACMİ VE VAKIFBANK UYGULAMASI 4. YURT DIŞI FARKLI UYGULAMALAR

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi Yemekhane Ve Yemek Servisi Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Konya Büyükşehir Belediyesi Yemekhane Ve Yemek Servisi Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Konya Büyükşehir Belediyesi Yemekhane Ve Yemek Servisi Yönetmeliği Kabul Tarihi: 17/03/2008 Kabul Sayısı: 164 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 11/04/2008 Tarihli Memleket Gazetesi BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) (31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Maliye Bakanlığından : Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) 1. Giriş Bilindiği üzere, 24/12/2003 tarihli

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Amaç MADDE 1 KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kent yaşamında, kent vizyonunun

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK R.G. Tarihi : 05/07/2008 R.G. Sayısı : 26927 BİRİNCİ

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

KURULUŞ: Madde 2. Ankara Barosu Avukat Hakları Merkezi, Ankara Barosu Yönetim Kurulu kararı ile kurulur ve üyeleri atama yolu ile belirlenir.

KURULUŞ: Madde 2. Ankara Barosu Avukat Hakları Merkezi, Ankara Barosu Yönetim Kurulu kararı ile kurulur ve üyeleri atama yolu ile belirlenir. ANKARA BAROSU AVUKAT HAKLARI MERKEZİ YÖNERGESİ (2012) AMAÇ Madde 1. Bu Yönergenin amacı Avukat Hakları Merkezi'nin kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Detaylı

GÖTÜRÜ USULDE VERGİLENDİRME ESAS VE KISTASLARI TÜZÜĞÜ

GÖTÜRÜ USULDE VERGİLENDİRME ESAS VE KISTASLARI TÜZÜĞÜ GÖTÜRÜ USULDE VERGİLENDİRME ESAS VE KISTASLARI TÜZÜĞÜ [(25.2.1983 R.G. 14 EK III A.E. 87 Sayılı Tüzüğün), (29.4.1983 R.G. 29 EK III A.E. 173), ( 15.3.1985 R.G. 22 EK III A.E. 133), ( 7.4.1985 R.G. 30 EK

Detaylı

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Denizli

Detaylı

Harcırah Unsurları. Gündelik Yol gideri Aile gideri Yer değiştirme gideri Bunlardan birini, birkaçını veya tamamına müstahak olabilir.

Harcırah Unsurları. Gündelik Yol gideri Aile gideri Yer değiştirme gideri Bunlardan birini, birkaçını veya tamamına müstahak olabilir. Harcırah Nedir? Harcırah asıl görevli bulundukları yerden başka yerlere geçici veya sürekli görevle naklen atanan memur ve hizmetlilere görevlendirildikleri yerlerde veya yeni görev yerlerine taşınmalarından

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU ANA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU ANA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM 23 Aralık 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27794 YÖNETMELİK Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulundan: FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU ANA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ VE İL ÖZEL İDARELERİ TARAFINDAN AFET VE ACİL DURUMLAR İLE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARA AYRILAN BÜTÇEDEN YAPILACAK HARCAMALARA

Detaylı

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ AVRASYA ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ AVRASYA ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ AVRASYA ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hoca Ahmet Yesevi

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ.TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ.TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ.TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ MADDE 1- DAYANAK Topluluğu İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğrenci Toplulukları Yönergesi doğrultusunda kurulur ve faaliyette bulunur. MADDE 2- TOPLULUĞUN

Detaylı

Türkiye'de "Decentralization" Süreci

Türkiye'de Decentralization Süreci Türkiye'de "Decentralization" Süreci 30 Nisan 2013 Bahçeşehir Üniversitesi İlker Girit Ahmet Ketancı Türkiye'de "Decentralization" Süreci Decentralization Prensipleri Türkiye deki Tarihi Süreç Türkiye

Detaylı

Belediye Bütçeleri İçin, Kurumsal Bir Sınıflandırma Önerisi

Belediye Bütçeleri İçin, Kurumsal Bir Sınıflandırma Önerisi Erkan KARAARSLAN info@erkankaraarslan.org Belediye Bütçeleri İçin, Kurumsal Bir Sınıflandırma Önerisi A. Genel Olarak Bütçe Kodlaması Bütçenin, klasik ve çağdaş olmak üzere iki işlevi bulunmaktadır. Bütçe

Detaylı

Seçim süreci hakkında sorular ve cevaplar

Seçim süreci hakkında sorular ve cevaplar Hamburg Uyum Meclisi Genel bilgiler Seçim süreci hakkında sorular ve cevaplar 1. Uyum Meclisi ne için gereklidir? Entegrasyon; örneğin politika, ekonomi, iş piyasası, eğitim, sosyal işler, kültür, din,

Detaylı

K A R A R. T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-304 29.11.2013 Özü: Seyhan İlçe Belediyesi 2014 mali yılı bütçesi

K A R A R. T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-304 29.11.2013 Özü: Seyhan İlçe Belediyesi 2014 mali yılı bütçesi T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-304 29.11.2013 Özü: Seyhan İlçe Belediyesi 2014 mali yılı bütçesi K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 29.11.2013 tarihli oturumunda

Detaylı