çindekiler Naverok MAR MÜDÜRLÜ Ü GERÎNENDEHIYA AVADANIYÊ DEVELOPMENT DIRECTORATE > 13

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "çindekiler Naverok MAR MÜDÜRLÜ Ü GERÎNENDEHIYA AVADANIYÊ DEVELOPMENT DIRECTORATE > 13"

Transkript

1

2

3 çindekiler Naverok MAR MÜDÜRLÜ Ü GERÎNENDEHIYA AVADANIYÊ DEVELOPMENT DIRECTORATE > 13 FEN filer MÜDÜRLÜ Ü GERÎNENDIYA KARÊN RÊYAN TECHNICAL AFFAIRS MANAGERSHIP > 20 YAZI filer MÜDÜRLÜ Ü GERÎNENDEHIYA KARÊN NIVÎSAN RECORD KEEPING MANAGERSHIP > 12 Kayap nar Bedediyesi 2011 Faaliyet Raporu Yay na Haz rlayan: Kayap nar Belediyesi Bas n Birimi Bask : Gün Matbaac l k Beflyol Mah. Akasya Sok. No. 23/A Küçükçekmece STANBUL Tel: PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜ Ü GERÎNENDEHIYA PARK Û BAXÇEYAN PARK AND GARDEN MANAGERSHIP > 26 2 Kayap nar Belediyesi-fiaredariya Kayapinar-Kayapinar Municipality 2011

4 Kayap nar Belediyesi-fiaredariya Kayapinar-Kayapinar Municipality KÜLTÜR VE SOSYAL filer MÜDÜRLÜ Ü GERÎNENDEHIYA ÇAND Û KARÊN CIVAKÎ MANAGERSHIP OF CULTURE AND SOCIAL AFFAIRS > 32 TEM ZL K MÜDÜRLÜ Ü GERÎNENDEHIYA PAQIJIYÊ CLEAN UP MANAGERSHIP > 30 MAL H ZMETLER MÜDÜRLÜ Ü GERÎNENDEHIYA ÇAND Û KARÊN CIVAKÎ FINANCIAL SERVICES MANAGERSHIP > 66 EMLAK MÜDÜRLÜ Ü GERÎNENDEHIYA XANÎBERAN REAL ESTATE MANAGERSHIP > 70 ZABITA MÜDÜRLÜ Ü GERÎNENDEHIYA ZABITAYAN MUNICIPALITY POLICE MANAGERSHIP > 62 BASIN ÇAPEMENÎ PRESS > 72 HALKLA L fik LER TÊKILIYÊN GEL PUBLIC RELATIONS > 74 Contents

5 Sayg de er hemflerilerim, 29 Mart 2009 seçimlerinde birlikte bafllatt m z yürüyüflümüzün 3 y l n geride b rakt k. Büyük bir heyecan ve coflku ile sizlere hizmet etmek, insan ve çevre odakl ça dafl bir Kayap nar için kollar m z s vad - m z bir dönemde sizlere verdi imiz sözleri yerine getirmemizi engel olmak için anti-demokratik bir flekilde gözalt na al narak tutukland k. Üç y ldan buyana savunma hakk m z hukuksuz bir flekilde engellenerek tutuklulu umuz devam ettirilerek, siz de erli halk m za karfl olan hizmet borcumuzu yerine getirmemize engel olmaktad rlar. Tüm bunlar bizlere yaflatan siyasal iktidar halk m z n vicdan na havale ediyorum. De erli halk m z, Zülküf KARATEK N Belediye Baflkan Koflullar ne kadar zor olursa olsun, tutuklu bile olsak halk m za verdi imiz tüm sözlerimizi yerine getirmenin sevincini yafl yoruz. Bafllarken Amed e ve Kayap - nar a söz verdi imiz tüm projelerimiz stratejik plan - m za uygun olarak mesai arkadafllar m taraf ndan eksiksiz yerine getirilmektedir. Bilginize sunulan 2011 faaliyet raporumuzda görece iniz gibi projelerimizin bir bölümü tamamlanm fl di erleri projelendirilerek önümüzdeki 2 y l içerisinde tamamlanarak sizlerin hizmetine sunulacakt r. Halil brahim Oruç Park, Bahar Yaflam Evi, ek hizmet binas ve daha çok say da park yap m tamamlanarak siz halk m z n hizmetine sunduk. Projesi tamamlanarak ihalesi yap lan spor kompleksi, eski 8 Mart park Mesleki E itim Merkezi, Hizmet binas, flantiye merkezi tamamlanarak halk m z n hizmetine sunulacakt r. Ayr ca yap laflman n bitti i yerlerde afl nm fl yol ve kald r mlar yeniden düzenlenecek, yap laflman n yeni yap ld yerlerde alt ve üst yap çal flmalar tüm h z yla devam edecektir. De erli Diyarbak r halk, Özgür, demokratik kat l mc ekolojik Kayap nar için talip oldu umuz ve sizlerin yo un deste iyle ald - m z bu görevi ilk günün heyecan ve coflkusuyla siyasal iktidar ve tüm kurumlar n n antidemokratik uygulamalar na karfl n, sizlere lay k olmak için tüm gücümüzle çal flmaya devam edece imizi yinelerken hep birlikte özgürlük yürüyüflümüzü modern yaflan labilir bir Kayap nar la taçland rarak halk m z n yüzy ll k hizmet özlemini gidermenin mutlulu u ile hepinizi sevgi ve sayg ile selaml yorum. 4 Kayap nar Belediyesi-fiaredariya Kayapinar-Kayapinar Municipality 2011

6 Kayap nar Belediyesi-fiaredariya Kayapinar-Kayapinar Municipality Hemwelatiyên min ên birûmet, Pifltî ku me di hilbijartina 29 Adar 2009 an de mefla xwe bi hev re da destpêkirin sê sal di ser re borî. Di demeke ku me bi cofl û kelecaneke mezin ji we re xizmet dikir û ji bo Kayapinareke hemdem a ku mirov û xwezayê li pêfl digire de ji bo ku em bên astengkirin bi awayekî antîdemokratîk em hatin girtin. Ev sê sal in mafê me yê parastinê tê astengkirin û em hîn jî girtî ne, ji bo ku em ji we re xizmetê nekin me asteng dikin. Ez vê desthilatiya siyasî ya ku van yekan bi me dikin hewaleyî wîjdana gelê me dikim. Gelê me yê birûmet, fiert û merc çi qas zehmet dibin bila bibin, her çi qas em girtîbin jî em kêfxwefliya bicihanîna sozên xwe yên ku me dabû gelê xwe dijîn. Hemû projeyên ku gava me di destpêkê de soza wan dabû Amedê û Kayapinarê, li gorî stratejiyan ji hêla hevalên min ên mesayiyê ve bêkêmasî bi cih tên. Mîna ku hûn ê di nûsafa me ya 2011 an de jî bibînin, beflek ji projeyên me hatine temamkirin û yên mayî jî hatine projekirin û di nava 2 salên pêfliya me de dê ji xizmeta gelê me re were pêflkêflkirin. Me Parka Halîl Îbrahîm Orûç, Mala Jiyanê ya Biharê, avahiya xizmetê ya pêvek û gelek parkên din di vê demê de çêkirina wan bi dawî kirin û ji xizmeta gelê xwe re vekirin. Dê Kompleksa Werzîflê ya projey û îhaleya wê hatiye temamkirin, Navenda Perwerdehiya Pîfleyî ya Parka 8 Adarê ya kevn, Avahiya Xizmetê û navenda flantiyê were temamkirin û ji xizmeta gel re were pêflkêflkirin. Wekî din jî cihên ku çêkirina avahiyan lê qediyane rê û peyarêyên xera bûn dê ji nû ve werin sererastkirin, cihên ku avahî lê tê çêkirin jî bi awayekî lez xebatên binesazî û sersaziyê didomin. Amediyên Hêja, Ev peywira ku ji bo Kayapinareke azad, demokratîk û befldardar me ji we girtibû ligel hemû astengiyên desthilata siyasî û saziyên wê mîna roja yekemîn bi heman cofl û kelecanê didomînin. Ji niha pê ve jî ji bo ku em layiqî we bin bi hemû hêza xwe em ê van xebatan bidomînin. Bi hêviya ku em mefla xwe ya azadiyê bi Kayapinareke nûjen û jiyandar ve encam bikin ez hezkirin û slavên xwe ji dil û can pêflkêfl dikim. Zulkuf KARATEKÎN-fiaredar Hemwelatiyên min ên birûmet, We ve left 3 years of our walk that we have started with the elections of 29th of March, 2009 behind us. I was arrested and prisoned antidemocraticaly for not to let us keep our promises we gave you during a period that we got ready to work for a modern, human and environment oriented Kayapinar for you with a great excitement and enthusiasm. We have been prisoned for three years without being let to plead with such a lawless way and we aren t let to serve for you as we have promised. I refer the government does such things to us to the conscience of the citizens. Dear valued citizens, No matter how the conditions are difficult, even if I m prisoned, I m happy to keep all of the promises I ve gave to my citizens. In beginning, all of the project we promised to Amed and Kayapinar were applied according to our strategical plan by my fellow workers without any deficiencies. As you will see in our annual report of 2011, some of our projects were finished and the others were projected to be finished in 2 years for the service of our citizens. Halil Ibrahim Oruc Park, Bahar Life House, additional service building and lots of parks were finished and they are bring into service. The project of sport plant was finished and its tender was made, the old 8th of March Park, Vocational Education Center, Service Building, Construction Yard Center would be finished and they would be bring into service. Also, the roads and pavements would be rearranged at the places the buildings were finished and the superstructure and the underground workings would continue at the places structuring would be done at full steam. Dear valued citizens of Diyarbak r I repeat that we would continue to work for you with the enthusiam and excitement of the first day that we desired to create a free, democratic, participatory, ecologic Kayapinar and you gave us a great support as far as in us lies despite all of the antidemocratic implementations of the government and the other corporations. We would all finish our freedom march with a livable Kayapinar together. I greet you with love and respect with the happiness of fulfilling our citizens longing for service, for a century. Zulkuf KARATEKIN Mayor of Municipality

7 Merhaba Her y l oldu u gibi bu y lda yeni bir faaliyet raporumuzla karfl n zday z. Yaflad nüfus art fl na paralel olarak ciddi de iflimler yaflanan ilçemizdeki bu nüfus art fl h z na karfl n çal flmalar n hizmetlerini aksatmadan sizlere sunman n u rafl içerisindeyiz. Son y llarda bölgemizde yaflanan ola anüstü geliflmeler ve çat flmal sürecin gölgesinde sizlere hizmetleri aksatmadan ulaflt rman n gayreti içinde olduk. Yeni yerleflim alanlar nda alt ve üst yap çal flmalar n n yan s ra, eski yerleflim bölgelerimizin sorunlar n azami düzeye indirmeye çal flt k. Yapt m z kentsel planlamalar ile kentin geliflimine yön verirken, kentin geliflim aks nda depreme dayan kl, ça dafl ve modern bir yap laflman n önünü açt k. Bu planlamalar çerçevesinde çal flmalar m z yürütüyoruz. Mahmut DA Belediye Baflkan Vekili E itim Destek evlerimizde gençlerimizin ve çocuklar m z n e itsel, kültürel, sportif alanlarda desteklenmesini sa lad k. Meslek e itim kurslar, SBS kursu, üniversitelerin beden e itimi bölümlerine yönelik haz rl k kurslar m zla gençlerimizin ve çocuklar m z gelece e haz rlamaya çal flt k. Cegerxwin Gençlik, Kültür ve Sanat Merkezi nde yürütülen kültürel, sanatsal çal flmalar n yan s ra 1 incisi düzenledi- imiz Diyarbak r belgesel Günleri (Filmamed) ile genç sinemac lara destek sunmaya çal flt k. Ceren Kad n Dan flma Merkezi bünyesinde, kad nlara yönelik sosyal ve psikolojik deste in yan s ra kad nlara yönelik kültürel ve e itsel çal flmalar yürütüldü. Hayat n her alan nda kentimize en iyi hizmete sunmaya çal flt k. Özgürlükçü, kat l mc, ekolojik bir yerel yönetim anlay fl n n yaflam bulmas çabas içinde olduk. Bu çabam z halk m z n deste iyle sürdürece iz y l nda iki adet Halkevi, Bahar Yaflam Evi (Yafll lar m - z n buluflaca mekan), Sera ve ayd nlatmas n güneflten sa layan Halil brahim Oruç Park n n yap m n tamamlad k y l Kayap nar Belediyesi aç s ndan kentimize yönelik projelerin alt yap s n n haz rland bir y l oldu. Projelerini tamamlad m z spor tesisleri, mesleki E itim merkezi ve 3 adet park m z n yap m na 2012 y l nda bafllad k. Hizmet binas, çocuk yaflam merkezi, yeni park projeleri ve Kent Meydan na yönelik proje haz rl m z ise devam ediyor. Kayap nar Belediyesi olarak 2012 ve 2013 y llar n yat r m y - l olarak ilan ettik. ki y ldan buyana haz rl sürdürülen projelerimizi bu y llarda h zla tamamlayarak halk m z n hizmetine sunmaya devam edece iz.bu çal flmalar m z yürütürken, fleffaf, halka hesap veren, kat l mc bir anlay fl n yaflam bulmas çabas içerisinde olduk. 29 Mart 2009 seçimlerinde sonra Kürt siyasetçilerine yönelik gözalt ve tutuklama operasyonlar kapsam nda tutuklanan Belediye Baflkan m z Say n Zülküf Karatekin e, Belediye meclis üyelerimize, bu çal flmalar n yürütülmesini sa layan belediye personeline ve deste ini bizden esirgemeyen Kayap nar halk na teflekkürlerimizi sunuyorum. Sayg lar mla... 6 Kayap nar Belediyesi-fiaredariya Kayapinar-Kayapinar Municipality 2011

8 Kayap nar Belediyesi-fiaredariya Kayapinar-Kayapinar Municipality Merheba Wek her salê îsal jî em bi nûsafeke nû ya çalakiyên xwe li hember we ne. Bi zêdebûna gelheya wê ve girêdayî di navçeya me de guhertinên gelek girîng pêk tên. Em jî di hewldanê de ne ku xizmet û xebatên xwe bê kêmasî bigihînin we. Di salên dawiyê de li herêma me gefledanên deresayî rû dan û di bin siya pêvajoya pevçûnê de heta ji dest me tê em di nava hewldanê de ne ku xizmetê ji we re bikin. Li gel xebatên binesazî û seresaziyê yên qadên ku ji cihwarbûnê re nû vebûne, me pirsgirêkên cihwarbûnên berê jî gelek kêm kirin. Bi planên bajarî yên me kirin re ji bo gefledana baflêr pêflî hat vekirin û li aliyê bajêr ê gefl dibe avahiyên nûjen, hemdem û ji erdhejê re zexm hatin avakirin. Di çarçoveya van planan de em xebatên xwe didomînin. Li Malên Pifltgiriyê yê Perwerdehiyê me di qadên perwerde, çand û werzîflê de pifltgiriya zarok û ciwanên xwe kir. Bi kursên perwerdehiya pêfleyî, kursa SBS ê, kursên ji bo amadekirina beflên zanîngehan ên werzîflê re me hewl da ku em zarok û ciwanên xwe ji siberojê re amade bikin. Li gel xebatên çandî û hunerê yên li Navenda Çand û Hunerê ya Cegerxwînê tên kirin, bi Rojên Belgefîlman ên Amedê (Fîlmamed) re ku me ya yekemîn li dar xist me hewl da ku em pifltgiriyê bidin sînemavanên ciwan. Di bin banê Navenda fiêwra Jinan a Cerenê de, ji bo jinan pifltgiriya derûnî û civakî hat dayîn û xebatên perwerdehiyê hatin meflandin. Di her qadên jiyanê de me hewl da ku em xizmetê ji bo bajarê xwe bikin. Ji bo ku feraseta rêveberiyeke herêmî ya hawirdorparêz, azadîxwaz û befldar di jiyanê de pêk were em di nav hewldanê de bûn. Em ê vê hewldana xwe bi pifltgiriya gelê xwe bidomînin. Di sala 2011 an de me xebatên du Malên Gel, Mala Jiyanê ya Biharê (Wargeha ku kal û pîrên me bikaribin tê de bijîn) û Parka Halîl Îbrahîm Orûç ku enerjiya xwe ji tavê digire temam kirin. Sala di 2011 an ji aliyê fiaredariya Kayapinarê ji bo bajarê me bû sala temamkirina projeyên binesaziyê. Me di sala 2012 an de dest bi xebatên ku projeyên wan di sala 2011 an de qediyabûn ên tesîsên werzîflê, Navenda Perwerdehiya Pîfleyî û 3 parkan kirin. Em amadekariya projeyên avahiya xizmetê ya nû, navenda jiyanê ya zarokan, parkên nû û projeya Qada Bajêr berdewam dikin. Me wek fiaredariya Kayapinarê salên 2012 û 2013 an salên xebatê îlan kirine. Em ê projeyên xwe yên ku ji du salan vir ve ye em amadekariya wan dikin bi lez û bez temam bikin û pêflkêflî xizmeta gelê xwe bikin. Di van xebatên xwe de em di hewldanê de bûn ku bibin xwediyê feraseteke zelal, hesab dide gel û befldar. Ji fiaredarê me Birêz Zulkuf Karatekîn ku di çarçeveya operasyona siyasetmedarên kurd a pifltî hilbijartina 29 Adar 2009 an de hatiye girtin, endamên meclîsa flaredariyê, xebatkarên flaredariyê û ji bo pifltgiriya wan ji gelê me re spasiyên xwe pêflkêfl dikim. Slav û rêz... Cîgirê fiaredarê Kayapinarê-Mahmût Dag

9 Dear all, Just like every year, we are in the presence of you with our new activity report. Despite the population growth and severe changes stemmed from that phenomenon, we are in a struggle for serving the municipal services and works to you without any delay. We were in a struggle for conveying our services to you under the shadow of extraordinary progress and disputed process that have been recently experienced in our region. Beside infrastructure and superstructure works in newly constructed settlement areas, we also tried to minimize the troubles in old settlement areas. While we have pioneered the development of the county with our urban planning, we also have paved the way for an earthquake-resistant, contemporary and modern structuring in the development axis of the county. We carry out our works in the framework of these plannings. In the Educational Support Houses, we provided our young people and children to be supported in the field of education, culture and sport. We tried to prepare our young people and children for the future via vocational training courses, SBS courses and preparation courses for physical education departments of universities. Besides the cultural and artistic works conducted by the Cegerxwin Youth, Culture and Art Centre, we tried to offer support to young filmmakers with Diyarbakir Documentary Days (Filmamed), that we held the first in In Ceren Women Counselling Centre, we executed cultural and educational activities towards women besides social and psychological support. We tried to offer the best to our county in every field of life. We were in an effort of revivaling an emancipator, participative and ecological understanding of local administration. We will keep on our effort with the support of our local people. In 2011, we completed the construction of two Community Houses, Bahar Life House (a venue for meeting of our elderly people), a greenhouse and Halil brahim Oruç Public Garden which meets its lighting via solar energy. For Kayapinar Municipality, 2011 was the year for the preparation of infrastructure of projects towards our county. We have started to the construction of sport facilities, vocational training centres and 3 public gardens in 2012, projects of which we completed in Our preparations towards Municipal Building, Children Life Centre, new public gardens and Town Square projects are continuing. As being Kayapinar Municipality we declared years of 2012 and 2013 as investment years. We will keep on serving our people by promptly completing our projects, the preparation of which we have carried out for the last two years. While we execute these works, we are in a struggle of revivaling a transparent, accountable and participative understanding. I would like to extend my sincere thanks to our Mayor Mr. Zülküf Karatekin, who is imprisoned in the context of the detention and arrestment operations towards Kurdish politicians only after the local elections held in 29 March 2009; our council members, the municipality staffs who provided the execution of these activities and, the inhabitants of Kayapinar who provide us their full support. Yours faithfully, Mahmut DA -Deputy Mayor of Kayapinar Municipality 8 Kayap nar Belediyesi-fiaredariya Kayapinar-Kayapinar Municipality 2011

10 Kayap nar Belediyesi-fiaredariya Kayapinar-Kayapinar Municipality

11 Meclis Üyeleri Zülküf KARATEK N-BDP Mahmut DA Baflkan Vekili-BDP Ayfle F L Z Baflkan Yard.-BDP Sabahattin D NÇ Baflkan Yard.-BDP Servet YILMAZ Baflkan Yard.-BDP Fevzi YETK N-BDP Bülent TURAN-BDP Yahya BARUT-BDP M.Can TUTAL-BDP Hac HASPOLAT-BDP Abdurahman TURHALLI-BDP Han m B Ç ML -BDP Ayten AYT N-BDP 10 Kayap nar Belediyesi-fiaredariya Kayapinar-Kayapinar Municipality 2011

12 11 Yüksel BODAKÇI-BDP Yusuf fi MAY-BDP Aynur ÖZBEK-BDP M.Baki KOÇLARDAN-BDP brahim DENG Z-BDP Neslihan ÇOBAN-BDP Celal EFE-BDP Faruk BAfiBOGA-BDP Aynur YILMAZ-BDP Nedim ZENGERALP-BDP Murat ÇET N-BDP hsan ÖZKILIÇ-AKP fiaban YAKfi -AKP Muhsin U Ufi-AKP Hasan KILIÇ-AKP Vesile KILIÇ-AKP Mehdi ALTINTAfi-AKP Vedat KARAKAfi-AKP Mizbah fieker-akp

13 Yaz flleri Müdürlü ü YAZI filer MÜDÜRLÜ Ü Belediyemiz Baflkanl k ve Yönetim hizmetlerinin yürütüldü ü Yaz flleri Müdürlü ünde 1 Yaz flleri Müdür Vekili ve 2 Daimi flçi olmak üzere 3 personel ile hizmet verilmektedir. Belediye Meclisi Karar mercii olan Belediyemiz Meclisinde tarihi itibar yla 158 adet konu karara ba lanarak gere i yap lm flt r. Belediye Encümeni Yürütme organ olan Belediyemiz Encümenince tarihi itibariyle 830 adet karar al narak Belde halk na daha iyi flartlarda hizmet götürebilmek için gerekli hassasiyet gösterilmifltir. GERÎNENDEHIYA KARÊN NIVÎSAN Li Gerînendehiya Karê Nivîsan xizmetên rêveberî û serokatiya flaredariyê bi rêve dibe. Gerînendehiya me 1 jê cîgirê gerînendehê karê nivîsan û 2 jî karkerên domdar bi tevahî bi 3 xebatkaran xizmetên xwe dimeflînin. Meclîsa fiaredariyê Meclis dezgeha biryardayînê a flaredariya me ye. Di navbera û an de ji bo 158 mijaran biryar wergirtiye. Encumena fiaredariyê Encumen dezgeha rêvebirinê a flaredariya me ye. Di navbera û an de 830 biryar wergirtine û ji bo ku bi awayekî bafltir xizmetê ji gel re bike bi hestiyarî tevgeriyaye. RECORD KEEPING MANAGERSHIP A Vice Manager of Record Keeping and 2 permanent workers, totally 3 staff, works at Record Keeping Managership where Presidency and Administration services of our municipality is being done. Municipal council 158 cases were discussed and determined between and at our Municipal council, the decision maker or our municipality. Municipal Board 830 decisions were given by the executive body of our Municipal Board between and in order to service better for the citizens of the region with a great tenderness. 12 Kayap nar Belediyesi-fiaredariya Kayapinar-Kayapinar Municipality 2011

14 Kayap nar Belediyesi-fiaredariya Kayapinar-Kayapinar Municipality MAR MÜDÜRLÜ Ü Belediyemiz 1991 y l nda belde statüsüne kavuflarak bölgemizde yaflanan çat flmal sürecin beraberinde getirdi i zorunlu göç ile birlikte k sa zamanda h zla artan bir nüfus yo unlu undan nasibini alm flt r y l nda yap lan yerel yönetim seçimlerinden bugüne kadar yap - lan imar planlar ve uygulamalar sonucun da kentimizin ilgisini çekerek k sa zamanda cazibe merkezi halini alm flt r. Nüfus yo unlu unu ani yükselifli sonucu 2008 y l nda da ilçe statüsünü alm flt r y l nda nüfus iken 2004 y l nda ve 2011 y l nda 230 bini aflm flt r. Kentsel geliflimi disipline etmek üzere belirledi i imar politikas n uzun zaman istikrarl biçimde uygulayan belediyemiz, hayal edilen yaflam alanlar na birkaç ad m daha yaklafl ld bir y l geride b rakm flt r. Belediyemiz, insani ve toplumsal ihtiyaçlar do rultusunda belirlenen imar politikalar n n uygulanmas na devam etmekle yetinmemifl, 2011 u yap laflma standartlar - n gelifltirerek, yap denetim sistemi ile birlikte kalite standart n daha da yükseltmeyi hedeflemifltir. GERÎNENDEHIYA AVADANIYÊ fiaredariya me di sala 1991 an de hatiye sazkirin. Ji ber koça bi darê zorê ya ku ji ber pevçûnên li herêma me pêk hatine bajaroka me di bin bandora vê yekê de maye û di demeke kin de hejmara flêniyên wê pir zêde bûye. Ji hilbijartinên rêveberiyên herêmî yên sala 1999 an û heta niha bi plan û sepanên pêkhatî bajaroka me baleke zêde kiflandiye û bûye navenda dilniwaziyê. Ji ber ku di demeke kin de gelheya bajaroka me pir zêde bûye di sala 2008 an de bajaroka me bûye navçe. Gelheya navçeya me di sala 1991 an de 2800, di sala 2004 an de û di sala 2011 an de ji hezarî boriye. Ji bo ku gefledana bajarvaniyê bi awayeke rêk û pêk derkeve holê flaredariya me polîtîkayên avadaniyê yên dirêj sepandin. Di rewfla heyî de gaveke din nêzî bajarê ku tê xeyalkirin bûye. fiaredariya me, polîtîkayên avadaniyê li gor pêdiviyên mirovî û civakî diyar dike. Ev yek jî têr nedîtiye di sala 2011 an de pîvanên avadaniyê destnîflan kiriye, ligel pergala venêrîna avahiya bilindkirina standardên çawaniyê ji bo xwe wek armanc diyar kiriye. DEVELOPMENT DIRECTORATE Our municipality got its share from the forced migration as a result of the skirmishes at the region, its population raised in a short time and became a town at As a result of the master plans and applications after the local administration elections of 1999, our town took a great attention and became an attraction center in a very short time. As the result of the sudden increase in population, our town became a district at While the population of our town was at 1991, it increased to at 2004 and then to at Our municipality has finished an other year in which we got closer to a life being dreamed with our determination of applying the master plan in a stable way and disciplining the urban development. Our municipality not only continued to apply the development politics as like as determined according to the social and humane needs, but also developed the structuring standards and aimed to raise the quality standards more with its building audit system mar Müdürlü ü

15 mar Müdürlü ü Temel amaç olarak insan; temel hedef olarak da insan n yaflayabilece i do ayla bar fl k modern mekanlar yaratmay önüne koyan belediyemiz, bu felsefeyle girdi i meflakkatli yolda sadece kentimiz aç s ndan de il, bölgemiz aç s ndan yüz ak olan tabloyu ortaya ç karm flt r. Bundand r ki, dönem dönem bölgemiz d fl ndan gelen bir çok teknik heyetin dikkatini çekmeyi baflarm fl, yakalanan kentsel geliflim düzeyi nedeniyle takyir toplamay bilmifltir. Belediyemiz gerekli teknik personel kadrosunu geniflleterek gerek teknik geliflimi art rm fl gerekse de istihdam alan yaratm flt r y l na iliflkin verilere bak ld nda, uygulanan politikalar n kabul düzeyinin bir önceki y la göre biraz daha art fl gösterdi idir. 113 adet imar durum belgesi düzenlenirken, 27 adet tevhit ifraz ifllemi gerçeklefltirilmifltir. 4 plan tadilat na red karar verilmifl, 22 plan tadilat yap lm fl 113 adet inflaat ruhsat düzenlenmifltir. Bir y ll k süre zarf nda verilen iskan ruhsat say s 39 olarak gerçekleflmifltir. mar mevzuat aç s ndan bir yap n n flehircilik kriterlerine göre tamamland anlam na gelen iskan ruhsat al m oran, yeni yap lar itibariyle bir yükselme yaflam flt r. Bu kentte, plans z, projesiz ve denetimsiz yap laflma anlay fl n n eseri olan eski Huzurevleri bölgesindeki yap lar n birkaç y l öncesine kadar ne denli revaçta oldu u düflünüldü ünde, gelinen düzeyin önemi daha iyi anlafl lmaktad r. Wek armanca bingehîn; armanca flaredariya me ew e ku wargehên nûjen ên ku li xwezayê tên û mirov dikarin tê de bijîn ava bike. fiaredariya me ya ku bi vê felsefeyê dest bi mefleke dijwar kiriye ne tenê ji bo bajarê me ji bo herêma me jî rewfleke ku ciyê serbilindiyê ye afirandiye. Ji ber vê yekê ye ku bala flandeyên teknîkî yên ku ji derveyî herêmê tên jî dikiflîne. Asta pêflveçûna bajarvanîyê bûye ciyê pesindanê. fiaredariya me hejmara xebatkarên xwe yên teknîkî yên pêwist zêde kiriye. Hem asta xwe ya teknîkî zêde kiriye û hem jî qada îstihdamê zêde kiriye. Gava ku mirov li daneyên 2011 an dinêre, mirov dibîne asta polîtîkayên ku hatine sepandin li gor sala berê bilintir e. 113 belgeyên rewfla avadaniyê hatine amadekirin. 27 karên tevhîd îfrazê(yekirin û dabeflkirin) hatine kirin. 4 daxwazên serastkirina planê hatine red kirin, 22 daxwazên sererastkirina planê hatine erêkirin, 113 destûrnameyên avakirinê hatine dayîn. Ji bo salekê 39 destûrnameyên bicihbûnê hatine dayîn. Wateya destûrnameya bicihbûnê ew e ku avahiyak li gor pîvanên mevzûata avadaniyê û pîvanên bajarvaniyê hatiye temamkirin, bi avahiyên nû re qada bicihbûnê zêdetir bûye. Herêma Hûzûrevlerî li vî bajarî mînaka hiflmendiya bajarvaniya bêplan, bêproje û bêvenihêrîn e. Gava ku mirov bifikire heta çend sal berê ku çi qas bala mirovan li vê herêmê bû mirov dê asta pêflveçûna îroyîn bafltir fêm bike. As the main goal human; and our municipality tries to create environment at peace and modern places to help people live, and not only for our city but also our municipality create that wonderful frame for our city. Due to this reason, our municipality succeed in taking attention of many technical committes came to our city and so won their approval with the urban development degree. Our municipality enlarged the needed technical personnel cadre so increased the technical development and also created the employment area. If we look through the datas of 2011, we would see that the everage of applications have increased according to the last year. 113 zoning status documents were prepared, 27 amalgamation subdivision operations were done. 4 plan alteration were denyed, 22 plan alteration were done, 113 housing permit were organized. 39 habitation permit were given during a year. The everage of habitation permit which means a building was finished according to the urban criterions of public housing laws was increased with the new buildings. If we consider how the buildings without any projects, plans and supervisions at Huzurevleri were in great requests till a few years ago at this city, we would understand better where we stand now. 14 Kayap nar Belediyesi-fiaredariya Kayapinar-Kayapinar Municipality 2011

16 Kayap nar Belediyesi-fiaredariya Kayapinar-Kayapinar Municipality Mühendis ve mühendisli in esamesinin okunmad yap laflma kültürü geride kalm fl; temel atma aflamas ndan iskan ruhsat noktas na kadar, her aflamas kontrol alt na al nm fl bir yap laflma anlay fl na ulafl lm flt r. Güvenli, konforlu, çevreci yap üretiminin bir tercih olmaktan ç k p, zorunluluk haline gelmesi dikkatle irdelenmesi gereken bir noktad r. Zira, devrim niteli indeki uygulamalar, yurttafl ndan müteahhidine kadar her kesimde yap konusunda yeni bir kültür ve yeni bir anlay fl n oluflmas nda büyük rol oynam flt r. Kentsel geliflimin yo un oldu u yerde kaç n lmaz olarak kentsel rant da aç a ç kmaktad r. Belediyemiz, bu rant yine kente kazand ran nadir örneklerden biridir. Yakalad kentsel geliflme düzeyiyle ilçe nüfusumuzun 230 bini aflm fl olmas, büyük özveri ve fedakarl kla uygulanan imar politikalar n n kent insan m z taraf ndan da kabul gördü ünün en somut göstergesidir. Çanda avadaniyê ya ku ji endezyar û endezyariyê bêpar bû êdî li pafl maye; ji bingehdanînê bigire heta pêvajoya destûrdayîna bicihbûnê her asta avadaniyê tê venêrtin û ev yek êdî bûye hiflmendiyek. Lêkirina avahiyên ewle, konfor û hawirparêz êdî ne daxwazek e, mecbûriyetek e. Ev yek divê bi baldarî bê nirxandin. Lewre sepanên wek floreflê pêk hatine, ji mutehîtan bigire heta welatiyan ji bo avahiyan çand û hiflmendiyeke nuh derketiye holê. fiaredariya me ji bo vê yekê roleke mezin lîstiye. Cihê ku gefledana bajarvanî lê hebe bivê nevê dê ranta bajarvanî jî derkeve holê. fiaredariya me ji wan mînakên hindik yek e ku ev rant careke din kiriye xizmeta bajêr. Navçeya me gihîfltiye asta bajarvaniyê ya bilind, tevî ku gelheya wê ji î boriye jî hîna jî mirov lê bi cih dibin, ev jî nîflan dide ku polîtîkayên avadaniyê yên ku bi fedekarî tên sepandin ji aliyê gel ve jî hatine pejirandin. Ev jî nîflaneya herî berbiçav e. Structuring culture without any engineers and engineering is left behind, from groundbreaking till habitation permit, all of the steps are being controlled now. A confident, comfortable and environmentalist structuring is not an alternative any more, it is an obligation. In as much as, these revolutionary applications have played a very important role during the creation of that new structuring culture. As a result of urban development, there is also urban unearned income. Our municipality is one of rare examples which make the city earn this income. There is more than citizens live at our district and this is the obvious pointer of the fact that our town planning policies we apply with a great sacrifice and generosity are being accepted by our citizens.

17 Planlama Birimi mar Müdürlü ü Birimimizin temel hedefleri bugünkü kentsel yaflam kalitesinin art r lmas,sosyal alanlar n gelifltirilmesi,kentsel geliflim senaryolar n n oluflturulmas ve kentsel imaj n yeniden oluflturulmas d r. Bu ba lamda birim olarak belediyemiz s n rlar içerisinde yap lan mar planlar na dair 1/5000 naz m imar plan ile 1/1000 uygulama imar plan nda parsel, ada ve bölge baz nda yaflanan s k nt lar n revizyon planlar ve plan notlar çerçevesinde çözüm üretilmifltir y l içerisinde uygulamada meydana gelen sorunlar çözüme kavuflturmak sebebiyle 3 tane revize uygulama imar plan yap lm flt r. Ayr ca 26 plan tadilat konusunun 4 ü reddedilmifl 22 sine plan tadilat yap lm flt r. Yekeya Plankirinê Armancên bingehîn ên yekeya me; bilindkirina asta bajarvaniyê, çêkirina qadên çalakiyên civakî, amadekirina senaryoyên gefledana bajêr û ji nû ve afirandina îmaja bajêr. Di vê çarçoveyê de wek yeke ji bo pirsgirêkên ku li herêm, befl û parselên plana avadaniyê ya sepanan a bi pîvana 1/1000 û plana avadaniyê ya nazim a bi pîvana 1/5000 yên di nav sînorên flaredariya me de çareserî hatin bi pêfl xistin. Di sala 2011 an de bi armanca çareserkirina pirsgirêkên ku di pêvajoya sepanê de derketine holê 3 planên sepanê yên sererastkirî hatine amadekirin. Dîsa ji 26 daxwazên sererastkirinê 4 hatine redkirin û 22 jî hatine erêkirin û plan hatine sererastkirin. Planning Unit The main aims of our unit is increasing the quality of urban life, developing social areas, creating urban development scenarioes and recreating the urban image. Concordantly, as planning unit, solutions were produced within the context of 1/1000 application town planning and 1/5000 land use plan within the boards of our municipality on the basis of parcel, city block and region revision plans and plan notes. 3 revise application town planning were made in order to solve the problems came in sight during the application at Also, 4 of the alteration plan from 26 ones were denied and plan alteration was given to 22 of them. 16 Kayap nar Belediyesi-fiaredariya Kayapinar-Kayapinar Municipality 2011

ILO CENEVRE DEN HABERLER - NEWS FROM ILO GENEVA

ILO CENEVRE DEN HABERLER - NEWS FROM ILO GENEVA Newsletter 2005-1: Nisan ILO CENEVRE DEN HABERLER - NEWS FROM ILO GENEVA ILO Yönetim Kurulu 292. oturumunu tamamlad Ele al nan konular aras nda iflçi haklar, 2006-2007 dönemi bütçesi, küreselleflme ve

Detaylı

Yükselen De er: Türkiye kitab n n bas m na sa lad katk lardan dolay afla daki firmalara

Yükselen De er: Türkiye kitab n n bas m na sa lad katk lardan dolay afla daki firmalara 67 Yükselen De er: Türkiye kitab n n bas m na sa lad katk lardan dolay afla daki firmalara ve teflekkür ederiz. MÜSTAK L SANAY C VE fiadamlari DERNE Sütlüce Mah. mrahor Cad. No: 28 34445 Beyo lu- STANBUL

Detaylı

köreltebildi ini ve siyasal istikrars zl körükleyebildi ini belirtmektedir.

köreltebildi ini ve siyasal istikrars zl körükleyebildi ini belirtmektedir. International Labour Office, Ankara ILO taraf ndan haz rlanan yeni bir rapora göre, çal flma yaflam nda ayr mc l n en aç k biçimleri art k ortadan kalkm fl olsa bile, ayr mc l k, yeni ve daha az fark edilebilir

Detaylı

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme YÖNET M VE EKONOM Y l:2003 Cilt:10 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

CSR Principles in International Business The development and publishing of this booklet was made possible through the financial contribution of the Human Rights Funds of the Consulate- General of the Kingdom

Detaylı

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Ocak-fiubat 2008 Say : 80 fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Yaz s 6. sayfada BAfiYAZI Gerçek demokrasi ve özgürlük için... Merhaba

Detaylı

Başak Kültür ve Sanat Vakfı Başak Culture and Art Foundation. 13-17 Nisan April 2015 Diyarbakır

Başak Kültür ve Sanat Vakfı Başak Culture and Art Foundation. 13-17 Nisan April 2015 Diyarbakır EZİDİ ÇOCUKLAR KENDİ OYUNCAĞINI ÜRETİYOR SERGİSİ KATALOĞU KATALOXA PÊŞENGEHAN ZAROKÊN ÊZDÎ PÊLÎSTOKÊN XWE HİLDİBERÎNİN ÊZÎDÎ CHILDREN PRODUCE THEIR OWN TOYS EXHIBITION CATALOGUE 13-17 Nisan April 2015

Detaylı

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz!

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! Bas n Aç klamas Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! De erli Meslektafl m z; Merkezi idare taraf ndan gündeme getirilen yasa taslaklar ile yürürlü e konulan yasalar ve yönetmelikler; bir yandan ülkemizdeki

Detaylı

Konu Alan Bilgisinin Pedagojik Alan Bilgisi Üzerine Etkisi: Maddenin Fiziksel Hâllerinin Ö retilmesi Durumu

Konu Alan Bilgisinin Pedagojik Alan Bilgisi Üzerine Etkisi: Maddenin Fiziksel Hâllerinin Ö retilmesi Durumu - - Konu Alan Bilgisinin Pedagojik Alan Bilgisi Üzerine Etkisi: Maddenin Fiziksel Hâllerinin Ö retilmesi Durumu Mustafa ÖZDEN* Özet Bu araflt rman n amac, konu alan bilgisinin miktar n n ve niteli inin

Detaylı

YEREL YÖNET MLER N YAPTIRDI I SPOR PARKLARIYLA LG SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER ( MERS N ÖRNE )

YEREL YÖNET MLER N YAPTIRDI I SPOR PARKLARIYLA LG SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER ( MERS N ÖRNE ) YEREL YÖNET MLER N YAPTIRDI I SPOR PARKLARIYLA LG SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER ( MERS N ÖRNE ) THE PROBLEMS AND RESOLUTION ADVISORY RELATED THE SPORTS PARKS BUILT BY THE LOCAL GOVERMENT (MERSIN EXAMPLE)

Detaylı

Üniversite-Sanayi flbirli i çin Baz Öneriler*

Üniversite-Sanayi flbirli i çin Baz Öneriler* Görüfl / Viewpoint www.yuksekogretim.org Üniversite-Sanayi flbirli i çin Baz Öneriler* Suggestions for university-industry collaborations Reha Metin Alkan Hitit Üniversitesi, Çorum ve stanbul Teknik Üniversitesi,

Detaylı

Mimarlar Odas zmir fiubesi 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti

Mimarlar Odas zmir fiubesi 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti Genel Kurul 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti 42. Ola- an Genel Kurulu 15 flubat 2014 Cumartesi günü Mimarlar Odas zmir fiubesi Mimarl k

Detaylı

Türkan Saylan n an s na...

Türkan Saylan n an s na... G Ü N D E M Türkan Saylan n an s na... M.Ö. 427 ve M.Ö. 347 y llar aras nda yaflam fl olan Sokrates in ö rencisi ve Aristoteles in hocas Eflatun böyle demifl. Ayd n olmak, toplumun egemen ideolojisinden

Detaylı

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü BAfiLARKEN flimiz Gücümüz YEMEK! dedik ve sektöre ad m att k. H zla büyüdük, gelifltik ve alt yap m z oluflturduk. Yeni bir bafllang ç dedik ve ilk say m z sizlerle paylaflman n hakl gururunu yaflad k.

Detaylı

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 168 2010/10 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Tasar m Savafl Çak r Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası. All Municipal and Puplic Services Workers Trade Union

Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası. All Municipal and Puplic Services Workers Trade Union Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası All Municipal and Puplic Services Workers Trade Union İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş... Genel Tanıtım... Uluslararası İlişkiler... İşbirliği Anlaşmalarımız...

Detaylı

Uluslararas Marka Olmak Ne Demek?

Uluslararas Marka Olmak Ne Demek? RÖPORTAJ Bülent Bulgurlu: Uluslararas Marka Olmak Ne Demek? FULYA SARI MA 76 fulya.sari@mac.com Sizce uluslararası marka olmak ne demektir? BB: Kolay bir iş değil uluslararası bir marka olmak. Ama yaptığınız

Detaylı

Ö retmenin Sahip Olmas Gereken Dördüncü Bilgi: Alan Ö retimi

Ö retmenin Sahip Olmas Gereken Dördüncü Bilgi: Alan Ö retimi - Ö retmenin Sahip Olmas Gereken Dördüncü Bilgi: Alan Ö retimi Canan NAK BO LU*, Özlem KARAKOÇ** Özet Ülkemizde, ö retmenin sahip olmas gereken bilgiler konusunda yap lan çal flmalar incelendi inde bu

Detaylı

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf dergi Türkiye nin E itim Vakf Türkiye nin E itim Vakf TÜRK E T M VAKFI Eylül 2008 Say : 4 1967 Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 Yönetilmek yerine yön

Detaylı

Serami i hep çok yönlü, çok boyutlu bir sanat dal olarak alg lad m

Serami i hep çok yönlü, çok boyutlu bir sanat dal olarak alg lad m 12 Artroportaj.qxd 9/13/06 12:15 PM Page 94 Eylül-Ekim / September-October 2006/ No.17 Sanat / Art Ferhan Taylan Erder; Serami i hep çok yönlü, çok boyutlu bir sanat dal olarak alg lad m Ferhan Taylan

Detaylı

Review. Nasıl pilot oldular? How do I become a pilot? Boeing Raporu; 1 milyon pilot ihtiyacı olacak! 1 million pilots predicted to be needed.

Review. Nasıl pilot oldular? How do I become a pilot? Boeing Raporu; 1 milyon pilot ihtiyacı olacak! 1 million pilots predicted to be needed. IFTE İstanbul Havacılık Eğitim Fuarı nın resmi dergisi ve kataloğudur. / IFTE Istanbul Flight Training Exhibition official magazine. www.ifteistanbul.com Review Ekim / October 2014 www. ifteistanbul.com

Detaylı

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 Sika yeni ürünlerini tan tt Isuzu da güç birli i Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 GELECE N A ETMEK Ba yaz 3 Kentsel Dönü üm: Modernle

Detaylı

CONTAINER. Yatırımlarımızı bu yıl Treyler e yapacağız 22 de. Gürbulak. Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k

CONTAINER. Yatırımlarımızı bu yıl Treyler e yapacağız 22 de. Gürbulak. Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k CONTAINER Gürbulak Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k Gürbulak Nakliyat n Özel Ekidir Y l : 2013 Say : 2 Yatırımlarımızı bu yıl Treyler e yapacağız 22 de Ekonomisi zay f bir ulus, yoksulluktan

Detaylı

Ara Güler Point Hotel de Ara Güler at Point Hotel. Yay na Haz rlayan Editor Umut Sülün. Fotograflar ve Metinler Photographs and Texts Ara Güler

Ara Güler Point Hotel de Ara Güler at Point Hotel. Yay na Haz rlayan Editor Umut Sülün. Fotograflar ve Metinler Photographs and Texts Ara Güler Ara Güler Point Hotel de Ara Güler at Point Hotel Bu kitap Point Hotel Taksim in lobisi, katlar, restaurantlar ve odalar nda yer alan Ara Güler in stanbul fotograflar n paylaflmak için Point Hotel ve Fotograf

Detaylı

Faaliyet Raporu 2004

Faaliyet Raporu 2004 Faaliyet Raporu 2004 çindekiler 02 Finansal Göstergeler 05 K saca Ekspo Faktoring 08 Yönetim Kurulu 09 Yöneticiler 10 Baflkan n Mesaj 12 2004 Y l nda Dünya Faktoring Sektörü 13 Türkiye de Faktoring in

Detaylı

Bir kez daha tekrarlamakta ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE

Bir kez daha tekrarlamakta ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE Bir kez daha tekrarlamakta yarar var. Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birli i (TMMOB) 7303 say l Yasa, 66 ve 85 say l Kanun Hükmünde Kararnamelerle de iflik 6235 say l Yasayla 1954 y l

Detaylı

SAYI 4/2012 www.havakargoturkiye.com

SAYI 4/2012 www.havakargoturkiye.com SAYI 4/2012 KÜNYE TÜRKİYE IDENTITY DISC İLK ULUSAL ETKİNLİĞİMİZİ GERÇEKLEŞTİRDİK H ava Kargo Türkiye ailesi olarak; ilk ulusal etkinliğimizi 4 Mayıs 2012 tarihinde Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık

Detaylı

Çalışan El Kitabı ve İş Etiği Kuralları

Çalışan El Kitabı ve İş Etiği Kuralları Çalışan El Kitabı ve İş Etiği Kuralları Employee Handbook and Rules of Business Ethics Şubat 2012 Rev: 01 İçindekiler 1 Kurumsal Değerlerimiz 5 Kurumsal Misyonumuz Kurumsal Vizyonumuz Görevimiz 7 Performans

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2900 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1857 NSAN KAYNAKLARI YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 7) Doç.Dr. H. Zümrüt TONUS (Ünite 2, 3) Doç.Dr. Deniz KA NICIO

Detaylı

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i *

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Cilt:8 Say :1 Y l:2011 f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Mehmet Bingül ** Özge Hac fazl lu *** Özet Ara rman n genel amac, ilkö retim okullar nda görev yapan

Detaylı