Yarýna bir deðer býrak

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yarýna bir deðer býrak"

Transkript

1 Yarýna bir deðer býrak TURÝZM SEKTÖRÜ ÝKÝNCÝLÝK ÖDÜLÜ

2 Mehmet Kemal Dedeman Araþtýrma ve Geliþtirme TÜRKÝYE DE ÞEHÝR TURÝZMÝNÝN: DÜNÜ, BUGÜNÜ, YARINI - ÖÐRENEN TURÝZM BÖLGELERÝ YAKLAÞIMI HAZIRLAYANLAR YRD. DOÇ. DR. HAKKI ÇÝFTÇÝ TUFAN ÖZSOY 2008

3 ÖZET Dünyanın tüm yörelerini birbirine bağlayan yeni ilişki ve süreçler gelişmekte, adeta tüm yerküre tek bir mekana dönüşmektedir. Bu durumun tek tek yöreler veya kentler için anlamı, kentlerin kaderlerinin şimdiden kestirilmesi neredeyse olanaksız, son derece hızlı değişebilen ilişki ve süreçlere bağlı olmasıdır. Bir kentin marka değerinin yükselmesi, yüksek katma değerli sektörlere yönelmesi, ekonomik, kültürel, sosyal yönden güçlü olması için tüm paydaşların ortak hareket etmesi uluslar arası platformda tanınan bir kent haline getirmektir. Bunu başarmak için şehirle ilgili ne anlamak, ne tanıtmak, kime nasıl ulaştıracağına karar vermek, şehrin turizm potansiyelini daha verimli kullanabilmesini, turizmin ekonomiye olan katkısını daha üst seviyelere çıkarabilmesini, yerel, bölgesel ve ulusal kalkınmayı gerçekleştirmeye en fazla katkıda bulunabilmesini, istihdamdaki payının daha da artırılmasını sağlamak büyük önem arz etmektedir. Şehirler de markalar gibi işlevsel olmanın yanı sıra katma değer de oluşturmakta ve bu katma değer sayesinde marka kentler, her açıdan bir çekim merkezi olmakta; iş, sanat, kültür, eğlence, sanayi, ulaşım açısından da merkeze yerleşebilmektedir. Marka Şehri olabilme yolunda sadece bireysel anlamda sanayici, tüccar, esnaf ya da diğer tüm vatandaşların özel sektöründen, kamusuna; yerel yönetimlerinden, STK `larına; öğrencisinden, işçisine hatta ev hanımına kadar herkesin bir birlik ve beraberlik duygusu ile "ortak bir inanç " hareketiyle bu ba şarı öğrenen şehir turizmine zenginlik katacaktır." Öğrenen turizm bölgelerinin (şehirlerinin /kasabalarının/köylerinin); karşı karşıya kalabileceği sorunların önemli bir bölümü, Türkiye deki kentsel ve bölgesel yapı ve ilişkilerin küreselleşme sürecinin gerektirdiği esnekliğe sahip olmamasından, yarının karanlıklarına bugünden mum hazırlanılmamasından, günü birlik turlarla hayat sirkülasyonunda dönme dolap misali ba ş döndürücü gelişmelerin hızı ve esnekliğinden kopuk, şehir turizminin konsepti içerisinde yer alan kurum ve kuruluşların dualist yapıları şehir turizminde gerginlikleri ve düalist yapıları oluşturmakta ve küreselleşme süreçleri bir dizi çelişkili eğilimi bünyesinde barındırmaktadır 1. Firmalar arasındaki rekabete benzer şekilde şehirler de artık birbiriyle rekabet etmeye başlamışlardır. Bu nedenle şehirler için de bilgi ve onun yönetilmesi oldukça önemlidir. Bu çalışmada öncelikle, şehirlerin öğrenen turizme katkısı, somut projeler, bilginin şehir turizmi için bir rekabet avantajının kaynağı olarak görülüp görülmeyeceği, bilginin şehir rekabetindeki yeri ve somut uygulanabilir öneriler sunulmu ştur. Anahtar Kelimeler: Öğrenen turizm bölgeleri, şehir turizmi ve yaşamboyu öğrenme, sürdürülebilirlik 1 Foss, N.J. ve Ericsen, B., 1995, Competitive Advantage and Industry Capabilities, içinde C.A. Montgomery (eds) Resource Based and Evolutionary Theories of the Firm: Toward a Synthesis, Boston: Kluwer Academic Publisher,

4 ÖNSÖZ Tarih boyunca ekonomi ve medeniyet şehirler etrafında büyümüş ve gelişmiştir. Ülkelerin şehirleşme oranları arttıkça refah yaratma kapasiteleri de artmaktadır. Antik Atina, İstanbul, Paris, Londra, New York tarih içerisinde belli dönemlerde refah merkezleri olmuşlardır. Bu merkezler sahip oldukları refah nedeniyle kırsal kesimlerden nüfus almışlar, sanat ve bilimin yeşerdiği ve tarihi dönüşüm niteliğinde olayların geliştiği yerle olmuşlardır. Ernst Engel in gelirin artışıyla talep olgusunun artacağı görüşü, turizme ve tatile ayrılan payın son yıllarda ciddi boyutlarda artması, refah arttırma çabaları, ulaşım ve iletişim teknolojisindeki hızlı gelişme ve insanların yeni bölgeleri ziyaret etme isteği şehir turizm endüstrisini dünyada en hızlı gelişen endüstrilerin başına taşımıştır. Hızlı bir şekilde büyüyen şehir turizm endüstrisi, istihdama katkısı, hizmet verdiği insan sayısı, yarattığı gelir ve katma değer ve ekonomiye katkı ile dünyanın en büyük endüstrilerinden biri haline gelmiştir. Bu çalışmanın amacı; genel olarak öğrenen şehir turizm endüstrisini tanıtmak, potansiyellerini zihinde kalıcı önerilerle süslemek, öğrenen şehir turizminin bileşenlerini sunmak ve uygulamaya dönük projeler üretmek şeklinde özetlenebilir. Bu proje çalışmasını tamamlamımızda Ailelerimizin huzurlu bir ortam sunması, önemli ölçüde etkili olmuştur. Bu nedenle ailelerimizin tüm fertlerine teşekkürlerimizi sunarız. Ayrıca, bu projeleri teşvik eden merhum Mehmet Kemal Dedemanın temsilcilerine bu güzel geleneği sürdürdükleri ve turizme katkı sağladıkları için içten teşekkürlerimizi sunarız. Bu proje çalışmasında, çok titiz davranılmış, gerekli özen gösterilmiş olmasına karşın oluşan hatalar biz yazarlara aittir. Bu proje çalışmasının konu ile ilgili tüm taraflara; turizm girişimcilerine ve yöneticilerine, faydalı olması temennisiyle Ekim 2008 Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Balcalı Kampusü, ADANA Yrd. Doç. Dr. Hakkı ÇİFTÇİ - Doktorant Tufan ÖZSOY 2

5 İÇİNDEKİLER Tablolar Listesi...5 Şekiller Listesi...5 GİRİŞ...6 BİRİNCİ BÖLÜM ŞEHİR TURİZMİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR ŞEHİR TURİZMİNİN DÜNÜ VE BUGÜNÜ Şehir Turizmi nin Dünü, Bugünü Öğrenen Şehirler, Yaşam Boyu Öğrenme ve Sürdürülebilirlik...10 İKİNCİ BÖLÜM ŞEHİR TURİZMİNİN YARINI 2.1. Şehir Turizminin Planlanması ve Organizasyonu Öğrenen Turizm Bölgelerinin Yapısı ve Kapsamını Belirleyen Aktörler Standartlaşma Coğrafi İşaretleme Sürekli Eğitim Şehir Turizminin Pazarlanması Turist Profili Pazarlamada Farklılaşma Stratejisi Destinasyonların Özgün Nitelikleri ile Özdeşleşmeleri Şehrin Turizm Gönüllüleri Ağı nın Oluşturulması Engelli ve Yaşlı Turistler için Şehir Turizmi Bölgelerarası Ortak Temaların Oluşturulması

6 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM TURBİS (TURİZM BİLGİ SİSTEMİ) PROJESİ 3.1. Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Ulusal Turizm İstatistik İzleme-Değerlendirme Sistemi Nesil Mobil Teknolojiler Gezi Planlayıcı ve Sanal Tur Modülü Uzaktan Eğitim (Sürekli Eğitim Merkezi) Modülü...44 Sonuç Yerine: Öğrenen Turizm Bölgeleri Yaklaşımı nın Şehir Turizmi ne Adapte Edilmesi İçin İzlenecek Yol Haritası...45 Ekler...53 Kaynakça

7 TABLOLAR LİSTESİ Tablo.1 Alternatif Seyahatler Ve Motivasyonlar...9 Tablo.2 Turizmin Etkilerine İlişkin Kavramsal Bir Çatı...10 Tablo.3 Öğrenen Turizm Bölgeleri Oluşturma Aşamaları...12 Tablo.4 Bilgiye Dayalı Ekonomiye Geçişte Ortaya Çıkan Değişiklikler...13 Tablo.5 Öğrenen Şehrin Özellikleri...17 ŞEKİLLER LİSTESİ Şekil.1 Turizm, Barınma(Konaklama) Yerlerine Ait Kaynaklar...8 Şekil.2 Turizm Sektörü Paydaşlarının Sınıflandırılması...8 Şekil.3 Öğrenen Bölge Süreci...10 Şekil.4 Öğrenme Piramidi...11 Şekil.5 Öğrenme Pazarının Yapılandırılması...12 Şekil.6 Öğrenme Alanı Süreci...14 Şekil.7 Yaşamboyu Öğrenmenin Bileşenleri...14 Şekil.8 Bütünleşik Yaşam Boyu Öğrenme Toplumu...15 Şekil.9 Sürdürülebilir Turizminin Rekabet Gücü Esasları...16 Şekil.10 AB nin Öğrenen Turizm Süreci İçin Yol Haritası...18 Şekil.11 Amerika nın Baltimore Kentinde İşlenen Balık Temasına Örnekler...29 Şekil.12 Amerikan Eyaletlerine Ait Plaka Örnekleri...30 Şekil.13 Türkiye de İki İle Uyarlanan Plaka Çalışmaları...30 Şekil.14 Engellilerin Şehir Turizmi Faaliyetlerine Katılması...33 Şekil.15 TURBİS Projesi Modülleri

8 GİRİŞ Öğrenen Turizm Bölgelerinde birbirlerini rakip olarak gören ve bilgi ekonomisine dayal ı bir rekabeti benimseyen şehirler; daha becerikli ve özgün yeteneklere sahip çal ışanları şehre çekmek, yeni yatırımları ve kaliteli istihdam imkanlarını cezbetmek ve ekonomiye katkısı yüksek firmalara sahip olmayı istemektedirler 2. Faydacı felsefe yaklaşımında olduğu gibi belirsizliğin hüküm sürdüğü çevrede, şehir turizmine sürekli rekabet üstünlüğü sağlayan güvenilir bilgidir sözü rekabet eden şehirler için de bilgi ve onun yönetilmesi açısından da oldukça önemlidir. Diğer şehirlere oranla rekabette daha yüksek bir performans sergileyen şehirlerde, genelde şehri oluşturan resmi ve resmi olmayan birimler arasındaki bilgi akışı ve tecrübe paylaşımının çok iyi sağlandığı gözlemlenmektedir. Başarılı şehir turizmi uygulamalarının; ulaşım ve bilgi teknolojisi bağlantıları, araştırma, geliştirme ve yenilik, kalifiye işgücü, etkili yönetim ve verimli hizmetler, kültürel altyapı ve hizmetler, kaliteli konut dağılımı oranı, çevresel üstünlükler ve sorumluluklar ve herkesi kapsayan kozmopolit toplum, altyapı, networklere üyelik, insan kaynakları, yaşam çevresi kalitesi kurumlar ve etkili politika networkleri ve başarılı firmalara sahiplik olduğunu bilinmektedir. Özetle, coğrafi konum, insan sermayesi, eğitim altyapısı, girişimci kültür, doğal yapı, yerel yönetimin kalitesi, teknolojik potansiyel, toprak kalitesi, merkezi hükümet nezdinde şehrin temsil gücü, endüstriyel altyapısı, yatırım iklimi, şebekeleşme, vizyon birliği, şehrin genel ekonomik şartları, şehrin genel siyasi şartları, çevre iller (rakipler), müşteriler (üretilen ürün ve hizmete talip olanlar), bölgede sanayi kümelerinin varl ığı, bölgenin gelişmişlik düzeyi, uluslararası aktörler, şehrin rekabet avantajı elde etme ve öğrenme sürecinde ihtiyaç duyduğu bilişsel, teknik ve sistem bilgi bir şehirde yaşayanlar, şehrin önderleri, resmi ve resmi olmayan kurumlar, inisiyatifler arasında şehrin geleceğine ilişkin ortak bir resmin oluşturulması ve bu geleceğe nasıl ulaşılacağına dair ortak bir aklın, eylem setinin ve iradenin sağlanması Şehir turizm bilgisi, tek tek firmaların, kurumların ya da sivil toplum örgütlerinin öğrenmesinden çok, her bir birimin bilgiyi elde edip paylaşmalarını içermektedir. Bu anlamda, şehir turizmi için öğrenme, kollektif ve sosyal bir süreci ifade etmektedir. Bu çalışmada öncelikle, şehir turizmine katkı sağlayan bilginin şehirler için bir rekabet avantajının kaynağı olarak görülüp görülmeyeceği ve söz konusu bilginin şehirdeki birimler arasında nasıl paylaşılabileceği, gelişebilme adına stratejilerin nasıl üretileceği, şehirlerin nasıl rekabet avantajı elde edebilecekleri, şehrin alt yapı ve nitelikli iş gücü gibi faktör şartları, ürün ve hizmetlere olan talep şartları, küresel piyasada rekabet edebilirliğini destekleyecek olan yan şehir turizm endüstrilerinin olması veya bunların eksikliği, endüstriyel yapı ve birbirleri arasındaki rekabet durumu, şehri daha yaşanabilir, daha rekabet edebilir ve daha iyi yönetilen bir şehir olmak için stratejiler geliştirmeye ve cazibe merkezi haline gelmeye dönük somut ve uygulanabilir öneriler sunulacakt ır. 2 Sotarauta, M. ve Linnamaa, R., 1998, Urban Competitiveness and Management of Urban Policy Networks: some Reflections from Tampere and Oulu, Cities at the Millenium Conference, London. Şenlier, N., ve Eryılmaz, S.S., 2004, Kentlerarası Rekabette İstanbul un Yeri, Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu, Cilt II, 6

9 1.1. Şehir Turizmi nin Dünü, Bugünü Birinci Bölüm Şehir Turizmi Şehir turizmi, Metropol ölçeğindeki büyük şehirlerde gerçekleştirilen bir turizm türüdür. Paris, Londra gibi şehir turizminin yapıldığı kentlerde şehrin tüm çekim noktaları en üst düzeyde kullanılmaktadır 3. Bir diğer tanıma göre, Bireylerin; çalışma turları, sanatsal sunumlar ve kültürel turlar, festival ve diğer kültürel organizasyonlara katılım, mekanlara ve anıtlara yapılan seyahatler gibi kültürel motivasyonlarla hareketliliğidir 4. Başka bir kaynak şehir turizmini, turistlerin diğer toplumların tarihi ve kültürel mirası veya çağdaş yaşam tarzlarını, düşünce biçimlerini öğrenmek için gerçekleştirdikleri tüm ziyaret türleridir 5. Ziyaretçilerin, gidilen yerin; kültürel nitelikleri, çağdaş yaşam biçimleri, yemek, topografyası, çevresi, kasabaları, köyleri, tarihi mekanları ve kültürel aktiviteleri hakkında deneyimler yaşayabildiği her çeşit turistik seyahatlerdir 'lerin başından itibaren şehir turizmine artan oranda bir ilgi görülmeye başlanmıştır. Bunda birçok unsur etkili olsa da özellikle kent ve kasabalarda yer alan tarihi merkezlerin rehabilite edilerek turizme açılması, eskisine oranla daha fazla çeşitlendirilmiş turistik ürün ve hizmetlerin sunumu, şehir gelişimi ve kültürel mirasa duyulan ilginin artması başat faktörler olarak sıralanabilir. Ayrıca insanların daha kısa tatiller yapmaya başlaması ve hareketlilik imkânlarının artmış olması şehir turizminin yapısal gelişimin hızlandıran başlıca etkenlerdir 7. Yukarıdaki tanımlamalarla birlikte şehir turizmi barınma (konaklama) yerlerine ait birincil ve ikincil kaynakların cazibesine bağlıdır. Doğal kaynaklar (iklim, peyzaj, ekosistemler), kültürel kaynaklar (kentsel miras, sanat, arkeolojik değerler, gelenekler, bilimsel değerler, folklorik sanatlar, alt-kültürel biçimler), sosyal kaynaklar (sosyo-demografik özelliklerle birlikte potansiyel turizm girişimcileri, yetenekler, mali sermaye, bilgi birikimi, sağlık çevre mülk koruma sistemi, yerel topluluk eğilimleri vs.). turist konaklama yerleri ikincil kaynaklar da sağlarlar: barınma sektörü (otel, motel, kamping, konuk evleri vs.), yemek sektörü (café, lokantalar, bistro vs.), seyahat düzenleme sektörü (acentalar, tur operatörleri vs.), taşıma sektörü (havayolu, bot, tren, otobüs, vs.), eğlence sektörü (oyun ve dans salonları vs.), bilgilendirme sektörü (turizm enformasyon şebekesi) ve tamamlayıcı hizmetler, servisler ve servis altyapısı 8. Öğrenmenin ve öğretmenin etkili olduğu saha da kaynaklar kadar önemlilik arz etmektedir. Taraflar aras ındaki uyumluluğun şehrin potansiyelini ortaya koymada katkısı çok büyüktür Erişim Tarihi 29/02/2008 7

10 Sosyal kaynaklar (sosyo-demografik özelliklerle birlikte potansiyel turizm girişimcileri, yetenekler, mali sermaye, bilgi birikimi, sağlık çevre mülk koruma sistemi, yerel topluluk eğilimleri vs.) Turizm, barınma (konaklama) yerlerine ait birincil kaynaklar Doğal kaynaklar (iklim, peyzaj, ekosistemler) Kültürel kaynaklar (kentsel miras, sanat, arkeolojik değerler, gelenekler, bilimsel değerler, folklorik sanatlar, alt-kültürel biçimler) Turizm, barınma (konaklama) yerlerine ait ikincil kaynaklar Eğlence sektörü (Oyun ve dans salonları vs.) Bilgilendirme sektörü(turizm enformasyon şebekesi) Tamamlayıcı hizmetler, servisler ve servis altyapısı Barınma sektörü (otel, motel, kamping, konuk evleri vs.) Yemek sektörü (café, lokantalar, bistro vs.) Seyahat düzenleme sektörü(acentalar, tur operatörleri vs.) Taşıma sektörü (havayolu, bot, tren, otobüs, vs.) Şekil.1 Turizm, Barınma(konaklama) Yerlerine Ait Kaynaklar Kaynakça:http://www.akdeniz.edu.tr/muhfak/cevre/coastlearn-r/tourism/st-word.doc,Erişim T.:29/09/2008 Paydaşlar arasındaki bu etkileşimin olumlu ve olumsuz yönlerinin oluşturan, fiziksel, sosyo-kültürel, psikolojik ve politik olarak şehir turizmin etkilerini tanımlayan temel bir çatı oluşturmuştur. Pek çok durumda bu tablo, turizmin sosyal ve çevresel etkilerini özetlemektedir. (Şekil.1) Şekil.2 Turizm Sektörü Paydaşlarının Sınıflandırılması Kaynak: Sillence, Gordon(2005), A Handbook on How To Set Up Tourism Learning Areas, Developing Thematic Destination-Level and Regional Tourism Knowledge Network, European Commision, Ecotrans the European Network for Tourism and Sustainable Development 8

11 Öte yandan turizm sahasına inildiğinde, sürdürülebilir turizm yönetimi, sürdürülebilir turizm politikaları, planlaması ve gelişmesi, rekabet avantajları, sürdürülebilir turizminde desteklenen faktör ve kaynaklar, karşılaştırmalı üstünlükler, insan kaynakları, fiziksel kaynaklar, bilgi kaynakları, altyapı, tarihi ve kültürel kaynaklar, ölçek ekonomileri ile ilgili gelişmelerin şehirde, kırsal alanda ve doğal ortamda alternatif faaliyetleri ve ilgili motivasyonları tespit edilmektedir. (Tablo.1) Tablo 1: Alternatif Seyahatler ve Motivasyonlar Alternatif Aktiviteler İlgili Motivasyonlar Şehirde Müzeler Yenilik, çeşitlilik, keşif, otantik olma, özgünlük, eğitim. Sanat Galerileri Kültürel Miras Sanat ve Topluluk Festivalleri Sanat Performansı Duygu, güzellik, ayrıcalık, özgünlük, otantik olma, eğitim Atmosfer, ambiyans, otantikliğin algılanması, keşif, eğitim Otantiklik, duygu, kaçış duygusu, kaçış Otantiklik, özgünlük, sosyal temas, yenilik, eğitim Kırsal Kültürel (Etnik) Gezi İzleme, fiziksel dinçliğin artması, sosyal Temas Spor Turizmi Otantiklik, özgünlük, sosyal temas, yenilik, eğitim Kültürel (Etnik) Gezi Otantiklik, duygu, kaçış atmosfer, ambiyans, otantikliğin algılanması, keşif, Eğitim Sanat ve Topluluk Festivalleri Kültürel Miras Risk arama, kendini keşfetme, kendini gerçekleştirme, doğayla temas, sosyal Temas Macera gezisi Fiziksel iyiliğin geliştirilmesi Sağlık turizmi Fiziksel iyiliğin geliştirilmesi, sosyal temas Spor Turizmi Doğayla ve kırsal çevreyle temas, sosyal temas, keşif Doğal Doğa-merkezli turizm Doğayla temas, keşif, bilgi, eğitim, bilimsel merak Macera gezisi Risk arama, kendini keşif, kendini gerçekleştirme, doğayla temas, sosyal Temas Kaynak: DİNÇER Füsun İ., Özel İlgi Turizminin Önemi, Turizm Aktüel, Yıl:1, Sayı:6, 1997b, ss Tablo.1 de, turizmin söz konusu etkileri fiziksel, çevresel, sosyal /kültürel, psikolojik, politik ve yönetimsel ana başlıkları altında kısaca vurgulanmıştır. Yukarıda kaynakları ve genel çerçevesi sunulan şehir turizminin sürdürülebilirliği ve öğrenme aşamalarının nasıl rekabete kanalize edilebileceğine ve rekabet gücünü yükseltileceğine dönük temel kavramlardan; Şehir turizminin tanımı, Sürdürülebilir turizm, Öğrenen Şehirler, Yaşam boyu öğrenme ve Şehir Turizminin gelişmesi ve şekillenmesi açısından rekabet gücünü arttırıcı temel gelişmeler incelenecektir. 9

12 Tablo.2 Turizmin Etkilerine İlişkin Kavramsal Bir Çatı Etkinin Tipi Olumlu Olumsuz Fiziksel / Çevresel Yeni Fırsatların Yaratılması Yerel Alt-Yapının Geliştirilmesi Mirasın Korunması Çevresel tahrip, doğal süreçlerde değişiklik, tarımsal kirlilik, mirasın korunamaması, kirlilik Sosyal / Kültürel Psikolojik Bölgesel ve yerel tutum ve değerlerin güçlenmesi Yerel Gurur ve Topluluk ruhunda yükseliş Yerel Olmayan Algıların Farkına Varılmasında Artış Ticari kaygıların ön plana çıkması, arkadaşlık bağlarının zayıflaması, suç oranlarında artış, sosyal bozulma, toplum yapısındaki değişiklik Ev sahibi ülke ile ilgili olarak savunmaya yönelik tutum ve davranışlara doğru eğilim, ziyaretçiler ve sürekli o bölgede yaşayanlar arasında yanlış anlamaların neden olduğu değişik derecelerdeki düşmanlıkların yüksek olasılıkla ortaya çıkması Politik, Yönetimsel Bölge ve değerlerin uluslararası tanınmışlığının artması Politik elitin hırslarını tatin için, yerel nüfusun ekonomik olarak sömürülmesi Kaynak : SHORT,Gerald. (1994 ). Attitudes of Tourism Tourism Planners: implications for Human Resource Development, Tourism Management, 15(6): Öğrenen Şehirler, Yaşam Boyu Öğrenme ve Sürdürülebilirlik Öğrenen şehir; önemli değişimler geçiren küreselleşen bir ortamda, gelişen diğer şehirlere göre geride kalmayı önleyecek ve kendi kendine değişen ortama uyum sağlanmasına yardımcı olacak, süreklilik gösteren öğrenme çabalarını ahenk içinde icra eden bir şehir (bölge) özelliğindedir. Öğrenen şehirler, global değişimlere bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri kullanıp, süreklilik arz eden bir öğrenme süreci içinde ulusal ve/veya bölgesel anlamda diğer ülke/şehir/bölgelere göre daha ileride olabilmeyi sağlayan bir uygulama ve/veya sistemdir. 9 Şekil.3 Öğrenen Bölge Süreci Kaynak: Moles V. J., (1999) Learning Region, an alternative for enlancing the economic and social dimension in tourist ares, Some Reflections, European Commission, Working Group B on Tourism and Employment 9 Blunket, David, (1998). Toolkit Practice Progress And Value: Learning Communities, Assessing The Value They Add. M. 10

13 Tipik bir öğrenen şehir/bölge/kasaba; geniş bir ilgi alanına sahip aktif katılım gösteren ortaklar aracılığıyla başarılı olabilecektir. Bu anlamda geniş ilgi alanına sahip muhtemel aktif ortaklar şu şekilde özetlenebilir : 10 Toplumsal örgütlerde ve ticari birliklerde üye olarak çal ışan bireyler, Her düzeyde eğitim verebilecek olan kişi veya kurumlar, Her sektörde farklı büyüklükteki kurum, kuruluş ve organizasyonlarda çalışanlar, Anahtar konumundaki kurum ve kuruluşlar (yerel yönetimler, ticaret ve sanayi odaları, işletme örgütlenmeleri, bölgesel kalkınma ajansları, bölgesel örgütlenmeler vb. gibi). Öğrenen şehir, yerine ya da büyüklüğüne bakılmaksızın bir şehir, bölge, toplum ya da bir kuruluş olabilir. Öğrenmenin değerinin algılanmasında, kültürel değişimin sağlanmasında sosyal ve kurumsal ilişkilerin gücü kullanılır. Bu açıdan bakıldığında, öğrenmenin iki farklı boyutu söz konusudur: Birincisi, formel ya da informel eğitimden geçmek suretiyle, kişilerin bilgi, beceri ve anlama yeteneği gibi nitelikleri edinimini ifade eden bireysel öğrenme dir. İkincisi ise, organizasyonların yani; firmalar, eğitim ve araştırma kurumları, gönüllü kuruluşlar v.b.lerinin kendi içlerinde ya da aralarında olan kolektif ya da kurumsal öğrenmedir 11. Bunun yanı sıra öğrenme piramidini incelediğimizde ilk göze çarpan başkalarına öğretmek, yaparak öğrenmek ya da deneyimlerle öğrenmek ve tartışma grupları şeklinde öğrenmenin yarıdan fazlasını veren ve bellekte tutulmasını sağlayan yöntemler olduğu görülmektedir. Şekil.4 Öğrenme Piramidi Kaynak: National Training Laboratories Bethel, Maine Erişim Tarihi: Eylül Önal Yıldırım B., Düzakın E., Çiftçi H.(2006), Ekonomik Büyümenin Yükselen Değeri, Kare yayınları, ISBN , Haziran 2006, İstanbul 11 Öğrenen şehirler, öğrenmeyi, toplumun bütün kesimlerini içine alan sosyal birleşmenin, yeniden oluşumun ve ekonomik gelişmenin sağlanmasında bir araç olarak kullanır. Öğrenen şehirler; 21. yüzyılın bilgi toplumlarına, inkübatörler (ilk gelişme merkezleri) ve yönlendiriciler olarak hizmet eden, gerekli kaynakların, kurumsal yapıların, modern teknolojilerin ve karmaşık değerlerin doğru karmasını sunabilen yapılanmalardır 11. Öğrenen turizm bölgeleri yaklaşımı ile; tek amaca yönelik bir ortaklık yapısının oluşturulması, destinasyon için kalitenin yükseltilmesi ve zamanında bilgi akışının sağlanması, bölgeye ait ileri düzeyde öğrenmenin sağlanması, turizm açısından kaliteli ürün ve hizmet yaratılması, bölgenin tanıtımı açısından yenilikçi bakış açılarının ortaya çıkarılması, bölgenin rekabetçi yapısının artırılması, bölgenin daha bağımsız bir yapıya kavuşturulması, daha esnek çalışma ortamlarının oluşturulması, değişen teknolojiyle farklı çalışma ortamlarının oluşturulması, küresel ortam ve değişimlere yönelik uygun stratejiler geliştirilmesi ve tam bilgiye ulaşmak suretiyle destinasyon bazında hayat kalitesini yükseltme olanağına ulaşılması sağlanabilmektedir. Tüm bu açıklamalar turizm tabanlı sürdürülebilir kalkınma için Öğrenen Turizm Bölgeleri yaklaşımının önemli bir araç olabileceği düşüncesini güçlendirmektedir. 11

14 Şekil.5 Öğrenme Pazarının Yapılandırılması Kaynak: Sillence, Gordon(2005), A Handbook on How To Set Up Tourism Learning Areas, Developing Thematic Destination-Level and Regional Tourism Knowledge Network, European Commision, Ecotrans the European Network for Tourism and Sustainable Development kaynağında tarafımızca Türkçe ye çevrilerek hazırlanmıştır. Öğrenme piramidin de yer alan öncelikli alanlar ya da öğrenen turizm kentleri; turizm tabanlı sürdürülebilir kalkınma aracı olarak bir öğrenen turizm bölgesi oluşturabilmek için, izlenmesi gereken üç aşamalı süreç alt başlıklar da dahil olacak şekilde aşağıdaki gibi özetlenebilir 12 : Tablo.3 Öğrenen Turizm Bölgeleri oluşturma aşamaları Birinci Aşama: Başlangıç Kavram ve tanımlamaları anlamak, İhtiyaçlar ve imkanları belirlemek, Gayriresmi ilkel bir profil çıkarmak, Açıklayıcı materyaller hazırlamak, Anahtar konumundaki ilgililerin listesini çıkarmak, Çalışma semineri için çağrıda bulunmak İkinci Aşama: Koordinasyon Bir koordinasyon prosesinde anlaşmak, Bir çalışma grubu oluşturmak, Bir çalışma planı geliştirmek, Öğrenme deneyimlerini sunanların ve bundan yararlanabilecek olan müşterilerin listesini geliştirmek, Bölgesel öğrenme deneyimi teklifleri, Bir web sitesi portalı geliştirmek, Bir işbirliği protokolü (tutanağı) hazırlamak, Üçüncü Aşama: Gelişme/Kalkınma Derinlemesine bir bölgesel profilin çizmek/belirlemek, Operasyonel bir çatı (framework) oluşturmak, Öğrenen bölgeye ait ilerlemeleri açıklamak/ifşa etmek, Öğrenen bölge kapsamında kalite kontrollerini yapmak. Kaynak:http//:www.alphait.se/westswedenfil/ _154imc5.pdf. A Handbook on How to Set Up Tourism Learning Areas, Developing Thematic, Destination-level and Regional Tourism Knowledge Networks, European Commission, erişim tarihi: Ekim Reis Selçuk Yomralıoglu Tahsin(1999), Tematik Bilgi Tabanlı Kent Bilgi Sistemi Uygulaması : Trabzon Örneği Yerel Yönetimlerde Kent Bilgi Sistemi Uygulamaları Sempozyumu, 1999 KTÜ, Trabzon 12

15 Yukarıda açıklanmaya çalışılan üç aşamalı süreç doğru bir biçimde izlenecek olursa verimli ve etkin çalışabilecek bir öğrenen turizm bölgesi oluşumu gerçekleştirilebilecektir. Bu bağlamda, turizm tabanlı sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması konusunda önemli mesafeler alınmış olacaktır. Bütün bunların yanı sıra Bilgiye Dayalı Ekonomiye (knowledge based economy) geçişte ortaya çıkan Değişikliklere anında uyum gösteren kentler daha uzun soluklu turlara davetiye çıkartıp rekabet gücünü arttıran şehirler olarak yerini üst sıralara taşımaktadır. Aksi durumda asimetrik enformasyonun sonucunda düzgün işlemeyen bir şehir turizmi görüntüsü dönülmez hatalar doğurmaktadır. Tablo.4 Bilgiye Dayalı Ekonomiye Geçişte Ortaya Çıkan Değişiklikler REKABET EDEBİLMENİN TEMEL PRENSİBİ ÜRETİM SİSTEMİ KİTLE ÜRETİMİ Ulus/Bölge/Şehir Doğal kaynaklara dayanan karşılaştırmalı üstünlük, Fiziksel üstünlük Kalite üretimi Değer kaynağı olarak fiziksel işgücü Buluşun ve üretimin ayrılması ÖĞRENEN Ulus/Bölge/Şehir Bilginin yaratılmasına dayanan, doğrulanabilen üstünlük Sürekli iyileştirme Bilgi esaslı (yönetimli)üretim Sürekli yaratma Değer kaynağı olarak bilgi Buluşun ve üretimin bileşimi, sentezi İNSAN ALTYAPISI FİZİKSEL/ İLETİŞİM ALTYAPISI ENDÜSTRİYEL YÖNETİM SİSTEMİ Düşük kalifiye, düşük maliyetli Çalışanın etkinliğini ve prodüktivitesini en çoklama Durağan iş eğitimi Kalifiye (seçkin) Yerel yönelimli Muhalif ilişkiler Emir ve kontrolü düzenleyici çatı Bilgi işçileri İnsan kaynağını sürekli iyileştirme Sürekli eğitim Global yönelimli Elektronik veri değişimi Karşılıklı bağımlı ilişkiler Organizasyon (şebeke/network) Esnek düzenleyici çatı Kaynak: Önal Yıldırım B., Düzakın E., Çiftçi H.(2006), Ekonomik Büyümenin Yükselen Değeri, Kare yayınları, ISBN , Haziran 2006, İstanbul Bu sebepten dolayı Kente ilişkin bilgilerin bir araya getirilerek, konuma bağlı olarak sorgulanması ve mekan ile ilişkilendirilmesi, günümüzde oluşturulmaya çalışılan Kent Bilgi Sistemlerinin temel fonksiyonlarından biridir. Böylece kente ait konum bilgileri daha düzenli derlenmekte ve bunun neticesinde kent hakkında sağlıklı bilgi edinilmektedir. Özellikle kent bünyesindeki farklı kurumlar arasındaki bilgi akışı daha verimli hale geldiğinden, kentin ileriye dönük planlama faaliyetleri ve temel sorunlarına çözüm teşkil edecek yaklaşımlar önceden ortaya konabilmekte ve gelişmeler daha düzenli olmaktadır 13. Uzun solukluluğu esas alan bu düzenlilikler Öğrenen şehirlerin, birbiri ile bağlantılı iki temel amacı olan yaşam boyu öğrenmeyi desteklemek, Sosyal ve ekonomik yeniden yapılanma oluşumlarının nasıl gerçekleştirileceğini öğrenmeye de yardım etmektedir. 13 Reis Selçuk Yomralıoglu Tahsin(1999), Tematik Bilgi Tabanlı Kent Bilgi Sistemi Uygulaması : Trabzon Örneği Yerel Yönetimlerde Kent Bilgi Sistemi Uygulamaları Sempozyumu, 1999 KTÜ, Trabzon 13

16 Şekil.6 Öğrenme Alanı Süreci Kaynak: Sillence, Gordon(2005), A Handbook on How To Set Up Tourism Learning Areas, Developing Thematic Destination- Level and Regional Tourism Knowledge Network, European Commision, Ecotrans the European Network for Tourism and Sustainable Development kaynağında tarafımızca Türkçe ye çevrilerek hazırlanmıştır. Yerel ve global pazarlarda varolabilmek için, bireylerin ve kurulu şların, özelliklerini ve yeteneklerini artırmak, bilgilerinin kalitesini yükseltmek, değişimin doğası gereği bir zorunluluktur. Bu nedenle, ilgili tarafların öğrenme sürecine dahil olmaları için cesaretlendirilmeleri gereklilik arz etmektedir. Yaşamboyuluğun iktisadi, toplumsal/kültürel ve çevresel boyut diyalektikliği sürece şemada görüldüğü gibi hız ve esneklik katacaktır. Şekil.7 Yaşamboyu Öğrenmenin Bileşenleri Kaynak : Ron Faris, Ph. D., President, Golden Horizon Ventures,Learning Cities: Lessons Learned, Learning Communities: Suffusing Learning into Sectoral Policy and Practice and Mobilizing Learning Resources in a Knowledge-based Economy and Society. 14

17 Şekil.7 de oturduğu temel unsurlar anlatılan Yaşam boyu öğrenme anlayışının paralelinde tasarlanan Öğrenen turizm bölgesinin 10 özelliği şu şekilde özetlenebilir14: 1. Şehir turizminde öğrenme hayat boyu sürecek bir faaliyet olarak kabul edilmelidir. 2. Öğrenme sürecine dahil olanlar kendi gelişimleri için şehir turizminde sorumluluk almalıdırlar. 3. Değerleme bir başarısızlıktan çok bir gelişmeye/ilerlemeye işaret etmelidir. 4. Yetenek/yeterlilik, kişisel ve bir değerin parçası biçiminde, takım çalışmasıyla bilgiye ulaşmak suretiyle şehir turizmi değerlenecektir. 5. Şehir turizminde öğrenme; performansı artırmaya yönelik olarak birlikte çalışan herkesin yani anahtar işverenler, işgörenler ve iş ortamı ve toplumun diğer kesimleri arasındaki bir ortaklıktır. Yukarıdaki mevcut 5 ilkeye Avrupa Yaşam Boyu Öğrenme İnisiyatifi 5 ilke daha eklemiştir: 6. Herkes diğerlerinin öğrenmesine katkıda bulunmak için bazı sorumluluklar almayı kabul etmelidir. 7. Erkekler, kadınlar ve toplumun bir parçası olan engelli insanların öğrenme fırsatlarına ulaşabilmelerinde eşitlik sağlanmalıdır. 8. Öğrenme kavramı, içinde eğlence ve ödülü beraberinde barındıran bir yaratıcılık faaliyetidir. 9. Öğrenme daha geniş bakış açısını, zihnin açılmasını, daha toleranslı olmayı, diğer kültürlere, ırklara, geleneklere vb.lerine daha anlayışlı ve saygılı olmayı içerir. 10. Öğrenme bireysel olarak, aile içinde, toplumda ve Dünya genelinde büyük ölçüde önemi bilinen bir kavramdır. Şekil.8 Bütünleşik yaşam boyu öğrenme toplumu Kaynak:Longworth, N. (1999). Lifelong Learning at Work Learning Cities for Learning Century. London: Kogan Page 14 Longworth, Norman, (2002). Creating Lifelong Learning Cities, Towns And Regions The Local And Regional Dimension Of Lifelong Learning, A European Policy Paper From The TELS Project Towards A European Learning Society Financed Under The Socrates Programme. Lundberg, Donald E., (1993). International travel and tourism (2.Baskı). New York. John Wiley & Sons Inc. 15

DENİZLİ NİN GELECEĞİ YOL HARİTASI 2010-2023 (TASLAK) 08 TEMMUZ 2009

DENİZLİ NİN GELECEĞİ YOL HARİTASI 2010-2023 (TASLAK) 08 TEMMUZ 2009 DENİZLİ NİN GELECEĞİ YOL HARİTASI 2010-2023 (TASLAK) 08 TEMMUZ 2009 Denizli Yol Haritası, Denizli Belediyesi ve ÇEKÜL Vakfı nın işbirliği ile hazırlanmıştır. Temmuz 2009 İÇERİK BÖLÜM 1: NİÇİN YOL HARİTASI?

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI TÜRKİYE'DE KONGRE TURİZMİNİ GELİŞTİRME İMKANLARI. HAZIRLAYAN Yrd.Doç.Dr. Kahraman Arslan

İSTANBUL TİCARET ODASI TÜRKİYE'DE KONGRE TURİZMİNİ GELİŞTİRME İMKANLARI. HAZIRLAYAN Yrd.Doç.Dr. Kahraman Arslan İSTANBUL TİCARET ODASI TÜRKİYE'DE KONGRE TURİZMİNİ GELİŞTİRME İMKANLARI HAZIRLAYAN Yrd.Doç.Dr. Kahraman Arslan YAYIN NO: 2008-34 İstanbul, 2008 Copyright İTO Tüm haklar saklıdır. Bu yayının hiç bir bölümü,

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ (2006-2010)

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ (2006-2010) BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ (2006-2010) GİRİŞ Küreselleşme olgusunun gelişiminde önemli etkisi olan bilgi ve iletişim teknolojilerindeki yenilikler, ekonomik ve sosyal yaşamın her alanını ve toplumun tüm

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ NİSAN 2006 Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü medeni buluşlardan azami derecede yararlanmak zorunludur. Mustafa Kemal ATATÜRK 1 İÇİNDEKİLER : GİRİŞ... 3 1. Türkiye

Detaylı

AVRUPA DA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN PROJE YÖNETİMİ

AVRUPA DA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN PROJE YÖNETİMİ AVRUPA DA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN PROJE YÖNETİMİ Başarılı Turizm Yönetimi 1 2 AVRUPA DA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN PROJE YÖNETİMİ 3 Avrupa da Sürdürülebilir Kalkınma için Proje Yönetimi İlk basım:

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU KONU : TURİZM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA STRATEJİLERİ PROGRAM:

ÇALIŞMA RAPORU KONU : TURİZM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA STRATEJİLERİ PROGRAM: ÇALIŞMA RAPORU KONU : TURİZM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA STRATEJİLERİ PROGRAM: TÜRÜ/SÜRESİ: Travel, Tourism and Hospitality Management and English Studies with Educational Training. DİPLOMA / 1 YIL YABANCI ÜLKE:

Detaylı

Turizm Sektörü Gelecek Stratejileri Konferansı. Antalya 5 Nisan 2011

Turizm Sektörü Gelecek Stratejileri Konferansı. Antalya 5 Nisan 2011 Turizm Sektörü Gelecek Stratejileri Konferansı Antalya 5 Nisan 2011 İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ 4 A. BAŞLAMADAN ÖNCE... 7 B. TÜRKİYE TURİZM SEKTÖRÜ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI AJANDA AÇIKLAMALARI 7

Detaylı

TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ (2023)

TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ (2023) TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ (2023) KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ANKARA, 2007 KISALTMALAR AB-Avrupa Birliği AR-GE-Araştırma Geliştirme ATAK-Akdeniz ve Ege Turizm Altyapısı ve Kıyı Yönetimi ÇED-Çevresel Etki

Detaylı

OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 1 2 OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI ÖNSÖZ Turizm sektörü son yıllarda gelişmekte olan ve gelişmiş ülkeler için giderek daha büyük bir önem kazanmaktadır.

Detaylı

HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ TURİZM SEKTÖR RAPORU

HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ TURİZM SEKTÖR RAPORU HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ TURİZM SEKTÖR RAPORU NİSAN 2011 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ 2 2 MEVCUT DURUM 3 2.1 Dünyada ve AB Ülkelerinde Turizm 3 2.2 Türkiye de Turizm Sektörü 6 3 KURUMSALSOSYAL

Detaylı

İZMİR İLİNDE DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI

İZMİR İLİNDE DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü IV. Bölge Müdürlüğü İzmir Şube Müdürlüğü İZMİR İLİNDE DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI KISALTMALAR AFAD: Afet ve Acil Durum Yönetimi

Detaylı

Kamu Kurumlarında. inovasyon

Kamu Kurumlarında. inovasyon Kamu Kurumlarında inovasyon Kamu Kurumlarında İnovasyonun Gelişmesinde Etkili Olan Faktörlerin Analizi ve İnovatif Örgütsel Modellerin Geliştirilmesi 1 Kamu Kurumlarında İnovasyon 2 Bu çalışma İstanbul

Detaylı

Büyük Düşünen KOBİ ler

Büyük Düşünen KOBİ ler YIL: 25 SAYI: 298 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN ün Değerlendirmesi KOBİ lerin Risk ve Fırsatları Büyük Düşünen KOBİ'lerde Toplam Kalite Yönetimi (TKY) Uygulaması Uluslararasılaşma ve KOBİ

Detaylı

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI T. C. KALKINMA BAKANLIĞI T U R İ Z M ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2014 ISBN 978-605-4667-59-8 YAYIN NO: KB: 2859- ÖİK: 713 Bu çalışma Kalkınma Bakanlığının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazara

Detaylı

PROJE YÖNETİCİSİ Haluk ÖZDER Bölge Müdürü. PROJE KOORDİNATÖRÜ Nevzat ALĞAN Kocaeli Şube Müdürü

PROJE YÖNETİCİSİ Haluk ÖZDER Bölge Müdürü. PROJE KOORDİNATÖRÜ Nevzat ALĞAN Kocaeli Şube Müdürü PROJE YÖNETİCİSİ Haluk ÖZDER Bölge Müdürü PROJE KOORDİNATÖRÜ Nevzat ALĞAN Kocaeli Şube Müdürü PROJE EKİBİ Biyolog Songül ÇETİN Nilgün AÇIKGÖZ Dilek ADIGÜZEL 2013 İmtiyaz Sahibi: T.C. Orman ve Su İşleri

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU. 24 Ocak 2006 Ankara

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU. 24 Ocak 2006 Ankara DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU 24 Ocak 2006 Ankara İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. GİRİŞ..1 2. DURUM ANALİZİ 2.1. Dünyada ve AB

Detaylı

Sağlık Sektör Raporu ve Yerel Sağlık Stratejisi

Sağlık Sektör Raporu ve Yerel Sağlık Stratejisi Sağlık Sektör Raporu ve Yerel Sağlık Stratejisi www.btso.org.tr Bu çalışma BTSO liderliğinde Pera EEMEA Büyüme Hizmetleri A.Ş. işbirliğinde hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER 1. ÖNSÖZ 4 2. YÖNETİCİ ÖZETİ 5 3.

Detaylı

TÜRKİYE GİRİŞİMCİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2014-2016

TÜRKİYE GİRİŞİMCİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2014-2016 TÜRKİYE GİRİŞİMCİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2014-2016 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 1 1.1 Yönetici Özeti... 1 1.2 Amaç ve Kapsam:... 4 1.3 Yöntem ve Süreç... 4 2 DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE MEVCUT DURUM... 5 2.1

Detaylı

DESTİNASYON PAZARLAMASINDA DESTİNASYON SEÇİMİ KARAR VERME SÜRECİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: BOZCAADA ÖRNEĞİ

DESTİNASYON PAZARLAMASINDA DESTİNASYON SEÇİMİ KARAR VERME SÜRECİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: BOZCAADA ÖRNEĞİ 1 T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ DESTİNASYON PAZARLAMASINDA DESTİNASYON SEÇİMİ KARAR VERME SÜRECİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: BOZCAADA ÖRNEĞİ ELİF

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R İ Ç İ N D E K İ L E R İ Ç İ N D E K İ L E R... 2 SUNUŞ... 5 SUNUŞ... 6 1. GİRİŞ...7 1.1. DOĞAL ALANLAR, YÖRE İNSANININ GELENEKSEL HAYATI, KIRSAL KALKINMA, SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM ALTERNATİFİ ve ARTVİNİLİNDE

Detaylı

Fotoğraf: Ertan KUDUBAN. Gölyanı Obası

Fotoğraf: Ertan KUDUBAN. Gölyanı Obası Fotoğraf: Ertan KUDUBAN Gölyanı Obası İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER III Şekiller Listesi V Tablo Listesi V Grafik Listesi V KISALTMALAR VI SUNUŞ VII SUNUŞ III 1- GİRİŞ 1 1.1 DOĞAL ALANLAR, YÖRE İNSANININ GELENEKSEL

Detaylı

Muğla İli Turizm Sektörünün Kümelenme Analizi ve Makro Düzey Stratejik Planı

Muğla İli Turizm Sektörünün Kümelenme Analizi ve Makro Düzey Stratejik Planı Muğla İli Turizm Sektörünün Kümelenme Analizi ve Makro Düzey Stratejik Planı T.C. MUĞLA VALİLİĞİ AĞUSTOS - 2010 (Versiyon Beta) İçindekiler Proje Ekibi... 3 Görüşleriyle Yön Veren Kurumlar... 4 Önsöz...

Detaylı

İkinci Duyuru Mart 2008

İkinci Duyuru Mart 2008 16-22 MART 2009 İkinci Duyuru Mart 2008 İkinci duyuru Katılım çağrısı İçindekiler 5. Dünya Su Forumu na Davet 1 İklim Değişikliğine Uyum 2 Değişen Dünyada Suyun Yeri Neresidir? 3 Katılın, Sesinizi Duyurun

Detaylı

Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon

Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon Başkan dan Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon Ömer Cihad Vardan MÜSİAD Genel Başkanı Türkiye nin küresel düzeyde en önemli rakipleri arasında yer alan G. Kore, Malezya, Endonezya, Brezilya, G.

Detaylı

ÖZEL İLGİ TURİZMİ: KAPSAMI, ÇEŞİTLERİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ

ÖZEL İLGİ TURİZMİ: KAPSAMI, ÇEŞİTLERİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖZEL İLGİ TURİZMİ: KAPSAMI, ÇEŞİTLERİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ UZMANLIK TEZİ TOLGA HAN ULUÇEÇEN MAYIS

Detaylı

http://bolge5.ormansu.gov.tr

http://bolge5.ormansu.gov.tr T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ V. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ AFYONKARAHİSAR İLİ DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI (2013 2023) http://bolge5.ormansu.gov.tr Koordinatörler :

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİNİN YENİLENMESİNE İLİŞKİN HİZMET ALIMI

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİNİN YENİLENMESİNE İLİŞKİN HİZMET ALIMI KALKINMA BAKANLIĞI BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİNİN YENİLENMESİNE İLİŞKİN HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAME 20 Eylül 2012 İhale Kayıt Numarası 2012/135022 1 İçindekiler 1. GİRİŞ...3 1.1. Genel Bilgiler...3 1.2.

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI: GENEL EĞİTİM PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE YÜKSEK ÖĞRETİM ALANINDA AB PROGRAMI (ERASMUS) ALİ RENÇBER DEVLET

Detaylı

2014-2023 İ ZMİ R BÖ LGE PLANİ

2014-2023 İ ZMİ R BÖ LGE PLANİ 2014-2023 İ ZMİ R BÖ LGE PLANİ Bilgi, Tasarım ve Yenilik Ü reten, Akdeniz'in Çekim Merkezi İ zmir Kasım 2013 İzmir 2013, İZKA Tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmek kaydıyla alıntı yapılabilir. İzmir

Detaylı

BÖLGESEL KALKINMA YAKLAŞIMLARINDAKİ GELİŞMELER VE AB PERSPEKTİFİ ALTINDA TÜRKİYE NİN BÖLGESEL POLİTİKA ANALİZİ

BÖLGESEL KALKINMA YAKLAŞIMLARINDAKİ GELİŞMELER VE AB PERSPEKTİFİ ALTINDA TÜRKİYE NİN BÖLGESEL POLİTİKA ANALİZİ BÖLGESEL KALKINMA YAKLAŞIMLARINDAKİ GELİŞMELER VE AB PERSPEKTİFİ ALTINDA TÜRKİYE NİN BÖLGESEL POLİTİKA ANALİZİ ÖZET Nihal KARGI 1 Küreselleşme süreci içinde bölge kavramının tanımı ve bölgesel kalkınma

Detaylı