DURBIN-WATSON ÖLÇÜTÜNE GÖRE KARARSızlıK BÖLGESiNDE BULUNAN NEGATiF OTOKORELASYON için BAZI TESTLER Mehmet UYSAL1, Süleyman GÜNAY1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DURBIN-WATSON ÖLÇÜTÜNE GÖRE KARARSızlıK BÖLGESiNDE BULUNAN NEGATiF OTOKORELASYON için BAZI TESTLER Mehmet UYSAL1, Süleyman GÜNAY1"

Transkript

1 ANADOLU ÜNivERSiESi BiliM VE EKNOLOJi DERGiSi ANADOLU UNIVERSIY JOURNAL OF SCIENCE AND ECHNOLOGY CiltNol.:2 - Sayı/No: 2: (2001) ARAŞIRMA MAKALESiiRESEARCH ARICLE DURBIN-WASON ÖLÇÜÜNE GÖRE KARARSızlıK BÖLGESiNDE BULUNAN NEGAiF OOKORELASYON için BAZI ESLER Mehmet UYSAL1, Süleyman GÜNAY1 öz Otokorelasyon giderilmesi gereken ciddi bir sorundur. Öncelikle otokorelasyonun var olup olmadığıbelirlenmelidir. Ekonometrik birmodeli tahmin etmek için zaman serisi verileri kullanıldığında, birinci dereceden otoregresif hata varsayımının kabul edilebilir olup olmadığına karar vermek başlangıçta zordur. Otokorelasyonun ortaya çıkartılması için ya artıkların grafikleri incelenir ya da nicel yöntemlere başvurulur. Otokorelasyonun var olup olmadığını anlamak için, Ho: P = O yokluk hipotezi uygun bir H i alternatif hipotezine karşı test edilir. Bunun için nicel test yöntemleri kullanılır, Ancak, otokorelasyonun testi için en çok kullanılandurbin-watson testinde d w test istatistiğinin kararsızlık bölgesinde bulunması durumu otokorelasyonun varlığı ya da yokluğu hakkında yeterli bilgi vermediğinden modelin parametre tahminlerine şüphe ile bakılır. Bu çalışmada, Ho: P = O yokluk hipotezinine karşı Hı: p < O hipotezini test etmek için A. Karun Nemlioğlu(1990)'nun fındık, ceviz, badem ve çay talep modelleri için kullandığı verilerden yararlanılmıştır. Anahtar Kelimeler: Negatif Otokorelasyon, Durbin-Watson testi, Otokorelasyon için testler, Kararsızlık Bölgesi. SOME ESS FOR NEGAIVE AUOCORRELAION IN HE INCONCLUSIVE AREA ACCORDING O HE DURBIN-WASON CRIERION AB5RAC Removing the autocorrelation is a major problem. First of all autocorrelation should be determined. While applying econometric model s to time series data, initially it is hard to decide whether the assumption of first order autoregressive error can be accepted, or not. o understand the presence of autocorrelation, one should either analyse the residual graphics or apply some quantitative methods. o find out the autocorrelation, the null hypothesis, Ho: p = O,is tested against a related alternative hypothesis by using quantitative methods. However, the most popular autocorrelation test, Durbin-Watson, can not give enough information about the autocorrelation problem when this test statistic is in inconclusive area, so the parameter estimation is not relied on. In this study, hazelnut, walnut, almond and tea data(see Nemiioğlu(1990)) are used in order to test the null hypothesis Ho: p =O against the alternative hypothesis Hı: P < O Key Words: Negative Autocorrelation, Durbin-Watson test, ests for Autocorrelation, Inconelusive Area. Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü, Beytepe/ANKARArrÜRKİYE. E-posta: Geliş: 30 Mart 2000; Düzeltme: 12 Haziran 2000; Kabul: 29 Ağustos 2000.

2 278 Anadolu Üniversitesi Bilim ve eknoloji Dergisi, 2 (2) 1. GiRiş Otokorelasyon ya da serisel ilişki, Y, =a + f3 X, + Et, t = 1,2,..., (1) ile verilen regresyon denkleminde hata terimlerinin ilişkili olması durumudur. Klasik model varsayımında otokorelasyon, bir gözlernin hata terimi diğer gözlernin hata teriminden etkilenmediği varsayımının sağlanmaması durumunda ortaya çıkmaktadır. Başlama noktasına göre hata terimleri genellikle Eşitlik (2) ile gösterilir ve birinci dereceden otoregresifar( 1) olarak adlandırılır. Et =PCt-l + u., Ipi <1 ve tüm t için (2) Burada, p, bilinmeyen otokorelasyon katsayısı, u t' stokastik hata payıdır (artık) ve Eşitlik (3)'de verilen serisel ilişkisizdir ve sabit varyanslıdır varsayımlarını sağlamaktadır. E(ut) =O, V(Ut) = cr~, Cov(u[,Ut+s) =O (3) Zaman serisinde, u t' ak gürültü olarak bilinmektedir. Eşitlik (2)'deki Ct'nin varyans ve kovaryansı; olarak tanımlanır. Eşitlik (2)'deki otokorelasyon katsayısı Eşitlik (l)'e En Küçük Karelerin uygulanması ile elde edilen artıklardan yararlanılarak Eşitlik (5)' deki gibi tahmin edilir(durbin ve Watson, 1950). (4) L etet-l P=,,-,t="-'2"--- L er t=2 2. OOKORELASYONUN ORAYA ÇıKARıLMASı Otokorelasyonun ortaya çıkması büyük ölçüde modelin yanlış seçilmesi, önemli bazı değişkenlerin modele alınmaması ya da verilerin ölçüm yanlışlığından kaynaklanabilir. Eğer, et' deki otokorelasyonu dikkate almadan EKK uygulanırsa seriselolarak ilişkisiz hataların varyansı beklenenden küçük olacaktır. Bu da t istatistiklerinin şişirilmiş olarak elde edilmesine yol açacaktır. Böylece katsayıların güven aralıkları ve önemlilik testleri de geçerli olmayacaktır. Bu nedenle öncelikle otokorelasyonu ortaya çıkarmak gerekmektedir. Bunun için görselolarak artıkların grafiksel yöntemler ve nicel artıkların regresyon analizi ile incelenmesi yapılır. Ayrıca, run testi, Kİ-Kare bağımsızlık testi, Durbin-Watson d testi gibi nicel test işlemlerine de başvurulabilir(uysal ve Günay, 1999) Grafiksel Yöntem Grafiksel yöntemde Ct (5) yerine EKK yönteminden elde edilen artıklar (et) kullanılır. EKK artıkları, Ct ile Ct aynı şey olmamalarına karşın, Ct'lerdeki otokorelasyonun varlığı ile ilgili olarak e'lerin incelenmesi otokorelasyon hakkında bazı önbilgilerin elde edilmesini sağlar. Artıkların zamana karşı çizilen grafiklerindeki görü- 02 OL '00 -\+Hf++il'H+++t+++H~+ı+H++t+++~iH-H+H -lll -oa 02 ~ ""tii'''. -oı -es (a) zaman -ll3 (b) ut ise pozitif otokorelasyon ~~.r "Jll -ll2 -lll -lll -ll2 (c) ve ut 1 (d) "~.:.~ ut Şekil ı. Artıklarm Zamana ve Gecikmelerine Karşı Saçılım Grafiği.

3 Anadolu University Journal of Science and echnology, 2 (2) nüme göre otokorelasyonun yönü hakkında bilgi edinilir. Otokorelasyon, negatif olduğu gibi, pozitif de olabilir. Bunun ile ilgili saçılım grafikleri Şekiii'de gösterilmektedir. Ekonomik zaman serilerinde genellikle pozitif otokorelasyon ortaya çıkar. Şekil l 'de verilen a ve b grafiklerinde, artıkların zamana, b ve d'de ise gecikmelerine karşı çizilen saçılım grafiklerine göre ise negatif otokorelasyon vardır. Bunun yanında standartlaştırılmış artıkların zamana karşı çizimleri de otokorelasyon hakkında bilgi verebilmektedir. Standartlaştırılmış artıklar etia, yaklaşık olarak Oortalama ve 1 varyans ı ile normal dağılımlıdır. Eğer et ve standartlaştırılmış et'nin zamana karşı çizim- Ieribir rasgelelik göstermiyorsa, hata terimi et de rasgele olmayacaktır. Bu durumda otokorelasyon var demektir. Bu farklılığı görmek için, et'ye karşı et-ı çizimi yapılarak otokorelasyonun varlığı araştırılabilir Artıkların Regresyon Analizi Artıkların Regresyon Analizi, Eşitlik (6)'ya EKK yöntemi uygulanarak bilinmeyen p katsayısının tahmin edilme işlemidir. Bu işlernde sabit terim sıfır olarak kabul edilir. Y, - "/'.. yl = P (Y t- ı -."", Yl-I) veya et =p et-i, t= 1,2..., (6) p'nun tahmini p,sıfırdan küçük olması negatif otokorelasyonun, sıfırdan büyük olması durumu ise pozitif otokorelasyonun bulunduğunu gösterir. Otokorelasyonunönemli olup olmadığı nicel testler ile araştırılır. Otokorelasyonu ortaya çıkarmak ve önemli olup olmadığını araştırmak için en çok kullanılan testlerin başında Durbin ve Watson testi gelmektedir. Bu test Eşitlik (7)'deki gibi tanımlanır (Durbin-Watson, 1950, 1951). Bu test istatistiğin avantajı EKK artıklarına dayanmasıdır. Eşitlik (7)'deki d w istatistiğinin varsayımları aşağıdadır. 1. Regresyon modeli sabit terim içermeli, 2. Açıklayıcı değişkenler, X'ler stokastik ya da sabit olmamalı, 3. Hata terimi, Et genellikle birinci dereceden otoregresiv süreç ile yaratılmalı, yani Et=PEt_l+u t olmalı, 4. Açıklayıcı değişkenlerden birisi, bağımlı değişkenin geçikmiş değerlerini içermemeli, 5. Verilerde hatalı gözlemlenmiş değerler olmamalıdır. L (et - et-ıf d w = "'t=::=2'-- _ L e~ t=2 279 (7) Eşitlik (7)'deki d w istatistiğinin olasılık dağılımını ya da tam örneklemini saptamak zordur. Herhangi tek bir kritik değeri olmadığından, u t hata teriminde birinci dereceden serisel ilişki yoktur, yokluk hipotezinin kabulü ya da reddine karar verilememektedir. Ancak, alt sınır d L ve üst sınır du kritik değerleri dışında kalan d w için negatif ya da pozitif otokorelasyonun bulunduğuna karar verilir. Bu sınırlar, gözlem sayısı N ve açıklayıcı değişken sayılarına bağlı olarak Durbin-Watson tablolarından bulunur. est işlemi için yokluk ve alternatif hipotezler; ek yanlı test için Ho:d w > = 2, HA:d w <2 veya Ho:d w =<2, HA:d w >2, iki yanlı test için Ho:d w =2, HA:d w ;j:. 2 biçiminde kurulur. est sonuçlarına aşağıdaki gibi karar verilir; d w< d L d L < d w< du ise önemli pozitif otokorelasyon vardır, ise pozitif otokorelasyonun varlığı hakkında yeterli kanıt yoktur(kararsızlık bölgesi), Çizelge ı. Durbin-Watson dw İstatistiğinin Sınırları. HO 'Red Kararsızlık Ho ve H* kabul Kararsızlık H* O O Red bölgesi bölgesi Pozitif otokorelasyon Pozitif veya negatif Negatif otokorelasyon vardır otokorelasyon yoktur vardır (1) (2) (3) (4) (5) O 2 4-d U

4 280 (9) eşitliği yaklaşık olarak Eşitlik (ll) gibi olacaktır(gujarati, 1988). vardır, du< dw<4- du d w =. { i etet_1).~ p =O ise dw == 2 'dir ve otokorelasyon yoktur,.~ p = +1 ise dw == O 'dır 1 - '-..:t-=-2"'-- L e~ t =2 Otokorelasyon katsayısının Eşitlik (lo) yazılırsa, ise otokorelasyon yoktur, 4-d U< dw<4- d L ise negatif otokorelasyonun varlığı hakkında yeterli kanıt yoktur(kararsızlık bölgesi), 4-d L < dw ise önemli negatif otokorelasyon vardır. Durbin-Watson testi için daha kolay karar vermek amacıyla alt ve üst sınıra ilişkin kritik değerler Çizelge l 'deki gibi verilebilir. Burada, Ho: Pozitif otokorelasyon, H o*: Negatif otokorelasyon yok demektir. Otokorelasyon düzeyi ile d w arasındaki Eşitlik (8)'deki gibi ifade edilebilir. L e~ + L e~_ı Eşitlik (8)'de, L e; ve L e~ı yaklaşık t=2 t=2 olarak eşit olduğundan Eşitlik (9) yazılabilir. L etet_ı p = '-..:t-=-2"'-- L e~ t = 2.~ dw == 2(l- P ) ve pozitif otokorelasyon.~ p = -1 ise dw == 4 'dir ve negatif otokorelasyon vardır, denir. yaklaşık ilişki - 2 L etet-ı d =t w = 2 t = 2 t - 2 (8) L e~ t=2 (9) bir kestiricisi olarak (10) (11) (ll) eşitliğinde {j J-1,II aralığında olduğundan, dw' [0,4] aralığında olacaktır. ahmin edilmiş bir d w değeri bu sınırlar içinde olmalıdır. Eşitlik (ll)'den Anadolu Üniversitesi Bilim ve eknoloji Dergisi, 2 (2) 2.3. Negatif, Otokorelasyonun Kararsızlık Bölgesinde Olması Durumu Çizelge l 'de 4. bölge içinde kalan negatif otokorelasyonun önemli olup olmadığı konusunda yeterli bir bilgi yoktur. Bu problemi çözmek için d w testinin bir modifikasyonunun geliştirilmesine çalışılmıştır. Ancak bu konu ile ilgili olarak ortak görüş, verilen o. önemlilik düzeyi için d w değeri kararsızlık bölgesinde ise otokorelasyon önemli olduğu şeklindedir(gujarati, 1988). Durbin-Watson d w istatistiği için bir başka yaklaşımda, dw'nin olasılık dağılımının sayısalolarak hesaplanması için Durbin-Watson'nun 1971 yılındaki çalışmasından yararlanarak White, 1978, White 1993, White ve Horsman 1987 yılında geliştirdikleri SHAZAM ekonometrik paket programı ile d w için verilen a önemlilik düzeyi için bir olasılık değeri hesaplamışlardır. Hesaplanmış Durbin-Watson istatistiği SHAZAM programı d w ile birlikte Eşitlik (l2)'de verilen olasılığı bulacaktır(işyar, 1994). ~d > dj Ho : p = O] (12) Eğer alternatif hipotez Hı: p<.0 ve a=0.05 önemlilik düzeyi olmak üzere, Eşitlik (l2)'de bulunan olasılık 1-a=0.95'den büyük ise Ho hipotezi red edilmiş olacaktır. Yani~d > dj Ho : p = O] > 0.95 ise Ho red edilir. Eğer, SHAZAM gibi bir yazılım programı mevcut değil ise, kararsızlık bölgesi için Durbin ve Watson (l97l) tarafından önerilen kesin Durbin-Watson testi yaklaşımı kullanılarak yeni bir kritik değer hesaplanarak otokorelasyonun önemli olup olmadığı araştırılabilir. Bunun için aşağıdaki adımlar uygulanır: 1. b =(X'X)-l xv, EKK kestiricisi elde edilir ve uygun artıklar (e = y - Xb ) bulunur. 2. Durbin-Watson istatistiği, d w = e'aele'e nin değeri hesaplanır. 3. Seçilen a önemlilik düzeyinde tablodan d~ ve d~ kritik değerleri bulunur. d w ise SHAZAM programı dw'nin dağılım fonksiyonu, F(d w) hesaplamaktadır. Burada F, Ho:p=Okoşulu altında Durbin- Watson istatistiği dw'nın dağılım fonksiyonudur. Diğer bir deyişle 4. Eğer d w > 4-dı ise Ho red, d w> 4-d~ ise kabul edilir. 5. Eğer 4 - d~ < d w < 4 - d~ ise E(du) ve V(du)'nun tablo değerleri kullanılarak, Eşitlik (l4)'deki

5 Anadolu University Journal of Science and echnology, 2 (2) 281 a ve b'yi bulmak için E(d) ve V(d)'nin değerleri hesaplanır. 6. d:* = a-i-b (4 - d0 hesaplanır. '- ** 7. Eğer d w >d w kabul edelir. ise Hored, diğer durumda Ho Eğer alternatif hipotez pozitif otokorelasyon vardır diye kurulurüfj.pı-o) ise adım 4'den, ye kadar olan aşamalar aşağıdaki gibi yapılır. 4*. Eğer d w <d; ise Hored,d w >d~ kabul edilir. eşitliğinden ise Ho 5*. Eğer d~ < d w < d~ ise, 5. adımdaki gibi a ve b hesaplanır. 6*. d: = a+bd~ 'u hesaplanır. 7*. Eğer d w < d: ise Ho red, diğer durumlarda kabul edelir(judge vd. 1988). d w ** = a-ı-b (4 - dj * (13) bulunur. Burada, a ve b katsayıları öyle seçilmelidir ki, olmalıdır. E(d) =a + b E(d u), V(d) = b 2V(d u) (14) Eşitlik (l-14)'deki a ve b'yi hesaplamak için öncelikle E(d), V(d), E(d u) ve V(du)'nin bilinmesi gerekmektedir. E(d u) ve V(d u)' ve K için farklı değerler olduğundan bunlar tablodan alınabilir. E(d) ve V(d), X matrisine bağlı olduğundan Eşitlik (l5)'den hesaplanması gerekmektedir. Eşitlik ve dir. Bu yaklaşımda, d w **, E(d) =_P - K V(d) = 2 (Q - PE(d» ( - K)( - K + 2) (l5)'de P = 2( - 1) - tr [X' AX(X' XylJ (16) Q = 2(3-4) - 2tJX' A2X(X' xylj + tj{x' AX(X' x}' }2] P ve Q'nun hesaplanabilmesi için X'AX'in i. ve}. 1'-1 elemanı L D.XtiD.Xlj ı=1 ' (15) (17) ve X'A2X'in i. ve}. elemanı 4. UYGULAMA -2 ~ D.2x -D.2x "- lı lj l=1 + (x2i - xli) (X2j - Xıj) + (Xi - X-l,i) (Xj - X_ı,j) dir. Burada.A, D.xti = xt+l,i-xli ile tanımlanan birinci fark operatörüdür. A. Karun Nemlioğlu(l990), klasik doğrusal tek denklemli regresyon modelleri yardımı ile verilerini kullanarak fındık, ceviz, badem ve çay ürünlerinin taleplerini EKK yönteminden yararlanarak bulmaya çalışmıştır. alep denklemlerinde yer alacak bağımsız değişkenlerin seçiminde iktisat teorisine uygun değişkenleriele almaya çalışmış, incelenen ürünler için son talep denklemlerini aşağıdaki gibi saptayarak parametre tahminlerini ablo 1'deki gibi bulmuştur. Çizelge 2'de parentez içindekiler katsayılarınstandart hatalarını göstermektedir. rr- ~o + ~i N + ~2 FBGC + ~3 KİF + ~4 BİF B= ~o + ~i N + ~2 Z + ~3 BUFY + ~4 CU C= ~o + ~i FBGC + ~2 CUFY + ~3 BU Ç= ~o + ~i FBGR + ~2 ÇUFR Burada, Ff: Fındık talebi, B: Badem talebi, C: Ceviz talebi, Ç: çay talebi, N: oplam nüfus, FBGC: Fert başına cari gelir, KİF: Kakao ithal fiyatı, BİF: Badem ihraç fiyatı, Z: Zaman, BUFY: Badem üretici fiyatı, CU: Ceviz üretimi, CUFY: Ceviz üretici fiyatı, BU: badem üretimi, FBGR: Fert başına reel gelir, ÇUFR: çay üretici reel fiyatını göstermektedir. Çizelge 2. alep Denklemlerinin ahmini. Fındık Badem Ceviz Oav Sabıt N FBOC KiF BiF Z BUFY CU CUFY BU FBGR UFR R' C F , d i;; P(d w )

6 282 ablo i'den badem ve çay talep denklemlerinde otokarelasyon bulunmamaktadır. Ancak, fındık ve ceviz talep denklemleri için Durbin- Watson değeri, d w ' 4-d u<dw<4-dl aralığında bulunduğundan negatif otokorelasyon için yeterli kanıt bulunamamıştır(nemlioğlu, 1990.). Ancak, fındık ve ceviz talep denklemlerine EKK'nın uygulanması sonucunda elde edilen artıkların zamana ve gecikmelerine göre saçılım grafiğinden negatif otokorelasyonun bulunduğu söylenebilir(şekil 2) Artıkların regresyon analizine göre Eşitlik (6) denkleminden yararlanarak (burada A. Karun Nemlioğlunun (1990) fındık taleb denklemine EKK uygulanması sonucu elde edilen artıklar kubanılmıştır} otokorelasyon katsayısl,r'nun fındık için tahmini p =-0.595, ceviz içjn ise P = olarak bulunmuştur. ahmin edilen P 'lar sıfırdan küçük olduğu için negatif otokorelasyon olduğu açıktır. Ho:p =0 yokluk hipotezine karşı Hı: p <O alternatif hipotezini test etmek için Ki-kare bağımsızlık testi, asimtotik test ve run testi( Geary işaret testi) yapılmıştır. Ki-kare bağımsızlık testine göre fındık için Yates düzeltmeli ve düzeltmesiz Ki-kare değeri sırasıyla ve, 0.12 olarak bulunmuştur. Bu değerler a=0.05 ve bir serbestlik dereceli Ki-kare değeri olan 'den küçük olduğundan artıkların bağımsız olduğuna karar verilir. Ceviz içinde artıkların bağımsız olduğu ya da artıkların meydana gelmesinde gecikmelerinin etkisi olmadığına karar verilmiştir. Asimtotik teste göre fındık talebi için >1.96 olduğundan negatif otokorelasyonun var olduğu, ceviz için ise k1.96 bulunduğundan negatif otokorelasyonun bulunmadığı anlaşılmıştır. Anadolu Üniversitesi Bilim ve eknoloji Dergisi, 2 (2) Run testine göre fındık ve ceviz talebi için run sayısı, n'nin 0.95 güven katsayısı ile sırasıyla 4.415<n=8< ve 3.47<n=9<1O.53 güven sınırları içinde bulunduğundan her ikisi için artıkların rasgele dağıldığma, negatif otokorelasyonun olmadığına karar verilir. Durbin-Watson d w istatistiği için dw'nin olasılık dağılımının sayısalolarak hesaplayan yaklaşıma göre SHAZAM paket programından yararlanılarak fındık içini{d > d w =3.168/p =OJ = olarak bulunmuştur. Bu durumda, a=0.05 önemlilik düzeyinde I{d > d w =3.168/p = OJ = > 0.95 olduğundan Ho: p = O yokluk hipotezi red edilir ve negatif otokorelasyonun bulunduğuna karar verilir, Bu olasılık ceviz için bulunmuştur ki bu 0.95 'den küçük olduğundan negatif otokorelasyon yok demektir. Eğer, otokorelasyonun varlığı konusunda yukardaki çözümlemelerde görüldüğü gibi farklı testlerden değişik sonuçlar elde edilirse bunun gerçek nedeni örneklernin küçük 01 masıdır(ludge vd., 1988). EğerI{d> d w IHo :p =OJ 'nın hesaplanması mümkün değilse daha önce verilen işlemler izlenerek d w için d:* gibi bir kritik değer bulmak olanaklıdır. Özellikle, Durbin-Watson d w istatistiğinin kararsızlık bölgesinde kaldığı ve bu durumda otokorelasyonun varlığı konusunda bir şey söylenmesi durumunda Eşitlik (14) ve (15)'den yararlanılarak fındık ve ceviz için kritik değerler yaklaşık olarak aşağıdaki gibi hesaplanmıştır. Eşitlik (16) ve (17)'deki notasyonlar kullanılarak fındık için; 'g ~ ~ 5 O.. ~ 1~ '... LO -~ ı II i i i ; 8 9 LO II Zaıt1LIL zaının -15 -IS (a) (b) i i 9 il :; i ~t., i ut (c) ut -12 (d) Şekil 2. Artıkların Zamana ve Gecikmelerine Göre Saçılım Grafikleri.

7 Anadolu University Journal of Science and echnology, 2 (2) 283 (x'x}' ~[ (X'A ~ 2X) [ O.79617E E E E E E E- 10 -O E E E E E+4-874E E E-1O E E E E E E E E E E-ll E E E E OE+7 L E E-1O j E E E-ll ] E E OE E+7 (X' A ~ 2X) [ E E E E E E E E E E E E E E E+7 ] tr {[Xi AX(X' X)-ıy} = , P= , Q = hesaplanır. P ve Q değerlerinden yararlanılarak E(d)= ve V(d)= bulunur. Bundan sonraki aşama, Eşitlik (l4)'den a ve b değerlerinin hesaplanması aşamasıdır. E(d u ) ve V(d u ) değerleri, bunun için hazırlanmış tablolardan sırasıyla ve olarak bulunur(judge vd., 1988). Bunlar Eşitlik (l4)'de yerine konularak, leri için Ho: p =0 yokluk hipotezine karşı Hı: P <O alternatif hipotezinin test sonuçları Çizelge 3'de kısaca özetlenmiştir. Otokorelasyonun varlığı konusunda elde edilen bu farklı test sonuçlarının temel kaynağı örneklemin küçük olmasından kaynaklandığı belirtilmektedir(judge and at all, 1988). b = V = a= (1.l55(2.729)= hesaplanır. Bu değerler yaklaşık kritik değerin bulunmasında kullanılır. Kritik değer; d:* =a + b(4 - d~) d:* = ( ) = olarak bulunur. Bulunan bu kritik değer ile Durbin-Watson test değerini karşılaştırdığımızda, d w =3.168> d~* =3.314 olduğundan negatif otokorelasyon yoktur, yokluk hipotezi red edilir ve Durbin Watson test değerinin kararsızlık bölgesinde kalmasına rağmen otokorelasyonun önemli olduğuna karar verilir. Ceviz için d w ** değeri bulunmuştur. Bu değer ceviz için bulunan Durbin-Watson istatistiği 2.74'den büyük olduğundan negatif otokorelasyonun önemli olmadığı sonucuna varılır. Fındık ve ceviz talep denklem- 5. SONUÇ Otokorelasyonun ortaya çıkartılmasında grafik yöntemi ve artıkların regresyon analizi yeterli olurken otokorelasyonun önemli olup olmadığı konusunda her hangi bir test işlemi yapılamamaktadır. Bunun için diğer test işlemlerine başvurulması gerekmektedir. Çizelge 3'den ceviz talep denklemi için, Durbin-Watson istatistiği, d w ' kararsızlık bölgesinde bulunmasına rağmen yapılan diğer test işlemlerinde negatif otokore- Çizelge 3. Fındık ve Ceviz alep Denklemleri İçin est Sonuçları. Fındık Ceviz Ki-kare testi Ho Kabul Ho Kabul Asimtotik test Ho Red Ho Kabul Run testi Ho Kabul Ho Kabul Durbin-Watson] dwl Yeterli delil yok Yeterli delil yok P(d>dwl Ho Red Ho Kabul Kritik değer Ho Red Ho Kabul

8 284 lasyonun önemli olmadığınakarar verilir. Ancak, fındık talep denklemi için kararsızlık bölgesinde bulunan Durbin-Watson istatistiği, d w ' Ki-kare, asimtotik ve run testine göre negatif otokorelasyon önemsiz bulunurken SHAZAM ekonometrik paket programından Durbin Watson d w istatistiği için dw'nin sayısalolarakhesaplanan olasılık dağılımı ve kesin Durbin-Watson testi için hesaplanan kritik değere göre negatif otokorelasyonun bulunduğu görülmektedir. Bu sonuçlardan, negatif otokorelasyon için kritik değer ve dw'nin olasılık değerini bulma yaklaşımı diğer test işlemlerinegöre daha iyi sonuç verdiği ve özellikle Durbin-Watson d w değerinin kararsızlık bölgesinde bulunması durumunda kullanılması önerilmektedir. KAYNAKÇA Durbin, J. ve Watson, G.S. (1950). esting for Serial Correlation in Least Squares Regression. 1., Biometrika, 37, Durbin, J. ve Watson, G.S. (1951). esting for Serial Correlation in Least Squares Regression. ii., Biometrika, 38, Durbin, J. ve Watson, G.S. (1971). esting for Serial Correlation in Least Squares Regression. III., Biometrika, 58, Gujarati, D. (1988). Basic Econometrics, Mc Graw Hill, ISE, Singapore. İşyar, Y. (1994). Ekonometrik Modeller, Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfı, Yayın No: 92, Uludağ Üniversitesi Basımevi. Judge, GJ., Griffiths, WE., Hill, n.c., Lütkepohl, H. ve Lee,. (1988). Introduction to the heory and Practice ofeconometrics, New York, John Wiley and Sons, Second Edition. Nemlioğlu,A.K. (1990). Görünürde Ilişkisi; Regresyon Denklemleri Modeli ve Uygulaması, Yayınlanmamış doktora tezi, İstanbul Üni. Sosyal Bilimler Ens. İstanbuL. Anadolu Üniversitesi Bilim ve eknoloji Dergisi, 2 (2) White, KJ. (1993). SHAZAM, he Econometrics Computer Program,: User's Reference Manual Version 7.0. McGraw Hill, New-York. Mehmet Uysal, Antalya -Korkuteli'nde 1961 yılında doğdu. Lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümünde 1986 yılında tamamladı. Aynı yıl Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. Bilim Uzmanlığını 1989, doktora derecesini 1997 yılında Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümünde aldı Yardımcı Doçentliğe 1998 yılında atandı. M Uysal halen Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü Uygulamalı İstatistikAnabilim Dalında çalışmalarına devam etmektedir. Çalışmalarına Çok Değişkenli İstatistik ve Ekonometri konularında devam eden M. Uysal evli olup iki çocuğu vardır. Süleyman Günay, Düzce'de 1949 yılında doğdu. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümünde 1968 yılında Lisans eğitimini tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümünde 1972 yılında Doktora derecesini aldı ve 1978 yılında da aynı bölümde Doçent oldu yılında Profesör olan S. Günay halen Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümünde çalışmalarına devam etmektedir. Evli ve iki çocuğu olan S. Günay, Bölüm Başkanlığı,Anabilim Dalı Başkanlığı ve Dekan Yardımcılığı gibi idari görevlerde bulunmuştur. Ulusal ve Uluslararası dergilerde birçok çalışması bulunmaktadır. Uysal, M. ve Günay, S. (1999). Durbin-Watson İstatistiğinin Kararsızlık Bölgesinde Bulunması Durumunda Birinci Dereceden Otokorelasyonlar için estler, 1. İstatistik Kongresi, 5-9 Mayıs 1999, Belek, Antalya. White, KJ. (1978). A General Computer Program for Econometric Methods, SHAZAM, Econometrica, 46, White, KJ., Haun, S. ve Horsman N. G. (1987). SHAZ AM, he Econometrics Computer Program, Version 6.1: User's Reference Manual. Vancouver: i Iniversitv of British Columbia.

ÇOKLU DOĞRUSAL BAĞLANTI HALİNDE ENKÜÇÜK KARELER TEKNİĞİNİN ALTERNATİFİ YANLI TAHMİN TEKNİKLERİ VE BİR UYGULAMA

ÇOKLU DOĞRUSAL BAĞLANTI HALİNDE ENKÜÇÜK KARELER TEKNİĞİNİN ALTERNATİFİ YANLI TAHMİN TEKNİKLERİ VE BİR UYGULAMA ÇOKLU DOĞRUSAL BAĞLANTI HALİNDE ENKÜÇÜK KARELER TEKNİĞİNİN ALTERNATİFİ YANLI TAHMİN TEKNİKLERİ VE BİR UYGULAMA Yrd. Doç. Dr. Ali Sait ALBAYRAK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Çaycuma İktisadi ve İdari

Detaylı

Bayesgil VAR Modelinin Gerçek Zaman Dizileri

Bayesgil VAR Modelinin Gerçek Zaman Dizileri Çankaya University Journal of Science and Engineering Volume 7 (2010), No. 2, 169 185 Bayesgil VAR Modelinin Gerçek Zaman Dizileri için Kestirim Amaçlı Kullanılması Reşat Kasap 1, ve Sibel Kavak 2 1 Gazi

Detaylı

Mali Yerelleşme ve Yerel Ekonomik Büyüme İlişkisi Üzerine Ampirik Bir Çalışma: Türkiye Örneği

Mali Yerelleşme ve Yerel Ekonomik Büyüme İlişkisi Üzerine Ampirik Bir Çalışma: Türkiye Örneği Mali Yerelleşme ve Yerel Ekonomik Büyüme İlişkisi Üzerine Ampirik Bir Çalışma: Harun Yüksel * Özet: Bu çalışmada, Türkiye için 1990-2006 yılları arasında yerel düzeyde (iller) mali yerelleşmenin illerin

Detaylı

İstatistiksel Regresyon Yöntemlerinin Farklı Veri Gruplarına Uygulanması Üzerine Bir Analiz

İstatistiksel Regresyon Yöntemlerinin Farklı Veri Gruplarına Uygulanması Üzerine Bir Analiz GÜFBED/GUSTIJ (2012) 2 (2):55-67 Research/Araştırma 1 İstatistiksel Regresyon Yöntemlerinin Farklı Veri Gruplarına Uygulanması Üzerine Bir Analiz Serkan ÖZTÜRK 1,* 1 Gümüşhane Üniversitesi, Müh. Fak. Jeofizik

Detaylı

DEĞİŞEN VARYANS DURUMUNDA EN KÜÇÜK KARELER TEKNİĞİNİN ALTERNATİFİ AĞIRLIKLI REGRESYON ANALİZİ VE BİR UYGULAMA

DEĞİŞEN VARYANS DURUMUNDA EN KÜÇÜK KARELER TEKNİĞİNİN ALTERNATİFİ AĞIRLIKLI REGRESYON ANALİZİ VE BİR UYGULAMA DEĞİŞEN VARYANS DURUMUNDA EN KÜÇÜK KARELER TEKNİĞİNİN ALTERNATİFİ AĞIRLIKLI REGRESYON ANALİZİ VE BİR UYGULAMA Yrd.Doç.Dr. Ali Sait ALBAYRAK * ÖZET Bu çalışmanın amacı, en küçük kareler (EKK) tekniğinin

Detaylı

Sığır Sayısı, Süt Üretimi ve Süt Fiyatı Arasındaki Uzun Dönem İlişkisinin Belirlenmesi: 1980-2013 Dönemi-Türkiye Örneği

Sığır Sayısı, Süt Üretimi ve Süt Fiyatı Arasındaki Uzun Dönem İlişkisinin Belirlenmesi: 1980-2013 Dönemi-Türkiye Örneği Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi http://dergi.siirt.edu.tr/index.php/ziraat Araştırma Makalesi / Research Article Turk J Agric Res (2014) 1: 196-202 TÜTAD ISSN: 2148-2306 Sığır Sayısı, Süt Üretimi

Detaylı

T.C. ĠSTANBUL KÜLTÜR ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YÜZ TANIMA YÜKSEK LĠSANS TEZĠ MESUT YILDIRIM. Anabilim Dalı: Matematik-Bilgisayar

T.C. ĠSTANBUL KÜLTÜR ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YÜZ TANIMA YÜKSEK LĠSANS TEZĠ MESUT YILDIRIM. Anabilim Dalı: Matematik-Bilgisayar T.C. ĠSTANBUL KÜLTÜR ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YÜZ TANIMA YÜKSEK LĠSANS TEZĠ MESUT YILDIRIM Anabilim Dalı: Matematik-Bilgisayar Programı: Matematik-Bilgisayar Tez DanıĢmanı: Yard. Doç. Dr. S.

Detaylı

İMKB30, IMKB100, DOLAR ve AVRO Futures Piyasalarının Etkinliğinin Testi

İMKB30, IMKB100, DOLAR ve AVRO Futures Piyasalarının Etkinliğinin Testi Volume 3 Number 4 2012 pp. 1-20 ISSN: 1309-2448 www.berjournal.com İMKB30, IMKB100, DOLAR ve AVRO Futures Piyasalarının Etkinliğinin Testi Mustafa Akala Erhan Birgilib Sedat Durmuskayac Özet: Bu çalışmada

Detaylı

ORANTILI TEHLİKE VARSAYIMININ İNCELENMESİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER VE BİR UYGULAMA

ORANTILI TEHLİKE VARSAYIMININ İNCELENMESİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER VE BİR UYGULAMA Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Müh.Mim.Fak.Dergisi C.XX, S.1, 2007 Eng&Arch.Fac. Eskişehir Osmangazi University, Vol..XX, No:1, 2007 Makalenin Geliş Tarihi : 18.02.2006 Makalenin Kabul Tarihi : 21.12.2006

Detaylı

Enerji Fiyatlarının Sanayi Sektörü Hisse Senedi Fiyatları Üzerindeki Etkisi: Borsa İstanbul Sanayi Sektörü Şirketleri

Enerji Fiyatlarının Sanayi Sektörü Hisse Senedi Fiyatları Üzerindeki Etkisi: Borsa İstanbul Sanayi Sektörü Şirketleri Muhasebe ve Finansman Dergisi Nisan/2014 Enerji Fiyatlarının Sanayi Sektörü Hisse Senedi Fiyatları Üzerindeki Etkisi: Borsa İstanbul Sanayi Sektörü Şirketleri Murat YILDIRIM Yılmaz BAYAR Abdülkadir KAYA

Detaylı

Özilinti. Hatalar İlintili ise Ne Olur? Yrd. Doç. Dr. A. Talha YALTA Ekonometri 2 Ders Notları Sürüm 2,0 (Ekim 2011)

Özilinti. Hatalar İlintili ise Ne Olur? Yrd. Doç. Dr. A. Talha YALTA Ekonometri 2 Ders Notları Sürüm 2,0 (Ekim 2011) Özilinti Hatalar İlintili ise Ne Olur? Yrd. Doç. Dr. A. Talha YALTA Ekonometri 2 Ders Notları Sürüm 2,0 (Ekim 2011) Açık Lisans Bilgisi İşbu belge, Creative Commons Attribution-Non-Commercial ShareAlike

Detaylı

İMKB 100 Endeksinin Yapay Sinir Ağları ve Newton Nümerik Arama Modelleri ile Tahmini

İMKB 100 Endeksinin Yapay Sinir Ağları ve Newton Nümerik Arama Modelleri ile Tahmini Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi International Journal of Alanya Faculty of Business Yıl:01, C:4, S:1, s.73-88 Year:01, Vol:4, No:1, s. 73-88 İMKB 100 Endeksinin Yapay Sinir Ağları ve Newton

Detaylı

Türkiye de Hava Ulaşım Talebinin Arıma Modelleri ile Tahmin Edilmesi

Türkiye de Hava Ulaşım Talebinin Arıma Modelleri ile Tahmin Edilmesi Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 4(2): 39-54, 2014 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University Journal

Detaylı

Euro Dolar Paritesi ve Reel Döviz Kuru nun İMKB 100 Endeksi ne Etkisi

Euro Dolar Paritesi ve Reel Döviz Kuru nun İMKB 100 Endeksi ne Etkisi Euro Dolar Paritesi ve Reel Döviz Kuru nun İMKB 100 Endeksi ne Etkisi İncilay SAVAŞ Öğr. Gör., Aksaray Üniversitesi Aksaray Meslek Yüksekokulu isavas@aksaray.edu.tr İsmail CAN Yrd.Doç. Dr., Çankırı Karatekin

Detaylı

ÇOK DÜZEYLİ BAĞIMLI DEĞİŞKEN MODELLEMESİNDE KOŞULLU LOJİT VE KONJOİNT ANALİZLERİNİN PERFORMANSLARI ÜZERİNE UYGULAMALI BİR ÇALIŞMA

ÇOK DÜZEYLİ BAĞIMLI DEĞİŞKEN MODELLEMESİNDE KOŞULLU LOJİT VE KONJOİNT ANALİZLERİNİN PERFORMANSLARI ÜZERİNE UYGULAMALI BİR ÇALIŞMA İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl:11 Sayı:21 Bahar 2012 s.25-40 ÇOK DÜZEYLİ BAĞIMLI DEĞİŞKEN MODELLEMESİNDE KOŞULLU LOJİT VE KONJOİNT ANALİZLERİNİN PERFORMANSLARI ÜZERİNE UYGULAMALI

Detaylı

Anahtar Sözcükler: Arbitraj Fiyatlama Modeli, Borsa İstanbul, Makroekonomik Değişkenler, Regresyon Analizi, Durağanlık

Anahtar Sözcükler: Arbitraj Fiyatlama Modeli, Borsa İstanbul, Makroekonomik Değişkenler, Regresyon Analizi, Durağanlık İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi Istanbul University Journal of the School of Business Cilt/Vol:43, Sayı/No:2, 214, 271-292 ISSN: 133-1732 www.ifdergisi.org 214 Makroekonomik değişkenlerin,

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Öğrencilerinin Gelir ve Tüketim İlişkisi Üzerine Ekonometrik Bir İnceleme

Kocaeli Üniversitesi Öğrencilerinin Gelir ve Tüketim İlişkisi Üzerine Ekonometrik Bir İnceleme Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (11) 2006 / 1 :168-179 Kocaeli Üniversitesi Öğrencilerinin Gelir ve Tüketim İlişkisi Üzerine Ekonometrik Bir İnceleme Recep Tarı Şadan Çalışkan **

Detaylı

Türkiye de Vergi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: VAR Analizi (1975-2006)

Türkiye de Vergi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: VAR Analizi (1975-2006) M. MUCUK, V. ALPTEKİN Türkiye de Vergi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: VAR Analizi (975-2006) Mehmet MUCUK * Volkan ALPTEKİN ** Özet Vergi gelirleri devletin en önemli finansman kaynaklarından birini teşkil

Detaylı

İşlem Bazlı Manipülasyon Şirketlerinin Vektör Otoregresif Analizi İle İncelenmesi

İşlem Bazlı Manipülasyon Şirketlerinin Vektör Otoregresif Analizi İle İncelenmesi İşlem Bazlı Manipülasyon Şirketlerinin Vektör Otoregresif Analizi İle İncelenmesi Savaş Tarkun 1 H.Oğuzhan Ergür 2 A. Fahimi Aydın 3 Özet İşlem bazlı manipülasyon hisse senedi yatırımcıları ve ekonomi

Detaylı

Yaflam Analizinde Cox Regresyon Modeli ve Art klar n ncelenmesi

Yaflam Analizinde Cox Regresyon Modeli ve Art klar n ncelenmesi Cerrahpafla T p Dergisi 2007; 38: 39-45 ISSN:300-5227 ARAfiTIRMA Yaflam Analizinde Cox Regresyon Modeli ve Art klar n ncelenmesi Meral YAY, Elif ÇOKER, Ömer UYSAL 3 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Detaylı

SOSYAL GÜVENLĐĞĐN ÖNEMLĐ DEĞĐŞKENLERĐNĐN ZAMAN SERĐLERĐ ANALĐZĐ ĐLE ÖNGÖRÜSÜ

SOSYAL GÜVENLĐĞĐN ÖNEMLĐ DEĞĐŞKENLERĐNĐN ZAMAN SERĐLERĐ ANALĐZĐ ĐLE ÖNGÖRÜSÜ T.C. SOSYAL GÜVENLĐK KURUMU BAŞKANLIĞI SOSYAL GÜVENLĐK UZMANLIK TEZĐ SOSYAL GÜVENLĐĞĐN ÖNEMLĐ DEĞĐŞKENLERĐNĐN ZAMAN SERĐLERĐ ANALĐZĐ ĐLE ÖNGÖRÜSÜ HAZIRLAYAN Yasemin Göknur ÜNDEMĐR TEZ DANIŞMANI Doç.Dr.Cem

Detaylı

Gelişmiş ve Azgelişmiş Ülkelerde Ekonomik Büyüme Dinamikleri: Bir Panel Veri Analizi

Gelişmiş ve Azgelişmiş Ülkelerde Ekonomik Büyüme Dinamikleri: Bir Panel Veri Analizi Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi International Journal of Alanya Faculty of Business Yıl:2012, C:4, S:1, s.127-136 Year:2012, Vol:4, No:1, s. 127-136 Gelişmiş ve Azgelişmiş Ülkelerde Ekonomik

Detaylı

BİR ÇİMENTO FİRMASI İÇİN DÖNEMSEL SATIŞ MİKTARLARININ TAHMİNİNDE BULANIK ZAMAN SERİSİ MODELLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

BİR ÇİMENTO FİRMASI İÇİN DÖNEMSEL SATIŞ MİKTARLARININ TAHMİNİNDE BULANIK ZAMAN SERİSİ MODELLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2013, C.18, S.3, s.161-186. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2013,

Detaylı

KLİNİK ARAŞTIRMALARDA İKİ ÖLÇÜM TEKNİĞİNİN UYUMUNU İNCELEMEDE KULLANILAN İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER

KLİNİK ARAŞTIRMALARDA İKİ ÖLÇÜM TEKNİĞİNİN UYUMUNU İNCELEMEDE KULLANILAN İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MECMUASI Cilt 56, Sayı 1, 2003 1-6 KLİNİK ARAŞTIRMALARDA İKİ ÖLÇÜM TEKNİĞİNİN UYUMUNU İNCELEMEDE KULLANILAN İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER Yasemin Genç* Durdu Sertkaya** Selda

Detaylı

TÜRKİYE DE CİNSİYETE GÖRE GELİR FARKLILIĞININ AYRIŞTIRMA YÖNTEMİYLE UYGULANMASI

TÜRKİYE DE CİNSİYETE GÖRE GELİR FARKLILIĞININ AYRIŞTIRMA YÖNTEMİYLE UYGULANMASI 571 TÜRKİYE DE CİNSİYETE GÖRE GELİR FARKLILIĞININ AYRIŞTIRMA YÖNTEMİYLE UYGULANMASI Özlem KİREN GÜRLER *, Şenay ÜÇDOĞRUK ** ÖZET Bu çalışmanın amacı, DİE 2002 Hanehalkı Bütçe Anketi verilerini kullanarak,

Detaylı

Osman ULUYOL Adıyaman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Adıyaman, Türkiye ouluyol@adiyaman.edu.tr

Osman ULUYOL Adıyaman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Adıyaman, Türkiye ouluyol@adiyaman.edu.tr Firmaların Finansal Kaldıraç Oranları ile Öz Sermaye Karlılığı Arasındaki İlişki: Hisseleri Borsa İstanbul (BİST) da İşlem Gören Şirketler Üzerinde Sektörler Bazında Bir Araştırma The Relation between

Detaylı

İMKB ŞİRKETLERİNİN HİSSE SENEDİ GETİRİ BAŞARILARININ LOJİSTİK REGRESYON TEKNİĞİ İLE ANALİZİ

İMKB ŞİRKETLERİNİN HİSSE SENEDİ GETİRİ BAŞARILARININ LOJİSTİK REGRESYON TEKNİĞİ İLE ANALİZİ ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 5, Sayı 10, 2009, ss. 139 158 ZKU Journal of Social Sciences, Volume 5, Number 10, 2009, pp. 139 158 İMKB ŞİRKETLERİNİN HİSSE SENEDİ GETİRİ BAŞARILARININ LOJİSTİK REGRESYON

Detaylı

NÜFUS SAYIMI VERİLERİ KULLANILARAK SAYIMLAR ARASI HAYATTA KALMA ORANLARINDAN YAŞAM ÜMİDİ DEĞERLERİNİN BELİRLENMESİ VE ÖNGÖRÜSÜ

NÜFUS SAYIMI VERİLERİ KULLANILARAK SAYIMLAR ARASI HAYATTA KALMA ORANLARINDAN YAŞAM ÜMİDİ DEĞERLERİNİN BELİRLENMESİ VE ÖNGÖRÜSÜ Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Cilt: 5 Sayı: 1 Haziran 2004 NÜFUS SAYIMI VERİLERİ KULLANILARAK SAYIMLAR ARASI HAYATTA KALMA ORANLARINDAN YAŞAM ÜMİDİ DEĞERLERİNİN BELİRLENMESİ VE ÖNGÖRÜSÜ

Detaylı

BANKA KREDİLERİ VE ENFLASYON ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÜZERİNE EKONOMETRİK BİR ANALİZ (1983-2007)

BANKA KREDİLERİ VE ENFLASYON ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÜZERİNE EKONOMETRİK BİR ANALİZ (1983-2007) Ekonometri ve İstatistik Sayı:7 2008 88-103 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ BANKA KREDİLERİ VE ENFLASYON ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÜZERİNE EKONOMETRİK BİR ANALİZ

Detaylı

LINEAR AND NONLINEAR COINTEGRATION RELATIONSHIP BETWEEN STOCK PRICES AND EXCHANGE RATES IN TURKEY

LINEAR AND NONLINEAR COINTEGRATION RELATIONSHIP BETWEEN STOCK PRICES AND EXCHANGE RATES IN TURKEY TÜRKİYE DE HİSSE SENEDİ FİYATLARI VE DÖVİZ KURU ARASINDA DOĞRUSAL VE DOĞRUSAL OLMAYAN EŞ BÜTÜNLEŞME İLİŞKİSİ Doç.Dr. Bülent DOĞRU Gümüşhane Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü buldogru@gumushane.edu.tr Arş.Gör.Mürşit

Detaylı