BUCAK AĞZINDA ŞİMDİKİ ZAMAN ÇEKİMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BUCAK AĞZINDA ŞİMDİKİ ZAMAN ÇEKİMİ"

Transkript

1 303 BUCAK AĞZINDA ŞİMDİKİ ZAMAN ÇEKİMİ Osman YILDIZ * 1. Giriş: Şimdiki zaman (Osm. hâl, İng. present), fiilin gösterdiği iş, oluş ve kılışın içinde bulunulan zamanda yapıldığını ve süregelmekte olduğunu gösteren zamandır 1. Söz konusu kip, dilimizde (I4)yor eki ile karşılanmaktadır. Bildirimizde de bu ekin Bucak taki varyantları üzerinde durulacaktır. Standart Türkçe de şimdiki zamanı ifade eden diğer ekler ise, -makta ve mada ekleridir. Eski Türkçe ve Orta Türkçe dönemlerinde şimdiki zaman kavramı çoğunlukla geniş zaman eki (A/U)r eki ile karşılanmaktaydı. Yazı dilimizdeki (I4)yor morfemi, birleşik fiil kökenli A yorı-r un zamanla hece tekleşmesi (haplology) ve zarf-fiil -A nın daralıp ünlü uyumlarına girmesi ile meydana çıkmıştır: -A yorır > - Ayor > (I4)yor. Bu ek, XV. yüzyıl Batı Türkçesi metinlerinde sıkça görülmeğe başlar ve bu tarihten sonra da Anadolu sahasındaki asıl şimdiki zaman eki olarak yerini alır 2. Standart Türkiye Türkçesi ile Anadolu ağızları, kip ekleri bakımından karşılaştırıldığında, en çok değişkenlik gösteren kip şimdiki zamandır. Anadolu coğrafyasındaki etnik çeşitliliğe ve dağılıma paralel olarak yöreden yöreye farklı şimdiki zaman varyantları ile karşılaşılmaktadır: -yorur, yoru, -yor, -yo, -ya, -yu, -yı, -yi, - y, -i vs. Hatta, etnik kaynaşmanın çok ileri düzeyde olduğu yörelerimizde, şimdiki zaman için birden çok varyantı görebilmek mümkündür. Bu sebepledir ki, Anadolu ağızlarını belirleme ve sınıflandırma çalışmalarında, şimdiki zaman ekinin kullanımı, başvurulan en önemli ölçütlerden biri olmuştur 3. Ayrıca, yazı dilimize göre çeşitlilik arz eden Anadolu ağızlarındaki şimdiki zaman morfemleri, birçok araştırmacı tarafından da ele alınmıştır. Konu ile ilgili önemli çalışmalardan birkaçı şunlardır: Tuncer Gülensoy, Anadolu Ağızlarında Şimdiki Zaman Eki (Prof. Dr. İbrahim Kafesoğlu nun Hâtırasına Armağan, Ankara 1985, s ), Ahmet B. Ercilasun, Muğla Ağzında Kullanılan Bir Şimdiki Zaman Şekli (Şükrü Elçin Armağanı, Ankara 1983), Nurettin Demir, Alanya Ağızlarında Şimdiki Zaman Ekinin Varyantları (İlmî Araştırmalar, İstanbul 1999, S. 7, s ), vd. Burdur yöresi ağızları üzerinde yaptığımız çalışmalarda, bu ilimize bağlı Bucak ilçesinde birden çok şimdiki zaman ekinin kullanıldığını tespit ettik. Ses kaydı ve sorgulama metodu ile elde ettiğimiz bilgileri, bu yazımızda sizlere arz etmeye çalışacağım. 2. Bucak ın Coğrafi Konumu, Tarihçesi ve Etnik Yapısı: Teke Yöresi ve Göller Bölgesi içerisinde yer alan Bucak ilçesi, yurdumuzun güneybatısında, derece kuzey paralelleri ile derece doğu meridyen daireleri arasındadır. Akdeniz bölgesinin Antalya bölümünde yer alan ilçe, Burdur iline bağlı en büyük ilçedir. Bucak, kuzeyde Isparta, Burdur un Ağlasun ilçesi; doğuda Isparta nın Sütçüler ilçesi, güneyde Antalya ve Antalya nın Korkuteli ilçesi ve batıda Burdur la çevrelenmiştir 4. Bucak ilçesi ve çevresinin tarihi M.Ö yıllarına kadar uzanmaktadır. Belirtilen tarihte Bucak ilçesine bağlı şimdiki Çamlık köyü yakınlarındaki Cremna Bölgesinde Pisidialıların yerleştiği bilinmektedir. Bu bakımdan ilçenin ilk yerleşim yerinin Cremna olduğu kuvvetle muhtemeldir. * Doç. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi. 1 Zeynep Korkmaz, Gramer Terimleri Sözlüğü, TDK Yayınları, Ankara 1992, s Şimdiki zaman ekinin tarihî gelişimi için bk. Vahit Türk, Türkçede şimdiki zaman kavramı, çekimleri ve ekleri, TDAY- Belleten 1996, Ankara 1999, s Anadolu ağızları üzerinde yapılan tasnif çalışmaları ile bu tasniflerde kullanılan ölçüler için bk. Leyla Karahan, Anadolu Ağızlarının Sınıflandırılması, TDK Yayınları, Ankara 1996, s. IX-XVI. 4 Mustafa Çavuş, Cumhuriyetin 60. Yılında Bucak, İzmir 1983, s. 16.

2 304 I.BURDUR SEMPOZYUMU Geçmişten günümüze Bucak sırası ile Pisidialılar, Frigler, Selekoslar, Yunanlılar, Romalılar, Bizanslar, Selçuklular, Teke Oğulları, Hamid Oğulları ve Osmanlıların egemenliği altında yaşamıştır. Geçmiş dönemlerde Oğuzhan 5 diye bilinen Bucak, Cumhuriyetin ilânından sonra, tarih ve 877 sayılı kanunla bugünkü adını almış ve Burdur iline bağlı bir ilçe olmuştur. Türklerin 1071 deki Malazgirt zaferinden sonra XIII-XV. yüzyıllarda yöreye kesintisiz bir Oğuz göçü olmuş; tarihi kayıt ve araştırmalara göre birçok Oğuz boyu ile Türkmen, Yörük aşiret ve cemaatleri yerleşmiştir. Tespitlerimize göre bu etnik unsurlar şunlardır: a) Oğuz Boyları: Büğdüz, bugün Demirli diye adlandırılan Kayı Boyu, Yuva şeklinde söylenen Yıva Boyu, Yüreğil şeklinde isimlendirilen Yüreğir Boyu ve Kargı şeklinde bilinen Kargın Boyları. a) Türkmen, Yörük Aşiret ve Cemaatleri: Sarıkeçili, Bayad, Kayı, Kayı Ece ve Emirhan Oğlanları Yörükleri ile Etrak-ı Kargın, Kışla, Küreciyan, Kızıl İshaklar ve Ürkütlü Cemaati 6. 2) Bucak ta Şimdiki Zaman Ekinin Varyantları ve Çekimi: Bilindiği gibi etnik yapı ile dil arasında sıkı bir ilişki vardır 7. Anadolu ağızlarının az veya çok birbirinden farklı dil özellikleri içermelerinin sebebi, bu diyalektleri konuşan insanların farklı kökenlerden gelmiş olmasıdır. Yukarıda verdiğimiz bilgilerden de anlaşılacağı gibi, Bucak ahalisi birçok Oğuz boy, aşiret ve cemaatinden müteşekkildir. Her biri kendine özgü ağız özelliklerine sahip bu değişik etnik unsurlardan dolayı, Bucak ta çeşitli ağız grupları meydana gelmiştir. Yaptığımız araştırmalar neticesinde, Bucak ilçesinde bu ağız gruplarına dayalı birden fazla şimdiki zaman ekinin bulunduğu görülmüştür. Şimdiki zaman eklerinin değişik varyantlarda kullanıldığı yerler şunlardır: Bucak merkez ilçesi; Ürkütlü kasabası; Taşyayla, Kestel, Heybeli ve İncirdere köyleri. Bu yerleşim birimlerinde tespit ettiğimiz şimdiki zaman ekleri ve çekimlenişleri şöyledir: I) Bucak Merkez Ağzı: Şimdiki zaman eki olarak (Ī4)r eki kullanılır. Ünlüyle biten fiillere -r eki getirilir ve kip ekinden önceki ünlü uzun telaffuz edilir. Ünsüzle biten fiillere ise, uzun ünlülü Ī2r/-Ū2r eki getirilir. -(Ī4)r+ şahıs ekleri 1. Şahıs Teklik: -(Ī4)rI2n bilīrin, başlārın, açīrin, okīrin, susārın, dutūrin, yürǖrin, acīrin, uyūrin 2. şahıs Teklik: -(Ī4)rI2ŋ bilīriŋ, okīriŋ, başlārıŋ, açīriŋ, susārıŋ, dutūriŋ, yürǖriŋ, acīriŋ, uyūriŋ 3. şahıs Teklik: -(Ī4)rI2 5 Tarihî kayıtlarda doğrudan doğruya ilçenin eski adının Oğuzhan olduğuna dair bir kayıt yoktur. Ancak, halk arasında eskiden beri ilçe Oğuzhan adıyla bilinmekte ve bu adın verilişi hakkında çeşitli rivayetler söylenegelmektedir. Oğuzhan adının yöreye verilişi ile ilgili bu rivayetler için bk. Yusuf Ekinci, Burdur, Ankara 1995, s. 131; Türk Ansiklopedisi, C. VIII, s. 278; Burdur İli Cumhuriyet Öncesi Ve Sonrası Eğitim ( ), Burdur Valiliği Milli Eğitim Müdürlüğü Yayınları, Burdur 1999, s Bucak tarihi ve ilçenin etnik yapısı ile ilgili ayrıntılı bilgi için bk. Hüseyin Özçelik, Dünden Bugüne Oğuzhan, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Isparta 1999; Behset Karaca, XV. Ve XVI. Yüzyıllarda Teke Sancağı, Fakülte Kitabevi, Isparta 2002; Yusuf Ekinci, Burdur, Ankara 1995; Naci Kum, Burdur İli, Burdur Halkevi Dergisi, C. III, S. 2, s. 5-7; Nuri Köstüklü, Hamid Sancağı ve Türkiye, Konya 1993; İzzet Erbay, Burdur İli İskân Tarihi ve Yer Adları, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Mezuniyet Tezi, İstanbul 1967; Mustafa Çavuş, Cumhuriyetin 60. Yılında Bucak, İzmir 1983; Kemal Göde, Tarih İçinde Oğuz Boyları ve Göller Bölgesindeki İzleri, SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, S. 8, s Etnik yapı ve dil arasındaki ilişki için bk. Zeynep Korkmaz, Anadolu Ağızlarının Etnik Yapı İle İlişkisi Sorunu, TDAY- Belleten 1971, Ankara 1971, s ; Aynı müellif, Anadolu ve Rumeli Ağızlarının Tarihî Devirlerle Bağlantısı Üzerine, Ağız Araştırmaları Şöleni, TDK Yayınları, Ankara 1997, s

3 305 bilīri, okīri, başlārı, açīri, susārı, dutūri, yürǖri, acīri, uyūri 1. Şahıs Çokluk: -(Ī4)rI2z bilīriz, okīriz, başlārız, açīriz, susārız, dutūriz, yürǖriz, acīriz, uyūriz 2. Şahıs Çokluk: -(Ī4)rI2ŋI2z bilīriŋiz, okīriŋiz, başlārıŋız, açīriŋiz, susārıŋız, dutūriŋiz, yürǖriŋiz, acīriŋiz, uyūriŋiz -(Ī4)rI2lAr: bilīriler, okīriler, başlārılar, açīriler, susārılar, dutūriler, yürǖriler, acīriler, uyūrile II) Taşyayla Köyü Ağzı: Bu köy ağzında yaşlılar ve genç nesle has, kendi içlerinde daha çok tercih edip Kullandıkları iki şimdiki zaman eki vardır. Yaşlıların kullandıkları şimdiki zaman eki, ünsüzle biten ince ve kalın sıradan fiillerde uzun ünlülü ā dır. Bu şekliyle ek, damak uyumunu (palatal harmony) ihlâl eder. Ünlü ile biten fiillerde de, kelimenin son ünlüsü uzun telaffuz edilerek, üzerine şahıs ekleri getirilir. Aynı morfem, 3. teklik şahıs çekimlerinde -ā ~ -āy alternanslı şekilleriyle çekimlenebilmektedir. a) -V#/ -Ā+şahıs ekleri -Vn/ -ān: bilān, okūn, başlān, yürān, açān, acān, susān, uyān, tutān -Vŋ/ -āŋ: bilāŋ, okūŋ, başlāŋ, yürāŋ, açāŋ, acāŋ, susāŋ, uyāŋ, tutāŋ -V ~ -Vy/ -ā ~ -āy: bilā ~ bilāy, okūy, başlā ~ başlāy, yürāy, açāy ~ açā, acāy ~ acā, susāy ~ susā, uyā, tutāy ~ tutā -Vz /-āz: bilāz, okūz, başlāz, yürāz, açāz, acāz, susāz, uyāz, tutāz -VŋI4z / -āŋız: bilāŋız, okūŋuz, başlāŋız, yürāŋız, açāŋız, acāŋız, susāŋız, uyāŋız, tutāŋız -Vlar/ -ālar: bilālar, okūlar, başlālar, yürālar, açālar, acālar, susālar, uyālar, tutālar Eğitimi yaşlılara göre daha ileri düzeyde olan genç nesil ise, standart Türkçe nin etkisi ile daha çok, -(I4)yor ekine de kaynaklık eden -A yorır ın fonetik gelişiminden doğan (ē)yo şimdiki zaman ekini kullanmaktadır. Böylece, konuşmasını yazı dilindeki mukabili şekle, bir derece yakınlaştırır. Bu morfemde, ek başındaki ünlü, sürekli uzundur ve genellikle damak uyumunu (palatal harmony) ihlâl ederek, kalın sıradan kelimelere de -ē biçiminde getirilir. Ek sonundaki r sesi, sürekli düşürülür. b) (ē)yo+şahıs ekleri -(ē)yom: bilēyom, okēyom, başlāyom, yürēyom, açēyom, acēyom, susāyom ~ susēyom, uyēyom, tutēyom

4 306 I.BURDUR SEMPOZYUMU -(ē)yoŋ: bilēyoŋ, okēyoŋ, başlāyoŋ, yürēyoŋ, açēyoŋ, acēyoŋ, susāyoŋ, uyēyoŋ, tutēyoŋ -(ē)yo: bilēyo, okēyo, başlāyo, yürēyo, açēyo, acēyo, susāyo, uyēyo, tutēyo -(ē)yoz: bilēyoz, okēyoz, başlāyoz, yürēyoz, açēyoz, acēyoz, susāyoz, uyēyoz, tutēyoz -(ē)yoŋuz: bilēyoŋuz, okēyoŋuz, başlāyoŋuz, yürēyoŋuz, açēyoŋuz, acēyoŋuz, susāyoŋuz, uyēyoŋuz, tutēyoŋuz -(ē)yolar: bilēyolar, okēyolar, başlāyolar, yürēyolar, açēyolar, acēyolar, susāyolar, uyēyolar, tutēyolar III) Kestel Köyü Ağzı: Kestel ağzında şimdiki zaman eki (I2)ya dır. Ek ünlü uyumlarına girmez. Ünsüzle biten fiillere -ıya/ - iya; ünsüzle biten fiillere ise, kelimenin son ünlüsünü ekteki y sesinin etkisi ile daraltarak -ya morfemleriyle bağlanır. -(I2)ya+şahıs ekleri -(I2)yan: biliyan, okıyan, başlıyan, susıyan, yüriyan, uyıyan, açıyan, tutıyan, acıyan -(I2)yaŋ: biliyaŋ, okıyaŋ, başlıyaŋ, susıyaŋ, yüriyaŋ, uyıyaŋ, açıyaŋ, tutıyaŋ, acıyaŋ -(I2)ya: biliya, okıya, başlıya, susıya, yüriya, uyıya, açıya, tutıya, acıya -(I2)yaz: biliyaz, okıyaz, başlıyaz, susıyaz, yüriyaz, uyıyaz, açıyaz, tutıyaz, acıyaz -(I2)yaŋız: biliyaŋız, okıyaŋız, başlıyaŋız, susıyaŋız, yüriyaŋız, uyıyaŋız, açıyaŋız, tutıyaŋız, acıyaŋız -(I2)yalar: biliyalar, okıyalar, başlıyalar, susıyalar, yüriyalar, uyıyalar, açıyalar, tutıyalar, acıyalar IV) Heybeli Köyü Ağzı:

5 307 Heybeli ağzında şimdiki zaman eki (ē)ya dır. Bu yöre ve Kestel Köyü ağızları şimdiki zaman eki bakımından büyük benzerlik sergilerler. İki ağız arasındaki tek fark, ek başındaki ünlünün Kestel de I2, Heybeli de ē li olmasıdır. Bu ağızda, fiilin ünlü ile bitmesi hâlinde, kipten önceki bu kelime sonu ünlüsü sürekli olarak uzun ē ile telaffuz edilir. -(ē)ya+şahıs ekleri -(ē)yan: okēyan, bilēyan, başlēyan, susēyan, yürēyan, uyēyan, açēyan, tutēyan, acēyan -(ē)yaŋ: okēyaŋ, bilēyaŋ, başlēyaŋ, susēyaŋ, yürēyaŋ, uyēyaŋ, açēyaŋ, tutēyaŋ, acēyaŋ -(ē)ya: okēya, bilēya, başlēya, susēya, yürēya, uyēya, açēya, tutēya, acēya -(ē)yaz: okēyaz, bilēyaz, başlēyaz, susēyaz, yürēyaz, uyēyaz, açēyaz, tutēyaz, acēyaz -(ē)yaŋız: okēyaŋız, bilēyaŋız, başlēyaŋız, susēyaŋız, yürēyaŋız, uyēyaŋız, açēyaŋız, tutēyaŋız, acēyaŋız -(ē)yalar: okēyalar, bilēyalar, başlēyalar, susēyalar, yürēyalar, uyēyalar, açēyalar, tutēyalar, acēyalar V) Ürkütlü Kasabası Ağzı: Ürkütlü ağzında şimdiki zaman eki, -(I4)yo şeklindedir. Standart Türkçe ile aynı yapıdadır. Tek farkı, ekin sonundaki r ünsüzünün sürekli düşmesidir. -(I4)yo+şahıs ekleri: -(I4)yom: biliyom, okuyom, başlıyom, açıyom, acıyom, tutuyom, susuyom, yürüyom, uyuyom -(I4)yon: biliyon, okuyon, başlıyon, açıyon, acıyon, tutuyon, susuyon, yürüyon, uyuyon -(I4)yo: biliyo, okuyo, başlıyo, açıyo, acıyo, tutuyo, susuyo, yürüyo, uyuyo -(I4)yoz: biliyoz, okuyoz, başlıyoz, açıyoz, acıyoz, tutuyoz, susuyoz, yürüyoz, uyuyoz -(I4)yonuz: biliyonuz, okuyonuz, başlıyonuz, açıyonuz, acıyonuz, tutuyonuz, susuyonuz, yürüyonuz, uyuyonuz

6 308 I.BURDUR SEMPOZYUMU -(I4)yolar: biliyolar, okuyolar, başlıyolar, açıyolar, acıyolar, tutuyolar, susuyolar, yürüyolar, uyuyolar VI) İncirdere Köyü Ağzı: İncirdere ağzında şimdiki zaman eki (Ī4)yI2 dır. Ünlü ile biten fiillere -yi2 eki getirilir ve kipten önceki kelime sonu ünlüsü uzun telaffuz edilir. Ünsüz ile biten fiillerde ise, ek, Ī2 / -Ū2yI2 şeklinde olur. Bu yöre ağzındaki şimdiki zaman eki, dudak uyumuna (labial harmony) girmez. (Ī4)yI2+şahıs ekleri (Ī4)yI2n: bilīyin, okūyun, başlāyın, acīyın, açīyın, dutīyın, susāyın, uyūyın, yürǖyin (Ī4)yI2ŋ: bilīyiŋ, okūyuŋ, başlāyıŋ, acīyıŋ, açīyıŋ, dutīyıŋ, susāyıŋ, uyūyıŋ, yürǖyiŋ (Ī4)yI2: bilīyi, okūyu, başlāyı, acīyı, açīyı, dutīyı, susāyı, uyūyı, yürǖyi (Ī4)yI2z: bilīyiz, okūyuz, başlāyız, acīyız, açīyız, dutīyız, susāyız, uyūyız, yürǖyiz (Ī4)yI2ŋI2z: bilīyiŋiz, okūyuŋız, başlāyıŋız, acīyıŋız, açīyıŋız, dutīyıŋız, susāyıŋız, uyūyıŋız, yürǖyiŋiz (Ī4)yI2lAr: bilīyiler, okūyular, başlāyılar, acīyılar, açīyılar, dutīyılar, susāyılar, uyūyılar, yürǖyiler 3. Sonuç: Bu bilgiler ışığında denilebilir ki, yöredeki şimdiki zaman ekinin varyantlarından Bucak merkez ağzındaki -(Ī4)r hariç; diğerleri standart Türkçedeki (I4)yor ekinin de kaynağı durumundaki geçmişteki A yorır ın çeşitli ses değişikleri sonucu oluşmuş farklı şekillerdeki türevleridir. İlçe ağızlarında şimdiki zaman çekimlerini şu şekilde tablolaştırabiliriz: I) Bucak Merkez Ağzı: -(Ī4)r: gelīrin, gelīriŋ, gelīri, gelīriz, gelīriŋiz, gelīriler II) Taşyayla Köyü Ağzı: a) -V#/ -Ā: gelēn, gelēŋ, gelē ~ gelēy, gelēz, gelēŋiz, gelēler b) (ē)yo: gelēyom, gelēyoŋ, gelēyo, gelēyoz, gelēyoŋuz, gelēyolar III) Kestel Köyü Ağzı: -(I2)ya: geliyan, geliyaŋ, geliya, geliyaz, geliyaŋız, geliyalar IV) Heybeli Köyü Ağzı: -(ē)ya: gelēyan, gelēyaŋ, gelēya, gelēyaz, gelēyaŋız, gelēyalar V) Ürkütlü Kasabası Ağzı:

7 309 -(I4)yo: geliyom, geliyon, geliyo, geliyoz, geliyonuz, geliyolar VI) İncirdere Köyü Ağzı: (Ī4)yI2: gelīyin, gelīyiŋ, gelīyi, gelīyiz, gelīyiŋiz, gelīyiler Kaynaklar: Burdur İli Cumhuriyet Öncesi Ve Sonrası Eğitim ( ), Burdur Valiliği Milli Eğitim Müdürlüğü Yayınları, Burdur Mustafa ÇAVUŞ, Cumhuriyetin 60. Yılında Bucak, İzmir Yusuf EKİNCİ, Burdur, Ankara İzzet Erbay, Burdur İli İskân Tarihi ve Yer Adları, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Mezuniyet Tezi, İstanbul Kemal Göde, Tarih İçinde Oğuz Boyları ve Göller Bölgesindeki İzleri, SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, S. 8, s Behset Karaca, XV. Ve XVI. Yüzyıllarda Teke Sancağı, Fakülte Kitabevi, Isparta Leyla Karahan, Anadolu Ağızlarının Sınıflandırılması, TDK Yayınları, Ankara Zeynep Korkmaz, Gramer Terimleri Sözlüğü, TDK Yayınları, Ankara Zeynep Korkmaz, Anadolu Ağızlarının Etnik Yapı İle İlişkisi Sorunu, TDAY-Belleten 1971, Ankara 1971, s Zeynep Korkmaz, Anadolu ve Rumeli Ağızlarının Tarihî Devirlerle Bağlantısı Üzerine, Ağız Araştırmaları Şöleni, TDK Yayınları, Ankara 1997, s Vahit Türk, Türkçede şimdiki zaman kavramı, çekimleri ve ekleri, TDAY-Belleten 1996, Ankara 1999, s Nuri Köstüklü, Hamid Sancağı ve Türkiye, Konya Naci Kum, Burdur İli, Burdur Halkevi Dergisi, C. III, S. 2, s Hüseyin Özçelik, Dünden Bugüne Oğuzhan, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Isparta Türk Ansiklopedisi, C. VIII, Ankara 1956.

Oğuzcanın Anadolu da Yazı Dili Olma Sürecine Dair Düşünceler

Oğuzcanın Anadolu da Yazı Dili Olma Sürecine Dair Düşünceler Âşık Paşa ve Anadolu da Türk Yazı Dilinin Oluşumu Sempozyumu, 1-2 Kasım 2013, Kırşehir, s. 219-228 Oğuzcanın Anadolu da Yazı Dili Olma Sürecine Dair Düşünceler Leylâ Karahan * Özet: Her yazı dili, bir

Detaylı

ÖZET ON MORPHOLOGIC STRUCTURE KAŞ DIALECT ABSTRACT

ÖZET ON MORPHOLOGIC STRUCTURE KAŞ DIALECT ABSTRACT YAZ SUMMER 2011 SAYI NUMBER 2 SAYFA PAGE 29-40 KAŞ (ANTALYA) AĞZI ŞEKİL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE Mehmet Dursun ERDEM * Ramazan BÖLÜK ÖZET Türk dilinin ses yapısını anlamak, sadece yazı dilini incelemekle mümkün

Detaylı

TÜRKÇEDE OLUMSUZLUK. Yard. Doç. Dr. Nadir İLHAN

TÜRKÇEDE OLUMSUZLUK. Yard. Doç. Dr. Nadir İLHAN TÜRKÇEDE OLUMSUZLUK Yard. Doç. Dr. Nadir İLHAN Giriş : İnsan hayatı ve evren birbirini tamamlayan zıtlıklar üzerine kurulmuştur. Biri olmadan diğerinin varlığını ve değerini anlamamız mümkün olmaz. Erkek-dişi,

Detaylı

SOUND CHANGE S GRADUAL DISTRIBUTION IN SAME DIALECTAL AREA: KOSOVO EXAMPLE

SOUND CHANGE S GRADUAL DISTRIBUTION IN SAME DIALECTAL AREA: KOSOVO EXAMPLE YAZ SUMMER 2013 SAYI NUMBER 6 SAYFA PAGE 35-39 AYNI AĞIZ SAHASINDA BİR SES DEĞİŞİMİNİN AŞAMALI DAĞILIMI: KOSOVA ÖRNEĞİ ÖZET Alpay İGCİ * Aynı ağız sahası içinde görülen bir ses özelliği, ilgili sahadaki

Detaylı

TÜRKÇEDE ÜÇÜNCÜ GRUP (ARA) EKLER

TÜRKÇEDE ÜÇÜNCÜ GRUP (ARA) EKLER 1 TÜRKÇEDE ÜÇÜNCÜ GRUP (ARA) EKLER Cahit BAŞDAŞ * Türkçede anlamlı kelimelerin yanında, doğrudan kavram karşılığı bulunmayan pek çok görevli ses veya ses birliği kullanılmaktadır. Evrendeki nesne, kavram,

Detaylı

Türkiye'de Özel Diller

Türkiye'de Özel Diller 1 Türkiye'de Özel Diller Nurettin Demir Başkent Ünviersitesi Giriş: Aşağıda Türkiye'de özel diller araştırmaları kısaca ele alınacaktır. Basitçe üçüncü kişilerden belli şeyleri gizlemek amacıyla kullanılan

Detaylı

TÜRKÇEDE OLUMSUZ FİİLLERİN GENİŞ ZAMAN BİÇİMBİRİMİ

TÜRKÇEDE OLUMSUZ FİİLLERİN GENİŞ ZAMAN BİÇİMBİRİMİ ÖZET TÜRKÇEDE OLUMSUZ FİİLLERİN GENİŞ ZAMAN BİÇİMBİRİMİ Semra ALYILMAZ * Türkçe dil bilgisi kitaplarında ve konuyla ilgili diğer çalışmalarda Türkçede fiillerin olumsuz şekillerinin yapımında kullanılan

Detaylı

KIRGIZCA VE TÜRKÇEDE GÖZ İLE İLGİLİ DEYİMLER VE ÇAĞRIŞIM ALANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

KIRGIZCA VE TÜRKÇEDE GÖZ İLE İLGİLİ DEYİMLER VE ÇAĞRIŞIM ALANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (YENİ TÜRK DİLİ) ANABİLİM DALI KIRGIZCA VE TÜRKÇEDE GÖZ İLE İLGİLİ DEYİMLER VE ÇAĞRIŞIM ALANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Yüksek Lisans

Detaylı

KIRKLARELİ PINARHİSAR MERKEZ İLÇESİ VE KÖYLERİ AĞIZ İNCELEMESİ

KIRKLARELİ PINARHİSAR MERKEZ İLÇESİ VE KÖYLERİ AĞIZ İNCELEMESİ KIRKLARELİ PINARHİSAR MERKEZ İLÇESİ VE KÖYLERİ AĞIZ İNCELEMESİ Hazırlayan: Gizem DEMİRAY Danışman: Yrd.Doç.Dr. Rifat GÜRGENDERELİ Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Türk Dili ve Edebiyatı

Detaylı

AĞIZ ÇALIŞMALARINDA BİLİMSEL NİTELİĞİN KORUNMASI ÜZERİNE BİRKAÇ NOT

AĞIZ ÇALIŞMALARINDA BİLİMSEL NİTELİĞİN KORUNMASI ÜZERİNE BİRKAÇ NOT - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 7/4, Fall 2012, p. 131-136, ANKARA-TURKEY AĞIZ ÇALIŞMALARINDA BİLİMSEL NİTELİĞİN KORUNMASI ÜZERİNE BİRKAÇ

Detaylı

ol- FİİLİ İLE YAPILAN BİRLEŞİK ÇEKİMLER VE TÜRKİYE TÜRKÇESİ AĞIZLARINDAKİ KULLANIMI ÜZERİNE Özgür AY

ol- FİİLİ İLE YAPILAN BİRLEŞİK ÇEKİMLER VE TÜRKİYE TÜRKÇESİ AĞIZLARINDAKİ KULLANIMI ÜZERİNE Özgür AY - International Periodical For The Languages, Literature, p. 659-671, TURKEY ol- FİİLİ İLE YAPILAN BİRLEŞİK ÇEKİMLER VE TÜRKİYE TÜRKÇESİ AĞIZLARINDAKİ KULLANIMI ÜZERİNE Özgür AY ÖZET Türkiye Türkçesindeki

Detaylı

TOWNS AND CITIES IN WHICH RESEARCHES ON TURKEY TURKISH DIALECTS HAVE NOT BEEN CARRIED OUT

TOWNS AND CITIES IN WHICH RESEARCHES ON TURKEY TURKISH DIALECTS HAVE NOT BEEN CARRIED OUT - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p.1129-1149, ANKARA-TURKEY TÜRKİYE TÜRKÇESİ AĞIZLARI ÜZERİNE ÇALIŞMA YAPILMAYAN İL VE İLÇELER Serdar BULUT * ÖZET

Detaylı

TÜRKİYE TÜRKÇESİNDEKİ ZAMAN VE KİP ÇEKİMLERİNDE BİRLEŞİK YAPILAR ÜZERİNE

TÜRKİYE TÜRKÇESİNDEKİ ZAMAN VE KİP ÇEKİMLERİNDE BİRLEŞİK YAPILAR ÜZERİNE TÜRKİYE TÜRKÇESİNDEKİ ZAMAN VE KİP ÇEKİMLERİNDE BİRLEŞİK YAPILAR ÜZERİNE Gürer GÜLSEVİN Türkiye Türkçesindeki Zaman ve Kiplerin Birleşik Çekimi üzerine gramerlerimizde yazılanlar dolayısı ile kendi kendimize

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ NİN İLK GENEL NÜFUS SAYIMINDA ÇORUM VİLÂYETİ NİN NÜFUS ÖZELLİKLERİ *

TÜRKİYE CUMHURİYETİ NİN İLK GENEL NÜFUS SAYIMINDA ÇORUM VİLÂYETİ NİN NÜFUS ÖZELLİKLERİ * Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 19, Sayı: 1, Sayfa: 233-258, ELAZIĞ-2009 TÜRKİYE CUMHURİYETİ NİN İLK GENEL NÜFUS SAYIMINDA ÇORUM VİLÂYETİ NİN

Detaylı

XIV-XV. YÜZYILLAR TÜRK DİLİ

XIV-XV. YÜZYILLAR TÜRK DİLİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2346 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1343 XIV-XV. YÜZYILLAR TÜRK DİLİ Yazarlar Prof.Dr. Vahit TÜRK (Ünite 1, 7, 9) Doç.Dr. Hülya ARSLAN EROL (Ünite 1, 2) Prof.Dr.

Detaylı

BULDAN YÖRESİ YER ADLARI

BULDAN YÖRESİ YER ADLARI BULDAN YÖRESİ YER ADLARI Yard. Doç. Dr. Levent KURGUN Pamukkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, medele@gmail.com ÖZET Buldan adının çağrışım dairesinin büyük bir bölümünü

Detaylı

Prof. Dr. Dursun Yıldırım. Armağanı. Pars Yılı

Prof. Dr. Dursun Yıldırım. Armağanı. Pars Yılı Prof. Dr. Dursun Yıldırım Armağanı Pars Yılı ANKARA 1998 ACIZ ARAŞTIRMALARINDAKAYNAK Kİşİ MESELESİ Yard. Doç. Dr. Nurettin DEMİR* Giriş Anadolu ağızlarına dair derleme ve gramer çalışmalarının önsöz veya

Detaylı

DOĞU ANADOLU AĞIZLARINDA ARA ÜNLÜLER İbrahim TOSUN * ÖZET INTERMEDIATE VOWELS IN EASTERN ANATOLIAN ACCENTS ABSTRACT

DOĞU ANADOLU AĞIZLARINDA ARA ÜNLÜLER İbrahim TOSUN * ÖZET INTERMEDIATE VOWELS IN EASTERN ANATOLIAN ACCENTS ABSTRACT YAZ SUMMER 2012 SAYI NUMBER 4 SAYFA PAGE 53-77 DOĞU ANADOLU AĞIZLARINDA ARA ÜNLÜLER İbrahim TOSUN * ÖZET Dilden dile farklılık gösteren ses birimler sesleme örgenlerinde oluşan, kulağın algılayabildiği

Detaylı

TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KELİME HAZİNESİNİN ÖNEMİ. Prof. Dr. Murat ÖZBAY. Arş. Gör. Deniz MELANLIOĞLU

TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KELİME HAZİNESİNİN ÖNEMİ. Prof. Dr. Murat ÖZBAY. Arş. Gör. Deniz MELANLIOĞLU TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KELİME HAZİNESİNİN ÖNEMİ Prof. Dr. Murat ÖZBAY Arş. Gör. Deniz MELANLIOĞLU Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü ÖZET Bireyler arası iletişimde kelimeler, önemli

Detaylı

T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ

T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ İÇİNDEKİLER TABLOLAR DİZİNİ... iii GRAFİKLER DİZİNİ...iv HARİTALAR DİZİNİ...v AMAÇ KAPSAM ve YÖNTEM... 1 1. MADENCİLİK SEKTÖR VE

Detaylı

Farklı Ülkelerde Coğrafya Eğitimi ve Öğretimi. Editörler Ramazan ÖZEY Yusuf KILINÇ Murat ATEŞ

Farklı Ülkelerde Coğrafya Eğitimi ve Öğretimi. Editörler Ramazan ÖZEY Yusuf KILINÇ Murat ATEŞ Farklı Ülkelerde Coğrafya Eğitimi ve Öğretimi Editörler Ramazan ÖZEY Yusuf KILINÇ Murat ATEŞ Editörler: Prof. Dr. Ramazan ÖZEY Yrd. Doç. Dr. Yusuf KILINÇ Yrd. Doç. Dr. Murat ATEŞ FARKLI ÜLKELERDE COĞRAFYA

Detaylı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ NDE BEŞ VE ON ZAMANLI RİTİMLERİN ANALİZİ UTKU ÜNAL

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ NDE BEŞ VE ON ZAMANLI RİTİMLERİN ANALİZİ UTKU ÜNAL GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ NDE BEŞ VE ON ZAMANLI RİTİMLERİN ANALİZİ UTKU ÜNAL 102619015 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜZİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI CANAN AYKENT 2007 TEŞEKKÜR Bu çalışmanın

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRENİM GÖREN KIRGIZ ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE VE TÜRKİYE YE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRENİM GÖREN KIRGIZ ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE VE TÜRKİYE YE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRENİM GÖREN KIRGIZ ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE VE TÜRKİYE YE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ Öz Bu araştırmanın amacı Atatürk Üniversitesinde öğrenim gören Kırgız öğrencilerin Türkçeye ve Türkiye ye

Detaylı

ÖZET A DIFFERENT USAGE OF BETER ABSTRACT

ÖZET A DIFFERENT USAGE OF BETER ABSTRACT KIŞ WINTER 2011 SAYI NUMBER 3 SAYFA PAGE 53-58 BETER SÖZCÜĞÜNÜN FARKLI BİR KULLANIMI Gülsel SEV * ÖZET Zarfların çeşitlerinden biri olan azlık çokluk zarfları, bir sıfatta, bir zarfta, bir oluş veya kılışta

Detaylı

Velimeşe Ağzından Derleme Sözlüğü ne Katkılar 1

Velimeşe Ağzından Derleme Sözlüğü ne Katkılar 1 TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 57 Velimeşe Ağzından Derleme Sözlüğü ne Katkılar 1 A Contribition to Derleme Sözlüğü from Velimeşe Dialect Nursel ÖZDARENDELİ * ÖZET Ağız araştırmaları Türkoloji çalışmaları

Detaylı

KARMA DİLLER ve İKİ ÖRNEK: Klasik Osmanlıca ve Kürtçe

KARMA DİLLER ve İKİ ÖRNEK: Klasik Osmanlıca ve Kürtçe 1 KARMA DİLLER ve İKİ ÖRNEK: Klasik Osmanlıca ve Kürtçe Prof. Dr. Ahmet BURAN Fırat Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, aburan@firat.edu.tr Özet Bu makalede dil türleri bağlamında karma diller ele alınarak,

Detaylı

Türk Dili, TDK, 9/2001, s. 257-264. Dr. Ayfer Aktaş. -DIktAn/-DUktAn sonra ZARF-FİİLİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Türk Dili, TDK, 9/2001, s. 257-264. Dr. Ayfer Aktaş. -DIktAn/-DUktAn sonra ZARF-FİİLİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 1 Türk Dili, TDK, 9/2001, s. 257-264. Dr. Ayfer Aktaş -DIktAn/-DUktAn sonra ZARF-FİİLİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 1. Giriş -DIktAn/-DUktAn sonra zarf-fiili çeşitli araştırmalarda birçok kez ele alınmıştır.

Detaylı

Türkiye de Üniversitelerin Kentleşme Üzerine Etkileri

Türkiye de Üniversitelerin Kentleşme Üzerine Etkileri Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt: 10, Sayı:3, 2008 Türkiye de Üniversitelerin Kentleşme Üzerine Etkileri Şevket Işık Özet Türkiye de üniversitelerin, kentlerin nüfus, ekonomik

Detaylı

YAPMAK NEDEN ETMEK YERİNE KULLANILIYOR -TARİHSEL BİR BAKIŞ-

YAPMAK NEDEN ETMEK YERİNE KULLANILIYOR -TARİHSEL BİR BAKIŞ- YAPMAK NEDEN ETMEK YERİNE KULLANILIYOR -TARİHSEL BİR BAKIŞ- Çeviren: Yard. Doç. Dr. Muna Yüceol ÖZEZEN * Bu makale, modern Türkçedeki durumlara kaynaklık eden tarihsel gelişimleriyle, Türk dillerindeki

Detaylı

Osman KOÇIBAY Burdur isminin menşei hakkında çeşitli rivayetler ve efsaneler mevcuttur.

Osman KOÇIBAY Burdur isminin menşei hakkında çeşitli rivayetler ve efsaneler mevcuttur. BURDUR İSMİNİN MENŞEÎ Osman KOÇIBAY Burdur isminin menşei hakkında çeşitli rivayetler ve efsaneler mevcuttur. Eski Yunan Mitolojisinde kahraman Ulis (Aşil) 1, tanrıların gazabına uğrar. Yunanistan dan

Detaylı