ANKARA STANBUL DEM RYOLU HIZLI TREN PROJES KAPSAMINDA SAKARYA NEHR ÜZER NDE YAPILAN V4 V YADÜ ÜNDE KULLANILAN ÖNGERMEL K R LER N ÜRET M VE KAL TES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANKARA STANBUL DEM RYOLU HIZLI TREN PROJES KAPSAMINDA SAKARYA NEHR ÜZER NDE YAPILAN V4 V YADÜ ÜNDE KULLANILAN ÖNGERMEL K R LER N ÜRET M VE KAL TES"

Transkript

1

2

3

4 ANKARA STANBUL DEM RYOLU HIZLI TREN PROJES KAPSAMINDA SAKARYA NEHR ÜZER NDE YAPILAN V4 V YADÜ ÜNDE KULLANILAN ÖNGERMEL K R LER N ÜRET M VE KAL TES THE PRODUCTION AND THE QUALITY OF THE PRETENSIONED GIRDERS USED IN THE V 4 VIADUCT BUILT ON THE SAKARYA RIVER WITHIN THE SCOPE OF ANKARA STANBUL RAILWAY FAST TRAIN PROJECT Selahattin Düzbasan Ilgaz n aat Tic. Ltd. ti Ankara Erol Yak t Ilgaz n aat Tic. Ltd. ti Yenice Süleyman Uluöz Ilgaz n aat Tic. Ltd. ti Adana Mustafa Camc o lu Ilgaz n aat Tic. Ltd. ti Polatl Özet Ankara stanbul Demiryolu H zl Tren Projesi kapsam nda Polatl Eski ehir aras nda 2400 metre uzunlu undaki, Türkiye nin en uzun viyadüklerinden birinin yap m daha gerçekle tirilmi tir. Projede; 1100 adet fore kaz k, 67 adet temel ve elevasyon, 792 adet öngermeli kiri, prefabrik kablo kanallar ve al n elemanlar n n yap m nda, de i ik s n fta m³ beton, ton donat ve 1000 ton öngerme halat kullan lm t r. Üretimi tamamlanan öngermeli kiri montaj n n Ilgaz n aat i makine park nda bulunan launching girderlerle ( Kiri süren ) yap lmas planlanm, fakat antiye artlar ve ba l k betonunun ekli dikkate al nd ndan dolay, montajlarda 250 ton kapasiteli kafes bomlu paletli vinçle, 400 ton kapasiteli teleskopik mobil vinç kullan lm t r. Proje kapsam nda ihtiyaç duyulan al n elemanlar ve kablo kanallar, Ilgaz n aat n Yenice ve Pozant prefabrik beton eleman tesislerinde üretilmi tir. Ankara - stanbul Demiryolu H zl Tren Projesinde UIC 60 raylar na uygun adet B 70 tipi travers, V4 viyadü ünde ise, adet B 70 tipi travers kullan lm t r. Ilgaz n aat n Alman orta RAIL. ONE ile Polatl da kurmu oldu u travers fabrikas n n montaj i leri 2007 y l nda henüz tamamlanmad ndan, projede kullan lan traversler, RAIL.ONE firmas n n Almanya, Macaristan ve Romanya daki tesislerinden temin edilmi tir. Projede görev alan farkl meslek disiplinindeki teknik eleman, formen ve kalifiye elemanlar n vardiya sistemiyle 24 saat kesintisiz özverili ve koordineli çal mas, antiyenin ihtiyac olan makine ve ekipmanlar n zaman nda temini, olumsuz hava ve arazi ko ullar nda al nan tedbirler sayesinde, viyadü ün yap m 7 ay gibi rekor bir sürede gerçekle tirilmi tir.

5 Abstract The building of one of the longest viaducts in Turkey, 2400 meters between Polatl - Eski ehir, within the scope of Ankara Istanbul Railway Fast Train Project, has been completed. In the project, 1100 fore piles, 67 groundings and elevation, 792 pretensioned girders, prefabricated cable canals, and in the production of frontal elements, in various classes about m³ of concrete, tons of equipment and 1000 tons of pretension rope, have been used. The montage of the pretensioned girders, the production of which is completed, has been planned to be carried out by the launching girders (girder driver) in the Ilgaz n aat work machines park, but, when the building site and shape of the head concrete are taken into consideration, cage boomed tracked crane of 250 tons and telescopic mobile crane of 400 tons have been used in the montages. The fore elements and cable canals required within the project have been produced in the prefabricated concrete element facility of Ilgaz n aat in Yenice and Pozant. In the Ankara Istanbul Railway Fast Train Project, sleepers in conformity with the UIC 60 rails have been used, and in V4 viaduct, of B 70 type sleepers. Since the montage works of the sleeper facility, which Ilgaz n aat and its German partner RAILONE established in 2007 in Polatl has not been completed, the sleepers to be used in the project, have been supplied from the establishments of the RAIL.ONE in Germany, Hungary and Romania. Thanks to technical staff, foremen and qualified staff of different occupations, who are assigned in the project, worked 24 hours in shift system in a devoted and coordinated way, the machines and the equipments supplied in time, the cautions taken in time for the negative air and terrain conditions, the building of the viaduct has been completed in 7 months, which is a record. 1. G R Ankara stanbul Demiryolu H zl Tren Projesi kapsam nda bulunan V4 viyadü ü; Polatl ç k ndan yakla k 14. kilometrede ba lamakta ve Sakarya nehrinin üzerinden geçerek demiryolu ana güzergâh na ba lanmaktad r. Projenin yap m na ba lan lmadan önce al nan tedbirler sayesinde, olumsuz hava ko ullar nda bile vardiyal sistemle 24 saat kesintisiz çal lan V4 viyadü ünün karakteristik özellikleri çizelge 1 de verilmi tir. V4 viyadü ünde kullan lan öngermeli kiri lerin üretimi, antiyede kurulan sabit tesiste yap lm t r. Proje kapsam nda bulunan betonarme yap lar, öngermeli kiri üretiminin tüm a amas ile üretim kalitesi antiyede kurulan kontrollük te kilat yla, Ilgaz n aat bünyesindeki kalite kontrol laboratuarlar n n teknik elemanlar taraf ndan 24 saat kesintisiz yap lm t r. Çizelge 1. V4 Viyadü ünün karakteristik özellikleri. Viyadü ün uzunlu u (m) Fore kaz k (adet) Radye temel ve elevasyon (adet) 67 Projede kullan lan öngermeli kiri (adet) 792 Projede kullan lan beton (m³) Projede kullan lan donat (ton) Projede kullan lan öngerme halat (ton) 1.000

6 2. PROJE KAPSAMINDA YAPILAN ALT YAPI ÇALI MALARI Teda n orta gerilim hatlar ndan al nan elektrik enerjisi, burada tesis edilen trafolar yard m yla alçak gerilime dönü türülmü ve ebeke elektrik kesildi inde otomatik olarak devreye giren jeneratörlerle desteklenmi tir. Su kesintilerine tedbir olarak buhar jeneratör merkezine her biri 20 ton kapasiteli 2 adet su tank, beton santraline ise her biri 15 ton olan 4 adet su tank konulmu tur. So uk havadaki beton üretimlerinde gerekli olan kar m suyunu s tmak amac yla, tanklar n içine özel s t c sistemler dö enmi ve s kayb na mani olabilmek için su tanklar kapal ortamda muhafaza edilmi tir. Ya murlu havalarda, antiye sahas nda yap lacak çal malar n aksamamas için, yakla k 10 km uzunlu unda yol yap lm ve ana zeminde gerekli iyile tirmeler yap ld ktan sonra ton civar nda bazalt agregas serilip s k t r lm t r. Projenin yap m s ras nda 24 saat sürekli çal ma yap laca planland ndan dolay 10 km kapsama alan olan telsiz sistemi kurulmu tur. 3. PROJEDE KULLANILAN BETONUN ÜRET M Projede kullan lacak betonun üretilmesi amac yla, ekil 1 de görülen 120 m³/saat kapasiteli sabit beton santral yla, ekil 2 de görülen 60 m³/saat kapasiteli mobil beton santral kurulmu tur. Elektrik kesintilerine tedbir olarak beton santral n besleyen elektrik ebekesi, 200 KVA l k jeneratörle desteklenmi tir. ekil 1. Sabit beton santral. ekil 2. Mobil beton santral Beton Bile enleri Agrega; Proje kapsam ndaki fore kaz k, radye temel, elevasyon, ba l k kiri i, dö eme ve koruyucu betonlar n üretiminde, 4 de i ik gradasyonda kalker agregas kullan lm t r. Proje kapsam nda kullan lan 792 adet öngermeli kiri in ilk 50 adedinde kalker agregas kullan lm sa da, öngerme halatlar n daha k sa sürede kesebilmek için daha sonraki üretimlerde bazalt agregas kullan lmaya ba lanm t r. Çimento; fore kaz k ve radye temel yap m nda SDÇ 32,5 çimentosu kullan lm, elevasyon, ba l k kiri i, mesnet takozlar ve kiri üretiminde ise, CEM I (PÇ 42,5 R) çimentosu kullan lm t r. antiyeye getirilen çimentonun yeterince dinlenebilmesi için sabit beton santraline 100 ton kapasiteli 4 adet çimento silosu, mobil beton santraline ise, 75 ton kapasiteli 2 adet çimento silosu konulmu bu sayede antiyede 550 ton çimentoyu depolama imkân mümkün olmu tur. Beton Kimyasal ; Beton üretimlerinde süper ak kanla t r c kullan m n n yan s ra taze betonu so uk ve s cak hava ko ullar n n olumsuz etkisinden korumak amac yla de i ik beton kimyasallar da kullan lm t r. Beton Kar m ve Kür Suyu; Tesisteki kullanma suyu, beton kar m ve kür suyu olarak kullan lm t r.

7 3.2. Üretimlerde Kullan lan Beton Dizaynlar n n Tespit Edilmesi Projede kullan lacak beton kar mlar n tespit çal malar 4 a amada yap lm t r. 1.A amada; betonun haz rlanmas nda kullan lacak agregalar belirlemek amac yla, ekonomik mesafelerde bulunan konkasör tesislerinden al nan agregalar n TS 706 EN e uygunlu u tespit edilmi tir. 2.A amada; Yörede faaliyette olan çimento fabrikalar n n CEM I (PÇ 42,5 R) ve sülfata dayan kl (SDÇ 32,5) çimentolar n n kalitesi yap lan testlerle tespit edildikten sonra çimentolar n temin edilece i fabrikalar belirlenmi tir. 3.Beton kar m ve kür suyuyla, beton üretiminde kullan lmas dü ünülen beton kimyasallar n n standartlara uygunlu u yap lan testlerle tespit edilmi tir. 4.A amada; Laboratuar ortam nda yap lan beton deneme kar mlar ndan al nan numuneler, projenin devam s ras nda olumsuz hava ko ullar yla kar la laca dikkate al narak, de i ik ortamlarda muhafaza edildikten sonra teste tabi tutulmu tur. Test sonuçlar de erlendirilerek projedeki betonarme yap larda kullan lacak beton dizaynlar alternatifli olarak tespit edilmi tir. 5.A amada; Kontrollük te kilat teknik elemanlar nca olu turulan heyet huzurunda tekrarlanan beton deneme kar mlar ndan al nan numuneler test edilerek, projede kullan lacak beton dizaynlar onaylanm t r. 4. OLUMSUZ HAVA KO ULLARINDA ALINAN TEDB RLER Projenin yap m s ras nda olabilecek olumsuz hava ko ullar na kar al nacak tedbirleri tespit etmek amac yla a a da belirtilen çal malar yap lm t r. [1] a.meteoroloji Genel Müdürlü ünden al nan 10 y ll k mevsimsel s cakl k de i imleri istatistiksel olarak de erlendirilerek, antiye çal ma planlar yap lm ve olumsuz hava ko ullar nda al nacak tedbirler tespit edilmi tir. b.agrega stok sahas na drenaj sistemi yap larak su birikintileri önlenmi tir. Stoktaki agregalar n k n ya mur ve dondan yaz n ise a r s caktan etkilenmesini önlemek amac yla belli bir miktarda agregan n üzeri örtülerek muhafaza alt na al nm ve so uk havalarda konkasör tesisinde yeni haz rlanan k rma agregalar kullan lm t r. c.beton santralinin bunkeri, konveyör band, mikseri, beton kimyasallar ve su tanklar yla bunlar n ba lant ebekeleri izolasyonlu sistemle kapat lm, agrega bunkerlerinin sac k sm doygun su buhar ile s t lm ve so uk havalarda kar m suyu 50 C kadar s t larak kullan lm t r. d.transmikserler çal mad süre zarf nda kapal alanda muhafaza edilmi ve kazan k s mlar telisle sar lm t r. D ortam s cakl dikkate al narak gerek görüldü ünde transmikser kazanlar na s cak veya normal s cakl ktaki su konulup bu ekilde bir süre çal t r ld ktan sonra, kazandaki su bo alt l p beton yüklemesi yap lm t r. e.transmikser operatörünün betona su ilave etmesini önlemek amac yla, tanktaki su bo alt lm, beton k vam n n uygun olmamas halinde redozlama yap lm t r. f.projede görevli teknik eleman, formen ve ta eronlara konular nda uzman ki ilerce; Beton üretiminde kullan lacak agrega, çimento, beton kimyasallar ve donat n n teslim al nmas, korunmas, normal ve anormal hava ko ullar nda beton üretimi, nakli, redozlama yap lmas, betonun kal plar n içerisine konulup vibre edilmesi, buhar ve su kürü, beton yap lar n d hava ko ullar ndan korunmas,..vb konular n n uygulamal olarak anlat ld e itimler verilmi tir.

8 5. ÖNGERMEL K R ÜRET M TES S VE ÜRET M Proje kapsam nda kullan lacak 792 adet I 195 tipi öngermeli prekast kiri in üretilmesi amac yla, antiye sahas na ekil 3 deki sabit tesis kurulmu tur. Tesise her biri ayn anda 4 adet kiri i üretebilen 2 üretim holü yap lm ve üretimde ekil 4 de görülen hidrolik sistemle aç l p kapanan kal plar kullan lm t r. Üretime 24 saat sürekli devam edebilmek için, tesise 40 ton kapasiteli 4 adet portal vinç, kg/saat kapasiteli 2 adet buhar jeneratörü, 6 adet demir bükme ve kesme makinesi, her biri 20 ton kapasiteli 2 adet su tank, 1 adet 150 KVA l k jeneratör al nm t r.. ekil 3. Kiri üretim tesisi. ekil 4. Kiri üretim hol ve kal plar Öngermeli Prekast Kiri lerin Üretimi V4 Viyadük in aat nda, karakteristik özellikleri çizelge 2 de verilen öngermeli kiri ler kullan lm olup, kiri lerin üretimi 3 a amada gerçekle tirilmi tir. [2] Çizelge 2. Öngermeli kiri lerin karakteristik özellikleri Tipi Uzunlu u A rl Kiri teki çelik tel Beton s n f I ,20 m 75 ton 34 adet C 40/50 1. A amada; kiri kal b na konulan donat n n aras na sürülen 34 adet öngerme halat na Paul germe makinesiyle kullan larak 3 kademede (110, 210 ve 290 barl k ) germe i lemi uygulanm t r. 2. A amada; transmikserle üretim merkezine getirilen beton, kal p içerisine a amal olarak doldurulurken kiri kal b üzerindeki 12 adet sat h vibratörü çal t r larak betonun kal p içerisine yerle mesi sa lanm t r. 3. A amada; kal p içerisindeki beton 2 saat dinlendirildikten sonra 12 saatlik buhar kür uygulanm ve transfer dayan m minimum 37,5 N/mm² e geldi inde öngerme halatlar kesilmi tir. Kiri beton s cakl, d ortamdaki s cakl a e it duruma gelince kal ptan ç kar lan kiri ler ön stok sahas na ta n p su kürü uygulanm ve kiri betonuna ait numunelerdeki bas nç dayan m proje dayan m na ula t nda, dolylere yüklenen kiri ler montaj sahas na gönderilmi tir. ekil 5,6 ve 7 de kiri üretiminin a amalar verilmi tir.

9 ekil 5. Beton dökümü. ekil 6. Buhar kürü. ekil 7. Ön stok sahas na nakil Öngermeli Prekast Kiri Üretiminde Kullan lan Beton Kalitesi Proje kapsam nda bulunan yap larda kullan lan betonun kalitesi, Kontrollük te kilat ve Ilgaz n aat taraf ndan kurulan 2 de i ik laboratuarda görevli teknik elemanlar taraf ndan, 24 saat sürekli olarak takip edilmi tir. Kontrollük te kilat laboratuar ; Proje kapsam nda kullan lan beton üretimlerinden al nan numuneler test edilerek, artname limitlerine uygunlu u kontrol edilmi tir. Ilgaz n aat laboratuar ; Projenin planlanan sürede tamamlanmas, olumsuz hava ko ullar nda al nmas gereken tedbirlerin önceden tespiti ve konuyla ilgili Ar Ge çal malar n n yap labilmesi, in aatta kullan lacak her türlü beton elemanlar n n yan s ra öngerme halat ve in aat demirlerindeki kaliteyi tespit edebilmek amac yla geni kapsaml kalite kontrol laboratuar kurulmu tur. Proje kapsam ndaki 792 adet öngermeli prekast kiri in üretiminde; C 40 s n f nda m³ beton, ton öngerme halat ve ton donat kullan lm t r. Öngermeli kiri üretiminde buhar küründen sonraki bas nç dayan m n n min.37,5 Mpa olmas gerekmektedir. Kiri üretim h z n art rmak amac yla yap lan Ar Ge çal mas sonunda; 2,68 g/cm³ özgül a rl ndaki kalker agrega yerine, özgül a rl 2,85 g/cm³ olan bazalt agregas kullan lmaya ba lanm t r. Agregan n de i tirilmesiyle birlikte; Kiri üretim sürecinde buhar küründen sonraki bekleme periyodu yakla k % 40 azalt ld ndan dolay kiri üretim h z artm t r. 28 Günlük bas nç dayan m nda yakla k olarak % 12 lik art elde edilmi tir. Transfer, 7 ve 28 günlük bas nç dayan m sonuçlar nda homojenlik sa lanm t r. Öngermeli kiri üretiminde al nan 12 adet küp numunenin 6 adedi transfer dayan m n tespit için buhar kürüne tabi tutulmu, di er 6 adet numunede ise 7 ve 28 günlük bas nç dayan m tespit edilmi tir. Projede kullan lan 792 adet kiri in üretimi s ras nda kontrollük te kilat elemanlar nca 9700 adet 15 cm lik küp beton numune al nm t r. ubat 2007 döneminde üretimi yap lan ( kiri ler ) 92 adet öngermeli kiri teki beton bas nç dayan m sonuçlar yla de erlendirilmesi çizelge 3 ve 4 de verilmi tir. Çizelge 3. ubat 2007 de üretilen kiri lerdeki beton dayan mlar. Beton numunenin ya Numune adedi Matematiksel ortalama N/mm² Standart sapma N/mm² Varyasyon katsay s % Transfer numunesi ,5 1,1 2,8 7 gün ,6 1,2 2,4 28 gün ,9 0,9 1,5

10 Çizelge 4. ubat 2007 de üretilen kiri lerdeki bas nç dayan mlar n de erlendirilmesi Mpa Proje dayan m K 669 K 672 K 675 K 678 K 681 K 684 K 687 K 690 K 693 K 696 K 699 K 702 K 705 K 708 K 711 K 714 K 717 Kiri no K 720 K 723 K 726 K 729 K 732 K 735 K 738 K 741 K 744 K 747 K 750 K 753 K 756 K Yükleme Testi Proje kapsam nda üretilen öngermeli kiri lere 2 a amada yükleme testi uygulanarak üretimin kalitesi incelenmi tir. 1.A amada; Yükleme testine tabi tutulan öngermeli kiri lerin net aç kl klar n n 1/3 ve 2/3 lük bölümlerine test yüküne ula lana kadar a amal olarak yük konulduktan sonra 5 dakika beklenilip sehim ölçülmü tür. 2.A amada; Kiri lerin üzerindeki yükler a amal olarak kald r ld ktan sonra mevcut sehim ölçülmü tür. artnamede, yükleme testi s ras nda test yükünün tamam konuldu unda tespit edilen sehim miktar n n, yükün tamam kald r ld ktan sonra minimum % 90 n n geri gelmesi gerekmektedir. Projede kullan lmak amac yla tarihinde üretilen V4 K191 nolu kiri e uygulanan yükleme testine ait görüntüler ekil 8 ve 9 da verilmi tir. ekil 8. Kiri lere yük uygulanmas. ekil 9. Sehim ölçümü. Yükleme testine sonuçlar çizelge 5 de verilmi olup, tetkikinden de görülece i üzere; yükleme testi s ras nda konulmu olan test yükü kald r ld ktan sonra, maksimum test yükündeyken olu an sehimin % 97,3 ü geri dönmü tür. Çizelge 5. Kiri lere uygulanan yükleme test sonuçlar. Kiri no V4-K 191 Bas nç dayan m N/mm² 63,5 Test yükünün tatbik periyodu 8 Tatbik edilen maksimum yük ( 2 noktadan ) N Maksimum yükte bekleme süresi dk 5 Yük bo alt m periyodu 4 Yük bo alt ld ktan sonra bekleme süresi dk 5 Maksimum yükte iken sehim mm 33,09 Yük bo ald ktan sonraki sehim mm 0,91 Sehimin geri dönü ü % 97,3 artnamede olmas gereken geri dönü % 90 Sonuç Test sonucu uygundur.

11 5.4. Öngermeli Kiri lerin Montaj Projenin yap m na ba lan lmadan önce öngermeli kiri montaj n n, Ilgaz n aat n i makine park ndaki launching girderlerle (kiri süren) yap lmas planlanm sa da; ba l k kiri lerinin geometrik ekilleri ve arazi artlar ndan dolay montajlar n vinçlerle yap lmas na karar verilmi tir. Mesnet beton kaideleri üzerine kay c ve sabit mesnetler monte edildikten sonra, 250 ton kapasiteli kafes bomlu paletli vinç ve 400 ton kapasiteli teleskopik mobil vinç kullan larak ekil 10 ve 11 de görüldü ü üzere kiri montajlar yap lm t r. ekil 10,11. Öngermeli kiri montaj çal malar. 6. PROJEDEK D ER BETONARME YAPILAR Proje kapsam nda CEM I ( PÇ 42,5 ) ve SDÇ 32,5 çimentosu kullan larak yakla k m³ beton üretilmi olup, bunlar n m³ ü öngermeli kiri lerde kullan lm, geriye kalan m³ beton ise, a a da detay verilen betonarme yap lar n in as nda kullan lm t r. Yap larda kullan lan betonun kalitesini tespit etmek amac yla, beton üretimi s ras nda al nan numunelerde 7 ve 28 günlük bas nç dayan mlar tespit edilmi, yap daki betondan karot numuneleri al nm ayr ca scmith çekici kullan larak tahribats z metotla bas nç dayan m tespit edilmi tir. Fore kaz k; Proje kapsam nda her temelde 16 adet olmak üzere toplam 1100 adet fore kaz k yap lm t r. Fore kaz klar n yap m nda, 7 ta eron 10 adet fore kaz k makinesi 24 saat sürekli çal ma yapm t r. Fore kaz k yap m nda SDÇ 32,5 çimentosuyla üretilen C 25 s n f nda beton kullan lm t r. Radye temel; Projede hacimleri m³ aras nda de i en 67 adet radye temelin yap m nda SDÇ 32,5 çimentosuyla üretilen C 25 s n f nda beton kullan lm t r. Elevasyon; Projedeki 67 adet radye temelin sa ve sol olmak üzere her birinde 2 adet elevasyon yap lm t r. CEM I PÇ 42,5 R çimentosuyla üretilen, C25 s n f nda betonun kullan ld elevasyonlar, 4 metrelik kademeler eklinde yap lm ve her kademede yakla k 10 ton demir kullan lm t r. Plywood kaplamal t rman r kal plar, teleskopik mobil vinçlerle monte edilmi tir. Ba l k kiri i ve mesnet takozlar ; Projede, ba l k kiri i ve mesnet takozu betonlar nda C 25 s n f nda beton kullan lmas öngörülmü tür. Hava artlar n n olumsuz olmas, kiri lerin k sa sürede monte edilip projenin zaman nda bitirilmesi amac yla, beton s n f C 30 olacak ekilde beton dizayn de i tirilmi tir.

12 Dö eme betonu; Öngermeli kiri montajlar tamamland ktan sonra, dö eme betonunun yap m na ba lan lm t r. Projede dö eme betonu C 25 s n f nda olmas na ra men dö eme betonunda C 30 s n f nda beton kullan lm t r. Kablo kanallar ve al n elemanlar ; Projenin planlanan sürede tamamlanmas ve üretimin artname standartlar nda olmas amac yla, V4 Viyadük in aat nda kullan lacak kablo kanallar ve al n elemanlar, Ilgaz n aat n Yenice ve Pozant da bulunan prefabrik beton elaman üretim tesislerinde yap lm t r. zolasyon yap lmas ve koruyucu beton; Al n elemanlar ve kablo kanallar monte edilip yaya yürüme yolu betonu döküldükten sonra, kablo kanallar aras na yal t m malzemesi serilip garguylar yerle tirilmi tir. Yal t m malzemesi üzerine çelik has r donat konulup 5 cm kal nl nda C 30 s n f nda koruyucu beton yap ld ktan sonra bazalt agregadan haz rlanan balast konulmu tur. Çizelge 6 da proje kapsam nda bulunan de i ik yap lardaki beton bas nç dayan mlar verilmi tir. Çizelge 6. Projedeki di er betonarme yap lardaki beton bas nç dayan mlar. Beton yap n n ad Beton Çimento cinsi Bas nç dayan m Mpa s n f 7 Gün 28 Gün Fore kaz k C 25 SDÇ 32,5 28,6 37,5 Radye temel C 25 SDÇ 32,5 30,8 36,7 Elevasyon (1.Kademe) C 25 PÇ 42,5 25,1 34,0 Elevasyon (2.Kademe) C 25 PÇ 42,5 32,9 38,7 Ba l k kiri i C 25 PÇ 42,5 31,4 41,4 Mesnet takozu C 25 PÇ 42,5 39,4 52,2 Dö eme betonu C 25 PÇ 42,5 30,6 42,8 Al n elemanlar C 30 PÇ 42,5 35,0 45,6 Kablo kanallar C 25 PÇ 42,5 30,2 38,9 Travers; stanbul Ankara Demiryolu H zl Tren Projesinde UIC 60 raylar n n montaj na uygun B 70 s n f nda toplam adet travers, V4 viyadü ünde ise yakla k adet travers kullan lm t r. RAIL.ONE ILGAZ Firmas n n Polatl daki tesisi 2007 y l n n ilk aylar nda henüz faaliyete geçmedi inden dolay, H zl Tren Projesindeki traversler RAIL.ONE firmas n n; Almanya, Macaristan ve Romanya daki tesislerinden temin edilmi tir. 7. SONUÇ H zl tren projesi kapsam nda yap lan V 4 viyadük in aat na ba lan lmadan önce yap lan i planlar nda problemler halinde al nacak alternatif tedbirlerin önceden belirlenmesi, Ilgaz n aat Üst Yönetiminin projenin tüm a amalar n titizlikle takibi ve dar bo azlar zaman nda çözmesi, mobilizasyonun planlanan zamandan önce tamamlanmas, üretimi do rudan etkileyecek ekipmanlar n yedeklerinin haz r bulundurulmas, yönetimle çal anlar aras ndaki koordinasyonun arzu edilen seviyede olmas, bilgi aktar m n n zaman nda yap lmas, tüm personelin özverili olarak çal mas sayesinde viyadü ün yap m 7 ay gibi rekor bir sürede tamamlanm ve ekil 12 de görüldü ü üzere tarihinde h zl trenlerinin deneme sürü leri ba lam t r.

13 ekil 12. V4 Viyadü ünde deneme sürü leri yap m. Te ekkür Yazarlar, tebli metnindeki bilgi ve donelerin teminindeki yard mlar ndan dolay ; Ilgaz n aat Tic. Ltd. irketi Genel Müdürlü ü ile RAILONE ILGAZ Demiryolu Sistemleri thalat hracat Ltd. irketinin Polatl Tesis Müdürlü üne te ekkür eder. Kaynaklar 1. DÜZBASAN,S.,YAKIT,E.,ULUÖZ,S.,Olumsuz Hava Ko ullar nda Üretilen Astana shim Nehri Köprüsü Öngermeli Prekast Kiri lerindeki Beton Kalitesi, 7. Ulusal Beton Kongresi Bildiriler Kitab, syf TÜ, stanbul DÜZBASAN,S.,YAKIT,E.,ULUÖZ,S.,(2005) Deniz Yap lar nda Mikro Silika Kullan m,6. Ulusal Beton Kongresi Bildiriler Kitab, syf , TÜ, stanbul 3. DÜZBASAN,S., YAKIT,E., ULUÖZ,S., CAMCIO LU,M., ÇOTUR,.N., Ankara stanbul Demiryolu H zl Tren Projesi Kapsam nda Sakarya Nehri Üzerinde Yap lan 2400 metre uzunlu undaki V4 Viyadü ü in aat, 1. Köprü ve Viyadükler Sempozyumu Bildiriler Kitab, syf , MO Antalya, 2007

14 ÇANKIRI KARATEK N ÜN VERS TE B NASINDA YAPILAN GÜÇLEND RME ÇALI MASI SEISMIC REHABILITATION OF THE ÇANKIRI KARATEK N UNIVERSITY BUILDING Selahattin Düzbasan Süleyman Uluöz Erol Yak t Ilgaz n aat Tic.Ltd. ti. Ilgaz n aat Tic.Ltd. ti. Ilgaz n aat Tic.Ltd. ti. Ankara Adana Yenice Özet Çank r Telekom binas ; Çank r da Karatekin Üniversitesinin kurulmas üzerine, üniversitenin e itim ve hizmet binas olarak kullan lmas amac yla tahsis edilmi tir. Çank r n n 1. derecede deprem riski alt nda olmas ve resmi daire olarak kullan lmak üzere projelendirilip in a edilen yap n n, üniversite olarak kullan lmas ndan kaynaklanacak farkl yüklerin olu aca dikkate al narak, Üniversite mütevelli heyetinin iste i do rultusunda, Art Mimarl k Mühendislik Ltd. ti. nin teknik elemanlar nca yap n n deprem güvenli inin kontrolü için gerekli inceleme ve hesaplar yap lm t r. Binadan al nan karot numunelerdeki bas nç dayan m sonuçlar n n de erlendirilmesi, yap n n ta y c sisteminin mevcut durumuna göre proje üzerinde yap lan inceleme ve hesaplar, üniversite yönetiminin binan n kullan m alanlar n n özellikleriyle ilgili talepleri dikkate al nd ndan, binada güçlendirme yap lmas na karar verilmi tir. Bina SAP2000 program ile modellenerek incelendikten sonra m² lik binan n güçlendirme tadilat projesi yap lm t r. Tadilat projesine göre yap lan güçlendirme kapsam nda, yap n n de i ik katlar nda farkl ebatlarda toplam; 18 adet kolonda mantolama ve 45 adet betonarme perde yap lm t r. Güçlendirme çal mas tamamland ktan sonra, Proje firmas teknik elemanlar nca, binan n en üst kat na titre imli kay t cihaz yerle tirilerek, yap n n X ve Y do rultular ndaki titre imleri kaydedilip, ART 2.2 program kullan larak de erlendirilmi ve eklenen betonarme perde duvarlar n, yap n n rijitli ini büyüttü ü ve dayan m n art rd tespit edilmi tir. Abstract The former Çank r Telekom Building, upon the establishment of the Karatekin University in Çank r, has been handed over be used as the education and service facility of the university. Since Çank r has a high earthquake risk level of and by considering formation of different forces which are arisen from the usage of the building has been modified from official building to a university building. Required examinations and calculations were executed for control of earthquake security of

15 building by technical staff of Art Mimarl k Mühendislik Ltd. ti in accordance with the trustees of university. In consideration of the compressive strength of the concrete core samples taken from the building calculation and evaluation of the strength of the as built condition of the building and demands of the university administration with respect to the usage requirement of building portions. It was decided that the building should be strengthened after the evaluation of building with SAP 2000 program. Strengthening design of the m 2 building has been drawn. Within rehabilitation design of the building 18 columns are jacketed and 45 new shear walls are added on various storey with varying sizes. After the execution of the strengthening elements, the ambient vibrations of the building are measured by triaxial seismometer. The vibration record is analyzed by ART 2.2 program so as to determine periods and modes of vibration. These measured periods of vibrations are compared with the calculated periods of vibration for both before and after strengthening. It was found that the shear walls added for strengthening, and the building increased the rigidity and the earthquake resistance of the building. 1. G R Çank r Telekom binas, Karatekin Üniversitesi e itim ve hizmet binas olarak kullan lmak için tahsis edilmi tir. Çank r 1. derecede deprem ku a nda olmas ndan dolay her an deprem riski vard r. Telekom un idari hizmetlerinde kullan lmak üzere projelendirilip in a edilen yap n n üniversite binas olarak kullan lmas ndan kaynaklanacak dinamik yükler dikkate al nd ndan dolay, Üniversite mütevelli heyetinin iste i do rultusunda Art Mimarl k Mühendislik Ltd. ti. nin teknik elemanlar nca, yap n n deprem güvenli inin kontrolü için inceleme ve hesaplar yap lm t r. Proje firmas nca yap lan tadilat projesine göre, binan n uzun yönünde iki, k sa yönünde bir betonarme duvar eklenerek yap lan güçlendirme kapsam nda, yap n n de i ik katlar ndaki 18 adet kolonda mantolama ve farkl ebatlarda 45 adet betonarme perde yap lm t r. Binan n güçlendirmesi ve üniversite olarak kullan m için gerekli olan restorasyon i lerinin yap m n e itime katk amac yla, Ilgaz n aat Tic. Ltd. ti. Yönetimi üstlenmi tir. Üniversitenin e itim dönemine yeti tirilmesi yönünde Çank r Valilik Makam ve Rektörlü ün özel ricas n dikkate alan Ilgaz n aat Yönetimi, yurt içi ve yurt d projelerindeki personellerinden uygulama ve kalite kontrol ekibi olu turmu tur. Çal malar vardiya sistemiyle 24 saat kesintisiz yap larak 45 günde tamamlanm t r. Güçlendirme çal mas tamamland ktan sonra, Art Mimarl k Mühendislik Firmas uzman ekibi taraf ndan, bilgisayar donan mla desteklenen 3 eksenli ivme ölçerle ( Güralp CMG- 5 TD Modeli ) yap n n titre imleri kaydedilmi ve bu kay tlara fourier analiz yöntemi uygulanarak titre im frekans ve periyotlar hesaplanm t r. ART 2.2 program kullan larak yap lan hesaplamalarda yap ya eklenen betonarme perde duvarlar n yap n n rijitli ini büyüttü ü ve dayan m n art rd tespit edilmi tir.

16 2. ÇANKIRI VE DEPREM Çank r 1. derecede deprem ku a nda olup, Erzincan üzerinden gelen fay hatt Çank r Ilgaz ilçesinden geçmektedir y l nda richter ölçe ine göre 6,9 büyüklü ünde Kur unlu-çerke depremi olmu tur. 6 Haziran 2000 tarihinde Çank r ya yakla k 50 km mesafede meydana gelen, richter ölçe ine göre 5,9 ma nitüdlü deprem, Telekom binas n n yan s ra, baz betonarme binalarda da tahribatlara neden olmu tur. 3. GÜÇLEND RME YAPILAN B NANIN TANITIMI 3.1. Binan n Genel Durumu Türk Telekom un idari binas olarak kullan lmak üzere projelendirilip in a edilen yap, bodrum kat hariç olmak üzere toplam 8 kattan ibaret olup m² alana sahiptir. Heykel atölyesi olarak kullan lacak bodrum kat nda; binan n s t lmas ve s cak su ihtiyac n kar lamada kullan lan kalorifer kazanlar, yaz mevsiminde kullan lmak amac yla monte edilen klima sistemleri ve bunlara ait de i ik çaptaki tesisat borular, tadilat projesinin bodrum kat yla ilgili bölümündeki çal malarda zorluklara neden olmu tur. Binada yap lan incelemede; Binan n de i ik bölümlerdeki kiri lerde genellikle k lcal ve milimetrik boyutta çatlaklar n oldu u tespit edilmi tir. E ilme momentleri ve kesme kuvvetlerinin yol açt e ik ve dik çatlaklar n, 6 Haziran 2000 tarihinde meydana gelen depremden kaynakland tahmin edilmektedir. Bu çatlaklar, yap n n deprem s ras nda elastik limit yük dayan m n n üzerinde zorlanm oldu unu göstermektedir. K lcal çatlaklar kiri lerin mesnetlerinde, merdiven bo luklar nda ve merdiven sahanl klar ndaki dolgu duvarlarda da vard r. K lcal çatlaklar yap n n dayan m nda risk olu turacak düzeyde olmasa bile yap daki rijitli in önemli derecede azalmas na neden olmu ve yap n n titre im periyodunu uzatm t r. ekil 1 ve 2 de kiri mesnetleri ve duvarlardaki çatlaklar görülmektedir. ekil 1. Kiri mesnet çatlaklar. ekil 2. Duvar çatlaklar Binadaki Beton Kalitesinin Belirlenmesi Yap daki betonun kalitesini tespit etmek amac yla, binadaki betonun kabuk kal nl ve donat kal nl klar örnekleme yöntemiyle tespit edilmi ayr ca yap n n de i ik

17 bölümlerindeki betondan karot numuneleri al nm t r. Karot numunelerinde yap lan incelemede; beton içerisindeki agregan n maksimum tane çap n n çok büyük oldu u, gradasyonu uygun olmayan kirli agrega kullan larak üretildi i, hava bo luklar n n mevcut oldu u tespit edilmi tir. Bina projesinde yap lan incelemede, betonun B225 olmas istenilmesine ra men, karot numunelerindeki bas nç dayan mlar n n yakla k 10 Mpa oldu u tespit edilmi tir. Beton bas nç dayan m n n dü ük olmas kiri mesnetleri ve duvarlardaki çatlaklar n meydana gelmesinde en büyük etken olmu tur Binan n SAP 2000 Program yla ncelenmesi Yap n n güçlendirme öncesi ve güçlendirme sonras ndaki durum SAP 2000 program yla modellenerek incelenmi tir. Yap n n incelenmesinde ta y c elemanlar ndaki betonun elastisite modülü E = fc denkleminden hesaplanm t r. Yap n n SAP 2000 program yla yap lan analizi a a daki kabuller do rultusunda yap lm t r. Yap n n beton bas nç dayan m 100 kg/cm² (10 Mpa) olarak al n nca yap n n mevcut beton elemanlar n n elastisite modülü kgf/cm² olmaktad r. Güçlendirme s ras nda yap lan betonarme perdede C30 s n f nda beton kullan ld ndan bas nç dayan m 300 kgf/cm² dir. Dolay s yla binaya eklenmi olan 45 adet betonarme perdedeki betonun elastisite modülü kg/cm² olmaktad r. Bina betonunun birim a rl 2.25 ton/m3 olarak al nm t r. Yap modelinde bina a rl n n hesaplanmas nda betonarme yap elemanlar n n kendi a rl klar d nda, tu la bölme, dolgu duvar ve dö eme kaplama yüklerinden de 200 kgf/m² gibi sabit yük geldi i kabul edilmi tir. Yap lan SAP 2000 analizinde yukar daki varsay mlarla binan n a rl 1.28 ton/m² olarak bulunmu tur. SAP 2000 modeliyle yap lan analizler Çizelge 1 de görüldü ü üzere, yap n n çatlakl ve çatlaks z durumuna göre ayr ayr yap lm t r. Çatlaks z analiz durumunda kiri en kesitlerinin atalet momentleri (I) al n rken, çatlakl durumdaki analizde kiri atalet momentleri % 60 azalt larak 0,4 x I al nm t r. Çizelge1. Yap n n SAP 2000 program yla hesaplanm titre im periyotlar. Yap n n durumu 1. mod periyodu 2. mod periyodu 3. mod periyodu Kiri ler çatlaks z sn sn sn Kiri ler çatlakl sn sn sn Kiri lerin çatlakl olmas durumunda yap n n periyodu yakla k % 12 kadar daha uzun hesaplanmaktad r. Yap da çok miktarda betonarme perde duvar bulunmas periyot üzerinde s n rl bir etkisi olmakta ve betonarme çerçeve rijitli ini azaltan çatlakl kiri ler yap n n ana perde duvarl bölümünün daha bask n oldu undan dolay yap periyodu üzerindeki etkisi s n rl kalmaktad r.

18 4. GÜÇLEND RME KAPSAMINDA YAPILAN ÇALI MALAR 4.1. Güçlendirmede Kullan lan Yap Kimyasallar Güçlendirme çal malar kapsam nda demir filizlerinin ekimi, mantolama ve yeni betonarme perde yap lmas, betonarme perde ile kiri lerin alt bölümünde kalan bo luklar n doldurulmas amac yla a a da belirtilen beton kimyasallar kullan lm t r. Sentetik polimer esasl yap t rma emülsiyonu; Güçlendirme çal malar nda, yap n n ana betonuyla, güçlendirme kapsam nda yap lan beton aras ndaki aderans sa lamak için sentetik polimer bazl yap t rma emülsiyonu kullan lm t r. ki bile enli epoksi reçine yap t r c ; Kolonlara yatay konumda ve kiri lere a a dan yukar ya do ru demir filiz ekiminde, ASTM C Tip 1 standard na uygun, 10 günlük bas nç dayan m (+10 C, +20 C de ) Mpa, çekme dayan m Mpa olan iki bile enli epoksi reçine kullan lm t r. Üç bile enli epoksi reçine döküm harc ; Kiri lere yukar dan a a ya do ru demir filiz ekiminde kullan lan solventsiz 3 bile enli özel gradasyonlu agregalar ve yüksek dayan ml epoksi reçinelerden meydana gelen, 28 günlük bas nç dayan mlar Mpa, çekme dayan mlar Mpa olan ak c grout kullan lm t r. Çimento esasl genle en döküm harc ; Güçlendirme kapsam nda kolonlara uygulanan mantolaman n kolon ba l klar yla, betonarme perdelerin kiri le birle ti i yerde kalmas muhtemel bo luklar n doldurulmas amac yla, çimento esasl olan genle me özelli i gösteren harç kullan lm t r. Beton kimyasal ; Beton üretiminde yüksek oranda su azaltan, betonun erken ve nihai dayan m n art ran süper ak kanla t r c beton kimyasal kullan lm t r Binada Güçlendirme Yap lan Yerlerin Tan t m Bodrum hariç 8 katl olan, Telekom binas nda, m² lik alanda çizelge 2 de detay verilen bina güçlendirmesi yap lm t r. Çizelge2. Binada yap lan güçlendirme çal mas n n detay. Güçlendirmenin Kolonda mantolama Betonarme perde yap ld yer Ebad Adet Ebad Adet 2,2x3,5 m 4 Bodrum kat 0,8x0,8x4,5 m 9 5,4x4,5 m 1 2,2x3,5 m 4 Zemin kat 0,8x0,8x4,5 m 9 5,4x4,5 m 1 1,2,3,4,5,6,7 kat - - 2,2x3,5 m 4 er adet 1,2,3,4,5,6,7 kat - - 5,4x3,5 m 1 er adet TOPLAM Bina güçlendirmesi kapsam nda yap lan çal malar; Bay nd rl k l Müdürlü ü bünyesinde olu turulan teknik heyet taraf ndan kontrol edilmi olup, a a da belirtilen hususlar n çözümü amac yla Art Mimarl k Mühendislik Firmas n n teknik elemanlar nca revize proje yap lm t r. a.projede, kolonlara Ø 20 mm 1,0 m. uzunlu unda 8 adet nervürlü demir filizinin ekilece i ifade edilmektedir. Ekim yap lacak k s mdaki deliklerin aç lmas s ras nda

19 baz kolon betonlar nda da lmalar meydana geldi i tespit edilmesi üzerine bu kolonlardaki delikler karot makinesi kullan larak aç lm t r. b.baz kiri lerdeki beton dayan m n n dü ük olmas ndan dolay, kiri lerdeki deliklerin derinli i kiri yüksekli i kadar olmu tur. Bu durumdaki kiri lerde Ø 22 mm L = 2,0 m uzunlu unda olan tek demir kullan larak ekim yap lm t r. c.bodrum katta yap lan 2,2x3,5 metre ebatlar ndaki betonarme perdenin bulundu u yerden s tma ve so utma sistemine ait borular n geçebilmesi için perde içerisinde bo luk b rak lm t r. d.tadilat projesinde bodrum kattaki mantolamada kiri le ba lant yerinde, 6 adet Ø 22 mm lik demir filiz ekilmesi gerekmektedir. Bodrum kat n mevcut durumundan dolay baz yerlerde 5 adet demir filiz ekilebilinmi tir. e.betonarme perde yap lmas kapsam nda; kiri lere demir filiz ekimi yapabilmek için Ø hitliyle 25 mm lik uç kullan larak delik aç l rken, kiri betonunda tahribatlar meydana gelmi tir. Kiri betonunu daha da zay flatmamak amac yla demir filiz ekim miktar çizelge 3 de görüldü ü üzere azalt lm t r. Çizelge 3. Revize projeye göre kiri lerdeki demir filizlerin de i imi. Betonarme perdenin ebad Tadilat projesinde demir filiz Revize projede demir filiz 5,4 x 4,5 m Ø 22 mm 40 adet Ø 22 mm 25 adet 2,2 x 3,5 m Ø 22 mm 18 adet Ø 22 mm 14 adet 4.3. Demir Filiz Ekimlerinin Yap lmas Güçlendirme kapsam nda yap lan çal malarda a a daki yol izlenilmi tir. [ I ] a.güvenlik tedbiri olarak binan n tüm elektrik ebekesi devre d b rak lm, hilti, vibratör ve di er elektrikli aletlerin çal t r lmas için gerekli olan elektrik enerjisi bina d ndan seyyar kablolar kullan larak temin edilmi tir. b.mantolama yap lacak olan kolonlar ile kolonlar n kiri birle im yerlerindeki boya ve s valar k r larak çekirdek betonu meydana ç kar lm, çekirdek betonundaki zay f bölümler ekil 3 de görüldü ü üzere ortamdan uzakla t r lm t r. ekil 3. Çekirdek betonu üzerindeki zay f bölgeler. c.kolon ve kiri lere Ø 25 mm lik uçlar kullan larak delikler aç l rken baz kolon betonlar n n deforme oldu unun tespit edilmesi üzerine, delikler karot makinesiyle aç larak betonun zedelenmesi önlenmi tir.

20 d.büyük betonarme perde yap lacak bölümlerdeki kiri lere 25 adet, küçük perdelerin yap laca yerlerde 14 adet Ø 25 mm lik delik aç lm t r. Baz kiri lerde beton zay f oldu undan dolay, tek donat kullan lmas amac yla kiri yüksekli ince delinmi tir. e.güçlendirme kapsam ndaki beton i lerinde kullan lmak amac yla, güçlendirme yap lacak bölümün tavan k sm nda takriben 30 cm çap nda delikler aç lm t r. f.kolon, kiri ve aç lm olan deliklerin iç k s mlar bas nçl havayla temizlendikten sonra, güçlendirme çal mas n n yap laca yer suyla y kanm ve demir filiz ekimine ba lan lmadan önce, bas nçl havayla beton ve deliklerin içerisi kurutulmu tur. g.kolonlara yatay olarak, kiri lere a a dan yukar ya do ru ve tek donat yla yap lacak demir filiz ekimlerinde ak c k vamda olmayan iki bile enli epoksi reçine yap t r c kullan lm t r. Demir filiz ekimi s ras nda; Demir filizi ekilecek deliklere epoksi reçine konulmadan önce bas nçl hava tutularak tekrar temizlenmi tir. Epoksi reçine homojen ekilde haz rland ktan sonra, ekimin yap laca delik içiyle demir filizin takriben 15 cm lik k sm na sürülmü tür. Demir filiz delik içerisine dairesel ekilde hareket ettirilerek girdirildikten sonra, ekil 4 de görüldü ü üzere delik içerisine yerle mesi amac yla çak lm t r. ekil 4. Demir filizin delik içerisine çak lmas. h.epoksi reçinenin sertle me sürecinde istenilen dayan ma ula mas için, ekim yap lm olan bölüm etraf nda su ile çal ma yap lmam ve bu bölümün yakla k 2 metre civar nda darbeli ve titre imli çal an makine kullan lmam t r. k.tadilat projesine uygun olarak haz rlanan donat lar ekil 5 ve 6 da görüldü ü üzere güçlendirme yap lacak yere konulmu tur. Beton ile donat aras nda aderans n sa lanmas, demir donat lar temizlendikten sonra, plastik pas paylar konulmu tur. ekil 5. Donat lar n yap m. 6. Donat lar n kontrolü. Kal plar n 1. kanatlar çak ld ktan sonra, yap n n ana betonu üzerine sentetik polimer esasl emülsiyon f rçayla sürüldükten sonra kal plar n di er bölümleri monte edilmi tir. Kal plar n aç lmas ve i mesini önlemek için gerekli tedbirler al nm t r.

21 m.binan n ehir merkezinde olmas ve güçlendirme yap lacak k s mlar n konumundan kaynaklanan problemler dikkate al nd ndan dolay, beton talep edilmeden önce, beton pompas in aat mahalline getirtilerek sevk borusu ve fil hortumu güçlendirme yap lacak k sma girdirilip haz r duruma getirildikten sonra beton talep edilmi tir. n.beton, kal p içerisine 3 farkl bölümden verilmi ve betonun kal p içerisine iyice yerle mesini sa lamak amac yla; Küçük uçlu el vibratörleri kullan lm ayr ca hiltinin uç k sm na monte edilen Ø 30 cm lik çelik tepsi ah ap kal ba tutularak betonun yerle mesi sa lanm t r. Beton döküm i leri tamamland ktan yakla k 3 saat sonra çimento esasl genle en döküm harc, kal p içerisine 3 de i ik bölümden dökülerek yeni betonla kiri lerin aras ndaki bo luk doldurulmu tur. 5. GÜÇLEND RMEDE KULLANILAN BETONUN KAL TES Güçlendirmede kullan lacak beton dizayn n belirlemek için, beton santralinden agrega, çimento, beton kimyasal ve beton karma su numuneleri al narak standart limitlerine uygunlu u yap lan laboratuar testleriyle tespit edilmi tir Beton Üretiminde Kullan lan Bile enler ve Beton Dizayn Agrega; beton üretiminde 3 de i ik gradasyonda k rma kalker ve dere kumu olmak üzere 4 farkl gradasyonda agrega kullan lm t r. Çimento; betonun haz rlanmas nda CEM I PÇ 42,5 s n f nda çimento kullan lm t r. Beton Kar m Suyu; Beton santralinde kullan lan içme ve kullanma suyu beton karma suyu olarak kullan lm t r. Beton kimyasal ; Beton üretiminde yüksek oranda su azaltan, betonun erken ve nihai dayan m n art ran süper ak kanla t r c beton kimyasal kullan lm t r. Beton dizayn n n tespiti; Donat aral klar ve beton pas pay dikkate al narak maksimum agrega çap tespit edilmi, yap lan beton deneme çal malar sonunda mantolama ve betonarme perdede kullan lacak beton dizaynlar belirlenmi tir Beton kalitesi Güçlendirme çal malar s ras nda kullan lan betondan al nan numuneler 7 ve 28 günlük bas nç dayan mlar tespit edilmi, ayr ca scmith çekici kullan larak da tahribats z yöntemle bas nç dayan mlar belirlenmi tir. Bas nç dayan m sonuçlar çizelge 4 de verilmi tir. Çizelge 4. Beton bas nç dayan m sonuçlar. Beton bas nç dayan m ( Mpa ) Beton bas nç dayan m ( 15 cm küp numunede ) Numunenin al nd tarih Scm th çekici kullanarak (De erler 10 okuma ortalamas d r) 7 günlük 28 günlük 7 günlük 28 günlük ,0 38,4 32,8 41, ,4 38,0 33,0 42, ,9 38,6 30,4 40, ,2 39,4 31,5 42,8

22 6. B NANIN D NAM K ÖZELL KLER NDEK DE MELER Güçlendirme çal mas tamamland ktan sonra, Art Mimarl k Mühendislik Firmas n n teknik ekibi taraf ndan ekil 7 de görüldü ü üzere binan n 7. kat na konulan titre im kay t cihaz yla yap n n X ve Y do rultular ndaki titre imleri kaydedilip bilgisayar ortam na aktar lm ve ART-2,0 program kullan larak de erlendirilmi tir. [2] Yap ya öz titre im periyoduyla çak an periyotlarda titre imler uygulan rsa rezonans nedeniyle yap n n titre im genli i büyüdü ünden yap n n titre im periyotlar daha büyük duyarl l kla ölçülüp hesaplanmaktad r. Bu husus dikkate al nd ndan, yap lan ölçümler s ras nda 4 ki i ileri geri hareket ettirilerek yap ya dinamik bir kuvvet uygulanm t r. X ve Y yönlerinde meydana gelen titre imler kaydedilip bilgisayar ortam na aktar ld ktan sonra yap lan hesapla ekil 8 ve 9 da verilen fourier spektrum e rileri tespit edilmi tir. ekil 7. Titre im ölçüm noktalar. GENL K (M/S) ÇANKIRI ESK PTT B NASI UZUN YÖN FOUR ER SPEKTRUMU f = Hz T =0.334 sn FREKANS (Hz) GENL K (M/S) ÇANKIRI ESK PTT B NASI KISA YÖN FOURIER SPEKTRUMU f= Hz T=0.465sn FREKANS (Hz) ekil 8,9. X ve Y yönünde tespit edilen fourier spektrum e rileri Güçlendirmeden Sonra Binada SAP 2000 Program yla Yap lan nceleme Güçlendirilmi yap n n dinamik özelliklerinin hesaplanmas için modellenmi olan yap da, güçlendirme öncesinden farkl olarak SAP analiz modeline güçlendirme perdeleri eklenmi tir. Betonarme perdelerdeki elastisite modülü kgf/cm² al nm olup, güçlendirilmi yap n n modlar ekil de verilmi tir. ekil Titre im modu. ekil Titre im modu. ekil Titre im modu. 1. Titre im modu; Yap n n burulma modudur. Yap n n sol taraf nda yo un betonarme perde olmas, buna kar l k sa taraf nda daha çok çerçeveli ta y c sistem

1 2 3 4 5 6 7 8 Ankara stanbul Demiryolu H zl Tren Projesi Kapsam nda Bulunan 2400 Metre Uzunlu undaki V4 Viyadü ünün Yap m ve Kalitesi Selahattin Düzbasan Süleyman Uluöz Ilgaz n. Tic.Ltd. ti. Ilgaz n.

Detaylı

1 2 3 4 5 ANKARA STANBUL DEM RYOLU HIZLI TREN PROJES KAPSAMINDA SAKARYA NEHR ÜZER NE YAPILAN 2400 METRE UZUNLU UNDAK V 4 V YADÜ Ü N AATI Selahattin DÜZBASAN, Erol YAKIT, Naim ÇOTUR, Mustafa CAMCIO LU ve

Detaylı

BETONARME BĠR OKULUN DEPREM GÜÇLENDĠRMESĠNĠN STA4-CAD PROGRAMI ĠLE ARAġTIRILMASI: ISPARTA-SELAHATTĠN SEÇKĠN ĠLKÖĞRETĠM OKULU ÖRNEĞĠ

BETONARME BĠR OKULUN DEPREM GÜÇLENDĠRMESĠNĠN STA4-CAD PROGRAMI ĠLE ARAġTIRILMASI: ISPARTA-SELAHATTĠN SEÇKĠN ĠLKÖĞRETĠM OKULU ÖRNEĞĠ MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKİM 2010-DÜZCE BETONARME BĠR OKULUN DEPREM GÜÇLENDĠRMESĠNĠN STA4-CAD PROGRAMI ĠLE ARAġTIRILMASI: ISPARTA-SELAHATTĠN SEÇKĠN ĠLKÖĞRETĠM

Detaylı

1 2 3 4 5 Olumsuz Hava Ko ullar nda Üretilen Astana shim Nehri Köprüsü Öngermeli Prekast Kiri lerdeki Beton Kalitesi Selahattin DÜZBASAN n aat Mühendisi Ilgaz n aat Tic. Ltd. ti. Piyade Sokak No:13 Çankaya

Detaylı

RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG

RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG ÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI Doç.. Dr. Ercan ÖZGAN Düzce Üniversitesi YAPILARDA OLU AN R SKLER N NEDENLER GENEL OLARAK 1. Tasar m ve Analiz Hatalar 2. Malzeme Hatalar 3. çilik Hatalar

Detaylı

STATİK-BETONARME PROJE KONTROL FORMU Evet Hayır

STATİK-BETONARME PROJE KONTROL FORMU Evet Hayır STATİK-BETONARME PROJE KONTROL FORMU Evet Hayır 1. TAŞIYICI SİSTEM SEÇİMİ Mimari ve statik proje kolon sistemi uyumluymuş Mimari projedeki kat planları ile statik projedeki kalıp planları uyumluymuş. Mimari

Detaylı

YAPI ve DEPREM MÜHENDİSLİĞİNDE MATRİS YÖNTEMLER. Prof. Dr. Hikmet Hüseyin ÇATAL. Prof. Dr. Hikmet Hüseyin ÇATAL. (III. Baskı)

YAPI ve DEPREM MÜHENDİSLİĞİNDE MATRİS YÖNTEMLER. Prof. Dr. Hikmet Hüseyin ÇATAL. Prof. Dr. Hikmet Hüseyin ÇATAL. (III. Baskı) DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ YAYINLARI NO:294 YAPI ve DEPREM MÜHENDİSLİĞİNDE MATRİS YÖNTEMLER YAPI ve DEPREM MÜHENDİSLİĞİNDE MATRİS YÖNTEMLER (III. Baskı) Prof. Dr. Hikmet Hüseyin ÇATAL

Detaylı

Marmaray Projesi Tünellerinde Pasif Yangın Koruma Çalışmaları

Marmaray Projesi Tünellerinde Pasif Yangın Koruma Çalışmaları Marmaray Projesi Tünellerinde Pasif Yangın Koruma Çalışmaları Serap Erdoğdu Avrasyaconsult Kalite Müdürü E-Posta: serdogdu@avrasyaconsult.com Devrim Gök Avrasyaconsult İnş. Mühendisi E-Posta: dgok@avrasyaconsult.com

Detaylı

Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları

Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları Prof. Dr. Günay Özmen İTÜ İnşaat Fakültesi (Emekli), İstanbul gunayozmen@hotmail.com 1. Giriş Çağdaş deprem yönetmeliklerinde, en çok göz önüne

Detaylı

KALKER AGREGADAK KR STALL KALS T N ÖNGERMEL PREKAST K R KAL TES NE ETK S

KALKER AGREGADAK KR STALL KALS T N ÖNGERMEL PREKAST K R KAL TES NE ETK S KALKER AGREGADAK KR STALL KALS T N ÖNGERMEL PREKAST K R KAL TES NE ETK S EFFECT OF CRYSTALLINE CALCITE IN LIMESTONE AGGREGATE ON PRE-STRESSED PRECAST BEAM QUALITY Selahattin Düzbasan Ilgaz n aat Tic. Ltd.

Detaylı

Taşıyıcı Sistem Elemanları

Taşıyıcı Sistem Elemanları BETONARME BİNALARDA OLUŞAN YAPI HASAR BİÇİMLERİ Bu çalışmanın amacı betonarme binaların taşıyıcı sistemlerinde meydana gelen hasarlar ve bu hasarların nedenleri tanıtılacaktır. Yapılarda hasarın belirtisi

Detaylı

ANKARA İSTANBUL DEMİRYOLU HIZLI TREN PROJESİ KAPSAMINDA SAKARYA NEHRİ ÜZERİNE YAPILAN 2400 METRE UZUNLUĞUNDAKİ V 4 VİYADÜĞÜ İNŞAATI

ANKARA İSTANBUL DEMİRYOLU HIZLI TREN PROJESİ KAPSAMINDA SAKARYA NEHRİ ÜZERİNE YAPILAN 2400 METRE UZUNLUĞUNDAKİ V 4 VİYADÜĞÜ İNŞAATI ANKARA İSTANBUL DEMİRYOLU HIZLI TREN PROJESİ KAPSAMINDA SAKARYA NEHRİ ÜZERİNE YAPILAN 2400 METRE UZUNLUĞUNDAKİ V 4 VİYADÜĞÜ İNŞAATI Selahattin DÜZBASAN, Erol YAKIT, Naim ÇOTUR, Mustafa CAMCIOĞLU ve Süleyman

Detaylı

YIĞMA TİPİ YAPILARIN DEPREM ETKİSİ ALTINDA ALETSEL VERİ ve HESAPLAMALARA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

YIĞMA TİPİ YAPILARIN DEPREM ETKİSİ ALTINDA ALETSEL VERİ ve HESAPLAMALARA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ YIĞMA TİPİ YAPILARIN DEPREM ETKİSİ ALTINDA ALETSEL VERİ ve HESAPLAMALARA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ S.S. Yücel 1, M. Bikçe 2, M.C. Geneş 3, Ş. Bankir 4 1 Y.L. Öğrencisi, İnşaat Müh. Fakültesi, İskenderun Teknik

Detaylı

Karusel Sistemiyle Öngermeli Beton Travers Üretimi ve Kalitesi

Karusel Sistemiyle Öngermeli Beton Travers Üretimi ve Kalitesi 2 3 Karusel Sistemiyle Öngermeli Beton Travers Üretimi ve Kalitesi Selahattin Düzbasan Süleyman Uluöz Erol Yak t ILGAZ n. Tic.Ltd. ti. ILGAZ n. Tic.Ltd. ti. RAIL.ONE ILGAZ Cinnah Caddesi Piyade Sk. Re

Detaylı

İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ. Ülkemizde yaygın olarak kullanılan yöntemdir.

İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ. Ülkemizde yaygın olarak kullanılan yöntemdir. İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ Yapı Maliyetinin Belirlenmesi Ön Keşif (Burada amaç projeden dolayı firmamızın kazık yememesi ve verilen teklifin ne derece geçerli olduunun belirlenmesi).

Detaylı

1960 1966 YILLARI ARASINDA ÜRET LEREK SULAMA EBEKELER NDE KULLANILAN PREFABR K KANALETLER N 2000 YILINDAK MEVCUT KAL TES

1960 1966 YILLARI ARASINDA ÜRET LEREK SULAMA EBEKELER NDE KULLANILAN PREFABR K KANALETLER N 2000 YILINDAK MEVCUT KAL TES 1960 1966 YILLARI ARASINDA ÜRET LEREK SULAMA EBEKELER NDE KULLANILAN PREFABR K KANALETLER N 2000 YILINDAK MEVCUT KAL TES Süleyman ULUÖZ 1, Ay e TAYAKISI 2 SUMMARY Research was conducted in 2000 on the

Detaylı

2.4. ELASTĠK DEPREM YÜKLERĠNĠN TANIMLANMASI : SPEKTRAL ĠVME KATSAYISI

2.4. ELASTĠK DEPREM YÜKLERĠNĠN TANIMLANMASI : SPEKTRAL ĠVME KATSAYISI 2.4. ELASTĠK DEPREM YÜKLERĠNĠN TANIMLANMASI : SPEKTRAL ĠVME KATSAYISI Deprem yüklerinin belirlenmesi için esas alınacak olan Spektral İvme Katsayısı, A(T), Denk.(2.1) ile verilmiştir. %5 sönüm oranı için

Detaylı

ÇOK KATLI BETONARME BİNALARDA ZEMİN SINIFINA GÖRE DEPREM PERDESİ ORANININ TESPİTİ

ÇOK KATLI BETONARME BİNALARDA ZEMİN SINIFINA GÖRE DEPREM PERDESİ ORANININ TESPİTİ Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt, Sayı, 009 ÇOK KATLI BETONARME BİNALARDA ZEMİN SINIFINA GÖRE DEPREM PERDESİ ORANININ TESPİTİ Burak YÖN * Hümeyra ŞAHİN ** Özet: Bu çalışmada,

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES 1 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Tel: (286) 218452 Faks: (286) 218451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

NOVACRETE Kİ MYASALİNİN ZEMİ N O ZELLİ KLERİ NE ETKİ Sİ Nİ N ARAŞTİRİLMASİNA İ Lİ ŞKİ N LABORATUVAR DENEYLERİ RAPORU

NOVACRETE Kİ MYASALİNİN ZEMİ N O ZELLİ KLERİ NE ETKİ Sİ Nİ N ARAŞTİRİLMASİNA İ Lİ ŞKİ N LABORATUVAR DENEYLERİ RAPORU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ - İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ NOVACRETE Kİ MYASALİNİN ZEMİ N O ZELLİ KLERİ NE ETKİ Sİ Nİ N ARAŞTİRİLMASİNA İ Lİ ŞKİ N LABORATUVAR DENEYLERİ RAPORU (25.06.2012)

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Şubat 2012 İÇİNDEKİLER 1. Yönetici Özeti... 3 2. Genel Değerlendirme... 3 2.1 Kuruluşun

Detaylı

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek.

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek. 2010 Mali Yılı Çalışma Programı Faliyet Raporları Personel Çalışanların daha verimli olabilmesi için özellikle halkla ilişkiler konusunda hizmetiçi eğitim çalışması programlanacaktır. Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

1 2 3 4 5 DEN Z YAPILARINDA M KRO S L KA KULLANILMASI Selahattin DÜZBASAN 1, Süleyman ULUÖZ 2, Erol YAKIT 3 SUMMARY The precast beams conceived for Baku-Tiflis-Ceyhan Crude Oil Pipeline Project in Yumurtal

Detaylı

MasterFlow 916 AN. Polyester Esaslı, Ankraj Harcı. Tanımı

MasterFlow 916 AN. Polyester Esaslı, Ankraj Harcı. Tanımı Polyester Esaslı, Ankraj Harcı Tanımı MasterFlow 916 AN, polyester esaslı, iki bileșenli, özel bir tabanca ile kolaylıkla uygulanan, macun kıvamında ankraj ve montaj malzemesidir. Test & Standartlar n

Detaylı

Şekil 5.12 Eski beton yüzeydeki kırıntıların su jetiyle uzaklaştırılması

Şekil 5.12 Eski beton yüzeydeki kırıntıların su jetiyle uzaklaştırılması Şekil 5.12 Eski beton yüzeydeki kırıntıların su jetiyle uzaklaştırılması 5.6.4 Yapıştırılmamış Aşınma Tabakası (Yüzen Şap) Döşeme ile aşınma tabakası arasında aderans yoktur, aksine aderansı önlemek için

Detaylı

4. Numaralandırdığımız her boru parçasının üzerine taşıdıkları ısı yükleri yazılır.

4. Numaralandırdığımız her boru parçasının üzerine taşıdıkları ısı yükleri yazılır. 4. KOLON ŞEMASI VE BORU ÇAPI HESABI Tesisatı oluşturan kazan, kollektörler, borular,,vanalar, ısıtıcılar,genleşme deposu ile diğer donanım ve armatürlerin tümünün düşey görünüşünü iki boyutlu olarak gösteren

Detaylı

STYROPOR ĐÇEREN ÇĐMENTO VE ALÇI BAĞLAYICILI MALZEMELERĐN ISIL VE MEKANĐK ÖZELLĐKLERĐ*

STYROPOR ĐÇEREN ÇĐMENTO VE ALÇI BAĞLAYICILI MALZEMELERĐN ISIL VE MEKANĐK ÖZELLĐKLERĐ* STYROPOR ĐÇEREN ÇĐMENTO VE ALÇI BAĞLAYICILI MALZEMELERĐN ISIL VE MEKANĐK ÖZELLĐKLERĐ* Yaşar BĐÇER1 - M.Şükrü YILDIRIM - Cengiz YILDIZ Fırat Üniversitesi ÖZET Son yıllarda gerek enerji talebi ve maliyetleri,

Detaylı

Döküm. Prof. Dr. Akgün ALSARAN

Döküm. Prof. Dr. Akgün ALSARAN Döküm Prof. Dr. Akgün ALSARAN Döküm Döküm, sıvı haldeki akıcı olan malzemelerin, üretilmek istenen parçanın biçiminde bir boşluğa sahip olan kalıplara dökülerek katılaştırıldığı bir üretim yöntemidir.

Detaylı

Betonarme Yapıların Projelendirilmesinde Beton Sınıfı Değişiminin İncelenmesi *

Betonarme Yapıların Projelendirilmesinde Beton Sınıfı Değişiminin İncelenmesi * İMO Teknik ergi, 008 7-6, Yazı 87, Kısa ildiri etonarme Yapıların Projelendirilmesinde eton Sınıfı eğişiminin İncelenmesi * li ERGÜN * yşegül LÜLE ** ÖZ Ülkemizde meydana gelen yıkıcı depremler sonucu

Detaylı

Doç. Dr. Eyüp DEBİK 10.12.2013

Doç. Dr. Eyüp DEBİK 10.12.2013 Doç. Dr. Eyüp DEBİK 10.12.2013 Ünitelerin fiziksel yerleşimi Arıtma ünitelerinin, Bağlantı kanallarının, Yol ve park alanlarının, Yönetim binasının, Bakım ve onarım kısımları vb dikkatle ele alınmalıdır.

Detaylı

Y32 BOJİ GÖVDESİNİN STATİK VE DİNAMİK YÜKLEME ANALİZLERİ

Y32 BOJİ GÖVDESİNİN STATİK VE DİNAMİK YÜKLEME ANALİZLERİ Technology, 14(4), 123-128, (2011) TECHNOLOGY Y32 BOJİ GÖVDESİNİN STATİK VE DİNAMİK YÜKLEME ANALİZLERİ İsmail ESEN * ve Cihan MIZRAK * * Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Karabük Özet Son zamanlarda

Detaylı

KIRMA AGREGADAK TA UNU VE K L M KTARININ BETON KAL TES NE ETK S

KIRMA AGREGADAK TA UNU VE K L M KTARININ BETON KAL TES NE ETK S KIRMA AGREGADAK TA UNU VE K L M KTARININ BETON KAL TES NE ETK S EFFECTS OF FILLER AND CLAY AMOUNT IN CRUSHED AGGREGATE ON CONCRETE QUALITY Süleyman Uluöz Ilgaz n aat Tic. Ltd. ti Adana Erol Yak t Ilgaz

Detaylı

Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ. Temel bilgiler-flipped Classroom Bağlama Elemanları

Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ. Temel bilgiler-flipped Classroom Bağlama Elemanları Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ Temel bilgiler-flipped Classroom Bağlama Elemanları 11/22/2014 İçerik Bağlama Elemanlarının Sınıflandırılması Şekil Bağlı bağlama elemanlarının hesabı Kuvvet

Detaylı

ALÇI DEKORASYON VE KARTONPİYER

ALÇI DEKORASYON VE KARTONPİYER ALÇI DEKORASYON VE KARTONPİYER Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 1. Aşağıdakilerden hangisi alçı dekorasyon ve kartonpiyer yapma araçlarından biri değildir? A) Mala

Detaylı

BETONARME KARKAS SİSTEMLER

BETONARME KARKAS SİSTEMLER BETONARME KARKAS SİSTEMLER 2. BÖLÜM TEMELLER 1 BÖLÜM 2 TEMELLER Kolon ve perdeler vasıtası ile gelen yapı yüklerini zemine aktaran yapı elemanlarına TEMEL denir. Zeminin kazılıp, sıkıştırılmasından ve

Detaylı

MasterFlow 920 AN (Eski Adı Masterflow 920 SF)

MasterFlow 920 AN (Eski Adı Masterflow 920 SF) TANIMI MasterFlow 920 AN, metakrilat esaslı, iki bileşenli, yüksek performanslı, stiren içermeyen, özel bir tabanca ile kolaylıkla uygulanan, macun kıvamında ankraj ve montaj malzemesidir. STANDARTLAR

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

İMA Perde Kalıp. Perde Kalıp. www.imakalip.com

İMA Perde Kalıp. Perde Kalıp. www.imakalip.com Perde Kalıp Perde Kalıp Perde kalıpları çok çeşitli projelere kolay uyarlanabilmesi için tasarlanmıştır. Uygulanmak istenen yapıya adaptasyonu gayet kolaydır ve istediğiniz şekli kolayca ortaya çıkarmanıza

Detaylı

Betonarme ve Prefabrik Yapılarda Risk Değerlendirmesi

Betonarme ve Prefabrik Yapılarda Risk Değerlendirmesi Pamukkale Üniversitesi Betonarme ve Prefabrik Yapılarda Risk Değerlendirmesi Doç. Dr. Şevket Murat ŞENEL Araş. Gör. Mehmet PALANCi RİSK? Belli bir seviyenin üzerinde hasar oluşursa Belli bir şiddetin üzerinde

Detaylı

TS 11222 DEN TS EN 206 YA GEÇİŞLE GELEN DEĞİŞİKLİKLER

TS 11222 DEN TS EN 206 YA GEÇİŞLE GELEN DEĞİŞİKLİKLER TS 11222 DEN TS EN 206 YA GEÇİŞLE GELEN DEĞİŞİKLİKLER Tümer Akakın Türkiye Hazır Beton Birliği Giriş TS 11222 Standardı Şubat 1994 de kabul edilmiştir ve Türkiye de Beton konusunu doğrudan kapsayan ilk

Detaylı

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 3 NOKTA EĞME DENEY FÖYÜ (TEK EKSENLİ EĞİLME DENEYİ) ÖĞRETİM ÜYESİ YRD.DOÇ.DR. AHMET TEMÜGAN DERS ASİSTANI ARŞ.GÖR. FATİH KAYA

Detaylı

T.C NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ Yapı Ġşleri ve Teknik Daire Başkanlığı GÖREV TANIM FORMU

T.C NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ Yapı Ġşleri ve Teknik Daire Başkanlığı GÖREV TANIM FORMU UZMANLIK ALANI BAĞLI OLDUĞU UNVAN Teknik Hizmetler Mühendis İnşaat Mühendisi Daire Başkanı Mühendis unvanının gerektirdiği yetki ve devredilmiş olan yetkiler çerçevesinde sorumlu olduğu iş ve işlemleri

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

YAPILARDA DERZLER VE SIZDIRMAZLIK MALZEMELERİ

YAPILARDA DERZLER VE SIZDIRMAZLIK MALZEMELERİ YAPILARDA DERZLER VE SIZDIRMAZLIK MALZEMELERİ Genel: Derz sözcüğü bir sistemi oluşturan parçaların birleştirildiği, yapıştırıldığı çizgi şeklindeki bölümleri tanımlar. Derzler dar ya da geniş, yatay ya

Detaylı

İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar

İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar K İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar K BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU YER İL İLÇE MAHALLE SOKAK MÜLKİYET : Mersin : Tarsus

Detaylı

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014 Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası Bosch Rexroth ana bayisi Rota Teknik A.Ş. ile Japon TAISEI ve ANEL firmasının ortak olarak geliştirdiği Marmaray Tünel Havalandırma Elektropnömatik Kontrol Sistemi

Detaylı

BĐSĐKLET FREN SĐSTEMĐNDE KABLO BAĞLANTI AÇISININ MEKANĐK VERĐME ETKĐSĐNĐN ĐNCELENMESĐ

BĐSĐKLET FREN SĐSTEMĐNDE KABLO BAĞLANTI AÇISININ MEKANĐK VERĐME ETKĐSĐNĐN ĐNCELENMESĐ tasarım BĐSĐKLET FREN SĐSTEMĐNDE KABLO BAĞLANTI AÇISININ MEKANĐK VERĐME ETKĐSĐNĐN ĐNCELENMESĐ Nihat GEMALMAYAN Y. Doç. Dr., Gazi Üniversitesi, Makina Mühendisliği Bölümü Hüseyin ĐNCEÇAM Gazi Üniversitesi,

Detaylı

Olu an yeni malzeme belirli bir hedef için birle en malzemelerden çok daha sa lam ve faydal olabilir.

Olu an yeni malzeme belirli bir hedef için birle en malzemelerden çok daha sa lam ve faydal olabilir. 18 SORUDA L FL POL MERLER LE YAPILARIN GÜÇLEND R LMES Ü Tyfo Fibrwrap Sistemleri Bayram Aygün, n. Yük. Müh M: + 90 536 525 9027 E: bayramaygun@fyfeeurope.com S1. Kompozit malzeme kabaca nas l tan mlan

Detaylı

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 287-291 287 KİTAP İNCELEMESİ Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri Editörler Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice

Detaylı

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ Hukuk ve Danışmanlık ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ Türkiye de serbest piyasa ekonomisine geçişle birlikte rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösteren,

Detaylı

E P O T A P E. EPOTAPE Su tutucu bant

E P O T A P E. EPOTAPE Su tutucu bant ÜRÜN TANIMI PVC Sututucu Bantlar,esas polimer madde olarak yüksek K de erli Polivinil Klorür(PVC) reçinesi ile çe itii katalizörler (Plastifyanlar), stablizatörler, antioksidanlar, yüksek kalite de erleri

Detaylı

WCDMA HABERLEŞMESİNDE PASİF DAĞITILMIŞ ANTEN SİSTEMLERİ KULLANILARAK BİNA İÇİ HÜCRE PLANLAMA. Ferhat Yumuşak 1, Aktül Kavas 1, Betül Altınok 2

WCDMA HABERLEŞMESİNDE PASİF DAĞITILMIŞ ANTEN SİSTEMLERİ KULLANILARAK BİNA İÇİ HÜCRE PLANLAMA. Ferhat Yumuşak 1, Aktül Kavas 1, Betül Altınok 2 Fırat Üniversitesi-Elazığ WCDMA HABERLEŞMESİNDE PASİF DAĞITILMIŞ ANTEN SİSTEMLERİ KULLANILARAK BİNA İÇİ HÜCRE PLANLAMA Ferhat Yumuşak 1, Aktül Kavas 1, Betül Altınok 2 1 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Detaylı

TUĞLA VE KİREMİT RAPORU

TUĞLA VE KİREMİT RAPORU TUĞLA VE KİREMİT RAPORU Her türlü iklim koşuluna dayanıklı olan tuğla-kiremit, yaklaşık 6000 yıllık geçmişi ile kendini kanıtlamış, tamamen doğal ve sağlıklı yapı malzemeleridir. Topraktan (kilden) üretilmeleri

Detaylı

Şekil 5.1 de Tam silindirik kalorifer kazanı, Şekil 5.2 de Prizmatik paket kazanın şekli görülmektedir.

Şekil 5.1 de Tam silindirik kalorifer kazanı, Şekil 5.2 de Prizmatik paket kazanın şekli görülmektedir. 5. KAZANLAR VE KAZAN DAİRESİ YERLEŞİMİ 5.1 Kazanların Sınıflandırılması Isıtma tesislerinde kullanılan kazanların sınıflandırılması çeşitli kriterlere bağlı olmak üzere aşağıdaki gibi yapılır. 1. Kazan

Detaylı

Yapı Kabuğunda Isı Kayıplarının Azaltılması ve Bir İyileştirme Projesi Örneği

Yapı Kabuğunda Isı Kayıplarının Azaltılması ve Bir İyileştirme Projesi Örneği Sayfa 1 / 8 Tesisat Mühendisliği Dergisi Sayı: 9 4, s. 49-56, 2006 Yapı Kabuğunda Isı Kayıplarının Azaltılması ve Bir İyileştirme Projesi Örneği Hakan ÜNALAN* Emrah GÖKALTUN** Ramazan UĞURLUBİLEK*** Özet

Detaylı

2007 YÖNETMELİĞİNDE TARİF EDİLEN HASAR SINIRLARININ BİNA PERFORMANS DÜZEYLERİ İLE İLİŞKİSİ

2007 YÖNETMELİĞİNDE TARİF EDİLEN HASAR SINIRLARININ BİNA PERFORMANS DÜZEYLERİ İLE İLİŞKİSİ ÖZET: 007 YÖNETMELİĞİNDE TARİF EDİLEN HASAR SINIRLARININ BİNA PERFORMANS DÜZEYLERİ İLE İLİŞKİSİ Ş.M. Şenel, M. Palanci, A. Kalkan ve Y. Yılmaz Doçent Doktor, İnşaat Müh. Bölümü, Pamukkale Üniversitesi,

Detaylı

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1995 yılından bu yana, hazırladığı ve titizlikle uygulamaya çalıştığı Stratejik

Detaylı

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER Kuruluşlar bütçe hazırlık çalışmalarında bu bölümde örnekleri yer alan formları, aşağıda belirtilen bilgi ve açıklamalar doğrultusunda

Detaylı

Binalarda Enerji Verimliliği ve AB Ülkelerinde Yapılan Yeni Çalışmalar

Binalarda Enerji Verimliliği ve AB Ülkelerinde Yapılan Yeni Çalışmalar Binalarda Enerji Verimliliği ve AB Ülkelerinde Yapılan Yeni Çalışmalar Mak.Y.Müh. Nuri ERTOKAT Türkiye Gazbeton Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Çalışmamızın isminden de anlaşılacağı gibi Avrupa

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsar. 18 Haziran 2013 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 28681 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI KAMUDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PANELİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI Uzm. Yusuf DUMAN İSG Koordinatörü / İş Güvenliği Uzmanı Mayıs/2016 (1/55) 6331 SAYILI İSG KANUNU İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Detaylı

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ KONU: GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ TASARIM STÜDYOSU YER: ESKİ BAHÇE KAFE YERLEŞKESİ /KAMPÜS 1.

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi Afet Yö netimi İnsan toplulukları için risk oluşturan afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması, afetlere karşı hazırlıklı olunması, afet anında hızlı ve etkili bir kurtarma, ilk yardım, geçici barındırma

Detaylı

2 3 4 5 6 7 8 9 Ankara - İstanbul Demiryolu Hızlı Tren Projesi V 4 Viyadüğü İnşaatı DÜZBASAN,S ¹, ULUÖZ,S ², YAKIT,E ³, CAMCIOĞLU,M ¹ Ilgaz İnş. Tic.Ltd.Şti Reşatbey Mah. 8.Sokak Kamil Usta Apt. Adana

Detaylı

Tarihi: KATAGORİ KIRILIMI

Tarihi: KATAGORİ KIRILIMI ÜRÜNE AİT TEKNİK ÖZELLİK FORMU (EK4) Sıra No: 148 Tarihi: KATAGORİ KIRILIMI 16 1 2 2 5 DMO KATALOG KOD NO ÜRÜN ADI ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N) Okul Sıraları ÜRÜNÜN MARKASI / MODELİ ÜRÜNE AİT RESİM *Sınıf Masası

Detaylı

Basit Kafes Sistemler

Basit Kafes Sistemler YAPISAL ANALİZ 1 Basit Kafes Sistemler Kafes sistemler uç noktalarından birleştirilmiş narin elemanlardan oluşan yapılardır. Bu narin elemanlar, yapısal sistemlerde sıklıkla kullanılan ahşap gergi elemanları

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ i AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ TRAKTÖR AKS MİLİNİN YORULMA ANALİZİ MUSTAFA PERÇİN 120712010 YALÇIN DEMİRER 120712021 DANIŞMAN PROF. DR. SÜLEYMAN TAŞGETİREN Afyon

Detaylı

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA TEMİZ SU DALGIÇ POMPA MODEL RTM860 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 CİHAZIN ÜNİTELERİ HORTUM BAĞLANTISI POMPA EMİŞ TABANI ELEKTRİK KABLOSU ÇALIŞTIRMA ANAHTARI Teknik Özellikler Ana voltaj 230 V Frekans 50

Detaylı

Araştırma Makalesi / Research Article. Betonarme Çerçevede Dolgu Duvarların Hasır Çelik Donatılı Sıva İle Güçlendirilmesi

Araştırma Makalesi / Research Article. Betonarme Çerçevede Dolgu Duvarların Hasır Çelik Donatılı Sıva İle Güçlendirilmesi BEÜ Fen Bilimleri Dergisi BEU Journal of Science 3(2),179-191, 2014 3(2), 179-191, 2014 Araştırma Makalesi / Research Article Betonarme Çerçevede Dolgu Duvarların Hasır Çelik Donatılı Sıva İle Güçlendirilmesi

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar

İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU AMBAR HİZMETLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR (Yönetim Kurulunun 20/05/2009 tarih ve 2009/191 sayılı Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar Amaç MADDE 1

Detaylı

KOMPOZİT ÜRÜN ÜRETİM ELEMANI (SMC BMC SICAK KALIPLAMA) (SEVİYE-3)

KOMPOZİT ÜRÜN ÜRETİM ELEMANI (SMC BMC SICAK KALIPLAMA) (SEVİYE-3) KOMPOZİT ÜRÜN ÜRETİM ELEMANI (SMC BMC SICAK KALIPLAMA) (SEVİYE-3) 1 2 KOMPOZİT ÜRÜN ÜRETİM ELEMANI (SMC BMC SICAK KALIPLAMA) (SEVİYE-3) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖĞRENME MODÜLLERİ VE İÇERİKLERİ 3 4 ÖĞRENME MODÜLÜ

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Ocak 2016 1 GENEL DEĞERLENDİRME... 1-3 1.1 KURULUŞUN YATIRIMLARININ FİNANSMAN

Detaylı

DERİN KAZI ÇUKURU İKSA PROJELENDİRİLMESİNE BİR ÖRNEK

DERİN KAZI ÇUKURU İKSA PROJELENDİRİLMESİNE BİR ÖRNEK DERİN KAZI ÇUKURU İKSA PROJELENDİRİLMESİNE BİR ÖRNEK Ender ÇETİN (*), Yasin BAYRAKLI (*), Erol GÜLER (**) ÖZET Bu çalışmada, Şişli, Harbiye Mahallesi, Taşkışla Caddesi, 95 Pafta, 808 Ada, 2 Parselde inşa

Detaylı

BETON MAHFAZALI MONOBLOK TELEKOM KÖŞK TEKNİK ŞARTNAMESİ

BETON MAHFAZALI MONOBLOK TELEKOM KÖŞK TEKNİK ŞARTNAMESİ BETON MAHFAZALI MONOBLOK TELEKOM KÖŞK TEKNİK ŞARTNAMESİ HAZİRAN-2011 1.GENEL 1.1 Konu ve Kapsam Bu teknik şartname Türk Telekom tarafından kullanılacak olan monoblok beton köşklerin imalat koşullarını

Detaylı

SANAYİ BACALARININ VE MİNARELERİN DİNAMİK DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ. Ayhan NUHOĞLU 1, Serhan ŞAHİN 1 anuhoglu@eng.ege.edu.tr, serhanas@yahoo.

SANAYİ BACALARININ VE MİNARELERİN DİNAMİK DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ. Ayhan NUHOĞLU 1, Serhan ŞAHİN 1 anuhoglu@eng.ege.edu.tr, serhanas@yahoo. SANAYİ BACALARININ VE MİNARELERİN DİNAMİK DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Ayhan NUHOĞLU 1, Serhan ŞAHİN 1 anuhoglu@eng.ege.edu.tr, serhanas@yahoo.com Öz: Sanayi bacası ve minare gibi içi boş dairesel kesitli

Detaylı

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA Hazırlayan: Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL MALATYA 2016 SUPAP SİSTEMLERİ 1. KÜLBÜTOR MEKANİZMASI Eksantrik milinden aldığı hareketle silindirlerde emme ve egzoz zamanlarının

Detaylı

BAŞLICA ÇATI ŞEKİLLERİ

BAŞLICA ÇATI ŞEKİLLERİ ÇATILAR Yapıları dış atmosferden gelen yağmur, rüzgar, kar ve dolu gibi etkenlerden koruyan elemanlara "ÇATI" denilmektedir. Genellikle ahşap, çelik ve betonarmeden yapılan çatılar konut, işyeri, atelye,

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMLARI YARDIMIYLA ŞEV DURAYLILIK ANALİZLERİ * Software Aided Slope Stability Analysis*

BİLGİSAYAR PROGRAMLARI YARDIMIYLA ŞEV DURAYLILIK ANALİZLERİ * Software Aided Slope Stability Analysis* BİLGİSAYAR PROGRAMLARI YARDIMIYLA ŞEV DURAYLILIK ANALİZLERİ * Software Aided Slope Stability Analysis* Mustafa Özgür KESKİN Maden Mühendisliği Anabilim Dalı Ahmet M. KILIÇ Maden Mühendisliği Anabilim Dalı

Detaylı

B L M KURULU. Prof. Dr. Yükselen AYAYADIN. Prof. Dr. Nuray AYDINO LU. Prof. Dr. Ahmet EYÜCE. Prof. Dr. Faruk KARADO AN. Prof. Dr.

B L M KURULU. Prof. Dr. Yükselen AYAYADIN. Prof. Dr. Nuray AYDINO LU. Prof. Dr. Ahmet EYÜCE. Prof. Dr. Faruk KARADO AN. Prof. Dr. ÖNSÖZ Beton prefabrikasyon, bir yap üretim teknolojisi olarak ülkemizde sanayi yap lar üretiminde çok büyük bir oranda kullan lmaktad r. Ancak, sa lad birçok avantaja kar n di er yap türlerinin üretiminden

Detaylı

SUUDİ ARABİSTAN DAMAD BARAJINDA UÇUCU KÜL YERİNE PUZOLANİK MADDE OLARAK TAŞ UNU KULLANIMI VE PROJE EKONOMİSİNE ETKİSİ

SUUDİ ARABİSTAN DAMAD BARAJINDA UÇUCU KÜL YERİNE PUZOLANİK MADDE OLARAK TAŞ UNU KULLANIMI VE PROJE EKONOMİSİNE ETKİSİ SUUDİ ARABİSTAN DAMAD BARAJINDA UÇUCU KÜL YERİNE PUZOLANİK MADDE OLARAK TAŞ UNU KULLANIMI VE PROJE EKONOMİSİNE ETKİSİ Sunan: Nejat Demirörs İnş. Müh. DAMAD BARAJI Damad barajının kesin projesi 1987 yılında

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 30 Temmuz 2012 ĐÇĐNDEKĐLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

4. B LG LEM MÜDÜRLÜ Ü. Görev Tan m : Bilgisayar Donan mlar Bak m ve Geli tirme

4. B LG LEM MÜDÜRLÜ Ü. Görev Tan m : Bilgisayar Donan mlar Bak m ve Geli tirme 4. B LG LEM MÜDÜRLÜ Ü Görev Tan m : Bilgisayar Donan mlar Bak m ve Geli tirme Bilgi sistemleri ile ilgili olarak kurum içinde kullan lan her türlü bilgisayar donan m ve çevre birimlerinin bak m, onar m

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI

TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI 9.HAFTA Hazırlayan: Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL MALATYA 2016 1.YAĞMUR SUYU TESİSATI Yağmur suyu tesisatı, konut çatısı üzerine düşen yağmur sularını çatı olukları vasıtası

Detaylı

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 Attila Hancıoğlu ve İlknur Yüksel Alyanak Sağlık programlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve ileriye yönelik politikaların belirlenmesi açısından neonatal, post-neonatal

Detaylı

MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ. 6. Hafta Oda Akustiği

MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ. 6. Hafta Oda Akustiği MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ 6. Hafta Oda Akustiği Sesin Oda İçerisinde Yayınımı Akustik olarak sesin odada yayınımı için, sesin dalga boyunun hacmin boyutlarına göre oldukça küçük olması gerekmektedir.

Detaylı

ETKİN VİBRASYONUN BETON KALİTESİNDEKİ ÖNEMİ

ETKİN VİBRASYONUN BETON KALİTESİNDEKİ ÖNEMİ Osmangazi Üniversitesi Müh.Mim.Fak.Dergisi C.XVI, S.2, 2002 Eng.&Arch.Fac.Osmangazi University, Vol.XVI, No: 2, 2002 ETKİN VİBRASYONUN BETON KALİTESİNDEKİ ÖNEMİ Kemalettin YILMAZ 1, Fethullah CANPOLAT

Detaylı

HAFİF BETONLARIN ISI YALITIM VE TAŞIYICILIK ÖZELİKLERİ

HAFİF BETONLARIN ISI YALITIM VE TAŞIYICILIK ÖZELİKLERİ HAFİF BETONLARIN ISI YALITIM VE TAŞIYICILIK ÖZELİKLERİ Canan TAŞDEMİR(*) ÖZET Hafif betonlara kıyasla daha yüksek basınç dayanımına, özellikle daha yüksek elastisite modülüne sahip yarı hafif betonların

Detaylı

Yapı-Zemin Etkileşiminin Yapıların Deprem Davranışına Etkileri

Yapı-Zemin Etkileşiminin Yapıların Deprem Davranışına Etkileri MAKÜ FEBED ISSN Online: 1309-2243 http://febed.mehmetakif.edu.tr Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 3 (1): 12-17 (2012) Araştırma Makalesi / Research Paper Yapı-Zemin Etkileşiminin

Detaylı

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ANA EKRAN Makinenin şalteri açıldığında 5 sn boyunca açılış ekranı gelir. Daha sonra ana ekrana geçilir. Bu ekranda

Detaylı

AKGUL GROUP STANDART PREFABRİK YAPILAR www.akgul-group.com

AKGUL GROUP STANDART PREFABRİK YAPILAR www.akgul-group.com AKGUL GROUP STANDART PREFABRİK YAPILAR www.akgul-group.com 1 STANDART PREFABRİK YAPILAR Prefabrike hazır yapılar amacına göre geniş ve uzunlukları değişken, istenilen her türlü yerleşim alanına uygulanabilecek

Detaylı

LEONARDO DA VİNCİ 2008 TEKLİF DÖNEMİ PARTNERSHIP (ORTAKLIK) PROJESİ

LEONARDO DA VİNCİ 2008 TEKLİF DÖNEMİ PARTNERSHIP (ORTAKLIK) PROJESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI (Türkiye Ulusal Ajansı) ANTALYA TEKNİK ve ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ LEONARDO DA VİNCİ 2008 TEKLİF DÖNEMİ PARTNERSHIP

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ'NE

ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ'NE ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ'NE DPT2006K-120470 No lu DPT-YUUP Projesi Kapsamında temin edilecek olan teknik sartname dökümanı numarası ile verilen ELEKTRON KAYNAĞI

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ Deneyde dolu alan tarama dönüşümünün nasıl yapıldığı anlatılacaktır. Dolu alan tarama

Detaylı

ELEKTRİK FATURALARINIZDA REAKTİF CEZA ÖDÜYORMUSUNUZ? ELEKTRİK FATURALARINIZI DÜZENLİ OLARAK KONTROL EDİYORMUSUNUZ?

ELEKTRİK FATURALARINIZDA REAKTİF CEZA ÖDÜYORMUSUNUZ? ELEKTRİK FATURALARINIZI DÜZENLİ OLARAK KONTROL EDİYORMUSUNUZ? ELEKTRİK FATURALARINIZDA REAKTİF CEZA ÖDÜYORMUSUNUZ? ELEKTRİK FATURALARINIZI DÜZENLİ OLARAK KONTROL EDİYORMUSUNUZ? Elektrik faturalarındaki cezalı ödemelerin genellikle farkına varılmaz. Aktif harcama

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı