ĐSTANBUL BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME DAĐRE BAŞKANLIĞI STRATEJĐK PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜNE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ĐSTANBUL BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME DAĐRE BAŞKANLIĞI STRATEJĐK PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜNE"

Transkript

1 ĐSTANBUL BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME DAĐRE BAŞKANLIĞI STRATEJĐK PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜNE Konu: Sonuç Raporu Đstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen, Istanbul un Renk, Doku ve Işık Peyzajının Çıkarılarak Periyodik Olarak Đzlenmesi Konulu akademik araştırmam, araştırma öneri formu,çalışma programı ve Belediyeyle imzaladığım sözleşme çerçevesinde tamamlanmış olup, sonuç raporu ile birlikte ekte sunulmuştur. Gereğinin yapılması hususunu saygılarımla arz ederim. 06/02/2009 Murat Çetin Ek:1) Sonuç Raporu ( 36 sayfa) 2) Istanbul un Renk, Doku ve Işık Peyzajının Çıkarılarak Periyodik Olarak Đzlenmesi Konulu Akademik Araştırma (Üç Adet) 3) Üç Adet CD

2 SONUÇ RAPORU ARAŞTIRMACININ ADI VE SOYADI: ARAŞTIRMANIN NĐTELĐĞĐ: ÜNĐVERSĐTE: RAPOR NO : Murat Çetin Yüksek Lisans Tezi Doktora Tezi Araştırma Projesi X Yeditepe Üniversitesi AKADEMĐK ARAŞTIRMANIN KONUSU: Istanbul un Renk, Doku ve Işık Peyzajının Çıkarılarak Periyodik Olarak Đzlenmesi Bu araştırma projesi, kentin çeşitli bölgelerindeki, özellikle de kentsel cephelerdeki renk dağılımını, doku dağılımını, malzeme çeşitlenmesini ve ışık türlerinin oluşturduğu bir kentsel peyzajın ortaya konmasına yönelik verilerin biraraya getirilmesini önermektedir. Son dönemlerde pekçok kentin yanında, özellikle Istanbul da, gelişen teknoloji ve global yapı sektörünün sunduğu pazarın oluşturduğu baskının olumsuz etkilerinin yanısıra, geleneksel mimari mirasın korunmasında yaşanan sosyo-kültürel sorunların etkileri altında, kentsel kimlik hızla ve kontrolsüzce dönüşerek, mimari özelliklerini yitirmekte ve kamusal alana yabancılaşmaktadır. Bu dönüşüm ise belgelenememektedir. Kamusal alanın mekansal çeperlerini oluşturan zemin ve özellikle de kentsel cephelerin; renk, doku-malzeme, dolu-boş, şekil-zemin unsurları ile, gece aydınlatmasının; renk, şiddet biçim ve türlerinin saptanarak sınıflandırılması ve seçilen pilot bölgelere göre dağılımının belirlenmesi bu çalışmanın konusunu oluşturur. Tarih: 30/12/2008 Araştırmacı (Ad-soyad) Murat Çetin Bu sayfa sonuç raporunun kapak sayfası olacak ve diğer sayfalar başlıksız kağıda yazılacaktır. Bu formda belirtilen bilgilerin doğruluğunu ve uygunluğunu bilgilerinize sunarım. Tarih:.../.../... Tez Danışmanı (Ad-soyad) Đmza Not: Araştırma projelerinde proje yürütücüsü sadece araştırmacı kısmını imzalayacaktır. SONUÇ RAPORUNDA VE TAMAMLANAN ARAŞTIRMADA DĐKKAT EDĐLMESĐ GEREKEN HUSUSLAR 1)Araştırmacı, araştırma öneri formu, çalışma programı ve Belediyeyle imzaladığı sözleşme hükümlerine uygun olarak, tamamlanan araştırmasını üç (3) nüsha olarak basılı bir şekilde ve CD ortamına aktararak teslim edecektir. 2) Araştırmacı sonuç raporunun ve tamamlanan araştırmanın bir nüshasının bütün sayfalarını paraflayacaktır. 3) Araştırma sonuçları, proje başvurusunda belirtilmiş olan amaç ve beklentiler ile ilişkilendirilerek belirtilecektir. 4) Araştırmanın kapsamında değişiklikler veya sapmalar varsa sebepleriyle, sonuç raporunda açıklayınız. 5) Proje başvurusunda belirtilen diğer bilgilerle ilgili değişiklikler varsa, sonuç raporunda belirtilecektir. 1

3 I. GĐRĐŞ Kentlerin genel karakterini belirleyen morfolojik yapı ve bu yapının; şekil-zemin, dolu-boş ilişkileri, yerleşim deseni, sirkülasyon sistemleri, yoğunluk ve yükseklik dağılımları gibi özelliklerinin yanında, kentlinin kenti algılayış mekanizmalarının oldukça önemli bir unsuru olan kentsel cepheler ve bu cephelerin estetik özellikleri ile bu cephelerin kentli üzerindeki psikolojik ve dolayısıyla davranışsal etkileri önemli bir araştırma alanı teşkil etmektedir. Bu tür araştırmalara ışık tutabilmek için kentin bu anlamdaki verilerinin saptanarak bir tür veri tabanına dönüştürülmesi önem arz eder. Yukarıda sayılan bu kentsel tasarım unsurlarının belirtilen estetik özellikleri arasında; kentsel cephelerin renk, doku ve özellikle de gece algılamasında önemli yer tutan ışık, sayılabilir. Bu yüzden, çalışma sayılan bu üç unsurun kentsel mekandaki dağılımına ve bu dağılımın kentsel kimliğin oluşumuna katkısı konusu üzerine odaklanmaktadır. Bu kapsamda, işbu çalışmada, estetik profilin kent ve özellikle de semt kimliği ile ilişkisi Istanbul örneği üzerinden değerlendirilmiştir. Bu araştırma projesi, kentin çeşitli bölgelerindeki, özellikle de kentsel cephelerdeki renk dağılımını, doku dağılımını, malzeme çeşitlenmesini ve ışık türlerinin oluşturduğu bir kentsel peyzajın ortaya konmasına yönelik verilerin biraraya getirilmesini önermektedir. Son dönemlerde pekçok kentin yanında, özellikle Istanbul da, gelişen teknoloji ve global yapı sektörünün sunduğu pazarın oluşturduğu baskının olumsuz etkilerinin yanısıra, geleneksel mimari mirasın korunmasında yaşanan sosyo-kültürel sorunların etkileri altında, kentsel kimlik hızla ve kontrolsüzce dönüşerek, mimari özelliklerini yitirmekte ve kamusal alana yabancılaşmaktadır. Bu dönüşüm ise belgelenememektedir. Kamusal alanın mekansal çeperlerini oluşturan zemin ve özellikle de kentsel cephelerin; renk, doku-malzeme, dolu-boş, şekil-zemin unsurları ile, gece aydınlatmasının; renk, şiddet biçim ve türlerinin saptanarak sınıflandırılması ve seçilen pilot bölgelere göre dağılımının belirlenmesi bu çalışmanın konusunu oluşturur. Bu çalışmaların 5 10 yıllık periyotlarla tekrarı ile değişimin izlenmesi ve orta ve uzun vadeli sonuçlara ve yargılara ulaşılarak kentsel tasarım politikaları saptanması hedeflenmektedir. II. AMAÇ Çalışmanın amacı Istanbul kentinin mimari kimliğini, spesifik olarak da bu kimliğin ağırlıklı olarak cephesel özelliklerinden renk, doku ve aydınlatma karakterleri ile bunların mahalle bazında değişimlerini tanımlayarak kentsel morfolojinin bir haritasını ortaya koyabilmektir. Bununla birlikte, yerel mimari ve kentsel kimliklerin tanımlanması konusunda mimar araştırmacı ve yöneticilere kolaylık sağlamaktır. Belediyenin imar ve kentsel tasarım birimleri ile koruma kurullarının yapılan müdahaleler konusunda elinde önemli bir veritabanı oluşturmasını sağlamak, bunun yanısıra, yapılacak kentsel müdahaleler konusunda karar verebilme aşamasında somut bir dayanak sağlamak hedeflenmiştir. Ayrıca 5-10 yıllık periyotlarla bu çalışmaların tekrarı kentsel kimliğin dönüşümünün izlenmesi ile değişim ve dönüşüm miktarının kontrol edilebilmesini temin etmektir. III. YÖNTEM Fotoğraflama ve çizim yöntemleriyle belgelenecek olan bu veriler, değişik karakterlkrinden ötürü seçilen pilot bölgelerin, meydan, ana cadde, ikincil cadde, ana sokaklar olmak üzere hiyerarşik bir şekilde silüet çalışmaları aracılığıyla toplanarak, ve tipolojik çalışmalar doğrultusunda sınıflandırılarak, bu karakter değişimlerinin Istanbul çapında dağılımı saptanmıştır. 2

4 IV. ĐŞ PROGRAMI VE ARAŞTIRMA PROJESĐNĐN YÜRÜTÜLME SÜRECĐ Bu araştırma projesi iki dönemde yürütülecek biçimde planlanmıştır. Aşağıda bu etaplarda gerçekleştirilen çalışmalar aktarılmaktadır Proje Kapsamında 1. Rapor Döneminde Gerçekleştirilen Çalışmalar Araştırma proje önerisi başvurusu içerisinde yer alan AKADEMĐK ARAŞTIRMA ÇALIŞMA PROGRAMI nın 1.DÖNEM inde yapılacak işler kapsamında; Pilot bölgelerin saptanması, harita ve cephelere ilişkin belgelerin elde edilmesi, saha ekiplerinin oluşturulması, fotoğraflama ve çizim ile cephelerin saptanması, bunlar arasında renk, doku ve ışık bulgularının ayrıştırılması, yer almakta idi. Bu taahhüt çerçevesinde ve araştırma projesinin başvuruda da belirtilen hedefleri doğrultusunda, yapılan işler aşağıdaki başlıklar altında toplanmıştır. 1) Pilot bölgelerin saptanması 2) Harita ve cephelere ilişkin belgelerin elde edilmesi 3) Saha ekipleri oluşturulması 4) Cephelerin saptanması (Fotoğraflama ve çizim teknikleri ile) 5) Renk, Doku, Işık bulgulşarının saptanması Yukarıda sayılan bu iş kalemleri kapsamında yürütülen işler aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir Pilot bölgelerin saptanması Projenin hedefleri ışığında, öncelikle Istanbul şehrinin renk doku ve ışık peyzajında farklı karakterler sergilemesi öngörülen bölgeleri belirlenmeye çalışılmış, bu doğrultuda kentin farklı niteliklerini temsil edebilecek semtleri belirlemek amacıyla, kıyı bölgeleri, iç bölgeler, ticari, kültürel ve eğlence bölgeleri, konut bölgeleri, yoğun ve az yoğun bölgeler gibi ayrımlar yapılmış, ekip sayısı, bütçe, kaynaklar ve zaman kısıtlamaları da gözönüne alınarak bu araştırma projesi kapsamında, yukarıdaki kategorik çeşitliliği temsil eden ve üzerinde çalışılacak öncelikli pilot bölgeler saptanmış olup, belirtilen pek çok kategorinin kesişiminde yer aldıklarından dolayı bunlar; 1) Kadıköy, 2) Bağdat Caddesi (Şaşkınbakal-Caddebostan arası) 3) Üsküdar, 4) Arnavutköy, 5) Nişantaşı, 6) Beyoğlu, olarak belirlenmiştir. Bu bölgeler kuşkusuz ki, bu tür bir envanterin çıkarılmasında bir öntemsili alanı ifade etmektedir. Kaynakların izin vereceği ölçüde ileride yapılabilecek benzeri ve müteaakip çalışmaların, kıyı bölgeleri, iç bölgeler, ticari, kültürel ve eğlence bölgeleri, konut bölgeleri, yoğun ve az yoğun bölgeler, yeni oluşum ve gelişme alanları kategorilerini örnekleyecek şekilde genişletilerek çoğaltılması, bu bağlamda da; Kıyı bölgeleri kapsamında; Boğaziçi nin Avrupa ve Anadolu kıyılarının profilini çıkarmak için temsili bölgelerden Arnavutköy ve Üsküdar a ek olarak; Sarıyer, Ortaköy, Beşiktaş Kuzguncuk, Çengelköy, Beylerbeyi, kıyı silüetlerini, bununla da kalmayıp, haliç çevresinde, Eminönü, Karaköy, Eyüp, Sütlüce semtlerini de içermesi, Kadıköye e ve özellikle de rıhtım bölgesine ek olarak, 3

5 Salacak, Harem, Haydarpaşa, Kalamış, Fenerbahçe, Moda, Bostancı, Avrupa yakasında ise; Samatya, Bakırköy semtlerini içermesi, Ayrıca bu bağlamda Adaların sahil yolları silüetlerinin de bu kapsama dahil edilerek bu araştırmayı takip edecek çalışmaların genişletilmesi, Đç bölgeleri kapsamında ise; Nişantaşı ve Beyoğlu na ek olarak, Kadıköy ve Bahariye, Fatih, Balat, Galata, Cihangir, Şişli, Mecidiyeköy, Levent, Maslak bölgelerini içine alması, Ticari bölgeler kapsamında; Kadıköy, Nişantaşı ve Beyoğlu na ek olarak Mecidiyeköy, Levent, Maslak, Etiler semtlerini kapsaması, Eğlence bölgeleri kapsamında; Beyoğlu na ek olarak Ortaköy, Kalamış, Etiler, semtlerini barındırması, Yeni dönüşüm alanları kapsamında; olduklarından ve hızla özelliklerini kaybetme baskısı altında bulunduklarından, Göztepe, Kartal, Pendik, semtlerinin de incelenmesi, Ayrıca istanbul tarihi içinde görece yeni oluşan bölgelerin de uzun vadede profillerinin çıkarılması için, küçükçekmece, büyükçekmece, zekeriyaköy, kozyatağı, ataşehir, gibi alanların müteakkip araştırmalara konu edilmesi, önerilmiştir. Ancak daha önce de belirtildiği gibi, bu çalışma bu tür bir kentsel ışık-renk-doku peyzajı profilinin başlatılması için, belirli bir bütçe-zaman-teknik ve personel donanım kısıtlamasına sahip bir ön çalışma niteliği taşımakta, bu amaç doğrultusunda temsili pilot bölgeler üzerinden bir yöntem önerisi geliştirmeyi hedefleyen dar kapsamlı bir araştırma projesi önerisi olarak sunulduğundan, yukarıda da belirtildiği üzere aşağıdaki pilot bölgelerle sınırlandırılmıştır: Kadıköy, Bağdat Caddesi, Üsküdar, Arnavutköy, Nişantaşı, Beyoğlu Harita ve cephelere ilişkin belgelerin elde edilmesi Yukarıda belirtilen bölgelerle ilgili belediyelerin imar birimlerinden elde edilen halihazır ve imar planlarından, Istanbul un tarihsel ve güncel haritalarını içeren temel kaynak kitaplardan, bu cadde ve sokakların planları elde edilmiş olup silüet çalışmalarına ve araştırmalarımıza temel oluşturması sağlanmıştır. Bu bağlamda; yararlanılan kaynaklar alfabetik olarak sıralanmış şekilde aşağıdaki gibidir: Belge, M., 1993, Istanbul Gezi Rehberi, Tarih Vakfi Yurt Yayinlari, Istanbul. Çelik, Z., 1986, The Remaking of Istanbul; Portrait of an Ottoman City in the 19 th Century, Tarih Vakfi Yurt Press, Istanbul. Duranay, N., Gursel,E., Ural, S., 1972, Cumhuriyetten Bu Yana Istanbul Planlaması, Mimarlık (Forum), V.7, pp Eyice, S., 1957, Byzantion, Turk Ansiklopedisi, 8, p Eyice, S., 1960, Istanbul, Islam Ansiklopedisi, 1214, p Kos, K., 1995, Istanbul; Sehir Tarihi ve Mimarisi, T.C.Kultur Bakanlıgı Yayınları, N.1748, Ankara. Kuban, D., 1996, Istanbul; an urban history, Tarih Vakfi Yurt Press, Istanbul. Lewis, B., 1963, Istanbul and the Civilisation of the Ottoman Empire, Norman. Maclagan, M., 1968, City of Constantinople, Anc. Peoples and Places, 60, London. Madra, P., 2002, Degisen Istanbul, Istanbul, V.41, pp

6 Mango, C., 1965, Constantinopolitana, JDL, 80, pp Mango, C., 1976, Byzantine Architecture, New York. Mayer, R., 1943, Byzantion, Constantinopolis, Istanbul, Wien. Mayne, P., 1967, Istanbul, Cities of the World, 8, London. Millingen, A.V., 2003, Constantinopolis Istanbul, Müller-Wiener, W., 1977, Bildlexikon zur Topographie Istanbuls (Historical Topography of Istanbul), Wasmuth Verlag, Müller-Wiener, W., 1994, Die Hafen von Byzantion, Konstantinupolis, Istanbul (Istanbul Port from Byzantium to Ottoman), Ernst Wasmuth Verlag, Stewig, R., 1964, Der Grundriss von Stambul, Kulturraumprobleme aus Ostmitteleuropa und Asien, Kiel. Stewig, R., 1964, Byzanz-Konstantinopel-Istanbul. Ein Beitrag zum Weltstadtproblem, GeographInstUniKiel, 22, p.2, Kiel. Schriften Stewig, R., 1966, Bemerkungen zur Entstehung des orientalischen Sackgassengrundrisses, MittOsterrGeorgGes, 108, pp Tekeli, I., 1994, The Development of the Istanbul Metropolitan Area; Urban Administration & Planning, Istanbul. Tekeli, I., 1998, Türkiye de Cumhuriyet Döneminde Kentsel Gelişme & Planlama, 75 Yılda Değişen Kent ve Mimarlık (ed. Yildiz Sey), Tarih Vakfı, Istanbul, pp Tekeli, I., 2001, Dunya Kenti Olma Sureci Icinde Akimlar Mekanini Yeniden Bicimlendiren Istanbul (Istanbul that reshape flow space in the process of becoming a global city), Istanbul, April, V.37, ISSN , pp Tekeli, I. & Ilkin, S., 1989, Economic State of Istanbul in 1923 and Report of Economy Committee of the Chamber of Trade & Industry in Istanbul, Proceedings of the Seminar on Istanbul Throughout History, 29 May- 1 June 1988, pp Tanyeli, U., 2002, 1985 Sonrasinda Istanbul; Kamusalla Ozelin Degisen Sinirlari ve Mimarlik, Istanbul, V.41, pp Daha önce yapılmış silüet çalışmalarının azlığı göz önüne alınarak, literatürdeki ve tez çalışmalarındaki silüet örnekleri etüd edilmiştir. Bu bağlamda; incelenen ve geliştirdiğimiz yönteme yardımcı olan kaynaklar aşağıdaki gibidir: Đşözen, E., 2003, Cumhuriyet-halaskargazi caddesi şili meydanı kentsel tasarım proje çalışması, Şişli Belediyesi; Istanbul, pp Bu kaynaklar doğrultusunda, guncel harita bilgileri elde edilerek, mevcut durum ile karşılaştırılıp, oluşturulacak sokak silüetleri ile eşleştirilmesi sağlanmıştır. Harita ve planlar, başlıca cadde ve sokakların saptanmasının yanısıra, yukarıda sözü edilen bu eşleştirme sırasında, silüet fotoğraflarındaki deformasyonların, mevcut proporsiyonlara uygun şekilde tashihinde önemli rol oynayacaktır Saha ekipleri oluşturulması Yukarıda belirtildiği gibi, seçilen bu bölgeler için üçer kişiden oluşan ayrı birer ekip oluşturulmuştur. Ekiplerde yüksek lisans ve lisans öğrencileri karışık olarak yer almışlardır. Ekiplerin görev tanımı, her pilot bölge için, haritalarda belirlenen başlıca cadde ve sokaklardaki mimari karakteristikleri saptayarak bu seçimlerin doğruluğunu kontrol ederek geri besleme sağlamaları; ve bunu müteakkip olarak harita ve planlara dayalı bir kroki 5

7 üzerinden haraketle, sokak silüetlerini bina parçaları halinde saptayarak, daha sonra bu parçaları birleştirerek bütüncül bir sokak silüeti elde etmek, ve bu saptama üzerinden ise, oluşturulan cephelerdeki, renk, doku ve ışık farklılaşmalarını tespit ederek iki boyutlu bir anlatımla ifade etmek olarak tanımlanmıştır. Bu ekipler, sorumluluk alanlarında içeriği aşağıda belirtilen saptamaları gerçekleştirmek üzere çalışmalarına başlamışlardır Cephelerin saptanması (Fotoğraflama ve çizim teknikleri ile) Yukarıda belirtilen bu saptamaların içeriğinin; belirtilen bölgelerin karakteristik cephe özelliklerini temsil edebilecek cadde ve sokaklarının silüetleri üzerinden oluşturulmuş, ve bu silüetlerin renk, doku ve ayrıca da gece aydınlatmasında sergiledikleri ışık niteliklerini belirten analitik silüetler olması kararlaştırılmıştır. Bu doğrultuda, öncelikle, seçilen her pilot bölgede yapılan gözlemler ve de harita üzerinde yapılan incelemeler sonucunda sirkülasyon yoğunluğu, ticari ve sosyal aktivite yoğunluğu bakımından en önde gelen başlıca caddeler belirlenmiştir. Daha sonra, eğer önemli farklar gösterdiği gözlendiği takdirde, bu caddeyi dik olarak kesen başlıca ana sokaklar tespit edilmiştir. Çalışmanın başlıca yöntemi olarak, bu cadde ve sokakları oluşturan cephelerin fotoğraflama yolu ile saptanması ve elde edilen bu silüetlerin çeşitli çizim yazılımları kullanılarak iki boyutlu çizim formatına aktarılması benimsenmiştir. Bu iki boyutlu çizimlerin, analitik paftaların tabanı olarak kullanılması öngörülmüş olup, fotoğraflardan oluşan silüet görünüşleri ile eşleştirilmek üzere buradaki renk, doku ve ışık özelliklerinin üç ayrı pafta halinde işlenmesi hedeflenmiştir Renk, Doku, Işık bulgularının saptanması Belediyelerin imar ve halihazır planları ile literatürde yer alan haritalardaki kartografik belgelerden geliştirilen krokiler üzerinde fotoğraflardaki deformasyonları ve gece gündüz durumlarını saptarken meydana gelebilecek küçük farkları ortadan kaldırmak ve/veya minimize etmek üzere fotoğrafların çekileceği noktaların koordinatları hassas bir biçimde belirlenmiştir. Haritalar üzerinde saptanan bu çekim noktaları, daha sonra, alan üzerinde de çeşitli referans noktalarına bağlı olarak işaretlenmiştir. Uzun cadde ve sokak fotoğraflarında bu deformasyonları önlemek için yapıların cephe hattına eşit uzaklıkta bir hat üzerinde çekimleri gerçekleştirmek üzere hayali bir hat kroki üzerinde bu şekilde belirlenerek, fotoğraflama, ekip üyelerince bu hattın belirli aralıklarla yerleştirilen tripod üzerinde konumlanan dijital kamera ile ve insan ve araç trafiğinin izin verdiği en uygun fotoğraflama anlarında gerçekleştirilmiştir, ve belirli bölgelerde gerçekleştirilmeye devam etmektedir. Bu fotoğraflama iki aşamada sürdürülmektedir. Bunlardan birincisi; gün ışığında yapılan çekimler, ikincisi ise gece yapay aydınlatma altında yapıların saptanmasıdır. Yukarıda da belirtildiği üzere, bu parçalı fotoğraflar plan ve haritalarla eşleştirilerek sokak silüetlerine dönüştürülmekte, bu silüetler üzerinde de, ekiplerin tespitler sırasında gözlemledikleri renk, malzeme ve bu malzemelerin doku özellikleri, grafik lejantlar aracılığıyla iki boyutlu silüet çizimlerine aktarılmaktadır. Bu özellikler temel olarak şu şekilde sınıflandırılmıştır; A. Renk Kategorileri çerçevesinde: Ana Renkler Ara Renkler Soğuk Renkler Sıcak Renkler Canlı Renkler Pastel Tonlar 6

8 B. Doku Kategorileri çerçevesinde: Düz Dokular Pürüzlü Dokular (Yoğun, Seyrek ve Yüzeysel olmak üzere üç alt sınıf öngörülmüştür) Yansıtıcı Dokular (Saydam {Cam} ve Opak {metal} olmak üzere iki alt sınıf öngörülmüştür) Đşlemeli Dokular (Bezeme Programı, Pano ve Rölyef barındıran dokular tanımlanmıştır) Parlak Dokular Mat Dokular C. Işık Kategorileri çerçevesinde: Direkt Aydınlatma Dolaylı Aydınlatma Yoğun Aydınlatma Kısıtlı Aydınlatma Aydınlatılmamış Yüzeyler Çizgisel Aydınlatma Noktasal Aydınlatma Düzlemsel Aydınlatma Soğuk Renkli Aydınlatma Sıcak Renkli Aydınlatma Işıklı Tabela Aydınlatmaları sınıfları belirlenmiş olup, elde edilen silüetler üzerinde, fotoğraflarda görülen bu özelliklerin boyama ve tarama teknikleriyle ifade edildiği lejantlarla soyutlanarak aktarılması öngörülmüştür Proje Kapsamında Eşzamanlı Sürdürülen Olan Çalışmalar Değişik pilot bölgeler için eşzamanlı olarak sürdürülen çalışmalar arasında; 1) Renk ve doku kuramları üzerine literatür taraması, sınıflandırma çalışmaları 2) Fotoğraflama, 3) Malzeme renk ve doku saptamalarına yönelik yerinde gözlem çalışmaları, 4) Altlık olarak kullanılacak taban silüetlerinin çizimleri, yer almaktadır Proje Kapsamında 2. Rapor Döneminde Gerçekleştirilen Çalışmalar Araştırma proje önerisi başvurusu içerisinde yer alan AKADEMĐK ARAŞTIRMA ÇALIŞMA PROGRAMI nın 2. DÖNEM inde yapılan işler kapsamında ise ; Elde edilen bulguların analizi, görsel bilgilerin sayısal ve biçimsel değerlere dönüştürülerek yorumlanması, renkler konusunda kuramsal bilgilerle karşılaştırmaların yapılması ile Değerlendirme ve bölgelere göre bulguların farklışamasının açıklanması yer almıştır. Bu doğrultuda, proje başvurusundaki hedefler ve çalışma programı önerisinde de belirtildiği gibi, 7

9 önümüzdeki altı aylık dönemde gerçekleştirilerek tamamlanan çalışma kalemleri ve etapları aşağıda belirtilmiştir. Bunlar sırasıyla; 1) Fotoğraflama çalışmalarının tamamlanması ve parçalı olarak gerçekleştirilmek zorunda olan bu çalışmaların birleştirilerek güncel silüetlerin oluşturulması, 2) Renk doku ve ışık saptamalarının tamamlanması 3) Analizlerin üzerinden yapılacağı altlık silüetlerin oluşturulması, 4) Gündüz ve gece silüetlerinin fotoğraflarla tesbiti, deformasyonların bilgisayar teknolojisi ve PhotoPlan, PhotoShop, CorelDraw, FreeHand yazılımları kullanılarak, düzeltilmesi, 5) Oluşturulan bu taban silüetleri üzerinden yine PhotoShop, AutoCAD gibi yazılımlar kullanılarak üçer adet dış kontur silüet çizimleri elde edilmesi, ve yukarıda yöntemin açıklanması sırasında belirtildiği gibi, bunlardan birincisinde renk özelliklerinin ve varyasyonunun belirlenecek lejant sistemi doğrultusunda ifade edilmesi, ikincisinde doku özelliklerinin ve varyasyonunun belirlenecek lejant sistemi doğrultusunda ifade edilmesi, üçüncüsünde ise ışıklandırma özelliklerinin ve varyasyonunun belirlenecek lejant sistemi doğrultusunda ifade edilmesi, 6) Bu analizlerde ortaya konacak malzeme, doku ve renk ile ışık varyasyonlarının altında yatan ortak özelliklerin varlığının sorgulanması, var ise gerekçelerinin yorumlanması, olarak öngörülmüştür. Bu kapsamda yukarıdaki kategoriler çerçevesinde ortaya konan farklı renk doku ışık özelliklerinin silüet bazında ve kendi içlerinde gösterdikleri, kesişimler, dolu-boş oranları şekil-zemin ilişkileri ve silüet bütününde sergiledikleri biçimsel yapı ortaya konmaya çalışılacak, bu yapıların yorumlanması sonucunda ise Istanbul kentinin farklı bölgelerinde bu özelliklerin varyasyonları bağlamında seçilen bölgelere ait özgün karekteristik özellikler tanımlanıp tanımlanamayacağı belirlenmeye çalışılmıştır Cephelerin saptanması (Fotoğraflama ve çizim teknikleri ile) Yukarıda belirtilen bu saptamaların içeriğinin; belirtilen bölgelerin karakteristik cephe özelliklerini temsil edebilecek cadde ve sokaklarının silüetleri üzerinden oluşturulmasına devam edilmiş, ve bu silüetler analize yönelik altlıklar olarak çizilmişlerdir Renk, Doku, Işık bulgularının saptanması Yukarıda belirtildiği üzere, belirtilen bölgelerin karakteristik cephe özelliklerini temsil edebilecek cadde ve sokaklarının silüetlerinin üzerinden oluşturulmasına devam edilmiş, ve bu silüetlerin renk, doku ve ayrıca da gece aydınlatmasında sergiledikleri ışık niteliklerini belirten analitik silüetlerin çıkarılması işlemleri devam etmiştir Cephelerin Renk, Doku ve Işık Özelliklerinin Analizi Elde edilen silüetler, fotografik silüetlerin aşağıdaki temel tasarım kuramının renk ve doku ilkeleri doğrultusunda soyutlanarak analitik silüetlere dönüştürülmüştür. Bu soyut grafiklerin sergilediği tablo ve bu tabloların birbirinden gösterdiği farklılıklar ve benzerlikler, kentin ve saptamaların yapıldığı semtlerin fiziksel ve mimari karaketri ile ilişkilendirilmiştir. 8

10 V. KURAMSAL ALTYAPI Bu çalışmanın konusunu oluşturan temel unsurlar doğrultusunda kuramsal taban üç başlık altında ele alınmıştır Renk Bilindiği üzere, bir kaynaktan yayımlanan ya da doğrudan, ya da kendisi ışık kaynağı olmayan bir cisimle etkileştikten sonra algılanan bir ışığın göz üzerindeki izleniminden kaynaklanan duyuma renk denir. Elektromanyetik enerji dalgalarından biri olan ışık, rengin kaynağıdır. Bu bakımdan renk,fizik biliminin bir dalı olmakla birlikte, görsel algının özelliğinden ötürü, yalnızca nesnel bir olgu olarak anlaşılmaz. Bunun içindir ki renk insanda uyandırdığı sonsuz etkilerden ve içerdiği anlam gizilgücünden dolayı görsel sanatların en önemli biçimsel öğesi olmuştur. Tarih boyunca görsel sanatların bütün dallarında bezeme, benzetme ve anlatım amacıyla kullanılan renk, hiçbir zaman vazgeçilemiyecek bir öğedir. Renk kullanımındaki teknikler özellikle izlenimcilikte bilimsel bulgulara dayanmıştır. 20.yy da endüstri boyalarının, baskı, grafik ve fotoğraf tekniklerinin giderek önem kazanması sanat eğitiminde renk kuramlarının ve rengin fiziksel özeliklerinin öğretimine yol açmıştır. Eski çağlarda Pythagoras, Platon, Aristotales ve Plinius gibi yazarlar rengin doğası üzerinde tartışmışlar ve temel renklerin toprak, ateş, hava, su gibi temel ögelerin biçimleri oldugunu ileri sürmüşlerdir. Rönesans ta Leonardo Da Vinci aynı görüşü savunmuştur. Renklerin sistematik olarak sınıflandırılması ancak 1666 da Isaac Newton un ilk renk çenberiyle başlar. Newton tüm renklerin beyaz ışık içinde atom ışınları olarak içerildiğini öne sürmüş, yedi temel rengi yedi gezegene ve müzikteki yedi notaya bağlamıştır. Newton a göre temel renkler kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, indigo (çivit) ve mordu. Her ne kadar Newton un renk kuramı sonraki bilimsel buluşlardan farklılık göstermişsede, renkler ve sesler arasında gördüğü ilişki Kandinsky nin ve soyut sanatçıların 20. yy da duyular arasındaki ilişkilerle ilgili sinestezi (duyum ikiliği) kuramlarını çağrıştırması açısından ilginçtir. 18. yy dan başlayarak renk kuramları bugünkü anlayışa yakınlaşmıştır de J.C Le Blon, boya maddesi (pigment) kırmızı, sarı ve mavinin temel renkler olduğunu bulmuştur. Le Blon un 1756 da yayımladığı renk konusundaki tezi bugünkü üç temel renk kuramının kaynağıdır da Morris Harris adlı bir ingiliz tüm renkleri içeren ilk dairesel şemayı Natural Systen Of Colours (Renklerin Doğal Sistemi) adlı kitabında yayımlamıştır.üç temel renk kuramı 18.yy da yaygın olarak kabul edilmiş, birçok bilim adamı, sanatçı ve düşünür tarafından tartışılmıştır. Bunlardan ressam Philippe Otto Runge ve şair Johann Wolfgang Von Goethe ise yanlızca mavi ve sarıyı temel renkler olarak kabul etmişlerdir da Goethe bir renk dairesi ve üçgeni oluşturmuş, Runge ise tüm renk, ton,pastel ve gölgelerin birarada düzenli bir biçimde yer aldığı ilk renk küresini tasarlamıştır. Goethe, renkler hakkında newton dan farklı bir kurama sahiptir. newton, ışığın bir prizmadan geçtikten sonra yedi renge ayrılmasına bakarak bu renklerin ışığın içinde zaten var olan, onu oluşturan ana unsurlar olduklarını düşünmüştür. goethe ise prizmanın içinden bakıldığında ya da prizmadan geçen ışık bir yüzeye düşürüldüğünde beyaz bir bölgenin etrafını karanlık bir bölgenin çevrelediğini, renklerin ise sadece aydınlık ile karanlığın birleştiği kenar kısımlarda oluştuğuna dikkat çeker. aydınlık merkezin bir kenarında sarıdan kırmızıya geçiş, diğer kenarında ise maviden koyu maviye geçiş görülmekte, diğer renkler ise görülmemektedir. goethe bu renklerin birincil (asıl) fenomeni oluşturduğunu düşünür. prizmadan geçen ışık demeti küçültüldüğünde ise renkler birbiri üstüne biner ve ortada yeşilin oluştuğu geniş spektrum oluşur. bu da ikincil (yan) fenomendir. yani asıl renkler newton'un prizmasından çıkan yedi renk değil, sarı, kırmızı ve mavidir. Goethe ye göre aydınlık ve karanlık, kuzey ile güney gibi iki zıt kutuptur. karanlık ışığı zayıflattığı gibi, aydınlık da karanlığın enerjisini sınırlar. her iki durumda da renk doğar. Sarı, karanlık tarafından gölgelenmiş bir ışık iken mavi, ışık tarafından 9

11 zayıflatılmış karanlıktır. Goethe nin optik deneylerini konu alan yazılarının bir bölümü gözde kalan görüntülerle (after-images) ilgilidir. goethe ye göre güneşe ya da benzeri parlak ışık kaynaklarına baktıktan sonra gözde oluşan renkli noktacıklar gözün sadece edilgen bir ışık algılayıcısı olmadığının kanıtıdır. gözün kendisi kendi iç ışıklarını ve renk etkilerini yaratabilir. newton, dalgaboyu ile renk arasında sabit değişmez bir ilişki olduğunu ve dalgaboyu bilgisinin gözün retina tabakasından beyinin ilgili merkezine kadar hücreden hücreye aktarıldığını, aktarılan bu bilginin de beyinde renge dönüştürüldüğünü savunmuştur. goethe ise, renklerin, dalgaboyunun beyindeki otomatik karşılığı olmadığını, rengi yapan şeyin bizzat beyin olduğunu ileri sürmüştür. Fransa da kimyacı Michel-Eugene Chevreul un 1839 da ortaya attığı, temel renge dayanan kuramıysa izlenimcilik ve yen izlenimcilik üzerinde çok etkili olmuştur. Renk kuramlarındaki farklılıklar rengin, boya maddesi, ışık niteliği ya da insan algısı olarak mı incelendiğine bağlıdır. Örneğin, renge bir ışık olgusu olarak yaklaşan fizikçiler ışığın üç temel rengi olan kırmızı, yeşil, ve mavi kuramını benimsemişlerdir. Đlk kez 1790 da ortaya atılmış Hermann Von Helmholtz tarafından tartışılmış ve Albert H. Munsell tarafından 1898 de tasarlanan renk şemalarıyla geliştirilmiştir. Renge görsel algı olarak yaklaşan araştırmacılarsa temel olarak algılanan renklerin kırmızı, sarı, yeşil, mavi olduğunu öne sürmüşlerdir. Renkler çözümlendiğinde renklerin özü yani sarı, yada mavi olduğu tonu parlaklığı, açıklığı, koyuluğu, renk değeri yani yoğunluğu, arılığı ve gücü, belirir. Buna göre renkler birbirinden sarı, mavi, yeşil, gibi öz nitelikleri açısından, ne kadar parlak yada koyu oldukları açısından yada ne kadar saf ve yoğun oldukları açısından ayrılabilir. Örneğin, aynı açıklıkta yani aynı tonda iki kırmızıdan bir saf olabilirken, öbürü daha karışık, griye daha yakın olabilir. 20. yy başlarında renk üzerinde sanatçıya ve genel okura yönelik birçok kitap yayınlanmış, bunlar dışında ressamlardan Kandinsky nin Sanatta Tinsellik Üzerine ve Tinsel Armoni Sanatı, Bauhaus ta eğitim veren Johannes Itten in Renk Sanatı ve Albers in Rengin Đlişkileri adlı kitapları etkili olmuştur. Renkler aynı zamanda sıcak ve soğuk renkler olarak da sınıflandırılır. Sarı, kırmızı, turuncu sıcak olarak algılanırken mavi, yeşil, mor soğuk olarak algılanır. Đnsan gözü soğuk renklerde daha az ayırım yapabildiğinden, görebildiği sıcak renk sayısı daha fazladır. Renkler ayrıca temel ya da birincil, ikincil ve üçüncül renkler olarak sınıflandırılır. Geliştirilmiş bir renk dairesinde bu üç renk sınıfı görülebileceği gibi, daha da geliştirilmiş bir renk küresinde her rengin açığı, pasteli, siyaha yaklaşan koyu tonları ya da gölgesi görülebilir. Böyle bir renk küresinde orta çizgide birincil ve ikincil renkler, merkeze doğru üçüncü renkler, merkezde gri, bir kutupta beyaz diğer kutupta siyah vardır. Renk dairesinin çenberinde birincil renkler olan üç ana renk ve onların karışımından oluşan üç ikincil renk yer alır. Bu renkler arasında bitişik ya da karşılıklı kurulacak ilişkiler yani morsarı, yeşil- kırmızı, turuncu- mavi, renkler arasındaki karşıtları yada uyumları belirtir. Renk çenberinde tam karşılıklı gelen renklere bütünleyici renkler denir.bu renklerden biri kırmızı renk gibi ana renkse, öbürü mutlaka ikincil bir renktir, yani iki rengin karışımıdır. Böylece iki bütünleyici renk üç ana renkten meydana gelir. Renk dairesinde ortaya doğru gidildiğinde griye yaklaşılır. Karşılıklı renklerin boya maddesi olarak karışımı griyle sonuçlanır, yani renksizlik, nötrlük yaratır. Renkler ışık olarak yorumlandığında renk karışımları beyaz ışıkla sonuçlanır. Fizikçilere göre tam renksizlik beyaz ışıktır. Bütünleyici renkler aynı tondan oldukları zaman, yan yana geldiklerinde titreşim yaratırlar, çünkü birbirlerinin çıkmak isterler.(yeşil- kırmızı). Mor ve sarıda aynı şey olmaz, ama morun rengi sarı gibi açıldığında aynı titreşimle karşılanır. Đki rengin uyum armoni yaratması için aralarında ortak bir renk bulunması gerekir. Örneğin, yeşil ve sarıda olduğu gibi, buna bitişik renkler armonisi denir. Ayrıca karşıt renkler arasında bütünleyicilik ilkesine uygun bir armoni vardır. Renklerin uzaklık yakınlık yanılsaması uyandırdığı görülür. Buna göre kırmızı yada sarı maviye göre daha önde gelen renklerdir. Soğuk renklerin daha uzak, sıcak renklerin daha yakın gürüldükleri söylenebilir. Renkler, yaş kuru, yanık, havai, ağır gibi niteliklerde gösterirler. Mavinin bazı tonları yaş gibi görünürken kahve rengi yanık, turuncu kuru, acık maviler havai görünürler. Bu da renklerin doğal olgulara çağrışım yaptığını kanıtlamaktadır. Resim 10

İnsan, nasıl duymaya, düşünmeye başladığı andan itibaren hayata girmiş olursa, insanlık ta duygularını ve düşüncelerini sesler, çizgiler ve renklerle

İnsan, nasıl duymaya, düşünmeye başladığı andan itibaren hayata girmiş olursa, insanlık ta duygularını ve düşüncelerini sesler, çizgiler ve renklerle SANAT NEDİR? İnsanın bir zamanlar yaşamış olduğu duyguyu, kendinde canlandırdıktan sonra, aynı duyguyu başkalarının da hissedebilmesi için hareket, ses, çizgi, renk veya kelimelerle belirlenen biçimlerle

Detaylı

HALK KÜTÜPHANELERİNDE İÇ MİMARİ

HALK KÜTÜPHANELERİNDE İÇ MİMARİ HALK KÜTÜPHANELERİNDE İÇ MİMARİ Mehmet Ayhan HAZIRLAR Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı için öngördüğü

Detaylı

ESKİ TÜRK EVİ NİN BUTİK OTELE DÖNÜŞÜMÜNDE KARŞILAŞILAN PROBLEMLER (SAFRANBOLU EVLERİ VE SOĞUKÇEŞME SOKAĞI KARŞILAŞTIRMALAR DAHİLİNDE)

ESKİ TÜRK EVİ NİN BUTİK OTELE DÖNÜŞÜMÜNDE KARŞILAŞILAN PROBLEMLER (SAFRANBOLU EVLERİ VE SOĞUKÇEŞME SOKAĞI KARŞILAŞTIRMALAR DAHİLİNDE) ESKİ TÜRK EVİ NİN BUTİK OTELE DÖNÜŞÜMÜNDE KARŞILAŞILAN PROBLEMLER (SAFRANBOLU EVLERİ VE SOĞUKÇEŞME SOKAĞI KARŞILAŞTIRMALAR DAHİLİNDE) SANATTA YETERLİK TEZİ Y. Mimar İlknur YÜKSEL Anabilim Dalı: İç Mimarlık

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ i T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ GÖSTERGEBİLİMİN GRAFİK TASARIM DERSİ ALAN ÖĞRENCİLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

2. FOTOGRAMETRİ. 2.1 Fotogrametrinin Sınıflandırılması. Fotogrametri genel olarak aşağıdaki şekilde sınıflandırılır.

2. FOTOGRAMETRİ. 2.1 Fotogrametrinin Sınıflandırılması. Fotogrametri genel olarak aşağıdaki şekilde sınıflandırılır. 1. GİRİŞ Fotogrametri, fiziksel cisimler ve oluşturdukları çevreden yansıyan ışınların şekillendirdiği fotogrametrik görüntülerin ve yaydıkları elektromanyetik enerjilerin kayıt,ölçme ve yorumlama işlemleri

Detaylı

SANATTA GÖRSEL ALGININ LİTERATÜR AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ EVALUATION OF VISUAL PERCEPTION IN ART IN TERMS OF LITERATURE

SANATTA GÖRSEL ALGININ LİTERATÜR AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ EVALUATION OF VISUAL PERCEPTION IN ART IN TERMS OF LITERATURE SANATTA GÖRSEL ALGININ LİTERATÜR AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Saniye Çağlayan saniyecaglayan@gmail.com Murat Korkmaz hakanmuratkorkmaz34@gmail.com Gönül Öktem gonuloktem@gmail.com Özet 1900 lerde Alman

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GRAFİK VE FOTOĞRAF YAZI DÜZENLEMELERİ 213GIM036

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GRAFİK VE FOTOĞRAF YAZI DÜZENLEMELERİ 213GIM036 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GRAFİK VE FOTOĞRAF YAZI DÜZENLEMELERİ 213GIM036 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Erișilebilirlik (*) Orhan KUNTAY

Erișilebilirlik (*) Orhan KUNTAY Erișilebilirlik (*) Orhan KUNTAY E rișim, erișilebilir, erișilebilirlik sözcükleri araștırmalarda çok yaygın olarak karșımıza çıkmaktadır. Bir yerden, bașka bir yere istenilen sürede, ekonomik, güvenli,

Detaylı

PEYZAJ MİMARİSİNDE TASARIM VE PROJE UYGULAMA

PEYZAJ MİMARİSİNDE TASARIM VE PROJE UYGULAMA PEYZAJ MİMARİSİNDE TASARIM VE PROJE UYGULAMA HAZIRLAYANLAR Şule KADER Peyzaj Mimarı İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. Mustafa KUPİK Peyzaj Yüksek Mimarı ve Kentsel Tasarım Uzmanı İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş.

Detaylı

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTUSU. Grafik Tasarımı Anasanat Dalı Programı MODERN RESİM SANATI VE GRAFİK TASARIM İLİŞKİSİ

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTUSU. Grafik Tasarımı Anasanat Dalı Programı MODERN RESİM SANATI VE GRAFİK TASARIM İLİŞKİSİ T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTUSU Grafik Tasarımı Anasanat Dalı Programı MODERN RESİM SANATI VE GRAFİK TASARIM İLİŞKİSİ Yüksek Lisans Şirin ÇAKIR Öğrenci No 125110146 Danışman:

Detaylı

1. OTURUM. Kentsel ve Mekansal Dönüşüm / Kavramlar Şengül ÖYMEN GÜR / Oturum Başkanı

1. OTURUM. Kentsel ve Mekansal Dönüşüm / Kavramlar Şengül ÖYMEN GÜR / Oturum Başkanı 1. OTURUM 1 Kentsel ve Mekansal Dönüşüm / Kavramlar Şengül ÖYMEN GÜR / Oturum Başkanı KENTSEL DÖNÜŞÜM VE UNESCO DÜNYA MİRASI LİSTESİNDEKİ TARİHİ VE ANITSAL YAPILAR Dr. Alkiviades PREPIS Mimar-Mühendis

Detaylı

KENT ÇALIŞMALARI I. Kentsel Mekan, Sosyal Dışlanma, Marka Kentler, Yoksulluk, Peyzaj, Kentsel Gelişim ve Kentleşme Sorunları

KENT ÇALIŞMALARI I. Kentsel Mekan, Sosyal Dışlanma, Marka Kentler, Yoksulluk, Peyzaj, Kentsel Gelişim ve Kentleşme Sorunları KENT ÇALIŞMALARI I Kentsel Mekan, Sosyal Dışlanma, Marka Kentler, Yoksulluk, Peyzaj, Kentsel Gelişim ve Kentleşme Sorunları Editörler Arif Keçeli - Şaban Çelikoğlu Ankara, 2014 DETAY YAYINLARI : 000 1.

Detaylı

ÇİZGİ İLE İLGİLİ TEMEL KONULARIN ÖĞRETİMİNDE OYUNLAŞTIRILMIŞ YARATICI ETKİNLİKLERİN ÖĞRENME ERİŞİSİNE ETKİSİ

ÇİZGİ İLE İLGİLİ TEMEL KONULARIN ÖĞRETİMİNDE OYUNLAŞTIRILMIŞ YARATICI ETKİNLİKLERİN ÖĞRENME ERİŞİSİNE ETKİSİ Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı ÇİZGİ İLE İLGİLİ TEMEL KONULARIN ÖĞRETİMİNDE OYUNLAŞTIRILMIŞ YARATICI ETKİNLİKLERİN ÖĞRENME ERİŞİSİNE ETKİSİ

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YER/MEKAN KİMLİĞİNİN DEĞİŞİMİ: MEZİTBEY HAMAMI ve YAKIN ÇEVRESİ ALAN ÇALIŞMASI SELİN ARABULAN YÜKSEK LİSANS TEZİ MİMARLIK ANABİLİM DALI TEZ YÖNETİCİSİ:

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÖRSEL KALİTE DEĞERLENDİRMESİ YÖNTEMİ İLE ANTALYA İLİ ALANYA İLÇESİNDEKİ ABDURRAHMAN ALAETTİNOĞLU VE ALANYA BELEDİYE BAŞKANLARI KENT PARKLARININ İRDELENMESİ

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİNDEESTETİKYAKLAŞIMLAR

DİŞ HEKİMLİĞİNDEESTETİKYAKLAŞIMLAR T.C. EgeÜniversitesi Diş HekimliğiFakültesi ProtetikDiş TedavisiAnabilimDalı DİŞ HEKİMLİĞİNDEESTETİKYAKLAŞIMLAR BİTİRMETEZİ Stj. Diş HekimiAsuman KABADAĞ DanışmanÖğretimÜyesi: Doç. Dr.Ahmet SARAÇOĞLU İZMİR

Detaylı

Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. (M. Kemal ATATÜRK) Seyircinin hükmü kesindir, temyize gitmez.

Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. (M. Kemal ATATÜRK) Seyircinin hükmü kesindir, temyize gitmez. Türk Halkının Sanata BakıĢının ve Sanata Olan Ġlgi Düzeyinin Tiyatro Sanatı Bağlamında ÇeĢitli Sosyolojik DeğiĢkenler Açısından Ġncelenmesi: EskiĢehir Örneği Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) EĞLENCE HİZMETLERİ REKLÂM ve TASARIM ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

İSTANBUL TARİHİ YARIMADA YAYALAŞTIRMA PROJESİ

İSTANBUL TARİHİ YARIMADA YAYALAŞTIRMA PROJESİ İSTANBUL TARİHİ YARIMADA YAYALAŞTIRMA PROJESİ Mevcut Durum Değerlendirmesi Haziran 2014 www.embarqturkiye.org Raporu Hazırlayanlar: Çiğdem Çörek Öztaş, Şehir Plancısı Merve Akı, Şehir Plancısı Katkıda

Detaylı

KIYI ALANLARIN YENĐDEN GELĐŞĐM SÜRECĐNDE KENTSEL AÇIK ALANLARIN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ: ĐSTANBUL ÖRNEĞĐ BAHÇEŞEHĐR ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ

KIYI ALANLARIN YENĐDEN GELĐŞĐM SÜRECĐNDE KENTSEL AÇIK ALANLARIN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ: ĐSTANBUL ÖRNEĞĐ BAHÇEŞEHĐR ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ KIYI ALANLARIN YENĐDEN GELĐŞĐM SÜRECĐNDE KENTSEL AÇIK ALANLARIN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ: ĐSTANBUL ÖRNEĞĐ BAHÇEŞEHĐR ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ DENĐZ ARSLAN ÇEVRE TASARIMI YÜKSEK LĐSANS PROGRAMI MĐMARLIK

Detaylı

Yaşar Üniversitesi UFND 040 Estetik Dersi 2010-2011 Güz Dönemi Final Sınavı İçin Ders Notları

Yaşar Üniversitesi UFND 040 Estetik Dersi 2010-2011 Güz Dönemi Final Sınavı İçin Ders Notları Yaşar Üniversitesi UFND 040 Estetik Dersi 2010-2011 Güz Dönemi Final Sınavı İçin Ders Notları Barok Dönem (1600-1750) Barok Dönem amansız karşıtlıkların, şiddetli savaşların ve büyük boyutlu toprakların

Detaylı

ALTAMİRA FİYATI; 3,00 YTL YIL: 5 SAYI: 17 KASIM - ARALIK 2010

ALTAMİRA FİYATI; 3,00 YTL YIL: 5 SAYI: 17 KASIM - ARALIK 2010 ART BOYA SANAT DERGİSİ ALTAMİRA FİYATI; 3,00 YTL YIL: 5 SAYI: 17 KASIM - ARALIK 2010 Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yağlı Boya ve Akrilik Resim Teknikleri Terminolojik Bilgiler ve Atölye

Detaylı

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı

T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 1914 KUŞAĞI TÜRK RESSAMLARININ EMPRESYONİST EĞİLİMLERİ. Gamze BAŞARAN YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 1914 KUŞAĞI TÜRK RESSAMLARININ EMPRESYONİST EĞİLİMLERİ. Gamze BAŞARAN YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 1914 KUŞAĞI TÜRK RESSAMLARININ EMPRESYONİST EĞİLİMLERİ Gamze BAŞARAN YÜKSEK LİSANS TEZİ RESİM ANASANAT DALI DANIŞMAN YARD. DOÇ. DEVABİL KARA İSTANBUL, Mart

Detaylı

BİZ NEREDE YANLIŞ YAPTIK?

BİZ NEREDE YANLIŞ YAPTIK? aşan, hayatı sanatsallaştıran, mimarlığı şiirselleştiren bir mimar...-> S 3 Uğur Dağlı...Bu Surlar dünyanın başka yerinde olsa kim bilir nasıl üzerine titrenirdi. Üzerine çarşaf gibi ilanlar, posterler

Detaylı

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARASI ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI 2010 PROJE REHBERİ

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARASI ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI 2010 PROJE REHBERİ ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARASI ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI 2010 PROJE REHBERİ ÖNSÖZ Bu rehber TÜBİTAK Ortaöğretim Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri Yarışması na katılacak öğrencilere yardımcı olmak

Detaylı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi

İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 3-15 Bilgi-Mimarlık 10-15 Lisans Programları 16-51 Dersler 52-59 Y. Lisans Programları 60-81 Etkinlikler mimarlık Mimarlık fakültesi Fakültesi 2004 yılında

Detaylı

DİLOVASI NDA SOSYAL DOKU ARAŞTIRMA SONUÇ RAPORU

DİLOVASI NDA SOSYAL DOKU ARAŞTIRMA SONUÇ RAPORU ARAŞTIRMA SONUÇ RAPORU Yayın Tarihi: EYLÜL, 2011 MARKA Yayınları Serisi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR GİRİŞ Birinci bölüm ARAŞTIRMA PROJESİNİN TANITIMI İkinci Bölüm ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ Üçüncü Bölüm ARAŞTIRMANIN

Detaylı

ANADOLU GÜZEL SANATLAR SPOR LİSESİ

ANADOLU GÜZEL SANATLAR SPOR LİSESİ ANADOLU GÜZEL SANATLAR SPOR LİSESİ DERS KİTABI YAZARLAR İlhan UÇAR Tahir EKİM Filiz TÜRKMEN DEVLET KİTAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI..., 2012 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI...: 4846 DERS KİTAPLARI DİZİSİ...: 1437

Detaylı

Türk, Singapur ve Amerikan Matematik Ders Kitaplarının Bir Karşılaştırması *

Türk, Singapur ve Amerikan Matematik Ders Kitaplarının Bir Karşılaştırması * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 12(3) Yaz/Summer 2311-2330 2012 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb

Detaylı