ANTALYA YÖRES ÇN DEPREM TEHLKESNN STOKASTK YÖNTEMLER LE TAHMN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANTALYA YÖRES ÇN DEPREM TEHLKESNN STOKASTK YÖNTEMLER LE TAHMN"

Transkript

1 ANTALYA YÖRES ÇN DEPREM TEHLKESNN STOKASTK YÖNTEMLER LE TAHMN Aykut DENZ * ve M. Semih YÜCEMEN ** naat Mühendislii Bölümü ve Deprem Mühendislii Aratırma Merkezi, Orta Dou Teknik Üniversitesi, 06531, Ankara * e-posta: ** e-posta: ÖZET Bildiride stokastik yöntemlerden yararlanılarak Antalya yöresinin deprem tehlikesi tahmin edilmitir. Çalımada yörenin 250 km yakınlıında son yüzyıl içinde meydana gelen depremlerden oluan ve farklı magnitüd ölçeklerindeki depremlerin ortak bir ölçee çevrildii kapsamlı bir deprem katalou derlenmitir. Antalya yı etkileyebilecek yakınlıkta ve daha önceki aratırmalarda belirlenmi olan sismik bölgelerin sınırları revize edilmi ve yerel bir azalım ilikisi kullanılmıtır. Deiik varsayım ve sismisite parametrelerindeki belirsizliklerin sismik tehlike sonuçlarına yansıtılması mantık aacı yöntemi kullanılarak ve Bayesci bir yaklaımla salanmıtır. Anahtar kelimeler: Sismik tehlike; Ortogonal regresyon; Antalya. ASSESSMENT OF SEISMIC HAZARD FOR THE ANTALYA REGION USING STOCHASTIC METHODS ABSTRACT Stochastic methods are utilized for the assessment of seismic hazard for the Antalya region. A comprehensive earthquake catalogue, in which earthquakes in different scales are converted to a common scale, is compiled. The catalog contains the earthquakes that have occurred within 250 kms of the region in the last century. Seismic source zones near the region with revised boundaries and a local attenuation relationship are employed. Uncertainties related to the seismicity parameters and different assumptions are taken into consideration by using the logic tree procedure. Keywords: Seismic hazard; Orthogonal regression; Antalya.

2 1. GR Antalya mevcut Deprem Bölgeleri Haritası na göre [1] Ka ve Kale ilçeleri tarafında I. dereceden, Alanya ve Gazipaa tarafında IV. dereceye kadar bütün deprem bölgelerini içermektedir. Antalya ülke turizmi açısından son derece önemli bir yere sahip olduu gibi, Batı Akdeniz Havzası nın su kaynaklarının kontrolü bakımından gerekli olan önemli barajlara da ev sahiplii yapmaktadır. Bu nedenle yörenin deprem tehlikesinin eldeki verilerin elverdii ölçüde güvenilir bir biçimde tahmini gerekmektedir. Son yıllarda mevcut veri sayısının ve kalitesinin artmasına ek olarak stokastik tahmin metotlarındaki gelimeler, ülkenin her bölgesi için olduu gibi Antalya yöresi için de deprem tehlikesinin tahmininde daha güvenilir sonuçlar elde etme olanaını salamıtır. Deprem tehlikesinin tahmininde mevcut belirsizliklerin göz önünde bulundurulabilmesi için mutlaka stokastik yöntemlerin kullanılması gerekmektedir. Bu çalımada da stokastik yöntemler kullanılarak Antalya yöresi için deprem tehlikesinin belirlenmesi amaçlanmıtır. 2. OLASILIKSAL SSMK TEHLKE ANALZ Olasılıksal sismik tehlike analizlerinin (OSTA) amacı, belirlenen deiik yer hareketi seviyelerinin bir veya birkaç yerde, belirli bir zaman içinde aılma olasılıının tahminidir. Olasılıksal sismik tehlike analizi çeitli aamalardan oluur. Bunlardan ilki deprem tehlikesinin tespit edilecei bölge için geçmi deprem kayıtlarının derlenmesi yoluyla güvenilir bir deprem katalounun elde edilmesidir. Derlenen deprem katalounda bulunan kayıtların her biri, incelenen bölgedeki deprem kaynak bölgeleri ile ilikilendirilerek, kaynak bölgelerinin deprem yaratma kapasiteleri ve sismisite parametreleri hesaplanabilir. Dier önemli bir analiz girdisi de azalım ilikisidir. Analiz girdilerinde bulunan belirsizliklerin incelenmesi, hesaplanması ve farklı analiz kombinasyonları tasarlanarak bu belirsizliklerin analiz sonuçlarına olan etkilerinin bulunması da ikinci aamayı oluturur. Bu ilem, olasılıa dayalı deprem tehlike analizlerinin, analiz girdilerinin belirsizlik içermediini varsayan deterministik yöntemlere göre saladıı en önemli avantajlardan biridir Deprem Katalounun Oluturulması ve Katalog Üzerinde Yapılan Tadilatlar Sunulan çalımada, Antalya yöresinin deprem tehlikesinin tahmini için, dört farklı kaynaktan toplanan deprem verilerinin karılatırılması ile mümkün olabilecek en kapsamlı deprem katalou elde edilmeye çalıılmıtır. Bavurulan kaynaklar Afet leri Genel Müdürlüü Deprem Aratırma Dairesi [2], Boaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Aratırma Enstitüsü [3], Uluslararası Sismoloji Merkezi [4] ve Birleik Devletler Jeolojik Aratırmalar Kurumu [5] dur. Elde edilen birleik katalog son yüzyıl içinde meydana gelen depremleri içermektedir. Deprem tehlikesinin sadece incelenen yerde olabilecek depremlere balı olmayacaı, aynı zamanda yakın çevrede meydana gelebilecek depremlerden de etkilenecei açıktır. Bu nedenle corafi koordinat olarak yaklaık dou boylamı ile kuzey enlemi kesiiminde bulunan Antalya il merkezinin 250 km yakınlıında meydana gelen bütün depremlerin göz önünde bulundurulması kararlatırılmıtır dou boylamları ve kuzey enlemleri tarafından sınırlanan dikdörtgen alandaki sismik

3 aktivitenin yörenin deprem tehlikesini belirledii varsayılmıtır. Bu alan içerisinde, bir sonraki bölümde bahsedilecek olan 13 sismik kaynak bölgesi tanımlanmıtır. Bu kaynak bölgelerinden bazılarının sadece bir bölümü sözü geçen dikdörtgen alanda kalmakla birlikte, analizlerde kaynaın tamamı modellenmi ve depremsellik parametreleri de yine kaynaın tamamı için tanımlanmıtır. Çalımada moment magnitüdünün (M w ) kullanılmasına karar verilmi ve deprem tehlikesi yaratabilecek en küçük depremin büyüklüü moment magnitüdüne göre 4.5 olarak belirlenmitir. Farklı büyüklük ölçeklerine göre (cisim dalga magnitüdü M b, süre magnitüdü M d, yerel magnitüd M L ve yüzey magnitüdü M s ) raporlanan deprem kayıtlarının M w ölçeine çevrilmesi oldukça önemli bir sorun tekil etmektedir. Deiik kurumların kullanmakta oldukları ölçüm cihazlarının farklılık göstermesi ve hesap yöntemlerindeki farklılıklar nedeniyle, her bir büyüklük ölçeinin tanımının net olmasına ramen, birbirlerine dönütürülmesi analitik yöntemlerle mümkün olamamaktadır. Bu nedenle ampirik baıntıların gelitirilmesi gerekmektedir. Bu i için çok yaygın olarak standart en küçük kareler regresyonu kullanılmaktadır. Ancak bu yöntem aralarında baıntı kurulacak deikenlerden yalnızca baımlı deikende hata (depremin rassal oluumundan ileri gelen) olması durumunu göz önüne alır. Hâlbuki deprem büyüklüklerinin çeitli nedenlerden kaynaklanan belirsizlikler yüzünden hatasız olarak belirlenmesi mümkün deildir. Dolayısıyla aralarında baıntı kurulacak olan baımlı ve baımsız deikenlerin her ikisinin de hata içermesi kaçınılmazdır. Böyle bir durumda regresyon analizi yapılabilmesi için ortogonal regresyon yönteminin kullanılması uygundur [6]. lgili yöntem, ülkemizde gerçekletirilmi olan deprem tehlike analizlerinde ilk kez kullanılmaktadır. Çalımamızda kullanılan ve ortogonal regresyon ile yine son yüzyıl içerisinde ülke çapında meydana gelmi bütün depremlerin analizi sonucu elde edilen çevirim ilikileri Denklem (1) de gösterilmitir. Bu ilikilerde ave alt simgesi her bir deprem için farklı veri kaynaklarında aynı ölçee göre verilen deprem büyüklüklerinin ortalamasını temsil etmektedir. M (1.a) M (1.b) w = M b ave w = M d ave M (1.c) M (1.d) w = M L ave w = M s ave Ortogonal regresyon, çevirim ilikilerinin eimlerini standart en küçük kareler yöntemine göre her zaman daha büyük tahmin etmektedir. Bu nedenle büyük depremlerin magnitüdlerini geleneksel yönteme göre daha büyük vermektedir. Küçük depremler için bunun tersi geçerli olmakla birlikte bu depremlerin sismik tehlikeye katkısı zaten oldukça küçük seviyelerde kalmaktadır. Dolayısıyla deprem tehlikesinin tahmininde ortogonal regresyonun kullanılması durumunda geleneksel yöntemin sonuçlarına göre daha emniyetli tarafta deerler elde edilecektir. Depremlerin olu sürecinin tahmininde, depremlerin birbirlerinden baımsız ya da kendilerinden önceki depremlere baımlı olarak meydana geldiklerini varsayan çeitli stokastik modeller vardır. Baımsız deprem oluum modeli olarak yaygın bir ekilde kullanılan Poisson modeli depremlerin gerek yer, gerekse zaman açısından birbirlerinden baımsız bir ekilde meydana geldikleri varsayımına dayanır. Poisson modeline göre incelenen bir bölgede, t zaman aralıında m 0 alt magnitüd sınırından büyük n sayıda deprem olma olasılıı: t n P ( t) = e λ ( λt) / n! (2) n

4 eklinde ifade edilebilir. Denklem (2) de ilgili bölgede birim zamanda (genellikle bir yıl) meydana gelen ortalama deprem sayısını temsil eder. Bir bölgede meydana gelen depremlerin sayısı ile deprem magnitüdleri arasında Gutenberg ve Richter [7] tarafından önerilen dorusal magnitüd-sıklık ilikisi kullanılarak magnitüd için olasılık younluk fonksiyonu u ekilde ifade edilmitir: f M ( m) = k β ( m m0 β e ) (3) Burada, büyük depremlerin küçük depremlere göre hangi sıklıkta meydana geldiini gösteren sismotektonik parametre olarak tanımlanmaktadır. Büyüklük-sıklık ilikisi genellikle hem bir m 1 üst sınırı, hem de bir m 0 alt sınırı ile sınırlandırılır. Böylelikle, üst sınır ile fiziksel olarak her kaynaın üretebilecei depremlerin magnitüdleri belirlenirken, alt sınır ile de deprem tehlikesi yaratma açısından kritik görülen en küçük depremler belirlenmi olur. Denklem (3) de k birikimli daılım ilevinin m 1 üst magnitüd sınırında 1.0 a eit olmasını salayan bir katsayıdır. Öncü ve artçı depremlerin (ikincil depremler) sismik tehlike analizinin dıında tutulması Poisson modelinin gerektirdii baımsızlık koulunu salama açısından gerekmektedir. Literatürde öncü ve artçı okların tayini için birçok yöntem bulunmaktadır [8, 9, 10, 11]. Öncü ve artçı depremler zamansal ve mekânsal olarak ana ok etrafında benzer daılımlar göstermektedirler. Bu nedenle, ikincil depremlerin tayini öncü ve artçı depremler için farklılık göstermemektedir. Sözü geçen çalımalar mühendislik uygulamaları için belirli bir büyüklük seviyesindeki depremlerin, deprem bölgesi, sismik kaynak, ilgili fayın uzunluu ve çeidi gibi ayrımlar gözetilmeksizin aynı ikincil deprem aktivitesine yol açtıını kabul eden çalımalardır. Dolayısıyla bu çalımada da her bir deprem büyüklüü seviyesi için, bu seviyede bulunan bir ana oka belirli bir zaman ve uzaklık penceresi içinde kalan bütün depremlerin ilgili ana okun artçı depremleri olduu kabul edilmitir. Bir depremin öncü deprem sayılabilmesi için ise, kendi büyüklük seviyesi için belirlenmi olan zaman ve uzaklık pencerelerinin içerisinde, kendisinden daha büyük bir deprem bulunması gerekmektedir. Böyle durumlarda magnitüdü daha büyük olan ikinci depremin ana ok olduu varsayılmıtır. Bu varsayımlara istisna olarak, yalnızca magnitüdü 6.0 dan büyük olan bütün depremlerin ana ok olduu kabul edilmitir. Çalımamızda kullanılan zaman ve uzaklık pencereleri Tablo 1 de verilmitir. Ara deerler zaman için dorusal, uzaklık için de log-dorusal interpolasyon ile bulunmutur. Tablo 1 de verilen deerler ile yapılan analizler, deprem katalounun tek bir sismik kaynak bölgesi olarak düünülmesi durumunda depremlerin % sini ikincil deprem olarak tasnif etmitir. Tablo 1. kincil depremlerin ayırt edilmesinde kullanılan uzaklık ve zaman pencereleri Magnitüd Uzaklık (km) Zaman (gün)

5 2.2. Sismik Kaynak Bölgelerinin Belirlenmesi ve Depremselliklerinin Tespiti Sismik kaynak bölgeleri jeolojik ve sismotektonik açıdan çizgi ya da alan kaynak olarak modellenebilen ve sismik kaynaın her yerinde deprem olasılıının aynı olduu varsayılan bölgelerdir. Mevcut Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası hazırlanırken Gülkan ve dierleri [12] tarafından ülke genelinde 17 sismik kaynak bölgesi tanımlanmı ve hiçbir kaynak bölgesi ile ilikilendirilemeyen depremlerin sismik tehlikeye katkısı da yapay geri plan kaynak bölgeleri ile hesaba katılmıtır. Daha sonraki benzer bir çalımada Erdik ve dierleri [13] toplam 37 sismik kaynak bölgesi ile Türkiye nin özellikle dou ve batı sınırlarında detaylı sismik bölgelendirme çalımalarında bulunmutur. Aynı kaynak bölgeleri bazı revizyonlarla gelitirilerek Bommer ve dierleri [14] tarafından Doal Afet Sigortalar sisteminin oluturulması sırasında kullanılmıtır. Çalımamızda ise Antalya yöresi için Bommer ve dierleri [14] tarafından önerilen kaynak bölgeleri temel alınmak üzere, yerel modifikasyonlarla sismik kaynak bölge sınırları düzeltilmitir. Kullanılan sismotektonik bölgeler ekil 1 de sunulmutur. Gülkan ve dierleri [12] tarafından önerildii gibi, ana sismik kaynak bölgelerinden herhangi biri ile ilikilendirilemeyen depremlerin sismik tehlikeye katkısını yansıtmak için yapay geri plan sismik kaynak bölgeleri tanımlanmıtır. ekil 1. Antalya yöresini etkileyebilecek deprem kaynak bölgeleri (Verilen numaralara göre kaynak bölgelerinin adları ve sismisite parametreleri Tablo 2 ve 3 te bulunmaktadır.) Bir önceki bölümde derlenen deprem kataloundaki deprem kayıtlarının ekil 1 de sunulan sismotektonik bölgelere, katalog bilgilerinde ikincil depremler ve eksik verilere ilikin herhangi bir tadilat yapılmadan daıtılması halinde Tablo 2 de verilen sismisite parametreleri elde edilmitir. Gutenberg-Richter büyüklük-sıklık ilikisinin her bir sismik kaynak bölgesi için hesaplanmasında hem dorusal regresyon hem de en büyük olabilirlik istatistiksel tahmin yöntemleri kullanılmıtır. kincil depremlerin ayıklanması ile depremsellik parametreleri Tablo 2 nin bir sonraki kolonunda verildii gibi deimitir.

6 Tablo 2. Sismik kaynak bölgeleri için katalog bilgilerinde eksik verilere ilikin herhangi bir tadilat yapılmaması durumunda depremsellik parametreleri No. Sismik kaynak bölgesi Bütün depremler Standart en küçük kareler regresyonu En büyük olabilirlik yöntemi Sadece ana oklar Standart en küçük kareler regresyonu En büyük olabilirlik yöntemi (göz.) (göz.) (göz.) (göz.) 1 Çameli-Burdur Fay Kuaı nönü-eskiehir Fay Kuaı Simav-Akehir Fay Kuaı Büyük Menderes Grabeni Alaehir-zmir Grabeni Gökova Fay Kuaı Güney Ege Fay Sistemi Finike Fay Kuaı Kovada Fay Kuaı Geri Plan Batı B Geri Plan Güney A Geri Plan ç Geri Plan ç Her bir kaynak bölge için depremlerin geriye doru Stepp [15] tarafından önerilen yöntemle 10 ve 10 yılın katları dönemlerde incelenmesi ile her bir büyüklük seviyesinin eksiksiz raporlanma yılları belirlenmitir. Sadece eksiksiz raporlanma sürelerinde geçerli olan sismisite özelliklerinin kullanılması ile elde edilen sonuçlar Tablo 3 de gösterilmitir. Tablo 3. Sismik kaynak bölgeleri için katalog bilgilerinde eksik verilere ilikin bir tadilat yapılması durumunda depremsellik parametreleri No. Sismik kaynak bölgesi Bütün depremler Standart en küçük kareler regresyonu En büyük olabilirlik yöntemi Sadece ana oklar Standart en küçük kareler regresyonu En büyük olabilirlik yöntemi (göz.) (göz.) (göz.) (göz.) 1 Çameli-Burdur Fay Kuaı nönü-eskiehir Fay Kuaı Simav-Akehir Fay Kuaı Büyük Menderes Grabeni Alaehir-zmir Grabeni Gökova Fay Kuaı Güney Ege Fay Sistemi Finike Fay Kuaı Kovada Fay Kuaı Geri Plan Batı B Geri Plan Güney A Geri Plan ç Geri Plan ç

7 Tablo 2 ve 3 de deerlerinin mutlak deerleri verilmitir. (göz.) deerleri ise, gözlenen (ya da eksik raporlanma analizi ile düzeltilen) deprem sayılarının gözlem süresine bölünmesi ile bulunmutur. Her bir kaynak bölgesine düen depremler ZMAP yazılımı kullanılarak elde edilmitir [16]. Sismik tehlike analizlerinde her bir sismik kaynak bölgesinin yaratabilecei en büyük deprem magnitüdünün belirlenmesi de oldukça önemlidir. Çalımamızda en büyük magnitüd deerleri, ilgili sismik kaynak bölgesinde gözlenen en büyük magnitüd deerine ve uzman görüüne balı olarak belirlenmitir. Buna göre en büyük deprem magnitüdleri Çameli-Burdur Fay Kuaı, nönü-eskiehir Fay Kuaı ve Büyük Menderes Grabeni için 7.1; Simav-Akehir Fay Kuaı, Alaehir-zmir Grabeni ve Finike Fay Kuaı için 7.2; Gökova Fay Kuaı için 7.8; Güney Ege Fay Sistemi için 7.3; Kovada Fay Kuaı için ise 6.1 eklinde bulunmutur. Batı B, Güney A, ç 1 ve ç 5 geri plan sismik kaynak bölgeleri için ise en büyük deprem magnitüdü olarak sırasıyla 6.9, 6.4, 5.4 ve 5.6 kullanılmıtır Azalım likisi Azalım ilikisi olarak Gülkan ve Kalkan [17] tarafından önerilen ve yerel verilere dayanan azalım ilikisi kullanılacaktır. lave olarak önceki deprem tehlike analizlerinde yaygın olarak yer verilen ithal azalım ilikilerinden Boore ve dierleri [18] tarafından önerilen azalım ilikisi de alternatif olarak göz onünde bulundurulacaktır. Bu çalımalarda aynı azalım ilikisi içerisinde farklı zemin koulları için katsayıların deitirilerek kullanılması önerilmektedir. Ancak Antalya yöresi için yerel zemin koullarının incelenmesi balı baına bir çalıma tekil edecei için, çalımamızda her iki azalım ilikisi de yer hareketinin sert zeminde (kaya) hissedilmesi beklenen ortalama deerlerini veren durumlarda kullanılacaktır. Gülkan ve Kalkan [17]: Bu çalıma 1976 ve 1999 yılları arasında Türkiye de meydana gelen moment magnitüd deeri 5.0 ya da daha büyük olan depremlere ait 47 kuvvetli yer hareketi ölçümüne dayanmaktadır. En büyük yer ivmesinin doal logaritması sert zemin için aaıda verildii gibi elde edilmitir: 2 ( M 6) ( M 6) ln lny = r (4) Bu denklemde Y, yerçekimi ivmesi (g) cinsinden en büyük yer ivmesinin yatay bileeni ve M moment magnitüdüdür. ln Y nin standart sapması, ln Y = olarak tespit edilmitir. Burada r deikeni r cl = r h (5) eklindedir. Denklem (5) te r cl yırtılma yüzeyinin yeryüzüne izdüümü ile en büyük yer ivmesinin tahmin edilecei yer arasındaki en kısa mesafeyi temsil etmektedir; h ise yine regresyonla 4.48 km olarak bulunan sanal bir derinliktir. Gülkan ve Kalkan [17], yerel zemin koullarını Denklem (4) ün en sonunda yer alan sabit deer ile yansıtmılardır. lgili terim toprak için 0.368, yumuak toprak için ise olarak verilmitir. Dier bir deyile, zayıf zemin özellikleri, en büyük yer ivmesini depremin büyüklüü ve ilgili yerin merkez üstüne uzaklıına balı olmaksızın, toprak ve yumuak toprak için sert zemine göre sırasıyla 1.18 ve 1.45 kat arttırmaktadır. Boore ve dierleri [18]: Bu çalımada ise yılları arasında Kuzey Amerika da meydana gelen 20 sı odaklı depreme ait 271 kayda yer verilmitir. Bu depremlerin

8 büyüklükleri M w ye göre 5.5 ile 7.5 arasında deimektedir. Ancak 6.0 dan küçük depremlerin sebep olduu yer hareketi ölçümlerinin sayısı oldukça kısıtlıdır. Asıl çalımada depremler fay mekanizmasına göre sınıflandırılarak alternatif analizler yapılmıtır. Ancak çalımamızda veri tabanının tamamı kullanılarak elde edilen azalım ilikisine yer verilmitir. Boore ve dierleri [18] tarafından 80 km ye kadar sert zemin için önerilen azalım ilikisi: ( M 6) ln ln Y = r + (6) eklindedir. Denklem (6) nin notasyonu Denklem (4) ile aynıdır. Ancak Boore ve dierleri [18] r deikeninin bir bileeni olan sanal derinlik için h = 5.57 km ve ln Y = olarak hesaplamılardır. Toprak zemin için elde ettikleri büyütme katsayısı ise 1.29 dur. 3. ANTALYA ÇN EN Y TAHMN SSMK TEHLKE DEERLER Çalımada yapılan deiik varsayımlar ve bunların birbirlerine göre doru olma olasılıını yansıtan öznel olasılık deerleri Tablo 4 te verilmitir. Mantık aacı yöntemine dayanarak ve Bayesci bir yaklaımla bu varsayımlardan elde edilen sonuçları birletirerek en iyi tahmin sismik tehlike deerlerini elde etmek mümkündür [19]. Tablo 4. Deiik varsayımların geçerlilii için belirlenen öznel olasılık deerleri Alternatif varsayımlar Öznel olasılık Tüm katalog 0.5 Sadece ana oklar 0.5 Eksik raporlanma ile ilgili bir tadilat yapılmaması 0.4 Eksik raporlanma ile ilgili bir tadilat yapılması 0.6 Büyüklük-sıklık ilikisi hesabında standart en küçük kareler regresyonu 0.4 Büyüklük-sıklık ilikisi hesabında en büyük olabilirlik yöntemi 0.6 Gülkan ve Kalkan [17] tarafından önerilen azalım ilikisi 0.6 Boore ve dierleri [18] tarafından önerilen azalım ilikisi 0.4 Azalım ilikilerindeki ortalama deerlere 0.2'lik bir varyans eklenmesi ( ln Y = 0.447) 0.1 Azalım ilikilerindeki ortalama deerlere önerilen varyansların eklenmesi 0.6 Azalım ilikilerindeki ortalama deerlere 0.5'lik bir varyans eklenmesi ( ln Y = 0.707) 0.3 Tablo 4 te verilen tüm varsayımların göz önünde tutulması ile ortaya çıkan 48 kombinasyonun her biri için sismik tehlike analizi yapılmıtır. Bu analizlerin yapılmasında ve e-ivme haritasının hazırlanmasında CRISIS2003 programı kullanılmıtır [20]. Bir kombinasyonda yer alan varsayımlara göre hesaplanan sismik tehlike deerinin, o kombinasyon için bulunan birleik olasılık deeri ile çarpılması ve 48 kombinasyonun herbiri için benzer ekilde bulunanan sismik tehlike deerlerinin toplanması ile elde edilen aırlıklı ortalama sismik tehlike deeri en iyi tahmin olarak adlandırılmıtır. Antalya il merkezi için çeitli tekerrür sürelerine göre en iyi tahmin deprem tehlikesi yukarıda bahsedilen kombinasyonların birletirilmesi ile elde edilmitir. Bulunan deerler deprem tehlikesi erisi olarak ekil 2 de sunulmaktadır. lçelerden ise deprem aktivitesinin en youn olarak gözlendii güneybatı yönündeki Ka ilçesi için aynı analizler tekrar edilerek sonuçlar yine ekil 2 de gösterilmitir. 475 yıllık tekerrür süresi için en büyük yer

9 ivmesi Merkez ilçede 0.26g, Ka ilçesinde ise 0.30g civarındadır. Ka ilçesi Merkez ilçeye göre bütün aılma oranları için daha büyük deprem tehlikesi altındadır. Merkez ilçe için en az ve en çok deprem tehlikesine yol açan kombinasyonların, 475 yıllık tekerrür süresi için, sırası ile 0.08g lik ve 0.39g lik en büyük yer ivmelerine yol açtıı bulunmutur. 1.0E E+01 Antalya / Merkez Ka Aılma oranı (1/yıl) 1.0E E E E E En büyük yer ivmesi (g ) ekil 2. Antalya / Merkez ve Ka ilçesi için en iyi tahmin deprem tehlikeleri Sunulan çalımada, her bir kombinasyon için belirli tekerrür sürelerine karılık elde edilen e-ivme haritalarına örnek olması amacıyla, birleik olasılıı ile gerçeklemesi en olası kombinasyonun (tüm kataloun eksik raporlanma ile ilgili bir tadilat yapılarak kullanıldıı, büyüklük-sıklık ilikisi için en büyük olabilirlik yönteminin uygulandıı ve Gülkan ve Kalkan [17] tarafından önerilen azalım ilikisinin ln Y = belirsizlii ile geçerli olduu) 475 yıllık tekerrür süresine karılık gelen haritası ekil 3 te sunulmaktadır. Mevcut Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası ile karılatırılması durumunda en olası kombinasyon için elde edilen en büyük yer ivmesi deerlerinin batı kesimlerde daha küçük, dou kesimlerde ise daha büyük olduu görülmektedir. ekil 3. En olası varsayımlar kombinasyonu için 475 yıllık tekerrür süresine karılık gelen e-ivme haritası.

10 4. SONUÇLAR, DEERLENDRME VE ÖNERLER Sismik tehlike hesaplarında yapılan deiik varsayımların sonuçlara etkisinin anlaılabilmesi için gerçeklemesi en olası kombinasyon referans alınarak duyarlılık analizleri yapılmıtır. Dier bir deyile, bu kombinasyonun varsayımlarından her seferinde sadece biri alternatif bir analiz yöntemi ile deitirilerek sonuçların nasıl etkilendii incelenmitir. Bu analizler neticesinde, bütün kataloun göz önünde bulundurulması ile öncü ve artçı okların ayıklanarak sadece ana okların göz önünde bulundurulmaları kıyaslandıında, bütün depremlerin göz önünde bulundurulmasının bütün tekerrür süreleri için sadece 0.01g-0.02g mertebesinde daha büyük yer ivmelerine yol açtıı görülmütür. Dier taraftan sonuçların, eksik raporlanma ile ilgili bir tadilat yapılmaması ile yapılmasına ve büyüklük-sıklık ilikisinin elde edilmesinde standart en küçük kareler regresyonu ile en büyük olabilirlik yöntemlerinin kullanılmasına duyarsız olduu bulunmutur. Azalım ilikisi seçiminin ve azalım ilikilerindeki belirsizlik seviyelerinin sonuçlara etkisi ise ekil 4 te özetlenmektedir. 1.0E E+01 Gülkan ve Kalkan (2002) Boore ve dierleri (1997) Aılma oranı (1/yıl) 1.0E E E E E E En büyük yer ivmesi (g ) (a) Aılma oranı (1/yıl) 1.0E E E E E E-03 Gülkan ve Kalkan (2002) s=0.562 Gülkan ve Kalkan (2002) s=0.447 Gülkan ve Kalkan (2002) s= E E En büyük yer ivmesi (g ) (b) ekil 4. Azalım ilikileri ile ilgili varsayımların (dier parametrelerin sabit tutulması durumunda) analiz sonuçlarına etkisi. (a) Azalım ilikisi seçimi, (b) Azalım ilikisindeki belirsizlik seviyesi (s=std. sapma)

11 ekil 4.a dan azalım ilikisinin seçiminin sonuçları önemli seviyede etkileyen bir faktör olduu görülmektedir. Farklı azalım ilikilerinin yarattıı fark özellikle büyük tekerrür sürelerinde daha önemli bir hale gelmektedir. Azalım ilikisindeki belirsizliin tahmininin önemi de ekil 4.b de verilen erilerden anlaılmaktadır. Daha büyük miktardaki bir belirsizlik, büyük tekerrür süreleri için giderek artan bir farklılıkla deprem tehlikesini arttırmaktadır. Dolayısıyla, sunulan çalımada deprem tehlikesi sonuçlarının en çok azalım ilikisi seçimine ve azalım ilikisindeki belirsizliklere duyarlı olduu sonucuna varılmıtır. Azalım ilikisi analizleri deprem dalgalarının fay yırtıına paralel ve dik yönlerde farklı özellikler göstererek yayıldıını ve izotropik olmadıını göstermitir. Merkez üstüne aynı uzaklıkta bulunan iki yerleim yerinden fay yırtıı dorultusunda olanda beklenen yer ivmeleri daha büyüktür. Bu durum literatürde kaynak yönlülüü (source directivity) olarak adlandırılmaktadır. Çalımamızda kaynak yönlülüünü göz önünde bulunduran bir azalım ilikisi kullanılamamıtır. Son yıllarda karakteristik deprem ve depremlerin zaman içindeki baımlılıını göz önünde tutan yenilenme (renewal) modelleri sismik tehlike analizinde kullanılmaktadır. Ancak bu modeller diri faylar ile ilgili ayrıntılı bilgileri (karakteristik depremlerin büyüklükleri, tekerrür periyotları, en son karakteristik depremin olu zamanı ve deprem tahmininde kayma oranları gibi) gerektirmektedir. Aratırmada kullanılan deprem katalogları ancak yüz yıllık deprem kaydına eriim saladıından ve kayma oranları ile ilgili yeterli bilgi elde edilemediinden bu modellere çalımamızda yer verilememitir. Bu iki konu ileride yapılacak olan yeni çalımalarda ele alınacaktır. Sunulan çalıma O.D.T.Ü. naat Mühendislii Bölümü ve Deprem Mühendislii Aratırma Merkezi nde halen devam etmekte olan, deprem sigorta primlerinin tahminine yönelik bir yüksek lisans tezinin sismik tehlike analizi ile ilgili ilk bulgularını kapsamaktadır. Çalımanın deprem tehlikesinin tahmini ile ilgili detaylı sonuçları ortaya çıktıkça özellikle deprem katalounun oluturulması esnasında faydalanılan ortogonal regresyonun, büyüklük-sıklık ilikisi elde edilirken kullanılan en büyük olabilirlik yönteminin, ikincil depremlerin tespitinde kullanılan uzaklık-zaman pencerelerinin, sınırları revize edilmi sismik kaynak bölgelerinin ve yerli azalım ilikisinin analiz sonuçlarını gelitirmesi beklenmektedir. 5. TEEKKÜR Sismik kaynak bölgelerinin belirlenmesindeki katkıları için O.D.T.Ü. Jeoloji Mühendislii Bölümü öretim üyesi Prof. Dr. Ali KOÇYT e; analizleri kolaylatırıcı bilgisayar programlarının hazırlanmasındaki yardımlarından dolayı da O.D.T.Ü. naat Mühendislii Bölümü ve Deprem Mühendislii Aratırma Merkezi nden Ara.Gör. Nazan YILMAZ ÖZTÜRK e ve O.D.T.Ü. Teknokent HAVELSAN-EHSIM A.. den Kurtulu YILDIRIM a teekkür ederiz. 6. KAYNAKLAR [1]. Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik, (1997). Bayındırlık ve skan Bakanlıı, Ankara. [2]. Deprem Aratırma Dairesi nternet Sayfası, (2004). TURKNET, Afet leri Genel Müdürlüü, Bayındırlık ve skan Bakanlıı, Ankara.

12 [3]. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Aratırma Enstitüsü nternet Sayfası, (2004). Catalog, Boaziçi Üniversitesi, stanbul. [4]. Uluslararası Sismoloji Merkezi nternet Sayfası, (2004). On-line Bulletin, Internatl. Seis. Cent., Thatcham, United Kingdom. [5]. Birleik Devletler Jeolojik Aratırmalar Kurumu nternet Sayfası, (2004). USGS/NEIC (PDE) 1973 Present, U.S. Geological Survey, U.S. Department of the Interior, Reston, VA, USA. [6]. Castellaro, S., Mulargia, F., Kagan, Y. Y., (2004). Regression Problems for Magnitudes: A Unified Italian Catalogue, (basılmamı makale), moho.ess.ucla.edu/~kagan/sfy1.pdf (adresinden temin edilmitir), Department of Earth and Space Sciences, University of California, Los Angeles. [7]. Gutenberg, B., Richter, C., F., (1949). Seismicity of the Earth and Associated Phenomenon, Princeton University Press, Princeton, New York. [8]. Gardner, J. K., Knopoff, L., (1974). Is the Sequence of Earthquakes in Southern California, with Aftershocks Removed, Poissonian?, Bulletin of the Seismological Society of America, Vol. 64, [9]. Kagan, Y. Y., (2002). Aftershock Zone Scaling, Bulletin of the Seismological Society of America, Vol. 92, No. 2, [10]. Prozorov, A. G., Dziewonski, A. M., (1982). A Method of Studying Variations in the Clustering Property of Earthquakes: Application to the Analysis of Global Seismicity, Journal of Geophysical Research, Vol. 87, No. B4, [11]. Savage, M. K., Rupp, S. H., (2000). Foreshock probabilities in New Zealand, New Zealand Journal of Geology & Geophysics, Vol. 43, [12]. Gülkan, P., Koçyiit, A., Yücemen, M. S., Doyuran, V., Baöz, N., (1993). En Son Verilere Göre Hazırlanan Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası, Orta Dou Teknik Üniversitesi, Deprem Mühendislii Aratırma Merkezi, Rapor No , Ankara. [13]. Erdik, M., Alpay Biro, Y., Onur, T., eetyan, K., Birgören, G., (1999). Assessment of Earthquake Hazard in Turkey and Neighboring Regions, Annali Di Geofisica, Vol. 42, No.6, [14]. Bommer, J., Spence, R., Erdik, M., Tabuchi, S., Aydınolu, N., Booth, E., del Re, D., Peterken, O., (2002). Development of an Earthquake Loss Model for Turkish Catastrophe Insurance, Journal of Seismology, Vol. 6, [15]. Stepp, J. C., (1973). Analysis of Completeness of the Earthquake Sample in the Puget Sound Area, S.T. Handing (Editör), Contributions to Seismic Zoning. NOAA Tech. Rep. ERL 267-ESL 30, U.S. Dep. of Commerce. [16]. Wiemer, S., (2001). A software package to analyze seismicity: ZMAP, Seismological Research Letters, 72(2), [17]. Gülkan, P., Kalkan, E., (2002). Attenuation Modeling of Recent Earthquakes in Turkey, Journal of Seismology, Vol. 6, [18]. Boore, D. M., Joyner, W. B., Fumal, T. E., (1997). Equations for Estimating Horizontal Response Spectra and Peak Acceleration from Western North American Earthquakes: A Summary of Recent Work, Seismological Research Letters, Vol. 68(1), [19]. Yücemen, M. S., (1982). Sismik Risk Analizi, Orta Dou Teknik Üniversitesi Yayınları, Ankara. [20]. Ordaz, M., Aguilar, A., Arboleda, J., (2003). CRISIS2003, Ver , Program for Computing Seismic Hazard, Instituto de Ingeniería, UNAM, Mexico.

ANTAKYA VE YAKIN ÇEVRESİ İÇİN DEPREM TEHLİKESİNİN STOKASTİK YÖNTEMLER İLE TAHMİNİ

ANTAKYA VE YAKIN ÇEVRESİ İÇİN DEPREM TEHLİKESİNİN STOKASTİK YÖNTEMLER İLE TAHMİNİ ANTAKYA VE YAKIN ÇEVRESİ İÇİN DEPREM TEHLİKESİNİN STOKASTİK YÖNTEMLER İLE TAHMİNİ N. Topkara 1, M.S. Yücemen 2, N. Yılmaz 3 ve A. Deniz 4 ÖZET: 1 Yüksek Lisans Öğrencisi, İnşaat Müh. Bölümü, Orta Doğu

Detaylı

OLASILIK VE İSTATİSTİK YÖNTEMLER İLE MERSİN İLİNİN SİSMİK TEHLİKESİNİN TAHMİNİ

OLASILIK VE İSTATİSTİK YÖNTEMLER İLE MERSİN İLİNİN SİSMİK TEHLİKESİNİN TAHMİNİ OLASILIK VE İSTATİSTİK YÖNTEMLER İLE MERSİN İLİNİN SİSMİK TEHLİKESİNİN TAHMİNİ R. F. KARTAL 1, T. KILIÇ 1, F. T. KADİRİOGLU 2, 1 Jeofizik Yük. Müh., Deprem Dairesi,Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı,

Detaylı

ESKĠġEHĠR YÖRESĠ ĠÇĠN DEPREM TEHLĠKESĠNĠN STOKASTĠK YÖNTEMLER ĠLE TAHMĠNĠ

ESKĠġEHĠR YÖRESĠ ĠÇĠN DEPREM TEHLĠKESĠNĠN STOKASTĠK YÖNTEMLER ĠLE TAHMĠNĠ ESKĠġEHĠR YÖRESĠ ĠÇĠN DEPREM TEHLĠKESĠNĠN STOKASTĠK YÖNTEMLER ĠLE TAHMĠNĠ ÖZET Bu çalıģmada stokastik yöntemlerden yararlanılarak EskiĢehir yöresinin deprem tehlikesi tahmin edilmiģtir. ÇalıĢmada yörenin

Detaylı

EN BÜYÜK OLASILIK YÖNTEMİ KULLANILARAK BATI ANADOLU NUN FARKLI BÖLGELERİNDE ALETSEL DÖNEM İÇİN DEPREM TEHLİKE ANALİZİ

EN BÜYÜK OLASILIK YÖNTEMİ KULLANILARAK BATI ANADOLU NUN FARKLI BÖLGELERİNDE ALETSEL DÖNEM İÇİN DEPREM TEHLİKE ANALİZİ EN BÜYÜK OLASILIK YÖNTEMİ KULLANILARAK BATI ANADOLU NUN FARKLI BÖLGELERİNDE ALETSEL DÖNEM İÇİN DEPREM TEHLİKE ANALİZİ ÖZET: Y. Bayrak 1, E. Bayrak 2, Ş. Yılmaz 2, T. Türker 2 ve M. Softa 3 1 Doçent Doktor,

Detaylı

1. Giriş. 2. Model Parametreleri

1. Giriş. 2. Model Parametreleri STRONG GROUND MOTION ATTENUATION RELATIONSHIP FOR NORTHWEST ANATOLIAN EARTHQUAKES KUZEYBATI ANADOLU DEPREMLERİ İÇİN KUVVETLİ YER HAREKETİ AZALIM İLİŞKİSİ 1 ÇEKEN, U., 2 BEYHAN, G. ve 3 GÜLKAN, P. 1 ceken@deprem.gov.tr,

Detaylı

Deprem Tehlike Analizi Nedir? Ne Zaman Gerekir? Nasıl Yapılır? Naz Topkara Özcan

Deprem Tehlike Analizi Nedir? Ne Zaman Gerekir? Nasıl Yapılır? Naz Topkara Özcan Deprem Tehlike Analizi Nedir? Ne Zaman Gerekir? Nasıl Yapılır? Naz Topkara Özcan Türkiye neden bir deprem ülkesi? Türkiye nin deprem ülkesi olması jeolojik-tektonik konumuyla ilgilidir. Türkiye neden bir

Detaylı

KONAKLI KAYAK MERKEZİ (ERZURUM) İÇİN OLASILIKSAL SİSMİK TEHLİKE ANALİZİ

KONAKLI KAYAK MERKEZİ (ERZURUM) İÇİN OLASILIKSAL SİSMİK TEHLİKE ANALİZİ KONAKLI KAYAK MERKEZİ (ERZURUM) İÇİN OLASILIKSAL SİSMİK TEHLİKE ANALİZİ ÖZET: Recai Kartal 1 Mehmet Özyazıcıoğlu 2 ve Tuğbay Kılıç 1 1 AFAD, Ankara 2 Deprem Araştırma Merkezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum

Detaylı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ VE CİVARININ POISSON YÖNTEMİ İLE DEPREM TEHLİKE TAHMİNİ

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ VE CİVARININ POISSON YÖNTEMİ İLE DEPREM TEHLİKE TAHMİNİ DOĞU ANADOLU BÖLGESİ VE CİVARININ POISSON YÖNTEMİ İLE DEPREM TEHLİKE TAHMİNİ ÖZET: Tuğba TÜRKER 1 ve Yusuf BAYRAK 2 1 Araştırma Görevlisi, Jeofizik Müh. Bölümü, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon 2

Detaylı

Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu Fay Zonu için Deprem Tekrarlanma Parametrelerinin Belirlenmesi

Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu Fay Zonu için Deprem Tekrarlanma Parametrelerinin Belirlenmesi Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu Fay Zonu için Deprem Tekrarlanma Parametrelerinin Belirlenmesi B. Güner 1, A. Menekşe 2, A. A. Özacar 3 ve Z. Gülerce 2 1 Deprem Çalışmaları Ana Bilim Dalı, Orta Doğu Teknik

Detaylı

OLASILIKSAL SİSMİK TEHLİKE ANALİZİ YÖNTEMİ VE DÜZLEŞTİRİLMİŞ SİSMİSİTE MODELİ KULLANILARAK SİSMİK TEHLİKE HARİTALARI ELDE EDİLMESİ

OLASILIKSAL SİSMİK TEHLİKE ANALİZİ YÖNTEMİ VE DÜZLEŞTİRİLMİŞ SİSMİSİTE MODELİ KULLANILARAK SİSMİK TEHLİKE HARİTALARI ELDE EDİLMESİ ÖZET: OLASILIKSAL SİSMİK TEHLİKE ANALİZİ YÖNTEMİ VE DÜZLEŞTİRİLMİŞ SİSMİSİTE MODELİ KULLANILARAK SİSMİK TEHLİKE HARİTALARI ELDE EDİLMESİ H. Karaca 1 1 Mühendis, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı e-mail: karaca26@hotmail.com

Detaylı

Elazığ ve Çevresindeki Sismik Aktivitelerin Deprem Parametreleri İlişkisinin İncelenmesi

Elazığ ve Çevresindeki Sismik Aktivitelerin Deprem Parametreleri İlişkisinin İncelenmesi Fırat Üniv. Fen Bilimleri Dergisi Firat Unv. Journal of Science 6(), 7-77, 0 6(), 7-77, 0 Elazığ ve Çevresindeki Sismik Aktivitelerin Deprem Parametreleri İlişkisinin İncelenmesi Adem DOĞANER, Sinan ÇALIK

Detaylı

MARMARA BÖLGESİNİN KUVVETLİ YER HAREKETİ AZALIM İLİŞKİSİ MODELİ STRONG GROUND MOTION ATTENUATION RELATIONSHIP MODEL FOR MARMARA REGION

MARMARA BÖLGESİNİN KUVVETLİ YER HAREKETİ AZALIM İLİŞKİSİ MODELİ STRONG GROUND MOTION ATTENUATION RELATIONSHIP MODEL FOR MARMARA REGION MARMARA BÖLGESİNİN KUVVETLİ YER HAREKETİ AZALIM İLİŞKİSİ MODELİ STRONG GROUND MOTION ATTENUATION RELATIONSHIP MODEL FOR MARMARA REGION Çeken U. -1, Beyhan G. -1, Tüzel B. -1 Posta Adresi: 1- Afet İşleri

Detaylı

by Karin Şeşetyan BS. In C.E., Boğaziçi University, 1994

by Karin Şeşetyan BS. In C.E., Boğaziçi University, 1994 A PROBABILISTIC ASSESSMENT OF THE SEISMIC HAZARD IN THE CAUCASUS IN TERMS OF SPECTRAL VALUES by Karin Şeşetyan BS. In C.E., Boğaziçi University, 1994 Submitted to Kandilli Observatory and Earthquake Research

Detaylı

SİSMİK TEHLİKE ANALİZİ

SİSMİK TEHLİKE ANALİZİ SİSMİK TEHLİKE ANALİZİ Depreme dayanıklı yapı tasarımının hedefi, yapıları aşırı bir hasar olmaksızın belirli bir yer hareketi seviyesine dayanacak şekilde üretmektir. Bu belirlenen yer hareketi seviyesi

Detaylı

İNM Ders 2.2 YER HAREKETİ PARAMETRELERİNİN HESAPLANMASI. Yrd. Doç. Dr. Pelin ÖZENER İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı

İNM Ders 2.2 YER HAREKETİ PARAMETRELERİNİN HESAPLANMASI. Yrd. Doç. Dr. Pelin ÖZENER İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı İNM 424112 Ders 2.2 YER HAREKETİ PARAMETRELERİNİN HESAPLANMASI Yrd. Doç. Dr. Pelin ÖZENER İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı YER HAREKETİ PARAMETRELERİNİN HESAPLANMASI Yapıların Depreme

Detaylı

EN BÜYÜK OLASILIK YÖNTEMİ KULLANILARAK BATI ANADOLU NUN FARKLI BÖLGELERİNDE ALETSEL DÖNEM İÇİN DEPREM TEHLİKE ANALİZİ

EN BÜYÜK OLASILIK YÖNTEMİ KULLANILARAK BATI ANADOLU NUN FARKLI BÖLGELERİNDE ALETSEL DÖNEM İÇİN DEPREM TEHLİKE ANALİZİ EN BÜYÜK OLASILIK YÖNTEMİ KULLANILARAK BATI ANADOLU NUN FARKLI BÖLGELERİNDE ALETSEL DÖNEM İÇİN DEPREM TEHLİKE ANALİZİ Yusuf BAYRAK 1, Erdem BAYRAK 2, Nursebil ATAY 3 ÖZET: 1 Doçent, Jeofizik Müh. Bölümü,

Detaylı

KONU: BARAJLARDA SİSMİK TEHLİKENİN TAYİNİ - Olasılıksal ve deterministik hesaplar sonrası baraj tasarımında kulanılacak sismik tehlike seviyeleri

KONU: BARAJLARDA SİSMİK TEHLİKENİN TAYİNİ - Olasılıksal ve deterministik hesaplar sonrası baraj tasarımında kulanılacak sismik tehlike seviyeleri KONU: BARAJLARDA SİSMİK TEHLİKENİN TAYİNİ - Olasılıksal ve deterministik hesaplar sonrası baraj tasarımında kulanılacak sismik tehlike seviyeleri SUNUM YAPAN: Sinan Akkar (ODTÜ) Barajlarda sismik tehlike

Detaylı

1. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı 11-14 Ekim 2011 ODTÜ ANKARA

1. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı 11-14 Ekim 2011 ODTÜ ANKARA YER HAREKETİ TAHMİN DENKLEMLERİNİN ESKİŞEHİR ŞEHRİ İÇİN İSTATİSTİKSEL OLARAK UYGUNLUĞUNUN BELİRLENMESİ Hakan KARACA 1, M. Semih YÜCEMEN 2 1 Doktora Öğrencisi, İnşaat Müh. Bölümü, ODTÜ, Ankara 2 Profesör,

Detaylı

TÜRKİYE İÇİN ALAN KAYNAK MODELİNE DAYALI OLASILIKSAL DEPREM TEHLİKE ANALİZİ

TÜRKİYE İÇİN ALAN KAYNAK MODELİNE DAYALI OLASILIKSAL DEPREM TEHLİKE ANALİZİ TÜRKİYE İÇİN ALAN KAYNAK MODELİNE DAYALI OLASILIKSAL DEPREM TEHLİKE ANALİZİ K. Şeşetyan 1, M.B. Demircioğlu 2, T.Y. Duman 3, T. Çan 4, S. Tekin 5, T. Eroğlu Azak 6, Ö. Zülfikar 7 ve S. Akkar 8 1 Yard.

Detaylı

Burdur İl Merkezinin Depremselliğinin Araştırılması

Burdur İl Merkezinin Depremselliğinin Araştırılması Erciyes Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt 32, Sayı 2, 2016 Erciyes University Journal of Natural and Applied Sciences Volume 32, Issue 2, 2016 Burdur İl Merkezinin Depremselliğinin

Detaylı

16 NİSAN 2015 GİRİT (YUNANİSTAN) DEPREMİ

16 NİSAN 2015 GİRİT (YUNANİSTAN) DEPREMİ 16 NİSAN 2015 GİRİT (YUNANİSTAN) DEPREMİ 16 Nisan 2015 günü Türkiye saati ile 21:07 de Akdeniz de oldukça geniş bir alanda hissedilen ve büyüklüğü M L : 6,1 (KRDAE) olan bir deprem meydana gelmiştir (Çizelge

Detaylı

İZMİR VE ÇEVRESİNİN ÜST-KABUK HIZ YAPISININ BELİRLENMESİ. Araştırma Görevlisi, Jeofizik Müh. Bölümü, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir 2

İZMİR VE ÇEVRESİNİN ÜST-KABUK HIZ YAPISININ BELİRLENMESİ. Araştırma Görevlisi, Jeofizik Müh. Bölümü, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir 2 İZMİR VE ÇEVRESİNİN ÜST-KABUK HIZ YAPISININ BELİRLENMESİ Ç. Özer 1, B. Kaypak 2, E. Gök 3, U. Çeken 4, O. Polat 5 1 Araştırma Görevlisi, Jeofizik Müh. Bölümü, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir 2 Doçent Doktor,

Detaylı

KONU: KOMİTE RAPORU TAKDİMİ SUNUM YAPAN: SALİH BİLGİN AKMAN, İNŞ. YÜK. MÜH. ESPROJE GENEL MÜDÜRÜ

KONU: KOMİTE RAPORU TAKDİMİ SUNUM YAPAN: SALİH BİLGİN AKMAN, İNŞ. YÜK. MÜH. ESPROJE GENEL MÜDÜRÜ KONU: KOMİTE RAPORU TAKDİMİ SUNUM YAPAN: SALİH BİLGİN AKMAN, İNŞ. YÜK. MÜH. ESPROJE GENEL MÜDÜRÜ Sismik Tasarımda Gelişmeler Deprem mühendisliği yaklaşık 50 yıllık bir geçmişe sahiptir. Bu yeni alanda

Detaylı

SİSMİK KAYNAK ve YER HAREKETİ TAHMİN DENKLEMLERİNE BAĞLI MODELLEME BELİRSİZLİĞİNİN OLASILIKSAL SİSMİK TEHLİKE HESAPLARINA ETKİLERİ

SİSMİK KAYNAK ve YER HAREKETİ TAHMİN DENKLEMLERİNE BAĞLI MODELLEME BELİRSİZLİĞİNİN OLASILIKSAL SİSMİK TEHLİKE HESAPLARINA ETKİLERİ 11-14 Ekim 11 ODTÜ ANKAA SİSMİK KAYNAK ve YE HAEKETİ TAHMİN DENKLEMLEİNE BAĞLI MODELLEME BELİSİZLİĞİNİN OLASILIKSAL SİSMİK TEHLİKE HESAPLAINA ETKİLEİ ÖZET Mehtap Şenyurt 1, Sinan Akkar 2, M. Tolga Yılmaz

Detaylı

PRELIMINARY REPORT. 19/09/2012 KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK EARTHQUAKE (SOUTHEAST TURKEY) Ml=5.1.

PRELIMINARY REPORT. 19/09/2012 KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK EARTHQUAKE (SOUTHEAST TURKEY) Ml=5.1. PRELIMINARY REPORT 19/09/2012 KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK EARTHQUAKE (SOUTHEAST TURKEY) Ml=5.1 www.deprem.gov.tr www.afad.gov.tr REPUBLIC OF TUKEY MANAGEMENT PRESIDENCY An earthquake with magnitude Ml=5.1 occurred

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ DEPREM KAYIT İSTASYONUNUNA AİT SÜREYE BAĞLI BÜYÜKLÜK HESABI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ DEPREM KAYIT İSTASYONUNUNA AİT SÜREYE BAĞLI BÜYÜKLÜK HESABI ÖZET: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ DEPREM KAYIT İSTASYONUNUNA AİT SÜREYE BAĞLI BÜYÜKLÜK HESABI E. Yavuz 1, G. Altun 2, G. Horasan 3 1 Araştırma Görevlisi, Jeofizik Müh. Bölümü, Sakarya Üniversitesi Mühendislik

Detaylı

ANKARA YÖRESİ ZAYIF VE KUVVETLİ YER HAREKETİ KAYIT AĞININ KURULMASI

ANKARA YÖRESİ ZAYIF VE KUVVETLİ YER HAREKETİ KAYIT AĞININ KURULMASI Ankara nın Deprem Tehlikesi ve Riski Çalıştayı Bildiriler Kitabı nın Deprem Tehlikesi ve Riski Çalıştayı Depreme Hazır Mı? ANKARA YÖRESİ ZAYIF VE KUVVETLİ YER HAREKETİ KAYIT AĞININ KURULMASI Arş.Gör.Ahmet

Detaylı

19 Mayıs 2011 M w 6.0 Simav-Kütahya Depreminin Kaynak Parametreleri ve Coulomb Gerilim Değişimleri

19 Mayıs 2011 M w 6.0 Simav-Kütahya Depreminin Kaynak Parametreleri ve Coulomb Gerilim Değişimleri 19 Mayıs 2011 M w 6.0 Simav-Kütahya Depreminin Kaynak Parametreleri ve Coulomb Gerilim Değişimleri E. Görgün 1 1 Doçent, Jeofizik Müh. Bölümü, Sismoloji Anabilim Dalı, İstanbul Üniversitesi, Avcılar ÖZET:

Detaylı

24.05.2014 EGE DENİZİ DEPREMİ

24.05.2014 EGE DENİZİ DEPREMİ 24.05.2014 EGE DENİZİ DEPREMİ ÖN ARAŞTIRMA RAPORU Hazırlayanlar Dr. Mustafa K. Koçkar Prof. Dr. Özgür Anıl Doç. Dr. S. Oğuzhan Akbaş EGE DENİZİ DEPREMİ (24.05.2014; M w :6.5) GİRİŞ 24 Mayıs 2014 tarihinde,

Detaylı

Deprem Mühendisliği 1

Deprem Mühendisliği 1 ESTIMATION OF GROUND MOTION PARAMETERS AZALIM İLİŞKİLERİ ATTENUATION RELATIONSHIPS DR. M. KUTANİS SPRING 2005 EARTHQUAKE ENGINEERING SLIDES 1 Depreme dayanıklı yapı tasarımında, tasarıma esas deprem hareketinin

Detaylı

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 209-222 209 SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Erturul USTA Ahi Evran Üniversitesi,

Detaylı

Kastamonu İlinin Depremselliği ve Deprem Tehlikesi. Bülent ÖZMEN. Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Deprem Araştırma Dairesi

Kastamonu İlinin Depremselliği ve Deprem Tehlikesi. Bülent ÖZMEN. Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Deprem Araştırma Dairesi Kastamonu İlinin Depremselliği ve Deprem Tehlikesi Bülent ÖZMEN Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Deprem Araştırma Dairesi (ozmen@deprem.gov.tr) ÖZ Kuzey Anadolu Fay Zonu üzerinde yeralan ve toplam 363.700

Detaylı

BATI ANADOLU NUN FARKLI SİSMİK KAYNAK BÖLGELERİ İÇİN BAYES YAKLAŞIMI YÖNTEMİ UYGULANARAK DEPREM TEHLİKE PARAMETRELERİN BELİRLENMESİ

BATI ANADOLU NUN FARKLI SİSMİK KAYNAK BÖLGELERİ İÇİN BAYES YAKLAŞIMI YÖNTEMİ UYGULANARAK DEPREM TEHLİKE PARAMETRELERİN BELİRLENMESİ BATI ANADOLU NUN FARKLI SİSMİK KAYNAK BÖLGELERİ İÇİN BAYES YAKLAŞIMI YÖNTEMİ UYGULANARAK DEPREM TEHLİKE PARAMETRELERİN BELİRLENMESİ Tuğba TÜRKER 1, Yusuf BAYRAK 1 1 Karadeniz Teknik Üniversitesi, Jeofizik

Detaylı

Ulusal Kuvvetli Yer Hareketi Kayıt Şebekesi Veri Tabanının Uluslararası Ölçütlere Göre Derlenmesi

Ulusal Kuvvetli Yer Hareketi Kayıt Şebekesi Veri Tabanının Uluslararası Ölçütlere Göre Derlenmesi Ulusal Kuvvetli Yer Hareketi Kayıt Şebekesi Veri Tabanının Uluslararası Ölçütlere Göre Derlenmesi Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Kamu Kurumları Destek Başvurusunda Bulunan (Öneren) Kurum Araştırma

Detaylı

Türkiye Deprem Tehlike Haritası ve İnteraktif Web Uygulaması

Türkiye Deprem Tehlike Haritası ve İnteraktif Web Uygulaması Türkiye Deprem Tehlike Haritası ve İnteraktif Web Uygulaması Ulubey ÇEKEN AFAD Deprem Dairesi Başkanı Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası 475 Yıllık Tekerrür Periyodu için

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM DAİRESİ BAŞKANLIĞI AYLIK DEPREM RAPORU

T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM DAİRESİ BAŞKANLIĞI AYLIK DEPREM RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM DAİRESİ BAŞKANLIĞI AYLIK DEPREM RAPORU OCAK 2010 İÇİNDEKİLER 2010 OCAK AYINDA TÜRKİYE DE ÖNE ÇIKAN DEPREM AKTİVİTELERİ... 1 17 OCAK 2010 HELENİK

Detaylı

Neotektonik incelemelerde kullanılabilir. Deformasyon stili ve bölgesel fay davranışlarına ait. verileri tamamlayan jeolojik dataları sağlayabilir.

Neotektonik incelemelerde kullanılabilir. Deformasyon stili ve bölgesel fay davranışlarına ait. verileri tamamlayan jeolojik dataları sağlayabilir. Neotektonik incelemelerde kullanılabilir. Deformasyon stili ve bölgesel fay davranışlarına ait verileri tamamlayan jeolojik dataları sağlayabilir. Sismik tehlike değerlendirmeleri için veri tabanı oluşturur.

Detaylı

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Giri Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Taner Kavasolu Devlet Planlama Tekilatı Kalkınma Planlarımızda, ülke corafyasında ve kesimler arasında dengeli bir gelime salanması hedefi, ülke ekonomisi için

Detaylı

28 MART 2004 ERZURUM (TÜRKİYE), M W =5.6 DEPREMİ ARTÇI ŞOK DİZİSİ İÇİN SİSMİSİTE PARAMETRELERİ b ve p-değerlerinin İSTATİSTİKSEL OLARAK DEĞERLENDİRİRLMESİ STATISTICAL ASSESSMENT OF b AND p-values, SEISMICITY

Detaylı

OLASILIKSAL SĐSMĐK TEHLĐKE ANALĐZĐ: GENEL BAKIŞ VE ĐSTATĐSTĐKSEL MODELLEMEDE DĐKKAT EDĐLMESĐ GEREKLĐ HUSUSLAR

OLASILIKSAL SĐSMĐK TEHLĐKE ANALĐZĐ: GENEL BAKIŞ VE ĐSTATĐSTĐKSEL MODELLEMEDE DĐKKAT EDĐLMESĐ GEREKLĐ HUSUSLAR OLASILIKSAL SĐSMĐK TEHLĐKE ANALĐZĐ: GENEL BAKIŞ VE ĐSTATĐSTĐKSEL MODELLEMEDE DĐKKAT EDĐLMESĐ GEREKLĐ HUSUSLAR M.S. Yücemen Profesör, Đnşaat Mühendisliği Bölümü ve Deprem Çalışmaları EABD, Orta Doğu Teknik

Detaylı

AVRUPA VE ORTADOĞU İÇİN HESAPLANAN YER HAREKETİ TAHMİN DENKLEMLERİNİN TÜRKİYE İLE UYUMLULUĞUNUN İRDELENMESİ

AVRUPA VE ORTADOĞU İÇİN HESAPLANAN YER HAREKETİ TAHMİN DENKLEMLERİNİN TÜRKİYE İLE UYUMLULUĞUNUN İRDELENMESİ . Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı 5-7 Eylül 3 MKÜ HATAY AVRUPA VE ORTADOĞU İÇİN HESAPLANAN YER HAREKETİ TAHMİN DENKLEMLERİNİN TÜRKİYE İLE UYUMLULUĞUNUN İRDELENMESİ ÖZET: M.A. Sandıkkaya

Detaylı

2011 DEPREMİNİN IŞIĞINDA VAN VE ÇEVRESİ İÇİN DEPREM HESABI PARAMETRELERİNİN TAYİNİ

2011 DEPREMİNİN IŞIĞINDA VAN VE ÇEVRESİ İÇİN DEPREM HESABI PARAMETRELERİNİN TAYİNİ ÖZET: 2011 DEPREMİNİN IŞIĞINDA VAN VE ÇEVRESİ İÇİN DEPREM HESABI PARAMETRELERİNİN TAYİNİ E. Kalkan 1 ve P. Gülkan 2 1 Araştırma Mühendisi, Earthquake Science Center, United States Geological Survey, Menlo

Detaylı

JEOLOJİK-JEOTEKNİK BİLGİ SİSTEMİNE BİR ÖRNEK: AKSARAY İL MERKEZİ

JEOLOJİK-JEOTEKNİK BİLGİ SİSTEMİNE BİR ÖRNEK: AKSARAY İL MERKEZİ JEOLOJİKJEOTEKNİK BİLGİ SİSTEMİNE BİR ÖRNEK: AKSARAY İL MERKEZİ A. Yalçın 1, C. Gökçeoğlu 2, H. Sönmez 2 1 Aksaray Üniversitesi, Jeoloji Müh. Bölümü, Uygulamalı Jeoloji ABD, Aksaray 2 Hacettepe Üniversitesi,

Detaylı

YEREL VE GLOBAL YER HAREKETİ TAHMİN DENKLEMLERİNİN TÜRKİYE İÇİN UYGULANABİLECEK SİSMİK TEHLİKE ANALİZLERİNDE KULLANILABİLİRLİKLERİNİN TEST EDİLMESİ

YEREL VE GLOBAL YER HAREKETİ TAHMİN DENKLEMLERİNİN TÜRKİYE İÇİN UYGULANABİLECEK SİSMİK TEHLİKE ANALİZLERİNDE KULLANILABİLİRLİKLERİNİN TEST EDİLMESİ YEREL VE GLOBAL YER HAREKETİ TAHMİN DENKLEMLERİNİN TÜRKİYE İÇİN UYGULANABİLECEK SİSMİK TEHLİKE ANALİZLERİNDE KULLANILABİLİRLİKLERİNİN TEST EDİLMESİ Ö. Kale 1 ve S. Akkar 2 1 Araştırma Görevlisi, Deprem

Detaylı

Ders 1.2 Türkiyede Barajlar ve Deprem Tehlikesi

Ders 1.2 Türkiyede Barajlar ve Deprem Tehlikesi İNM 424112 Ders 1.2 Türkiyede Barajlar ve Deprem Tehlikesi Doç. Dr. Havvanur KILIÇ İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı TARİHTE BARAJ YIKILMALARI VE YIKILMALARDAN ÖĞRENİLENLER TARİHTE BARAJ

Detaylı

Bursa İl Sınırları İçerisinde Kalan Alanların Zemin Sınıflaması ve Sismik Değerlendirme Projesi

Bursa İl Sınırları İçerisinde Kalan Alanların Zemin Sınıflaması ve Sismik Değerlendirme Projesi Bursa İl Sınırları İçerisinde Kalan Alanların Zemin Sınıflaması ve Sismik Değerlendirme Projesi 17 Ağustos 1999, Mw=7.4 büyüklüğündeki Kocaeli depremi, Marmara Denizi içine uzanan Kuzey Anadolu Fayı nın

Detaylı

Deprem İstatistiği (Depremsellik ve Parametreleri)

Deprem İstatistiği (Depremsellik ve Parametreleri) Deprem İstatistiği (Depremsellik ve Parametreleri) Doç.Dr. Eşref YALÇINKAYA (8. Ders) Depremsellik (Sismisite): Depremsellik veya sismisite kelimesi; depremlerin zaman ve uzaydaki dağılımlarını tanımlamak

Detaylı

TÜRKİYE ULUSAL KUVVETLİ YER HAREKETİ GÖZLEM AĞI VERİLERİNİN MEVCUT YER HAREKETİ TAHMİN İLİŞKİLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRKİYE ULUSAL KUVVETLİ YER HAREKETİ GÖZLEM AĞI VERİLERİNİN MEVCUT YER HAREKETİ TAHMİN İLİŞKİLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET: TÜRKİYE ULUSAL KUVVETLİ YER HAREKETİ GÖZLEM AĞI VERİLERİNİN MEVCUT YER HAREKETİ TAHMİN İLİŞKİLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Y. Kamer 1 ve C. Zülfikar 2 1 Araştırma Görevlisi,Deprem Müh. Anabilim Dalı,

Detaylı

24/05/2014 GÖKÇEADA AÇIKLARI EGE DENİZİ DEPREMİ Mw:6.5

24/05/2014 GÖKÇEADA AÇIKLARI EGE DENİZİ DEPREMİ Mw:6.5 ÖN RAPOR 24/05/2014 GÖKÇEADA AÇIKLARI EGE DENİZİ DEPREMİ Mw:6.5 www.afad.gov.tr www.deprem.gov.tr 24 Mayıs 2014 tarihinde Türkiye Saati ile 12:25 te Gökçeada açıklarında (Ege Denizi) bir deprem meydana

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM DAİRESİ BAŞKANLIĞI AYLIK DEPREM RAPORU

T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM DAİRESİ BAŞKANLIĞI AYLIK DEPREM RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM DAİRESİ BAŞKANLIĞI AYLIK DEPREM RAPORU EKİM 2010 İÇİNDEKİLER 2010 EKİM AYI İÇERİSİNDE TÜRKİYE DE ÖNE ÇIKAN DEPREM AKTİVİTELERİ... 1 03 EKİM

Detaylı

1999 İZMİT VE DÜZCE DEPREMLERİNİN ARTÇI ŞOK DİZİLERİNİN ZAMANLA AZALMA ORANLARININ BÖLGESEL JEOLOJİ VE TOPOĞRAFYA İLE İLİŞKİSİ

1999 İZMİT VE DÜZCE DEPREMLERİNİN ARTÇI ŞOK DİZİLERİNİN ZAMANLA AZALMA ORANLARININ BÖLGESEL JEOLOJİ VE TOPOĞRAFYA İLE İLİŞKİSİ 1999 İZMİT VE DÜZCE DEPREMLERİNİN ARTÇI ŞOK DİZİLERİNİN ZAMANLA AZALMA ORANLARININ BÖLGESEL JEOLOJİ VE TOPOĞRAFYA İLE İLİŞKİSİ Yusuf BAYRAK 1, Serkan ÖZTÜRK 1 bayrak@ktu.edu.tr Öz: Bu çalışmada, 17 Ağustos

Detaylı

YÜKSEK BİNALAR İÇİN DEPREM TEHLİKE DEĞERLENDİRMESİ VE ZEMİN BAĞIMLI TASARIM DEPREM YER HAREKETLERİNİN BELİRLENMESİ

YÜKSEK BİNALAR İÇİN DEPREM TEHLİKE DEĞERLENDİRMESİ VE ZEMİN BAĞIMLI TASARIM DEPREM YER HAREKETLERİNİN BELİRLENMESİ . Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı -4 Ekim ODTÜ ANKARA YÜKSEK BİNALAR İÇİN DEPREM TEHLİKE DEĞERLENDİRMESİ VE ZEMİN BAĞIMLI TASARIM DEPREM YER HAREKETLERİNİN BELİRLENMESİ Yasin Fahjan,

Detaylı

DEPREMLER - 2 İNM 102: İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ. Deprem Nedir?

DEPREMLER - 2 İNM 102: İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ. Deprem Nedir? İNM 102: İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ 10.03.2015 DEPREMLER - 2 Dr. Dilek OKUYUCU Deprem Nedir? Yerkabuğu içindeki fay düzlemi adı verilen kırıklar üzerinde biriken enerjinin aniden boşalması ve kırılmalar

Detaylı

Boğaziçi Üniversitesi. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü. Ulusal Deprem İzleme Merkezi

Boğaziçi Üniversitesi. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü. Ulusal Deprem İzleme Merkezi Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem İzleme Merkezi 10 HAZİRAN 2012 ÖLÜDENİZ AÇIKLARI - FETHİYE (MUĞLA) DEPREMİ 10 Haziran 2012 Türkiye saati ile 15 44

Detaylı

DEPREM TEHLİKE VE RİSK ÇALIŞMALARINDA SİSMOLOJİK GÖZLEM AĞLARININ ÖNEMİ: TÜRKİYE ULUSAL SİSMOLOJİK GÖZLEM AĞINDAKİ SON GELİŞMELER, 2011

DEPREM TEHLİKE VE RİSK ÇALIŞMALARINDA SİSMOLOJİK GÖZLEM AĞLARININ ÖNEMİ: TÜRKİYE ULUSAL SİSMOLOJİK GÖZLEM AĞINDAKİ SON GELİŞMELER, 2011 DEPREM TEHLİKE VE RİSK ÇALIŞMALARINDA SİSMOLOJİK GÖZLEM AĞLARININ ÖNEMİ: TÜRKİYE ULUSAL SİSMOLOJİK GÖZLEM AĞINDAKİ SON GELİŞMELER, 2011 1 Kılıç, T., 1 Kartal, R.F., 1 Zünbül, S., 1 Kadirioğlu, F.T., 1

Detaylı

BATI MARMARA BÖLGESİ İÇİN ALTERNATİF YÖNTEMLERLE DEPREM HASAR VE KAYIP TAHMİNİ ÇALIŞMALARI

BATI MARMARA BÖLGESİ İÇİN ALTERNATİF YÖNTEMLERLE DEPREM HASAR VE KAYIP TAHMİNİ ÇALIŞMALARI BATI MARMARA BÖLGESİ İÇİN ALTERNATİF YÖNTEMLERLE DEPREM HASAR VE KAYIP TAHMİNİ ÇALIŞMALARI ÖZET: A. Askan 1, B. Ugurhan 2, E.M. Ün 2 ve M.A. Erberik 1 1 Doç. Dr., İnşaat Müh. Bölümü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi,

Detaylı

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü YENİLENMİŞ TÜRKİYE DİRİ FAY HARİTALARI VE DEPREM TEHLİKESİNİN BELİRLENMESİ AÇISINDAN ÖNEMİ Dr. Tamer Y. DUMAN MTA Genel Müdürlüğü, Jeoloji Etütleri Dairesi Türkiye neden bir deprem ülkesi? Yerküre iç-dinamikleri

Detaylı

BALIKESİR BÖLGESİNİN DEPREM RİSKİ VE DEPREMSELLİK AÇISINDAN İNCELENMESİ

BALIKESİR BÖLGESİNİN DEPREM RİSKİ VE DEPREMSELLİK AÇISINDAN İNCELENMESİ BALIKESİR BÖLGESİNİN DEPREM RİSKİ VE DEPREMSELLİK AÇISINDAN İNCELENMESİ Aslı BELİCELİ1, Ahmet ÇONA1,Fazlı ÇOBAN1 ÖZ: Bu çalışma, Balıkesir in depremselliğini inceleyebilmek amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla;

Detaylı

BA ALANLARINDAK AZALMA NEDENLER VE BALICA BACILIK SORUNLARI: TEKRDA MERKEZ LÇE ÖRNE

BA ALANLARINDAK AZALMA NEDENLER VE BALICA BACILIK SORUNLARI: TEKRDA MERKEZ LÇE ÖRNE BA ALANLARINDAK AZALMA NEDENLER VE BALICA BACILIK SORUNLARI: TEKRDA MERKEZ LÇE ÖRNE Elman BAHAR 1 Ahmet KUBA 2 lknur DOAN 1 Özay DENZL 1 Baak GÜZEYCAN 1 1. Trakya Üniversitesi, Tekirda Ziraat Fakültesi,

Detaylı

0423522 - BETONARME 1

0423522 - BETONARME 1 0435 - BETONARME 008-009 Güz Yarıyılı Yrd.Doç.Dr. Murat Serdar Kırçıl naat Mühendislii Bölümü Yapı Anabilim Dalı NM -04 www.yildiz.edu.tr/~kircil Yapı tasarımı Bir yapının tasarlanması sırasında göz önüne

Detaylı

Sarıçam (Pinus sylvestris L.) Mecerelerinin Hacim Artımının Mecere Yaı, Bonitet Endeksi ve Sıklık Derecesine Göre Deiimi

Sarıçam (Pinus sylvestris L.) Mecerelerinin Hacim Artımının Mecere Yaı, Bonitet Endeksi ve Sıklık Derecesine Göre Deiimi Geli Tarihi: 7..6 Sarıçam (Pinus sylvestris L.) Mecerelerinin Hacim Artımının Mecere Yaı, Bonitet Endeksi ve Sıklık Derecesine Göre Deiimi lker ERCANLI Fatih SVRKAYA Sedat KELE Alkan GÜNLÜ K.T.Ü., Orman

Detaylı

AYLIK DEPREM RAPORU Mart

AYLIK DEPREM RAPORU Mart i İÇİNDEKİLER 1. 2016 MART AYINDA TÜRKİYE DE ÖNE ÇIKAN DEPREM ETKİNLİKLERİ... 1 2. 12 MART 2016 ANTALYA-KAŞ DEPREMİ (MW=4.2)... 2 3. 2015 MART AYINDA DÜNYA DA ÖNE ÇIKAN DEPREM ETKİNLİKLERİ... 7 i 1. 2016

Detaylı

Kastamonu ve Yakın Çevresi İçin Deprem Olasılığı Tahminleri

Kastamonu ve Yakın Çevresi İçin Deprem Olasılığı Tahminleri Türkiye Jeoloji Bülteni Geological Bulletin of Turkey Cilt 54, Sayı 3, Aralık 2011 Volume 54, Number 3, December 2011 MENTE ET MALLEO ANKARA-1947 TTÜRKİYE JEOLOJİ BÜL ENİ Kastamonu ve Yakın Çevresi İçin

Detaylı

Stokastik Sonlu Eleman Yöntemiyle Üç Boyutlu Çerçeve Sistemlerin Deprem Analizi 317 ALEMDAR BAYRAKTAR ÖZLEM ÇAVDAR HASAN BASRİ BAŞAĞA AHMET ÇAVDAR

Stokastik Sonlu Eleman Yöntemiyle Üç Boyutlu Çerçeve Sistemlerin Deprem Analizi 317 ALEMDAR BAYRAKTAR ÖZLEM ÇAVDAR HASAN BASRİ BAŞAĞA AHMET ÇAVDAR Bildiri 30 Bildiri 31 Bildiri 32 Bildiri 33 Bildiri 34 Bildiri 35 Bildiri 36 Bildiri 37 Bildiri 38 Bildiri 39 Stokastik Sonlu Eleman Yöntemiyle Üç Boyutlu Çerçeve Sistemlerin Deprem Analizi 317 ALEMDAR

Detaylı

Vezirköprü Şahinkaya Kanyonu. E mail :

Vezirköprü Şahinkaya Kanyonu.  E mail : AKTİF TEKTONİK ARAŞTIRMA GRUBU ATAG 16. ÇALIŞTAYI Vezirköprü Şahinkaya Kanyonu Bildiri Özleri Kitabı 18-19 Ekim 2012, İSTANBUL www.koeri.boun.edu.tr/atag16 E mail : atag16@boun.edu.tr Aktif Tektonik Araştırma

Detaylı

DEPREM MAGNİTÜDLERİ İÇİN TEKRARLANMA YILLARININ ELDE EDİLMESİ : MARMARA BÖLGESİ ÖRNEĞİ

DEPREM MAGNİTÜDLERİ İÇİN TEKRARLANMA YILLARININ ELDE EDİLMESİ : MARMARA BÖLGESİ ÖRNEĞİ Doğuş Üniversitesi Dergisi, 4 (2) 2003, 157-166 DEPREM MAGNİTÜDLERİ İÇİN TEKRARLANMA YILLARININ ELDE EDİLMESİ : MARMARA BÖLGESİ ÖRNEĞİ OBTAINING THE RETURN PERIOD OF EARTHQUAKE MAGNITUDES : AS AN EXAMPLE

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: SERKAN ÖZTÜRK Doğum Tarihi: 22 HAZİRAN 1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Jeofizik Mühendisliği Karadeniz Teknik Üniversitesi

Detaylı

B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 21 TEMMUZ 2017 GÖKOVA KÖRFEZİ- AKDENİZ DEPREMİ

B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 21 TEMMUZ 2017 GÖKOVA KÖRFEZİ- AKDENİZ DEPREMİ B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 21 TEMMUZ 2017 GÖKOVA KÖRFEZİ- AKDENİZ DEPREMİ 21 Temmuz 2017 tarihinde Gökova Körfezi- Akdeniz de yerel saat ile

Detaylı

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS THE EFFECT OF PUZZLE EXPERINCE TO THE STUDENTS SUCCESS IN MATHS TEACHING Yrd.Doç.Dr. EMN AKKAN ÖZET Bu çalımanın amacı; bulmaca etkinliinin, ilköretim

Detaylı

Bazı Odundıı Orman Ürünlerinin Üretim, thalat ve hracat Projeksiyonları

Bazı Odundıı Orman Ürünlerinin Üretim, thalat ve hracat Projeksiyonları Geli Tarihi: 29.11.26 Bazı Odundıı Orman Ürünlerinin Üretim, thalat ve hracat Projeksiyonları ÖZET Aytaç AYDIN brahim YILDIRIM Kadri C. AKYÜZ Kemal ÜÇÜNCÜ KTÜ Orman Endüstri Müh. Bölümü, Orman Fak., Trabzon

Detaylı

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir.

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir. .tr alan adlarını tescili, 1991 yılından itibaren, Türkiye'yi ilk olarak nternet'e balayan Üniversitemiz bünyesinde devam etmektedir. Bu kapsamda, bugün itibarı ile, toplam yaklaık 70,000 adet.tr uzantılı

Detaylı

AKÇA, Hakan (2012). Ankara li Aızları (nceleme, Metinler, Dizin), Ankara: Türk Kültürünü Aratırma Enstitüsü Yayınları, XXII+672 s.

AKÇA, Hakan (2012). Ankara li Aızları (nceleme, Metinler, Dizin), Ankara: Türk Kültürünü Aratırma Enstitüsü Yayınları, XXII+672 s. AKÇA, Hakan (2012). Ankara li Aızları (nceleme, Metinler, Dizin), Ankara: Türk Kültürünü Aratırma Enstitüsü Yayınları, XXII+672 s. Bahadır GÜNE * Aynı kökten geldii üst sistem durumundaki bir standart

Detaylı

PORTER MODEL: ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ

PORTER MODEL: ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ : ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ Genel Çerçeve Makroekonomik, Politik ve veyasal Çevre Rekabet Edebilirliliin Mikroekonomik Temelleri irket irket Stratejisi Stratejisi Mikroekonomik Mikroekonomik

Detaylı

25 OCAK 2005 HAKKARİ DEPREMİ HAKKINDA ÖN DEĞERLENDİRME

25 OCAK 2005 HAKKARİ DEPREMİ HAKKINDA ÖN DEĞERLENDİRME 25 OCAK 2005 HAKKARİ DEPREMİ HAKKINDA ÖN DEĞERLENDİRME Ömer Emre, Ahmet Doğan, Selim Özalp ve Cengiz Yıldırım Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Jeoloji Etütleri Dairesi Yer Dinamikleri Araştırma ve

Detaylı

ISPARTA BÖLGE HASTANESİ NİN SİSMİK TEHLİKE ANALİZİ

ISPARTA BÖLGE HASTANESİ NİN SİSMİK TEHLİKE ANALİZİ ISPARTA BÖLGE HASTANESİ NİN SİSMİK TEHLİKE ANALİZİ İbrahim Gürkan KAZMACI 1, Mehmet Zakir KANBUR 2 1 Aktif Yerbilimleri-Çankaya/ANKARA 2 Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği

Detaylı

BASIN DUYURUSU. 10 Haziran 2012 FETHİYE KÖRFEZİ Depremi

BASIN DUYURUSU. 10 Haziran 2012 FETHİYE KÖRFEZİ Depremi BASIN DUYURUSU 10 Haziran 2012 FETHİYE KÖRFEZİ Depremi 10 Haziran 2012 tarihinde Türkiye Saati ile 15.44 te Fethiye körfezinde Fethiye ilçesine 35 km. uzaklıkta 6.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİ İÇİN ALETSEL DÖNEM DEPREM KATALOGLARINA YENİ BİR BAKIŞ (M>=4.0)

TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİ İÇİN ALETSEL DÖNEM DEPREM KATALOGLARINA YENİ BİR BAKIŞ (M>=4.0) TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİ İÇİN ALETSEL DÖNEM DEPREM KATALOGLARINA YENİ BİR BAKIŞ (M>=4.0) F. T. KADİRİOĞLU 1, R. F. KARTAL 2, T. KILIÇ 2, D. KALAFAT 3, T. Y. DUMAN 4, S. ÖZALP 4, Ö. EMRE 5 1 Jeoloji Yük.Müh.

Detaylı

AVRO-AKDENİZ BÖLGESİ İÇİN GELİŞTİRİLEN EŞ ZAMANLI ANALİTİK ŞİDDET DAĞILIMI HESAPLAMA YÖNTEMLERİ

AVRO-AKDENİZ BÖLGESİ İÇİN GELİŞTİRİLEN EŞ ZAMANLI ANALİTİK ŞİDDET DAĞILIMI HESAPLAMA YÖNTEMLERİ Altıncı Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, 16-20 Ekim 2007, İstanbul Sixth National Conference on Earthquake Engineering, 16-20 October 2007, Istanbul, Turkey AVRO-AKDENİZ BÖLGESİ İÇİN GELİŞTİRİLEN

Detaylı

BAÜ Müh-Mim Fak. Geoteknik Deprem Mühendisliği Dersi, B. Yağcı Bölüm-5

BAÜ Müh-Mim Fak. Geoteknik Deprem Mühendisliği Dersi, B. Yağcı Bölüm-5 ZEMİN DAVRANIŞ ANALİZLERİ Geoteknik deprem mühendisliğindeki en önemli problemlerden biri, zemin davranışının değerlendirilmesidir. Zemin davranış analizleri; -Tasarım davranış spektrumlarının geliştirilmesi,

Detaylı

DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDE SON YILLARDA YAPILAN PATLATMALARLA OLUŞAN DEPREMLERİN AYIRT EDİLMESİ

DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDE SON YILLARDA YAPILAN PATLATMALARLA OLUŞAN DEPREMLERİN AYIRT EDİLMESİ DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDE SON YILLARDA YAPILAN PATLATMALARLA OLUŞAN DEPREMLERİN AYIRT EDİLMESİ Yılmaz, Ş. 1, Bayrak, Y. 2 1 Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği,

Detaylı

SİSMOTEKTONİK (JFM ***)

SİSMOTEKTONİK (JFM ***) SİSMOTEKTONİK (JFM ***) Prof. Dr. Murat UTKUCU Sakarya Üniversitesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü 22.02.2016 Murat UTKUCU 1 Dersin Amacı ve öğrenim çıktıları Öğrenciye deprem-tektonik ilişkisinin ve deprem

Detaylı

24 MAYIS 2014 Mw:6.5 GÖKÇEADA DEPREMİNDEKİ BÜYÜK GENLİKLİ KUVETLİ YER HAREKETİ KAYITLARI VE MOHO SÜREKSİZLİĞİNDEN YANSIYAN DALGALAR (SmS) İLE İLİŞKİSİ

24 MAYIS 2014 Mw:6.5 GÖKÇEADA DEPREMİNDEKİ BÜYÜK GENLİKLİ KUVETLİ YER HAREKETİ KAYITLARI VE MOHO SÜREKSİZLİĞİNDEN YANSIYAN DALGALAR (SmS) İLE İLİŞKİSİ 24 MAYIS 2014 Mw:6.5 GÖKÇEADA DEPREMİNDEKİ BÜYÜK GENLİKLİ KUVETLİ YER HAREKETİ KAYITLARI VE MOHO SÜREKSİZLİĞİNDEN YANSIYAN DALGALAR (SmS) İLE İLİŞKİSİ Eren Tepeuğur 1, Fadime Sertçelik 2, Ulubey Çeken

Detaylı

r i = a i + b i r m + i

r i = a i + b i r m + i Endeks Modelleri William Sharpe tarafından gelitirilen tekli endeks modeli ve onu takip eden çoklu endeks modelleri, portföyün beklenen getirisi ve riskinin hesaplanması için gereken veri sayısını ciddi

Detaylı

:51 Depremi:

:51 Depremi: B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 06 ŞUBAT- 12 MART 2017 GÜLPINAR-AYVACIK (ÇANAKKALE) DEPREM ETKİNLİĞİ RAPORU 1. 06.02.2017 06:51 Depremi: 06 Şubat

Detaylı

KENTSEL ALANLARDA BÜTÜNLEŞİK DEPREM RİSKİ MODELİ: ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ

KENTSEL ALANLARDA BÜTÜNLEŞİK DEPREM RİSKİ MODELİ: ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ TMMOB AFET SEMPOZYUMU 201 KENTSEL ALANLARDA BÜTÜNLEŞİK DEPREM RİSKİ MODELİ: ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ H. Şebnem Düzgün 1 ve M. Semih Yücemen 2 SUMMARY There is a need for integrated approaches for urban earthquake

Detaylı

MERSİN DEĞİRMENÇAY BARAJ SAHASI İÇİN DEPREM TEHLİKESİ ANALİZİ

MERSİN DEĞİRMENÇAY BARAJ SAHASI İÇİN DEPREM TEHLİKESİ ANALİZİ MERSİN DEĞİRMENÇAY BARAJ SAHASI İÇİN DEPREM TEHLİKESİ ANALİZİ M.T. Yılmaz 1 ve S. Akkar 2 1 Yardımcı Doçent Doktor, Mühendislik Bilimleri Bölümü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara,068000 ÖZET: 2 Profesör,

Detaylı

B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ

B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 06-07 ŞUBAT 2017 GÜLPINAR-AYVACIK (ÇANAKKALE) DEPREM ETKİNLİĞİ BASIN BÜLTENİ 1. 06.02.2017 06:51 Depremi: 06 Şubat

Detaylı

B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 21 TEMMUZ 2017 GÖKOVA KÖRFEZİ - AKDENİZ DEPREMİ

B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 21 TEMMUZ 2017 GÖKOVA KÖRFEZİ - AKDENİZ DEPREMİ B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 21 TEMMUZ 2017 GÖKOVA KÖRFEZİ - AKDENİZ DEPREMİ BASIN BÜLTENİ 21 Temmuz 2017 tarihinde Gökova Körfezi - Akdeniz

Detaylı

YENİŞEHİR/BURSA İLÇESİ YERLEŞİM ALANI DEPREM ÇEKİNCESİ

YENİŞEHİR/BURSA İLÇESİ YERLEŞİM ALANI DEPREM ÇEKİNCESİ YENİŞEHİR/BURSA İLÇESİ YERLEŞİM ALANI DEPREM ÇEKİNCESİ İ.Akkaya, M.Ö.Arısoy ve Ü. Dikmen Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü, 06100 Ankara-TÜRKİYE Tel: 312 203 34 05

Detaylı

:51 Depremi:

:51 Depremi: B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 06-09 ŞUBAT 2017 GÜLPINAR-AYVACIK (ÇANAKKALE) DEPREM ETKİNLİĞİ RAPORU 1. 06.02.2017 06:51 Depremi: 06 Şubat 2017

Detaylı

21 NİSAN 2017, 17h12, Mw=4.9 MANİSA-ŞEHZADELER DEPREMİ SİSMOLOJİK ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU

21 NİSAN 2017, 17h12, Mw=4.9 MANİSA-ŞEHZADELER DEPREMİ SİSMOLOJİK ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU 21 NİSAN 2017, 17h12, Mw=4.9 MANİSA-ŞEHZADELER DEPREMİ SİSMOLOJİK ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU 25.04.2017 Buca / İZMİR 1. SİSMOTEKTONİK 21 Nisan 2017 günü, TSİ ile saat 17:12 de Manisa-Şehzadeler merkezli bir

Detaylı

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı

KENTÇ TOPLU TAIMA SSTEMLERNN TÜREL DAILIMI

KENTÇ TOPLU TAIMA SSTEMLERNN TÜREL DAILIMI KENTÇ TOPLU TAIMA SSTEMLERNN TÜREL DAILIMI Kemal Selçuk ÖÜT Ara. Gör., stanbul Teknik Üniversitesi, naat Fakültesi, Ulatırma Anabilim Dalı 1. KENTÇ TOPLU TAIMA SSTEMLER Kentiçi toplu taıma sistemleri iki

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt:14 Sayı:1 sh Ocak 2012

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt:14 Sayı:1 sh Ocak 2012 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt:14 Sayı:1 sh. 39-54 Ocak 2012 TÜRKİYE, BATI ANADOLU DEPREMLERİ İÇİN BÜYÜKLÜK- FREKANS İLİŞKİSİNİN İSTATİSTİKSEL ANALİZİ (STATISTICAL ANALYSIS

Detaylı

Deprem Tehlikesi. İhtimaller Hesabına Dayalı İstanbul ve Çevresindeki

Deprem Tehlikesi. İhtimaller Hesabına Dayalı İstanbul ve Çevresindeki Polat Gülkan Erol Kalkan İhtimaller Hesabına Dayalı İstanbul ve Çevresindeki Deprem Tehlikesi Bu yazının amacı, İstanbul ve yakın çevresinin maruz olduğu deprem tehlikesine dair 1999 depremlerinden bu

Detaylı

AKTİF FAYLARIN DEPREMSELLİK PARAMETRELERİNİN KESTİRİLMESİ

AKTİF FAYLARIN DEPREMSELLİK PARAMETRELERİNİN KESTİRİLMESİ AKTİF FAYLARIN DEPREMSELLİK PARAMETRELERİNİN KESTİRİLMESİ Prof.Dr.Müh. Ergin ARIOĞLU İ.T.Ü. Maden Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç Dr.Mim. Nihal ARIOĞLU İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Dr.Müh.

Detaylı

Güncel veriler ve olasılıksal sismik tehlike analizi kullanarak Eskişehir için sismik tehlike haritası ve ivme eğrileri elde edilmesi

Güncel veriler ve olasılıksal sismik tehlike analizi kullanarak Eskişehir için sismik tehlike haritası ve ivme eğrileri elde edilmesi Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University 32:1 (2017) 243-251 Güncel veriler ve olasılıksal sismik tehlike analizi kullanarak Eskişehir için sismik tehlike haritası ve ivme

Detaylı

İNM Ders 9.2 TÜRKİYE DEPREM YÖNETMELİĞİ

İNM Ders 9.2 TÜRKİYE DEPREM YÖNETMELİĞİ İNM 424112 Ders 9.2 TÜRKİYE DEPREM YÖNETMELİĞİ Türkiye Deprem Yönetmelikleri Türkiye de deprem zararlarının azaltılmasına yönelik çalışmalara; 32.962 kişinin ölümüne neden olan 26 Aralık 1939 Erzincan

Detaylı

KAZIKLI YAYILI TEMELLERN SAYISAL ANALZ

KAZIKLI YAYILI TEMELLERN SAYISAL ANALZ KAZIKLI YAYILI TEMELLERN SAYISAL ANALZ Sayısal analiz yöntemlerindeki gelimeler, imdiye kadar çounlukla iki boyutta incelenebilen zemin-yapı etkileiminin ve zeminlerin dorusal olmayan yük-ekil deitirme

Detaylı