İnşaat Muhasebesi. Atölye Çalışması. Yrd.Doç.Dr. Vedat EKERGİL Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İnşaat Muhasebesi. Atölye Çalışması. Yrd.Doç.Dr. Vedat EKERGİL Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi"

Transkript

1 İnşaat Muhasebesi Atölye Çalışması Yrd.Doç.Dr. Vedat EKERGİL Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

2 Arsa Taşeron Gündem 740 Hakediş Avans İhrazat işçilik Yıllara Yaygın Hesap Planı İnşaat İşinin Maliyetinin Belirlenmesi Genel Yönetim Giderlerinin Dağıtılması Yrd.Doç.Dr. Vedat EKERGĠL Anadolu Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler 2

3 Yasalarda inşaat kavramı Borçlar Kanunu ( ) Medeni Kanun (652/1) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 3194 Sayılı İmar Kanunu Diğer Kanunlar Yrd.Doç.Dr. Vedat EKERGĠL Anadolu Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler 3

4 İnşaat muhasebesinin özellikleri Faaliyet döngüsü genellikle bir yıldan daha uzun sürede gerçekleşir. Yapılan işlerin birbirinden farklı özellikler içermesi nedeniyle Sipariş Maliyeti Sistemi kullanılır. İnşaat işlerine ilişkin kâr veya zararın tespitinde ya işin bitmesi beklenir (işin bitim yöntemi) ya da her dönem sonunda tahmini olarak kâr veya zaarar hesaplanır (işin kısmen bitim yöntemi). Yrd.Doç.Dr. Vedat EKERGĠL Anadolu Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler 4

5 Sipariş kartı örneği OKUL İNŞAAT MALİYET KARTI Dir.Yüklenen Mly. İnşaatın Başlama Tarihi: İnşaatın Bitiş Tarihi: İnşaat Üretim Miktarı (m 2 ) : Ortak Giderler Tamam. Yüzdesi GENEL TOPLAM Fin. Gid. G. Y. Gid. Paz.Sat. Dağ. Gid. Toplam Üret. Mly G.Ü.M. İşçilik Mly İlk Md. Mlz. Mly Açıklama Tarih Sıra No Yrd.Doç.Dr. Vedat EKERGĠL Anadolu Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler 5

6 İnşaat çeşitleri Taahhüt Şeklinde İnşaat Faaliyetleri Özel (Yap-Sat) İnşaat Faaliyetleri Yrd.Doç.Dr. Vedat EKERGĠL Anadolu Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler 6

7 Yıllara Yaygın İnşaat İşleri İşe Başlama İşlemleri İnşaat Maliyetlerinin İnşaatlara Yüklenmesi Asgari İşçilik Uygulaması Taşeron Giderleri ve Verilen Avanslar Diğer Direkt Giderler Endirekt (ortak-müşterek) Giderlerin Dağıtımı Hizmet Üretim Maliyetinin Hesaplanması Hakedişler ve Avans Mahsupları Yrd.Doç.Dr. Vedat EKERGĠL Anadolu Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler 7

8 İŞE BAŞLAMA SÜRECİ Özel sektör işlerinde Borçlar Kanunu nun Maddelerine aykırı olmamak kaydıyla süreç serbest bırakılmıştır. Kamu kurumu işlerinde ise, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunlarının hükümlerine uygun olarak inşaat işine başlanması gerekmektedir. Yrd.Doç.Dr. Vedat EKERGĠL Anadolu Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler 8

9 1) İhalenin İlanı ve Geçici Teminat İnşaat işini yapmak isteyen işletmeleri davet etmek için inşaat ihalesi açılması dır. İhaleyi açan kuruluş 4734 Sayılı Kamu İhale Kanuna göre altı çeşit proje hazırlatabilir. Ön proje : Belli bir yapının kesin ihtiyaç programına göre; gerekli arazi ve zemin araştırmaları yapılmadan, bilgilerin halihazır haritalardan alındığı, çevresel etki değerlendirme ve fizibilite raporları dahil elde edilen verilere dayanılarak hazırlanan plan, kesit, görünüş ve profillerin belirtildiği bir veya birkaç çözümü içeren projeyi, Kesin proje : Belli bir yapının onaylanmış ön projesine göre; mümkün olan arazi ve zemin araştırmaları yapılmış olan, yapı elemanlarının ölçülendirilip boyutlandırıldığı, inşaat sistem ve gereçleri ile teknik özelliklerinin belirtildiği projeyi, Yrd.Doç.Dr. Vedat EKERGĠL Anadolu Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler 9

10 İhalenin İlanı Uygulama projesi : Belli bir yapının onaylanmış kesin projesine göre yapının her türlü ayrıntısının belirtildiği projeyi, Rölöve projesi: Kültür varlıkları ve yakın çevresinin mevcut durumlarının rapor ve ölçekli projesini, Restorasyon projesi: Kültür varlıklarının onarımı, özgün işlevi ve yeni kullanımı için getirilen müdahale biçimlerinin rapor ve projesini, Restitüsyon projesi: Kültür varlıklarının ve yakın çevresinin analizi, benzer yapılarla karşılaştırılması, özgün veya belli bir dönemine ilişkin belgeleri ve çizimleri olan öneri projesini, Yrd.Doç.Dr. Vedat EKERGĠL Anadolu Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler 10

11 İhale ilanı Bina işlerinde uygulama projesi, Diğer yapım işlerinde, uygulama projesi yapılabilen kısımlar için uygulama projesi, uygulama projesi yapılamayan kısımlar için kesin proje, Doğal afetlerde uygulama projesi için yeterli süre yoksa ön veya kesin proje hazırlanması ve yaklaşık maliyete dayalı hesaplama yapılması. Yrd.Doç.Dr. Vedat EKERGĠL Anadolu Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler 11

12 İhale türleri İhale : KİK nda yazılı usul ve şartlarla mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemleri, Teklif: KİK göre yapılacak ihalelerde isteklinin idareye sunduğu fiyat teklifi ile değerlendirmeye esas belge ve/veya bilgileri, Yrd.Doç.Dr. Vedat EKERGĠL Anadolu Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler 12

13 Ġhale türleri Açık ihale usulü: Bütün isteklilerin teklif verebildiği usulü, Belli istekliler arasında ihale usulü: Ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda idare tarafından davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usulü, Pazarlık usulü: ihale sürecinin iki aģamalı olarak gerçekleģtirildiği ve idarenin ihale konusu iģin teknik detayları ile gerçekleģtirme yöntemlerini ve belli hallerde fiyatı isteklilerle görüģtüğü usulü, Doğrudan temin: Bu Kanunda belirtilen hallerde ihtiyaçların, idare tarafından davet edilen isteklilerle teknik Ģartların ve fiyatın görüģülerek doğrudan temin edilebildiği usulü, Yrd.Doç.Dr. Vedat EKERGĠL Anadolu Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler 13

14 SözleĢme Türleri (TMS-11) Sabit fiyatlı sözleģme Yüklenicinin sabit bir sözleģme fiyatını (ihale bedelini) veya üretim birimi baģına sabit bir tutarı (birim fiyatı) kabul ettiği, ancak belli koģullarda maliyet güncelleģtirmesi (eskalasyon) konu olduğu sözleģmeleridir. Yrd.Doç.Dr. Vedat EKERGĠL Anadolu Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler 14

15 SözleĢme Türleri (TMS-11) Maliyet artı kâr sözleģmesi Yükleniciye kabul edilebilir veya baģka bir Ģekilde tanımlanmıģ maliyetler üzerine bu maliyetlerin bir yüzdesi veya sabit bir tutar eklenerek ödeme yapılan sözleģmelerdir. Yrd.Doç.Dr. Vedat EKERGĠL Anadolu Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler 15

16 Teminat Türleri İnşaat işini üstlenen kişinin sözleşme şartlarına göre işleri yerine getirmelerini sağlamak için TEMİNAT alınması yaygın bir uygulamadır. 1) Geçici Teminat 2) Kesin Teminat Yrd.Doç.Dr. Vedat EKERGĠL Anadolu Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler 16

17 Geçici Teminat İhaleye katılacak istekliler, teklif bedelinin %3 ünden az olmamak üzere geçici teminat yatırmaları gerekmektedir. Örnek: Yıllara yaygın inşaat işinde bulunan KMS İnşaat tarihinde Sağlık Bakanlığı nın açmış olduğu hastane inşaatı ihalesine katılmış ve lira teklif vermiştir. Teklife ilişkin geçici teminatı nakden yatırmıştır. Geçici teminat = Teklif Bedeli x %3 = x %3 = liradır. MADDE Ġhale üzerinde kalan istekli 42 ve 43 üncü maddelere göre kesin teminatı vererek sözleģmeyi imzalamak zorundadır. SözleĢme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir. Yrd.Doç.Dr. Vedat EKERGĠL Anadolu Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler 17

18 Geçici Teminat VERĠLEN DEPOZĠTO VE TEMĠNATLAR HS Teminatlar 038 Hastane ĠnĢ. Teminatı 2 KASA HESABI Yrd.Doç.Dr. Vedat EKERGĠL Anadolu Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler 18

19 Kesin Teminat Taahhüdün sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşmenin yapılmasından önce ihale üzerinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 oranında kesin teminat alınır. Örnek: KMS ĠnĢaat hastane inģaatının ihalesini yüklenmiģtir. KMS, geçici teminat tutarını geri almıģtır. Kesin teminat için ise ĠĢ Bankası EskiĢehir ġubesi nde aldığı teminat mektubunu vermiģtir. Teminat mektubu masrafı lirayı banka ödemiģtir. Kesin teminat = Ġhale Bedeli x %6 = x %6 = liradır. Danışmanlık hizmet ihalelerinde ihale dokümanında belirtilmesi kaydıyla, kesin teminat sözleşme yapılmadan önce alınmayabilir. Bu durumda, düzenlenecek her hakedişten % 6 oranında yapılacak kesintiler teminat olarak alıkonulur. Yrd.Doç.Dr. Vedat EKERGĠL Anadolu Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler 19

20 Kesin Teminat TEMĠNAT MEKTUBU BORÇLULAR HS Sağlık Bakanlığı TEMĠNAT MEKTUBU ALACAKLILAR HS ĠĢ Bankası Esk.ġb. 740 HĠZ.ÜRETĠM MLY HS Hastane ĠnĢaatı 03 Diğer Direkt Giderler 80 Tem. Mektubu Komisyonu 100 KASA HESABI Yrd.Doç.Dr. Vedat EKERGĠL Anadolu Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler 20

21 KMS İnşaatının geçici teminatını geri alması KASA HESABI VER.DEP.VE TEM.HS KMS İnşaat kesin teminatı peşin ödemiş olsaydı VER.DEP.VE TEM. HS Teminatlar 038 Hastane ĠnĢaatı Teminatı 100 KASA HESABI Yrd.Doç.Dr. Vedat EKERGĠL Anadolu Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler 21

22 740 HİZ.ÜR.MLY 741 HÜM YANS YIL.YAY.İNŞ. ONAR.MLY 350 YIL.YAY.İNŞ. HAKEDİŞ BEDEL 760 P.S.D.GİD. 761 P.S.D.G.YANS 630 P. S. D. GİD. 622 S.H. MLY. 770 G. Y. GİD. 771 GYG YANS 632 G.Y. GİD. 600 Y.İ.SATIŞLAR 780 FİN.GİDER. 781 FİN.G.YANS 660 KVBORÇ.GİD 690 DÖN.KARI/ZARARI Yrd.Doç.Dr. Vedat EKERGĠL Anadolu Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler 22

23 İnşaat Sözleşmesinin Yapılması KMS İnşaat, hastane inşaatının sözleşmesini noterde imzalamış ve sözleşme giderleri olan 250 lira + 45 lira KDV ve İhale Karar Damga Vergisi ( 4,5) lirayı 6.Notere nakden ödemiştir HĠZ.ÜRETĠM MLY. HS Hastane ĠnĢaatı 3 Diğer Direkt Giderleri 404 Noter Gid Ġh.Kar.DV ĠNDĠRĠLECEK KDV HS KASA HESABI Yrd.Doç.Dr. Vedat EKERGĠL Anadolu Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler 23

24 ĠnĢaat Ģantiyesinin oluģturulması KMS İnşaat, hastane inşaatının şantiyesine ilişkin şu giderleri yapmıştır: 460 lira elektrik ve 240 lira su depozitosu, Prefabrik şantiye barakasının kurulması için 210 lira ve elektrik kutusu, çeşme ve diğer giderler için 80 lira maliyete katlanılmıştır VER.DEP.TEM. HS Depozitolar 01 Elektrik Dep Su Depozito HĠZMET ÜRETĠM MLY HS KASA HESABI 990 Yrd.Doç.Dr. Vedat EKERGĠL Anadolu Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler 24

25 740 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ 10 Telekom Santral İnşaatı 0 İlk Madde ve Malzeme Giderleri 01 Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri 001 Çimento 002 Demir 02 Yardımcı Madde ve Malzeme Giderleri 001 Boya Badana Malzemeleri 002 Çivi 03 İşletme Malzemesi Giderleri 001 Araç yakıtları 1 İşçilik Giderleri 01 Direkt İşçilik 02 Endirekt İşçilik 2 Memur Ücret ve Giderleri 3 Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler Yrd.Doç.Dr. Vedat EKERGĠL Anadolu Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler 25

26 İlk Madde ve Malzemelerin Doğrudan İnşaat Maliyetine Yüklenmesi Satın alınan malzemelerin kullanılacak inşaat alanına teslim edilmesi. Eskişehir Özdilek İnşaat işi için sipariş edilen lira lira KDV lik malzemeyi nakden satın almış ve malzemeler inşaat şantiyesindeki yetkililere teslim edilmiştir HĠZMET ÜR. MLY. HS Esk. Özdilek ĠnĢaatı 01 Ġlk Md. Ve Mlz. 191 ĠND. KDV. HS KASA HESABI Yrd.Doç.Dr. Vedat EKERGĠL Anadolu Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler 26

27 İlk Madde ve Malzemelerin Doğrudan İnşaat Maliyetine Yüklenmesi Eskişehir Özdilek İnşaat işi tarihinde tamamlanmış ve şantiye deposunda liralık malzemenin kaldığı belirlenmiştir. Bu malzemeler merkez depoya gönderilmiştir ĠLK MD.VE MLZ. HS. 01 Merkez Depo HĠZMET ÜR. MLY. HS Esk. Özdilek ĠnĢaatı 01 Ġlk Md. Ve Mlz. 5 Yrd.Doç.Dr. Vedat EKERGĠL Anadolu Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler 27

28 İlk Madde ve Malzemelerin Merkez Depodan İnşaat Maliyetine Yüklenmesi Eskişehir TEDAŞ sokak lambalarının değiştirilmesine yönelik olarak açtığı ihaleyi DİREK İşletmesi kazanmıştır. Direk işletmesi ihale sözleşmesinde yer alan 4700 alüminyum direği lira lira KDV yi nakden satın alarak merkez depoya gelmiştir. Her bir mahalleye kurduğu şantiyeye gerekli malzemeler daha ihtiyaca göre gönderilecektir ĠLK MD.VE MLZ. HS. 01 Merkez Depo ĠND. KDV Hs KASA HS Yrd.Doç.Dr. Vedat EKERGĠL Anadolu Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler 28

29 İlk Madde ve Malzemelerin Merkez Depodan İnşaat Maliyetine Yüklenmesi Tepebaşı Mahallesi Şantiyesi 320 adet alüminyum direk setini talep etmiştir. Malzemeler şantiyeye gönderilmiştir ĠLK MD.VE MLZ. HS TepebaĢı Deposu 150 ĠLK MD. VE MLZ. HS Merkez Depo Tepebaşı Mahallesi nde 60 adet direğin montajı tamamlanmıştır HĠZ. ÜRETĠM MLY. HS ĠLK MD. VE MLZ. HS TepebaĢı Deposu Yrd.Doç.Dr. Vedat EKERGĠL Anadolu Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler 29

30 İşçilik maliyeti HĠZ. ÜRETĠM MLY. HS YOL ĠNġAATI 1 ĠĢçilik Giderleri 01 Direkt ĠĢçilik 011 Esas Ücret SSK ĠĢv.Payı ĠSF ĠĢv. Payı ÖD.VERGĠ VE FON.HS ÖD.SOS.GÜV.KES.HS PERSONELE BORÇ.HS Yrd.Doç.Dr. Vedat EKERGĠL Anadolu Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler 30

31 Asgari İşçilik Gerek ihale usulü ile yapılan inşaat işlerinde gerekse özel bina inşaat işlerinde SSK tarafından belirlenen işçilik oranları ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından belirlenen maliyetler veya ihale işlerindeki hakedişler esas alınarak her bir işin SSK ya bildirilmesi gereken işçilik tutarına ASGARİ İŞÇİLİK denir. Yrd.Doç.Dr. Vedat EKERGĠL Anadolu Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler 31

32 Asgari ĠĢçilik SSK nın tarihinde yayınlanan genelgeye göre ihale konusu iģlerle ilgili asgari iģçilik uygulaması Ģöyledir: Ġhale yoluyla yapılan iģlerde, geçici ve kesin kabulün noksansız yapıldığı tarihten sonra ve iģverene ödenmesi gereken KDV hariç, malzeme fiyat farkı ve varsa akreditif bedeli dahil, toplam hakediģ tutarına, iģin asgari iģçilik oranının %25 eksiği alınan toplam hakediģ tutarı ile çarpılarak SSK ya bildirilmesi gereken tutardır. Ġhale konusu iģin birden fazla iģi kapsaması ve her bir iģe ait asgari iģçilik oranının belirli olması durumunda, iģveren tarafından iģçilik oranı en yüksek olanının kabul edildiğinin bir dilekçe ile SSK ya bildirilerek en yüksek değer dikkate alınır. Yrd.Doç.Dr. Vedat EKERGĠL Anadolu Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler 32

33 Asgari ĠĢçilik Ġhale konusu iģlerin geçici kabulünün yapılması, asgari iģçilik uygulaması açısından noksansız yapıldığı anlamına gelmediğinden, geçici kabulün yapıldığı tarihten sonraki süreye isabet eden iģçilik tutarı SSK ya bildirilir ve iģçilik tutarına dahil edilir. Geçici kabulün noksansız olarak yapıldığı veya kesin kabul yapıldığı tarihten sonra, yani iģin bitiģ tarihinden sonra, Ģantiyenin sökülmesi, malzemelerin toplanması, nakliyesi, bekçi çalıģtırılması gibi belirli süre daha iģçi çalıģtırılması asgari iģçilik tutarına dahil edilmez. Yrd.Doç.Dr. Vedat EKERGĠL Anadolu Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler 33

34 Asgari ĠĢçilik Asgari iģçilik uygulaması ile SSK ya asgari iģçilik tutarı kadarı iģçiliğin bildirilmesi gerekir. Bu durumda SSK ĠLĠġĠKSĠZ BELGESĠ (borcu yoktur) belgesi verilir. Ġhale konusu iģlerde ĠliĢiksiz Belgesi ihale makamına teslim edilmediği sürece verilen teminatlar geri alınamaz. Özel bina inģaatlarında ise Belediyelerin iskan ruhsatı vermeleri için ĠliĢiksiz Belgesi nin belediyeye teslim edilmesi gerekmektedir. Yrd.Doç.Dr. Vedat EKERGĠL Anadolu Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler 34

35 Asgari İşçilik Asgari işçilik oranı %16 olan bir ihale konusu iş için en son hakediş raporundaki hakediş tutarı liradır. Aynı işte lira malzeme fiyat farkı ve lira akreditif bedeli sözkonusudur. Bildirilmesi gereken asgari işçilik tutarı şöyle hesaplanır: Asgari ĠĢçilik hesaplamasında dikkate alınacak oran = Asgari ĠĢçilik Oranı = 0,16 (0,16 x 0,25) = %12 Son Hakediş Tutarı : TL Malzeme Fiyat Farkı : TL Akreditif Bedeli : TL TOPLAM TL ( Asgari İşçilik Oranı x %25 ( SSK ya Bildirilecek Asgari İşçilik = x %12 = TL Yrd.Doç.Dr. Vedat EKERGĠL Anadolu Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler 35

36 Asgari İşçilik Cimri İnşaat İşletmesi Belediye den Atıksu Kanal Islahı ve Atıksu Arıtma Tesisi işini ihale yoluyla almıştır. Yapılan işin keşif özetine göre işin %60 ı Atıksu Kanal Islahı ve %40 ı Atıksu Arıtma Tesisi yapımı içindir. İşletme bu işler için aldığı hakediş toplamı lira olacaktır. Atıksu Kanal Islahı asgari işçilik oranı %10 ve Atıksu Arıtma Tesisi asgari işçilik oranı %7 dir. Cimri İnşaat SSK ya Belediye işlerini birleştirmek için dilekçe vermiştir. SSK nın uyguladığı indirim oranı %25 tir. Cimri İnşaatın SSK ya bildirmesi gereken asgari işçilik oranı şöyle hesaplanır: Yrd.Doç.Dr. Vedat EKERGĠL Anadolu Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler 36

37 Asgari İşçilik oranı birden fazla işler için dilekçe verildiği için Atıksu Kanal Islahı nın %10 esas alınır. Asgari İşçilik Oranı = 0,10 (0,10 x 0,25) = %7,5 Son Hakediş Tutarı : TL SSK ya Bildirilecek Asgari İşçilik = x %7,5 = TL Yrd.Doç.Dr. Vedat EKERGĠL Anadolu Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler 37

38 Asgari İşçilik BH İnşaat İşletmesi Hasankeyf Barajı inşaatı ihalesini üstlenmiştir. İşletme bu inşaat için TL hakediş almıştır. Bu iş için SSK genelgesinde asgari işçilik oranı %4 tür. İşletme işe de başlamış ve bugüne kadar SSK ya lira işçilik sigorta primi bildirilmiştir. SSK prim bildirilmiştir. SSK prim oranı %36 dır (İşveren payı %22 ve işçi payı %14). 21 Ekim 2009 tarihinde kesin kabul gerçekleşmiş ve SSK İlişiksiz Belgesi için inceleme yapmıştır. Eksik bildirilen ek ödenecek primi hesaplayalım. Ödenecek ek prime ilişkin muhasebe kaydını yapalım. Yrd.Doç.Dr. Vedat EKERGĠL Anadolu Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler 38

39 Asgari İşçilik Oranı = 0,04 (0,04 x 0,25) = %3 Alınan toplam hakediş tutarı TL Asgari İşçilik = x %3 = TL SSK ya bildirilen işçilik primi Eksik bildirilen işçilik primi ( TL) TL Ödenecek ek prim = x %36 = TL 740 HĠZMET ÜR.MLY.HS ÖD.SOS.GÜV.KES.HS Yrd.Doç.Dr. Vedat EKERGĠL Anadolu Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler 39

40 Taşeron Giderleri Taşeron kullanılmasının temel nedenleri: Uzmanlık Finansman Yrd.Doç.Dr. Vedat EKERGĠL Anadolu Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler 40

41 Taşeron giderleri Yıllara yaygın inşaat işi yapan Onur-Güven İnşaat İşletmesi üstlendiği altgeçit inşaatının hafriyatını taşeron BUZ İşletmesine yaptırmıştır. Taşeron BUZ işine da başlamış ve da tamamlamıştır. BUZ İşletmesi lira ve 2916 lira KDV lik fatura şöyle düzenlenmiştir. Harfiyat bedeli TL KDV (%18) TL 1/6 KDV Stopajı (486 TL) Hesaplanan KDV TL Toplam Ödenen Tutar TL Onur-Güven, BUZ İşletmesine çek vererek ödeme yapmıştır. Yrd.Doç.Dr. Vedat EKERGĠL Anadolu Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler 41

42 HĠZ. ÜRETĠM MLY. HS ALTGEÇĠT ĠNġAATI 3 DıĢarıdan Sağ.Fay.Hiz. 110 TaĢeron Giderleri 191 ĠNDĠRĠLECEK KDV HS ÖD.VERGĠ VE FON.HS 05 1/6 KDV Tevkifatı VER.ÇEK.ÖD.EM.HS Yrd.Doç.Dr. Vedat EKERGĠL Anadolu Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler 42

43 Onur-Güven, altgeçit işinin zemin betonlama işini BETON İşletmesine vermiştir. Yapılan sözleşme gereği BETON İşletmesi dolgu işine tarihinde başlayıp tarihinde tamamlayacaktır. Taşeron BETON İşletmesine işin tamamlanan kısmı için tarihinde 1. Hakediş raporunda lira ve %18 KDV den oluşan faturayı şöyle düzenlemiştir. 1.Nolu Hakediş Bedeli TL %3 Stopaj (180 TL) TL %18 KDV TL 1/6 KDV Stopajı (180 TL) 900 TL Toplanan Tutar TL Yasal kesintilerden sonra kalan tutar BETON İşletmesine İnterbank Ticari Mevduat hesabından havale edilmiştir. Yrd.Doç.Dr. Vedat EKERGĠL Anadolu Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler 43

44 HĠZ. ÜRETĠM MLY. HS ALTGEÇĠT ĠNġAATI 3 DıĢarıdan Sağ.Fay.Hiz. 110 TaĢeron Giderleri 191 ĠNDĠRĠLECEK KDV HS ÖD.VERGĠ VE FON.HS 04 Gelir Vergisi Tevk /6 KDV Tevkifatı BANKALAR HESABI Yrd.Doç.Dr. Vedat EKERGĠL Anadolu Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler 44

45 Taşeronlara Verilen Avanslar TASA İşletmesi üstlendiği hastane inşaatının bir kısmının yapımı için Taşeron MAVİ İşletmesi ile sözleşme yapmıştır. Sözleşmeye göre MAVİ işe de başlamış ve tarihinde tamamlayacaktır. Müteahhit TASA İşletmesi tarihinde lira avans vermiş ve %3 Gelir Vergisi ile 7,5 Damga Vergisi kesintisi yaparak taşerona ödeme yapmıştır. Yrd.Doç.Dr. Vedat EKERGĠL Anadolu Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler 45

46 TAġERON.VER.AVANS HS HASTANE ĠNġAATI 1 Mavi ĠĢletmesi 360 ÖD.VERGĠ VE FON.HS 04 Gelir Vergisi Tevk Damga Vergisi KASA HESABI Yrd.Doç.Dr. Vedat EKERGĠL Anadolu Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler 46

47 Taşeronlara Verilen Avanslar TASA İşletmesi tarihinde hastane işinin elektrik işlerini ÇARPAR Elektrik İşletmesine vermiştir. Taşeron üstlendiği işi tarihinde tamamlamayı taahhüt etmiştir. Müteahhit TASA İşletmeye tarihinde 800 lira avans vermiştir. Taşeron verilen avanstan 7,5 Damga Vergisi kesilerek ödenmiştir. Yrd.Doç.Dr. Vedat EKERGĠL Anadolu Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler 47

48 TAġERON.VER.AVANS HS HASTANE ĠNġAATI 2 Çarpar Elektrik 360 ÖD.VERGĠ VE FON.HS 06 Damga Vergisi KASA HESABI 794 Yrd.Doç.Dr. Vedat EKERGĠL Anadolu Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler 48

49 Taşerona Verilen Avansın Mahsubu Taşeron MAVİ tarihinde işini tamamlayarak TASA ya teslim etmiştir. TASA iş karşılığında lira ve %18 KDV tutarı 972 liralık fatura düzenleyerek gerekli tutarı banka havalesi ile ödemiştir. %3 Gelir Vergisi ve daha önceki liralık avansı gözönünde bulundurarak gerekli kaydı yapınız. İş Bedeli Hesaplanan KDV.. Toplam Fatura Bedeli İşin bedeli TL Verilen Avanslar.. (2.000 TL) Gelir Vergisi Matrahı TL (-) Gelir Vergisi. (102 TL) Hesaplanan KDV. 972 TL Ödenecek Tutar TL TL 972 TL TL Yrd.Doç.Dr. Vedat EKERGĠL Anadolu Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler 49

50 HĠZ. ÜRETĠM MLY. HS HASTANE ĠNġAATI 3 DıĢarıdan Sağ.Fay.Hiz. 110 TaĢeron Giderleri 191 ĠNDĠRĠLECEK KDV HS TAġ.VER.AVANS HS HASTANE ĠNġAATI 1 Mavi ĠĢletmesi 360 ÖD.VERGĠ VE FON.HS 04 Gelir Vergisi Tevk BANKALAR HESABI Yrd.Doç.Dr. Vedat EKERGĠL Anadolu Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler 50

51 Diğer Direkt Giderler Direkt ilk madde ve malzeme, Direkt ĠĢçilik ve TaĢerona Verilen ĠĢler DıĢında Kalan Giderlerdir. SözleĢme giderleri Teminat mektubu faiz ve komisyonları Proje giderleri Teknik danıģmanlık ücretleri Makine ve Teçhizat kiraları Elektrik Su giderleri (Ģantiyede kullanılan) Geçici yapı (Ģantiye binası) giderleri ve amortismanı Bekçi ücretleri Yardımcı madde ve malzemeler Yrd.Doç.Dr. Vedat EKERGĠL Anadolu Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler 51

52 İnşaat Sözleşmesinin Yapılması BIRAKGİT İnşaat X Operatörünün baz istasyonu inşaatını üstlenmiş ve lira lira KDV ya bir vinç kiralanmış ve bedeli nakden ödenmiştir HĠZMET ÜR.MLY. HS. 09 X Operatörü ĠnĢaatı 03 Diğer Direkt Giderler 122 Vinç Kira Gideri ĠND. KDV HS KASA HESABI Yrd.Doç.Dr. Vedat EKERGĠL Anadolu Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler 52

53 Endirekt Giderler ENDİREKT MADDE VE MALZEMELER Kaynak malzemeleri Patlayıcı malzemeler Akaryakıt ENDİREKT İŞÇİLİK Birden fazla inşaatta hizmet sunan, Kamyon şoförlerin ücretleri İş makinesi operatörlerinin ücretleri Yemekhane, yatakhane görevlilerinin ücretleri Şantiye şeflerinin maaşları Kıdem tazminatları Sosyal yardımlar Eğitim-Staj giderleri Sağlık yardımına ilişkin işçilik giderleri Yrd.Doç.Dr. Vedat EKERGĠL Anadolu Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler 53

54 Endirekt Giderler DIġARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HĠZMETLER Bakım onarım giderleri DanıĢmanlık MüĢavirlik giderleri Doğalgaz giderleri ÇEġĠTLĠ GĠDERLER Tesis, makine ve cihazların sigorta giderleri Kamyon kira giderleri VERGĠ, RESĠM VE HARÇLAR Birden fazla projenin damga, gelir veya motorlu taģıtlar vergisi, emlak vergisi AMORTĠSMAN GĠDERLERĠ Yrd.Doç.Dr. Vedat EKERGĠL Anadolu Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler 54

55 Endirekt Giderlerin İnşaat Üretim Maliyetlerine Dağıtılması Dağıtım Ölçüleri: Dönem içinde her bir inşaatta oluşan direkt işçilik + direkt ilk madde ve malzeme maliyetlerinin tutarı İnşaatlarda gerçekleşen işçilik saatleri Öngörülen yüzdelere göre Eşit bir şekilde Yrd.Doç.Dr. Vedat EKERGĠL Anadolu Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler 55

56 Gelir Vergisi Kanunu 43. Madde MüĢterek Genel Giderler ve Amortismanların Dağıtılması 43/1 (DeğiĢik bent: 17/12/ S.K./7. md.) Bir yıl içinde birden fazla inģaat ve onarma iģinin birlikte yapılması halinde, her yıla ait müģterek genel giderler bu iģlere ait harcamaların (enflasyon düzeltmesi yapılan dönemlerde düzeltilmiģ tutarlarının) enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuģ tutarlarının birbirine olan nispeti dahilinde; 43/2 (DeğiĢik bent: 17/12/ S.K./7. md.) Bir yıl içinde tek veya birden fazla inģaat ve onarma iģinin bu madde Ģümulüne girmeyen iģlerle birlikte yapılması halinde, her yıla ait müģterek genel giderler, bu iģlere ait harcamalar ile diğer iģlere ait satıģ ve hasılat tutarlarının (enflasyon düzeltmesi yapılan dönemlerde düzeltilmiģ tutarlarının) enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuģ tutarlarının birbirine olan nispeti dahilinde; Yrd.Doç.Dr. Vedat EKERGĠL Anadolu Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler 56

57 Gelir Vergisi Kanunu 43. Madde Müşterek Genel Giderler ve Amortismanların Dağıtılması 43/3 (Değişik bent: 17/12/ S.K./7. md.) Birden fazla inşaat ve onarma işinde veya bu işlerle sair işlerde müştereken kullanılan tesisat, makine ve ulaştırma vasıtalarının amortismanları, bunların her işte kullanıldıkları gün sayısına göre dağıtılır. Yrd.Doç.Dr. Vedat EKERGĠL Anadolu Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler 57

58 Endirekt Giderlerin Dağıtılması AROB Yapı 2009 yılında Tur, Ġnka ve Cennet ĠnĢaat ve Onarım iģleri faaliyetlerini yürütmüģtür. Bu inģaatlarda yapılan harcamalar sırasıyla TL, TL ve TL dir. Aynı döneme iliģkin Genel Yönetim Giderleri liradır. Genel Yönetim Giderlerini üç inģaat arasında dağıtınız. Harcamalar % Yükleme Tur İnşaat İnka İnşaat TL TL %40 % TL TL Cennet İnşaat TOPLAM TL TL %24 % TL TL x %40 Yrd.Doç.Dr. Vedat EKERGĠL Anadolu Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler 58

59 Endirekt Giderlerin Dağıtılması (43/1 ve 43/2) TĠTĠZ ĠnĢaat 2009 yılında üç ayrı inģaat iģiyle birlikte inģaat malzemesi alım satımı ve nakliyecilik iģi yapmaktadır. Okul ĠnĢaatı harcaması Yol ĠnĢaat harcaması Köprü ĠnĢaat ĠĢi TL TL TL ĠnĢaat Mlz. Alım-Satımı TL (SatıĢlar) Nakliye ĠĢi TL (SatıĢlar) Aynı döneme iliģkin; Genel Yönetim Giderleri lira ve Finansman Giderleri liradır. Yrd.Doç.Dr. Vedat EKERGĠL Anadolu Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler 59

60 Harcamalar SatıĢlar % GYG Dağıtımı Fin.Gid. Dağıtımı Okul ĠnĢaat TL % TL TL Yol ĠnĢaat TL % TL TL Köprü ĠnĢaatı TL % TL TL ĠnĢ.Mlz.Alım/S TL % TL TL Nakliye ĠĢi TL % TL 810 TL TOPLAM TL % TL TL Yrd.Doç.Dr. Vedat EKERGĠL Anadolu Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler 60

61 YILLARA YAY.OKUL ĠNġ. VE ONARIM MALĠYETĠ HS Maliyetleri 11 Ortak Giderler 770 GYG Fin.Gid Y.Y.YOL ĠNġ.ON. MLY.HS Y.Y.KÖPRÜ ĠNġ.ON.MLY.HS GEN.YÖN.GĠD.HS KISA VD.BORÇ.GĠD.HS GYG YANSITMA HS FĠN.GĠD. YANS.HS GYG YANSITMA HS FĠN.GĠD. YANS.HS GEN.YÖN.GĠD. HS FĠN.GĠDERLERĠ HS Yrd.Doç.Dr. Vedat EKERGĠL Anadolu Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler 61

62 Endirekt Giderlerin Dağıtılması (Amortisman Giderleri 43/3) ĠRĠS ĠnĢaat 2009 yılında iki adet inģaat iģi, otel iģletmeciliği yapmıģtır. Kamyonetin amortisman gideri lira olarak hesaplanmıģ ve kullanıldığı yerler açısından sene içindeki dağılımı Ģöyledir: Gün Sayısı Harcamalar SatıĢlar ARKA ĠnĢaatı 160 gün TL BATU ĠnĢaatı 100 gün TL (K)Otel ĠĢletme. 70 gün TL BoĢageçen süre 35 gün Yrd.Doç.Dr. Vedat EKERGĠL Anadolu Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler 62

63 Gün Sayısı ARKA ĠnĢaatı 160 BATU ĠnĢaatı 100 (K) Otel ĠĢletmeciliği 70 % %43,83 %27,40 %19,18 Amort.Gid. Dağıtımı 7.188, TL 4.494,TL 3.146, TL BoĢageçen süre 35 %9, , TL TOPLAM 365 % TL Harcamalar SatıĢlar % BoĢageçen Dağıtımı ARKA ĠnĢaatı TL %59 927, TL BATU ĠnĢaatı TL %36 566, TL (K) Otel ĠĢletmeciliği TL %5 79, TL TOPLAM TL % TL Yrd.Doç.Dr. Vedat EKERGĠL Anadolu Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler 63

64 HĠZ.ÜR.MLY. HS ARKA ĠNġAAT 7.188, 06 Amort.ve Tük.Payı 600 Kamyonet Amort.Gid 02 BATU ĠNġAAT 4.494, 06 Amort.ve Tük.Payı 600 Kamyonet Amort.Gid 730 GEN. ÜRETĠM GĠD. HS. 06 Amort.ve Tük.Payı 600 Kamyonet Amort.Gid GEN.YÖN.GĠD.HS ARKA ĠNġAAT 927, 02 BATU ĠNġAAT 566, 03 OTEL ĠġL. 79, 257 BĠRĠKMĠġ AMORT. HS Yrd.Doç.Dr. Vedat EKERGĠL Anadolu Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler 64

65 Hizmet Üretim Maliyetinin Hesaplanması -ĠĢin Tam Bitim Yöntemi Yılı Maliyetleri 170 Y.Y.Köprü İnş.On.Mly.Hs nın borç kalanı TL 171 Y.Y.Okul İnş.On.Mly. Hs nın borç kalanı TL 2008 Yılı Hakedişler ve Avanslar 440 Alınan Sipariş Avansları (Köprü İnşaatı, tarihinde nakden tahsilat) 351 Y.Y.İnşaat Hakediş Bedeli (Okul İnşaatı, de Akbank yatırılan) Köprü: 1. Hakediş Raporu nun kabulü Avans mahsup edildi ve de çek alındı TL TL TL Yrd.Doç.Dr. Vedat EKERGĠL Anadolu Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler 65

66 KASA HESABI PEġĠN ÖD.VER.FON.HS Gelir Vergisi Stopajı (%3) 740 HĠZ.ÜR.MLY. HS Damga Vergisi ( 7,5) 440 ALINAN SĠP.AVANS.HS Köprü ĠnĢaatı Avansı Köprü ĠnĢaatına verilen avans. Yrd.Doç.Dr. Vedat EKERGĠL Anadolu Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler 66

67 351 Y.Y.İnşaat Hakediş Bedeli TL (Okul İnşaatı, de Akbank yatırılan) Yrd.Doç.Dr. Vedat EKERGĠL Anadolu Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler 67

68 BANKALAR HS. 06 Akbank A.c/hs PEġĠN ÖD.VER.FON.HS Gelir Vergisi Stopajı 740 HĠZ.ÜR.MLY. HS Damga Vergisi 351 Y.Y.OKUL ĠNġ.HAKEDĠġ BEDELĠ HS HES. KDV HS Okul ĠnĢaatı 1 Nolu HakediĢ alımı 980 KDV TEVKĠFATLARI HS KDV TEVK.KARġ.HS. 120 Yrd.Doç.Dr. Vedat EKERGĠL Anadolu Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler 68

69 Hizmet Üretim Maliyetinin Hesaplanması -İşin Tam Bitim Yöntemi- 1 Nolu Köprü Hakedişi TL Avans Mahsubu Vergi Kesintisi Yapılacak Tutar ( TL) TL Gelir Vergisi Stopajı (%3) TL Damga Vergisi ( 7,5) 285 TL (1.425 TL) Net Tutar TL KDV ( x %18) TL KDV Tevkifatı (%3) (378 TL) TL Net Tutar TL Yrd.Doç.Dr. Vedat EKERGĠL Anadolu Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler 69

70 ALIN.SĠP.AVANS.HS ALIN.SĠP.AVANS.HS ALINAN ÇEKLER HS. 295 PEġĠN ÖD.VER.FON.HS Gelir Vergisi Stopajı 740 HĠZ.ÜR.MLY. HS Damga Vergisi 350 Y.Y.KÖPRÜ ĠNġ. HAKEDĠġ BEDELĠ HS HES. KDV HS Köprü ĠnĢaatı 1 Nolu HakediĢ alımı ALIN.SĠP.AVANS.HS Yrd.Doç.Dr. Vedat EKERGĠL Anadolu Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler 70

71 Hizmet Üretim Maliyetinin Hesaplanması -İşin Tam Bitim Yöntemi Yılı Maliyetleri 172 Y.Y.Havuz İnş.On.Mly.Hs nın borç kalanı TL 740 Hizmet Ü. Maliyeti Hesabının borç kalanı TL 10 Köprü İnşaatı maliyetleri TL 20 Okul İnşaatı maliyetleri TL 770 Genel Yön. Giderleri Hesabının borç kalanı 800 TL 10 Köprü İnşaatı maliyetleri 190 TL 20 Okul İnşaatı maliyetleri 375 TL 30 Havuz İnşaatı maliyetleri 235 TL 350 Y.Y. Köprü İnş. Hakediş Bedeli TL Köprü İnşaatı tamamlanmıştır. Okul ve havuz inşaatları ise sürmektedir. Yrd.Doç.Dr. Vedat EKERGĠL Anadolu Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler 71

72 Y.Y.KÖPRÜ ĠNġ.ON.MLY.HS Maliyetleri 10 ĠnĢaat Ür.Mly Ortak Gider Payı Y.Y.OKUL ĠNġ.ON.MLY.HS Maliyetleri 10 ĠnĢaat Ür.Mly Ortak Gider Payı Y.Y.HAVUZ ĠNġ.ON.MLY.HS Maliyetleri 10 ĠnĢaat Ür.Mly Ortak Gider Payı HĠZ.ÜR.MLY. YANS.HS GYG YANSITMA HS. 800 Yrd.Doç.Dr. Vedat EKERGĠL Anadolu Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler 72

73 170 Y.Y.KÖPRÜ ĠNġ.ON.MLY.HS. (2008) (2009) SATILAN HĠZ.MLY HS Köprü ĠnĢaatı Maliyeti 632 GENEL YÖN.GĠD. HS Köprü ĠnĢ.Gid.Payı 170 Y.Y.KÖPRÜ ĠNġ. VE ONARIM MLY.HS Yrd.Doç.Dr. Vedat EKERGĠL Anadolu Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler 73

74 350 Y.Y.KÖPRÜ ĠNġ.HAKEDĠġ BED. HS (2008) (2009) Y.Y.KÖPRÜ ĠNġ. HAKEDĠġ BED.HS Y.ĠÇĠ SATIġLAR HS Yrd.Doç.Dr. Vedat EKERGĠL Anadolu Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler 74

75 Hizmet Üretim Maliyetinin Hesaplanması -İşin Kısmen Bitim Yöntemi- Tamamlanma yüzdesi olarak da ifade edilen bu yöntem ara dönemlerde inşaatın kâr veya zararını hesaplamak amacıyla kullanılan bir yöntemdir. ĠnĢaatın ilk aģamasında tamamlanma yüzdesinin tespiti = O güne kadar oluşan maliyetler Toplam tahmini maliyetler ĠnĢaatın ileri aģamasında tamamlanma yüzdesinin tespiti = O güne kadar oluşan maliyetler O güne kadar oluşan maliyetler + İnşaatın tamamlanması için gereken ek tahmini maliyetler Yrd.Doç.Dr. Vedat EKERGĠL Anadolu Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler 75

76 Hizmet Üretim Maliyetinin Hesaplanması -İşin Kısmen Bitim Yöntemi- Ġhale Bedeli Toplam Tahmini Maliyetler Ġtibariyle Yapılan Harcama Ġtibariyle Toplam Harcama 2009 Sonu itibariyle ĠnĢ.Tah. Tam.Mly ĠnĢaatın Fiili Maliyeti TL TL TL TL TL TL Yrd.Doç.Dr. Vedat EKERGĠL Anadolu Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler 76

77 2008 yılı kârı veya zararının hesaplanması Tarihine Kadar Oluşan Maliyetler = Toplam tahmini maliyetler TL Tamamlanma Yüzdesi = = 0, TL Gerçekleşen Hasılat = İhale Bedeli x Tamamlanma Yüzdesi = x 0,60 = TL Kâr (Zarar) = Gerçekleşen Hasılat - Fiili Maliyetler = = TL Yrd.Doç.Dr. Vedat EKERGĠL Anadolu Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler 77

78 2009 yılı kârı veya zararının hesaplanması = 2009 Döneminde Oluşan Maliyetler Tarihi İtibariyle İnşaatın Bitimi İçin Gerekli Tahmini Maliyetler Tamamlanma Yüzdesi = = 0, TL Gerçekleşen Hasılat = İhale Bedeli x Tamamlanma Yüzdesi = x 0,265 = TL Kâr (Zarar) = Gerçekleşen Hasılat - Fiili Maliyetler = = TL Yrd.Doç.Dr. Vedat EKERGĠL Anadolu Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler 78

79 2010 yılında tamamlanan inşaatın fiili kârı veya zararının hesaplanması İnşaattan alınan toplam hakedişler İnşaatın bitiminde oluşan toplam fiili maliyet. (33.600) ĠnĢaattan elde edilen toplam kâr Yılı İnşaat Kârı = Toplam Kâr Önceki Yıllar Kârı 2010 Yılı İnşaat Kârı = ( ) 2010 Yılı İnşaat Kârı = Yılı İnşaat Kârı = TL Yrd.Doç.Dr. Vedat EKERGĠL Anadolu Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler 79

80 Özel (yap-sat) İnşaat Yrd.Doç.Dr. Vedat EKERGĠL Anadolu Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler 80

81 Özel (yap-sat) İnşaat Daire, kat, dükkan iģyeri gibi yapı üretip, bunları satma faaliyetidir. Bu inģaatları iģletme kendi adına üretir ve satar Pazarlama ve satıģ sorumluluğu iģletmeye aittir Kâr veya zararın belirlenmesinde iģin bitmesi yeterli değildir, satıģ iģleminin tamamlanması gerekir. Yrd.Doç.Dr. Vedat EKERGĠL Anadolu Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler 81

82 Özel (yap-sat) İnşaat Özel inşaat faaliyetini, inşaat taahhüt faaliyetinden ayıran temel özellikler Ģöyledir: Gerçek ya da tüzel kişilerin kendi adlarına konut, işyeri vb. yapıp satmalarıdır. Özel inşaat işletmeleri satın aldıkları veya kat karşılığı temin ettikleri arsa üzerine, ilk madde ve malzeme, çeşitli makine ve aletlerle, enerji ve emek kullanmak suretiyle ortaya yapılar çıkarmaktadırlar. Bu yapılar, apartman, işyeri, vb olarak tanımlansa da sonuç itibariyle bir MAMULdür. Bu nedenle özel inşaat işletmelerin kullandığı maliyet muhasebesi hesapları, diğer mamul üreten işletmeler ile aynıdır. Yrd.Doç.Dr. Vedat EKERGĠL Anadolu Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler 82

83 Özel (yap-sat) İnşaat Özel inşaatlarda üretim genelde birden çok dönemi kapsamasına rağmen 42.m kapsamında değerlendirilmez. GVK na göre gayrimenkul alım-satımı ve inşaat işiyle sürekli uğraşanların elde ettiği kazanç ticari kazançtır. Ticari kazancın ortaya çıkması için satışın gerçekleşmesi ve inşaatın tamamlanması gerekir. (Bu iki unsur birlikte gerçekleşmelidir.) Yrd.Doç.Dr. Vedat EKERGĠL Anadolu Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler 83

84 Özel (yap-sat) İnşaat KDV açısından vergiyi doğuran olay ise bilindiği üzere mal teslimi/hizmet ifasıdır. Teslim gayrimenkulün tapu devri ya da kullanım hakkının devri ile gerçekleşecektir. İnşaat tamamlanmadan yapılan satışlarda KDV doğuran olay gerçekleşmemektedir. Fatura düzenlenmesi halinde KDV hesaplanması gerekmektedir. Alınan paralar ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI hesabında muhasebeleştirilmesi uygun olacaktır. Yrd.Doç.Dr. Vedat EKERGĠL Anadolu Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler 86

85 İnşaat Maliyetinin Unsurları DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GİDERİ DİREKT İŞÇİLİK GİDERİ GENEL ÜRETİM GİDERİ SİPARİŞ MALİYET SİSTEMİ ESASLI MALİYET MUHASEBESİ ORGANİZASYONU OLUŞTURULMALIDIR. Yrd.Doç.Dr. Vedat EKERGĠL Anadolu Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler 87

86 710 D.İ.M.M.Gid 711 DİMM.G YANS 151 YARI ÜR-MLY 152 MAMULLER 720 DİR.İŞÇ.G. 721 Dİ.G.YANS 620 S.M. MLY. 730 G.Ü.GİD. 731 GÜG YANS 600 Y.İ.SATIŞLAR 750/760/770/ /761/771/ /631/632/ DÖN.KARI/ZARARI Yrd.Doç.Dr. Vedat EKERGĠL Anadolu Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler 88

87 Ġlk Madde ve Malzemeler İnşaata özel ilk madde ve malzemelerin satın alınıp depolanması İnşaata ilişkin arsanın işletme tarafından satın alınması İnşaata ilişkin arsanın müşteri tarafından tahsis edilmesi Yrd.Doç.Dr. Vedat EKERGĠL Anadolu Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler 89

88 İlk madde ve malzemelerin satın alınması TRS İnşaat İşletmesi hem genel malzeme ambarında hem de şantiye ambarında kullanmak için liralık çimentoyu ve %18 KDV yi peşin ödeyerek tarihinde Turna İşletmesinden satın almıştır. Yrd.Doç.Dr. Vedat EKERGĠL Anadolu Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler 90

89 ĠLK MD.MLZ.HS Genel Depo Çimento ĠND. KDV HS KASA HESABI Turna ĠĢletmesi nolu fatura ile çimento satın alınması. Yrd.Doç.Dr. Vedat EKERGĠL Anadolu Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler 91

90 İşletmenin arsa satın alması Arsalar, üzerinde inşaat yapılan arazi parçalarıdır. Arsalar inşaatın bünyesine doğrudan girmektedir, Bu nedenle arsalar inşaat maliyetinin temel bir unsurudur. Arsalar özel inşaat işletmeleri için ilk madde ve malzeme olarak kabul edilir. Noter, mahkeme, kıymet takdiri, yıkım giderleri, komisyon giderleri ile Emlak Alım vb. vergi ve harç bedelleri maliyete eklenmelidir. Yrd.Doç.Dr. Vedat EKERGĠL Anadolu Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler 92

91 ARSA TEMİNİNDE KDV KDV uygulaması arsanın sahibi ile yapılan anlaģmaya göre değiģmektedir. Arsa bir kooperatife ya da Ģirketin aktifine kayıtlı ise veyahut arsa alım satım iģi süreklilik arz ediyorsa KDV söz konusu olmaktadır. (KDV oranı % 18) ĠĢletmenin aktifine kayıtlı olmayan, bir Ģahısa ait arsanın müteahhide teslimi devamlılık arz etmemesinden dolayı KDV konusuna girmemektedir. Yrd.Doç.Dr. Vedat EKERGĠL Anadolu Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler 93

92 Arsa alımı (aktifleştirme) TRS inşaat işlerinde kullanmak amacıyla Gökmeydan da 500 m2 lik ve Batıkent te 1200 m2 lik iki arsayı tarihinde satın almıştır. Bedeli KDV Tapu ve Diğer Masraflar Gökmeydan Batıkent Arsa bedelleri Akbank tan arsa sahiplerine havale edilmiştir. Tapu ve diğer masraflar nakden ödenmiştir. Yrd.Doç.Dr. Vedat EKERGĠL Anadolu Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler 94

93 ARSA VE ARAZĠLER HS Arsalar Gökmeydan Batıkent ĠNDĠRĠLECEK KDV HS Arsa alımı 102 BANKALAR HS Akbank Esk.ġb. 100 KASA HESABI Yrd.Doç.Dr. Vedat EKERGĠL Anadolu Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler 95

94 0036 Nolu Sipariş Emri İnşaat Sahibi : Taha Akın İşin başlangıç tarihi : 20 Kasım 2009 İşin tahmini bitiş tarihi : 01 Nisan 2010 İşin özellikleri : Batıkent 1200 m2 üzerine İki katlı, betonarme, 100 m2 arsa üzerine toplam 240 m2, garaj, Bitişik nizam 6 villa Vb Yrd.Doç.Dr. Vedat EKERGĠL Anadolu Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler 96

95 Arsanın kullanılması (İnşaat maliyetine yüklenmesi) TRS işletmesinin Batıkent teki 1200 m2 lik arsasını tarihinde 0036 Sipariş Emrine tahsis etmiştir. Yrd.Doç.Dr. Vedat EKERGĠL Anadolu Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler 97

96 ĠLK MD.MLZ.HS Arsalar 26 Batıkent ARSA VE ARAZĠ HS Arsalar 26 Batıkent Batıkent arsasının 0036 sipariģe yüklenmesi Yrd.Doç.Dr. Vedat EKERGĠL Anadolu Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler 98

97 DĠR.ĠLK MD.MLZ.GĠD.HS Arsalar 0036 TA SipariĢi 1 Arsa 150 ĠLK MD. MLZ. HS Arsalar 26 Batıkent Batıkent arsasının 0036 sipariģe yüklenmesi Yrd.Doç.Dr. Vedat EKERGĠL Anadolu Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler 99

98 Arsanın kullanılması TRS işletmesinin Batıkent teki 1200 m2 lik arsanın üzerindeki harabe bir evin yıkımı için 350 lira + 63 lira KDV yi tarihinde nakden ödeyerek dekapaj işlemine başlamıştır. Yrd.Doç.Dr. Vedat EKERGĠL Anadolu Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler 100

99 ĠLK MD.MLZ.HS Arsalar 0036 TA SipariĢi 2 Dekapaj 191 ĠND. KDV HS KASA HESABI sipariģe iliģkin dekapajın yapılması Yrd.Doç.Dr. Vedat EKERGĠL Anadolu Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler 101

100 Arsanın dekapaj gelirleri 0036 Siparişin dekapajı sırasında ortaya çıkan tuğla, tahta, kiremit vb. malzemeler hurda olarak 120 lira + 21 TL KDV ye da nakden satılmıştır KASA HESABI DĠĞER SATIġLAR HS HESAP. KDV HS KASA HESABI ĠLK MD.MLZ.HS Arsalar 0036 TA SipariĢi HESAP. KDV HS. 21 Yrd.Doç.Dr. Vedat EKERGĠL Anadolu Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler 102

101 İlk madde ve malzemelerin şantiyeye gönderilmesi Satın alınan çimentonun liralık kısmı 0036 nolu sipariş (villa) inşaatında kullanılmak üzere şantiye deposuna gönderilmiştir. Yrd.Doç.Dr. Vedat EKERGĠL Anadolu Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler 103

102 ĠLK MD.MLZ.HS ġantiye Depo Çimento ĠLK MD.MLZ.HS Genel Depo Çimento SipariĢ emrinde kullanılmak üzere 500 torba çimentonun Ģantiye deposuna gönderilmesi. Yrd.Doç.Dr. Vedat EKERGĠL Anadolu Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler 104

103 Direkt İşçilik Maliyetleri BeleĢ ĠnĢaat Aġ yapımına devam ettiği TIKLA Apartmanı inģaat iģinde çalıģan bir iģçi ve belediyenin park inģaatındaki ġato iģinde çalıģan kontrol mühendisinin iģçilik giderleri Ģöyledir: TIKLA(iĢçisi) Kontrol Mühendisi Brüt Ücret SSK ĠĢveren Payı SSK ĠĢçi Payı Gelir Vergisi Damga Vergisi 4 8 ĠSF ĠĢveren Payı ĠSF ĠĢçi Payı 6 12 Yrd.Doç.Dr. Vedat EKERGĠL Anadolu Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler 105

104 DĠR.ĠġÇ.GĠD.HS Tıkla Apartmanı 360 ÖD.VER.FON.HS ÖD.S.G.KES. HS PERS. BORÇ. HS Direkt iģçilik maliyetinin inģaat maliyetine yüklenmesi GEN. ÜR. GĠD.HS Endirekt ĠĢçilik Kontrol mühendisinin iģçilik maliyetinin inģaatlara yüklenmesi ÖD.VER.FON.HS ÖD.S.G.KES. HS PERS. BORÇ. HS 860 Yrd.Doç.Dr. Vedat EKERGĠL Anadolu Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler 106

105 Asgari İşçilik Asgari iģçilik uygulaması nedeniyle, asgari iģçilik tutarı kadar iģçiliğin kuruma bildirilmiģ olması ve bu tutar üzerinden prim ödemesinin yapılmıģ olması gerekir. Bu durumda kurumca iliģiksiz belgesi (borcu yoktur) verilir. Özel bina inģaatlarında, belediyelerin iskan ruhsatı vermeleri için iliģiksiz belgesinin belediyelere teslim edilmesi gerekmektedir. Yrd.Doç.Dr. Vedat EKERGĠL Anadolu Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler 107

106 Asgari İşçilik genelge ile tarihinden geçerli uygulama geçilmiştir. Buna göre şöyledir; BaĢladığı yıl biten inģaatın maliyetinin hesaplanmasında o yıl için belirlenen birim m 2 maliyeti, esas alınır. BaĢladığı yıldan sonraki yıllarda biten inģaatın maliyetinin hesabında ise biten yıldan önceki yıla ait m 2 maliyet bedeli esas alınır. Birim m 2 maliyeti Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığı açıklar. ĠĢlerdeki asgari iģçilik oranları, asgari iģçilik tespit komisyonunca yayınlanan tebliğ ile belirlenmiģtir. (bu konuda 1999 da yayımlanan sayılı genelge yürürlükten kaldırılmıģtır.) Yrd.Doç.Dr. Vedat EKERGĠL Anadolu Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler 108

107 Betonarme, Mesken, I. Sınıf BaĢlangıç: 2005, BitiĢ: 2008 Toplam üretim 1000 m 2 x 322,66 TL = TL Betonarme asgari iģçilik % 9 % 25 eksiltilmiģ oran, % 9 (%9 x 0,25) = % 6,75 Asgari ĠĢçilik Tutarı = x % 6,75 = ,55 TL Bu tutarın altında iģçilik beyan edilmiģ ise fark üzerinden prim ödenecektir. ĠĢsizlik sigortası bu uygulamada dikkate alınmamıģtır. Yrd.Doç.Dr. Vedat EKERGĠL Anadolu Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler 109

108 İnşaatlarda Üretim Maliyeti Unsuru Olarak Taşeron Giderleri Özel inşaat işletmeleri ürettikleri yapının uzmanlık isteyen bölümlerini taşeronlara yaptırtabilirler. Taşeronlara yaptırılan işler içinde hem işçilik hem malzeme giderleri bulunabilmektedir. Taşeronların düzenledikleri faturalarda gösterdikleri işçilik giderleri direkt işçilik gideri, malzeme giderleri de türüne göre DİMMG veya GÜG olarak kayıtlanmalıdır. İşin tamamlanmasından önce taşeronlara yapılan ödemeler ise avans niteliği taşır ve 159. Verilen Sipariş Avansları Hesabında izlenir. (179. Taşeronlara Verilen Avanslar Hesabı Kullanılmaz.) Yrd.Doç.Dr. Vedat EKERGĠL Anadolu Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler 110

109 Taşeron Giderlerin Muhasebeleştirilmesi Örnek: A inģaat iģletmesi, MERSĠN Apartmanı inģaatının fayans iģi için Z Ltd. ġti. ne 500 TL avans vermiģtir. Z Ltd. ġti. fayans iģini tamamlamıģ, YTL malzeme, 500 YTL iģçilikten oluģan + %18 KDV de içeren faturayı düzenleyerek iģletmeye teslim etmiģtir. Avans mahsup edildikten sonra kalan tutar nakit olarak ödenmiģtir. Yrd.Doç.Dr. Vedat EKERGĠL Anadolu Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler 111

110 VER.SĠP.AVANS.HS TaĢeron Zero KASA HESABI 500 Zero iģletmesine verilen avanslar DĠR.ĠLK MD.MLZ.GĠD HS. 121 TaĢeron Fayans Mlz DĠR.ĠġÇ. GĠD.HS TaĢeron ĠĢçilikleri 191 ĠND. KDV HS VER.SĠP.AVANS.HS 07 TaĢeron Zero 100 KASA HESABI Zero ĠĢletmesine yapılan ödeme Yrd.Doç.Dr. Vedat EKERGĠL Anadolu Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler 112

111 Genel Üretim Gideri Direkt ilk madde ve malzeme ve direkt iģçilik giderleri dıģında kalan üretimle ilgili tüm giderler Genel Üretim Giderleri baģlığı altında toplanabilir. GÜG üretimle doğrudan ilgili olmayan fakat üretimin sürdürülmesi için zorunlu olan giderlerden oluģurlar. Bir inģaat için Ģantiye binası, gerekli makineler, Ģantiye Ģefleri, Bakım-Onarım hizmetleri vb. olmadan sadece DĠMM ve D.ĠĢçilik ile inģaat yapımının sürdürülmesi olanaksızdır. Yrd.Doç.Dr. Vedat EKERGĠL Anadolu Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler 113

112 Genel Üretim Gideri GÜG leri üretim maliyetlerine doğrudan doğruya yüklenemeyen giderler olmakla birlikte inģaat sektörü gereği GÜG lerinin önemli bir kısmının hangi inģaat ile ilgili olduğu bilinebilir. Bu durumda bu tür GÜG leri dağıtıma tabi tutulmazken, ortak giderler varsa (birden çok inģaata kullanılan kamyon, iģ makineleri vb.) dağıtım yoluyla inģaat maliyetleri arasında dağıtılmalıdır. Yrd.Doç.Dr. Vedat EKERGĠL Anadolu Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler 114

113 GÜG - Endirekt Madde ve Malzeme Çivi, Tel, Kaynak ve lehim malzemeleri Boya ve badana malzemeleri Patlayıcı malzemeler Araç yedek parçaları, Akaryakıt (mazot-yağ) Sıhhi tesisat malzemeleri Marangoz malzemeleri Diğer tesisat malzemeleri Küçük el aletleri (çekiç-keser-mala vb.) Isıtma malzemeleri (kömür vb.) Yrd.Doç.Dr. Vedat EKERGĠL Anadolu Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler 115

114 GÜG - Endirekt ĠĢçilik Hazırlama ve temizlik işçilik ücretleri Kamyon şoförlerinin ücretleri İş makinesi operatörlerinin ücretleri Yemekhane, yatakhane görevlilerinin ücretleri Şantiye şeflerinin maaşları Kıdem tazminatları Geçici çalışanların ücretleri Sosyal yardımlar (yemek-yakacak vb.) Eğitim ve Sağlık yardımları (ilaç, tedavi vb.) Fazla çalışma, tatil ve izin ücretleri. Yrd.Doç.Dr. Vedat EKERGĠL Anadolu Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler 116

115 GÜG - Diğer Giderler Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler: Elektrik giderleri, Su giderleri, Danışmanlık giderleri vb. Çeşitli Giderler: Tesis makine ve cihazların sigorta giderleri, Kamyon kira giderleri, Tesis, makine ve alet kiraları, Çalışanların özel sigorta giderleri vb. Vergi Resim ve Harçlar: Tapu harçları, Damga vergileri, Gümrük vergileri, Belediye rüsumları, Motorlu taşıtlar vergisi, İşgaliye harçları, Bina ve arazi vergileri, Gider yazılan İndirimi mümkün olmayan KDV Amortisman Giderleri: Üretimde yararlanılan MDV yıpranma payları amortisman giderlerini oluşturur. Yrd.Doç.Dr. Vedat EKERGĠL Anadolu Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler 117

116 Direkt Yüklenebilen GÜM Örnek: KAYA inģaat iģletmesi Kara Apartmanı inģaatının projesini TĠK Mühendislik ġirketine hazırlatmıģtır. Bunun için TL TL KDV ve ayrıca inģaat izni için belediyeye lira TL KDV nakden ödenmiģtir. Yrd.Doç.Dr. Vedat EKERGĠL Anadolu Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler 118

117 GEN.ÜR.GĠD.HS Dir.GÜG 005 Kara Apartmanı 07 Proje giderleri 191 ĠND. KDV HS KASA HESABI TĠK Mühendisliğe yaptırılan proje gideri Yrd.Doç.Dr. Vedat EKERGĠL Anadolu Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler 119

118 GÜM nin ĠnĢaatlara Dağıtımı Örnek: KAYA inģaat iģletmesi A,B,C inģaatlarında kullandığı kamyon için 2009 üretim döneminde ayrılan amortisman gideri liradır. Yrd.Doç.Dr. Vedat EKERGĠL Anadolu Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler 120

119 GEN.ÜR.GĠD.HS Endirekt GÜG 008 Kamyon Amort.gid. 257 BĠR. AMORT. HS Kamyon Amort. 3 Amortisman giderinin genel üretim giderine yüklenmesi. Yrd.Doç.Dr. Vedat EKERGĠL Anadolu Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler 121

120 KAYA inģaat iģletmesi A,B,C inģaatlarında kullandığı kamyonun amortisman giderini inģaatlarda kullandığı gün sayısına göre dağıtacaktır. Gün Sayısı (A) ĠnĢaatı 72 (B) ĠnĢaatı 108 (C) ĠnĢaatı 180 TOPLAM 360 % %20 %30 %50 %100 GYG Dağıtımı TL TL TL TL Yrd.Doç.Dr. Vedat EKERGĠL Anadolu Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler 122

121 GEN.ÜR.GĠD.HS (A) ĠnĢaatı Kamyon Amort.gid. 22 (B) ĠnĢaatı Kamyon Amort.gid. 23 (C) ĠnĢaatı Kamyon Amort.gid. 730 GEN.ÜR.GĠD.HS Endirekt GÜG 008 Kamyon Amort.gid. 3 GÜM nin inģaatlara yüklenmesi. Yrd.Doç.Dr. Vedat EKERGĠL Anadolu Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler 123

122 GÜM nin ĠnĢaatlara Dağıtımı Örnek: KAYA inģaat iģletmesi V,Y,Z ve X inģaatlarına iliģkin GÜM Ģöyledir: GENEL ÜRETĠM GĠD. Dağıtım Ölçütleri Endirekt Malzeme Mly DĠMM tutarı Endirekt ĠĢçilik Dir. ĠĢçilik Saati DıĢ.Sağ.Fayda ve Hiz Yüzdeye göre ÇeĢitli Giderler 800 EĢit Amortisman giderleri ÇalıĢılan gün sayısı Yrd.Doç.Dr. Vedat EKERGĠL Anadolu Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler 124

123 EÜMY olan inģaatlara iliģkin bilgiler: EÜMY DĠMM tutarı DĠS Yüzde Gün sayısı (V) ĠnĢaatı % (Y) ĠnĢaatı % (Z) ĠnĢaatı %18 80 (X) ĠnĢaatı %12 29 TOPLAM % ÇeĢitli giderler her bir inģaata 200 lira yüklenir Yrd.Doç.Dr. Vedat EKERGĠL Anadolu Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler 125

124 EÜMY olan inģaatlara iliģkin bilgiler: EÜMY DĠMM End. End. DĠS DıĢ.Sağ. Yüzde Amort. Gün tutarı Mlz. ĠĢçilik Fay.Hiz. Gider. sayısı (V) ĠnĢaatı % %28 (Y) ĠnĢaatı % %21 (Z) ĠnĢaatı % %34 (X) ĠnĢaatı % %17 TOPLAM % ÇeĢitli giderler her bir inģaata 200 lira yüklenir %100 %100 %34 %26 %30 %10 %100 %40 %30 %18 %12 %100 %40,00 %30,14 %21,92 %7,94 Yrd.Doç.Dr. Vedat EKERGĠL Anadolu Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler 126

İNŞAAT MUHASEBESİ 01.04.2011 İNEGÖL

İNŞAAT MUHASEBESİ 01.04.2011 İNEGÖL İNŞAAT MUHASEBESİ 01.04.2011 İNEGÖL Adem YILDIRIM Öğr.Gör. SMMM www.muhasebeuygulamalari.net adem yıldırım 1 Muhasebe Boyutuyla Genel Olarak ĠnĢaat ĠĢleri YAP SAT ĠNġAAT ĠġLETMELERĠ (ĠġLERĠ) TAAHHÜT ĠNġAAT

Detaylı

4) Aşağıdakilerden hangisi Muhasebenin Temel Kavramlarından biri değildir?

4) Aşağıdakilerden hangisi Muhasebenin Temel Kavramlarından biri değildir? 1) Aşağıdakilerden hangisi muhasebenin temel fonksiyonlarından biri değildir? A) Kaydetme B) Sınıflandırma C) Özetleme D) Kontrol E) Yorumlama 2) Aşağıdakilerden hangisi gelir tablosu düzenlemesi ile ilgili

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI İKİNCİ OTURUM

GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI İKİNCİ OTURUM S P K GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI İKİNCİ OTURUM GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1015 25 Bu kitapçıkta yer alan testlerin her hakkı saklıdır.

Detaylı

SMMM FİNANSAL MUHASEBE MADDİ DURAN VARLIKLAR

SMMM FİNANSAL MUHASEBE MADDİ DURAN VARLIKLAR 1. ve 2. SORULARI AġAĞIDAKĠ BĠLGĠLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. ĠĢletme, satıģ mağazasında daha çok mal sergileyebilmek için yeni bir vitrin ile asma kat yaptırmıģtır. 1. Mağazanın iģletmenin aktifine kayıtlı

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI İKİNCİ OTURUM

GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI İKİNCİ OTURUM S P K GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI İKİNCİ OTURUM GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1015 İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi 25 Bu kitapçıkta

Detaylı

ÖZEL İNŞAATLAR MUHASEBESİ Dursun GÖKTAŞ Oda Başkanı

ÖZEL İNŞAATLAR MUHASEBESİ Dursun GÖKTAŞ Oda Başkanı ÖZEL İNŞAATLAR MUHASEBESİ Dursun GÖKTAŞ Oda Başkanı VERGİ HUKUKU YÖNÜNDEN İNŞAATLAR Özel İnşaatlar - Satmak Amacıyla Yapılan Daire, Kat ve Dükkânlar - Kendi Gereksinimi İçin, Satma Amacı Gütmeksizin Yapılanlar

Detaylı

Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.

Randıman Bağımsız Denetim A.Ş. İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN MUHASEBE ve VERGİSEL SORUNLARI İBRAHİM DEĞİRMENCİ Yeminli Mali Müşavir 1 A- Genel Olarak İnşaat Sektörü: İnşaat sektörü Türk ekonomisinde çok büyük paya sahiptir. Bu sektör doğrudan ve

Detaylı

İNŞAAT VE GAYRİMENKUL MUHASEBESİ ÖDEV

İNŞAAT VE GAYRİMENKUL MUHASEBESİ ÖDEV İNŞAAT VE GAYRİMENKUL MUHASEBESİ ÖDEV Yıllara yaygın inşaat ve onarım işiyle ilgili faaliyette bulunan ABC İnşaat A.Ş. 10.08.2015 tarihinde okul inşaatı ihalesine katılmış ve 2.000.000 TL teklif bedeli

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

OCAK 2013 TARİH BASKILI İNŞAAT VE GAYRİMENKUL MUHASEBESİ DERS KİTABINA İLİŞKİN DOĞRU YANLIŞ CETVELİ

OCAK 2013 TARİH BASKILI İNŞAAT VE GAYRİMENKUL MUHASEBESİ DERS KİTABINA İLİŞKİN DOĞRU YANLIŞ CETVELİ OCAK 2013 TARİH BASKILI İNŞAAT VE GAYRİMENKUL MUHASEBESİ DERS KİTABINA İLİŞKİN DOĞRU YANLIŞ CETVELİ Düzeltmeler koyu renkli (bold) olarak gösterilmiştir. YANLIŞ 1- Ünite 1, Sayfa 5, İnşaat (yapı) Sahibi

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0)

2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0) 2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0) SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.ġ. nin 30.1.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık ayında

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 54.298,01,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39

Detaylı

www.aktifonline.net AKTİF AKADEMİ EĞİTİM MERKEZİ

www.aktifonline.net AKTİF AKADEMİ EĞİTİM MERKEZİ İhale komisyonu; a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması, b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde

Detaylı

- Birden Fazla Takvim Yılına Sirayet Eden Yıllara Sari İnşaat ve Onarım İşleri Geçici Vergi Beyannamesinde Beyanı Yapılmalı Mı?

- Birden Fazla Takvim Yılına Sirayet Eden Yıllara Sari İnşaat ve Onarım İşleri Geçici Vergi Beyannamesinde Beyanı Yapılmalı Mı? Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işlerinin tanımı, mevzuatı, Muhasebe ve beyan uygulamaları ile karşılaşılan problemlere değinmek istiyorum. - Birden Fazla Takvim Yılına Sirayet

Detaylı

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI SINAV SORULARI 27/05/2017 CUMARTESİ İNŞAAT VE GAYRİMENKUL MUHASEBESİ 1) Proje sözleşme bedeli;250,000 Proje Tahmini Maliyet ; 200,000 1 YIL 2 YIL Direkt İlk Madde Malzeme

Detaylı

YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARMA İŞLERİNE İLİŞKİN MUHASEBE İŞLEMLERİ

YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARMA İŞLERİNE İLİŞKİN MUHASEBE İŞLEMLERİ YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARMA İŞLERİNE İLİŞKİN MUHASEBE İŞLEMLERİ İsmail PAMUK-Yeminli Mali Müşavir 1-Giriş Vergi hukukumuzda inşaat işleri; yıllara yaygın inşaatlar ve özel inşaatlar olarak ikili sınıflandırmaya

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 3.661.647,96 3.661.647,46,50,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 3.661.647,46

Detaylı

KASA SATICILAR ALINAN ÇEKLER ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR BANKALAR DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL

KASA SATICILAR ALINAN ÇEKLER ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR BANKALAR DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL 2017 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORUSU 26 MART 2017 PAZAR 09:00-12:00 Kamyon parçası üreten KUZEY A.Ş. nin 31.12.2015 yılı kapanış bilançosu aşağıda verilmektedir.

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

İNŞAAT İŞLETMELERİNDE MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI

İNŞAAT İŞLETMELERİNDE MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI İNŞAAT İŞLETMELERİNDE MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI 1 Temel Kavramlar TANIM:Genel anlamda inşaat; malzeme ve işçilik kullanmak suretiyle, meydana getirilen bir gayrimenkulün yapı kısmına ilişkin faaliyetlerin

Detaylı

(Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 1)

(Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 1) (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 1) Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Özer KALEM (tek şahıs) İşletmesi'nin 01.12.2016 tarihli bilânço verileri aşağıdaki gibidir. Kasadaki para

Detaylı

2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013

2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013 2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013 SORULAR Kuzey Batı Ticaret İşletmesi'nin 31/11/2012 tarihli mizanı aşağıdaki gibidir: No Hesabın

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME VE YAKLAŞIK MALİYET

TEKNİK ŞARTNAME VE YAKLAŞIK MALİYET T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü KAMU İHALE KANUNU EĞİTİMİ TEKNİK ŞARTNAME VE YAKLAŞIK MALİYET 1 İhtiyacın Ortaya Çıkması İHALE İŞLEM ADIMLARI 2 Teknik Şartnamenin Hazırlanması

Detaylı

Yıllara Sari İnşaat ve Onarım İşlerinde Vergilendirme Rejimi

Yıllara Sari İnşaat ve Onarım İşlerinde Vergilendirme Rejimi Yıllara Sari İnşaat ve Onarım İşlerinde Vergilendirme Rejimi Yıllara sari inşaat ve onarma işlerinin Kapsamı Beyan Süreci İşin başlangıç-bitim tarihinin tespiti Vergi kesintisi Geçici vergi Kesilen vergilerin

Detaylı

2009/ 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBE MALİ MÜŞLAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 15 Mart 2009- Pazar 09:00-12:00

2009/ 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBE MALİ MÜŞLAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 15 Mart 2009- Pazar 09:00-12:00 2009/ 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBE MALİ MÜŞLAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 15 Mart 2009- Pazar 09:00-12:00 Lale Ticaret Ltd. Şti. nin 01.01.2008 Tarihli açılış bilançosu aşağıda sunulduğu gibidir; Lale

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

Sinpaş Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş. Tam Bölünmesi Suretiyle Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ye Devredilecek Varlık ve Yükümlülükler

Sinpaş Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş. Tam Bölünmesi Suretiyle Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ye Devredilecek Varlık ve Yükümlülükler EK/1 Sinpaş Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş. Tam Bölünmesi Suretiyle Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ye Devredilecek Varlık ve Yükümlülükler Varlıklar Hesap No Hesap Adı Yasal Kayıtlı Değeri (TL)

Detaylı

BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05. Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir.

BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05. Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir. BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05 6111 SAYILI KANUN STOK BEYANI Kamuoyunda Af Kanunu olarak bilinen 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Ġle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Detaylı

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 108 DİĞRE HAZIR DEĞERLER

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN MUHASEBE ve VERGİSEL SORUNLARI

İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN MUHASEBE ve VERGİSEL SORUNLARI İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN MUHASEBE ve VERGİSEL SORUNLARI İBRAHİM DEĞİRMENCİ Yeminli Mali Müşavir ANTALYA SMMO 25.05.2012 1 ÖZELLİKLİ EĞİTİM KONULARI 1- Turizm Faaliyetleri 2 2- İnşaat Faaliyetleri (UMS 11 İnşaat

Detaylı

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı YAPI KOOPERATİFLERİNDE MUHASEBE UYGULAMALARI T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 1 Ali SELÇUK Aydın BAZİN Hüseyin TAŞ Başmüfettiş Müfettiş Müfettiş Aralık 2012, Ankara 1)

Detaylı

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ

Detaylı

1. Asgari işçilik uygulamasında ihale konusu işlerde kurumca araştırma ve resen yapılacak işlemlere ilişkin aşağıdakilerden

1. Asgari işçilik uygulamasında ihale konusu işlerde kurumca araştırma ve resen yapılacak işlemlere ilişkin aşağıdakilerden İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi 1. Asgari işçilik uygulamasında ihale konusu işlerde kurumca araştırma ve resen yapılacak işlemlere ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a. İşin kesin kabulünün ya

Detaylı

YILLARA SARİ İNŞAAT İŞLERİ MUHASEBE

YILLARA SARİ İNŞAAT İŞLERİ MUHASEBE YILLARA SARİ İNŞAAT İŞLERİ MUHASEBE YILLARA SARİ İNŞAAT GVK 42. Maddesi; Birden Fazla Takvim Yılına Sirayet Eden İnşaat ve Onarma İşlerinde Kar veya Zarar İşin Bittiği Yıl Kati Olarak Tespit Edilir ve

Detaylı

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) ÇANKAYA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 21.04.2014-14:59:22 Vergi Kimlik Numarası 7750066708 E-Posta Adresi banubingol@hotmail.com Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı

Detaylı

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 104 105 106 107 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 109 11 MENKUL KIYMETLER 110 HİSSE

Detaylı

ÖDENEKLERİN KONTROLÜ. Yılı içerisinde ödenekler bir program marifetiyle ya da diğer yöntemlerle sürekli bir biçimde kontrol edilmelidir.

ÖDENEKLERİN KONTROLÜ. Yılı içerisinde ödenekler bir program marifetiyle ya da diğer yöntemlerle sürekli bir biçimde kontrol edilmelidir. ÖDENEKLERİN KONTROLÜ Yılı içerisinde ödenekler bir program marifetiyle ya da diğer yöntemlerle sürekli bir biçimde kontrol edilmelidir. ÖDENEKLERİN KONTROLÜ Ödeneklerin kontrolü sonucunda ödenek durumu;

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

DEHA EĞİTİM KURUMLARI

DEHA EĞİTİM KURUMLARI SORU Kuzey Batı Ticaret İşletmesi nin 31/11/2012 tarihli mizanı aşağıdaki gibidir: No Hesabın Adı Tutar Kalan Borç Alacak Borç Alacak 1 100 Kasa Hs. 145. 135. - 2 101 Alınan Çekler Hs 35.000 32.000 3.000-3

Detaylı

2013/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE

2013/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2013/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 30 Haziran 2013-Pazar 09:00-12:00 SORULAR Kuzey Batı Ticaret İşletmesi nin 31/11/2012 tarihli mizanı aşağıdaki gibidir: No Hesabın

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ

DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Kamu İhale Genel Tebliği Madde 4-Tanımlar : Doğrudan Temin Tanımı Madde 22: Açıklayan Madde Madde 62 (ı) bendi: Ödeneklerin %

Detaylı

2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12.

2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12. 2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12.00 AKTİF (X) ANONİM ŞİRKETİ nin 31.12.2013 BİLANÇOSU PASİF 100 KASA

Detaylı

2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00

2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00 2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00 SORU: ABC Ticaret işletmesinin 31.12.2009 Tarihli Bilançosu ile 01.01.2010-31.12.2010 hesap döneminde

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi:7/2/2001 Resmi Gazete Sayısı:24311 24311 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:)

Resmi Gazete Tarihi:7/2/2001 Resmi Gazete Sayısı:24311 24311 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:) Resmi Gazete Tarihi:7/2/2001 Resmi Gazete Sayısı:24311 24311 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:) Bulgaristan dan zorunlu göçe tabi tutulan ve daha sonra Türk vatandaşlığına kabul edilenleri konut sahibi

Detaylı

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara 2016/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBESİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SORULARI 28 Ağustos 2016 Cumartesi Soru: X A.Ş. nin 2015/3. Geçici vergi dönemi hesaplarının bakiyeleri aşağıdaki gibidir. HESAPLAR

Detaylı

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) FIRAT VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 30.04.2014-18:35:38 Vergi Kimlik Numarası 6130693067 Ticaret Sicil No 14232 İrtibat Tel No 422 2128322 Soyadı (Unvanı) Adı (Unvanın

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşleri İle Özel İnşaat Ayrımı ve Muhasebeleştirme Boyutunun Analizinin Örnekli Anlatımı. Yasin DEMİR.

Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşleri İle Özel İnşaat Ayrımı ve Muhasebeleştirme Boyutunun Analizinin Örnekli Anlatımı. Yasin DEMİR. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşleri İle Özel İnşaat Ayrımı ve Muhasebeleştirme Boyutunun Analizinin Örnekli Anlatımı Yasin DEMİR İnşaat Bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman,

Detaylı

2013 / 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI MALİYET MUHASEBESİ SINAVI SORULARI 17 Mart 2013 - Pazar 16.00-17.30

2013 / 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI MALİYET MUHASEBESİ SINAVI SORULARI 17 Mart 2013 - Pazar 16.00-17.30 2013 / 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI MALİYET MUHASEBESİ SINAVI SORULARI 17 Mart 2013 - Pazar 16.00-17.30 SORU 1. (50 PUAN) A üretim işletmesinin ve 01.03.2013'te faaliyete başlayan

Detaylı

UZUN VADELİ YABANCI KAYNAK HESAPLARI. Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org

UZUN VADELİ YABANCI KAYNAK HESAPLARI. Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org UZUN VADELİ YABANCI KAYNAK HESAPLARI Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org Uzun Vadeli Yabancı Kaynak Hesapları Bu ana hesap grubu, bir yıldan uzun vadeli yabancı kaynakları kapsar. Uzun vadeli yabancı

Detaylı

ŞİRKET AKTİFİNDE KAYITLI ARSANIN KAT KARŞILIĞI MÜTEAHHİDE VERİLMESİ

ŞİRKET AKTİFİNDE KAYITLI ARSANIN KAT KARŞILIĞI MÜTEAHHİDE VERİLMESİ ŞİRKET AKTİFİNDE KAYITLI ARSANIN KAT KARŞILIĞI MÜTEAHHİDE VERİLMESİ ŞİRKET AKTİFİNDE KAYITLI ARASANIN KAT KARŞILIĞI MÜTEAHHİDE VERİLMESİ Güray ÖĞREDİK Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mazars&Denge Denetim

Detaylı

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu 1 Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğümüz tarafından 01/01/2006 tarihinde 1 nolu yevmiye kaydı ile 2005 yılından 2006

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE Sınav Tarihi ve Saati : 3 Mart 2012-14:00 Sınav Süresi : 4 (dört) saat AÇIKLAMALAR : a) Sorular 6 (altı) sayfadır. b) Soru kağıtları,

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU Mali Tablolar 15 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU AKTİF(VARLIKLAR) PASİF ( KAYNAKLAR) 31.12.2014 31.12.2014 I -DÖNEN VARLIKLAR 1.282.406,66 III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 1.033.073,38

Detaylı

2014/1 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI MALİYET MUHASEBESİ SINAV SORULARI 16 Mart 2014- Pazar 16.00 17.30

2014/1 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI MALİYET MUHASEBESİ SINAV SORULARI 16 Mart 2014- Pazar 16.00 17.30 2014/1 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI MALİYET MUHASEBESİ SINAV SORULARI 16 Mart 2014- Pazar 16.00 17.30 SORU 1: (30 P.) XYZ üretim işletmesinde 31.12.2013 tarihli genel geçici mizandan

Detaylı

Önsöz...1. Sunuş... 3. Business School... 5. İçindekiler...7 1.BÖLÜM / GİRİŞ... 15 2.BÖLÜM / OTELLER... 19. 2.1. Yatırım Teşvikleri...

Önsöz...1. Sunuş... 3. Business School... 5. İçindekiler...7 1.BÖLÜM / GİRİŞ... 15 2.BÖLÜM / OTELLER... 19. 2.1. Yatırım Teşvikleri... İçindekiler Önsöz...1 Sunuş... 3 Business School... 5 İçindekiler...7 1.BÖLÜM / GİRİŞ... 15 2.BÖLÜM / OTELLER... 19 2.1. Yatırım Teşvikleri... 20 2.1.1. Yatırım Teşvik Mevzuatındaki Vergi Dışı Teşvikler...

Detaylı

2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE

2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2 Aralık 2012-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: AHMETLER A.Ş., ticari mal alış satış faaliyeti ile iştigal etmektedir. İşletmenin

Detaylı

İNŞAAT İŞLETMELERİNDE MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI

İNŞAAT İŞLETMELERİNDE MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI İNŞAAT İŞLETMELERİNDE MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI 1 Temel Kavramlar TANIM:Genel anlamda inşaat; malzeme ve işçilik kullanmak suretiyle, meydana getirilen bir gayrimenkulün yapı kısmına ilişkin faaliyetlerin

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Bir işletmenin 2006 yılı genel geçici mizanında yer alan bilgilerden bazıları aşağıdadır: Borç Tutarı (Bin YTL) A MUHASEBE Alacak Tutarı Kasa 6.770 6.762 Ticari Mallar

Detaylı

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR SÜREÇLERİ. Sürecin Amacı

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR SÜREÇLERİ. Sürecin Amacı 02.01.2014 Rev 01 1/15 Sürecin Tanımı Satınalma Süreci Süreç No Süreç Sahibi 3 Satınalma Müdürü 08-03-33 Sürecin Amacı İTÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı birimlerden gelen satınalma taleplerinin

Detaylı

GİDERLERİN SINIFLANDIRILMASI VE MALİYET UNSURLARI

GİDERLERİN SINIFLANDIRILMASI VE MALİYET UNSURLARI ÖĞR. GÖR. PINAR DOĞANAY PAYZİNER GİDERLERİN SINIFLANDIRILMASI VE MALİYET UNSURLARI 7. HAFTA DERS İÇERİĞİ Giderlerin Sınıflandırılması ÖĞR. GÖR. PINAR DOĞANAY PAYZİNER 1 4 ÖĞR. GÖR. PINAR DOĞANAY PAYZİNER

Detaylı

TEKDÜZEN HESAP PLANI LİSTESİ TESKOMB

TEKDÜZEN HESAP PLANI LİSTESİ TESKOMB Hesap Kodu 100 KASA 100.01 MERKEZ KASA 101 ALINAN ÇEKLER 101.01 PORTFÖYDEKİ ÇEKLER 101.02 BANKADA TAHSİLDEKİ ÇEKLER 101.03 KARŞILIKSIZ ÇEKLER 102 BANKALAR 102.01 HALK BANKASI 102.01.001 SERMAYE HESAPLARI

Detaylı

Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org

Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org HAKEDİŞ ÖDENMESİ SURETİYLE MADDİ DURAN VARLIK EDİNİLMESİ İŞLEM SÜRECİ Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org Bu çalışma bir örnek üzerinden yapılacaktır. Örneğin yapıldığı kamu idaresinde tek bir muhasebe

Detaylı

(Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11)

(Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11) (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11) Faaliyetine devam eden ve giyim eşyası alım satımı ile uğraşan Hüsnü BAYRAM (tek şahıs) İşletmesi'nin 01.12.2016 tarihi itibariyle bilânço verileri aşağıdaki gibidir.

Detaylı

2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI MALİYET MUHASEBESİ 13 Mart 2011-Pazar 16:00-17:30 SORULAR

2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI MALİYET MUHASEBESİ 13 Mart 2011-Pazar 16:00-17:30 SORULAR 2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI MALİYET MUHASEBESİ 13 Mart 2011Pazar 16:0017:30 SORULAR SORU 1: Zirve A.Ş. plastik ev ve sanayi malzemeleri üreten bir işletmedir. Üretim A ve

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR 1.1.ENVANTER İŞLEMLERİ KAVRAMI... 2 1.2.ENVANTER KAVRAMI... 3 1.2.1.Envanter İşlemleri... 4 1.2.1.1.Muhasebe Dışı Envanter... 4 1.2.1.2.Muhasebe

Detaylı

Bilset Bilgisayar Ltd.Şti. 08.03.2011

Bilset Bilgisayar Ltd.Şti. 08.03.2011 Aşağıdaki KESİN MİZAN TABLOSUNDA KALAN VEREBİLECEK/VEREMEYECEK LAR tablosunda Borç Toplamı ve/veya Alacak Toplamı girilmiş satırlar için Borç Kalanı ve/veya Alacak Kalanı alanları için yapılacak kontroller

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BİLANÇOSU. Cari Dönem 2012

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BİLANÇOSU. Cari Dönem 2012 31.12. BİLANÇOSU AKTİF(ODA MALVARLIĞI) I -DÖNEN VARLIKLAR PASİF ( ODA MALVARLIĞI KAYNAĞI) 3-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır Değerler 3.308.696,38 3.158.473,43 A-Kısa Süreli Borçlar 651.546,98 634.987,98

Detaylı

AKTİF Güney Batı Ticaret İşletmesi 31/12/2011 Tarihli Bilançosu PASİF

AKTİF Güney Batı Ticaret İşletmesi 31/12/2011 Tarihli Bilançosu PASİF 2013/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 1 Aralık 2013-Pazar 09:00-12:00 SORULAR Güney Batı Ticaret İşletmesi nin 31/12/2011 tarihli bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER 1 Proje incelemesi 2 Röleve projeleri 3 Tadilat projeleri

Detaylı

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO ÇORLU EĞİTİM VE SPOR VAKFI İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO Tarih:22/02/2017 Dönem: 2016 AKTİF () PASİF() Cari Dönem Cari Dönem ---------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

DEHA EĞİTİM KURUMLARI

DEHA EĞİTİM KURUMLARI SORU 1 AB mobilya üretim işletmesi maliyetlerini normal maliyet, fiili maliyet ve sipariş maliyeti yöntemlerinden oluşan maliyet sistemini kullanarak hesaplamaktadır. İşletme 01.12.2012 de SAT11 nolu sipariş

Detaylı

2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar

2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar 2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar 01.02.2016 da kurulmuş olan, ŞİMAL Ofis Mobilyaları Ticaret Limited Şirketi nin

Detaylı

1. İNŞAAT KAVRAMI, TÜRLERİ VE FAALİYET SÜRECİ

1. İNŞAAT KAVRAMI, TÜRLERİ VE FAALİYET SÜRECİ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR VIII GİRİŞ 1. İNŞAAT KAVRAMI, TÜRLERİ VE FAALİYET SÜRECİ 3 1.1. İnşaat Tanımı 3 1.1.1. İnşaat Çeşitleri 3 1.1.1.1. Özel (yap-sat) İnşaat 4 1.1.1.2. İnşaat Taahhüt İşleri 4 1.1.1.3.

Detaylı

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO EKMEK SANAYİ İŞVERENLER SENDİKASI İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO Tarih:29/01/2014 Dönem: 2013 AKTİF () PASİF() Cari Dönem Cari Dönem ---------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

GÜNLÜK DEFTER (YEVMİYE) KAYITLARI 100 KASA HESABI 15.900,- 101 ALINAN ÇEKLER 33.000,- 102 BANKALAR HESABI 100.500,- 120 ALICILAR 90.700,- 121 ALACAK SENETLERİ HESABI 132.600,- 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR

Detaylı

USUL İNCELEMELERİ KİTABI (TEK DÜZEN HESAP PLANI ÇERCEVESİNDE) Doç. Dr. Özgür ÇATIKKAŞ 12.10.2015 1

USUL İNCELEMELERİ KİTABI (TEK DÜZEN HESAP PLANI ÇERCEVESİNDE) Doç. Dr. Özgür ÇATIKKAŞ 12.10.2015 1 USUL İNCELEMELERİ KİTABI (TEK DÜZEN HESAP PLANI ÇERCEVESİNDE) Doç. Dr. Özgür ÇATIKKAŞ 12.10.2015 1 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR, UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR VE ÖZKAYNAKLAR 12.10.2015 2 Örnek 1 ABC Ltd

Detaylı

pwc İNŞAAT İŞLERİYLE İLGİLİ HİZMETLERİMİZ

pwc İNŞAAT İŞLERİYLE İLGİLİ HİZMETLERİMİZ İNŞAAT İŞLERİYLE İLGİLİ HİZMETLERİMİZ *connectedthinking İhale aşamasında verilen hizmetler Mali fizibilite, Hukuki ve mali yapılanma Yapım sürecinde ve işin bitiminde verilen hizmetler Tam tasdik, Vergi

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI MALİYET MUHASEBESİ 16 Mart 2014-Pazar 16:00-17:30 SORULAR

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI MALİYET MUHASEBESİ 16 Mart 2014-Pazar 16:00-17:30 SORULAR 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI MALİYET MUHASEBESİ 16 Mart 2014-Pazar 16:00-17:30 SORULAR SORU 1: XYZ üretim işletmesinde 31.12.2013 tarihli genel geçici mizandan, gelir tablosu

Detaylı

30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI

30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI Yazmacı Ticaret AŞ.nin 2007 yılı dönem başı bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF PASİF I) DÖNEN VARLIKLAR

Detaylı

GENEL MUHASEBE I DERSİ FİNAL SINAVI

GENEL MUHASEBE I DERSİ FİNAL SINAVI Açıklamalar Sınav süresi altmış (60) dakikadır. SORU 1 (A) İşletmesi mal hareketlerini devamlı envanter yöntemine göre izlemektedir. İşletmenin döneme ilişkin bilgileri şöyledir. (Soruları sırasıyla cevaplandırınız)

Detaylı

Konuyla Ġlgili Tebliğin Tam Metni Ekte Tarafınıza SunulmuĢtur.

Konuyla Ġlgili Tebliğin Tam Metni Ekte Tarafınıza SunulmuĢtur. ANKARAS-Sirküler/2013-32 09.12.2013, ANKARA KONU: SGK NIN ĠġVEREN UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK HK. 28.11.2013 tarihli 28835 Sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan İşveren Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2)

VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2) VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2) Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Hüsnü BAYRAMOĞLU (tek şahıs) İşletmesi'nin 01.12.2015 tarihi itibariyle bilânço verileri aşağıdaki

Detaylı

KURUMU YAPIM İŞLERİ İHALELERİNİ DÜZENLEME VE İNCELEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI/ANKARA bildirilmesi konusunda Yönetim Kurulumuz

KURUMU YAPIM İŞLERİ İHALELERİNİ DÜZENLEME VE İNCELEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI/ANKARA bildirilmesi konusunda Yönetim Kurulumuz Konu : Adana Sanayi Odası 21. Grup İnşaat Tarih: 08.04.2014 Müteahhitliği Meslek Komitesinin kararı hakkında. ADANA SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞINA ADANA İLGİ: 03.04.2014 Tarih ve 407 Sayılı yazınız. İlgi yazınızda

Detaylı

YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARMA İŞLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARMA İŞLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARMA İŞLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ İnşaat en genel anlamıyla, malzeme ve emek kullanılarak bir yapının ortaya çıkarılması faaliyetini ifade etmektedir. Türk hukuk sistemi içinde

Detaylı

yapılmasına karar verilmiştir. (Kar dağıtımında GV Stopaj Oranı %15 dir.)

yapılmasına karar verilmiştir. (Kar dağıtımında GV Stopaj Oranı %15 dir.) 2016 / 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SORULARI 20 MART 2016 PAZAR 09.00 Sınav Süresi: 3 Saat Soru: AKTİF (X) ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2014 BİLANÇOSU PASİF 100 KASA 95.00,00

Detaylı

İnşaat Taahhüt İşletmelerinde Gelir / Karın Hesaplanması ve Muhasebe Kayıtları

İnşaat Taahhüt İşletmelerinde Gelir / Karın Hesaplanması ve Muhasebe Kayıtları İnşaat Taahhüt İşletmelerinde Gelir / Karın Hesaplanması ve Muhasebe Kayıtları Taahhüt faaliyetlerinde projeler özelliklerine göre ikiye ayrılabilir. Yıllara Yaygın Olmayan İnşaat ve Onarım İşleri ( Bu

Detaylı

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) ŞİRİNYER VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2014 Onay Zamanı : 28.04.2015-18:38:36 Vergi Kimlik Numarası 7040373912 Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı (Unvanı) ÖZOKNAME TEMİZLİK GIDA

Detaylı

YAPIM İŞLERİNDE KDV TEVKİFATI UYGULAMASI

YAPIM İŞLERİNDE KDV TEVKİFATI UYGULAMASI YAPIM İŞLERİNDE KDV TEVKİFATI UYGULAMASI Fevzi BULUT* Oktay COŞKUN** 1-GİRİŞ: Bilindiği üzere; Katma Değer Vergisi Kanunu nun 9 uncu maddesi ile Maliye Bakanlığına, vergi emniyetinin sağlanması açısından

Detaylı

2014/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE

2014/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2014/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 29 Haziran 2014-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: PARS Ticaret A.Ş. nin 30.11.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık ayında

Detaylı

31.01.2014 Tarihli Detaylı Hesap Mizanı

31.01.2014 Tarihli Detaylı Hesap Mizanı 31.01.2014 Tarihli Detaylı Hesap Mizanı Hesap kodu Hesap adı TL Borç TL Borç 1 DÖNEN VARLIKLAR 1.277.289,34 739.976,56 537.312,78 10 HAZIR DEĞERLER 972.749,04 582.056,81 390.692,23 100 KASA 79,23 79,23

Detaylı

SUNUM PLANI. I- Kendi arsası üzerine inģaat yapanlar. II- BaĢkasının arsası üzerine inģaat yapanlar. III- Kentsel dönüģüm kapsamında yapılan inģaatlar

SUNUM PLANI. I- Kendi arsası üzerine inģaat yapanlar. II- BaĢkasının arsası üzerine inģaat yapanlar. III- Kentsel dönüģüm kapsamında yapılan inģaatlar SUNUM PLANI I- Kendi arsası üzerine inģaat yapanlar Kendi arsası üzerine «TĠCARĠ» olarak inģaat yapanlar Kendi arsası üzerine «ġahsġ ĠHTĠYAÇ» kapsamında inģaat yapanlar Kendi arsası üzerine inģaat yapan

Detaylı

2013/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE

2013/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2013/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 17 Mart 2013-Pazar 09:00-12:00 SORULAR Orta Doğu Ticaret İşletmesi nin 31/12/2011 tarihli bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MİZAN İNCELEME SONUÇ RAPORU

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MİZAN İNCELEME SONUÇ RAPORU T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MİZAN İNCELEME SONUÇ RAPORU 2013 1- GENEL OLARAK DEVLET MUHASEBESİ 1 2- ANTALYA BŞB MUHASEBE SİSTEMİ 1 3- ANTALYA BŞB MUHASEBE VERİLERİNİN İNCELEME SONUÇLARI

Detaylı

TMS 7; Nakit Akış Tablosu nun hazırlanması ve sunumuna ilişkin ilkeleri açıklamaktadır.

TMS 7; Nakit Akış Tablosu nun hazırlanması ve sunumuna ilişkin ilkeleri açıklamaktadır. 1. GİRİŞ Bilindiği üzere Türkiye Muhasebe Standartları (TMS, IAS) 01.01.2013 tarihinden itibaren işletmeler tarafından uygulanmaya başlayacaktır. TMS kapsamında hazırlanması gereken finansal tablolar aşağıdaki

Detaylı

ġġrketler MUHASEBESĠ

ġġrketler MUHASEBESĠ ġġrketler MUHASEBESĠ ANONĠM ġġrket KURULUġU Can Anonim ġirketi 1 Kurucu Ortak Tarafından KurulmuĢtur. Ana SözleĢmeye Göre ġirket Sermayesi 500.000 TL'dir. KuruluĢ Kaydı ġöyledir. 501 ÖDENMEMĠġ SERMAYE

Detaylı

1. AKKURT TİCARET İşletmesinin ve Ocak ayında yaptığı işlemler aşağıdaki gibidir. Gerekli Muhasebe kayıtlarını (yevmiye defteri) yapınız?

1. AKKURT TİCARET İşletmesinin ve Ocak ayında yaptığı işlemler aşağıdaki gibidir. Gerekli Muhasebe kayıtlarını (yevmiye defteri) yapınız? Sorular 1. AKKURT TİCARET İşletmesinin ve Ocak ayında yaptığı işlemler aşağıdaki gibidir. Gerekli Muhasebe kayıtlarını (yevmiye defteri) yapınız? a) 03.01.2015 Tarihinde işletmenin Ziraat Bankasındaki

Detaylı

FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ

FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ 1. ŞEKER PİLİÇ VE YEM SANAYİ TİCARET A.Ş. ye ait bilgiler aşağıda yer almaktadır. Bilanço ve gelir tablosunu kullanarak ilgili şirketin yatay analizini yapınız. (50 puan) 2. Kredi

Detaylı