ÇUKUROVA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇUKUROVA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ"

Transkript

1 ÇUKUROVA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ YÜKSEK LSANS TEZ Rıdvan TA MEVLÜTLER MEVK (ACIPAYAM DENZL) MONTAN KROM LETMES ÜRETM YÖNTEMNN NCELENMES MADEN MÜHENDSL ANABLM DALI ADANA, 2005

2 ÖZ YÜKSEK LSANS TEZ MEVLÜTLER MEVK (ACIPAYAM DENZL) MONTAN KROM LETMES ÜRETM YÖNTEMNN NCELENMES Rıdvan TA ÇUKUROVA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ MADEN MÜHENDSL ANABLM DALI Danıman: Doç.Dr.Adem ERSOY Yıl : 2005 Sayfa: 51 Jüri: Prof.Dr.Mesut ANIL Doç.Dr.Adem ERSOY Doç. Dr. Alaettin KILIÇ Doç. Dr. Ergül YAAR Yrd. Doç. Dr. Mustafa AKYILDIZ Bu çalımada, Mevlütler Mevkii Acıpayam Denizli Montan Krom letmesinin üretim yöntemi incelenmitir. Halen iletilmekte olan krom ocaının bugünkü üretim yöntemi irdelenmi olup, üretimi artıracak madencilik parametreleri belirlenmitir. Ocakta yapılan üretim çalımalarında elde edilen veriler ve incelemeler deerlendirilerek yataın jeolojisi, cevher rezervi, tenörü ve cevherleme açıklanmıtır. Mevlütler Ocaklarının rezerv potansiyelinin yüksek olmasına karın, son yıllarda arama ihmal edilmitir. Bu nedenle, belirlenen görünür rezervin kısıtlı olması üretim artıını olumsuz yönde etkileyecektir. Madencilik çalımalarının optimizasyonu ve üretim artıı için madende 600 m uzunluunda taban ayak yolu, 200 m uzunluunda kuyu ve 500 m uzunluunda arama galerisi açılmalıdır. Ocaktaki bugün uygulanan madencilik tüm yönleriyle irdelenmi ve her safha için mekanizasyon olanakları belirlenmitir. Buna göre, ocakta uygulanan bacalardaki üretim yönteminde herhangi bir deiiklie gerek görülmemi, sadece nakliye sistemi, kapasitesinin arttırılması için kuyu inilmesi ve personel sayısının artırılması ile ocaktaki 1500 ton olan aylık üretimin 2500 tona çıkarılabilecei açıklanmıtır. Anahtar Kelimeler: Krom, Üretim yöntemi, Acıpayam Denizli, Krom iletmesi, Yeraltı krom üretimi I

3 ABSTRACT MSc. THESIS INVESTIGATION OF PRODUCTION METHOD IN MONTAN CHROMITE MINE AROUND MEVLÜTLER (ACIPAYAM DENZL) Rıdvan TA DEPARTMENT OF MINING ENGINEERING INSTITUTE OF NATURAL AND APPLIED SCIENCES UNIVERSITY OF CUKUROVA Supervisor: Assoc. Prof. Dr.Adem ERSOY Year: 2005 Page: 51 Jury: Prof. Dr. Mesut ANIL Assoc. Prof. Dr. Adem ERSOY Assoc. Prof. Dr. Alaettin KILIÇ Assoc. Prof. Dr. Ergül YAAR Assist Prof. Dr. Mustafa AKYILDIZ In this study, the production method in Montan chromite mine around Mevlütler Acıpayam Denizli has been investigated. The mine has been working, its present production method was studied and, mining parameters were determined for increasing the production. Data monitared during the production from Montan mine have been evaluated. Geology of the mine, ore reserve and grade have been explained. Although the mine has high reserve potential, ore exploration for ore reserve determination has not been made. Thus, determined definite reserve estimation has been limited, this influences negatively increase of production. For optimisation of mining works and enhancing the production, the base longwall for 600 m long, the mining well at 200 m high and searching gallery for 500 m long must be made. The mining methods of Montan Mine has been completely investigated and mine mechanisation possibilities have been studied at all production levels. Any change applied production method in mine has not been recommended However, by increasing transporting system, construction of the mining well, with increasing mine workers, the ore production from 1500 ton /month to 2500 ton / month could easily be increased. Keywords: Chromite, Production method, Acıpayam Denizli, chromite management, Underground chromite production. II

4 TEEKKÜR Bu tezin hazırlanmasında bir çok konuda destek ve yardımlarını gördüüm, Bölüm Bakanımız Prof. Dr. Mesut ANIL a, çok deerli Danıman Hocam Doç. Dr. Adem ERSOY a ve Jeoloji Yüksek Mühendisi Afitap TA a teekkürlerimi sunarım. III

5 ÇNDEKLER SAYFA ÖZ... I ABSTRACT...II TEEKKÜR... III ÇNDEKLER...IV ÇZELGELER DZN... VI EKLLER DZN...VII FOTORAFLAR DZN... VIII EKLER... IX 1.GR ÖNCEK ÇALIMALAR ÜRETM YÖNTEMLER SEÇMNE ETKENLER Üretim Yöntemi Seçimini Etkileyen Faktörler Cevher ve Yantaın Fiziksel özellikleri Eim Açısı Cevher Kütlesinin Kalınlıı Yataklanma Durumu Cevher Kütlesi çerisindeki Zengin Kısımların Daılım ekli Cevher Kütlesinin ekli ve Yantala Baıntısı Cevherin Mineralojik ve Kimyasal Bileimi Kazının Yapıldıı Derinlik Tavan Arızaları ve Kazı Sonucu Yeryüzündeki Çökmeler Tavanın Etkisi Cevherin Deeri Özel Yataklanma Durumu MATERYAL VE METOD Çalıma Alanı ÇALIMA ALANININ JEOLOJS Stratigrafi Üst Kretase - Paleosen Flii Mesozoyik Kireçtaları...15 IV

6 Ofiyolitik Seri Tektonitler Damar kayaçları Pliyosen Çakıltaı, Kumtaı, Marn ve Kireçtaı Pleyistosen Çakıltaı ARATIRMA BULGULARI Kromit Yataklarının Temel Özellikleri ve Faylar Yönü ve Eimi Cevher Damarıyla Yaklaık Aynı Olan Az Atımlı Faylar Yönü Cevherlemeye Uygun, Eimi Ters Yönde Olan Faylar Yönü Cevherlemeye Dik Olan Faylar Mikroskopik ncelemeler Cevher mineralleri Cevher Yan Kayaçları Mevlütler Ocaklarında Üretimi Artırma Olanakları Bugünkü Uygulama Üretimi Arttırma Olanakları Rezerv Durumu Teknik Olanaklar Bacalardaki Üretim Arama ve Üretim Nakliye nsan Gücü Zenginletirme Gerekli Yatırımlar Makina ve teçhizat Arama ve Üretim SONUÇLAR ve ÖNERLER...42 KAYNAKLAR ÖZGEÇM...46 EKLER V

7 ÇZELGELER DZN SAYFA Çizelge 6.1. Kromit yan kayaçlarının mineral içerikleri ve oranları...23 Çizelge 6.2. letmede Çalıanların sayısal daılımı...29 Çizelge 6.3. Mevlütler Ocaı'nın üretimini iki misline çıkarmak için gerekli makina ve teçhizat yatırımları...41 VI

8 EKLLER DZN SAYFA ekil 4.1. Çalıma alanının yer bulduru haritası...12 ekil 5.1. Çalıma alanının Jeoloji Haritası ekil 6.1. Mevlütler ocaı kuyu derinletirme projesi...32 ekil 6.2. Mevlütler ocaı kuyu enine kesiti...33 VII

9 FOTORAFLAR DZN SAYFA Fotoraf 6.1. Kromitlerin kataklastik dokudaki mikroskopik görünümü...21 Fotoraf 6.2. Kromitlerin kataklastik dokudaki mikroskopik görünümü...22 Fotoraf 6.3. Kromit yan kayaç minerallerininlerin ince kesitteki görünümü...24 Fotoraf 6.4. Kromit yan kayaç minerallerinin ince kesitteki görünümü...25 VIII

10 EKLER Ek:1. Mevlütler kromit ocaının cevher ve fay kesitleri Ek 2. Mevlütler kromit ocaının kat planı ve imalat haritası Ek 3. Mevlütler kromit ocaının imalat ve sondaj haritası IX

11 1. GR Rıdvan TA 1. GR Bir ülkenin gelimesi yer altı doal kaynaklarının bilimsel yöntemlerle gelitirilmesine ve deerlendirilmesine balıdır. Yer altı zenginliklerinin verimli bir ekilde üretilmesi ile dıa olan baımlılık azalacaktır. Özellikle, Türkiye gibi gelime süreci içerisinde bulunan bir ülke için bu durum daha büyük bir önem kazanmaktadır. Yeraltı madenciliinin önemli konularından birisi de, maden yataında en uygun üretim yöntemin seçilmesidir. Bir maden yataının farklı ekil ve oluum göstermesi, yer altı üretim yönteminin seçiminde önemli sorunlar ortaya çıkarmaktadır. Maden yataında büyük hazırlıklar ile cevher içi hazırlıklar tamamladıktan sonra üretim çalımalarına balanır. Üretim çalımaları, maden yataından faydalı mineralin kazanılması için gerekli olan tüm ileri kapsar. Maden iletmeciliinde en önemli ilke maden yataının olanakların elverdii ekilde, tamamen üretilmesidir. Üretim yönteminin belirlenmesi; maden yataının zemin özellikleri, yatak ekli, cevherin rezerv durumunun, tenörünün belirlenmesi gibi bir çok deikenin bilinmesi gerekmektedir. Ancak, yataın cevherleme bakımından fakir olan kısımlarında veya fakir bir maden yataının zararına olsa bile tümünün üretilmesi deildir. Buna karın yataın ileride alabilecei durumu göz önüne almadan, sadece en deerli kısımlarından üretim yapılması da söz konusu olabilir. Bu durumda maden iletmelerinin, tekniin elverdii sınırlar içinde o günkü durum göz önüne alınarak en uygun maden iletme yönteminin seçilmesidir. Bu çalıma Nisan Mayıs 2004 tarihleri arasında yapılmı olup, ocakta aylık olarak ton civarında olan üretim kapasitesinin arttırılması amacına yönelik olarak yürütülmütür. Bunun için, öncelikle iletmeye ait Mevlütler ocaındaki mevcut durum ve muhtemel üretim gücünün belirlenmesine çalıılmıtır. Çalıma alanında bulunan krom yataında yer altı madencilii olarak, dar kazı arınlı üretim yöntemlerinden tavan ayak yöntemi kullanılmaktadır. Bu yöntem, tavan ayaı cevherin ve yan kayacın dayanıklı olduu yani kendi kendini askıda tutabildii filon veya damarlarda uygulanan bir yöntemdir. Hazırlık için önce filonun dorultusu boyunca cevher içinde belli kat aralıında yatay galeriler sürülür. Sonra her m'de bir ba yukarılar yardımıyla galeriler birbirlerine balanır. Üretim, tavandaki 2-4 m yükseklikteki dilimlerde bütün tavan yüzeyi boyunca yapılır. Bu çalımada bölge genel jeolojisinin tanımlanması, cevher yataklanma eklinin (yataın durumu, konumu, kalınlıı) belirlenmesi, madende uygulanan üretim yönteminin 1

12 1. GR Rıdvan TA açıklanması, uygunluunun belirlenmesi ve en verimli üretim yapmak için nasıl bir yöntem seçileceini belirlemek amaçlanmıtır. 2

13 2. ÖNCEK ÇALIMALAR Rıdvan TA 2. ÖNCEK ÇALIMALAR Çalıma alanındaki kromit ocaının iletme yöntemine ilikin daha önce yapılmı herhangi bir çalıma bulunmamaktadır. Bölgede daha çok ekonomik amaçlı çalımalar yapılmıtır. Bölgenin jeolojisi ve kromit yataklarını ilgilendiren çalımalar kısaca aaıda özetlenmitir. Kaaden (1953,1959), Güneybatı Türkiye'deki kromitlerin kimyasal bileimleri ile içinde bulundukları peridotitler arasındaki ilikileri incelemitir. Borchert (1960), Mevlütler kromit yataının jenezine yönelik çalıma yapmıtır. Engin ve Hirst (1970), Engin ve Oucott (1971), Engin (1972 ), Andızlık - Zımparaklık Sahası (Fethiye), Paktunç ve Baysal (1981), Rahgoshay ve di. (1985), Çataloluk - Üçocak-Suluoluk - Üçköprü (Fethiye), Özyardımcı (1987), Küçükturan (1988), Yıldız ve Ayhan (1988, 1992), Kurnaz ve Anıl (1992), yöre kromitlerinin kimyasal özelliklerini ve kökenlerini açıklamılardır. Engin ve Oucott (1971), Engin (1972) çalıma alanındaki dunit ve harzburjitlerin, lerzolitik bileimli manto malzemesinin kısmi ergimesinden geriye kalan refrakter bir kalıntı olduunu, dolayısıyla kromit oluumlarında yerinde kristalleme süreçleri boyunca olutuklarına deinilmitir. Paktunç ve Baysal (1981), Göcek Fethiye kromit yataının optik, kristalografik ve kimyasal özelliklerini ele alıp incelemitir. Kimyasal özellikleri itibariyle bu kromitlerin dunitik kılıflarının ilksel olmayıp, yersel olarak spinel klinopiroksen olivin içeren lerzolitik bir Üst Manto kayacından türemi kısmi ergimelerin ürünleri olduunu belirtmitir. Özpınar (1987, 1989, 1991), bölgede petrografik ve petrokimyasal incelemelere yönelik çalımalarda bulunmutur. Özpınar (1988), Acıpayam dolaylarının bazı tektonik özelliklerini incelemi, bölgede Preneen, Stritiyen ve Rodaniyen fazlarının etken olduklarını saptamıtır. Özpınar (1991), çalıma alanındaki ofiyolitik serinin, tektonitler ve damar kayaçları olmak üzere iki ana birim içerdiini ve eksik dizi karakterli bir ofiyolit topluluunu temsil ettiini belirtmitir. Ofiyolitik kayaçlarda izlenen metamorfik mineraller, ofiyolitin yeilist fasiyesini geçmeyen basınç sıcaklık artlarında metamorfizma geçirdii açıklanmıtır (Özpınar, 1991). 3

14 2. ÖNCEK ÇALIMALAR Rıdvan TA Bilgin ve Özpınar (1989) bölgede petrografik ve petrokimyasal incelemelere yönelik çalımalarda bulunmulardır. Bilgin ve Özpınar (1996) ofiyolitlerin petrografisi ile bunlara balı kromit yataklarının jeolojik ve jeokimyasal özelliklerini çalıarak, Ofiyolitik seri tektonitler ve bunları kesen damar kayaçları olmak üzere iki ana birim içerdiini, Podiform kromit kütlelerinin kalıntı üst manto peridoditleri içinde olutuunu açıklamılardır. Merceksel ve az çok plakamsı ekillerde yataklanma gösteren kromit kütlelerinde balıca masif, nodüler, saçınımlı ve bantlı cevher oluumları gözlemlenmitir. 4

15 3. ÜRETM YÖNTEMLER SEÇMNE ETKENLER Rıdvan TA 3. ÜRETM YÖNTEMLER SEÇMNE ETKENLER Yeraltı üretiminin amaçları, çalımaların tam bir emniyet içerisinde yürütülmesi, verimliliin yanında giderlerin düük olması, üretim kayıplarının az olmasıdır. Kazı iinin tam mekanize yapılması, tüm iletme randımanının yüksek olması; kazı yerlerindeki çalımaların kontrolü ve havalandırma, galeri bakım giderlerinin düük düzeyde tutulabilmesi; yedek üretim yerlerinin hazır bulundurulması yeraltı üretiminin baarılı olması için gerekli faktörlerdir. Bu artların hepsine aynı derecede ulamak mümkün olmayabilir, özellikle üretimin ucuz olması ile üretim kayıplarının düük tutulması birbirine zıt tedbirlerin alınmasına yol açabilir. Bu bakımdan en uygun üretim yönteminin seçimi çok önemli bir konu olmaktadır. Tabakalı yataklar ile metalik maden yataklarının iletilmesinde uygulanacak üretim yönteminin seçimine bir çok faktör etki etmektedir. Gerek uygulamalardan, gerekse aratırmalardan elde edinilen bilgiler deerlendirilerek, söz konusu olan maden yataında en uygun üretim yönteminin seçimi gerekir. Sözkonusu olan yöntemlerden herhangi birinin seçimi, genellikle metalik maden yatakları ile tuz iletmelerinde, kömür yataklarına kıyasla çok daha zor olmaktadır. Bunun en önemli nedenleri, ilk iki cevher türünde yataın çok çeitli ekillerde olması, kalınlıkların fazla deiiklik göstermesi, cevher ve yantaın çok farklı olmasıdır. Buna ek olarak, üretilen cevher miktarlarının geni aralıklar arasında deimesi gelir. Bu bakımdan metalik maden yataklarında daha çok sayıda ve farklı üretim yöntemleri uygulanmaktadır. Genellikle üretim yönteminin seçiminde maden iletme teknii ile ekonomik etkenlerin de gözönüne alınması zorunludur. Ekonomik etkenlerden en önemli faktör, çeitli yöntemlerdeki üretim maliyetleridir. Üretim maliyeti açısından en düük olanı blok halinde göçertme yöntemidir. Keza kat üstü göçertme ve yeraltı huni ekilli üretim yöntemlerinde de maliyet az olmaktadır. Yüksek üretim maliyetleri, topuklu yöntemler ve tavan ayaklarda görülür. En pahalı yöntem, küp tahkimat, blok halinde üretim yöntemi ve travers ayaktır. Filon, mercek, kafa veya ekilsiz yataklanma durumu gösteren metalik maden yataklarıyla, tabaka halindeki maden yataklarında uygulanması gereken üretim yönteminin seçiminde pek çok sayıda faktör rol oynamaktadır. 5

16 3. ÜRETM YÖNTEMLER SEÇMNE ETKENLER Rıdvan TA 3.1. Üretim Yöntemi Seçimini Etkileyen Faktörler Cevher ve Yantaın Fiziksel Özellikleri Üretim yönteminde gerekli olan emniyetin salanması için cevher ve yan taın fiziksel özellikleri önemli rol oynamaktadır. Bu özelliklere göre aaıdaki ekilde sınıflama yapılabilir. - Cevher ve yanta salam: bu durumda göçertmeli üretim yöntemi dıında bütün üretim yöntemleri uygulanabilir. Göçertme ancak tavanın zorla göçtürüldüü dilim halindeki göçertme ve blok halindeki göçertme yönteminde geçerli olabilir. - Salam cevher ve çürük yanta: büyük açıklıklar meydana getirecek üretim yöntemi uygulanamaz. Tahkimatlı ve dolgulu bütün yöntemler geçerlidir. Ayrıca yatay dilimli ve dolgulu tavan ayaklarda uygulanabilir. Göçertmeli üretim yöntemleri, kat halinde göçertme artı ile emniyet yönünden bütün sistemlerde kullanılabilir. - Çürük cevher ve salam yanta: bu durumda kısa kazı arınlı açık ayaklar söz konusu olabilmektedir (az kalınlıktaki cevher kütlesi). Tahkimatlı çalıma halinde kısıtlayıcı durum yoktur. Ayrıca depolama yöntemi ile cevher üretiminde de uygulanır. Göçertmeli yöntemlerden ise, dilim halinde göçertmeli yöntem söz konusu olup, burada tavan da aynı zamanda göçertilmektedir. - Cevher ve yanta çürük. Tahkimat ve dolgu ile çalıılabilen bütün yöntemler uygulanabilir. Blok halinde göçertmeli yöntemde ana kütlenin altından sürülecek yollar için özel hususlar zorunludur. Yan kayacın özelliklerine göre yöntem saptanır. Tavandaki çatlakların yönü ve durumuna göre ayak ilerleme yönünün seçimi gerekir. Taban tabakalarında olan düzensizlikler de kazı için seçilecek tahkimat ekline etki eder Eim Açısı Maden yataının eiminin kazı iine, pasanın ve cevherin nakliyesine, tavan basıncı ve dolayısıyla tahkimata, içinin i yerine geliine ve malzemelerin taınmasına, kayaç veya cevher düme tehlikesine etkileri vardır. Eim açısına göre maden yatakları yatık (0-25 ), orta meyilli ( ) ve dik meyilli (45-90 ) olmak üzere sınıflandırılmaktadır. Eimsiz yataklarda kazılan cevher yerinde kaldıı halde, meyilli olanlarda kendiliinden taban tabakası üzerinde kayar. 6

17 3. ÜRETM YÖNTEMLER SEÇMNE ETKENLER Rıdvan TA Meyilin fazla olması halinde, çalıma ve emniyet tüzüklerine aykırı olmakta, yuvarlanan cevher kazalara neden olabilecei gibi, tahkimat direini de yıkabilir. Üretim yönteminin seçiminde eim açısının etkisi, cevher kütlesinin kalınlıına göre de deiir. Az kalınlıktaki maden yataında, örnein ambarlama yönteminde cevherin kendiliinden hareketi için en azından 60 0 lik bir eim açısı gerekir. Aksi halde ambarın boaltılmasında kırılmı cevher askıda kalabilir. Ambarlama, kat halinde göçertme ve blok halinde göçertme yöntemleri çok kalın, yatay veya az eimli yataklarda uygulanabilir. Dilim halinde ve kat halinde göçertme yöntemlerinde cevher kütlesinin kalınlıı ve eimi arasındaki iliki saptanabilir Cevher Kütlesinin Kalınlıı Cevher yataının kalınlıı, kazının ekonomik olmasına göre ayarlanmalıdır. Cevher kütlesindeki kazı giderleri az kalınlıklarda (2 m'ye kadar) fazla, büyük kalınlıklarda düüktür. Kazı giderlerine göre cevher kütlesinin kalınlıı aaıdaki ekilde sınıflandırılabilir. 2 m kalınlıa kadar olan yataklar (kazı giderleri, kalınlıın azalması ve artmasına göre deiir); 2-15 m kalınlıktaki yataklar; 15 m üzerindeki kalınlıktaki yataklar. Bu sınıflara göre uygulanması gereken üretim yöntemleri ise aaıdaki ekilde seçilmelidir. 1. Sınıf: direk tahkimatlı tavan ayak, kısa kazı arınlı ayak, en azından 0,8 m kalınlıa kadar yantaın kazıldıı depolama yöntemi, dik meyillerde cevherin askıda kalmaması için bazı önlemlerin gerekli olduu dilim halinde göçertme yöntemi, topuklu ayak ve kat halinde göçertme yöntemi 2. ve 3. Sınıflar: kat halindeki oda - topuk yöntemi, küp tahkimatlı ayak, yatay veya meyilli dilimler halinde dolgulu ayak ve çok kalın yataklarda blok halinde göçertme yöntemi. 7

18 3. ÜRETM YÖNTEMLER SEÇMNE ETKENLER Rıdvan TA Yataklanma Durumu Cevher kütlesi içerisinde faydalı olmayan kısımlar olabilecei gibi, tektonizma sonucu süreksizlikler de bulunabilir. Bu durumlarda kazı ii sırasında aaıdaki önlemler alınmalıdır. Faydalı olmayan kısımlar çok fazla deilse veya bunlar büyük kütle halinde iseler, bunları bulunduu yerde bırakmak. Bu durumda oda yöntemi, direk tahkimatlı tavan ayak, kısa kazı arınlı ayak, yatay dilimler halinde aaç tahkimatlı veya dolgulu bütün kazı ekilleri, kat yüksekliinin hepsinin birden üretilerek, açılan boluun göçertilmesi veya dolgunun yapılması gerekir. Bunların, yani faydalı olmayan kısımların cevherle birlikte kazısı ve hemen ayıklanması veya faydasız kısımlar ara kesme halinde ise cevherden ayrı olarak kazılmalıdır Cevher Kütlesi çerisindeki Zengin Kısımların Daılım ekli Cevher kütlesi içerisindeki zengin kısımların daılımı çok deiik olabilir. Buna ramen bunların tenörlerine göre sınıflandırılmasının yapılması mümkündür. Cevherin homojen bir yapı göstermesi halinde bütün yöntemler uygulanabilir. Cevherin zengin olan kısımları yuvalar halinde ise ve bunlar fakir cevherler tarafından çevrilmise, üretimin ayrı ayrı yapılması zorunludur Cevher Kütlesinin ekli ve Yantala Baıntısı Cevher kütlesinin eklinin geometrik durumu da üretim yönteminin seçiminde rol oynar. Seçilecek üretim yönteminde mümkün olduu kadar hazırlık ilerinin az olmasına dikkat edilmelidir. Cevher ve yanta arasındaki kontakt durumu, az kalınlıkta olan tabaka halindeki yataklarda ayrıca yantaın kazısını da gerektirdiinden farklı etki gösterir. Kontakt durumu çok belirli ise, özellikle kıymetli cevherlerde ayrı ayrı kazı gerekir. Bu durumda, az kalınlıktaki cevher kütlesi, uzun ayak veya direk tahkimatlı tavan ayak yöntemiyle üretilmelidir. Tahkimatlı kazı yöntemlerinden ise yatay direk tahkimatlı yatay dilimler halinde kazı ekli uygulanmalıdır. Ayrıca dolgulu yatay dilim, dolgulu tavan ayak, topuklu ve cevher kütlesinin tümünün dolgulu üretildii, keza yantaın en azından 0,8 m kazıldıı depolama yöntemleri kullanılmalıdır. 8

19 3. ÜRETM YÖNTEMLER SEÇMNE ETKENLER Rıdvan TA Cevherin Mineralojik ve Kimyasal Bileimi Cevherin mineralojik ve kimyasal bileiminin, üretim yönteminin seçiminde önemli etkisi vardır. Kendi kendine yanabilme özellii ile, tuz minerallerinin nem çekme özellii ve sülfürlü cevherlerin kolaylıkla okside olabilmeleri, ambarlamalı çalıma halinde önem kazanmaktadır Kazının Yapıldıı Derinlik Çok fazla derinliklerde üretimin yapıldıı metalik cevher ocaklarından elde edilen bilgiler, kalın olmayan yataklarda tahkimat veya dolgu, kalın yataklarda ise sadece dolgulu çalımanın zorunlu olduunu göstermitir. Derinlik fazlalatıkça artan kayaç sıcaklıı kazı yerinin iyi bir ekilde havalandırılması sorununu ortaya çıkarmaktadır ki, bu husus örnein, dilimli veya blok halinde göçertmeli çalımada büyük zorlukların nedeni olmaktadır Tavan Arızaları ve Kazı Sonucu Yeryüzündeki Çökmeler Üretim yönteminin seçiminde, cevher kütlesinin konumunun, gerek yeryüzündeki binalara, nehir ve göllere veya yeraltındaki komu cevher kütlesine etki edebilmesinden dolayı, önemli olmaktadır. Bu durumlarda yerüstünün korunması için emniyet topuklarının bırakılması zorunludur. Keza yeraltı su kaynaklarının bulunması halinde, su basması tehlikesine karı tavanın mümkün olduu kadar salam tutulduu, örnein çok iyi dolgunun yapıldıı üretim yöntemlerinin uygulanması gerekir Tavanın Etkisi Genellikle cevher alınan yerin tavanı uzun zaman kendini tutabilir ve ancak kazı arınından belirli bir mesafede göçer. Bu husus, üretim yönteminin daha büyük bir serbestlikle seçilebilmesine imkân verir. Ekseriye tavan büyük açıklıklarla kendini tutarsa, atelemelerle göçertmek gerekir. Aksi halde basınç fazlalatıı için büyük göçükler meydana gelir. Bazan tavan büyük açıklıklar olmadan da göçer. Tavan basıncı kazı arınında ezilmelere neden olur, dolayısıyla kazı ii kolaylaır. Bunun yanında tavanın göçmesine 9

20 3. ÜRETM YÖNTEMLER SEÇMNE ETKENLER Rıdvan TA de engel olmak gerekir. Bunu salamak için tahkimat yapıldıı gibi topuk bırakılır veya dolgu yapılır Cevherin Deeri Üretim yönteminin seçiminde cevher deerinin de etkisi vardır. Fiyatı yüksek cevherlerde seçilecek üretim yönteminin az kayıp verecek; ucuz cevherlerde ise ucuz kazı, dolayısıyla yüksek kayıp gözönüne alınarak seçimi gerekir. En az kayıp, küp tahkimatının veya dolgulu veyahut travers ayak eklinin uygulandıı yöntemlerdir. Bu yöntemler pahalı üretim yöntemleri olup kıymetli cevherlerde kullanılmalıdır Özel Yataklanma Durumu Bu hususlara, maden yataının tektonizmaya maruz kalması, fazla su geliri v.b. durumlar dahil edilebilir. Böyle artlarda topuk bırakmakla, söz konusu olan bölgeyi tehlikeli bölümden ayırmak gerekir, özellikle içilerin su altında veya içerisinde çalımaya maruz bırakılmamalarına dikkat etmek gerekir. Yukarıdaki hususlardan ayrı olarak seçilecek üretim yöntemine ikinci derecede etki eden baka faktörler de söz konusu olabilmektedir. Bunlar sırasıyla; kazı ilerindeki mekanizasyon derecesi ve ekli tüketici tarafından ileri sürülen istekler, örnein kömürün parça büyüklüü ve kül miktarı gibi. 10

21 4. MATERYAL VE METOD Rıdvan TA 4. MATERYAL VE METOD Bu çalıma arazi, laboratuar ve büro çalımaları eklinde üç aamadan olumaktadır. Çalıma için gerekli veri ve örneklemeler Denizli ili Acıpayam ilçesi Mevlütler mevkiisinde yer alan Montan Krom letmesinden elde edilmitir. Öncelikle, çalıma alanının jeolojisi, cevher rezerv deikenleri (yatak ekli, kalınlık, tenör, cevherleme), maden sahasından toplanan cevher ve kayaç örneklerinin laboratuarda ince ve parlak kesitleri incelenerek yatak özellikleri belirlenmitir. Çalıma alanında bulunan krom yataında yer altı madencilii uygulanmakta olup, dar kazı arınlı üretim yöntemlerinden tavan ayak yöntemi kullanılmaktadır. Bölgede bulunan krom cevherinin en verimli ve en ekonomik ekilde yataa uygun hangi üretim yöntemiyle üretilecei veya u anda iletmede uygulanan üretim yönteminin uygun olup olmadıı aratırılmıtır. Laboratuar ve arazi gözlemleri birletirilerek gerekli yorum ve deerlendirmeler yapılarak bu çalıma oluturulmutur Çalıma alanı Çalıma alanı, Denizli il merkezinin güneyinde Acıpayam ilçesine 7 km uzaklıktaki Mevlütler mevkiinde yer alan Montan Krom iletmesi seçilmitir (ekil 4.1). Bölgede çok sayıda kromit yataı bulunmaktadır. Çalıılan bölge Türkiye'nin önemli kromit yataklarının yeraldıı Köyceiz - Fethiye bölgesinin kuzey devamındadır yılından beri iletilmekte olan Mevlütler Krom Madeni 1951 yılında Montan irketinin mülkiyetine geçmitir. Bu yıldan beri ve yıllarındaki kesintiler hariç sürekli olarak ayda tonluk kapasitelerle iletilmitir. Bu özelliiyle, yatak Türkiye'nin en uzun süre üretim yapan ocaklarından biridir. Mevlütler kromit ocaı, NE-SW yönünde birbirine paralel 5 damardan oluan ve uzanım yönünde m izlenilebilen bir cevherlemeden ibarettir. Yatak, 1969 yılına kadar daha çok yüzeye yakın yerlerden ve oldukça düzensiz bir biçimde iletilmitir. Ancak, ilk yapımı 1957 yılında kararlatırılan 1160 m kotundaki 37 nolu, ocak galerisinin 250 m kayaç içinde sürülerek tamamlanması ve bundan sonra bir desandre ile 1118 m kotuna inilmesi ile bilinçli sayılabilecek bir üretimin temelleri atılmıtır. Daha sonra 1118 m kotundan 1051 m kotuna da bir desandre inilmitir. 11

22 4. MATERYAL VE METOD Rıdvan TA K ekil 4.1. Çalıma alanının yer bulduru haritası 12

23 5. ÇALIMA ALANININ JEOLOJS Rıdvan TA 5. ÇALIMA ALANININ JEOLOJS Bölgede yeralan kaya birimleri "otokton," "para-otokton" ve "allokton" birimler eklinde üç ana grup içinde toplanmılardır (ekil 5.1.). Çalıma alanında en altta Üst Kretase - Paleosen Flii yer almaktadır. Bu birim Otokton konumlu olup, bunun üzerine yataya yakın tektonik dokanaklı olarak Mesozoyik Kireçtaları ve ofiyolitik seri gelmektedir. Ofıyolitik seri tektonitler ve bunları kesen damar kayaçları olmak üzere iki ana birim içerir ve eksik dizi karakterli bir ofiyolit topluluunu temsil eder. Pliyosen kırıntılı çökeller tüm alttaki birimler üzerine açısal uyumsuzlukla örtmektedir. Podiform kromit kütleleri kalıntı üst manto peridotitleri içinde olumu olup, bu peridotitler harzburjit ve dünit bileimindedir. Merceksel ve az çok plakamsı ekillerde yataklanma gösteren kromit kütlelerinde balıca masif, nodüler, saçınımlı ve bantlı cevher gözlenmitir Stratigrafi Üst Kretase - Paleosen Flii Bu birim yeil, boz ve kahverengimsi renkli kiltaı, silttaı ve kumtalarından oluur. Bu istif içinde, seyrek olarak çörtlü kiteçtaları ve spilitik kayaçlara da rastlanır. Ayrıca, Paleozoyik ve Mesozoyik yalı, mermer, serpantinit ve radyolarit yer almaktadır. Birim tektonik hareketlerden fazlaca etkilendiinden, ezilmi, kıvrımlı ve kırıklı bir yapıda görülürler. Birimin litolojik ve stratigrafik özellikleri gözönüne alındıında, Acıpayam dolayında "Kızılca Formasyonu", (Özpınar, 1987), Honaz daı dolayında "Alçıboazı ve Zeytinyayla Formasyonları"na (Okay, 1989), benzerlik göstermektedir. Bu birimin yaı, Üst Kretase - Paleosen olarak belirlenmitir (Okay, 1989). 13

24 5. ÇALIMA ALANININ JEOLOJS Rıdvan TA ACIPAYAM K MEVLÜTLER KESM Mevlütler Köy. ÇUBUKCULAR KESM Çubukcular Mah. 0 2km KUVATERNER Açıklamalar Alüvyon Gabro, dolerit, diyabaz Pleyistosen Pliyosen Burdigaliyen Alt Miyosen Üst Kretase Paleosen Üst Kretase Alt Kretase Liyas Üst Triyas Çakıltaı Çakıltaı-kumtaı-marn Kireçtaı Çakıltaı-kumtaı Fli Rudistli kireç taı Kireç taı Kireç taı Dolomit Peridodit (Harzburjit, lerzolit, dunit) Cevherli zon Dorultu eim Kromit oluumları Bindirme ve nap Normal Fay ekil 5.1. Çalıma alanının jeoloji haritası ( Özpınar, 1989 dan düzenlenmitir) 14

25 5. ÇALIMA ALANININ JEOLOJS Rıdvan TA Mesozoyik Kireçtaları Üst Kretase - Paleosen flii üzerine yataya yakın bir tektonik dokanakla örten bu birim, ince ve orta tabakalı gri ve yer yer koyu gri renkli kireçtalarından oluur. Alg ve Mercan içerikli olan bu kireçtaları, mikrit, biyomikrit, pelletli - biyosparit, proto - oolitli intrasparit, mikro fasiyesleri ile, sı bir denizel ortamda olutuklarını göstermektedir. Bu birim Acıpayam batısında yer alan Jura - Alt Kretase yalı kireçtaları (Özpınar, 1987) ile denetirilebilmektedir. Ayrıca litoloji ve stratigrafik benzerlikler göstermesiyle de denetirilebilir. Acıgöl grubuna ait Jura - Kretase yalı "Yanda kireçtaları" (Bilgin ve ark, 1990), Kale (Denizli) güneyine ait Jura - Alt Kretase yalı kireçtalarıdır (Özpınar, 1995) Ofiyolitik Seri Ofiyolitik seri, balıca tektonitler ve bunları kesen damar kayaçları olmak üzere iki ana bileenden oluur ve eksik dizi karakterli bir ofiyolit topluluunu temsil eder. Birim, gerek Üst Kretese - Paleosen flii ve gerekse de Mesozoyik kireçtaları üzerine bindirmitir. imdiki yerinin tektonik olarak yerlemesi Lütesiyen sonu veya Lütesiyen sonu - Oligosen evresinde meydana gelmitir (Özpınar, 1987). Bu birimin oluum yaı Geç Jura - Erken Kretase olduu düünülmektedir ( Özpınar, 1987 ) Tektonitler Tektonitler, balıca harzburjitler ile onların içindeki dünitler ve dünitik kılıflı podiform kromit kütleleri ile temsil edilmilerdir. Dünit ve kromitlerin oransal miktarları harzburjitlerin yanında önemsizdir. Tektonitler, piroksenit, gabro, dolerit daykları ile kesilmitir. Dünitlerin deiimleri harzburjitlere oranla fazladır. Dünitler ile harzburjitlerin ardalanmalarından oluan magmatik katmanlanlara sık sık rastlanabilir. Ancak, bunların kalınlıkları fazla deildir. Ayrıca iç yapıya uygun olarak magmatik katmanlanmanın yanısıra düzensiz mercekler eklinde de bulunurlar. 15

26 5. ÇALIMA ALANININ JEOLOJS Rıdvan TA Damar kayaçları Bunlar, tektonitleri kesen balıca piroksenitler, gabro, dolerit dayklarıdır. Mafık dayklar, ofiyolitik serinin yaklaık % 6-7 lik kısmını olutururlar. Bu kayaçların peridotitlerle olan dokanakları keskindir. Mafîk dayklar, çalıma alanının orta kesimlerinde daha youn olarak bulunurlar. Ultramafik kayaçların aırı serpantinletii zonlardaki mafik daykların kenar kısımlarında kloritleme ve yer yer de rodenjitleme izlenmitir. Doleritler yer yer metamorfîzmaya uramılardır Pliyosen Çakıltaı, Kumtaı, Marn ve Kireçtaı Altaki tüm birimler üzerine açısal uyumsuzlukla üstleyen bu birim, alttan üstte doru hakim olarak konglomera, kumtaı, kiltaı, marn ve kireçtalarından oluur. Ayrıca üst seviyelerinde kalınlıı yaklaık bir metreyi bulan kömürlü seviyeler de bulunur. Birime Acıpayam dolayında yeralan ve Özpınar (1997, 1995) tarafından tanımlanan benzer özellikteki formasyonlar gözönüne alındıında Üst Plilyosen yaı verilmitir Pleyistosen Çakıltaı Bu birim Pliyosen kırıntılı çökelleri üzerine açısal uyumsuzlukla gelir. Bunlar çounlukla kırmızı renkte olup, yer yer kumtaı seviyeleri içerir. Kumtalarında çapraz katmanlanma ve çakıltalarına geçi görülür. Polijenik ve heterojen çakıllı olan çakıltaları gevek bir çimento ile tutturulmulardır. 16

Madenlerde Hazırlık Kazısı Ders Notları

Madenlerde Hazırlık Kazısı Ders Notları Maden Teknolojisi Programı Madencilik ve Maden Çıkarma Bölümü MDT 1152 Madenlerde Hazırlık Kazısı Ders Notları İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 2. MADENCİLİKTE KULLANILAN TERİMLER 3. MADEN İŞLETMECİLİĞİNİN ANA İŞLEMLERİ

Detaylı

MTA DOGAL KAYNAKLAR VE EKONOMI ÜBÜLTENI

MTA DOGAL KAYNAKLAR VE EKONOMI ÜBÜLTENI MADEN TETK K VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜ Ü MTA DOGAL KAYNAKLAR VE EKONOMI ÜBÜLTENI Ü YIL : SAYI:9 Ocak - Haziran MTA GENEL MÜDÜRLÜ Ü ADINA SAH B GENEL MÜDÜR Mehmet ÜZER YAYIM VE REDAKS YON KURULU E ref ATABEY

Detaylı

T.C. ADNAN MENDERES ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ YL 2006 0007

T.C. ADNAN MENDERES ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ YL 2006 0007 T.C. ADNAN MENDERES ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ YL 2006 0007 TOPLAM KALTE YÖNETM UYGULAMALARINA ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN ETKS: AMPRK BR ÇALIMA HAZIRLAYAN: BAAK ÇATALOLU DANIMAN: YRD. DOÇ. DR. AL ENDER ALTUNOLU

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Yakup AŞKIN G.L.İ. TUNÇBİLEK İŞLETMESİNDE UYGULANAN YÖNTEMLERİN EKONOMİK DEĞERLENDİRİLMESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI ADANA,1999

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Tolga MAZMAN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE İSTATİSTİKSEL ANALİZ TEKNİKLERİ İLE KUMLUCA HAVZASI (GD BARTIN) HEYELAN DUYARLILIK DEĞERLENDİRMESİ

Detaylı

Resim 3 : Örtülü Elektrod arkı ile yapılan birletirme amaçlı kaynak uygulamaları

Resim 3 : Örtülü Elektrod arkı ile yapılan birletirme amaçlı kaynak uygulamaları METAL KAYNAININ TANIMI Metalik malzemeleri, ısı, basınç ya da ikisi birden kullanılarak ERGTME gerçekletirilip, çounlukla kaynak edilecek metalik malzeme ile aynı ya da çok yakın sıcaklıkta eriyebilen

Detaylı

MURAT HAVZASI REHAB!L!TASYON PROJES! F!Z!B!L!TE RAPORU

MURAT HAVZASI REHAB!L!TASYON PROJES! F!Z!B!L!TE RAPORU MURAT HAVZASI REHABLTASYON PROJES FZBLTE RAPORU 1 ÇNDEKLER ÇNDEKLER 2 KISALTMALAR 7 1. PROJENN TANIMI VE KAPSAMI SAYFA 1.1. Projenin Adı 8 1.2. Projenin Gerekçesi 8 1.3. Projenin Amacı 9 1.4. Projenin

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 16 Volume: 4 Issue: 16

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 16 Volume: 4 Issue: 16 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 16 Volume: 4 Issue: 16 Kı 2011 Winter 2011 DOAL VE KÜLTÜREL ÖZELLKLER LE LÜLETAI THE NATURAL AND CULTURAL

Detaylı

KARADENZ TEKNK ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ JEODEZ VE FOTOGRAMETR MÜHENDSL ANABLM DALI

KARADENZ TEKNK ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ JEODEZ VE FOTOGRAMETR MÜHENDSL ANABLM DALI KARADENZ TEKNK ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ JEODEZ VE FOTOGRAMETR MÜHENDSL ANABLM DALI CORAF BLG SSTEM LE ÇEVRESEL VERLERN MODELLENMES : TRABZON-DERMENDERE VADS ÖRNE YÜKSEK LSANS TEZ Harita Müh. Mehmet

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Hizmet Kalitesi, Önem-performans Analizi, Konaklama letmeleri, Üniversite Sosyal Tesisleri. Abstract

Anahtar Kelimeler: Hizmet Kalitesi, Önem-performans Analizi, Konaklama letmeleri, Üniversite Sosyal Tesisleri. Abstract HZMET KALTESNN ÖNEM-PERFORMANS ANALZ LE ÖLÇÜLMES: ÜNVERSTE SOSYAL TESSLERNN KONAKLAMA ÜNTELER ÜZERNDE BR UYGULAMA MEASUREMENT OF SERVICE QUALITY WITH IMPORTANCE-PERFORMANCE ANALYSIS: AN APPLICATION ON

Detaylı

Prof. Dr. Atilla ULU atilla.ulug@deu.edu.tr

Prof. Dr. Atilla ULU atilla.ulug@deu.edu.tr 1 NASIL BR AFET YÖNETM? Prof. Dr. Atilla ULU atilla.ulug@deu.edu.tr GR Bilindii üzere afetler, meydana geldikleri toplumlarda olumsuz etkiler bırakan olaylardır. nsan kaynaklı afetlerin bir ekilde önlenmesi,

Detaylı

AÇIKLAYICI DOKÜMAN. Temel Gerek 2 YANGIN DURUMUNDA EMNYET

AÇIKLAYICI DOKÜMAN. Temel Gerek 2 YANGIN DURUMUNDA EMNYET AÇIKLAYICI DOKÜMAN Temel Gerek 2 YANGIN DURUMUNDA EMNYET ÇNDEKLER 1. GENEL 1.1. Amaç ve kapsam 1.2. Temel Gerekler ve ilgili malzemelerin performans düzeyleri veya sınıfları 1.3. Açıklayıcı Dokümanlarda

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ STANBUL LNDE FALYET GÖSTEREN GIDA LETMELERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve BUNA BALI OLARAK ISO VE HACCP SSTEMLERNN ETKNL ÜZERNE BR ÇALIMA BLGE GÜNEL GÖKDA GIDA MÜHENDSL

Detaylı

T.C. GAZ ÜNVERSTES ENDÜSTRYEL SANATLAR ETM FAKÜLTES LETME ETM BÖLÜMÜ LSANS TEZ FNANSAL KRALAMA (LEASING) Türker ÇEVK

T.C. GAZ ÜNVERSTES ENDÜSTRYEL SANATLAR ETM FAKÜLTES LETME ETM BÖLÜMÜ LSANS TEZ FNANSAL KRALAMA (LEASING) Türker ÇEVK T.C. GAZ ÜNVERSTES ENDÜSTRYEL SANATLAR ETM FAKÜLTES LETME ETM BÖLÜMÜ LSANS TEZ FNANSAL KRALAMA (LEASING) Türker ÇEVK rtibat : turcevik@hotmail.com GSM: 05326032494 2003 - ANKARA ÖZET Leasing kavramı, bir

Detaylı

TEDARK ZNCRNDE OPTMZASYON VE BR PLK LETMESNDE UYGULAMA

TEDARK ZNCRNDE OPTMZASYON VE BR PLK LETMESNDE UYGULAMA TEDARK ZNCRNDE OPTMZASYON VE BR PLK LETMESNDE UYGULAMA Beyza ÖZBAY Temmuz 2008 DENZL TEDARK ZNCRNDE OPTMZASYON VE BR PLK LETMESNDE UYGULAMA Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans

Detaylı

! "# $ : %& ' () $*+",-. /

! # $ : %& ' () $*+,-. / !"#$: & ' ()$*+",-./ 0 01 Türkiye nin demografik armaanı geçtiimiz günlerde ülkemizin gündemine oturmu durumda. Bu konuda pek çok ey yazıldı çizildi. Özetle Türkiye nin Avrupa Birlii perspektifi çerçevesinde

Detaylı

BÖLÜM 1. 1.1. z Metal Analizi

BÖLÜM 1. 1.1. z Metal Analizi 1 BÖLÜM 1 GR z analizlerin yapılabilmesi için analiz yöntemlerinin belirtme ve saptama alt sınırlarının iyiletirilmesine yönelik çabalar günümüzde de büyük bir hızla sürmektedir. Bu amaçla yeni yöntemler

Detaylı

YALI TÜKETCLERN SATIN ALMA KARAR SÜREÇLERNE TELEVZYON REKLÂMLARININ ETKS

YALI TÜKETCLERN SATIN ALMA KARAR SÜREÇLERNE TELEVZYON REKLÂMLARININ ETKS T.C. ADNAN MENDERES ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ L YL 2006-0006 YALI TÜKETCLERN SATIN ALMA KARAR SÜREÇLERNE TELEVZYON REKLÂMLARININ ETKS HAZIRLAYAN: Bengü Emine ÇOLAKOLU DANIMAN: Yrd.Doç.Dr. Mustafa

Detaylı

1.Yeni meyve bahçesi tesisinde dikkat edilecek hususlar

1.Yeni meyve bahçesi tesisinde dikkat edilecek hususlar SERT ÇEKRDEKL MEYVELERDE DENGEL GÜBRELEME EFTAL-NEKTARN KAYISI ERK KRAZ-VNE Prof. Dr. Habil ÇOLAKOLU TOROS TARIM SANAY VE TCARET A.. 2007 SERT ÇEKRDEKL MEYVELERDE DENGEL GÜBRELEME Sert çekirdekli meyvelerin

Detaylı

ZONGULDAK KÖMÜR OCAKLARINDA YERALTI MADENCİLİK FAALİYETLERİ

ZONGULDAK KÖMÜR OCAKLARINDA YERALTI MADENCİLİK FAALİYETLERİ ZONGULDAK KÖMÜR OCAKLARINDA YERALTI MADENCİLİK FAALİYETLERİ Mehmet GÜNEY Orta Doğu Teknik üniversitesi, Ankara ÖZET. Bu yazının hazırlanmasındaki gaye, maden ocaklarının tarihi, jeolojik durumları, kömür

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ E. POŞLUK, 2012 NİĞDE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ANKARA-İSTANBUL HIZLI TREN PROJESİ 26 NOLU

Detaylı

ÇUKUROVA ÜN VERS TES FEN B MLER ENST TÜSÜ

ÇUKUROVA ÜN VERS TES FEN B MLER ENST TÜSÜ ÇUKUROVA ÜN VERS TES FEN B MLER ENST TÜSÜ YÜKSEK L SANS TEZ Mustafa KILIÇ NERG ZL K BARAJI (ADANA) K L ÇEK RDEK MALZEMES N JEOTEKN K NCELEMES JEOLOJ MÜHEND SL ANAB M DALI ADANA, 20 ÖZ YÜKSEK L SANS TEZ

Detaylı

KURŞUN-ÇİNKO MADEN OCAĞI VE ZENGİNLEŞTİRME(FLOTASYON)TESİSİ

KURŞUN-ÇİNKO MADEN OCAĞI VE ZENGİNLEŞTİRME(FLOTASYON)TESİSİ DEDEMAN MADENCİLİK SAN. VE TİC A.Ş KURŞUN-ÇİNKO MADEN OCAĞI VE ZENGİNLEŞTİRME(FLOTASYON)TESİSİ BALIKESİR İLİ, BALYA İLÇESİ, KADIKÖY KÖYÜ ÇED Raporu Nihai ÇED Raporu BALIKESİR, Temmuz-2010 i Başlık Sayfası

Detaylı

Denetimde Kalite Yönetimi/Güvencesi/Kontrolu

Denetimde Kalite Yönetimi/Güvencesi/Kontrolu Aratırma/nceleme/Çeviri Dizisi Denetimde Kalite Yönetimi/Güvencesi/Kontrolu Aratırma hsan Gören (Kom. Bakanı) Nevin Atakan (Kom. Üyesi) eref Efe (Kom. Üyesi) M.Hakan Özbaran (Kom. Üyesi) Eylül 2003 Denetimde

Detaylı

Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi

Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma/nceleme/Çeviri Dizisi Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma Safiye Kaya Uzman Denetçi Eylül 2003 Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma Safiye Kaya

Detaylı

KAYNAK HATALARI ( I II III )

KAYNAK HATALARI ( I II III ) KAYNAK HATALARI ( I II III ) Makina imalâtında olduu kadar bayındırlık ilerinde de kaynaın ba vurulan balıca imal yöntemleri arasında yer alması, bunun hata ve kusurlarının asgariye indirilmesi için youn

Detaylı

Avrupa Birlii nin 21. yüzyılda gerçekletirmeyi amaçladıı hedef, tek bir Avrupa Pazarı yaratarak Avrupa Birleik

Avrupa Birlii nin 21. yüzyılda gerçekletirmeyi amaçladıı hedef, tek bir Avrupa Pazarı yaratarak Avrupa Birleik 1. GR Avrupa Birlii ülkelerinde uygulanan yükseköretim sistemleri için öngörülen yapısal deiikliin nitelii ile kapsamının belirlenmesi amacıyla atılan ilk adım olan Sorbon Deklarasyonu, Alman, Fransız,

Detaylı

MERSİN KENTİ İÇİN ALTERNATİF KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA ALANLARININ ARAŞTIRILMASI

MERSİN KENTİ İÇİN ALTERNATİF KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA ALANLARININ ARAŞTIRILMASI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Cumhur KARACA MERSİN KENTİ İÇİN ALTERNATİF KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA ALANLARININ ARAŞTIRILMASI JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ADANA, 2008

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Nergis KILINÇ MİRDALI Krom Zenginleştirme Tesisi Atıklarının Seramik Malzemelerde Kullanım Olanakları JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ADANA,

Detaylı

BURDUR GÖLÜ HAVZASI MERMER OCAKLARI RAPORU

BURDUR GÖLÜ HAVZASI MERMER OCAKLARI RAPORU BURDUR GÖLÜ HAVZASI MERMER OCAKLARI RAPORU Burdur Gölü Havzası Mermer Ocakları Raporu 1. Baskı Haziran 2014 ISBN: 978-605-01-0623-7 Tasarım Dijle Göksoy Konuk Teknik Hazırlık: Patika Ajans Mat. Rek. Org.

Detaylı