Yabancılar Hukukuna İlişkin Temel Konular

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yabancılar Hukukuna İlişkin Temel Konular"

Transkript

1 I Prof. Dr. Nuray EKŞİ Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı Yabancılar Hukukuna İlişkin Temel Konular Yabancı Kavramı Yabancıların Türkiye ye Girişi, Türkiye de İkamet ve Seyahatleri Yabancıların Türkiye den Sınırdışı Edilmesi Uluslararası Koruma: Mülteciler ve Sığınmacılar Yabancıların Türkiye de Çalışma Hakları Yabancıların Türkiye de Taşınmaz İktisabı Türkiye de Yabancı Sermaye Yatırımları

2 II Yayın No. : 2760 Hukuk Dizisi : Baskı Ekim 2012 İSTANBUL ISBN Copyright Bu kitabın bu basısı için Türkiye deki yayın hakları BETABasım Yayım Dağıtım A.Ş. ye aittir.her hakkı saklıdır. Hiçbir bölümü ve paragrafı kısmen veya tamamen ya da özet halinde, fotokopi, faksimile veya başka herhangi bir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz. Normal ölçüyü aşan iktibaslar yapılamaz. Normal ve kanunî iktibaslarda kaynak gösterilmesi zorunludur. Dizgi : Beta Basım A.Ş. Baskı -Cilt : Pasifik Ofset Cihangir Mah. Güvercin Cad. No: 3 Baha İş Merkezi A Blok Avcılar / İSTANBUL Tel: (0212) (Sertifika No ) Kapak Tasarım : Gülgonca Çarpık Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. Narlıbahçe Sok. Damga Binası No: 11 Cağaloğlu -İSTANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212)

3 III DÖRDÜNCÜ BASIYA ÖNSÖZ Muhtelif sebeplerle Türkiye de yaşayan ve Türkiye ye sığınan yabancıların sayısındaki artış, yasal düzenlemeleri de etkilemekte ve şekillendirmektedir. Türkiye de yaşayan yabancıların hem sayısındaki artış ve hem de birbirinden oldukça farklı statülerde bulunmaları, yasal düzenlemelerde değişikliklerin yapılmasının yanı sıra yenilerinin de hazırlanmasına neden olmuştur. 18 Mayıs 2012 tarihinde yürürlüğe giren Tapu Kanunu ve Kadastro Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 6302 Sayılı Kanun ile, yabancıların Türkiye de taşınmaz mal iktisabında reform niteliğinde değişiklikler yapılmıştır. Ayrıca özellikle de yabancıların çalışma hakları konusunda çok sayıdaki yasal düzenlemede önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Yabancılar hukuku alanında gerçekleştirilen en önemli çalışma Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Tasarısı dır. İçişleri Bakanlığı Göç ve İltica Bürosu tarafından 2009 yılında çalışmalarına başlanan ve Mayıs 2012 tarihinde TBMM ye sevk edilen Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Tasarısı, farklı bir anlayışla hazırlanmıştır. YUKK, yabacıların ikameti, seyahati, sınırdışı edilmesi, uluslararası koruma ve idari teşkilatı düzenlemektedir. Kitabımızın bu basısında, yeni Danıştay kararları ile mevzuat değişiklikleri metne işlenmiş; henüz tasarı halinde olmakla beraber YUKK un Meclis İçişleri Komisyonu ndan geçen metni esas alınarak ilgili yerlerde YUKK a yer verilmiş ve yararlanılan kaynaklar güncellenmiştir. Kitabın dördüncü basısının kısa sürede gerçekleşmesini sağlayan Beta Yayınevinin değerli yöneticisi Sayın Seyhan Satar a ve Kitabın dizgisini özenle yerine getiren Sayın Gülgonca Çarpık a; kapak tasarımını yapan Gökhan Ayrancı ya teşekkür ederim. Prof. Dr. Nuray EKŞİ Eylül 2012, Çekmeköy

4 IV ÜÇÜNCÜ BASIYA ÖNSÖZ Türk mevzuatında son yıllarda yoğun bir şekilde gerçekleştirilen değişiklik çalışmaları vatandaşlık hukuku ve yabancıların taşınmaz mal edinmesi alanlarında da etkisini göstermiştir tarihinde 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu (TVK) yürürlüğe girmiş ve yılları arasında yürürlükte kalan 403 sayılı Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır. Mülga 403 sayılı TVK nın birçok hükmü, 5901 sayılı TVK da yer almamakta ve bu Kanun Türk vatandaşlık hukukunda daha önce mevcut olmayan bazı yenilikler getirmektedir. Anayasa Mahkemesi tarafından verilen iptal kararları doğrultusunda, kanunkoyucu tarafından yabancıların taşınmaz mal edinmesine ilişkin yasal düzenlemelerde değişiklik ve eklemeler yapılmıştır. Ayrıca Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu nun 3/d maddesinin Anayasa Mahkemesince iptal edilmesi üzerine, Türk hukukunda ilk defa yabancı yatırımcıların Türkiye de kurdukları veya iştirak ettikleri tüzel kişiliğe sahip şirketlerin taşınmaz mal edinimi özel olarak düzenlenmiştir. Yabancı yatırımcılar tarafından ve yabancı sermaye ile Türkiye de kurulan veya iştirak edilen tüzel kişiliğe sahip şirketlerin taşınmaz mal iktisabına ilişkin olarak 2008 yılında 5782 sayılı Kanun ile Tapu Kanununun 36. maddesine getirilen hükmün ardından Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, aynı yıl Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Edinimine İlişkin Yönetmeliği hazırlamış ve yürürlüğe koymuştur. Kitabımız bu basısında, Anayasa Mahkemesi kararları ile mevzuat değişiklikleri metne işlenmiş; mevzuat değişiklikleri sebebiyle yeni konu başlıkları belirlenmiş ve yararlanılan kaynaklar güncellenmiştir. Kitabın üçüncü basısının kısa sürede gerçekleşmesini sağlayan Beta Yayınevinin değerli yöneticisi Sayın Seyhan Satar a ve Kitabın dizgisini özenle yerine getiren Sayın Gülgonca Çarpık a teşekkür ederim. Prof. Dr. Nuray EKŞİ Mart 2011, Çekmeköy

5 V İKİNCİ BASIYA ÖNSÖZ Birinci basısı 2006 yılında gerçekleştirilen Yabancılar Hukukuna İlişkin Temel Konular adlı eserin, bu basısında, birinci bölüme iki kısım daha eklenmiştir. Bu kısımlardan biri Türkiye de oturan yabancıların nüfus kayıtlarının tutulması başlığını taşımaktadır sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun yanı sıra Bakanlar Kurulu tarafından hazırlanan yeni bir yönetmelik ile Türkiye de herhangi bir amaçla en az altı ay süreli ikamet tezkeresi alan yabancıların kimlik bilgileri ile beyan edecekleri nüfus olaylarının yabancılar kütüğünde tutulmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. Kitabın birinci bölümüne eklenen diğer kısım yabancıların Türkiye de ölüm işlemleri ve cenaze nakilleri ne ilişkindir. Bu kısımda mevzuat ve taraf olduğumuz milletlerarası antlaşmalarda yer alan hükümler çerçevesinde yabancıların ölüm olaylarının bildirilmesi; kimlikleri tespit edilemeyen yabancılara ait cesetler için yapılacak işlemler ve cenazelerin uluslararası nakli konuları ele alınmıştır yılında yürürlüğe giren 5543 sayılı İskân Kanununun geçici 1. maddesi ile ilgili Anayasa Mahkemesi kararı ve bu Kanuna eklenen geçici 4. madde kitaba işlenmiştir. Bu basıda ayrıca, yabancıların gayrimenkul mal iktisabına ilişkin son gelişmeler, özellikle Tapu Kanununun 35. maddesinin bazı hükümleri ile ilgili olarak Anayasa Mahkemesi tarafından verilen ve henüz gerekçesi Resmî Gazete de yayımlanmamış olan tarihli iptal kararı üzerinde durulmuştur. Anayasa Mahkemesi tarihli kararıyla, Tapu Kanununun 35. maddesinin I. fıkrasının dördüncü tümcesinde yer alan bu fıkrada belirtilen koşullarla, yüzölçümü miktarını otuz hektara kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir hükmü ile VII. fıkrasının bir bölümünü teşkil eden ve yabancı uyruklu gerçek kişilerin il bazında edinebilecekleri taşınmazların, illere ve il yüzölçümüne göre binde beşi geçmemek üzere oranını tespite Bakanlar Kurulu yetkilidir hükmünü iptal etmiştir. Tapu Kanununun 35. maddesinin I. ve VII. fıkralarındaki bu hükümlerin iptal edilmesinin doğuracağı hukuksal boşluk kamu yararını ihlâl edici nitelikte görüldüğünden, iptal hükümlerinin, gerekçeli kararın Resmî Gazete de yayımlanmasından başlayarak üç ay sonra yürürlüğe girmesi öngörülmüştür. Kitap yayına hazırlandığında Anayasa Mahkemesinin gerekçeli kararı henüz Resmî Gazete de yayınlanmadığından iptal hükümleri metne işlenmemiştir. Kitabın içeriğine yönelik eklemelerin yanı sıra mevzuat ve antlaşmalara ilişkin kısmı da gözden geçirilmiştir. Kitabın ekinde yer alan mevzuat ve milletlerarası antlaşmalar kısmı genişletilerek okuyucunun Kitapta ele alınan konularla ilgili olan bütün hukukî dayanaklara kolayca ulaşması sağlanmıştır. Kitabın, herkes için faydalı bir eser olmasını temenni ederim. Prof. Dr. Nuray EKŞİ 20 Ekim 2007, Bostancı

6 VI ÖNSÖZ Son yıllarda, yabancılar hukuku alanında birçok düzenleme yapılmış ve bu hukuk dalına yeni müesseseler kazandırılmıştır. Bu düzenlemelerin yapılmasında, Türk mevzuatının Avrupa Birliği mevzuatı ile uyumlaştırılması; Türkiye nin coğrafi konumu sebebiyle Asya-Avrupa arasındaki yabancı trafiğinde transit ülke olması, farklı ülkelerden gelen çok sayıda göçmen, mülteci ve sığınmacının yol açtığı sorunlar önemli rol oynamıştır. Tapu Kanununun, yabancıların Türkiye de taşınmaz mal iktisaplarını düzenleyen 35. maddesi 7 Ocak 2006 tarihinde Resmi Gazete de yayımlanan 5444 sayılı Kanun ile yeniden düzenlenmiştir. Yeni düzenlemede, yabancıların taşınmaz mal iktisaplarına ilişkin hükmü iptal eden Anayasa Mahkemesi kararında yer alan esaslar ve kamuoyundan gelen tepkiler de dikkate alınmıştır. Yabancıların taşınmaz mal edinimlerine reform niteliğinde bazı sınırlamalar getirilmiştir. Tapu Kanununda yapılan değişikliğin ardından, yabancı ülkelerden Türkiye ye gelen göçmen ve göçebeler ile yerleri kamulaştırılan veya milli güvenlik nedeniyle yerleri değiştirilen Türk vatandaşlarının Türkiye de yerleşimlerini düzenleyen 5543 sayılı İskan Kanunu tarihinde yürürlüğe girmiştir. Aynı tarihte, milletlerarası özel öğretim kurumları, yabancı okullar ve azınlık okullarına ilişkin hükümler de içeren 5545 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kabul edilmiştir. Yasal düzenlemelerin yanı sıra Avrupa Birliği mevzuatının da etkisi ile, yabancılar hukukuna yeni kavramlar girmiş ve terminoloji zenginleşmiştir. Bu bağlamda, mülteci (refugee) ve sığınmacı (asylum seeker) kavramları birbirinden ayrılmış; güvenli üçüncü ülke (safe third country); Avrupa açısınan güvenli üçüncü ülke (European safe third country), mülteci ve sığınmacıların ülkeye kabulü açısından hızlandırılmış prosedür (accelerated procedure), ikincil koruma (subsidiary protection), geri kabul anlaşmaları (re-admission agreements), insanî mülahazalarla ikamet izni (residence permit based on humanitarian ground) kavramları Türk yabancılar hukukuna kazandırılmıştır. Türk Yabancılar hukuku alanındaki bu gelişmeler idare mahkemelerinin ve Danıştay ın kararlarına da yansımıştır. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Hudut, İltica ve Yabancılar Şubesi, yasal düzenlemelerin hazırlanmasında yaptığı önemli katkının yanı sıra bu alandaki Danıştay kararlarının da takipçisi olmuş; Danıştay kararlarıyla oluşturulan ilkeler uygulamaya yansıtılmış; Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ve Uluslararası Göç Örgütü ile daha yakın bir işbirliği tesis edilmiştir.

7 VII Çalışmamızda yabancılar hukukunun bütün meseleleri ele alınmamış, belirli konulara yer verilmiştir. Yabancılar hukukuna ilişkin temel konuların seçiminde özellikle Türk mevzuatının Avrupa Birliği mevzuatına uyum, sürecinde yapılan çalışmalar, güncel gelişmeler, uygulamada sıkça ortaya çıkan sorunlar ve hazırlık çalışmaları devam eden yasal düzenlemeler dikkate alınmıştır. Çalışmamızda, yabancılar hukukunun temel konuları, yapılan son yasal düzenlemeler kapsamında ele alınmış; her konuya ilişkin birçok Danıştay kararının yanı sıra mülteci veya sığınmacı talepleri reddedilen yabancılar tarafından Türkiye ye karşı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde açılan davalarda verilen kararlara da yer verilmiştir. Kitabın faydalı bir eser olmasını temenni ederim. Kitabın basısını kısa sürede gerçekleştiren Beta Yayınevinin değerli yöneticisi Sayın Seyhan Satar a; kitabın dizgisini, her zamanki özen ve titizliği ile hızlı bir şekilde tamamlayan Sayın Gülgonca Çarpık a teşekkür ederim. Ayrıca, bütün eserlerimde olduğu gibi bu kitabımın da yayın aşamasına gelmesinde emeklerini esirgemeyen MÜ Hukuk Fakültesi kütüphanesi uzmanları Bilge Tezel ve Serpil Yıldırım a içten teşekkürlerimi sunarım. Prof. Dr. Nuray EKŞİ Bostancı, 28 Eylül 2006

8

9 IX İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...III KISALTMALAR...XVII GİRİŞ...1 I. Yabancılar Hukukunun Konusu... 1 II. Yabancı Kavramının Kapsamı... 1 A. Genel Olarak Yabancı Kavramı... 1 B. Uluslararası Koruma Sağlanan Yabancılar Vatansızlar (Heimatlos) Mülteciler (Refugees) Sığınmacılar (Asylum Seekers) Göçmenler/Muhacirler C. Uluslararası Koruma İhtiyacı Olmakla Beraber Henüz Bir Antlaşmayla Koruma Sağlanmamış Olan Yabancılar İklim Mültecileri (Climate Refugees) Ülkesinde Yerinden Edilmiş Kişiler (Internally Displaced Persons) III. Yabancılara İlişkin Mevzuat ve Antlaşmalar...19 A. Genel Olarak B. İltica ve Göç Alanındaki Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Eylem Plânı ve Bu Plân Çerçevesinde Türk Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu nun Hazırlık Çalışmaları...19 Birinci Bölüm YABANCILARIN TÜRKİYE YE GİRİŞİ, TÜRKİYE DE İKAMET VE SEYAHATLERİ I. Yabancıların Türkiye ye Girişi, Türkiye de İkamet ve Seyahatleri ile İlgili Temel Mevzuat...23 A. Anayasa nın 16. Maddesi...23 B. Avrupa İkamet Konvansiyonu C. Avrupa Konseyi Üyesi Devletler Arasında Kişilerin Seyahatleri ile İlgili Avrupa Konvansiyonu D. Pasaport Kanunu... 24

10 X E. Yabancıların Türkiye de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun F. İskân Kanunu II. Yabancıların Türkiye ye Girişine, Türkiye de İkamet ve Seyahat Etmelerine İlişkin Esaslar A. Yabancıların Türkiye ye Girişi ve Çıkışı Yolcu Giriş-Çıkış Kapılarından Girilmesi Pasaport veya Pasaport Yerine Geçen Belgelerin İbrazı Vize Alınması Türkiye ye Girişi Yasaklanan Yabancılar B. Yabancıların Türkiye de İkamet ve Seyahatleri İkamet Tezkeresinin Düzenlenmesi İkamet Tezkerelerinin Yenilenmesi İkamet Tezkeresinin Kaybı Geçici Olarak Türkiye den Ayrılanların İkamet Tezkereleri Medenî Hallerinde Değişiklik Olan Yabancılar Türkiye İçinde İkamet Değişimi Yabancıların Hüviyetlerini İspat Mecburiyeti İkamet Tezkeresi Talebinin Reddi İkamet Tezkeresinin İptali...40 C. Türkiye de Oturan Yabancıların Nüfus Kayıtlarının Tutulması D. Türkiye de Vefat Eden Yabancılara İlişkin İşlemler ve Cenaze Nakilleri...42 E. Yabancıların Türkiye den Çıkışı İkinci Bölüm YABANCILARIN TÜRKİYE DEN SINIRDIŞI EDİLMESİ I. Sınırdışı Kavramı ve Türleri...47 II. Yabancıların Türkiye den Sınırdışı Edilmelerine İlişkin Mevzuat...50 A. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Ek Protokolleri Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi nin Sınırdışına Uygulanan Hükümleri Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine Ek Protokollerde Sınırdışı B. Anayasa nın 16. Maddesi ile 23. Maddesinin VI. Fıkrası C Sayılı Türk Ceza Kanunu nun 59. Maddesi...56 D. Avrupa İkamet Konvansiyonu nun 3. Maddesi...57 E. Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme nin 13. Maddesi... 58

11 F. Avrupa Sosyal Şartı nın 19/8. Maddesi...58 G. Mültecilerin Hukukî Durumuna Dair 1951 Cenevre Konvansiyonu H. Yabancıların Türkiye de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun un Maddeleri I. Türk Vatandaşlığı Kanunu nun 33. Maddesi...59 J. Pasaport Kanunu nun 20. ve 34. Maddeleri...60 K. Türkiye ye İltica Eden veya Başka Bir Ülkeye İltica Etmek Üzere Türkiye den İkamet İzni Talep Eden Münferit Yabancılar ile Topluca Sığınma Amacıyla Sınırlarımıza Gelen Yabancılara ve Olabilecek Nüfus Hareketlerine Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik III. Sınırdışı Edilme Sebepleri A. Mevzuatta Öngörülen Sebepler B. Danıştay Kararlarında Sınırdışı Edilme Sebepleri IV. Sınırdışı Kararını Almaya Yetkili Makamlar...64 V. Sınırdışı Kararının Uygulanması...65 VI. Sınırdışı Edilmenin Sonuçları VII. Sınırdışı Kararına Karşı Yargı Yolu Üçüncü Bölüm ULUSLARARASI KORUMA: MÜLTECİLER VE SIĞINMACILAR I. Mültecilerle Sığınmacılara İlişkin Mevzuat ve Antlaşmalar...67 A. Mülteci ve Sığınmacılara İlişkin Mevzuat Hakkında Genel Bilgi...67 B. Mültecilerin Hukukî Durumuna Dair 1951 Cenevre Konvansiyonu C. Mültecilerin Hukukî Durumuna Dair 1967 New York Protokolü...70 D. Türkiye ye İltica Eden veya Başka Bir Ülkeye İltica Etmek Üzere Türkiye den İkamet İzni Talep Eden Münferit Yabancılar İle Topluca Sığınma Amacıyla Sınırlarımıza Gelen Yabancılara ve Olabilecek Nüfus Hareketlerine Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik E. Mülteci Misafirhaneleri Yönetmeliği II. Mülteci ve Sığınmacı Başvurularına İlişkin Esaslar...72 A. Mülteci ve Sığınmacıların Yasal Yollardan veya Yasadışı Yollardan Türkiye ye Girişi B. Başvuru Makamı C. Başvuru Süresi...73 D. Mülteci/Sığınmacı Başvurusunun Değerlendirilmesi XI

12 XII E. Kurumlar ve Makamlar Arasında İşbirliği F. Mülteci/Sığınmacı Statüsünün Verilmesi G. Mülteci/Sığınmacı Başvurusunun Reddi...77 H. Mülteci Misafirhaneleri...78 I. Non-refoulement Prensibi Uyarınca Mültecilerin ve Sığınmacıların Sınırdan Geri Çevrilememesi ve Sınırdışı Edilememesi...79 III. Mültecilere ve Sığınmacılara İlişkin Mahkeme Kararları IV. Avrupa Birliği Mevzuatına Uyum Sürecinde Başlatılan Yasal Çalışmalar...85 A. Avrupa Birliği Mevzuatına Uyum Kapsamında Türkiye nin 1951 Cenevre Konvansiyonuna Koyduğu Coğrafî Kısıtlamanın Kaldırılması B. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu nun Hazırlanması C. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü nün Tarihli Uygulama Talimatı D. İçişleri Bakanlığı nın Mülteci ve Sığınmacıların İkamet Harçlarına İlişkin Tarihli ve 2010/19 Nolu Genelgesi Dördüncü Bölüm YABANCILARIN TÜRKİYE DE ÇALIŞMA HAKLARI I. Yabancıların Türkiye de Çalışma Haklarına İlişkin Mevzuat Hakkında Genel Bilgi...93 II. Yabancıların Türkiye de Çalışma İzinleri...94 A. Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanundan Önceki Durum B. Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun ile Başlayan Dönem Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Kapsamı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Kapsamı Dışında Kalan Haller Çalışma İzni Başvuruları a. Çalışma İzni Başvurusunun Yurtdışından Yapılması b. Çalışma İzni Başvurusunun Yurtiçinden Yapılması Çalışma İznini Vermeye Yetkili Makamlar ve Çalışma İzni Harcı Çalışma İzninin Türleri a. Süreli Çalışma İzni...99 b. Süresiz Çalışma İzni...99 c. Bağımsız Çalışma İzni...99

13 XIII d. İstisnai Çalışma İzni Ülke İçinden İstihdam Yerine Yabancı İstihdamını Haklı Kılacak Gerekçelerin Dikkate Alınmayacağı Haller Kanunî Çalışma Süresine Dahil Edilecek Süreler ile İkamette Kesinti Sayılan Süreler Çalışma İzinlerinin Verilmesi ve Süresinin Uzatılması Çalışma İzninden Muafiyet Çalışma İzni Talebinin Reddi Çalışma İzninin İptali ve Geçerliliğini Yitirmesi Çalışma İzin Taleplerine İlişkin Bildirimler ve Yargı Yolu Cezaî Hükümler III. Yabancılara Yasaklanan Meslek ve Sanatlar A. İş Hukuku Alanında Yasaklanan Meslek ve Sanatlar B. Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerleri ile Meslek ve Hizmetler Alanında Getirilen Yasal Sınırlamalar Eğitim Alanı Sağlık Alanı Basın Yayın Alanı Adalet Alanı Küçük Sanat ve Hizmetler Alanı Denizcilik Alanı Devlet Memurluğu Diğer Alanlar IV. Yatırım Faaliyetlerinde Çalıştırılacak Yabancılar V. Türk Vatandaşları ile Aynı veya Benzer Muameleye Tabi Tutulan Yabancılar A. Türk Soylu Yabancıların Türkiye de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine Kamu Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun B. Mavi Kart Sahipleri: Doğumla Türk Vatandaşı Olan ve Çıkma İzni ile Türk Vatandaşlığından Ayrılanlar C. KKTC Vatandaşları VI. Sosyal Güvenlik Alanında Yasaklanan Meslek ve Sanatlar VII. Yabancıların Meslek Birlikleri Kurması veya Bunlara Üye Olması

14 XIV Beşinci Bölüm YABANCILARIN TÜRKİYE DE TAŞINMAZ İKTİSABI I. Yabancıların Türkiye de Taşınmaz İktisabının Tarihçesi A. Osmanlı İmparatorluğu Döneminde Yabancıların Taşınmaz İktisabı B Lozan Barış Antlaşması ve Eklerine Göre Yabancıların Taşınmaz İktisabı C Yılları Arasında Yabancıların Taşınmaz İktisabı II. Yabancı Gerçek Kişilerin Türkiye de Taşınmaz Mülkiyeti ve Sınırlı Aynî Hak Edinmesine İlişkin Şartlar A. Tapu Kanunu nun 35. Maddesinde Yer Alan Şartlar B. Tapu Kanunu nun 35. Maddesinde Sözü Edilen Sınırlayıcı Hükümlerin Yer Aldığı Diğer Kanunlar Askerî Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu Özel Öğretim Kurumları Kanunu Mukabele-i Bilmisil Uygulanan Devletlerin Vatandaşları İçin Getirilen Sınırlamalar III. Yabancıların Miras Yoluyla Taşınmaz Mal İktisabı IV. Yabancı Tüzel Kişilerin Taşınmaz İktisapları A. Yabancı Ülkelerde Kurulan Tüzel Kişi Şirketlerin Türkiye de Taşınmaz Mülkiyeti ve Sınırlı Aynî Hak İktisabı B. Yabancı Derneklerin Taşınmaz ve Sınırlı Aynî Hak İktisabı C. Yabancı Vakıfların Taşınmaz Mal ve Sınırlı Aynî Hak İktisabı V. Yabancı Sermaye ile Türkiye de Kurulan Şirketlerin Taşınmaz İktisabı VI. Taşınmaz Mal Edinmede Türk Vatandaşlarıyla Eşit Muamele Gören Yabancılar ile Durumları Özellik Gösteren Yabancılar A. Taşınmaz Mal Edinmede Türk Vatandaşlarıyla Eşit Muamele Gören Yabancılar Türk Vatandaşlığını Doğumla Kazanan ve Çıkma İzni ile Türk Vatandaşlığından Ayrılanlar (Mavi Kart Sahipleri) KKTC Vatandaşları B. Durumları Özellik Gösteren Yabancılar Mülteciler ve Muhacirler Vatansızlar Osmanlı Hanedanları

15 VI. Türkiye deki Taşınmaz Mallar Üzerinde Yabancı Devletlere Tanınan Haklar A. Taşınmazların Yabancı Devletlere Kiralanması ve Taşınmazlar Üzerinde Yabancı Devletler İçin İrtifak Hakkı Tesisi B. Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Antalya İlinin Kemer İlçesindeki Taşınmazın Kazakistan Cumhuriyetine Kullandırılmasına İlişkin Protokol C. Türkiye deki Yabancı Askerî Üsler D. Yabancı Devletler Tarafından Türkiye de Kurulan Kültür Merkezleri VII. Türkiye deki Taşınmaz Mallar Üzerinde Diplomatik Temsilciliklere ve Konsolosluklara Tanınan Haklar A. Genel Olarak B. Çok Taraflı Antlaşmalara Göre Diplomatik Temsilciliklerin ve Konsoloslukların Taşınmaz İktisabı Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Konvansiyonu Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Konvansiyonu C. Türkiye de Yabancı Temsilciliklerin ve Konsoloslukların Taşınmaz Mal Edinimi Ecnebi Devletlere Ankara da Sefarethane ve Konsoloshane İnşa Etmek Üzere Meccanen Arsa Tahsisi Hakkında Kanun Boğaziçi Kanunu Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Türkiye nin Onayladığı Çok Taraflı Antlaşmalara Göre Diplomatik Temsilciliklerin ve Konsoloslukların Taşınmaz İktisabı Türkiye nin Onayladığı İki Taraflı Konsolosluk Antlaşmalarına Göre Konsoloslukların Taşınmaz İktisabı Diplomatik Temsilcilik Binalarının İnşası İçin Karşılıklı Arsa Tahsisine İlişkin İki Taraflı Antlaşma ve Protokoller VIII. Türkiye deki Taşınmazlar Üzerinde Uluslararası Kuruluşlara Tanınan Haklar A. İç Hukukta Uluslararası Kuruluşların Taşınmaz Edinimine İlişkin Düzenlemenin Yokluğu B. Uluslararası Kuruluşların Kurucu Antlaşmalarında Yer Alan Hükümler XV

16 XVI Altıncı Bölüm TÜRKİYE DE YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI I. Türkiye de Yabancı Sermaye Yatırımlarının Hukukî Dayanakları II. Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu A. Kanunun Amacı ve Kapsamı B. Yabancı Yatırımcı C. Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımı Sayılan Değerler D. Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarına İlişkin Esaslar E. Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunun Getirdiği Yenilikler III. Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanununa İlişkin Yönetmelikler IV. Milletlerarası Antlaşmalar A. Yatırımların Teşviki ve Korunmasına İlişkin İki Taraflı Antlaşmalar B. Yabancı Yatırımların Güvence Altına Alınmasını Sağlayan Çok Taraflı Antlaşmalar Devletler ve Diğer Devletlerin Vatandaşları Arasındaki Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümlenmesi Hakkında Konvansiyon Çok Taraflı Yatırım Garanti Kuruluşu Antlaşması V. Yatırım Ortamının İyileştirilmesine ve Avrupa Birliği Müktesebatına Uyum İçin Yapılan Düzenlemeler YARARLANILAN KAYNAKLAR

17 XVII AİHS AKKA AÜHFD AYBGBK BFHD Bkz. (bkz.) BMMYK BMNF KISALTMALAR : Avrupa İnsan Hakları ve Hürriyetleri Sözleşmesi : Avrupa da Konvansiyonel Silâhlı Kuvvetler Antlaşması : Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi : Askerî Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu : Banka ve Finans Hukuku Dergisi : Bakınız C. : Cilt CLY CMC CMUK DSÖ ed. Edt. EGM EDPs EJML EUROCONTROL : Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği : Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu : Comparative Law Yearbook : Crew Member Certificate : Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu : Dünya Sağlık Örgütü : Edition : Editor(s) f. : Fıkra FIDIC HLWG IACA IBRD ICAO ICCPR ICSID IDPs IFC ILO : Emniyet Genel Müdürlüğü : Environmentally Displaced Persons : European Journal of Migration and Law : European Organisation for the Safety of Air Navigation : Federation Internationale des Ingenieurs Conseils : European Union High Level Working Group : International Anti Corruption Academy : International Bank for Reconstruction and Development : International Civil Aviation Organization : International Covenant on Civil and Political Rights : International Convention on the Settlement of Investment Disputes Between States and Nationals of Other States : Internally Displaced Persons : International Finance Corporation : International Labour Organization

18 XVIII IMF : International Monetary Fund Int l J. Refugee L. : International Journal of Refugee Law Iowa L. Rev. : Iowa Law Review İHY : İnsan Hakları Yıllığı İKV : İktisadî Kalkınma Vakfı İYUK : İdarî Yargılama Usulü Kanunu JELL : Journal of Environmental Law and Litigation K. : Karar KEİ Örgütü : Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü LJR : Law &Justice Review md. : Madde MHB : Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni MIGA : Multilateral Investment Guarantee Agency MÖHUK : Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun MaltepeÜHFD : Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi NATO : North Atlantic Treaty Organization NGO : Non-Governmental Organizations RG : Resmî Gazete S. : Sayı s. : Sayfa SACEUR : Supreme Allied Commander Europe SOFA : Status of Forces Agreement SSCB : Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği STANAVFORMED : Standing Naval Force Mediterranean T. : Tarih TBBDergisi : Türkiye Barolar Birliği Dergisi TCK : Türk Ceza Kanunu THYAO : Türk Havayolları Anonim Ortaklığı TNBD : Türkiye Noterler Birliği Hukuk Dergisi TPKKHK : Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun TTK : Türk Ticaret Kanunu TVK : Türk Vatandaşlığı Kanunu UNHCR : United Nations High Commissioner for Refugees UNTS : United Nations Treaty Series v. : Versus vb. : Ve benzeri vd. : Ve devamı Vol. : Volume

19 XIX YİSHK YOİKK YSÇK YSGM YSTK YTHFD YUKK : Yabancıların Türkiye de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun : Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu : Yabancı Sermaye Çerçeve Kararı : Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü : Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu : Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi : Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Tasarısı

20 XX

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Prof. Dr. NURAY EKŞİ İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı Başkanı MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Kanunlar İhtilâfı Ülkelerarası Evlat Edinme

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Prof. Dr. NURAY EKŞİ Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı Başkanı MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Kanunlar İhtilâfı Ülkelerarası Evlat Edinme Uluslararası

Detaylı

İÇİNDEKİLER. İKİNCİ BASIYA ÖNSÖZ...v. ÖNSÖZ...vi. Birinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN

İÇİNDEKİLER. İKİNCİ BASIYA ÖNSÖZ...v. ÖNSÖZ...vi. Birinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASIYA ÖNSÖZ...v ÖNSÖZ...vi Birinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun... 3 İkinci Bölüm VASİYETNAMENİN

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ. BirinciBölüm YABANCILARIN TÜRKİYE'YE GİRİŞ, İKAMET VE SEYAHATLERİ

İÇİNDEKİLER GİRİŞ. BirinciBölüm YABANCILARIN TÜRKİYE'YE GİRİŞ, İKAMET VE SEYAHATLERİ İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASIYA ÖNSÖZ ÖNSÖZ KISALTMALAR III V XV GİRİŞ I. Yabancılar Hukukunun Konusu 1 II. Yabancı Kavramı 1 III. Yabancılara İlişkin Mevzuat 5 A. Türk Yabancılar Yasasının Yokluğu 5 B. İltica

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Derleyen Prof. Dr. NURAY EKŞİ Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Özel Hukuku Anabilim Dalı Başkanı MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Kanunlar İhtilâfı Uluslararası Çocuk Kaçırma

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Prof. Dr. NURAY EKŞİ İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Özel Hukuku Anabilim Dalı Başkanı MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Kanunlar İhtilâfı Ülkelerarası Evlat Edinme

Detaylı

YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA HUKUKU

YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA HUKUKU Prof. Dr. Nuray EKŞİ Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı Başkanı YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA HUKUKU 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu

Detaylı

TÜRK MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

TÜRK MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI I Prof. Dr. Aysel ÇELİKEL İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ Prof. Dr. Cemal ŞANLI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ Doç. Dr. Emre ESEN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ TÜRK MİLLETLERARASI

Detaylı

içindekiler KISALTMALAR... XV GİRİŞ... 1 Birinci Bölüm GENEL OLARAK YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU

içindekiler KISALTMALAR... XV GİRİŞ... 1 Birinci Bölüm GENEL OLARAK YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU ÖNSÖZ içindekiler KISALTMALAR... XV GİRİŞ... 1 Birinci Bölüm GENEL OLARAK YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU III I. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu nun Hazırlık Süreci... 5 A. Göç ve İltica

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Yrd. Doç. Dr. Hatice Selin PÜRSELİM DOĞAN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Sibel ÖZEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa ERKAN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Detaylı

İŞ KANUNLARI. Prof.Dr. Ali GÜZEL. Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK. Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA. M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

İŞ KANUNLARI. Prof.Dr. Ali GÜZEL. Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK. Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA. M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Prof.Dr. Ali GÜZEL Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA Marmara Üniversitesi

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Yrd. Doç. Dr. Hatice Selin PÜRSELİM Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Sibel ÖZEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa ERKAN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi MİLLETLERARASI

Detaylı

İçindekiler. xiü Kısaltmalar xvü Üçüncü Basıya Önsöz xix İkinci Basıya Önsöz xxi Önsöz. 3 BİRİNCİ KESİM Giriş 5 I. Genel Bilgiler

İçindekiler. xiü Kısaltmalar xvü Üçüncü Basıya Önsöz xix İkinci Basıya Önsöz xxi Önsöz. 3 BİRİNCİ KESİM Giriş 5 I. Genel Bilgiler İçindekiler xiü Kısaltmalar xvü Üçüncü Basıya Önsöz xix İkinci Basıya Önsöz xxi Önsöz ı BİRİNCİ BÖLÜM GENEL BİLGİLER 3 BİRİNCİ KESİM Giriş 5 I. Genel Bilgiler 5 1. Yabancılar Hukukunun Varlık Nedeni 8

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Doç. Dr. Mustafa ERKAN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Sibel ÖZEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Hatice Selin PÜRSELİM Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi MİLLETLERARASI

Detaylı

İÇİNDEKİLER YABANCILARIN TÜRKİYE'DE TAŞINMAZ MAL İKTİSABININ TARİHÇESİ

İÇİNDEKİLER YABANCILARIN TÜRKİYE'DE TAŞINMAZ MAL İKTİSABININ TARİHÇESİ İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASIYA ÖNSÖZ BİRİNCİ BASIYA ÖNSÖZ KISALTMALAR V VII XXV GİRİŞ 1 Birinci Bölüm YABANCILARIN TÜRKİYE'DE TAŞINMAZ MAL İKTİSABININ TARİHÇESİ I. Osmanlı İmparatorluğu Döneminde Yabancıların

Detaylı

PROF. DR. SAVAŞ TAŞKENT. Ar. Gör. Gizem SARIBAY ÖZTÜRK - Ar. Gör. F. Barış MUTLAY AÇIKLAMALI - İÇTİHATLI 4857 SAYILI İŞ KANUNU YENİLENMİŞ 6.

PROF. DR. SAVAŞ TAŞKENT. Ar. Gör. Gizem SARIBAY ÖZTÜRK - Ar. Gör. F. Barış MUTLAY AÇIKLAMALI - İÇTİHATLI 4857 SAYILI İŞ KANUNU YENİLENMİŞ 6. PROF. DR. SAVAŞ TAŞKENT Ar. Gör. Gizem SARIBAY ÖZTÜRK - Ar. Gör. F. Barış MUTLAY AÇIKLAMALI - İÇTİHATLI 4857 SAYILI İŞ KANUNU YENİLENMİŞ 6. BASI İSTANBUL - 2012 Yayın No : 2688 Hukuk Dizisi : 1310 6. Baskı

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KANUNLARI

SOSYAL GÜVENLİK KANUNLARI M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Prof.Dr. Ali GÜZEL Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA Marmara Üniversitesi

Detaylı

Yabancıların Türkiye de Taşınmaz İktisabı

Yabancıların Türkiye de Taşınmaz İktisabı Prof. Dr. Nuray EKŞİ İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Yabancıların Türkiye de Taşınmaz İktisabı 6302 Sayılı ve 3.5.2012 Tarihli Kanunla Yapılan

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 6 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Kavramlar Türk Bayrağı Kanunu İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (11. Protokol ile Düzenlenen Metin) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (11.

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI 6 15 MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Bandrol Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin 2. fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir. Yay n No : 2840 Hukuk

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 I. KONU 1 II. KONUNUN ÖNEMİ 1 III. KONUNUN SINIRLANDIRILMASI 5 IV. SUNUŞ PLÂNI 5

İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 I. KONU 1 II. KONUNUN ÖNEMİ 1 III. KONUNUN SINIRLANDIRILMASI 5 IV. SUNUŞ PLÂNI 5 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR XXIII GİRİŞ 1 I. KONU 1 II. KONUNUN ÖNEMİ 1 III. KONUNUN SINIRLANDIRILMASI 5 IV. SUNUŞ PLÂNI 5 BİRİNCİ BÖLÜM TARİHTE VE GÜNÜMÜZDE YABANCI SERMAYE 61. Yabancı Sermaye Hareketlerinin

Detaylı

TÜRK MEDENİ HUKUKUNDA ORGAN VE DOKU NAKLİNE İLİŞKİN BAZI HUKUKİ SORUNLAR

TÜRK MEDENİ HUKUKUNDA ORGAN VE DOKU NAKLİNE İLİŞKİN BAZI HUKUKİ SORUNLAR Dr. Selin SERT - Alİ Hulkİ CİHAN LL. M. TÜRK MEDENİ HUKUKUNDA ORGAN VE DOKU NAKLİNE İLİŞKİN BAZI HUKUKİ SORUNLAR Üzerine Bir Deneme İstanbul 2013 Yayın No : 3006 Hukuk Dizisi : 1472 1. Baskı - Aralık 2013

Detaylı

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Yasası. 4875 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU. Kanun Numarası : 4875

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Yasası. 4875 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU. Kanun Numarası : 4875 Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Yasası 4875 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU Kanun Numarası : 4875 Kabul Tarihi : 5/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 17/6/2003

Detaylı

II. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu nda Esas Alınan Avrupa Birliği M evzuatı... 17

II. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu nda Esas Alınan Avrupa Birliği M evzuatı... 17 i ç i n d e k i l e r Ö NSÖZ...III KISALTMALAR... XXI G İR İŞ...1 B irinci Bölüm GENEL OLARAK YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU I. Yabancılar ve Uluslararası Koruma K anunu nun Hazırlık Süreci...7

Detaylı

Uygulamalı Ceza Hukuku / Cilt II. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Öğretim Üyesi. Uygulamalı CEZA HUKUKU

Uygulamalı Ceza Hukuku / Cilt II. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Öğretim Üyesi. Uygulamalı CEZA HUKUKU Uygulamalı Ceza Hukuku / Cilt II i Prof. Dr. Kayıhan İÇEL Prof. Dr. Yener ÜNVER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Öğretim Üyesi Uygulamalı CEZA HUKUKU Ceza Muhakemesi Hukuku

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Ömer Faruk GÖRÇÜN Kadir Has Üniversitesi Örnek Olay ve Uygulamalarla TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ II Yayın No : 2874 İşletme-Ekonomi Dizisi : 573 1. Baskı - Ekim 2010 - İSTANBUL 2. Baskı - Mart 2013 - İSTANBUL

Detaylı

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN 864 YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN Not: Bu Kanun, Cumhurbaşkanlığının 7.6.2007 tarihli 437 sayılı tezkeresi ile Anayasanın 89 uncu

Detaylı

Türk Göç ve İltica Hukukunun Temelleri:

Türk Göç ve İltica Hukukunun Temelleri: Türk Göç ve İltica Hukukunun Temelleri: Yasal Statünün Belirlenmesine İlişkin Sorunlar Prof. Dr. Bülent ÇİÇEKLİ HSYK Sunum Planı 1) Terminoloji 2) Disiplin Olarak 3) Göç ve İltica Hukukunun Kaynakları

Detaylı

GİRİŞİMCİLİK. Dr. İbrahim Bozacı. Örnekler ve İş Planı Rehberli. Kırıkkale Üniversitesi, Keskin Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi.

GİRİŞİMCİLİK. Dr. İbrahim Bozacı. Örnekler ve İş Planı Rehberli. Kırıkkale Üniversitesi, Keskin Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi. Dr. İbrahim Bozacı Kırıkkale Üniversitesi, Keskin Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi GİRİŞİMCİLİK Örnekler ve İş Planı Rehberli İş Fikri Küçük İşletme Pazarlama Aile İşletmeleri İnsan Kaynakları Hedef Kitle

Detaylı

TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT

TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT 6 8 T.C. ANAYASASI TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT Kavramlar Türk Ceza Kanunu TCK nın Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Kabahatler Kanunu Ceza Muhakemesi Kanunu CMK nın Yürürlük ve Uygulama

Detaylı

Uygulamalı Ceza Hukuku / Cilt I. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Öğretim Üyesi. Uygulamalı CEZA HUKUKU

Uygulamalı Ceza Hukuku / Cilt I. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Öğretim Üyesi. Uygulamalı CEZA HUKUKU Uygulamalı Ceza Hukuku / Cilt I i Prof. Dr. Kayıhan İÇEL Prof. Dr. Yener ÜNVER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Öğretim Üyesi Uygulamalı CEZA HUKUKU Ceza Hukuku Genel ve Özel

Detaylı

MEDENÎ HUKUK CİLT: I. PRATİK ÇALIŞMALARI ve SINAV SORULARI. Beta. Medenî Hukuk (Giriş, Kişiler Hukuku, Aile Hukuku) Eşya Hukuku Miras Hukuku

MEDENÎ HUKUK CİLT: I. PRATİK ÇALIŞMALARI ve SINAV SORULARI. Beta. Medenî Hukuk (Giriş, Kişiler Hukuku, Aile Hukuku) Eşya Hukuku Miras Hukuku MEDENÎ HUKUK PRATİK ÇALIŞMALARI ve SINAV SORULARI CİLT: I Medenî Hukuk (Giriş, Kişiler Hukuku, Aile Hukuku) Eşya Hukuku Miras Hukuku Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Ana Bilim Dalı Öğretim

Detaylı

İÇİNDEKİLER İK İN C İ BÖ LÜ M ÇALIŞMA İZNİ ALMASI GEREKENLER VE GEREKMEYENLER, YABANCILARIN ÇALIŞMALARININ YASAK OLDUĞU MESLEK VE GÖREVLER

İÇİNDEKİLER İK İN C İ BÖ LÜ M ÇALIŞMA İZNİ ALMASI GEREKENLER VE GEREKMEYENLER, YABANCILARIN ÇALIŞMALARININ YASAK OLDUĞU MESLEK VE GÖREVLER İÇİNDEKİLER B İR İN C İ BÖ LÜ M ÇALIŞMA İZNİ ALMASI GEREKENLER VE GEREKMEYENLER, YABANCILARIN ÇALIŞMALARININ YASAK OLDUĞU MESLEK VE GÖREVLER I- ÇALIŞMA İZNİ ALMASI GEREKMEYENLER... 19 II- MAVİ KART SAHİBİ

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI 6 15 MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Bandrol Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin 2. fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir. Yay n No : 2840 Hukuk

Detaylı

RADYO - TELEVİZYON MEVZUATI VE KONU İLE İLGİLİ YARGI KARARLARI

RADYO - TELEVİZYON MEVZUATI VE KONU İLE İLGİLİ YARGI KARARLARI Radyo ve Televizyon Mevzuatı ve Konu ile İlgili Yargı Kararları i RADYO - TELEVİZYON MEVZUATI VE KONU İLE İLGİLİ YARGI KARARLARI Harun Hakan Baş İstanbul, 2016 ii Radyo - Televizyon Mevzuatı ve Konu ile

Detaylı

2. Uluslararası Ticaret Hukukuna İlişkin Mevzuat ve Anlaşmalar, 2. bası, İstanbul 2006.

2. Uluslararası Ticaret Hukukuna İlişkin Mevzuat ve Anlaşmalar, 2. bası, İstanbul 2006. PROF. DR. NURAY EKŞİ 1987 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ni birincilikle bitiren Prof. Dr. Nuray Ekşi, 1988 yılında aynı fakültede Devletler Özel Hukuku Anabilim Dalı nda araştırma görevlisi

Detaylı

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN DÜZEYİ VE TÜRLERİ

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN DÜZEYİ VE TÜRLERİ Doç. Dr. Talat CANBOLAT Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı 6356 SAYILI KANUNA GÖRE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN DÜZEYİ VE TÜRLERİ Yayın No : 2931 Hukuk Dizisi : 1442

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Doç. Dr. Mustafa ERKAN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Sibel ÖZEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Hatice Selin PÜRSELİM Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi MİLLETLERARASI

Detaylı

TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ. 5782 Sayılı Tapu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hakkında TÜSİAD Görüşü

TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ. 5782 Sayılı Tapu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hakkında TÜSİAD Görüşü 5782 Sayılı Tapu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hakkında TÜSİAD Görüşü 5782 Sayılı Tapu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun MADDE 2 2644 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde

Detaylı

Milletlerarası Özel Hukuka İlişkin Temel Mevzuat

Milletlerarası Özel Hukuka İlişkin Temel Mevzuat Prof. Dr. Nuray EKŞİ Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Milletlerarası Özel Hukuka İlişkin Temel Mevzuat Kanunlar İhtilâfı Ülkelerarası Evlat Edinme Uluslararası

Detaylı

Dr. Mehmet BAYKAL İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi. Hukuksal ve Kurumsal Bağlamda Amerika Birleşik Devletleri ve. Doğrudan Yabancı Yatırımlar

Dr. Mehmet BAYKAL İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi. Hukuksal ve Kurumsal Bağlamda Amerika Birleşik Devletleri ve. Doğrudan Yabancı Yatırımlar Dr. Mehmet BAYKAL İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Hukuksal ve Kurumsal Bağlamda Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye de Doğrudan Yabancı Yatırımlar İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...

Detaylı

Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ

Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ Yay n No : 3075 Hukuk Dizisi : 1512 1. Baskı Şubat 2014 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-102 - 5 Copyright Bu kitab n bu

Detaylı

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU. Kanun No: 4875 Kabul Tarihi : 05.06.2003. Amaç ve kapsam

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU. Kanun No: 4875 Kabul Tarihi : 05.06.2003. Amaç ve kapsam DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU Kanun No: 4875 Kabul Tarihi : 05.06.2003 Amaç ve kapsam MADDE 1.- Bu Kanunun amacı, doğrudan yabancı yatırımların özendirilmesine, yabancı yatırımcıların haklarının korunması

Detaylı

YABANCILAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDART TABLOSU

YABANCILAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDART TABLOSU YABANCILAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDART TABLOSU S.N. HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Geçici Sığınma Müracaatının Alınması 1-1951 Sözleşmesi ; 1 Temmuz

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 11 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 30.12.2006 tarihli Resmi Gazetede 32 sayılı

Detaylı

Dr. Deniz Defne KIRLI AYDEMİR. Milletlerarası Usul Hukukunda İHTİYATİ TEDBİRLER

Dr. Deniz Defne KIRLI AYDEMİR. Milletlerarası Usul Hukukunda İHTİYATİ TEDBİRLER Dr. Deniz Defne KIRLI AYDEMİR Milletlerarası Usul Hukukunda İHTİYATİ TEDBİRLER (Brüksel I Tüzüğü, UNIDROIT İlkeleri ve Türk Yargılama Hukuku Çerçevesinde) İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...

Detaylı

YABANCILAR ve ULUSLARARASI KORUMA KANUNU. Yayım tarihi: 11 Nisan 2013 Yürürlük tarihi: 11 Nisan 2014

YABANCILAR ve ULUSLARARASI KORUMA KANUNU. Yayım tarihi: 11 Nisan 2013 Yürürlük tarihi: 11 Nisan 2014 YABANCILAR ve ULUSLARARASI KORUMA KANUNU Yayım tarihi: 11 Nisan 2013 Yürürlük tarihi: 11 Nisan 2014 Diğer Mevzuat - Değiştirilen Hükümler 1950 tarihli 5682 sayılı Pasaport Kanun 2/7/1964 tarihli 492 sayılı

Detaylı

1979 İRAN İSLAM DEVRİMİ SONRASI TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ. Ömer Faruk GÖRÇÜN

1979 İRAN İSLAM DEVRİMİ SONRASI TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ. Ömer Faruk GÖRÇÜN i 1979 İRAN İSLAM DEVRİMİ SONRASI TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ Ömer Faruk GÖRÇÜN ii Yayın No : 2005 Politika Dizisi: 1 1. Bası Ağustos 2008 - İSTANBUL ISBN 978-975 - 295-901 - 9 Copyright Bu kitabın bu basısı

Detaylı

4- SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI

4- SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI 4- SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, 17 Haziran 2003 tarih ve 25141 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 4.1 Türkiye deki

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ

İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ Dr. Salih DURSUN İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ KAVRAM MODELLER UYGULAMA Beta Yay n No : 2668 İşletme - Ekonomi : 558 1. Baskı Mart 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-692 - 5 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU CİLT: II. PRATİK ÇALIŞMALARI ve SINAV SORULARI. Beta. Borçlar Hukuku Genel Hükümler Borçlar Hukuku Özel Hükümler

BORÇLAR HUKUKU CİLT: II. PRATİK ÇALIŞMALARI ve SINAV SORULARI. Beta. Borçlar Hukuku Genel Hükümler Borçlar Hukuku Özel Hükümler BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI ve SINAV SORULARI CİLT: II Borçlar Hukuku Genel Hükümler Borçlar Hukuku Özel Hükümler Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Ana Bilim Dalı Öğretim Elemanları

Detaylı

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUN BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUN BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4817 Kabul Tarihi : 27/2/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 6/3/2003 Sayı : 25040 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 Sayfa: BİRİNCİ

Detaylı

İltica Kararına İtiraz Usulleri

İltica Kararına İtiraz Usulleri ULUSAL EYLEM PLANININ UYGULAMASINDAN SORUMLU BAKANLIK, KURUM VE KURULUŞLAR ULUSAL EYLEM PLANI FAALİYET VE TAVSİYELERİ Kapasitenin arttırılması maksadıyla, göç ile iltica alanında bir ıhtisas biriminin

Detaylı

Yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde bu. ülkelerin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliği haiz ticaret

Yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde bu. ülkelerin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliği haiz ticaret 16.07.2008/114 YABANCILARIN GAYRĐMENKUL EDĐNMELERĐNE ĐLĐŞKĐN TAPU KANUNU DEĞĐŞĐKLĐĞĐ ÖZET : Yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde bu ülkelerin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliği haiz

Detaylı

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUN

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUN 8361 YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4817 Kabul Tarihi : 27/2/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 6/3/2003 Sayı : 25040 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 Amaç BİRİNCİ

Detaylı

DİKEY INTERNATIONAL Law & Consultancy

DİKEY INTERNATIONAL Law & Consultancy TÜRKİYE DE YABANCI YATIRIMLAR I. Yabancı Yatırımların Tarihteki Gelişimi Osmanlılar döneminde başlamış olan ve ülkesel yetkilerden vazgeçilerek bunları başka bir ülkenin kişisel yetkisine sunmak anlamına

Detaylı

YURTDIŞI İNŞAAT HİZMETLERİ SEKTÖRÜ İÇİN ULUSLARARASI TAHKİM REHBERİ

YURTDIŞI İNŞAAT HİZMETLERİ SEKTÖRÜ İÇİN ULUSLARARASI TAHKİM REHBERİ YURTDIŞI İNŞAAT HİZMETLERİ SEKTÖRÜ İÇİN ULUSLARARASI TAHKİM REHBERİ İÇİNDEKİLER Önsöz İçindekiler Kısaltmalar Giriş BİRİNCİ BÖLÜM: ULUSLARARASI TİCARİ SÖZLEŞMELERDEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLARIN HUKUKİ

Detaylı

ANONİM ORTAKLIKTA ESAS SÖZLEŞMESEL BAĞLAM

ANONİM ORTAKLIKTA ESAS SÖZLEŞMESEL BAĞLAM Necdet UZEL İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa Göre ANONİM ORTAKLIKTA ESAS SÖZLEŞMESEL

Detaylı

< Online Satış İçin Tıklayınız > Dr. ARZU GENÇ ARIDEMİR - Dr. SANEM AKSOY DURSUN VAKIFLAR MEVZUATI

< Online Satış İçin Tıklayınız > Dr. ARZU GENÇ ARIDEMİR - Dr. SANEM AKSOY DURSUN VAKIFLAR MEVZUATI < Online Satış İçin Tıklayınız > Dr. ARZU GENÇ ARIDEMİR - Dr. SANEM AKSOY DURSUN VAKIFLAR MEVZUATI * Vakıflarla İlgili Temel Mevzuat * Vakıf Malları * Cemaat Vakıfları * Vakıfların Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

Detaylı

AR-GE TEŞVİKLERİ Vergi Kanunları ve TMS-38 Açısından Değerlendirilmesi Muhasebeleştirilmesi Denetim Süreci

AR-GE TEŞVİKLERİ Vergi Kanunları ve TMS-38 Açısından Değerlendirilmesi Muhasebeleştirilmesi Denetim Süreci I Yrd. Doç. Dr. Muhammet BEZİRCİ AR-GE TEŞVİKLERİ Vergi Kanunları ve TMS-38 Açısından Değerlendirilmesi Muhasebeleştirilmesi Denetim Süreci II Yayın No : 2577 İşletme-Ekonomi : 530 1. Baskı Ekim 2011 İSTANBUL

Detaylı

Temel İŞ VE SOSYAL SİGORTA YASALARI

Temel İŞ VE SOSYAL SİGORTA YASALARI Prof. Dr. Tankut Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Temel İŞ VE SOSYAL SİGORTA YASALARI Anayasa İş Kanunu Deniz İş Kanunu Basın İş Kanunu Türk Borçlar Kanunu Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında

Detaylı

İKİLİ SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMELERİ: TÜRKİYE HOLLANDA SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİNDE BİR DEĞERLENDİRME. Yrd. Doç. Dr. S.

İKİLİ SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMELERİ: TÜRKİYE HOLLANDA SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİNDE BİR DEĞERLENDİRME. Yrd. Doç. Dr. S. İKİLİ SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMELERİ: TÜRKİYE HOLLANDA SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİNDE BİR DEĞERLENDİRME Yrd. Doç. Dr. S. Alp LİMONCUOĞLU İzmir, Mayıs - 2015 İKİLİ SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMELERİ: TÜRKİYE

Detaylı

BANKA TEMİNAT MEKTUPLARINA İLİŞKİN ICC KURALLARI

BANKA TEMİNAT MEKTUPLARINA İLİŞKİN ICC KURALLARI BANKA TEMİNAT MEKTUPLARINA İLİŞKİN ICC KURALLARI (2010 REVİZYONU URDG 758) MAKALELER Editör Prof. Dr. Nuray EKŞİ İstanbul 2011 Yay n No : 2461 Hukuk Dizisi : 1200 1. Bask Mayıs 2011 STANBUL ISBN 978-605

Detaylı

Türk Ceza Kanunu Ceza Muhakemesi Kanunu Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ve İlgili Mevzuat

Türk Ceza Kanunu Ceza Muhakemesi Kanunu Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ve İlgili Mevzuat Prof.Dr. Nur Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Hamide Zafer Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

Detaylı

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUN

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUN 8361 YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4817 Kabul Tarihi : 27/2/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 6/3/2003 Sayı : 25040 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ

Detaylı

Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunu, Yasası sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUN

Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunu, Yasası sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUN Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunu, Yasası 4817 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4817 Kabul Tarihi : 27/2/2003 Yayımlandığı R.Gazete

Detaylı

İTİRAZ USULLERİ. BMMYK Kasım 2014

İTİRAZ USULLERİ. BMMYK Kasım 2014 İTİRAZ USULLERİ BMMYK Kasım 2014 İtiraz Usülleri Etkili çare Son karara kadar ülkede kalma hakkı Sınırdışı edilmeme İdari ve yargısal itiraz hakkı İdari süreçler: İlk aşamada dosyayı inceleyen kişiden

Detaylı

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi. Milletlerarası Özel Hukuk Çift Numaralı ve İkinci Öğretim Öğrencileri Vize Sınavı

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi. Milletlerarası Özel Hukuk Çift Numaralı ve İkinci Öğretim Öğrencileri Vize Sınavı İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Çift Numaralı ve İkinci Öğretim Öğrencileri Vize Sınavı 22.01.2016 I. Vatandaşlık Hukuku/Yabancılar Hukuku 1. Kararda annesine bağlı olarak

Detaylı

GEREKÇELİ VE AÇIKLAMALI ÇEK KANUNU 6273 SAYILI YASA İLE DEĞİŞTİRİLMİŞ ŞEKLİ. Prof. Dr. SÜHEYL DONAY

GEREKÇELİ VE AÇIKLAMALI ÇEK KANUNU 6273 SAYILI YASA İLE DEĞİŞTİRİLMİŞ ŞEKLİ. Prof. Dr. SÜHEYL DONAY I GEREKÇELİ VE AÇIKLAMALI ÇEK KANUNU 6273 SAYILI YASA İLE DEĞİŞTİRİLMİŞ ŞEKLİ Prof. Dr. SÜHEYL DONAY Kadir Has Üniversitesi Ceza Hukuku ve Ceza Usul Hukuku Öğretim Üyesi Yay n No : 2686 Hukuk Dizisi :

Detaylı

İŞGÜCÜNÜN TEMSİLİ VE İŞYERİNDE SOSYAL DİYALOG. Doç. Dr. E. Murat Engin

İŞGÜCÜNÜN TEMSİLİ VE İŞYERİNDE SOSYAL DİYALOG. Doç. Dr. E. Murat Engin İŞGÜCÜNÜN TEMSİLİ VE İŞYERİNDE SOSYAL DİYALOG Doç. Dr. E. Murat Engin 2012 Yay n No : 2706 Hukuk Dizisi : 1319 1. Bask Haziran 2012 STANBUL ISBN 978-605 - 377-730 - 4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n

Detaylı

Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerine Siyasal Partilerin Bakışı. Son 10 Yılda Ne Değişti

Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerine Siyasal Partilerin Bakışı. Son 10 Yılda Ne Değişti Esra ÇAYHAN Ebru OĞURLU Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerine Siyasal Partilerin Bakışı Son 10 Yılda Ne Değişti İstanbul - 2014 Yayın No : 3110 İşletme-Ekonomi : 666 1. Baskı Haziran 2014 İSTANBUL ISBN 978-605

Detaylı

YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA MİLLETLERARASI MİRAS HUKUKU

YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA MİLLETLERARASI MİRAS HUKUKU Prof. Dr. Nuray EKŞİ Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA MİLLETLERARASI MİRAS HUKUKU Beta Yayın No : 2875 Hukuk Dizisi : 1415 1. Baskı

Detaylı

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

Türk Mevzuatına Göre Sağlık Turizminde Yabancı İstihdamı. Yrd. Doç. Dr. Necla ÖZTÜRK Doç. Dr. Erol ESEN

Türk Mevzuatına Göre Sağlık Turizminde Yabancı İstihdamı. Yrd. Doç. Dr. Necla ÖZTÜRK Doç. Dr. Erol ESEN Türk Mevzuatına Göre Sağlık Turizminde Yabancı İstihdamı Yrd. Doç. Dr. Necla ÖZTÜRK Doç. Dr. Erol ESEN Berlinliler Taranıyor Yaklaşık 3,5 milyon Berlinli, göç arka planı konusunda taranıyor Kamu çalışanları

Detaylı

Gökçe TOPALOĞLU AVRUPA BİRLİĞİ NİN AVRUPA İNSAN HAKLARI KONVANSİYONU NA KATILIMI

Gökçe TOPALOĞLU AVRUPA BİRLİĞİ NİN AVRUPA İNSAN HAKLARI KONVANSİYONU NA KATILIMI Gökçe TOPALOĞLU AVRUPA BİRLİĞİ NİN AVRUPA İNSAN HAKLARI KONVANSİYONU NA KATILIMI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR LİSTESİ... XIII GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM KATILIM ÖNCESİ SÜREÇ ve KATILIM

Detaylı

7536 İKİNCİ BÖLÜM Görev, Yetki ve Sorumluluklar

7536 İKİNCİ BÖLÜM Görev, Yetki ve Sorumluluklar 7535 KARAPARANIN AKLANMASININ ÖNLENMESİNE, 2313 SAYILI UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKEBESİ HAKKINDA KANUNDA, 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA VE 178 SAYILI MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA

Detaylı

TÜRK HUKUKUNDA YABANCI ŞİRKETLERİN TAŞINMAZ EDİNMELERİNE İLİŞKİN YENİ ESASLAR

TÜRK HUKUKUNDA YABANCI ŞİRKETLERİN TAŞINMAZ EDİNMELERİNE İLİŞKİN YENİ ESASLAR TÜRK HUKUKUNDA YABANCI ŞİRKETLERİN TAŞINMAZ EDİNMELERİNE İLİŞKİN YENİ ESASLAR *Prof. Dr. Aysel Çelikel 1. Genel Olarak Yabancı Tüzel Kişilerin Taşınmaz Edinme Hakkı Türkiye'de yabancı tüzel kişilerin taşınmaz

Detaylı

Soru ve Cevaplar Işığında. Yusuf Yücel

Soru ve Cevaplar Işığında. Yusuf Yücel TÜRKİYE DE YABANCI İŞÇİLERİN ÇALIŞMALARI Soru ve Cevaplar Işığında Yusuf Yücel Yabancı kime denir? Türk Vatandaşlığı Kanununa göre Türk Vatandaşı olmayan kişilere yabancı denir. Yabancının çalışması için

Detaylı

Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşlarınca kanunla verilen yetkiye dayanarak çalışma izni verilen veya istihdam edilen ve

Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşlarınca kanunla verilen yetkiye dayanarak çalışma izni verilen veya istihdam edilen ve KANUN NO: 4817 YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUN Kabul Tarihi: 27 Şubat 2003 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 6 Mart 2003 - Sayı: 25040 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1.-

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Sayı : 19108261-121.02-82273 12/09/2014 Konu : Yabancılara Kimlik Numarası Verilmesi ve Adres Kayıtlarının Tutulması Yabancılara kimlik

Detaylı

Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi HUKUKTA YÖNTEMBİLİM

Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi HUKUKTA YÖNTEMBİLİM HUKUKUTA YÖNTEMBİLİM I Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi HUKUKTA YÖNTEMBİLİM Yorum Yöntemleri Hukuk Oluşturma Yöntemleri (Yargıç Hukuku) Yasayla Bağlı Yargıç Hukuku Yasa Yerine

Detaylı

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU 6 6 HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU Kavramlar Tebligat Kanunu Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Adliye Mahkemelerinin Kuruluş Görev ve Yetkileri Hakkında

Detaylı

Doç. Dr. Dilek ALTAŞ İSTATİSTİKSEL ANALİZ

Doç. Dr. Dilek ALTAŞ İSTATİSTİKSEL ANALİZ I Doç. Dr. Dilek ALTAŞ İSTATİSTİKSEL ANALİZ II Yayın No : 2845 Teknik Dizisi : 158 1. Baskı Şubat 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377 868-4 Copyright Bu kitabın bu basısı için Türkiye deki yayın hakları BETA

Detaylı

İŞ KANUNU ve ÇALIŞMA YAŞAMI KANUNLARI

İŞ KANUNU ve ÇALIŞMA YAŞAMI KANUNLARI 6 9 İŞ KANUNU ve ÇALIŞMA YAŞAMI KANUNLARI İş Kanunu 1475 sayılı İş Kanunu nun 14. Maddesi Deniz İş Kanunu Basın İş Kanunu İş Mahkemeleri Kanunu İşsizlik Sigortası Kanunu Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

İSTANBUL İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ ULUSLARARASI KORUMA ÇALIŞMA GRUP BAŞKANLIĞI

İSTANBUL İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ ULUSLARARASI KORUMA ÇALIŞMA GRUP BAŞKANLIĞI İSTANBUL İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ ULUSLARARASI KORUMA ÇALIŞMA GRUP BAŞKANLIĞI 1 GİRİŞ TÜRKİYE DE ULUSLARARASI KORUMA MEVZUATI GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL İLKELER-TANIMLAR Göç İdaresi Genel Müdürlüğü,

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ:... 1

İÇİNDEKİLER GİRİŞ:... 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ:... 1 Birinci Ayrım: MİLLETLERARASI ÖRGÜT TEORİSİ... 3 I. Milletlerarası Örgütlerin Doğuş Nedenleri... 3 II. Uluslararası İlişkiler ve Milletlerarası Örgütler... 5 III. Milletlerarası

Detaylı

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Avrupa Birliği Uzmanlığı Tezi

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Avrupa Birliği Uzmanlığı Tezi T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Avrupa Birliği Uzmanlığı Tezi AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATINDA VE ULUSLARARASI HUKUKÎ METİNLERDE MÜLTECİLERİN ÇALIŞMA

Detaylı

DUYURU: 09.04.2015/7

DUYURU: 09.04.2015/7 DUYURU: 09.04.2015/7 6637 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun TBMM de kabul edilmiş ve 07.04.2015 tarih ve 29319 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

Detaylı

KONUT FİNANSMAN SİSTEMİ VE ANA HATLARI İLE GAYRİMENKUL MEVZUATI

KONUT FİNANSMAN SİSTEMİ VE ANA HATLARI İLE GAYRİMENKUL MEVZUATI Av. Osman OY TÜRKİYE DE MORTGAGE UYGULAMASI KONUT FİNANSMAN SİSTEMİ VE ANA HATLARI İLE GAYRİMENKUL MEVZUATI Herkes İçin Hukuk Serisi : 1 II Yayın No : 1778 Hukuk Dizisi : 802 1. Baskı - Haziran 2007 -

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİMİN YÖNETİM KURULUNA YANSIMALARI CEM CÜNEYT ARSLANTAŞ

KURUMSAL YÖNETİMİN YÖNETİM KURULUNA YANSIMALARI CEM CÜNEYT ARSLANTAŞ KURUMSAL YÖNETİMİN YÖNETİM KURULUNA YANSIMALARI CEM CÜNEYT ARSLANTAŞ Yay n No : 2794 İşletme-Ekonomi : 549 1. Baskı - Kasım 2012 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-816 - 5 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 53 İST, 22.05.2009. Gemi, deniz ve iç su taşıtları ile ilgili bazı yasal değişiklikler yapıldı.

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 53 İST, 22.05.2009. Gemi, deniz ve iç su taşıtları ile ilgili bazı yasal değişiklikler yapıldı. SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 53 İST, 22.05.2009 ÖZET: Gemi, deniz ve iç su taşıtları ile ilgili bazı yasal değişiklikler yapıldı. GEMİ, DENİZ VE İÇ SU TAŞITLARI İLE İLGİLİ BAZI YASAL DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI 16

Detaylı

YAPI KOOPERATİFLERİNDE YABANCILARIN ORTAKLIĞI

YAPI KOOPERATİFLERİNDE YABANCILARIN ORTAKLIĞI YAPI KOOPERATİFLERİNDE YABANCILARIN ORTAKLIĞI Merdan ÇALIŞKAN * Öz Yabancıların taşınmaz sahibi olabilmeleri, özel kanunlarla düzenlenmiştir. Ülkeler, kendi vatandaşlarına mülkiyet hakkı sağlayan ülkelerin

Detaylı

Türk Ceza Kanunu Ceza Muhakemesi Kanunu Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ve İlgili Mevzuat

Türk Ceza Kanunu Ceza Muhakemesi Kanunu Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ve İlgili Mevzuat Prof.Dr. Nur Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Hamide Zafer Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

Detaylı

Dr. H. Zeynep NALÇACIOĞLU ERDEN MİLLETLERARASI YATIRIM HUKUKUNDA DOLAYLI KAMULAŞTIRMA

Dr. H. Zeynep NALÇACIOĞLU ERDEN MİLLETLERARASI YATIRIM HUKUKUNDA DOLAYLI KAMULAŞTIRMA Dr. H. Zeynep NALÇACIOĞLU ERDEN MİLLETLERARASI YATIRIM HUKUKUNDA DOLAYLI KAMULAŞTIRMA İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR LİSTESİ... XIX GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Dolaylı Kamulaştırma Kavramı

Detaylı

İnsan Kaynakları Muhasebesi. Doç. Dr. Uğur Kaya

İnsan Kaynakları Muhasebesi. Doç. Dr. Uğur Kaya İnsan Kaynakları Muhasebesi Doç. Dr. Uğur Kaya İstanbul - 2013 Yayın No : 3016 İşletme-Ekonomi Dizisi : 633 1. Baskı Aralık 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-043 - 1 Copyright Bu kitabın bu basısının Türkiye

Detaylı

PAZARLAMADA MÜŞTERİ ODAKLILIK ve BALANCED SCORECARD

PAZARLAMADA MÜŞTERİ ODAKLILIK ve BALANCED SCORECARD Prof. Dr. Ser dar PİRTİNİ Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PAZARLAMADA MÜŞTERİ ODAKLILIK ve BALANCED SCORECARD İstanbul, 2013

Detaylı

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 14.07.2008 56 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2008/72 12.07.2008 tarih ve 26934 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 56 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği nde,

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2011/8665 Karar No : 2013/9005 Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol Özeti : İmar planında küçük sanayi

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET HUKUKUNDA VESAİK MUKABİLİ ÖDEME

ULUSLARARASI TİCARET HUKUKUNDA VESAİK MUKABİLİ ÖDEME Dr. Ersan ATALAY ULUSLARARASI TİCARET HUKUKUNDA VESAİK MUKABİLİ ÖDEME (BELGE KARŞILIĞINDA ÖDEME) Beta Yay n No : 2680 Hukuk Dizisi : 1304 1. Baskı Nisan 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-704 - 5 Copyright

Detaylı