Yabancılar Hukukuna İlişkin Temel Konular

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yabancılar Hukukuna İlişkin Temel Konular"

Transkript

1 I Prof. Dr. Nuray EKŞİ Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı Yabancılar Hukukuna İlişkin Temel Konular Yabancı Kavramı Yabancıların Türkiye ye Girişi, Türkiye de İkamet ve Seyahatleri Yabancıların Türkiye den Sınırdışı Edilmesi Uluslararası Koruma: Mülteciler ve Sığınmacılar Yabancıların Türkiye de Çalışma Hakları Yabancıların Türkiye de Taşınmaz İktisabı Türkiye de Yabancı Sermaye Yatırımları

2 II Yayın No. : 2760 Hukuk Dizisi : Baskı Ekim 2012 İSTANBUL ISBN Copyright Bu kitabın bu basısı için Türkiye deki yayın hakları BETABasım Yayım Dağıtım A.Ş. ye aittir.her hakkı saklıdır. Hiçbir bölümü ve paragrafı kısmen veya tamamen ya da özet halinde, fotokopi, faksimile veya başka herhangi bir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz. Normal ölçüyü aşan iktibaslar yapılamaz. Normal ve kanunî iktibaslarda kaynak gösterilmesi zorunludur. Dizgi : Beta Basım A.Ş. Baskı -Cilt : Pasifik Ofset Cihangir Mah. Güvercin Cad. No: 3 Baha İş Merkezi A Blok Avcılar / İSTANBUL Tel: (0212) (Sertifika No ) Kapak Tasarım : Gülgonca Çarpık Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. Narlıbahçe Sok. Damga Binası No: 11 Cağaloğlu -İSTANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212)

3 III DÖRDÜNCÜ BASIYA ÖNSÖZ Muhtelif sebeplerle Türkiye de yaşayan ve Türkiye ye sığınan yabancıların sayısındaki artış, yasal düzenlemeleri de etkilemekte ve şekillendirmektedir. Türkiye de yaşayan yabancıların hem sayısındaki artış ve hem de birbirinden oldukça farklı statülerde bulunmaları, yasal düzenlemelerde değişikliklerin yapılmasının yanı sıra yenilerinin de hazırlanmasına neden olmuştur. 18 Mayıs 2012 tarihinde yürürlüğe giren Tapu Kanunu ve Kadastro Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 6302 Sayılı Kanun ile, yabancıların Türkiye de taşınmaz mal iktisabında reform niteliğinde değişiklikler yapılmıştır. Ayrıca özellikle de yabancıların çalışma hakları konusunda çok sayıdaki yasal düzenlemede önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Yabancılar hukuku alanında gerçekleştirilen en önemli çalışma Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Tasarısı dır. İçişleri Bakanlığı Göç ve İltica Bürosu tarafından 2009 yılında çalışmalarına başlanan ve Mayıs 2012 tarihinde TBMM ye sevk edilen Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Tasarısı, farklı bir anlayışla hazırlanmıştır. YUKK, yabacıların ikameti, seyahati, sınırdışı edilmesi, uluslararası koruma ve idari teşkilatı düzenlemektedir. Kitabımızın bu basısında, yeni Danıştay kararları ile mevzuat değişiklikleri metne işlenmiş; henüz tasarı halinde olmakla beraber YUKK un Meclis İçişleri Komisyonu ndan geçen metni esas alınarak ilgili yerlerde YUKK a yer verilmiş ve yararlanılan kaynaklar güncellenmiştir. Kitabın dördüncü basısının kısa sürede gerçekleşmesini sağlayan Beta Yayınevinin değerli yöneticisi Sayın Seyhan Satar a ve Kitabın dizgisini özenle yerine getiren Sayın Gülgonca Çarpık a; kapak tasarımını yapan Gökhan Ayrancı ya teşekkür ederim. Prof. Dr. Nuray EKŞİ Eylül 2012, Çekmeköy

4 IV ÜÇÜNCÜ BASIYA ÖNSÖZ Türk mevzuatında son yıllarda yoğun bir şekilde gerçekleştirilen değişiklik çalışmaları vatandaşlık hukuku ve yabancıların taşınmaz mal edinmesi alanlarında da etkisini göstermiştir tarihinde 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu (TVK) yürürlüğe girmiş ve yılları arasında yürürlükte kalan 403 sayılı Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır. Mülga 403 sayılı TVK nın birçok hükmü, 5901 sayılı TVK da yer almamakta ve bu Kanun Türk vatandaşlık hukukunda daha önce mevcut olmayan bazı yenilikler getirmektedir. Anayasa Mahkemesi tarafından verilen iptal kararları doğrultusunda, kanunkoyucu tarafından yabancıların taşınmaz mal edinmesine ilişkin yasal düzenlemelerde değişiklik ve eklemeler yapılmıştır. Ayrıca Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu nun 3/d maddesinin Anayasa Mahkemesince iptal edilmesi üzerine, Türk hukukunda ilk defa yabancı yatırımcıların Türkiye de kurdukları veya iştirak ettikleri tüzel kişiliğe sahip şirketlerin taşınmaz mal edinimi özel olarak düzenlenmiştir. Yabancı yatırımcılar tarafından ve yabancı sermaye ile Türkiye de kurulan veya iştirak edilen tüzel kişiliğe sahip şirketlerin taşınmaz mal iktisabına ilişkin olarak 2008 yılında 5782 sayılı Kanun ile Tapu Kanununun 36. maddesine getirilen hükmün ardından Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, aynı yıl Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Edinimine İlişkin Yönetmeliği hazırlamış ve yürürlüğe koymuştur. Kitabımız bu basısında, Anayasa Mahkemesi kararları ile mevzuat değişiklikleri metne işlenmiş; mevzuat değişiklikleri sebebiyle yeni konu başlıkları belirlenmiş ve yararlanılan kaynaklar güncellenmiştir. Kitabın üçüncü basısının kısa sürede gerçekleşmesini sağlayan Beta Yayınevinin değerli yöneticisi Sayın Seyhan Satar a ve Kitabın dizgisini özenle yerine getiren Sayın Gülgonca Çarpık a teşekkür ederim. Prof. Dr. Nuray EKŞİ Mart 2011, Çekmeköy

5 V İKİNCİ BASIYA ÖNSÖZ Birinci basısı 2006 yılında gerçekleştirilen Yabancılar Hukukuna İlişkin Temel Konular adlı eserin, bu basısında, birinci bölüme iki kısım daha eklenmiştir. Bu kısımlardan biri Türkiye de oturan yabancıların nüfus kayıtlarının tutulması başlığını taşımaktadır sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun yanı sıra Bakanlar Kurulu tarafından hazırlanan yeni bir yönetmelik ile Türkiye de herhangi bir amaçla en az altı ay süreli ikamet tezkeresi alan yabancıların kimlik bilgileri ile beyan edecekleri nüfus olaylarının yabancılar kütüğünde tutulmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. Kitabın birinci bölümüne eklenen diğer kısım yabancıların Türkiye de ölüm işlemleri ve cenaze nakilleri ne ilişkindir. Bu kısımda mevzuat ve taraf olduğumuz milletlerarası antlaşmalarda yer alan hükümler çerçevesinde yabancıların ölüm olaylarının bildirilmesi; kimlikleri tespit edilemeyen yabancılara ait cesetler için yapılacak işlemler ve cenazelerin uluslararası nakli konuları ele alınmıştır yılında yürürlüğe giren 5543 sayılı İskân Kanununun geçici 1. maddesi ile ilgili Anayasa Mahkemesi kararı ve bu Kanuna eklenen geçici 4. madde kitaba işlenmiştir. Bu basıda ayrıca, yabancıların gayrimenkul mal iktisabına ilişkin son gelişmeler, özellikle Tapu Kanununun 35. maddesinin bazı hükümleri ile ilgili olarak Anayasa Mahkemesi tarafından verilen ve henüz gerekçesi Resmî Gazete de yayımlanmamış olan tarihli iptal kararı üzerinde durulmuştur. Anayasa Mahkemesi tarihli kararıyla, Tapu Kanununun 35. maddesinin I. fıkrasının dördüncü tümcesinde yer alan bu fıkrada belirtilen koşullarla, yüzölçümü miktarını otuz hektara kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir hükmü ile VII. fıkrasının bir bölümünü teşkil eden ve yabancı uyruklu gerçek kişilerin il bazında edinebilecekleri taşınmazların, illere ve il yüzölçümüne göre binde beşi geçmemek üzere oranını tespite Bakanlar Kurulu yetkilidir hükmünü iptal etmiştir. Tapu Kanununun 35. maddesinin I. ve VII. fıkralarındaki bu hükümlerin iptal edilmesinin doğuracağı hukuksal boşluk kamu yararını ihlâl edici nitelikte görüldüğünden, iptal hükümlerinin, gerekçeli kararın Resmî Gazete de yayımlanmasından başlayarak üç ay sonra yürürlüğe girmesi öngörülmüştür. Kitap yayına hazırlandığında Anayasa Mahkemesinin gerekçeli kararı henüz Resmî Gazete de yayınlanmadığından iptal hükümleri metne işlenmemiştir. Kitabın içeriğine yönelik eklemelerin yanı sıra mevzuat ve antlaşmalara ilişkin kısmı da gözden geçirilmiştir. Kitabın ekinde yer alan mevzuat ve milletlerarası antlaşmalar kısmı genişletilerek okuyucunun Kitapta ele alınan konularla ilgili olan bütün hukukî dayanaklara kolayca ulaşması sağlanmıştır. Kitabın, herkes için faydalı bir eser olmasını temenni ederim. Prof. Dr. Nuray EKŞİ 20 Ekim 2007, Bostancı

6 VI ÖNSÖZ Son yıllarda, yabancılar hukuku alanında birçok düzenleme yapılmış ve bu hukuk dalına yeni müesseseler kazandırılmıştır. Bu düzenlemelerin yapılmasında, Türk mevzuatının Avrupa Birliği mevzuatı ile uyumlaştırılması; Türkiye nin coğrafi konumu sebebiyle Asya-Avrupa arasındaki yabancı trafiğinde transit ülke olması, farklı ülkelerden gelen çok sayıda göçmen, mülteci ve sığınmacının yol açtığı sorunlar önemli rol oynamıştır. Tapu Kanununun, yabancıların Türkiye de taşınmaz mal iktisaplarını düzenleyen 35. maddesi 7 Ocak 2006 tarihinde Resmi Gazete de yayımlanan 5444 sayılı Kanun ile yeniden düzenlenmiştir. Yeni düzenlemede, yabancıların taşınmaz mal iktisaplarına ilişkin hükmü iptal eden Anayasa Mahkemesi kararında yer alan esaslar ve kamuoyundan gelen tepkiler de dikkate alınmıştır. Yabancıların taşınmaz mal edinimlerine reform niteliğinde bazı sınırlamalar getirilmiştir. Tapu Kanununda yapılan değişikliğin ardından, yabancı ülkelerden Türkiye ye gelen göçmen ve göçebeler ile yerleri kamulaştırılan veya milli güvenlik nedeniyle yerleri değiştirilen Türk vatandaşlarının Türkiye de yerleşimlerini düzenleyen 5543 sayılı İskan Kanunu tarihinde yürürlüğe girmiştir. Aynı tarihte, milletlerarası özel öğretim kurumları, yabancı okullar ve azınlık okullarına ilişkin hükümler de içeren 5545 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kabul edilmiştir. Yasal düzenlemelerin yanı sıra Avrupa Birliği mevzuatının da etkisi ile, yabancılar hukukuna yeni kavramlar girmiş ve terminoloji zenginleşmiştir. Bu bağlamda, mülteci (refugee) ve sığınmacı (asylum seeker) kavramları birbirinden ayrılmış; güvenli üçüncü ülke (safe third country); Avrupa açısınan güvenli üçüncü ülke (European safe third country), mülteci ve sığınmacıların ülkeye kabulü açısından hızlandırılmış prosedür (accelerated procedure), ikincil koruma (subsidiary protection), geri kabul anlaşmaları (re-admission agreements), insanî mülahazalarla ikamet izni (residence permit based on humanitarian ground) kavramları Türk yabancılar hukukuna kazandırılmıştır. Türk Yabancılar hukuku alanındaki bu gelişmeler idare mahkemelerinin ve Danıştay ın kararlarına da yansımıştır. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Hudut, İltica ve Yabancılar Şubesi, yasal düzenlemelerin hazırlanmasında yaptığı önemli katkının yanı sıra bu alandaki Danıştay kararlarının da takipçisi olmuş; Danıştay kararlarıyla oluşturulan ilkeler uygulamaya yansıtılmış; Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ve Uluslararası Göç Örgütü ile daha yakın bir işbirliği tesis edilmiştir.

7 VII Çalışmamızda yabancılar hukukunun bütün meseleleri ele alınmamış, belirli konulara yer verilmiştir. Yabancılar hukukuna ilişkin temel konuların seçiminde özellikle Türk mevzuatının Avrupa Birliği mevzuatına uyum, sürecinde yapılan çalışmalar, güncel gelişmeler, uygulamada sıkça ortaya çıkan sorunlar ve hazırlık çalışmaları devam eden yasal düzenlemeler dikkate alınmıştır. Çalışmamızda, yabancılar hukukunun temel konuları, yapılan son yasal düzenlemeler kapsamında ele alınmış; her konuya ilişkin birçok Danıştay kararının yanı sıra mülteci veya sığınmacı talepleri reddedilen yabancılar tarafından Türkiye ye karşı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde açılan davalarda verilen kararlara da yer verilmiştir. Kitabın faydalı bir eser olmasını temenni ederim. Kitabın basısını kısa sürede gerçekleştiren Beta Yayınevinin değerli yöneticisi Sayın Seyhan Satar a; kitabın dizgisini, her zamanki özen ve titizliği ile hızlı bir şekilde tamamlayan Sayın Gülgonca Çarpık a teşekkür ederim. Ayrıca, bütün eserlerimde olduğu gibi bu kitabımın da yayın aşamasına gelmesinde emeklerini esirgemeyen MÜ Hukuk Fakültesi kütüphanesi uzmanları Bilge Tezel ve Serpil Yıldırım a içten teşekkürlerimi sunarım. Prof. Dr. Nuray EKŞİ Bostancı, 28 Eylül 2006

8

9 IX İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...III KISALTMALAR...XVII GİRİŞ...1 I. Yabancılar Hukukunun Konusu... 1 II. Yabancı Kavramının Kapsamı... 1 A. Genel Olarak Yabancı Kavramı... 1 B. Uluslararası Koruma Sağlanan Yabancılar Vatansızlar (Heimatlos) Mülteciler (Refugees) Sığınmacılar (Asylum Seekers) Göçmenler/Muhacirler C. Uluslararası Koruma İhtiyacı Olmakla Beraber Henüz Bir Antlaşmayla Koruma Sağlanmamış Olan Yabancılar İklim Mültecileri (Climate Refugees) Ülkesinde Yerinden Edilmiş Kişiler (Internally Displaced Persons) III. Yabancılara İlişkin Mevzuat ve Antlaşmalar...19 A. Genel Olarak B. İltica ve Göç Alanındaki Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Eylem Plânı ve Bu Plân Çerçevesinde Türk Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu nun Hazırlık Çalışmaları...19 Birinci Bölüm YABANCILARIN TÜRKİYE YE GİRİŞİ, TÜRKİYE DE İKAMET VE SEYAHATLERİ I. Yabancıların Türkiye ye Girişi, Türkiye de İkamet ve Seyahatleri ile İlgili Temel Mevzuat...23 A. Anayasa nın 16. Maddesi...23 B. Avrupa İkamet Konvansiyonu C. Avrupa Konseyi Üyesi Devletler Arasında Kişilerin Seyahatleri ile İlgili Avrupa Konvansiyonu D. Pasaport Kanunu... 24

10 X E. Yabancıların Türkiye de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun F. İskân Kanunu II. Yabancıların Türkiye ye Girişine, Türkiye de İkamet ve Seyahat Etmelerine İlişkin Esaslar A. Yabancıların Türkiye ye Girişi ve Çıkışı Yolcu Giriş-Çıkış Kapılarından Girilmesi Pasaport veya Pasaport Yerine Geçen Belgelerin İbrazı Vize Alınması Türkiye ye Girişi Yasaklanan Yabancılar B. Yabancıların Türkiye de İkamet ve Seyahatleri İkamet Tezkeresinin Düzenlenmesi İkamet Tezkerelerinin Yenilenmesi İkamet Tezkeresinin Kaybı Geçici Olarak Türkiye den Ayrılanların İkamet Tezkereleri Medenî Hallerinde Değişiklik Olan Yabancılar Türkiye İçinde İkamet Değişimi Yabancıların Hüviyetlerini İspat Mecburiyeti İkamet Tezkeresi Talebinin Reddi İkamet Tezkeresinin İptali...40 C. Türkiye de Oturan Yabancıların Nüfus Kayıtlarının Tutulması D. Türkiye de Vefat Eden Yabancılara İlişkin İşlemler ve Cenaze Nakilleri...42 E. Yabancıların Türkiye den Çıkışı İkinci Bölüm YABANCILARIN TÜRKİYE DEN SINIRDIŞI EDİLMESİ I. Sınırdışı Kavramı ve Türleri...47 II. Yabancıların Türkiye den Sınırdışı Edilmelerine İlişkin Mevzuat...50 A. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Ek Protokolleri Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi nin Sınırdışına Uygulanan Hükümleri Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine Ek Protokollerde Sınırdışı B. Anayasa nın 16. Maddesi ile 23. Maddesinin VI. Fıkrası C Sayılı Türk Ceza Kanunu nun 59. Maddesi...56 D. Avrupa İkamet Konvansiyonu nun 3. Maddesi...57 E. Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme nin 13. Maddesi... 58

11 F. Avrupa Sosyal Şartı nın 19/8. Maddesi...58 G. Mültecilerin Hukukî Durumuna Dair 1951 Cenevre Konvansiyonu H. Yabancıların Türkiye de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun un Maddeleri I. Türk Vatandaşlığı Kanunu nun 33. Maddesi...59 J. Pasaport Kanunu nun 20. ve 34. Maddeleri...60 K. Türkiye ye İltica Eden veya Başka Bir Ülkeye İltica Etmek Üzere Türkiye den İkamet İzni Talep Eden Münferit Yabancılar ile Topluca Sığınma Amacıyla Sınırlarımıza Gelen Yabancılara ve Olabilecek Nüfus Hareketlerine Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik III. Sınırdışı Edilme Sebepleri A. Mevzuatta Öngörülen Sebepler B. Danıştay Kararlarında Sınırdışı Edilme Sebepleri IV. Sınırdışı Kararını Almaya Yetkili Makamlar...64 V. Sınırdışı Kararının Uygulanması...65 VI. Sınırdışı Edilmenin Sonuçları VII. Sınırdışı Kararına Karşı Yargı Yolu Üçüncü Bölüm ULUSLARARASI KORUMA: MÜLTECİLER VE SIĞINMACILAR I. Mültecilerle Sığınmacılara İlişkin Mevzuat ve Antlaşmalar...67 A. Mülteci ve Sığınmacılara İlişkin Mevzuat Hakkında Genel Bilgi...67 B. Mültecilerin Hukukî Durumuna Dair 1951 Cenevre Konvansiyonu C. Mültecilerin Hukukî Durumuna Dair 1967 New York Protokolü...70 D. Türkiye ye İltica Eden veya Başka Bir Ülkeye İltica Etmek Üzere Türkiye den İkamet İzni Talep Eden Münferit Yabancılar İle Topluca Sığınma Amacıyla Sınırlarımıza Gelen Yabancılara ve Olabilecek Nüfus Hareketlerine Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik E. Mülteci Misafirhaneleri Yönetmeliği II. Mülteci ve Sığınmacı Başvurularına İlişkin Esaslar...72 A. Mülteci ve Sığınmacıların Yasal Yollardan veya Yasadışı Yollardan Türkiye ye Girişi B. Başvuru Makamı C. Başvuru Süresi...73 D. Mülteci/Sığınmacı Başvurusunun Değerlendirilmesi XI

12 XII E. Kurumlar ve Makamlar Arasında İşbirliği F. Mülteci/Sığınmacı Statüsünün Verilmesi G. Mülteci/Sığınmacı Başvurusunun Reddi...77 H. Mülteci Misafirhaneleri...78 I. Non-refoulement Prensibi Uyarınca Mültecilerin ve Sığınmacıların Sınırdan Geri Çevrilememesi ve Sınırdışı Edilememesi...79 III. Mültecilere ve Sığınmacılara İlişkin Mahkeme Kararları IV. Avrupa Birliği Mevzuatına Uyum Sürecinde Başlatılan Yasal Çalışmalar...85 A. Avrupa Birliği Mevzuatına Uyum Kapsamında Türkiye nin 1951 Cenevre Konvansiyonuna Koyduğu Coğrafî Kısıtlamanın Kaldırılması B. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu nun Hazırlanması C. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü nün Tarihli Uygulama Talimatı D. İçişleri Bakanlığı nın Mülteci ve Sığınmacıların İkamet Harçlarına İlişkin Tarihli ve 2010/19 Nolu Genelgesi Dördüncü Bölüm YABANCILARIN TÜRKİYE DE ÇALIŞMA HAKLARI I. Yabancıların Türkiye de Çalışma Haklarına İlişkin Mevzuat Hakkında Genel Bilgi...93 II. Yabancıların Türkiye de Çalışma İzinleri...94 A. Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanundan Önceki Durum B. Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun ile Başlayan Dönem Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Kapsamı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Kapsamı Dışında Kalan Haller Çalışma İzni Başvuruları a. Çalışma İzni Başvurusunun Yurtdışından Yapılması b. Çalışma İzni Başvurusunun Yurtiçinden Yapılması Çalışma İznini Vermeye Yetkili Makamlar ve Çalışma İzni Harcı Çalışma İzninin Türleri a. Süreli Çalışma İzni...99 b. Süresiz Çalışma İzni...99 c. Bağımsız Çalışma İzni...99

13 XIII d. İstisnai Çalışma İzni Ülke İçinden İstihdam Yerine Yabancı İstihdamını Haklı Kılacak Gerekçelerin Dikkate Alınmayacağı Haller Kanunî Çalışma Süresine Dahil Edilecek Süreler ile İkamette Kesinti Sayılan Süreler Çalışma İzinlerinin Verilmesi ve Süresinin Uzatılması Çalışma İzninden Muafiyet Çalışma İzni Talebinin Reddi Çalışma İzninin İptali ve Geçerliliğini Yitirmesi Çalışma İzin Taleplerine İlişkin Bildirimler ve Yargı Yolu Cezaî Hükümler III. Yabancılara Yasaklanan Meslek ve Sanatlar A. İş Hukuku Alanında Yasaklanan Meslek ve Sanatlar B. Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerleri ile Meslek ve Hizmetler Alanında Getirilen Yasal Sınırlamalar Eğitim Alanı Sağlık Alanı Basın Yayın Alanı Adalet Alanı Küçük Sanat ve Hizmetler Alanı Denizcilik Alanı Devlet Memurluğu Diğer Alanlar IV. Yatırım Faaliyetlerinde Çalıştırılacak Yabancılar V. Türk Vatandaşları ile Aynı veya Benzer Muameleye Tabi Tutulan Yabancılar A. Türk Soylu Yabancıların Türkiye de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine Kamu Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun B. Mavi Kart Sahipleri: Doğumla Türk Vatandaşı Olan ve Çıkma İzni ile Türk Vatandaşlığından Ayrılanlar C. KKTC Vatandaşları VI. Sosyal Güvenlik Alanında Yasaklanan Meslek ve Sanatlar VII. Yabancıların Meslek Birlikleri Kurması veya Bunlara Üye Olması

14 XIV Beşinci Bölüm YABANCILARIN TÜRKİYE DE TAŞINMAZ İKTİSABI I. Yabancıların Türkiye de Taşınmaz İktisabının Tarihçesi A. Osmanlı İmparatorluğu Döneminde Yabancıların Taşınmaz İktisabı B Lozan Barış Antlaşması ve Eklerine Göre Yabancıların Taşınmaz İktisabı C Yılları Arasında Yabancıların Taşınmaz İktisabı II. Yabancı Gerçek Kişilerin Türkiye de Taşınmaz Mülkiyeti ve Sınırlı Aynî Hak Edinmesine İlişkin Şartlar A. Tapu Kanunu nun 35. Maddesinde Yer Alan Şartlar B. Tapu Kanunu nun 35. Maddesinde Sözü Edilen Sınırlayıcı Hükümlerin Yer Aldığı Diğer Kanunlar Askerî Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu Özel Öğretim Kurumları Kanunu Mukabele-i Bilmisil Uygulanan Devletlerin Vatandaşları İçin Getirilen Sınırlamalar III. Yabancıların Miras Yoluyla Taşınmaz Mal İktisabı IV. Yabancı Tüzel Kişilerin Taşınmaz İktisapları A. Yabancı Ülkelerde Kurulan Tüzel Kişi Şirketlerin Türkiye de Taşınmaz Mülkiyeti ve Sınırlı Aynî Hak İktisabı B. Yabancı Derneklerin Taşınmaz ve Sınırlı Aynî Hak İktisabı C. Yabancı Vakıfların Taşınmaz Mal ve Sınırlı Aynî Hak İktisabı V. Yabancı Sermaye ile Türkiye de Kurulan Şirketlerin Taşınmaz İktisabı VI. Taşınmaz Mal Edinmede Türk Vatandaşlarıyla Eşit Muamele Gören Yabancılar ile Durumları Özellik Gösteren Yabancılar A. Taşınmaz Mal Edinmede Türk Vatandaşlarıyla Eşit Muamele Gören Yabancılar Türk Vatandaşlığını Doğumla Kazanan ve Çıkma İzni ile Türk Vatandaşlığından Ayrılanlar (Mavi Kart Sahipleri) KKTC Vatandaşları B. Durumları Özellik Gösteren Yabancılar Mülteciler ve Muhacirler Vatansızlar Osmanlı Hanedanları

15 VI. Türkiye deki Taşınmaz Mallar Üzerinde Yabancı Devletlere Tanınan Haklar A. Taşınmazların Yabancı Devletlere Kiralanması ve Taşınmazlar Üzerinde Yabancı Devletler İçin İrtifak Hakkı Tesisi B. Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Antalya İlinin Kemer İlçesindeki Taşınmazın Kazakistan Cumhuriyetine Kullandırılmasına İlişkin Protokol C. Türkiye deki Yabancı Askerî Üsler D. Yabancı Devletler Tarafından Türkiye de Kurulan Kültür Merkezleri VII. Türkiye deki Taşınmaz Mallar Üzerinde Diplomatik Temsilciliklere ve Konsolosluklara Tanınan Haklar A. Genel Olarak B. Çok Taraflı Antlaşmalara Göre Diplomatik Temsilciliklerin ve Konsoloslukların Taşınmaz İktisabı Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Konvansiyonu Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Konvansiyonu C. Türkiye de Yabancı Temsilciliklerin ve Konsoloslukların Taşınmaz Mal Edinimi Ecnebi Devletlere Ankara da Sefarethane ve Konsoloshane İnşa Etmek Üzere Meccanen Arsa Tahsisi Hakkında Kanun Boğaziçi Kanunu Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Türkiye nin Onayladığı Çok Taraflı Antlaşmalara Göre Diplomatik Temsilciliklerin ve Konsoloslukların Taşınmaz İktisabı Türkiye nin Onayladığı İki Taraflı Konsolosluk Antlaşmalarına Göre Konsoloslukların Taşınmaz İktisabı Diplomatik Temsilcilik Binalarının İnşası İçin Karşılıklı Arsa Tahsisine İlişkin İki Taraflı Antlaşma ve Protokoller VIII. Türkiye deki Taşınmazlar Üzerinde Uluslararası Kuruluşlara Tanınan Haklar A. İç Hukukta Uluslararası Kuruluşların Taşınmaz Edinimine İlişkin Düzenlemenin Yokluğu B. Uluslararası Kuruluşların Kurucu Antlaşmalarında Yer Alan Hükümler XV

16 XVI Altıncı Bölüm TÜRKİYE DE YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI I. Türkiye de Yabancı Sermaye Yatırımlarının Hukukî Dayanakları II. Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu A. Kanunun Amacı ve Kapsamı B. Yabancı Yatırımcı C. Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımı Sayılan Değerler D. Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarına İlişkin Esaslar E. Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunun Getirdiği Yenilikler III. Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanununa İlişkin Yönetmelikler IV. Milletlerarası Antlaşmalar A. Yatırımların Teşviki ve Korunmasına İlişkin İki Taraflı Antlaşmalar B. Yabancı Yatırımların Güvence Altına Alınmasını Sağlayan Çok Taraflı Antlaşmalar Devletler ve Diğer Devletlerin Vatandaşları Arasındaki Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümlenmesi Hakkında Konvansiyon Çok Taraflı Yatırım Garanti Kuruluşu Antlaşması V. Yatırım Ortamının İyileştirilmesine ve Avrupa Birliği Müktesebatına Uyum İçin Yapılan Düzenlemeler YARARLANILAN KAYNAKLAR

17 XVII AİHS AKKA AÜHFD AYBGBK BFHD Bkz. (bkz.) BMMYK BMNF KISALTMALAR : Avrupa İnsan Hakları ve Hürriyetleri Sözleşmesi : Avrupa da Konvansiyonel Silâhlı Kuvvetler Antlaşması : Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi : Askerî Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu : Banka ve Finans Hukuku Dergisi : Bakınız C. : Cilt CLY CMC CMUK DSÖ ed. Edt. EGM EDPs EJML EUROCONTROL : Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği : Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu : Comparative Law Yearbook : Crew Member Certificate : Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu : Dünya Sağlık Örgütü : Edition : Editor(s) f. : Fıkra FIDIC HLWG IACA IBRD ICAO ICCPR ICSID IDPs IFC ILO : Emniyet Genel Müdürlüğü : Environmentally Displaced Persons : European Journal of Migration and Law : European Organisation for the Safety of Air Navigation : Federation Internationale des Ingenieurs Conseils : European Union High Level Working Group : International Anti Corruption Academy : International Bank for Reconstruction and Development : International Civil Aviation Organization : International Covenant on Civil and Political Rights : International Convention on the Settlement of Investment Disputes Between States and Nationals of Other States : Internally Displaced Persons : International Finance Corporation : International Labour Organization

18 XVIII IMF : International Monetary Fund Int l J. Refugee L. : International Journal of Refugee Law Iowa L. Rev. : Iowa Law Review İHY : İnsan Hakları Yıllığı İKV : İktisadî Kalkınma Vakfı İYUK : İdarî Yargılama Usulü Kanunu JELL : Journal of Environmental Law and Litigation K. : Karar KEİ Örgütü : Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü LJR : Law &Justice Review md. : Madde MHB : Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni MIGA : Multilateral Investment Guarantee Agency MÖHUK : Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun MaltepeÜHFD : Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi NATO : North Atlantic Treaty Organization NGO : Non-Governmental Organizations RG : Resmî Gazete S. : Sayı s. : Sayfa SACEUR : Supreme Allied Commander Europe SOFA : Status of Forces Agreement SSCB : Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği STANAVFORMED : Standing Naval Force Mediterranean T. : Tarih TBBDergisi : Türkiye Barolar Birliği Dergisi TCK : Türk Ceza Kanunu THYAO : Türk Havayolları Anonim Ortaklığı TNBD : Türkiye Noterler Birliği Hukuk Dergisi TPKKHK : Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun TTK : Türk Ticaret Kanunu TVK : Türk Vatandaşlığı Kanunu UNHCR : United Nations High Commissioner for Refugees UNTS : United Nations Treaty Series v. : Versus vb. : Ve benzeri vd. : Ve devamı Vol. : Volume

19 XIX YİSHK YOİKK YSÇK YSGM YSTK YTHFD YUKK : Yabancıların Türkiye de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun : Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu : Yabancı Sermaye Çerçeve Kararı : Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü : Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu : Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi : Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Tasarısı

20 XX

İltica ve Göç Mevzuatı

İltica ve Göç Mevzuatı İltica ve Göç Mevzuatı Bu kitap, BMMYK Türkiye ve Türk İçişleri Bakanlığı nın işbirliği ile, İltica ve Göç Konulu Avrupa Birliği Eşleştirme Projesi kapsamında yayınlanmıştır Şubat 2005 İltica ve Göç Mevzuatı

Detaylı

ULUSLARARASI HUKUKUN ESASLARI

ULUSLARARASI HUKUKUN ESASLARI I PROF. DR. MELDA SUR Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ULUSLARARASI HUKUKUN ESASLARI TIPKI 6. BASKI İSTANBUL 2013 Yayın No : 2575 Hukuk Dizisi : 1253 2. Bası Eylül 2006 - İSTANBUL

Detaylı

İLTİCA VE GÖÇ ALANINDAKİ AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATININ ÜSTLENİLMESİNE İLİŞKİN TÜRKİYE ULUSAL EYLEM PLANI İÇİNDEKİLER 1.GİRİŞ: 1.1.AMAÇ 1.2.KAPSAM 1.3.Sığınma İlticaya İlişkin Tanımlar 2.ULUSAL EYLEM PLANININ

Detaylı

Uluslararası Ticari Akitlerin Hazırlanması ve Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları

Uluslararası Ticari Akitlerin Hazırlanması ve Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları i Prof. Dr. Cemal ŞANLI İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Uluslararası Ticari Akitlerin Hazırlanması ve Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları 5. Bası ii

Detaylı

İLTİCA VE GÖÇ ALANINDAKİ AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATININ ÜSTLENİLMESİNE İLİŞKİN TÜRKİYE ULUSAL EYLEM PLANI

İLTİCA VE GÖÇ ALANINDAKİ AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATININ ÜSTLENİLMESİNE İLİŞKİN TÜRKİYE ULUSAL EYLEM PLANI İÇİNDEKİLER İLTİCA VE GÖÇ ALANINDAKİ AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATININ ÜSTLENİLMESİNE İLİŞKİN TÜRKİYE ULUSAL EYLEM PLANI 1.GİRİŞ: 1.1.AMAÇ 1.2.KAPSAM 1.3.Sığınma - İlticaya İlişkin Tanımlar 2.ULUSAL EYLEM

Detaylı

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ UYGULAMA REHBERİ

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ UYGULAMA REHBERİ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Yayın No: 10 YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ UYGULAMA REHBERİ Editör Dr. Fazıl AYDIN Yayına Hazırlayam Muharrem GÖZÜKÜÇÜK Çalışma Uzman Yardımcısı Ankara, 2014 T.C.

Detaylı

4875 Sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu nun Getirdiği Yenilikler

4875 Sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu nun Getirdiği Yenilikler 4875 Sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu nun Getirdiği Yenilikler Prof. Dr. Lerzan YILMAZ Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanı I- Önsöz Türk hukukunda yabancı

Detaylı

Dr. K. Sedat Sirmen**

Dr. K. Sedat Sirmen** Yabancıların Türkiye den Sınırdışı Edilmesine İlişkin Temel Düzenlemeler ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nin Türkiye Hakkında Verdiği Örnek Kararlar*.... Dr. K. Sedat Sirmen** ÖZET İnsan haklarına saygılı

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERSLERİ

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERSLERİ Prof. Dr. A. Can Tuncay Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Ömer Ekmekçi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERSLERİ Yenilenmiş 15inci Bası İstanbul 2012 Beta Yayın

Detaylı

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUN

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUN 8361 YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4817 Kabul Tarihi : 27/2/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 6/3/2003 Sayı : 25040 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK (ULUSLARARASI ÖZEL HUKUK) ANABİLİM DALI DIŞI EDİLMELERİ. Yüksek Lisans Tezi

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK (ULUSLARARASI ÖZEL HUKUK) ANABİLİM DALI DIŞI EDİLMELERİ. Yüksek Lisans Tezi T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK (ULUSLARARASI ÖZEL HUKUK) ANABİLİM DALI YABANCI ÇİNGENELERİN TÜRKİYE YE GİRİŞ, İKAMET, SEYAHAT ÖZGÜRLÜKLERİ İLE TÜRKİYE DEN SINIR DIŞI EDİLMELERİ

Detaylı

I-BİLİM KURULU ONAYLI ESERLER*

I-BİLİM KURULU ONAYLI ESERLER* I-BİLİM KURULU ONAYLI ESERLER* * Derginin bu bölümünde yayımlanan eserler, Bilim Kurulu'nun onayına sunulduktan sonra yayımlanmaya hak kazanmıştır. TÜRK ÖZEL SİGORTACILIĞININ AVRUPA BİRLİĞİ SİGORTA HUKUKU

Detaylı

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUN BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUN BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4817 Kabul Tarihi : 27/2/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 6/3/2003 Sayı : 25040 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 Sayfa: BİRİNCİ

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Derleyen Prof. Dr. NURAY EKŞİ Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Özel Hukuku Anabilim Dalı Başkanı MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Kanunlar İhtilâfı Uluslararası Çocuk Kaçırma

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERSLERİ

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERSLERİ Prof. Dr. A. Can Tuncay Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Ömer Ekmekçi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERSLERİ Yenilenmiş 14üncü Bası İstanbul 2011 Yayın No

Detaylı

Avrupa Birliği Müzakere Sürecinde Yargı ve Temel Haklar Faslı

Avrupa Birliği Müzakere Sürecinde Yargı ve Temel Haklar Faslı Avrupa Birliği Müzakere Sürecinde Yargı ve Temel Haklar Faslı Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. 2082. Cad. No: 4 06510 Bilkent / ANKARA Tel : 0312 218 13 00 Faks : 0312 218

Detaylı

İŞ KANUNLARI. Prof.Dr. Ali GÜZEL. Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK. Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA. M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

İŞ KANUNLARI. Prof.Dr. Ali GÜZEL. Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK. Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA. M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Prof.Dr. Ali GÜZEL Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA Marmara Üniversitesi

Detaylı

Anayasal Çerçevede Türkiye de Çalışma Hakkı

Anayasal Çerçevede Türkiye de Çalışma Hakkı Anayasal Çerçevede Türkiye de Çalışma Hakkı THE RIGHT TO WORK IN TURKEY IN THE CONSTITUTIONAL FRAMEWORK Baki ERKEN * Özet Bu makale temel haklardan olan çalışma hakkını anayasal çerçevede incelemektedir.

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO UZMANLIK TEZİ SEÇİLMİŞ AB ÜLKELERİNDE YABANCILARIN VE TÜRK VATANDAŞLARININ TAŞINMAZ EDİNİMİ

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO UZMANLIK TEZİ SEÇİLMİŞ AB ÜLKELERİNDE YABANCILARIN VE TÜRK VATANDAŞLARININ TAŞINMAZ EDİNİMİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO UZMANLIK TEZİ SEÇİLMİŞ AB ÜLKELERİNDE YABANCILARIN VE TÜRK VATANDAŞLARININ TAŞINMAZ EDİNİMİ Pınar ORMAN 36029 Danışman Prof. Dr. Harun TANRIVERMİŞ Ankara

Detaylı

YABANCILARIN ÇALIġMA ĠZĠNLERĠ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler

YABANCILARIN ÇALIġMA ĠZĠNLERĠ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler YABANCILARIN ÇALIġMA ĠZĠNLERĠ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; 4817 sayılı

Detaylı

HAYATIN YOK YERİNDEKİLER: MÜLTECİLER VE SIĞINMACILAR

HAYATIN YOK YERİNDEKİLER: MÜLTECİLER VE SIĞINMACILAR HAYATIN YOK YERİNDEKİLER: MÜLTECİLER VE SIĞINMACILAR Sercan Reçber Marmara Üniversitesi Özet: Uluslararası insan hakları hukuku belgelerinin tamamlayıcılıkları ve birbirlerine etkileri düşünüldüğünde mültecilere

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KANUNLARI

SOSYAL GÜVENLİK KANUNLARI M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Prof.Dr. Ali GÜZEL Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA Marmara Üniversitesi

Detaylı

TÜRKİYE YE DÜZENSİZ EMEK GÖÇÜ VE GÖÇMENLERİN İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ DURUMLARI

TÜRKİYE YE DÜZENSİZ EMEK GÖÇÜ VE GÖÇMENLERİN İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ DURUMLARI TÜRKİYE YE DÜZENSİZ EMEK GÖÇÜ VE GÖÇMENLERİN İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ DURUMLARI Gülay TOKSÖZ Seyhan ERDOĞDU Selmin KAŞKA Ekim 2012 IOM International Organization for Migration Bu araştırma, İsveç Uluslararası

Detaylı

İLTİCA, ULUSLARARASI GÖÇ VE VATANSIZLIK: KURAM, GÖZLEM VE POLİTİKA

İLTİCA, ULUSLARARASI GÖÇ VE VATANSIZLIK: KURAM, GÖZLEM VE POLİTİKA İLTİCA, ULUSLARARASI GÖÇ VE VATANSIZLIK: KURAM, GÖZLEM VE POLİTİKA İLTİCA, ULUSLARARASI GÖÇ VE VATANSIZLIK: KURAM, GÖZLEM VE POLİTİKA Özlen Çelebi Saime Özçürümez Şirin Türkay Birleşmiş Milletler Mülteciler

Detaylı

I. METODOLOJİ VE DANIŞMA SÜRECİ

I. METODOLOJİ VE DANIŞMA SÜRECİ I. METODOLOJİ VE DANIŞMA SÜRECİ Bu raporun hazırlıkları İnsan Hakları Konseyi nin yayınladığı rehber ilkeler esas alınmak suretiyle Dışişleri Bakanlığı tarafından koordine edilmiştir. Hazırlık sürecinde

Detaylı

TÜRKĠYE NĠN ENTEGRE SINIR YÖNETĠMĠ STRATEJĠSĠNĠN UYGULANMASINA YÖNELĠK EYLEM PLANI GELĠġTĠRĠLMESĠNE DESTEK PROJESĠ

TÜRKĠYE NĠN ENTEGRE SINIR YÖNETĠMĠ STRATEJĠSĠNĠN UYGULANMASINA YÖNELĠK EYLEM PLANI GELĠġTĠRĠLMESĠNE DESTEK PROJESĠ TÜRKĠYE NĠN ENTEGRE SINIR YÖNETĠMĠ STRATEJĠSĠNĠN UYGULANMASINA YÖNELĠK EYLEM PLANI GELĠġTĠRĠLMESĠNE DESTEK PROJESĠ EġLEġTĠRME PROJESĠ: TR 02-JH 02 PROJE NUMARASI: TR0204.01 TÜRKĠYE NĠN ENTEGRE SINIR YÖNETĠMĠ

Detaylı

2013 Türkiye Tarafından Hazırlanan İlerleme Raporu. Bakan Sunuşu

2013 Türkiye Tarafından Hazırlanan İlerleme Raporu. Bakan Sunuşu Bakan Sunuşu Bu yıl ikincisini yayımladığımız 2013 yılı Türkiye İlerleme Raporu, Hükümetimizin reform sürecindeki kararlılığını ve bu meyanda 2013 yılında her alanda gerçekleştirilen çalışmaları somut

Detaylı

BANKALAR KANUNU ŞERHİ SORULARLA BANKA HUKUKU

BANKALAR KANUNU ŞERHİ SORULARLA BANKA HUKUKU BANKALAR KANUNU ŞERHİ SORULARLA BANKA HUKUKU 2. Baskı Doç. Dr. Ahmet Battal Nisan-2004 Büyük ailemin sağlam yapıtaşları, samimi ilgilerini ve desteklerini her zaman hissettiğim, altın kalpli ve güler

Detaylı

YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU TASARISI TASLAĞI. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Genel İlkeler

YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU TASARISI TASLAĞI. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Genel İlkeler YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU TASARISI TASLAĞI BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Genel İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; yabancıların Türkiye

Detaylı

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI GÖÇ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI GÖÇ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU T. C. KALKINMA BAKANLIĞI GÖÇ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2014 ISBN 978-605-4667-57-4 YAYIN NO: KB: 2858 - ÖİK: 712 Bu çalışma Kalkınma Bakanlığının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazara aittir.

Detaylı