TÜRK GELENEKSEL GİYİM KÜLTÜRÜNÜN BİR PARÇASI OLAN ŞALVARIN TÜRK VE DÜNYA MODASINA YANSIMALARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK GELENEKSEL GİYİM KÜLTÜRÜNÜN BİR PARÇASI OLAN ŞALVARIN TÜRK VE DÜNYA MODASINA YANSIMALARI"

Transkript

1 1399 TÜRK GELENEKSEL GİYİM KÜLTÜRÜNÜN BİR PARÇASI OLAN ŞALVARIN TÜRK VE DÜNYA MODASINA YANSIMALARI ÜSTÜN, Gülçin YURDAKUL, Soneser TÜRKİYE/ТУРЦИЯ ÖZET Maddi kültürün bir öğesi olarak giyim, bir milletin milli kültürünü, gelenek ve göreneklerini, yaşam biçimini simgeleyen ve tanıtan en önemli unsurlardan biridir. İlk başlarda dış etkenlere karşı korunma güdüsüyle başlayan giyinme ihtiyacı toplumların medeniyet düzeyi ve yaşam biçimlerinin farklılığı ile şekillenmiştir. Yüzyıllar boyunca zengin giyim kültürüyle batı toplumlarının ilgisine mağruz kalan ülkemiz, geleneksel giyimin önemli bir parçası olan şalvarın Avrupalı modacılar tarafından da fark edilmesine ve moda çizgilerine esin kaynağı olarak farklı biçimlerde hem erkek hem de kadın giysilerine modern çizgilerle yansımasına etken olmuştur. Çalışmada hâlen moda dünyası içersinde ilgiyle karşılanmakta olan şalvarın genel özellikleri bölgelere göre farklılıkları, günümüz Türk ve dünya modasına yansımaları ele alınmıştır. Anahtar Kelimeler: Geleneksel Türk giyimi, şalvar. ABSTRACT Reflections of Shalwar, Piece of Traditional Turkish Clothing Item, on Turkish and World Fashion As an element of material culture, clothing is one of the most important elements symbolizing and introducing a nation s culture, traditions and customs and life styles. Deriving from the drive at first to be protected against outside factors, the need to wear has been shaped through the level of civilization and difference of life styles. Throughout the centuries, exposed to the great deal of interest by western

2 1400 societies with their rich clothing culture, our country paved the way for shalwar, a traditional clothing item, to be recognized by European fashion designers and led to be reflected on both men s and women s fashion line as a source of inspiration. In this study, the general features of shalwar, met by a great deal of interest, and its difference by the regions and its reflections on Turkish and world fashion has been dealt with. Key Words: Traditional, Turkish clothing, shalwar (baggy trousers). 1. Giriş İnsanın toplumsal yaşantısının bir ürünü olan kültür zaman süreci içersinde ortaya çıkardığı ürünler ve kalıntıları ile aynı zamanda tarihe kaynak olma özelliğini de taşımaktadır. Maddi kültürün bir öğesi olarak giyim, bir milletin millî kültürünü, gelenek ve göreneklerini, yaşam biçimini simgeleyen ve tanıtan en önemli unsurlardan biridir. Tüketimin en görünür biçimlerinden biri olan giyim, kimliğin kurulmasında önemli rol oynar. Giyim tercihleri, insanların hem belli bir zaman dilimine uygun görünüşlere ilişkin güçlü normları hem de olağan üstü bir seçenek zenginliğini barındıran kültürün belirli bir biçimini kendi amaçları doğrultusunda nasıl yorumladıklaını gösteren eşsiz bir alandır (Crane, 11) Bir toplumun estetik, dinsel, siyasal, ekonomik, sosyal, çoğrafi ve kültürel birikimlerinin sonucu olarak biçimlenir ve kuşaktan kuşağa aktarılır. Her ülke farklı giyim kültürü ile diğer milletlerden ayrılan özellikler taşır. İlk başlarda dış etkenlere karşı korunma güdüsüyle başlayan giyinme ihtiyacı toplumların medeniyet düzeyi ve yaşam biçimlerinin farklılığı ile şekillenmiştir. Giyim tarihi incelendiğinde eski devirlerden bu güne kadar giyinme biçimlerinin pek çok aşama kaydettiği görülür. Her milletin kendi yaşama şekli, kültür ve dini inanışına göre bir giyim şekli oluşturduğu dikkati çeker. Örneğin kurulduğu ilk yüzyıllarda göçer bir toplum olan Türk milletinde at binmek yaşamın en önemli aktivitesi olduğu için giyimlerinin de at binmeye, avlanmaya, günlük tarım işlerini kolaylıkla yapabilmesine yardımcı olacak şekillerde biçimlendiği ve günümüze izlerinin az yada çok değişerek taşındığı görülmektedir (Arslaner, 367). Türk toplumu yüzyıllar boyu zengin bir giyim kültürüne sahip olmuş, bu zenginlik giyim biçimlerinde olduğu kadar, giyim malzemelerinde de kendini göstermiştir. Anadolu nun birçok uygarlığın beşiği olması, uzun tarihsel geçmişi, Orta Asya nın etkisi, tarih boyunca çok geniş topraklara yayılarak oradaki kültürlerden de etkilenmesi giyim çeşitliliğinde ve zen-

3 1401 ginliğinde büyük rol oynamıştır. Türklerin Anadolu ya yerleşmesinden Osmanlı Devleti ne gelinceye kadar giyim ile ilgili bilgiler yeterli olmamakla birlikte, Türk geleneksel giyim biçiminde önemli bir yere sahip olan şalvarın izlerini resim ve yazıtlarda görmek mümkündür. Şalvar olarak adlandırılan hem erkek hem de kadınların belden aşağı giydiği bol ağlı geniş giysinin ve daha dar olan ve pantolonu andıran çakşırların özellikle Osmanlı Devleti nin kuruluşundan sonra daha da yaygınlaştığı, hatta Osmanlı Dönemi nde ilk olarak II. Sultan Mahmut un yaptığı kıyafet inkilabından sonra belli sosyal sınıflarda yavaş yavaş şalvarın yerini almaya başlayan pantolonların bile yine de özellikle Anadolu da ve kırsal kesimlerde şalvara olan bağlılığın yerini alamadığı ve halen günümüzde özellikle Anadolu da geleneksel giyimin bir parçası olarak kullanıldığı bilinmektedir. (Tezcan, 43). Osmanlılarla birlikte hem saray giysilerinde hem asker hem de şehirli ve köylü tüm halk sınıflarında yer alan şalvar yüzyıllar boyunca her tabakadan insan tarafından farklı biçim kumaş, renk ve boylarda giyilmiştir. 19. yüzyılın başında, alt tabakalardan paşazadelere kadar İstanbul delikanlıları arasında şalvar paçalarını sıvayarak arkaları basık pabuçlarla çıplak ayaklı gezmek yaygın bir moda halini almış, Bu ilginç moda da 1826 da Yeniçeriliğin kaldırılmasına kadar devam etmiştir.( Koçu, 217) Cumhuriyet dönemi ile birlikte modernleşme çabalarının kılık kıyafet inkılabı ile daha da etkin hale gelmesi bu geleneksel giysinin şehirden Anadolu ya kaymasına ve kırsal bölgelere mal olmasına neden olmuştur. Yüzyıllar boyunca zengin giyim kültürüyle batı toplumlarının ilgisine mağruz kalan ülkemiz, geleneksel giyimin önemli bir parçası olan şalvarın Avrupalı modacılar tarafından da fark edilmesine ve moda çizgilerine esin kaynağı olarak farklı biçimlerde hem erkek hem de kadın giysilerine modern çizgilerle yansımasına etken olmuştur. Çalışmada halen moda dünyası içersinde ilgiyle karşılanmakta olan şalvarın genel özellikleri bölgelere göre farklılıkları, günümüz Türk ve dünya modasına yansımaları ele alınacaktır. 2. Materyal ve Yöntem 2.1. Materyal Araştırmanın materyalini, konu ile ilgili kaynakların taranmasından elde edilen bilgiler ve resimler teşkil etmektedir.

4 Yöntem Araştırmada tarama yöntemi izlenmiştir. Bu amaçla geleneksel kıyafetlerle ilgili literatür ve görsel kaynak taraması yapılmış, elde edilen bilgi ve resimler amaçlar doğrultusunda düzenlenerek, araştırmanın ilgili bölümlerinde sunulmuştur. Çalışmada Türkiye nin 7 farklı coğrafi bölgesinde ki şehirlerin geleneksel giyimleri içersinde yer alan şalvar giysisi incelenecektir. Çalışmadaki yer ve zaman kısıtlaması nedeniyle her bölgenin en belirgin farklılıklarını ortaya koyan şalvar parçaları ele alınacaktır. 3. Bulgular Türk tarihinde toplumsal yaşam ve özelliklerinde çeşitli dönemlere ait giyim karakterleri ile ilgili bilgilere çok az rastlanmaktadır. Aynı zamanda İslamiyetten önce yaşayan Türk toplumlarının giyimleri ile ilgili belge bulmak ve bunları sınıflandırmakta güçtür. Ancak, Orta Asya da ele geçen duvar resimlerinden, minyatürlerden ve bölgelere ait yayımlanmış gezi yazılarından Türk lerin Anadolu ya yerleşmeden önceki giyim özelliklerini yansıtan bilgilere ulaşılabilmektedir.bu bilgilerden halkın giysi yapımında kullandıkları materyal ve modellerin, ata binmeye ve hareketli hayata uygun tarzda olduğu anlaşılmaktadır.türk toplumlarında bu tarz bir yaşam biçimini kolaylaştırmak ve günlük hayatın gerektirdiği hareketliliği en konforlu hale getirecek işlevsel bir giysi arayışı sonucu şekillenen Şalvar giysisi,belden aşağı giyilen bir pantolonun,özellikle ağ kısmının düşürülerek, darape ve büzgülerle bollaştırılması ile tipik özelliğini kazanmıştır (Koçu, 216). Farklı iklim özellikleri ve geçim kaynakları şalvarın bu genel yapısı üzerinde bazı model değişikliklerine neden olmuş,bazı bölgelerde paça boyunun kısalıp ağ bolluğunun azaldığı,kullanılan kumaşların ise bölgesel özelliklerin izini taşıyarak farklılaştığı gözlenebilmektedir.bununla birlikte zengin drapelere birlikte ağ uzunluğununda artış yada paçaların genişletilerek toplandığı, kumaşlarında yünlülerden ipeklilere ya da pamuklulara dönüştüğünü görmek mümkündür. Selçuklu lar dönemine ilişkin yapılan araştırmalarda da şalvarın özellikle kadın giyiminde yer alan bir giysi türü olduğunu ortaya koymaktadır. Bu dönemde kadın giyimi ve süsleme öğeleri, Anadolu yu etkilemiş, yıllarca çeşitli farklarla da olsa izlerini sürdürmüştür. Kısaca Selçuklu ka-

5 1403 dın giyimi ve süsleme geleneği sonraki dönemlerin giyim ve süslemelerinde temel olmuş bazı değişikliklerle birlikte günümüze kadar gelmiştir. Zaman, bölge, iklim, siyasi yapı ve ekonomik koşullar nedeni ile farklılıklar gösteren bu giyimin üste giyilen entariler, salta ve fermaneler gibi parçalarla tamamlandığı, bele kemer veya kuşak sarılarak süslendiği anlaşılmaktadır. Bilim ve teknolojinin ilerlediği günümüz dünyasında giyim, modaya bağlı olarak sürekli değişmektedir.ülkemizde özellikle kentlerde yaşayan insanların yaşantı düzeylerinde çalışma hayatından kaynaklanan değişim, sürekli kendini yenileyen giyim modasının etkin olmasını sağlamıştır. Fakat modanın genel anlamda, kentlerde yaşayan tüm halkı aynı düzeyde etkilediğini de söylemek mümkün değildir.. Kırsal kesimde yaşayan halkın bir bölümü de dünyanın her yerinde olduğu gibi geleneksel (mahalli) giyimlerini korumayı sürdürmektedir.bugün bir çok bölgede sandıklarda saklanan bu kıyafetler bayram, düğün, kına gecesi gibi özel günlerde ve bölgesel halk oyunlarında itinayla giyilmekte, hatta günlük yaşamlarında da bu giysilerin bir yada birkaç parçasını giymeyi sürdürmektedir. Ülkemizde sosyal, kültürel ve ekonomik farklılıklar yüzünden doğan heterojen yapı, aynı bölgede ve hatta daha küçük yerleşim birimlerinde dahi farklı kıyafetlerin giyilmesini gerektirecek etkidedir.bu yüzden hemen hemen her coğrafi bölgede geleneksel giyimin bir parçası olarak yer alan şalvarın da farklılaştığı, değişik renk,biçim,süsleme ve materyaller kullanılarak giyildiği görülmektedir. Şalvar Giysisinin Bölgelere Göre Dağılımı Marmara Bölgesi Marmara bölgesinde giyilen şalvarların en belirgin özelliği erkek şalvarlarını tamamlayan tozluklardır. Hem erkek hemde kadın şalvarlarında kordon ve sutaşı ile yapılmış süslemeler görülür. Kumaşlar genellikle yünlü-pamuklu karışımıdır.

6 1404 Şalvar Giysisinin Bölgelere Göre Dağılımı Marmara Bölgesi : Marmara bölgesinde giyilen şalvarların en belirgin özelliği erkek şalvarlarını mamlayan tozluklardır.hem erkek hemde kadın şalvarlarında kordon ve sutaşı ile yapılmış slemeler görülürkumaşlar genellikle yünlü pamuklu karışımıdır. Bilecik Yöresi Erkek Şalvarı Bilecik Yöresi Erkek Şalvarı (www.uslanmam.com/turkkulturu/28143-yoresel-giysiler.html) Edirne Yöresi Kadın Şalvarı Edirne Yöresi Kadın Şalvarı (Bozkuş ve diğ.,64)

7 1405 Bursa Yöresi Kadın ve Erkek Şalvarı Bursa Yöresi Kadın (Bozkuş ve Erkek ve Şalvarı diğ., 52,53) (Bozkuş ve diğ., 52,53) Karadeniz Bölgesi Bu bölgede giyilen erkek şalvarlarında daha çok siyah renk hakim olup,ayak bileği ile diz kapağı arası dar,bele kadar olan bölüm ise hem yanlardan hemde özellikle kalça kısmından genişlemektedir. Ağ kısmı baldırların orta bölümüne kadar düşürülmüşve bu kısım üçgen şeklinde bir parça ile genişletilmiştir. Kadın şalvarlarında ise daha fazla çeşitlilik görülür. Kutnu kumaşlar, kadife ve pazenden yapılan ve fazla genişlemeyen bu şalvarların boyları Batı Karadeniz bölgesinde daha çok ayak bileğine kadarken Doğu Karadeniz e doğru boylarının diz kapağına çıktığı dikkati çeker.

8 Bu bölgede giyilen erkek şalvarlarında daha çok siyah renk hakim olup,ayak bileği ile diz kapağı arası dar,bele kadar olan bölüm ise hem yanlardan hemde özellikle kalça kısmından genişlemektedir.ağ kısmı baldırların orta bölümüne kadar düşürülmüşve bu kısım üçgen şeklinde bir parça ile genişletilmiştir.kadın şalvarlarında ise daha fazla çeşitlilik 1406 görülür.kutnu kumaşlar,kadife ve pazenden yapılan ve fazla genişlemeyen bu şalvarların boyları batı karadeniz bölgesinde daha çok ayak bileğine kadarken doğu karadenize doğru boylarının diz kapağına çıktığı dikkati çeker. Bartın Yöresi Kadın Ş. Bolu Yöresi Erkek Ş. Rize Yöresi Erkek Şalvarı Bartın Yöresi Kadın Ş. Bolu Yöresi Erkek Ş. Rize Yöresi Erkek Şalvarı (Bozkuş ve diğ., 34, 46, 155) diğ., 34, 46, 155) Ege Bölgesi Ege bölgesinin iklim şartlarından kaynaklanan birtakım özellikleri erkek şalvarlarında hemen farketmek mümkündür. Bu bölgede kesik şalvar olarak adlandırılan ve baldırlarda biten şalvarlar dikkati çeker. Aynı zamanda baldırlara kadar dar olup ağ kısmı dikdötgen bir parçayla genişletilmiş şalvarlarıda görmek olasıdır. Kadın şalvarları daha çok bileğe kadar inmekte olup kullanım yerine göre ipekli, basma ve pazen kumaşlardandır. Erkek şalvarlarında özellikle diz mesafesinden yukarı doğru yapılan kapitone ve işlemeler görülmektedir.

9 Bu bölgede kadın şalvarları giyildiği yere göre değişmekle birlikte daha çok kırmızı Ege bölgesinin iklim şartlarından kaynaklanan birtakım özellikleri erkek şalvarlarında hemen farketmek mümkündür.bu bölgede kesik şalvar olarak adlandırılan ve baldırlarda biten şalvarlar dikkati çeker.aynı zamanda baldırlara kadar dar olup ağ kısmı dikdötgen bir parçayla genişletilmiş şalvarlarıda görmek olasıdır.kadın şalvarları daha çok bileğe kadar inmekte olup kullanım yerine göre ipekli, basma ve pazen kumaşlardandır.erkek şalvarlarında özellikle diz mesafesinden yukarı doğru yapılan kapitone ve işlemeler görülmektedir Afyon Yöresi Kadın Şalvarı Denizli Yöresi Erkek Şalvarı (Emirdağ.gov.tr) (Bozkuş ve diğ., 61) Afyon Yöresi Kadın Şalvarı Denizli Yöresi Erkek Şalvarı (Emirdağ.gov.tr) (Bozkuş ve diğ., 61) İzmir Yöresi Erkek ve Kadın Şalvarı (Bozkuş ve diğ. 95, 96) İzmir Yöresi Erkek ve Kadın Şalvarı (Bozkuş ve diğ. 95, 96) Akdeniz Bölgesi :

10 1408 Akdeniz Bölgesi Bu bölgede kadın şalvarları giyildiği yere göre değişmekle birlikte daha çok kırmızı sarı renklerde atlas ve satenden yada basma ve yöresel kumaşlardan yapılmaktadır. Bölgede bol kesimli beli uçkurlu,boyu ayak bileği ile diz mesafesi arasında değişen şalvarları görmek mümkündür. Erkek şalvarlarında renkler genellikle siyah olup,gri renklerde şalvarlara da rastlanmaktadır. Çuha yada dokuma bezlerden yapılan şalvarlarların dize kadar düşen bol ağlı olanları yanında daha geniş ve bileğe doğru paçası daralanlarıda vardır. Adana Yöresi Kadın Şalvarı Burdur Yöresi Erkek Şalvarı Adana Yöresi Kadın Şalvarı (Bozkuş ve diğ., Burdur 8, 51) Yöresi Erkek Şalvarı (Bozkuş ve diğ., 8, 51) İç Anadolu Bölgesi : İç Anadolu Bölgesi İç Anadolu bölgesinin erkek şalvarlarının genellikle siyah renkte şayak kumaşından,dar İç kesimli Anadolu ve kısa bölgesinin ağlı oldukları dikkati erkek çeker.kadın şalvarlarının şalvarları genellikle ise bileğe siyah kadar olup,günlük renkte şayak kullanılan kumaşından şalvarların pazen,dar yada kesimli basmadan,özel ve kısa günlerde ağlı oldukları kullanılanların dikkati ise ipekli çeker.kadın kumaşlardan yapıldığı anlaşılmaktadır. şalvarları ise bileğe kadar olup,günlük kullanılan şalvarların pazen yada basmadan,özel günlerde kullanılanların ise ipekli kumaşlardan yapıldığı anlaşılmaktadır.

11 İç Anadolu Bölgesi : İç Anadolu bölgesinin erkek şalvarlarının genellikle siyah renkte şayak kumaşından,dar kesimli ve kısa ağlı oldukları dikkati çeker.kadın şalvarları ise bileğe kadar olup,günlük 1409 kullanılan şalvarların pazen yada basmadan,özel günlerde kullanılanların ise ipekli kumaşlardan yapıldığı anlaşılmaktadır. Sivas Yöresi Erkek Şalvarı (http://www. cumhuriyet. edu.tr./sivas/sivas06.html) Sivas Yöresi Erkek Şalvarı Ankara Yöresi Erkek Şalvarı Ankara Yöresi Erkek Şalvarı (Bozkuş ve diğ., 23, 73) Eskişehir Yöresi Erkek Şalvarı (Bozkuş ve diğ., 23, 73) Eskişehir Yöresi Erkek Şalvarı Güneydoğu Anadolu Bölgesi : Bölgede erkek şalvarları daha çok siyah şayak ve kahverengi,gri yün kıl kumaşlardan

12 1410 Güneydoğu Anadolu Bölgesi Bölgede erkek şalvarları daha çok siyah şayak ve kahverengi,gri yün kıl kumaşlardan yapılmakta olup, dizin altına kadar düşen bol ağı ve dizden sonra daralan paçaları bileğe kadar inmektedir. Kadın şalvarlarında kahme şalvar olarakta adlandırılan belden uçkurla büzülmüş bol ve bilekte biten şalvarlar görülmektedir. Daha çok kırmızı renklerin hakim olduğu desenli ve çizgili kahme kumaşlar kullanılmıştır. Gaziantep Yöresi Kadın Şalvarı Şanlıurfa Yöresi Erkek Şalvarı (Bozkuş ve diğ., 76, 167)

13 1411 Doğu Anadolu Bölgesi Bu bölgede kadın şalvarlarının genellikle kırmızının tonlarında ipekli ve kadife kumaşlardan yapıldığı ve geniş ağları ile bileğe kadar inen dökümlü paçaları dikkat çeker.bununla birlikte erkek şalvarlarında oldukça çeşitlilik söz konusudur. Renkler maviden yeşile kırmızıdan siyaha değişim gösterirken yünlü kumaşların yanında kadife kumaşlarında erkek giyiminde kullanıldığı görülmektedir. Bazı yörelerde neredeyse pantolona dönüşen kısa ağlı şalvarların yanı sıra, diz kapağının altına kadar inen şalvarlara da rastlanmaktadır. Bunun yanısıra dizin üst bölümüne kadar daralarak sonrasında genişleyen bazı erkek şalvarlarında zengin işlemelerde dikkat çekicidir.

14 1412 Şalvarın Günümüz Türk Modasına Yansımaları Geleneksel Türk giyimi içinde önemli bir yere sahip olan şalvar Türk modacılarına da esin kaynağı olmuş ve koleksiyonlarda yer almıştır.bu çalışmada zamanın kısıtlı olması nedeniyle bunlardan birkaç örnek sunulabilmiştir. Ünlü Türk modacı Cemil İpekci nin koleksiyonunda yer alan bu modeller transparan kumaştan hazırlanmış,altta şalvar ve üstte de yeleği andıran bir bluzdan oluşmaktadır. Model özellikleri ile olduğu gibi süsleme ve aksesuarlarıyla da Türk geleneksel giysi özelliklerininin modern çizgilerle günümüze yansıtıldığı görülmektedir.

15 Ünlü Türk modacı Cemil İpekci nin koleksiyonunda yer alan bu modeller transparan kumaştan hazırlanmış,altta şalvar ve üstte de yeleği andıran bir bluzdan oluşmaktadır. Model özellikleri ile olduğu gibi süsleme ve aksesuarlarıyla da Türk geleneksel giysi özelliklerininin 1413 modern çizgilerle günümüze yansıtıldığı görülmektedir. Resim 1 1 Resim2 2 Transparan Transparan bir şalvar bir şalvar ve ve büstiyerden oluşan bu bu modeller modeller,bartın,bartın yöresi kadın yöresi şalvarlarının kadın şalvarlarının model özelliğini model taşımaktadır. özelliğini Şalvar, taşımaktadır. hem modeli ile hem Şalvar, de süslemeleri hem modeli ile geleneksel çizgilerimizi taşımaktadır. Resim 6 adeta bir gelindiği andırmaktadır. (Resim 3-4- ile 5-6)( hem de süslemeleri ile geleneksel çizgilerimizi taşımaktadır. Resim 6 âdeta bir gelindiği andırmaktadır. (Resim 3, 4, 5, 6) (

16 1414 Resim 3 Resim 4 Resim 5 Resim 6

17 1415 Yine ünlü bir Türk modacısı olan Zuhal Yorgancıoğlu nun koleksiyonunda yer alan bu modellerde ise halk ve saray giysileri aslına daha yakın çizgilerle Yine ünlü modernize bir Türk modacısı edilmiştir. olan Zuhal (Resim7-8) Yorgancıoğlu nun (www.anadolu.be/eskisayi3/ koleksiyonunda yer alan bu Eski3i%E7indekiler.html modellerde ise halk ve saray - 6k) giysileri aslına daha yakın çizgilerle modernize edilmiştir. (Resim7-8) (www.anadolu.be/eskisayi3/eski3i%e7indekiler.html - 6k) Resim 7 Resim 8 Şalvarın Günümüz Dünya Modasına Yansımaları Şalvarın Günümüz Dünya Modasına Yansımaları Yüzyılarca batı dünyasının büyük ilgisini çeken doğu ülkeleri, modacılarada Yüzyılarca ilham kaynağı batı olmuştur.20.yüzyılın dünyasının büyük ilk yarısının ilgisini en önemli çeken modacılarından doğu ülkeleri, olan ve modacılarada Paul Poiret, ilham 1900 lü kaynağı yılların olmuştur. başlarından 20. itibaren yüzyılın doğu dünyasına ilk yarısının ilgisini tasarımlarına en önemli Fransa da Fashion of King (modanın kralı)olarak adını moda dünyasına yazdıran modacılarından taşıyarak göstermiştir.onun olan ve Fransa da Osmanlı Fashion harem giysilerinden of King esinlenerek (modanın hazırladığı kralı)olarak adını moda dünyasına yazdıran Paul Poiret, 1900 lü yılların başların- kolleksiyonlar içinde Harem Pant olarak adlandırdığı şalvarlarda yer almaktadır.bu kolleksiyon,poiret in anısına ithafen Haziran 2007 den itibaren Newyork Metropolitan dan itibaren Museum doğu of Art da dünyasına izlenime açılmıştır.(www.metmuseum.org/special/se_event. ilgisini tasarımlarına taşıyarak göstermiştir. Onun Osmanlı asp?occurrenceid=%7b0dc3d00f f91-8dc2-cc3c1a5c48d5%7d) harem giysilerinden esinlenerek hazırladığı kolleksiyonlar içinde Harem Pant olarak adlandırdığı şalvarlarda yer almaktadır.bu kolleksiyon,poiret in anısına ithafen Haziran 2007 den itibaren Newyork Metropolitan Museum of Art da izlenime açılmıştır.(www.metmuseum. org/special/se_event.asp?occurrenceid=%7b0dc3d00f f91-8dc2-cc3c1a5c48d5%7d)

18 1416 Resim 9 Resim 10 (http://www.thecityrev iew.com/oriental.html) (http/www.digischool.nlckv2m odernepoiretpaul_poiret.htm) Poiret nin Poiret nin yılında hazırladığı (resim (Resim 9) ve ) ve yılına 1922 ait yılına ait kolleksiyonundan (Resim 10) iki örnek yukarıda yer kolleksiyonundan (resim 10) iki örnek yukarıda yer almaktadır. almaktadır. Poiret in arttırdığı bu ilgi günümüze kadar bir çok dünya modacısına esin kaynağı olmuş, dönem dönem kolleksiyonlarında şalvar pantolonlara da yer Poiret in arttırdığı bu ilgi günümüze kadar birçok dünya modacısına vermişlerdir. esin kaynağı olmuş, dönem dönem kolleksiyonlarında şalvar pantolonlara da yer vermişlerdir.

19 1417 Fendi 2005 İlkbahar Koleksiyonu (www.stlye.com/fashionshow/collec tion/s2007rtw/complete/thumb /FENDI) Jean Paul Gaultier 2007 Sonbahar Koleksiyonu (www.style.com/fashionshow/colle ctions/f2007ctr/) Versace 2007 İlkbahar Kolleksiyonu (www.sytle.com/fashionshow/colletci ons/2007rtw/completecollectionver sace) Zara 2007 İlkbahar Koleksiyonu (http://www.zara.com.tr/v07/index. html)

20 Sonuç İletişim çağının yaşandığı günümüzde toplumlar arasında yoğun bir kültür değişimi olduğu gözlenmektedir. Özellikle gelişmiş ülkeler kendi kültürlerini dünyaya yaymak için her türlü aracı kullanmaktadır.kültürler arası etkileşim kaçınılmaz bir gerçektir. Ancak bu etkileşimde sadece etkilenen taraf olmak zamanla o toplumun öz benliğinden uzaklaşarak kimliğini kaybetmesine neden olacaktır. Bu nedenle toplumlar kendi kültür ögelerine sahip çıkıp diğer toplumlara tanıtarak bu etkileşimin daha dengeli gelişmesine çalışmalıdır. Giyim de günümüzde hâlâ toplumsal önemini koruyan bir araç, vazgeçilmez bir kültür öğesidir. Bu nedenle özellikle millî kültürün bir parçası olan ve ülkenin karakterini, özelliklerini yansıtan geleneksel giyimin korunması,dünyaya tanıtılması önemlidir. Türkiye de gelişmiş bir hazır giyim sektörü mevcuttur.üretim kalitesi ile önemli bir rekabet gücüne sahip hazır giyim sektörü bu gücünü artırmak ve kalıcı hale getirmek için markalaşma ve kendi özgün tasarımlarıyla Türk modasını dünyaya tanıtma çabaları içindedir. Özgün tasarımların yapılmasında ve geleneksel giysilerimizin çağdaş yorumlarla sunulmasında şalvar önemli bir yer tutmaktadır.öyle ki artık şalvar dünya modacılarının koleksiyonlarında da sıklıkla yer almaktadır. Ancak bu çalışmalar şalvarla sınırlı kalmamalı geleneksel Türk giyiminin diğer parçaları da (cepkenler, üçetekler, başlıklar, vb.)tek tek incelenerek çağdaş yorumlarla dünyaya tanıtılmalıdır.son derece zengin olduğu herkes tarafından bilinen geleneksel Türk giyiminin korunması ve dünyaya tanıtılması için; Ülke çapında yöresel halk giysilerini saptayan bir derleme çalışmasının yapılması, Giyim eşyalarının orjinallerinin toplanıp korunması, Geleneksel Türk giyimlerinin sergilenebileceği geniş çaplı bir giyim müzesinin kurulması; Giyim konusunda araştırma yapılmasının teşvik edilmesi ve araştırma yapanlara destek olunması Hazır giyim kuruluşlarının Türk modasını geliştirecek yönde modernize çalışmalarına yönelmesi ve bu tür çalışmaları teşvik etmeleri gerekmektedir.

21 1419 KAYNAKÇA Arslaner, Çiğdem. (2007), k Bozkuş Taner, Erol Hacıbekiroğlu ve diğerleri. (-), Geleneksel Türk Giysileri. Ankara Büyükşehir Belediyesi Eğitim Kültür Daire Başkanlığı, Marj Ajans, Ankara. Crane, Diana, (2000), Fashion and Its Social Acendas Class, Gender and Identity in Clothing. The University of Chicago Press. Koçu, Reşat Ekrem, (1996), Türk Giyim Kuşam ve Süslenme Sözlüğü, Güncel Yayıncılık: 18 Tezcan, Mahmut, (2007), www1001kitap.com/bilim/mahmut_tezcan/ turk_ailesi_antropolojisi/aile08_giyim.html - 43k asp?occurrenceid=%7b0dc3d00f f91-8dc2- CC3C1A5C48D5%7D FENDI kuşam.asp cumhuriyet.edu.tr./sivas/sivas06.html

22 1420

Fatma AYHAN * THE DEVELOPMENT OF TROUSERS IN TURKISH CLOTHING CULTURE AND THEIR EFFECT ON WORLD CLOTHING CULTURE

Fatma AYHAN * THE DEVELOPMENT OF TROUSERS IN TURKISH CLOTHING CULTURE AND THEIR EFFECT ON WORLD CLOTHING CULTURE TÜRK GİYİM KÜLTÜRÜNDE PANTOLONUN GELİŞİMİ VE DÜNYA GİYİM KÜLTÜRÜNE ETKİSİ Fatma AYHAN * ÖZ Maddi kültürün bir öğesi olarak giyim, bir milletin kültürünü gelenek ve göreneklerini yaşam biçimini simgeleyen

Detaylı

Siyahın Tasarımlardaki Önemi Nedir?

Siyahın Tasarımlardaki Önemi Nedir? Siyahın Tasarımlardaki Önemi Nedir? Asil duruşu nedeniyle bayanların kıyafetlerde tercih ettiği renklerin başında siyah gelir. Kadına zerafet ve incelik katan siyah aynı zamanda kadınları daha zayıf ve

Detaylı

BULDAN BEZİ ÜRETİLEBİLİR TASARIMLARI ve UYGULAMALARINDAN ÖRNEKLER

BULDAN BEZİ ÜRETİLEBİLİR TASARIMLARI ve UYGULAMALARINDAN ÖRNEKLER BULDAN BEZİ ÜRETİLEBİLİR TASARIMLARI ve UYGULAMALARINDAN ÖRNEKLER Öğr. Gör. Semra ÖZBEK- Araş. Gör. Songül ARAL Selçuk Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi ÖZET Bu bildirinin konusunu; Buldan Bezi Üretilebilir

Detaylı

DENİZLİ İLİ ÇARDAK İLÇESİ SÖĞÜT KÖYÜ GELİN ENTARİLERİ * BRIDAL WEAR IN THE VILLAGE OF SOGUT IN CARDAK IN DENIZLI

DENİZLİ İLİ ÇARDAK İLÇESİ SÖĞÜT KÖYÜ GELİN ENTARİLERİ * BRIDAL WEAR IN THE VILLAGE OF SOGUT IN CARDAK IN DENIZLI Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı 16, 2013, Sayfa 21-31 DENİZLİ İLİ ÇARDAK İLÇESİ SÖĞÜT KÖYÜ GELİN ENTARİLERİ * Emel BULMUŞ** - H. Saadet BEDÜK*** Özet Geleneksel öğeler içeren

Detaylı

XVIII. VE XIX. YÜZYIL OSMANLI SARAYI KADIN GĐYSĐLERĐ VE BĐR MODERNĐZASYON ÇALIŞMASI

XVIII. VE XIX. YÜZYIL OSMANLI SARAYI KADIN GĐYSĐLERĐ VE BĐR MODERNĐZASYON ÇALIŞMASI MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE XVIII. VE XIX. YÜZYIL OSMANLI SARAYI KADIN GĐYSĐLERĐ VE BĐR MODERNĐZASYON ÇALIŞMASI Gülden HASARLI 1 Nuran OCAKOĞLU 1

Detaylı

GELENEKSEL DOKUMADAN GİYSİ TASARIMINA

GELENEKSEL DOKUMADAN GİYSİ TASARIMINA International Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS) August 2015 : Special Issue 4 ISSN : 2148-1148 Doi : 10.14486/IJSCS385 GELENEKSEL DOKUMADAN GİYSİ TASARIMINA Filiz ERDEN, Melek TUFAN, E.Elhan

Detaylı

Hayat Kurtaracak Öneriler

Hayat Kurtaracak Öneriler On5yirmi5.com Hayat Kurtaracak Öneriler Her sabah 'Ne giyeceğim' sıkıntısı mı yaşıyorsunuz? Üstelik de bir sürü giysiniz varken! Gardırobunuzu yeniden düzenlerseniz bu dertten kurtulursunuz. Yayın Tarihi

Detaylı

BURDUR EVLERİNDE VE MÜZELERİNDE BULUNAN ERKEK İÇ GİYİMİNDEN DON VE GÖYNEKLER

BURDUR EVLERİNDE VE MÜZELERİNDE BULUNAN ERKEK İÇ GİYİMİNDEN DON VE GÖYNEKLER 107 BURDUR EVLERİNDE VE MÜZELERİNDE BULUNAN ERKEK İÇ GİYİMİNDEN DON VE GÖYNEKLER Nuray GÜNDÜZALP * Özet Yaşanan toplumda giyimle ilgili değer yargılarına büyük önem verilir. Fertler yaşadığı toplumun düzenini

Detaylı

Doç. Dr. Emine KOCA* Arş. Gör. Zeynep KIRKINCIOĞLU**

Doç. Dr. Emine KOCA* Arş. Gör. Zeynep KIRKINCIOĞLU** UŞAK İLİ OMURCA YÖRESİ GELENEKSEL GELİN GİYİMİNİN BİÇİMSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Doç. Dr. Emine KOCA* Arş. Gör. Zeynep KIRKINCIOĞLU** ÖZET Kültürel değerlerimizin yansıtıldığı önemli günlerden birini

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 853 KAHRAMANMARAŞ GELENEKSEL ERKEK KIYAFETLERİNİN ARAŞTIRILMASI VE GÜNÜMÜZ MODASINA AKTARILMASI

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 853 KAHRAMANMARAŞ GELENEKSEL ERKEK KIYAFETLERİNİN ARAŞTIRILMASI VE GÜNÜMÜZ MODASINA AKTARILMASI KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 853 KAHRAMANMARAŞ GELENEKSEL ERKEK KIYAFETLERİNİN ARAŞTIRILMASI VE GÜNÜMÜZ MODASINA AKTARILMASI Yrd.Doç.Şerife KÜÇÜKOSMANOĞLU* Öğr.Gör Emine ESİRGENLER" Arş.Gör.SeIda GÜZEL"* Giriş

Detaylı

BOLU-MENGEN İLÇESİ KIYASLAR KÖYÜ GELENEKSEL KADIN KIYAFETLERİ TRADITIONAL WOMAN CLOTHINGS IN KIYASLAR VILLAGE OF BOLU-MENGEN DISTRICT

BOLU-MENGEN İLÇESİ KIYASLAR KÖYÜ GELENEKSEL KADIN KIYAFETLERİ TRADITIONAL WOMAN CLOTHINGS IN KIYASLAR VILLAGE OF BOLU-MENGEN DISTRICT ISSN 1308-2698 1 BOLU-MENGEN İLÇESİ KIYASLAR KÖYÜ GELENEKSEL KADIN KIYAFETLERİ TRADITIONAL WOMAN CLOTHINGS IN KIYASLAR VILLAGE OF BOLU-MENGEN DISTRICT Zeynep TEZEL 1, Gamze BİLGİN 2 ÖZET Giyim-kuşam gelenekleri,

Detaylı

TOKAT YÖRESİ GELENEKSEL KADIN GİYİMİ. Yrd. Doç. Kürşad GÜLBEYAZ. Okt. Mustafa KAYA

TOKAT YÖRESİ GELENEKSEL KADIN GİYİMİ. Yrd. Doç. Kürşad GÜLBEYAZ. Okt. Mustafa KAYA TOKAT YÖRESİ GELENEKSEL KADIN GİYİMİ Yrd. Doç. Kürşad GÜLBEYAZ Okt. Mustafa KAYA Öz Orta Karadeniz bölgesinin önemli yerleşim merkezlerinden biri olan Tokat, tarihi ve kültürel değerleri açısından çok

Detaylı

Sürdürülebilir Kırsal Planlamada Doğa Turizmi ve Yerellik

Sürdürülebilir Kırsal Planlamada Doğa Turizmi ve Yerellik Sürdürülebilir Kırsal Planlamada Doğa Turizmi ve Yerellik Yrd.Doç.Dr. Gül GÜNEŞ Atılım Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürü Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü İşletme Fakültesi ggunes@atilim.edu.tr

Detaylı

BEYPAZARI İLÇESİ GELENEKSEL ÖZEL GÜN KIYAFETLERİ

BEYPAZARI İLÇESİ GELENEKSEL ÖZEL GÜN KIYAFETLERİ 581 BEYPAZARI İLÇESİ GELENEKSEL ÖZEL GÜN KIYAFETLERİ * GÖKCESU, Zeynep ** KAYNAK, Medine *** GÜNGÖR, Mahmut **** ATABEK, Gülen ***** ÖZPOLAT, Nihal TÜRKİYE/ТУРЦИЯ ÖZET Geçmişten günümüze aktarılan ve maddi

Detaylı

KAYNAK: Birol, K. Bülent. 2006. "Eğitimde Sanatın Önceliği." Eğitişim Dergisi. Sayı: 13 (Ekim 2006). 1. GİRİŞ

KAYNAK: Birol, K. Bülent. 2006. Eğitimde Sanatın Önceliği. Eğitişim Dergisi. Sayı: 13 (Ekim 2006). 1. GİRİŞ KAYNAK: Birol, K. Bülent. 2006. "Eğitimde Sanatın Önceliği." Eğitişim Dergisi. Sayı: 13 (Ekim 2006). 1. GİRİŞ Sanat, günlük yaşayışa bir anlam ve biçim kazandırma çabasıdır. Sanat, yalnızca resim, müzik,

Detaylı

KENT BİLGİ SİSTEMİNİN BİR ALT SİSTEMİ OLARAK İSTATİSTİKSEL BİLGİ SİSTEMİ VE TÜRKİYE İÇİN 2008 YILINDA İSTATİSTİKSEL BİLGİ SİSTEMİ KULLANIM DURUMU *

KENT BİLGİ SİSTEMİNİN BİR ALT SİSTEMİ OLARAK İSTATİSTİKSEL BİLGİ SİSTEMİ VE TÜRKİYE İÇİN 2008 YILINDA İSTATİSTİKSEL BİLGİ SİSTEMİ KULLANIM DURUMU * KENT BİLGİ SİSTEMİNİN BİR ALT SİSTEMİ OLARAK İSTATİSTİKSEL BİLGİ SİSTEMİ VE TÜRKİYE İÇİN 2008 YILINDA İSTATİSTİKSEL BİLGİ SİSTEMİ KULLANIM DURUMU * Statistical Information System as a subsystem of Urban

Detaylı

DOĞURGANLIĞI BELİRLEYEN DİĞER ARA DEĞİŞKENLER 7

DOĞURGANLIĞI BELİRLEYEN DİĞER ARA DEĞİŞKENLER 7 DOĞURGANLIĞI BELİRLEYEN DİĞER ARA DEĞİŞKENLER 7 Banu Akadlı Ergöçmen ve Mehmet Ali Eryurt Bu bölümde gebeliği önleyici yöntem kullanımı dışında kadının gebe kalma riskini etkileyen temel faktörler incelenmektedir.

Detaylı

LOOK FIRST FASHION TWIST2012/FASHION

LOOK FIRST FASHION TWIST2012/FASHION FASHION TWIST KOLEKSİYONUNDA ŞIK BİR OYUN! Eşsiz Twist koleksiyonundan beğendiğiniz parçayı seçin, birbirinden şık parçaları birleştirin ve KENDİ ÖZGÜN TARZINIZI YARATIN! Rengarenk göz alıcı elbiseler,

Detaylı

TRABZON YÖRESİ GELENEKSEL KADIN GİYİMİ

TRABZON YÖRESİ GELENEKSEL KADIN GİYİMİ 1145 TRABZON YÖRESİ GELENEKSEL KADIN GİYİMİ * ŞANLI, Nedime ** DEMİRCİ, Aybala *** TOPALOĞLU, Elif TÜRKİYE/ТУРЦИЯ ÖZET Bu çalışma Trabzon yöresi kadınlarının geleneksel kadın giyimini ortaya koymak ve

Detaylı

ERZURUM DA GELENEKSEL KADIN GİYSİLERİNİN ÖZELLİKLERİ* Yrd. Doç. Dr. Fikri SALMAN** Arş. Gör. Zeynep ATMACA***

ERZURUM DA GELENEKSEL KADIN GİYSİLERİNİN ÖZELLİKLERİ* Yrd. Doç. Dr. Fikri SALMAN** Arş. Gör. Zeynep ATMACA*** ERZURUM DA GELENEKSEL KADIN GİYSİLERİNİN ÖZELLİKLERİ* Yrd. Doç. Dr. Fikri SALMAN** Arş. Gör. Zeynep ATMACA*** ÖZET Giyim doğal çevrenin etkisi ile biçimlenmesine rağmen, geleneksel giyim toplumsal özelliklere

Detaylı

MODA TASARIM TEKNİSYENİ

MODA TASARIM TEKNİSYENİ TANIM Giysilerin ve giysiyi tamamlayan takı, eldiven, eşarp, çanta, kemer gibi parçaların tasarımını yapan, gerektiğinde çizdiği modeli kalıba dönüştürüp ilk denemelik ürünü gerçekleştiren kişidir. A-

Detaylı

Gülfizar ÇAYLI 1, Doç. Dr. Filiz Nurhan ÖLMEZ 2

Gülfizar ÇAYLI 1, Doç. Dr. Filiz Nurhan ÖLMEZ 2 Denizli Atatürk Ve Etnografya Müzesi nde Bulunan Serinhisar İlçesi Yöresel Kadın Giysileri ATATÜRK AND ETHNOGRAPHY MUSEUM DENIZLI CLOTHES WOMEN IN LOCAL DISTRICT SERİNHİSAR Gülfizar ÇAYLI 1, Doç. Dr. Filiz

Detaylı

ERZURUM YÖRESİ GELENEKSEL ERKEK GİYSİLERİNİN ÖZELLİKLERİ Fikri SALMAN* Zeynep ATMACA**

ERZURUM YÖRESİ GELENEKSEL ERKEK GİYSİLERİNİN ÖZELLİKLERİ Fikri SALMAN* Zeynep ATMACA** ERZURUM YÖRESİ GELENEKSEL ERKEK GİYSİLERİNİN ÖZELLİKLERİ Fikri SALMAN* Zeynep ATMACA** ÖZET Geleneksel giyimin, tarihimizle ilgili bilgiler vermesi açısından oldukça önemli bir yeri vardır. Bu değerlerimize

Detaylı

GÜNÜMÜZDE RİZE VE CİVARINDA GÖRÜLEN GELENEKSEL GİYSİLER

GÜNÜMÜZDE RİZE VE CİVARINDA GÖRÜLEN GELENEKSEL GİYSİLER GÜNÜMÜZDE RİZE VE CİVARINDA GÖRÜLEN GELENEKSEL GİYSİLER Yrd. Doç. Dr. Fikri SALMAN Özet Rize ve yöresi geleneksel giyim kuşam özelliklerine değindiğimiz bu çalışmamızda, konuyu kırsal kesim ve merkez olmak

Detaylı

Anahtar Sözcükler; Osmanlı Dönemi giysileri, Cumhuriyet Dönemi giysileri, Batılılaşma, Erkek giysi modası.

Anahtar Sözcükler; Osmanlı Dönemi giysileri, Cumhuriyet Dönemi giysileri, Batılılaşma, Erkek giysi modası. CUMHURİYET DÖNEMİ MODERNLEŞME POLİTİKASININ ERKEK GİYİM TARZINA ETKİSİ Ayşe Gamze ÖNGEN * Özet Türklerin modernleşme politikası ve Batılı yaşam tarzı, Cumhuriyet Döneminden önce Osmanlı Döneminde Tanzimat

Detaylı

Helena Center Helena Wood Art. Elegance of The Wood

Helena Center Helena Wood Art. Elegance of The Wood Helena Center Helena Wood Art Elegance of The Wood HELENA WOOD ART. 1993 yılında sedef ve ahşap el sanatları sektörüne hizmet etmek üzere kurulmuştur. Türk el sanatlarının güzel sedef işlemelerinin en

Detaylı

2 0 1 4 İ L K B A H A R / Y A Z

2 0 1 4 İ L K B A H A R / Y A Z 2014 İLKBAHAR / YAZ La Misura İlkbahar/Yaz 2014 Kusursuz işçilik, benzersiz kumaşlarla tasarlanan La Misura 2014 İlkbahar - Yaz koleksiyonu, katı sezon kurallarındansa kişisel yorumlar ve stillerin vurgulandığı

Detaylı

Yıl: 2, Sayı: 5, Aralık 2015, s. 172-185

Yıl: 2, Sayı: 5, Aralık 2015, s. 172-185 Muhammed Mustafa GÜLDÜR 1 Derya IRMAK 2 BEYPAZARI YÖRESİ KADIN CEPKENLERİ VE BU CEPKENLERİN KESİM, DİKİM VE SÜSLEME ÖZELLİKLERİ Özet Ülkemizdeki birçok yöremiz değişen yaşam şartlarına rağmen geleneksel

Detaylı

KASTAMONU GELENEKSEL KADIN GİYSİLERİ

KASTAMONU GELENEKSEL KADIN GİYSİLERİ International Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS) August 2015 : Special Issue 4 ISSN : 2148-1148 Doi : 10.14486/IJSCS384 KASTAMONU GELENEKSEL KADIN GİYSİLERİ E.Elhan ÖZUS, Filiz ERDEN, Melek

Detaylı

AZERBAYCAN IN 19. YÜZYIL YÖRESEL KIYAFETLERİ

AZERBAYCAN IN 19. YÜZYIL YÖRESEL KIYAFETLERİ 847 AZERBAYCAN IN 19. YÜZYIL YÖRESEL KIYAFETLERİ MAMMADOVA, Arzu AZERBAYCAN/AZERBAIJAN/АЗЕРБАЙДЖАН ÖZET 19. yüzyıl Azerbaycan millî kadın kıyafetleri iç ve dış giyimlerinden oluşmakta, her ikisi de omuza

Detaylı

KÜRESEL DÜNYANIN GİYİMDEKİ TASARIM KONSEPTİ KARŞISINDA, BURDUR YÖRESEL GİYSİLERİNİN YARIŞABİLİRLİĞİ

KÜRESEL DÜNYANIN GİYİMDEKİ TASARIM KONSEPTİ KARŞISINDA, BURDUR YÖRESEL GİYSİLERİNİN YARIŞABİLİRLİĞİ I.BURDUR SEMPOZYUMU 23 KÜRESEL DÜNYANIN GİYİMDEKİ TASARIM KONSEPTİ KARŞISINDA, BURDUR YÖRESEL GİYSİLERİNİN YARIŞABİLİRLİĞİ Ayşe İŞBİLEN * Özet Modanın başlıca öğesi Giysi dir. Giysinin sahip olduğu örgütlü

Detaylı

Anahtar Kelimeler: İç Giyim, Geleneksel Giyim, Kadın İç Giyimi, Konya. Abstract

Anahtar Kelimeler: İç Giyim, Geleneksel Giyim, Kadın İç Giyimi, Konya. Abstract Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 30 Volume: 7 Issue: 30 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 KONYA İLİ GELENEKSEL KADIN İÇ GİYİMLERİNİN

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI.. LİSESİ TARİH I DERSİ BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI.. LİSESİ TARİH I DERSİ BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU EYLÜL - EKİM I.ÜNİTE :TARİH BİLİMİ Kaynaştırma *İşlenen ve anlatılan konular aracılığı ile öğrenci tarihin tanımı eğitimine tabi olan * Tarihin zamanla alakalı bir bilim olduğunu kavrar. hakkında bilgi

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 869 KAHRAMANMARAŞ İLİ BİNDALLI ELBİSELERİ

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 869 KAHRAMANMARAŞ İLİ BİNDALLI ELBİSELERİ KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 869 KAHRAMANMARAŞ İLİ BİNDALLI ELBİSELERİ Öğr.Gör.Handan Çelebi* Öğr.Gör.Gülden Abanoz" Arş.Gör.Tıığba Şener*" 1. Giriş Giyim; doğa şartlarından korunma ve örtünme amacıyla ortaya

Detaylı

İlkçağ Anadolu Uygarlıklarında Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı Bağlamında Kütüphane/Arşiv Kurumu

İlkçağ Anadolu Uygarlıklarında Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı Bağlamında Kütüphane/Arşiv Kurumu İlkçağ Anadolu Uygarlıklarında Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı Bağlamında Kütüphane/Arşiv Kurumu Prof. Dr. Bülent Yılmaz Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü E-posta : byilmaz@hacettepe.edu.tr

Detaylı

ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2009, Volume: 4, Number: 3, Article Number: 2C0009

ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2009, Volume: 4, Number: 3, Article Number: 2C0009 ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2009, Volume: 4, Number: 3, Article Number: 2C0009 VOCATIONAL EDUCATION Received: November 2008 Accepted: June 2009 Series : 2C ISSN : 1308-7355 2009

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü DEĞERLENDİRMESİ MAYIS 2015-ANKARA

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü DEĞERLENDİRMESİ MAYIS 2015-ANKARA T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü 20142012 YILI ALANSAL YILI YAĞIŞ YAĞIŞ DEĞERLENDİRMESİ MAYIS 2015-ANKARA T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2014

Detaylı

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 Socrates-Comenius, Eylem 2.1. Projesi Bir Eğitim Projesi olarak Tarihi Olayları Yeniden Canlandırma Eğitimden Eyleme Referans: 128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 ÖĞRETMEN EĞİTİMİ PROGRAMI PLAN DURUM Pek

Detaylı

İZMİR VE FAYTON; BİR KİMLİK İMGESİ

İZMİR VE FAYTON; BİR KİMLİK İMGESİ İZMİR VE FAYTON; BİR KİMLİK İMGESİ ATAY, Çınar, KIRAÇ, Suna İnan. 19.yy İzmir Fotoğrafları Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Ens. Yayını. s.93 (1997) HAZIRLAYAN: SENEM ÖZGÖNÜL Kasım 2007 İZMİR VE FAYTON;

Detaylı

Folklor Halkbilim Dergisi Cilt:5, Sayı: 49. Kasım 2001. Sayfa 8-13.

Folklor Halkbilim Dergisi Cilt:5, Sayı: 49. Kasım 2001. Sayfa 8-13. Adana Giyim Kuşam Kültürü Muzaffer SÜMBÜL Adana halk kültürünün oluşumunu etkileyen öğeler giyim kültürünün de şekilenmesini sağlamiştır. Bölgenin tarihsel olarak konumu ve ekolojik özellikler giyim kültürünü

Detaylı

Tokat Geleneksel Kadın Giysileri

Tokat Geleneksel Kadın Giysileri International Journal of Cultural and Social Studies (IntJCSS) August 2016 : Volume 2 (Special Issue 1) ISSN : 2458-9381 Doi : Field : Fashion Design Type : Research Article Recieved: 05.03.2016 - Accepted:

Detaylı

ÇALIŞMA EKONOMİSİ II

ÇALIŞMA EKONOMİSİ II ÇALIŞMA EKONOMİSİ II KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ.

Detaylı

Bacıyân-ı Rum. (Dünyanın İlk Kadın Teşkilatı: Anadolu Bacıları)

Bacıyân-ı Rum. (Dünyanın İlk Kadın Teşkilatı: Anadolu Bacıları) Bacıyân-ı Rum (Dünyanın İlk Kadın Teşkilatı: Anadolu Bacıları) Varlığı Neredeyse İmkânsız Görülen Kadın Örgütü Âşık Paşazade nin Hacıyan-ı Rum diye adlandırdığı bu topluluk üzerinde ilk defa Alman doğu

Detaylı

TÜRK GİYİMİNDE İBECİK KÖYÜ GELİN KIYAFETİ

TÜRK GİYİMİNDE İBECİK KÖYÜ GELİN KIYAFETİ 1460 I.BURDUR SEMPOZYUMU TÜRK GİYİMİNDE İBECİK KÖYÜ GELİN KIYAFETİ Necla YILMAZ * Türklerin, tarih boyunca el sanatlarında zengin bir kültüre sahip olduğu bilinmektedir. Ancak bu zenginlik, her geçen gün

Detaylı

DENĠZLĠ TAVAS ĠLÇESĠ GELENEKSEL KADIN KIYAFETLERĠ

DENĠZLĠ TAVAS ĠLÇESĠ GELENEKSEL KADIN KIYAFETLERĠ International Journal of Science Culture and Sport July 2014 : Special Issue 1 ISSN : 2148-1148 Doi : 10.14486/IJSCS119 DENĠZLĠ TAVAS ĠLÇESĠ GELENEKSEL KADIN KIYAFETLERĠ Filiz ERDEN, Melek TUFAN, E. Elhan

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖZET..i. İÇİNDEKİLER...ii. ŞEKİLLERİN LİSTESİ...iv. TABLOLARIN LİSTESİ.. vi. ÖNSÖZ...vii

İÇİNDEKİLER. ÖZET..i. İÇİNDEKİLER...ii. ŞEKİLLERİN LİSTESİ...iv. TABLOLARIN LİSTESİ.. vi. ÖNSÖZ...vii ÖZET Ahşap konstrüksiyonlu gezi tekneleri ve yatların iç mekan tasarımı isimli çalışmanın konusu,kısıtlı ve dar hacimlere sahip, 30 metre boyutlarının altındaki gezi teknelerinin iç mekan biçimlenmesiyle

Detaylı

Yeni Büyükşehir Yasası ve Arazi Yönetimi

Yeni Büyükşehir Yasası ve Arazi Yönetimi Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 12-13 Mayıs 2014, IV. Arazi Yönetimi Çalıştayı Yeni (6360) Büyükşehir Yasası ve Arazi Yönetimi Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 12-13 Mayıs 2014 6360 sayılı

Detaylı

TARİHÎ GEMİ PROJELERİ BASIN BÜLTENİ

TARİHÎ GEMİ PROJELERİ BASIN BÜLTENİ TARİHÎ GEMİ PROJELERİ BASIN BÜLTENİ Tarihî gemiler, Efes Antik Liman Bölgesi nde, POSEIDON tasarımı ile yeniden canlanıyor. Efes Antik Liman Canlandırma Projesi: http://www.selcuk.bel.tr/tr/haber_yazdir.php?haber_id=265

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 10 2014 Sayı 31 TEPAV İSTİHDAM İZLEME TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Haziran 2014 verilerinin değerlendirildiği- 31. sayısında sigortalı

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 843 KAHRAMANMARAŞ KIYAFETLERİNİN TANITILMASI

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 843 KAHRAMANMARAŞ KIYAFETLERİNİN TANITILMASI KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 843 KAHRAMANMARAŞ KIYAFETLERİNİN TANITILMASI Prof.Filiz GÜNDÜZ* Arş.Gör.AyşegüI YILDIZ" Arş.Gör.E. Elhan AKINCI"* Giriş Maraş senin yazın var Çekilmez poyrazın var Seni sevene

Detaylı

HAZIRLAYANLAR 4D SINIFINDAN DENİZ ARIKAN SELİN YAĞMUR ÇAKMAK DOĞA SU TOPRAK ASU LAL ÖCALAN ŞİMAL ÖZER. Danışman Öğretmen Aslı Çakır

HAZIRLAYANLAR 4D SINIFINDAN DENİZ ARIKAN SELİN YAĞMUR ÇAKMAK DOĞA SU TOPRAK ASU LAL ÖCALAN ŞİMAL ÖZER. Danışman Öğretmen Aslı Çakır HAZIRLAYANLAR 4D SINIFINDAN DENİZ ARIKAN SELİN YAĞMUR ÇAKMAK DOĞA SU TOPRAK ASU LAL ÖCALAN ŞİMAL ÖZER Danışman Öğretmen Aslı Çakır 2010 İÇİNDEKİLER 1. Giriş... 1 2. Front Page İle Web Tasarımı... 1 3.

Detaylı

KIZILCABÖLÜK DOKUMALARININ GELİNLİK VE KINALIK TASARIMINDA KULLANIMI ÜZERİNE ÖNERİLER* Elvan Özkavruk ADANIR 1 ÖZET

KIZILCABÖLÜK DOKUMALARININ GELİNLİK VE KINALIK TASARIMINDA KULLANIMI ÜZERİNE ÖNERİLER* Elvan Özkavruk ADANIR 1 ÖZET AKDENİZ SANAT DERGİSİ, 2013, Cilt 6, Sayı 11 KIZILCABÖLÜK DOKUMALARININ GELİNLİK VE KINALIK TASARIMINDA KULLANIMI ÜZERİNE ÖNERİLER* Elvan Özkavruk ADANIR 1 ÖZET Seda KULELİ 2 Özge Dikkaya GÖKNUR 3 Türkiye

Detaylı

Sosyal Bilgiler 5 Ders Notları

Sosyal Bilgiler 5 Ders Notları Ders Notları Adım Adım Türkiye-2 Öğrencinin Adı ve Soyadı: Sınıfı ve Numarası: 5/ - KÜLTÜRÜMÜZDEN ÖRNEKLER Milletimiz çok köklü bir geçmişe sahiptir. Yüzyıllardır devam eden gelenek ve göreneklerini günümüze

Detaylı

HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1

HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 KONULAR Avrupa da Folklor sözcüğünün kullanımı ile ilgili çalışmalar Folklorun ilk derneği Folklorun tanımı DR. SÜHEYLA SARITAŞ 2 AVRUPA DA FOLKLOR SÖZCÜĞÜNÜN

Detaylı

PROJENİN N ADI : GELENEKSEL KIYAFET TASARIM VE ÜRETİM PROJESİ

PROJENİN N ADI : GELENEKSEL KIYAFET TASARIM VE ÜRETİM PROJESİ PROJENİN N ADI : GELENEKSEL KIYAFET TASARIM VE ÜRETİM PROJESİ PROJENİN N YÜRÜTÜCÜSÜ: Y MARDİN ÇATOM VE MARDİN HALK EĞİTİM MERKEZİ PROJENİN N UYGULAMA YERİ: CEMİL İPEKÇİ MODA EVİ BAŞLAMA VE BİTİŞB İŞ TARİHİ

Detaylı

DÜŞÜNCE KURULUŞLARI: DÜNYADAKİ VE TÜRKİYE DEKİ YERİ VE ÖNEMİ. Düşünce Kuruluşları genel itibariyle, herhangi bir kâr amacı ve partizanlık anlayışı

DÜŞÜNCE KURULUŞLARI: DÜNYADAKİ VE TÜRKİYE DEKİ YERİ VE ÖNEMİ. Düşünce Kuruluşları genel itibariyle, herhangi bir kâr amacı ve partizanlık anlayışı DÜŞÜNCE KURULUŞLARI: DÜNYADAKİ VE TÜRKİYE DEKİ YERİ VE ÖNEMİ Furkan Güldemir, Okan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Tarihsel Süreç Düşünce Kuruluşları genel itibariyle, herhangi bir kâr amacı ve partizanlık

Detaylı

Tarihi Mekan... Çağdaş Konfor...

Tarihi Mekan... Çağdaş Konfor... Tarihi Mekan... Çağdaş Konfor... www.ipekyolubutikhotel.com GRY TURİZM TİCARET LTD. ŞTİ. Kayhan Mah. Cumhuriyet Cad. Batpazarı Sok. No: A-12 ( Eskişehirhan ) Osmangazi - BURSA T.: 0224 222 50 09 - F.:

Detaylı

TDSF KIYAFET TALİMATI

TDSF KIYAFET TALİMATI TDSF KIYAFET TALİMATI Hüküm ve Uygulanabilirlik TDSF nun faaliyetlerinde ve tüm branşlarında uygulanacak olan bu Kıyafet Talimatı aşağıdaki şekilde uygulanacaktır. GENEL 1. Kıyafetler her bir disiplin

Detaylı

Gayri Safi Katma Değer

Gayri Safi Katma Değer Artıyor Ekonomik birimlerin belli bir dönemde bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri sonucunda ürettikleri mal ve hizmetlerin (çıktı) değerinden, bu üretimde bulunabilmek için kullandıkları mal ve hizmetler

Detaylı

PEYZAJ MİMARLIĞI VE PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ

PEYZAJ MİMARLIĞI VE PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ BARTIN ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI PEYZAJ MİMARLIĞI VE PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ İletişim: www.bartin.edu.tr/ Tel : 03782235126 Fax : 03782235065 Adres : Bartın Üniversitesi, Orman Fakültesi,

Detaylı

1995-1999 Lisans, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Tasarım Anasanat Dalı / Baskı Tasarımı Programı, İzmir

1995-1999 Lisans, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Tasarım Anasanat Dalı / Baskı Tasarımı Programı, İzmir Kişisel Bilgiler Doğum Yeri : Duisburg-Almanya Doğum Tarihi : 03.05.1977 Adres : 260 Sk. No:16/2 Hatay-İzmir İletişim : +90 505 629 65 18 handeakcaoglu@gmail.com Yeterlilikler 2011 KPDS Yabancı Dil Puanı

Detaylı

VE RAHAT Rengarenk Çorap & Organik Pamuklu Ev Giyim koleksiyonumuzu keşfedin

VE RAHAT Rengarenk Çorap & Organik Pamuklu Ev Giyim koleksiyonumuzu keşfedin Ne istersen o, 7 Ekim de www.tchibo.com.tr de ve tüm Tchibo larda LATTE Şimdi SADECE 495 TL Her hafta yeni bir dünya keşfedin. Bu hafta: DOĞAL, SICAK VE RAHAT Rengarenk Çorap & Ev Giyim koleksiyonumuzu

Detaylı

www.elaresort.com www.elavillas.com /elaresort +90 444 1 352 /elaresort

www.elaresort.com www.elavillas.com /elaresort +90 444 1 352 /elaresort +90 444 1 352 www.elaresort.com www.elavillas.com /elaresort /elaresort Zarafet ve kaliteyle zenginleşen kusursuz bir dünya... L U X U R I S M Luxurism, sadece bir kelime değil; mükemmelliğin heyecan

Detaylı

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ GÖÇ

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ GÖÇ g TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ GÖÇ TABLOLAR Tablo 1. Düzey 1 Bölgeleri Göç Verileri... 2 Tablo 2. Göç Hareketlerinin Yaş Gruplarına Göre Dağılımı (2011)... 3 Tablo 3. İllere Göre Göç Verileri... 3

Detaylı

TÜRK DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE ÜNLÜLERİN SINIFLANDIRILMASINA YÖNELİK ELEŞTİREL BİR DEĞERLENDİRME. 2. Araştırmanın Kapsamı ve Kaynakları

TÜRK DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE ÜNLÜLERİN SINIFLANDIRILMASINA YÖNELİK ELEŞTİREL BİR DEĞERLENDİRME. 2. Araştırmanın Kapsamı ve Kaynakları TÜRK DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE ÜNLÜLERİN SINIFLANDIRILMASINA YÖNELİK ELEŞTİREL BİR DEĞERLENDİRME 1. Araştırmanın Amacı Mustafa Altun Sakarya Üniversitesi maltun@sakarya.edu.tr Araştırmada, akademik dil bilgisi

Detaylı

Murat TÜRKEŞ ve Telat KOÇ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, Çanakkale

Murat TÜRKEŞ ve Telat KOÇ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, Çanakkale (*)Türkeş, M. ve Koç, T. 2007. Kazdağı Yöresi ve dağlık alan (dağ sistemi) kavramları üzerine düşünceler. Troy Çanakkale 29:18-19. KAZ DAĞI YÖRESİ VE DAĞLIK ALAN (DAĞ SİSTEMİ) KAVRAMLARI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Detaylı

GİYSİ ALIŞVERİŞİNDE TÜKETİCİLERİN HAUTE COUTURE VE HAZIR GİYİM TERCİHLERİ İSTANBUL-KONYA İLLERİNDE ÖRNEK BİR ARAŞTIRMA

GİYSİ ALIŞVERİŞİNDE TÜKETİCİLERİN HAUTE COUTURE VE HAZIR GİYİM TERCİHLERİ İSTANBUL-KONYA İLLERİNDE ÖRNEK BİR ARAŞTIRMA T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GİYİM ENDÜSTRİSİ VE GİYİM SANATLARI EĞİTİMİ ANABİLİM DALI GİYİM SANATLARI EĞİTİMİ BİLİM DALI GİYSİ ALIŞVERİŞİNDE TÜKETİCİLERİN HAUTE COUTURE VE HAZIR

Detaylı

DiJiTAL TÜRKÇE ANSiKLOPEDi

DiJiTAL TÜRKÇE ANSiKLOPEDi DiJiTAL TÜRKÇE ANSiKLOPEDi E N Z E N G İ N D İ J İ T A L T Ü R K Ç E K A Y N A K Okulpedia, Türkiye için özel olarak hazırlanmış en zengin dijital okul ansiklopedisidir. Binlerce sayfadan oluşan Okulpedia

Detaylı

GĠYĠM ÜRETĠM TEKNOLOJĠSĠ DERS PLANI

GĠYĠM ÜRETĠM TEKNOLOJĠSĠ DERS PLANI GĠYĠM ÜRETĠM TEKNOLOJĠSĠ DERS PLANI 3.Yarıyıl Ders Planı Ders Kodu Ders Adı T+U Zorunlu/Seçmeli AKTS 905341 Kadın Giysi Kalıpları III 5+1 Zorunlu 7 905342 Kadın Giysi Üretimi III 3+1 Zorunlu 7 905343 Üretim

Detaylı

ÜLKER (OKÇUOĞLU) MUNCUK MÜZESİNDE BULUNAN HAVLULARDAN ÖRNEKLER

ÜLKER (OKÇUOĞLU) MUNCUK MÜZESİNDE BULUNAN HAVLULARDAN ÖRNEKLER G.Ü. SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ ÜLKER (OKÇUOĞLU) MUNCUK MÜZESİNDE BULUNAN HAVLULARDAN ÖRNEKLER 1 Yrd.Doç.Nursel BAYKASOĞLU **Yrd.Doç.Dr. Tomris YALÇINKAYA Türk kültüründe temizliğe verilen önem, temizlik

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN

SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI 1 DERS AKIŞI 1.ÜNİTE: SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMININ GENEL YAPISI, ARADİSİPLİN, TEMATİK YAKLAŞIM 2. ÜNİTE: ÖĞRENME ALANLARI 3. ÜNİTE: BECERİLER

Detaylı

Franchise Tanıtım Dosyası

Franchise Tanıtım Dosyası Franchise Tanıtım Dosyası Sektör lideri Beyaz Butik Türkiye de hazır gelinlik sektörünün kurucusu Beyaz Butik, 1997 den beri, 17 yılı aşkın süredir ilk ithal hazır gelinlik mağazalar zinciri olarak pazardaki

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 2003-2004 HANEHALKI TÜKETİM HARCAMALARI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 2003-2004 HANEHALKI TÜKETİM HARCAMALARI T.C. MALİYE BAKANLIĞI Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Kısa Rapor Hanehalkı Tüketim Harcaması: 77/1 18 Kasım 2005 2003-2004 HANEHALKI TÜKETİM HARCAMALARI DİE nin yayınladığı 2003-2004

Detaylı

Dünya üzerindeki herhangi bir yerde Güneş in tam tepe noktasında olduğu an saat 12.00 kabul edilir. Buna göre ayarlanan saate yerel saat denir.

Dünya üzerindeki herhangi bir yerde Güneş in tam tepe noktasında olduğu an saat 12.00 kabul edilir. Buna göre ayarlanan saate yerel saat denir. Mart 30, 2013 Yerel Saat Dünya üzerindeki herhangi bir yerde Güneş in tam tepe noktasında olduğu an saat 12.00 kabul edilir. Buna göre ayarlanan saate yerel saat denir. Yerel saat doğuda ileri, badda geridir.

Detaylı

Türk Giyiminde Konya İli Sille Yöresi ne Ait Geleneksel Kadın Kıyafetleri ve Süslemeleri

Türk Giyiminde Konya İli Sille Yöresi ne Ait Geleneksel Kadın Kıyafetleri ve Süslemeleri International Journal of Science Culture and Sport July 2014 : Special Issue 1 ISSN : 2148-1148 Doi : 10.14486/IJSCS99 Türk Giyiminde Konya İli Sille Yöresi ne Ait Geleneksel Kadın Kıyafetleri ve Süslemeleri

Detaylı

79. 99 TL 99 TL 49. 99 TL 79. 99 TL 79. 99 TL 99. 79. 99 TL

79. 99 TL 99 TL 49. 99 TL 79. 99 TL 79. 99 TL 99. 79. 99 TL 5 8 1 2 6 7 4 3 1. CÜZDAN 2. CÜZDAN 3. CÜZDAN 4. CÜZDAN 5. 6. 7. KRAVAT, KOL DÜĞMESİ VE MENDİL SETİ 8. CÜZDAN 79. 49. 79. 79. 99. 79. 9 12 13 14 10 17 15 11 16 9. 10. 11. PREMIUM KEMER 12. CÜZDAN 13. CÜZDAN

Detaylı

Profesör, Betül Atlı Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü

Profesör, Betül Atlı Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü 1968 Yılında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi nden mezun oldu. 1974 yılında Hamburg Staatliche Hochschule für Bildende Künste Almanya yı bitirdi. 1986 da Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Detaylı

Konya İli Müzelerinde ve Özel Koleksiyonlarda Bulunan Erkek Entari Örnekleri *

Konya İli Müzelerinde ve Özel Koleksiyonlarda Bulunan Erkek Entari Örnekleri * TÜRKİYAT ARAŞTRMALAR DERGİSİ 679 Konya İli Müzelerinde ve Özel Koleksiyonlarda Bulunan Erkek Entari Örnekleri * Male Dress-Gown Examples Taking Place in Konya City Museums and Special Collections Saadet

Detaylı

HIGHGATE DE VINTAGE VE ÇAĞDAŞ ÇIZGILERIN ARMONISI

HIGHGATE DE VINTAGE VE ÇAĞDAŞ ÇIZGILERIN ARMONISI DEKO HOME Senem ÖZTÜRK / senem.ozturk@alem.com.tr www.architecta-interiors.com DOROTHEE JUNKIN HIGHGATE DE VINTAGE VE ÇAĞDAŞ ÇIZGILERIN ARMONISI Taşıdığı geleneksel ögeler ve karakteri korunurken, çağdaş

Detaylı

ÖZET Yüksek Lisans Tezi BEYPAZARI İLÇESİ KARAŞAR BELDESİ KADIN GİYSİLERİ Gökten Yıldız ÖZTAŞ Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Ev Ekonomisi

ÖZET Yüksek Lisans Tezi BEYPAZARI İLÇESİ KARAŞAR BELDESİ KADIN GİYSİLERİ Gökten Yıldız ÖZTAŞ Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Ev Ekonomisi ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BEYPAZARI İLÇESİ KARAŞAR BELDESİ KADIN GİYSİLERİ Gökten Yıldız ÖZTAŞ EV EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ANKARA 2005 Her hakkı saklıdır. ÖZET Yüksek

Detaylı

KASTAMONU DA GELENEKSEL KADIN GİYSİLERİ

KASTAMONU DA GELENEKSEL KADIN GİYSİLERİ 1311 KASTAMONU DA GELENEKSEL KADIN GİYSİLERİ TAĞI, Sema Özkan AYDIN, Ayşem TÜRKİYE/ТУРЦИЯ ÖZET Ülkemizde geleneksel giyim kuşamın sürdürüldüğü yerleşim yerlerinin sayısı hızla azalmaktadır. Kastamonu nun

Detaylı

ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU

ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU Fakültemiz lisans programında açılan MĐM 376 Anadolu Uygarlıkları Teknik Seçmeli Dersi kapsamında yapılması planlanan Đstanbul

Detaylı

MALATYA VE KENT KİMLİĞİ, NEDEN BÖYLE BİR TARTIŞMA?

MALATYA VE KENT KİMLİĞİ, NEDEN BÖYLE BİR TARTIŞMA? MALATYA VE KENT KİMLİĞİ, NEDEN BÖYLE BİR TARTIŞMA? Yrd.Doç.Dr. Çiğdem Berdi Gökhan Çankaya Üniversitesi Bugün tüm dünya bir rekabet yarışı içinde. Şirketler birbirleri ile, Şehirler birbirleri ile, Ülkeler

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS Tezli yüksek lisans programında eğitim dili Türkçedir. Programın öngörülen süresi 4

Detaylı

ULUSAL ÖLÇEKTE GELIŞME STRATEJISINDE TR52 BÖLGESI NASIL TANIMLANIYOR?

ULUSAL ÖLÇEKTE GELIŞME STRATEJISINDE TR52 BÖLGESI NASIL TANIMLANIYOR? KIRSAL KALKINMA, KURAKLIK VE EKOLOJİ: KONYA KARAMAN OVASI TR52 BÖLGESİ ULUSAL ÖLÇEKTE GELIŞME STRATEJISINDE TR52 BÖLGESI NASIL TANIMLANIYOR? BÖLGESEL GELIŞME ULUSAL STRATEJISI BGUS Mekansal Gelişme Haritası

Detaylı

MUĞLA İLİ MİLAS İLÇESİ ÇOMAKDAĞ KÖYÜ GELENEKSEL KADIN KIYAFETİ

MUĞLA İLİ MİLAS İLÇESİ ÇOMAKDAĞ KÖYÜ GELENEKSEL KADIN KIYAFETİ MUĞLA İLİ MİLAS İLÇESİ ÇOMAKDAĞ KÖYÜ GELENEKSEL KADIN KIYAFETİ Traditional Women Costume in Çomakdağ Village of Milas District of Muğla Province Doç. Dr. Melda ÖZDEMİR* 1.Giriş Giyim kuşam, insanoğlunun

Detaylı

TÜRKİYE DE EN FAZLA GÖRÜLEN BESLENME HATALARI

TÜRKİYE DE EN FAZLA GÖRÜLEN BESLENME HATALARI TÜRKİYE DE EN FAZLA GÖRÜLEN BESLENME HATALARI Türkiye beslenme durumu yönünden hem gelişmekte olan, hem de gelişmiş ülkelerin sorunlarını birlikte içeren bir görünüme sahiptir. Ülkemizde halkın beslenme

Detaylı

Yayla Turizmi, doğayla iç içe yaşamayı sevenler veya macera tutkunlarının genellikle günübirlik kullanım veya kısa süreli konaklama amacıyla yüksek

Yayla Turizmi, doğayla iç içe yaşamayı sevenler veya macera tutkunlarının genellikle günübirlik kullanım veya kısa süreli konaklama amacıyla yüksek Yayla Turizmi, doğayla iç içe yaşamayı sevenler veya macera tutkunlarının genellikle günübirlik kullanım veya kısa süreli konaklama amacıyla yüksek rakımlı yerlerde yaptıkları turizm faaliyetidir. YAYLA

Detaylı

İSLAM KURUMLARI VE MEDENİYETİ

İSLAM KURUMLARI VE MEDENİYETİ DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. İSLAM KURUMLARI VE MEDENİYETİ KISA ÖZET

Detaylı

Üç Şerefeli Camii. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Üç Şerefeli Camii. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Üç Şerefeli Camii Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Üç Şerefeli Cami......................... 4 0.1.1 Osmanlı Mimarisinde Çığır Açan İlklerin Buluştuğu Cami............................

Detaylı

Türk Toplumunda Adlar ve Soyadları (Sosyo-Kültürel ve Dilbilimsel Bir Yaklaşım) 1

Türk Toplumunda Adlar ve Soyadları (Sosyo-Kültürel ve Dilbilimsel Bir Yaklaşım) 1 Diyalog 2014/2: 110-114 Türk Toplumunda Adlar ve Soyadları (Sosyo-Kültürel ve Dilbilimsel Bir Yaklaşım) 1 Umut Balcı, Batman Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı

Detaylı

En Özel Babalara En Güzel Hediyeler

En Özel Babalara En Güzel Hediyeler www.tchibo.com.tr EN KRAL 17 Haziran da www.tchibo.com.tr de ve tüm Tchibo larda En Özel Babalara En Güzel Hediyeler BENİM BABAM Tüm lerde Tek Fiyat 2 1 Gömlek 3 Babalar Günü geldi çattı. Hâlâ Ne hediye

Detaylı

enstituson:layout 1 5/4/10 11:03 AM Page 1 GÖRENLER İÇİN... Zamandan ve mekandan bağımsız eğitim...

enstituson:layout 1 5/4/10 11:03 AM Page 1 GÖRENLER İÇİN... Zamandan ve mekandan bağımsız eğitim... enstituson:layout 1 5/4/10 11:03 AM Page 1 GELECEĞİ BUGÜNDEN GÖRENLER İÇİN... Zamandan ve mekandan bağımsız eğitim... enstituson:layout 1 5/4/10 11:03 AM Page 2 E-ENSTİTÜ SÖZLÜĞÜ Uzaktan eğitim: Farklı

Detaylı

HEM FONKSİYONEL, HEM MODA. İŞTE MODA!

HEM FONKSİYONEL, HEM MODA. İŞTE MODA! İŞTE HEM FONKSİYONEL, HEM MODA. İŞTE MODA! TASARIMCI ÖZGÜNLÜĞÜ, MÜHENDİS ZEKÂSIYLA BİRLEŞTİ. 20 sektör, 200 den fazla marka, 10 milyondan fazla üretim adedi. İş te 10 yılın özeti. İnfo Tekstil olarak

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ GİYSİ TEKNİK ÇİZİMLERİ - II ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

FAGGIOLI ÇİFTLİĞİNİN ÖYKÜSÜ

FAGGIOLI ÇİFTLİĞİNİN ÖYKÜSÜ Fausto Faggioli Territorial Marketing Manager Mobil +39 335 6110252 ff@fattoriefaggioli.it FAGGIOLI ÇİFTLİĞİNİN ÖYKÜSÜ Inviami una e-mail: ff@ fattoriefaggioli.it Seguimi su: www.twitter.com/ faustofaggioli

Detaylı

Şehir devletlerinin merkezlerinde tapınak bulunurdu. Yönetim binası, resmî yapılar ve pazar meydanları tapınağın etrafında yer alırdı.

Şehir devletlerinin merkezlerinde tapınak bulunurdu. Yönetim binası, resmî yapılar ve pazar meydanları tapınağın etrafında yer alırdı. M.Ö 2000 den itibaren Eski Yunan da ve Ege de polis adı verilen şehir devletleri ortaya çıkmıştır. Bunlardan en önemlileri Atina,Sparta,Korint,Larissa ve Megara dır. Şehir devletlerinin merkezlerinde tapınak

Detaylı

çocukların çok ilgisini çekti. Turdan sonra çocuklar müzedeki atölyede

çocukların çok ilgisini çekti. Turdan sonra çocuklar müzedeki atölyede Yaz Sanat Kulübü 2010 Mavi Kalem Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Fener-Balat bölgesinde yaşayan çocuklar ve kadınlar için eğitim, kişisel gelişim ve sağlık gibi konularda projeler yürütüp kültürel

Detaylı

FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI. Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL deniz.oncel@deu.edu.tr

FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI. Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL deniz.oncel@deu.edu.tr FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL deniz.oncel@deu.edu.tr Tasarım Nedir? Tasarım nesnel çevreyi gereksinimlerine uyarlama sürecidir. Herkesin aynı işlediği konuyu kişisel farklarınızla

Detaylı

TÜRK GİYİM KÜLTÜRÜNDE PANTOLON

TÜRK GİYİM KÜLTÜRÜNDE PANTOLON TÜRK GİYİM KÜLTÜRÜNDE PANTOLON Fatma AYHAN * ÖZ Maddi kültürün bir öğesi olarak giyim, bir milletin kültürünü gelenek ve göreneklerini yaşam biçimini simgeleyen ve tanıtan en önemli unsurlardan biridir.

Detaylı