20 YKR. daðýtýlmasýný ve buna baðlý olarak velilerin tepkisini Hacýbektaþ Müftüsü Ayhan Ermiþ'le görüþtük. Yaptýðýmýz görüþmeyi yayýmlýyoruz.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "20 YKR. daðýtýlmasýný ve buna baðlý olarak velilerin tepkisini Hacýbektaþ Müftüsü Ayhan Ermiþ'le görüþtük. Yaptýðýmýz görüþmeyi yayýmlýyoruz."

Transkript

1 YIL: 1 SAYI: 111 Hacýbektaþ Müftüsü Ayhan Ermiþ; Suluca Karahöyük, Hacýbektaþ ve Hacýbektaþlý olmak Sevgili okurlar; yukardaki, bu sözbaþý cümlelerin, en sonundan baþlayarak bu husustaki duygu ve düþüncelerimi Suluca Karahöyük ün sayfalarýnda sizlerle paylaþmak istiyorum. Çok geç kalýnmýþ, ama ne mutlu ki baþlanýlmýþ böylesi bir basýn organý, Hacýbektaþ ilçesine yakýþmýþ ve de yakýþmalý, her yerde olduðu gibi, muhalifleri olsa, birilerinin keyfini kaçýrsa bile.! 20 YKR 5. Süðlün Koca-Baba Zünnun ayaklanmasý 1526 Süðlün Koca ayaklanmasý her yönüyle aðýr vergiler altýnda ezilen köylülüðün direniþ hareketidir yýlýnda Süðlün Koca ya ektiði topraklar için fazladan 200 akçe vergi yazýlmýþtý. Bu verginin aðýr olduðunu belirten Süðlün Koca görevlilere bunun 100 akçeye indirilmesi dileðinde bulundu. 01 MAYIS 2006 PAZARTESÝ Zülfüyare dokunmam Kutlu Doðum Haftasý kapsamýnda Hacýbektaþ'ta ilköðretim öðrençilerine çikolata ve balonla birlikte dini bilgilerin yer aldýðý kitabýn Helin Cafe Bar Restaurant 1 Mayýs ýn kökeni üstüne: daðýtýlmasýný ve buna baðlý olarak velilerin tepkisini Hacýbektaþ Müftüsü Ayhan Ermiþ'le görüþtük. Yaptýðýmýz görüþmeyi yayýmlýyoruz. Doðru bilinen bir yanlýþ 8 saatlik iþ günü mücadelesiyle özdeþleþen 1 Mayýs ýn 120. yýlý kutlanýyor. 1 Mayýs denince akla hep 3 Mayýs 1886 günü Chicago da International Mc Cormick Harvester fabrikasýnda grevcilerin üzerine polis tarafýndan açýlan ateþ sonucunda 4 iþçinin ölümü gelir. 1 Mayýs bu olayla iliþkilendirilir. Oysa gerçek biraz farklý; bu olayýn bildiðimiz anlamda 1 Mayýs ile iliþkisi yok. Görevliler Süðlün Koca nýn durumunu dikkate almadýðý gibi çevresinde bulunanlara baský yaptý ve ek olarak aþaðýlamak amacýyla bir Alevi-Türkmen dedesinin sakalýný ve býyýðýný kesti. Bu baský ve saldýrganlýklar üzerine olaylar patlak verdi. Süðlün Koca köylülülerden ve aþiretlerden yardým istedi. Bartholomeos Kapadokya da Fener Rum Patriði Bartholomeos, Nevþehir'in Ürgüp Ýlçesi'nde pazar ayinine katýldý. Ayine Bartholomeos ile birlikte ABD'li ve Yunan Ortadokslarýn katýldýðý gözlendi. Nüfus cüzdanýnda yeni düzenleme Aile kütüklerinde, din hanesi nin kiþinin isteði ile doldurulmasýna ve evlilik dýþý doðan çocuklarýn baba soyadýný almasýna olanak saðlayan yasa, Resmi Gazete de yayýnlanarak yürürlüðe girdi ABD'nin Chicago kentinde iþçiler 8 saatlik iþ günü için genel greve gittiler. Polisin ateþ açmasý sonucu, çok sayýda iþçi öldü ve yaralandý. Ýþçi liderlerinden Albert Parsons, August Spies, Adolph Fischer ve George Engel düzmece tanýklar ve kanýtlarla idam edildi II. Enternasyonal, 1 Mayýs'ýn, bütün dünyada iþçilerin birlik ve mücadele günü olmasýný kararlaþtýrdý. Ýþçilerin birlik ve mücadele günü kutlu olsun! GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: Ev Tel:

2 2 GÖRÜÞLER 01 Mayýs 2006 Pazartesi M. Fuat Doðan veya Sevgili okurlar; yukardaki, bu sözbaþý cümlelerin, en sonundan baþlayarak bu husustaki duygu ve düþüncelerimi Suluca Karahöyük ün sayfalarýnda sizlerle paylaþmak istiyorum. Çok geç kalýnmýþ, ama ne mutlu ki baþlanýlmýþ böylesi bir basýn organý, Hacýbektaþ ilçesine yakýþmýþ ve de yakýþmalý, her yerde olduðu gibi, muhalifleri olsa, birilerinin keyfini kaçýrsa bile.! Halk katmanlarýnýn oluþturulmasýnda, sivil toplum örgüt anlayýþýnýn yerleþmesinde, aktif ve bilinçli sosyal bir düzenin kurulmasýnda, katýlýmcý ve çoðulcu demokrasilerde,basýn,medya ve görsel iletiþim, günümüzde bir lokomotif görevi üstlenmektedir. Umarým Suluca Karahöyük tarihi süreçte, iþte bu asýl görevini omuzlayarak kendine düþen görevini canla baþla yapabilecektir. Zira 1400 yýl geriye dayanan, Alevi inancýnýn Ulu Divan ý, yani Anadolu Aleviliðinin inanç ve kültür merkezi veya bir baþka deyimle, Anadolu Aleviliðinin Serçeþmesi 800 yýllýk Hacýbektaþ bu güne deyin kendisini anlatamamýþ ve kendisini tanýtamamýþtýr. Hacý Bektaþ Veli adýnda dünyada yüzlerce dernekler kurulmuþ, dünya üniversitelerinde bu Anadolu bilgesi adýna her yýl yüzlerce konferanslar verilmiþ, bu Suluca Karahöyük, Hacýbektaþ ve Hacýbektaþlý olmak, Yýllardýr gurbette yaþayan bir hemþehrimiz, bir M.Fuat Doðan geçti bu son iki günde beldemizden ve siz okurlara mesajlarýný ileti, Suluca Karahöyük ün sayfalarýnda.! faliyetlerle Ulu Hünkar Hacý Bektaþ Veli ne kadar anlatýlmýþ veye ne kadar gerçekce tanýtýlmýþ, iþte u bilinmemektedir. Ne yazýkki içinde oturan insanlarý da daha bu düþünce aydýnlýðýnýn neresindedirler, ne gibi hizmetler sunmaktadýrlar bu beldeye bilinmez. Gezin, görün bu güzide beldenin, önemli ziyaret yerleri, Atkaya, Hamurkaya, Cevizli, Suluca, Karahöyük, Hocavaki, Savat Pýnarý, ara sokaklarý, arka bahçeleri ve tarihi örenleri çaðdaþ görünüme kavuþturulup medeniyetin önüne sunulamamýþ bir köy görünümündedir. Bir örnek vereyim; beldenin Zirmahallesindeki memleket büyüðümüz Yakup amcanýn (Arzuhalcý Yakup Gürses) çeþmesinin üzerine yaptýrdýðý Atatürkün Kocatepeye çýkan heykelinin bulunduðu yer, içler acýsý mahallenin laðým sularýnýn çevrelediði bir çirkin görünümdedir. Bu örnekleri çoðalta biliriz, bu beldeyi imar etmek, mamur etmek bu beldenin baðrýndan kopan bizler ve burda yerliþik halk olan sizlerle elbette paylaþmalýyýz ki, Anadolu aleviliðinin baþkenti pirler, ozanlar ve bilgeler diyarý Hacýbektaþ artýk çaðýna yakýþýr bir belde haline gelmeli, bizde imecisi olmalýyýz, el ele gönül gönüle, bu beldenin imarýnda ve dünyaya tanýtýlmasýnda. Daha yeni yayýn hayatýna baþlayan Suluca Karahöyük ilk yayýn hayatýna baþladýðý günden bu yana yurt içinde ve yurt dýþýnda dalga dalga, halka halka yeni daireler çizip daðýlarak ses getirmeye ve umut vermeye baþlamýþtýr, bizleri sizlerle kucaklaþtýrmakta, bizleri sizlerle buluþturmakta bir adres ve bir öncü görevi yüklenmiþlerdir, iþte bu sevindiricidir. Ýþte bundandýr ki, Hacýbektaþlý olmak veya Hacýbektaþca düþünmek bir sorumluluktur, bu belde adýna ve bu yayýn organýný yaþatmak adýna. Anadoluyu aydýnlatan büyük bilge,hacý Bektaþ Veli öyle demiþ bir sözünde safsata, nafile ve tembel yaþayan insanlara, / Çorak bir topraða yaðan yaðmur, / Görmeyen insana güzel bir nesne, / Tok bir insana nefis bir yemek, / Cahil bir insana özgün bir söz, olanlarýn en yazýk ola-nýdýr. Sevgili okurlar, iþte Suluca Karahöyük, ne yazýk ki bugüne kadar düþünülüp yaþama geçirilemeyen, bir boþluðu doldurmuþ, bu güne kadar bu beldede insanlara ýþýk tutabilme adýna bir önemli göreve ceket çýkartmýþ, kollarý sývamýþtýr. Kutluyorum bu bir avuç yürekli insanlarý yarýnlarý aydýnlýk, yollarý açýk olsun. Tanýyýp tanýmadýðým yürekleri Hacýbektaþ için atan siz insanlar adýna. Dünü anýmsamak, bugüne ýþýk tutar dileðiyle, ulu pirin ilk Anadoluya geliþ serüvenini, kendimce burda bir kez daha sizlerle paylaþmak istedim. Umarým sizlerede bir lahza feyiz verecektir. Çað orta çagdýr, dünya tarihinin bütün kötülüklerini yapýsýnda toplamýþ, insanlýk dýþý bir örneðini daha yaþamaktaydý. Dünya bu kötülüklere parelel olarak, onüçüncü yüz yýl anadolusu bir boþluðun içindedir. Bir kargaþanýn, bir karanlýðýn içindedir. Doðudan moðol akýnlarý, batýdan haçlý seferleri, Selçuklularýn çürümüþ ve yýkýlmakta olan son dönemleri. Toplumun yaþadýðý kavram kargaþasý ve iktidar kavgalarýnýn çokluðu halký þaþkýna çevirmiþtir, kararlýlýk diye bir þey kalmamýþtýr. Bir kopukluk, bir parçalanma ve bir kuþku sarmýþtýr halký. Yarýn ne olacak korkusuydu bu. Günümüzde olduðu gibi ayný, ilkel ve baðnaz insan yýðýnlarýnýn kültür tahripleri, halkýn kime inanacaðýna olan þaþkýnlýðý ve halktan baskýyla alýnan vergiler sömürüdende öte insanlarý adeta köleliðe itmiþti. Korku doðan her günde, yenen her ekmekte, her canýn her yürek atýþýnda bir gölgedir artýk. Ýþte yýllarý Anadolu topraklarýnda böyledir. Zaman bir þeylere gebedir,bir kurtarýcý,tanrýsal bir güç beklemektedir halk. Anadolu elbette boþ deðildir, bu topraklar en umutsuz günlerinde bile nice isimsiz kurtarýcýlar doðurmuþtur.bir aydýnlýðýn ýþýnlarý fýþkýrmýþtýr yöreye, horasandan gelen bir güneþin ýþýnlarý parýldar Suluca Karahöyük kayalýklarýnda. Kýzýl bir gül, Ak bir güvercindir o..! Bütün güvencesiyle, kuþkularý atýp bozuk bir düzenin içine yalýn bir gövde gibi girer Hacý Bektaþ Veli Anadolu da. Arkasýnda vurucu bir ordusu, kervanýnda tükenmez hazineleri yoktur. Ne bileklerinde zorbalýk, ne kafasýnda karýþýk kavramlar ve nede yüreðinde kinlerin karanlýðý vardýr. Dayanaðýnda imparatorluk, beylik ve büyük zenginliklerin kalýtýmýda yoktur.ancak bir gurbetci,yolunu arayan bir yabancý gibidir Hacý Bektaþ Veli Anadolu da. O bozuk düzeni deðiþtirmeyi, dinde ve sosyal yapýda devrimleri amaçlarken, insan sevgisinin aydýnlýðý ile yapýlý bir yürek ve gerçekci bir kafadan yana baþka hiç bir silaha sahip deðildir. Ýþte ortaçaðýn karanlýðýndan,günümüze dek uygarlýk, medeniyet ve sevgi meþalesi sönmeyen bu bilge kiþinin bu günki anayurdu bu topraklarda, bu beldeye yakýþýr bir insan topluluðu, bir gönül ordusu olma yolunda mücadele verenlerin, bu yürek atýþlarýnýn birde sesi olmalý, o da Suluca Karahöyük Ülke dýþýnda, yani Avrupa ülkelerinde baþta, Amsterdam, Berlin, Paris, Lahey, Bürüksel ve benzeri büyük metropol þehirlerde Suluca Karahöyük ün yarýnlarý için, gazetenizin baþlatmýþ olduðu bir çok bölge basýn bürolarý ve tanýtým kampanyalarýyla sizlere ulaþmak, çaðdaþ gazetecilik hizmetlerini de sunacaðýmýzý burda belirtmek isterim. Bu kampanya baþlatýlmýþ olup, biz de Hollanda olarak bu kampanyayý gönülden destekleme adýna ordaki gazete bürosunu açmýþ bulunumaktayýz, sevenlerine duyurulur. Sevgili okurlarý ve tüm hemþhrilerimi muhabbetle selemlýyor, baþarýlarýnýzýn devamýný diliyorum. GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkaný Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Adliye Kütüphane Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop TEDAÞ

3 01 Mayýs 2006 Pazartesi HABER 3 Hacýbektaþ Müftüsü Ayhan Ermiþ; Nüfus cüzdanýnda yeni düzenleme Zülfüyare dokunmam Kutlu Doðum Haftasý kapsamýnda Hacýbektaþ'ta ilköðretim öðrençilerine çikolata ve balonla birlikte dini bilgilerin yer aldýðý kitabýn daðýtýlmasýný ve buna baðlý olarak velilerin tepkisini Hacýbektaþ Müftüsü Ayhan Ermiþ'le görüþtük. Yaptýðýmýz görüþmeyi yayýmlýyoruz. Kutlu Doðum Haftasý kapsamýnda Ýlköðretim öðrencilerine (4.5. sýnýflar) çikolata,balon ve peygamberin hayatýný anlatan bir kitap daðýttýnýz. Valiliðin, Kaymakamlýðýn ve Milli eðitimin izniyle daðýtýlmasý istenenler arasýnda cep Ýlmihalide var. Ýlmihali niçin daðýtmadýnýz.? Müftü Ayhan Ermiþ: Kutlu Doðum Haftasý nedeniyle yaptýðýmýz daðýtým izinliydi. Valiliðin, Ýlçe Kaymakamlýðý'nýn ve Milli Eðitim Müdürlüðü'nün izni var. Ben cep ilmihali nin daðýtýmýnýn yapýlma-masýný istedim. Nedeni þu; burasý Hacýbektaþ ve hassas bir yer. Gerilim olsun istemedim. Cep ilmihali bize gelseydi dahi daðýtmazdým. Hacýbektaþ hassas bir yer. Daðýtýlmasaydý iyi olurdu. Keþke gelmeseydi de daðýtmasaydýk. Belki bir þey olabilir, dedim. Ama bize resmi yazý geldi. Yapmak zorunda kaldýk. Biz de devlet memuruyuz. Daðýtmak zorunda kaldýk. Daðýtýlan çikolatalarýn finansmanýný kim saðladý.? Müftü Ayhan Ermiþ: Çikolatalarý hayýrsever bir vatandaþ Allah rýzasý için daðýtmamýzý istedi. Finansmanýný kendisi saðladý. Konuyla ilgili olarak Sulucakarahöyük Gazetesinde yazý yazan Atatürk Ýlköðretim Müdürü'nün buradan gönderilmesi için Ýl müftüsü ile bir görüþme yaptýnýz mý? Müftü Ayhan Ermiþ: Yedi yýldýr buradayým. Kimsenin Zülfi yarenine dokunmam. Kimseyi üzmem. Hocam çalýþkan ve dürüst birisidir. Kendisini severim. Böyle bir giriþimim olamaz. Hakkýmýzda söylenenler doðru deðil. Yalandýr. Yalansa haramdýr. Hacýbektaþ'a cami yaptýrdýðýnýzý söyleyerek yardým topladýðýnýz yönünde görüþler var. Bu konuda söylemek istedikleriniz var mý? Müftü Ayhan Ermiþ: Buraya yaptýrdýðýmýz cami deðil. Ýki katlý lojman olacak. Ýmam lojmaný yapýyoruz. Altý kuran kursu ve mescit olacak. Misafirhanesi olacak. Topladýðýmýz yardýmlarý cami yapýyoruz diye toplamýyoruz. Yardýmlar makbuz karþýlýðý toplanýyor. Valiliðin ve Kaymakamlýðýn izniyle bu yardýmlarý topluyoruz. Gazetemiz Hacýbektaþ'a Cami yaptýrmak adý altýnda Kýrþehir'de makbuzsuz para toplanmasýný46. Sayý 14 Þubat/Salý) haber yapmýþtý. Bu haberin çalýþmalarýnýzý olumsuz etkilediðini düþünerek Ýl müftüsü ile bir görüþme yaptýnýz mý? Müftü Ayhan Ermiþ: Hayýr. Ne gazeteyle ilgili nede Kýrþehir'deki yardým toplamayla ilgili bir görüþmem olmadý. Kýrþehir'de bizim topladýðýmýz yardýmlar izinlidir. Makbuzludur. Bu makbuzlar Kýrþehir Müftülüðü'nde incelenebilir. Kýrþehir' deki yardýmý lojman, misafirhane ve mescit için topladýk. Biz orada cami yapmak için yardým toplamadýk. Bu konuda gazetenizin yapmýþ olduðu haberle ilgili herhangi bir görüþme yapmadým. Fikir beyan etmedim. Bu gün buraya gelerek bizimle görüþmenizi de ayrýca takdir ediyorum. AKP Millet Vekili Rýdvan Köybaþý yapýmý devam eden lojman inþaatý için gidelim yapýmý devam eden camiyi bir görelim ifadelerini kullandý mý? Sizin bilginiz dahilinde böyle bir ziyaret gerçekleþti mi? Müftü Ayhan Ermiþ: Hayýr. Ben ismi gecen millet vekili ile görüþmedim. Lojman için ne ifadeler kullandýðýný da bilmiyorum. Görmedim. Ama burasý cami deðil lojmandýr. Asýlsýz ve gerçek dýþý dedikodular gerilim yaratmaya yöneliktir. Ortamý germemeliyiz. Hepimiz üzerimize düþen görev ne ise yapmalýyýz. Verdiðiniz bilgiler için teþekkür ederiz. Müftü Ayhan Ermiþ: Buraya gelip bizi dinlediðiniz için ben size teþekkür ediyorum. Aile kütüklerinde, din hanesi nin kiþinin isteði ile doldurulmasýna ve evlilik dýþý doðan çocuklarýn baba soyadýný almasýna olanak saðlayan yasa, Resmi Gazete de yayýnlanarak yürürlüðe girdi. Yeni Nüfus Hizmetleri Yasasý, özetle þu hükümleri içeriyor: 18 ÝNDE DEÐÝÞEBÝLÝR: Nüfus cüzdanýndaki din hanesinin boþ býrakýlmasý, deðiþtirilmesi ya da silinmesi kiþinin isteðiyle yapýlacak. Ebeveynler çocuklarýnýn din hanesini boþ býrakabilecek; 18 yaþýný dolduranlar din hanesini deðiþtirebilecekler. ÇOCUKLARA SOYADI: Evlilik dýþý çocuða annesinin soyadýnýn verilmesi uygulamasý son buldu. Evlilik dýþý doðan ve babalarý tarafýndan kabul edilen çocuklar, babalarýnýn soyadlarýný alabilecekler. EÐÝTÝM DESTEÐÝ : Özellikle Doðu ve Güneydoðu da baþlatýlan eðitim kampanyalarýna destek olmak amacýyla, doðum, ölüm, evlenme gibi nüfus olaylarýný kayýt altýna aldýrmayan vatandaþlar bir defaya mahsus olmak üzere affedilecek ve bu kiþilere 50 YTL lik ceza kesilmeyecek. TEK SEÇMEN KARTI: Yerleþim yeri adresi birden fazla olsa da bir kiþiye sadece bir seçmen bilgi kartý gönderilecek. Bu deðiþiklikle mükerrer seçmen tartýþmasý sona erecek. Kayýt dýþýlýðýn önlenmesi amacýyla sürücü belgesi, pasaport, kimlik kartý gibi tüm tanýtýcý belgelerin yaný sýra vergi kimlik kartýnda da kimlik numarasýnýn kullanýlmasý zorunlu olacak. 50 YTL CEZA : Nüfus ve aile cüzdanlarýný kaybedenlere ve nüfus cüzdanýnýn geçerlilik süresinin son bulmasýndan itibaren 2 ay içinde bu cüzdanlarýný deðiþtirmeyen kiþilere 50 YTL para cezasý verilecek. Adres bildirimi yükümlülüðünü yerine getirmeyenlere 250, gerçeðe aykýrý adres bildirenlere 500 YTL ceza uygulanacak. YABANCI EVLÝLÝKLER: Sahte evliliklerin önlenmesi için muhtarlarýn yabancýlarý evlendirme yetkisi de kaldýrýldý. Bu tür evliliklerde yetki sadece il ve ilçe belediye baþkanlarý ile evlendirme memurluklarý ile nüfus müdürlüklerinde olacak. ÖZEL HAYATIN GÝZLÝLÝÐÝ: Özel hayatýn gizliliði gereði, bir kiþinin nüfus kaydý hakkýnda üçüncü kiþilerin bilgi almalarý engellendi. YABANCIYA KÝMLÝK NO: Türkiye de kaydý bulunan yabancýlar da kimlik numarasý alacak. Adres deðiþiklikleri, 20 gün içinde bildirilecek. Bartholomeos Kapadokya da ÜRGÜP-Fener Rum Patriði Bartholomeos, Nevþehir'in Ürgüp Ýlçesi'nde pazar ayinine katýldý. Ayine Bartholomeos ile birlikte ABD'li ve Yunan Ortadokslarýn katýldýðý gözlendi. Ayine katýlanlara Fener Rum Patriði Bartholomeos un paskalya yumurtasý daðýttýðý belirtildi. Nevþehir'in Ürgüp Ýlçesi'ne baðlý Mustafapaþa Beldesi'nde bulunan Konstantin Eleni Kilisesi'nde düzenlenen pazar ayinine Fener Rum Patriði Bartholomeos, Avusturya Ortadoks Metropoliti Mihail Staikos, Romanya Baþbakaný'nýn annesi Luise Atonasiadi ile yaklaþýk 200 kiþilik ABD'li ve Yunanlý Ortadoks un katýldýðý bildirildi. Yaklaþýk 2 saat süren pazar ayinini Avusturya Metropoliti Staikos yönetti. Ýncil'den çeþitli dualarýn okunduðu ayin sonrasýnda Fener Rum Patriði Bartholomeos, ayine katýlanlara paskalya yumurtasý daðýttý.

4 4 ARAÞTIRMA 01 Mayýs 2006 Pazartesi 2 5. Süðlün Koca-Baba Zünnun ayaklanmasý 1526 Süðlün Koca ayaklanmasý her yönüyle aðýr vergiler altýnda ezilen köylülüðün direniþ hareketidir yýlýnda Süðlün Koca ya ektiði topraklar için fazladan 200 akçe vergi yazýlmýþtý. Bu verginin aðýr olduðunu belirten Süðlün Koca görevlilere bunun 100 akçeye indirilmesi dileðinde bulundu. Görevliler Süðlün Koca nýn durumunu dikkate almadýðý gibi çevresinde bulunanlara baský yaptý ve ek olarak aþaðýlamak amacýyla bir Alevi-Türkmen dedesinin sakalýný ve býyýðýný kesti. Bu baský ve saldýrganlýklar üzerine olaylar patlak verdi. Süðlün Koca köylülülerden ve aþiretlerden yardým istedi. 20 Aðustos 1526 da kýsa sürede uygulamalara tepki duyan geniþ bir kitle toplanarak eyleme geçti. Eylemcilerin baþýnda Dulkadirli Türkmenlerinden Baba Zünnun bulunuyordu. Etkili olduðu alan: Bozok Sancaðý, Tokat, Amasya, Sivas, Toroslar, Maraþ, Çukurova yöreleri. Katýlýmcýlar: Bozok bölgesinde yaþayan Osmanlý yönetiminden hoþnutsuz Alevi- Kýzýlbaþ köylüler, haksýzlýk ve adaletsizliklere tepki duyan aþiretler. Sonuç: Baba Zünnun öncülüðünde hareket eden isyancýlar önce Bozok sancakbeyi Mustafa Bey in konaðýný bastýlar. Kendisini, Ýlyazýcýsý Kadý Muslihüddin i ve yazýcý Mehmet i öldürdüler. Bunun üzerine merkezi yönetim Karaman beylerbeyi Hurrem Paþa yý isyancýlar üzerine gönderdi. Kayseri yakýnlarýnda bulunan Kurþunbeli nde çýkan çatýþmada Osmanlý güçleri yenilgiye uðradý. Hurrem Paþa, Kayseri sancakbeyi Berham Bey, Ýçel sancakbeyi Ali Bey bu çatýþmada öldüler. Bu baþarýdan sonra güçlenen isyancýlar Artukabâd ve Kazova yörelerine doðru yürüyüþünü sürdürdü ve buralarý ele geçirdi. Geliþmelerin boyutu üzerine Osmanlý yöneticileri daha kapsamlý bir hazýrlýk yaparak Rum (Sivas) beylerbeyi Hüseyin Paþa ve Maraþ sancakbeyi Mahmut Bey öncülüðünde büyük bir Osmanlý ordusuyla Sivas ta toplandý. Kazova yöresinde durum belirlemesi yapan Malatya sancakbeyi Yularkýstýoðlu Ýskender Bey in giriþtiði ilk öncü çatýþmalarda Osmanlý ordusu ciddi kayýplar verdi ve kuþatma içerisine düþen Ýskender Bey canýný güçlükle kurtardý. Durumun ciddiyetini gören Hüseyin Paþa bütün eyalet askeriyle birlikte Baba Zünnun üzerine yürüdü ve Höyüklü (Solakzâde de Hunbeli, Celâlzâde de Muyluklu) denilen yerde 26 Eylül 1526 da büyük çarpýþmalar yaþandý. Çatýþmada Baba Zünnun öldü ve önemli kayýplar veren yandaþlarý daðýlarak daðlara çekildiler. Gece toparlanan Baba Zünnun eylemcileri Osmanlý ordusuna saldýrarak aðýr bir yenilgiye uðrattýlar. Bu saldýrýda aðýr yaralanan Hüseyin Paþa ise Sivas a kaçtý, Sivas ta bu yaradan kurtulamadý ve yaþamýný yitirdi. Fakat üç gün sonra Kürdistan askeri yle yetiþen Diyarbekir beylerbeyi Hüsrev Paþa Düzcuma denilen yerde isyancýlarý kesin yenilgiye uðratarak eylemi bastýrdý. 6. Zünnunoðlu Halil ayaklanmasý yýlýnda Süðlün Koca-Baba Zünnun eyleminin bastýrýlmasýndan kýsa bir süre sonra ardý arkasý kesilmeyen baský ve kýyýmlar nedeniyle Bozok bölgesinde olaylar yeniden patlak verdi. Eylemin öncülüðü Zünnunoðlu diye anýlan biri tarafýndan yürütülüyordu. Etkili olduðu alan: Bozok ve Sivas bölgeleri. Katýlýmcýlar: Hisarbeðli Oymaðý, Çiçekli, Aðca Koyunlu, Mesutlu ve bölgede bulunan diðer Alevi-Kýzýlbaþ Türkmen aþiretleri. Sonuç: Kýsa sürede sayýsý binlerce kiþiye ulaþan eylemciler Unavur denilen yerde Rum (Sivas) beylerbeyi Yakup Paþa öncülüðünde üstlerine gelen Osmanlý güçlerini yenilgiye uðrattýlar. Olayý bastýrma görevi bu nedenle saray tarafýndan yeniden Diyarbekir beylerbeyi Hüsrev Paþa ya verildi. Karþý koyamayacaklarýný anlayan ve kýyýmdan kurtulabilmek için Safevi topraklarýna geçmeye çalýþan isyancýlarýn önünü Hüsrev Paþa Erzurum-Pasin ovasýnda kesmeyi baþardý. Çýkan çatýþmada güçlü Osmanlý ordusu karþýsýnda isyancýlar aðýr bir yenilgiye uðradý. Bastýrýlan bu isyandan eylemin önderi Zünnunoðlu un kaçarak kurtulmayý baþarmasýna karþýn eylemciler büyük bir kýyýma uðramaktan kurtulamadýlar. Genel Boyutlarýyla Kalender Çelebi Eylemi Önderliði, yayýlma alaný ve etkileriyle yukarýda sunduðumuz isyanlara eklenen son önemli halka 1527 yýlýnda ortaya çýkan Þah Kalender (Çelebi) ayaklanmasýdýr. Eylemin Rum (Sivas) eyaletindeki geliþimi, yayýlma alaný ve etkisinden yola çýkarak 1527 Mart ayýnda baþladýðýný söyleyebiliriz. Yalnýz bu tarih isyancýlarýn somut eyleme geçme tarihidir. Konuyla ilgili verilerden çýkardýðýmýz bilgilere göre bu tarihten önce uzun süre isyana katýlan çeþitli kesimlerden topluluklar arasýnda görüþme, konuþma, anlaþma ve ön hazýrlýk çalýþmalarý yapýlmýþ olmalýdýr. Aslýnda böyle bir durumun olmasý da doðaldýr. Çünkü herhangi bir yenilgi olayý yaþandýðýnda ortaya çýkacak akýbet bellidir ve iþin ucunda baþvermek vardýr. Baþka bir deyimle böyle bir eyleme kalkýþýlmasý sonucu ihanet ve yenilgi durumunda ortaya çýkan bedel in baþvererek ödenmesi kaçýnýlmazdýr. Ýkircik ve ikiyüzlülük eylemci saflarýnda telafisi mümkün olmayan yaralar açacaktýr. Nitekim bütün ikrâr ve anlaþmalara karþýn geliþmeler içerisinde olayýn boyutunun böyle bir noktaya varmasý engellenememiþtir. Genel olarak isyanýn çýkýþ nedenleri: 1.Anadolu kasýp kavuran yokluklar. 2.Toplumun üzerindeki kesintisiz süren baský ve kýyýmlar. 3. Halkýn üretimin çeþitli adlar altýndaki kaldýrýlamayacak ölçüde aðýr olan vergiler yoluyla yaðma ve talan edilmesi ve bunun sonucunda ortaya çýkan aþýrý yoksulluk. 4. Sultanýn kullarý sayýlan toplumun sürekli sonu gelmez seferlere götürülmesi ve gidenlerden bir çoðunun geri gelmemesi. 5. Türkmen kökenli timarlý sipahilerin timarlarýnýn ellerinden alýnmasý. 6. Adalet daðýtmakla yükümlü kadýlarýn adaletsizliði ve baþýný alýp yürüyen rüþvet ve yolsuzluk. 7. Bitmek bilmeyen sýkýntýlardan bunalan toplumun devlet idaresinden hoþnutsuzluðu. Etkili olduðu alan: Kýrþehir, Ankara, Çorum, Amasya, Bozok, Tokat ve Sivas sancaklarýnýn tamamý Maraþ, Sarýz ve Elbistan yöresi. Katýlýmcýlar: Rum (Sivas) eyaletinde bulunan bütün Alevi-Bektaþi- Kýzýlbaþ Türkmen aþiretleri, Dulkadirli oymaklarý, daha önceki kýyýmlardan kurtulan isyancýlar, timarlarý ellerinden alýnan timarlý sipahiler. Ayaklanmanýn Büyümesi ve Yayýlmasý Özellikle konar-göçer Türkmen aþiretleri ve köylülerden geniþ destek alan ve hýzla büyüyerek Orta Anadolu nun çeþitli yörelerine yayýlan isyancýlar yürüyüþlerini sürdürdüler. Rum eyaletindeki girdikleri çatýþmalarda birçok kez Osmanlý güçlerini daðýtan isyancýlar Hafik üzerinden Safevi bölgesine geçmek isterken, yollarýn Osmanlý güçleri tarafýndan kesildiðini öðrenince Sivas-Tokat bölgesinde, Yýldýz Daðý, Banaz ve Karaçayýr çevrelerinde yaþanan uzun süreli kuþatmadan kurtularak güneye Elbistan-Nurhak Daðlarý bölgesine yöneldiler. (Konuyla ilgili bu bölgelerde yaptýðýmýz alan araþtýrmasýna iliþkin sonuç ve veriler Pir Sultan Abdal ve 16. Yüzyýl Osmanlý Düzeni adlý kitabýmýzda uzun uzadýya aktarýlmýþtýr.) Bu arada durumun vehametini anlayan Osmanlý yöneticileri Kalender Çelebi saflarýnda bulunan boy beyleri ve týmarlý sipahilerle yeniden anlaþma ve iþbirliðinin yollarýný aradýlar. Bu beylere el konulan yurtlarýnýn ve dirliklerinin geri verileceði, uðradýklarý haksýzlýklarýn giderileceði, timarlý sipahilere timarlarýn geri verileceði ve birtakým ekonomik çýkarlarýn saðlanacaðý duyuruldu. Yapýlan gizli görüþmelerde anlaþma saðlandý. Bu beylere hilatlar ve deðerli armaðanlar gönderildi. Bu çýkarlar karþýlýðý Osmanlý yöneticileriyle anlaþma saðlayan çevreler Kalender Çelebi saflarýný özellikle geceleri hýzla terketmeye baþladýlar. Kalender Çelebi saflarýnda otuz bini aþkýn isyancýdan birkaç gün içinde kala kala kendine son derece baðlý bir bölük yakýn çevresiyle birlikte üç dört bin civarýnda insan kaldý. (SÜRECEK)

5 01 Mayýs 2006 Pazartesi ABD'nin Chicago kentinde iþçiler 8 saatlik iþ günü için genel greve gittiler. Polisin ateþ açmasý sonucu, çok sayýda iþçi öldü ve yaralandý. Ýþçi liderlerinden Albert Parsons, August Spies, Adolph Fischer ve George Engel düzmece tanýklar ve kanýtlarla idam edildi II. Enternasyonal, 1 Mayýs'ýn, bütün dünyada iþçilerin birlik ve mücadele günü olmasýný kararlaþtýrdý Mayýs Türkiyeli iþçi ve emekçiler tarafýndan da kutlanmaya baþladý Tersane Ýþçileri, iþgal altýndaki Ýstanbul'da 1 Mayýs'ý kutladý. Ýþtirakçý Hilmi önderliðinde Halk Ýþtirakiyyun Fýrkasý'nýn düzenlediði 1 Mayýs'a iþçiler kýzýl bayraklarla katýldý ve Kasýmpaþa'dan Þiþli Hürriyet-i Ebediye Tepesi'ne kadar yürüdüler Ýstanbul'da tütün iþçileri, askeri fabrika ve demiryolu iþçileri, fýrýncýlar, Ýstanbul tramvay, telefon, tünel, gazhane iþçileri 1 Mayýs'ý sokakta kutladýlar. "Yabancý þirketlere el konsun", "8 saatlik iþ günü", "Hafta tatili", "Serbest Sendika ve Grev Hakký" pankartlarýný taþýdýlar Takrir-i Sükun Kanunu'yla her türlü gösteri ve yürüyüþ yasaklanýnca, 1 Mayýs da kitlesel olarak kutlanamaz hale geldi yýllýk aradan sonra 1 Mayýs Ýþçi Bayramý Ýstanbul Taksim Meydanýnda yapýlan büyük bir mitingle kutlandý. DÝSK'in (Devrimci Ýþçi Sendikalarý Konfederasyonu) düzenlediði Mayýs'ý, Türkiye'de kitlesel 1 Mayýs kutlamalarýnýn baþlangýcý oldu DÝSK tarafýndan Taksim Meydanýnda düzenlenen 1 Mayýs mitingine 500 bine yakýn iþçi, emekçi katýlmýþtý. Akþam saat 7'yi biraz geçe, alana giriþ sürerken Sular Ýdaresi binasýnýn üzerinden ve Intercontinental Oteli'nden (þimdiki The Marmara Oteli) kalabalýðýn üzerine ateþ açýldý. Silah sesleri dinmeden polis panzerleri sirenlerini çalarak topluluðun üzerine yürüdü. Birkaç kiþi kurþun SOLDAN SAÐA : 1) Ýlk öyküsü 1996 yýlýnda Varlýk dergisinde yayýmlandý. 1997de Yaþar NabÝ Mayýr Gençlik Ödülünü öykü dalýnda kazanan genç yazarýmýz. 2) Uzun araç. -Ýnþaat iþçisi. 3) Ordu mensubu. -Yük hayvanlarýnýn her iki yanýna konulan yük parçasýndan her biri 4) Bir soru eki. -Minderi! alçak sedir. 5) Büyük taþ kütlesi. -Kimi vakit, bazen. 6) Söðüþ yapmak üzere piþirilen sýðýr eti. -Çöl ve kurak bölgelerde yaþayan bir sürüngen türü 7) Ýspanyollarýn geleneksel öðle uykusu. -Kimyada, Germanyum'un simgesi 8) Gün doðmadan önceki alaca karanlýk. - Kirli ve pisli olan. 9) Yeryüzü parçasý. -Bir temsil veya filmin ilk gösterimi. 10) Ticaret malý. -Bir sürüngen. YUKARIDAN AÞAÐIYA : 1) Kazak baþkanlarýna verilen ad. -Bütün, türn. 2) Hapis. - Özsu. 3) Soy. -Evren, dünya. 4) Belirti, iz. -Güney Afrika'nýn plaka iþareti. 5) yarasýyla ya da panzer altýnda kalarak, ama çoðu çýkan panik sýrasýnda ezilerek 37 kiþi hayatýný kaybetti, çok sayýda kiþi yaralandý. Resmi yetkililer ve medyanýn olayý sol gruplar arasýndaki çatýþmayla iliþkilendirmek çabalarýna karþýn, yargýlama sonucunda bir çatýþma olmadýðý olaylarýn bir provokasyon sonucu patlak verdiði belirlenmesine karþýn sorumlular yakalanamadý. Susurluk kazasýndan sonra, 1 Mayýs katliamý sorumlularýnýn da yargýlanmasý için bir kampanya yürütüldüyse de bir sonuç alýnamadý. 1 Mayýs 1997'de, 20 yýllýk hukuki zamanaþýmý süresi doldu Ýstanbul'da 1 Mayýs kutlamalarý yasaklandý ve sokaða çýkma yasaðý kondu. 1 Mayýs'ta Ýstanbul'da sokaða çýkan Türkiye Ýþçi Partisi (TÝP) Genel Baþkaný Behice Boran ve 1000'e yakýn kiþi gözaltýna alýndý. Behice Boran ve 330 Türkiye Ýþçi Partili 6 Mayýs'ta tutuklandý. DÝSK'e baðlý bir grup sendika ise Ýzmir'de "izinli" 1 Mayýs kutlamasý yaptý Eylül darbesinden önce son "yasal" 1 Mayýs kutlamalarý yapýldý. Sýkýyönetim altýndaki Ýstanbul, Ankara ve Ýzmir'de gösteriler yasaklandý. DÝSK, Mersin'de "izinli" 1 Mayýs kutlamasý yaptý. 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra, o zamana kadar "Bahar Bayramý" adýyla resmi tatil günü olan 1 Mayýs çalýþma günleri arasýna dahil edildi Ýstanbul'da 1 Mayýs'ý kutlamak için Ýstiklal Caddesi'nden Taksim'e yürümek isteyen 2000 kiþilik grup polis tarafýndan daðýtýldý. Olaylar sýrasýnda alnýndan vurulan Mehmet Akif Dalcý adlý genç bir gün sonra öldü. 400'ü aþkýn gösterici gözaltýna alýndý Ýstanbul'un çeþitli semtlerinde yapýlan 1 Mayýs eylemlerinde 40 kiþi yaralandý, 2 bin kiþi gözaltýna alýndý. Yaralýlardan Gülay Beceren felç oldu Ýstanbul ve Ankara'da 1 Mayýs'ý kutladýktan sonra daðýlan gruplar polis Hükümdar konaðý. -Kayak. 6) Ýlaç, deva. -Bilerek yapýlan. 7) Esenlik dileme. -Silah olarak kullanýlan, ucu sivri ve demirli uzun mýzrak. 8) Açý ölçme aleti. -Kýrmýzý renkli bir çeþit mürekkebe verilen ad. 9) Nesne, þey. -Bir devlet.10) Samanyolu. tarafýndan coplandý. Sosyal Demokrat Halkçý Parti Milletvekili Salman Kaya da polisten dayak yedi. Ýki gün sonra milletvekili Salman Kaya'yý döven 3 polis ve Ankara Emniyet Müdürü Orhan Taþanlar görevden alýndý Ýstanbul Kadýköy'de yapýlan 1 Mayýs gösterilerinde olaylar çýktý. 3 kiþi öldü, 67 kiþi yaralandý, birçok iþyeri tahrip edildi. * * * Alman ilaç firmasý Bayer, Aspirini üretti Adolf Hitler yönetimindeki Nazi Partisi Berlin'de ilk kez miting yaptý Dünyanýn en yüksek (465 metre) binasý Empire State Building açýldý Orson Welles'in yönettiði Yurttaþ Kane filminin ilk gösterimi yapýldý. Ýktidarda yozlaþmayý anlatan Kane yüzyýlýn en iyi filmi olarak kabul ediliyor Alman Nazi Propaganda Bakaný Joseph Goebbels Sovyet Birlikleri Berlin'e girerken karýsýný ve altý çocuðunu öldürerek intihar etti Eylül olaylarýnda zarar gören kiliselere 10 milyon lira avans verildi Amerikan casus uçaðý U-2 Sovyetler Birliði üzerinde casusluk yaparken düþürüldü. Olay üzerine ABD Baþkaný Dwight D. Eisenhower ile Sovyet lideri Nikita Kruþçev arasýnda yapýlmasý planlanan buluþma ertelendi Baþbakan Nihat Erim, Anayasa için, "Türkiye böyle bir lüksü kaldýramaz" dedi. Ayný gün, Ankara'da grev ve lokavt yasaklandý, 22 dernek kapatýldý, Ýstanbul'da da öðrenci forumlarý yasaklandý Arjantin Ýngiltere'ye ait Falkland Adalarý'na asker çýkardý. Ýngiltere Arjantin kuvvetlerine karþý saldýrýya geçti Sosyalist Feminist Kaktüs dergisi yayýna baþladý. Derginin yazarlarý, Gülnur Savran, Nesrin Tura, Sedef Öztürk, Banu Paker, Þahika Yüksel, Aksu Bora, Nural Yasin, Ayþegül Berktay, Özden Dilber, Nalan Akdeniz, Fadime Tonak'ý. Dergi, Eylül 1990'a dek 12 sayý yayýmlandý ABD Baþkaný George W. Bush Irak taki muharebelerin son bulduðunu açýkladý Kýbrýs, Çek Cumhuriyeti.Estonya, Macaristan, Letonya,Litvanya,Malta, Polonya, Slovakya ve Slovenya Avrupa Birliði üyesi oldular. Bugün Doðanlar: Türkiye'de parti genel baþkaný olan ilk kadýn Behice Boran. Boran, Türkiye Ýþçi Partisi listesinden Urfa milletvekili seçilerek 1965'de meclise girdi öncesi Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coðrafya Fakültesi Sosyoloji Bölümü doçentiyken siyasal düþünceleri yüzünden üniversiteden atýldý. Ýlk hapishane günlerini Kore savaþýna karþý çýkmasý nedeniyle yaþayan Boran tek çocuðu Dursun'u cezaevinde doðurdu. 12 Eylül askeri darbesi sonrasý yurtdýþýna çýkan Boran Brüksel'de öldü. Bugün Ölenler: Karikatürcü, gazeteci, sinema ve tiyatro oyuncusu Altan Erbulak. Ayrýntý için:

Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz

Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz Erdal Eren in aliesine mektubu Sevgili annem, babam ve kardeþlerim; Sizlere bugüne kadar pek saðlýklý mektup yazamadým. Ayrýca konuþma olanaðýmýz ve görüþmemizde olmadý.

Detaylı

...den sonra konuþulmaz! Aman komünist olmasýn da... Ece Temelkuran. Sadri Alýþýk ödülleri daðýtýldý. Ýlköðretim okullarý öðrencilerinin sergisi bugün

...den sonra konuþulmaz! Aman komünist olmasýn da... Ece Temelkuran. Sadri Alýþýk ödülleri daðýtýldý. Ýlköðretim okullarý öðrencilerinin sergisi bugün Kurslar için gerekli makinalar getirildi Hey Tekstil, Hacýbektaþ ta kuracaðý fabrikada çalýþtýracaðý elemanlarý eðitmek için makinalar getirdi. Overlok, dikiþ, kesme ve ütü makinalarýndan oluþan 33 adet

Detaylı

ABF, 15 Aðustos ta Hünkar ýn huzurundayýz!

ABF, 15 Aðustos ta Hünkar ýn huzurundayýz! YIL: SAYI: ABF, Aðustos ta Hünkar ýn huzurundayýz! ABF bu yýlki Hacýbektaþ etkinlikleri ile ilgili bir açýklama yaptý, yapýlan açýklama þöyle : "Alevi Bektaþi Federasyonu (ABF), Avrupa Alevi Birlikleri

Detaylı

Öðretmene tatil yok. Baþrolde Yeþilvadi

Öðretmene tatil yok. Baþrolde Yeþilvadi Öðretmene tatil yok Eðitim öðretim yýlý sona erdi ama öðretmenler için ailecek tatile çýkmak tam bir hayal. Ortalama öðretmen maaþýnýn 0 YTL olduðu ülkemizde dört kiþilik bir ailenin zorunlu giderleri

Detaylı

Beklenen kar geldi. Hacýbektaþdan Fýsýltýlar Yükseliyor. Diri diri yaktýlar. Soðuk havanýn panzehiri pekmez ALEVÝLER, SOL VE ÝZZETTÝN DOÐAN

Beklenen kar geldi. Hacýbektaþdan Fýsýltýlar Yükseliyor. Diri diri yaktýlar. Soðuk havanýn panzehiri pekmez ALEVÝLER, SOL VE ÝZZETTÝN DOÐAN YIL:3 SAYI:800 Aleviler TR Haberi arayan bir alevi hemþerimiz; Hacýbektaþ'ta bulunan Hacýbektaþ Belediyesine baðlý Kýz Öðrenci Yurdu ile eski adý Hayokder yeni adý Hekter olan ve Hacýbektaþ Belediye Baþkaný

Detaylı

>3 DE. 'Faþist darbeciler halka hesap versin!..'

>3 DE. 'Faþist darbeciler halka hesap versin!..' Okullar açýlýrken Haftaya yeni bir eðitim öðretim yýlý daha baþlayacak, kimileri hayatlarýný belirleyecek birkaç saatlik sýnav için on aylýk maratona, kimileri de toplumsal hayata adým atacaklar. Öðrenciler;

Detaylı

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 8 DE 8 DE

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 8 DE 8 DE 4 DE Emek ve Dayanýþma Günü olan 1 Mayýs'ý Taksim'de kutlamak isteyen sendika baþkanlarý, Ýstanbul Valisi Muammer Güler ile bir araya geldi. Vali Güler, sendikalarla görüþmesinden sonra yaptýðý açýklamada,

Detaylı

Caddelerdeki tezgahlar kaldýrýlýyor

Caddelerdeki tezgahlar kaldýrýlýyor YIL: 1 SAYI: 97 20 YKR 14 NÝSAN 2006 CUMA Þakir Þenol sakirsenol@mynet.com Minik Bir Söyleþi Akþam üzeri eve gitmeden önce bir restoranta uðradým. Kýsa süre sonra, bir çift sarý naylon terlik, küçük bir

Detaylı

Üniversiteye iki yeni bölüm

Üniversiteye iki yeni bölüm (1954 - Kýrklareli) YIL:3 SAYI:749 35 YKR 9 EKÝM 2008 PERÞEMBE Üniversiteye iki yeni bölüm Bari cenazeye de kalsaydýn Paþa Çiftçinin gelir desteði haciz mi edildi? Nevþehir Üniversitesi (NÜ) Ticaret ve

Detaylı

VÝLAYETNAME DEKÝ SÖYLENCELERE GÖRE HACI BEKTAÞ VELÝ. >5 DE Ürgüp Baðbozumu Festivali Etkinlikleri sona erdi

VÝLAYETNAME DEKÝ SÖYLENCELERE GÖRE HACI BEKTAÞ VELÝ. >5 DE Ürgüp Baðbozumu Festivali Etkinlikleri sona erdi Hacýbektaþ Hacýbektaþ, dört bir yanýnda bulunmaz bir güzelliðin sergilendiði, doðal bir müze olan Kapadokya'nýn önemli merkezlerinden biridir. 666 Km² lik bir alana yerleþmiþ olan Hacýbektaþ Ýlçesi 1250-1300

Detaylı

13 ÞUBAT 2006 PAZARTESÝ. Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu deðerlendirme toplantýsýnda söyledi:

13 ÞUBAT 2006 PAZARTESÝ. Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu deðerlendirme toplantýsýnda söyledi: YIL: 1 SAYI: 45 20 YKR 13 ÞUBAT 2006 PAZARTESÝ Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu deðerlendirme toplantýsýnda söyledi: Bu ülkede benim gibi kaç devrimci var HABERÝ Hacýbektaþ Belediye Baþkaný Ali

Detaylı

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler YIL:3 SAYI:758 35 YKR 22 EKÝM 2008 ÇARÞAMBA GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler Zorunlu din derslerinin kaldýrýlmasý, Diyanet in laðvedilmesi,

Detaylı

ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ

ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ YIL:3 SAYI:590 35 YKR 26 ÞUBAT 2008 SALI Az Bulutlu En Yüksek C o En Düþük C o -3-10 ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ AÇIKLAYIN! Kimi ABD ile yeni bir halayýndan söz ediyor, kimi geniþ bir

Detaylı

3 Aralýk, Uluslararasý Ýklim Protestosu Günü Yürüyüþ ve mitingleri

3 Aralýk, Uluslararasý Ýklim Protestosu Günü Yürüyüþ ve mitingleri 16 sene sonra 1989 Devrimleri Sosyalizm kötü birþey olamaz 1989 yýlýnda o zamanlar sosyalist blok olarak tanýmlanan Doðu Bloku ülkelerinde ard arda halk ayaklanmalarý oldu. Baskýcý, zorba rejimler birer

Detaylı

Gençlik Hacýbektaþ'ta Buluþuyor

Gençlik Hacýbektaþ'ta Buluþuyor YIL:3 SAYI:703 35 YKR 1 AÐUSTOS 2008 CUMA Gençlik Hacýbektaþ'ta Buluþuyor Alevi gençliði 17 Aðustos'ta Hacýbektaþ'ta düzenlenecek tarihi gençlik buluþmasýna hazýrlanýyor. 4 kuruluþ adýna yapýlan ortak

Detaylı

ECDL program sýnavlarý Temmuz'da

ECDL program sýnavlarý Temmuz'da YIL:3 SAYI:663 CHP Nevþehir Ýl baþkaný Bülent Yumuþ Gazetemize yapmýþ olduðu açýklama ile kanla-canla kazýlan temel ÖDP Genel Baþkaný ve Ýstanbul Milletvekili Ufuk Uras, Solu yeniden tasarlamak gerekiyor.

Detaylı

20 bin çiftçiye kuraklýk desteði

20 bin çiftçiye kuraklýk desteði YIL:3 SAYI:737 35 YKR 18 EYLÜL 2008 PERÞEMBE GÖREN ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 24 26 Cep Tel: 05558581898 Koçak: Emeði geçenlere teþekkürler Karaburna belediye Baþkaný Yusuf Koçak yaptýklarý çalýþmalar hakkýnda

Detaylı

Krizin bedeli emekçi çocuklarýna ödetiliyor

Krizin bedeli emekçi çocuklarýna ödetiliyor YIL:4 SAYI:840 35 YKR 19 ÞUBAT 2009 PERÞEMBE HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 35 62 Ev Tel: 441 31 75 Krizin bedeli emekçi çocuklarýna ödetiliyor Genç Sen Antakya Temsilcisi Burcu Ciniviz, kaldýðý Sabancý

Detaylı

Yeni rektör görevine baþladý

Yeni rektör görevine baþladý YIL:3 SAYI:735 35 YKR 16 EYLÜL 2008 SALI GÖREN ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 24 26 Cep Tel: 05558581898 Gençlik Platformu ndan anket çalýþmasý Hacýbektaþ Gençlik Platformu Hacýbektaþ a gelen ziyaretçileri temel

Detaylı

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı

Derinkuyu Merkez Cumhuriyet Ýlköðretim Okulu'na Türkiye Fen ve Teknoloji Öðretmenleri 1. Paylaþým Toplantýsýnda, el yapýmý teleskop hediye edildi.

Derinkuyu Merkez Cumhuriyet Ýlköðretim Okulu'na Türkiye Fen ve Teknoloji Öðretmenleri 1. Paylaþým Toplantýsýnda, el yapýmý teleskop hediye edildi. Sivas katliamý anmasý nedeniyle Sivas Valiliði nin þikâyetiyle haklarýnda dava açýlan Madýmak katliamýný anma komitesi üyelerine þimdi de 17 Ocak taki duruþmaya gitmeden önce Bilim ve Kültür Merkezi ne

Detaylı

VAH BAÞKAN VAH. Hacýbektaþ Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu nun Hacý Bektaþ Veli Anma Törenlerindeki Açýlýþ Konuþmasý

VAH BAÞKAN VAH. Hacýbektaþ Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu nun Hacý Bektaþ Veli Anma Törenlerindeki Açýlýþ Konuþmasý YIL:3 SAYI:715 35 YKR 19 AÐUSTOS 2008 SALI BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 35 62 Ev Tel: 441

Detaylı

2 DE. Köþe yazýsý 2 DE

2 DE. Köþe yazýsý 2 DE DTP üyelerine yönelik 14 Nisan da baþlatýlan gözaltý ve tutuklama operasyonlarýný protesto etmek için Diyarbakýr'ýn Koþuyolu Parký'nda DTP Eþbaþkanlarý Ahmet Türk ve Emine Ayna ile DTP'li milletvekilleri

Detaylı

Ekolojik yürüyüþte 7,5 ay

Ekolojik yürüyüþte 7,5 ay YIL:4 SAYI:814 35 YKR 14 OCAK 2009 ÇARÞAMBA BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Ekolojik yürüyüþte 7,5 ay Gazetemiz muhabirlarinden Kamil Öntaþ, Dünyan turu için birlikte karar aldýklarý

Detaylı

kapattýk dedi. Baykal, bu sözlerinin ardýndan toplantýyý bitirdi. konuþsun. Biz o konu ile ilgili söyleyeceðimizi söyledik. Konuyu

kapattýk dedi. Baykal, bu sözlerinin ardýndan toplantýyý bitirdi. konuþsun. Biz o konu ile ilgili söyleyeceðimizi söyledik. Konuyu CHP lideri Baykal, parti grup toplantýsýna Genel Baþkan Yardýmcýsý Onur Öymen le birlikte katýldý. Protesto olasýlýðýna karþý Öymen, salona girmeden Meclis Þeref Kapýsý nda Baykal ý bekledi. Baykal ýn

Detaylı

Kýyak emekliliðe son

Kýyak emekliliðe son YIL: 1 SAYI: 70 20 YKR 14 MART 2006 SALI KESK'e baðlý Eðtim-Sen Hacýbektaþ Temsilciliði hükümetin hazýrladýðý Genel Saðlýk Sigortasý ile ilgili bir açýklama yaptý Sendika ve Meslek Örgütleri referanduma

Detaylı

Hacýbektaþ ta 8 Mart unutulmadý

Hacýbektaþ ta 8 Mart unutulmadý YIL:3 SAYI:599 35 YKR 10 MART 2008 PAZARTESÝ Yaðýþlý En Yüksek C o En Düþük C o 17 7 Hacýbektaþ ta 8 Mart unutulmadý Hacýbektaþlýlar projesi Radyo internet üzerinden tüm dünyaya sesleniyor Fotoðraflar:

Detaylı

24 Kasim Öðretmenler Günü kutlama programý kapsamýnda emekli öðretmenleri ziyaret ten bir görüntü

24 Kasim Öðretmenler Günü kutlama programý kapsamýnda emekli öðretmenleri ziyaret ten bir görüntü Kolluk kuvvetlerince katledilen 342 çocuk için tek yürek olan siyasi partiler, demokratik kitle örgütleri, sanatçýlar ve aydýnlar, bölgeyi yýllarca kana bulayan çocuk katillerinin derhal yargýlanmasýný

Detaylı

Köþe yazýsý 3 DE 2 DE 4 DE 3 DE. Köþe yazýsý 8 DE

Köþe yazýsý 3 DE 2 DE 4 DE 3 DE. Köþe yazýsý 8 DE 14 Nisan'da 15 ilde DTP'ye yönelik baþlatýlan eþzamanlý operasyonlarda aralarýnda DTP'nin üç genel baþkan yardýmcýsýnýn da bulunduðu 53 kiþinin gözaltýndaki sorgusu sürerken dün de 4 ilde DTP'ye, yeni

Detaylı

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE Bakanlar Kurulu, "Özel Tüketim Vergisi" tutarýný benzinde 20, motorinde 15, LPG grubunda da 10 kuruþ artýrdý. Akaryakýt fiyatlarýnda yaþanan kuruþluk indirimler daha önce tüketicinin kafasýný karýþtýrmýþtý.

Detaylı