20 YKR. daðýtýlmasýný ve buna baðlý olarak velilerin tepkisini Hacýbektaþ Müftüsü Ayhan Ermiþ'le görüþtük. Yaptýðýmýz görüþmeyi yayýmlýyoruz.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "20 YKR. daðýtýlmasýný ve buna baðlý olarak velilerin tepkisini Hacýbektaþ Müftüsü Ayhan Ermiþ'le görüþtük. Yaptýðýmýz görüþmeyi yayýmlýyoruz."

Transkript

1 YIL: 1 SAYI: 111 Hacýbektaþ Müftüsü Ayhan Ermiþ; Suluca Karahöyük, Hacýbektaþ ve Hacýbektaþlý olmak Sevgili okurlar; yukardaki, bu sözbaþý cümlelerin, en sonundan baþlayarak bu husustaki duygu ve düþüncelerimi Suluca Karahöyük ün sayfalarýnda sizlerle paylaþmak istiyorum. Çok geç kalýnmýþ, ama ne mutlu ki baþlanýlmýþ böylesi bir basýn organý, Hacýbektaþ ilçesine yakýþmýþ ve de yakýþmalý, her yerde olduðu gibi, muhalifleri olsa, birilerinin keyfini kaçýrsa bile.! 20 YKR 5. Süðlün Koca-Baba Zünnun ayaklanmasý 1526 Süðlün Koca ayaklanmasý her yönüyle aðýr vergiler altýnda ezilen köylülüðün direniþ hareketidir yýlýnda Süðlün Koca ya ektiði topraklar için fazladan 200 akçe vergi yazýlmýþtý. Bu verginin aðýr olduðunu belirten Süðlün Koca görevlilere bunun 100 akçeye indirilmesi dileðinde bulundu. 01 MAYIS 2006 PAZARTESÝ Zülfüyare dokunmam Kutlu Doðum Haftasý kapsamýnda Hacýbektaþ'ta ilköðretim öðrençilerine çikolata ve balonla birlikte dini bilgilerin yer aldýðý kitabýn Helin Cafe Bar Restaurant 1 Mayýs ýn kökeni üstüne: daðýtýlmasýný ve buna baðlý olarak velilerin tepkisini Hacýbektaþ Müftüsü Ayhan Ermiþ'le görüþtük. Yaptýðýmýz görüþmeyi yayýmlýyoruz. Doðru bilinen bir yanlýþ 8 saatlik iþ günü mücadelesiyle özdeþleþen 1 Mayýs ýn 120. yýlý kutlanýyor. 1 Mayýs denince akla hep 3 Mayýs 1886 günü Chicago da International Mc Cormick Harvester fabrikasýnda grevcilerin üzerine polis tarafýndan açýlan ateþ sonucunda 4 iþçinin ölümü gelir. 1 Mayýs bu olayla iliþkilendirilir. Oysa gerçek biraz farklý; bu olayýn bildiðimiz anlamda 1 Mayýs ile iliþkisi yok. Görevliler Süðlün Koca nýn durumunu dikkate almadýðý gibi çevresinde bulunanlara baský yaptý ve ek olarak aþaðýlamak amacýyla bir Alevi-Türkmen dedesinin sakalýný ve býyýðýný kesti. Bu baský ve saldýrganlýklar üzerine olaylar patlak verdi. Süðlün Koca köylülülerden ve aþiretlerden yardým istedi. Bartholomeos Kapadokya da Fener Rum Patriði Bartholomeos, Nevþehir'in Ürgüp Ýlçesi'nde pazar ayinine katýldý. Ayine Bartholomeos ile birlikte ABD'li ve Yunan Ortadokslarýn katýldýðý gözlendi. Nüfus cüzdanýnda yeni düzenleme Aile kütüklerinde, din hanesi nin kiþinin isteði ile doldurulmasýna ve evlilik dýþý doðan çocuklarýn baba soyadýný almasýna olanak saðlayan yasa, Resmi Gazete de yayýnlanarak yürürlüðe girdi ABD'nin Chicago kentinde iþçiler 8 saatlik iþ günü için genel greve gittiler. Polisin ateþ açmasý sonucu, çok sayýda iþçi öldü ve yaralandý. Ýþçi liderlerinden Albert Parsons, August Spies, Adolph Fischer ve George Engel düzmece tanýklar ve kanýtlarla idam edildi II. Enternasyonal, 1 Mayýs'ýn, bütün dünyada iþçilerin birlik ve mücadele günü olmasýný kararlaþtýrdý. Ýþçilerin birlik ve mücadele günü kutlu olsun! GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: Ev Tel:

2 2 GÖRÜÞLER 01 Mayýs 2006 Pazartesi M. Fuat Doðan veya Sevgili okurlar; yukardaki, bu sözbaþý cümlelerin, en sonundan baþlayarak bu husustaki duygu ve düþüncelerimi Suluca Karahöyük ün sayfalarýnda sizlerle paylaþmak istiyorum. Çok geç kalýnmýþ, ama ne mutlu ki baþlanýlmýþ böylesi bir basýn organý, Hacýbektaþ ilçesine yakýþmýþ ve de yakýþmalý, her yerde olduðu gibi, muhalifleri olsa, birilerinin keyfini kaçýrsa bile.! Halk katmanlarýnýn oluþturulmasýnda, sivil toplum örgüt anlayýþýnýn yerleþmesinde, aktif ve bilinçli sosyal bir düzenin kurulmasýnda, katýlýmcý ve çoðulcu demokrasilerde,basýn,medya ve görsel iletiþim, günümüzde bir lokomotif görevi üstlenmektedir. Umarým Suluca Karahöyük tarihi süreçte, iþte bu asýl görevini omuzlayarak kendine düþen görevini canla baþla yapabilecektir. Zira 1400 yýl geriye dayanan, Alevi inancýnýn Ulu Divan ý, yani Anadolu Aleviliðinin inanç ve kültür merkezi veya bir baþka deyimle, Anadolu Aleviliðinin Serçeþmesi 800 yýllýk Hacýbektaþ bu güne deyin kendisini anlatamamýþ ve kendisini tanýtamamýþtýr. Hacý Bektaþ Veli adýnda dünyada yüzlerce dernekler kurulmuþ, dünya üniversitelerinde bu Anadolu bilgesi adýna her yýl yüzlerce konferanslar verilmiþ, bu Suluca Karahöyük, Hacýbektaþ ve Hacýbektaþlý olmak, Yýllardýr gurbette yaþayan bir hemþehrimiz, bir M.Fuat Doðan geçti bu son iki günde beldemizden ve siz okurlara mesajlarýný ileti, Suluca Karahöyük ün sayfalarýnda.! faliyetlerle Ulu Hünkar Hacý Bektaþ Veli ne kadar anlatýlmýþ veye ne kadar gerçekce tanýtýlmýþ, iþte u bilinmemektedir. Ne yazýkki içinde oturan insanlarý da daha bu düþünce aydýnlýðýnýn neresindedirler, ne gibi hizmetler sunmaktadýrlar bu beldeye bilinmez. Gezin, görün bu güzide beldenin, önemli ziyaret yerleri, Atkaya, Hamurkaya, Cevizli, Suluca, Karahöyük, Hocavaki, Savat Pýnarý, ara sokaklarý, arka bahçeleri ve tarihi örenleri çaðdaþ görünüme kavuþturulup medeniyetin önüne sunulamamýþ bir köy görünümündedir. Bir örnek vereyim; beldenin Zirmahallesindeki memleket büyüðümüz Yakup amcanýn (Arzuhalcý Yakup Gürses) çeþmesinin üzerine yaptýrdýðý Atatürkün Kocatepeye çýkan heykelinin bulunduðu yer, içler acýsý mahallenin laðým sularýnýn çevrelediði bir çirkin görünümdedir. Bu örnekleri çoðalta biliriz, bu beldeyi imar etmek, mamur etmek bu beldenin baðrýndan kopan bizler ve burda yerliþik halk olan sizlerle elbette paylaþmalýyýz ki, Anadolu aleviliðinin baþkenti pirler, ozanlar ve bilgeler diyarý Hacýbektaþ artýk çaðýna yakýþýr bir belde haline gelmeli, bizde imecisi olmalýyýz, el ele gönül gönüle, bu beldenin imarýnda ve dünyaya tanýtýlmasýnda. Daha yeni yayýn hayatýna baþlayan Suluca Karahöyük ilk yayýn hayatýna baþladýðý günden bu yana yurt içinde ve yurt dýþýnda dalga dalga, halka halka yeni daireler çizip daðýlarak ses getirmeye ve umut vermeye baþlamýþtýr, bizleri sizlerle kucaklaþtýrmakta, bizleri sizlerle buluþturmakta bir adres ve bir öncü görevi yüklenmiþlerdir, iþte bu sevindiricidir. Ýþte bundandýr ki, Hacýbektaþlý olmak veya Hacýbektaþca düþünmek bir sorumluluktur, bu belde adýna ve bu yayýn organýný yaþatmak adýna. Anadoluyu aydýnlatan büyük bilge,hacý Bektaþ Veli öyle demiþ bir sözünde safsata, nafile ve tembel yaþayan insanlara, / Çorak bir topraða yaðan yaðmur, / Görmeyen insana güzel bir nesne, / Tok bir insana nefis bir yemek, / Cahil bir insana özgün bir söz, olanlarýn en yazýk ola-nýdýr. Sevgili okurlar, iþte Suluca Karahöyük, ne yazýk ki bugüne kadar düþünülüp yaþama geçirilemeyen, bir boþluðu doldurmuþ, bu güne kadar bu beldede insanlara ýþýk tutabilme adýna bir önemli göreve ceket çýkartmýþ, kollarý sývamýþtýr. Kutluyorum bu bir avuç yürekli insanlarý yarýnlarý aydýnlýk, yollarý açýk olsun. Tanýyýp tanýmadýðým yürekleri Hacýbektaþ için atan siz insanlar adýna. Dünü anýmsamak, bugüne ýþýk tutar dileðiyle, ulu pirin ilk Anadoluya geliþ serüvenini, kendimce burda bir kez daha sizlerle paylaþmak istedim. Umarým sizlerede bir lahza feyiz verecektir. Çað orta çagdýr, dünya tarihinin bütün kötülüklerini yapýsýnda toplamýþ, insanlýk dýþý bir örneðini daha yaþamaktaydý. Dünya bu kötülüklere parelel olarak, onüçüncü yüz yýl anadolusu bir boþluðun içindedir. Bir kargaþanýn, bir karanlýðýn içindedir. Doðudan moðol akýnlarý, batýdan haçlý seferleri, Selçuklularýn çürümüþ ve yýkýlmakta olan son dönemleri. Toplumun yaþadýðý kavram kargaþasý ve iktidar kavgalarýnýn çokluðu halký þaþkýna çevirmiþtir, kararlýlýk diye bir þey kalmamýþtýr. Bir kopukluk, bir parçalanma ve bir kuþku sarmýþtýr halký. Yarýn ne olacak korkusuydu bu. Günümüzde olduðu gibi ayný, ilkel ve baðnaz insan yýðýnlarýnýn kültür tahripleri, halkýn kime inanacaðýna olan þaþkýnlýðý ve halktan baskýyla alýnan vergiler sömürüdende öte insanlarý adeta köleliðe itmiþti. Korku doðan her günde, yenen her ekmekte, her canýn her yürek atýþýnda bir gölgedir artýk. Ýþte yýllarý Anadolu topraklarýnda böyledir. Zaman bir þeylere gebedir,bir kurtarýcý,tanrýsal bir güç beklemektedir halk. Anadolu elbette boþ deðildir, bu topraklar en umutsuz günlerinde bile nice isimsiz kurtarýcýlar doðurmuþtur.bir aydýnlýðýn ýþýnlarý fýþkýrmýþtýr yöreye, horasandan gelen bir güneþin ýþýnlarý parýldar Suluca Karahöyük kayalýklarýnda. Kýzýl bir gül, Ak bir güvercindir o..! Bütün güvencesiyle, kuþkularý atýp bozuk bir düzenin içine yalýn bir gövde gibi girer Hacý Bektaþ Veli Anadolu da. Arkasýnda vurucu bir ordusu, kervanýnda tükenmez hazineleri yoktur. Ne bileklerinde zorbalýk, ne kafasýnda karýþýk kavramlar ve nede yüreðinde kinlerin karanlýðý vardýr. Dayanaðýnda imparatorluk, beylik ve büyük zenginliklerin kalýtýmýda yoktur.ancak bir gurbetci,yolunu arayan bir yabancý gibidir Hacý Bektaþ Veli Anadolu da. O bozuk düzeni deðiþtirmeyi, dinde ve sosyal yapýda devrimleri amaçlarken, insan sevgisinin aydýnlýðý ile yapýlý bir yürek ve gerçekci bir kafadan yana baþka hiç bir silaha sahip deðildir. Ýþte ortaçaðýn karanlýðýndan,günümüze dek uygarlýk, medeniyet ve sevgi meþalesi sönmeyen bu bilge kiþinin bu günki anayurdu bu topraklarda, bu beldeye yakýþýr bir insan topluluðu, bir gönül ordusu olma yolunda mücadele verenlerin, bu yürek atýþlarýnýn birde sesi olmalý, o da Suluca Karahöyük Ülke dýþýnda, yani Avrupa ülkelerinde baþta, Amsterdam, Berlin, Paris, Lahey, Bürüksel ve benzeri büyük metropol þehirlerde Suluca Karahöyük ün yarýnlarý için, gazetenizin baþlatmýþ olduðu bir çok bölge basýn bürolarý ve tanýtým kampanyalarýyla sizlere ulaþmak, çaðdaþ gazetecilik hizmetlerini de sunacaðýmýzý burda belirtmek isterim. Bu kampanya baþlatýlmýþ olup, biz de Hollanda olarak bu kampanyayý gönülden destekleme adýna ordaki gazete bürosunu açmýþ bulunumaktayýz, sevenlerine duyurulur. Sevgili okurlarý ve tüm hemþhrilerimi muhabbetle selemlýyor, baþarýlarýnýzýn devamýný diliyorum. GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkaný Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Adliye Kütüphane Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop TEDAÞ

3 01 Mayýs 2006 Pazartesi HABER 3 Hacýbektaþ Müftüsü Ayhan Ermiþ; Nüfus cüzdanýnda yeni düzenleme Zülfüyare dokunmam Kutlu Doðum Haftasý kapsamýnda Hacýbektaþ'ta ilköðretim öðrençilerine çikolata ve balonla birlikte dini bilgilerin yer aldýðý kitabýn daðýtýlmasýný ve buna baðlý olarak velilerin tepkisini Hacýbektaþ Müftüsü Ayhan Ermiþ'le görüþtük. Yaptýðýmýz görüþmeyi yayýmlýyoruz. Kutlu Doðum Haftasý kapsamýnda Ýlköðretim öðrencilerine (4.5. sýnýflar) çikolata,balon ve peygamberin hayatýný anlatan bir kitap daðýttýnýz. Valiliðin, Kaymakamlýðýn ve Milli eðitimin izniyle daðýtýlmasý istenenler arasýnda cep Ýlmihalide var. Ýlmihali niçin daðýtmadýnýz.? Müftü Ayhan Ermiþ: Kutlu Doðum Haftasý nedeniyle yaptýðýmýz daðýtým izinliydi. Valiliðin, Ýlçe Kaymakamlýðý'nýn ve Milli Eðitim Müdürlüðü'nün izni var. Ben cep ilmihali nin daðýtýmýnýn yapýlma-masýný istedim. Nedeni þu; burasý Hacýbektaþ ve hassas bir yer. Gerilim olsun istemedim. Cep ilmihali bize gelseydi dahi daðýtmazdým. Hacýbektaþ hassas bir yer. Daðýtýlmasaydý iyi olurdu. Keþke gelmeseydi de daðýtmasaydýk. Belki bir þey olabilir, dedim. Ama bize resmi yazý geldi. Yapmak zorunda kaldýk. Biz de devlet memuruyuz. Daðýtmak zorunda kaldýk. Daðýtýlan çikolatalarýn finansmanýný kim saðladý.? Müftü Ayhan Ermiþ: Çikolatalarý hayýrsever bir vatandaþ Allah rýzasý için daðýtmamýzý istedi. Finansmanýný kendisi saðladý. Konuyla ilgili olarak Sulucakarahöyük Gazetesinde yazý yazan Atatürk Ýlköðretim Müdürü'nün buradan gönderilmesi için Ýl müftüsü ile bir görüþme yaptýnýz mý? Müftü Ayhan Ermiþ: Yedi yýldýr buradayým. Kimsenin Zülfi yarenine dokunmam. Kimseyi üzmem. Hocam çalýþkan ve dürüst birisidir. Kendisini severim. Böyle bir giriþimim olamaz. Hakkýmýzda söylenenler doðru deðil. Yalandýr. Yalansa haramdýr. Hacýbektaþ'a cami yaptýrdýðýnýzý söyleyerek yardým topladýðýnýz yönünde görüþler var. Bu konuda söylemek istedikleriniz var mý? Müftü Ayhan Ermiþ: Buraya yaptýrdýðýmýz cami deðil. Ýki katlý lojman olacak. Ýmam lojmaný yapýyoruz. Altý kuran kursu ve mescit olacak. Misafirhanesi olacak. Topladýðýmýz yardýmlarý cami yapýyoruz diye toplamýyoruz. Yardýmlar makbuz karþýlýðý toplanýyor. Valiliðin ve Kaymakamlýðýn izniyle bu yardýmlarý topluyoruz. Gazetemiz Hacýbektaþ'a Cami yaptýrmak adý altýnda Kýrþehir'de makbuzsuz para toplanmasýný46. Sayý 14 Þubat/Salý) haber yapmýþtý. Bu haberin çalýþmalarýnýzý olumsuz etkilediðini düþünerek Ýl müftüsü ile bir görüþme yaptýnýz mý? Müftü Ayhan Ermiþ: Hayýr. Ne gazeteyle ilgili nede Kýrþehir'deki yardým toplamayla ilgili bir görüþmem olmadý. Kýrþehir'de bizim topladýðýmýz yardýmlar izinlidir. Makbuzludur. Bu makbuzlar Kýrþehir Müftülüðü'nde incelenebilir. Kýrþehir' deki yardýmý lojman, misafirhane ve mescit için topladýk. Biz orada cami yapmak için yardým toplamadýk. Bu konuda gazetenizin yapmýþ olduðu haberle ilgili herhangi bir görüþme yapmadým. Fikir beyan etmedim. Bu gün buraya gelerek bizimle görüþmenizi de ayrýca takdir ediyorum. AKP Millet Vekili Rýdvan Köybaþý yapýmý devam eden lojman inþaatý için gidelim yapýmý devam eden camiyi bir görelim ifadelerini kullandý mý? Sizin bilginiz dahilinde böyle bir ziyaret gerçekleþti mi? Müftü Ayhan Ermiþ: Hayýr. Ben ismi gecen millet vekili ile görüþmedim. Lojman için ne ifadeler kullandýðýný da bilmiyorum. Görmedim. Ama burasý cami deðil lojmandýr. Asýlsýz ve gerçek dýþý dedikodular gerilim yaratmaya yöneliktir. Ortamý germemeliyiz. Hepimiz üzerimize düþen görev ne ise yapmalýyýz. Verdiðiniz bilgiler için teþekkür ederiz. Müftü Ayhan Ermiþ: Buraya gelip bizi dinlediðiniz için ben size teþekkür ediyorum. Aile kütüklerinde, din hanesi nin kiþinin isteði ile doldurulmasýna ve evlilik dýþý doðan çocuklarýn baba soyadýný almasýna olanak saðlayan yasa, Resmi Gazete de yayýnlanarak yürürlüðe girdi. Yeni Nüfus Hizmetleri Yasasý, özetle þu hükümleri içeriyor: 18 ÝNDE DEÐÝÞEBÝLÝR: Nüfus cüzdanýndaki din hanesinin boþ býrakýlmasý, deðiþtirilmesi ya da silinmesi kiþinin isteðiyle yapýlacak. Ebeveynler çocuklarýnýn din hanesini boþ býrakabilecek; 18 yaþýný dolduranlar din hanesini deðiþtirebilecekler. ÇOCUKLARA SOYADI: Evlilik dýþý çocuða annesinin soyadýnýn verilmesi uygulamasý son buldu. Evlilik dýþý doðan ve babalarý tarafýndan kabul edilen çocuklar, babalarýnýn soyadlarýný alabilecekler. EÐÝTÝM DESTEÐÝ : Özellikle Doðu ve Güneydoðu da baþlatýlan eðitim kampanyalarýna destek olmak amacýyla, doðum, ölüm, evlenme gibi nüfus olaylarýný kayýt altýna aldýrmayan vatandaþlar bir defaya mahsus olmak üzere affedilecek ve bu kiþilere 50 YTL lik ceza kesilmeyecek. TEK SEÇMEN KARTI: Yerleþim yeri adresi birden fazla olsa da bir kiþiye sadece bir seçmen bilgi kartý gönderilecek. Bu deðiþiklikle mükerrer seçmen tartýþmasý sona erecek. Kayýt dýþýlýðýn önlenmesi amacýyla sürücü belgesi, pasaport, kimlik kartý gibi tüm tanýtýcý belgelerin yaný sýra vergi kimlik kartýnda da kimlik numarasýnýn kullanýlmasý zorunlu olacak. 50 YTL CEZA : Nüfus ve aile cüzdanlarýný kaybedenlere ve nüfus cüzdanýnýn geçerlilik süresinin son bulmasýndan itibaren 2 ay içinde bu cüzdanlarýný deðiþtirmeyen kiþilere 50 YTL para cezasý verilecek. Adres bildirimi yükümlülüðünü yerine getirmeyenlere 250, gerçeðe aykýrý adres bildirenlere 500 YTL ceza uygulanacak. YABANCI EVLÝLÝKLER: Sahte evliliklerin önlenmesi için muhtarlarýn yabancýlarý evlendirme yetkisi de kaldýrýldý. Bu tür evliliklerde yetki sadece il ve ilçe belediye baþkanlarý ile evlendirme memurluklarý ile nüfus müdürlüklerinde olacak. ÖZEL HAYATIN GÝZLÝLÝÐÝ: Özel hayatýn gizliliði gereði, bir kiþinin nüfus kaydý hakkýnda üçüncü kiþilerin bilgi almalarý engellendi. YABANCIYA KÝMLÝK NO: Türkiye de kaydý bulunan yabancýlar da kimlik numarasý alacak. Adres deðiþiklikleri, 20 gün içinde bildirilecek. Bartholomeos Kapadokya da ÜRGÜP-Fener Rum Patriði Bartholomeos, Nevþehir'in Ürgüp Ýlçesi'nde pazar ayinine katýldý. Ayine Bartholomeos ile birlikte ABD'li ve Yunan Ortadokslarýn katýldýðý gözlendi. Ayine katýlanlara Fener Rum Patriði Bartholomeos un paskalya yumurtasý daðýttýðý belirtildi. Nevþehir'in Ürgüp Ýlçesi'ne baðlý Mustafapaþa Beldesi'nde bulunan Konstantin Eleni Kilisesi'nde düzenlenen pazar ayinine Fener Rum Patriði Bartholomeos, Avusturya Ortadoks Metropoliti Mihail Staikos, Romanya Baþbakaný'nýn annesi Luise Atonasiadi ile yaklaþýk 200 kiþilik ABD'li ve Yunanlý Ortadoks un katýldýðý bildirildi. Yaklaþýk 2 saat süren pazar ayinini Avusturya Metropoliti Staikos yönetti. Ýncil'den çeþitli dualarýn okunduðu ayin sonrasýnda Fener Rum Patriði Bartholomeos, ayine katýlanlara paskalya yumurtasý daðýttý.

4 4 ARAÞTIRMA 01 Mayýs 2006 Pazartesi 2 5. Süðlün Koca-Baba Zünnun ayaklanmasý 1526 Süðlün Koca ayaklanmasý her yönüyle aðýr vergiler altýnda ezilen köylülüðün direniþ hareketidir yýlýnda Süðlün Koca ya ektiði topraklar için fazladan 200 akçe vergi yazýlmýþtý. Bu verginin aðýr olduðunu belirten Süðlün Koca görevlilere bunun 100 akçeye indirilmesi dileðinde bulundu. Görevliler Süðlün Koca nýn durumunu dikkate almadýðý gibi çevresinde bulunanlara baský yaptý ve ek olarak aþaðýlamak amacýyla bir Alevi-Türkmen dedesinin sakalýný ve býyýðýný kesti. Bu baský ve saldýrganlýklar üzerine olaylar patlak verdi. Süðlün Koca köylülülerden ve aþiretlerden yardým istedi. 20 Aðustos 1526 da kýsa sürede uygulamalara tepki duyan geniþ bir kitle toplanarak eyleme geçti. Eylemcilerin baþýnda Dulkadirli Türkmenlerinden Baba Zünnun bulunuyordu. Etkili olduðu alan: Bozok Sancaðý, Tokat, Amasya, Sivas, Toroslar, Maraþ, Çukurova yöreleri. Katýlýmcýlar: Bozok bölgesinde yaþayan Osmanlý yönetiminden hoþnutsuz Alevi- Kýzýlbaþ köylüler, haksýzlýk ve adaletsizliklere tepki duyan aþiretler. Sonuç: Baba Zünnun öncülüðünde hareket eden isyancýlar önce Bozok sancakbeyi Mustafa Bey in konaðýný bastýlar. Kendisini, Ýlyazýcýsý Kadý Muslihüddin i ve yazýcý Mehmet i öldürdüler. Bunun üzerine merkezi yönetim Karaman beylerbeyi Hurrem Paþa yý isyancýlar üzerine gönderdi. Kayseri yakýnlarýnda bulunan Kurþunbeli nde çýkan çatýþmada Osmanlý güçleri yenilgiye uðradý. Hurrem Paþa, Kayseri sancakbeyi Berham Bey, Ýçel sancakbeyi Ali Bey bu çatýþmada öldüler. Bu baþarýdan sonra güçlenen isyancýlar Artukabâd ve Kazova yörelerine doðru yürüyüþünü sürdürdü ve buralarý ele geçirdi. Geliþmelerin boyutu üzerine Osmanlý yöneticileri daha kapsamlý bir hazýrlýk yaparak Rum (Sivas) beylerbeyi Hüseyin Paþa ve Maraþ sancakbeyi Mahmut Bey öncülüðünde büyük bir Osmanlý ordusuyla Sivas ta toplandý. Kazova yöresinde durum belirlemesi yapan Malatya sancakbeyi Yularkýstýoðlu Ýskender Bey in giriþtiði ilk öncü çatýþmalarda Osmanlý ordusu ciddi kayýplar verdi ve kuþatma içerisine düþen Ýskender Bey canýný güçlükle kurtardý. Durumun ciddiyetini gören Hüseyin Paþa bütün eyalet askeriyle birlikte Baba Zünnun üzerine yürüdü ve Höyüklü (Solakzâde de Hunbeli, Celâlzâde de Muyluklu) denilen yerde 26 Eylül 1526 da büyük çarpýþmalar yaþandý. Çatýþmada Baba Zünnun öldü ve önemli kayýplar veren yandaþlarý daðýlarak daðlara çekildiler. Gece toparlanan Baba Zünnun eylemcileri Osmanlý ordusuna saldýrarak aðýr bir yenilgiye uðrattýlar. Bu saldýrýda aðýr yaralanan Hüseyin Paþa ise Sivas a kaçtý, Sivas ta bu yaradan kurtulamadý ve yaþamýný yitirdi. Fakat üç gün sonra Kürdistan askeri yle yetiþen Diyarbekir beylerbeyi Hüsrev Paþa Düzcuma denilen yerde isyancýlarý kesin yenilgiye uðratarak eylemi bastýrdý. 6. Zünnunoðlu Halil ayaklanmasý yýlýnda Süðlün Koca-Baba Zünnun eyleminin bastýrýlmasýndan kýsa bir süre sonra ardý arkasý kesilmeyen baský ve kýyýmlar nedeniyle Bozok bölgesinde olaylar yeniden patlak verdi. Eylemin öncülüðü Zünnunoðlu diye anýlan biri tarafýndan yürütülüyordu. Etkili olduðu alan: Bozok ve Sivas bölgeleri. Katýlýmcýlar: Hisarbeðli Oymaðý, Çiçekli, Aðca Koyunlu, Mesutlu ve bölgede bulunan diðer Alevi-Kýzýlbaþ Türkmen aþiretleri. Sonuç: Kýsa sürede sayýsý binlerce kiþiye ulaþan eylemciler Unavur denilen yerde Rum (Sivas) beylerbeyi Yakup Paþa öncülüðünde üstlerine gelen Osmanlý güçlerini yenilgiye uðrattýlar. Olayý bastýrma görevi bu nedenle saray tarafýndan yeniden Diyarbekir beylerbeyi Hüsrev Paþa ya verildi. Karþý koyamayacaklarýný anlayan ve kýyýmdan kurtulabilmek için Safevi topraklarýna geçmeye çalýþan isyancýlarýn önünü Hüsrev Paþa Erzurum-Pasin ovasýnda kesmeyi baþardý. Çýkan çatýþmada güçlü Osmanlý ordusu karþýsýnda isyancýlar aðýr bir yenilgiye uðradý. Bastýrýlan bu isyandan eylemin önderi Zünnunoðlu un kaçarak kurtulmayý baþarmasýna karþýn eylemciler büyük bir kýyýma uðramaktan kurtulamadýlar. Genel Boyutlarýyla Kalender Çelebi Eylemi Önderliði, yayýlma alaný ve etkileriyle yukarýda sunduðumuz isyanlara eklenen son önemli halka 1527 yýlýnda ortaya çýkan Þah Kalender (Çelebi) ayaklanmasýdýr. Eylemin Rum (Sivas) eyaletindeki geliþimi, yayýlma alaný ve etkisinden yola çýkarak 1527 Mart ayýnda baþladýðýný söyleyebiliriz. Yalnýz bu tarih isyancýlarýn somut eyleme geçme tarihidir. Konuyla ilgili verilerden çýkardýðýmýz bilgilere göre bu tarihten önce uzun süre isyana katýlan çeþitli kesimlerden topluluklar arasýnda görüþme, konuþma, anlaþma ve ön hazýrlýk çalýþmalarý yapýlmýþ olmalýdýr. Aslýnda böyle bir durumun olmasý da doðaldýr. Çünkü herhangi bir yenilgi olayý yaþandýðýnda ortaya çýkacak akýbet bellidir ve iþin ucunda baþvermek vardýr. Baþka bir deyimle böyle bir eyleme kalkýþýlmasý sonucu ihanet ve yenilgi durumunda ortaya çýkan bedel in baþvererek ödenmesi kaçýnýlmazdýr. Ýkircik ve ikiyüzlülük eylemci saflarýnda telafisi mümkün olmayan yaralar açacaktýr. Nitekim bütün ikrâr ve anlaþmalara karþýn geliþmeler içerisinde olayýn boyutunun böyle bir noktaya varmasý engellenememiþtir. Genel olarak isyanýn çýkýþ nedenleri: 1.Anadolu kasýp kavuran yokluklar. 2.Toplumun üzerindeki kesintisiz süren baský ve kýyýmlar. 3. Halkýn üretimin çeþitli adlar altýndaki kaldýrýlamayacak ölçüde aðýr olan vergiler yoluyla yaðma ve talan edilmesi ve bunun sonucunda ortaya çýkan aþýrý yoksulluk. 4. Sultanýn kullarý sayýlan toplumun sürekli sonu gelmez seferlere götürülmesi ve gidenlerden bir çoðunun geri gelmemesi. 5. Türkmen kökenli timarlý sipahilerin timarlarýnýn ellerinden alýnmasý. 6. Adalet daðýtmakla yükümlü kadýlarýn adaletsizliði ve baþýný alýp yürüyen rüþvet ve yolsuzluk. 7. Bitmek bilmeyen sýkýntýlardan bunalan toplumun devlet idaresinden hoþnutsuzluðu. Etkili olduðu alan: Kýrþehir, Ankara, Çorum, Amasya, Bozok, Tokat ve Sivas sancaklarýnýn tamamý Maraþ, Sarýz ve Elbistan yöresi. Katýlýmcýlar: Rum (Sivas) eyaletinde bulunan bütün Alevi-Bektaþi- Kýzýlbaþ Türkmen aþiretleri, Dulkadirli oymaklarý, daha önceki kýyýmlardan kurtulan isyancýlar, timarlarý ellerinden alýnan timarlý sipahiler. Ayaklanmanýn Büyümesi ve Yayýlmasý Özellikle konar-göçer Türkmen aþiretleri ve köylülerden geniþ destek alan ve hýzla büyüyerek Orta Anadolu nun çeþitli yörelerine yayýlan isyancýlar yürüyüþlerini sürdürdüler. Rum eyaletindeki girdikleri çatýþmalarda birçok kez Osmanlý güçlerini daðýtan isyancýlar Hafik üzerinden Safevi bölgesine geçmek isterken, yollarýn Osmanlý güçleri tarafýndan kesildiðini öðrenince Sivas-Tokat bölgesinde, Yýldýz Daðý, Banaz ve Karaçayýr çevrelerinde yaþanan uzun süreli kuþatmadan kurtularak güneye Elbistan-Nurhak Daðlarý bölgesine yöneldiler. (Konuyla ilgili bu bölgelerde yaptýðýmýz alan araþtýrmasýna iliþkin sonuç ve veriler Pir Sultan Abdal ve 16. Yüzyýl Osmanlý Düzeni adlý kitabýmýzda uzun uzadýya aktarýlmýþtýr.) Bu arada durumun vehametini anlayan Osmanlý yöneticileri Kalender Çelebi saflarýnda bulunan boy beyleri ve týmarlý sipahilerle yeniden anlaþma ve iþbirliðinin yollarýný aradýlar. Bu beylere el konulan yurtlarýnýn ve dirliklerinin geri verileceði, uðradýklarý haksýzlýklarýn giderileceði, timarlý sipahilere timarlarýn geri verileceði ve birtakým ekonomik çýkarlarýn saðlanacaðý duyuruldu. Yapýlan gizli görüþmelerde anlaþma saðlandý. Bu beylere hilatlar ve deðerli armaðanlar gönderildi. Bu çýkarlar karþýlýðý Osmanlý yöneticileriyle anlaþma saðlayan çevreler Kalender Çelebi saflarýný özellikle geceleri hýzla terketmeye baþladýlar. Kalender Çelebi saflarýnda otuz bini aþkýn isyancýdan birkaç gün içinde kala kala kendine son derece baðlý bir bölük yakýn çevresiyle birlikte üç dört bin civarýnda insan kaldý. (SÜRECEK)

5 01 Mayýs 2006 Pazartesi ABD'nin Chicago kentinde iþçiler 8 saatlik iþ günü için genel greve gittiler. Polisin ateþ açmasý sonucu, çok sayýda iþçi öldü ve yaralandý. Ýþçi liderlerinden Albert Parsons, August Spies, Adolph Fischer ve George Engel düzmece tanýklar ve kanýtlarla idam edildi II. Enternasyonal, 1 Mayýs'ýn, bütün dünyada iþçilerin birlik ve mücadele günü olmasýný kararlaþtýrdý Mayýs Türkiyeli iþçi ve emekçiler tarafýndan da kutlanmaya baþladý Tersane Ýþçileri, iþgal altýndaki Ýstanbul'da 1 Mayýs'ý kutladý. Ýþtirakçý Hilmi önderliðinde Halk Ýþtirakiyyun Fýrkasý'nýn düzenlediði 1 Mayýs'a iþçiler kýzýl bayraklarla katýldý ve Kasýmpaþa'dan Þiþli Hürriyet-i Ebediye Tepesi'ne kadar yürüdüler Ýstanbul'da tütün iþçileri, askeri fabrika ve demiryolu iþçileri, fýrýncýlar, Ýstanbul tramvay, telefon, tünel, gazhane iþçileri 1 Mayýs'ý sokakta kutladýlar. "Yabancý þirketlere el konsun", "8 saatlik iþ günü", "Hafta tatili", "Serbest Sendika ve Grev Hakký" pankartlarýný taþýdýlar Takrir-i Sükun Kanunu'yla her türlü gösteri ve yürüyüþ yasaklanýnca, 1 Mayýs da kitlesel olarak kutlanamaz hale geldi yýllýk aradan sonra 1 Mayýs Ýþçi Bayramý Ýstanbul Taksim Meydanýnda yapýlan büyük bir mitingle kutlandý. DÝSK'in (Devrimci Ýþçi Sendikalarý Konfederasyonu) düzenlediði Mayýs'ý, Türkiye'de kitlesel 1 Mayýs kutlamalarýnýn baþlangýcý oldu DÝSK tarafýndan Taksim Meydanýnda düzenlenen 1 Mayýs mitingine 500 bine yakýn iþçi, emekçi katýlmýþtý. Akþam saat 7'yi biraz geçe, alana giriþ sürerken Sular Ýdaresi binasýnýn üzerinden ve Intercontinental Oteli'nden (þimdiki The Marmara Oteli) kalabalýðýn üzerine ateþ açýldý. Silah sesleri dinmeden polis panzerleri sirenlerini çalarak topluluðun üzerine yürüdü. Birkaç kiþi kurþun SOLDAN SAÐA : 1) Ýlk öyküsü 1996 yýlýnda Varlýk dergisinde yayýmlandý. 1997de Yaþar NabÝ Mayýr Gençlik Ödülünü öykü dalýnda kazanan genç yazarýmýz. 2) Uzun araç. -Ýnþaat iþçisi. 3) Ordu mensubu. -Yük hayvanlarýnýn her iki yanýna konulan yük parçasýndan her biri 4) Bir soru eki. -Minderi! alçak sedir. 5) Büyük taþ kütlesi. -Kimi vakit, bazen. 6) Söðüþ yapmak üzere piþirilen sýðýr eti. -Çöl ve kurak bölgelerde yaþayan bir sürüngen türü 7) Ýspanyollarýn geleneksel öðle uykusu. -Kimyada, Germanyum'un simgesi 8) Gün doðmadan önceki alaca karanlýk. - Kirli ve pisli olan. 9) Yeryüzü parçasý. -Bir temsil veya filmin ilk gösterimi. 10) Ticaret malý. -Bir sürüngen. YUKARIDAN AÞAÐIYA : 1) Kazak baþkanlarýna verilen ad. -Bütün, türn. 2) Hapis. - Özsu. 3) Soy. -Evren, dünya. 4) Belirti, iz. -Güney Afrika'nýn plaka iþareti. 5) yarasýyla ya da panzer altýnda kalarak, ama çoðu çýkan panik sýrasýnda ezilerek 37 kiþi hayatýný kaybetti, çok sayýda kiþi yaralandý. Resmi yetkililer ve medyanýn olayý sol gruplar arasýndaki çatýþmayla iliþkilendirmek çabalarýna karþýn, yargýlama sonucunda bir çatýþma olmadýðý olaylarýn bir provokasyon sonucu patlak verdiði belirlenmesine karþýn sorumlular yakalanamadý. Susurluk kazasýndan sonra, 1 Mayýs katliamý sorumlularýnýn da yargýlanmasý için bir kampanya yürütüldüyse de bir sonuç alýnamadý. 1 Mayýs 1997'de, 20 yýllýk hukuki zamanaþýmý süresi doldu Ýstanbul'da 1 Mayýs kutlamalarý yasaklandý ve sokaða çýkma yasaðý kondu. 1 Mayýs'ta Ýstanbul'da sokaða çýkan Türkiye Ýþçi Partisi (TÝP) Genel Baþkaný Behice Boran ve 1000'e yakýn kiþi gözaltýna alýndý. Behice Boran ve 330 Türkiye Ýþçi Partili 6 Mayýs'ta tutuklandý. DÝSK'e baðlý bir grup sendika ise Ýzmir'de "izinli" 1 Mayýs kutlamasý yaptý Eylül darbesinden önce son "yasal" 1 Mayýs kutlamalarý yapýldý. Sýkýyönetim altýndaki Ýstanbul, Ankara ve Ýzmir'de gösteriler yasaklandý. DÝSK, Mersin'de "izinli" 1 Mayýs kutlamasý yaptý. 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra, o zamana kadar "Bahar Bayramý" adýyla resmi tatil günü olan 1 Mayýs çalýþma günleri arasýna dahil edildi Ýstanbul'da 1 Mayýs'ý kutlamak için Ýstiklal Caddesi'nden Taksim'e yürümek isteyen 2000 kiþilik grup polis tarafýndan daðýtýldý. Olaylar sýrasýnda alnýndan vurulan Mehmet Akif Dalcý adlý genç bir gün sonra öldü. 400'ü aþkýn gösterici gözaltýna alýndý Ýstanbul'un çeþitli semtlerinde yapýlan 1 Mayýs eylemlerinde 40 kiþi yaralandý, 2 bin kiþi gözaltýna alýndý. Yaralýlardan Gülay Beceren felç oldu Ýstanbul ve Ankara'da 1 Mayýs'ý kutladýktan sonra daðýlan gruplar polis Hükümdar konaðý. -Kayak. 6) Ýlaç, deva. -Bilerek yapýlan. 7) Esenlik dileme. -Silah olarak kullanýlan, ucu sivri ve demirli uzun mýzrak. 8) Açý ölçme aleti. -Kýrmýzý renkli bir çeþit mürekkebe verilen ad. 9) Nesne, þey. -Bir devlet.10) Samanyolu. tarafýndan coplandý. Sosyal Demokrat Halkçý Parti Milletvekili Salman Kaya da polisten dayak yedi. Ýki gün sonra milletvekili Salman Kaya'yý döven 3 polis ve Ankara Emniyet Müdürü Orhan Taþanlar görevden alýndý Ýstanbul Kadýköy'de yapýlan 1 Mayýs gösterilerinde olaylar çýktý. 3 kiþi öldü, 67 kiþi yaralandý, birçok iþyeri tahrip edildi. * * * Alman ilaç firmasý Bayer, Aspirini üretti Adolf Hitler yönetimindeki Nazi Partisi Berlin'de ilk kez miting yaptý Dünyanýn en yüksek (465 metre) binasý Empire State Building açýldý Orson Welles'in yönettiði Yurttaþ Kane filminin ilk gösterimi yapýldý. Ýktidarda yozlaþmayý anlatan Kane yüzyýlýn en iyi filmi olarak kabul ediliyor Alman Nazi Propaganda Bakaný Joseph Goebbels Sovyet Birlikleri Berlin'e girerken karýsýný ve altý çocuðunu öldürerek intihar etti Eylül olaylarýnda zarar gören kiliselere 10 milyon lira avans verildi Amerikan casus uçaðý U-2 Sovyetler Birliði üzerinde casusluk yaparken düþürüldü. Olay üzerine ABD Baþkaný Dwight D. Eisenhower ile Sovyet lideri Nikita Kruþçev arasýnda yapýlmasý planlanan buluþma ertelendi Baþbakan Nihat Erim, Anayasa için, "Türkiye böyle bir lüksü kaldýramaz" dedi. Ayný gün, Ankara'da grev ve lokavt yasaklandý, 22 dernek kapatýldý, Ýstanbul'da da öðrenci forumlarý yasaklandý Arjantin Ýngiltere'ye ait Falkland Adalarý'na asker çýkardý. Ýngiltere Arjantin kuvvetlerine karþý saldýrýya geçti Sosyalist Feminist Kaktüs dergisi yayýna baþladý. Derginin yazarlarý, Gülnur Savran, Nesrin Tura, Sedef Öztürk, Banu Paker, Þahika Yüksel, Aksu Bora, Nural Yasin, Ayþegül Berktay, Özden Dilber, Nalan Akdeniz, Fadime Tonak'ý. Dergi, Eylül 1990'a dek 12 sayý yayýmlandý ABD Baþkaný George W. Bush Irak taki muharebelerin son bulduðunu açýkladý Kýbrýs, Çek Cumhuriyeti.Estonya, Macaristan, Letonya,Litvanya,Malta, Polonya, Slovakya ve Slovenya Avrupa Birliði üyesi oldular. Bugün Doðanlar: Türkiye'de parti genel baþkaný olan ilk kadýn Behice Boran. Boran, Türkiye Ýþçi Partisi listesinden Urfa milletvekili seçilerek 1965'de meclise girdi öncesi Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coðrafya Fakültesi Sosyoloji Bölümü doçentiyken siyasal düþünceleri yüzünden üniversiteden atýldý. Ýlk hapishane günlerini Kore savaþýna karþý çýkmasý nedeniyle yaþayan Boran tek çocuðu Dursun'u cezaevinde doðurdu. 12 Eylül askeri darbesi sonrasý yurtdýþýna çýkan Boran Brüksel'de öldü. Bugün Ölenler: Karikatürcü, gazeteci, sinema ve tiyatro oyuncusu Altan Erbulak. Ayrýntý için:

6 6 01 Mayýs 2006 Pazartesi Doðru bilinen bir yanlýþ Aziz Çelik 1 Mayýs ýn kökeni üstüne: Doðru bilinen bir yanlýþ 8 saatlik iþ günü mücadelesiyle özdeþleþen 1 Mayýs ýn 120. yýlý kutlanýyor. 1 Mayýs denince akla hep 3 Mayýs 1886 günü Chicago da International Mc Cormick Harvester fabrikasýnda grevcilerin üzerine polis tarafýndan açýlan ateþ sonucunda 4 iþçinin ölümü gelir. 1 Mayýs bu olayla iliþkilendirilir. Oysa gerçek biraz farklý; bu olayýn bildiðimiz anlamda 1 Mayýs ile iliþkisi yok. Bu yüzden 120 yýllýk geleneðin kökenine iliþkin bir karýþýklýða, emek tarihi açýsýndan doðru bilinen bir yanlýþa deðinmekte yarar var. 1 Mayýs doðrudan 8 saatlik iþgünü mücadelesi ile ilgilidir. 1850'li yýllarda ABD ve Ýngiltere'de günlük çalýþma süresini 10 saate indiren yasalar kabul edilmiþti. Ancak iþçiler 24 saat olan günün 8 saatini çalýþmak, 8 saatini uyumak, 8 saatini de dinlenerek ve eðlenerek geçirmek istiyorlardý. 1860'lý yýllarda ABD'de günlük çalýþma süresini 8 saate indirmeyi amaçlayan örgütlenmelere gidildi, dernekler kuruldu ve grevler, gösteriler yapýldý. Düþük ücrete ve uzun iþ gününe karþý sürdürülen bu mücadele, 1. Enternasyonal'in 1866 yýlýnda toplanan kongresinde yasal çalýþma süresinin 8 saat olmasý talebinin kabul edilmesiyle uluslararasý bir boyut kazandý. 8 saatlik iþgünü mücadelesi 1880 lerde ivme kazanmaya baþladý. Ancak düzenlenen grevler ve gösteriler güvenlik güçleri tarafýndan zor kullanýlarak bastýrýlmaya baþlandý yýllarý arasýnda ABD'de, Japonya da, Fransa da, Rusya da 8 Saatlik iþ günü talebiyle grevler yapýldý. Amerikan Kongresi kamu sektöründe 8 saatlik iþ gününü 1868 de benimsedi. Ancak bu uygulama özel sektör iþyerleri için geçerli deðildi lýi yýllarda sekiz saatlik iþgününün özel sektörde yaygýnlaþmasý için Örgütlü Meslekler Federasyonu tarafýndan büyük gösteriler düzenlendi. Federasyon, 8 saatlik iþgünü talebiyle 1 Mayýs 1886 tarihinde ülke çapýnda grevler ve gösteriler düzenleme kararý aldý. 1 Mayýs 1886 günü ABD de 10 dan fazla kentte 350 bin dolayýnda iþçinin katýldýðý gösteriler yapýldý. Chicago daki 1 Mayýs gösterilerine ise 80 bin kiþi katýldý. Chicago da yapýlan gösterilerde hiçbir olay yaþanmadý. 2 Mayýs 1886 tarihli New York Times, 1 Mayýs 1886 gösterilerini Batý Ýþçisi Yürüdü, 8 Saat Hareketi Chicago da, Ýþçiler Yürüdü, Nutuklar dinledi ancak hiçbir þiddet giriþimi olmadý baþlýðýyla veriyordu. Ýþçiler, on saatlik ücretlerinde bir indirim olmaksýzýn sekiz saatlik iþ günü istiyordu. Chicago sekiz-saatlik iþ günü hareketinin arý kovaný olmuþtu; ülke tarihinin o güne deðin en büyük iþçi gösterisi Chicago 1 Mayýs 1886 gösterisi olmuþtu. 1 Mayýs geleneði iþte bu gösterilerle baþlar. Ancak bu yükseliþin yaratabileceði potansiyellerin Mc Cormick Harvester fabrikasý ve Haymarket (Samanpazarý) olaylarýyla tahrip edildiði vurgulanmaktadýr (Rayback, 1966, 166). 3 Mayýs 1886 günü Chicago da Kurulu International Mc Cormick Harvester fabrikasýnda anarþist sendikacýlarýn öncülük ettiði ve Þubat ayýndan beri süren grevi iþveren grev kýrýcýlarý kullanarak kýrmak istedi. Grevci iþçiler ise grev kýrýcýlarý fabrikaya sokmak istemedi. Bu sýrada grevcilerin üzerine polis tarafýndan açýlan ateþ sonucunda 4 iþçi öldü. Olaylarý protesto etmek için 4 Mayýs 1886 günü Chicago Samanpazarý meydanýnda bir protesto gösterisi düzenlendi. Olaysýz biçimde süren gösteri polis tarafýndan daðýtýlmak istenirken kimin tarafýndan atýldýðý bugün bile hâlâ belirlenemeyen bir bomba, polis þefinin ölmesine ve çok sayýda polisin yaralanmasýna yol açtý. Bu sýrada polisin göstericiler üzerine açtýðý ateþ neticesinde ise yaklaþýk 10 kiþi öldü 50 kiþi ise yaralandý (Rayback, 1966; 166). Atýlan bomba bahane edilerek 8 sendikacý tutuklandý. Yapýlan yargýlamada tutuklanan sendikacýlarýn polislere atýlan bomba ile baðlantýlý olduklarýna dair ne bir kanýt, ne de bir þahit bulunabildi. Ancak yaratýlan iþçi ve sendika düþmaný hava nedeniyle jüri zanlýlarý suçlu kabul etti. 8 sendikacýnýn 7'si idama mahkûm edildi. 5'inin cezalarý onaylandý ikisinin cezalarý müebbet hapse çevrildi. Ýdamý onaylananlardan Louis Lingg tutulduðu cezaevinde devlete göre intihar etti, sendikacýlara göre ise öldürüldü. Diðer 4 sendikacý George Engel, Adolph Fischer, Albert Parsons ve August Spies 11 Kasým 1887 tarihinde idam edildiler. Ýdamlarýn üzerinden altý yýl geçtikten sonra hapiste bulunan üç sendikacý eyalet valisi tarafýndan 1893 yýlýnda koþulsuz olarak affedildi. 4 Mayýs 1886 da Saman pazarýndaki gösteriye ateþ açma emrini veren polis þefleri görevi kötüye kullanmaktan dolayý 1889 yýlýnda meslekten ihraç edildiler. Amerikan Ýþçi Hareketinde Dönüm Noktasý Samanpazarý olaylarý Amerikan iþçi hareketinde bir dönüm noktasý ve gerilemenin baþlangýcý olarak deðerlendirilmektedir. 1 Mayýs ile ilgili pek çok kaynak Chicago Samanpazarý olaylarýný 1 Mayýs geleneðinin doðuþu olarak kabul etmektedir. Oysa görüldüðü gibi Chicago Samanpazarý olaylarýnýn doðrudan 1 Mayýs geleneði ile baðlantýsý yoktur. 1 Mayýs gösterileri bu olaylarýn gölgesinde kalmýþtýr. Ve takip eden yýllarda alýnan 1 Mayýs kararlarý 8 saatlik iþ günü mücadelesi doðrultusunda alýnmýþtýr. Amerikan Emek Federasyonu (AFL) 1888 Aralýk ayýnda yaptýðý kongrede 8 saatlik iþgünü için bir kampanya baþlatma kararý aldý. Kampanya 1 Mayýs 1890 da bir genel grevle tamamlanacaktý. Ancak bu kampanya istenen sonucu vermedi (Rayback, 1966; 195). Temmuz 1889 da Paris te toplanan 2. Enternasyonal Kongresi, AFL nin kararýna atýfta bulunarak 8 saatlik iþgünü için 1 Mayýs 1890 da bütün dünyada 8 saatlik iþgünü için uluslararasý gösteriler düzenlenmesi kararýný benimsendi. Ýkinci Enternasyonal in 1 Mayýs için aldýðý karar sekiz saatlik iþ günü ile ilgilidir ve AFL nin kararýna atýf yapmaktadýr. Chicago Samanpazarý olaylarýna ise en küçük bir atýf yoktur (Koç; 1995). Ýkinci Enternasyonalin çaðrýsý üzerine yapýlan 1 Mayýs 1890 gösterileri görkemli olur. Londra daki 1 Mayýs gösterisine yarým milyon iþçi katýlýr. 5 Mayýs 1890 tarihli New York Times, Mayýs gösterilerini Emeðin Ýmdat Çýðlýðý, Ýþçiler 8 Saat Ýçin Yürüdü, Hiçbir Olay çýkmadý baþlýðý ile birinci sayfadan veriyordu. 1 Mayýs daha sonraki yýllarda da iþçi sýnýfýnýn 8 saatlik iþ günü için eylem günü olmaya devam etti. Ancak 1 Mayýs gösterileri egemen çevreler için bir huzursuzluk ve tedirginlik kaynaðý olmaya devam etti Mayýs ýnda pek çok yerde gösteri düzenlenmesine izin verilmedi. Londra da bin kiþinin 1 Mayýs gösterilerine katýldýðýný bildiren 2 Mayýs 1892 tarihli New York Times ýn birinci sayfasýndan kullandýðý baþlýðý oldukça ilginçti 1 Mayýs Alarmý Yersiz. Gazete, 1 Mayýs gösterilerini geniþ katýlýmlý ama düzenli iþçi gösterileri olarak niteliyor ve küçük sorunlar dýþýnda 1 Mayýs gösterilerinin olaysýz geçtiðini vurguluyordu. 1 Mayýs sadece 1890 larda deðil 2000 lý yýllarda da yersiz alarmlara konu olmaya devam edecekti gösterileri Avrupa nýn pek çok kentinde yapýldý. New York Times, 1893 gösterilerini, Herkes sekiz saatlik iþ günü istiyor, Avrupa çapýnda büyük gösteri baþlýðý ile veriyordu. Versailles Barýþ Antlaþmasý'nýn (1919) 427. maddesi ile benimsenen dokuz temel ilkenin arasýnda, sekiz saatlik iþgünü ve 48 saatlik çalýþma ve en az 24 saatlik haftalýk tatilin uygulanmasý. Bu tatilin olabilen her yerde Pazar günü olmasý da yer aldý. Böylece iþçi hareketinin uzun on yýllarý kapsayan mücadelesi ilk önemli sonucunu vermiþti. 3 4 Mayýs 1886 Chicago olaylarý þüphesiz emek tarihi açýsýndan özel bir yere sahiptir ve bu olaylarda yaþamýný yitiren emekçilerin ve idam edilen iþçi önderlerinin unutulmamasý ve anýlarýnýn yaþatýlmasý eþitlik ve özgürlük için mücadele edenlerin boynunun borcudur. Ancak emek tarihindeki taþlarýn aslýna uygun yerleþtirilmesi de büyük önem arz etmektedir. (SESONLÝNE) Kaynaklar:» Joseph G. Rayback, A History of American Labor, Expanded and Updated, Newyork: The Free Press, 1966,» The New York Times, 2 Mayýs 1886, 5 Mayýs 1890 ve 2 Mayýs 1892 günlü sayýlar» Yýldýrým Koç, 1 Mayýs ýn Kaynaðýna Ýliþkin Yanlýþlar, Türk-Ýþ Dergisi, Temmuz 1995.» Aziz Çelik ve Zafer Aydýn, 1 Mayýs: Gelenekten Geleceðe, Cumhuriyet Gazetesi, 1 Mayýs 2004

7

8 Sahibi: Hacýbektaþlýlar A.Þ. adýna Naci Özçelik Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü: Aydýn Þimþek Genel Yayýn Yönetmeni: Osman Çoban Yönetim Yeri: Çarþý içi Esnaf Kefalet Koop. binasý kat: 2 Hacýbektaþ/ Nevþehir Tel-Faks: Þirket E-groups: Web: Baský: Hacýbektaþlýlar A.Þ. Matbaasý Bala Mah. Bektaþ Efendi Sk. No: 38 Hacýbektaþ Tel-Faks: Pazar günleri yayýnlanmaz. Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn Saðanak Yaðmur En Yüksek 0 C 17 En Düþük 0 C 8 Helin Cafe Bar Restaurant Bu mekan dýþarýdan görünüþ itibariyle, giriþ alanýnýn, kapýsýnýn, penceresinin ahþap görüntüsü benim üzerimde doðallýðý çaðrýþtýran bir etki býrakýyor. Amerikan kovboy filmlerinde izlediðimiz bar görüntüsünü andýrýyor. Ama içeriye girildiðinde çok daha hoþ, düzenli ve farklý bir mekanla karþýlaþýyorsunuz. Alt kat giriþinde herkesin görebileceði alana mutfak bölümü kurulmuþ, yan taraflara çok amaçlý kullanýlabilen masa ve sandalyeler yerleþtirilmiþ. 2'ci Kat olan Cafe bölümüne içten merdivenle çýkarken, yan taraflarýn ahþap çýtalarla ýzgara þeklinde dizayn edildiði dikkat çekiyor. Bu bölümde masalar ve tabureler otantik bir görünüm oluþturuyor, köþenin birisi þark köþesi olarak hazýrlanmýþ, merdiven baþlarý düzenli bir þekilde deðiþik saksý çiçekleriyle donatýlmýþ. Restaurant'ýn üst bölümünü oluþturan cafe'nin ahþap parmaklýklarýndan aþaðý mutfak bölümünü bütün ayrýntýlarý ile görebiliyorsunuz, bu da deðiþik bir tarz olarak göze çarpýyor. 3'cü Kat bar bölümünde adýndan da anlaþýlacaðý üzere, ayakta alkol alýnabilen ve sohbet edilebilen nitelikte bar konuþlandýrýlmýþ. Oturacak, muhabbet edilecek, demlenecek ve ayný zamanda canlý müzik dinlenebilecek ortam yaratýlmýþ. Çarþý içerisinde eski pazar yeri karþýsýnda, mülkiyeti kendisine ait 3 katlý binada Restaurant ve Cafe bar iþletmeciliði yapan Selami Yýlmaz'la çalýþtýrdýðý mekan konusunda görüþtük. Pazartesi günü hariç, her gün sabah saat 7,00 gibi açýyoruz, müþterilerimize sabahlarý birkaç çeþit çorba ve kahvaltý veriyoruz. Günlük yiyecek çeþitleri olarak, et ve tavuk döner,sac tava, köfte, adana, þiþ gibi ýzgara çeþitlerimiz var bunlarýn yanýnda salata ve turþuda veriyoruz, isteyene gözleme ve fest food türü yiyeceklerimiz de mevcut. Cafe bölümümüz, sýcak ve soðuk içecekler için en uygun bölüm, bu bölümde Tv izlenebilir, müzik dinlenebilir bir ortam yaratmaya çalýþtýk. Yakýn zamanda çok fazla talep edilen Nargile tiryakilerine de istediklerini sunacaðýz. Bar bölümünde alkol'ün her türlüsünü veriyoruz, gecenin ilerleyen saatlerine kadar Kemal ve Þahin arkadaþlarýn canlý müzik dinletilerini müþterilerin hizmetine sunuyoruz. Demokratik olan bazý kurallarýmýz var. Dinlenmek isteyen, stres atmak isteyen, hoþ vakit geçirmek isteyen herkesi mekanýmýza davet ediyoruz dedi.

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii)

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii) 264 Âbideler Þehri Ýstanbul Saman-i Camii (Çukur Çeþme Camii) camiinin minaresi deðiþik bir biçimde inþâ edilmiþtir. Süleymaniye Camii nin doðusunda arka cephesinde yer alan ve Çukur Çeþme Mescidi olarak

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Albert PERSONS isimli işçi, özür dileme şartıyla affedileceğinin söylenmesi üzerine, mahkeme heyetinin karşısında tarihe geçecek sözlerini söyledi:

Albert PERSONS isimli işçi, özür dileme şartıyla affedileceğinin söylenmesi üzerine, mahkeme heyetinin karşısında tarihe geçecek sözlerini söyledi: 1 Mayıs ın Tarihçesi 1880 li yıllar, ağırlıklı olarak kol emeğinin kullanıldığı ve çalışma şartlarının çok kötü olduğu yıllardı. Küçük çocukların karın tokluğuna çalıştırılması ve 14-15 saate kadar varan

Detaylı

1 MAYIS 2013 BİRLİK MÜCADELE DAYANIŞMA!

1 MAYIS 2013 BİRLİK MÜCADELE DAYANIŞMA! 1 MAYIS 2013 BİRLİK MÜCADELE DAYANIŞMA! İşçilerin burjuvaziye ve egemen sınıfa karşı mücadelesi sürdükçe, bütün talepleri karşılanana dek 1 Mayıs, bu taleplerin her yıl dile getirildiği gün olacaktır.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Nezihe MERÝÇ BÜKÜLMEZ, Amele Cemiyeti'ne üye olmuþ, düzyazýlarýnda da toplumcu görüþlerini açýklamýþtýr. Yaþar Nezihe'nin, 'yoksullarýn' ve 'acýlarýn' þairi olarak tanýtýlmasý,

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE

TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE 3 Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

Kasım 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Kasım 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Kasım 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Mezitli İlçesi CHP Belediye Başkanı aday adaylarının

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı