Derneði Yayýnýdýr. odtülüler bülteni

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Derneði Yayýnýdýr. odtülüler bülteni"

Transkript

1 ODTÜ Mezunlarý Derneði Yayýnýdýr 186 haziran 2009 odtülüler bülteni

2 Ý Ç Ý N D E K Ý L E R ODTÜLÜLER BÜLTENÝ ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Haziran Ayýn Dosyasý: Çevre ve Biz Nüfus ve Çevre Çevre Sorunlarının İnsan Sağlığına Etkileri İklim Değişikliği Kentsel Hava Kirliliği: Ankara Örneği 12 Dernek Adýna Sahibi ve Yazý Ýþleri Müdürü Himmet ÞAHÝN (EDS'83) Türkiye nin Biyoçeşitlilliği Çevre Hukuku Yayýn Kurulu Tülay ÜNLÜEVCEK (PSY'83) M. Nilgün EGEMEN (CHE'89) Þule ÞAHÝN (PSY'85) Melda TANRIKULU (CRP'06) Emrah DELÝKAN (CE'06) Kamil AKDOÐAN (ES'90) Günay BULUT (ADM'85) Hilmi GÜVEN (EE'83) 16 Deniz Üstü Yürürüz Dernekten 2009 ODTÜ Ağaç Dikme Şenliği Dernekte Bu Ay Ferhan Şensoy Vişnelik teydi Toplum İçin Nükleer Teknoloji ODTÜ Mezunları Konseyi Eskişehir de Toplandı Yayýn ve Reklam Sorumlusu Eda ACARA (SOC 04) Grafik, Tasarým ve Baský AJANS-TÜRK BASIN VE BASIM A.Þ. Ýstanbul Yolu 7. km. No: 24 Batýkent/Ankara Tel: Baský Tarihi: Ýmzalý yazýlardaki görüþ ve düþünceler yazarlarýna ait olup, ODTÜ Mezunlarý Derneði ni ve ODTÜ lüler Bülteni ni sorumlu kýlmaz. Yayýmlanan yazýlar ve fotoðraflar, Derneðin ve yazarlarýn izni olmadan kullanýlamaz. ODTÜ Mezunlarý Derneði Yönetim Kurulu Himmet ÞAHÝN (EDS'83), Baþkan Burçin BÜYÜKPAMUKÇU (BIO'88), Baþkan Yard. Oðuz ÜLKER (EE'86), Baþkan Yard. Nilgün EKERMEN (CHE'87), Yazman Taner ÖZDEMÝR (EE'88) Füsun GÖNÜL (ECON'87) Obahan OBAOÐLU (IR'2002) Ödentileriniz Ýçin T. Ýþ Bankasý, ODTÜ Þubesi 4229/ Garanti Bankasý, Maltepe Þubesi Burs ve Yardýmlar Fonu T. Ýþ Bankasý, ODTÜ Þubesi 4229/ (YTL) 4229/ (EUR) 4229/ (USD) Garanti Bankasý, Maltepe Þubesi (YTL) Yönetim Yeri ODTÜ Mezunlarý Derneði 428. Sk Yýl, 06530, Ankara Tel: (312) Faks: (312) E-posta: Kapak Konusu Çevre ve Biz Napoliten Şarkılar Eşliğinde Piyano Resitali Hocam Bu Ay Yine Buluştuk...!! Başkent Konseyi Oluşum Süreci Devam Ediyor Viþnelik te Bu Ay Etkinlik Ýzlencesi Dernekten Bir Sosyal Sorumluluk Projesi: Sokak Hayvanları Bursiyerlerden Burs Etkinlikleri Leman Sam Konseri Enerji Ormanları ve Biyokütlelerin Değerlendirilmesi Bilgisayar Çocuğun Dünyasında Nasıl Yer Almalı? Ekonomik Kriz Nereye Gidiyor? Enerji ve Vergi Nebo Dağı Metehan Demir Bursiyerlerimizle Birlikteydi Kavramlar Ekofeminizm Hocam Ýnecek Var Kovada Gölü-Yazılı Kanyon Anýlarla ODTÜ Beni ODTÜ Yetiştirdi ODTÜ den Bir Köþe Yıllar, Mevsimler ve Bir Merdiven Zaman Zaman İçinde Sıçan Tutmuş Fareyi Yutmuş Çizgiyle Kitaplar Arasýnda Yaşamak, Duymak ve Halkı Algılamak Tarihte Bu Ay Ödüllü Bulmacalar Yerel Süreli Yayýn ISSN

3 B Ý Z D E N S Ý Z E Değerli Mezunlarımız, Modern siyasetin tam anlamıyla ahlâki amacını kaybettiği / kaybetmediği tartışmasında 1500 lü yıllarda yaşamış N. Machiavelli nin politikalarının günümüz siyasetinde halen etkisini gösterdiğini söyleyebiliriz. Machiavellist öğretinin temelinde siyasi iktidar arayışında amaçlar araçları haklı kılar savı yatmaktadır. Kültürel yozlaşma başladığında araçlar çirkinleşir. Yapılmayan olguyu yapılmış gibi göstererek kamuoyu yaratmak, gaddarlık, iftira bile bu tür bir Machiavellist siyasal yöntem aracını haklılaştırır. Bu öğreti, halk kendi kendini yönetiyormuş gibi görünse de, insan doğasının bencil yönünü vurgular. Siyasi ve özel çıkarlar adına kendilerinin de inanmadığı söylemleri bulunduğu topluma aktarma, kendilerine sunulmuş iletişim araçlarını erdemsiz bir biçimde kullanma gibi durumları araç olarak görür. Ancak bu garip bir erdem türü olacaktır, çünkü bu erdem herhangi bir ahlaki amaç duygusu olmadan düpedüz merhametsizliği önermektedir. Erdemli yöneticilerin toplumlarına soyluluk kazandırdığı göz önüne alınırsa, bu toplum açısından mutlu son olarak adlandırılabilir. Machiavelli ise kimsenin yapmadığı şeyi yaparak, ahlaksızlığı erdem olarak adlandırmaktadır. Hukuki yapı içindeki çarpıklıkların göz ardı edilmesi, hukuka saygı söylemi ile amaca giden araç olarak kullanılmaktadır. Amaca giden araçların her türlüsünün kullanımı; örneğin sahtekarlık bir istisnadan ziyade kural olarak ortaya çıkarsa, o zaman sonuç herkes için felaket olur. Yaygınlaştığı takdirde, sonu gelmez çatışmalar doğurur ve toplumsal güven bunalımı başlar. Dünyada uygulanan bu türlü politikalar sonucunda, geleneksel toplum değerlerinde hoşgörüsüz, katı, tutucu, ötekileştirici davranışların gittikçe yaygınlaştığı görülmektedir. Sevgili Üyelerimiz, 13 Haziran 2009 Cumartesi günü Derneğimizin bir yıllık çalışmalarının ve bundan sonraki çalışmaları ile mali durumunu, gerçekçi bir bakış açısı ve yapıcı fikirlerle görüşeceğiz. Mali Genel Kurula tüm üyelerimizi bekliyoruz. Burs fonuna yapacaðýnýz ayda 10 YTL ve üzeri yardýmlar bir araya geldiðinde, kaynak yetersizliði yüzünden burs veremediðimiz birçok ODTÜ lü kardeþimizin yüzünü güldürecek... Dileriz, bu kampanyada bizi yalnýz býrakmazsýnýz! ONLARI UNUTMAYINIZ Burs ve Yardýmlar Fonu Türkiye Ýþ Bankasý ODTÜ Þubesi (YTL) (EUR) (USD) Saygılarımızla ODTÜ Mezunları Derneği Yönetim Kurulu Garanti Bankasý Maltepe Þubesi (YTL) H A Z İ R A N

4 Karikatürl: Akın ÖNDER (ARCH'83) AYIN DOSYASI: ÇEVRE ve BİZ

5 a y ý n d o s y a s ý Nüfus ve Çevre İçinde bulunduğumuz yüzyılın en önemli problemlerinden biri çevre kirlenmesidir. Dünya genelinde gözlenen nüfus artışı, artan nüfusun gereksinimleri için hızla tüketilen doğal kaynaklar ve sonucunda ortaya çıkan çevre sorunları insanlığın en önemli meselelerinden biri haline gelmiştir. Tüm dünyada, özellikle sanayi devriminden bu yana ölüm sayısının azalması ve doğum sayısındaki artış sonucunda hızlı nüfus artışı gözlenmektedir. Ancak dünya nüfusunun artmasında en büyük katkı, gelişmişlik düzeyi az olan ülkelerden kaynaklanmaktadır. Ülkelerin gelişmişlik düzeyi arttıkça doğum oranı azalmakta, sağlıklı yaşam ortamında nüfusun yaşlanması sonucu şimdilik yavaş artan bir nüfus büyümesi söz konusu olmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde ise doğumu denetleyen veya sınırlayan değer ve kurallar geçerliliğini kaybettiğinden, doğum oranı yüksek olmakta sonuç olarak hızlı nüfus artışı gözlenmektedir. Her ne kadar, nüfus ve çevre etkileşimiyle ilgili olarak, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler farklı görüşleri savunsalar da, artan nüfusun çevre üzerindeki etki ve taleplerinin sürdürülebilirlik çerçevesinde irdelenmesi gerektiği konusu her iki tarafça da benimsenmiş durumdadır. Nüfusun sayısı kadar, niteliği de çevre bozulmasını hızlandıran ve sürüdürülebilir kalkınmayı engelleyen önemli faktörlerden biridir. Hızlı nüfus artışının bulunduğu, genç nüfusa sahip ülkeler kalkınma için gerekli işgücü açısından avantajlı konumda bulunmakta, ancak genç nüfusa yetecek kadar yeterli iş alanı oluşturma gereksinimi çevresel baskıya sebep olmaktadır. Nüfus arttıkça, kişi başına ekilebilir alan ve otlatma alanı küçülmekte, tarım herkes için yeterli bir geçim kaynağı olmaktan uzaklaşmaktadır. Yeni tarım alanlarının açılması için ağaçların kesilmesi çevresel bozulma sürecini tetikleyen bir unsur olmuştur. Yapılan bilimsel çalışmalarda, nüfus artış oranı ve ormanların yok olması arasında büyük bir bağıntı bulunmuştur. (Cruz 1994;Koop&Tole 1999) İnsanların yaşam biçimleri ve tüketim alışkanlıklarına bağlı olarak yaratacakları çevre kirlenmesi de değişkenlik göstermektedir. Hızlı nüfus artışı, yüksek doğurganlık, köyden kente göçler gibi demografik hareketlerin altında hep ekonomik kalkınmanın zorunlu kıldığı şartlar söz konusudur. Ülkemizdeki çevre sorunlarının başında büyük şehirlerimizde yaşanan kentleşme sorunları yer almaktadır. Tarım politikaları sonucu köylerden kentlere olan göç, şehirlerimizi her yıl %8 oranında büyütmektedir. Böyle hızlı nüfus artışı sonucu, şehirler gecekondu mahalleriyle çevrelenmekte; şehir nüfusunun büyük bir kısmı, derme çatma konutlarda barınmaya çalışmaktadır. İstanbul, İzmir nüfusunun % 55'i, Ankara'nın % 71'i gecekondularda yaşamaktadır (Tokuçoğlu 1993). Gecekondu mahallerinde eksik olan alt yapı sonucu ortaya çıkan büyük çapta çevre sorunlarının çözümlenmesinde belediyeciler çoğu zaman aciz kalmaktadır. Çevresel sorunların ciddi boyutlara ulaştığı ve/veya potansiyel tehditler altında olan büyük şehirler, kıyı alanları, sulak alanlar, özel koruma alanları, su havzaları ve ormanlar gibi hassas alanlarda, nüfus araştırmaları yapılarak, bu alanlar için geliştirilecek özel koruma eylem planlarında nüfus bileşeninin de dikkate alınması, sorunun çözümüne katkı sağlayabilecek önlemlerden biri olabilir. Prof. Dr. Gülen GÜLLÜ (ENVE 87) Kaynaklar 1. Cruz, M.C.J., Population pressure and land degredation in developing countries, pp In Population, Environment and Development, United Nations, New York, Koop, G. and Tole, L., Is there an environmental Kuznets Curve for deforestation?, Journal of Development Economics, Vol. 58, , Tokuçoğlu, B., Çevre Sorunları ve Kentleşme, Çevre Dergisi, 6, H A Z İ R A N

6 ÇEVRE SORUNLARININ İNSAN SAĞLIĞINA ETKİLERİ İnsanla etkileşim içinde olan tüm çevresel etmenler insanlar üzerinde etkilidir yılında, Last, çevreyi insanın dışındaki her şey olarak tanımlamıştır. Bu tanım, insan sağlığının, çevre ile genetik örüntüsü arasındaki etkileşimin bir ürünü olduğu temeline dayanmaktadır. Kişinin genetik yapısı, onun çevresel etmenlerden nasıl etkileneceğini belirleyen en önemli faktörlerdendir. Çevresel tehlike ile yüksek dozlarda karşılaşıldığında bazı sorunlar ortaya çıkmakta iken, bazı kişiler çok daha düşük dozlarda da etkilenmektedir. Bunun nedeni, daha önceden ya da eş zamanlı diğer risk faktörlerinin de bulunması ya da kalıtımsal duyarlılık olabilir. Çevre, kişi üzerindeki dış etkilerin bütünüdür. Çevre kirliliği ve çevrenin bozulmasının yaşam üzerinde çok fazla etkisi vardır. Her yıl yüz milyonlarca kişi, dış ortam ya da kapalı ortam hava kirliliği nedeni ile solunum sistemi hastalıklarına ya da diğer hastalıklara yakalanmaktadır. Yüz milyonlarca kişi işyeri ya da ev çevresinde gereksiz çok sayıda fiziksel ya da kimyasal tehlikelerle karşı karşıya kalmaktadır. Yarım milyon kişi trafik kazalarında ölmekte, 4 milyon bebek ve çocuk ishalli hastalıklar nedeni ile ölmektedir. Bu tür sağlık sorunlarının tamamı önlenebilir. (DSÖ) Güvenli su kaynağı, yeterli beslenme ve oralfekal zincirin kırılması gastrointestinal hastalıkların insidansını azaltmak için mutlaka gereklidir. Bu kadar basit önlemlerin alınması ile Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerinde bu hastalıklar anlamlı düzeyde azalmıştır. Ayrıca aşı uygulamaları ve modern ilaçların kullanılmaya başlanması, solunum sistemi enfeksiyonlarından ölümleri çok azaltmıştır. Konut koşulları ve işyeri koşullarının iyileştirilmesi ve konutlarda artık aşırı kalabalık ailelerin yaşamaması pek çok hastalığın azalmasında önemli rol oynamıştır. Ancak sigara içimi gibi bazı çevresel faktörler hala önemli sağlık riski olarak devam etmektedir. Kanserlerin çevresel faktörlere bağlı olarak ortaya çıktığının doğru olarak değerlendirilmesi oldukça güçtür. Ancak toplum için en önemli kanser risk faktörleri arasında sigara içme, alkol tüketimi, gıda maddelerinin içeriği, radyasyon bulunmaktadır. Ültraviyole ışınlarının deri kanserlerinde önemli artışa neden olduğu bilinmektedir. Toplumda görülen tüm kanserlerin %5 inin çevresel kimyasallardan etkilenime bağlı olduğu tahmin edilmektedir. Üretilen kimyasalların her geçen gün artması ve günlük kullanıma girmesi ve bunların çevrede artışı giderek daha fazla ilgi çekmeye başlamıştır. Kalkınma, çevre ve sağlık ilişkisinde en temel hastalıkların ve yaralanmaların küresel DALY içindeki yüzdesi arasında değişmektedir. Dünyadaki hastalık ve kaza yüküne çevrenin katkısı yaklaşık olarak %23 olarak tahmin edilmektedir. Sağlık açısından bakıldığında çevre üç ana grupta incelenir. 1. Fiziko-jeokimyasal çevre 2. Biyolojik çevre 3. Sosyo-kültürel çevre İnsan dış çevrenin etkilerine genetik yapısı ile cevap vermektedir. Bu durumda çevre: 1. Hastalıklar için zemin hazırlayabilir. Sözgelimi iklim koşullarının solunum sistemi hastalıklarının artmasına yol açması, ortamda bulunan vektörlerin hastalıkların yayılımını kolaylaştırması gibi. 2. Çevre, doğrudan hastalık nedeni olabilir. 3. Çevre bir kısım hastalıkların yayılmasını ko- 6 O D T Ü L Ü L E R B Ü L T E N Ý

7 a y ý n d o s y a s ý laylaştırabilir. 4. Bazı hastalıkların gidişini ve sonucunu etkileyebilir. Bütün çevre olumsuzlukları her dört etkiye de neden olabilir. Hava, su, toprak kirlenmesi doğrudan hastalık nedeni olabildiği gibi, bir kısım hastalıkların yayılımını kolaylaştırabilir ya da bir kısım hastalığın gidişini etkileyebilir. Fizik ve biyolojik çevre yakından ilişkilidir. Sözgelimi iklim, canlıların yaşaması ve çoğalmasıyla yakından ilişkilidir. Jeolojik ve coğrafi özellikler toplumlar arasındaki bağlantıyı oluşturmaktadır ve hastalık etkenlerinin yayılımıyla da yakından ilişkilidir. İnsanlar, çevrede olumlu ya da olumsuz bir takım etkilere neden olabilir. İşyeri ve ortamı sağlıkla yakından ilişkilidir. Çevre üzerinde önemli etkileri olabilir. Sosyo-kültürel çevre de hastalıkla yakından ilgilidir. Diğer çevre sorunlarının çözümünde önemli adımlar atmış olan gelişmiş ülkelerde bile önemli sosyal çevre sorunları olabilir. Sağlıksız kentleşme, sosyal güvencenin, toplumsal dayanışmanın, özellikle aile bireyleri arasındaki dayanışmanın, kalkması önemli sosyal sorunlara yol açabilir. Sağlığı olumsuz etkileyen çevresel koşullar düzelmedikçe sağlığı korumak çok güçtür. Kişi ve toplum sağlığını doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen fiziksel, kimyasal, biyolojik, sosyal ve psikolojik etkenlerin saptanması ve kontrol altına alınması uygulamalarına çevre sağlığı denir. Çevre sağlığı birçok meslek grubunun ve bilimsel disiplinin ekip hizmeti sunmasını gerektiren önemli bir sağlık sorunudur. Birçok sektörün işbirliği olmadan çevre sağlığı sorunlarının çözünü mümkün olmaz. Toplumun ekonomik yapısı, ekonomik kalkınma çabaları ile bağlantılı olup, kentleşme süreci ile de yakından ilişkilidir. Bunun sonucunda başlangıçta alınacak koruyucu önlemler pahalı gibi görünürse de, sonradan bozulan çevrenin düzeltilmesiyle ilgili çabaların maliyeti ve olumsuz sonuçları göz önüne alındığında daha ucuz bir yöntemdir. Başka bir ifade ile çevre sağlığı önlemleri radikaldir ve fazla eğitim gerektirmez. Çevre sağlığı, çevre fizyolojisi, uygulamalı fizyoloji gibi bilim dalları ile yakından ilişkilidir. Uygulamalı fizyoloji ve çevre fizyolojisi çevredeki olumsuz etkilerin insan ve canlı fizyolojisi üzerindeki etkilerini incelemektedir. O halde, çevre sağlığı halk sağlığının da önemli bir koludur. Sağlık elemanları, sağlık ve çevre mühendisleri çevre sağlığı konusunda işbirliği yapmak zorundadır. Sağlık elemanları çevresel öğelerin sağlık üzerindeki etkilerini belirleyerek çevre mühendislerine yol gösterirler. Çevresel bozulma, dünyanın ısınması, stratosferdeki ozon eksilmesi, asit yağmurları, hava kirlenmesi, toprak erozyonu, ormansızlaşma ve okyanusların veriminin düşmesi insan sağlığı ve tüm türlerin sağlığı açısından sonsuz tehlike yaratmaktadır. Gelecekte insan nüfusunun artmasıyla birlikte ele alındığında doğacak sorunların boyutu daha da büyüyecektir. Toplumlarda ortalama yaşam süresinin giderek uzaması yaşlılar ve onlarla ilgili sorunların daha büyük boyutta gündeme gelmesi sonucunu verecektir. Bilgisayar teknolojisi ve gen mühendisliğinin insana yönelik etkilerinin neler olacağını bu araçların kullanımıyla ilgili yaklaşımlar belirleyecektir. Ev, işyeri, toplum ve genel çevrede kimyasal ve fiziksel etkenlerin yarattığı risklerin farkına varılması hekimlerin çevre sağlığı sorunlarıyla ilgili beceri ve bilgilerinin geliştirilmesi zorunluluğunu ortaya çıkartmıştır. Artık Ramazzini tarafından getirilen işini sor olmazsa olmaz koşulu çevresini sor olmazsa olmaz ilkesine dönüşmek zorundadır. Son yıllarda çevresel etmenlerin sağlığa etkileri konusu daha da fazla anlaşılmaya başlanmış ve konu ile ilgili çalışmalar hız kazanmıştır. Çevresel etkilenim ile ilgili olarak hastaların duyarlılıklarının artırılması, kişilerin hekimlerine işyeri, evleri ve çevrelerinin güvenliği ile ilgili olarak danışmalarını artırmıştır. Çevredeki fiziksel ve kimyasal etmenlerin sağlık etkilerinin değerlendirilebilmesi için Çevre Öyküsünün Alınması en temel koşuldur. Öykü alınmasının temel amaçları; 1. Çevresel hastalığın tanı ve tedavisinin yapılması, 2. Çevresel tehlikelerin belirlenmesi ve benzeri hastalıkların oluşmasının önlenmesi, 3. Hastalara korunma konusunda danışmanlık verilmesi, 4. Etkilenim-hastalık arasında yeni ilişkilerin belirlenmesi olarak sıralanabilir. Bu durumda klinikçiler: 1. Ev, işyeri ve toplumda toksik madde etkileniminin neden olduğu sonuçların farkına varmalı, 2. Klinikçiler söz konusu sorunların uygun tedavisini ya da kişilerin tedavi edebilecekleri merkezlere sevkini yapabilmeli, 3. Mesleki ve çevresel sağlık tehlikelerini belirleyebilmeli, 4. Hastalarının koruyucu önlemlerle ilgili olarak danışmanlığını yapmalı ya da danışmanlık verecek birimlere sevklerini sağlamalıdır. Çevre terimi ev, yakın çevre, toplum ve genel çevrenin yanı sıra iş çevresini de kapsamak zorundadır. Kişi çevre kirleticilerini bir ortamdan diğerine taşıyabilmektedir. İş hekimliği işin sağlık üzerindeki etkilerini tüm yönleriyle kapsamasının yanı sıra, çalışanların iş yeteneği ile ilgili etkilerini de kapsar. Bu durumda alışılagelen çevre sağlığı kavramının hekim hasta değerlendirmesi, ya da hekimlik uygulamaları açısından yeterli olamayacağı açıktır. Hastanın tüm çevre etkileşimi ile birlikte ele alınması gereği çevre hekimliği kavramını doğurmuştur. Çevre hekimliği (environmental medicine), işle ilgili zararlanmaların yanı sıra, kirli hava, su, yiyecek ve topraktaki toksik etkenlerle karşılaşan bireylerin evde ve toplumda değerlendirilmesi ve bakımıyla ilgili sorunlara da ağırlık verir. Bu hem klinik değerlendirmeleri, hem de tedavi uygulamalarını baştan sona etkileyecek önemli faktörlerin göz önüne alınmasını zorunlu kılar. Çevresel kirleticilerden kurşunu ele alınacak olursa, klasik kurşun zehirlenmesi belirtilerini ve değerlendirme yöntemlerini çok hekim bilmektedir. Özellikle işyeri kurşun etkilenimi, klasik etkiler çıktıktan sonra kolayca tanımlanabilir. Bunun için belirli bir eşik değerin üzerinde kurşun etkilenimi gerekmektedir. Oysa düşük düzeydeki etkilenim (sunuk kalma), klinik olarak belirgin olmayan örtük bir takım değişiklere neden olmaktadır. Bunun en tipik örneğini düşük düzeyde kurşun etkilenimi altında kalan çocuklarda görülen nörodavranışsal değişiklikler oluşturmaktadır. İklim değişikliği gibi küresel sorunlar çevre sağlık ilişkisini çok karmaşık yollarla ve çok büyük boyutta etkileyebilir. İklim değişikliğininin kentsel hava kirliliğine yol açarak neden olduğu sağlık sorunları, allerjenlerin artışına bağlı ortaya çıkan sağlık sorunları, aşırı hava olayları ve sellerin artışına bağlı olarak enfeksiyon hastalıkları, gıda kaynaklı hastalıklar, su kaynaklı hastalıklar, vektörlerle bulaşan hastalıklar (Sıtma, Leismania enfeksiyonu, kene kaynaklı ensefalit, Lyme hastalığı), kemiricilerle bulaşan hastalıklar, uyanan ve yeniden başkaldıran enfeksiyonlar (Tüberküloz, frengi, Dang ateşi) iklim değişikliğine bağlı olarak ortaya çıkan sağlık sorunları arasında giderek daha fazla yer almaya başlamıştır. Prof. Dr. Çağatay GÜLER* *Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı nda öğretim üyesidir. H A Z İ R A N

8 İklim Değişikliği ENERJİ DENGESİ VE SERA ETKİSİ Atmosferin en önemli fonksiyonlarından bir tanesi yüzey sıcaklığını düzenlemesi ve dünyanın değişik bölgeleri arasında çok büyük sıcaklık farklarının oluşmamasını sağlamasıdır. Bu açıdan bakıldığında, küresel ısınmanın anlaşılabilmesi için dünyanın enerji dengesinin iyi bilinmesi gerekmektedir. Dünya üzerindeki her türlü döngünün yürümesi için gereken enerjinin tek kaynağı güneştir. Ultraviyole ve görünür bölgedeki fotonlar halinde dünyaya ulaşan güneş enerjisi atmosfer, litosfer ve hidrosferdeki, fiziksel ve kimyasal bütün döngüler için gereksinim duyulan enerjiyi sağlamaktadır. Eğer bu enerji yer yüzeyinde veya atmosferde tutulmuş olsaydı, dünyanın bugüne kadar buharlaşmış olması gerekirdi. Bunun olmamasının nedeni atmosfer ve yer yüzeyinde tutulan enerjiye eşit bir enerjinin dünyadan uzaya salınmasıdır. Küresel ısınma, bu dengenin bozulmasından kaynaklanan sıcaklık artışına verilen isimdir. Atmosfere güneşten her saniye metrekareye 342 wat enerji ulaşmaktadır. Bu miktarın %32 si atmosferin kendisi, yer yüzeyi ve atmosferdeki toz, bulut gibi bileşenler tarafından doğrudan doğruya uzaya yansıtılmakta ve dünyanın ısınmasında herhangi bir rol oynamamaktadır. Gelen enerjinin %23 kadarı, başta stratosferdeki ozon tabakası olmak üzere, atmosferin üst katmanlarında tutulmaktadır. Tutulan enerji üst atmosferin ısınmasına yola açsa da, bunun yüzey sıcaklığı ile bir ilgisi olmaktadır. Atmosfere ulaşan enerjinin %45 kadarı (yaklaşık olarak 157 W m-2 s-1) ise yer yüzü tarafından tutulmaktadır. Dünyanın yüzey sıcaklığını belirleyen bu tutulan 157 W m-2 s-1 olmaktadır. Yer yüzeyi (ve okya- Şekil 1. CO2, CH2 ve N2O konsantrasyonlarının zaman içersindeki değişimi (IPCC, 2007). nuslar) tarafından tutulan 157 W m-2 s-1 enerjinin hepsinin uzaya salınması gerekmektedir. Bu toplamın % 66 (105 W m-2 s-1) kadarı okyanuslardan suyun buharlaşması ve daha sonra bulutlarda yoğuşması sırasında okyanuslardan atmosfere ısı enerjisi olarak salınmaktadır (Latent heat). Geri kalan %34 lük bölüm ise (52 W m-2 s-1) yer yüzeyinden kızıötesi fotonlar halinde atmosfere salınmaktadır. Salınan 15 W m- 2 s-1 kadarı atmosferde tutulmadan uzaya giderken, 35 W m-2 s-1 kadarı atmosferdeki sera gazları olarak bilinen (su buharı, CO2, N2O, halokarbon gazları, CH4) gazlar tarafından tutulmaktadır. Tutulan bu bölüm daha sonra ısı enerjisine çevrilmiş olarak tekrar atmosfere salınmakta ve daha sonra da uzaya gitmektedir. Ancak bu enerjini atmosferde geçirdiği süre zarfında atmosferin sıcaklığı artmakta ve bugünkü düzeyine gelmektedir. Bu döngüye Sera Etkisi adı verilmiştir. Sera etkisi kötü bir şey değildir. Miyonlarca yıldır olagelmekte ve dünyanın yaşanabilir bir yer olmasını sağlamaktadır. Eğer dünya uzayda oturan bir bilardo topu gibi güneşeten aldığı enerjiyi doğrudan uzaya salsaydı, yer yüzü sıcaklığının -19 C olması gerekirdi. Oysa bu gün yüzey sıcaklığı +13 C dir. Aradaki 30 C lik fark sera etkisinin sonucudur. KÜRESEL ISINMA Küresel ısınma bu dengenin insan katkısıyla bozulmasından kaynaklanan sıcaklık artışına verilen isimdir. Atmosferdeki sera gazlarının konsantrasyonlarının artması her geçen gün daha çok kızılötesi fotonların tutulmasına neden olmakta, bu da yüzey sıcaklığının artması sonucunu doğurmaktadır. İnsanların neden olduğu sera gazı salımları 1970 ile 2004 arasında %70 kadar artmıştır. Bu artıştaki en önemli pay %80 lik bir artış ile (1970 yılında 21 Gt dan 2004 yılında 38 Gt a) CO2 emisyonlarındadır. CO2 emisyonları toplam sera gazı emisyonlarının %76 kadarını oluşturmaktadır. Sera gazı emisyonlarının geri kalan %24 kadarı CH4 (%14.3), N2O (%7.9) ve florokarbon bileşiklerinden (%1.1) oluşmaktadır. CO2 emisyonlarının % 56.6 sı fosil yakıt kullanılmasından, %17.3 ü ormansızlaşmadan kaynaklanmaktadır (Wuebbeset al., 1999; IPCC, 2007). Sera gazı konsatrasyonlarının zaman içersinde gösterdiği değişimler Şekil 1 de görülmektedir. Şekilden de görüldüğü gibi sera gazı konsantrasyonları da salımlara paralel artışlar göstermiştir yıllarından önce 280 ppm olan CO2 konsantrasyonu bugün 379 ppm düzeyine ulaşmıştır. CO2 konsatrasyonundaki artış arasındaki dönemde 1.9 ppm ppm yr-1 mertebesindedir. Artış hızının arasında 1.4 ppm yr-1 dolayında olması sera gazı salımının gün geçtikçe daha hızlı arttığını açıkça göstermektedir. Sadece CO2 için değil bütün sera gazları için konsatrasyonların 1900 yıllarından başlayarak büyük bir hızla arttığı görülmektedir. Örneğin CH4 konsatrasyonu, 1900 öncesinde 715 ppm iken 2005 yılında 1774 ppm e, N2O karışım oranı 1900 öncesinde 270 ppb iken şimdi 319 ppb ye ulaşmıştır. Bugüne kadar görülen ve önümüzdeki yüzyılda görülmesi öngörülen sera gazı artışlarının sonuçlarının ne olduğu konusunda son yıllara kadar büyük bir kaos yaşanmıştır. Bundan yaklaşık 100 yıl sonra sıcaklığın ne olacağı, deniz seviyesinin ne kadar değişeceği gibi konularda bilgi oluşturmak için kaçınılmaz olarak başvurulacak tek yöntem nümerik modelleme olmaktadır. Ancak global ölçekte 100 yıl sonrayı modelleme çok zor bir çabadır. Zorluk modellerin iyi olup olmamasıyla ilgili değil, modellere girdi olacak parametrelerin önümüzdeki 100 yıl için yapılan projeksiyonlarının hiç güvenilir olmamasından kaynaklanmaktadır. Bu tür modellerin doğru çalışması için önümüzdeki 100 yıl içersinde nüfusun ne şekilde değişeceği, dünya ekonomsinin nasıl ve ne hızda bir değişim geçireceği, yenilenebilir enerji üretimi teknolojilerinin ve nükleer enerji fiyatının ne şekilde değişeceği gibi konularda öngörülerde bulunmak gerekmektedir. Bu karmaşık ve zor yapıdan dolayı 1990 lı yılların başında 100 yıl sonrası sıcaklık ve deniz seviyesindeki değişikliklerin ne olacağı konusundaki model sonuçları çok büyük farklılıklar göstermiştir (Roe ve Baker, 2008). Daha sonra, bu konularda yapılan çalışmaların, Birleşmiş Milletler bünyesinde kurulan ve Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) ile Uluslararası Çevre Programı (UNEP) tarafından koordine edilen Intergovermental Panel for Climate Chance (IPCC) tarafından koordine edilmeye başlanmasıyla bu dağınıklık bir ölçüde ortadan 8 O D T Ü L Ü L E R B Ü L T E N Ý

9 a y ý n d o s y a s ý Şekil 2. Değişik IPCC senaryolarında sera gazı salımlarının 2100 yılına kadar beklenen değişimi. Kesikli çizgiler IPCC senaryoları öcesinde hesaplanan en yüksek ve en düşük salımları göstermektedir (IPCC, 2007) kalkmış ve Gelecekte ne olacak? sorusuna biraz daha gerçekçi yanıtlar verilmesi mümkün olmuştur. IPCC çok farklı demografik ve ekonomik değişimler öngören dört senaryo grubu oluşturmuştur (IPCC, 2000). Bu senaryo gruplarındaki senaryolar araştırıcılar tarafından, küresel ısınmaya bağlı olarak ileride görülmesi beklenen sıcaklık değişimlerinin ve deniz seviyelerinin hesaplanmasında baz alınmaktadır. Şekil 2 de değişik IPCC senaryolarının uygulanması durumunda sera gazı salımlarının ne şekilde değişeceği gösterilmiştir. Şekilden de görülebileceği gibi, hangi senaryo uygulanırsa uygulansın, sera gazı salımlarının 2030 yılına kadar %25 ile %90 arasında bir artış göstermesi, sonra salımların daha kararlı hale gelmesi beklenmektedir. Yapılan model çalışmalarının büyük bir bölümü, hesapları genellikle üç farklı senaryoda yapmaktadır. Bunlar CO2 in sırasıyla 350 ppm değerinde, 500 ppm değerinde ve 750 ppm değerinde stabilize olduğunun varsayıldığı senaryolardır. BEKLENEN SONUÇLAR Tablo 1 de değişik IPCC senaryoları kullanılarak yapılan iklim modeli çalışmalarında 2090 yılı ve sonrası için öngörülen sıcaklık ve deniz seviyesi değerleri görülmektedir (IPCC, 2007). Yüzey sıcaklığının yaklaşık 100 yıl sonra, arasındaki ortalama değere nazaran 1.1 C 4.0 C artması, deniz seviyesinin de dönemindeki deniz seviyesine nazaran 18 cm 60 cm arasında daha yüksek olması beklendiği görülmektedir yılında yayınlanan dördüncü IPCC raporunda verilen bu değerlerin bugüne kadar 2100 yılı için öngörülen en gerçekçi değerler olduğu söylenebilir. Genellikle öngörülen deniz seviyesi değişikliklerindeki güvenirlik sıcaklık öngörülerindeki kadar yüksek olamamaktadır. Deniz seviyesindeki artış deniz suyunun, sıcaklığın artması sonucu, genleşmesinden, buzulların erimesinden ve kutup bölgelerindeki buz tabakalarının erimesinden kaynaklanmaktadır. Bunlar arasında en önemlisi deniz suyunun genleşmesidir. Daha önce çeşitli ortamlarda yayınlanan birkaç metrelik deniz seviyesi artışı ancak Antartika daki buz kütlesinin tamamen denize kayması ile mümkündür. Bu taktirde deniz seviyesinin 6 m kadar artması ve bunun sonucu olarak da denizin alçak irtifalı sahil bölgelerini işgal etmesi mümkündür. Ancak Dördüncü IPCC raporunda öngörülen sıcaklık artışlarının 1200 yılına sürmesi halinde bile kutuplardaki buz kütlelerinin denize kayması pek mümkün görünmemektedir. Yüzey sıcaklıklarında ve deniz suyu seviyelerinde önümüzdeki yüz yıl içerisinde olması beklenen değişikliklerin bölgesel olarak önemli sonuçları olacaktır. Her şeyden önce, bugüne kadar olagelen değişimlerle de teyid edildiği gibi, beklenen değişikliklerin bütün dünyada homojen bir şekilde gerçekleşmesi beklenmemektedir. Beklenen sonuçların bölgesel olarak hesaplanması çalışmaları halen yoğun bir şekilde sürmektedir. Küresel ısınma konusunda dikkatle izlenmesi gereken konulardan birisi de hidrolojik dengenin ne şekilde etkileneceğidir. Küresel ısınma olmadan das su kaynaklarının hoyratça kullanılması sonucu pek çok ülkede su sıkıntısı çekilmektedir. Küresel ısınma ile hidrolojik dengede olacak değişikler sonucu bazı bölgelerde su sıkıntısının artması beklenmektedir. Yağışta azalma öngörülen bölgelerin, zaten su sıkıntısı çeken bölgeler olması, durumu daha da zorlaştırmaktadır (Dairaku ve diğerleri, 2008). Bütün olası etkilerin bu makalede tartışılması yer açısından mümkün olmamakla birlikte, IPCC raporunda da yer alan bazı beklenen sonuçlar örnek olarak aşağıda sıralanmıştır. Karalarda, denizlere nazaran, daha yüksek sıcaklık artışlarının olması öngörülmektedir, Gece ve gündüz sıcaklıklarının farklı şekilde değişmesi öngörülmektedir, Dünya üzerinde karla kaplı alanların azalması beklenmelidir. Gerçekte mevcut veriler de karla kaplı alanların azalmakta olduğunu göstermektedir. Ekstrem sıcaklıklar, şiddetli yağışlar gibi meteorolojik ekstremlerin frekansının artması beklenmektedir, Gerek Kuzey ve gerekse Güney yarım kürelerde kutuplara yakın bölgelerde, yağışların artarken, ülkemizin de içerisinde bulunduğu orta enlem kuşağında azalması öngörülmektedir. Doğal olarak bu konuda bilgi birikimi arttıkça modelleme sonunda ulaşılan öngörüler de birbirine yaklaşmaktadır. Ancak hala sonuçlardaki belirsizliğin yüksek olduğu ve bazı çalışmalarda beklenenden daha kötü sonuçların da çıkmakta olduğunun belirtilmesi gerekmektedir (Kintisch, 2009) Prof. Dr. Gürdal TUNCEL*(CHE 76) * ODTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü'nde öğretim üyesidir. Senaryo 2000 yılındaki konsantrasyonlar sabit kalırsa Senarya B1 c Senaryo A1T c Senaryo B2 c Senaryo A1B c Senaryo A2 c Senarya A1FI c Beklenen değer Yüzey sıcaklığında beklenen değişim a Beklenen aralık Deniz seviyesindeki artış b Hesaplanmamış a ortalam sıcaklığı ile ortalama sıcaklığı arasındaki fark, C olarak b ortalama Deniz seviyesi ile ortalama deniz seviyesi arasındaki fark, metre olarak c IPCC tarafından geliştirilen senaryolar (IPCC, 2002) Referanslar IPCC, 2000, Emission Scenerios, Special Report, Nebojsa Nakicenovic and Rob Swart (Eds.), 570 sayfa, Cambridge University Press, UK (2000) IPCC, 2007, AR4 Synthesis report, A report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Valencia (2007) Kintisch, E. (2009). Global warming: Projections of climate change go from bad to worse, scientists report. Science, 323(5921), Wuebbes., D. J., Jain A., Edmonds J., Harvey D., Hayhoe K. Global Change: state of the science. Environmental Pollution, 100, (1999) Dairaku, K., Emori, S., & Nozawa, T. Impacts of global warming on hydrological cycles in the asian monsoon region. Advances in Atmospheric Sciences, 25(6), (2008) Gerard H. Roe and Marcia B. Baker, Why Is Climate Sensitivity So Unpredictable? Science, Volume 318 (5850), 629 (2008) H A Z İ R A N

TEMİZ ENERJİ İLE TEMİZ ÜRETİM

TEMİZ ENERJİ İLE TEMİZ ÜRETİM Eşit, özgür, demokratik ve barış dolu bir dünya için TEMİZ ENERJİ İLE TEMİZ ÜRETİM Prof. Dr. Tanay Sıdkı UYAR 1 BİRLEŞİK METAL-İŞ YAYINLARI Tünel Yolu Cad. No.2 34744 Bostancı-İSTANBUL Tel: (0216) 380

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI EKİM 2008 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 4 1. GİRİŞ... 6 2. KÜRESEL ISINMA VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ... 7 3. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ETKİLERİ... 9 3.1.

Detaylı

ISSN: 1300-8366 54 627

ISSN: 1300-8366 54 627 standard 1 44 ISSN: 1300-8366 54 627 2 standard Standard standard 3 4 standard standard 5 6 standard standard 7 8 standard standard 9 dosya Yeşil Havaalanı Projesinin Gelişimi Ülkemiz, Uluslararası Sivil

Detaylı

ÇEVRE HUKUKU. Ders Notları

ÇEVRE HUKUKU. Ders Notları ÇEVRE HUKUKU Ders Notları Bu çalışma Çevre Hukuku-I dersine katılan öğrencilerin faydalanması için hazırlanmış ders notu niteliğindedir. Bu itibarla bilimsel atıf kuralları, dikkate alınmamıştır. Çalışmanın

Detaylı

KÜRESEL ISINMA, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SAĞLIK ETKİLERİ

KÜRESEL ISINMA, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SAĞLIK ETKİLERİ KÜRESEL ISINMA, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SAĞLIK ETKİLERİ YAZARLAR Doç.Dr. Ö. Faruk TEKBAŞ * Doç.Dr. Songül. A. VAİZOĞLU ** Uz.Dr. Recai OĞUR * Prof.Dr. Çağatay GÜLER ** * GATA Çevre Sağlığı BD ** Hacettepe

Detaylı

(TUJJB) TÜRKİYE ULUSAL METEOROLOJİK ve HİDROLOJİK AFETLER PROGRAMI (TUMEHAP) (TASLAK-4)

(TUJJB) TÜRKİYE ULUSAL METEOROLOJİK ve HİDROLOJİK AFETLER PROGRAMI (TUMEHAP) (TASLAK-4) 1948 1948 TÜRKİYE ULUSAL JEODEZİ VE VE JEOFİZİK JEOFİZİK BİRLİĞİ BİRLİĞİ (TUJJB) TÜRKİYE ULUSAL METEOROLOJİK ve HİDROLOJİK AFETLER ULUSAL METEOROLOJİK- PROGRAMI HİDROLOJİK AFETLER (TUMEHAP) PROGRAMI (TASLAK-4)

Detaylı

ÇEVRE. stanbul Teknik Üniversitesi Vakf Yay n TEMMUZ - EYLÜL 2014 SAYI 65

ÇEVRE. stanbul Teknik Üniversitesi Vakf Yay n TEMMUZ - EYLÜL 2014 SAYI 65 ÇEVRE Prof. Dr. Mikdat Kad o lu / Prof. Dr. Erdo an Yüzer Prof. Dr. Derin Orhon Prof. Dr. Nuran Zeren Gülersoy - Esra Yaz c Gökmen Prof. Dr. Tanay S dk Uyar Prof. Dr. Lüt Akca - Abdurrahman Ulu rmak Can

Detaylı

Giriş TÜRKİYE ÇEVRE DURUM RAPORU

Giriş TÜRKİYE ÇEVRE DURUM RAPORU A Giriş TÜRKİYE ÇEVRE DURUM RAPORU 1 Türkiye Çevre Durum Raporu / 2011 Yayın no: 11 ISBN: 978-605-5294-01-4 Hazırlayanlar Dr. A. Çağatay DİKMEN, Daire Başkanı Erdal SARAÇOĞLU, Şube Müdürü Ziya DURUCAN,

Detaylı

Derneði Yayýnýdýr. odtülüler bülteni. Çocuk ve Gençlik

Derneði Yayýnýdýr. odtülüler bülteni. Çocuk ve Gençlik ODTÜ Mezunlarý Derneði Yayýnýdýr 185 mayıs 2009 odtülüler bülteni Çocuk ve Gençlik Ý Ç Ý N D E K Ý L E R ODTÜLÜLER BÜLTENÝ ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir.

Detaylı

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon ve Öngörü Raporu 2003, ANKARA Önsöz Ülkemiz, geleceği için çok önemli bir geçiş

Detaylı

SON GELIŞMELER: IPCC 2013 RAPORU MURAT TÜRKEŞ, ÖMER LÜTFI ŞEN, LEVENT KURNAZ, ÖMER MADRA, ÜMIT ŞAHIN

SON GELIŞMELER: IPCC 2013 RAPORU MURAT TÜRKEŞ, ÖMER LÜTFI ŞEN, LEVENT KURNAZ, ÖMER MADRA, ÜMIT ŞAHIN İKLIM DEĞIŞIKLIĞINDE SON GELIŞMELER: IPCC 2013 RAPORU İstanbul Politikalar Merkezi Bankalar Cadddesi No: 2 Minerva Han 34420 Karaköy, İstanbul TÜRKİYE +90 212 292 49 39 +90 212 292 49 57 ISBN: 978-605-4348-66-4

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI ÇED VE PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ENVANTERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI ÇED VE PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ENVANTERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇED VE PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ENVANTERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANKARA-2004 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇED VE PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayan ÇEVRE ENVANTERİ DAİRESİ

Detaylı

ULUSAL SU POLİTİKASI İHTİYACIMIZ

ULUSAL SU POLİTİKASI İHTİYACIMIZ ULUSAL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ULUSAL SU POLİTİKASI İHTİYACIMIZ Haziran - 2007 SU RAPORU Ulusal Su Politikası İhtiyacımız 2007 USİAD Tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.

Detaylı

ORMAN VE SU KAYNAKLARI

ORMAN VE SU KAYNAKLARI ORMAN VE SU KAYNAKLARI Özel İhtisas Komisyonu Raporu Raportör: Prof. Dr. A. Nedim YÜKSEL i Rapor içinde belirtilen görüşler komisyon katılımcılarının ve raportörün görüşlerini yansıtmaktadır. Bu görüşler

Detaylı

Derneði Yayýnýdýr. odtülüler bülteni

Derneði Yayýnýdýr. odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði Yayýnýdýr 191 aralık 2009 odtülüler bülteni Ý Ç Ý N D E K Ý L E R ODTÜLÜLER BÜLTENÝ ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Aralık 2009

Detaylı

TÜRKİYE DE ÇEVRE KORUMA VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ

TÜRKİYE DE ÇEVRE KORUMA VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ i TÜRKİYE DE ÇEVRE KORUMA VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ Hazırlayan : Pelin SENCAR Danışman : Yrd. Doç. Dr. Berkan DEMİRAL Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Kamu Yönetimi Anabilim dalı için

Detaylı

ÖNSÖZ. Rıza EPİKMEN Türkiye Çevre Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı

ÖNSÖZ. Rıza EPİKMEN Türkiye Çevre Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ÖNSÖZ Yaşamımız boyunca ihtiyaçlarımızın hemen hemen tümünü, doğrudan veya dolaylı olarak doğadan elde etmekteyiz. Doğa ile olan bu etkileşimimiz düşünüldüğünde, çevrenin korunmasında ve doğal kaynakların

Detaylı

bölgesel kalkınma 133

bölgesel kalkınma 133 bölgesel kalkınma 133 Karacadağ Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Adına Sahibi Genel Sekreter Dr. İlhan KARAKOYUN Genel Yayın Yönetmeni Mehmet ÖZTEK Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Osman YAKUT Hukuk Danışmanı

Detaylı

Türkiye de Suyun Durumu ve Su Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar: Çevresel Perspektif

Türkiye de Suyun Durumu ve Su Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar: Çevresel Perspektif İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği-Türkiye Birlemiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Doğa Koruma Merkezi Yaşama Dair Vakıf Yazarlar: Çağrı B. Muluk Bahtiyar Kurt Ayşe Turak Arda Türker Mehmet

Detaylı

Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi: 40 TOPRAK KİRLİLİĞİ. Prof. Dr. Çağatay Güler Zakir Çobanoğlu

Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi: 40 TOPRAK KİRLİLİĞİ. Prof. Dr. Çağatay Güler Zakir Çobanoğlu Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi: 40 TOPRAK KİRLİLİĞİ Prof. Dr. Çağatay Güler Zakir Çobanoğlu Ankara 1997 Toprak yeryüzünün yaşam dolu yumuşak derisidir Helmut Stremme 1.Basım: 3500 Adet-1997 ISBN 975-8088-42-4

Detaylı

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI Kasım 2014 0 Tepebaşı Belediyesi; iklim değişikliği ile mücadeleyi vizyon olarak benimseyen bir kamu kuruluşu olarak, bölgemizde CO2 salımlarını

Detaylı

A dan Z ye İklim Değişikliği Başucu Rehberi

A dan Z ye İklim Değişikliği Başucu Rehberi A dan Z ye İklim Değişikliği Başucu Rehberi Çok geç olmadan harekete geçmek isteyenler için Hazırlayanlar Yunus Arıkan Gülçin Özsoy REC Türkiye Hakkında REC Türkiye, siyasî görüşlerden ve çıkar gruplarından

Detaylı

HATAY'IN ÇEVRE SORUNLARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ SEMPOZYUMU

HATAY'IN ÇEVRE SORUNLARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ SEMPOZYUMU HATAY'IN ÇEVRE HATAY 28-30 Mayıs 2015 Editörler Yrd.Doç.Dr. Mustafa YİPEL Doç.Dr. Alpaslan KAYA Arş.Gör. İbrahim Ozan TEKELİ ISBN : 978-605-65131-3-8 Basım Yeri ARI Baskı Merkezi-Antakya Tel: 0326 216

Detaylı

AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ. Merve Nazlı BORAND

AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ. Merve Nazlı BORAND İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ Merve Nazlı BORAND 506112008 Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya

Detaylı

DIŞ ORTAM HAVA KİRLENMESİ

DIŞ ORTAM HAVA KİRLENMESİ DIŞ ORTAM HAVA KİRLENMESİ Doç. Dr. Çağatay GÜLER Zakir ÇOBANOĞLU Birinci Baskı Ankara-1994 I. Basım: 3500 Adet -1994 ISBN 975-7572-56-X Bu kitap, Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Detaylı

KÜRESEL ISINMA, TÜRKİYE NİN ENERJİ GÜVENLİĞİ VE GELECEĞE YÖNELİK ENERJİ POLİTİKALARI

KÜRESEL ISINMA, TÜRKİYE NİN ENERJİ GÜVENLİĞİ VE GELECEĞE YÖNELİK ENERJİ POLİTİKALARI KÜRESEL ISINMA, TÜRKİYE NİN ENERJİ GÜVENLİĞİ VE GELECEĞE YÖNELİK ENERJİ POLİTİKALARI Işıl Şirin SELÇUK ANKARA BAROSU YAYINLARI ANKARA BAROSU YAYINLARI Ankara Barosu Başkanlığı, 2010 Tüm hakları saklıdır

Detaylı

Türkiye nin İklim Değişikliği. Uyum Stratejisi ve Eylem Planı

Türkiye nin İklim Değişikliği. Uyum Stratejisi ve Eylem Planı Türkiye nin İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve Eylem Planı Türkiye nin İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve Eylem Planı Türkiye nin İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve Eylem Planı KOORDİNATÖR Çevre

Detaylı

İçindekiler 1. AB, niçin bir Çevre Politikası geliştirmiştir? 2. AB Çevre Politikası nın yasal dayanakları nelerdir? 3. AB Çevre Politikası nın hedefleri ve temel ilkeleri nelerdir? 4. Çevre konusunda

Detaylı

Tarihi ile barışık modern kent, gaziantep

Tarihi ile barışık modern kent, gaziantep Tarihi ile barışık modern kent, gaziantep Gaziantep, ülkemizin 6 inci büyük şehri olup yakın zamana kadar lahmacun ve kebapla anılan bir şehir statüsündeydi. Oysa şehrimizin tarihine baktığımız zaman dünyanın

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ Doç. Dr. Çağatay GÜLER Zakir ÇOBANOĞLU Birinci Baskı Ankara-1994 I. Basım : 3500 Adet-1994 ISBN 975-7572-37-3 Bu kitap, Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Detaylı