TÜRK HAVA YOLLARI 74ÜNCÜ YILINI KUTLUYOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK HAVA YOLLARI 74ÜNCÜ YILINI KUTLUYOR"

Transkript

1

2 TÜRK HAVA YOLLARI 74ÜNCÜ YILINI KUTLUYOR Ulusal bayrak taşıyıcımız Türk Hava Yolları (THY), 74'üncü yılını bir dizi etkinlikle görkemli bir şekilde kutladı. 18 Mayıs 2007'de gerçekleştirilen THY Şenliği'nde canlı müzik eşliğinde eğlenen THY yöneticileri ve personeli, 68 ülkeden gelen yerel personel ile 20 Mayıs 2007 tarihinde de Taksim Meydanı'nda buluşarak THY'nin kurucusu ve modern Türkiye'nin mimarı Büyük Önder Atatürk'ün anıtına çelenk koyup, saygı duruşunda bulunduktan sonra dünyanın dört bir yanından gelen THY personeli kendi ülkelerine ait bayraklarla yürüdü. Aynı akşam da tüm THY çalışanları, aileleri ve dostları ile Sezen Aksu'nun şarkıları eşliğinde güzel vakit geçirdiler yılında kurulan ve Avrupa, Asya, Amerika ile Afrika kıtalarına hizmet taşıyarak ülkemizi gökyüzünde temsil eden THY yönetim ve personelini tebrik ediyor ve nice başarı dolu yıllar diliyoruz. 2 TAI N N SES EK M 2007

3 çindekiler TUSAfi-TÜRK Havac l k ve Uzay Sanayii A.fi. ISSN TAI N N SES 84 TUSAfi ADINA SAH B Muharrem DÖRTKAfiLI SORUMLU YAZI filer MÜDÜRÜ Orhan Veli KAYA YAYIN KURULU Nursel KÖRAN (Baflkan) Bican Çelik ATEfi Bilge TOKMAKÇIO LU Nevin ÜÇYILDIZ U ur BAYDUR DANIfiMA KURULU Atila HAfiLAMAN Aylin SÖNMEZ Bo açhan TELER Bülent TANYOLAÇ Canan AVfiAR Yeflim NEFTÇ FOTO RAFLAR Ferda GÜNAYDIN DARE YER TUSAfi-TÜRK Havac l k ve Uzay Sanayii A.fi. P.K. 18, Kavakl dere Ankara - TÜRK YE Tel: (312) Fax: (312) TASARIM, GRAF K UYGULAMA Mönch Türkiye Yay nc l k Tel: (312) RENK AYRIMI ReproTek BASKI Ankara Ofset çindekiler... 3 Yay n Kurulu ndan... 4 Yönetimden... 5 fl Gelifltirme Faaliyetleri Tesislerimizden Organizasyon De iflikli i Tasar m ve Mühendislik Faaliyetleri IDEF Ziyaretçilerimiz...34 Organizasyon, Fuar ve Sergiler...35 Personelimizden Aktüel...39 TAI N N SES EK M

4 Yay n Kurulu ndan Değerli Okurlarımız, 2007 yılı gerek imzalanan sözleşmeler, gerekse yapılan yatırımlar açısından son derece önemli gelişmelerin yaşandığı, Şirketimize önümüzdeki 20 yıl süresince ciddi sorumluluklar ve yeni teknik kabiliyetler kazandıracak önemli programlara ilişkin sözleşmelerin imzalandığı bir yıl olarak hatırlanacaktır. Çok uluslu Müşterek Taarruz Uçağı (JSF) programı çerçevesinde, üretilecek olan 5. nesil savaş uçağı F-35'in orta gövdesinin ABD dışında tek kaynak olarak TUSAŞ tesislerinde üretilmesine yönelik anlaşmanın Northrop Grumman ile Şubat ayında imzalanmasıyla başlayan 2007 yılı, son montaj ve teslimat işlemleri yine Şirketimiz tesislerinde gerçekleşecek olan 30 adet yeni nesil F-16 Blok 50+ uçağı alımına ilişkin sözleşmenin SSM ile ABD Hükümeti arasında Nisan ayında imzalanmasıyla devam etmiştir. Haziran ayında Hv.K.K. envanterinde bulunan 55 adet T-38A Tekamül Eğitim Uçağı'nın aviyonik modernizasyonunu kapsayan T-38 Aviyonik Modernizasyon Sözleşmesi nin SSM ile Şirketimiz arasında imzalanmasından sonra Temmuz ayında da Hv.K.K. Temel Eğitim Uçağı ihtiyacının karşılanması amacıyla Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK) tarafından, sözleşme görüşmelerine başlama kararı alınan Korea Aerospace Industries, Ltd. (KAI) firması ile Şirketimiz arasında montaj, uçuş testi ve teslimatları Şirketimiz tarafından gerçekleştirilecek olan toplam (opsiyonel) Temel Eğitim Uçağı'nın üretimine yönelik sözleşme imzalanmıştır. Son olarak da K.K.K. Taarruz Taktik/Keşif Helikopteri ihtiyacının karşılanmasına yönelik (opsiyonel) Taarruz Taktik/Keşif Helikopteri'nin tedariği için 7 Eylül'de ATAK Programı sözleşmesi imzalanmıştır. İmzalanan sözleşmeler gereği yeni teknik kabiliyetler kazanılmasına yönelik alt yapı yatırımlarına da başlanmıştır. Bu çerçevede, F-35 orta gövde kompozit parçalarının üretileceği İleri Teknoloji Kompozit İmalat Tesisi ile C-130E/B Aviyonik Modernizasyon (Erciyes) programı çerçevesinde Hv.K.K. envanterinde bulunan 13 adet C-130 nakliye uçağının modernize edileceği C-130 Modernizasyon Hangarı'nın temeli 21 Haziran 2007 tarihinde düzenlenen törende Milli Savunma Bakanı Sn. Vecdi Gönül tarafından atılmıştır. Şirketimize büyük sorumluluklar ve bir o kadar da iş yükü getiren söz konusu sözleşmelerle yaklaşık 9 milyar dolarlık bir iş taahhüdüne ulaşan Şirketimiz, organizasyonel yapısını da yeni iş yükü ve sorumluluklarına cevap verecek şekilde yeniden yapılandırma ihtiyacını duymuştur. Dünya Şirketi TUSAŞ,yeni organizasyon yapısı, profesyonel ve genç yönetim kadrosuyla üstlenmiş olduğu programların altından başarıyla kalkmayı hedeflemektedir. Geride bıraktığımız üç aylık zaman diliminde Şirketimiz tanıtım ve pazarlama faaliyetleri kapsamında Mayıs ayında Ankara'da düzenlenen 8. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı IDEF ile Haziran ayında da Paris-Le Bourget'de düzenlenen 47. Uluslararası Paris Havacılık Fuarı'na birer standla katılarak özgün ürünlerini ve kabiliyetlerini tanıtmış ve potansiyel iş olanakları konusunda görüşmeler yapmıştır. Şirketimiz açısından son derece yoğun geçen IDEF 2007 sırasında Şirketimiz tarafından geliştirilmekte olan Türk Başlangıç ve Temel Eğitim Uçağı'na Türk havacılık tarihinin önemli simalarından Sn. Vecihi Hürkuş anısına HÜRKUŞ isminin verildiği bir tören düzenlenmesinin yanı sıra, Şirketimiz ile Aselsan arasında ASELFLIR 300T Alt Sözleşmesi, Özgün TİHA (MALE) geliştirme programı çerçevesinde Savronik ile Veri Linki Alt Sözleşmesi, Pakistan ın Air Weapon Complex firması ile Niyet Mektubu ve Stratejik İHA konusunda SSM ile bir Mutabakat Muhtırası imzalanmıştır. Hava ve Uzay platformlarının tasarımı, geliştirilmesi, imalatı, entegrasyonu, modernizasyonu ve satış sonrası hizmetleri alanındaki deneyimimizle kabiliyetlerimizi birleştirip, gerçekleştireceğimiz yeni hedeflerle gökyüzüne imzamızı atıyoruz. YAYIN KURULU 4 TAI N N SES EK M 2007

5 Yönetimden K ymetli Okurlar m z, TUSAfi Ailesi'nin De erli Mensuplar, fiirketimiz önemli ölçüde bir de iflim ve büyüme sürecinden geçmektedir. Gerek global pazardaki büyüme ve ortaya ç kan ifl f rsatlar, gerekse yurt içi pazardaki Silahl Kuvvetlerimize olabildi ince Egemen Sistemlerin Milli Firmalarca gelifltirilip teslim edilmesi anlay fl, Türkiye'mizin Havac l k Entegratörü ve Sancak Gemisi konumundaki fiirketimizin sorumlulu unu ve toplumsal beklentilerini art rm fl bulunmaktad r. Sorumluluk art fl sadece üzerimizdeki taahhüt toplam ndaki büyümeden kaynaklanmamakta, ayn zamanda daha önce tecrübe etme flans m z olmayan yeni ve riski yüksek, mühendislik yo un projelerin fiirketimize lay k görülmüfl olmas ndan da kaynaklanmaktad r. fiirketimizin, memleketimiz için çok özel olan statüsü nedeniyle, projelerin bir k sm na düflük öncelik verilmesi gibi bir seçene imizin olamayaca aflikard r. Bu projelerin yaratt heyecan ve buna uygun yap lanma ihtiyac, baflta Yönetim Kurulumuz olmak üzere, Hissedarlar m z ve onlar n da üst kurulufllar nca de iflik vesilelerle belirtilmifl, beklentiler önemle vurgulanm flt r. Birkaç y l önce; 1700 kiflinin istihdam edildi i, çift haneli say da tasar m mühendisinin görev yapt, y ll k cironun 60-70M$ oldu u, uzun vadeli planlama yapabilecek miktarda toplam taahhüt yükü tafl mayan ve genellikle bir yabanc ana yüklenicinin deste i alt nda, az say da proje yürüten fiirketimiz art k eski TUSAfi de ildir. Bugün itibariyle; Milli yan sanayimize artan oranda ifl verme politikalar m za ra men, 3000 kiflilik kadrolara dayanan istihdam potansiyeliyle, yaklafl k 700 tasar m mühendisiyle, birkaç y l içinde yar m milyar $' hedefleyen cirosuyla, 10 milyar $'a t rmanan toplam taahhüt yüküyle, 100'ün üzerinde ve çok de iflik disiplinden oluflan program say s yla ve hepsinden önemlisi yan na bir yabanc firmay almadan tamamlamas gereken ve önce TSK'm z daha sonra yurt d fl n hedef alan mühendislik yo un projeleriyle bir Dünya fiirketi olma f rsat n yakalam fl bulunmaktay z. Bu durum çerçevesinde; fiirketimizin, benzer projelere hizmet eden müflahhas disiplinleri toparlayarak, daha dinamik, ihtisaslar n kümelendi i, benzer müflterilerin odakland kendi içerisinde olabildi ince özerk, yetki ve sorumluluk dengesinin azami optimize edilebilece i bir Grupsal yönetim flekline dönmesi faydal mütalaa edilmifltir. Ancak, proje esasl olmayan ve Gruplar'a da t lamayan üretim ve yönetim birimlerimizin, yat r m tekrarlar n engellemek ve merkezi disiplinlerin da t lmamas prensibine uygun olarak, ortak hizmet sa lay c s fleklinde çal flmaya devam etmesinin daha verimli olaca ve kaynak israf n engelleyece i düflünülmüfltür. Dergimizin içerisinde, 29 A ustos 2007 tarihinde gerçeklefltirilen Yönetim Kurulu Toplant s 'nda kabul edilen yeni Teflkilat Yap m z ve uygun görülen yeni Atamalar yer almaktad r. Yeni bir dönemin bafl olarak adland rabilece imiz ve fiirket tarihinde önemli bir yer tutacak olan bu de iflikli in gerçekleflmesinde hissedarlar m zca verilen deste e ve yönetim kurulumuzca tensip olunan karara flükranlar m sunuyorum. Ülkemiz, sektörümüz, müflterilerimiz, alt yüklenicilerimiz, fiirketimiz ve tüm çal flanlar m z için hay rl olmas n diliyorum. Sizlerle paylaflmak istedi im, baflta savunma/havac l k sanayimiz ve fiirketimiz için büyük öneme haiz bir baflka önemli geliflme de ATAK Program sözleflmesinin imzalanmas d r. Yaz l m ve donan m milli imkanlarla tasarlan p üretilen yüksek teknoloji ürünü aviyonik cihazlar n tedarik edilecek helikopter platformuna entegre edilmesi suretiyle Kara Kuvvetleri Komutanl 'n n (KKK) Taarruz Taktik/Keflif Helikopteri ihtiyac n n karfl lanmas na yönelik 51 adet (+41 adet opsiyonel) Taarruz Taktik/Keflif Helikopteri'nin tedari ine iliflkin sözleflme 7 Eylül 2007 tarihinde imzalanm flt r. ATAK Program 'nda fiirketimizin ana yüklenicili i ve ASELSAN ile AgustaWestland alt yüklenicili inde ihtiyaç duyulan taarruz helikopterlerinin program hedefleri ve takvimine uygun olarak Kara Kuvvetleri Komutanl 'na sa lanmas amac yla güçlü bir birliktelik oluflturmufltur. Program ve Sözleflme Yönetimi, Sistem Entegrasyonu, Üretim, Mühendislik ve Entegre Lojistik Destek alanlar nda ifl pay na sahip olan fiirketimiz, SSM'ye karfl T-129 ATAK Helikopteri'nin nihai tasar m ve performans sorumlulu unu da üstlenmifl bulunmaktad r. Ayr ca, AgustaWestland ile imzalad m z flbirli i Anlaflmas bizi helikopterin yeni konfigürasyonunun fikri mülkiyetine ortak yapm flt r. Nihai Montaj ve Uçufl fllemleri de dahil olmak üzere bütün gövde üretimi için de dünyada tek kaynak olunmufltur, özgünlefltirilmifl ürünün lojistik haklar, 3'ncü ülke sat fl ve destek lisanlar da sahiplenilmifltir. ATAK Program 'n n baflta Ülkemiz, Kara Kuvvetleri Komutanl 'm z, savunma/havac l k sanayimiz ve fiirket çal flanlar m z için hay rl olmas n diliyor, eme i geçenleri kutluyorum. Sevgi ve sayg lar mla, Muharrem DÖRTKAfiLI Genel Müdür TAI N N SES EK M

6 fl Gelifltirme Faaliyetleri fi RKET M Z LE KOREA AEROSPACE INDUSTRIES, LTD. ARASINDA TEMEL E T M UÇA I ÜRET M SÖZLEfiMES MZALANDI Soldan sa a: KAI Baflkan Sn. Hae Joo Chung, TUSAfi Yön. Kur. Bflk. Korg. (E) Atalay Efeer, TUSAfi Gn. Md. Sn. Muharrem Dörtkafll. Türkiye'nin havacılık ve uzay merkezi konumunda olan Şirketimiz ile Korea Aerospace Industries, Ltd. (KAI) firması arasında 18 Temmuz 2007 tarihinde Temel Eğitim Uçağı Üretimi sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşmeyi Şirketimiz adına Yönetim Kurulu Başkanımız Korg. (E) Atalay Efeer ile Genel Müdürümüz Sn. Muharrem Dörtkaşlı, KAI firması adına da Başkan Sn. Hae Joo CHUNG imzalamıştır. Hava Kuvvetleri Komutanlığı mızın (Hv.K.K.) temel eğitim uçağı ihtiyacını karşılamak için Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) Ocak 2006'da bir Teklife Çağrı Dosyası (TÇD) yayımlamıştır. Temmuz 2006'da sona eren teklif verme süresi içerisinde Embraer (Brezilya) ve KAI (Güney Kore) firmaları ihale için tekliflerini Savunma Sanayii Müsteşarlığı'na (SSM) sunmuşlardır. SSM ve Hv.K.K. temsilcilerinden oluşan değerlendirme heyetleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar 2007 yılının Haziran ayı başında tamamlanmıştır. Savunma Sanayii İcra Komitesi'nin (SSİK) 20 Haziran 2007 tarihinde düzenlenen toplantısında, Temel Eğitim Uçağı projesi için KAI firması ile KT-1 uçağı için sözleşme görüşmelerine başlama kararı alınmıştır. Proje kapsamındaki ortak üretim hedefine paralel olarak Şirketimiz ile KAI firması arasında yapılan müzakerelerin tamamlanmasıyla 18 Temmuz 2007 tarihinde iki firma arasında bir sözleşme imzalanmıştır. Diğer taraftan, 3 Ağustos 2007 tarihinde ise SSM ile KAI firması arasında Temel Eğitim Uçağı Tedarik anlaşması, Hv.K.K. temsilcileri, Güney Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi, KAI ve Şirketimiz yetkililerinin katılımlarıyla imzalanmıştır. Program çerçevesinde tedarik edilecek olan toplam 40 adet kesin (+15 opsiyon) KT-1 Temel Eğitim Uçağı'nın beş adedi KAI tesislerinde, geriye kalan 35 adet uçak ile opsiyon kapsamında alınacak olan uçakların üretimi, montajı, uçuş testleri ve teslimatları Şirketimiz tarafından gerçekleştirilecektir Bu uçakların Hv.K.K. tarafından temel eğitim uçağı olarak kullanılan ve ekonomik ömrünü tamamlamak üzere olan T-37 eğitim uçaklarının yerini alması hedeflenmektedir. Temel Eğitim Uçağı programının ülkemiz, Hava Kuvvetleri Komutanlığımız, TUSAŞ ve KAI firmaları ile savunma sanayimiz için hayırlı olmasını diliyoruz. KAI Baflkan Sn. Hae Joo Chung, SSM Sn. Murad Bayar. KAI ve TUSAfi Ekibi. 6 TAI N N SES EK M 2007

7 fl Gelifltirme Faaliyetleri fi RKET M Z LE SSM ARASINDA T-38 AV YON K MODERN ZASYON PROJES SÖZLEfiMES MZALANDI Hava Kuvvetleri Komutanlığı'mızın (Hv.K.K.) envanterinde bulunan T-38A Tekamül Eğitim Uçakları'ndan 55 adedinin aviyonik modernizasyonunu kapsayan T-38 Aviyonik Modernizasyon Sözleşmesi, Şirketimiz ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) arasında 21 Haziran 2007 tarihinde tesislerimizde düzenlenen törende imzalanmıştır. İmza töreni Genel Müdürümüz Sn. Muharrem Dörtkaşlı'nın T-38 Tekamül Eğitim Uçağı Aviyonik Modernizasyonu (ARI) projesi hakkında bilgi vermesi ile başlamıştır. Sn. Dörtkaşlı konuşmasında; uçakların modernizasyon faaliyetlerinin toplam 69 ayda tamamlanacağını belirtmiştir. T-38 projesinin sözleşme görüşmelerinin çok kısa bir sürede tamamlandığını belirten Dörtkaşlı, sözlerine Savunma Sanayii İcra Komitesi'ne vermiş olduğu karar ve göstermiş olduğu itimat için, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bu projenin yurt içinde tamamlanması konusundaki itimadı ve desteği için, ayrıca projede görev alan gerek Savunma Sanayii Müsteşarlığı, gerek Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeline de teşekkür ederek son vermiştir. Sözleşme; Şirketimiz adına Yönetim Kurulu Başkanımız Korg. (E) Atalay Efeer ile Genel Müdürümüz Sn. Muharrem Dörtkaşlı, Savunma Sanayii Müsteşarlığı adına ise Sn. Murad Bayar, şahit olarak da Milli Savunma Bakanı Sn. Vecdi Gönül tarafından imzalanmıştır. Soldan sa a: TUSAfi Yön. Kur. Bflk. Korg. (E) Atalay Efeer, MSB Sn. Vecdi Gönül, SSM Sn. Murad Bayar, H.v.K.K. Pl. Prs. Bflk. Tümg. Turgut Atman, TUSAfi Gn. Md. Sn. Muharrem Dörtkafll. TUSAfi Yön. Kur. Bflk. Korg. (E) Atalay Efeer, MSB Sn. Vecdi Gönül. T-38 AVİYONİK MODERNİZASYON PROGRAMI 30 Haziran 2006 tarihinde düzenlenen Savunma Sanayii İcra Komitesi kararı ile Şirketimizin ana yüklenici olarak belirlendiği proje çerçevesinde, uçakların aviyonik modernizasyonu Prototip ve Seri Üretim olmak üzere iki fazda gerçekleştirilecektir. Prototip Fazı, beş adet T-38 Tekamül Eğitim Uçağı modernizasyonunun Şirketimiz tesislerinde gerçekleştirilmesini, Seri Üretim Fazı ise, Şirketimiz tarafından sağlanacak malzeme, ünite ve teknik dokümanın kullanılarak geri kalan 50 adet T- 38 uçağının 1nci Hava İkmal Bakım Merkez Komutanlığı'nın (HİBMK) tesislerinde modernizasyonunu içermektedir. Sistemlerden Özgün Merkezi Kontrol Bilgisayarı na yine milli imkan ve olanaklarla geliştirilecek olan harekat uçuş yazılımları gömülecektir. Opsiyon olarak da geliştirilecek olan sanal atış/skorlama ve aletli iniş eğitim programları Merkezi Kontrol Bilgisayarı nda yer alacaktır. Proje çerçevesinde Hv.K.K.'lığına yedek ünite temini, eğitim tedariği, uzun süreli teknik destek, teknik doküman güncelleme, lojistik destek ve teknoloji transferi işlemleri de yine Şirketimiz tarafından gerçekleştirilecektir. Gerçekleştirilecek olan tadilatlarla uçakların eğitim konseptine uygun hale getirilmesi ve uzun süre desteklenebilir sistemlere sahip olması sağlanacaktır. TAI N N SES EK M

8 fl Gelifltirme Faaliyetleri ŞİRKETİMİZİN ANA YÜKLENİCİ OLDUĞU ATAK PROGRAMI SÖZLEŞMESİ İMZALANDI Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyacı olan 51 adet kesin, 41 adet opsiyonel Taarruz/Taktik Keşif Helikopteri'nin, kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda özgünleştirilip, üretilmesi ve entegre lojistik destek sağlanmasına yönelik olarak Ekim 1996 tarihinde başlatılan Taarruz/Taktik Keşif Helikopteri (ATAK) İhalesi, Savunma Sanayii İcra Komitesi'nin (SSİK) 14 Mayıs 2004 tarihli kararı ile iptal edilmişti. Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM), 10 Şubat 2005 tarihinde yayınladığı yeni Teklife Çağrı Dokümanı (RFP) ile, ATAK Helikopteri İhalesi'ni yeniden açmıştı. Söz konusu ihaleye, AgustaWestland, Eurocopter, KAMOV ve Denel Firmaları teklif vermişti. 30 Mart 2007 tarihinde yapılan SSİK toplantısında AgustaWestland firması ATAK Programı ihalesini kazanan firma olarak ilan edilmiş ve Nisan 2007'de Şirketimiz, SSM, ASELSAN ve AgustaWestland arasında sözleşme müzakerelerine başlanmıştı. Müzakereler 27 Ağustos 2007 tarihinde sona ermiş ve 7 Eylül 2007 tarihinde de sözleşmeler imzalanmıştır. ATAK Programı kapsamında Şirketimiz ana yüklenici, ASELSAN ve AgustaWestland firmaları da Şirketimizin alt yüklenicileri olacaklardır. Bu kapsamda imzalanan sözleşmeler: TUSAŞ-SSM Ana Sözleşme TUSAŞ- AgustaWestland Ana Alt Yüklenicilik Sözleşmesi TUSAŞ- AgustaWestland İşbirliği Anlaşması TUSAŞ-ASELSAN Alt Yüklenicilik Sözleşmesi ATAK Programı kapsamında kurgulanan modele göre Şirketimiz Ana Yüklenici olarak; Program ve Sözleşme Yönetimi, Sistem Entegrasyonu, Üretim, Mühendislik ve Entegre Lojistik Destek alanlarında iş payına sahip olacaktır. Buna göre: Şirketimiz, AgustaWestland ile birlikte tanımlayacağı operasyonel ve fonksiyonel gereksinimler doğrultusunda, ATAK Özgün Görev Bilgisayarı yazılım ve donanım tasarımı ile entegrasyonundan ve silahlar dahil bütün görev sistemlerinin tedariğinden sorumlu olan ASELSAN'ın iş payının ve bunlara yönelik sözleşmelerin yönetilmesinden ve programın bütünüyle harmonize edilmesinden sorumlu olacaktır. Sistem Entegrasyonu faaliyetleri kapsamında Şirketimiz, A-129 CBT Helikopteri'ni esas alan Temel Konfigürasyon Helikopteri (BCH) üzerinde T-129 ATAK Helikopteri konfigürasyonunu oluşturmaya yönelik: Aviyonik ve Silah Sistemleri Paketi'nin T-129 ATAK Helikopteri Sistem Performans Spesifikasyonu 8 TAI N N SES EK M 2007

9 fl Gelifltirme Faaliyetleri gereklerini karşılayacak şekilde helikoptere entegre edilmesi, Aviyonik ve Silah Sistemleri Paketi'nin donanım ve yazılım entegrasyonu için gerekli tasarım ve üretim aktivitelerinin gerçekleştirilmesi, T-129 ATAK Helikopteri konfigürasyonuna ulaşılmasına yönelik Test ve Kalifikasyon faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, bu kapsamda: Fonksiyonel Kabul Testleri, EMI/EMC Testleri, Yer Testleri, Uçuş Testleri, T-129 ATAK Helikopteri Kalifikasyonu, faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Şirketimiz, AgustaWestland ile yapmış olduğu iş paylaşımı doğrultusunda kademeli olarak; iş payı altıncı helikopterden itibaren maksimum olacak biçimde gövde üretimine yönelik olarak nihai montaj ve uçuş işlemleri, komponent ve alt-montaj üretimi, detay parça ile elektriksel kablaj üretiminden sorumlu olacaktır. Ayrıca, Şirketimizin üretim iş payına yönelik takım/aparat tasarım ve üretimi, üretim iş payımıza yönelik destek ve test ekipmanı tedarik işleri ve ATAK Helikopteri'ne özgü yapısal/elektriksel parçaların üretim ve montajı da yine Şirketimiz tarafından gerçekleştirilecektir. Şirketimiz, AgustaWestland firmasının Temel Konfigürasyon Helikopteri'nin modifiye edilerek T- 129 ATAK Helikopteri'nin yaratılmasına yönelik olarak; Performans ve Uçuş Mekaniği Analizleri, Yapısal Modifikasyon, Uçuşa Elverişlilik ve Kalifikasyon İşlemleri, ASELSAN'ın tasarlayacağı sisteme yönelik olarak operasyonel, sistem/alt sistem ve fonksiyonel tanımlamaları, Elektrik ve Grup-A Kiti Modifikasyonu, SEL Kabul Testleri, yer, uçuş ve EMI/EMC Testlerini gerçekleştirerek, SSM'ye karşı helikopterin nihai tasarım ve performans sorumluluğunu üstlenecektir. Şirketimiz, AgustaWestland'ın gerçekleştireceği motor değiştirme ve Otomatik Uçuş Kontrol Bilgisayarı ve Uçak Sistemleri İzleme Bilgisayarı modifikasyonlarına yönelik mühendislik faaliyetlerine de aktif katılım sağlayacaktır. Ayrıca Şirketimiz, ATAK Programı'nın Ana Yüklenicisi olarak Entegre Lojistik Destek kapsamında; AgustaWestland ve ASELSAN'dan aldığı ELD Veri Paketi modüllerini (bakım ve pilot el kitapları v.b) birleştirerek, nihai T- 129 ATAK Helikopteri'nin ELD Veri paketini hazırlayacak, Kendi tasarım aktivitelerinin uzantısı olarak Lojistik Destek Analizi yapacak, ATAK Helikopteri'ne ait Pilot ve Bakımcı Eğitimleri'ni gerçekleştirecek, T-129 ATAK Helikopteri ve Temel Konfigürasyon Helikopterleri'ne ait Garanti, Destek Ekipmanı, Teknik ve Yedek Parça yönetimini ve koordinasyonunu gerçekleştirecek, KKK'na bağlı dört farklı üs'te üçer yıl boyunca, yerleşik personel bulundurmak suretiyle teknik destek sağlayacak, T-129 ATAK Helikopteri ve Temel Konfigürasyon Helikopterleri'nin parçaları ve ekipmanlarına ait NATO Stok Numarası (NSN) alınmasına yönelik kodlandırma işlemlerini gerçekleştirecektir. ATAK Programı'nın öngörülen toplam proje süresi, sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren 114 ay olup; 58nci ayda T-129 ATAK Helikopteri'nin kalifikasyonu ve 60ncı ayda ise ilk seri üretim helikopterinin müşteriye teslimatı gerçekleştirilecektir. İlk yedi helikopterin müşteriye teslimi iki ayda bir adet, sonraki helikopterlerin ise ayda bir adet olarak gerçekleştirilecektir. ATAK Programı kapsamında AgustaWestland ile imzalanmış olan İşbirliği Anlaşması ile Şirketimiz helikopterin yeni konfigürasyonunun fikri mülkiyetine ortak olmasının yanı sıra. Nihai Montaj ve Uçuş İşlemleri de dahil olmak üzere bütün gövde üretimi için dünyada tek kaynak olarak belirlenmiş ve İtalya ile İngiltere dışında tüm dünya ülkelerine de helikopterin satış hakkına sahip olmuştur. TAI N N SES EK M

10 fl Gelifltirme Faaliyetleri SAVUNMA SANAYİİNDE YENİ BİR İŞBİRLİĞİ Şirketimiz, alt sözleşme faaliyetleri kapsamında, ülkemizde savunma ve havacılık sanayisinin yaygınlaşarak gelişmesi ve rekabet gücünün artırılması amacıyla, yerli savunma sanayii firmaları ile işbirliği yapmaya devam etmektedir. Bu çerçevede, Mayıs ve Temmuz 2007'de SAVRONİK A.Ş. firması ile iki adet alt sözleşme imzalanmıştır. Şirketimiz tarafından geliştirilmekte olan Özgün Türk İnsansız Hava Aracı-Orta İrtifa Uzun Havada Kalış (TİHA-MALE) programı kapsamında 29 Mayıs 2007 tarihinde SAVRONİK A.Ş. ile Veri Linki Sistemi (VLS) için bir alt sözleşme imzalanmıştır. SAVRONİK tarafından geliştirilecek olan VLS, hava aracı ile yer sistemleri arasında gerçek zamanlı veri aktarımını sağlayacaktır. 2. Paket Türk İnsansız Hava Aracı-Orta İrtifa Uzun Havada Kalış (TİHA-MALE) Doğrudan Alım Programı kapsamında ise 27 Temmuz 2007 tarihinde Şirketimiz ile SAVRONİK firması arasında Uydu Yer Terminali'ne (UYT) ilişkin bir alt sözleşme imzalanmıştır. Hava aracından aldığı görüntü ve bilgileri uydu aracılığıyla Yer Kontrol İstasyonuna (YKİ) ve/veya Taşınabilir Görüntü Kıymetlendirme Sistemi'ne (TGKS) ileten UYT, YKİ ve/veya TGKS'den aldığı kontrol bilgilerini de hava aracına iletecektir. Alt sözleşmelerin Şirketimiz, SAVRONİK firması ve savunma/havacılık sanayimiz için hayırlı olmasını diliyoruz. ŞİRKETİMİZ, GÖZCÜ KORUNAK SİSTEMİ'Nİ TESLİM ALDI GÖZCÜ - Kısa Menzil Taktik İnsansız Hava Aracı (İHA) Sistemi Geliştirme Programı kapsamında, Şirketimiz ile SAVRONİK A.Ş. arasında 12 Ocak 2007'de imzalanan alt sözleşme çerçevesinde SAVRONİK firması tarafından imal edilen GÖZCÜ Uçağı Yer Kontrol İstasyonu Korunak Sistemi'nin kabulü 20 Nisan 2007 tarihinde yapılmıştır. Korunağın üretim, test, değerlendirme ve dokümantasyonu ile ilgili çalışmaları NATO- 6516/SCHPE/86, MIL-STD-1472F ve ISO 1161 standartlarına uygun şekilde gerçekleştiren SAVRONİK firmasına teşekkür ediyor, işbirliğimizin artarak devam etmesini diliyoruz. Çalışmalarına 1986 yılında elektronik ürün ve sistemlerin tasarımı, geliştirilmesi ve üretilmesi yönünde başlayan SAVRONİK A.Ş., 1996 yılında STFA Expertiz A.Ş. ile birleşerek faaliyetlerini karayolları ve raylı sistemler için otomasyon ve sinyalizasyon alanlarına da genişletmiştir. 10 TAI N N SES EK M 2007

11 fl Gelifltirme Faaliyetleri TUSAŞ VE TEI FİRMALARI GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRİYOR Havacılık alanında dışa bağımlılığın azaltılması ve azami yurt içi faydanın sağlanmasını teminen yerli platform-yerli motor modelini başlatmak üzere Türkiye'nin Havacılık ve Uzay Merkezi konumunda olan Şirketimiz ile hava araçlarında kullanılan motorların tasarımı, geliştirmesi ve üretimi alanlarında faaliyet gösteren TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI) arasında 11 Eylül 2007 tarihinde bir İşbirliği Protokolü imzalanmıştır. Genel Müdürümüz Sn. Muharrem Dörtkaşlı ile TEI Genel Müdürü Sn. Akın Duman tarafından imzalanan protokol ile Şirketimiz ile TEI firması havacılık alanındaki birikim ve tecrübelerini bir araya getirerek bir işbirliği oluşturmuşlardır. Söz konusu protokol TEI tarafından geliştirilen özgün Turboprop (T/P) motorunun Şirketimiz tarafından geliştirilen özgün Hedef Uçak Platformu Turna modeline entegre edilmesi ve uçuş faaliyetlerinin yürütülmesini içermektedir. Şirketimiz ile TEI arasında imzalanan protokol, Ülkemizde Havacılık ve Uzay Sanayinin özgün çözümler üreterek ihtiyaçların ülke içinden karşılanması hedefi doğrultusunda atılmış önemli bir adımdır. Soldan sa a: TEI Genel Müdürü Sn. Ak n Duman, TUSAfi Yönetim Kurulu Üyesi Tu g. (E) Haluk Alper, TUSAfi Genel Müdürü Sn. Muharrem Dörtkafll. Soldan sa a: TEI Genel Müdürü Sn. Ak n Duman, TUSAfi Yönetim Kurulu Üyesi Tu g. (E) Haluk Alper, TUSAfi Genel Müdürü Sn. Muharrem Dörtkafll. YARASA AVINT PROGRAMI'NDA BİRİNCİ BLACK HAWK İLK UÇUŞUNU BAŞARI İLE GERÇEKLEŞTİRDİ YARASA Programı; Şirketimizin Savunma Sanayii Müsteşarlığı'na karşı Ana Yüklenicilik sorumluluğu altında Özel Kuvvetler Komutanlığı'na ait dört adet Sikorsky S70 Black Hawk helikopterlerine iki ayrı fazda uygulanacak olan bir geliştirme ve modernizasyon projesidir. Programın birinci fazı Ek Yakıt Tankı Entegrasyonu (AFTI) projesi olup, ikinci fazı ise Aviyonik Entegrasyon (AVINT) projesi olarak isimlendirilmiştir. YARASA modernizasyon programının ikinci fazını oluşturan AVINT; S70 Black Hawk helikopterlerine yönelik sistem geliştirme, aviyonik sistem entegrasyonu ve platformun yapısal ve elektriksel alt yapısının yeniden tasarlanarak oluşturulmasına yönelik Şirketimizin kritik bir projesi olarak kabul edilmektedir. Program çerçevesinde gerekli sistem ve yer testleri tamamlanan YARASA konfigürasyonlu birinci helikopter ilk uçuşunu 20 Eylül 2007 tarihinde başarı ile gerçekleştirmiştir. TAI N N SES EK M

12 Tesislerimizden F-35 ORTA GÖVDE KOMPOZİT PARÇALARININ ÜRETİLECEĞİ İLERİ TEKNOLOJİ KOMPOZİT İMALAT TESİSİ'NİN TEMELİ ATILDI Müşterek Taarruz Uçağı (JSF) programı çerçevesinde Şirketimiz ile Northrop Grumman arasında Şubat 2007'de imzalanan anlaşma ile F-35 uçağının orta gövdesi ABD dışında tek kaynak olarak Şirketimiz tesislerinde üretilecektir. Son insanlı savaş uçağı olarak değerlendirilen F-35'in en sofistike yapısal ana bölümlerinden biri olan orta gövde nin üretim programının gereksinimleri dikkate alınarak; mevcut kompozit atölyesinin ileri teknoloji kompozit üretimi yapabilecek düzeye getirilmesi ve kapasitesinin talep doğrultusunda artırılması gereği ortaya çıkmıştır. Hazırlanan yatırım planı doğrultusunda F-35 orta gövde kompozit parçalarının üretileceği İleri Teknoloji Kompozit İmalat Tesisi nin temeli 21 Haziran 2007 tarihinde düzenlenen törende Milli Savunma Bakanı (MSB) Sn. Vecdi Gönül tarafından atılmıştır. Temel atma töreninde sırasıyla Genel Müdürümüz Sn. Muharrem Dörtkaşlı, Savunma Sanayii Müsteşarı (SSM) Sn. Murad Bayar ile MSB Sn. Vecdi Gönül birer konuşma yapmışlardır. Dörtkaşlı konuşmasına, JSF programında şu ana kadar aldığımız, almayı planladığımız, mutabakat muhtırasını imzaladığımız işin toplamı 3.5 milyar doların üzerindedir. Hedefimiz JSF'in envantere girmesinden sonra verilecek olan hizmetlerin de TUSAŞ olarak gerek kendi kabiliyetlerimizle, gerekse ülkemizin hem askeri, hem de sivil tesislerinde bulunan kabiliyetlerini konsolide ederek iş payı almak yönündedir diyerek başlamıştır. Temeli atılan tesisin JSF programı kapsamında yapılacak yatırımın birinci aşaması olduğunu ifade eden Dörtkaşlı, İleri Teknoloji Kompozit İmalat Tesisi: İleri Teknoloji Kompozit İmalat Tesisi, 90x75 m boyutlarında, makas altı yüksekliği 10 m olan, 6,275 m 2 imalat alanına sahip çelik konstrüksiyon bir yapıdır. Tesis içinde, kompozit parça imalatlarının yapılacağı 1,200 m 2 100,000 sınıfı bir Temiz Oda, iki adet Kür Fırını (Otoklav), bir adet Hassas Freze Tezgahı, bir adet Ultrasonik Muayene Tezgahı, bir adet X-Işınlı Muayene Tezgahı, bir adet Kumaş Kesme Tezgahı, bir adet Kenar Kesme Tezgahı bulunacaktır. Ayrıca tesiste 55 m 2 (-18 C) ve 10 m 2 (+4 C) olmak üzere iki adet soğuk oda yer alacaktır. İmalat alanının iki ana bölümünde 10 ton kapasiteli iki adet, Temiz Oda içerisinde ise bir adet beş ton kapasiteli köprü vinç bulunacaktır yılının sonuna kadar tamamlanması planlanan tesiste bulunacak tezgah ve sistemlerin tedarik ve montaj işlemleri ile bina ve ekipman sertifikasyonlarının da 2008 yılı Mart ayına kadar tamamlanarak, imalata başlanması planlanmaktadır. Soldan sa a: Hv.K.K. Plan ve Prensipler Bflk. Tümg. Turgut Atman, TUSAfi Yön. Kur. Bflk. Korg. (E) Sn. Atalay Efeer, MSB Sn. Vecdi Gönül, TUSAfi Gn. Md. Sn. Muharrem Dörtkafll, SSM Sn. Murad Bayar. Buraya yapacağımız yatırım JSF programına özgü hassas teknolojileri ve insan melekesinden ziyade tezgah kabiliyetini ve yeteneğini öne çıkartan yatırımları olacak. demiştir. JSF programı ile TUSAŞ'ın cirosunun ikiye katlanacağını belirten Dörtkaşlı, 2013'den itibaren işlerin en yoğun olduğu dönemde aşağı yukarı 500 kişiye 20 yıl boyunca iş yaratılacağını belirtmiştir. SSM Sn. Bayar ise konuşmasına, TUSAŞ'da görülen gelişme ve yapılanmanın, yatırım faaliyetinin, aslında Savunma Sanayiimizde son yıllarda gerçekleşen büyük atılımın bire bir yansıması olduğunu söyleyerek başlamıştır. Bayar, TUSAŞ'daki gelişme defalarca tekrarlandı. Bunu ifade etmeye gerek yok. Fakat, ağırlıklı olarak aslında parça imalatı yapan bir şirketten bugün kendi özgün ürünleri olan, uçak yapan, geliştiren, modernize eden çok mükemmel 12 TAI N N SES EK M 2007

13 Tesislerimizden MSB Sn. Vecdi Gönül. tekamül bir Havacılık Merkezi'ne doğru hızla ilerliyor. Uydu alanındaki kabiliyetlerini geliştiriyor. Bu çalışmalar çok kısa bir sürede TUSAŞ'ı gerçek anlamda bir Havacılık ve Uzay Merkezi haline getirecek mühendislik gücünü geliştiriyor. Bu konudaki atılımları son derece süratli. diyerek konuşmasını noktalamıştır. MSB Sn. Gönül, yaptığı konuşmada, Türk Savunma Sanayii'nin son yıllarda büyük bir gelişim içinde olduğuna hep beraber şahit oluyoruz. Bugün ileri teknoloji üretecek büyük bir yatırımın temellerini atıyoruz. Burada bugün temelini atacağımız İleri Teknoloji Kompozit İmalat Tesisi ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, Dünya Savunma ve Havacılık Sanayii'nin önemli bir parçası olma özelliğine kavuşmaktadır. Bu tesiste JSF uçaklarının orta gövdesinin imalatı yapılacak, ve JSF'ler dünyanın en ileri teknolojisine sahip olan uçaklar olacaktır. demiştir. Gönül konuşmasında, Türkiye'nin 100 uçak ile ortak olduğu bu program kapsamında Türk Sanayii nin yaklaşık 5 milyar ABD Dolarlık mertebesinde bir iş payı alacağından, ve bugün bir taraftan kendi mühendislik tasarım faaliyetlerimizle envanterimizdeki uçaklarımızı modernize etme kabiliyetine haiz olurken, diğer SSM Sn. Murad Bayar. taraftan dünyanın en gelişmiş savaş uçağı F-35'in dokuz üretici ülkesinden biri olduğumuzu belirtmiştir. Sözlerine, TUSAŞ'ın bu faaliyetleri ile nitelikli ihracat yapacağına, yerli yan sanayi ile F-35 ORTA GÖVDE ÜRET M PROGRAMI F-35 orta gövde kompozit parça üretimi iş paketinde ilk teslimatın Haziran 2008'de planlanmış olması dikkate alınarak, inşaat, tezgah tedarik ve tezgah/sistem montaj faaliyetleri iç içe geçmiş, paralel aktiviteler olarak yürütülmektedir. Şirketimizin F-35 uçağının orta gövde üretiminden sağlayacağı teknolojik kazanımlar: Hassas toleranslı ileri teknoloji kompozit parça üretimi, tasarım ve imalat süreçleri arasında yüksek seviyede dijital entegrasyon, Robot kontrollü hassas delme, kesme ve bütünleştirme işlemleri, Sofistike yapılar için otomatik tezgahlar kullanılarak fiber yerleştirme teknikleri, Yüksek teknoloji kullanarak kompozit ve metal yapıştırma teknikleri, Robot kontrollü hassas kaplama ve boyama uygulamaları ile 5. nesil savaş uçakları için gereken yüksek standartlı kalite uygulamaları. Şirketimiz, JSF projesinde kazandığı mali değeri büyük, içeriği kapsamlı ve teknolojik getirisi yüksek iş paketleri ile ülke ekonomisine katkıda bulunmanın yanı sıra 20 yıl boyunca yaklaşık 500 mühendis ve teknisyene iş olanağı sağlayacaktır. İş paketine ilişkin sözleşmenin imzalanmasıyla, detaylar belirlendikten sonra yatırım hacmi hesaplanacaktır. Bu nedenle, başlangıç fazı yatırımlarında, Orta Gövde yatırım ihtiyaçları da dikkate alınarak, stratejik bir yaklaşım sergilenmiş; tesis planı ve tezgah yerleşimleri Orta Gövde nedeniyle kapasite artışını ve genişlemeyi mümkün kılacak şekilde planlanmıştır. Temeli atılan İleri Teknoloji Kompozit İmalat Tesisi öncelikle F-35 projesi için planlanmış olmakla birlikte kompozit parçaların tüm sivil ve askeri uçak ve helikopterlerde kullanımı dikkate alınarak, Şirketimize yeni iş imkanları açacağı değerlendirilmektedir. birlikte binlerce kişiye istihdam sağlayacağına güveniyorum. diyerek devam eden Gönül, Sistem entegrasyonu, tasarımı ve mühendislik ağırlıklı modernizasyon projeleri, ileri teknoloji kompozit imalatı, insansız uçak tasarım ve üretimi, uygun montaj ve entegrasyonu görevleri ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii çağ atlamaktadır. demiştir. MSB Bakanı Gönül konuşmasını, buradaki ürünlerin her şeyden evvel ülkemiz savunmasını yapacak Silahlı Kuvvetlerimize en faydalı ürünler olmasını temenni ederek noktalamıştır. Tören, MSB Sn. Vecdi Gönül, SSM Sn. Murad Bayar, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Plan ve Prensipler Başkanı Tümg. Turgut Atman, Yönetim Kurulu Başkanımız Korg. (E) Atalay Efeer ve Genel Müdürümüz Sn. Muharrem Dörtkaşlı'nın birlikte beton mikserinin düğmesine basarak ilk harcı dökmesiyle son bulmuştur. TAI N N SES EK M

14 Tesislerimizden C-130 AVİYONİK MODERNİZASYON HANGARI'NIN TEMELİ ATILDI C-130E/B Aviyonik Modernizasyon (Erciyes) programı çerçevesinde, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'mızın (Hv.K.K.) envanterinde bulunan C-130E/B uçaklarının modernize edileceği C-130 Modernizasyon Hangarı'nın temeli 21 Haziran 2007 tarihinde Milli Savunma Bakanı (MSB) Sn. Vecdi Gönül tarafından atılmıştır. Ayrıca, hangarın hemen karşında bulunan ve C-130 modernizasyonunu yürüten Aviyonik ve Elektrik Sistemleri ve Modernizasyon Projeleri birimlerinin yer aldığı binada da C-130 Sistem Entegrasyon Laboratuarı (SIL) kurulacaktır. Törende MSB Sn. Vecdi Gönül, Savunma Sanayii Müsteşarı Sn. Murad Bayar, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Plan ve Prensipler Başkanı Tümg. Turgut Atman, Yönetim Kurulu Başkanımız Korg. (E) Atalay Efeer ve Genel Müdürümüz Sn. Muharrem Dörtkaşlı birlikte beton mikserinin düğmesine basarak C-130 Modernizasyon Hangarı nın temeline ilk harcı dökmüşlerdir. C-130 Aviyonik Modernizasyon Hangarı: İnşaatının 2007 yılının sonuna kadar tamamlanması planlanan C- 130 Hangarı, 40x90 metre boyutlarında, makas altı yüksekliği 13 metre olan, betonarme temel üzerine kurulu, 3,600m 2 kapalı alana sahip, prekast betonarme kolonlar üzerine çelik konstrüksiyon makaslar oturtularak ve taş yünü dolgulu cephe ve çatı panelleri ile kaplanmış bir yapı olarak tasarlanmıştır. Hangarda aynı anda iki adet C-130 uçağı üzerinde işlem yapılabilecektir. Modernizasyon faaliyetlerinde kullanılmak üzere enerji ve basınçlı hava hatlarının yer alacağı tesiste, depo ve ofis alanları da bulunacaktır. C-130 AV YON K MODERN ZASYON PROGRAMI Sözleşmesi Aralık 2006'da Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) ile Şirketimiz arasında imzalanan ve Şirketimizin ana yüklenici olduğu Erciyes programı ile Hv.K.K. envanterindeki C-130E/B uçakları modernize edilerek; uçakları uluslararası seyrüsefer ihtiyaçlarına uyumlu, dijital kokpit ile modernize edilmiş, yüksek harekat etkinliğine sahip çok amaçlı görev bilgisayarı ve yer görev planlama sistemi ile gece görüş uyumlu gösterge ve aydınlatma sistemleriyle donatılacaktır. Uçaklar, uluslararası havacılık kurallarına uyumlu hale getirilerek, uçuş emniyeti artırılacak ve üzerine takılacak modern sistemler ile uzun yıllar desteklenebilir hale getirilecektir. Erciyes programı kapsamında, aviyonik modernizasyonu yapılacak 13 uçaktan (yedi C-130E ve altı C-130B) ilk iki uçak üzerinde yapılacak tadilat ve sistem entegrasyonu çalışmaları tesislerimizde gerçekleştirilecek olup, diğer 11 uçak üzerindeki işlemler ise 2nci Hava İkmal ve Bakım Merkezi Komutanlığı'nda (2nci HİBM K.lığı) yapılacaktır. Prototip uçakların tadilat, entegrasyon, fonksiyonel test ve teslimat işlemlerinin de tesislerimizde gerçekleştirileceği program çerçevesinde, tüm uçakların tadilatlarında kullanılacak parça ve sistemlerin temini ve üretimi de yine Şirketimiz tarafından yapılacaktır. C-130 Aviyonik Modernizasyon Programı; sertifikasyon sürecinden geçecek ilk yerli geliştirme programı olması, yabancı bir ortak veya teknoloji kullanmadan Şirketimizin görev bilgisayarı ve Operasyonel Uçuş Programı (OFP) geliştirmesi dahil tamamen kendi kabiliyetleri ile geliştireceği bir program olması ve ilk defa yerli bir firmaya offset yükümlülüğü getirmesi nedenleriyle son derece önemlidir. Program çerçevesinde 2012 yılına kadar tesiste yaklaşık 122'si mühendis, 60'ı teknisyen olmak üzere yaklaşık 200 kişiye adam/saatlik iş olanağı sağlanacaktır. Erciyes programı ile birlikte C-130 nakliye uçağı kullanan pek çok ülkenin de modernizasyon ihtiyacının karşılanmasında önemli bir avantaj elde edilecektir. 14 TAI N N SES EK M 2007

15 Tesislerimizden ŞİRKETİMİZİN UÇAK/UYDU MONTAJ VE ENTEGRASYON TESİSİ AÇILDI Soldan sa a: SSM Sn. Murad Bayar, Hv.K.K. Plan ve Prensipler Bflk. Tümg. Turgut Atman, MSB Sn. Vecdi Gönül, TUSAfi Yön. Kur. Bflk. Korg. (E) Sn. Atalay Efeer, TUSAfi Gn. Md. Sn. Muharrem Dörtkafll. Türkiye'nin havacılık ve uzay merkezi olan Şirketimiz, yurt içi ve yurt dışı müşterilerinin ileri teknoloji gerektiren ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik projelerde mevcut kabiliyetlerini uzay/uydu projelerini de kapsayacak şekilde yeni alt yapı yatırımlarıyla geliştirmektedir. Bu doğrultuda, 19 Ekim 2006 tarihinde temeli atılan Uçak/Uydu Montaj ve Entegrasyon Tesisi'nin inşaatı programa uygun olarak yedi ay gibi kısa bir zamanda tamamlanarak, 21 Haziran 2007 tarihinde düzenlenen törende Milli Savunma Bakanı (MSB) Sn. Vecdi Gönül tarafından açılmıştır. MSB Sn. Vecdi Gönül, Savunma Sanayii Müsteşarı Sn. Murad Bayar, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Plan ve Prensipler Başkanı Tümg. Turgut Atman, Yönetim Kurulu Başkanımız Korg. (E) Atalay Efeer ve Genel Müdürümüz Sn. Muharrem Dörtkaşlı'nın birlikte kurdeleyi kesip tesis açılışını yapması ile başlayan törende bir konuşma yapan Genel Müdürümüz, binayı ihracat atölyesi olarak adlandırdığını vurgulayarak, Büyük hangarımızda çok kısa bir süre sonra pek çok sayıda uçağımız olacak. Ürdün Hava Kuvvetleri için gerçekleştirmekte olduğumuz F-16 modernizasyon projesi bir yandan devam ederken, diğer yandan da Hava Kuvvetleri Komutanlığımız için yapacağımız F-16 modernizasyon projesine başlayacağız. Keza, Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarımız için yapmış olduğumuz Deniz Karakol, Deniz Gözetleme Uçakları hangara girecek. Bilahare T-38 Uçakları ve arkasından da ATAK Projesi'nin faaliyetleri 10 no'lu hangarda yürütülecek. 10 no'lu hangarda uçak montajı ve modernizasyonu yapabilmemiz gerekiyor. Dolayısıyla üretimimizi buraya çektik. Buraya ağırlıklı olarak Boeing, Sikorsky ve Spirit gibi ihracata yönelik projelerimizi getirdik. demiştir. Konuşmasının sonunda Dörtkaşlı, açılışı yapılan tesisin memleketimiz ve Şirketimiz için hayırlı olmasını dilemiş ve müteahhit firma olan Atlas İnşaat Sanayii ve Ticaret Limited Şirketi'nin verdikleri sözü zamanında yerine getirdiklerini belirterek çalışmaları için teşekkür ederek, firmanın Genel Müdürü Sn. Ender Haberdar'a bir plaket takdim etmiştir. Açılış töreni tesisin gezilmesinden sonra sona ermiştir. UÇAK/UYDU MONTAJ VE ENTEGRASYON TES S Toplam 14,545 m 2 kapalı alandan oluşan 59x80 metre boyutlarında betonarme temel üzerine oturtulmuş tesis, 12,720m 2 kapalı alana sahip çelik konstrüksiyon bir yapı olup, makas altı yüksekliği 6 metredir. Uçak/Uydu Montaj ve Entegrasyon Tesisi, farklı program ve projeler kapsamında, her türlü üretim, montaj ve entegrasyon faaliyetinin yürütülebileceği esnek bir altyapı konsepti ile tasarlanmış ve yapılmıştır. Tesiste, üretim alanı ile bütünleşik, toplam 1,375m 2 zemin alanına sahip, iki katlı idari birimler, temsilci ofisleri ve genel hacimlerden oluşan ofis bloğu bulunmaktadır. Uçak/Uydu Montaj ve Entegrasyon Tesisi'nde yaklaşık 100 mühendis ile 500 teknisyene 3.5 milyon adam/saatlik iş olanağı sağlanacaktır. Şirketimizin alacağı yeni işlerle bu rakamın daha da artması söz konusudur. Ana Üretim ve İmalat Binası Son Montaj Hattı'nda yürütülen Boeing, Sikorsky ve Spirit AeroSystems programlarının üretim alanları da yeni tesise taşınmıştır. TAI N N SES EK M

16 Tesislerimizden F-16 PEACE ONYX III PROGRAMI BAŞLADI Soldan sa a: Sn. Dinçer Bat rbek, Alb. Akif Aydo du, Alb. Tayyar Durmaz, Sn. Cemal Nadir Say n, Alb. An l Kesebir, Sn. Bekir Ata Y lmaz, Sn. Lance Bruton, Sn. Muharrem Dörtkafll, Tu g. Adnan Demirci, Tu g. Muammer Akp nar, Tu g. (E) Haluk Alper, Dr. Faruk Özlü, Tu g. Güngör Kurubafl, Sn. Sedat Güldo an, Sn. Özcan Ertem, Sn. Bülent Tahran. Peace Onyx (PO) III Programı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı (Hv.K.K.), Lockheed Martin Aeronautics ve Şirketimiz arasındaki hazırlıkların tamamlanmasını takiben, 2 Temmuz 2007 tarihinde dört adet F-16 uçağının tesislerimize gelişi ile başlamıştır. PO-III programı ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı mız envanterinde bulunan F-16 uçakları, son derece etkili ve güçlü ileri teknolojiye sahip aviyonik ve silah sistemleri ile donatılacaktır. 11 Temmuz 2007 tarihinde PO- III Programı'nın başlaması münasebetiyle tesislerimizde Hv.K.K., Savunma Sanayii Müsteşarlığı ve Lockheed Martin firma temsilcilerinin katılımıyla bir tören düzenlenmiş ve program hakkında bilgi verilmiştir. Tören sırasında Genel Müdürümüz Sn. Muharrem Dörtkaşlı ile Lockheed Martin Proje Müdürü Sn. Lance Bruton birer konuşma yapmışlardır. F-16 uçağının üretimine ve modernizasyonuna yönelik olarak gerçekleştirilen önceki F-16 programları dikkate alındığında, Şirketimizin PO-III projesini de başarıyla gerçekleştirmek için yeterli bilgi birikimi ve deneyime sahip olduğu yetkili tüm kuruluşlarca kabul edilmektedir. Diğer taraftan, PO-III faaliyetlerinin Hv.K.K. ve Lockheed Martin ile çok yakın bir işbirliği ve koordinasyon gerektirdiğinin bilincinde olan Şirketimiz, PO-III projesini ve takip edecek seri modifikasyon faaliyetlerini gereken kalite ve öngörülen takvim içinde başarı ile gerçekleştirecektir. TUSAfi Gn. Md. Sn. Muharrem Dörtkafll. Lockheed Martin PO-III Proje Müdürü Sn. Lance Bruton. 16 TAI N N SES EK M 2007

17 Tesislerimizden MELTEM II PROGRAMINDA İLK UÇAĞIN UÇUŞ TESTİ BAŞARI İLE GERÇEKLEŞTİRİLDİ Eylül 2002'de yürürlüğe giren Meltem II programı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (Dz.K.K.) ve Sahil Güvenlik Komutanlığı (S.G.K.) için Şirketimizde üretilen dokuz adet CN-235 platformuna Deniz Karakol (MPA) ve Deniz Gözetleme (MSA) kabiliyeti kazandırılmasına yönelik bir sistem entegrasyonu projesidir. Programın ana yüklenicisi THALES Airborne Systems (TAS) firması olup, Şirketimiz projede önemli sistemlerin uçağa giydirilmesinden sorumlu alt yüklenici olarak görev yapmaktadır. Program kapsamında PDMS, aydınlatma, kabin içi mefruşat tasarımlarını gerçekleştirecek olan Şirketimiz ayrıca, ihtiyaç duyulan tüm detay parça, kablo demeti, takım imalatı ve entegre lojistik destek kapsamında teknik dokümantasyon ile eğitimlerden de sorumludur. Seri uçaklara ait modifikasyon işlemleri de yine Şirketimiz tarafından gerçekleştirilecektir. Modifikasyon faaliyetleri Aralık 2005'te başlayan ilk uçak, aerodinamik testlerine yönelik Flight Physics konfigürasyonunun da tamamlanmasıyla, ilk test uçuşunu 18 Haziran 2007 tarihinde başarı ile gerçekleştirmiştir. Meltem II programının ana hedeflerinden biri olan ilk uçuş testinin başarı ile gerçekleştirilmesi, ileri aşamalar açısından önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir. Şirketimizin tasarımının programın sertifikasyon/kalifikasyon otoritesi olan Fransız DGA kurumu tarafından kabul edilecek olmasından dolayı, tasarımın program ve sertifikasyon / kalifikasyon gereksinimlerine uygunluğu ve doğru dokümante edilmesi büyük önem arz etmektedir. HAVADAN ERKEN İHBAR VE KONTROL UÇAKLARI BASINA TANITILDI Barış Kartalı olarak bilinen ve Şirketimiz ile Boeing firması tarafından imal edilecek Havadan Erken İhbar ve Kontrol (HİK) uçakları 21 Mayıs 2007 tarihinde basına tanıtıldı. Tesislerimizde düzenlenen proje tanıtım toplantısında Boeing Başkan Yardımcısı Sn. Maureen Dougherty, ilk uçağın Türk Hava Kuvvetleri'ne teslimatının gecikmesinin tüm sorumluluğunun Boeing'e ait olduğunu belirterek, İlk uçağın teslimatının gecikmesi nedeniyle üstümüze düşen yükümlülükleri, SSM ile görüşerek yerine getireceğiz dedi. İlk uçağın modifikasyonunun Boeing'in Seattle'daki merkezinde devam ettiğini belirten Dougherty, geri kalan üç uçağın modifikasyonlarının da TUSAŞ tarafından başarıyla gerçekleştirildiğini kaydetti. Toplantıda Boeing yetkilileri, sözleşmesi 2003 yılında gerçekleştirilen ilk HİK uçağının Türkiye'ye en erken 2010 yılında teslim edilebileceğini bildirdiler. Birinci uçağın test uçuşlarının sonbaharda gerçekleştirileceğini belirten Doughterty, Türkiye'deki uçakların test uçuşlarının da gelecek yıl yapılacağını ifade etti. Daha sonra, TUSAŞ hangarlarında modifikasyonları yapılan HİK uçakları basına tanıtıldı. Barış Kartalı projesi kapsamında biri ABD'de üçü Türkiye'de olmak üzere toplam dört uçak üretilecek. TAI N N SES EK M

18 Organizasyon De iflikli i YENİ ORGANİZASYON ŞEMASI 29 Ağustos 2007 tarihinde düzenlenen Yönetim Kurulu Toplantısı nda alınan karar doğrultusunda Şirketimizin organizasyon şeması değiştirilmiştir. Aşağıda sunulmakta olan Yeni Organizasyon Şeması ile Şirketimizin daha dinamik, ihtisasların kümelendiği, benzer müşterilerin odaklandığı, kendi içerisinde olabildiğince özerk, yetki ve sorumluluk dengesinin azami optimize edilebileceği bir Grupsal yönetim şekli benimsenmiştir. 18 TAI N N SES EK M 2007

19 Organizasyon De iflikli i ATAMALAR 1 Eylül 2007 itibariyle Aralık 2003'ten itibaren Havacılık ve Uzay Programları Bölüm Başkanı olarak çalışmakta olan Bekir Ata Yılmaz Yapısal ve Uydu Tasarım ve Üretim Grup Başkanı kadrosuna, Nisan 2005'ten itibaren İş Geliştirme Bölüm Başkanı olarak çalışmakta olan Ahmet Metan Entegre Helikopter Sistemleri Grup Başkanı kadrosuna, Aralık 2005'ten yılından itibaren Tasarım ve Mühendislik Bölüm Başkanı olarak çalışmakta olan Özcan Ertem Entegre Uçak Sistemleri Grup Başkanı kadrosuna, Ocak 2002'den itibaren Üretim ve Malzeme Bölüm Başkanı olarak çalışmakta olan Cemal Nadir Sayın Üretim Başkanı kadrosuna, Eylül 2005'ten itibaren Kalite Teminatı Grup Müdürü olarak çalışmakta olan Ahmet Tokmakçıoğlu Teknik Hizmetler Başkanı kadrosuna, Temmuz 1999'dan itibaren İnsan Kaynakları Müdürü olarak çalışmakta olan Bora Öskiper İnsan Kaynakları Başkanı kadrosuna, Ocak 1999'dan itibaren Tesisler Müdürü olarak çalışmakta olan İsmail Ulubayram Tesisler ve Destek Hizmetleri Başkanı kadrosuna, Ekim 2005'ten itibaren Finansman ve Muhasebe Müdürü olarak çalışmakta olan Adnan Aydoğan Mali İşler Başkanı kadrosuna, Nisan 2006'dan itibaren İş Planlama Müdürü olarak çalışmakta olan Orhan Veli Kaya Planlama ve Strateji Başkanı kadrosuna, Nisan 1999'dan itibaren Pazarlama Müdürü olarak çalışmakta olan Yılmaz Güldoğan Programlar Grup Müdürü kadrosuna, Haziran 2006'dan itibaren İmalat Müdürü olarak çalışmakta olan İlhami Tanyolu Üretim Grup Müdürü kadrosuna, Nisan 2003'ten itibaren İmalat Mühendisliği Müdürü olarak çalışmakta olan Naki Polat İmalat Mühendisliği ve İmalat Teknolojileri Grup Müdürü kadrosuna, Kasım 1999 yılından itibaren Sözleşme Müdürü olarak çalışmakta olan Dilek Yazıcı Program Müdürü kadrosuna, Nisan 2005'ten itibaren JSF Koordinasyon Müdürü olarak çalışmakta olan Tamer Şengöz Program Müdürü kadrosuna, Nisan 2005'ten itibaren Yapısal Projeler Müdürü olarak çalışmakta olan Murat Sorguç Yapısal Tasarım Müdürü kadrosuna, Aralık 2006'dan itibaren Yapısal Teknolojiler Müdürü olarak çalışmakta olan Gürsel Erarslanoğlu Yapısal Tasarım Müdürü kadrosuna, Aralık 2006'dan itibaren Montaj ve Uçuş Hattı İşlemleri Müdürü olarak çalışmakta olan Serdar Ölez Montaj/Uçuş Hattı İşlemleri/Test Müdürü kadrosuna, Eylül 2002'den yılından itibaren Alt Sözleşme Müdürü olarak çalışmakta olan Semih Seçkin Yan Sanayi Müdürü kadrosuna atanmışlardır. Kendilerini tebrik ediyor ve yeni görevlerinde başarılar diliyoruz. TAI N N SES EK M

20 Organizasyon De iflikli i YÖNETİM KADROMUZA YENİ KATILANLAR Eray GÖKALP 1967 yılında Ankara'da doğan Eray Gökalp lise eğitimini Ankara Bahçelievler Deneme Lisesi'nde tamamlamıştır. ODTÜ Makine Mühendisliği Bölümü'nden 1989 yılında mezun olan Gökalp, yılları arasında California State Üniversitesi İşletme Yüksek Lisans programına devam etmiştir yılında Şirketimizde çalışmaya başlamış, yılları arasında F-16, CN-235 ve AS-532 programlarında MRB Mühendisi ve MRB Uzman Mühendisi olarak görev yapmıştır. Bu görevinin yanı sıra, yılları arasında ATAK Programı teklif hazırlama ekibinde görev almıştır yılında A400M Programı kapsamında Tasarım ve Mühendislik Direktörlüğü'nün yeniden yapılanma sürecinde yeni kurulan Uçuşa Elverişlilik ve Sertifikasyon Şefliği ne atanmış, 2002 yılına kadar sürdürdüğü bu görev sürecinde Airbus Military firmasındaki A400M Sertifikasyon Paneli'nde TUSAŞ adına görev yapmıştır yılında İmalat Mühendisliği ve Konfigürasyon Kontrol Müdürlüğü görevini üstlenen Gökalp, yıllarında Avrupa Sivil Havacılık Otoritesi'nin denetimlerinden başarıyla geçmiş olan TUSAŞ tasarım organizasyonunun kurulması sürecinde Tasarım ve Geliştirme Müdürü olarak görev yapmıştır yılları arasında Şirketimizdeki hizmetine ATAK Programı sözleşme görüşmeleri kapsamında Teknik Danışman olarak devam eden Gökalp, 1 Eylül 2007'de Entegre Helikopter Sistemleri Grup Başkanlığı bünyesinde Mühendislik Grup Müdürlüğü görevine atanmıştır. Eray Gökalp bir çocuk babası olup, İngilizce bilmektedir. Devrim LBAfi 1966 yılında Ankara'da doğan Devrim İlbaş, orta ve lise eğitimini Fransa'da tamamlamıştır yılında ESEM Orleans Fransa Uçak Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan İlbaş, sonraki yıl ESTA Orsay Fransa Yüksek Mühendislik Okulu'nun aynı bölümünden mezun olmuştur. Helikopter Aerodinamiği konusunda yüksek lisans yapmış olan İlbaş, 1993 yılında Şirketimiz Mühendislik Bölümü'ne MRB ve Liaison Mühendisi olarak katılmıştır. İlbaş, aynı bölümde yedi yıl süreyle CN-235 ve Cougar projelerinde görev yapmıştır yılında bir seneliğine Eurocopter Marignane Fransa tesislerinde TUSAŞ Sistem Yerleşim tasarımı için görevlendirildikten sonra 2000 yılında A400M Proje Şefliği görevine atanmıştır. 1 Eylül 2007 tarihinde 'Yapısal ve Uydu Tasarım & Üretim Grup Başkanlığı altında Mühendislik Ürün Müdürü görevine atanan Devrim İlbaş evli ve iki çocuk babası olup Fransızca, Almanca ve İngilizce bilmektedir. Ergin AKHUNLAR 1957 yılında İzmir'de doğan Ergin Akhunlar ilk, orta ve lise eğitimini İzmir'de tamamlamıştır yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Akhunlar, 1987 yılında Şirketimiz F-16 Montaj Hattı'nda ITL Formen olarak çalışmaya başlamıştır. Daha sonra farklı F-16 Montaj istasyonlarında Genel Formen, AS-532 Helikopter Yer Testleri ve Uçuş Hattı Şefi, Airbus Sect.18 Montaj Şefi ve A400M Yapısal Montaj Şefi olarak görev yapmıştır. 1 Eylül 2007 tarihinde Yapısal ve Uydu Tasarım ve Üretim Grup Başkanlığı altında Yapısal Montaj Müdürü görevine atanan Ergin Ahunlar evli olup, İngilizce bilmektedir. Murat ALDO AN 1966 yılında Ankara'da doğan Murat Aldoğan, 1989 yılında ODTÜ Metalürji Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştur yılında Şirketimiz Montaj ve Uçuş İşlemleri Kalite Teminatı Bölümü'nde Kalite Kontrolörü olarak çalışmaya başlayan Aldoğan, aynı bölümde sekiz yıl süreyle F-16 ve CASA programlarında, Kalite Kontrolörü ve Kalite Teminatı Mühendisi olarak çalışmıştır yılından itibaren ATAK Programı ihalesinin hazırlık, teklif hazırlama ve müzakere aşamalarında ve Sözleşme Müdürlüğü Bölümü'nde görev yapmıştır. 1 Eylül 2007 tarihinde Entegre Helikopter Sistemleri Grup Başkanlığı'nda Program Müdürü görevine atanan Murat Aldoğan İngilizce bilmektedir. 20 TAI N N SES EK M 2007

Sayın Büyükelçi, Değerli Konuklar, Kıymetli Basın Mensupları,

Sayın Büyükelçi, Değerli Konuklar, Kıymetli Basın Mensupları, Sayın Büyükelçi, Değerli Konuklar, Kıymetli Basın Mensupları, Bugün, ulusal savunmamızın güvencesi ve bölge barışı için en önemli denge ve istikrâr unsuru olan Türk Silahlı Kuvvetleri nin etkinliğini ve

Detaylı

T.C. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI YAN SANAYİ BÜTÜNLEŞTİRME ESASLARI

T.C. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI YAN SANAYİ BÜTÜNLEŞTİRME ESASLARI T.C. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI YAN SANAYİ BÜTÜNLEŞTİRME ESASLARI ARALIK 2009 İÇİNDEKİLER TANIMLAR VE KISALTMALAR... 2 1. AMAÇ... 4 2. KAPSAM... 4 3. HEDEFLER... 4 4. GENEL ESASLAR...

Detaylı

Ağustos 2015. 1 TASNİF DIŞI TUSAŞ - Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı nın bir kuruluşudur.

Ağustos 2015. 1 TASNİF DIŞI TUSAŞ - Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı nın bir kuruluşudur. Ağustos 2015 1 TASNİF DIŞI TUSAŞ - Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı nın bir kuruluşudur. Genel TAI ve TUSAŞ ın birleşmesi Lockheed Martin / General Electric hisselerinin (%49) TUSAŞ tarafından

Detaylı

Sunum Planı. Sanayi Katılımı/Offset t Amaçları. Deniz Araçları Offset Sözleşmeleri. Gemi İnşa Yan Sanayi Firmaları Offsetten Nasıl

Sunum Planı. Sanayi Katılımı/Offset t Amaçları. Deniz Araçları Offset Sözleşmeleri. Gemi İnşa Yan Sanayi Firmaları Offsetten Nasıl SANAYİ KATILIMI OFFSET UYGULAMALARI Atilla GÜÇLÜ Uzman Offset ve Yerli Katkı Şube Müdürlüğü Sunum Planı Sanayi Katılımı/Offset Tanımı Sanayi Katılımı/Offset t Amaçları Sanayi Katılımı / Offset Yönergesi

Detaylı

SANAYİ KATILIMI OFFSET UYGULAMALARI. Göknur PİLLİ. Şube Müdürü Offset ve Yerli Katkı Şube Müdürlüğü

SANAYİ KATILIMI OFFSET UYGULAMALARI. Göknur PİLLİ. Şube Müdürü Offset ve Yerli Katkı Şube Müdürlüğü SANAYİ KATILIMI OFFSET UYGULAMALARI Göknur PİLLİ Şube Müdürü Offset ve Yerli Katkı Şube Müdürlüğü Sunum Planı Sanayi Katılımı/Offset Tanımı Sanayi Katılımı/Offset Amaçları Sanayi Katılımı / Offset Yönergesi

Detaylı

TUSAŞ-TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYİİ A.Ş. SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI 2 nci LOJİSTİK KURULTAYI

TUSAŞ-TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYİİ A.Ş. SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI 2 nci LOJİSTİK KURULTAYI TUSAŞ-TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYİİ A.Ş. SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI 2 nci LOJİSTİK KURULTAYI 1 Sunum İçeriği TUSAŞ Entegre Lojistik Destek (ELD) Faaliyetleri TUSAŞ Garanti Dönemi Destek Faaliyetleri

Detaylı

İstanbul Havacılık Sektörü Yenilikçi İşbirliği Platformu

İstanbul Havacılık Sektörü Yenilikçi İşbirliği Platformu İstanbul Havacılık Sektörü Yenilikçi İşbirliği Platformu Sivil Havacılıkta Çalışma Alanları, Fırsatlar ve Başarı Örnekleri Hava Aracı ve Komponent Üretimi İtki Sistemleri Talaşlı imalat Hassas döküm Kimyasal

Detaylı

ÇOK ULUSLU PROJELERDE LOJİSTİK DESTEK UYGULAMALARI (A400M - JSF)

ÇOK ULUSLU PROJELERDE LOJİSTİK DESTEK UYGULAMALARI (A400M - JSF) ÇOK ULUSLU PROJELERDE LOJİSTİK DESTEK UYGULAMALARI (A400M - JSF) Bedriye CİCİOĞLU Havacılık ve Uzay Sektör Müdürü SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI 28 ŞUBAT 2012 SUNUM PLANI A400M ULAŞTIRMA UÇAĞI PROJESİ PROJE

Detaylı

Askeri Gemi Projelerine Sanayinin Entegrasyonu Şubat 2008

Askeri Gemi Projelerine Sanayinin Entegrasyonu Şubat 2008 A k i G i P j l i S i i E Askeri Gemi Projelerine Sanayinin Entegrasyonu Şubat 2008 Takdim Planı Son 15 Yılda Türkiye de İnşa Edilen Askeri Gemiler RMK Marine in Askeri Proje Teklif Çalışmaları Sahil Güvenlik

Detaylı

TEI DE TASARIM DOĞRULAMA VE MOTOR SERTİFİKASYON ÇALIŞMALARI

TEI DE TASARIM DOĞRULAMA VE MOTOR SERTİFİKASYON ÇALIŞMALARI TEI DE TASARIM DOĞRULAMA VE MOTOR SERTİFİKASYON ÇALIŞMALARI 18.09.2013 Uzay YILDIZ Bu doküman ve ekleri sadece yollanan kişinin kullanımı içindir ve TEI ye ait gizli ve/veya özel bilgi içerebilir. Herhangi

Detaylı

SANAYİ İŞBİRLİĞİ PROGRAMI (SİP) (SANAYİ KATILIMI/OFFSET)

SANAYİ İŞBİRLİĞİ PROGRAMI (SİP) (SANAYİ KATILIMI/OFFSET) T.C. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI SANAYİ İŞBİRLİĞİ PROGRAMI (SİP) (SANAYİ KATILIMI/OFFSET) Bilal AKTAŞ Sanayileşme Daire Başkanı GÜNDEM 1) OFFSET KAVRAMI 2) TÜRKİYE DE SAVUNMA ALANINDA

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Yrd. Doç. Dr. Hamdi ERCAN Dekan Yrd. IX. Ulusal Uçak Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı, 6 Mayıs 2017 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Erciyes Üniversitesi

Detaylı

çindekiler çindekiler... 3 Yay n Kurulu ndan... 4 Yönetim den... 5 Tesislerimizden...6-5 Tasar m ve Mühendislik Faaliyetleri...

çindekiler çindekiler... 3 Yay n Kurulu ndan... 4 Yönetim den... 5 Tesislerimizden...6-5 Tasar m ve Mühendislik Faaliyetleri... fi RKET M Z N 24. YILDÖNÜMÜNÜ COfiKUYLA KUTLADIK Şirketimizin kuruluşunun 24. yıldönümünü 31 Mayıs 2008 Cumartesi günü tesislerimizde ailelerimiz ile birlikte coşkuyla kutladık. Söz konusu kutlamaları

Detaylı

Savunma Sanayii İhracat Kanunu Çalışmaları. Sektör Ortak Görüş Notu

Savunma Sanayii İhracat Kanunu Çalışmaları. Sektör Ortak Görüş Notu Savunma Sanayii İhracat Kanunu Çalışmaları Sektör Ortak Görüş Notu 20.4.2015 SaSaD HAKKINDA Savunma Sanayii İmalatçılar Derneği, Milli Savunma Bakanlığı nın desteği ve yönlendirmesi ile 1990 yılında savunma

Detaylı

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNE İLİŞKİN HARP SANAYİİ FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNE İLİŞKİN HARP SANAYİİ FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK 3357 SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNE İLİŞKİN HARP SANAYİİ FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 19/12/1996, No: 96/9012 Dayandığı Kanunun Tarihi : 28/2/1995, No:

Detaylı

Savunma Sanayii Müsteşarlığı Lojistik Yol Haritası. İbrahim Sami EREL Uzman

Savunma Sanayii Müsteşarlığı Lojistik Yol Haritası. İbrahim Sami EREL Uzman Savunma Sanayii Müsteşarlığı Lojistik Yol Haritası İbrahim Sami EREL Uzman 28 Şubat 2012 GÜNDEM DURUM TESPİTİ GELİŞMİŞ ÜLKELERDE LOJİSTİK YAPILANMA ÖMÜR DEVRİ YÖNETİMİNDE HEDEFLER VE LOJİSTİK DESTEK YAKLAŞIMI

Detaylı

BASIN BİLDİRİSİ. RS : GMD.PG-0100-1910-15/462-1721 16 Nisan 2015 KONU : Roketsan Basın Bildirisi ATIŞ VE TEST DEĞERLENDİRME MERKEZİ AÇILDI

BASIN BİLDİRİSİ. RS : GMD.PG-0100-1910-15/462-1721 16 Nisan 2015 KONU : Roketsan Basın Bildirisi ATIŞ VE TEST DEĞERLENDİRME MERKEZİ AÇILDI BASIN BİLDİRİSİ RS : GMD.PG-0100-1910-15/462-1721 16 Nisan 2015 KONU : Roketsan Basın Bildirisi ATIŞ VE TEST DEĞERLENDİRME MERKEZİ AÇILDI Roketsan tarafından Karapınar Konya da kurulan MSB Atış Test ve

Detaylı

MİLLİ GURURU. Türkiye nin. YILMAZ: 2023 TE HEDEFİMİZ 25 MİlYAr DOlAr İHrAcAT YAPMAK

MİLLİ GURURU. Türkiye nin. YILMAZ: 2023 TE HEDEFİMİZ 25 MİlYAr DOlAr İHrAcAT YAPMAK Türkiye nin MİLLİ YILMAZ: 2023 TE HEDEFİMİZ 25 MİlYAr DOlAr İHrAcAT YAPMAK 2015 yılında 5 milyar ciroya ulaşan savunma sanayisi sektörü, 1.7 milyar lık ihracata imza atıyor. Türk savunma sanayisinin her

Detaylı

BTB Proje Yönetimi ve Mühendislik Ltd. Şti.

BTB Proje Yönetimi ve Mühendislik Ltd. Şti. ŞİRKET SUNUMU SUNUM PLANI Hakkımızda BTB Ekibi ve Çözüm Ortakları Kalite Anlayışımız Faaliyet Alanlarımız Hizmetlerimiz Altyapılarımız Geliştirilen Birim ve Sistem Örnekleri İletişim Hakkımızda 2013 yılında

Detaylı

DENİZ PLATFORMLARINDA LOJİSTİK DESTEK UYGULAMALARI. 28 Şubat 2012

DENİZ PLATFORMLARINDA LOJİSTİK DESTEK UYGULAMALARI. 28 Şubat 2012 DENİZ PLATFORMLARINDA LOJİSTİK DESTEK UYGULAMALARI 28 Şubat 2012 TAKDİM PLANI Askeri Gemilerin Özellikleri RMK MARINE Lojistik Destek Uygulaması Sözleşmelerdeki ELD İsterleri Garantiler Depo Seviyesi Bakım

Detaylı

T.C. M.S.B. Savunma Sanayii Müsteşarlığı

T.C. M.S.B. Savunma Sanayii Müsteşarlığı T.C. M.S.B. Savunma Sanayii Müsteşarlığı SERVO MOTOR GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ BİLGİ İSTEK DOKÜMANI SSM-İSM-BİD-001 Rev.:1.0 Aralık 2012 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 1. AMAÇ... 2 2. KAPSAM... 2 3. TANIMLAR

Detaylı

T.C. Milli Savunma Bakanlığı Savunma Sanayii Müsteşarlığı SAVUNMA SANAYİ. Sn. Sedat GÜLDOĞAN Müsteşar Yardımcısı

T.C. Milli Savunma Bakanlığı Savunma Sanayii Müsteşarlığı SAVUNMA SANAYİ. Sn. Sedat GÜLDOĞAN Müsteşar Yardımcısı T.C. Milli Savunma Bakanlığı Savunma Sanayii Müsteşarlığı SAVUNMA SANAYİ Sn. Sedat GÜLDOĞAN Müsteşar Yardımcısı 28 Mayıs 2012, Denizli SAVUNMA TEDARİK ÇEVRİMİ İhtiyaç Makamı İhtiyaç SAVUNMA SANAYİİ İCRA

Detaylı

İ İİN İ ŞA VE GEMİ İİN İ ŞA YAN SANAYİYE

İ İİN İ ŞA VE GEMİ İİN İ ŞA YAN SANAYİYE ASKERİ GEMİ İNŞA VE GEMİ İNŞA YAN SANAYİYE YÖNELİK İ HEDEFLERİMİZ İ İ Serdar DEMİREL Deniz Araçları Daire Başkanı TAKDİM PLANI Neden Güçlü Bir Askeri Gemi İnşa Sanayi? Ana Yüklenici Odaklı Çalışmalar Yan

Detaylı

Ayşe Temiz Hadi Tolga Göksidan Mehmet Erdem Çorapçıoğlu

Ayşe Temiz Hadi Tolga Göksidan Mehmet Erdem Çorapçıoğlu Ayşe Temiz Hadi Tolga Göksidan Mehmet Erdem Çorapçıoğlu IX. Ulusal Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi/ANKARA 05 Mayıs 2017 1 TASNİF DIŞI TUSAŞ, TSKGV nın

Detaylı

SAVUNMA SANAYİİ İÇİN ARAŞTIRMACI YETİŞTİRME PROGRAMI (SAYP)

SAVUNMA SANAYİİ İÇİN ARAŞTIRMACI YETİŞTİRME PROGRAMI (SAYP) SAVUNMA SANAYİİ İÇİN ARAŞTIRMACI YETİŞTİRME PROGRAMI (SAYP) DENİZ DEMİRCİ TEKNOLOJİ YÖNETİMİ GRUP MÜDÜRÜ SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI ODTÜ, 25 Kasım 2013 SSM AR-GE VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ Türk Silahlı Kuvvetlerinin

Detaylı

TÜRKİYE SAVUNMA SANAYİ MECLİS TOPLANTISI RAPORU

TÜRKİYE SAVUNMA SANAYİ MECLİS TOPLANTISI RAPORU TÜRKİYE SAVUNMA SANAYİ MECLİS TOPLANTISI RAPORU Toplantı Gündemi 1. Açılış Konuşması (Meclis Başkanı Sn. Yılmaz KÜÇÜKSEYHAN tarafından) 2. 2016 Yılı Türk Savunma ve Havacılık Sanayii Performansı Sunumu

Detaylı

Ercan ÇELİK. İş Geliştirme ve Projeler Müdürü GÖKBİL

Ercan ÇELİK. İş Geliştirme ve Projeler Müdürü GÖKBİL Ercan ÇELİK İş Geliştirme ve Projeler Müdürü GÖKBİL GÖKBİL Bilişim Güvenlik Sistemleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Türk Hava Kurumu(THK) bağlısı olarak 2011 yılında kuruldu. Hosting, Telekomünikasyon,

Detaylı

Stratejik Plan Özeti

Stratejik Plan Özeti Stratejik Plan Özeti 2017-2021 www.aselsan.com.tr ASELSAN, yenilikçi teknolojilerden, bilimsel yaklaşımlarla kazanılmış birikimden ve etik değerlerden asla ayrılmadan başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI-THY TEKNİK AŞ.

TÜRK HAVA YOLLARI-THY TEKNİK AŞ. Sivil Havacılığın en büyük destekçisi TÜRK HAVA YOLLARI-THY TEKNİK AŞ. Yalnızca Türkiye nin sivil havacılık alanında gururu, Avrupa nın imrenerek izlediği havayolu şirketi THY nin değil, bölgenin öncü

Detaylı

DENİZLİ SANAYİ ODASI ÜYELERİNE TANITIMI ALT YÜKLENİCİLERDEN BEKLENTİLERİN. Dr. Nevzat ÇAĞLAYAN Tedarik Direktörü 28 MAYIS 2012 DENİZLİ

DENİZLİ SANAYİ ODASI ÜYELERİNE TANITIMI ALT YÜKLENİCİLERDEN BEKLENTİLERİN. Dr. Nevzat ÇAĞLAYAN Tedarik Direktörü 28 MAYIS 2012 DENİZLİ ROKETSAN IN DENİZLİ SANAYİ ODASI ÜYELERİNE TANITIMI VE ALT YÜKLENİCİLERDEN BEKLENTİLERİN SUNULMASI Dr. Nevzat ÇAĞLAYAN Tedarik Direktörü 28 MAYIS 2012 DENİZLİ 1/15 ROKETSAN GENEL TANITIMI ROKETSAN, Türkiye'deki

Detaylı

Firma Profili. Ağustos 2014

Firma Profili. Ağustos 2014 Ağustos 2014 TARİHÇE Kuruluş :2002 (SE Teknoloji Çözümleri) Özel yazılım, donanım tedariki, uzak mesafe kablosuz ağlar, danışmanlık ve sistem entegrasyonu Yurt içinde Üretim Kaynak Kullanımı ve Otomasyonu,

Detaylı

AR-GE VİZYON SAVUNMA SANAYİİNDE GELİŞMELER (2002-2012)

AR-GE VİZYON SAVUNMA SANAYİİNDE GELİŞMELER (2002-2012) Mayıs 2013 Sayı 3 SAVUNMA GEViZYON AK PARTi Ar-Ge Başkanlığı AR-GE VİZYON AK PARTi Ar-Ge Başkanlığı SAVUNMA İNDE GELİŞMELER (2002-2012) SAVUNMA İNDE GELİŞMELER (2002-2012) Milli sanayimizle güçlenen milli

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

Türkiye 'Uçak Gemisi' Yapabilecek

Türkiye 'Uçak Gemisi' Yapabilecek On5yirmi5.com Türkiye 'Uçak Gemisi' Yapabilecek Murad Bayar, AA muhabirinin, Türk Savunma Sanayiinin kabiliyetlerine ve projelerine ilişkin sorularını yanıtladı. Yayın Tarihi : 7 Mayıs 2011 Cumartesi (oluşturma

Detaylı

TAI MERKEZİ RAPORLAMA SİSTEMİ Gülsen BAYRAMUSTA Bilgi Teknolojileri Müdürü. TUSAŞ - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Aralık 2014 1 TASNİF DIŞI

TAI MERKEZİ RAPORLAMA SİSTEMİ Gülsen BAYRAMUSTA Bilgi Teknolojileri Müdürü. TUSAŞ - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Aralık 2014 1 TASNİF DIŞI TAI MERKEZİ RAPORLAMA SİSTEMİ Gülsen BAYRAMUSTA Bilgi Teknolojileri Müdürü TUSAŞ - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Aralık 2014 1 TASNİF DIŞI Genel 1984 F-16 uçaklarının Türkiye de üretimi amacıyla

Detaylı

çindekiler çindekiler... 3 Yay n Kurulu ndan... 4 Yönetimden... 5 fl Gelifltirme Faaliyetleri...5 Tasar m ve Mühendislik Faaliyetleri...

çindekiler çindekiler... 3 Yay n Kurulu ndan... 4 Yönetimden... 5 fl Gelifltirme Faaliyetleri...5 Tasar m ve Mühendislik Faaliyetleri... ATAK PROGRAMI'NDA fi RKET M Z ANA YÜKLEN C L NDE AGUSTAWESTLAND LE SÖZLEfiME GÖRÜfiMELER NE BAfiLANDI Yazılım ve donanımı milli imkanlarla tasarlanıp üretilen yüksek teknoloji ürünü aviyonik cihazların

Detaylı

Plaka Tanıma Sistemi

Plaka Tanıma Sistemi BAŞARI HİKAYESİ Plaka Tanıma Sistemi Müşteri Savronik Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş., 1986 yılında faaliyete başlayan, Türk Savunma Sanayiinin elektronik cihaz ve sistem gereksinimlerine, üstün temel

Detaylı

MilSOFT TASNİF DIŞI 1/6

MilSOFT TASNİF DIŞI 1/6 MilSOFT TASNİF DIŞI 1/6 MilSOFT Firma Tanıtımı Kuruluş Tarihi : 1998 Paydaşlar : 100% Özel Türk Şirketi Tesis : 7,000m 2 (ODTÜ Teknokent) : 600m 2 (TÜBİTAK MAM TEKSEB) Faaliyet Alanı : Sistem Entegrasyonu

Detaylı

T.C. M.S.B. Savunma Sanayii Müsteşarlığı

T.C. M.S.B. Savunma Sanayii Müsteşarlığı T.C. M.S.B. Savunma Sanayii Müsteşarlığı GÖZCÜ İHA SİSTEMİ LOJİSTİK DESTEK PROJESİ İHALE İLANI Nisan 2015 Gözcü İHA Sistemi Lojistik Destek Projesi İhale İlanı Proje /Sistem Adı: Proje /Sistem Kapsamı:

Detaylı

AÇA Otomotiv. Ülkemizde Mevcut Motor ve Transmisyon Altyapısı. Askeri Kara Araçları Güç Sistemleri Çalıştayı 17 Haziran 2008 - SSM

AÇA Otomotiv. Ülkemizde Mevcut Motor ve Transmisyon Altyapısı. Askeri Kara Araçları Güç Sistemleri Çalıştayı 17 Haziran 2008 - SSM Ülkemizde Mevcut Motor ve Transmisyon Altyapısı Askeri Kara Araçları Güç Sistemleri Çalıştayı 17 Haziran 2008 - SSM 1 1991 yılında SSM ile Hema Dişli Sanayii ve Ticaret A.Ş. arasında 1.698 adet ZMA Güç

Detaylı

TASARIM ORGANİZASYON ONAYI VE OTORİTE KATILIM SEVİYESİ (LOI)

TASARIM ORGANİZASYON ONAYI VE OTORİTE KATILIM SEVİYESİ (LOI) TUSAŞ TÜRK HAVACILIK ve UZAY SANAYİİ A.Ş. TASARIM ORGANİZASYON ONAYI VE OTORİTE KATILIM SEVİYESİ (LOI) Segah ÖZDEMİR / Yusuf Cansu BARAN 05.05.2017 TMMOB Makina Mühendisleri Odası IX. Ulusal Uçak, Havacılık

Detaylı

KURUMSAL ŞİRKET SUNUMU MART TASNİF DIŞI

KURUMSAL ŞİRKET SUNUMU MART TASNİF DIŞI KURUMSAL ŞİRKET SUNUMU MART 2016 www.yaltes.com Şirket Profili Tarihçe Hisse Yapısı (Eylül 2011) Thales Nederland 40% 2002 Yaltes in Kuruluşu 2004 Uzun Ufuk Sözleşmesi 2005 Genesis Sözleşmesi OPCON, CSDN,

Detaylı

T.C. M.S.B. Savunma Sanayii Müsteşarlığı

T.C. M.S.B. Savunma Sanayii Müsteşarlığı T.C. M.S.B. Savunma Sanayii Müsteşarlığı TAKTİK İHA MOTORU GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ BİLGİ İSTEK DOKÜMANI SSM-TİM-BİD-001 Rev.:1.0 Ocak 2011 İÇİNDEKİLER T.C... 0 M.S.B.... 0 SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI...

Detaylı

SSM Askeri Gemi Projelerine Sanayinin Entegrasyonu Savaş/Silah Sistemleri Çalıştayı MiKES Profili 15 Mayıs 2008

SSM Askeri Gemi Projelerine Sanayinin Entegrasyonu Savaş/Silah Sistemleri Çalıştayı MiKES Profili 15 Mayıs 2008 SSM Askeri Gemi Projelerine Sanayinin Entegrasyonu Savaş/Silah Sistemleri Çalıştayı MiKES Profili 15 Mayıs 2008 Mikrodalga Elektronik Sistemler Sanayi ve Ticaret A.Ş. Çankırı Yolu 5.km 06750 Akyurt Ankara

Detaylı

görev yapan Cobra helikopterlerle de uçtuğunu belirten Korkmaztürk, Başarılı bir uçuş oldu. Elimizdeki

görev yapan Cobra helikopterlerle de uçtuğunu belirten Korkmaztürk, Başarılı bir uçuş oldu. Elimizdeki Gündem Projeler T-129 İlk Uçuş Gösterimi (28 Eylül 2009) Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın harekat ihtiyacını karşılayan, etkin vuruş gücüne sahip, yüksek teknoloji ürünü ekipmanlarla teçhiz edilmiş modern

Detaylı

SAVUNMA SANAYİİ 25 ÇALIŞMASI VE SEKTÖR ÖDÜLLERİ DUYURUSU

SAVUNMA SANAYİİ 25 ÇALIŞMASI VE SEKTÖR ÖDÜLLERİ DUYURUSU SAVUNMA SANAYİİ 25 ÇALIŞMASI VE SEKTÖR ÖDÜLLERİ DUYURUSU Türk Savunma Sanayii son yıllarda hızlı bir yükseliş trendi yakalamış ve dikkat çeken bir performans sergilemiştir. Sözkonusu performansın sürdürülebilirliği

Detaylı

SAVUNMA SANAYİİ İÇİN ARAŞTIRMACI YETİŞTİRME PROGRAMI UYGULAMA REHBERİ

SAVUNMA SANAYİİ İÇİN ARAŞTIRMACI YETİŞTİRME PROGRAMI UYGULAMA REHBERİ SAVUNMA SANAYİİ İÇİN ARAŞTIRMACI YETİŞTİRME PROGRAMI UYGULAMA REHBERİ Savunma Sanayii Müsteşarlığı 2015 Araştırmacı TANIMLAR Üniversite deki ilgili lisansüstü programda (yüksek lisans, doktora ya da bütünleşik

Detaylı

AFET VE ACİL DURUMLARDA EMNİYET HAVACILIK

AFET VE ACİL DURUMLARDA EMNİYET HAVACILIK AFET VE ACİL DURUMLARDA EMNİYET HAVACILIK İÇERİK 1- EMNİYET HAVACILIK DAİRE BAŞKANLIĞI 2- HAVA ARAÇLARININ TABİİ AFETLERDEKİ ROLÜ 3- EMNİYET HAVA ARAÇLARININ TEKNOLOJİK ÖZELLİKLERİ POLİS HAVACILIK 1940-

Detaylı

Yerli Sanayiye Dayalı Lojistik Uygulamalarında KOBİ ve Yan Sanayinin Yeri. Ali HAN OSSA Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Yerli Sanayiye Dayalı Lojistik Uygulamalarında KOBİ ve Yan Sanayinin Yeri. Ali HAN OSSA Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yerli Sanayiye Dayalı Lojistik Uygulamalarında KOBİ ve Yan Sanayinin Yeri Ali HAN OSSA Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kapsam Lojistik Destek Uygulamalarına kısa bakış Lojistik Uygulamaların Karşılaştırılması

Detaylı

ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU RAPORU. Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımı 21 Ağustos 2015

ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU RAPORU. Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımı 21 Ağustos 2015 ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU RAPORU Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımı 21 Ağustos 2015 1 Raporun Konusu: Sermaye Piyasası Kurulu nun VII.128.1 Sayılı Pay Tebliği

Detaylı

EKİNOKS-AG SAVUNMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Aralık 2014, Ankara

EKİNOKS-AG SAVUNMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Aralık 2014, Ankara EKİNOKS-AG SAVUNMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Aralık 2014, Ankara KURULUŞ Kuruluş Tarihi: 16 Nisan 2012 Tel : (0312) 485 17 66 Faks: (0312) 485 17 67 www.ekinoks-ag.com.tr iletisim@ekinoks-ag.com.tr Gazi Üniversitesi

Detaylı

"TAYYARE"DEN "UÇAK"A: BĐR MONTAJ ÖYKÜSÜ (II)

TAYYAREDEN UÇAKA: BĐR MONTAJ ÖYKÜSÜ (II) "TAYYARE"DEN "UÇAK"A: BĐR MONTAJ ÖYKÜSÜ (II) Hazırlayanlar: Barış ALBAYRAK, Đlke AYDINCAK, Đ. Evrim DĐZEMEN, Yücel GÜRSES, A. Bahar HASER ODTÜ Havacılık Mühendisliği Bölümü Türk Havacılık Tarihi konulu

Detaylı

Mesleki eğitim tanıtım ve işbirliği protokolü

Mesleki eğitim tanıtım ve işbirliği protokolü http://www.iha.com.tr/balikesir-haberleri/mesleki-egitim-tanitim-ve-isbirligi-protokolu-balikesir- 1685591/ Mesleki eğitim tanıtım ve işbirliği protokolü Meslek lisesi Organize Sanayi Bölgesi ile İl Milli

Detaylı

T.C. M.S.B. Savunma Sanayii Müsteşarlığı DENİZDE İKMAL MUHAREBE DESTEK GEMİSİ (DİMDEG) PROJESİ İHALE İLANI

T.C. M.S.B. Savunma Sanayii Müsteşarlığı DENİZDE İKMAL MUHAREBE DESTEK GEMİSİ (DİMDEG) PROJESİ İHALE İLANI T.C. M.S.B. Savunma Sanayii Müsteşarlığı DENİZDE İKMAL MUHAREBE DESTEK GEMİSİ (DİMDEG) PROJESİ İHALE İLANI Mayıs 2016 Denizde İkmal Muharebe Destek Gemisi (DİMDEG) Projesi İhale İlanı Proje /Sistem Adı:

Detaylı

http://www.trthaber.com/foto-galeri/balikesirdeki-yerli-helikopter-projesi/13610/sayfa-1.html Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yerli helikopter üretimi için Ar-Ge çalışmalarına başlayan firmanın

Detaylı

TÜDEMSAŞ. Türkiye Demiryolu Makineleri Sanayii A.Ş. İSTANBUL (10 Eylül2015)

TÜDEMSAŞ. Türkiye Demiryolu Makineleri Sanayii A.Ş. İSTANBUL (10 Eylül2015) TÜDEMSAŞ Türkiye Demiryolu Makineleri Sanayii A.Ş. İSTANBUL (10 Eylül2015) 1 2 TARİHÇE Atatürk ün Fabrika İnşaatını Ziyareti 1937 İlk Yük Vagonu Üretimi 1953 İsim ve Statü Değişikliği TÜDEMSAŞ 1986 1934

Detaylı

ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ DENETİM KOMİTESİ RAPORU

ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ DENETİM KOMİTESİ RAPORU ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ DENETİM KOMİTESİ RAPORU Rapor No : 2016 / 3 Rapor Tarihi : 25.08.2016 Konu : Halka Arz Sonucu Elde Edilen Fonun Kullanımı Hk. Sermaye Piyasası Kurulu'nun

Detaylı

YAPI FUARI TURKEYBUILD İSTANBUL FUARI ZİYARET ORGANİZASYONU SONUÇLARI

YAPI FUARI TURKEYBUILD İSTANBUL FUARI ZİYARET ORGANİZASYONU SONUÇLARI YAPI FUARI TURKEYBUILD İSTANBUL FUARI ZİYARET ORGANİZASYONU SONUÇLARI Övgü PINAR-Nurel KILIÇ Yapı fuarları; mal ve hizmet üreten kuruluşlar ile yine bu sektörde çalışan yöneticiler, mimarlar, mühendisler,

Detaylı

Sayı: 7/2017. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı. yapar:

Sayı: 7/2017. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı. yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 30 Ocak 2017 tarihli Otuzüçüncü Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında

Detaylı

T.C. MİLLİ SAVUNMA BAKANI SN. FİKRİ IŞIK KATILIMLI TOPLANTI

T.C. MİLLİ SAVUNMA BAKANI SN. FİKRİ IŞIK KATILIMLI TOPLANTI T.C. MİLLİ SAVUNMA BAKANI SN. FİKRİ IŞIK KATILIMLI TOPLANTI 23.02.2017 Sayın Valim, Değerli Konuklar, Basınımızın Kıymetli Temsilcileri, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve şahsım adına, sizleri sevgi ve saygıyla

Detaylı

TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel) KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel) Özet Bilgi TÜMOSAN GÜÇ GRUBU GELİŞTİRME PROJESİ HK. Özel Durum Açıklaması (Genel) İlgili Şirketler [] İlgili

Detaylı

İTS YAPI SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ

İTS YAPI SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ İTS YAPI SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ GENEL MÜDÜRLÜK ADRESİMİZ: Adres : Çakmak Mh. Tavukçuyolu Cd. Saatçi Sk. No : 22/4 Tepeüstü / Ümraniye - İstanbul Tel : (0216) 540 87 00-01 Fax : (0216) 540 87 23 Web: www.itsgrup.com.tr

Detaylı

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK 2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK GÜNDEM 1 2 3 4 5 Açılış ve Yoklama 2014 Yılı Ajans Ara Faaliyet Raporunun Görüşülmesi Bölge İllerinin Turizm Potansiyellerinin Değerlendirilmesi ve Kurul

Detaylı

DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI GÖLCÜK TE DENİZ SAVUNMA İHTİSAS OGRANİZE SANAYİ BÖLGESİ KURULMASI

DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI GÖLCÜK TE DENİZ SAVUNMA İHTİSAS OGRANİZE SANAYİ BÖLGESİ KURULMASI DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI GÖLCÜK TE DENİZ SAVUNMA İHTİSAS OGRANİZE SANAYİ BÖLGESİ KURULMASI Savaş Gemisi ve Denizaltı Üretimi Gemi inşa sektörü, değişik endüstri ürünlerinin birleşimini içeren bir imalat

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ DÖNEM: 23 CİLT: 42 YASAMA YILI: 3 TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 68'inci Birleşim 26 Mart 2009 Perşembe İÇİNDEKİLER I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 1.- İstanbul

Detaylı

Ramazan KARABULUT (SSM)

Ramazan KARABULUT (SSM) Ramazan KARABULUT (SSM) TÜRKİYE DEKİ UZAY PROJELERİ - 2 SSM Uzay Daire Başkanlığı 16 HABERLEŞME UYDULARI BUGÜN TÜRKSAT-1A; 1994 TÜRKSAT-1B; 1994 TÜRKSAT-1C; 1996 TÜRKSAT-2A; 1/16 TÜRKSAT-3A; 8 TÜRKSAT-4A;

Detaylı

T.C. M.S.B. Savunma Sanayii Müsteşarlığı

T.C. M.S.B. Savunma Sanayii Müsteşarlığı T.C. M.S.B. Savunma Sanayii Müsteşarlığı ACİL MÜDAHALE VE DALIŞ EĞİTİM BOTU PROJESİ İHALE İLANI Ağustos 2015 Acil Müdahale ve Dalış Eğitim Botu Projesi İhale İlanı Proje /Sistem Adı: Acil Müdahale ve Dalış

Detaylı

T.C. M.S.B. Savunma Sanayii Müsteşarlığı

T.C. M.S.B. Savunma Sanayii Müsteşarlığı T.C. M.S.B. Savunma Sanayii Müsteşarlığı ACİL MÜDAHALE VE DALIŞ EĞİTİM BOTU PROJESİ İHALE İLANI Nisan 2013 Acil Müdahale ve Dalış Eğitim Botu Projesi İhale İlanı Proje /Sistem Adı: Proje /Sistem Kapsamı:

Detaylı

GİTES OTOMOTİV EYLEM PLANI

GİTES OTOMOTİV EYLEM PLANI GİTES OTOMOTİV EYLEM PLANI HEDEF -1 1.1 1.2 MOTOR VE AKTARMA ORGANLARINDA YURT İÇİ ÜRETİM VE KATMA DEĞERİN ARTIRILMASI Otomotiv ana sanayinin motor ve aktarma organları yatırımlarının ülkemize çekilmesine

Detaylı

T.C. Milli Savunma Bakanlığı Savunma Sanayii Müsteşarlığı SAVUNMA SANAYİ Bilal AKTAŞ Sanayileşme Daire Başkanı

T.C. Milli Savunma Bakanlığı Savunma Sanayii Müsteşarlığı SAVUNMA SANAYİ Bilal AKTAŞ Sanayileşme Daire Başkanı T.C. Milli Savunma Bakanlığı Savunma Sanayii Müsteşarlığı SAVUNMA SANAYİ Bilal AKTAŞ Sanayileşme Daire Başkanı 09 Haziran, Konya SAVUNMA TEDARİK SİSTEMİ SAVUNMA TEDARİK ÇEVRİMİ İhtiyaç Makamı İhtiyaç SAVUNMA

Detaylı

KOÇ SAVUNMA SANAYİ GRUBU ŞİRKETLERİ IDEF 2011 DE GÖVDE GÖSTERİSİ YAPACAK

KOÇ SAVUNMA SANAYİ GRUBU ŞİRKETLERİ IDEF 2011 DE GÖVDE GÖSTERİSİ YAPACAK KOÇ SAVUNMA SANAYİ GRUBU ŞİRKETLERİ IDEF 2011 DE GÖVDE GÖSTERİSİ YAPACAK Koç Savunma Sanayii Grubu şirketleri Otokar, RMK Marine, Koç Bilgi ve Savunma Teknolojileri ve KaTron; İstanbul'da düzenlenecek

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil: 2026 da, 10 milyar dolar ciro yapan, kişilik bir TUSAŞ olacak.

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil: 2026 da, 10 milyar dolar ciro yapan, kişilik bir TUSAŞ olacak. MSI IDEF 2017 TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil: 2026 da, 10 milyar dolar ciro yapan, 25.000 kişilik bir TUSAŞ olacak. MSI Dergisi MSI Dergisi: Temel Bey, göreve gelmenizde, Milli Muharip Uçak (MMU / Turkish

Detaylı

Hitit Prefabrik Hakkında

Hitit Prefabrik Hakkında İÇERİK Hitit Prefabrik ile ilgili kurumsal bilgiler, ürün ve hizmetler için özet bilgilere bu dokümanda bulabilirsiniz. Detaylı bilgiler için doküman üzerindeki bağlantıları izleyerek web sitemizin ilgili

Detaylı

Centrum Hakkında. Selahattin Sever Genel Müdür. Centrum İş Merkezi A.Ş. 1993 yılında kuruldu.

Centrum Hakkında. Selahattin Sever Genel Müdür. Centrum İş Merkezi A.Ş. 1993 yılında kuruldu. Centrum Hakkında Centrum İş Merkezi A.Ş. 1993 yılında kuruldu. Centrum, Gayrimenkul Geliştirme Hizmetleri kapsamında 2001 yılında Centrum İş Merkezi nin, 2012 yılında da C2 İş Merkezi nin yapımını tamamlayarak

Detaylı

Otokar OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİ NE AİT FAALİYET RAPORU

Otokar OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİ NE AİT FAALİYET RAPORU OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİ NE AİT FAALİYET RAPORU OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. 31.03.2014 FAALİYET RAPORU Şirketimizin, 2014 yılının ilk çeyreğini

Detaylı

Kamuda Elektronik İmza Uygulamaları

Kamuda Elektronik İmza Uygulamaları Kamuda Elektronik İmza Uygulamaları Ersin GÜLAÇTI Baş Uzman Araştırmacı 23.01.2007, ANKARA Sunum Planı Türkiye de E-imza Kamu Sertifikasyon Merkezi Sertifika Süreci E-imza Uygulamalarının Önündeki Engeller

Detaylı

15 18 HAZİRAN 2015 FRANKFURT - ALMANYA

15 18 HAZİRAN 2015 FRANKFURT - ALMANYA ACHEMA 2015 ULUSLARARASI KİMYA VE İŞLEME SANAYİ FUARI ZİYARET RAPORU 15 18 HAZİRAN 2015 FRANKFURT - ALMANYA Aykut TERZİOĞLU Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Fuarcılık Şefi 1 ACHEMA 2015 ULUSLARARASI KİMYA

Detaylı

02-03 ŞUBAT 2017 Ortadoğu Fuar Merkezi GAZİANTEP GÜNEY ANADOLU SAVUNMA, HAVACILIK VE UZAY SİSTEMLERİ YERLİLEŞTİRME ZİRVESİ DESTEKLEYENLER

02-03 ŞUBAT 2017 Ortadoğu Fuar Merkezi GAZİANTEP GÜNEY ANADOLU SAVUNMA, HAVACILIK VE UZAY SİSTEMLERİ YERLİLEŞTİRME ZİRVESİ DESTEKLEYENLER GÜNEY ANADOLU SAVUNMA, HAVACILIK VE UZAY SİSTEMLERİ YERLİLEŞTİRME ZİRVESİ DESTEKLEYENLER 02-03 ŞUBAT 2017 Ortadoğu Fuar Merkezi GAZİANTEP ANA SPONSORLAR 02-03 Şubat 2017 Tarihlerinde, Türk savunma havacılık

Detaylı

TUSAŞ PROJELERİNDEKİ AR-GE İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ

TUSAŞ PROJELERİNDEKİ AR-GE İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ AR-GE MERKEZLERİ İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ PAYLAŞIM TOPLANTISI AR-GE YÖNETİMİ TUSAŞ PROJELERİNDEKİ AR-GE İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ TUSAŞ TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYİİ A.Ş SUNUM PLANI 1. UYGULAMANIN KISA AÇIKLAMASI

Detaylı

KITASINDA ETKİN BÖLGESİNDE LİDER ÖNSÖZ

KITASINDA ETKİN BÖLGESİNDE LİDER ÖNSÖZ HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI VİZYON 2035 KITASINDA ETKİN BÖLGESİNDE LİDER ÖNSÖZ Vizyon-2035 Dokümanı, Hv.K.K.lığının geleceğe yönelik hedeflerini belirlemek amacıyla; Dünya ve Türkiye de güvenlik anlayışındaki

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI İLE IRAK CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI ARASINDA SAĞLIK ALANINDA İŞBİRLİĞİNE DAİR MUTABAKAT ZAPTI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI İLE IRAK CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI ARASINDA SAĞLIK ALANINDA İŞBİRLİĞİNE DAİR MUTABAKAT ZAPTI SAĞLIK BAKANLIĞI ARASINDA SAĞLIK ALANINDA İŞBİRLİĞİNE DAİR MUTABAKAT ZAPTI Sağlık Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı (bundan sonra iki Taraf olarak anılacaklardır), İki tarafın iki ülke arasında sağlık ve

Detaylı

Güneşten Elektrik Üretimi

Güneşten Elektrik Üretimi Güneşten Elektrik Üretimi Lisanssız Uygulamalar enerji sistemleri Elektrik fiyatları neden artmakta ve artmaya devam edecek? Türkiye ürettiği elektriğin %50 sinden fazlasını doğalgaz termik santralleri

Detaylı

2. ŞİRKET FAALİYET ALANLARI 4. ORGANİZASYON ŞEMASI 5. PERSONEL KALİFİKASYONU 8. TAMAMLANAN PROJELER 9. DEVAM EDEN PROJELER 9. ŞANTİYELERDEN RESİMLER

2. ŞİRKET FAALİYET ALANLARI 4. ORGANİZASYON ŞEMASI 5. PERSONEL KALİFİKASYONU 8. TAMAMLANAN PROJELER 9. DEVAM EDEN PROJELER 9. ŞANTİYELERDEN RESİMLER İÇİNDEKİLER 1. ŞİRKET PROFİLİ 2. ŞİRKET FAALİYET ALANLARI 3. TİCARET ODASI KAYDI 4. ORGANİZASYON ŞEMASI 5. PERSONEL KALİFİKASYONU 6. EKİPMAN LİSTESİ 7. REFERANSLAR 8. TAMAMLANAN PROJELER 9. DEVAM EDEN

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME. Hazır Giyim Sektöründe Tasarım, Trend ve Tanıtım Odaklı İşbirlikleri ile Uluslararası Rekabetin Geliştirilmesi UR-GE Projesi

TEKNİK ŞARTNAME. Hazır Giyim Sektöründe Tasarım, Trend ve Tanıtım Odaklı İşbirlikleri ile Uluslararası Rekabetin Geliştirilmesi UR-GE Projesi TEKNİK ŞARTNAME Hazır Giyim Sektöründe Tasarım, Trend ve Tanıtım Odaklı İşbirlikleri ile Uluslararası Rekabetin Geliştirilmesi UR-GE Projesi KALIP HAZIRLAMA TEKNİKLERİ DANIŞMANLIĞI HİZMETİ ALIMI İş Tanımı

Detaylı

CERRAH İNŞAAT LTD.ŞTİ.

CERRAH İNŞAAT LTD.ŞTİ. CERRAH İNŞAAT LTD.ŞTİ. TANITIM DOSYASI ŞİRKET PROFİLİ FAALİYET ALANLARI ÇALIŞILAN FİRMALAR TAMAMLANAN İŞLER C E R R A H İ N Ş A A T ŞİRKET PROFİLİ Cerrah İnşaat İletişim Gıda San. Tic. Ltd. Sti. Şener

Detaylı

Kara Araçları Sektöründe UYGULANAN SAVUNMA SANAYİ POLİTİKALARIN ANALİZİ, ÖĞRENİLEN DERSLER VE TECRÜBELER. ERCAN ERTÜRETEN Otokar 16 Haziran 2008

Kara Araçları Sektöründe UYGULANAN SAVUNMA SANAYİ POLİTİKALARIN ANALİZİ, ÖĞRENİLEN DERSLER VE TECRÜBELER. ERCAN ERTÜRETEN Otokar 16 Haziran 2008 Kara Araçları Sektöründe UYGULANAN SAVUNMA SANAYİ POLİTİKALARIN ANALİZİ, ÖĞRENİLEN DERSLER VE TECRÜBELER ERCAN ERTÜRETEN Otokar 16 Haziran 2008 Kara Araçları Sektörü Analizi Kara araçlarında tasarım, geliştirme,

Detaylı

27 Mayis 2016 HAZİRAN 2016 YENİ MISAD YÖNETİM KURULU SEÇİLDİ!

27 Mayis 2016 HAZİRAN 2016 YENİ MISAD YÖNETİM KURULU SEÇİLDİ! 27 Mayis 2016 HAZİRAN 2016 SAYI:1 YENİ MISAD YÖNETİM KURULU SEÇİLDİ! 27 Mayıs 2016 tarihinde düzenlenen MISAD Genel Kurul Toplantısı sektör aktörlerini bir araya getirdi... TEŞEKKÜRLER MİSAD Yönetim Kurulu

Detaylı

KOSİFLER İNŞAAT & OTEL YATIRIMLARI

KOSİFLER İNŞAAT & OTEL YATIRIMLARI KOSİFLER İNŞAAT & OTEL YATIRIMLARI KOSİFLER İNŞAAT Kosifler Grup 1945 yılında kurulmuş olup yurt içi ticaret ve ithalattan üretim ve inşaata kadar çok çeşitli sektörlerde faaliyet göstermektedir. İlk olarak

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracat Planı Hazırlanması Süreci

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracat Planı Hazırlanması Süreci Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr İhracat Planı Hazırlanması Süreci 2013 İHRACAT PLANI HAZIRLANMASI SÜRECİ İhracat Planı Neden Hazırlanır? İhracattan ne beklendiğinin belirlenmesi, İhracat amaçlarına

Detaylı

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI Oranı Planlanan Maliyet STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME Stratejik Amaç 1.1. Temel Üye Hizmetlerinin

Detaylı

Başarı İçin Birliktelik Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği

Başarı İçin Birliktelik Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği İnovasyonu tetikleyecek bir yapılanma Ortak zorluklara ortak çözümler üretecek bir sistem Birlikten kuvvet doğuracak bir model Başarı İçin Birliktelik Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği HUKD un Yapısı

Detaylı

Geniş Alan Gözetleme Sistemlerinin Afet Durumunda Kullanımı ESEN SİSTEM ENTEGRASYON KASIM 2013

Geniş Alan Gözetleme Sistemlerinin Afet Durumunda Kullanımı ESEN SİSTEM ENTEGRASYON KASIM 2013 Geniş Alan Gözetleme Sistemlerinin Afet Durumunda Kullanımı ESEN SİSTEM ENTEGRASYON KASIM 2013 İçerik 2 ESEN Sistem Şirket Tanıtımı Şirket Vizyonu ve Çalışma Alanları Geniş Alan Gözetleme Sistemleri (GAG)

Detaylı

Yetenekler Ve Mühendislik/Danışmanlık Hizmetleri. Ağustos 2014

Yetenekler Ve Mühendislik/Danışmanlık Hizmetleri. Ağustos 2014 Yetenekler Ve Mühendislik/Danışmanlık Hizmetleri Ağustos 2014 TESİSLER Ar-Ge Laboratuarları ve Üretim Tesisleri Elektromekanik Atölyeler RF ve Elektronik Labarutarları Gazi Üniversitesi Gölbaşı Yerleşkesi

Detaylı

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir.

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir. İçişleri Bakanı Sayın İdris Naim ŞAHİN nin Entegre Sınır Yönetimi Eylem Planı Aşama 1 Eşleştirme projesi kapanış konuşması: Değerli Meslektaşım Sayın Macaristan İçişleri Bakanı, Sayın Büyükelçiler, Macaristan

Detaylı

08 Kasım 2012. Ankara

08 Kasım 2012. Ankara 08 Kasım 2012 Ankara KOBİ ler ve KOSGEB Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço veya net satış hasılatı 25 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

Çuhadaroğlu Metal Halka Arz Bilgileri

Çuhadaroğlu Metal Halka Arz Bilgileri Çuhadaroğlu Metal Sanayi ve Pazarlama A.Ş. Halka Arz Bilgilendirme Notu Çuhadaroğlu Metal Halka Arz Bilgileri Borsa Kodu Halka Arz Yöntemi Halka Arz Şekli CUSAN Sabit Fiyat ile Talep Toplama Sermaye Artırımı

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2015 1 1. GENEL DEĞERLENDİRME 1.1. Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları:

Detaylı