TÜRK HAVA YOLLARI 74ÜNCÜ YILINI KUTLUYOR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK HAVA YOLLARI 74ÜNCÜ YILINI KUTLUYOR"

Transkript

1

2 TÜRK HAVA YOLLARI 74ÜNCÜ YILINI KUTLUYOR Ulusal bayrak taşıyıcımız Türk Hava Yolları (THY), 74'üncü yılını bir dizi etkinlikle görkemli bir şekilde kutladı. 18 Mayıs 2007'de gerçekleştirilen THY Şenliği'nde canlı müzik eşliğinde eğlenen THY yöneticileri ve personeli, 68 ülkeden gelen yerel personel ile 20 Mayıs 2007 tarihinde de Taksim Meydanı'nda buluşarak THY'nin kurucusu ve modern Türkiye'nin mimarı Büyük Önder Atatürk'ün anıtına çelenk koyup, saygı duruşunda bulunduktan sonra dünyanın dört bir yanından gelen THY personeli kendi ülkelerine ait bayraklarla yürüdü. Aynı akşam da tüm THY çalışanları, aileleri ve dostları ile Sezen Aksu'nun şarkıları eşliğinde güzel vakit geçirdiler yılında kurulan ve Avrupa, Asya, Amerika ile Afrika kıtalarına hizmet taşıyarak ülkemizi gökyüzünde temsil eden THY yönetim ve personelini tebrik ediyor ve nice başarı dolu yıllar diliyoruz. 2 TAI N N SES EK M 2007

3 çindekiler TUSAfi-TÜRK Havac l k ve Uzay Sanayii A.fi. ISSN TAI N N SES 84 TUSAfi ADINA SAH B Muharrem DÖRTKAfiLI SORUMLU YAZI filer MÜDÜRÜ Orhan Veli KAYA YAYIN KURULU Nursel KÖRAN (Baflkan) Bican Çelik ATEfi Bilge TOKMAKÇIO LU Nevin ÜÇYILDIZ U ur BAYDUR DANIfiMA KURULU Atila HAfiLAMAN Aylin SÖNMEZ Bo açhan TELER Bülent TANYOLAÇ Canan AVfiAR Yeflim NEFTÇ FOTO RAFLAR Ferda GÜNAYDIN DARE YER TUSAfi-TÜRK Havac l k ve Uzay Sanayii A.fi. P.K. 18, Kavakl dere Ankara - TÜRK YE Tel: (312) Fax: (312) TASARIM, GRAF K UYGULAMA Mönch Türkiye Yay nc l k Tel: (312) RENK AYRIMI ReproTek BASKI Ankara Ofset çindekiler... 3 Yay n Kurulu ndan... 4 Yönetimden... 5 fl Gelifltirme Faaliyetleri Tesislerimizden Organizasyon De iflikli i Tasar m ve Mühendislik Faaliyetleri IDEF Ziyaretçilerimiz...34 Organizasyon, Fuar ve Sergiler...35 Personelimizden Aktüel...39 TAI N N SES EK M

4 Yay n Kurulu ndan Değerli Okurlarımız, 2007 yılı gerek imzalanan sözleşmeler, gerekse yapılan yatırımlar açısından son derece önemli gelişmelerin yaşandığı, Şirketimize önümüzdeki 20 yıl süresince ciddi sorumluluklar ve yeni teknik kabiliyetler kazandıracak önemli programlara ilişkin sözleşmelerin imzalandığı bir yıl olarak hatırlanacaktır. Çok uluslu Müşterek Taarruz Uçağı (JSF) programı çerçevesinde, üretilecek olan 5. nesil savaş uçağı F-35'in orta gövdesinin ABD dışında tek kaynak olarak TUSAŞ tesislerinde üretilmesine yönelik anlaşmanın Northrop Grumman ile Şubat ayında imzalanmasıyla başlayan 2007 yılı, son montaj ve teslimat işlemleri yine Şirketimiz tesislerinde gerçekleşecek olan 30 adet yeni nesil F-16 Blok 50+ uçağı alımına ilişkin sözleşmenin SSM ile ABD Hükümeti arasında Nisan ayında imzalanmasıyla devam etmiştir. Haziran ayında Hv.K.K. envanterinde bulunan 55 adet T-38A Tekamül Eğitim Uçağı'nın aviyonik modernizasyonunu kapsayan T-38 Aviyonik Modernizasyon Sözleşmesi nin SSM ile Şirketimiz arasında imzalanmasından sonra Temmuz ayında da Hv.K.K. Temel Eğitim Uçağı ihtiyacının karşılanması amacıyla Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK) tarafından, sözleşme görüşmelerine başlama kararı alınan Korea Aerospace Industries, Ltd. (KAI) firması ile Şirketimiz arasında montaj, uçuş testi ve teslimatları Şirketimiz tarafından gerçekleştirilecek olan toplam (opsiyonel) Temel Eğitim Uçağı'nın üretimine yönelik sözleşme imzalanmıştır. Son olarak da K.K.K. Taarruz Taktik/Keşif Helikopteri ihtiyacının karşılanmasına yönelik (opsiyonel) Taarruz Taktik/Keşif Helikopteri'nin tedariği için 7 Eylül'de ATAK Programı sözleşmesi imzalanmıştır. İmzalanan sözleşmeler gereği yeni teknik kabiliyetler kazanılmasına yönelik alt yapı yatırımlarına da başlanmıştır. Bu çerçevede, F-35 orta gövde kompozit parçalarının üretileceği İleri Teknoloji Kompozit İmalat Tesisi ile C-130E/B Aviyonik Modernizasyon (Erciyes) programı çerçevesinde Hv.K.K. envanterinde bulunan 13 adet C-130 nakliye uçağının modernize edileceği C-130 Modernizasyon Hangarı'nın temeli 21 Haziran 2007 tarihinde düzenlenen törende Milli Savunma Bakanı Sn. Vecdi Gönül tarafından atılmıştır. Şirketimize büyük sorumluluklar ve bir o kadar da iş yükü getiren söz konusu sözleşmelerle yaklaşık 9 milyar dolarlık bir iş taahhüdüne ulaşan Şirketimiz, organizasyonel yapısını da yeni iş yükü ve sorumluluklarına cevap verecek şekilde yeniden yapılandırma ihtiyacını duymuştur. Dünya Şirketi TUSAŞ,yeni organizasyon yapısı, profesyonel ve genç yönetim kadrosuyla üstlenmiş olduğu programların altından başarıyla kalkmayı hedeflemektedir. Geride bıraktığımız üç aylık zaman diliminde Şirketimiz tanıtım ve pazarlama faaliyetleri kapsamında Mayıs ayında Ankara'da düzenlenen 8. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı IDEF ile Haziran ayında da Paris-Le Bourget'de düzenlenen 47. Uluslararası Paris Havacılık Fuarı'na birer standla katılarak özgün ürünlerini ve kabiliyetlerini tanıtmış ve potansiyel iş olanakları konusunda görüşmeler yapmıştır. Şirketimiz açısından son derece yoğun geçen IDEF 2007 sırasında Şirketimiz tarafından geliştirilmekte olan Türk Başlangıç ve Temel Eğitim Uçağı'na Türk havacılık tarihinin önemli simalarından Sn. Vecihi Hürkuş anısına HÜRKUŞ isminin verildiği bir tören düzenlenmesinin yanı sıra, Şirketimiz ile Aselsan arasında ASELFLIR 300T Alt Sözleşmesi, Özgün TİHA (MALE) geliştirme programı çerçevesinde Savronik ile Veri Linki Alt Sözleşmesi, Pakistan ın Air Weapon Complex firması ile Niyet Mektubu ve Stratejik İHA konusunda SSM ile bir Mutabakat Muhtırası imzalanmıştır. Hava ve Uzay platformlarının tasarımı, geliştirilmesi, imalatı, entegrasyonu, modernizasyonu ve satış sonrası hizmetleri alanındaki deneyimimizle kabiliyetlerimizi birleştirip, gerçekleştireceğimiz yeni hedeflerle gökyüzüne imzamızı atıyoruz. YAYIN KURULU 4 TAI N N SES EK M 2007

5 Yönetimden K ymetli Okurlar m z, TUSAfi Ailesi'nin De erli Mensuplar, fiirketimiz önemli ölçüde bir de iflim ve büyüme sürecinden geçmektedir. Gerek global pazardaki büyüme ve ortaya ç kan ifl f rsatlar, gerekse yurt içi pazardaki Silahl Kuvvetlerimize olabildi ince Egemen Sistemlerin Milli Firmalarca gelifltirilip teslim edilmesi anlay fl, Türkiye'mizin Havac l k Entegratörü ve Sancak Gemisi konumundaki fiirketimizin sorumlulu unu ve toplumsal beklentilerini art rm fl bulunmaktad r. Sorumluluk art fl sadece üzerimizdeki taahhüt toplam ndaki büyümeden kaynaklanmamakta, ayn zamanda daha önce tecrübe etme flans m z olmayan yeni ve riski yüksek, mühendislik yo un projelerin fiirketimize lay k görülmüfl olmas ndan da kaynaklanmaktad r. fiirketimizin, memleketimiz için çok özel olan statüsü nedeniyle, projelerin bir k sm na düflük öncelik verilmesi gibi bir seçene imizin olamayaca aflikard r. Bu projelerin yaratt heyecan ve buna uygun yap lanma ihtiyac, baflta Yönetim Kurulumuz olmak üzere, Hissedarlar m z ve onlar n da üst kurulufllar nca de iflik vesilelerle belirtilmifl, beklentiler önemle vurgulanm flt r. Birkaç y l önce; 1700 kiflinin istihdam edildi i, çift haneli say da tasar m mühendisinin görev yapt, y ll k cironun 60-70M$ oldu u, uzun vadeli planlama yapabilecek miktarda toplam taahhüt yükü tafl mayan ve genellikle bir yabanc ana yüklenicinin deste i alt nda, az say da proje yürüten fiirketimiz art k eski TUSAfi de ildir. Bugün itibariyle; Milli yan sanayimize artan oranda ifl verme politikalar m za ra men, 3000 kiflilik kadrolara dayanan istihdam potansiyeliyle, yaklafl k 700 tasar m mühendisiyle, birkaç y l içinde yar m milyar $' hedefleyen cirosuyla, 10 milyar $'a t rmanan toplam taahhüt yüküyle, 100'ün üzerinde ve çok de iflik disiplinden oluflan program say s yla ve hepsinden önemlisi yan na bir yabanc firmay almadan tamamlamas gereken ve önce TSK'm z daha sonra yurt d fl n hedef alan mühendislik yo un projeleriyle bir Dünya fiirketi olma f rsat n yakalam fl bulunmaktay z. Bu durum çerçevesinde; fiirketimizin, benzer projelere hizmet eden müflahhas disiplinleri toparlayarak, daha dinamik, ihtisaslar n kümelendi i, benzer müflterilerin odakland kendi içerisinde olabildi ince özerk, yetki ve sorumluluk dengesinin azami optimize edilebilece i bir Grupsal yönetim flekline dönmesi faydal mütalaa edilmifltir. Ancak, proje esasl olmayan ve Gruplar'a da t lamayan üretim ve yönetim birimlerimizin, yat r m tekrarlar n engellemek ve merkezi disiplinlerin da t lmamas prensibine uygun olarak, ortak hizmet sa lay c s fleklinde çal flmaya devam etmesinin daha verimli olaca ve kaynak israf n engelleyece i düflünülmüfltür. Dergimizin içerisinde, 29 A ustos 2007 tarihinde gerçeklefltirilen Yönetim Kurulu Toplant s 'nda kabul edilen yeni Teflkilat Yap m z ve uygun görülen yeni Atamalar yer almaktad r. Yeni bir dönemin bafl olarak adland rabilece imiz ve fiirket tarihinde önemli bir yer tutacak olan bu de iflikli in gerçekleflmesinde hissedarlar m zca verilen deste e ve yönetim kurulumuzca tensip olunan karara flükranlar m sunuyorum. Ülkemiz, sektörümüz, müflterilerimiz, alt yüklenicilerimiz, fiirketimiz ve tüm çal flanlar m z için hay rl olmas n diliyorum. Sizlerle paylaflmak istedi im, baflta savunma/havac l k sanayimiz ve fiirketimiz için büyük öneme haiz bir baflka önemli geliflme de ATAK Program sözleflmesinin imzalanmas d r. Yaz l m ve donan m milli imkanlarla tasarlan p üretilen yüksek teknoloji ürünü aviyonik cihazlar n tedarik edilecek helikopter platformuna entegre edilmesi suretiyle Kara Kuvvetleri Komutanl 'n n (KKK) Taarruz Taktik/Keflif Helikopteri ihtiyac n n karfl lanmas na yönelik 51 adet (+41 adet opsiyonel) Taarruz Taktik/Keflif Helikopteri'nin tedari ine iliflkin sözleflme 7 Eylül 2007 tarihinde imzalanm flt r. ATAK Program 'nda fiirketimizin ana yüklenicili i ve ASELSAN ile AgustaWestland alt yüklenicili inde ihtiyaç duyulan taarruz helikopterlerinin program hedefleri ve takvimine uygun olarak Kara Kuvvetleri Komutanl 'na sa lanmas amac yla güçlü bir birliktelik oluflturmufltur. Program ve Sözleflme Yönetimi, Sistem Entegrasyonu, Üretim, Mühendislik ve Entegre Lojistik Destek alanlar nda ifl pay na sahip olan fiirketimiz, SSM'ye karfl T-129 ATAK Helikopteri'nin nihai tasar m ve performans sorumlulu unu da üstlenmifl bulunmaktad r. Ayr ca, AgustaWestland ile imzalad m z flbirli i Anlaflmas bizi helikopterin yeni konfigürasyonunun fikri mülkiyetine ortak yapm flt r. Nihai Montaj ve Uçufl fllemleri de dahil olmak üzere bütün gövde üretimi için de dünyada tek kaynak olunmufltur, özgünlefltirilmifl ürünün lojistik haklar, 3'ncü ülke sat fl ve destek lisanlar da sahiplenilmifltir. ATAK Program 'n n baflta Ülkemiz, Kara Kuvvetleri Komutanl 'm z, savunma/havac l k sanayimiz ve fiirket çal flanlar m z için hay rl olmas n diliyor, eme i geçenleri kutluyorum. Sevgi ve sayg lar mla, Muharrem DÖRTKAfiLI Genel Müdür TAI N N SES EK M

6 fl Gelifltirme Faaliyetleri fi RKET M Z LE KOREA AEROSPACE INDUSTRIES, LTD. ARASINDA TEMEL E T M UÇA I ÜRET M SÖZLEfiMES MZALANDI Soldan sa a: KAI Baflkan Sn. Hae Joo Chung, TUSAfi Yön. Kur. Bflk. Korg. (E) Atalay Efeer, TUSAfi Gn. Md. Sn. Muharrem Dörtkafll. Türkiye'nin havacılık ve uzay merkezi konumunda olan Şirketimiz ile Korea Aerospace Industries, Ltd. (KAI) firması arasında 18 Temmuz 2007 tarihinde Temel Eğitim Uçağı Üretimi sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşmeyi Şirketimiz adına Yönetim Kurulu Başkanımız Korg. (E) Atalay Efeer ile Genel Müdürümüz Sn. Muharrem Dörtkaşlı, KAI firması adına da Başkan Sn. Hae Joo CHUNG imzalamıştır. Hava Kuvvetleri Komutanlığı mızın (Hv.K.K.) temel eğitim uçağı ihtiyacını karşılamak için Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) Ocak 2006'da bir Teklife Çağrı Dosyası (TÇD) yayımlamıştır. Temmuz 2006'da sona eren teklif verme süresi içerisinde Embraer (Brezilya) ve KAI (Güney Kore) firmaları ihale için tekliflerini Savunma Sanayii Müsteşarlığı'na (SSM) sunmuşlardır. SSM ve Hv.K.K. temsilcilerinden oluşan değerlendirme heyetleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar 2007 yılının Haziran ayı başında tamamlanmıştır. Savunma Sanayii İcra Komitesi'nin (SSİK) 20 Haziran 2007 tarihinde düzenlenen toplantısında, Temel Eğitim Uçağı projesi için KAI firması ile KT-1 uçağı için sözleşme görüşmelerine başlama kararı alınmıştır. Proje kapsamındaki ortak üretim hedefine paralel olarak Şirketimiz ile KAI firması arasında yapılan müzakerelerin tamamlanmasıyla 18 Temmuz 2007 tarihinde iki firma arasında bir sözleşme imzalanmıştır. Diğer taraftan, 3 Ağustos 2007 tarihinde ise SSM ile KAI firması arasında Temel Eğitim Uçağı Tedarik anlaşması, Hv.K.K. temsilcileri, Güney Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi, KAI ve Şirketimiz yetkililerinin katılımlarıyla imzalanmıştır. Program çerçevesinde tedarik edilecek olan toplam 40 adet kesin (+15 opsiyon) KT-1 Temel Eğitim Uçağı'nın beş adedi KAI tesislerinde, geriye kalan 35 adet uçak ile opsiyon kapsamında alınacak olan uçakların üretimi, montajı, uçuş testleri ve teslimatları Şirketimiz tarafından gerçekleştirilecektir Bu uçakların Hv.K.K. tarafından temel eğitim uçağı olarak kullanılan ve ekonomik ömrünü tamamlamak üzere olan T-37 eğitim uçaklarının yerini alması hedeflenmektedir. Temel Eğitim Uçağı programının ülkemiz, Hava Kuvvetleri Komutanlığımız, TUSAŞ ve KAI firmaları ile savunma sanayimiz için hayırlı olmasını diliyoruz. KAI Baflkan Sn. Hae Joo Chung, SSM Sn. Murad Bayar. KAI ve TUSAfi Ekibi. 6 TAI N N SES EK M 2007

7 fl Gelifltirme Faaliyetleri fi RKET M Z LE SSM ARASINDA T-38 AV YON K MODERN ZASYON PROJES SÖZLEfiMES MZALANDI Hava Kuvvetleri Komutanlığı'mızın (Hv.K.K.) envanterinde bulunan T-38A Tekamül Eğitim Uçakları'ndan 55 adedinin aviyonik modernizasyonunu kapsayan T-38 Aviyonik Modernizasyon Sözleşmesi, Şirketimiz ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) arasında 21 Haziran 2007 tarihinde tesislerimizde düzenlenen törende imzalanmıştır. İmza töreni Genel Müdürümüz Sn. Muharrem Dörtkaşlı'nın T-38 Tekamül Eğitim Uçağı Aviyonik Modernizasyonu (ARI) projesi hakkında bilgi vermesi ile başlamıştır. Sn. Dörtkaşlı konuşmasında; uçakların modernizasyon faaliyetlerinin toplam 69 ayda tamamlanacağını belirtmiştir. T-38 projesinin sözleşme görüşmelerinin çok kısa bir sürede tamamlandığını belirten Dörtkaşlı, sözlerine Savunma Sanayii İcra Komitesi'ne vermiş olduğu karar ve göstermiş olduğu itimat için, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bu projenin yurt içinde tamamlanması konusundaki itimadı ve desteği için, ayrıca projede görev alan gerek Savunma Sanayii Müsteşarlığı, gerek Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeline de teşekkür ederek son vermiştir. Sözleşme; Şirketimiz adına Yönetim Kurulu Başkanımız Korg. (E) Atalay Efeer ile Genel Müdürümüz Sn. Muharrem Dörtkaşlı, Savunma Sanayii Müsteşarlığı adına ise Sn. Murad Bayar, şahit olarak da Milli Savunma Bakanı Sn. Vecdi Gönül tarafından imzalanmıştır. Soldan sa a: TUSAfi Yön. Kur. Bflk. Korg. (E) Atalay Efeer, MSB Sn. Vecdi Gönül, SSM Sn. Murad Bayar, H.v.K.K. Pl. Prs. Bflk. Tümg. Turgut Atman, TUSAfi Gn. Md. Sn. Muharrem Dörtkafll. TUSAfi Yön. Kur. Bflk. Korg. (E) Atalay Efeer, MSB Sn. Vecdi Gönül. T-38 AVİYONİK MODERNİZASYON PROGRAMI 30 Haziran 2006 tarihinde düzenlenen Savunma Sanayii İcra Komitesi kararı ile Şirketimizin ana yüklenici olarak belirlendiği proje çerçevesinde, uçakların aviyonik modernizasyonu Prototip ve Seri Üretim olmak üzere iki fazda gerçekleştirilecektir. Prototip Fazı, beş adet T-38 Tekamül Eğitim Uçağı modernizasyonunun Şirketimiz tesislerinde gerçekleştirilmesini, Seri Üretim Fazı ise, Şirketimiz tarafından sağlanacak malzeme, ünite ve teknik dokümanın kullanılarak geri kalan 50 adet T- 38 uçağının 1nci Hava İkmal Bakım Merkez Komutanlığı'nın (HİBMK) tesislerinde modernizasyonunu içermektedir. Sistemlerden Özgün Merkezi Kontrol Bilgisayarı na yine milli imkan ve olanaklarla geliştirilecek olan harekat uçuş yazılımları gömülecektir. Opsiyon olarak da geliştirilecek olan sanal atış/skorlama ve aletli iniş eğitim programları Merkezi Kontrol Bilgisayarı nda yer alacaktır. Proje çerçevesinde Hv.K.K.'lığına yedek ünite temini, eğitim tedariği, uzun süreli teknik destek, teknik doküman güncelleme, lojistik destek ve teknoloji transferi işlemleri de yine Şirketimiz tarafından gerçekleştirilecektir. Gerçekleştirilecek olan tadilatlarla uçakların eğitim konseptine uygun hale getirilmesi ve uzun süre desteklenebilir sistemlere sahip olması sağlanacaktır. TAI N N SES EK M

8 fl Gelifltirme Faaliyetleri ŞİRKETİMİZİN ANA YÜKLENİCİ OLDUĞU ATAK PROGRAMI SÖZLEŞMESİ İMZALANDI Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyacı olan 51 adet kesin, 41 adet opsiyonel Taarruz/Taktik Keşif Helikopteri'nin, kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda özgünleştirilip, üretilmesi ve entegre lojistik destek sağlanmasına yönelik olarak Ekim 1996 tarihinde başlatılan Taarruz/Taktik Keşif Helikopteri (ATAK) İhalesi, Savunma Sanayii İcra Komitesi'nin (SSİK) 14 Mayıs 2004 tarihli kararı ile iptal edilmişti. Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM), 10 Şubat 2005 tarihinde yayınladığı yeni Teklife Çağrı Dokümanı (RFP) ile, ATAK Helikopteri İhalesi'ni yeniden açmıştı. Söz konusu ihaleye, AgustaWestland, Eurocopter, KAMOV ve Denel Firmaları teklif vermişti. 30 Mart 2007 tarihinde yapılan SSİK toplantısında AgustaWestland firması ATAK Programı ihalesini kazanan firma olarak ilan edilmiş ve Nisan 2007'de Şirketimiz, SSM, ASELSAN ve AgustaWestland arasında sözleşme müzakerelerine başlanmıştı. Müzakereler 27 Ağustos 2007 tarihinde sona ermiş ve 7 Eylül 2007 tarihinde de sözleşmeler imzalanmıştır. ATAK Programı kapsamında Şirketimiz ana yüklenici, ASELSAN ve AgustaWestland firmaları da Şirketimizin alt yüklenicileri olacaklardır. Bu kapsamda imzalanan sözleşmeler: TUSAŞ-SSM Ana Sözleşme TUSAŞ- AgustaWestland Ana Alt Yüklenicilik Sözleşmesi TUSAŞ- AgustaWestland İşbirliği Anlaşması TUSAŞ-ASELSAN Alt Yüklenicilik Sözleşmesi ATAK Programı kapsamında kurgulanan modele göre Şirketimiz Ana Yüklenici olarak; Program ve Sözleşme Yönetimi, Sistem Entegrasyonu, Üretim, Mühendislik ve Entegre Lojistik Destek alanlarında iş payına sahip olacaktır. Buna göre: Şirketimiz, AgustaWestland ile birlikte tanımlayacağı operasyonel ve fonksiyonel gereksinimler doğrultusunda, ATAK Özgün Görev Bilgisayarı yazılım ve donanım tasarımı ile entegrasyonundan ve silahlar dahil bütün görev sistemlerinin tedariğinden sorumlu olan ASELSAN'ın iş payının ve bunlara yönelik sözleşmelerin yönetilmesinden ve programın bütünüyle harmonize edilmesinden sorumlu olacaktır. Sistem Entegrasyonu faaliyetleri kapsamında Şirketimiz, A-129 CBT Helikopteri'ni esas alan Temel Konfigürasyon Helikopteri (BCH) üzerinde T-129 ATAK Helikopteri konfigürasyonunu oluşturmaya yönelik: Aviyonik ve Silah Sistemleri Paketi'nin T-129 ATAK Helikopteri Sistem Performans Spesifikasyonu 8 TAI N N SES EK M 2007

9 fl Gelifltirme Faaliyetleri gereklerini karşılayacak şekilde helikoptere entegre edilmesi, Aviyonik ve Silah Sistemleri Paketi'nin donanım ve yazılım entegrasyonu için gerekli tasarım ve üretim aktivitelerinin gerçekleştirilmesi, T-129 ATAK Helikopteri konfigürasyonuna ulaşılmasına yönelik Test ve Kalifikasyon faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, bu kapsamda: Fonksiyonel Kabul Testleri, EMI/EMC Testleri, Yer Testleri, Uçuş Testleri, T-129 ATAK Helikopteri Kalifikasyonu, faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Şirketimiz, AgustaWestland ile yapmış olduğu iş paylaşımı doğrultusunda kademeli olarak; iş payı altıncı helikopterden itibaren maksimum olacak biçimde gövde üretimine yönelik olarak nihai montaj ve uçuş işlemleri, komponent ve alt-montaj üretimi, detay parça ile elektriksel kablaj üretiminden sorumlu olacaktır. Ayrıca, Şirketimizin üretim iş payına yönelik takım/aparat tasarım ve üretimi, üretim iş payımıza yönelik destek ve test ekipmanı tedarik işleri ve ATAK Helikopteri'ne özgü yapısal/elektriksel parçaların üretim ve montajı da yine Şirketimiz tarafından gerçekleştirilecektir. Şirketimiz, AgustaWestland firmasının Temel Konfigürasyon Helikopteri'nin modifiye edilerek T- 129 ATAK Helikopteri'nin yaratılmasına yönelik olarak; Performans ve Uçuş Mekaniği Analizleri, Yapısal Modifikasyon, Uçuşa Elverişlilik ve Kalifikasyon İşlemleri, ASELSAN'ın tasarlayacağı sisteme yönelik olarak operasyonel, sistem/alt sistem ve fonksiyonel tanımlamaları, Elektrik ve Grup-A Kiti Modifikasyonu, SEL Kabul Testleri, yer, uçuş ve EMI/EMC Testlerini gerçekleştirerek, SSM'ye karşı helikopterin nihai tasarım ve performans sorumluluğunu üstlenecektir. Şirketimiz, AgustaWestland'ın gerçekleştireceği motor değiştirme ve Otomatik Uçuş Kontrol Bilgisayarı ve Uçak Sistemleri İzleme Bilgisayarı modifikasyonlarına yönelik mühendislik faaliyetlerine de aktif katılım sağlayacaktır. Ayrıca Şirketimiz, ATAK Programı'nın Ana Yüklenicisi olarak Entegre Lojistik Destek kapsamında; AgustaWestland ve ASELSAN'dan aldığı ELD Veri Paketi modüllerini (bakım ve pilot el kitapları v.b) birleştirerek, nihai T- 129 ATAK Helikopteri'nin ELD Veri paketini hazırlayacak, Kendi tasarım aktivitelerinin uzantısı olarak Lojistik Destek Analizi yapacak, ATAK Helikopteri'ne ait Pilot ve Bakımcı Eğitimleri'ni gerçekleştirecek, T-129 ATAK Helikopteri ve Temel Konfigürasyon Helikopterleri'ne ait Garanti, Destek Ekipmanı, Teknik ve Yedek Parça yönetimini ve koordinasyonunu gerçekleştirecek, KKK'na bağlı dört farklı üs'te üçer yıl boyunca, yerleşik personel bulundurmak suretiyle teknik destek sağlayacak, T-129 ATAK Helikopteri ve Temel Konfigürasyon Helikopterleri'nin parçaları ve ekipmanlarına ait NATO Stok Numarası (NSN) alınmasına yönelik kodlandırma işlemlerini gerçekleştirecektir. ATAK Programı'nın öngörülen toplam proje süresi, sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren 114 ay olup; 58nci ayda T-129 ATAK Helikopteri'nin kalifikasyonu ve 60ncı ayda ise ilk seri üretim helikopterinin müşteriye teslimatı gerçekleştirilecektir. İlk yedi helikopterin müşteriye teslimi iki ayda bir adet, sonraki helikopterlerin ise ayda bir adet olarak gerçekleştirilecektir. ATAK Programı kapsamında AgustaWestland ile imzalanmış olan İşbirliği Anlaşması ile Şirketimiz helikopterin yeni konfigürasyonunun fikri mülkiyetine ortak olmasının yanı sıra. Nihai Montaj ve Uçuş İşlemleri de dahil olmak üzere bütün gövde üretimi için dünyada tek kaynak olarak belirlenmiş ve İtalya ile İngiltere dışında tüm dünya ülkelerine de helikopterin satış hakkına sahip olmuştur. TAI N N SES EK M

10 fl Gelifltirme Faaliyetleri SAVUNMA SANAYİİNDE YENİ BİR İŞBİRLİĞİ Şirketimiz, alt sözleşme faaliyetleri kapsamında, ülkemizde savunma ve havacılık sanayisinin yaygınlaşarak gelişmesi ve rekabet gücünün artırılması amacıyla, yerli savunma sanayii firmaları ile işbirliği yapmaya devam etmektedir. Bu çerçevede, Mayıs ve Temmuz 2007'de SAVRONİK A.Ş. firması ile iki adet alt sözleşme imzalanmıştır. Şirketimiz tarafından geliştirilmekte olan Özgün Türk İnsansız Hava Aracı-Orta İrtifa Uzun Havada Kalış (TİHA-MALE) programı kapsamında 29 Mayıs 2007 tarihinde SAVRONİK A.Ş. ile Veri Linki Sistemi (VLS) için bir alt sözleşme imzalanmıştır. SAVRONİK tarafından geliştirilecek olan VLS, hava aracı ile yer sistemleri arasında gerçek zamanlı veri aktarımını sağlayacaktır. 2. Paket Türk İnsansız Hava Aracı-Orta İrtifa Uzun Havada Kalış (TİHA-MALE) Doğrudan Alım Programı kapsamında ise 27 Temmuz 2007 tarihinde Şirketimiz ile SAVRONİK firması arasında Uydu Yer Terminali'ne (UYT) ilişkin bir alt sözleşme imzalanmıştır. Hava aracından aldığı görüntü ve bilgileri uydu aracılığıyla Yer Kontrol İstasyonuna (YKİ) ve/veya Taşınabilir Görüntü Kıymetlendirme Sistemi'ne (TGKS) ileten UYT, YKİ ve/veya TGKS'den aldığı kontrol bilgilerini de hava aracına iletecektir. Alt sözleşmelerin Şirketimiz, SAVRONİK firması ve savunma/havacılık sanayimiz için hayırlı olmasını diliyoruz. ŞİRKETİMİZ, GÖZCÜ KORUNAK SİSTEMİ'Nİ TESLİM ALDI GÖZCÜ - Kısa Menzil Taktik İnsansız Hava Aracı (İHA) Sistemi Geliştirme Programı kapsamında, Şirketimiz ile SAVRONİK A.Ş. arasında 12 Ocak 2007'de imzalanan alt sözleşme çerçevesinde SAVRONİK firması tarafından imal edilen GÖZCÜ Uçağı Yer Kontrol İstasyonu Korunak Sistemi'nin kabulü 20 Nisan 2007 tarihinde yapılmıştır. Korunağın üretim, test, değerlendirme ve dokümantasyonu ile ilgili çalışmaları NATO- 6516/SCHPE/86, MIL-STD-1472F ve ISO 1161 standartlarına uygun şekilde gerçekleştiren SAVRONİK firmasına teşekkür ediyor, işbirliğimizin artarak devam etmesini diliyoruz. Çalışmalarına 1986 yılında elektronik ürün ve sistemlerin tasarımı, geliştirilmesi ve üretilmesi yönünde başlayan SAVRONİK A.Ş., 1996 yılında STFA Expertiz A.Ş. ile birleşerek faaliyetlerini karayolları ve raylı sistemler için otomasyon ve sinyalizasyon alanlarına da genişletmiştir. 10 TAI N N SES EK M 2007

11 fl Gelifltirme Faaliyetleri TUSAŞ VE TEI FİRMALARI GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRİYOR Havacılık alanında dışa bağımlılığın azaltılması ve azami yurt içi faydanın sağlanmasını teminen yerli platform-yerli motor modelini başlatmak üzere Türkiye'nin Havacılık ve Uzay Merkezi konumunda olan Şirketimiz ile hava araçlarında kullanılan motorların tasarımı, geliştirmesi ve üretimi alanlarında faaliyet gösteren TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI) arasında 11 Eylül 2007 tarihinde bir İşbirliği Protokolü imzalanmıştır. Genel Müdürümüz Sn. Muharrem Dörtkaşlı ile TEI Genel Müdürü Sn. Akın Duman tarafından imzalanan protokol ile Şirketimiz ile TEI firması havacılık alanındaki birikim ve tecrübelerini bir araya getirerek bir işbirliği oluşturmuşlardır. Söz konusu protokol TEI tarafından geliştirilen özgün Turboprop (T/P) motorunun Şirketimiz tarafından geliştirilen özgün Hedef Uçak Platformu Turna modeline entegre edilmesi ve uçuş faaliyetlerinin yürütülmesini içermektedir. Şirketimiz ile TEI arasında imzalanan protokol, Ülkemizde Havacılık ve Uzay Sanayinin özgün çözümler üreterek ihtiyaçların ülke içinden karşılanması hedefi doğrultusunda atılmış önemli bir adımdır. Soldan sa a: TEI Genel Müdürü Sn. Ak n Duman, TUSAfi Yönetim Kurulu Üyesi Tu g. (E) Haluk Alper, TUSAfi Genel Müdürü Sn. Muharrem Dörtkafll. Soldan sa a: TEI Genel Müdürü Sn. Ak n Duman, TUSAfi Yönetim Kurulu Üyesi Tu g. (E) Haluk Alper, TUSAfi Genel Müdürü Sn. Muharrem Dörtkafll. YARASA AVINT PROGRAMI'NDA BİRİNCİ BLACK HAWK İLK UÇUŞUNU BAŞARI İLE GERÇEKLEŞTİRDİ YARASA Programı; Şirketimizin Savunma Sanayii Müsteşarlığı'na karşı Ana Yüklenicilik sorumluluğu altında Özel Kuvvetler Komutanlığı'na ait dört adet Sikorsky S70 Black Hawk helikopterlerine iki ayrı fazda uygulanacak olan bir geliştirme ve modernizasyon projesidir. Programın birinci fazı Ek Yakıt Tankı Entegrasyonu (AFTI) projesi olup, ikinci fazı ise Aviyonik Entegrasyon (AVINT) projesi olarak isimlendirilmiştir. YARASA modernizasyon programının ikinci fazını oluşturan AVINT; S70 Black Hawk helikopterlerine yönelik sistem geliştirme, aviyonik sistem entegrasyonu ve platformun yapısal ve elektriksel alt yapısının yeniden tasarlanarak oluşturulmasına yönelik Şirketimizin kritik bir projesi olarak kabul edilmektedir. Program çerçevesinde gerekli sistem ve yer testleri tamamlanan YARASA konfigürasyonlu birinci helikopter ilk uçuşunu 20 Eylül 2007 tarihinde başarı ile gerçekleştirmiştir. TAI N N SES EK M

12 Tesislerimizden F-35 ORTA GÖVDE KOMPOZİT PARÇALARININ ÜRETİLECEĞİ İLERİ TEKNOLOJİ KOMPOZİT İMALAT TESİSİ'NİN TEMELİ ATILDI Müşterek Taarruz Uçağı (JSF) programı çerçevesinde Şirketimiz ile Northrop Grumman arasında Şubat 2007'de imzalanan anlaşma ile F-35 uçağının orta gövdesi ABD dışında tek kaynak olarak Şirketimiz tesislerinde üretilecektir. Son insanlı savaş uçağı olarak değerlendirilen F-35'in en sofistike yapısal ana bölümlerinden biri olan orta gövde nin üretim programının gereksinimleri dikkate alınarak; mevcut kompozit atölyesinin ileri teknoloji kompozit üretimi yapabilecek düzeye getirilmesi ve kapasitesinin talep doğrultusunda artırılması gereği ortaya çıkmıştır. Hazırlanan yatırım planı doğrultusunda F-35 orta gövde kompozit parçalarının üretileceği İleri Teknoloji Kompozit İmalat Tesisi nin temeli 21 Haziran 2007 tarihinde düzenlenen törende Milli Savunma Bakanı (MSB) Sn. Vecdi Gönül tarafından atılmıştır. Temel atma töreninde sırasıyla Genel Müdürümüz Sn. Muharrem Dörtkaşlı, Savunma Sanayii Müsteşarı (SSM) Sn. Murad Bayar ile MSB Sn. Vecdi Gönül birer konuşma yapmışlardır. Dörtkaşlı konuşmasına, JSF programında şu ana kadar aldığımız, almayı planladığımız, mutabakat muhtırasını imzaladığımız işin toplamı 3.5 milyar doların üzerindedir. Hedefimiz JSF'in envantere girmesinden sonra verilecek olan hizmetlerin de TUSAŞ olarak gerek kendi kabiliyetlerimizle, gerekse ülkemizin hem askeri, hem de sivil tesislerinde bulunan kabiliyetlerini konsolide ederek iş payı almak yönündedir diyerek başlamıştır. Temeli atılan tesisin JSF programı kapsamında yapılacak yatırımın birinci aşaması olduğunu ifade eden Dörtkaşlı, İleri Teknoloji Kompozit İmalat Tesisi: İleri Teknoloji Kompozit İmalat Tesisi, 90x75 m boyutlarında, makas altı yüksekliği 10 m olan, 6,275 m 2 imalat alanına sahip çelik konstrüksiyon bir yapıdır. Tesis içinde, kompozit parça imalatlarının yapılacağı 1,200 m 2 100,000 sınıfı bir Temiz Oda, iki adet Kür Fırını (Otoklav), bir adet Hassas Freze Tezgahı, bir adet Ultrasonik Muayene Tezgahı, bir adet X-Işınlı Muayene Tezgahı, bir adet Kumaş Kesme Tezgahı, bir adet Kenar Kesme Tezgahı bulunacaktır. Ayrıca tesiste 55 m 2 (-18 C) ve 10 m 2 (+4 C) olmak üzere iki adet soğuk oda yer alacaktır. İmalat alanının iki ana bölümünde 10 ton kapasiteli iki adet, Temiz Oda içerisinde ise bir adet beş ton kapasiteli köprü vinç bulunacaktır yılının sonuna kadar tamamlanması planlanan tesiste bulunacak tezgah ve sistemlerin tedarik ve montaj işlemleri ile bina ve ekipman sertifikasyonlarının da 2008 yılı Mart ayına kadar tamamlanarak, imalata başlanması planlanmaktadır. Soldan sa a: Hv.K.K. Plan ve Prensipler Bflk. Tümg. Turgut Atman, TUSAfi Yön. Kur. Bflk. Korg. (E) Sn. Atalay Efeer, MSB Sn. Vecdi Gönül, TUSAfi Gn. Md. Sn. Muharrem Dörtkafll, SSM Sn. Murad Bayar. Buraya yapacağımız yatırım JSF programına özgü hassas teknolojileri ve insan melekesinden ziyade tezgah kabiliyetini ve yeteneğini öne çıkartan yatırımları olacak. demiştir. JSF programı ile TUSAŞ'ın cirosunun ikiye katlanacağını belirten Dörtkaşlı, 2013'den itibaren işlerin en yoğun olduğu dönemde aşağı yukarı 500 kişiye 20 yıl boyunca iş yaratılacağını belirtmiştir. SSM Sn. Bayar ise konuşmasına, TUSAŞ'da görülen gelişme ve yapılanmanın, yatırım faaliyetinin, aslında Savunma Sanayiimizde son yıllarda gerçekleşen büyük atılımın bire bir yansıması olduğunu söyleyerek başlamıştır. Bayar, TUSAŞ'daki gelişme defalarca tekrarlandı. Bunu ifade etmeye gerek yok. Fakat, ağırlıklı olarak aslında parça imalatı yapan bir şirketten bugün kendi özgün ürünleri olan, uçak yapan, geliştiren, modernize eden çok mükemmel 12 TAI N N SES EK M 2007

çindekiler çindekiler... 3 Yay n Kurulu ndan... 4 Yönetimden... 5 fl Gelifltirme Faaliyetleri...5 Tasar m ve Mühendislik Faaliyetleri...

çindekiler çindekiler... 3 Yay n Kurulu ndan... 4 Yönetimden... 5 fl Gelifltirme Faaliyetleri...5 Tasar m ve Mühendislik Faaliyetleri... ATAK PROGRAMI'NDA fi RKET M Z ANA YÜKLEN C L NDE AGUSTAWESTLAND LE SÖZLEfiME GÖRÜfiMELER NE BAfiLANDI Yazılım ve donanımı milli imkanlarla tasarlanıp üretilen yüksek teknoloji ürünü aviyonik cihazların

Detaylı

AV YON K MODERN ZASYONU GERÇEKLEfiT R LECEK LK C-130 UÇA I TUSAfi TES SLER NDE

AV YON K MODERN ZASYONU GERÇEKLEfiT R LECEK LK C-130 UÇA I TUSAfi TES SLER NDE AV YON K MODERN ZASYONU GERÇEKLEfiT R LECEK LK C-130 UÇA I TUSAfi TES SLER NDE Hava Kuvvetleri Komutanlığı'mızın (Hv.K.K.) envanterinde bulunan ve aviyonik modernizasyonu Şirketimiz tarafından gerçekleştirilecek

Detaylı

25. KURULUŞ YILDÖNÜMÜMÜZÜ COŞKUYLA KUTLADIK

25. KURULUŞ YILDÖNÜMÜMÜZÜ COŞKUYLA KUTLADIK 25. KURULUŞ YILDÖNÜMÜMÜZÜ COŞKUYLA KUTLADIK Şirketimizin kuruluşunun 25. yılını, 20 Haziran 2009, Cumartesi günü mevcut ve eski çalışanlarımızın ve ailelerinin de katılımıyla, Sosyal Tesisler piknik alanında

Detaylı

"İnsanların hayatına, faaliyetine egemen olan kuvvet, yaratma icat yeteneğidir."

İnsanların hayatına, faaliyetine egemen olan kuvvet, yaratma icat yeteneğidir. "İnsanların hayatına, faaliyetine egemen olan kuvvet, yaratma icat yeteneğidir." Savunma Sanayiine yön veren uzman tedarik kurumu YAYIN KURULUNDAN V M izyon Ülkemizin stratejik savunma ve güvenlik ihtiyaçlarına

Detaylı

İç Kapak 28 İNCİ YILIMIZDA ATA MIZI ZİYARET ETTİK

İç Kapak 28 İNCİ YILIMIZDA ATA MIZI ZİYARET ETTİK İç Kapak 28 İNCİ YILIMIZDA ATA MIZI ZİYARET ETTİK Şirketimizin kuruluşunun 28 inci yılı münasebetiyle TUSAŞ ailesini temsilen Yönetim-Denetim Kurulumuz ve tüm yönetici kadromuzla, 11 Mayıs 2012, Cuma günü

Detaylı

21.Yıl. Yönetim Kurulu Raporu Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi Bilkent Cyber Park E Blok 5. Cadde

21.Yıl. Yönetim Kurulu Raporu Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi Bilkent Cyber Park E Blok 5. Cadde Yönetim Kurulu Raporu Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi Bilkent Cyber Park E Blok 5. Cadde No 6/A 06800 Bilkent-Çankaya Ankara/Türkiye Tel: +90.312.266 35 50 Fax: +90.312.266 35 51 e-mail: info@stm.com.tr

Detaylı

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI Faaliyet Raporu 2014 Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. 2 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 3 TABLO ŞEKİL VE GRAFİKLER 4 TABLOLAR 4 ŞEKİLLER 4 GRAFİKLER 4 KISALTMALAR 5 BAKAN

Detaylı

STM 2013 FAALİYET RAPORU

STM 2013 FAALİYET RAPORU 1 2 3 İçindekiler Bilkent Cyberpark Merkez Yerleşkesi (Merkez) Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi Bilkent Cyberpark, E Blok, 5.Cadde, No: 6/A 06800, Bilkent Çankaya / ANKARA Tel: +90 312 266 35 50 (pbx)

Detaylı

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI Faaliyet Raporu 2013 SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI 2013 Faaliyet Raporu Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. 2 SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI 2013 Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER

Detaylı

Zaferi; denizi kontrol altında tutan, ihtiyacı olan materyali, gereksinmesi olduğu zaman, istediği yere ulaştırabilen ülke kazanır.

Zaferi; denizi kontrol altında tutan, ihtiyacı olan materyali, gereksinmesi olduğu zaman, istediği yere ulaştırabilen ülke kazanır. Zaferi; denizi kontrol altında tutan, ihtiyacı olan materyali, gereksinmesi olduğu zaman, istediği yere ulaştırabilen ülke kazanır. YAYIN KURULUNDAN Değerli okurlar, Bir önceki sayımızda söz verdiğimiz

Detaylı

Gelenek Değişmedi En Geniş Katılımcı ASELSAN ULUSAL SAVUNMA SANAYİİNİN GÜVENCESİ YIL:28 SAYI:92 1/2015 ISSN 1300-2473

Gelenek Değişmedi En Geniş Katılımcı ASELSAN ULUSAL SAVUNMA SANAYİİNİN GÜVENCESİ YIL:28 SAYI:92 1/2015 ISSN 1300-2473 Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı nın bir kuruluşudur. YIL:28 SAYI:92 1/2015 ULUSAL SAVUNMA SANAYİİNİN GÜVENCESİ ISSN 1300-2473 Gelenek Değişmedi En Geniş Katılımcı ASELSAN Değerli Okuyucular

Detaylı

ATAK ANKA 2012-2016. Savunma Sanayii Müsteşarlığı Stratejik Planı ALTAY MİLGEM

ATAK ANKA 2012-2016. Savunma Sanayii Müsteşarlığı Stratejik Planı ALTAY MİLGEM ATAK ANKA 2012-2016 Savunma Sanayii Müsteşarlığı Stratejik Planı ALTAY MİLGEM Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. İçindekiler Bakan Sunuşu 4 Müsteşar Sunuşu 6 Önsöz 8 Vizyonumuz 10 Misyonumuz

Detaylı

SAVUNMA SANAYİİ. Savunma Sanayiinde İnsan Kaynakları. Nail KURT ISSN 1307-8380

SAVUNMA SANAYİİ. Savunma Sanayiinde İnsan Kaynakları. Nail KURT ISSN 1307-8380 SAVUNMA SANAYİİ ISSN 1307-8380 2011/1 SAYI 14 Savunma Sanayiinde İnsan Kaynakları Söyleşi FNSS Nail KURT En iyi kişi kendinden çok ait olduğu sosyal toplumu düşünen, onun varlığının ve mutluluğunun korunmasına

Detaylı

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI Faaliyet Raporu 2012 Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. 2 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 3 TABLO VE ŞEKİLLER 4 KISALTMALAR 5 BAKAN IN SUNUŞU 6 ÖNSÖZ 7 I. GENEL BİLGİLER

Detaylı

Türk Silikon Vadisi Hayata Geçiriliyor 1987 den Günümüze İleri Teknoloji Endüstri Parkı (İTEP)

Türk Silikon Vadisi Hayata Geçiriliyor 1987 den Günümüze İleri Teknoloji Endüstri Parkı (İTEP) Türk Silikon Vadisi Hayata Geçiriliyor 1987 den Günümüze İleri Teknoloji Endüstri Parkı (İTEP) Can EREL mytechnic Teknoloji ve İş Geliştirme Direktörü can.erel@mytechnic.aero MSI Aylık Savunma teknolojileri

Detaylı

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI 2006 ANKARA NİSAN 2007 harp sanayii tesisatımızı daha ziyade inkişaf ve tevsi için alınan tedbirlere devam edilmeli ve endüstrileşme mesaimizde de ordu ihtiyacı ayrıca göz

Detaylı

Performans Programı 2013

Performans Programı 2013 Performans Programı 2013 SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI 1 harp sanayii tesisatımızı daha ziyade inkişaf ve tevsi için alınan tedbirlere devam edilmeli ve endüstrileşme mesaimizde de ordu ihtiyacı ayrıca

Detaylı

FAALİYET RAPORU BİR BAKIŞTA YÖNETİM 2011 FAALİYETLERİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

FAALİYET RAPORU BİR BAKIŞTA YÖNETİM 2011 FAALİYETLERİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FAALİYET RAPORU BİR BAKIŞTA YÖNETİM 2011 FAALİYETLERİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 1 FAALİYET RAPORU FAALİYET RAPORU 36 Stratejik öneme sahip olan savunma elektroniği alanında 36 ncı yılında da öncülüğünü sürdürmüştür.

Detaylı

ŞUBAT 2013 / ISSN 1302-1435. ROKETSAN ve İLKLERİMİZ TASARIM ve MÜHENDİSLİK GÜCÜMÜZ ROKETSAN LI OLMAK. Roketsan, bir TSKGV kuruluşudur.

ŞUBAT 2013 / ISSN 1302-1435. ROKETSAN ve İLKLERİMİZ TASARIM ve MÜHENDİSLİK GÜCÜMÜZ ROKETSAN LI OLMAK. Roketsan, bir TSKGV kuruluşudur. SAYI 2 ŞUBAT 2013 / ISSN 1302-1435 ROKETSAN ve İLKLERİMİZ TASARIM ve MÜHENDİSLİK GÜCÜMÜZ ROKETSAN LI OLMAK Roketsan, bir TSKGV kuruluşudur. sayı 2 şubat 2013 yayın kurulu ndan Değerli Okurlarımız Uzun

Detaylı

SAVUNMA VE HAVACILIK NO: 165

SAVUNMA VE HAVACILIK NO: 165 10 California/ABD ndeki ABD Hava Kuvvetleri [USAF] Edwards Hava Üssü nde konuşlu bir F-35A Lightning II MTU/JSF Uçağı, kanat altı ve gövde içindeki harici yük istasyonlarında taşıyabildiği F-35 Sistem

Detaylı

Performans Programı 2015

Performans Programı 2015 Performans Programı 2015 SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI 1 harp sanayii tesisatımızı daha ziyade inkişaf ve tevsi için alınan tedbirlere devam edilmeli ve endüstrileşme mesaimizde de ordu ihtiyacı ayrıca

Detaylı

SAVUNMA VE HAVACILIK NO: 146

SAVUNMA VE HAVACILIK NO: 146 Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez bir muharebe gemisinin savaş sistemleri de dahil olmak üzere tüm tasarım, entegrasyon ve analiz aşamalarının tamamen milli olarak gerçekleştirildiği MilGem Sınıfı

Detaylı

2009/1 Sayı : 7. 2009/1 Sayı : 7 ISSN - 1307-8380

2009/1 Sayı : 7. 2009/1 Sayı : 7 ISSN - 1307-8380 2009/1 Sayı : 7 2009/1 Sayı : 7 ISSN - 1307-8380 Arkadaşlar, dıştan almadan çok dışa satmadır ki, ülkeyi zengin yapacaktır. (Mart 1923) Savunma Sanayii Gündemi 1 Yayın Sahibi Savunma Sanayii Müsteşarlığı

Detaylı

Defence. SOM un Arkasında Türkiye Var ROKETSAN GENEL MÜDÜRÜ SELÇUK YAŞAR: LE BOURGET DE GÖZLER HAVADAYDI TÜRKİYE NEDEN ÖNEMLİ?

Defence. SOM un Arkasında Türkiye Var ROKETSAN GENEL MÜDÜRÜ SELÇUK YAŞAR: LE BOURGET DE GÖZLER HAVADAYDI TÜRKİYE NEDEN ÖNEMLİ? SAYI 6 Defence Türkiye nin ilk online savunma dergisi ROKETSAN GENEL MÜDÜRÜ SELÇUK YAŞAR: SOM un Arkasında Türkiye Var LE BOURGET DE GÖZLER HAVADAYDI TÜRKİYE NEDEN ÖNEMLİ? M1 Garand EDITÖRDEN SEKTÖREL

Detaylı

TSK GÜÇLENDİRME VAKFI Haziran 2014

TSK GÜÇLENDİRME VAKFI Haziran 2014 TSK GÜÇLENDİRME VAKFI Haziran 2014 El Birliği ile Güç Birliğine VAKIF TAN HABERLER 2 Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı, aziz milletimizin yaptığı yardımların tek bir kuruşunu bile heba etmeden

Detaylı

Başkent OSB de toplu açılış. Başkan dan. Türkiye de sanayileşme. Başkent OSB yatırımcılarına enerji desteği. OSB lerin önemi

Başkent OSB de toplu açılış. Başkan dan. Türkiye de sanayileşme. Başkent OSB yatırımcılarına enerji desteği. OSB lerin önemi l Yıl:8 l Sayı: 30 l Ağustos 2012 l ÜCRETSİZDİR Başkent OSB de toplu açılış Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, Başkent OSB de katıldığı 20 fabrikanın toplu açılış töreninde, Ankara ciddi bir

Detaylı

ISBN 978-975 19 4201-2 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4201-2 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4201-2 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

fiiflecam Toplulu u Dergisi Ocak-fiubat 2011 Say : 278

fiiflecam Toplulu u Dergisi Ocak-fiubat 2011 Say : 278 fiiflecam Toplulu u Dergisi Ocak-fiubat 2011 Say : 278 Ç NDEK LER Ocak-Şubat 2011 Yıl 52 Sayı 278 Sahibi & Yazı İşleri Müdürü Dr. Yıldırım Teoman Yönetim Yeri İş Kuleleri, Kule 3 34330 4. Levent-İSTANBUL

Detaylı

ASELSAN da Halk Günü ULUSAL SAVUNMA SANAYİİNİN GÜVENCESİ YIL:25 SAYI:86 3/2012 ISSN 1300-2473

ASELSAN da Halk Günü ULUSAL SAVUNMA SANAYİİNİN GÜVENCESİ YIL:25 SAYI:86 3/2012 ISSN 1300-2473 Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı nın bir kuruluşudur. YIL:25 SAYI:86 3/2012 ULUSAL SAVUNMA SANAYİİNİN GÜVENCESİ ISSN 1300-2473 ASELSAN da Halk Günü ASELSAN Dergisi 1 Değerli Okuyucular ASELSAN

Detaylı

Bütün tayyarelerimizin ve motorlarının memleketimizde yapılması ve hava harp sanayinin de bu esasa göre inkişaf ettirilmesi icap eder.

Bütün tayyarelerimizin ve motorlarının memleketimizde yapılması ve hava harp sanayinin de bu esasa göre inkişaf ettirilmesi icap eder. Bütün tayyarelerimizin ve motorlarının memleketimizde yapılması ve hava harp sanayinin de bu esasa göre inkişaf ettirilmesi icap eder. YAYIN KURULUNDAN Değerli okuyucular, Dergimizin, ana teması Hava

Detaylı