Faaliyet Raporu Deutsche Bank A.fi.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Faaliyet Raporu 2007. Deutsche Bank A.fi."

Transkript

1 Faaliyet Raporu 2007 Deutsche Bank A.fi.

2 Uluslararas Kimli imiz Deutsche Bank A.fi. olarak biz, güçlü ve yüksek kârl l a sahip, özel müflterileri olan, küresel ölçekte lider bir bankay z. Misyonumuz Misyonumuz, yüksek talepleri olan müflterilere finansal çözümler sa layan küresel bir kurulufl olmak için rekabet ederken, ortaklar m z ve çal flt m z kifliler için yüksek de erler yaratmakt r. Baflarma tutkumuz Baflar tutkusu bizim ifl yapma biçimimizdir. Mükemmelli i arar, benzersiz yaklafl mlarla yenilikçi çözümler üretir ve uzun soluklu iliflkiler kurar z. De erlerimiz Deutsche Bank, markam z her gün nas l hayata geçirdi imizi gösteren befl temel de er ile iflletilir. Performans Kendimizi sonuç odakl bir kültüre adad k. Güven Davran fl ve yaklafl mlar m zda güvenilir, adil ve dürüstüz. Ekip Çal flmas Baflar ya ulaflmak için iflimizin ve çal flanlar m z n farkl l ndan yararlan r, birlikte ifl üretiriz. Yenilik Müflterilerin gereksinimlerini karfl lamak için kal c de erlerden ödün vermeden yeni çözümler gelifltiririz. Müflteriye Odaklanma Müflterilerimizi faaliyetlerimizin merkezinde konumland r r z. Yapt m z her fleyi onlar yönlendirir. Deutsche Bank A.fi. stanbul Eski Büyükdere Caddesi Tekfen Tower No: 209 K: Levent stanbul Türkiye Tel : Faks : E-Posta :

3 1 çindekiler BÖLÜM I - Sunufl Finansal Göstergeler Deutsche Bank A.fi.'nin Tarihsel Geliflimi Y l çerisindeki Ana Sözleflme De ifliklikleri Sermaye Yap s, Y l çerisindeki De ifliklikler, Nitelikli Paylar ve Yönetici Paylar Yönetim Kurulu Baflkan 'n n ve Genel Müdür'ün Mesaj Sektörel Konum Araflt rma ve Gelifltirme 2007 Y l Faaliyetleri BÖLÜM II - Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamalar Yönetim Kurulu Üst Yönetim Denetçiler Komiteler Genel Kurul'a Sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu nsan Kaynaklar Uygulamalar Banka'n n Dahil Oldu u Risk Grubu ile Yapt fllemler Destek Hizmeti Al nan Kifli ve Kurulufllar Sosyal Sorumluluk Projeleri BÖLÜM III - Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimi Denetçiler Raporu Denetim Komitesi Raporu Mali Durum De erlendirmesi Risk Yönetimi Politikalar Derecelendirme Kurulufllar nca Verilen Notlar Befl Y ll k Özet Finansal Bilgiler Uygunluk Görüflü BÖLÜM IV - Denetim Raporlar, Finansal Tablolar ve Dipnotlar Ba ms z Denetim Raporu Finansal Tablolar ve Dipnotlar

4 2 Finansal Göstergeler 31 Aral k 2007 Özet Finansal Bilgiler (000 YTL) 2007 Al m Sat m Amaçl Menkul Finansal Varl klar Krediler Toplam Aktifler Mevduat Özkaynaklar Faiz Gelirleri Faaliyet Kâr Finansal Oranlar (%) 2007 Sermaye Yeterlilik Oran 43,82 Özkaynaklar/Aktifler Oran 45,46 Bilanço D fl Yükümlülükler (000 YTL) 2007 Garanti ve Kefaletler Türev Finansal Araçlar Emanet K ymetler Deutsche Bank A.fi.'nin Tarihsel Geliflimi 1987 y l nda Türk Merchant Bank A.fi. olarak kuruldu. Banka'n n unvan 1997 y l nda Bankers Trust A.fi. olarak de iflti. Deutsche Bank' n Bankers Trust' sat n almas ndan sonra, 2000 y l ndan itibaren Türkiye'deki faaliyetlerine Deutsche Bank A.fi. olarak devam etti y l na dek yat r m bankac l lisans alt nda kurumsal bankac l k hizmetleri sunan Deutsche Bank A.fi., ürün yelpazesini geniflletmek amac yla mevduat toplama izni almak için Bankac l k Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (BDDK) baflvurdu y l Ekim ay nda mevduat toplama izni ald y l ndan itibaren kurumsal nakit yönetimi, risk yönetimi ve takas hizmetlerini ürün yelpazesine ekledi ve 2006 y llar nda oldu u gibi 2007 y l nda da piyasa yap c s olarak Hazine'nin düzenledi i ihalelere kat lma hakk n ald.

5 BÖLÜM I - Sunufl 3 Y l çerisindeki Ana Sözleflme De ifliklikleri 2007 y l nda Deutsche Bank A.fi.'nin Ana Sözleflmesi'nde afla da belirtilen temel de ifliklikler yap lm flt r: Banka'n n esas sermayesi 30 milyon YTL'den 135 milyon YTL'ye ç kar lm fl ve Ana Sözleflmesi'nin 8. maddesi bu yönde de ifltirilmifltir. Yönetim Kurulu üye say s üst s n r kald r lm fl, Banka Ana Sözleflmesi'nin 24. maddesi en az befl üyeden müteflekkil Yönetim Kurulu fleklinde de ifltirilmifltir. Sermaye Yap s, Y l çerisindeki De ifliklikler, Nitelikli Paylar ve Yönetici Paylar Deutsche Bank A.fi. sermayedarlar n n tamam Deutsche Bank Grubu flirketleridir y l içinde hisse oranlar yaklafl k %0,001 olan ortaklar, paylar n ayn oranda di- er Deutsche Bank Grubu flirketlerine devretmifllerdir. 14 Haziran 2007 tarihinde yap lan Ola anüstü Genel Kurul ile Banka'n n esas sermayesi 30 milyon YTL'den 135 milyon YTL'ye ç kar lm flt r. Söz konusu art r m, ortaklar taraf ndan nakit olarak ödenmifl ve mevcut sermayedarlara hisseleri oran nda da t lm flt r. Sermaye yap s nda y l içinde oluflan de ifliklikler afla daki tabloda yer almaktad r. 01/01/ /03/2007 Aras Hisse tutar Hisse Orta n Unvan Hisse adedi (YTL) oran (%) DB Foreign Investment Co. 15 1,5 0,001 Hac Investments Ltd. 15 1,5 0,001 Bankers International Co. 15 1,5 0,001 DB International (Delaware) Inc. 15 1,5 0,001 Deutsche Bank AG ,996 Toplam ,0 14/03/ /06/2007 Aras 14/06/ /12/2007 Aras Hisse tutar Hisse Hisse tutar Hisse Orta n Unvan Hisse adedi (YTL) oran (%) Hisse adedi (YTL) oran (%) Süddeutsche Vermögensverwaltung GmbH 15 1,5 0,001 67,5 6,75 0,001 DB Capital Markets (Deutschland) GmbH 15 1,5 0,001 67,5 6,75 0,001 DB New Ventures AG 15 1,5 0,001 67,5 6,75 0,001 DEUBA Verwaltungsgesellschaft mbh 15 1,5 0,001 67,5 6,75 0,001 Deutsche Bank AG , ,996 Toplam , ,0 Banka'n n ortakl k yap s nda, Yönetim Kurulu Baflkan ve üyeleri, Denetim Kurulu Üyeleri ile Genel Müdür ve yard mc lar n n paylar yoktur.

6 4 Yönetim Kurulu Baflkan 'n n ve Genel Müdür'ün Mesaj 2007 nin ilk alt ay nda, piyasalar n son derece olumlu oldu u bir ortam yaflad k. Ne yaz k ki yaz n son aylar ndan beri de bankac l k sektöründe son elli y l n en zorlu günlerini yafl yoruz. Her ne kadar ABD deki düflük faizli ucuz ipotek kredisi pazar global finansal sistem aç s ndan bak ld nda çok büyük bir pazar olmasa da, buna iliflkin ortaya ç kan sorunlar, genifl bir alanda tafllar n adeta yerinden oynamas na sebep olarak dünyadaki finansal piyasalarda hem yat r mc güveni hem de likiditesi üzerinde olumsuz ve ciddi etkilere yol açm flt r. Bununla birlikte, bu olumsuzluklar n Türk finans piyasas üzerindeki etkisi 2007 de nispeten s n rl düzeyde kalm flt r; bu da Türk ekonomisinin kayda de er düzeyde dayan kl bir yap ya kavufltu unu göstermektedir. Türk ekonomisi, 23 çeyrektir aral ks z büyümesinin yan s ra 2003 ortas ndan bu yana ço unlukla ortalaman n üzerinde bir büyüme trendi göstermektedir. Büyümenin arkas ndaki ana itkiler aras nda sabit sermaye yat r mlar, özel tüketim ve -daha yak n tarihli olmak üzere- ihracatt r. Do rudan Yabanc Sermaye (DYS) girifli, 2007 de dikkat çekici seviyede gerçekleflmifltir. Do rudan Yabanc Sermaye giriflinin 2008 de de yüksek seviyede seyredece ini ve gayrimenkul sektöründeki yat r mlar, finans sektörü ve özel sektördeki M&A ifllemlerinin itici güç olaca kan s nday z. Amac m z, ana orta m z Deutsche Bank AG nin güçlü global bankac l k a n n getirdi i avantajlardan yararlanmaya devam etmektir. Müflteri taban m z daha da geniflletmeyi ve flu an sunmakta oldu umuz kurumsal bankac l k hizmetlerinin hem kapsam n hem de hacmini büyütmeyi planl yoruz te devreye soktu umuz Takas ve Saklama Hizmetlerini Deutsche Bank Grubu çat s alt nda sunmaya bafllad k. Bununla birlikte, saklama hizmetleri ekibimiz, Deutsche Bank Grubu d fl nda da müflteri say s n art rabildi ve Global Custodian dergisinin Geliflmekte olan Pazarlar Temsilcili i Banka Sektörüne Bak fl, Türkiye 2007 aya nda Yurtd fl 11 Hizmet Kategorisinin Tümünde S n f n n En yisi ödülünü alarak baflar s n tescillendirdi. Büyüme stratejimize uygun bir flekilde, Garanti Bankas n n yurtd fl saklama iflini üstlendik. Bu ifllemin tamamlanmas n n ard ndan ve yeni ürünlerimizin de devreye girmesiyle birlikte, saklama iflimizin pazar pay n muazzam seviyede yükseltece imize inan yoruz. Tüm bunlar n yan s ra Deutsche Bank AG, 2007 de Do an Grubu yla bir araya gelerek Deutsche Do an Gayr menkul Gelistirme ve Pazarlama A.fi. unvanl bir ortak giriflim flirketi kurmufltur. fiirket, Türkiye nin Bankac l k Düzenleme ve Denetleme Kurumu lisansl ilk mortgage (konut finansman ) flirketi olarak hizmet vermektedir. Global ölçekteki uzmanl m z ile Do an Grubu nun yerel ölçekteki uzmanl n n birleflik gücü kesinlikle müflterilerimizin yarar na olacakt r. Bu yeni platform vesilesiyle ipote e dayal yeni ürünleri piyasaya sunmay planl yoruz. 2008, bir aç dan da Deutsche Bank için yeni f rsatlar ifade eden, afl lmas gereken zorluklar n y l olacakt r. Geçti imiz y llarda yapt m z yat r mlar n, yakalad m z pozitif ivmeye katk da bulunaca n umuyoruz; çünkü global a m z n verdi i güvenceyle birlikte yenilikçi ürünlerimiz ve yerel uzmanl m zla müflterilerimize nitelikli hizmet vermeye son derece müsait bir konumday z. Jürgen H. Fitschen Yönetim Kurulu Baflkan Selçuk Yorganc o lu Genel Müdür

7 BÖLÜM I - Sunufl 5 Sektörel Konum Ana orta Deutsche Bank AG'nin sa lad güçlü küresel bankac l k a n n üstünlüklerini kullanarak 1987 y l ndan bu yana Türkiye'de faaliyet gösteren Deutsche Bank A.fi., öncelikle kurumsal bankac l a odaklanm flt r. Tüm dünyada 76 ülkede, yaklafl k çal flana ve milyar avro (Eylül 2007) aktif büyüklü e sahip olan Deutsche Bank Grubu'nun stanbul'daki ifltiraki Deutsche Bank A.fi., kurumsal bankac l k hizmetlerini toplam 82 çal flan yla sunmaktad r. Etkin oldu u ürün ve hizmet gruplar nda en yüksek kaliteyi hedefleyen Deutsche Bank A.fi., çal flt her müflterinin birinci veya ikinci bankas olmaya önem vermektedir. Deutsche Bank A.fi.'nin sahip oldu u aktifler büyük oranda al m sat m amaçl hazine bonosu ve devlet tahvili portföyünden oluflmaktad r. Bu nedenle, Banka risk a rl kl aktifleri aç s ndan sektöre k yasla oldukça düflük bir orana sahiptir. Bilanço d fl nda izlenen vadeli yabanc para ifllemleri de Banka'n n ana faaliyet kollar ndan biridir. Kâr n n büyük k sm sermaye piyasas ifllem kârlar ndan ve kambiyo ifllem kârlar ndan oluflmaktad r. Öncelikle kurumsal bankac l k Sermaye Piyasas ve Kambiyo ifllemleri Banka, 2007 y l nda, tahvil ve bono kesin al m sat m pazar ve borsa d fl sabit getirili menkul k ymet kesin al m sat m ifllemlerinde %7 pazar pay elde etmifltir. Türk liras karfl l döviz ifllem hacimleri toplam nda da %4 pazar pay na ulaflm flt r. Ticari bankac l k, Deutsche Bank A.fi.'nin önümüzdeki dönemde daha etkin olarak varl k göstermeyi hedefledi i alanlardan biridir. Bu perspektifle, iki y l önce Banka bünyesinde Ticari Bankac l k Bölümü oluflturulmufltur. Ticari Bankac l k Bölümü alt nda yer alan Takas ve Saklama Hizmetleri Birimi oldukça baflar l bir performans göstermifl ve k sa zamanda %12'lere ulaflan önemli bir pazar pay elde etmifltir. Hedef, ticari bankac l k Deutsche Bank A.fi. müflterilerini son derece seçici bir de erlendirmeyle belirlemektedir. Banka'n n müflteri portföyü, oldukça düflük risk tafl yan yerli ve yabanc flirketlerden oluflmaktad r. Müflteri nakdi risk yo unlaflmas, titizlikle belirlenen müflteri say s n n s n rl olmas ndan kaynaklanmaktad r. Deutsche Bank A.fi. sektör ve grup ortalamas na k yasla yüksek bir sermaye yeterlilik oran na sahiptir. Araflt rma ve Gelifltirme Türkiye'de uzun y llar yat r m bankac l lisans alt nda kurumsal bankac l k hizmetleri sunan Deutsche Bank A.fi., 2004 Ekim'inde edindi i ticari bankac l k lisans yla bu alanda da hizmet sunmaya bafllam flt r y l nda ise Banka bünyesinde takas ve saklama hizmetleri kurulmufltur. Hizmet kalitesini ve çeflitlili ini sürekli art rmak için çal flan Deutsche Bank A.fi., yayg nlaflan hizmetlerinin ve nakit yönetimi ürünlerinin gerektirdi i sistem gelifltirme çal flmalar gerçeklefltirmektedir y l nda ana faaliyet kolunun uzant s olarak bafllayan bu hizmetler, 2007 y l nda da etkin bir biçimde sürdürülmüfltür. Nakit yönetiminde hizmet kalitesi Ana sermayedar Deutsche Bank AG'nin halka arz, blok sat fl ve türev ürünler alanlar nda sahip oldu u küresel a ve uzmanl k birikimini yerel deneyimiyle bütünlefltiren Deutsche Bank A.fi., sermaye piyasalar nda da hizmet sunmaya devam etmektedir. Deutsche Bank A.fi., uzun zamand r yükselen ekonomiler aras nda öne ç kan Türkiye'nin önümüzdeki y llar için önemli bir büyüme ve yat r m potansiyeli tafl d na inanmaktad r. Bu perspektifle, büyümesini Türkiye'de öncelikle kurumsal bankac l - a odaklanm fl olarak sürdürmektedir.

8 6 Deutsche Bank A.fi. Türk sermaye piyasas nda, sabit getirili ürünlerle ilgili olarak yönlendirici bir konumda bulunmaktad r.

9 BÖLÜM I - Sunufl Y l Faaliyetleri Deutsche Bank A.fi. organizasyonu, Global Bankac l k ve Global Piyasalar fonksiyonlar ile Destek Hizmetleri'nden oluflmaktad r. a) Global Bankac l k Global Bankac l k Grubu, Kurumsal Finansman ve Bankac l k Operasyonlar bölümlerinden oluflmaktad r. Kurumsal Finansman Bölümü Türkiye'nin önde gelen flirketlerine, finansal kurumlar na ve küresel a nda yer alan yabanc kurulufllara yat r m bankac l hizmetleri veren Deutsche Bank A.fi., güçlü finansal kaynaklar n ve uluslararas sermaye piyasalar ndaki deneyimini müflteri odakl bir yaklafl mla Türk flirketlerinin kullan m na sunmaktad r. Müflteri odakl bir yaklafl m Banka Türk sermaye piyasas nda, sabit getirili ürünlerle ilgili olarak yönlendirici bir konumda bulunmaktad r. Dünyada yat r m bankac l faaliyetlerindeki etkin ve belirleyici konumuyla öne ç kan Deutsche Bank bu alanda Türkiye'de de öncü oyunculardan biri olarak dikkat çekmektedir. Bankac l k Operasyonlar Bölümü Bankac l k Operasyonlar Bölümü, kurumlara ve finansal kurulufllara hizmet veren üç birimden oluflmaktad r. D fl Ticaret Finansman ve Kurumsal Nakit Yönetimi: Bu birim, yerel firmalarla uluslararas firmalar n Türkiye'deki ifltiraklerine ticaretin finansman, ulusal ve uluslararas ödemeler ve risk yönetimi konular nda hizmet sunmaktad r. Birimin faaliyetleri kapsam nda hem günlük operasyonlar destekleyici hem de yap land r lm fl ürünler bulunmaktad r. Ticaretin finansman ve risk yönetimi D fl ticaretin finansman yla ilgili ürünler aras nda ihracat ve ithalat tahsilatlar (mal ve vesaik mukabili akreditifler), ihracat akreditifleri, ithalat akreditif teyit ve iskontolar, ihale, avans, gümrük garantileri, performans garantileri, teminat mektuplar, sendikasyon kredileri ve emtia finansman bulunmaktad r. Kurumsal nakit yönetimi hizmetlerine etkin bir biçimde 2006 y l nda bafllanm flt r. Bu alandaki hizmetler çerçevesinde, piyasa dinamiklerine göre orta vadede Deutsche Bank Grubu ürünlerinin Türkiye'ye getirilmesi ve Grup'a ait uluslararas projelerin Türkiye taraf nda görev al nmas gündemdedir. Finansal Kurumlar Ticaret Finansman ve Nakit Yönetimi: Deutsche Bank, Türk bankalar n n önde gelen ana muhabirlerinden biridir. Bu konumuyla bankalara nakit yönetimi çözümleri sunan Birim, ABD dolar para transferlerini Deutsche Bank Trust Company Americas, New York, avro para transferlerini Deutsche Bank AG, Frankfurt ve sterlin para transferlerini Deutsche Bank, Londra kanal yla gerçeklefltirmektedir. Dolar ve avro baz nda, ticari ve hazine para transferleri, likidite yönetimi, çek servisi ve buna ba l ürünlerin sat fl ve destek hizmetlerini sunmaktad r. Ayr ca Türkiye'deki finansal kurumlar n yurtd fl nda açt akreditiflerin teyit, finansman ve iskontolar nda aktif bir rol alarak küresel ticaretin finansman ndaki benzer ürünlerin sat fl ve pazarlamas n yapmaktad r. Nakit yönetimi ve transferi

10 8 Etkin pazarlama stratejisi Takas ve Saklama Hizmetleri: 2005 y l nda yetkin ve deneyimli bir ekip taraf ndan kurulan Birim, Türkiye'deki sermaye piyasas araçlar na yat r m yapan çok say da yabanc ve yerli yat r mc ya takas ve saklama hizmetleri sunmaktad r. Birim faaliyetleri aras nda a rl kl olarak, saklama ve takas portföyündeki senetlerin sermaye art - r mlar na kat l m, temettü ödemelerinin müflteri hesaplar na da t m, yabanc müflteriler ad na yat r m yap lan flirketlerin genel kurullar na kat l m ve oy kullanma gibi hizmetler yer almaktad r. Saklamac bankalar aras nda %12 lik pazar pay yla üçüncü s rada yer alan Deutsche Bank A.fi., 2007 y l içinde T. Garanti Bankas A.fi. Yabanc Saklama Hizmetleri birimini sat n alm flt r. Global Custodian dergisinin geliflmekte olan piyasalardaki saklama hizmeti veren bankalar aras nda yapm fl oldu u müflteri anketinde Deutsche Bank A.fi., hem 2006 hem de 2007 y l nda Türkiye'deki en iyi saklama bankas seçilmifltir. Etkin bir pazarlama stratejisiyle çal flan Takas ve Saklama Hizmetleri Bölümü, Türkiye'de bir ilke imza atarak, 2008 y l içinde yerli ve yabanc yat r mc ve kurumlara hisse senedi ödünç ifllemlerinde arac l k etmeyi planlamaktad r. b) Global Piyasalar Global Piyasalar Grubu'na Borç ve Sermaye Piyasalar Bölümü ve Araflt rma Bölümü ba l d r. Borçlanmaya yönelik araçlar n yap land r lmas Borç ve Sermaye Piyasalar Bölümü: Borç ve Sermaye Piyasalar Bölümü, borçlanmaya yönelik sermaye piyasas ve para piyasalar araçlar n n yap land r lmas ve sat fl n yapmaktad r. Finansal kurumlar n, sigorta flirketlerinin ve kurumsal flirketlerin döviz ve Türk liras spot ve vadeli al m sat m ifllemlerine arac l k eden Bölüm, borçlanma araçlar, hazine bonosu, tahvil ve türev ürünlerin al m sat m ifllemlerini de gerçeklefltirmektedir. Ayr ca, risk yönetim politikalar n gözeterek müflterilerine kur ve faiz riski yönetimi konusunda hizmet sunmaktad r. Bilgi aktar m, yat r m önerisi Araflt rma Bölümü: Araflt rma Bölümü, makroekonomik ve politik geliflmeleri yak ndan izlemekte; günlük, haftal k, ayl k ve üçer ayl k düzenli raporlar üreterek Banka'n n iç birimlerine ve müflterilerine bilgi aktar m sa lamakta ve yat r m önerisi yapmaktad r. Risk Yönetimi, Yat r m Bankac l, Sermaye Piyasalar bölümlerinin yan s ra Deutsche Bank' n Uluslararas Orijinasyon Bölümü de çal flmalar nda Araflt rma Bölümü taraf ndan haz rlanan Türkiye ekonomisi ile ilgili risk ve getiri analizini temel almaktad r. Bölüm, bu çal flmalar n sat fl birimleri ve yat r mc larla da etkin bir biçimde paylaflmaktad r.

11 BÖLÜM I - Sunufl 9 c) Destek Hizmetleri nsan Kaynaklar, Risk Yönetimi, ç Kontrol, nflaat, Emlak ve dari fller, Hukuk, Finansal Raporlama, Uyum Kontrol, Teftifl Kurulu ile Teknoloji ve Operasyon bölümleri Destek Hizmetleri Grubu alt nda yer almaktad r. nsan Kaynaklar : nsan Kaynaklar Bölümü, Banka stratejileri do rultusunda ifle al m ve ifl gücü planlamas süreçlerinin yürütülmesinden sorumludur. Küresel olarak benimsenmifl Deutsche Bank de erlerine uygun bir çal flma ortam n n oluflturulmas - n güvence alt na alan Bölüm, adil ve rekabetçi ücret ve yan haklar sistemlerinin uygulanmas ilkesiyle çal flmaktad r. nsan Kaynaklar Bölümü, çal flanlar n e itimi ve kariyer geliflimine dair gereksinimlerin belirlenmesinde ve hayata geçirilmesinde de etkin biçimde rol almaktad r. Risk Yönetimi: Risk Yönetimi Birimi, ilgili BDDK Yönetmeli i çerçevesinde, Yönetim Kurulu taraf ndan belirlenen ve uygulamaya konulan Banka'n n nakit ak mlar - n n ihtiva etti i risk-getiri yap s, buna ba l olarak faaliyetlerin niteli i, düzeyinin izlenmesi, kontrol alt nda tutulmas ve gerekti inde de ifltirilmesi ile ilgili standartlar n Banka genelinde uygulanmas ndan sorumludur. ç Kontrol: ç Kontrol Birimi, baflta finansal ve operasyonel sistemler olmak üzere Banka bünyesinde oluflturulan tüm kontrol sistemlerinin ifllerli inden sorumludur. Birim, faaliyetlerini Yönetim Kurulu taraf ndan onaylanan ç Kontrol Birimi Yönetmeli i çerçevesinde yürütmektedir. stenmeyen olaylara karfl yeterli önleyici tedbirlerin al n p al nmad n n kontrolü, ç Kontrol Birimi'nin sorumlulu undad r. Al nan bütün tedbirlere ra men meydana gelmifl olaylarda ise Birim'in rolü, kan tlay c ve düzeltici nitelikli araflt rma faaliyeti yürütmektir. Bu sorumluluklar n n yan s ra ç Kontrol Birimi, hedeflenen oluflumlar için de teflvik edici ve yönlendirici kontrol faaliyetlerini üstlenmektedir. nflaat, Emlak ve dari fller: nflaat, Emlak ve dari fller Bölümü, stratejileri do rultusunda Banka faaliyetlerinin verimli, güvenli ve etkin flekilde yürütülebilmesi için gerekli çal flma ortam n n; sa l k ve güvenlik koflullar na uygun olarak yarat lmas n sa lamakla yükümlüdür. Banka'n n emlak, inflaat, dekorasyon, kira yönetimleri, çal flma alanlar stratejileri, güvenlik sistemleri, bina yönetimi, ofis ve bina bak m iflleri, jeneratör, UPS, mekanik ve elektrik sistemlerinden oluflan kritik sistemler yönetimi; ayr ca sigorta, fiziki arfliv yeri sa lama, araç kiralama, kurye ve resepsiyon hizmeti gibi kurumsal hizmetlerden de sorumludur. Bölüm, iç müflteri ihtiyaçlar na en iyi hizmeti verebilmek için Deutsche Bank global de erlerine ve standartlar na uygun bir fiziki çal flma ortam n n oluflturulmas konusunda çal flmaktad r. Hukuk Birimi: Hukuk Birimi, Banka'n n ifl ve destek hizmet birimlerine hukuki dan flmanl k hizmeti verir. Banka'n n taraf oldu u sözleflmelerin ve Banka'n n di er birimleri taraf ndan haz rlanan metinlerin hukuka uygunlu unu inceler ve hukuki risklere iliflkin olarak ilgili birimlere görüfl verir. fl birimlerinin yeni projelerini ve yeni ç kar - lacak ürünlere ait yap lar hukuki yönden inceler ve gerekti inde hukuka uygun alternatifler sunar. Banka'n n taraf oldu u davalarda Banka'y temsil eder veya Banka'y temsil etmek üzere hukuk bürolar n görevlendirir. Deutsche Bank küresel de erleri güvencesi Standartlar n Banka genelinde uygulanmas Tüm kontrol sistemlerinin ifllerli i Deutsche Bank standartlar nda fiziki çal flma ortam Hukuka uygun alternatifler

12 10 Kâr merkezlerinin performanslar n n sa l kl bir biçimde de erlendirilmesi Kurum içi düzenleme ve uygulamalar ç ve d fl mevzuata uygunluk Bilgi teknolojileri altyap s Finansal Raporlama Bölümü: Banka'n n mali durumunu günlük ve ayl k bazda haz rlad raporlarla inceler ve sonuçlar hakk nda üst yönetime bilgi verir. Kâr merkezlerinin performanslar n n sa l kl bir biçimde de erlendirilebilmesi için bu birimlerin günlük ve ayl k dönemler itibariyle mali tablolar n oluflturur. Banka'n n ba ms z d fl denetim firmas ve resmi kurulufllarca yap lan denetimi için bilgi ak fl n gerçeklefltirir. Üst yönetim raporlamas ve dahili kontrol sistemleri üzerinde yeni projeler gelifltirir ve di er benzeri projelere destek olur. Banka'n n mali tablolar n ve bunlara yönelik ek bilgileri istenilen formatta haz rlay p Bankac l k Düzenleme Denetleme Kurumu, Merkez Bankas, Hazine Müsteflarl, Sermaye Piyasas Kurulu ve Bankalar Birli i gibi kurumlara gönderir. Uyum Kontrol Bölümü: Uyum Kontrol Bölümü, kurum içi düzenleme ve uygulamalarla Banka için ba lay c l olan her türlü sözleflme ve benzeri yasal metinlerin ilgili yasa, yönetmelik, etik ilkeler ve genel kabul görmüfl kurumsal yönetim ilkelerine uygunlu unu sa lamakla yükümlüdür. Bu çerçevede, baflta 5411 say l Bankac l k Kanunu ve 5549 say l Suç Gelirlerinin Aklanmas n n Önlenmesi Hakk nda Kanun olmak üzere ilgili yasa ve mevzuat temel alarak Banka müflterilerine ve ifllemlerine iliflkin gerekli araflt rma ve raporlamalar yapmaktad r. Uyum Kontrol Bölümü, ifllevi itibariyle ifl birimleri aras nda bir köprü konumundad r. Bölüm, yasa ve yönetmeliklerle belirlenmifl denetleyici ve düzenleyici kurumlarla iliflkilerde, gerekli yasal uyum ve iflbirli ini sürdürmeye yönelik tavsiyelerde de bulunmaktad r. lgili mevzuat izleyerek Banka'n n Yönetim Kurulu, Üst Yönetim ve ifl birimlerine gerekli konularda görüfl ve öneriler sunmak da Uyum Kontrol Bölümü'nün üstlendi i görevler aras ndad r. Teftifl Kurulu: Banka'n n tüm birimlerindeki iç kontrol yap s n n Yönetim Kurulu ad - na düzenli ve ba ms z olarak denetlenmesi Teftifl Kurulu'nun yükümlülü ündedir. Kurul, ifl birimlerince Banka etik standartlar n n ödünsüz bir biçimde uygulan p uygulanmad n da denetlemektedir. ç ve d fl mevzuata uygunluk denetiminin yan s ra, risk tabanl bir yaklafl mla, tüm ifl ve destek bölümlerinin çal flma ortamlar n n dinamik ve etkin bir biçimde kontrolü de Teftifl Kurulu'nun görevidir. Teknoloji ve Operasyon: Teknoloji Bölümü, Banka faaliyetlerinin verimli ve güvenli bir ortamda yürütülmesi için gerekli bilgi teknolojileri altyap s n Deutsche Bank standartlar nda kurmak, çal flt rmak ve gelifltirmekle yükümlüdür. Bilgi teknolojileri altyap s n n, standartlarla belirlenmifl yüksek eriflebilirlik ve güvenlik içinde çal flmas n sa lamak da Teknoloji Bölümü'nün yükümlülüklerinin ayr lmaz bir parças d r. Operasyon Bölümü, Global Bankac l k ve Global Piyasalar gruplar n n sundu u hizmetlere ait ifllemlerin gerçeklefltirilmesinde Deutsche Bank standartlar na uygun ifl ak fllar n uygulay p gelifltirmektedir. Bölüm, bu kapsamda yer alan kontrol, takas, ödeme, saklama, dokümantasyon ve raporlama ifllevlerini de yerine getirmektedir.

13 Deutsche Bank A.fi. müflterilerini son derece seçici bir de erlendirmeyle belirlemektedir. Banka'n n müflteri portföyü, oldukça düflük risk tafl yan yerli ve yabanc flirketlerden oluflmaktad r. 11

14 12 Yönetim Kurulu < Jürgen H. Fitschen Yönetim Kurulu Baflkan, Denetim Komitesi Üyesi Deutsche Bank AG Global Bankac l k ve Global Bankac l k Operasyonlar Baflkan, Deutsche Grup cra Komitesi Üyesi, Deutsche Bölgesel Yönetim Baflkan, Deutsche Bank Almanya Yönetim Kurulu Baflkan 1948 do umludur. University of Hamburg'dan MBA derecesi olan Fitschen, 30 y ll k bankac l k deneyimine sahiptir y l nda Deutsche Bank AG'de çal flmaya bafllam flt r; 2004 y l ndan bu yana da Frankfurt'ta, Deutsche Bank Global Bankac - l k ve Global Bankac l k Operasyonlar bölümlerinin bafl nda görev yapmaktad r. Ayn zamanda Deutsche Grup cra Komitesi Üyesi olan Fitschen, dünya çap nda Bölgesel Yönetim (Regional Management Worldwide) ve Almanya Yönetim Kurulu'nun baflkanl n da yapmaktad r. 8 May s 2001'den bu yana Deutsche Bank A.fi.'nin Yönetim Kurulu Baflkanl 'n yürüten Fitschen, 2006 y - l nda Deutsche Bank A.fi. Denetim Komitesi Baflkan olarak atanm flt r. Ahmet Ar nç Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Deutsche Bank AG, Londra Global Piyasalar Hazine, Yönetici Direktör > Selçuk Yorganc o lu, Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s Murahhas Üye, Genel Müdür > 1970 do umludur. College of Wooster Ekonomi Bölümü'nden mezun olmufltur. 14 y ll k bankac l k deneyimine sahip olan Ar nç, 1998 y l nda Deutsche Bank bünyesine kat lm flt r. Deutsche Bank AG, Londra'da Sabit Getirili Ürünlerin Al m Sat m ndan Sorumlu Yönetici Direktör olarak çal flan Ar nç, 2000 A ustos'unda Deutsche Bank A.fi. Yönetim Kurulu'na girmifltir. Ar nç, Eylül 2005'ten bu yana Murahhas Üye olarak görev yapmaktad r do umludur. stanbul Üniversitesi ktisat Fakültesi'nden lisans ve University of New Haven'dan flletme yüksek lisans derecelerine sahiptir. 15 y ll k bankac l k kariyeri boyunca yurtiçi ve yurtd fl nda çeflitli görevler üstlenen Yorganc o lu, 2000 y l nda bafllad Deutsche Bank'taki görevinden fiubat 2008 de istifa ederek ayr lm flt r.

15 BÖLÜM II - Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamalar 13 < Dal nç Ar burnu Yönetim Kurulu Üyesi Deutsche Bank AG, Londra Global Piyasalar, Yönetici Direktör AYRILANLAR F. Dilek Yard m, Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s, Murahhas Üye, Genel Müdür Tim Rooney, Yönetim Kurulu Murahhas Üye < Kaya Didman Yönetim Kurulu Üyesi Deutsche Securities Menkul De erler A.fi. Yönetim Kurulu Üyesi 1969 do umludur. Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisli i'nden mezun olan Ar - burnu, Rochester Institute of Technology'den flletme yüksek lisans derecesine sahiptir y l ndan bu yana Deutsche Bank AG, Londra'da Global Piyasalardan Sorumlu Yönetici Direktör olarak görev yapmaktad r y llar aras nda Deutsche Bank A.fi.'de çal flan Ar burnu, Nisan 2004'ten bu yana Banka Yönetim Kurulu Üyesi'dir do umludur. Bo aziçi Üniversitesi flletme Bölümü mezunu olan Didman Türk Ekonomi Bankas, Baring Securities (Londra), Morgan Stanley& Co. (Londra) gibi flirketlerde üst düzey görevlerde bulunmufltur y l ndan bu yana Deutsche Securities Menkul De- erler A.fi. Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmakta olan Didman, Haziran 2007'de Deutsche Bank A.fi. Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanm flt r. > Roselyne Renel Yönetim Kurulu Üyesi Deutsche Bank AG, Londra Kredi Risk Yönetimi, Yönetici Direktör H. Sedat Eratalar Yönetim Kurulu Üyesi ç Sistemlerden Sorumlu Denetim Komitesi Üyesi > 1967 do umludur. London Chamber of Commerce and Industry'den Muhasebe sertifikas na sahiptir. 17 y ll k bankac l k deneyimine sahip olan Renel, 1994 y l ndan bu yana Deutsche Bank bünyesinde çal flmaktad r. Deutsche Bank AG, Londra'da Kredi Risk Yönetiminden Sorumlu Yönetici Direktör olarak görev yapan Renel, ayn zamanda Ocak 2002'den bugüne Deutsche Bank A.fi. Yönetim Kurulu Üyesi'dir do umludur. Ankara Üniversitesi Ekonomi ve Maliye Bölümü mezunu olan Eratalar, y llar aras nda Arthur Andersen firmas nda ortak olarak çal flm flt r y l ndan bu yana Eratalar Yönetim Dan flmanl 'nda kurucu ortak olarak görev yapmaktad r. A ustos 2001'den bugüne Deutsche Bank A.fi. Yönetim Kurulu Üyesi olan Eratalar, 2006 y l nda ç Sistemlerden Sorumlu Denetim Komitesi Üyesi olarak atanm flt r.

16 14 Üst Yönetim Soldan Sa a: Mustafa Kemal fiahin, Özge nan, Yekta Bahad ro lu, Selçuk Yorganc o lu, Gonca Duygu Özcan, Hakan Tat, Günce Okat, Ali Do rusöz. Ali Do rusöz, Genel Müdür Yard mc s - Teknoloji ve Operasyon 1963 do umludur. North Carolina State University Makina Mühendisli i'nden lisans ve ODTÜ Makina Mühendisli i'nden yüksek lisans derecelerine sahiptir. 21 y ld r ifl yaflam nda olan Do rusöz, 2002 y l ndan bu yana Deutsche Bank A.fi.'de görev yapmaktad r. Özge nan, Genel Müdür Yard mc s - Operasyon Komitesi Baflkan 1970 do umludur. stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi'nden mezun olmufltur. 14 y ll k bankac l k deneyimine sahip olan nan, 1998 y l ndan bugüne Deutsche Bank A.fi. bünyesinde görev yapmaktad r. Mustafa Kemal fiahin, Direktör - Uyum Kontrol 1970 do umludur. ODTÜ Ekonomi lisans ve Warwick Business School flletme yüksek lisans derecelerine sahiptir. 15 y ld r bankac l k sektöründe çal flan fiahin, 2005 y l nda Deutsche Bank A.fi. bünyesine kat lm flt r. Kara Paran n Aklanmas n n Önlenmesi Hakk ndaki Kanun çerçevesinde, Yönetim Kurulu karar yla Banka Uyum Görevlisi olarak atanm flt r. Yekta Bahad ro lu, Direktör - Teftifl Kurulu 1969 do umludur. ODTÜ Ekonomi lisans ve RSM Erasmus University flletme yüksek lisans derecelerine sahiptir y l ndan bu yana bankac l k alan nda çal flan Bahad ro lu, 2002 y l nda Deutsche Bank A.fi. bünyesine kat lm flt r. Gonca Duygu Özcan, Müdür - nflaat, Emlak ve dari fller, 1972 do umludur. TÜ Mimarl k Fakültesi lisans, stanbul Bilgi Üniversitesi/Manchaster Business School flletme yüksek lisans derecelerine sahiptir. 15 y ll k ifl deneyiminin 12 y l bankac - l k alan nda olan Özcan, 2006 y l ndan bu yana Deutsche Bank A.fi.'de görev yapmaktad r. Günce Okat, Müdür - Hukuk Bölümü, 1977 do umludur. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi lisans ve State University of New York, Buffalo, Law School yüksek lisans (LL.M.) derecelerine sahiptir. Dokuz y ll k mesleki deneyiminin sekiz y l bankac l k alan ndad r y l n n Aral k ay ndan bu yana Deutsche Bank A.fi.'de görev yapmaktad r. Nesrin Akyüz*, Müdür - Risk Yönetimi 1975 do umludur. ODTÜ flletme Bölümü'nden mezun olmufltur y l ndan bu yana çeflitli bankalar n denetimlerinde bulunan Akyüz, 2006 y l nda Deutsche Bank A.fi. bünyesine kat lm flt r. Kumru Besim*, Müdür Yard mc s - ç Kontrol 1973 do umludur. stanbul Üniversitesi ngilizce flletme Bölümü'nden mezun olmufltur y l ndan bu yana çeflitli bankalar n finansal planlama ve kontrol bölümlerinde çal flan Besim, 2006 sonunda Deutsche Bank A.fi. bünyesine kat lm flt r. Hakan Tat, Müdür Yard mc s - nsan Kaynaklar 1975 do umludur. Dokuz Eylül Üniversitesi ngilizce ktisat Bölümü'nden mezun olmufltur y l ndan bu yana çeflitli kurulufllarda insan kaynaklar ve e itim yönetimi alan nda çal flm flt r y - l nda Deutsche Bank A.fi.'de göreve bafllam fl, 2007 y l nda nsan Kaynaklar Bölüm Yöneticisi olarak atanm flt r. * Foto rafta yer almamaktad r.

Faaliyet Raporu 2006. Deutsche Bank A.fi.

Faaliyet Raporu 2006. Deutsche Bank A.fi. Faaliyet Raporu 2006 Deutsche Bank A.fi. Uluslararas Kimli imiz Deutsche Bank A.fi. olarak biz, güçlü ve yüksek kârl l a sahip özel müflterileri olan, küresel ölçekte lider bir bankay z. Misyonumuz Misyonumuz,

Detaylı

Faaliyet Raporu 2005. Deutsche Bank A.fi.

Faaliyet Raporu 2005. Deutsche Bank A.fi. Faaliyet Raporu 2005 Deutsche Bank A.fi. Uluslararas Kimli imiz Deutsche Bank olarak biz, güçlü ve yüksek kârl l a sahip özel müflterileri olan, global ölçekte lider bir bankay z. Misyonumuz Misyonumuz,

Detaylı

Faaliyet Raporu 2008. Deutsche Bank A.Ș.

Faaliyet Raporu 2008. Deutsche Bank A.Ș. Faaliyet Raporu 2008 Deutsche Bank A.Ș. Uluslararası Kimliğimiz Deutsche Bank A.Ș. olarak biz, güçlü ve yüksek kârlılığa sahip, özel müșterileri olan, küresel ölçekte lider bir bankayız. Misyonumuz Misyonumuz,

Detaylı

faaliyet raporu 2007

faaliyet raporu 2007 faaliyet raporu 2007 yat r m finansman menkul de erler a.fl. 2007 y l pay sahipleri ola an genel kurul toplant s 17 mart 2008 pazartesi, flirket merkezi, saat: 14:00 Gündem 1- Aç l fl ve Baflkanl k Divan

Detaylı

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl A.fi. 2008 Faaliyet Raporu De iflimin mimar

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl A.fi. 2008 Faaliyet Raporu De iflimin mimar 2008 Faaliyet Raporu De iflimin mimar K saca fl GYO fl GYO, 6 A ustos 1999'da fl Gayrimenkul Yat r m ve Proje De erlendirme A.fi. unvanl flirketin Merkez Gayrimenkul Yat r m ve Proje De erlendirme A.fi.'yi

Detaylı

2004 FAAL YET RAPORU. Gelece imizi güçlü temellerimiz üzerinde flekillendiriyoruz.

2004 FAAL YET RAPORU. Gelece imizi güçlü temellerimiz üzerinde flekillendiriyoruz. 2004 FAAL YET RAPORU Gelece imizi güçlü temellerimiz üzerinde flekillendiriyoruz. Ad yaman ili yak nlar ndaki en yüksek da zirvesinin üzerinde bulunan kaya heykelleri ve yapay Nemrut Tümülüsü, insano lunun

Detaylı

Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com.

Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com. Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com.tr 2002 F A A L Y E T R A P O R U YAPI KRED LEASING Genel

Detaylı

Faaliyet Raporu HSBC Bank A.fi.

Faaliyet Raporu HSBC Bank A.fi. Faaliyet Raporu HSBC Bank A.fi. HSBC Bank A.fi. 2006 Y l Faaliyet Raporu Ticaret Unvan : HSBC BANK A.fi. Kurulufl Tarihi : 13/09/1990 Adres : Ayaza a Mahallesi Ahi Evran Caddesi Dereboyu Sokak 34398 Maslak

Detaylı

KÖKLÜ GEÇM fi M ZLE GELECE NfiA ED YORUZ

KÖKLÜ GEÇM fi M ZLE GELECE NfiA ED YORUZ KÖKLÜ GEÇM fi M ZLE GELECE NfiA ED YORUZ FAAL YET RAPORU 2005 Ç NDEK LER I. BÖLÜM: SUNUfi a) Bafll ca Finansal Göstergeler 01 b) Sermaye Yap s 01 c) Banka da Hisse Paylafl mlar 01 d) T.C. Ziraat Bankas

Detaylı

OYAK BANK'IN SERMAYE YAPISI VE SERMAYE YAPISINDAK DE fi KL KLER. 2005 YILINDA OYAK BANK'TA VE fit RAKLER M ZDE GEL fimeler

OYAK BANK'IN SERMAYE YAPISI VE SERMAYE YAPISINDAK DE fi KL KLER. 2005 YILINDA OYAK BANK'TA VE fit RAKLER M ZDE GEL fimeler KURUMSAL PROF L OYAK BANK'IN M SYONU, V ZYONU VE DE ERLER OYAK BANK'IN TAR HÇES NDEN K LOMETRE TAfiLARI OYAK BANK'IN SERMAYE YAPISI VE SERMAYE YAPISINDAK DE fi KL KLER 5 YILLIK DÖNEME L fik N ÖZET F NANSAL

Detaylı

Türkiye nin Sabanc s...

Türkiye nin Sabanc s... Türkiye nin Sabanc s... De er yaratan... 01 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Sorumlu... 03 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Aktif kat l mc... 05 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Yarat c... 07

Detaylı

Ç NDEK LER. I. BÖLÜM Genel Bilgiler

Ç NDEK LER. I. BÖLÜM Genel Bilgiler Ç NDEK LER I. BÖLÜM Genel Bilgiler Özet Finansal Bilgiler Ola an Genel Kurul Toplant s Gündemi K saca Kuveyt Türk Tarihçe Ortakl k ve Sermaye Yap s ve Ana Sözleflmede Yap lan De ifliklikler Y ll k Faaliyet

Detaylı

Verimlilik odakl büyüme 2007 faaliyet raporu

Verimlilik odakl büyüme 2007 faaliyet raporu Verimlilik odakl büyüme 2007 faaliyet raporu Ç NDEK LER 01 K saca Ak-Al 02 Ola an Genel Kurul Gündemi 03 Vizyon ve Kurumsal De erler 04 Bafll ca Finansal ve Operasyonel Göstergeler 05 Ortakl k Yap s 05

Detaylı

Finansal Hizmetler Grubu. 2007 Faaliyet Raporu

Finansal Hizmetler Grubu. 2007 Faaliyet Raporu Finansal Hizmetler Grubu 2007 Faaliyet Raporu çindekiler Bölüm 1 Sunufl 2 Konsolide Finansal Göstergeler 3 Uluslararas Kredi Derecelendirme Kurulufllar n n DenizBank a Verdi i Notlar 4 K saca Dexia Hakk

Detaylı

SA LAM TEMELLER BÜYÜYORUZ ÜZER NDE SA LAM TEMELLER ÜZER NDE BÜYÜYORUZ...

SA LAM TEMELLER BÜYÜYORUZ ÜZER NDE SA LAM TEMELLER ÜZER NDE BÜYÜYORUZ... SA LAM TEMELLER SA LAM TEMELLER ÜZER NDE BÜYÜYORUZ... ÜZER NDE BÜYÜYORUZ Faaliyet Raporu 2005 çindekiler I. Sunufl Özet Finansal Bilgiler 02 Anadolubank Hakk nda 05 Sermaye Yap s ve Ana Sözleflme De iflikli

Detaylı

Borusan Yat r m ve Pazarlama A.fi. 2011 Y l Faaliyet Raporu. Borusan Yat r m ve Pazarlama A.fi.

Borusan Yat r m ve Pazarlama A.fi. 2011 Y l Faaliyet Raporu. Borusan Yat r m ve Pazarlama A.fi. Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş. Merkez: Meclisi Mebusan Caddesi No: 37 34427 Salıpazarı - İstanbul Tel: 0 212 393 52 00 Faks: 0 212 249 42 57 Şube: Rumelihisarı Baltalimanı Cad. No: 5 34470 Sarıyer -

Detaylı

Türk sermaye piyasalar n n uluslararas aktörü 2006 FAAL YET RAPORU

Türk sermaye piyasalar n n uluslararas aktörü 2006 FAAL YET RAPORU Türk sermaye piyasalar n n uluslararas aktörü 2006 FAAL YET RAPORU 1 TAKASBANK 2006 FAAL YET RAPORU K saca Takasbank stanbul Menkul K ymetler Borsas nda ( MKB) menkul k ymet al m ve sat m ifllemlerinin

Detaylı

Türkiye nin Sabanc s...

Türkiye nin Sabanc s... Türkiye nin Sabanc s... De er yaratan... 01 sabanc holding 2006 faaliyet raporu Sorumlu... 03 sabanc holding 2006 faaliyet raporu Aktif kat l mc... 05 sabanc holding 2006 faaliyet raporu Yarat c... 07

Detaylı

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor.

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 2009 Yılı Faaliyet Raporu BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Ödenmifl sermaye: 28,350,000-TL 2009 YILI

Detaylı

çindekiler 1 50 51 53 54

çindekiler 1 50 51 53 54 04Y ll k Rapor çindekiler 1 Finansal Göstergeler ve Garanti Hakk nda 2 Gündem 4 Garanti Finansal Hizmetler Grubu 6 Vizyonumuz, Misyonumuz ve Vazgeçilmez De erlerimiz 7 Stratejimiz 8 Bafll ca Rekabet Avantajlar

Detaylı

önemli olan iflimizi nas l yapt m z.

önemli olan iflimizi nas l yapt m z. önemli olan iflimizi nas l yapt m z. Yap Kredi Finansal Kiralama A.O. Faaliyet Raporu 2004 Vizyon Dünya standartlar nda hizmet anlay fl ve geliflime aç k yap s yla art de erler yaratarak sektöründe öncü

Detaylı

5 yönetim kurulu baflkanının mesajı 7 genel müdürün mesajı 9 aktif ve özkaynaklar 10 yönetim kurulu, denetim komitesi, üst yönetim ve dıfl denetçi 11

5 yönetim kurulu baflkanının mesajı 7 genel müdürün mesajı 9 aktif ve özkaynaklar 10 yönetim kurulu, denetim komitesi, üst yönetim ve dıfl denetçi 11 içindekiler 5 yönetim kurulu baflkanının mesajı 7 genel müdürün mesajı 9 aktif ve özkaynaklar 10 yönetim kurulu, denetim komitesi, üst yönetim ve dıfl denetçi 11 banka hakk nda genel bilgiler 14 son befl

Detaylı

ANADOLUBANK fite YA DA EVDE HER ZAMAN HAYATIN Ç NDE. Faaliyet Raporu

ANADOLUBANK fite YA DA EVDE HER ZAMAN HAYATIN Ç NDE. Faaliyet Raporu ANADOLUBANK fite YA DA EVDE HER ZAMAN HAYATIN Ç NDE 2006 Faaliyet Raporu Ç NDEK LER BÖLÜM I-Sunufl 02 Anadolubank Hakk nda 02 HABAfi Grubu 04 Ola an Genel Kurul Toplant s Gündemi 05 Ana Sözleflme de Yap

Detaylı

Nortel Netafl, müflterilerine iletiflim flebekelerinin kurulumu ve iflletilmesi konusunda uçtan uca yenilikçi servisler ve çözümler sunmaktad r.

Nortel Netafl, müflterilerine iletiflim flebekelerinin kurulumu ve iflletilmesi konusunda uçtan uca yenilikçi servisler ve çözümler sunmaktad r. NORTEL NETAfi Nortel Netafl, müflterilerine iletiflim flebekelerinin kurulumu ve iflletilmesi konusunda uçtan uca yenilikçi servisler ve çözümler sunmaktad r. 1973 y l nda kurulan ArGe si ile Türkiye de

Detaylı

Ç NDEK LER. 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili. SOSYAL SORUMLULUK 44 Do an Grubu ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk 47 Ayd n Do an Vakf

Ç NDEK LER. 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili. SOSYAL SORUMLULUK 44 Do an Grubu ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk 47 Ayd n Do an Vakf Ç NDEK LER 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili YÖNET M 08 Yönetim Kurulu Baflkan Mesaj 10 Yönetim Kurulu 2009 YILI FAAL YETLER 14 Yönetim De erlendirmesi ve Analizi 19 Verimlilik ve Operasyonel Etkinlik

Detaylı

2006 Faaliyet Raporu

2006 Faaliyet Raporu 2006 Faaliyet Raporu 2006 FAAL YET RAPORU I ç i n d e k i l e r Sunufl 4 Gündem 5 Yönetim Kurulu Raporu 6 Girifl 8 Kurumsal Yönetim lkeleri Uygulamalar 11 Mali Tablolar 15 Bilanço 16 Gelir Tablosu 18

Detaylı

FAAL YET R A P O R U 2003

FAAL YET R A P O R U 2003 FAAL YET RAPORU 2003 çindekiler 1 Kurumsal Profil 3 Bafll ca Finansal Göstergeler ve Rasyolar 6 Yönetim Kurulu Baflkan ndan Mesaj 10 Yönetim Kurulu 12 Genel Müdür ün Mesaj 18 cra Kurulu 20 Üst Yönetim

Detaylı

GENEL MÜDÜRLÜK Muallim Naci Cad. No:22 Ortaköy 34347 Befliktafl/ STANBUL T: (0212) 310 37 00 F: (0212) 310 39 99 Ça r Merkezi: (0212) 310 3 724 444 0

GENEL MÜDÜRLÜK Muallim Naci Cad. No:22 Ortaköy 34347 Befliktafl/ STANBUL T: (0212) 310 37 00 F: (0212) 310 39 99 Ça r Merkezi: (0212) 310 3 724 444 0 GENEL MÜDÜRLÜK Muallim Naci Cad. No:22 Ortaköy 34347 Befliktafl/ STANBUL T: (0212) 310 37 00 F: (0212) 310 39 99 Ça r Merkezi: (0212) 310 3 724 444 0 724 www.vakifemeklilik.com.tr vakifemeklilik@vakifemeklilik.com.tr

Detaylı

2004 Faaliyet Raporu. Aksigorta A.fi. Genel Müdürlük. Hizmet Merkezi 444 27 27. Meclis-i Mebusan Cad. No: 147 F nd kl 34427 stanbul

2004 Faaliyet Raporu. Aksigorta A.fi. Genel Müdürlük. Hizmet Merkezi 444 27 27. Meclis-i Mebusan Cad. No: 147 F nd kl 34427 stanbul Aksigorta A.fi. Genel Müdürlük Meclis-i Mebusan Cad. No: 147 F nd kl 34427 stanbul Tel: (212) 251 94 (Pbx) Faks: (212) 243 8 61 info@aksigorta.com.tr www.aksigorta.com.tr Hizmet Merkezi 444 27 27 24 Faaliyet

Detaylı

içindekiler faaliyet raporu Vak fbank Türkiye Vak flar Bankas T.A.O. Elliikinci Hesap Y l Türkiye Vak flar Bankas Faaliyet Raporu 2005

içindekiler faaliyet raporu Vak fbank Türkiye Vak flar Bankas T.A.O. Elliikinci Hesap Y l Türkiye Vak flar Bankas Faaliyet Raporu 2005 Türkiye Vak flar Bankas Faaliyet Raporu 2005 Vak fbank Türkiye Vak flar Bankas T.A.O. Elliikinci Hesap Y l içindekiler 05 faaliyet raporu 52.Ortaklar Ola an Genel Kurul Toplant s na Ait Gündem 3 Banka

Detaylı