Faaliyet Raporu Deutsche Bank A.fi.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Faaliyet Raporu 2007. Deutsche Bank A.fi."

Transkript

1 Faaliyet Raporu 2007 Deutsche Bank A.fi.

2 Uluslararas Kimli imiz Deutsche Bank A.fi. olarak biz, güçlü ve yüksek kârl l a sahip, özel müflterileri olan, küresel ölçekte lider bir bankay z. Misyonumuz Misyonumuz, yüksek talepleri olan müflterilere finansal çözümler sa layan küresel bir kurulufl olmak için rekabet ederken, ortaklar m z ve çal flt m z kifliler için yüksek de erler yaratmakt r. Baflarma tutkumuz Baflar tutkusu bizim ifl yapma biçimimizdir. Mükemmelli i arar, benzersiz yaklafl mlarla yenilikçi çözümler üretir ve uzun soluklu iliflkiler kurar z. De erlerimiz Deutsche Bank, markam z her gün nas l hayata geçirdi imizi gösteren befl temel de er ile iflletilir. Performans Kendimizi sonuç odakl bir kültüre adad k. Güven Davran fl ve yaklafl mlar m zda güvenilir, adil ve dürüstüz. Ekip Çal flmas Baflar ya ulaflmak için iflimizin ve çal flanlar m z n farkl l ndan yararlan r, birlikte ifl üretiriz. Yenilik Müflterilerin gereksinimlerini karfl lamak için kal c de erlerden ödün vermeden yeni çözümler gelifltiririz. Müflteriye Odaklanma Müflterilerimizi faaliyetlerimizin merkezinde konumland r r z. Yapt m z her fleyi onlar yönlendirir. Deutsche Bank A.fi. stanbul Eski Büyükdere Caddesi Tekfen Tower No: 209 K: Levent stanbul Türkiye Tel : Faks : E-Posta :

3 1 çindekiler BÖLÜM I - Sunufl Finansal Göstergeler Deutsche Bank A.fi.'nin Tarihsel Geliflimi Y l çerisindeki Ana Sözleflme De ifliklikleri Sermaye Yap s, Y l çerisindeki De ifliklikler, Nitelikli Paylar ve Yönetici Paylar Yönetim Kurulu Baflkan 'n n ve Genel Müdür'ün Mesaj Sektörel Konum Araflt rma ve Gelifltirme 2007 Y l Faaliyetleri BÖLÜM II - Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamalar Yönetim Kurulu Üst Yönetim Denetçiler Komiteler Genel Kurul'a Sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu nsan Kaynaklar Uygulamalar Banka'n n Dahil Oldu u Risk Grubu ile Yapt fllemler Destek Hizmeti Al nan Kifli ve Kurulufllar Sosyal Sorumluluk Projeleri BÖLÜM III - Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimi Denetçiler Raporu Denetim Komitesi Raporu Mali Durum De erlendirmesi Risk Yönetimi Politikalar Derecelendirme Kurulufllar nca Verilen Notlar Befl Y ll k Özet Finansal Bilgiler Uygunluk Görüflü BÖLÜM IV - Denetim Raporlar, Finansal Tablolar ve Dipnotlar Ba ms z Denetim Raporu Finansal Tablolar ve Dipnotlar

4 2 Finansal Göstergeler 31 Aral k 2007 Özet Finansal Bilgiler (000 YTL) 2007 Al m Sat m Amaçl Menkul Finansal Varl klar Krediler Toplam Aktifler Mevduat Özkaynaklar Faiz Gelirleri Faaliyet Kâr Finansal Oranlar (%) 2007 Sermaye Yeterlilik Oran 43,82 Özkaynaklar/Aktifler Oran 45,46 Bilanço D fl Yükümlülükler (000 YTL) 2007 Garanti ve Kefaletler Türev Finansal Araçlar Emanet K ymetler Deutsche Bank A.fi.'nin Tarihsel Geliflimi 1987 y l nda Türk Merchant Bank A.fi. olarak kuruldu. Banka'n n unvan 1997 y l nda Bankers Trust A.fi. olarak de iflti. Deutsche Bank' n Bankers Trust' sat n almas ndan sonra, 2000 y l ndan itibaren Türkiye'deki faaliyetlerine Deutsche Bank A.fi. olarak devam etti y l na dek yat r m bankac l lisans alt nda kurumsal bankac l k hizmetleri sunan Deutsche Bank A.fi., ürün yelpazesini geniflletmek amac yla mevduat toplama izni almak için Bankac l k Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (BDDK) baflvurdu y l Ekim ay nda mevduat toplama izni ald y l ndan itibaren kurumsal nakit yönetimi, risk yönetimi ve takas hizmetlerini ürün yelpazesine ekledi ve 2006 y llar nda oldu u gibi 2007 y l nda da piyasa yap c s olarak Hazine'nin düzenledi i ihalelere kat lma hakk n ald.

5 BÖLÜM I - Sunufl 3 Y l çerisindeki Ana Sözleflme De ifliklikleri 2007 y l nda Deutsche Bank A.fi.'nin Ana Sözleflmesi'nde afla da belirtilen temel de ifliklikler yap lm flt r: Banka'n n esas sermayesi 30 milyon YTL'den 135 milyon YTL'ye ç kar lm fl ve Ana Sözleflmesi'nin 8. maddesi bu yönde de ifltirilmifltir. Yönetim Kurulu üye say s üst s n r kald r lm fl, Banka Ana Sözleflmesi'nin 24. maddesi en az befl üyeden müteflekkil Yönetim Kurulu fleklinde de ifltirilmifltir. Sermaye Yap s, Y l çerisindeki De ifliklikler, Nitelikli Paylar ve Yönetici Paylar Deutsche Bank A.fi. sermayedarlar n n tamam Deutsche Bank Grubu flirketleridir y l içinde hisse oranlar yaklafl k %0,001 olan ortaklar, paylar n ayn oranda di- er Deutsche Bank Grubu flirketlerine devretmifllerdir. 14 Haziran 2007 tarihinde yap lan Ola anüstü Genel Kurul ile Banka'n n esas sermayesi 30 milyon YTL'den 135 milyon YTL'ye ç kar lm flt r. Söz konusu art r m, ortaklar taraf ndan nakit olarak ödenmifl ve mevcut sermayedarlara hisseleri oran nda da t lm flt r. Sermaye yap s nda y l içinde oluflan de ifliklikler afla daki tabloda yer almaktad r. 01/01/ /03/2007 Aras Hisse tutar Hisse Orta n Unvan Hisse adedi (YTL) oran (%) DB Foreign Investment Co. 15 1,5 0,001 Hac Investments Ltd. 15 1,5 0,001 Bankers International Co. 15 1,5 0,001 DB International (Delaware) Inc. 15 1,5 0,001 Deutsche Bank AG ,996 Toplam ,0 14/03/ /06/2007 Aras 14/06/ /12/2007 Aras Hisse tutar Hisse Hisse tutar Hisse Orta n Unvan Hisse adedi (YTL) oran (%) Hisse adedi (YTL) oran (%) Süddeutsche Vermögensverwaltung GmbH 15 1,5 0,001 67,5 6,75 0,001 DB Capital Markets (Deutschland) GmbH 15 1,5 0,001 67,5 6,75 0,001 DB New Ventures AG 15 1,5 0,001 67,5 6,75 0,001 DEUBA Verwaltungsgesellschaft mbh 15 1,5 0,001 67,5 6,75 0,001 Deutsche Bank AG , ,996 Toplam , ,0 Banka'n n ortakl k yap s nda, Yönetim Kurulu Baflkan ve üyeleri, Denetim Kurulu Üyeleri ile Genel Müdür ve yard mc lar n n paylar yoktur.

6 4 Yönetim Kurulu Baflkan 'n n ve Genel Müdür'ün Mesaj 2007 nin ilk alt ay nda, piyasalar n son derece olumlu oldu u bir ortam yaflad k. Ne yaz k ki yaz n son aylar ndan beri de bankac l k sektöründe son elli y l n en zorlu günlerini yafl yoruz. Her ne kadar ABD deki düflük faizli ucuz ipotek kredisi pazar global finansal sistem aç s ndan bak ld nda çok büyük bir pazar olmasa da, buna iliflkin ortaya ç kan sorunlar, genifl bir alanda tafllar n adeta yerinden oynamas na sebep olarak dünyadaki finansal piyasalarda hem yat r mc güveni hem de likiditesi üzerinde olumsuz ve ciddi etkilere yol açm flt r. Bununla birlikte, bu olumsuzluklar n Türk finans piyasas üzerindeki etkisi 2007 de nispeten s n rl düzeyde kalm flt r; bu da Türk ekonomisinin kayda de er düzeyde dayan kl bir yap ya kavufltu unu göstermektedir. Türk ekonomisi, 23 çeyrektir aral ks z büyümesinin yan s ra 2003 ortas ndan bu yana ço unlukla ortalaman n üzerinde bir büyüme trendi göstermektedir. Büyümenin arkas ndaki ana itkiler aras nda sabit sermaye yat r mlar, özel tüketim ve -daha yak n tarihli olmak üzere- ihracatt r. Do rudan Yabanc Sermaye (DYS) girifli, 2007 de dikkat çekici seviyede gerçekleflmifltir. Do rudan Yabanc Sermaye giriflinin 2008 de de yüksek seviyede seyredece ini ve gayrimenkul sektöründeki yat r mlar, finans sektörü ve özel sektördeki M&A ifllemlerinin itici güç olaca kan s nday z. Amac m z, ana orta m z Deutsche Bank AG nin güçlü global bankac l k a n n getirdi i avantajlardan yararlanmaya devam etmektir. Müflteri taban m z daha da geniflletmeyi ve flu an sunmakta oldu umuz kurumsal bankac l k hizmetlerinin hem kapsam n hem de hacmini büyütmeyi planl yoruz te devreye soktu umuz Takas ve Saklama Hizmetlerini Deutsche Bank Grubu çat s alt nda sunmaya bafllad k. Bununla birlikte, saklama hizmetleri ekibimiz, Deutsche Bank Grubu d fl nda da müflteri say s n art rabildi ve Global Custodian dergisinin Geliflmekte olan Pazarlar Temsilcili i Banka Sektörüne Bak fl, Türkiye 2007 aya nda Yurtd fl 11 Hizmet Kategorisinin Tümünde S n f n n En yisi ödülünü alarak baflar s n tescillendirdi. Büyüme stratejimize uygun bir flekilde, Garanti Bankas n n yurtd fl saklama iflini üstlendik. Bu ifllemin tamamlanmas n n ard ndan ve yeni ürünlerimizin de devreye girmesiyle birlikte, saklama iflimizin pazar pay n muazzam seviyede yükseltece imize inan yoruz. Tüm bunlar n yan s ra Deutsche Bank AG, 2007 de Do an Grubu yla bir araya gelerek Deutsche Do an Gayr menkul Gelistirme ve Pazarlama A.fi. unvanl bir ortak giriflim flirketi kurmufltur. fiirket, Türkiye nin Bankac l k Düzenleme ve Denetleme Kurumu lisansl ilk mortgage (konut finansman ) flirketi olarak hizmet vermektedir. Global ölçekteki uzmanl m z ile Do an Grubu nun yerel ölçekteki uzmanl n n birleflik gücü kesinlikle müflterilerimizin yarar na olacakt r. Bu yeni platform vesilesiyle ipote e dayal yeni ürünleri piyasaya sunmay planl yoruz. 2008, bir aç dan da Deutsche Bank için yeni f rsatlar ifade eden, afl lmas gereken zorluklar n y l olacakt r. Geçti imiz y llarda yapt m z yat r mlar n, yakalad m z pozitif ivmeye katk da bulunaca n umuyoruz; çünkü global a m z n verdi i güvenceyle birlikte yenilikçi ürünlerimiz ve yerel uzmanl m zla müflterilerimize nitelikli hizmet vermeye son derece müsait bir konumday z. Jürgen H. Fitschen Yönetim Kurulu Baflkan Selçuk Yorganc o lu Genel Müdür

7 BÖLÜM I - Sunufl 5 Sektörel Konum Ana orta Deutsche Bank AG'nin sa lad güçlü küresel bankac l k a n n üstünlüklerini kullanarak 1987 y l ndan bu yana Türkiye'de faaliyet gösteren Deutsche Bank A.fi., öncelikle kurumsal bankac l a odaklanm flt r. Tüm dünyada 76 ülkede, yaklafl k çal flana ve milyar avro (Eylül 2007) aktif büyüklü e sahip olan Deutsche Bank Grubu'nun stanbul'daki ifltiraki Deutsche Bank A.fi., kurumsal bankac l k hizmetlerini toplam 82 çal flan yla sunmaktad r. Etkin oldu u ürün ve hizmet gruplar nda en yüksek kaliteyi hedefleyen Deutsche Bank A.fi., çal flt her müflterinin birinci veya ikinci bankas olmaya önem vermektedir. Deutsche Bank A.fi.'nin sahip oldu u aktifler büyük oranda al m sat m amaçl hazine bonosu ve devlet tahvili portföyünden oluflmaktad r. Bu nedenle, Banka risk a rl kl aktifleri aç s ndan sektöre k yasla oldukça düflük bir orana sahiptir. Bilanço d fl nda izlenen vadeli yabanc para ifllemleri de Banka'n n ana faaliyet kollar ndan biridir. Kâr n n büyük k sm sermaye piyasas ifllem kârlar ndan ve kambiyo ifllem kârlar ndan oluflmaktad r. Öncelikle kurumsal bankac l k Sermaye Piyasas ve Kambiyo ifllemleri Banka, 2007 y l nda, tahvil ve bono kesin al m sat m pazar ve borsa d fl sabit getirili menkul k ymet kesin al m sat m ifllemlerinde %7 pazar pay elde etmifltir. Türk liras karfl l döviz ifllem hacimleri toplam nda da %4 pazar pay na ulaflm flt r. Ticari bankac l k, Deutsche Bank A.fi.'nin önümüzdeki dönemde daha etkin olarak varl k göstermeyi hedefledi i alanlardan biridir. Bu perspektifle, iki y l önce Banka bünyesinde Ticari Bankac l k Bölümü oluflturulmufltur. Ticari Bankac l k Bölümü alt nda yer alan Takas ve Saklama Hizmetleri Birimi oldukça baflar l bir performans göstermifl ve k sa zamanda %12'lere ulaflan önemli bir pazar pay elde etmifltir. Hedef, ticari bankac l k Deutsche Bank A.fi. müflterilerini son derece seçici bir de erlendirmeyle belirlemektedir. Banka'n n müflteri portföyü, oldukça düflük risk tafl yan yerli ve yabanc flirketlerden oluflmaktad r. Müflteri nakdi risk yo unlaflmas, titizlikle belirlenen müflteri say s n n s n rl olmas ndan kaynaklanmaktad r. Deutsche Bank A.fi. sektör ve grup ortalamas na k yasla yüksek bir sermaye yeterlilik oran na sahiptir. Araflt rma ve Gelifltirme Türkiye'de uzun y llar yat r m bankac l lisans alt nda kurumsal bankac l k hizmetleri sunan Deutsche Bank A.fi., 2004 Ekim'inde edindi i ticari bankac l k lisans yla bu alanda da hizmet sunmaya bafllam flt r y l nda ise Banka bünyesinde takas ve saklama hizmetleri kurulmufltur. Hizmet kalitesini ve çeflitlili ini sürekli art rmak için çal flan Deutsche Bank A.fi., yayg nlaflan hizmetlerinin ve nakit yönetimi ürünlerinin gerektirdi i sistem gelifltirme çal flmalar gerçeklefltirmektedir y l nda ana faaliyet kolunun uzant s olarak bafllayan bu hizmetler, 2007 y l nda da etkin bir biçimde sürdürülmüfltür. Nakit yönetiminde hizmet kalitesi Ana sermayedar Deutsche Bank AG'nin halka arz, blok sat fl ve türev ürünler alanlar nda sahip oldu u küresel a ve uzmanl k birikimini yerel deneyimiyle bütünlefltiren Deutsche Bank A.fi., sermaye piyasalar nda da hizmet sunmaya devam etmektedir. Deutsche Bank A.fi., uzun zamand r yükselen ekonomiler aras nda öne ç kan Türkiye'nin önümüzdeki y llar için önemli bir büyüme ve yat r m potansiyeli tafl d na inanmaktad r. Bu perspektifle, büyümesini Türkiye'de öncelikle kurumsal bankac l - a odaklanm fl olarak sürdürmektedir.

8 6 Deutsche Bank A.fi. Türk sermaye piyasas nda, sabit getirili ürünlerle ilgili olarak yönlendirici bir konumda bulunmaktad r.

9 BÖLÜM I - Sunufl Y l Faaliyetleri Deutsche Bank A.fi. organizasyonu, Global Bankac l k ve Global Piyasalar fonksiyonlar ile Destek Hizmetleri'nden oluflmaktad r. a) Global Bankac l k Global Bankac l k Grubu, Kurumsal Finansman ve Bankac l k Operasyonlar bölümlerinden oluflmaktad r. Kurumsal Finansman Bölümü Türkiye'nin önde gelen flirketlerine, finansal kurumlar na ve küresel a nda yer alan yabanc kurulufllara yat r m bankac l hizmetleri veren Deutsche Bank A.fi., güçlü finansal kaynaklar n ve uluslararas sermaye piyasalar ndaki deneyimini müflteri odakl bir yaklafl mla Türk flirketlerinin kullan m na sunmaktad r. Müflteri odakl bir yaklafl m Banka Türk sermaye piyasas nda, sabit getirili ürünlerle ilgili olarak yönlendirici bir konumda bulunmaktad r. Dünyada yat r m bankac l faaliyetlerindeki etkin ve belirleyici konumuyla öne ç kan Deutsche Bank bu alanda Türkiye'de de öncü oyunculardan biri olarak dikkat çekmektedir. Bankac l k Operasyonlar Bölümü Bankac l k Operasyonlar Bölümü, kurumlara ve finansal kurulufllara hizmet veren üç birimden oluflmaktad r. D fl Ticaret Finansman ve Kurumsal Nakit Yönetimi: Bu birim, yerel firmalarla uluslararas firmalar n Türkiye'deki ifltiraklerine ticaretin finansman, ulusal ve uluslararas ödemeler ve risk yönetimi konular nda hizmet sunmaktad r. Birimin faaliyetleri kapsam nda hem günlük operasyonlar destekleyici hem de yap land r lm fl ürünler bulunmaktad r. Ticaretin finansman ve risk yönetimi D fl ticaretin finansman yla ilgili ürünler aras nda ihracat ve ithalat tahsilatlar (mal ve vesaik mukabili akreditifler), ihracat akreditifleri, ithalat akreditif teyit ve iskontolar, ihale, avans, gümrük garantileri, performans garantileri, teminat mektuplar, sendikasyon kredileri ve emtia finansman bulunmaktad r. Kurumsal nakit yönetimi hizmetlerine etkin bir biçimde 2006 y l nda bafllanm flt r. Bu alandaki hizmetler çerçevesinde, piyasa dinamiklerine göre orta vadede Deutsche Bank Grubu ürünlerinin Türkiye'ye getirilmesi ve Grup'a ait uluslararas projelerin Türkiye taraf nda görev al nmas gündemdedir. Finansal Kurumlar Ticaret Finansman ve Nakit Yönetimi: Deutsche Bank, Türk bankalar n n önde gelen ana muhabirlerinden biridir. Bu konumuyla bankalara nakit yönetimi çözümleri sunan Birim, ABD dolar para transferlerini Deutsche Bank Trust Company Americas, New York, avro para transferlerini Deutsche Bank AG, Frankfurt ve sterlin para transferlerini Deutsche Bank, Londra kanal yla gerçeklefltirmektedir. Dolar ve avro baz nda, ticari ve hazine para transferleri, likidite yönetimi, çek servisi ve buna ba l ürünlerin sat fl ve destek hizmetlerini sunmaktad r. Ayr ca Türkiye'deki finansal kurumlar n yurtd fl nda açt akreditiflerin teyit, finansman ve iskontolar nda aktif bir rol alarak küresel ticaretin finansman ndaki benzer ürünlerin sat fl ve pazarlamas n yapmaktad r. Nakit yönetimi ve transferi

10 8 Etkin pazarlama stratejisi Takas ve Saklama Hizmetleri: 2005 y l nda yetkin ve deneyimli bir ekip taraf ndan kurulan Birim, Türkiye'deki sermaye piyasas araçlar na yat r m yapan çok say da yabanc ve yerli yat r mc ya takas ve saklama hizmetleri sunmaktad r. Birim faaliyetleri aras nda a rl kl olarak, saklama ve takas portföyündeki senetlerin sermaye art - r mlar na kat l m, temettü ödemelerinin müflteri hesaplar na da t m, yabanc müflteriler ad na yat r m yap lan flirketlerin genel kurullar na kat l m ve oy kullanma gibi hizmetler yer almaktad r. Saklamac bankalar aras nda %12 lik pazar pay yla üçüncü s rada yer alan Deutsche Bank A.fi., 2007 y l içinde T. Garanti Bankas A.fi. Yabanc Saklama Hizmetleri birimini sat n alm flt r. Global Custodian dergisinin geliflmekte olan piyasalardaki saklama hizmeti veren bankalar aras nda yapm fl oldu u müflteri anketinde Deutsche Bank A.fi., hem 2006 hem de 2007 y l nda Türkiye'deki en iyi saklama bankas seçilmifltir. Etkin bir pazarlama stratejisiyle çal flan Takas ve Saklama Hizmetleri Bölümü, Türkiye'de bir ilke imza atarak, 2008 y l içinde yerli ve yabanc yat r mc ve kurumlara hisse senedi ödünç ifllemlerinde arac l k etmeyi planlamaktad r. b) Global Piyasalar Global Piyasalar Grubu'na Borç ve Sermaye Piyasalar Bölümü ve Araflt rma Bölümü ba l d r. Borçlanmaya yönelik araçlar n yap land r lmas Borç ve Sermaye Piyasalar Bölümü: Borç ve Sermaye Piyasalar Bölümü, borçlanmaya yönelik sermaye piyasas ve para piyasalar araçlar n n yap land r lmas ve sat fl n yapmaktad r. Finansal kurumlar n, sigorta flirketlerinin ve kurumsal flirketlerin döviz ve Türk liras spot ve vadeli al m sat m ifllemlerine arac l k eden Bölüm, borçlanma araçlar, hazine bonosu, tahvil ve türev ürünlerin al m sat m ifllemlerini de gerçeklefltirmektedir. Ayr ca, risk yönetim politikalar n gözeterek müflterilerine kur ve faiz riski yönetimi konusunda hizmet sunmaktad r. Bilgi aktar m, yat r m önerisi Araflt rma Bölümü: Araflt rma Bölümü, makroekonomik ve politik geliflmeleri yak ndan izlemekte; günlük, haftal k, ayl k ve üçer ayl k düzenli raporlar üreterek Banka'n n iç birimlerine ve müflterilerine bilgi aktar m sa lamakta ve yat r m önerisi yapmaktad r. Risk Yönetimi, Yat r m Bankac l, Sermaye Piyasalar bölümlerinin yan s ra Deutsche Bank' n Uluslararas Orijinasyon Bölümü de çal flmalar nda Araflt rma Bölümü taraf ndan haz rlanan Türkiye ekonomisi ile ilgili risk ve getiri analizini temel almaktad r. Bölüm, bu çal flmalar n sat fl birimleri ve yat r mc larla da etkin bir biçimde paylaflmaktad r.

11 BÖLÜM I - Sunufl 9 c) Destek Hizmetleri nsan Kaynaklar, Risk Yönetimi, ç Kontrol, nflaat, Emlak ve dari fller, Hukuk, Finansal Raporlama, Uyum Kontrol, Teftifl Kurulu ile Teknoloji ve Operasyon bölümleri Destek Hizmetleri Grubu alt nda yer almaktad r. nsan Kaynaklar : nsan Kaynaklar Bölümü, Banka stratejileri do rultusunda ifle al m ve ifl gücü planlamas süreçlerinin yürütülmesinden sorumludur. Küresel olarak benimsenmifl Deutsche Bank de erlerine uygun bir çal flma ortam n n oluflturulmas - n güvence alt na alan Bölüm, adil ve rekabetçi ücret ve yan haklar sistemlerinin uygulanmas ilkesiyle çal flmaktad r. nsan Kaynaklar Bölümü, çal flanlar n e itimi ve kariyer geliflimine dair gereksinimlerin belirlenmesinde ve hayata geçirilmesinde de etkin biçimde rol almaktad r. Risk Yönetimi: Risk Yönetimi Birimi, ilgili BDDK Yönetmeli i çerçevesinde, Yönetim Kurulu taraf ndan belirlenen ve uygulamaya konulan Banka'n n nakit ak mlar - n n ihtiva etti i risk-getiri yap s, buna ba l olarak faaliyetlerin niteli i, düzeyinin izlenmesi, kontrol alt nda tutulmas ve gerekti inde de ifltirilmesi ile ilgili standartlar n Banka genelinde uygulanmas ndan sorumludur. ç Kontrol: ç Kontrol Birimi, baflta finansal ve operasyonel sistemler olmak üzere Banka bünyesinde oluflturulan tüm kontrol sistemlerinin ifllerli inden sorumludur. Birim, faaliyetlerini Yönetim Kurulu taraf ndan onaylanan ç Kontrol Birimi Yönetmeli i çerçevesinde yürütmektedir. stenmeyen olaylara karfl yeterli önleyici tedbirlerin al n p al nmad n n kontrolü, ç Kontrol Birimi'nin sorumlulu undad r. Al nan bütün tedbirlere ra men meydana gelmifl olaylarda ise Birim'in rolü, kan tlay c ve düzeltici nitelikli araflt rma faaliyeti yürütmektir. Bu sorumluluklar n n yan s ra ç Kontrol Birimi, hedeflenen oluflumlar için de teflvik edici ve yönlendirici kontrol faaliyetlerini üstlenmektedir. nflaat, Emlak ve dari fller: nflaat, Emlak ve dari fller Bölümü, stratejileri do rultusunda Banka faaliyetlerinin verimli, güvenli ve etkin flekilde yürütülebilmesi için gerekli çal flma ortam n n; sa l k ve güvenlik koflullar na uygun olarak yarat lmas n sa lamakla yükümlüdür. Banka'n n emlak, inflaat, dekorasyon, kira yönetimleri, çal flma alanlar stratejileri, güvenlik sistemleri, bina yönetimi, ofis ve bina bak m iflleri, jeneratör, UPS, mekanik ve elektrik sistemlerinden oluflan kritik sistemler yönetimi; ayr ca sigorta, fiziki arfliv yeri sa lama, araç kiralama, kurye ve resepsiyon hizmeti gibi kurumsal hizmetlerden de sorumludur. Bölüm, iç müflteri ihtiyaçlar na en iyi hizmeti verebilmek için Deutsche Bank global de erlerine ve standartlar na uygun bir fiziki çal flma ortam n n oluflturulmas konusunda çal flmaktad r. Hukuk Birimi: Hukuk Birimi, Banka'n n ifl ve destek hizmet birimlerine hukuki dan flmanl k hizmeti verir. Banka'n n taraf oldu u sözleflmelerin ve Banka'n n di er birimleri taraf ndan haz rlanan metinlerin hukuka uygunlu unu inceler ve hukuki risklere iliflkin olarak ilgili birimlere görüfl verir. fl birimlerinin yeni projelerini ve yeni ç kar - lacak ürünlere ait yap lar hukuki yönden inceler ve gerekti inde hukuka uygun alternatifler sunar. Banka'n n taraf oldu u davalarda Banka'y temsil eder veya Banka'y temsil etmek üzere hukuk bürolar n görevlendirir. Deutsche Bank küresel de erleri güvencesi Standartlar n Banka genelinde uygulanmas Tüm kontrol sistemlerinin ifllerli i Deutsche Bank standartlar nda fiziki çal flma ortam Hukuka uygun alternatifler

12 10 Kâr merkezlerinin performanslar n n sa l kl bir biçimde de erlendirilmesi Kurum içi düzenleme ve uygulamalar ç ve d fl mevzuata uygunluk Bilgi teknolojileri altyap s Finansal Raporlama Bölümü: Banka'n n mali durumunu günlük ve ayl k bazda haz rlad raporlarla inceler ve sonuçlar hakk nda üst yönetime bilgi verir. Kâr merkezlerinin performanslar n n sa l kl bir biçimde de erlendirilebilmesi için bu birimlerin günlük ve ayl k dönemler itibariyle mali tablolar n oluflturur. Banka'n n ba ms z d fl denetim firmas ve resmi kurulufllarca yap lan denetimi için bilgi ak fl n gerçeklefltirir. Üst yönetim raporlamas ve dahili kontrol sistemleri üzerinde yeni projeler gelifltirir ve di er benzeri projelere destek olur. Banka'n n mali tablolar n ve bunlara yönelik ek bilgileri istenilen formatta haz rlay p Bankac l k Düzenleme Denetleme Kurumu, Merkez Bankas, Hazine Müsteflarl, Sermaye Piyasas Kurulu ve Bankalar Birli i gibi kurumlara gönderir. Uyum Kontrol Bölümü: Uyum Kontrol Bölümü, kurum içi düzenleme ve uygulamalarla Banka için ba lay c l olan her türlü sözleflme ve benzeri yasal metinlerin ilgili yasa, yönetmelik, etik ilkeler ve genel kabul görmüfl kurumsal yönetim ilkelerine uygunlu unu sa lamakla yükümlüdür. Bu çerçevede, baflta 5411 say l Bankac l k Kanunu ve 5549 say l Suç Gelirlerinin Aklanmas n n Önlenmesi Hakk nda Kanun olmak üzere ilgili yasa ve mevzuat temel alarak Banka müflterilerine ve ifllemlerine iliflkin gerekli araflt rma ve raporlamalar yapmaktad r. Uyum Kontrol Bölümü, ifllevi itibariyle ifl birimleri aras nda bir köprü konumundad r. Bölüm, yasa ve yönetmeliklerle belirlenmifl denetleyici ve düzenleyici kurumlarla iliflkilerde, gerekli yasal uyum ve iflbirli ini sürdürmeye yönelik tavsiyelerde de bulunmaktad r. lgili mevzuat izleyerek Banka'n n Yönetim Kurulu, Üst Yönetim ve ifl birimlerine gerekli konularda görüfl ve öneriler sunmak da Uyum Kontrol Bölümü'nün üstlendi i görevler aras ndad r. Teftifl Kurulu: Banka'n n tüm birimlerindeki iç kontrol yap s n n Yönetim Kurulu ad - na düzenli ve ba ms z olarak denetlenmesi Teftifl Kurulu'nun yükümlülü ündedir. Kurul, ifl birimlerince Banka etik standartlar n n ödünsüz bir biçimde uygulan p uygulanmad n da denetlemektedir. ç ve d fl mevzuata uygunluk denetiminin yan s ra, risk tabanl bir yaklafl mla, tüm ifl ve destek bölümlerinin çal flma ortamlar n n dinamik ve etkin bir biçimde kontrolü de Teftifl Kurulu'nun görevidir. Teknoloji ve Operasyon: Teknoloji Bölümü, Banka faaliyetlerinin verimli ve güvenli bir ortamda yürütülmesi için gerekli bilgi teknolojileri altyap s n Deutsche Bank standartlar nda kurmak, çal flt rmak ve gelifltirmekle yükümlüdür. Bilgi teknolojileri altyap s n n, standartlarla belirlenmifl yüksek eriflebilirlik ve güvenlik içinde çal flmas n sa lamak da Teknoloji Bölümü'nün yükümlülüklerinin ayr lmaz bir parças d r. Operasyon Bölümü, Global Bankac l k ve Global Piyasalar gruplar n n sundu u hizmetlere ait ifllemlerin gerçeklefltirilmesinde Deutsche Bank standartlar na uygun ifl ak fllar n uygulay p gelifltirmektedir. Bölüm, bu kapsamda yer alan kontrol, takas, ödeme, saklama, dokümantasyon ve raporlama ifllevlerini de yerine getirmektedir.

13 Deutsche Bank A.fi. müflterilerini son derece seçici bir de erlendirmeyle belirlemektedir. Banka'n n müflteri portföyü, oldukça düflük risk tafl yan yerli ve yabanc flirketlerden oluflmaktad r. 11

14 12 Yönetim Kurulu < Jürgen H. Fitschen Yönetim Kurulu Baflkan, Denetim Komitesi Üyesi Deutsche Bank AG Global Bankac l k ve Global Bankac l k Operasyonlar Baflkan, Deutsche Grup cra Komitesi Üyesi, Deutsche Bölgesel Yönetim Baflkan, Deutsche Bank Almanya Yönetim Kurulu Baflkan 1948 do umludur. University of Hamburg'dan MBA derecesi olan Fitschen, 30 y ll k bankac l k deneyimine sahiptir y l nda Deutsche Bank AG'de çal flmaya bafllam flt r; 2004 y l ndan bu yana da Frankfurt'ta, Deutsche Bank Global Bankac - l k ve Global Bankac l k Operasyonlar bölümlerinin bafl nda görev yapmaktad r. Ayn zamanda Deutsche Grup cra Komitesi Üyesi olan Fitschen, dünya çap nda Bölgesel Yönetim (Regional Management Worldwide) ve Almanya Yönetim Kurulu'nun baflkanl n da yapmaktad r. 8 May s 2001'den bu yana Deutsche Bank A.fi.'nin Yönetim Kurulu Baflkanl 'n yürüten Fitschen, 2006 y - l nda Deutsche Bank A.fi. Denetim Komitesi Baflkan olarak atanm flt r. Ahmet Ar nç Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Deutsche Bank AG, Londra Global Piyasalar Hazine, Yönetici Direktör > Selçuk Yorganc o lu, Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s Murahhas Üye, Genel Müdür > 1970 do umludur. College of Wooster Ekonomi Bölümü'nden mezun olmufltur. 14 y ll k bankac l k deneyimine sahip olan Ar nç, 1998 y l nda Deutsche Bank bünyesine kat lm flt r. Deutsche Bank AG, Londra'da Sabit Getirili Ürünlerin Al m Sat m ndan Sorumlu Yönetici Direktör olarak çal flan Ar nç, 2000 A ustos'unda Deutsche Bank A.fi. Yönetim Kurulu'na girmifltir. Ar nç, Eylül 2005'ten bu yana Murahhas Üye olarak görev yapmaktad r do umludur. stanbul Üniversitesi ktisat Fakültesi'nden lisans ve University of New Haven'dan flletme yüksek lisans derecelerine sahiptir. 15 y ll k bankac l k kariyeri boyunca yurtiçi ve yurtd fl nda çeflitli görevler üstlenen Yorganc o lu, 2000 y l nda bafllad Deutsche Bank'taki görevinden fiubat 2008 de istifa ederek ayr lm flt r.

15 BÖLÜM II - Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamalar 13 < Dal nç Ar burnu Yönetim Kurulu Üyesi Deutsche Bank AG, Londra Global Piyasalar, Yönetici Direktör AYRILANLAR F. Dilek Yard m, Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s, Murahhas Üye, Genel Müdür Tim Rooney, Yönetim Kurulu Murahhas Üye < Kaya Didman Yönetim Kurulu Üyesi Deutsche Securities Menkul De erler A.fi. Yönetim Kurulu Üyesi 1969 do umludur. Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisli i'nden mezun olan Ar - burnu, Rochester Institute of Technology'den flletme yüksek lisans derecesine sahiptir y l ndan bu yana Deutsche Bank AG, Londra'da Global Piyasalardan Sorumlu Yönetici Direktör olarak görev yapmaktad r y llar aras nda Deutsche Bank A.fi.'de çal flan Ar burnu, Nisan 2004'ten bu yana Banka Yönetim Kurulu Üyesi'dir do umludur. Bo aziçi Üniversitesi flletme Bölümü mezunu olan Didman Türk Ekonomi Bankas, Baring Securities (Londra), Morgan Stanley& Co. (Londra) gibi flirketlerde üst düzey görevlerde bulunmufltur y l ndan bu yana Deutsche Securities Menkul De- erler A.fi. Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmakta olan Didman, Haziran 2007'de Deutsche Bank A.fi. Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanm flt r. > Roselyne Renel Yönetim Kurulu Üyesi Deutsche Bank AG, Londra Kredi Risk Yönetimi, Yönetici Direktör H. Sedat Eratalar Yönetim Kurulu Üyesi ç Sistemlerden Sorumlu Denetim Komitesi Üyesi > 1967 do umludur. London Chamber of Commerce and Industry'den Muhasebe sertifikas na sahiptir. 17 y ll k bankac l k deneyimine sahip olan Renel, 1994 y l ndan bu yana Deutsche Bank bünyesinde çal flmaktad r. Deutsche Bank AG, Londra'da Kredi Risk Yönetiminden Sorumlu Yönetici Direktör olarak görev yapan Renel, ayn zamanda Ocak 2002'den bugüne Deutsche Bank A.fi. Yönetim Kurulu Üyesi'dir do umludur. Ankara Üniversitesi Ekonomi ve Maliye Bölümü mezunu olan Eratalar, y llar aras nda Arthur Andersen firmas nda ortak olarak çal flm flt r y l ndan bu yana Eratalar Yönetim Dan flmanl 'nda kurucu ortak olarak görev yapmaktad r. A ustos 2001'den bugüne Deutsche Bank A.fi. Yönetim Kurulu Üyesi olan Eratalar, 2006 y l nda ç Sistemlerden Sorumlu Denetim Komitesi Üyesi olarak atanm flt r.

16 14 Üst Yönetim Soldan Sa a: Mustafa Kemal fiahin, Özge nan, Yekta Bahad ro lu, Selçuk Yorganc o lu, Gonca Duygu Özcan, Hakan Tat, Günce Okat, Ali Do rusöz. Ali Do rusöz, Genel Müdür Yard mc s - Teknoloji ve Operasyon 1963 do umludur. North Carolina State University Makina Mühendisli i'nden lisans ve ODTÜ Makina Mühendisli i'nden yüksek lisans derecelerine sahiptir. 21 y ld r ifl yaflam nda olan Do rusöz, 2002 y l ndan bu yana Deutsche Bank A.fi.'de görev yapmaktad r. Özge nan, Genel Müdür Yard mc s - Operasyon Komitesi Baflkan 1970 do umludur. stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi'nden mezun olmufltur. 14 y ll k bankac l k deneyimine sahip olan nan, 1998 y l ndan bugüne Deutsche Bank A.fi. bünyesinde görev yapmaktad r. Mustafa Kemal fiahin, Direktör - Uyum Kontrol 1970 do umludur. ODTÜ Ekonomi lisans ve Warwick Business School flletme yüksek lisans derecelerine sahiptir. 15 y ld r bankac l k sektöründe çal flan fiahin, 2005 y l nda Deutsche Bank A.fi. bünyesine kat lm flt r. Kara Paran n Aklanmas n n Önlenmesi Hakk ndaki Kanun çerçevesinde, Yönetim Kurulu karar yla Banka Uyum Görevlisi olarak atanm flt r. Yekta Bahad ro lu, Direktör - Teftifl Kurulu 1969 do umludur. ODTÜ Ekonomi lisans ve RSM Erasmus University flletme yüksek lisans derecelerine sahiptir y l ndan bu yana bankac l k alan nda çal flan Bahad ro lu, 2002 y l nda Deutsche Bank A.fi. bünyesine kat lm flt r. Gonca Duygu Özcan, Müdür - nflaat, Emlak ve dari fller, 1972 do umludur. TÜ Mimarl k Fakültesi lisans, stanbul Bilgi Üniversitesi/Manchaster Business School flletme yüksek lisans derecelerine sahiptir. 15 y ll k ifl deneyiminin 12 y l bankac - l k alan nda olan Özcan, 2006 y l ndan bu yana Deutsche Bank A.fi.'de görev yapmaktad r. Günce Okat, Müdür - Hukuk Bölümü, 1977 do umludur. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi lisans ve State University of New York, Buffalo, Law School yüksek lisans (LL.M.) derecelerine sahiptir. Dokuz y ll k mesleki deneyiminin sekiz y l bankac l k alan ndad r y l n n Aral k ay ndan bu yana Deutsche Bank A.fi.'de görev yapmaktad r. Nesrin Akyüz*, Müdür - Risk Yönetimi 1975 do umludur. ODTÜ flletme Bölümü'nden mezun olmufltur y l ndan bu yana çeflitli bankalar n denetimlerinde bulunan Akyüz, 2006 y l nda Deutsche Bank A.fi. bünyesine kat lm flt r. Kumru Besim*, Müdür Yard mc s - ç Kontrol 1973 do umludur. stanbul Üniversitesi ngilizce flletme Bölümü'nden mezun olmufltur y l ndan bu yana çeflitli bankalar n finansal planlama ve kontrol bölümlerinde çal flan Besim, 2006 sonunda Deutsche Bank A.fi. bünyesine kat lm flt r. Hakan Tat, Müdür Yard mc s - nsan Kaynaklar 1975 do umludur. Dokuz Eylül Üniversitesi ngilizce ktisat Bölümü'nden mezun olmufltur y l ndan bu yana çeflitli kurulufllarda insan kaynaklar ve e itim yönetimi alan nda çal flm flt r y - l nda Deutsche Bank A.fi.'de göreve bafllam fl, 2007 y l nda nsan Kaynaklar Bölüm Yöneticisi olarak atanm flt r. * Foto rafta yer almamaktad r.

17 BÖLÜM II - Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamalar 15 Soldan Sa a: Hakan Ulutafl, Güzide Nartur, Mert Haraçç, Selçuk Yorganc o lu, Saruhan Do an, Arzu Orhon, Ahmet Özbak r. Arzu Orhon, Genel Müdür Yard mc s - Global Bankac l k, D fl Ticaret Finansman ve Kurumsal Nakit Yönetimi 1969 do umludur. Bo aziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunudur. Exeter University'den flletme Bankac l yüksek lisans derecesine sahip olan Orhon, 1992 y l nda bafllad çal flma yaflam n n 13 y l n bankac l k alan nda geçirmifltir. Orhon, 2000 y - l nda Deutsche Bank A.fi.'ye kat lm flt r. Güzide Nartur, Genel Müdür Yard mc s - Global Bankac l k, Finansal Kurumlar Ticaret Finansman ve Nakit Yönetimi 1954 do umludur. City University of New York, Queens College Ekonomi Bölümü mezunu olan Nartur, 31 y ll k bankac - l k deneyimine sahiptir. Nartur, 1989'dan bugüne Deutsche Bank bünyesinde görev yapmaktad r. Saruhan Do an, Genel Müdür Yard mc s - Global Piyasalar 1967 do umludur. stanbul Üniversitesi ktisat Fakültesi'nden lisans ve London School of Economics'den Ekonomi yüksek lisans derecelerini alm flt r y l ndan bu yana bankac l k sektöründe çal flan Do an, 2007 y l nda Deutsche Bank A.fi'ye kat lm flt r. Tevfik Aksoy*, Genel Müdür Yard mc s - Global Piyasalar, Araflt rma 1967 do umludur. ODTÜ Makine Mühendisli i'nde lisans, ayn üniversitenin flletme Bölümü'nde yüksek lisans e itimini tamamlam flt r. University of Delaware'den Ekonomi yüksek lisans ve doktora derecelerine sahiptir. 18 y ll k kariyerinin 12 y l n bankac l k alan nda geçiren Aksoy, 2004 y l nda bafllad Deutsche Bank A.fi.'deki görevinden fiubat 2008 de ayr lm flt r. Hakan Ulutafl, Direktör - Global Bankac l k, Takas ve Saklama Hizmetleri 1965 do umludur. stanbul Üniversitesi flletme Bölümü mezunudur. Marmara Üniversitesi'nden flletme Yönetimi ve North Carolina State University'den Yönetim yüksek lisans derecelerine sahiptir. 18 y ll k çal flma yaflam n n 16 y l n bankac l k alan nda geçiren Ulutafl, 2004 y l ndan bugüne Deutsche Bank A.fi. bünyesinde görev yapmaktad r. Mert Haraçç, Direktör - Global Piyasalar, 1971 do umludur. Lisans ve yüksek lisans derecelerini Marmara Üniversitesi Finans Bölümü'nden alan Haraçç, 1996 y l ndan bu yana bankac l k sektöründe çal flmaktad r. Haraçç, 2000 y l ndan bu yana Deutsche Bank A.fi.'de görev yapmaktad r. Ahmet Özbak r, Müdür - Global Piyasalar, 1972 do umludur. Bo aziçi Üniversitesi Kimya Bölümü mezunu olan Özbak r, 12 y ll k bankac l k deneyimine sahiptir. Özbak r, 2004 y l ndan bu yana Deutsche Bank A.fi.'de görev yapmaktad r. * Foto rafta yer almamaktad r.

18 16 Denetçiler Erdal Hasan Ortaç, Denetçi 1948 do umludur. stanbul ktisadi Ticari limler Akademisi lisans diplomas na sahiptir. 35 y ll k ifl deneyimine sahip olan Ortaç, Haziran 2006'dan bu yana denetçi olarak görev yapmaktad r. Sacit Akdemir, Denetçi 1964 do umludur. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde lisans, Eastern Michigan University Ekonomi Bölümü'nde yüksek lisans e itimi görmüfltür y l ndan bafllayarak kamuda ve özel sektörde çeflitli görevler üstlenmifltir. Akdemir, 2006 y l ndan bu yana denetçi olarak görev yapmaktad r. Komiteler Denetim Komitesi Jürgen Fitschen, Baflkan Sedat Eratalar, Üye Denetim Komitesi, 31 Ekim 2006 tarihinde 48/6 say l Yönetim Kurulu karar ile kurulmufltur. Jürgen Fitschen ve Sedat Eratalar'dan oluflan Komite, 2007 hesap y l içinde toplam 14 kez toplanm flt r. Banka Risk Komitesi Sedat Eratalar, Denetim Komitesi Üyesi, Risk Komitesi Baflkan Özge nan, Operasyon Komitesi Baflkan Nesrin Akyüz, Üye M. Kemal fiahin, Üye Yekta Bahad ro lu, Üye Banka Risk Komitesi, risk politikalar n n belirlenmesinden; ç Kontrol Birimi, ç Denetim Birimi, Uyum Kontrol Birimi ve Üst Yönetim'le birlikte iç kontrol süreçleri ve faaliyetlerinin tasarlanmas, planlanmas ve eflgüdümlü olarak sürdürülmesinden sorumludur. Komite, haftada bir kez, gerekli görüldü ü durumlarda ise Banka Risk Komitesi Baflkan 'n n ça r s yla ola anüstü toplan r. Aktif Pasif Komitesi (APKO) Selçuk Yorganc o lu, Baflkan Özge nan, Operasyon Komitesi Baflkan Arzu Orhon, Global Bankac l k D fl Ticaret Finansman ve Kurumsal Nakit Yönetimi Genel Müdür Yard mc s Hakan Ulutafl, Global Bankac l k Takas ve Saklama Hizmetleri Direktörü Joachim Bartsch, Deutsche Bank Frankfurt Grup Hazine Direktörü Tijen Gümüfldifl, Global Piyasalar Direktörü APKO, aktif-pasif yap s n gözeterek; risk a rl kl varl klar, likidite ve piyasa riskini de erlendirerek Banka'n n gelecekteki sermaye gereksinimi analizini yapmakla yükümlüdür. Komite, Banka Genel Müdürü baflkanl nda üç ayda bir kez toplan r. Komite toplant lar na tüm üyeler flahsen ya da telefonla kat lm flt r. Yönetim Kurulu ve komite üyelerinin ilgili toplant lara kat l mlar hakk nda bilgiler Yönetim Kurulu, Banka'n n Ana Sözleflmesi ve ilgili düzenlemelere uygun olarak en az ayda bir kez toplanmakta ve yetkileri düzeyinde Banka'yla ilgili konular gözden geçirerek karar almaktad r. Gereksinim duyulmas halinde Yönetim Kurulu Baflkan 'n n davetiyle de toplant lar düzenlenmektedir y l süresince, gerekli toplant ço unlu u ve karar yeter say s aç s ndan üyelerin toplant lara kat l m düzenli olarak gerçekleflmifltir.

19 BÖLÜM II - Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamalar 17 Denetim Komitesi en az ayda bir, Banka Risk Komitesi haftada bir ya da Banka Risk Komitesi Baflkan 'n n ça r s üzerine toplan r. Komite üyeleri ilke olarak toplant lar n tamam na kat lmakta, ifl gezisi veya di er nedenlerle Banka'da bulunmad klar zamanlarda da toplant gündemindeki konularla ilgili görüfl ve önerilerini telefonla kat larak bildirmektedirler y l içinde toplant ço unlu u ve karar yeter say s aç - s ndan komite ve Kurul üyeleri toplant lara düzenli kat lm fllard r. Operasyon Komitesi Özge nan, Komite Baflkan Ali Do rusöz, Teknoloji ve Operasyon'dan Sorumlu Genel Müdür Yard mc s Mustafa Kemal fiahin, Uyum Kontrol'den Sorumlu Direktör Yekta Bahad ro lu, ç Denetim'den Sorumlu Direktör Duygu Özcan, nflaat Emlak'tan Sorumlu Müdür Günce Okat, Hukuk'tan Sorumlu Müdür Hakan Tat, nsan Kaynaklar 'ndan Sorumlu Müdür Yard mc s Operasyon Komitesi haftada bir toplan r. Komite, bütün operasyon, destek ve kontrol birimlerinin, Banka'n n iflleyifli ile ilgili geliflmeleri, de ifliklikleri, sorunlar tart flt klar ve çözüm ürettikleri, kaynaklar n etkin kullan m n ve da l m n düzenledikleri bir platformdur. Komite toplant tutanaklar hem Genel Müdür'e, hem de ç Sistemlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi'ne raporlan r. Personel Komitesi Selçuk Yorganc o lu, Komite Baflkan Özge nan, Üye Hakan Tat, Üye Güzide Nartur, Üye Saruhan Do an, Üye Ali Do rusöz, Üye Personel Komitesi, personel politikalar n n belirlenmesi, uygulanmas, tart fl lmas ve de ifltirilmesi için gerekli platformlar n oluflturulmas ndan; Müdür seviyesine kadar olan terfi önerilerinin de erlendirilmesinden; Banka genelini ilgilendiren e itim ve geliflim olanaklar n n organizasyonundan; personele sunulacak haklar n uygulamaya konulmas ndan sorumludur. Komite, y lda bir kez, gerekli görüldü ü durumlarda ise Komite Baflkan 'n n veya nsan Kaynaklar 'n n ça r s yla ola anüstü toplan r. Komite toplant lar nda temsil edilmeyen bölümlerin konular nsan Kaynaklar taraf ndan temsil edilir. tibar Riski Komitesi Selçuk Yorganc o lu, Baflkan Dal nç Ar burnu, Üye Ahmet Ar nç, Üye Güzide Nartur, Üye Sedat Eratalar, Üye Özge nan, Üye M. Kemal fiahin, Üye Banka için itibari risk tafl yabilece i düflünülen müflteriler, ifllemler ya da di er hususlar tibar Riski Komitesi'nde de erlendirilir. tibar Riski Komitesi, de erlendirdi i ifllem ya da müflterilerin bankaca kabul edilip edilmemesi konusunda ilgili birimlere tavsiyede bulunur. Komite, Genel Müdür baflkanl nda gerekli görüldü ü durumlarda toplanmaktad r. Sekretaryas n Uyum Kontrol yöneticisinin üstlendi i Komite nin di er üyeleri, Global Piyasalar ve Global Bankac l k birim yöneticileri, ba ms z Yönetim Kurulu Üyesi ve Operasyon Komitesi Baflkan 'd r.

20 18 Genel Kurul'a Sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu Al m sat m amaçl finansal varl klar Banka'n n toplam aktifleri 31 Aral k 2007 tarihi itibariyle, bir önceki y la göre %15 oran nda düflüfl göstererek bin YTL olmufltur. Azal fl n bafll ca nedeni al m sat m amaçl finansal varl klardaki azal flt r y l sonunda krediler bin YTL iken, 2007 y l nda %111 oran nda artarak bin YTL'ye ç km flt r. Kredilerin tamam k sa vadelidir. Mevduat tutar bin YTL'ye düflerek bir önceki dönemdeki bin YTL'ye göre %157 oran nda bir azal fl göstermifltir. Mevduattaki azal fl karfl s nda cari dönemde k sa vadeli bin YTL tutar nda kredi kullan lm flt r. 14 Haziran 2007 tarihinde yap lan Ola anüstü Genel Kurul ile Banka'n n esas sermayesi 30 milyon YTL'den 135 milyon YTL'ye ç kar lm flt r. Söz konusu art r m, ortaklar taraf ndan nakit olarak ödenmifl ve mevcut sermayedarlara hisseleri oran nda da t lm flt r. 31 Aral k 2007 itibariyle sermaye yedekleri bin YTL ve toplam kâr yedekleri bin YTL olmufltur. Banka 11 May s 2007 tarihinde Türkiye Garanti Bankas A.fi. ile imzalam fl oldu u Sat fl ve Devir Sözleflmesi ile Türkiye Garanti Bankas A.fi.'nin müflterilerine verdi- i saklama hizmetleri faaliyetlerini ABD Dolar kesin bedel ve saklama hizmeti müflterilerinin %85'ten fazlas n n Banka'ya geçifl oran na ba l olarak ABD Dolar 'na kadar ilave bedel ile toplam ABD Dolar bedel karfl l nda sat n alm flt r. fllem, 2 Temmuz 2007 tarihinde gerçekleflmifltir. Sat n almaya iliflkin ödenen tutar, maddi olmayan duran varl k olarak s n flanm fl, bin YTL net olarak mali tablolara yans t lm flt r. Yukar daki paragrafta da sözkonusu edilen saklama faaliyetlerinin sat n al nmas sonras nda 31 Aral k 2006 tarihinde bin YTL olan emanet k ymetler, %308 artarak 31 Aral k 2007 tarihinde bin YTL bakiyeye ulaflm flt r. Bilanço d fl yükümlülükler 31 Aral k 2006 tarihinde bin YTL iken, 31 Aral k 2007 tarihinde bin YTL'ye düflmüfltür. Banka'n n 2007 y lsonu itibariyle vergi sonras dönem kâr bin YTL olarak gerçekleflmifltir. Bir önceki y lda oldu u gibi kâr n büyük ço unlu u sermaye piyasas ve kambiyo ifllemlerinden gelmektedir. nsan Kaynaklar Uygulamalar Deutsche Bank A.fi.'de 31 Aral k 2007 tarihi itibariyle 82 kifli çal flmaktad r. Banka çal flanlar n n %3'ü lise, %72'si üniversite mezunu, %25'i ise yüksek lisans ve doktora derecelerine sahiptir. E itim ve geliflimde uluslararas olanaklar Çal flanlar n e itim gereksinimleri, bölüm yöneticileri ve nsan Kaynaklar 'n n iflbirli- iyle belirlenmektedir. E itim ve geliflim konusunda yerel düzeyde yürütülen programlarla birlikte Deutsche Bank' n bu alandaki uluslararas olanaklar ndan da yararlan lmaktad r. Tüm çal flanlara, gereksinimleri do rultusunda teknik e itimlerin yan s ra kiflisel geliflimle ilgili e itimlerde de yerli ve yabanc e itim flirketlerinin hizmetleri sunulmaktad r. Performans de erlendirmesi ve hedef belirleme, y l n belirli dönemlerinde bilgisayar ortam nda yap lmaktad r. Bu çerçevede personelin öz de erlendirmesi al nd ktan sonra süreç, yöneticilerin geri bildirimleriyle devam etmektedir. Performans de- erlendirmesi sonuçlar kariyer planlamas, e itim ve geliflim gereksinimlerinin belirlenmesinde kullan lmaktad r. fle al m, nsan Kaynaklar Bölümü Müdürü ve Genel Müdür'ün ortak onay na ba l - d r. Bu alanda, ifl arama portallar ndan dan flmanl k firmalar na dek genifl bir yelpazede her türlü kaynaktan yararlan lmaktad r. Öte yandan, kuruma en uygun aday n kazand r lmas amac yla bir de Banka içi Çal flan Referans Program gelifltirilmifltir.

Faaliyet Raporu 2006. Deutsche Bank A.fi.

Faaliyet Raporu 2006. Deutsche Bank A.fi. Faaliyet Raporu 2006 Deutsche Bank A.fi. Uluslararas Kimli imiz Deutsche Bank A.fi. olarak biz, güçlü ve yüksek kârl l a sahip özel müflterileri olan, küresel ölçekte lider bir bankay z. Misyonumuz Misyonumuz,

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Faaliyet Raporu 2005. Deutsche Bank A.fi.

Faaliyet Raporu 2005. Deutsche Bank A.fi. Faaliyet Raporu 2005 Deutsche Bank A.fi. Uluslararas Kimli imiz Deutsche Bank olarak biz, güçlü ve yüksek kârl l a sahip özel müflterileri olan, global ölçekte lider bir bankay z. Misyonumuz Misyonumuz,

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi ) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi ) Gelir Tablosu Sona Eren Üç Ayl k Dönem Sona Eren Dokuz Ayl k Dönem m. 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 Faiz ve benzeri gelirler 6,700 5,955

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) m. 2010 2009 2008 Faiz ve benzeri gelirler 28,779 26,953 54,549 Faiz giderleri 13,196 14,494 42,096 Net faiz geliri 15,583 12,459 12,453 Kredi

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev ürünlerin vergilendirilmelerine iliflkin aç klamalar n yap ld Maliye Bakanl Genel

Detaylı

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU v ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 1. leti im Bilgileri Bankan n Yönetim Merkezinin Adresi : Büyükdere Caddesi Rumelihan No:40 Mecidiyeköy- stanbul Bankan n Telefon ve Faks Numaralar

Detaylı

Finansal Hizmetler AKBANK

Finansal Hizmetler AKBANK sabanc holding 2006 faaliyet raporu 34 Finansal Hizmetler AKBANK Akbank, 2006 y lsonu itibariyle Türkiye'nin en de erli flirketi olmas n n yan s ra en kârl özel sektör bankas d r. Akbank, ayr ca yurt çap

Detaylı

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar 1 Bafll ca Göstergeler 36.9 milyar YTL Toplam aktifler ilk alt ayda %7.3 artarak 36.9 milyar YTL ye ulaflm flt r.

Detaylı

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU 300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM LARI TANITIM KILAVUZU AVIVASA EMEKL L K VE HAYAT A.fi. GEL R AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKL L K YATIRIM U Genifl

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar İçindekiler Sayfa Özet bilanço 1 Özet kapsamlı gelir tablosu 2 Özkaynak değişim tablosu 3 Nakit akım tablosu

Detaylı

Deutsche Bank. Deutsche Bank A.fi. 2010 Faaliyet Raporu

Deutsche Bank. Deutsche Bank A.fi. 2010 Faaliyet Raporu Deutsche Bank Deutsche Bank A.fi. 2010 Faaliyet Raporu çindekiler 01 Sunufl Finansal Göstergeler 01 Deutsche Bank A.fi.'nin Tarihsel Geliflimi 01 Yönetim Kurulu Baflkan 'n n ve Genel Müdür'ün Mesaj 02

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

Finansal Hizmetler AKBANK

Finansal Hizmetler AKBANK sabanc holding 2005 faaliyet raporu 36 Finansal Hizmetler AKBANK Akbank, 2005 sonu itibariyle Türkiye nin en kârl özel sektör bankas olmas n n yan s ra, toplam kredilerde Türkiye nin en büyük bankas d

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30 Haziran

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

Sayfa 1 / 5 Ana Sayfa KAP Hakk nda Bildirim Sorgular irketler Yard m lgili Linkler Görü Öneri Tümünü mzal Görüntüle English Format Ba ms z Denetim Görü ü Ba ms z Denetim Kurulu u Denetim Türü Görü Türü

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2006 30 HAZİRAN 2006 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

ERNST & YOUNG BA IMSIZ DENET M RAPORU. Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi Yönetim Kurulu'na:

ERNST & YOUNG BA IMSIZ DENET M RAPORU. Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi Yönetim Kurulu'na: ERNST & YOUNG Güney S.M.M.M. A.fi. Büyükdere Cad. Beytem Plaza No: 22 Kat: 910, 34381 fiiflli stanbul Turkey Tel: (0212) 315 30 00 Faks: (0212) 230 82 91 www.ey.com BA IMSIZ DENET M RAPORU Tofafl Türk

Detaylı

Uygulama Önerisi 2120.A1-3: Üç Ayl k Finansal Raporlama, Özel Durum Aç klamalar ve Yönetim Onaylar Konusunda ç Denetçinin Rolü

Uygulama Önerisi 2120.A1-3: Üç Ayl k Finansal Raporlama, Özel Durum Aç klamalar ve Yönetim Onaylar Konusunda ç Denetçinin Rolü Uygulama Önerileri 229 Uygulama Önerisi 2120.A1-3: Üç Ayl k Finansal Raporlama, Özel Durum Aç klamalar ve Yönetim Onaylar Konusunda ç Denetçinin Rolü Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT . GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BĐLGĐLERE ĐLĐŞKĐN

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler Finansal Sonuçları Konsolide Olmayan Veriler Ülke Çapında Yaygınlık Halkbank 2008 y lsonundan itibaren açt 28 yeni flube ile flube a n geniflletmeye devam etmektedir. Yurtiçi flube say s 650 ye ulaflm

Detaylı

RAY S GORTA A.. DENET MDEN SORUMLU KOM TE YÖNERGES

RAY S GORTA A.. DENET MDEN SORUMLU KOM TE YÖNERGES EK I RAY S GORTA A.. DENET MDEN SORUMLU KOM TE YÖNERGES 1.AMAÇ VE DAYANAK Ray Sigorta A. nin ( irket ),Denetimden Sorumlu Komite Yönergesi ( Yönerge ), Sermaye Piyasas Kurulu nun Seri: X, No: 22 Sermaye

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES Copyright Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas A.fi. Aral k 2010 çindekiler

Detaylı

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda BFS - 2011/08 stanbul, 25.08.2011 Sermaye Piyasas Kurulunun afla da yer alan 10.08.2011

Detaylı

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.09.2014... 1 FAALİYET KONUSU... 1 BAĞLI ORTAKLIK... 1 FİNANSAL RAPORLAMA

Detaylı

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010 2010 Y l nda Güvence Hesab na Yap lan lar Rekor Düzeyde Artt A. Kadir KÜÇÜK Güvence Hesab Müdürü üvence Hesab nda 2010 y l nda yap - G lan baflvurularda yüzde 111 gibi rekor bir art fl yaflan rken, toplam

Detaylı

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ALKA [] 10.04.2015 16:56:31

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ALKA [] 10.04.2015 16:56:31 / ALKA [] 10.04.2015 16:56:31 Yönetim Kurulu Komiteleri Mustafa Nafiz 1 GÜRESTİ Mehmet Tekin 2 SALT MUHASEBE MÜDÜRÜ GENEL MÜDÜR ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 10.04.2015

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş)

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu(denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Sona eren 3 aylık dönem Sona eren 6 aylık dönem m. 30 Haziran 2014 30 Haziran 2013 30 Haziran 2014 30 Haziran 2013 Faiz ve

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1:

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1: Soru ve Cevap SORU 1: Hisse devir sözleflmesinin noterde onaylanmas aflamas nda al nacak noter harc n n flirket sermayesinin tamam üzerinden mi yoksa sat n al - nan toplam hisse bedeli üzerinden mi tahsil

Detaylı

Yetkin Gayrimenkul De erleme ve Dan flmanl k A.fi olarak

Yetkin Gayrimenkul De erleme ve Dan flmanl k A.fi olarak Sektöründe fark yaratmak isteyen kuruluşlar ancak doğru çözüm ortaklarıyla hareket ederek başarıya ulaşabilirler. Yatırımlarınıza kılavuzluk edilmesi, varlıklarınızın profesyonel bir anlayışla değerlendirilmesi

Detaylı

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. )

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol 1. Giriş Bu yazıda, Bursa daki (ciro açısından) en büyük 250 firmanın finansal profilini ortaya koymak amacındayız.

Detaylı

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 1- GENEL BİLGİLER 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem: 08.04.2015 30.09.2015 Dönemi Ticaret unvanı : OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY

Detaylı

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES brahim ERCAN* 1- G R fi Bilindi i üzere, yabanc paralar n de erlemesi, 213 Say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK)

Detaylı

KAMU BORÇ İDARESİNDE OPERASYONEL RİSK YÖNETİMİ

KAMU BORÇ İDARESİNDE OPERASYONEL RİSK YÖNETİMİ KAMU BORÇ İDARESİNDE OPERASYONEL RİSK YÖNETİMİ Dr. Emre BALIBEK Genel Müdür Yardımcısı Hazine Müsteşarlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü E-posta: emre.balibek@hazine.gov.tr 1 İçerik Borç İdaresinde Risk

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Menkul K ymet Yat r m Ortakl klar, Sermaye Piyasas Mevzuat gere ince sadece portföy iflletmecili i faaliyetlerinde bulunmakta ve buradan

Detaylı

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET 31.12.2007 Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL)

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET 31.12.2007 Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL) 66 Millî Reasürans VARLIKLAR Dip Not 31/12/2007 31/12/2006 I- Cari Varl klar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varl klar 311.941.657,75 366.211.357,10 1- Kasa 7.881,84 16.271,94 2- Al nan Çekler 48.197,00 70.002,00

Detaylı

Risk Yönetimi Politikalar

Risk Yönetimi Politikalar 173 Risk Yönetimi Politikalar Risk Yönetim ve ç Denetim Organizasyonu Garanti Bankas nda risk yönetimi ve iç denetim faaliyetleri, yasal mevzuat ile de uyumlu olarak icrac fonksiyonlardan ba ms z bir flekilde

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

MKB n n faaliyete geçti i tarihten itibaren fl Bankas ve fl Yat r m birincil hisse senedi piyasas n n en aktif kat l mc lar olmufllard r.

MKB n n faaliyete geçti i tarihten itibaren fl Bankas ve fl Yat r m birincil hisse senedi piyasas n n en aktif kat l mc lar olmufllard r. imiz MKB n n faaliyete geçti i tarihten itibaren fl Bankas ve fl Yat r m birincil hisse senedi piyasas n n en aktif kat l mc lar olmufllard r. 1998 y l çal flmalar Kurumsal Finansman Ülkemizin önde gelen

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

Schindler Grup nsan Kaynaklar Politikas

Schindler Grup nsan Kaynaklar Politikas Schindler Grup nsan Kaynaklar Politikas Girifl Schindler Kurumsal nsan Kaynaklar ( K) politikas, Schindler'in çal flanlar ile ilgili önceliklerini tan mlamaktad r. Bu belge, Navigator kitapç nda anlat

Detaylı

filetmelerde Ç DENET M N KURULMASI, ROLÜ VE ÖNEM

filetmelerde Ç DENET M N KURULMASI, ROLÜ VE ÖNEM filetmelerde Ç DENET M N KURULMASI, ROLÜ VE ÖNEM Ali Kamil UZUN / DRT Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 403 404 1. Salon - Paralel Oturum VII - flletmelerde ç Denetimin Kurulmas, Rolü ve Önemi/Ali Kamil UZUN

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir. A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 16 Temmuz 2014 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri Portföyünde

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi

2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi 2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi Sözleşmenin tarafları Madde 1) İşbu Sözleşme, İsmet İnönü Bulvarı No:36, 06510 Emek / Ankara adresinde mukim Hazine Müsteşarlığı (bundan sonra kısaca Müsteşarlık

Detaylı

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 DÖNEMİNE AİT VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM

Detaylı

OHSAS 18001 fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sisteminde Yap lan De iflikliklere Ayr nt l Bak fl

OHSAS 18001 fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sisteminde Yap lan De iflikliklere Ayr nt l Bak fl OHSAS 18001 fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sisteminde Yap lan De iflikliklere Ayr nt l Bak fl Altan ÇET NKAL MESS fl Sa l ve Güvenli i Uzman Geliflen yeni yönetim anlay fllar, hiyerarflik yap - lanmadan

Detaylı

Özetlemek gerekirse, mali tablolar n enflasyona göre düzeltilmesinde uygulanmas gerekli temel usul ve esaslar afla daki flekilde özetlenebilir:-

Özetlemek gerekirse, mali tablolar n enflasyona göre düzeltilmesinde uygulanmas gerekli temel usul ve esaslar afla daki flekilde özetlenebilir:- e-nflasyon e-nflasyon Türkiye ekonomisinin 1976 y l ndan beri yaflad kronik yüksek enflasyon hepimizin yak ndan bildi i ekonomik ve sosyal etkileri yan nda yöneticiler ve ticari iflletme sahipleri aç s

Detaylı

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO Aktifler 31 Aralık 2014 Dönen varlıklar Hazır değerler 740.363 Bankalar

Detaylı

Türkiye Garanti Bankası A.Ş.

Türkiye Garanti Bankası A.Ş. 27 Aralık 2011 Türkiye Garanti Bankası A.Ş. Garanti Bankası Sektör Ortalamasının Üzerinde Büyüyecek: Özellikle KOBİ Bankacılığına odaklanan Garanti Bankası nın 1 milyon 300 bini aşkın KOBİ müşterisi var.

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR Oyak Emeklilik A.ġ. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun ( Fon ) 1 Ocak 31 Aralık 2008 dönemine ait ekteki

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

VAKIFBANK. Güçlü konut kredileri Takipteki alacaklardaki tahsilatlar marjları korudu ENDEKSE PARALEL GETİRİ

VAKIFBANK. Güçlü konut kredileri Takipteki alacaklardaki tahsilatlar marjları korudu ENDEKSE PARALEL GETİRİ VAKIFBANK Banka Güçlü konut kredileri Takipteki alacaklardaki tahsilatlar marjları korudu Vakıfbank 2009 yılı karını beklentiler dahilinde açıkladı Vakıfbank yılın son çeyreğinde net karını, beklentiler

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9))

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9)) Sirküler 2016 / 019 Referansımız: 0259 / 2016/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 29157 10 Fax: +90 (212) 24146 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 08.03.2016 Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar

Detaylı

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU 2015 Sayfa 1 / 7 10 Ocak 2016 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. 2015 YILI KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ,

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. KURUL KARARI. Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016

28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. KURUL KARARI. Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016 28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : KURUL KARARI Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun

Detaylı

VOB-DOLAR/ONS ALTIN. VOB-DOLAR/ONS ALTIN VADEL filem SÖZLEfiMES

VOB-DOLAR/ONS ALTIN. VOB-DOLAR/ONS ALTIN VADEL filem SÖZLEfiMES VOB-DOLAR/ONS ALTIN VOB-DOLAR/ONS ALTIN VADEL filem SÖZLEfiMES Copyright Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas A.fi. Aral k 2010 VOB-DOLAR/ONS ALTIN VADEL filem SÖZLEfiMES V A D E L fi L E M V E O P S Y O

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2015 YILI

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2015 YILI BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2015 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU ustos 2016 NDEK LER 1. KAMU DARES N MAL YAPISI VE MAL TABLOLARI HAKKINDA B LG... 1 2. DENETLENEN KAMU DARES YÖNET N SORUMLULU

Detaylı

MUHASEBE VE DENETİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZSİZ)

MUHASEBE VE DENETİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZSİZ) MUHASEBE VE DENETİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZSİZ) 8.2. Ders İçerikleri 8.2.1. Zorunlu Dersler MLY 101 Denetim Ticari faaliyetler ile ilgili olayların önceden saptanmış ölçütlere uygunluk derecesini araştırmak

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 08.11.2013 11:48:38

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 08.11.2013 11:48:38 / ULKER [] 08..203 :48:38 Özel Durum Açıklaması (Genel) 08..203 :47:25 Ortaklığın Adresi Kısıklı Mah. Ferah Cad. No: Büyük : Çamlıca Üsküdar İstanbul Telefon ve Faks No. : (022) 567 68 00 / (022) 30 28

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

ISL107 GENEL MUHASEBE I

ISL107 GENEL MUHASEBE I ISL107 GENEL MUHASEBE I Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 8. HAFTA Menkulkıymetleraşağıdaki amaçlardoğrultusunda edinilebilir. Güvenlik Amacı: işletmeler sahip oldukları nakit mevcutlarının

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı