T.C. BABAKANLIK Toplu Konut daresi Bakanlıı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. BABAKANLIK Toplu Konut daresi Bakanlıı"

Transkript

1 T.C. BABAKANLIK Toplu Konut daresi Bakanlıı Ankara li, Çankaya lçesi, Karakusunlar Mahallesinde, Ankara - Eskiehir Karayolu le Mevlana Bulvarı nın (Konya Yolu) Kesitii Noktada Bulunan Ada 1 No lu, Ada 2 No lu ve Ada 1 No lu Parsellerin Arsa Satıı Karılıı Gelir Paylaımı i T.C. BABAKANLIK TOPLU KONUT DARES BAKANLIINDAN (TOK) : Ankara li, Çankaya lçesi, Karakusunlar Mahallesinde, Ankara - Eskiehir Karayolu le Mevlana Bulvarı nın (Konya Yolu) Kesitii Noktada Bulunan Ada 1 No lu, Ada 2 No lu ve Ada 1 No lu Parsellerin Arsa Satıı Karılıı Gelir Paylaımı i, Toplu Konut daresi Bakanlıı nın m² alana sahip arsası üzerinde Arsa satıı karılıı Gelir Paylaımı usulüyle yapılacaktır. 1. hale 4734 sayılı Kamu hale Kanunu na tabi olmayıp, Toplu Konut daresi Bakanlıı Satı, Devir, ntikal, Kiraya verme, Trampa, Sınırlı Ayni Hak Tesisi ve Arsa Satıı Karılıı Gelir Paylaımı ihale yönetmeliinin 26. maddesi (Deiik: 27/02/ R.G. /10. md.) uyarınca açık ihale Usulüne göre yapılacaktır. 2. hale, yerli ve yabancı inaat firmalarına ve bunların kendi aralarında ya da finans kurulularıyla yapacakları ortak giriimlere açıktır. Ancak bu uluslararası bir ihale deildir. Teklifler Türkçe olarak verilecektir. 3. hale için bavuracak istekliler, ihale evraklarını, Bilkent Plaza B1 Blok Bilkent/Ankara adresinden 09.oo 18.oo saatleri arasında (kibinbeyüz) TL yatırarak satın alabilirler. 4. stekliler ihale konusu ile ilgili sorularını, 11/01/2010 tarihine ve saat ye kadar sadece faks ile dareye iletebilecekler, bu tarihten sonraki sorular dikkate alınmayacaktır. 5. Teklif dosyaları, aaıdaki adrese en geç 18/01/2010 tarihine ve saat 10:30 a kadar, sıra numaralı alındılar karılıında; Bilkent Plaza B1 Blok Bilkent/Ankara adresinde Toplu Konut daresi hale Komisyonu Bakanlıı na elden teslim edilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale saatine kadar idareye ulaması arttır. 6. Teklifler 18/01/2010 tarihinde, saat 10:30 dan itibaren; istekliler huzurunda hale Komisyonu tarafından açılacaktır. 7. Teklifler, Teklif Alma artnamesi nin ilgili maddeleri esaslarına göre deerlendirilecek olup, herhangi bir artlı teklif kabul edilmeyecektir. 8. Bu iin geçici teminat tutarı, isteklinin toplam satı geliri üzerinden teklif ettii bedelin % 2 si dir. 9. haleye katılabilmek için STEKL lerde aaıda belirtilen belgeler aranır : 1. Türkiye de tebligat için adres, 2. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi (2009 yılına ait), a. Gerçek kii olması halinde Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduunu gösterir belge. 1

2 b. Tüzel kii olması halinde tüzel kiiliin dare merkezinin bulunduu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduu Ticaret veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan tüzel kiiliin siciline kayıtlı olduuna dair belge, c. Ortak giriim olması halinde ortak giriimi oluturan gerçek veya tüzel kiilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge. 3. mza sirküleri, a. Gerçek kii olması halinde noter tasdikli imza sirküleri. b. Tüzel kii olması halinde tüzel kiiliin noter tasdikli imza sirküleri c. Ortak giriim olması halinde ortak giriimi oluturan gerçek kii veya tüzel kiinin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge. 4. stekliler adına vekâleten itirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimse/kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten itirak edenin noter tasdikli imza sirküleri, 5. Teklif Alma artnamesinin 9 (dokuzuncu) maddesinde yazılı geçici teminatı vermesi. ( ortaklıı olması halinde Geçici Teminat hisse oranına bakılmaksızın ortaklardan herhangi biri ya da tüm ortaklar tarafından ortaklaa verilebilir.) 6. Teklif ile birlikte verilecek olan ihale dosyasındaki tüm dokümanların her sayfasının imza edilmesi (bu imza, ihale dosyasındaki dokümanlarda yer alan tüm hükümler ile bu dosyaya balı dier eklerdeki hükümlerin kabul edildii anlamını taır.) 7. Ortak giriim olarak teklif verilecekse, Ortak Giriim Beyannamesi (noter tasdikli Örnek-2) 8. Varsa, kredi verecek banka veya kredi kuruluu ile ön kredi anlaması,veya niyet mektubu 9. hale Dokümanı Alındı Belgesi 10. Bu artnamenin 25 inci maddesinde istenmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düündükleri ilerin listesi. 11. Mevzuat hükümleri uyarınca kesinlemi sosyal güvenlik prim borcu olmadıına dair son teklif verme tarihinden önceki 3 (üç) ay içinde düzenlenmi belge, 12. Mevzuat hükümleri uyarınca kesinlemi vergi borcu olmadıına dair son teklif verme tarihinden önceki 3 (üç) ay içinde düzenlenmi belge, 13. Firma Deneyimi ile ilgili belgeler, Son on be yıl içinde kamu veya özel sektörde gerçekletirdii idarece kusursuz kabul edilen benzeri ilerle ilgili deneyimini gösteren belgelerin verilmesi zorunludur. deneyimi olarak stekliler tek bir sözleme kapsamında bitirdikleri en az m² komple bina, hastane, Ticaret Merkezleri, Turistik Tesisler, Kültür Elence ve Dinlenme Tesisleri v.b., inaatı deneyim belgesi, i bitirme, i yönetme ve i denetleme ile belgelendireceklerdir. Ortaklık olması halinde; ortaklıı tekil eden firmalarından en az birinin yukarıda belirtilen deerin % 50 sini, dier ortaklardan herhangi birinin ise belirtilen deerin en az % 25 i olmak üzere geri kalan % 50 sini salayabildiklerini belgelemesi gerekmektedir. Ortaklıı tekil eden firmalardan herhangi birinin yukarıdaki artın tamamını karılaması halinde ise, dier ortaklarda bu art aranmaz. 2

3 durum belgeleri i deneyim belgesi deerlendirmesinde dikkate alınmayacaktır. 14. Mali Durum Bilgi ve Belgeler, stekli (tek baına veya ortaklık halinde ortakların her birini içerecek ekilde) bu ii yürütecek gerekli mali kapasiteye sahip olduunu veya bunu salayabileceini ve tüm gereksinimlerini karılayabileceklerini açıkça gösteren Mali Durum Bilgisi vereceklerdir. Bunun için genel müdürlük teyitli banka referans mektupları ile halenin yapıldıı yıldan önceki son üç yıla ait isteklinin toplam cirosunu gösteren gelir tablolarının Yeminli Mali Müavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müavir ya da Vergi Dairesince onaylanmı nüshalarını vereceklerdir. Banka referans mektuplarının kullanılabilir nakit kredi toplamlarının TL (OnbemilyonTürkLirası) den; kullanılmamı teminat mektubu kredilerinin de yine TL (OnbemilyonTürkLirası) den az olmadıını, ortaklık olması halinde; ortaklıı tekil eden firmalarından en az birinin yukarıda belirtilen deerin % 50 sini, dier ortaklardan herhangi birinin ise belirtilen deerin en az % 25 i olmak üzere geri kalan % 50 sini salayabildiklerini belgelemesi gerekmektedir. Ortaklıı tekil eden firmalardan herhangi birinin yukarıdaki artın tamamını karılaması halinde ise, dier ortaklarda bu art aranmaz. Toplam ciro için son üç yılın ortalamasının ,-TL (onbemilyontürk Lirası) ndan az olmaması gerekir. 15. Aaıda belirtilen makine-ekipman noter onaylı taahhütname ile istenmektedir. Sıra No Makine, Ekipman cinsi ve Özellikleri Gerekli Minumum Adet 1 Kule Vinç 2 2 Ekskavatör 2 3 Traktör Kepçe 2 4 Dozer 2 5 n.asansörü 4 6 Vibratör 8 7 Kamyon 8 8 Kırıcı 2 Tesis, makine, teçhizat ve dier ekipman için kendi malı olma artının aranmaması esastır. steklinin kendi malı olan tesis, makine, teçhizat ve dier ekipman fatura demirba veya amortisman defterinde kayıtlı olduuna dair noter tespit tutanaı veya yeminli mali müavir raporu yada serbest muhasebeci ve mali müavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek tesis, makine, teçhizat ve dier ekipman için ise noter onaylı taahhütnamenin verilmesi gerekir. Geçici ithalle getirilmi veya 10/06/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu hükümlerine göre edinilmi tesis, makine, teçhizat ve dier ekipman da, kira sözlemesi eklenmek ve ihale ilk ilan tarihine kadarki kiraların ödendii belgelenmek artı ile isteklinin kendi malı sayılır. 3

4 ortaklıklarında, pilot ve dier ortaklara ait tesis, makine, teçhizat ve dier ekipman ortaklık oranına bakılmaksızın tam olarak deerlendirilir. 16. hale konusu ie ilikin istekliler, önerecekleri projeye göre hazırlamı olduu 1. Vaziyet Planı, 2. Önerilen Kentsel servis alanların 1/200 ölçekli mimari avan projeleri, 3. Mahal Listelerinde önerilen iyiletirmeleri vereceklerdir. 17. steklilerden aaıda sayısı ve nitelikleri belirtilen halen bünyesinde çalımakta olan anahtar teknik personel istenmektedir. Anahtar teknik personelin deneyim süresi oda kayıt belgesiyle tevsik edilir. Adet Mesleki Ünvanı Deneyim Süresi (Yıl) 2 n.müh. 5 1 Mimar 5 1 Makina Müh. 5 1 Elektrik Müh Teklif Alma artnamesindeki örnee (Örnek 1) uygun Mali Teklif Mektubu, satıa sunulacak baımsız bölümlerin her bir tipi için inaat m2 leri, satı bedelleri ve bunların icmali (Türk Lirası bazında) (Cetvel-1), Teklif Edilen Gelir Toplamı Paylaım Planı (Türk Lirası bazında) (Cetvel-2), dare Payı Ödenme Planı (Türk Lirası bazında) (Cetvel-3) ve stekliler bu bilgiler dorultusunda fizibilite raporu hazırlayacaklardır. 19. Madde 22 de istenmesi halinde Ekteki forma uygun olarak alınacak yer görme belgesi. 10. dare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 11. ADA / PARSEL BLGLER Projelendirme; yürürlükteki mar mevzuatı, Plan notları, Yönetmelikler dorultusunda DARE ve lgili Belediye onayları alınarak gerçekletirilecektir. ADA/PARSE L NO Yüzölçümü(M2 ) NTEL / 1 737,00 Kargir Hastane Binası ve Arsa (*) EMSAL NAAT ALANI(M2 ) 2, , / ,00 Arsa 2, , / ,00 Arsa 2, ,0 0 Zemin Altında Otopark naat Alanı(M2) Zemin Altında Kullanılaca knaat Alanı(M2)

5 1/2000 ölçekli Nazım mar Planı tadilatı ve 1/1000 ölçekli Uygulama mar Plan tadilatları kesinlemi parseller Kentsel Servis Alanı olarak belirlenen bölgede kalmaktadır. Onaylı mar Planına göre; Kamu Kuruluları, Turistik Tesisler, Salık Tesisleri, Ticaret Merkezleri, Kültür Elence ve Dinlenme Tesisleri, Yurt Alanları, Ticari Büro Servisleri, Sergi Satı Tesisleri, Basın Yayın Tesisleri alanı olarak belirlenen adalarda yapı younluu E= 2,5, E= 2,0 ve yapı yükseklii serbesttir. Bu parsellerde YÜKLENC imar yönetmelikleri kapsamında, satıı özendirici ve hasılatı arttırıcı projeleri yapıp dare Onayını almak kaydıyla uygulayacaktır. Toplu Konut daresi Bakanlıı Bilkent Plaza, B1 Blok, Bilkent-ANKARA Tel : Faks :

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Eğitimde Fatih Projesi 2. Faz Yerel Alan Ağı Kurulumu

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DEN ARSA SATIŞI KARŞILIĞI GELİR PAYLAŞIMI İŞİ İHALE İLANI

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DEN ARSA SATIŞI KARŞILIĞI GELİR PAYLAŞIMI İŞİ İHALE İLANI EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DEN ARSA SATIŞI KARŞILIĞI GELİR PAYLAŞIMI İŞİ İHALE İLANI Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından, aşağıda tapu ve inşaat bilgileri bulunan

Detaylı

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1.Atıksu Arıtma Tesisleri uygulama projeleri veya rehabilitasyon projeleri hazırlanması

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1.Atıksu Arıtma Tesisleri uygulama projeleri veya rehabilitasyon projeleri hazırlanması İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (izsu) Harmandalı Düzenli Katı Atık Depolama Alanında Rehabilitasyon Projesi Hazırlanması Hizmet Alımı İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

Detaylı

Ankara Etimesgut Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi. Ada No

Ankara Etimesgut Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi. Ada No EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DEN ARSA SATIŞI KARŞILIĞI GELİR PAYLAŞIMI İŞİ İHALE İLANI Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından, aşağıda tapu ve inşaat bilgileri bulunan

Detaylı

İHALE İLANI Veri Toplama Hizmeti Alınacaktır.

İHALE İLANI Veri Toplama Hizmeti Alınacaktır. İHALE İLANI Veri Toplama Hizmeti Alınacaktır. 1- İDARENİN a) Adı : Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi : Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 10 06100 - Çankaya /ANKARA c) Telefon ve Faks numarası

Detaylı

İstanbul Kayabaşı 5.Etap ASKGP İşi İhale İlanı 1 / 10

İstanbul Kayabaşı 5.Etap ASKGP İşi İhale İlanı 1 / 10 EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DEN ARSA SATIŞI KARŞILIĞI GELİR PAYLAŞIMI İŞİ İHALE İLANI Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından, aşağıda tapu ve inşaat bilgileri bulunan

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ ÇAMAŞIRLARIN YIKANMASI, KURUTULMASI, ÜTÜLENMESİ, ONARILMASI VE NAKİL HİZMETİ ALINACAKTIR SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 1 (BİR) YIL SÜRE İLE ÇAMAŞIRLARIN

Detaylı

DAVET USULÜ ÜLE YAPILACAK İHALELER İÇİN FİRMA TANITIM DOSYASI KAPSAMI

DAVET USULÜ ÜLE YAPILACAK İHALELER İÇİN FİRMA TANITIM DOSYASI KAPSAMI DAVET USULÜ ÜLE YAPILACAK İHALELER İÇİN FİRMA TANITIM DOSYASI KAPSAMI 1. FİRMA TANITIM DOSYASINA KONULACAK BELGELER : a. Firma Tanıtıcı Bilgi Formu (EK-1), b. Firmanın, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret

Detaylı

ĠLAN EDĠRNE BELEDĠYE BAġKANLIĞINDAN

ĠLAN EDĠRNE BELEDĠYE BAġKANLIĞINDAN ĠLAN EDĠRNE BELEDĠYE BAġKANLIĞINDAN 1. Tasarruf Hakkı Edirne Belediyesine ait Edirne Belediyesi mücavir alan içerisinde kalan karayollarında can ve mal güvenliğini sağlamak, düzenli ve güvenli trafik akışını

Detaylı

İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR İDARİ ŞARTNAME İSTANBUL BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI BAKIM HİZMET ALIMINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAMESİ I- İHALENİN

Detaylı

MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ İHALESİ

MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ İHALESİ TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ İHALESİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Sayfa 1/27 MUHTELİF ASFALT

Detaylı

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA YAPIM İŞLERİ İHALESİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Sayfa 1/18 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR... 3 2. TEKLİF VEREBİLMEK

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 13 Mayıs 2013 PAZARTESİ Sayı : 28646 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Kadir Has Üniversitesinden: YÖNETMELİKLER KADİR HAS

Detaylı

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 33 (ilanın elektronik araçlarla hazırlanması ve gönderilmesinden dolayı 7 gün süre indirimi) Yasal Kapsam : 13/a İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 4.

Detaylı

T.C. Resmî Gazete YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 28 Şubat 2014 CUMA

T.C. Resmî Gazete YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 28 Şubat 2014 CUMA T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 28 Şubat 2014 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI Sayı : 28927 Kuruluşu : 7 Ekim 1920 http://www.basbakanlik.gov.tr

Detaylı

BURSASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ Özel Güvenlik Hizmet İdari Şartnamesi 2013-2014

BURSASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ Özel Güvenlik Hizmet İdari Şartnamesi 2013-2014 20132014 1 1. İHALE KONUSU İhale konusu Bursaspor Özlüce Tesislerinde Özel Güvenlik Hizmetinin iş bu idari şartnamede ve Ek teknik şartnamede belirtilenler çerçevesinde 1 yıllık süre için satın alınması

Detaylı

YAPIM İŞLERİ İHALE İLANI

YAPIM İŞLERİ İHALE İLANI UEDAŞ ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ, YG (OG) DAĞITIM HATLARI YAPIM İŞLERİ İHALE İLANI 1. İhale Konusu İşlere İlişkin Bilgiler İhale konusu 1 adet yapım işinin ihale

Detaylı

BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ BEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜK BİNASI TADİLAT İŞLERİ YAPIMI İHALESİ İLANI

BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ BEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜK BİNASI TADİLAT İŞLERİ YAPIMI İHALESİ İLANI BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ BEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜK BİNASI TADİLAT İŞLERİ YAPIMI İHALESİ İLANI 1. İhale Konusu İşlere İlişkin Bilgiler İhale konusu 1 adet yapım işinin ihale numarası, işin adı

Detaylı

TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN MAL ALIMLARINA İLİŞKİN AÇIK İHALE USULÜ TİP İDARİ ŞARTNAMESİ

TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN MAL ALIMLARINA İLİŞKİN AÇIK İHALE USULÜ TİP İDARİ ŞARTNAMESİ TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN MAL ALIMLARINA İLİŞKİN AÇIK İHALE USULÜ TİP İDARİ ŞARTNAMESİ İHALE DOSYA NUMARASI: 20140042C KİK KAYIT NUMARASI: 2014/74591

Detaylı

ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN TRT Genel Müdürlük personelinin ve ayında görevli personeli ve diğer nöbetçi personeli için Personel Taşıma Hizmeti HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN

Detaylı

İHALE DOSYA NUMARASI : 20120859 KİK KAYIT NUMARASI : 2012 / 192397

İHALE DOSYA NUMARASI : 20120859 KİK KAYIT NUMARASI : 2012 / 192397 TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN MAL ALIMLARINA İLİŞKİN AÇIK İHALE USULÜ TİP İDARİ ŞARTNAMESİ İHALE DOSYA NUMARASI : 20120859 KİK KAYIT NUMARASI : 2012 / 192397

Detaylı

ÇORUM-OSMANCIK İL YOLUNUN KIRKDİLİM-LAÇİN KESİMİ (LAÇİN ŞEHİR GEÇİŞİ DAHİL) BSK. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Samsun 7. Bölge Müdürlüğü

ÇORUM-OSMANCIK İL YOLUNUN KIRKDİLİM-LAÇİN KESİMİ (LAÇİN ŞEHİR GEÇİŞİ DAHİL) BSK. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Samsun 7. Bölge Müdürlüğü ÇORUM-OSMANCIK İL YOLUNUN KIRKDİLİM-LAÇİN KESİMİ (LAÇİN ŞEHİR GEÇİŞİ DAHİL) BSK İŞLERİ ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Samsun 7. Bölge Müdürlüğü ÇORUM-OSMANCIK İL YOLUNUN KIRKDİLİM-LAÇİN KESİMİ (LAÇİN ŞEHİR GEÇİŞİ

Detaylı

TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR

TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 170 İşçi ile 01/08/2014-31/12/2015 tarihleri arası Genel Temizlik hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

TOBB-İTO SİRKECİ PROJESİ

TOBB-İTO SİRKECİ PROJESİ TOBB-İTO SİRKECİ PROJESİ YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ İLE OTEL, İŞ MERKEZİ, KÜLTÜR VE TOPLANTI MERKEZİ İNŞAATI YAPILMASI VE İŞLETİLMESİ İŞİ TEKLİF VERME ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. Tanımlar, ihalenin konusu ve

Detaylı

ÖN YETERLİK ŞARTNAMESİ

ÖN YETERLİK ŞARTNAMESİ ÖN YETERLİK ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE ÖN YETERLİK BAŞVURUSUNA İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin; a)adı: Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi, Çorlu Deri Organize Sanayi

Detaylı

3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati BİLGİSAYAR, İŞ İSTASYONU VE HARİCİ DEPOLAMA BİRİMİ ALIMI 1 - İdareye ilişkin bilgiler İdarenin; İHALESİ İLANI a) Adı: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü.

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 8 Mart 2013 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 7 Mart 2013 69471265-305-2382

Detaylı

Page 1 of 19. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. Eski Genel Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi

Page 1 of 19. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. Eski Genel Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Page 1 of 19 İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Eski Genel Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Kanalizasyon-Yağmursuyu İnşaatı Yaptırılacaktır İhale Tarihi 14.02.2011 10:00 İhale Metni KANALİZASYON-YAĞMURSUYU

Detaylı

ÇELĠK ĠHRACATÇILARI BĠRLĠĞĠ A. NURĠ ÇOLAKOĞLU ANADOLU VE. ÖN YETERLĠLĠK ġartnamesġ

ÇELĠK ĠHRACATÇILARI BĠRLĠĞĠ A. NURĠ ÇOLAKOĞLU ANADOLU VE. ÖN YETERLĠLĠK ġartnamesġ ÇELĠK ĠHRACATÇILARI BĠRLĠĞĠ A. NURĠ ÇOLAKOĞLU ANADOLU VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ YAPIM ĠġĠ ÖN YETERLĠLĠK ġartnamesġ I- ĠHALENĠN KONUSUNA ĠLĠġKĠN HUSUSLAR Madde 1- Ġdareye iliģkin bilgiler 1.1. İdarenin;

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN KATLI OTOPARK YAPIM İŞİ İŞİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR 1-1

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN KATLI OTOPARK YAPIM İŞİ İŞİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR 1-1 AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN KATLI OTOPARK YAPIM İŞİ İŞİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı:ÇORLU

Detaylı