Türkiye nin Bankas FAAL YET RAPORU 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye nin Bankas FAAL YET RAPORU 2007"

Transkript

1 Türkiye nin Bankas FAAL YET RAPORU 2007

2 Sunufl 4 K saca fl Bankas 6 fl Bankas 'n n Vizyonu ve Amaçlar 7 fl Bankas 'n n Türk Bankac l na Getirdi i " lk"lerden... 8 fl Bankas n n Ortakl k Yap s ve Finansal Göstergeler 10 Yönetim Kurulu Baflkan 'n n Mesaj 14 Genel Müdür'ün Mesaj 18 Müflteri Odakl Dönüflüm (MOD) Program Y l nda Ekonomik Ortam 24 fl Bankas nda 2007 Y l n n De erlendirilmesi 42 fltirakler 46 fl Bankas Ana Sözleflmesinde Yap lan De ifliklikler 47 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü fl Bankas 'nda Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamalar 49 Yönetim Kurulu ve Denetçiler 52 cra Kurulu 54 Organizasyon fiemas 56 ç Sistemler Kapsam ndaki Yöneticiler 57 fl Bankas nda Faaliyet Gösteren Komiteler 59 fl Bankas nda nsan Kaynaklar Uygulamalar 60 Bankan n Dahil Oldu u Risk Grubu ile Yapt fllemlere liflkin Bilgiler 60 Bankaların Destek Hizmeti Almalarına ve Bu Hizmeti Verecek Kuruluflların Yetkilendirilmesine liflkin Yönetmelik Uyarınca Destek Hizmeti Alınan Faaliyetler 61 Kâr Da t m Politikas 62 Ola an Genel Kurul Gündemi 63 Özet Yönetim Kurulu Raporu 64 Denetçiler Raporu 65 Kâr Da t m Teklifi 66 Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Beyan Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine liflkin De erlendirmeler 75 Denetim Komitesinin ç Kontrol, ç Denetim ve Risk Yönetim Sistemlerinin flleyifline liflkin De erlendirmeleri ve Hesap Dönemi çerisindeki Faaliyetleri Hakk nda Bilgiler 77 Ba ms z Denetim Raporu 78 Konsolide Olmayan Mali Tablolar 88 Rapor Dönemi Dahil Befl Y ll k Döneme liflkin Özet Finansal Bilgiler ve Gösterge Rasyolar 89 Bankan n Mali Durumu, Kârl l k ve Borç Ödeme Gücüne liflkin De erlendirmeler 91 Risk Türleri tibar yla Uygulanan Risk Yönetimi Politikalar na liflkin Bilgiler 95 fl Bankas n n Kredi Notlar ve lgili Aç klamalar Aral k 2007 Tarihi tibar yla Haz rlanan Y l Sonu Konsolide Olmayan Finansal Rapor 148 Hissedarlara Bilgi

3 2008 e girerken e girerken...

4 Bölüm 'e girerken fl Bankas gelece e dair net bir vizyona sahiptir. Gelece e bakarken; Daha yo un rekabet Türkiye ekonomisi gittikçe global piyasalara daha çok entegre olmaktadır. Rekabet ivme kazanmakta ve uluslararası standartlarda hizmet sunumunu gerektirmektedir. Daha derin ve çok boyutlu bir ifl ortam Finans sektörü derinleflmekte ve ölçe i büyümektedir. Aynı süreçte ifl ortamı, fleffaflık, hesap verebilirlik, kurumsal yönetim ve iletiflim gibi birçok boyutta geliflmektedir. Daha ileri teknoloji Teknoloji hızlı de iflen ifl ortamının temel belirleyicilerinden biridir. Artan rekabette sunulan ürün ve hizmetlerde hız, kalite, yaygınlık ve yaratıcılık gittikçe geliflen teknolojinin daha yo un kullanımına ba lı olacaktır. Daha fazla yenilik Müflteri beklentileri gün geçtikçe çeflitlenip artmakta, hizmet ve ürün sunumunda belirleyici olmaktadır. Baflarıya giden yol müflterilerin de iflik ihtiyaçlarını karflılayacak yeni ürün ve hizmetleri uygun zaman ve mekanda sunmaktan geçmektedir. Daha fazla iflbirli i Yaygınlık, derinlik, kalite ve hızın büyük önem kazandı ı günümüz pazar koflullarında da ıtım, teknoloji, ürün gelifltirme gibi birçok alanda müflteri, tedarikçi, çalıflan ve hissedarlar baflta olmak üzere paydafllar arasında daha yo un iflbirlikleri kurulmaktadır. görüyoruz. 2

5 Bölüm 'te oldu u gibi 2024'te de Türkiye'nin bankas olaca z. Önümüzdeki dönem, fl Bankası'nın baflta müflterileri, hissedarları ve çalıflanları olmak üzere tüm paydaflları için daha fazla de er üretece i büyüme fırsatlarını da barındırıyor. Bu fırsatları en iyi flekilde kullanmaya kararlıyız. 3

6 Bölüm 1 K saca fl Bankas 1924 y l nda Ankara'da kurulan fl Bankas, Cumhuriyet dönemi bankac l n n kurucusu, öncüsü ve sembolüdür. Türkiye ekonomi tarihinin her evresinde anahtar roller üstlenen fl Bankas, Türkiye'nin Bankas ifadesinde özetlenen misyonuna uygun olarak toplumun her kesiminden bireye, giriflimciye ve kuruma hizmet götürmüfltür. Sermaye birikiminin son derece s n rl oldu u bir dönemde 1 milyon TL gibi mütevaz bir sermaye ile kurulan fl Bankas, bu ilk dönemde Türkiye'nin ekonomik inflas na aktif bir flekilde kat lm fl ve ülkenin geliflmesinde büyük rol oynam flt r. Bu süreçte, kendi insan kayna n yetifltirmeye odaklanan fl Bankas, Türkiye'nin dört bir yan na flube açarak istikrarl büyümesine devam etmifltir. 1950'li y llarda ise fl Bankas 'n n ifltirakleri sanayinin lokomotifi olurken özellikle imalat sektörlerine yönelik birçok yat r m yap lm fl, birçok kurulufla finansman deste i sa lanm flt r. 60'l y llardan itibaren flubeleflmeye h z verilmifl, 1980'li y llarda yurt d fl ndaki flube a n n geliflmesine özel önem verilmifltir. 2000'li y llar karfl larken Genel Müdürlük örgütünü stanbul'a tafl yan fl Bankas, talebi yönlendiren sat fl ve pazarlama a rl kl anlay fla yönelmifltir. Müflteri Odakl Dönüflüm (MOD) program çerçevesinde fl Bankas 'n n büyüme kapasitesini ve rekabet gücünü farkl bir boyuta tafl yacak bu yal n yaklafl m, müflterinin çok yönlü memnuniyetini ve sadakatini art rmay hedeflemektedir. fl Bankas, bugün, toplam say s milyonlarla ifade edilen yayg n ve büyük bir müflteri kitlesine kurumsal, ticari, bireysel ve özel bankac l k ifl kollar nda hizmet sunmaktad r çal flan, 928 yurt içi ve 11 yurt d fl flube, Bankamatik, 909 Netmatik ve 100 Kasamatik'ten oluflan eflsiz hizmet sunum platformu, fl Bankas 'n n en önemli rekabet avantaj n ve ölçek üstünlü ünü oluflturmaktad r. fl Bankas, Türkiye ve yurt d fl nda yerleflik bankac l k, leasing, faktoring, yat r m bankac l, portföy yönetimi hizmetleri, genel sigortac l k ve bireysel emeklilik alanlar nda faaliyet gösteren bir finansal hizmetler ifltirak portföyüne sahiptir. Bu yap lanma, fl Bankas 'n n ürün ve hizmet sunum yetkinli ini pekifltirmektedir. Finansal hizmet ifltiraklerine ek olarak fl Bankas 'n n cam, telekomünikasyon ve sanayi-hizmet ana gruplar nda faaliyet gösteren do rudan ve dolayl ifltirakleri de bulunmaktad r. 4

7 Bölüm 1 K saca fl Bankas fl Bankas bugün dünyan n zirvesindeki bankalardan biridir... fl Bankas, 2004 y l ndan bu yana Forbes dergisinin Dünyan n En Büyük 2000 fiirketi (*) s ralamas nda ilk 500 firma içinde yer alan tek Türk flirketidir. The Banker dergisinin Ekim 2007 say s nda yer alan "En Büyük 300 Avrupa Bankas " s ralamas nda (**) 53. s rada yer alm flt r. fl Bankas, ayn s ralamada yer alan di er Türk bankalar içinde birinci s radad r. The Nilson Report'un May s 2007'de yay nlanan araflt rmas na göre fl Bankas, kart üretim hacminde Avrupa'da 19. Türkiye'de ise 1. s rada yer almaktad r. The Banker dergisinin Basel kriterlerine uygun ana sermaye büyüklüklerini dikkate alarak yapt s ralamada (***) 6,8 milyar dolarl k ana sermaye toplam ile Dünyan n En Büyük 1000 Bankas s ralamas nda 102. s rada yer almaktad r y l sonu verilerine göre fl Bankas 'n n özkaynaklar 10,6 milyar YTL, toplam varl klar ise 80,2 milyar YTL'dir. Banka'n n 83 y ll k tarihinin en iyi bilanço neticelerine iflaret eden bu sonuçlar, ayn zamanda, fl Bankas 'n n Türkiye'nin lider bankas kimli ini de özetlemektedir. (*) Halka aç k flirketlerle ilgili y ll k s ralamaya göre. (**) Bankalar n 2006 y l konsolide mali tablolar ndaki ana sermaye büyüklüklerine göre. (***) Bankalar n 2006 y l sonu konsolide mali tablolar na göre. 5

8 Bölüm 1 fl Bankas n n Vizyonu ve Amaçlar Vizyonumuz Lider, öncü ve güvenilir banka konumunu sürdürerek, müflterilerin, hissedarlar n ve çal flanlar n, Türkiye'de en çok tercih ettikleri banka olmak Amaçlar m z Müflterilerimiz aç s ndan; Hizmet sunumunda, hedefimizi oluflturan tüm sektör ve müflteri gruplar nda en çok tercih edilen banka olmak, Müflterilerimize, nitelikli çal flanlar m z, yayg n flube a m z ve flube d fl hizmet kanallar m z ile eksiksiz, güvenilir ve kaliteli hizmet sunmak, Yüksek ifl ahlak prensiplerimize taviz vermeksizin uymak, Hissedarlar m z aç s ndan; Hisse de erimizi istikrarl bir biçimde art rmak, Etkin bir risk yönetimi anlay fl ile hareket etmek, Çal flanlar m z aç s ndan; Tercih edilen iflveren olmak ve çal flanlar m za kiflisel ve mesleki geliflimlerini teflvik edici programlar ve e itim imkanlar sunmak, Müflteri odakl yaklafl m m z tüm çal flanlar m za yaymak, Sadakati, sorumluluk almay ve yarat c olmay desteklemek ve teflvik etmek, Yetkinlik ve performansa dayal, adil ve güvenilir bir ifle alma, de erlendirme, atama ve yükselme sistemi uygulamak Özetle; Müflteri ihtiyaçlar n h zl, etkin, kaliteli çözümlerle karfl layan ve çal flanlar n ifllerinde en yüksek performans gösterebilmeleri için teflvik eden bir banka olarak, hissedarlar m za yaratt m z de eri istikrarl bir biçimde art rmak olarak tan mlanm flt r. 6

9 Bölüm 1 fl Bankas n n Türk Bankac l na Getirdi i lk lerden... fl Bankas Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk milli bankas d r. Banka, öncülük misyonunu kuruldu u günden bugüne kararl l kla sürdürmektedir. Tasarruf al flkanl n yaratmak ve yayg nlaflt rmak amac yla halk m z kumbarayla tan flt ran, Günlük harcamalarda çek uygulamas n bafllatan, "Bankamatik" ile Türkiye'de elektronik bankac l n temellerini atan, Avrupa ve K br s'ta ilk Türk banka flubelerini açan, lk yat r m hesab hizmetini sunan, lk yat r m fonunu kuran, Türkiye'de bir banka bünyesinde ilk menkul k ymet al m sat m n bafllatan, lk interaktif telefon bankac l hizmetini sunan, lk internet flubesini kullan ma açan, Netmatikler ile bilgisayar olmayan müflterilere de internet bankac l n ulaflt ran, WAP telefon bankac l ifllemlerini bafllatan, Maximum Nakit Noktas ile Türk bankac l na yeni bir da t m kanal açan Köprü ve otoyol geçifl ücretlerinin ödenmesinde kullan lan Kartl Geçifl ve Otomatik Geçifl Sistemleri ni özel bankalar aras nda ilk olarak sunan lk Java tabanl Cep Telefonu Bankac l hizmetini sunan hep fl Bankas 'd r. fl Bankas, 83 y ld r ilk ve örnek uygulamalara imza at yor, Türkiye'ye ve insanlar m za en iyi hizmeti sunma çabas n aral ks z olarak devam ettiriyor... 7

10 Bölüm 1 fl Bankas n n Ortakl k Yap s ve Finansal Göstergeler 31 Aral k 2007 itibariyle ortakl k yap s (%) 28,09 Atatürk Hisseleri (Cumhuriyet Halk Partisi) 41,54 T. fl Bankas A.fi. Mensuplar Munzam Sosyal Güvenlik ve Yard mlaflma Sand Vakf 30,37 Halka Aç k Bölüm Banka n n ortakl k yap s nda 2007 y l nda herhangi bir de ifliklik olmam flt r. Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür ve Genel Müdür Yard mc lar n n Banka'da sahip oldu u paylar önemsiz seviyededir. fl Bankas nda müflterilerimizi, çal flanlar m z ve hissedarlar m z hedeflerine ulaflt rmak için çok çal fl yoruz. Hedefimiz, tüm paydafllarımız için daha çok de er üreterek istikrarlı bir biçimde büyümektir. %6,6 Toplam Aktifler fl Bankas n n toplam aktifleri 2007 y l nda %6,6 l k art flla 80,2 milyar YTL ye ulaflm flt r. %14,0 Toplam Krediler Toplam krediler 2007 y l nda %14,0 l k art flla 34,0 milyar YTL olmufltur. %53,4 Net Kâr 2007 y l nda %53,5 oran nda art fl kaydedilen net kâr 1,7 milyar YTL ye yükselmifltir. 8

11 Bölüm 1 % 20,5 Sermaye Yeterlilik Oran fl Bankası'nın güçlü özkaynak yapısı ve fon yaratma kapasitesi bugüne kadar oldu u gibi önümüzdeki dönemde de büyümenin kayna ı olacaktır. BAfiLICA F NANSAL BÜYÜKLÜKLER (Milyon YTL) De iflim (%) Aktif Toplam ,6 Krediler ,0 Mevduat ,6 Özkaynaklar ,7 Net Dönem Kâr ,4 Brüt Dönem Kâr ,5 BAfiLICA F NANSAL BÜYÜKLÜKLER (Milyon ABD Dolar )* De iflim (%) Aktif Toplam ,7 Krediler ,5 Mevduat ,2 Özkaynaklar ,9 Net Dönem Kâr ,8 Brüt Dönem Kâr ,4 (*) itibariyle döviz kuru: 1 ABD Dolar = 1,165 YTL itibariyle döviz kuru: 1 ABD Dolar = 1,395 YTL BAfiLICA F NANSAL RASYOLAR (%) Faiz Getirili Aktifler/Aktif Toplam 89,6 90,0 Krediler/Aktif Toplam 42,4 39,6 Kredi/Mevduat 70,0 64,3 Takipteki Krediler/Toplam Krediler 4,2 3,8 Özel Karfl l k Oran 100,0 100,0 Vadesiz Mevduat/Toplam Mevduat 16,5 16,5 Özkaynaklar/Pasif Toplam 13,2 12,5 Sermaye Yeterlilik Rasyosu 20,5 23,9 Ortalama Aktif Kârl l 2,2 1,6 Ortalama Özkaynak Kârl l 17,0 11,9 Faaliyet Giderleri/Faaliyet Gelirleri 36,7 42,0 9

12 Bölüm 1 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj De erli hissedarlar m z, 2007 fl Bankas için baflar l bir y l olmufltur. Bankam z bir kez daha kendisi için belirledi i hedefleri aflm fl, piyasa rekabetinin gere ini yaparak bir önceki y l kaydetti i performans n üzerinde mali sonuçlar aç klam flt r. fl Bankal lar olarak gururluyuz. Bu sonuçlar ülkemiz insanlar ile paylaflmaktan mutluluk duyuyoruz. Prof. Dr. Ahmet K rman Yönetim Kurulu Baflkan 10

13 Bölüm1 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj fl Bankas 2007 y l nda stratejik hedefleri do rultusunda ifl hacimlerini ve hizmet sundu u müflteri say s n art rmaya devam etmifltir. Bankam z farkl ifl kollar ndaki üstünlü ünü pekifltirmifl, yenilikçi ve kaliteli hizmet yaklafl m yla milyonlar n tercihi olmay sürdürmüfltür y l nda Bankam z yeniden yap lanma çal flmalar na da h z kazand rm flt r. En genifl perspektifte ifltiraklerimiz ile birlikte oluflturdu umuz sinerji; hissedarlar m za, müflterilerimize, çal flanlar m za ve tüm topluma sürekli katma de er üretmemize olanak tan m fl ve tanımaya da devam etmektedir. En büyük amacımız sahip oldu umuz misyon ile bu özelli imizi gelifltirerek korumaktır. Fark m z tan mlayan güçlü temellerimizdir. fl Bankas, Türkiye'nin bankas d r. Cumhuriyetle var olmufl ve insan m z n hep yan nda yer alm flt r. Sürekli de er üretmifl, kalk nan Türkiye'nin bankas olmufl; sanayicinin, iflçinin, ö rencinin, emeklinin, çiftçinin hayat nda yer alarak bankac l k ihtiyaçlar n karfl lam flt r. Bankac l kta say s z yenili i ilk sunan hep o olmufl, ülkemiz sermaye piyasalar n n kurulmas nda önemli rol oynam flt r. fl Bankas bu aç dan Cumhuriyet bankac l n n kurucusu, öncüsü ve do al lideridir. fl Bankas kurumsal kimli i, nitelikleri ve kültürü ile de rakipsizdir. Bankam z geleneklerini ve de erlerini infla ederek kesintisiz ve ödünsüz bugünlere tafl m flt r. fl yapma anlay fl n piyasa gerçeklerine göre sürekli olarak güncelleyebilmifltir. Di er taraftan fl Bankas her daim genç, dinamik ve çevik kalmay baflarm flt r. fl Bankas fark n rekabet gücümüze de iflaret eden bu özelliklerimiz üzerinde infla etmektedir. Kurumsal temellerimizi de oluflturan bu niteliklerimiz önümüzdeki dönemde kaydedece imiz büyüme için ihtiyaç duydu umuz enerjiyi ve itici gücü sa layacakt r. Dünya konjonktürü rekabeti farkl bir noktaya do ru itmektedir y l nda yaflananlar, sars lmaz olarak alg lanan geliflmifl Bat l ekonomilerin ve bankac l k sistemlerinin ne denli risklere aç k olduklar n gözler önüne sermifltir. Örnek al nan kurumlar, tarihlerindeki en büyük zararlar kaydederken, global ekonomik dengeler sars lm flt r. Global kapitalizmin tamam yla hakim oldu u dünya ekonomisinde yaflanan bu s cak geliflmeler rekabeti düflünülenin çok ötesine tafl maktad r. Ülkemiz son y llarda dünya piyasalar na tamamen entegre olmufl durumdad r. En büyük uluslararas flirketlerin yan s ra global bankalar da Türkiye piyasas nda hizmet sunmaya bafllam fllar ve rekabet koflullar n n belirleyicileri aras na kat lm fllard r. Yerel hizmet sa lay c lar n önündeki tek seçenek ulusal pazarda global rekabet koflullar nda çal flarak hizmet sunmakt r. Orta vadede bu gerçekle yüzleflemeyen ve kendini global rekabet koflullar na uygun konumland ramayan aktörler oyunun d fl nda kalacaklard r. fl Bankas 'n n rekabeti alg flekli, en zor piyasa koflullar n dahi yönetebilece i bir yap y sürdürmek ana hedefinde ifade bulmaktad r. Bir di er deyiflle fl Bankas, flartlar zorlayan en rekabetçi yap içerisinde varl n gelifltiren bir ifl anlay fl na sahiptir. Zorlu rekabet koflullar n n çok daha fazla çal flmam z gerektirdi inin bilincinde olarak müflterilerimiz ve hissedarlar m z için çaba sarf ediyoruz ve daha iyiyi üretmeye gayret gösteriyoruz. fl Bankas bu eksende kurumsal yap lanmas n, stratejisini ve hedeflerini sürekli olarak gözden geçirmekte, yenilemektedir. Bankam z, piyasa gerçeklerini ifl süreçleri ile ürün ve hizmetlerine en do ru flekilde yans tmaktad r. fltiraklerimiz ile birlikte oluflturdu umuz sinerji, hissedarlar m za, müflterilerimize, çal flanlar m za ve tüm topluma sürekli katma de er üretmemize olanak tan m fl ve tan maya da devam etmektedir. 11

14 Bölüm 1 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj Süreklilik gösteren de iflim sürecimizin bu dönemdeki aflamalarında fl Bankası öncelikle geleneksel güç odaklar n n tamamlay c s olan global hizmet standard n daha da pekifltirecek ve de iflimini sürdürerek yoluna artan bir h zla devam edecektir. fl Bankas 'n n de iflmez liderli i müflteriye odakl hizmet gelene indedir. Biz, her türlü davran fl m z müflteriye verilecek hizmetin kalitesini yükseltme ve müflterilerimizin tatmini noktas nda de erlendiren bir bankay z. 1930'lu y llarda aynen geçerli olan bu kurumsal anlay fl, bugün de aynen muhafaza edilmekte ve gelifltirilmektedir. fl Bankas, 2024'te 100. yafl n kutlayaca günde de Türkiye'nin bankas olarak ve müflteriyi her fleyin oda nda görerek hizmet sunmaya devam edecektir. Velinimet olan müflteriye iyi hizmet prensibi bizim en büyük k lavuzumuz ve güç oda m zd r. De iflimi dinamik bir yaklafl mla yönetiyor ve kademeli olarak hayata geçiriyoruz. Bankam zda 2006 y l nda uygulamaya bafllad m z de iflim program süratle ilerlemektedir. Proje, Bankam zda her zaman süreklilik arz eden ve temel bir konu olan de iflim yönetiminin müflteri odakl bir perspektifle yeniden tan mlanmas n ve hayata geçirilmesini hedeflemekte, de iflim sürecini devamlılık gösterecek bir niteli e kavuflturmayı amaçlamaktadır. Bankam z n yap s n en ince ayr nt s na kadar teflhis eden ve güncelleyen bu proje, müflteri odakl l k için gerek duyulan tüm detaylar tan mlamaktad r. Ayn proje insan kayna m z n performans n, hizmetlerimizi ve etkinli imizi ölçümleyerek müflteri memnuniyetine ve çal flanlar m z n tatminine giden yolu yeniden ve en güncel metotlar kullanarak yap land rmaktad r. Bankam z de iflimi yönetmeye ve bu anlamdaki performans n art rmaya odakl d r. Bu suretle, fl Bankas ana hedefi olan en iyi hizmeti, en yenilikçi ürünleri müflterilerine sunmay sürdürecektir. Bu süreç di er taraftan Bankam z n do al liderli ini bankac l n tüm alanlar nda pekifltirmesini sa layacakt r. fl Bankas ça n gerektirdi i dönüflüm süreçlerini hissedarlar, müflteriler ve çal flanlar m z bak m ndan gelifltirerek yönetmektedir. Dünya konjonktürünün ve ülkemiz piyasa koflullar n n dinamik yap s nda ortaya ç kan aç l mlar n yan nda rekabeti de projelerimizin en önemli ö elerinden biri olarak görüyor ve gerekli çal flmalar gerçeklefltiriyoruz. Süreklilik gösteren de iflim sürecimizin bu dönemdeki aflamalarında fl Bankası öncelikle geleneksel güç odaklar n n tamamlay c s olan global hizmet standard n daha da pekifltirecek ve de iflimini sürdürerek yoluna artan bir h zla devam edecektir. De erli hissedarlar m z, fl Bankas güçlü bir öngörü yetene ine ve stratejik yönetim gücüne sahiptir y l geliflmeleri, Bankam z n di er iki çok önemli varl n bir kez daha ortaya koymufltur. Bunlardan ilki öngörü yetene imizdir. Bankam z, kuruldu u günden bu yana ulusal ve global alanda say s z politik konjonktüre tan kl k etmifl ve farkl ekonomik süreçlerin bizzat içinde yaflayarak bugüne gelmifltir. Cumhuriyet tarihimizin tamam na tan kl k etmifl bir kurum olarak Türkiye ekonomisinin geliflimine paralel bir kurumsal tarihe sahibiz. lk kalk nma hamlelerinden planl ekonomiye ve günümüz liberal ekonomisine kadar uzanan yolculukta Bankam z, kaynak aktaran ve ekonomik geliflmeyi ivmeleyen bir rol oynam flt r. fl Bankas, bu çok aflamal süreçte güçlü öngörü yetene ini hep korumufl, bu sayede ülkemizin en de erli ve güçlü kurumlar ndan biri haline gelmifltir. 12

15 Bölüm1 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj Bankam z n sahip oldu u mali güç ve büyümeye imkan tan yan güçlü özkayna global rekabet koflullar ndaki yar fl sürdürmemiz için bize gerekli olan itici gücü sunmaktad r. Di er önemli varl m z stratejik yönetim gücümüzdür. fl Bankas net tan mlanm fl bir kurumsal stratejiye sahiptir. Di er taraftan Bankam z güçlü ve kurumsal bir yönetim kadrosuna sahiptir. Bu iki ö e bir araya geldi inde fl Bankas 'n n stratejik yönetim gücü ortaya ç kmakta; eflsiz bir sinerji bar nd ran insan kayna m z ve hizmet platformumuz kusursuz bir flekilde çal flmakta ve her geçen y l kendini aflan bir performansa imza atabilmektedir. Süreklilik gösteren bu özel durum, hissedarı, çalıflanı, müflterisi olmaktan mutluluk duyulan bir banka yaratılmasında anahtar rol oynayan bir husustur. Bu vesileyle Yönetim Kurulumuz ad na, fl Bankas 'n her türlü koflulda baflar ya tafl yan ve bu güçlü performans özverili mesaileriyle infla eden yönetim kadromuza ve fl Bankal ya teflekkürlerimi sunuyorum. K sa vadede zorluklar öngörsek de orta vade güçlü büyümeye iflaret ediyor y l n n zor bir y l olaca n öngörüyoruz. Global ölçekli dalgalanmalar sürecek, ekonomik büyüme yavafllayacakt r. Orta vadede ise ülkemiz güçlü bir büyüme potansiyeline iflaret etmektedir. Global oyuncular n hemen hepsi, Türkiye'nin orta vadeli büyüme olanaklar n göz önüne alarak pazara girifl yapm fllard r. Genç nüfusumuz, ekonomimizin güçlü talep yap s ve Türkiye'nin de iflen dünya dengelerindeki de iflmeyen önemi bankac l k için eflsiz bir büyüme olana ortaya koymaktad r. fl Bankas orta vadede öngörülen bu büyüme olanaklar ndan en büyük fayday sa layacak olan bankad r. fl Bankas güçlü ve tam teflekküllü bir bankad r. Türkiye'nin en yayg n bankalar n n bafl nda gelen Bankam z ayn zamanda genifl bir finansal ifltirak portföyüne ve yurt d fl hizmet a na sahiptir. Yurtd fl örgütümüz bulundu umuz piyasalar n nabz n tutan, öncü hizmet noktalar olarak uzun y llardan beri yer ald klar piyasalarla uyum içinde faaliyet göstermektedir. Bankam z en k sa süre içinde çevre co rafyam zda da yap lanmaya odakl d r. M s r, Azerbaycan ve Rusya büyüme olanaklar aç s ndan öncelikle de erlendirilecek piyasalar n bafl ndad r. Piyasan n dinamiklerini do ru okuma konusunda bugüne kadar gösterdi imiz beceriyi, performansımıza aktarma çabasını sürdürürken, Bankam z n sahip oldu u mali güç ve büyümeye imkan tan yan güçlü özkayna global rekabet koflullar ndaki yar fl sürdürebilmemiz için bize gerekli olan itici gücü sunmaktad r. Türkiye'nin bankas n gönül birli i ile yeni ufuklara tafl yoruz. Yerli ve yabanc hissedarlar m z ve müflterilerimiz bize güvenip bizi tercih etti i müddetçe global yolculu umuzda yeni mesafeler kat etmeye ve yeni co rafyalara ulaflmaya devam edece iz. Türkiye'nin bankas fl Bankas 'na olan sars lmaz güveniniz için sizlere teflekkür ederiz. Prof. Dr. Ahmet K rman Yönetim Kurulu Baflkan 13

16 Bölüm 1 Genel Müdür ün Mesaj De erli hissedarlar m z, müflterilerimiz, mesai arkadafllar m ve ifl ortaklar m z, fl Bankas finansal, operasyonel ve stratejik aç lardan çok baflar l bir y l daha geride b rakm flt r. Organik büyümeye odakl proaktif stratejimiz, 2007 y l nda Bankam z n güçlü ve disiplinli sonuçlar kaydetme gücünü bir kez daha ortaya koymufl ve gelece e dair eflsiz bir potansiyeli iflaret etmifltir. H. Ersin Özince Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür 14

17 Bölüm 1 Genel Müdür ün Mesaj 2007 y l nda brüt kâr m z %46,5 net kâr m z ise %53,4 oran nda artm flt r y l nda toplam aktiflerimiz 80,2 milyar YTL'ye ulaflm flt r. Toplam say s on milyonu aflk n mudimizin emanet etti i varl klar 48,5 milyar YTL olmufl, plasman hacmimiz 34,0 milyar YTL'ye yükselmifltir. Özkaynaklar m z 10,6 milyar YTL'ye ulafl rken, sermaye yeterlilik oran m z %20,5 olmufltur. Brüt kâr m z milyon YTL, net kâr m z ise milyon YTL seviyesinde gerçekleflmifltir. fl Bankas 2007 y l nda da mevduat, özkaynak ve aktif büyüklü ünde özel bankalar aras ndaki liderli ini sürdürmüfltür. %46,5 oran nda art fl gösteren brüt kâr m z özel sektör bankalar aras nda elde edilen en yüksek tutard r. Kaydetti imiz performans mali bünyemizin gücünü daha da art rmam z sa larken yar nlar için çok önemli bir rezerv ve güç teflkil etmektedir. Politikam z piyasa koflullar na uygun olarak de iflmifl, oda m z ise hep ayn kalm flt r. Sektörün son dönemde yaflad konsolidasyon ve konsantrasyondan güçlü bir flekilde pay al rken, y l içinde global ve ulusal piyasalarda yaflanan geliflmeleri zaman nda öngörmüfl ve bilanço büyütme yönündeki ifltah m z azaltarak kârl l a odakl bir büyüme stratejisini uygulam fl bulunuyoruz ülkemiz aç s ndan zorluklar içeren bir y l olmufltur. Büyüme devam etmekle beraber h z kesmifltir. Baflta AB'ye entegrasyon süreci olmak üzere siyasi ve ekonomik birçok ç pa ihmal edilmifltir. Bu dönemde biz, rand mans z oldu unu düflündü ümüz baz ifl kollar nda rakiplerimizi ihtiyatla izlemeyi tercih ettik. Her piyasa koflulunda sürdürdü ümüz dengeli, kontrolü kolay ve gerekti i ölçüde muhafazakar finansal yap m z dalgal bir dönemde biz kez daha sa l kl bir performans göstermemizi sa lam flt r. Finansal performans n ötesinde 2007 y l nda kaydetti imiz baflar, finansal sonuçlar n fazlas yla ötesine geçmektedir. fl Bankas kilit önemde bir stratejik geliflim sürecinden geçmektedir. Bankam z 1924'teki ruhundan hiçbir fley kaybetmeden, 100. yafl n kutlayaca 2024'teki fl Bankas 'n bir di er ifadeyle gelece in bankas n infla etmektedir. K sa vadede piyasan n taleplerine her zamankinden daha iyi cevap verebilecek bir konumda oldu umuzu görüyoruz. Mevcut gücümüzü en iyi ve en do ru flekilde yöneterek sonuçlar m za yans tmaya devam ediyoruz. Uzun vadeli öngörümüz ise Türkiye piyasas n n sundu u geliflme ve büyüme olanaklar ndan en çok faydalanacak olan bankan n yine fl Bankas olaca yönündedir. MOD Program bizi heyecanland r yor. Bankam z de iflim yönetimi projesi MOD, 2007 y l nda önemli gerçekleflmelere imza atm flt r. Sat fl teflkilat m z yeniden yap land r lm fl ve iflbafl yapm flt r. Di er taraftan ifl ve bilgi teknolojisi projelerinde y l için öngörülen tüm gerçekleflmeler zaman nda sa lanm flt r y l nda h zlanan yap lanma çal flmalar m z kurumsal kültürümüze çok büyük katk sa layacakt r. A rl k verdi imiz aç l mlar öncelikle Bankam za sonra da Grubumuza etkin yönetim ve etkin üretim anlam nda çok önemli ivme kazand racakt r. Rekabetin önünde yar fla devam edebilmek için sürekli olarak en iyi ifl modeli, hizmet yap s, insan kayna ve araçlar ile donanm fl olmam z gerekmektedir. fl Bankas 83 y ll k tarihi boyunca kurumsal kültürünü korumufl, de iflimi günün koflullar na en uygun olarak yönetmifl ve müflteri ihtiyaçlar na en gerçekçi flekilde cevap verebilmifl bir bankad r. Bir asra yak n bir zamanda de iflimi yönetmede gösterdi imiz baflar, önemli bir k sm global oyunculardan oluflan ve dünyayla fazlas yla entegre olmufl bir piyasan n en güçlü ve en istikrarl kat l mc s olarak bugüne gelmemizde büyük rol oynam flt r. De iflim yönetimi ile ilgili olarak de inmek istedi im bir di er konu grup perspektifindedir. Biz de iflim yönetimi konusuna bir bütün olarak bak yoruz. fltiraklerimizin bu kapsam n d fl nda kalmas söz konusu de ildir. Sigortadan bireysel emeklili e, portföy yönetiminden finansal kiralamaya ve cam grubuna kadar tek vücut olan tüm ifltiraklerimizin daha etkin, verimli ve çevik yap lara kavuflmalar gereklidir. Bu rekabet için oldu u kadar, farkl ifl kollar ndaki lider pozisyonlar m z pekifltirmek için de flartt r. fl Bankas 2007 y l nda da mevduat, özkaynak ve aktif büyüklü ünde özel bankalar aras ndaki liderli ini sürdürmüfltür. 15

18 Bölüm 1 Genel Müdür ün Mesaj fl Bankas 'n n rakiplerinden en önemli farklar ndan biri tüm bankac l k ifllemlerini destek hizmetleri ile birlikte ayn çat alt nda yapmaya devam etmesidir. Bütünsel yap m z marka de erimizi pekifltiriyor. fl Bankas 'n n rakiplerinden en önemli farklar ndan biri tüm bankac l k ifllemlerini destek hizmetleri ile birlikte ayn çat alt nda yapmaya devam etmesidir. Bunun birçok geliflmifl piyasaya oranla Türkiye'de bir dezavantaj teflkil etmedi ini, bilakis ülkenin bugünkü gerçeklerinde bankac l k ana konusu ve yan konular bölünmemifl flirketlerin daha önemli bir marka de erine sahip olduklar na inan yoruz. Ekonomideki, ifl hayat ndaki ve bankac l k sektöründeki olgunlaflma ve profesyonelleflmenin her alanda bölünmeye ve her alanda ihtisaslaflarak etkinli i art rmaya uygun olmad n düflünüyoruz. Gelecekte zorluklar devam edecektir y l uluslararas piyasalardaki sorunun ne denli büyük oldu unu teflhis etmemizi sa lam flt r. Anglo-sakson sistem olarak bildi imiz ve örnek ald m z sistemde ortaya ç kan mali zaaflar geliflen piyasalar aç s ndan flafl rt c d r. Bizlerin risk yönetiminden kurumsall a pek çok konu bafll nda örnek ald m z piyasalar n asl nda pek çok zaaf içerdi inin ortaya ç kmas irdelememiz ve dikkatlice izlememiz gereken bir süreçtir. Ülkemiz bu süreçte olanak ve riskleri efl anl olarak bar nd rmaya devam edecektir. Tamam yla aç k bir pazar haline gelen ülkemizin önemli büyüme potansiyeli tafl d herkesin üzerinde anlaflt bir konudur. Bundan sonra en önemli olan konu büyüme sürecinin ve de iflimin do ru yönetimidir. Ülkemizde 2007'deki siyasi belirsizlikler önemli oranda ortadan kalkm fl bulunmaktad r. AB ve uluslararas geliflmifl örnekler hedeflenerek reformlar n sürdürülece ini; bunun sosyal ve ekonomik ortama katk sa layaca n ve bizlere de ifllerimizi gelifltirme imkan tan yaca n düflünüyoruz. Türkiye 2008'de ekonomi politikalar ndaki bir k s m hatay gidererek istikrarl bir ortam sa layabilecektir. Siyasi istikrar, ekonomik istikrar ve enflasyonun hedefe uygun hareketini getirecektir. Türkiye'nin mukayeseli üstünlüklerini ön plana ç karan ve dolay s yla istihdam art ran politikalar uyguland sürece cari aç kta da önemli ad mlar at lacakt r. Bu koflullar sa land takdirde fl Bankas, hem bu geliflmeye en büyük deste i veren banka olacak, hem de geliflen piyasa ortam ndan en iyi pay alacakt r. Buradaki önemli konu dünya sermaye ve finans piyasalar n n ne flekilde senkronize edilebilece i konusudur. Örnek al nan piyasalar önemli sorunlarla karfl karfl yad r. Geliflmekte olan piyasalar düzenleme çal flmalar gündemi olufltururken, flimdi geliflmifl piyasalar n kendilerine çeki düzen vermesinin ve Basel II prensiplerini s k ca uygulamalar n n gere i ortaya ç km flt r. 16

19 Bölüm 1 Genel Müdür ün Mesaj Öngörü kabiliyeti, etkin de iflim yönetimi ve dikkatli planlama, fl Bankas 'n n sektörün en iyileri aras ndaki yerini, 83 y ld r sürekli k lm flt r. fl Bankas stratejilerinden ödün vermeden yoluna devam etmeye kararl d r. 2008'in Bankam z ve ifltiraklerimiz aç s ndan 2007'den daha iyi bir y l olaca n öngörüyoruz. Banka olarak 2008'e h zl girmifl bulunuyoruz. MOD'un k sa dönem kazançlar n elde etmeye bafllad m z memnuniyetle ifade etmek isterim. Özellikle sat fl ve pazarlama h z m z yeni yap lanma ile çok daha somutlanm fl ve güçlenmifltir. Bankam z 2008'de pazarda çok daha güçlü bir faaliyet ve rekabet sergileyecektir. fl Bankas 'n n öncelikli geliflme alan bireysel ve KOB odakl perakende bankac l k olacakt r. Ancak her zaman oldu u gibi tüm ifl alanlar nda güçlü ve iddial bir flekilde yer almaya devam edece iz. Kurumsal bankac l kta rekabetçi olma çabalar m z haks z rekabete karfl n artarak sürecektir. fl Bankas Türkiye riskini en rahat alan banka konumunu sürdürecektir. Özel bankac l kta ciddi bir hamle içindeyiz. fl Bankas 'n n yüksek gelir grubu segmentinde eskiden beri gelen büyük bir birikimi vard r. Özel hizmet sunmaya odakland m z bu süreçte özel bankac l ktaki müflteri kazan m m z a rl kl olarak yurt d fl nda hizmet sunan yabanc bankalardan yapmay öngörüyoruz. Öngörü kabiliyeti, etkin de iflim yönetimi ve dikkatli planlama, fl Bankas 'n n sektörün en iyileri aras ndaki yerini, 83 y ld r sürekli k lm flt r. Yönetim ekibi ve çal flanlar m z n mesleki yetenek ve ifle olan tutkular n sa lam bir mali yap ile birlefltirmeleri sonucunda ulaflt m z bu nokta, bizim için ölçülemez bir manevi de ere sahiptir. fl Bankas 2008'e girerken her zamankinden daha rekabetçi ve güçlü bir konumdad r. Yetkin insan kayna, sa lam mali yap s ve yurt çap ndaki yayg n flube a, Bankam z n daha çok noktada, daha çok müflteriye hizmet götürmesini sa layacakt r. Hissedarlar m z ve Yönetim Kurulumuzun deste i, muhabir ve yat r mc lar m z n inanc, müflterilerimizin güveni ve çal flanlar m z n katk lar ile Bankam z, 2008 ve sonras nda, yerli ve yabanc müflteri ve ifl ortaklar m z için artan oranda de er yaratmaya devam edecektir. Sayg lar mla, H. Ersin Özince Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Grup flirketleri ile sinerji aray fllar m z 2008'de daha da artacakt r. Grup flirketlerinin yap lanmalar tamamland nda halka aç k olmayan grup flirketlerimizi halka arz yolunda görmek arzusunday z. Bu bize daha çok etkinlik kazand racak, yeni büyüme olanaklar sunacakt r. 17

20 Bölüm 1 Müflteri Odakl Dönüflüm (MOD) Program fl Bankas 'n n yürütmekte oldu u Müflteri Odakl Dönüflüm (MOD) Program uygulamalar 2007 y l nda hayata geçirilmeye bafllanm flt r. Müflteri memnuniyeti fl Bankas 'n n temel önceli idir. fl Bankas 'n n 2006 y l nda uygulamaya koydu u MOD Program müflteri memnuniyeti öncelikli olmak üzere Banka'n n ticari etkinli ini ve operasyonel verimlili ini art rmay hedeflemektedir. MOD Program, fl Bankas 'n n müflterilerine çok daha yak n olmas n, onlarla çok daha s cak ve sa l kl iliflkiler kurmas n, onlara sunmakta oldu u hizmetlerin nitelik ve nicelik anlam nda daha fazla gelifltirilmesini, operasyonel verimlili in en üst düzeye ç kar lmas n amaçlamaktad r. fl Bankas hem Türkiye'nin Bankas hem de sektörün lideri konumunu koruma ve gelifltirme konusunda kararl d r. Uygulamadaki MOD Program, fl Bankas 'n n kurumsal yetkinliklerini, rekabetin yeni koflullar na uygun olarak yeniden yap land rmakta; Banka'n n lider konumunu sürdürmesi için gerekli olan enerjiyi de sa lamaktad r. Program tamamland nda, fl Bankas dünyadaki en iyi uygulamalar seviyesine ulaflacak, Türkiye'nin bankas kimli ini yeni bir ölçe e tafl yacak ve global rekabetin bir kat l mc s olacakt r. MOD Müflteri Odakl Dönüflüm MOD Program 9 ifl ve 14 bilgi teknolojisi projesinden oluflmufltur. Program kapsam nda yürütülmekte olan de iflim uygulamalar insan kaynaklar, teknolojik altyap ve araçlar, organizasyon yap s ve süreçler alanlar nda yap lan de ifliklikleri ve iyilefltirmeleri kapsamaktad r. fl Bankas Lider, öncü ve güvenilir banka konumunu sürdürerek, müflterilerin, hissedarlar n ve çal flanlar n, Türkiye'de en çok tercih ettikleri banka olmak vizyonu do rultusunda gerçeklefltirdi i bu projeyle ülke ve sektör içerisinde ulaflm fl oldu u konumunu ileriye tafl maktad r. fl Bankas 'n n müflteri segmentasyonu yeniden tan mlanm flt r. fl Bankas, de iflen ve geliflen piyasa flartlar çerçevesinde müflterilerinin ihtiyaç ve beklentilerini en iyi flekilde cevaplayabilmek amac yla müflteri segmentlerini ve müflterilerine sunaca ürün ve hizmetleri yeniden yap land rm flt r. Yeni yap lanmada fl Bankas 'n n ifl birimleri Kurumsal Bankac l k, Ticari Bankac l k, Bireysel Bankac l k, Özel Bankac l k olarak belirlenmifl; bu ifl birimlerine ba l pazarlama, sat fl ve ürün yönetimi alt birimleri oluflturulmufltur. 18

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar 1 Bafll ca Göstergeler 36.9 milyar YTL Toplam aktifler ilk alt ayda %7.3 artarak 36.9 milyar YTL ye ulaflm flt r.

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler Finansal Sonuçları Konsolide Olmayan Veriler Ülke Çapında Yaygınlık Halkbank 2008 y lsonundan itibaren açt 28 yeni flube ile flube a n geniflletmeye devam etmektedir. Yurtiçi flube say s 650 ye ulaflm

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Finansal Hizmetler AKBANK

Finansal Hizmetler AKBANK sabanc holding 2006 faaliyet raporu 34 Finansal Hizmetler AKBANK Akbank, 2006 y lsonu itibariyle Türkiye'nin en de erli flirketi olmas n n yan s ra en kârl özel sektör bankas d r. Akbank, ayr ca yurt çap

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST-100, Haziran da %11,28 lik düşerek 76.295 den kapandı. Aynı dönemde Bankacılık endeksi %15,41, Sanayi endeksi

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i Toptan eflya fiyatlar endeksi art fl h z bir önceki y la göre 0,1 puanl k düflüflle % 13,8 e gerilemekle birlikte, y lbafl nda öngörülen % 12 lik hedefin 1,8 puan üstünde

Detaylı

31.12.2011-31.03.2012 tarihleri arasında fon getirisi -%1,41 olarak gerçekleşirken, yönetici benchmarkının getirisi -%0,60 olarak gerçekleşmiştir.

31.12.2011-31.03.2012 tarihleri arasında fon getirisi -%1,41 olarak gerçekleşirken, yönetici benchmarkının getirisi -%0,60 olarak gerçekleşmiştir. GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (EUROBOND) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2012 YILI 3 AYLIK FAALİYET RAPORU 1.- Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi genel olarak 2011

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 02/05/2013 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 31/12/2015

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST 100 endeksi, Nisan ayı içerisinde %0,2 lik artış göstererek 86.046 seviyesinden kapandı. Aynı dönem içerisinde

Detaylı

FONLAR GETİRİ KIYASLAMASI

FONLAR GETİRİ KIYASLAMASI MART 15 FON BÜLTENİ Güncel Ekonomik Veriler Büyüme Oranı(Yıllık) 4,00% Cari Açık/GSYİH 5,90% İşsizlik oranı(yıllık) 10,10% Enflasyon(TÜFE/Yıllık) 7,55% GSMH(milyar USD) 819,9 Kişi Başı Milli Gelir (USD)

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

Türkiye nin Bankas FAAL YET RAPORU 2008

Türkiye nin Bankas FAAL YET RAPORU 2008 Türkiye nin Bankas FAAL YET RAPORU 2008 Bölüm 1 Sunufl 2 1924 ten Bugüne fl Bankas 3 2009 a Girerken fl Bankas 4 fl Bankas n n Vizyonu, Amaçlar ve Stratejisi 5 fl Bankas n n Hizmet Kap s n Aralad 1924

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü.

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. TÜRK YE N N GÖSTERGELER PROJEKS YON > Haz rlayan: Alaattin AKTAfi ala.aktas@gmail.com > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. Ocakta yüzde 0,80

Detaylı

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU YENİ MEVDUAT SİGORTA SİSTEMİ ÖNERİSİ BANKA BİRLEŞME VE DEVİRLERİ Dr. Mehmet GÜNAL Ankara, Haziran 2001 ÖNSÖZ Türkiye

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2014 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2014 yılı TCMB nin Ocak ayında faizleri belirgin şekilde arttırmasıyla

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

Türkiye nin lokomotifi

Türkiye nin lokomotifi çindekiler Türkiye nin lokomotifi Sunufl 2- Vizyon ve Misyon 3- Kurumsal Profil 4- Bafll ca Finansal Göstergeler 6- T.C. Ziraat Bankas Tarihinden Sat rbafllar 8- Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 12- Genel

Detaylı

Finansal Hizmetler AKBANK

Finansal Hizmetler AKBANK sabanc holding 2005 faaliyet raporu 36 Finansal Hizmetler AKBANK Akbank, 2005 sonu itibariyle Türkiye nin en kârl özel sektör bankas olmas n n yan s ra, toplam kredilerde Türkiye nin en büyük bankas d

Detaylı

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU 300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM LARI TANITIM KILAVUZU AVIVASA EMEKL L K VE HAYAT A.fi. GEL R AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKL L K YATIRIM U Genifl

Detaylı

SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004. Finansal Hizmetler

SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004. Finansal Hizmetler SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004 Finansal Hizmetler Akbank, 2004 y l sonu itibariyle kârl l k ve piyasa de eri aç s ndan Türkiye nin en büyük özel sektör bankas d r. Güçlü sermayesi, istikrarl mevduat

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2015 YILI FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2015 yılı yurtiçinde genel seçimler ve Merkez Bankası faiz tartışmaları,

Detaylı

VII PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR

VII PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR VII PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR 103 104 PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR A. GENEL DURUM 2002 yýlý baþýndan itibaren dalgalý kur rejimi altýnda nominal çýpa olarak para tabanýnýn ve örtük enflasyon hedeflemesinin

Detaylı

MKB n n faaliyete geçti i tarihten itibaren fl Bankas ve fl Yat r m birincil hisse senedi piyasas n n en aktif kat l mc lar olmufllard r.

MKB n n faaliyete geçti i tarihten itibaren fl Bankas ve fl Yat r m birincil hisse senedi piyasas n n en aktif kat l mc lar olmufllard r. imiz MKB n n faaliyete geçti i tarihten itibaren fl Bankas ve fl Yat r m birincil hisse senedi piyasas n n en aktif kat l mc lar olmufllard r. 1998 y l çal flmalar Kurumsal Finansman Ülkemizin önde gelen

Detaylı

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Eylül 2007 sonuçlar

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Eylül 2007 sonuçlar yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Eylül 2007 sonuçlar Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye nin lider KOB bankas > Toplam aktiflerde %7.2 pazar pay (a)

Detaylı

Ocak. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ocak. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 22 Ocak Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Merkez bankalarının ayrışması devam edecek Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi bu sabah saatlerinde Davos ta gerçekleştirilen Dünya Ekonomi

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

ING EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU FAALİYET RAPORU 01.01.2014 30.06.2014

ING EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU FAALİYET RAPORU 01.01.2014 30.06.2014 ING EMEKLiLiK A.Ş. KATKI EMEKLiLiK YATIRIM FONU FAALİYET RAPORU 01.01.2014 30.06.2014 1. GENEL BİLGİLER Fon un Unvanı ING EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Fon un Türü Katkı Emeklilik Yatırım

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

01/01/2009 30/09/2009 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş

01/01/2009 30/09/2009 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş 01/01/2009 30/09/2009 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 9 AYLIK RAPORU BU RAPOR EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

Strateji Planlama ve Kurumsal Performans Yönetimi. Aylık Ekonomi Bülteni

Strateji Planlama ve Kurumsal Performans Yönetimi. Aylık Ekonomi Bülteni Strateji Planlama ve Kurumsal Performans Yönetimi Aylık Ekonomi Bülteni Mayıs, 2016 ÖNE ÇIKANLAR ÖNE ÇIKANLAR IMF 12 Nisan da yayınladığı Ekonomik Görünüm Raporunda 2016 yılı için küresel büyüme tahminini

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

TÜRK YE CUMHUR YET MERKEZ BANKASI

TÜRK YE CUMHUR YET MERKEZ BANKASI TÜRK YE CUMHUR YET MERKEZ BANKASI Krizi Yönetmede Merkez Bankas n n Rolü ve Etkinli i Erdem Ba ç Ba kan Yard mc s stanbul Üniversitesi 22 May s 2009 1 Sunum Plan I. Fiyat stikrar ve Finansal stikrar II.

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 31.12.2004-31.12.2005 dönemine ilişkin

Detaylı

Faaliyet Raporu 2007

Faaliyet Raporu 2007 çindekiler 3 Kurumsal Profil 3 Vizyonumuz, Misyonumuz, Kurumsal Stratejimiz 5 Tarihçe 6 Rakamlarla 8 Yönetim Kurulu Baflkan 'n n Mesaj 12 Genel Müdür'ün 2007 Y l De erlendirmesi 16 2007 Y l nda Dünya ve

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

fl Bankas n n yaflam nda bir gün... Faaliyet Raporu 2001

fl Bankas n n yaflam nda bir gün... Faaliyet Raporu 2001 fl Bankas n n yaflam nda bir gün... Faaliyet Raporu 2001 Hergün ifle yeni ümitlerle geliyoruz... çindekiler 03 Finansal Göstergeler 06 Türkiye fl Bankas Türkiye nin Bankas 08 Yönetim Kurulu 10 Yönetim

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

Groupama Emeklilik Fonları

Groupama Emeklilik Fonları Groupama Emeklilik Fonları BKB - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu Aralık ayında global piyasalara, Amerika da Mali uçurum tartışmaları

Detaylı

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET:

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Sefer BÜTÜN EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: Mülkiyeti kamuya ait işletme hakları özel sektöre devredilmemiş

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014)

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014) GİRİŞ ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014) 2012-2014 dönemi Orta Vadeli Mali Planı, Orta Vadeli Programla uyumlu olmak üzere gelecek üç yıla ilişkin merkezi yönetim bütçesi toplam gelir ve gider tahminleriyle

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Finansal Hizmetler AKBANK

Finansal Hizmetler AKBANK sabanc holding 2007 faaliyet raporu 34 Finansal Hizmetler AKBANK Akbank, 2007 y lsonu itibariyle Türkiye'nin en de erli bankas olmas n n yan s ra en kârl bankac l k operasyonlar na sahip özel sektör bankas

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD)

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD) AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD) Bu rapor AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2011-31.12.2011 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT- KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT- KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT- KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2011-31.03.2011

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Ziraat siz bir Türkiye düflünülemez

Ziraat siz bir Türkiye düflünülemez Faaliyet Raporu 2006 Ziraat siz bir Türkiye düflünülemez çindekiler Sunufl 1- Kurumsal Profil 2- Bafll ca Finansal Göstergeler 4- T.C. Ziraat Bankas Tarihinden Sat rbafllar 6- Yönetim Kurulu Baflkan 'n

Detaylı

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar

Detaylı

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man 214 EK M-ARALIK DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 214 y dördüncü çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 9 Ocak 215

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 21 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland.

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland. 21 OCAK-MART DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 21 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 1 Nisan 21 tarihinde

Detaylı

G ayrimenkul Yat r m Ortakl Olmak

G ayrimenkul Yat r m Ortakl Olmak G ayrimenkul Yat r m Ortakl Olmak CEYLAN Intercontinental ISTANBUL 15 Aral k 2011 Gayrimenkul Yat r m Ortakl klar (GYO), konut ve ifl/al flverifl merkezleri gibi büyük ölçekli gayrimenkul projelerinin

Detaylı

VAKIFBANK. Güçlü konut kredileri Takipteki alacaklardaki tahsilatlar marjları korudu ENDEKSE PARALEL GETİRİ

VAKIFBANK. Güçlü konut kredileri Takipteki alacaklardaki tahsilatlar marjları korudu ENDEKSE PARALEL GETİRİ VAKIFBANK Banka Güçlü konut kredileri Takipteki alacaklardaki tahsilatlar marjları korudu Vakıfbank 2009 yılı karını beklentiler dahilinde açıkladı Vakıfbank yılın son çeyreğinde net karını, beklentiler

Detaylı

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU v ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 1. leti im Bilgileri Bankan n Yönetim Merkezinin Adresi : Büyükdere Caddesi Rumelihan No:40 Mecidiyeköy- stanbul Bankan n Telefon ve Faks Numaralar

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ www.tisk.org.tr

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ www.tisk.org.tr TİSK AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ- MAYIS 2016 (SAYI: 87) GENEL DEĞERLENDİRME 03.06.2016 Kıdem tazminatında işletmelerin maliyetini artıracak ve işçi-işveren ilişkilerini bozacak düzenlemelerden kaçınılmalı Gelecek

Detaylı

DÖVİZ. Döviz Kurları / Pariteler DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ VERİ GÜNDEMİ. Ekonomik Notlar Makro Görünüm Teknik Görünüm

DÖVİZ. Döviz Kurları / Pariteler DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ VERİ GÜNDEMİ. Ekonomik Notlar Makro Görünüm Teknik Görünüm DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ Geçtiğimiz hafta ABD de tüketici güven endeksi beklentilerin üzerinde geriledi. ISM imalat endeksinde ise yükseliş trendinin korunduğu görülüyor. Hafta boyunca, doların güçlü seyrinin

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR Bu rapor Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Likit Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2015 30.06.2015 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

BASIN DUYURUSU 2001 YILI PARA VE KUR POLİTİKASI

BASIN DUYURUSU 2001 YILI PARA VE KUR POLİTİKASI Sayı: 42 BASIN DUYURUSU 2001 YILI PARA VE KUR POLİTİKASI Gazi Erçel Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 22 Aralık 2000 Ankara 2001 yılında uygulanacak para ve kur politikasının çerçevesi, uygulama prensipleri

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 1.478 trilyon TL ye, uluslararas ticaret ve muamelelerden al nan vergiler % 34,6'l k art flla 16.936 trilyon TL'ye, idari harçlar ve ücretler, sanayi d fl arizi sat fllardan

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

2014 1. Çeyrek Sonuçları TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI

2014 1. Çeyrek Sonuçları TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI Basın Bülteni 1 Mayıs 2014 Güçlü İlk Çeyrek Sonuçları ile 2014 Yılına Sağlam Başladık Türkiye nin öncü iletişim ve yakınsama

Detaylı

TÜRK YE EKONOM S : 2004 YILI DE ERLEND RMES VE 2005 YILINA BAKIfi

TÜRK YE EKONOM S : 2004 YILI DE ERLEND RMES VE 2005 YILINA BAKIfi KURUMSAL PROF L BAfiLICA F NANSAL GÖSTERGELER GENEL MÜDÜR ÜN DE ERLEND RMES KISACA OYAK TÜRK YE EKONOM S : 2004 YILI DE ERLEND RMES VE 2005 YILINA BAKIfi 2004 YILINDA OYAK BANK: STRATEJ LER VE GEL fimeler

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı