Türkiye nin Bankas FAAL YET RAPORU 2007

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye nin Bankas FAAL YET RAPORU 2007"

Transkript

1 Türkiye nin Bankas FAAL YET RAPORU 2007

2 Sunufl 4 K saca fl Bankas 6 fl Bankas 'n n Vizyonu ve Amaçlar 7 fl Bankas 'n n Türk Bankac l na Getirdi i " lk"lerden... 8 fl Bankas n n Ortakl k Yap s ve Finansal Göstergeler 10 Yönetim Kurulu Baflkan 'n n Mesaj 14 Genel Müdür'ün Mesaj 18 Müflteri Odakl Dönüflüm (MOD) Program Y l nda Ekonomik Ortam 24 fl Bankas nda 2007 Y l n n De erlendirilmesi 42 fltirakler 46 fl Bankas Ana Sözleflmesinde Yap lan De ifliklikler 47 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü fl Bankas 'nda Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamalar 49 Yönetim Kurulu ve Denetçiler 52 cra Kurulu 54 Organizasyon fiemas 56 ç Sistemler Kapsam ndaki Yöneticiler 57 fl Bankas nda Faaliyet Gösteren Komiteler 59 fl Bankas nda nsan Kaynaklar Uygulamalar 60 Bankan n Dahil Oldu u Risk Grubu ile Yapt fllemlere liflkin Bilgiler 60 Bankaların Destek Hizmeti Almalarına ve Bu Hizmeti Verecek Kuruluflların Yetkilendirilmesine liflkin Yönetmelik Uyarınca Destek Hizmeti Alınan Faaliyetler 61 Kâr Da t m Politikas 62 Ola an Genel Kurul Gündemi 63 Özet Yönetim Kurulu Raporu 64 Denetçiler Raporu 65 Kâr Da t m Teklifi 66 Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Beyan Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine liflkin De erlendirmeler 75 Denetim Komitesinin ç Kontrol, ç Denetim ve Risk Yönetim Sistemlerinin flleyifline liflkin De erlendirmeleri ve Hesap Dönemi çerisindeki Faaliyetleri Hakk nda Bilgiler 77 Ba ms z Denetim Raporu 78 Konsolide Olmayan Mali Tablolar 88 Rapor Dönemi Dahil Befl Y ll k Döneme liflkin Özet Finansal Bilgiler ve Gösterge Rasyolar 89 Bankan n Mali Durumu, Kârl l k ve Borç Ödeme Gücüne liflkin De erlendirmeler 91 Risk Türleri tibar yla Uygulanan Risk Yönetimi Politikalar na liflkin Bilgiler 95 fl Bankas n n Kredi Notlar ve lgili Aç klamalar Aral k 2007 Tarihi tibar yla Haz rlanan Y l Sonu Konsolide Olmayan Finansal Rapor 148 Hissedarlara Bilgi

3 2008 e girerken e girerken...

4 Bölüm 'e girerken fl Bankas gelece e dair net bir vizyona sahiptir. Gelece e bakarken; Daha yo un rekabet Türkiye ekonomisi gittikçe global piyasalara daha çok entegre olmaktadır. Rekabet ivme kazanmakta ve uluslararası standartlarda hizmet sunumunu gerektirmektedir. Daha derin ve çok boyutlu bir ifl ortam Finans sektörü derinleflmekte ve ölçe i büyümektedir. Aynı süreçte ifl ortamı, fleffaflık, hesap verebilirlik, kurumsal yönetim ve iletiflim gibi birçok boyutta geliflmektedir. Daha ileri teknoloji Teknoloji hızlı de iflen ifl ortamının temel belirleyicilerinden biridir. Artan rekabette sunulan ürün ve hizmetlerde hız, kalite, yaygınlık ve yaratıcılık gittikçe geliflen teknolojinin daha yo un kullanımına ba lı olacaktır. Daha fazla yenilik Müflteri beklentileri gün geçtikçe çeflitlenip artmakta, hizmet ve ürün sunumunda belirleyici olmaktadır. Baflarıya giden yol müflterilerin de iflik ihtiyaçlarını karflılayacak yeni ürün ve hizmetleri uygun zaman ve mekanda sunmaktan geçmektedir. Daha fazla iflbirli i Yaygınlık, derinlik, kalite ve hızın büyük önem kazandı ı günümüz pazar koflullarında da ıtım, teknoloji, ürün gelifltirme gibi birçok alanda müflteri, tedarikçi, çalıflan ve hissedarlar baflta olmak üzere paydafllar arasında daha yo un iflbirlikleri kurulmaktadır. görüyoruz. 2

5 Bölüm 'te oldu u gibi 2024'te de Türkiye'nin bankas olaca z. Önümüzdeki dönem, fl Bankası'nın baflta müflterileri, hissedarları ve çalıflanları olmak üzere tüm paydaflları için daha fazla de er üretece i büyüme fırsatlarını da barındırıyor. Bu fırsatları en iyi flekilde kullanmaya kararlıyız. 3

6 Bölüm 1 K saca fl Bankas 1924 y l nda Ankara'da kurulan fl Bankas, Cumhuriyet dönemi bankac l n n kurucusu, öncüsü ve sembolüdür. Türkiye ekonomi tarihinin her evresinde anahtar roller üstlenen fl Bankas, Türkiye'nin Bankas ifadesinde özetlenen misyonuna uygun olarak toplumun her kesiminden bireye, giriflimciye ve kuruma hizmet götürmüfltür. Sermaye birikiminin son derece s n rl oldu u bir dönemde 1 milyon TL gibi mütevaz bir sermaye ile kurulan fl Bankas, bu ilk dönemde Türkiye'nin ekonomik inflas na aktif bir flekilde kat lm fl ve ülkenin geliflmesinde büyük rol oynam flt r. Bu süreçte, kendi insan kayna n yetifltirmeye odaklanan fl Bankas, Türkiye'nin dört bir yan na flube açarak istikrarl büyümesine devam etmifltir. 1950'li y llarda ise fl Bankas 'n n ifltirakleri sanayinin lokomotifi olurken özellikle imalat sektörlerine yönelik birçok yat r m yap lm fl, birçok kurulufla finansman deste i sa lanm flt r. 60'l y llardan itibaren flubeleflmeye h z verilmifl, 1980'li y llarda yurt d fl ndaki flube a n n geliflmesine özel önem verilmifltir. 2000'li y llar karfl larken Genel Müdürlük örgütünü stanbul'a tafl yan fl Bankas, talebi yönlendiren sat fl ve pazarlama a rl kl anlay fla yönelmifltir. Müflteri Odakl Dönüflüm (MOD) program çerçevesinde fl Bankas 'n n büyüme kapasitesini ve rekabet gücünü farkl bir boyuta tafl yacak bu yal n yaklafl m, müflterinin çok yönlü memnuniyetini ve sadakatini art rmay hedeflemektedir. fl Bankas, bugün, toplam say s milyonlarla ifade edilen yayg n ve büyük bir müflteri kitlesine kurumsal, ticari, bireysel ve özel bankac l k ifl kollar nda hizmet sunmaktad r çal flan, 928 yurt içi ve 11 yurt d fl flube, Bankamatik, 909 Netmatik ve 100 Kasamatik'ten oluflan eflsiz hizmet sunum platformu, fl Bankas 'n n en önemli rekabet avantaj n ve ölçek üstünlü ünü oluflturmaktad r. fl Bankas, Türkiye ve yurt d fl nda yerleflik bankac l k, leasing, faktoring, yat r m bankac l, portföy yönetimi hizmetleri, genel sigortac l k ve bireysel emeklilik alanlar nda faaliyet gösteren bir finansal hizmetler ifltirak portföyüne sahiptir. Bu yap lanma, fl Bankas 'n n ürün ve hizmet sunum yetkinli ini pekifltirmektedir. Finansal hizmet ifltiraklerine ek olarak fl Bankas 'n n cam, telekomünikasyon ve sanayi-hizmet ana gruplar nda faaliyet gösteren do rudan ve dolayl ifltirakleri de bulunmaktad r. 4

7 Bölüm 1 K saca fl Bankas fl Bankas bugün dünyan n zirvesindeki bankalardan biridir... fl Bankas, 2004 y l ndan bu yana Forbes dergisinin Dünyan n En Büyük 2000 fiirketi (*) s ralamas nda ilk 500 firma içinde yer alan tek Türk flirketidir. The Banker dergisinin Ekim 2007 say s nda yer alan "En Büyük 300 Avrupa Bankas " s ralamas nda (**) 53. s rada yer alm flt r. fl Bankas, ayn s ralamada yer alan di er Türk bankalar içinde birinci s radad r. The Nilson Report'un May s 2007'de yay nlanan araflt rmas na göre fl Bankas, kart üretim hacminde Avrupa'da 19. Türkiye'de ise 1. s rada yer almaktad r. The Banker dergisinin Basel kriterlerine uygun ana sermaye büyüklüklerini dikkate alarak yapt s ralamada (***) 6,8 milyar dolarl k ana sermaye toplam ile Dünyan n En Büyük 1000 Bankas s ralamas nda 102. s rada yer almaktad r y l sonu verilerine göre fl Bankas 'n n özkaynaklar 10,6 milyar YTL, toplam varl klar ise 80,2 milyar YTL'dir. Banka'n n 83 y ll k tarihinin en iyi bilanço neticelerine iflaret eden bu sonuçlar, ayn zamanda, fl Bankas 'n n Türkiye'nin lider bankas kimli ini de özetlemektedir. (*) Halka aç k flirketlerle ilgili y ll k s ralamaya göre. (**) Bankalar n 2006 y l konsolide mali tablolar ndaki ana sermaye büyüklüklerine göre. (***) Bankalar n 2006 y l sonu konsolide mali tablolar na göre. 5

8 Bölüm 1 fl Bankas n n Vizyonu ve Amaçlar Vizyonumuz Lider, öncü ve güvenilir banka konumunu sürdürerek, müflterilerin, hissedarlar n ve çal flanlar n, Türkiye'de en çok tercih ettikleri banka olmak Amaçlar m z Müflterilerimiz aç s ndan; Hizmet sunumunda, hedefimizi oluflturan tüm sektör ve müflteri gruplar nda en çok tercih edilen banka olmak, Müflterilerimize, nitelikli çal flanlar m z, yayg n flube a m z ve flube d fl hizmet kanallar m z ile eksiksiz, güvenilir ve kaliteli hizmet sunmak, Yüksek ifl ahlak prensiplerimize taviz vermeksizin uymak, Hissedarlar m z aç s ndan; Hisse de erimizi istikrarl bir biçimde art rmak, Etkin bir risk yönetimi anlay fl ile hareket etmek, Çal flanlar m z aç s ndan; Tercih edilen iflveren olmak ve çal flanlar m za kiflisel ve mesleki geliflimlerini teflvik edici programlar ve e itim imkanlar sunmak, Müflteri odakl yaklafl m m z tüm çal flanlar m za yaymak, Sadakati, sorumluluk almay ve yarat c olmay desteklemek ve teflvik etmek, Yetkinlik ve performansa dayal, adil ve güvenilir bir ifle alma, de erlendirme, atama ve yükselme sistemi uygulamak Özetle; Müflteri ihtiyaçlar n h zl, etkin, kaliteli çözümlerle karfl layan ve çal flanlar n ifllerinde en yüksek performans gösterebilmeleri için teflvik eden bir banka olarak, hissedarlar m za yaratt m z de eri istikrarl bir biçimde art rmak olarak tan mlanm flt r. 6

9 Bölüm 1 fl Bankas n n Türk Bankac l na Getirdi i lk lerden... fl Bankas Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk milli bankas d r. Banka, öncülük misyonunu kuruldu u günden bugüne kararl l kla sürdürmektedir. Tasarruf al flkanl n yaratmak ve yayg nlaflt rmak amac yla halk m z kumbarayla tan flt ran, Günlük harcamalarda çek uygulamas n bafllatan, "Bankamatik" ile Türkiye'de elektronik bankac l n temellerini atan, Avrupa ve K br s'ta ilk Türk banka flubelerini açan, lk yat r m hesab hizmetini sunan, lk yat r m fonunu kuran, Türkiye'de bir banka bünyesinde ilk menkul k ymet al m sat m n bafllatan, lk interaktif telefon bankac l hizmetini sunan, lk internet flubesini kullan ma açan, Netmatikler ile bilgisayar olmayan müflterilere de internet bankac l n ulaflt ran, WAP telefon bankac l ifllemlerini bafllatan, Maximum Nakit Noktas ile Türk bankac l na yeni bir da t m kanal açan Köprü ve otoyol geçifl ücretlerinin ödenmesinde kullan lan Kartl Geçifl ve Otomatik Geçifl Sistemleri ni özel bankalar aras nda ilk olarak sunan lk Java tabanl Cep Telefonu Bankac l hizmetini sunan hep fl Bankas 'd r. fl Bankas, 83 y ld r ilk ve örnek uygulamalara imza at yor, Türkiye'ye ve insanlar m za en iyi hizmeti sunma çabas n aral ks z olarak devam ettiriyor... 7

10 Bölüm 1 fl Bankas n n Ortakl k Yap s ve Finansal Göstergeler 31 Aral k 2007 itibariyle ortakl k yap s (%) 28,09 Atatürk Hisseleri (Cumhuriyet Halk Partisi) 41,54 T. fl Bankas A.fi. Mensuplar Munzam Sosyal Güvenlik ve Yard mlaflma Sand Vakf 30,37 Halka Aç k Bölüm Banka n n ortakl k yap s nda 2007 y l nda herhangi bir de ifliklik olmam flt r. Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür ve Genel Müdür Yard mc lar n n Banka'da sahip oldu u paylar önemsiz seviyededir. fl Bankas nda müflterilerimizi, çal flanlar m z ve hissedarlar m z hedeflerine ulaflt rmak için çok çal fl yoruz. Hedefimiz, tüm paydafllarımız için daha çok de er üreterek istikrarlı bir biçimde büyümektir. %6,6 Toplam Aktifler fl Bankas n n toplam aktifleri 2007 y l nda %6,6 l k art flla 80,2 milyar YTL ye ulaflm flt r. %14,0 Toplam Krediler Toplam krediler 2007 y l nda %14,0 l k art flla 34,0 milyar YTL olmufltur. %53,4 Net Kâr 2007 y l nda %53,5 oran nda art fl kaydedilen net kâr 1,7 milyar YTL ye yükselmifltir. 8

11 Bölüm 1 % 20,5 Sermaye Yeterlilik Oran fl Bankası'nın güçlü özkaynak yapısı ve fon yaratma kapasitesi bugüne kadar oldu u gibi önümüzdeki dönemde de büyümenin kayna ı olacaktır. BAfiLICA F NANSAL BÜYÜKLÜKLER (Milyon YTL) De iflim (%) Aktif Toplam ,6 Krediler ,0 Mevduat ,6 Özkaynaklar ,7 Net Dönem Kâr ,4 Brüt Dönem Kâr ,5 BAfiLICA F NANSAL BÜYÜKLÜKLER (Milyon ABD Dolar )* De iflim (%) Aktif Toplam ,7 Krediler ,5 Mevduat ,2 Özkaynaklar ,9 Net Dönem Kâr ,8 Brüt Dönem Kâr ,4 (*) itibariyle döviz kuru: 1 ABD Dolar = 1,165 YTL itibariyle döviz kuru: 1 ABD Dolar = 1,395 YTL BAfiLICA F NANSAL RASYOLAR (%) Faiz Getirili Aktifler/Aktif Toplam 89,6 90,0 Krediler/Aktif Toplam 42,4 39,6 Kredi/Mevduat 70,0 64,3 Takipteki Krediler/Toplam Krediler 4,2 3,8 Özel Karfl l k Oran 100,0 100,0 Vadesiz Mevduat/Toplam Mevduat 16,5 16,5 Özkaynaklar/Pasif Toplam 13,2 12,5 Sermaye Yeterlilik Rasyosu 20,5 23,9 Ortalama Aktif Kârl l 2,2 1,6 Ortalama Özkaynak Kârl l 17,0 11,9 Faaliyet Giderleri/Faaliyet Gelirleri 36,7 42,0 9

12 Bölüm 1 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj De erli hissedarlar m z, 2007 fl Bankas için baflar l bir y l olmufltur. Bankam z bir kez daha kendisi için belirledi i hedefleri aflm fl, piyasa rekabetinin gere ini yaparak bir önceki y l kaydetti i performans n üzerinde mali sonuçlar aç klam flt r. fl Bankal lar olarak gururluyuz. Bu sonuçlar ülkemiz insanlar ile paylaflmaktan mutluluk duyuyoruz. Prof. Dr. Ahmet K rman Yönetim Kurulu Baflkan 10

13 Bölüm1 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj fl Bankas 2007 y l nda stratejik hedefleri do rultusunda ifl hacimlerini ve hizmet sundu u müflteri say s n art rmaya devam etmifltir. Bankam z farkl ifl kollar ndaki üstünlü ünü pekifltirmifl, yenilikçi ve kaliteli hizmet yaklafl m yla milyonlar n tercihi olmay sürdürmüfltür y l nda Bankam z yeniden yap lanma çal flmalar na da h z kazand rm flt r. En genifl perspektifte ifltiraklerimiz ile birlikte oluflturdu umuz sinerji; hissedarlar m za, müflterilerimize, çal flanlar m za ve tüm topluma sürekli katma de er üretmemize olanak tan m fl ve tanımaya da devam etmektedir. En büyük amacımız sahip oldu umuz misyon ile bu özelli imizi gelifltirerek korumaktır. Fark m z tan mlayan güçlü temellerimizdir. fl Bankas, Türkiye'nin bankas d r. Cumhuriyetle var olmufl ve insan m z n hep yan nda yer alm flt r. Sürekli de er üretmifl, kalk nan Türkiye'nin bankas olmufl; sanayicinin, iflçinin, ö rencinin, emeklinin, çiftçinin hayat nda yer alarak bankac l k ihtiyaçlar n karfl lam flt r. Bankac l kta say s z yenili i ilk sunan hep o olmufl, ülkemiz sermaye piyasalar n n kurulmas nda önemli rol oynam flt r. fl Bankas bu aç dan Cumhuriyet bankac l n n kurucusu, öncüsü ve do al lideridir. fl Bankas kurumsal kimli i, nitelikleri ve kültürü ile de rakipsizdir. Bankam z geleneklerini ve de erlerini infla ederek kesintisiz ve ödünsüz bugünlere tafl m flt r. fl yapma anlay fl n piyasa gerçeklerine göre sürekli olarak güncelleyebilmifltir. Di er taraftan fl Bankas her daim genç, dinamik ve çevik kalmay baflarm flt r. fl Bankas fark n rekabet gücümüze de iflaret eden bu özelliklerimiz üzerinde infla etmektedir. Kurumsal temellerimizi de oluflturan bu niteliklerimiz önümüzdeki dönemde kaydedece imiz büyüme için ihtiyaç duydu umuz enerjiyi ve itici gücü sa layacakt r. Dünya konjonktürü rekabeti farkl bir noktaya do ru itmektedir y l nda yaflananlar, sars lmaz olarak alg lanan geliflmifl Bat l ekonomilerin ve bankac l k sistemlerinin ne denli risklere aç k olduklar n gözler önüne sermifltir. Örnek al nan kurumlar, tarihlerindeki en büyük zararlar kaydederken, global ekonomik dengeler sars lm flt r. Global kapitalizmin tamam yla hakim oldu u dünya ekonomisinde yaflanan bu s cak geliflmeler rekabeti düflünülenin çok ötesine tafl maktad r. Ülkemiz son y llarda dünya piyasalar na tamamen entegre olmufl durumdad r. En büyük uluslararas flirketlerin yan s ra global bankalar da Türkiye piyasas nda hizmet sunmaya bafllam fllar ve rekabet koflullar n n belirleyicileri aras na kat lm fllard r. Yerel hizmet sa lay c lar n önündeki tek seçenek ulusal pazarda global rekabet koflullar nda çal flarak hizmet sunmakt r. Orta vadede bu gerçekle yüzleflemeyen ve kendini global rekabet koflullar na uygun konumland ramayan aktörler oyunun d fl nda kalacaklard r. fl Bankas 'n n rekabeti alg flekli, en zor piyasa koflullar n dahi yönetebilece i bir yap y sürdürmek ana hedefinde ifade bulmaktad r. Bir di er deyiflle fl Bankas, flartlar zorlayan en rekabetçi yap içerisinde varl n gelifltiren bir ifl anlay fl na sahiptir. Zorlu rekabet koflullar n n çok daha fazla çal flmam z gerektirdi inin bilincinde olarak müflterilerimiz ve hissedarlar m z için çaba sarf ediyoruz ve daha iyiyi üretmeye gayret gösteriyoruz. fl Bankas bu eksende kurumsal yap lanmas n, stratejisini ve hedeflerini sürekli olarak gözden geçirmekte, yenilemektedir. Bankam z, piyasa gerçeklerini ifl süreçleri ile ürün ve hizmetlerine en do ru flekilde yans tmaktad r. fltiraklerimiz ile birlikte oluflturdu umuz sinerji, hissedarlar m za, müflterilerimize, çal flanlar m za ve tüm topluma sürekli katma de er üretmemize olanak tan m fl ve tan maya da devam etmektedir. 11

14 Bölüm 1 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj Süreklilik gösteren de iflim sürecimizin bu dönemdeki aflamalarında fl Bankası öncelikle geleneksel güç odaklar n n tamamlay c s olan global hizmet standard n daha da pekifltirecek ve de iflimini sürdürerek yoluna artan bir h zla devam edecektir. fl Bankas 'n n de iflmez liderli i müflteriye odakl hizmet gelene indedir. Biz, her türlü davran fl m z müflteriye verilecek hizmetin kalitesini yükseltme ve müflterilerimizin tatmini noktas nda de erlendiren bir bankay z. 1930'lu y llarda aynen geçerli olan bu kurumsal anlay fl, bugün de aynen muhafaza edilmekte ve gelifltirilmektedir. fl Bankas, 2024'te 100. yafl n kutlayaca günde de Türkiye'nin bankas olarak ve müflteriyi her fleyin oda nda görerek hizmet sunmaya devam edecektir. Velinimet olan müflteriye iyi hizmet prensibi bizim en büyük k lavuzumuz ve güç oda m zd r. De iflimi dinamik bir yaklafl mla yönetiyor ve kademeli olarak hayata geçiriyoruz. Bankam zda 2006 y l nda uygulamaya bafllad m z de iflim program süratle ilerlemektedir. Proje, Bankam zda her zaman süreklilik arz eden ve temel bir konu olan de iflim yönetiminin müflteri odakl bir perspektifle yeniden tan mlanmas n ve hayata geçirilmesini hedeflemekte, de iflim sürecini devamlılık gösterecek bir niteli e kavuflturmayı amaçlamaktadır. Bankam z n yap s n en ince ayr nt s na kadar teflhis eden ve güncelleyen bu proje, müflteri odakl l k için gerek duyulan tüm detaylar tan mlamaktad r. Ayn proje insan kayna m z n performans n, hizmetlerimizi ve etkinli imizi ölçümleyerek müflteri memnuniyetine ve çal flanlar m z n tatminine giden yolu yeniden ve en güncel metotlar kullanarak yap land rmaktad r. Bankam z de iflimi yönetmeye ve bu anlamdaki performans n art rmaya odakl d r. Bu suretle, fl Bankas ana hedefi olan en iyi hizmeti, en yenilikçi ürünleri müflterilerine sunmay sürdürecektir. Bu süreç di er taraftan Bankam z n do al liderli ini bankac l n tüm alanlar nda pekifltirmesini sa layacakt r. fl Bankas ça n gerektirdi i dönüflüm süreçlerini hissedarlar, müflteriler ve çal flanlar m z bak m ndan gelifltirerek yönetmektedir. Dünya konjonktürünün ve ülkemiz piyasa koflullar n n dinamik yap s nda ortaya ç kan aç l mlar n yan nda rekabeti de projelerimizin en önemli ö elerinden biri olarak görüyor ve gerekli çal flmalar gerçeklefltiriyoruz. Süreklilik gösteren de iflim sürecimizin bu dönemdeki aflamalarında fl Bankası öncelikle geleneksel güç odaklar n n tamamlay c s olan global hizmet standard n daha da pekifltirecek ve de iflimini sürdürerek yoluna artan bir h zla devam edecektir. De erli hissedarlar m z, fl Bankas güçlü bir öngörü yetene ine ve stratejik yönetim gücüne sahiptir y l geliflmeleri, Bankam z n di er iki çok önemli varl n bir kez daha ortaya koymufltur. Bunlardan ilki öngörü yetene imizdir. Bankam z, kuruldu u günden bu yana ulusal ve global alanda say s z politik konjonktüre tan kl k etmifl ve farkl ekonomik süreçlerin bizzat içinde yaflayarak bugüne gelmifltir. Cumhuriyet tarihimizin tamam na tan kl k etmifl bir kurum olarak Türkiye ekonomisinin geliflimine paralel bir kurumsal tarihe sahibiz. lk kalk nma hamlelerinden planl ekonomiye ve günümüz liberal ekonomisine kadar uzanan yolculukta Bankam z, kaynak aktaran ve ekonomik geliflmeyi ivmeleyen bir rol oynam flt r. fl Bankas, bu çok aflamal süreçte güçlü öngörü yetene ini hep korumufl, bu sayede ülkemizin en de erli ve güçlü kurumlar ndan biri haline gelmifltir. 12

15 Bölüm1 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj Bankam z n sahip oldu u mali güç ve büyümeye imkan tan yan güçlü özkayna global rekabet koflullar ndaki yar fl sürdürmemiz için bize gerekli olan itici gücü sunmaktad r. Di er önemli varl m z stratejik yönetim gücümüzdür. fl Bankas net tan mlanm fl bir kurumsal stratejiye sahiptir. Di er taraftan Bankam z güçlü ve kurumsal bir yönetim kadrosuna sahiptir. Bu iki ö e bir araya geldi inde fl Bankas 'n n stratejik yönetim gücü ortaya ç kmakta; eflsiz bir sinerji bar nd ran insan kayna m z ve hizmet platformumuz kusursuz bir flekilde çal flmakta ve her geçen y l kendini aflan bir performansa imza atabilmektedir. Süreklilik gösteren bu özel durum, hissedarı, çalıflanı, müflterisi olmaktan mutluluk duyulan bir banka yaratılmasında anahtar rol oynayan bir husustur. Bu vesileyle Yönetim Kurulumuz ad na, fl Bankas 'n her türlü koflulda baflar ya tafl yan ve bu güçlü performans özverili mesaileriyle infla eden yönetim kadromuza ve fl Bankal ya teflekkürlerimi sunuyorum. K sa vadede zorluklar öngörsek de orta vade güçlü büyümeye iflaret ediyor y l n n zor bir y l olaca n öngörüyoruz. Global ölçekli dalgalanmalar sürecek, ekonomik büyüme yavafllayacakt r. Orta vadede ise ülkemiz güçlü bir büyüme potansiyeline iflaret etmektedir. Global oyuncular n hemen hepsi, Türkiye'nin orta vadeli büyüme olanaklar n göz önüne alarak pazara girifl yapm fllard r. Genç nüfusumuz, ekonomimizin güçlü talep yap s ve Türkiye'nin de iflen dünya dengelerindeki de iflmeyen önemi bankac l k için eflsiz bir büyüme olana ortaya koymaktad r. fl Bankas orta vadede öngörülen bu büyüme olanaklar ndan en büyük fayday sa layacak olan bankad r. fl Bankas güçlü ve tam teflekküllü bir bankad r. Türkiye'nin en yayg n bankalar n n bafl nda gelen Bankam z ayn zamanda genifl bir finansal ifltirak portföyüne ve yurt d fl hizmet a na sahiptir. Yurtd fl örgütümüz bulundu umuz piyasalar n nabz n tutan, öncü hizmet noktalar olarak uzun y llardan beri yer ald klar piyasalarla uyum içinde faaliyet göstermektedir. Bankam z en k sa süre içinde çevre co rafyam zda da yap lanmaya odakl d r. M s r, Azerbaycan ve Rusya büyüme olanaklar aç s ndan öncelikle de erlendirilecek piyasalar n bafl ndad r. Piyasan n dinamiklerini do ru okuma konusunda bugüne kadar gösterdi imiz beceriyi, performansımıza aktarma çabasını sürdürürken, Bankam z n sahip oldu u mali güç ve büyümeye imkan tan yan güçlü özkayna global rekabet koflullar ndaki yar fl sürdürebilmemiz için bize gerekli olan itici gücü sunmaktad r. Türkiye'nin bankas n gönül birli i ile yeni ufuklara tafl yoruz. Yerli ve yabanc hissedarlar m z ve müflterilerimiz bize güvenip bizi tercih etti i müddetçe global yolculu umuzda yeni mesafeler kat etmeye ve yeni co rafyalara ulaflmaya devam edece iz. Türkiye'nin bankas fl Bankas 'na olan sars lmaz güveniniz için sizlere teflekkür ederiz. Prof. Dr. Ahmet K rman Yönetim Kurulu Baflkan 13

16 Bölüm 1 Genel Müdür ün Mesaj De erli hissedarlar m z, müflterilerimiz, mesai arkadafllar m ve ifl ortaklar m z, fl Bankas finansal, operasyonel ve stratejik aç lardan çok baflar l bir y l daha geride b rakm flt r. Organik büyümeye odakl proaktif stratejimiz, 2007 y l nda Bankam z n güçlü ve disiplinli sonuçlar kaydetme gücünü bir kez daha ortaya koymufl ve gelece e dair eflsiz bir potansiyeli iflaret etmifltir. H. Ersin Özince Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür 14

17 Bölüm 1 Genel Müdür ün Mesaj 2007 y l nda brüt kâr m z %46,5 net kâr m z ise %53,4 oran nda artm flt r y l nda toplam aktiflerimiz 80,2 milyar YTL'ye ulaflm flt r. Toplam say s on milyonu aflk n mudimizin emanet etti i varl klar 48,5 milyar YTL olmufl, plasman hacmimiz 34,0 milyar YTL'ye yükselmifltir. Özkaynaklar m z 10,6 milyar YTL'ye ulafl rken, sermaye yeterlilik oran m z %20,5 olmufltur. Brüt kâr m z milyon YTL, net kâr m z ise milyon YTL seviyesinde gerçekleflmifltir. fl Bankas 2007 y l nda da mevduat, özkaynak ve aktif büyüklü ünde özel bankalar aras ndaki liderli ini sürdürmüfltür. %46,5 oran nda art fl gösteren brüt kâr m z özel sektör bankalar aras nda elde edilen en yüksek tutard r. Kaydetti imiz performans mali bünyemizin gücünü daha da art rmam z sa larken yar nlar için çok önemli bir rezerv ve güç teflkil etmektedir. Politikam z piyasa koflullar na uygun olarak de iflmifl, oda m z ise hep ayn kalm flt r. Sektörün son dönemde yaflad konsolidasyon ve konsantrasyondan güçlü bir flekilde pay al rken, y l içinde global ve ulusal piyasalarda yaflanan geliflmeleri zaman nda öngörmüfl ve bilanço büyütme yönündeki ifltah m z azaltarak kârl l a odakl bir büyüme stratejisini uygulam fl bulunuyoruz ülkemiz aç s ndan zorluklar içeren bir y l olmufltur. Büyüme devam etmekle beraber h z kesmifltir. Baflta AB'ye entegrasyon süreci olmak üzere siyasi ve ekonomik birçok ç pa ihmal edilmifltir. Bu dönemde biz, rand mans z oldu unu düflündü ümüz baz ifl kollar nda rakiplerimizi ihtiyatla izlemeyi tercih ettik. Her piyasa koflulunda sürdürdü ümüz dengeli, kontrolü kolay ve gerekti i ölçüde muhafazakar finansal yap m z dalgal bir dönemde biz kez daha sa l kl bir performans göstermemizi sa lam flt r. Finansal performans n ötesinde 2007 y l nda kaydetti imiz baflar, finansal sonuçlar n fazlas yla ötesine geçmektedir. fl Bankas kilit önemde bir stratejik geliflim sürecinden geçmektedir. Bankam z 1924'teki ruhundan hiçbir fley kaybetmeden, 100. yafl n kutlayaca 2024'teki fl Bankas 'n bir di er ifadeyle gelece in bankas n infla etmektedir. K sa vadede piyasan n taleplerine her zamankinden daha iyi cevap verebilecek bir konumda oldu umuzu görüyoruz. Mevcut gücümüzü en iyi ve en do ru flekilde yöneterek sonuçlar m za yans tmaya devam ediyoruz. Uzun vadeli öngörümüz ise Türkiye piyasas n n sundu u geliflme ve büyüme olanaklar ndan en çok faydalanacak olan bankan n yine fl Bankas olaca yönündedir. MOD Program bizi heyecanland r yor. Bankam z de iflim yönetimi projesi MOD, 2007 y l nda önemli gerçekleflmelere imza atm flt r. Sat fl teflkilat m z yeniden yap land r lm fl ve iflbafl yapm flt r. Di er taraftan ifl ve bilgi teknolojisi projelerinde y l için öngörülen tüm gerçekleflmeler zaman nda sa lanm flt r y l nda h zlanan yap lanma çal flmalar m z kurumsal kültürümüze çok büyük katk sa layacakt r. A rl k verdi imiz aç l mlar öncelikle Bankam za sonra da Grubumuza etkin yönetim ve etkin üretim anlam nda çok önemli ivme kazand racakt r. Rekabetin önünde yar fla devam edebilmek için sürekli olarak en iyi ifl modeli, hizmet yap s, insan kayna ve araçlar ile donanm fl olmam z gerekmektedir. fl Bankas 83 y ll k tarihi boyunca kurumsal kültürünü korumufl, de iflimi günün koflullar na en uygun olarak yönetmifl ve müflteri ihtiyaçlar na en gerçekçi flekilde cevap verebilmifl bir bankad r. Bir asra yak n bir zamanda de iflimi yönetmede gösterdi imiz baflar, önemli bir k sm global oyunculardan oluflan ve dünyayla fazlas yla entegre olmufl bir piyasan n en güçlü ve en istikrarl kat l mc s olarak bugüne gelmemizde büyük rol oynam flt r. De iflim yönetimi ile ilgili olarak de inmek istedi im bir di er konu grup perspektifindedir. Biz de iflim yönetimi konusuna bir bütün olarak bak yoruz. fltiraklerimizin bu kapsam n d fl nda kalmas söz konusu de ildir. Sigortadan bireysel emeklili e, portföy yönetiminden finansal kiralamaya ve cam grubuna kadar tek vücut olan tüm ifltiraklerimizin daha etkin, verimli ve çevik yap lara kavuflmalar gereklidir. Bu rekabet için oldu u kadar, farkl ifl kollar ndaki lider pozisyonlar m z pekifltirmek için de flartt r. fl Bankas 2007 y l nda da mevduat, özkaynak ve aktif büyüklü ünde özel bankalar aras ndaki liderli ini sürdürmüfltür. 15

18 Bölüm 1 Genel Müdür ün Mesaj fl Bankas 'n n rakiplerinden en önemli farklar ndan biri tüm bankac l k ifllemlerini destek hizmetleri ile birlikte ayn çat alt nda yapmaya devam etmesidir. Bütünsel yap m z marka de erimizi pekifltiriyor. fl Bankas 'n n rakiplerinden en önemli farklar ndan biri tüm bankac l k ifllemlerini destek hizmetleri ile birlikte ayn çat alt nda yapmaya devam etmesidir. Bunun birçok geliflmifl piyasaya oranla Türkiye'de bir dezavantaj teflkil etmedi ini, bilakis ülkenin bugünkü gerçeklerinde bankac l k ana konusu ve yan konular bölünmemifl flirketlerin daha önemli bir marka de erine sahip olduklar na inan yoruz. Ekonomideki, ifl hayat ndaki ve bankac l k sektöründeki olgunlaflma ve profesyonelleflmenin her alanda bölünmeye ve her alanda ihtisaslaflarak etkinli i art rmaya uygun olmad n düflünüyoruz. Gelecekte zorluklar devam edecektir y l uluslararas piyasalardaki sorunun ne denli büyük oldu unu teflhis etmemizi sa lam flt r. Anglo-sakson sistem olarak bildi imiz ve örnek ald m z sistemde ortaya ç kan mali zaaflar geliflen piyasalar aç s ndan flafl rt c d r. Bizlerin risk yönetiminden kurumsall a pek çok konu bafll nda örnek ald m z piyasalar n asl nda pek çok zaaf içerdi inin ortaya ç kmas irdelememiz ve dikkatlice izlememiz gereken bir süreçtir. Ülkemiz bu süreçte olanak ve riskleri efl anl olarak bar nd rmaya devam edecektir. Tamam yla aç k bir pazar haline gelen ülkemizin önemli büyüme potansiyeli tafl d herkesin üzerinde anlaflt bir konudur. Bundan sonra en önemli olan konu büyüme sürecinin ve de iflimin do ru yönetimidir. Ülkemizde 2007'deki siyasi belirsizlikler önemli oranda ortadan kalkm fl bulunmaktad r. AB ve uluslararas geliflmifl örnekler hedeflenerek reformlar n sürdürülece ini; bunun sosyal ve ekonomik ortama katk sa layaca n ve bizlere de ifllerimizi gelifltirme imkan tan yaca n düflünüyoruz. Türkiye 2008'de ekonomi politikalar ndaki bir k s m hatay gidererek istikrarl bir ortam sa layabilecektir. Siyasi istikrar, ekonomik istikrar ve enflasyonun hedefe uygun hareketini getirecektir. Türkiye'nin mukayeseli üstünlüklerini ön plana ç karan ve dolay s yla istihdam art ran politikalar uyguland sürece cari aç kta da önemli ad mlar at lacakt r. Bu koflullar sa land takdirde fl Bankas, hem bu geliflmeye en büyük deste i veren banka olacak, hem de geliflen piyasa ortam ndan en iyi pay alacakt r. Buradaki önemli konu dünya sermaye ve finans piyasalar n n ne flekilde senkronize edilebilece i konusudur. Örnek al nan piyasalar önemli sorunlarla karfl karfl yad r. Geliflmekte olan piyasalar düzenleme çal flmalar gündemi olufltururken, flimdi geliflmifl piyasalar n kendilerine çeki düzen vermesinin ve Basel II prensiplerini s k ca uygulamalar n n gere i ortaya ç km flt r. 16

Türkiye nin bankas. Faaliyet Raporu 2005

Türkiye nin bankas. Faaliyet Raporu 2005 Türkiye nin bankas Faaliyet Raporu 2005 Daima iyi bir ifl orta... Ekonomiye katma de er üretiyor, iflinizde size destek oluyoruz... Daima size en yak n... htiyac n z olan her an ve her yerde size hizmet

Detaylı

FAAL YET R A P O R U 2003

FAAL YET R A P O R U 2003 FAAL YET RAPORU 2003 çindekiler 1 Kurumsal Profil 3 Bafll ca Finansal Göstergeler ve Rasyolar 6 Yönetim Kurulu Baflkan ndan Mesaj 10 Yönetim Kurulu 12 Genel Müdür ün Mesaj 18 cra Kurulu 20 Üst Yönetim

Detaylı

çindekiler Y ll k Rapor 2005

çindekiler Y ll k Rapor 2005 2005 Y ll k Rapor çindekiler Y ll k Rapor 2005 BÖLÜM I: SUNUfi 5 Ola an Genel Kurul Gündemi 6 Garanti Hakk nda 8 Bafll ca Finansal Göstergeler 10 Garanti Finansal Hizmetler Grubu fiirketleri 12 Vizyonumuz,

Detaylı

Çal k Holding Faaliyet Raporu 2006

Çal k Holding Faaliyet Raporu 2006 Çal k Holding Faaliyet Raporu 2006 Kurumsal Profil Çok çal flmay ilke edinmifl büyük bir aile Temelleri 1981 y l nda at lan Çal k Grubu (Çal k Holding ve ifltirakleri), enerji-telekomünikasyon, finans,

Detaylı

2004 FAAL YET RAPORU. Gelece imizi güçlü temellerimiz üzerinde flekillendiriyoruz.

2004 FAAL YET RAPORU. Gelece imizi güçlü temellerimiz üzerinde flekillendiriyoruz. 2004 FAAL YET RAPORU Gelece imizi güçlü temellerimiz üzerinde flekillendiriyoruz. Ad yaman ili yak nlar ndaki en yüksek da zirvesinin üzerinde bulunan kaya heykelleri ve yapay Nemrut Tümülüsü, insano lunun

Detaylı

En büyük, en yayg n, en global

En büyük, en yayg n, en global En büyük, en yayg n, en global FAAL YET RAPORU 2004 çindekiler 4 Finansal Göstergeler 6 Yönetim Kurulu Ad na 10 Yönetim Kurulu 12 Genel Müdür ün Mesaj 16 cra Kurulu 18 Üst Yönetim 20 Görünüm ve Stratejiler

Detaylı

çindekiler Küçük bir fark büyük bir ad m Hepimiz adına hepimiz için Faaliyet Raporu 2006

çindekiler Küçük bir fark büyük bir ad m Hepimiz adına hepimiz için Faaliyet Raporu 2006 çindekiler Bafll ca Göstergeler 1 fieref Baflkan ndan Mesaj 2 Yönetim Kurulu Baflkan n n De erlendirmesi 4 Yönetim Kurulu 6 CEO nun De erlendirmesi 8 Yönetim 10 Kurumsal Profil 12 Kurumsal De erler 13

Detaylı

Türkiye fl Bankas. Ülke kalk nmas na önemli bir katk

Türkiye fl Bankas. Ülke kalk nmas na önemli bir katk 1924 y l ndan bu yana birçok kuflak için fl Bankas ülkemizdeki günlük yaflam n bir parças, ayn zamanda da ekonomik geliflimin temel tafllar ndan biri olmufltur. Halihaz rda 849 flubeden oluflan genifl

Detaylı

2006 FAAL YET RAPORU

2006 FAAL YET RAPORU K B D G Ç NDEK LER 02 Profil ve Performans 03 Çal kbank' n Tarihsel Geliflimi ve Dönem çinde Ana Sözleflmede Yap lan De ifliklikler ve Nedenleri 04 Çal kbank' n Sermaye Yap s 05 Bafll ca Göstergeler 06

Detaylı

faaliyet raporu 2007

faaliyet raporu 2007 faaliyet raporu 2007 yat r m finansman menkul de erler a.fl. 2007 y l pay sahipleri ola an genel kurul toplant s 17 mart 2008 pazartesi, flirket merkezi, saat: 14:00 Gündem 1- Aç l fl ve Baflkanl k Divan

Detaylı

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r 2009 YILLIK RAPOR çindekiler BÖLÜM 1 - Sunufl 03 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 04 Ola an Genel Kurul Gündemi 05 Ana Sözleflme De ifliklikleri 08 Garanti Hakk nda 10 Vizyonumuz, Misyonumuz, Stratejimiz

Detaylı

içindekiler faaliyet raporu Vak fbank Türkiye Vak flar Bankas T.A.O. Elliikinci Hesap Y l Türkiye Vak flar Bankas Faaliyet Raporu 2005

içindekiler faaliyet raporu Vak fbank Türkiye Vak flar Bankas T.A.O. Elliikinci Hesap Y l Türkiye Vak flar Bankas Faaliyet Raporu 2005 Türkiye Vak flar Bankas Faaliyet Raporu 2005 Vak fbank Türkiye Vak flar Bankas T.A.O. Elliikinci Hesap Y l içindekiler 05 faaliyet raporu 52.Ortaklar Ola an Genel Kurul Toplant s na Ait Gündem 3 Banka

Detaylı

fl Bankas Hakk nda Finansal Göstergeler 2000 Y l nda fl Bankas Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Raporu cra Kurulu Dünya Ekonomisi Türkiye Ekonomisi

fl Bankas Hakk nda Finansal Göstergeler 2000 Y l nda fl Bankas Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Raporu cra Kurulu Dünya Ekonomisi Türkiye Ekonomisi çindekiler 03 04 05 06 08 10 12 14 20 20 23 24 26 27 28 28 29 30 31 33 58 60 61 fl Bankas Hakk nda Finansal Göstergeler 2000 Y l nda fl Bankas Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Raporu cra Kurulu Dünya Ekonomisi

Detaylı

Finansal Hizmetler Grubu. 2007 Faaliyet Raporu

Finansal Hizmetler Grubu. 2007 Faaliyet Raporu Finansal Hizmetler Grubu 2007 Faaliyet Raporu çindekiler Bölüm 1 Sunufl 2 Konsolide Finansal Göstergeler 3 Uluslararas Kredi Derecelendirme Kurulufllar n n DenizBank a Verdi i Notlar 4 K saca Dexia Hakk

Detaylı

OYAK BANK'IN SERMAYE YAPISI VE SERMAYE YAPISINDAK DE fi KL KLER. 2005 YILINDA OYAK BANK'TA VE fit RAKLER M ZDE GEL fimeler

OYAK BANK'IN SERMAYE YAPISI VE SERMAYE YAPISINDAK DE fi KL KLER. 2005 YILINDA OYAK BANK'TA VE fit RAKLER M ZDE GEL fimeler KURUMSAL PROF L OYAK BANK'IN M SYONU, V ZYONU VE DE ERLER OYAK BANK'IN TAR HÇES NDEN K LOMETRE TAfiLARI OYAK BANK'IN SERMAYE YAPISI VE SERMAYE YAPISINDAK DE fi KL KLER 5 YILLIK DÖNEME L fik N ÖZET F NANSAL

Detaylı

45. YIL. OYAK n Misyonu. OYAK n Vizyonu. OYAK n Ortak De erleri

45. YIL. OYAK n Misyonu. OYAK n Vizyonu. OYAK n Ortak De erleri OYAK n Misyonu OYAK, bir yandan üyelerce arzulanan hizmetleri bir flirket anlay fl içinde en üst standartlarda sa larken, di er yandan da üyelerine en çok nemay sa lamaya yönelik olarak, çevre ve toplum

Detaylı

48. Ola an Genel Kurulu Tutanaklar, Karar ve Temennileri

48. Ola an Genel Kurulu Tutanaklar, Karar ve Temennileri ç i n d e k i l e r 1 2007 Faaliyet Raporu 65 127 147 179 48. Ola an Genel Kurulu Tutanaklar, Karar ve Temennileri Üye Hizmetleri Faaliyetleri ve Genel Bilgiler S kça Sorulan Sorular Vak f Duyurular SAH

Detaylı

FAAL YET RAPORU 2006. Finansal Hizmetler Grubu

FAAL YET RAPORU 2006. Finansal Hizmetler Grubu FAAL YET RAPORU 2006 Finansal Hizmetler Grubu Ç NDEK LER BÖLÜM I - SUNUfi 02 Bafll ca Konsolide Finansal Göstergeler 02 Uluslararas Derecelendirme Kurulufllar n n DenizBank a Verdi i Notlar 03 K saca Dexia

Detaylı

Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com.

Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com. Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com.tr 2002 F A A L Y E T R A P O R U YAPI KRED LEASING Genel

Detaylı

önemli olan iflimizi nas l yapt m z.

önemli olan iflimizi nas l yapt m z. önemli olan iflimizi nas l yapt m z. Yap Kredi Finansal Kiralama A.O. Faaliyet Raporu 2004 Vizyon Dünya standartlar nda hizmet anlay fl ve geliflime aç k yap s yla art de erler yaratarak sektöründe öncü

Detaylı

SUNUM Dünden Bugüne Aksigorta...4 Aksigorta Vizyonu...5 Aksigorta Misyonu...5 Aksigorta De erleri...5 Aksigorta Kalite Politikas...

SUNUM Dünden Bugüne Aksigorta...4 Aksigorta Vizyonu...5 Aksigorta Misyonu...5 Aksigorta De erleri...5 Aksigorta Kalite Politikas... İ Ç İ N D E K İ L E R SUNUM Dünden Bugüne Aksigorta...4 Aksigorta Vizyonu...5 Aksigorta Misyonu...5 Aksigorta De erleri...5 Aksigorta Kalite Politikas...5 Özet Finansal Göstergeler...6 Sermaye Hareketleri...8

Detaylı

Ç NDEK LER. I. BÖLÜM Genel Bilgiler

Ç NDEK LER. I. BÖLÜM Genel Bilgiler Ç NDEK LER I. BÖLÜM Genel Bilgiler Özet Finansal Bilgiler Ola an Genel Kurul Toplant s Gündemi K saca Kuveyt Türk Tarihçe Ortakl k ve Sermaye Yap s ve Ana Sözleflmede Yap lan De ifliklikler Y ll k Faaliyet

Detaylı

SA LAM TEMELLER BÜYÜYORUZ ÜZER NDE SA LAM TEMELLER ÜZER NDE BÜYÜYORUZ...

SA LAM TEMELLER BÜYÜYORUZ ÜZER NDE SA LAM TEMELLER ÜZER NDE BÜYÜYORUZ... SA LAM TEMELLER SA LAM TEMELLER ÜZER NDE BÜYÜYORUZ... ÜZER NDE BÜYÜYORUZ Faaliyet Raporu 2005 çindekiler I. Sunufl Özet Finansal Bilgiler 02 Anadolubank Hakk nda 05 Sermaye Yap s ve Ana Sözleflme De iflikli

Detaylı

DÜNYA KÜLTÜRLER N BULUfiTURAN H ZMETLER

DÜNYA KÜLTÜRLER N BULUfiTURAN H ZMETLER DÜNYA KÜLTÜRLER N BULUfiTURAN H ZMETLER Ç NDEK LER 001 Kurumsal Profil 002 Sunufl 004 Bafll ca Finansal ve Operasyonel Göstergeler 006 Misyon, Vizyon, Stratejik Hedefler 008 K saca Çelebi Holding A.fi.

Detaylı

çindekiler 1 50 51 53 54

çindekiler 1 50 51 53 54 04Y ll k Rapor çindekiler 1 Finansal Göstergeler ve Garanti Hakk nda 2 Gündem 4 Garanti Finansal Hizmetler Grubu 6 Vizyonumuz, Misyonumuz ve Vazgeçilmez De erlerimiz 7 Stratejimiz 8 Bafll ca Rekabet Avantajlar

Detaylı

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU 01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU Selçuk Ecza Deposu 2009 Faaliyet Raporu 1 çindekiler Temel Finansal Göstergeler 2-3 Misyon, Vizyon, De erler, Sorumluluklar 4-5 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj

Detaylı

çindekiler Y ll k Rapor 2006

çindekiler Y ll k Rapor 2006 çindekiler Y ll k Rapor 2006 Bölüm I: SUNUfi 6 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 7 Ola an Genel Kurul Gündemi 8 Garanti Hakk nda 10 Özet Finansal Bilgiler 12 Garanti'nin Vizyonu, Misyonu, Stratejisi

Detaylı

Türkiye nin bankas. Faaliyet Raporu 2006

Türkiye nin bankas. Faaliyet Raporu 2006 Türkiye nin bankas Faaliyet Raporu 2006 Sunufl 1 1924'ten bugüne... 4 İş Bankası'nın Ortaklık Yapısı ve Başlıca Finansal Göstergeler 6 İş Bankası'nın Tarihçesinden Kilometre Taşları 8 İş Bankası'nın Türk

Detaylı

ANADOLUBANK fite YA DA EVDE HER ZAMAN HAYATIN Ç NDE. Faaliyet Raporu

ANADOLUBANK fite YA DA EVDE HER ZAMAN HAYATIN Ç NDE. Faaliyet Raporu ANADOLUBANK fite YA DA EVDE HER ZAMAN HAYATIN Ç NDE 2006 Faaliyet Raporu Ç NDEK LER BÖLÜM I-Sunufl 02 Anadolubank Hakk nda 02 HABAfi Grubu 04 Ola an Genel Kurul Toplant s Gündemi 05 Ana Sözleflme de Yap

Detaylı

01 OCAK-31 ARALIK 2010 FAAL YET RAPORU

01 OCAK-31 ARALIK 2010 FAAL YET RAPORU 01 OCAK-31 ARALIK 2010 FAAL YET RAPORU Selçuk Ecza Deposu 2010 Faaliyet Raporu 1 çindekiler Temel Finansal Göstergeler 2-3 Misyon, Vizyon, De erler, Sorumluluklar 4-5 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj

Detaylı